Page 1

11 November To 17 November 2011

Jag Di Awaz Weekly

WWW.JAGDIAWAZ.COM

Vol. 3

√Á≈Í∞ ‘æ«Â¡≈ ’ª‚ Á∂ I √≈Ò Ï≈¡Á ¡≈«¬¡≈ ÎÀ√Ò≈

CA 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ, DB Ï∆

No. 101

A-1

Toronto

‹æ ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Vol. 3 No. 101 TORONTO

11 November To 17 November 2011 Tel : 905-593-2050

“‡À’√ ˛Ú∂È” Á∂Ùª ”Â∂ ‹∆-B@ Á≈ √÷ π÷ ‹∆-B@ «√÷ √ßÓ∂ÒÈ J Ì≈ Á∂ Ș∆¬∂ ˘ «Ó«Ò¡≈ √ÓÊÈ J Ô±Í √ß’‡ ”⁄ ·Ø√ ‘æÒ Á∂‰ ”⁄ ¡√ÎÒ ‹∆-B@ Á∂Ù

’∂È√ : «ÚÙÚ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÚºË ¡≈«Ê’ ͺ÷∫Ø Â≈’ÂÚ ÓπÒ’ª Á∂ «¬ºÊ∂ ‘ج∂ √≥ÓÒ ∂ È Á«Ó¡≈È ÓÀ∫Ï ÓπÒ’ «¬√ ◊ºÒ ¿∞Â∂ √«‘ÓÂ∆ ω≈¿∞‰ «Ú⁄ ◊ºÒ ¿∞Â∂ √«‘ÓÂ∆ ωÁ∆ ‘∆ «’ ¡≈¬∆. ¡ÀÓ .¡ÀÎ. «Ë¡≈È ’∂∫Á« ’’∂Õ Ô»Í Ï∂Ùº’ Ó≥Á‘≈Ò∆ È≈Ò «‹‘Û≈ ¡≈͉∂ √Ø Â ª Á∂ È≈Ò Ï∂Ò ¡≈¿±‡ Á∂ ’∂ ¡√ÎÒ ‘∂ «’ «¬≥‡ÈÀÙÈÒ Ó≈È∆‡∆ Î≥‚ ˘ «’Ú∂∫ Á∆ «È◊≈È∆ ‘∂· ¡≈«Ê’ √πË≈ ÍzØ◊≈Óª ˘ ¡º◊∂ ÒÛ «‘≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ ’˜∂ Á∂ √≥’‡ ˘ ‘ºÒ ’È≈ Ï≈¡Á «Ú⁄ Ú√»Ò √’Á≈ ‘ÀÕ ‘∞‰ «¬√ ¿∞Â∂ ‹∆-B@ ± Ò ÏØ√ Ø Ø ˜»∆ ‘ÀÕ ‹ÓÈ Á∆ ⁄ª√Ò ¡≥◊Ò ∂ ≈ Ó’∂Ò È∂ «’‘≈ ÓπÒ’ª Á∂ «ÚºÂ Ó≥Â∆ «Ú√Ê≈ È≈Ò «Ú⁄≈ ’È◊∂ √ÓºÊ ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂, ª ‹Ø ¿∞‘ Ô»Í∆ ’˜∂ Á∂ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ Ô»Í∆ ’«ÓÙÈ Á∂ Óπ÷∆ ÓÀÈ¡ √≥’‡ Á≈ ‘ºÒ ’º„ √’∂ ¡Â∂ «¬√ Á∂ √ت ˘ «’Ú∂∫ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ◊ºÒ Ï‘∞ ӑºÂÚÍ»È ‘À «’ ¡≈¬∆. «’ ’ج∆ Ú∆ ÓπÒ’ ‹Ø Ô»Ø ˜ØÈ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘À, È∂ Ú≈¡Á≈ «’ ¡≈¬∆. ¡ÀÓ. ¡ÀÎ. Á∂ √Ø «’Ú∂∫ ÚË≈¬∂ ‹≈‰◊∂Õ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂Õ ‹∆-B@ ÓπÒ’ª Á∂ ≈Ù‡ Óπ÷∆¡ª ¡ÀÓ. ¡ÀÎ. Á∂ √Ø ’∆ ‘È ¡Â∂ «¬√ Á∆ Â≈’ «’≥È∆ È‘∆∫ ’∆Â≈ «’ ¿∞ ‘ Ï∂ Ò ¡≈¿± ‡ Á∂ ‰ Á∂ Ò¬∆ ’∆ Îª√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «È’Ø Ò √ √’Ø ˜ ∆ È∂ «¬√ Á∂ «¬√ √≥Ó∂ÒÈ «Ú⁄ «√Î «¬√∂ ◊ºÒ ¿∞Â∂ ˜Ø «ÁºÂ≈ ’∞ ‘ÀÕ ¿∞‘Ȫ «’‘≈ «’ «¬√ √≥√Ê≈ Á∂ √ت «Ú⁄ ÓÁÁ ’È◊∂Õ ÏØØ√ È∂ «’‘≈ «’ Ï‘∞ √≈∂ ÓπÒ’ª √≥Ó∂ÒÈ Á∂ √Ó≈ÍÂ∆ √Ó≈Ø‘ Á≈ ¡ÀÒ≈È ’«Á¡ª ‹ªÁ≈ «‘≈ «’ ◊z∆√ Á∂ «√¡≈√∆ √≥’‡ Á∂ ’≈È Ú≈Ë≈ ’’∂ ‘∆ ¡√∆∫ «ÚÙÚ «Ú⁄ Ó≈ ÷≈ ‘∂ ÓπÒ’ª È∂ √≥ ’ ∂  «Áº  ∂ «’ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ¡≈¬∆. ¡À Ó . ¡À Î . «’‘≈ «’ ‹∆-B@ ÓπÒ’ ÎÚ∆ «Ú⁄ «Î √«ÊÂ∆ ¡«‘ÓÁ≈Ï≈Á : ◊∞‹≈ Á∆ «¬’ «ÚÙ∂Ù Î≈√‡ ’Ø‡ È∂ Ó«‘√≈È≈ ¡≈«Ê’ √«ÊÂ∆ ¿∞Â∂ ’∆ ¡√ ÍÚ∂◊≈, ‹Á«’ «¬√ Á∆ ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ª, È≈ «’ Ô»Ø ˜ØÈ Á∂ √≥’‡ ÚºÒ ˘ ’˜≈ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À , ¿∞  ∂ «Ú⁄≈ ’È Ò¬∆ ‹∞ Û È◊∂ Õ «˜Ò∂ Á∂ √Á≈Í∞≈ «Ú⁄ Ò◊Ì◊ «¬’ Á‘≈’≈ Í«‘Ò≈∫ «¬’ ÿ «Ú⁄ Â≈Ò≈ Ò◊≈ ’∂ CC ÒØ’≈∫ 鱧 ¡µ◊ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’È Á∂ ÁØÙ «Ú⁄ CA ÒØ’≈∫ 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √∞‰≈¬∆ ¡Â∂ DB ‘ØÈ≈∫ 鱧 Ï∆ ’ «ÁÂ≈¢ ◊∞‹≈ «Ú⁄ ◊ØË≈ ’≈∫‚ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬’ Ó≈⁄ B@@B 鱧 ‘ج∂ ˙‡≈Ú≈ : ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÈÚ∆∫ ‹»È B@AA «Ú⁄ ‹≈∆ ’È Á≈ ¡ÀÒ≈È Ù≥’∂ ÷Û∑∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È, «˜¡≈Á≈Â Áß«◊¡≈∫ ÁΩ≈È «¬√ ÿ‡È≈ «Ú⁄ B@ ¡ΩÂ≈∫ √Ó∂ CC ÒØ’≈∫ 鱧 «‹¿±∫Á≈ ÍÒ≈√«‡’ Á∆ ’≥√∆ ‹≈∆ ’ÈÁ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆Õ «¬√ Á∆ ÒÛ∆ «‘ ÚÍ≈’ ÷∂Â È≈Ò ‹∞Û∂ ÒØ’ª Á≈ ’«‘‰≈ ˙‡≈Ú≈ : «ÚµÂ ÓßÂ∆ «‹Ó ÎÒÀ‘‡∆ √≈Û «ÁÂ≈ «◊¡≈ √∆¢ √∞Í∆Ó ’Ø‡ ÚÒØ∫ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹≈∫⁄ Ò¬∆ ◊«·Â ¡ÀÒ≈È Âª ’≈Î∆ √Óª Í«‘Òª ‘Ø «◊¡≈ Í«‘Ò≈ A@@ ‚≈Ò Á≈ È؇ ‘∞‰ AD ‘À «’ «¬√ «Ú⁄ √πº«÷¡≈ Á∂ ÓºÁ∂Ș È∂ Ó∞ Ò ’ Á∂ Ï‹‡ 鱧 √ßÂ∞«Ò √«ÊÂ∆ «Ú⁄ «ÚÙ∂Ù ‹≈∫⁄ ÁÒ Á∂ È≈Ó˜Á ‹√«‡√ ¡Àµ√. √∆. Ùz∆Ú≈√ÂÚ È∂ Á‹ I ÈÚ≥ Ï  ˘ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈Õ Ó≈⁄ ‘≈Òª«’ ’≈Î∆ ’∞ fi ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ √∆, Í ‘∞ ‰ √’≈ Áπ ¡ ≈≈ A@@ ‚≈Ò «Ò¡≈¿∞ ‰ Ò¬∆ Í«‘Ò≈∫ «ÓµÊ∂ √≈Ò B@AD Á∂ √Ó∂∫ «Ú⁄Ø∫ Í«‘Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ ¡≈͉≈ ÎÀ√Ò≈ √∞‰≈¿∞∫Á∂ ‘ج∂ CA ÒØ’≈∫ 鱧 ‘µ«Â¡≈, Á∂ ÈÚ∂ ∫ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ÍÒ≈√«‡’ Á∂ «Ú⁄ E@ ‚≈Ò Á≈ ÈØ ‡ ‹≈∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «¬√ Á∆ È’Ò ’È≈ Ú∆ ÏÛ≈ Óπ Ù «’Ò «Ú⁄ ‘Ø  Ú≈Ë≈ ’«Á¡≈∫ ‘∞‰ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ ‘µ«Â¡≈ Á∆ ’ØÙÙ, ¡µ◊ Ò◊≈¿∞‰, Áß◊≈ ’È ¡Â∂ √≈«˜Ù ⁄‰ Á≈ ÈØ ‡ ˘ ÒÀ ’∂ ¡≈ÒØ ⁄ È≈ ¡Â∂ Ù≥ « ’¡ª Á≈ ¡Â∂ B@AC Á∂ ¡÷∆ º ’ ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ‘À , Í ÈÚ∂ ∫ ÈØ ‡ ª Á∂ ’≈È ’≈Î∆ Óπ Ù «’Òª Ï‹‡∆ ÿ≈‡≈ B@AE-AF ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ‘µÒ ‘؉ Á∆ ÁØÙ∆ ’≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √∞‰≈¬∆¢ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ï∆ ’∆Â∂ ¿∞ Ó ∆Á È‘∆∫ ‘À ¢ ¿∞ ‘ È≈∫ «’‘≈ «’ ¡≈«Ê’ ‘≈Ò √≈∆ ’≥ √ ∆ ÍÒ≈√«‡’ Á∆ Ù∞  » ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆Õ ÷Û∑ ∆ ¡ª ‘Ø ‰ ◊∆¡ª, «ÚÙ∂ Ù ’’∂ ¤Ø ‡ ∂ Ï≈˜≈ ◊Ó ‘Ø «◊¡≈ ‘À Õ ÏÀ ∫ ’ ¡≈Î ◊¬∂ DB ÒØ’≈∫ «Ú⁄Ø∫ AA 鱧 ÁØÙ∆ È‘∆∫ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‹Á«’ CA ÒØ’≈∫ 鱧 ’≈Î∆ «⁄ß Â ≈‹È’ ‘À , «‹√ ’È AF «ÏÒ∆¡È ’À È ‚ ∂ ≈ Áπ ¡ ≈≈ ÈÚ∆∫ ÍÒ≈√«‡’ Á∆ ’≥ √ ∆ «¬√ ÈÚ∆∫ ’≥ √ ∆ ˘ ÒÀ ’∂ ’¬∆ «’√Ó Á∂ ÚÍ≈∆¡ª ˘Õ (Ï≈’∆ √¯≈ ¬∂ C ”Â∂ ) Ùµ’ Á≈ Ò≈Ì Á∂ ’∂ Ï∆ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ‚≈Ò Á∂ Ï‹‡∆ ÿ≈‡∂ 鱧 ’≈ϱ ’È Ò¬∆ ÁØ √≈Ò Á∂ ’∆Ï ‘Ø √Ó≈∫ Òµ◊ √’Á≈ ‘À¢ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ‹ß’ α‚ Ï«‰¡≈ ¶Ó∆ ¿πÓ Á≈ ≈˜! √’≈ ÚµÒØ∫ ÒØÛ∆∫Á∂ ’ÁÓ ⁄∞µ’∂ ‹≈ ‘∂ ‘È Â≈∫ ‹Ø Ï‹‡∆ ÿ≈‡≈ ‹ÒÁ∆ ͱ≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂¢ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ¡≈«Ê’ Ó√«Ò¡≈∫ ¿∞Â∂ ÏØÒ«Á¡≈∫ √z∆ ÎÒÀ‘‡∆ ∂ «ÁµÂ∂ «’ ‘Ø √«‡ÓÒ±√ ÍÀ’‹ ∂ «ÁµÂ∂ ‡Øª‡Ø : «È¿±Î≈¿±∫‚ÒÀ∫‚ Á∆ A@F √≈Ò≈ Ó≈◊z∂‡ ¡ÀÒ∂È Ó±˜ ’ØÒ ¶Ó∆ ¿πÓ È∂ ¡«‹‘∂ √ß’Â ‹≈‰ Á∆ ◊∞ ß ‹ ≈«¬Ù ‘∞ ‰ ÿµ‡ ‘À ¢ ¿∞ ‘ È≈∫ «’‘≈ «’ ÌØ◊‰ Á≈ ’ج∆ Ì∂ ȑ∆∫ ˛ ‹ª «Î ¿πÈ∑ª Á∆ ¶Ó∆ ¿πÓ «Í¤∂ ÎÀ∫⁄ Î≈¬∆˜, «Í˜≈ ¡Â∂ ¡√∆∫ «ÏÒ’∞ Ò √ÍÙ‡ ‘≈∫ , ¡√∆∫ «Ú⁄≈≈∫ Á∂ Á≈«¬∂ Ó«·¡≈¬∆¡ª ‘ÈÕ ¿π‘ Ó«·¡≈¬∆¡ª ˘ «Í¡≈ ’Á∆ ˛Õ ¿π‘ ’Á∂ Í≈‰∆ È‘∆∫ Í∆∫Á∆ ¡Â∂ Á∂ ◊∞ Ò ≈Ó È‘∆∫ ω≈∫◊∂ , ¡√∆∫ Ó∞ Ò ’ Á∆ ÙË≈ È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈Õ ˛Õ Ï’∆Á ÓΩ’∂ √≈∂ ‘æ‹ Ô≈Â∆ ¿π‘ «Í˜≈ ¡Â∂ Î≈¬∆˜ ÙΩ’ È≈Ò ÷ªÁ∆ ˛Õ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Ó±˜ Á∆ Ë∆ Ó∂∆ ⁄∆˜ÓÀÈ È∂ ¡≈«Ê’Â≈ È±ß Ó˜Ï±Â µ÷‰≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆∫ Ó∆‚∆¡≈ ˘ «ÁæÂ∆Õ Ó±˜ ÎØÈ ”Â∂ ◊æÒ È‘∆∫ ’ √’Á∆ «’¿π∫«’ ¿π√ ˘ Ï‘π ÁπÈ∆¡≈ Á∂ ’ØÈ∂ ’ØÈ∂ ÂØ∫ «¬æ’·∂ ‘ج∂ ‹≈ÈÚª Á∆ ’πÏ≈È∆ Á∂‰◊∂Õ Á∆ ¡≈«Ê’ (Ï≈’∆ √¯≈ ¬∂-C”Â∂ ) ÿæ‡ √π‰Á≈ ˛ Í «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿π√ ˘ ‘Ø ’ج∆ Ú∆ (Ï≈’∆ √¯≈ ¬∂-C ”Â∂ ) Óπ√ÒÓ≈È Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ª È∂ «¬√ ÁΩ≈È ‘æ‹ Ô≈Â∆¡ª È∂ ‘æ‹ ¡≈Î≈ Á∆¡ª Í‘≈Û∆¡ª ÂØ ∫ È≈Ò ‹πÛ∆¡ª ’¬∆ √Óª È±ß Í±≈ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ ’ØÈ∂ ’ØÈ∂ ÂØ∫ ‘∂·ª ¿πÂ‰≈ Ùπ± ’ «ÁæÂ≈Õ ’∆Â≈Õ «¬æ ’ ·∂ ‘Ø ¬ ∂ Óπ √ ÒÓ≈È «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ÒØ’ª È∂ Ó∆È≈ «¬È∑ ª √≈∂ ÒØ ’ ª Á∆ Ù«‘ «Ú⁄ «¬æ ’ ≈ ’æ ‡ ∆Õ ˜πÏ≈È ”Â∂ «¬‘∆ ÙÏÁ √È «’ “¡À ÚÀÈ’±Ú, ¡≈«’¿±Í≈¬∆ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ ÚÀ È ’± Ú  Â∂ «Ú’‡Ø  ∆¡≈ Í∞ « Ò√ ÚµÒØ ∫ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈¢ Ù«‘≈∫ Á∂ ¡«Ë’≈∆ ⁄≈‘∞Á Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ ÒØ’ ß ∂ Á∂ ⁄µÒ«Á¡≈∫ «¬µ’ ¡Ω Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ «¬µ’ ¡≈Î≈ Âæ’ ‹≈‰ Ò¬∆ ÒØ’ª È∂ ÷πÁ≈ ¡√∆∫ Âπ‘≈‚∂ ◊Ú≈‘∆ Á∂‰ 鱧 ÚÀÈ’±Ú «Úµ⁄Ø∫ ËÈ≈ ıÂÓ ’È Á∆ ¡Á≈Ò ÂØ∫ Ó∞˜≈‘«¡≈∫ Á∆ ÓÈ≈‘∆ √ÏßË∆ ‘È «’ Ó∞˜≈‘≈’≈∆ «√‘ Â∂ √∞µ«÷¡≈ 鱧 ‘Ø Ó∞˜≈‘≈’≈∆ 鱧 È√∂? Á∆ ˙Ú‚ؘ Ó◊Ø∫ √≈¿±Á∆ √’≈ È∂ ’∆Â∂ Ïæ√ª Â∂ ÈÚ∆∫ ω∆ ÓÀ‡Ø Á∆ Ú∆ Ò¬∆ ÷Û∂ ‘ج∂ ‘ªÕ «˜’ÔØ◊ ˛ ¡«Ë’≈∆¡≈∫ ÚµÒØ∫ «ÁµÂ∆ ◊¬∆ ⁄∂Â≈ÚÈ∆ ÂØ∫ ‘∞’Ó ¡µ‹ ‹≈∆ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ «Ë¡≈È «Úµ⁄ µ÷«Á¡≈∫ ‹ÈÂ’ Ê≈∫Ú≈∫ ÂØ∫ Ó√∑≈∫ Ï⁄≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ÚÀÈ’±Ú Á∂ Ó∂¡ ◊z◊ À  √ı √πæ«÷¡≈ ÍzÏßË √‘≈≈ «Ò¡≈Õ Áæ√‰ÔØ◊ ˛ «’ «’ √’≈ È∂ «¬’∂ √ı Ï≈¡Á «Ú’‡Ø∆¡≈ «Úµ⁄ Ó∞˜≈‘≈ ’ ‘∂ ‘À¢ ÚÀÈ’±Ú Á∂ ¡«Ë’≈∆¡≈∫ È∂ «Ò÷Â∆ Í≈√∂ ‘Ø ‹≈‰¢ «’¿±«Ï’ Ù«‘ Á∂ Í≈’ «Úµ⁄ ΩÏ‡√È È∂ Í∞«Ò√ Â∂ Î≈«¬ ¡«Ë’≈∆¡≈∫ 鱧 ¡≈Î≈ «Ú⁄ ‘∆ ÍÀ ◊ ß Ï  È∂ √π«æ ÷¡≈ ÍzÏË ß ’∆Â∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ‡À∫‡ √Ó∂‡ Ò¬∂ ÈØ«‡√ ‹≈∆ ’’∂ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ 鱧 Ê≈∫ «‹µÊ∂ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ È∂ ‚∂∂ Ò≈¬∂ ‘ج∂ √È ¿∞µÊ∂ ‹ÒÁ ÂØ∫ ‹ÒÁ «¬È∑≈∫ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ 鱧 ‡Øª‡Ø : ¡Ï Á∂ Í«ÚæÂ Ù«‘ ¡≈͉≈ ¡≈ı∆ ’πÂÏ≈ «ÁæÂ≈ √∆Õ Í«‘Òª «¬Ê∂ Ìæ‹ ÁΩÛ ’Ω≈È ’¬∆ ‘È¢ «Ú’‡Ø∆¡≈ Á∂ Ó∞˜≈‘≈’≈∆ ‘∞‰ ÷≈Ò∆ ’Ú≈¿∞ ‰ Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ √∆¢ «¬µ’ Ê≈∫ ¿∞µÂ∂ ¡µ◊ Ú∆ Òµ◊ ◊¬∆ √∆ Í «¬√ ‹ÈÂ’ Ê≈∫Ú≈∫ ÂØ∫ Í≈√∂ ’È Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ Óæ’≈ «Ú⁄ Ï∆Â∂ «ÁÈ∆∫ ¬∆Á ¿πÒ Óæ ’ ≈ «Ú⁄ ÓÀ ‡ Ø Á≈ «È≈Ó‰ ÒØ ’ ª Á∂ ÓÈ Á∆¡ª ’¬∆ ¡≈͉≈ ÏØ∆¡≈ «Ï√Â≈ ⁄∞µ’ ’∂ ‘∞‰ «√‡∆ «’¿±«Ï’ Ù«‘ «Úµ⁄ Ú∆ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ ÿ‡È≈ «Úµ⁄ ’ج∆ Ú∆ ˜ıÓ∆ È‘∆∫ ‘Ø«¬¡≈¢ ‘À¢ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ Á≈ Ú∆ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹π ‘ ≈ (Ï’∆Á) Á≈ «Â¿π ‘ ≈ ⁄∆È Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ’∆Â≈ «◊¡≈ ÿ‡È≈Úª Ú≈Í ¸æ’∆¡ª ‘ÈÕ ‘≈Ò È∂Û∂ ‹≈‰ Á∆ «Â¡≈∆ ’ ‘∂ ‘È¢ 鱧 √ØÓÚ≈ 鱧 «¬‘ Ó∞˜≈‘∂ ÏßÁ ’È Ò¬∆ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ ÚÀÈ’±Ú «Úµ⁄ «¬È∑≈∫ Ó∞˜≈‘«¡≈∫ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í Â≈∫ «¬µÊØ∫ È‘∆∫ ‹≈‰◊∂¢

ÍÒ≈√«‡’ Á∆ ’≥√∆ ˘ ÒÀ ’∂ ÷Û∑∂ ‘ج∂ Ù≥’∂

Ï‹‡∆ ÿ≈‡≈ ’≈ϱ ’È ”⁄ Á∂∆ : ÎÒÀ‘‡∆

‘æ‹ È≈Ò ‹πÛ∆¡ª √≈∆¡ª √Óª È±ß Í±∆ ÙË≈ È≈Ò ’∆Â≈ ͱ≈

A@F √≈Ò≈ Ï∂Ï∂ ˘ Í√ßÁ ˛ «Í˜≈ ¡Â∂ ÎÀ∫⁄ Î≈¬∆˜

ͱ≈ ‘Ø «◊¡≈ BE Òæ÷ ÒØ’ª Á≈ ‘æ‹ ÙË≈ Ì«¡≈ √¯

ÚÀÈ’±Ú ”⁄Ø∫ ËÈ≈ ıÂÓ ’Ø- ¡≈’±Í≈¬∆ Ó∞˜≈‘≈’≈∆¡≈∫ 鱧 ¡«Ë’≈∆¡≈∫ ÚµÒØ∫ ÈØ«‡√


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-2

‹æ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Vol. 3 No. 101 TORONTO


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-3

ÏÒ≈Â’≈∆ Íø‹≈Ï∆ Èß± ¡≈ı «ÓÒ∆ √˜≈ «¬≈È ÍÓ≈‰± Ù’Â∆ Ï‰È Á∆¡ª Ï±‘ª ”Â∂ ◊πÈ≈‘ ’Ï±Ò ÏÒ≈Â’≈ ’È «Í¤Ø∫ √Û’ ”Â∂ √π‡ æ ’∂ ‘ج∂ Î≈ ÈÓ √˜≈ Á∆ ‚∆Ò ’’∂ ◊πÈ≈‘ Á∆ ͱ∆ ’‘≈‰∆ Íπ«Ò√ 鱧 ’∆Â∆ «Ï¡≈È ÚÀÈ’±Ú : ¡Ó∆’È Ô± È ∆Ú«√‡∆ Á∆ BA √≈Ò≈ «Ú«Á¡≈ʉ ȱ ß Ëæ ’ ∂ È≈Ò ¡◊Ú≈ ’’∂ ¿π √ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’È Ú≈Ò∂ «¬æ’ BB √≈Ò≈ Íø‹≈Ï∆ È∂ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ¡≈͉≈ ◊πÈ≈‘ ÓßÈ «Ò¡≈ ‹ÁØ∫ «’ ¿±√Á∂ È≈Ò Á∂ √≈Ê∆ 鱧 Òæ̉ Ò¬∆ ‘π ‰ ¡Ó∆’∆ ¡«Ë’≈∆ Íπ « Ò√ È≈Ò √ß Í ’ ’È◊∂ Õ ¡Ó∆’≈ Á∆ ‚∆Ò≈Ú∂ Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∆ «Ú«Á¡≈ʉ

«¬æ’ À√‡ØÀ∫‡ «Ú⁄ ¡≈͉∆¡ª √‘∂Ò∆¡ª È≈Ò ÷≈‰≈ ÷≈‰ ◊¬∆ √∆, ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ ≈ ȱ ß AB.@@ Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï À√‡ØÀ∫‡ Á∂ Ï≈‘ ÎØÈ ’ ‘∆ √∆ ª ÷Û’ «√ßÿ ¡Â∂ ¿π √ Á∂ √≈Ê∆ BG √≈Ò≈ ◊π⁄È‹∆ «√ßÿ È∂ ’πÛ∆ 鱧 ‹¯≈ Ó≈’∂ ’≈ «Ú⁄ √π‡ æ «Ò¡≈ ¡Â∂ ’≈ «Ú⁄ ‘∆ ¿π √ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈ ’È «Í¤Ø ∫ ¿π √ ȱ ß √Û’ ”Â∂ √π‡ æ ’∂ Î≈ ‘Ø ◊¬∂Õ Íπ«Ò√ È∂ À√‡Ø∫À ‡ È∂Û∂

’ج∆ ‹ÒÁ∆ È‘∆∫...

«¬æ’ √«’¿π«‡∆ ’ÀÓ∂ ÂØ∫ ÁØ‘ª Íø‹≈Ï∆¡ª Á∆ ÙÈ≈ı ’ Ò¬∆ √∆Õ «¬‘ ÿ‡È≈ AF ¡¡Íz À Ò B@A@ Á∆ ≈Â È±ß Ú≈Í∆ √∆Õ Íπ«Ò√ È∂ ÷Û’ «√ßÿ 鱧 ¡◊Ò∆ √Ú∂∂ ‘∆ «◊zÎÂ≈ ’ «Ò¡≈ √∆, Í ◊π  ⁄È‹∆ «√ß ÿ Ì≈ Î≈ ‘Ø ‰ «Ú⁄ ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø «◊¡≈ √∆Õ ÷Û’ «√ßÿ È∂ ¡≈͉∂ Ú’∆Ò ≈‘∆∫ ÈÓ √˜≈ ’’∂ ◊πÈ≈‘ Á∆ ͱ∆ ’‘≈‰∆ Íπ«Ò√ 鱧 «Ï¡≈È ’ « Á æ  ∆ ˛ Õ « ¬ √ Ò¬∆ √’≈∆ Ú’∆Ò Á∆ √«‘ÓÂ∆ È≈Ò ‹æ‹ ÷Û’ «√ßÿ ȱ ß «Âß È √≈Ò Âæ ’ Á∆ ’À Á Ò¬∆ √«‘Ó ‘Ø «◊¡≈ ˛ È‘∆∫ ª ¿± √ ȱ ß ÏÒ≈Â’≈ Á∂ ÁØ Ù «Ú⁄ B@ ÂØ∫ GB √≈Ò Âæ’ Á∆ ’ÀÁ ‘Ø √’Á∆ √∆Õ

Vol. 3 No. 101 TORONTO

‹æ ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Ú≈«Ùß◊‡È : «¬≈È «ÚÁ∂Ù∆ √≈«¬ß√Á≈Ȫ ÂØ∫ ‘«Ê¡≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √∂Ú≈Úª «ÓÒ‰ ’’∂ ÍÓ≈‰± Ù’Â∆ Á≈ Ó≈Ò’ Ï‰È Á∂ «’È≈∂ ”Â∂ Í∞µ‹ «◊¡≈ ‘À¢“Ú≈«Ùß◊‡È ÍØ√‡” È∂ ͵¤Ó∆ «‚ÍÒØÓÀ∫‡ª Á∂ ‘Ú≈Ò∂ È≈Ò «Ò«÷¡≈ «’ «¬≈È È∂ √≈Ï’≈ √ØÚ∆¡Â √ßÿ Á∂ «¬’ ‘«Ê¡≈ «Ú«◊¡≈È Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Ó∞µ÷ Â’È∆’∆ ¡Û⁄Ȫ ”Â∂ ’≈ϱ Í≈ «Ò¡≈ ‘À¢ «¬√ È∂ Í≈«’√Â≈È ¡Â∂ ¿∞µÂ∆ ’Ø∆¡≈ ”⁄ «¬√ Â’È≈ÒØ‹∆ È≈Ò ‹∞Û∂ Ó≈«‘ª ÂØ∫ Ú∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ‘À¢Íµ¤Ó∆ √Î∆ª ¡Â∂ ÍÓ≈‰± Ó≈«‘ª È∂ √ßÔ∞’ ≈Ù‡ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 ‹≈‰’≈∆ «ÁµÂ∆ ‘À «’ «¬’ “’∞Ò«‘‰≈” √ØÚ∆¡Â «Ú«◊¡≈È∆ «Í¤Ò∂ ’¬∆ √≈Òª ÂØ∫ «¬≈È∆¡ª 鱧 ‘«Ê¡≈ª Ò¬∆ Ï∂‘µÁ ·Ø√ «’√Ó Á∂ ‚؇ÀÈ؇ª Ï≈∂ Ó≈◊ ÁÙÈ «ÁßÁ≈ ¡≈ «‘≈ √∆¢ «¬‘ ÷∞Î∆¡≈ ‹≈‰’≈∆ ’ΩÓªÂ∆ ÍÓ≈‰± ¿±∞ ‹≈ ¬∂‹√ ß ∆ (¡≈¬∆.¬∂.¬∆. ¬∂.) Á∂ ÓÀ∫Ï Á∂Ùª 鱧 Úß‚∆ ◊¬∆ ‘À¢ «¬√ Ó∞Â≈Ï’ «¬‘ ÷ÁÙ≈ ‘À «’ ‹∂ «¬≈È ⁄≈‘∂ ª Ï‘∞ ‹ÒÁ∆ ÍÓ≈‰± ÏßÏ Ï‰≈ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ È≈Ò ÎΩ‹∆ ‘Ó«Ò¡ª Á≈ ÷Â≈ ÚË∂◊≈¢ «¬√≈«¬Ò∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ «ÙÓΩÈ ÍÀ∂˜ È∂ ’µÒ∑ «⁄Â≈ÚÈ∆ «ÁµÂ∆ √∆ «’ «¬≈È ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ÚË ◊¬∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª «¬’ «¬√≈«¬Ò∆ Íz≈¬∆Ú∂‡ ‡ÀÒ∆Ú∆˜È ⁄ÀÈÒ È±ß Áµ«√¡≈ ““Úµ÷-Úµ÷ Á∂Ùª Á∆¡ª √±‘∆¡≈ √∂Ú≈Úª «¬≈È ”Â∂ Ș µ÷ ‘∆¡ª ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞È∑ª Á∂ ¡≈◊±¡ª 鱧 ÷ÏÁ≈ ’ ‘∆¡ª ‘È «’ «¬≈È ÍÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À¢““ ÍÓ≈‰± ‘«Ê¡≈ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «¬≈È Á∂ ÔÂȪ 鱧 ¿∞ÁØ∫ ϱ «Í¡≈ ‹ÁØ∫ ¡≈. BFE ‹ÀÈ∂‡ Ú‹Ø∫ ‹≈‰∂ ‹ªÁ∂ ÔßÂ Á∂ «‚˜≈¬∆È Á∆ ‹≈‰’≈∆ µ’ √≈¬∆ «ÓÒ ◊¬∆¢

Í«‘Ò∆ «ÚÙÚ ‹ß◊ Á∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√µ÷ √À«È’ ȫӵ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ Á≈ ¡≈ÔØ‹È

Í«‡¡≈ÒÚ∆ Ó∞ß‚∂ È∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ⁄Ó’≈«¬¡≈ Ì≈ Á≈ Ȫ Í«‡¡≈Ò≈ : Í«‡¡≈Ò≈ Á∂ ‹ßÓÍÒ «¬’ ÈΩ‹Ú≈È È∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ Ì≈ Á≈ Ȫ ⁄Ó’≈«¬¡≈ ‘À¢Ì≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ ”⁄ ‘ج∆ «È¿±’Ò∆¡ ‚∆Ò ”⁄ ¡Ó∆’≈ ‡∆Ó Á∂ Ó∞µ÷ ÓÀ∫Ï ¡È∆Ù ◊Ø«¬Ò ‹Ø «’ Í«‡¡≈Ò≈ Ó±Ò Á∂ ¡Ó∆’È Ï≈«¬˙ÓÀ‚∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡ ‚≈. «Ú‹À ◊Ø«¬Ò Á∂ Í∞µÂ ‘È, ¡µ‹ Í«‡¡≈Ò≈ «Ú÷∂ ¡Î√ ’≈ÒØÈ∆ «Ú÷∂ ¡≈͉∂ √’∂ ⁄≈⁄∂ Á∂ ÿ «Èµ‹∆ Î∂∆ ”Â∂ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ‘È¢ Ì≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∆¡ª «‚ÍÒØÓ«À ‡’ Ó∆«‡ß◊ª ”⁄ ¡«‘Ó Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ CE √≈Ò≈ ¡È∆Ù ◊Ø«¬Ò È∂ Ì≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ «٫¡ª √ÏßË∆ «ÚÙ∂Ù ◊µÒÏ≈ ’∆Â∆¢ Ùz∆ ◊Ø«¬Ò «¬√ √Ó∂∫ √∆È∆¡ √‡À‡«‹’ ¡À‚Ú≈¬∆˜ (Áµ÷‰∆ ¬∂Ù∆¡≈), Ô±È≈¬∆«‡‚ √‡∂‡√ «‚Í≈‡ÓÀ∫‡ ¡≈Î √‡∂‡ ‘È¢ Ùz∆ ◊Ø«¬Ò È∂ «‹µÊ∂ ¡Ó∆’≈ ¡Â∂ Ì≈ ”⁄’≈ ‘ج∆ «È¿±’Ò∆¡ ‚∆Ò È±ß Ì≈ Á∂ ͵÷ ÂØ ∫ ’≈Î∆ «˜¡≈Á≈ Ó‘µÂÚͱ  È Áµ«√¡≈¢ ¿∞ È ∑ ª Ì≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ «٫¡ª ”⁄ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ùz∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ Á∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¬∆ ӘϱÂ∆ Á∆ Ú∆ ÍzÛ Ø Â≈ ’∆Â∆¢ Ùz∆ ◊Ø«¬Ò È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ Ï≈’ ˙Ï≈Ó≈ Á∂ ¡‘∞Á≈ √ßÌ≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ì≈ ¡Â∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ «ÙÂ∂ ‘Ø Әϱ ‘ج∂ ‘È¢ ‘≈Òª«’ ‹≈‹ Ï∞Ù Á∂

’≈‹’≈Ò ÁΩ≈È ÁØȪ Ó∞Ò’ª Á∂ «ÙÂ∂ ’≈Î∆ ⁄ß◊∂ √È Í ˙Ï≈Ó≈ Á∂ ◊µÁ∆ √ßÌ≈Ò‰ «Íµ¤Ø∫ ÁØÚª Ó∞Ò’ª Á∂ «ÙÂ∂ ‘Ø Ú∆ Әϱ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂ ÁØÚª Ó∞Ò’ª ÚÒØ∫ Úµ÷-Úµ÷ ÷∂Âª «‹Ú∂∫ √≈«¬ß√ ¡Â∂ Â’È≈ÒØ‹∆ Â∂ «√µ«÷¡≈ Á∂ «Ú√Â≈ Ò¬∆ ÁØȪ Ó∞Ò’ª ÚÒØ∫ √ªfi∂ ±Í ”⁄ ÔÂÈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È¢ Ùz∆ ◊Ø«¬Ò È∂ Áµ«√¡≈ «’ «¬√ √Ó∂∫ ÁØÈ∫Ø Ó∞Ò’ ¡≈«Ê’ ÷∂Â Á∆ Íz◊Â∆ Ò¬∆ ÔÂÈ ’ ‘∂ ‘È¢ Ì≈ ”⁄ ¡µÂÚ≈Á Á∂ ÷≈ÂÓ∂ Ò¬∆ Í≈«’√Â≈È ¿∞Í ÁÏ≈¡ ω≈¿∞‰ ”⁄ ¡Ó∆’≈ ¡«‘Ó ÔØ◊Á≈È Í≈ «‘≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ≈Ù‡ÍÂ∆ ˙Ï≈Ó≈ È∂ Í≈«’√Â≈È È±ß √≈Î ’ «ÁµÂ≈ ‘À «’ ¿∞√ Á∆ ËÂ∆ ”Â∂ ⁄µÒ ‘∂ ¡µÂÚ≈Á∆ ’À∫Í ¡Â∂ «’√∂ Ú∆ Â∑ª Á∆¡ª ÓÈ∞µ÷Â≈ «ÚØË∆ √◊Ó∆¡ª 鱧 «’√∂ Ú∆ ’∆Ó ”Â∂ √«‘‰ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬‘ Í∞ µ ¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ «’ ’∆ Í≈«’√Â≈È ÚÒØ∫ Ì≈ ”⁄ ’Ú≈¬∆¡ª ‹≈‰ Ú≈Ò∆¡ª ¡µÂÚ≈Á∆ ’≈Ú≈¬∆¡ª ¡Ó∆’≈ Á∂ Íz Ì ≈Ú È≈Ò Ïß Á ‘Ø ‹≈‰◊∆¡ª ª ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ÔÂÈ ’ ‘∂ ‘È Í ÈÂ∆«‹¡ª Ï≈∂ √Óª ¡≈¿∞‰ ”Â∂ ‘∆ ’∞ fi «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À Í √≈ȱ ß ¿∞ Ó ∆Á ‘À «’ ¡≈¿∞ ‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂ ∫ ”⁄ Í≈«’√Â≈È ¡µÂÚ≈Á∆ √◊Ó∆¡ª ”Â∂ Ø’ Ò◊≈¿∞‰ ”⁄ √ÎÒÂ≈ Íz≈Í ’ ÒÚ∂◊≈¢

‹≈¡Ò∆ ’ÂÒ ”⁄ AA √≈Ò ’ÀÁ Ì∞◊‰ Ú≈Ò∂ Í«Ú≈ Á∂ «ÂßÈ ‹∆¡ «‘≈¡ ‡Øª‡Ø : Í«‘Ò∆ «ÚÙÚ ‹ß◊ «Úµ⁄ ’ÀÈ∂‚∆¡È À‹∆ÓÀ∫‡ Á≈ «‘µ√≈ ‘∂ Á√ «√µ÷ √À«È’ª «Úµ⁄Ø∫ «¬µ’ Ï∞µ’È «√ßÿ 鱧 ¡ÀÂÚ≈ 鱧 «’⁄È, ˙ȇ≈∆˙ «Úµ⁄ ‘ج∂ «ÚÙ∂Ù Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ «Úµ⁄ Ô≈Á ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬‘ Ú∆ Óß«È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À Í«‘Ò∆ Â∂ Á±‹∆ «ÚÙÚ ‹ß◊ «Úµ⁄Ø∫ «√Î Ï∞µ’Ó «√ßÿ ‘∆ ¡«‹‘∂ «√µ÷ ’ÀÈ∂‚∆¡È √À«È’ ‘ج∂ ‘È «‹È∑ª Á∆ ’Ï ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ √À«È’ª Á∆¡ª ’Ïª «Úµ⁄ ÓΩ‹±Á ‘À¢ Í «¬‘ «’⁄È Ú≈Ò∆ ʪ ÒßÓª

√Óª Ò∞’∆ ‘∆ ‘∆ Â∂ «ÂßÈ √≈Ò Í«‘Òª ‘∆ «¬µ’ «¬«Â‘≈√’≈ ÚµÒØ∫ «¬√ Á≈ ÍÂ≈ Ò≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ÏÀ∫Í‡È Á∂ √ßÁ∆Í «√ßÿ Ï≈Û È∂ «¬µ’ Á∞’≈È «Úµ⁄ Ï∞µ’Ó «√ßÿ Á∂ ‹∂± ÂÓ«◊¡ª 鱧 Ú∂÷«Á¡ª ‘Ø«¬¡ª «¬√ «√µ÷ Á∂ «¬«Â‘≈√ 鱧 ‹≈ȉ Á∆ ’Ø«ÙÙ Ù∞± ’∆Â∆¢ ¿∞√ Á∆ ÷Ø‹ ¿∞√ 鱧 «’⁄È Á∂ Ó≈¿±∫‡ ‘ØÍ ’Ï√Â≈È Âµ’ ÒÀ ◊¬∆, «‹µÊ∂ Ï∞µ’Ó «√ßÿ 鱧 BE √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úµ⁄ ÁÎÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ Ï∞µ’Ó «√ßÿ AD √≈Ò Á∆ ¿∞Ó «Úµ⁄

‘∞‰ Ò∂˜ È≈Ò ÏÁ«Ò¡≈ ‹≈ √’∂◊≈ ¡µ÷ª Á≈ ß◊ Ï≈Ò∆Úπæ‚ ¡«ÌÈ∂Â∆ Óß◊ÒÚ≈ 鱧 «¬æ’ ‹ÈÂ’ ÍzØ◊≈Ó «Ú⁄ Ș∆ ¡≈¬∆Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ‚≈’‡ª È∂ «’‘≈ ˛ «’ ¡ÀÙÚ«¡≈ ÈÚßÏ Á∂ Á±‹∂ Ó‘∆È∂ Óª Ï‰È Ú≈Ò∆ ˛Õ Ó∆‚∆¡≈ «Ú⁄ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ıÏ ¡≈¬∆ √∆ «’ ¡ÀÙÚ«¡≈ AA.AA.AA È±ß Óª Ï‰È Ò¬∆ ¡≈Íz∂ÙÈ ’Ú≈ √’Á≈ ˛, «‹√ 鱧 Ïæ⁄È Í«Ú≈ È∂ «√∂ ÂØ∫ ÷≈‹ ’ «ÁæÂ≈ ˛Õ

Òß‚È : ¡µ÷ª Á≈ ß◊ √Ê≈¬∆ ÂΩ ”Â∂ ÏÁÒ‰ Á∂ ⁄≈‘Ú≈Ȫ Ò¬∆ «¬’ ⁄ß◊∆ ıÏ ‘À¢ ¡Ó∆’∆ ‚≈’‡ª È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ¡«‹‘∂ Ò∂˜ ‡∆‡ÓÀ∫‡ Á∆ ÷Ø‹ ’∆Â∆ ‘À «‹√ È≈Ò Ì±∆¡ª ¡µ÷ª 鱧 √Ê≈¬∆ ÂΩ ”Â∂ È∆Ò∆¡ª ¡µ÷ª ”⁄ ÏÁ«Ò¡≈ ‹≈ √’∂◊≈¢‚≈’‡ ◊Àµ◊ ‘ØÓ È∂ Áµ«√¡≈ «’ Ò∂˜ ΩÙÈ∆ ≈‘∆∫ B@ √À«’ß‚ª «Úµ⁄ ¡µ÷ª Á∂ ̱∂ «Í◊ÓÀ∫‡ 鱧 ÷ÂÓ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞‘ ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ È∆Ò∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ‹∂’ «¬‘ Â’È∆’ ͱ∆ Â∑ª ’≈ÓÔ≈Ï ‘Ø ◊¬∆ ª ß◊Á≈ ’ª‡À’‡ ÒÀȘ Ï∆Â∂ Á∆ ◊µÒ ‘Ø ‹≈‰◊∂¢Á±‹∂ Í≈√∂ ¡µ÷ª Á≈ Ó≈‘ª È∂ √∞⁄∂ ’∆Â≈ «’ «¬√ Íz«’«¡≈ È≈Ò È˜ √ÏßË∆ √Óµ«√¡≈Úª ÍÀÁ≈ ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢

AI@G «Úµ⁄ ’ÀÈ∂‚≈ ¡≈¬∂ √È Â∂ ˙ȇ≈∆˙ «Úµ⁄ ¡≈ Úµ√∂ √È¢ B@Ú∆∫ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬ÈÎÀȇ∆ Á≈ «‘µ√≈ Ï‰È ÂØ∫ Ï≈¡Á Ï∞µ’Ó «√ßÿ È∂ Îª√ «Úµ⁄ ’¬∆ ÒÛ≈¬∆¡ª «Úµ⁄ «‘µ√≈ «Ò¡≈ Â∂ ÁØ Ú≈∆ ˜ıÓ∆ ‘ج∂¢ ¿∞‘ ˙ȇ≈∆˙ «Úµ⁄ ‹∂∂ «¬Ò≈‹ √È ‹ÁØ∫ ¿∞È∑ª 鱧 ‡∆Ï∆ ‘Ø ◊¬∆ Â∂ AIAI «Úµ⁄ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ I@ √≈Òª Ó◊Ø∫ Ï∞µ’Ó «√ßÿ 鱧 ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «√µ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ÚµÒØ∫ È≈«¬’ Á≈ Á‹≈ «ÁµÂ≈ «◊¡≈ Â∂ ‘∞‰ ¿∞È∑ª Á∆ ’Ï ¿∞µÂ∂ ‘ √≈Ò Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ ’Ú≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ¡ÀÂÚ≈ 鱧 Ú∆ Ï∞µ’È «√ßÿ Á≈ Ù˪‹Ò∆ √Ó≈Ø‘ √∆ «‹√ «Úµ⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ Ò¬∆ ¿∞⁄∂⁄∂ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ÚÀÈ’±Ú ÂØ∫ ’ÈÒ ‘‹∆ «√ßÿ √µ‹‰ Í‘∞ß⁄∂ Â∂ ¿∞È∑ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Ïz◊‚ ∂ ∆¡ ‹ÈÒ ÓÀÊ∆¿± ˙Ú‡È, ’ÀÍ‡È ËÈØ¡≈, ¡ÀÓÍ∆ «‡Ó ¿∞µÍÒ, ÒØ’Ò ¡ÀÓÍ∆ Â∂ ¡ÀÓÍ∆ ‹◊Ó∆ «√ßÿ Ù≈ÓÒ ‘ج∂¢ ‡z≈«¬¡À∫◊Ò «√µ÷ √∞√≈«¬‡∆ ÚµÒØ∫ Í«‘Òª ◊∞Á∞¡≈∂ «Úµ⁄ Ï∞µ’È «√ßÿ 鱧 Ù˪‹Ò∆¡ª «ÁµÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª Â∂ «Î ¿∞Ȫ∑ Á∆ ’Ï ¿∞µÂ∂ Ù˪‹Ò∆ Á∂ Î∞µÒ ¡͉ ’∆Â∂ ◊¬∂¢

ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : √∞Í∆Ó ’Ø‡ È∂ ’∂∫Á∆ ‹∂Ò∑ ¡≈◊≈ ”⁄ AA √≈Ò ÂØ∫ ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ Ì∞◊ ‘∂ «¬’ Í«Ú≈ Á∂ «ÂßÈ ÓÀ∫Ïª Á∆ «‘≈¬∆ Á∂ ‘∞’Ó «ÁµÂ∂ ‘È, ‹Ø ’∂ÚÒ ¿∞µÂ ÍzÁÙ ∂ Í∞Ò∆√ Á∂ «’≈‚ ”⁄ ‘ج∂ “’ÂÒ“ Á∂ ÁØÙ∆ √È¢ «¬√ ÿ‡È≈ ”Â∂ È≈÷∞Ù∆ Íz◊‡ ’«Á¡ª ‹√«‡√ ¡≈.¡ÀÓ. ÒØË≈ Â∂ ¡À⁄.¡ÀÒ. ◊Ø÷Ò∂ ”Â∂ ¡≈Ë≈ ÏÀ∫⁄ È∂ «ÂßÈ Í∆Ûª ÚµÒØ∫ Á≈«¬ ͇∆ÙÈ ”Â∂ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ˜Ó≈È ÓȘ± ’ Ò¬∆¢ «¬È∑ª È∂ A.E ’ØÛ ∞ͬ∂ (E@ Òµ÷ ∞ͬ∂ ‘∂’ Ò¬∆) Á∂ ‘‹≈È∂ Á∆ Ú∆ Óß ◊ ’∆Â∆ ‘À ¢ ͇∆ÙÈª Á∂ Ú’∆Ò ÓÈØ‘ «√ßÿ Ï÷Ù∆ È∂ Áµ«√¡≈ «’ ¡◊√ B@@@ ”⁄ ‹≈«¬Á≈Á ‘۵͉ Ò¬∆ Ì◊Ú≈È Á≈√ È≈Ó Á∂ «Ú¡’Â∆ Á≈ ¿∞ ‘ Á∂ Ò≈Ò⁄∆ Í∞ µ Âª È∂ Í∞ Ò ∆√ Á∆ «ÓÒ∆Ì∞◊ È≈Ò ’ÂÒ Á≈ ‚≈Ó≈ «⁄¡≈ √∆¢ «¬√ “«ÿÈΩ‰∆ ÷∂‚“ ”⁄ Í∞µÂª È∂ Â∂ √±Ï∂ Á∆ Í∞Ò∆√ È∂ «¬’ È≈Ï≈Ò◊ ≈Ó∂ÙÚ, ¿∞‘Á∂ «ÍÂ≈ ÓØ‘È Â∂ È∂∫ÛÒ∂ «ÙÂ∂Á≈ Ò≈Ò ⁄ßÁ 鱧 ’ÂÒ ’∂√ ”⁄ Î√≈ «ÁµÂ≈¢ ÎÚ∆ B@@C ”⁄ fiª√∆ Á∆ ‘∂·Ò∆ ¡Á≈Ò È∂ «ÂßȪ 鱧 ¿∞Ó ’ÀÁ Á∆ √˜≈ √∞‰≈ «ÁµÂ∆, «‹√ Á∆ ¡’±Ï B@@I 鱧 ¡Ò≈‘≈Ï≈Á ‘≈¬∆ ’Ø‡ È∂ Í∞Ù‡∆ ’ «ÁµÂ∆¢ «¬√ √≈Ò ‹ÈÚ∆ ”⁄ «¬È∑ª «ÂßȪ Í∆Ûª È∂ √∞Í∆Ó ’Ø‡ ”⁄ ͇∆ÙÈ Í≈ ’∂ «’‘≈ «’ Ì◊Ú≈È Á≈√ «˜ßÁ≈

‘À Â∂ B@A@ ”⁄ ¿∞‘ ⁄ß◊≈-ÌÒ≈ «Íß‚ Í ¡≈«¬¡≈ √∆¢ √∞Í∆Ó ’Ø‡ È∂ E ÈÚßÏ 鱧 Í≈√ ‘∞’Ó ”⁄ ͇∆ÙÈª Á∆ ˜Ó≈È ÓȘ± ’ Ò¬∆ Â∂ ≈‹ √’≈ 鱧 «ÍØ‡ ’È Á≈ √Óª Á∂‰ Ò¬∆ ’∂√ Á∆ √∞‰Ú≈¬∆ D ‘Ϋ¡ª ”Â∂ Í≈ «ÁµÂ∆¢ ¿∞∫‹ Ú≈-Ú≈ ÓΩ’≈ «ÁµÂ∂ ‹≈‰ ”Â∂ Ú∆ ≈‹ √’≈ (Ô±.Í∆.) È∂ Ì◊Ú≈È Á≈√ Á∂ «‹¿±∫Á∂ ‘؉ Á∂ ͇∆ÙÈª Á∂ Á≈¡Ú∂ «Ú∞µË ’ج∆ ‹∞¡≈Ï∆ ‘ÒÎÈ≈Ó≈ È‘∆∫ «ÁµÂ≈ √∆¢

Í≈«’√Â≈È ”⁄ «ÂßÈ «‘ßÁ±¡ª Á∆ ‘µ«Â¡≈ «¬√Ò≈Ó≈Ï≈Á : Áµ÷‰∆ Í≈«’√Â≈È Á∂ «√ßË √±Ï∂ Á∂ «¬’ «Íß‚ ”⁄ ¡‰Í¤≈Â∂ «Ú¡’Â∆¡ª È∂ ‘ÓÒ≈ ’’∂ ÿµ‡ «◊‰Â∆ «‘ßÁ± Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ «¬’ Í«Ú≈ Á∂ «ÂßÈ ‹∆¡ª Á∆ ‘µ«Â¡≈ ’ «ÁµÂ∆¢√’≈∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ¡È∞√≈ «Ù’≈Í∞ «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ Â≈Ò±’≈ ⁄µ’ ”⁄ ‘ج∂ «¬√ ‘ÓÒ∂ ”⁄ «¬’ «‘ßÁ± ◊ßÌ∆ ˜÷Ó∆ ‘Ø «◊¡≈¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ ¡≈«√Î ¡Ò∆ ˜Á≈∆ È∂ «¬√ Á≈ ◊ßÌ∆ ÈØ«‡√ ÒÀ∫«Á¡ª Ó∞Ò˜Óª 鱧 ÎΩ∆ ’≈ϱ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ ‘∞’Ó «ÁµÂ∂ ‘È¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ È∂ «¬√ ÿ‡È≈ Ï≈∂ ÎΩ∆ «ÍØ‡ Ú∆ Óß◊∆ ‘À¢ Í≈«’√Â≈È «Úµ⁄ ÿµ‡«◊‰Â∆¡ª È≈Ò «ÚÂ’∂ Á∆¡ª «Ù’≈«¬Âª ¡≈Ó «ÓÒÁ∆¡ª «‘ßÁ∆¡ª ‘È¢

«¬Ó≈ Á∆ ⁄ΩÊ∆ Óß«˜Ò ÂØ∫ ¡Ω Â∂ «Èµ’∂ ϵ«⁄¡ª √Ó∂ ¤≈Ò Ó≈È Ú≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È «◊zÎÂ≈, Óª ¡Â∂ ϵ⁄∂ ◊ßÌ∆ ˜ıÓ∆ √’≈ÏΩØ : Ù«‘ Á∂ ͱÏ∆ «‘µ√∂ «Úµ⁄ √«Ê «¬µ’ «¬Ó≈ Á∆ ⁄ΩÊ∆ Óß«˜Ò Á∆ Ï≈Ò’ØÈ∆ «Úµ⁄Ø∫ ¡Ω Â∂ «Èµ’∂ ϵ«⁄¡ª √Ó∂ ¤≈Ò Ó≈È Ú≈Ò∂ BG √≈Ò≈ ÈΩ‹Ú≈È È±ß «◊zÎÂ≈ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÈΩ‹Ú≈È È±ß ’ÂÒ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Á∂ ÁØÙª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ Í∞«Ò√ È∂ Áµ«√¡≈ «’ Óª Â∂ ¿∞√ Á∂ ÁØ «Èµ’∂ ϵ⁄∂ ٫ȵ⁄Ú≈ 鱧 D:@@ Ú‹∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á √’≈ÏΩØ Á∆ ¿∞µ⁄∆ «¬Ó≈ Á∆ Ï≈Ò’ØÈ∆ «Úµ⁄Ø∫ ‘∂·ª ¡≈ «‚µ◊∂¢ ϵ«⁄¡ª «Úµ⁄Ø∫ «¬µ’ ¡µ· Ó‘∆«È¡ª Á≈ ‘À Â∂ Á±‹≈ ÁØ √≈Ò Á≈ ‘À¢ ÁØÚª 鱧 ◊ßÌ∆ √µ‡ª Òµ◊∆¡ª ‘È Â∂ ¿∞‘ ‡Øª‡Ø Á∂ ‘≈√«Í‡Ò ÎΩ «√µ’ «⁄Ò‚È «Úµ⁄ ‹∂∂ «¬Ò≈‹ ‘È¢ ¿∞È∑ª Á∆ ‘≈Ò È≈˜∞’ Áµ√∆ ‹ªÁ∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª Á∆ Óª, «‹√ Ï≈∂ Í∞«Ò√ Á≈

’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡≈͉∂ C@«Ú¡ª «Úµ⁄ ‘À, Ú∆ ◊ßÌ∆ ˜ıÓ∆ ‘À Â∂ ¿∞√ Á≈ «¬Ò≈‹ √ßÈ∆Ï∞µ’ ‘√ÍÂ≈Ò «Úµ⁄ ⁄µÒ «‘≈ ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ‹ÒÁ «√‘ÂÔ≈Ï ‘؉ Á∆ ¡≈√ ‘À¢ Í∞«Ò√ È∂ ÓΩ’∂ ¿∞µÂ∂ ÓΩ‹±Á Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ È≈Ò √ÏßË «Ú¡’Â∆ 鱧 «◊zÎÂ≈ ’ «Ò¡≈ ‘À¢ ¿∞√ 鱧 «¬√ Â∑ª

«¬Ó≈ ÂØ∫ «‚µ◊‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ó≈Ó±Ò∆ √µ‡ª Òµ◊∆¡ª «‹È∑ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’ «ÁµÂ≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÿ‡È≈ Á∂ ÓµÁ∂ È ˜ ‹∂  Ø Ó √‡∆ÎÈ√È È±ß ÈΩ∫ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úµ⁄ ÁØÙª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ ¡ÀÂÚ≈ 鱧 ¡Á≈Ò √≈‘Ó‰∂ ‘≈˜ ’∆Â∂ ‹≈‰ Ó◊Ø∫ ÓÙ’±’ 鱧 A@

√¯≈ «¬æ’ Á∆¡ª Ï≈’∆¡ª ÍÒ≈√«‡’ Á∆ ’≥√∆ ˘ ÒÀ ’∂ ÷Û∑∂ ‘ج∂ Ù≥’∂ ÈÚ∂∫ ’≥√∆ È؇ ‘≈Òª«’ Í«‘Òª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ «’Â∂ «˜¡≈Á≈ Í≈ÁÙ∆ ‘È ¡Â∂ «¬‘Ȫ Á∆ ÚÂØ∫ ¡Â∂ √≥Ì≈Ò ÏÛ∆ √Ω÷∆ ‘À Í ’∆ «¬‘ ¬∂. ‡∆ ¡ÀÓ. Â∂ √‘∆ Â∆’∂ È≈Ò ’≥Ó ’È◊∂Õ ¡Ω√ÂÈ II Î∆√Á∆ ÒØ’∆ Ó≈’∆‡ «Ú⁄ ’ÀÙ Á∂ ’∂ ÷∆ÁØ ÎØ÷ ’Á∂ ‘ÈÕ ‹∂’ ÓÙ∆È Á≈ √À∫√ √‘∆ Â∆’∂ È≈Ò ’≥Ó È≈ ’∂ ª «¬‘ È؇ ˘ ⁄πº’∂◊≈ ‘∆ È‘∆∫Õ «¬√ Ú’Â ‹Ø ’≥√∆ Ó≈’∆‡ «Ú⁄ ¡≈Ó ÒØ’ª ¡Â∂ ÚÍ≈’ √≥√Ê≈Úª ’ØÒ ¿∞ÍÒÏË ‘À, ¿∞√ ˘ Ú≈Í√ ÒÀ‰ Á∆ „∞’Ú∆∫ «ÚÚ√Ê≈ ˘ ÒÀ ’∂ Ú∆ Ù≥’∂ ÷Û∑∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ÈÚ∂∫ ’≥√∆ È؇ª Á∂ ’≈È ¬∂. ‡∆. ¡ÀÓ. «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò∆ ’È∆ ÍÚ∂◊∆ ¡Â∂ «Î «¬‘ Íπ≈‰∂ È؇ È‘∆∫ ÒÚ∂◊≈Õ ’≈Î∆ «ÚºÂ∆ √≥√Ê≈Úª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞‘Ȫ Á∂ ¬∂. ‡∆. ¡ÀÓ. ¿∞Â∂ ’≥√∆ «ÍÒ∂√ ’È Á∆ Â’È∆’ È‘∆∫ ‘ÀÕ Á»‹∂ Í≈√∂ ÏÀ∫’ ¡≈Î ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á∂ ÏπÒ≈∂ ‹»Ò∆¡≈ «◊Ò≈‚ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÏÀ∫’ È∂ √≈∂ ͺ÷ª ¿∞Â∂ «Ú⁄≈ ’’∂ ‘∆ ’≥√∆ ÏÁÒ‰ Ò¬∆ ’≈Î∆ √Óª º«÷¡≈ ‘ÀÕ ‹∂’ «’√∂ «Ú¡’Â∆ ˘ ¬∂ ‡∆ ¡ÀÓ «Ú⁄ √Óº«√¡≈ ¡≈ ‘∆ ‘À ª ¿∞‘ ÏÀ∫’ Á∂ ’≈¿∞∫‡ Â∂ ‹≈ ’∂ Ú∆ ’≥√∆ ÂÏÁ∆Ò∆ ’Ú≈ √’Á≈ ‘ÀÕ

ÎÒÀ‘‡∆ √∞µ«÷¡≈ Á≈ «Ë¡≈È µ÷‰≈ ‘À, ∞˜◊≈ ÚË≈¿∞‰∂ ‘È ¡Â∂ «ÚµÂ∆ √∞µ«÷¡≈ Ô’∆È∆ ω≈¿∞‰∆ ‘À¢ Ú‰ÔØ◊ ‘À «’ √z∆ Ó«◊߇∆ ¡µ‹ ’ÀÒ◊∆ «Ú÷∂ ⁄À∫Ï ¡≈Î ’≈Ó√ Á∆ Ó∆«‡ß◊ «Ú⁄ ÏØÒ ‘∂ √È¢ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ¡√∆∫ Ó∞Ù«’Ò √«ÊÂ∆ «Ú⁄Ø∫ «È’Ò ‘∂ ‘≈∫ ¡Â∂ «¬√ 鱧 Ò⁄’∆Ò∆ ¡Â∂ ‡∆⁄≈ÏµË ’’∂ ⁄µÒ ‘∂ ‘≈∫ ¡Â∂ Ò◊≈Â≈ √«‡Ó±Ò√ Ú◊∆ ÓÁÁ ’Á∂ ‘≈∫◊¢∂ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ «¬ßÍÒ≈¬∆ÓÀ∫‡ «¬ßÙØ ∫À √ ’≈Î∆ «˜¡≈Á≈ ÷⁄ ’Ú≈ «‘≈ ‘À ¡Â∂ ‹±È Á∂ Ï‹‡ Ó∞Â≈Ï’ «¬√ 鱧 ¡µ◊∂ ÚË≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ √≈‚∂ Ò¬∆ √Ì ÂØ∫ ÚµË ˜±∆ «¬‘ ‘À «’ ¡√∆∫ Ú’≈∫ Á∆ √∞µ«÷¡≈ Á∂÷‰∆ ‘À ¡Â∂ «¬√ Ò¬∆ Ó∞Ò’ Á∂ «ÚµÂ 鱧 Ò≈˜Ó∆ ÂΩ Â∂ ’߇ØÒ «Ú⁄ µ«÷¡≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞‘È≈∫ «’‘≈ «’ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ∞˜◊≈ ‘≈Ò∂ Ú∆ ÚµË ‘∂ ‘È ¡Â∂ ’Á∆-’Á∆ ¤≈∫‡∆¡≈∫ Á∂ ’≈È √Óµ«√¡≈ ˜± ÷Û∑∆ ‘∞ßÁ∆ ‘À¢

«Í˜≈ ¡Â∂ ÎÀ∫⁄ Î≈¬∆˜ √∆«’ ÍzÙ ∂ ≈È∆ È‘∆∫ ˛Õ Ï√ ¿π√ ˘ ’Á∂ ’Á∂ ‹ΩÛª ”⁄ ÁÁ Á∆ ’πfi «Ù’≈«¬Â ‘πÁ ß ∆ ˛ ¡Â∂ «√Î «¬√∂ «ÏÓ≈∆ Ò¬∆ ¿π‘ ÁÚ≈¬∆ ÒÀ∫Á∆ ˛Õ √∂∫‡ ‹ΩȘ Á∂ Íæ¤Ó «Úæ⁄ BGE «’ÒØÓ∆‡ Á± πÙ±È ’√Ï∂ «Úæ⁄ «‘‰ Ú≈Ò∆ Ó±˜ ¡≈͉∆ Ë∆ FE √≈Ò≈ Ó∂∆ È≈Ò «‘ ‘∆ ˛Õ ¿π√ Á∆¡ª D Ë∆¡ª «Úæ⁄Ø∫ «√Î Ó∂∆ ‘∆ «˜ßÁ≈ ‘ÀÕ ¿π√ Á≈ ÍÂ≈ ¡≈‡ ¡æ‹ ÂØ∫ AI √≈Ò Í«‘Òª I@ √≈Ò Á∆ ¿πÓ «Úæ⁄ ◊π˜ «◊¡≈ √∆Õ ¿πÈ∑ª È∂ FG √≈Ò «¬’æ·∂ «Ú¡≈‘πÂ≈ ‹∆ÚÈ ◊π˜≈«¡≈Õ ⁄∆˜ÓÀÈ È∂ Ó∆‚∆¡≈ ˘ Áæ«√¡≈ «’ ‹ÁØ∫ Ó∂∆ Óª II √≈Òª Á∆ ‘ج∆ ¿πÁØ∫ ÂØ∫ ¡√∆∫ ‘ √≈Ò Í≈‡∆ ’Á∂ ‘ªÕ «¬‘ Ï‘π Úæ‚∆ ◊æÒ ˛Õ Ó±˜ Á≈ ‹ÈÓ E ÈÚßÏ AI@E ˘ «È¿±Î≈¿±∫‚ÒÀ∫‚ «Úæ⁄ ‘Ø«¬¡≈ √∆Õ ¿π√ √Ó∂∫ ’≈ª Ì«Úæ÷ Á≈ √≈ËÈ √È ¡Â∂ ÍπÒ≈Û Á∆ Ô≈Â≈ ’≈ÒÍ«È’ «ÎÒÓª Ú◊∆ ◊æÒ √∆Õ

ÈÚß Ï  ȱ ß Á∞ Ï ≈≈ ¡Á≈Ò √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ’∆Â∂ ‹≈‰ µ’ «‘≈√ «Úµ⁄ Ì∂‹ «ÁµÂ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√∂ ÁΩ  ≈È Ïµ«⁄¡ª Á∆ ͤ≈‰ ȱ ß ‹≈«‘ È≈ ’È Ú≈√Â∂ ‡Ø  ª‡Ø Á∂ ‹µ‹ È∂ «¬√ ÷Ï Á∂ ͱ  È Ú∂  Ú∂ Íz ’ ≈«Ù ’È ¿∞ µ ∂  ∂ Ø ’ Ò≈ «ÁµÂ∆ ‘À ¢

C@ ¡’±Ï ÂØ∫ Ò≈ÍÂ≈ ‘À √∑∆ Á≈ ÓÈÁ∆Í «√ßÿ ÏµÒ √∆ : √∑ ∆ ¡≈√∆¡À Ó Í∆ C@ ¡’± Ï ,B@AA ÂØ ∫ Ò≈ÍÂ≈ ÓÈÁ∆Í «√ßÿ ÏµÒ Á∆ Ì≈Ò ’ ‘∆ ‘À Â∂ «¬√ ’ßÓ Ò¬∆ ÒØ’ª 鱧 Ú∆ ÓÁÁ ’È Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À¢ Í∞«Ò√ È∂ ÷≈√ ÂΩ ¿∞µÂ∂ ¿∞√ «Ú¡’Â∆ 鱧 ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À «‹√ È±ß ÏµÒ Á≈ ÓØÏ≈¬∆Ò ÎØÈ Òµ«Ì¡≈ √∆ Â∂ «‹√ È∂ «¬‘ ÎØÈ ÓØ«Û¡≈ √∆¢ ÏµÒ BD √≈Òª Á≈ Íß ‹ ≈Ï∆ Ó± Ò Á≈ «Ú¡’Â∆ ‘À «‹√ Á≈ ’µÁ Íß ‹ Î∞ µ ‡ «◊¡≈ª «¬ß⁄ Â∂ ¡µ÷ª Á≈ ß◊ ̱  ≈ ‘À , ¿∞ ‘ ϵ’Á≈Û∑ ∆ ‘À Â∂ ¿∞ √ Á∂ «√ Á∂ Ú≈Ò ÿ∞ ß ◊ ≈Ò∂ ‘È¢ ÏµÒ È± ß ¡≈÷∆ Ú≈∆ È∆Ò∂ ß◊ Á∂ Í‹≈Ó∂ Â∂ ̱∆ ‡∆Ù‡ «Úµ⁄ Ú∂«÷¡≈ «◊¡≈ √∆¢ ¿∞‘ «’z⁄‡È ‚≈¬∆Ú Á∂ HI@@Ú∂ ∫ ÏÒ≈’ Á∂ «¬µ’ ÿ «Úµ⁄Ø ∫ ¡≈͉∂ «’√∂ Í«Ú≈’ ÓÀ ∫ Ï È≈Ò Ï«‘√ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «È’«Ò¡≈ Â∂ ¿∞ √ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿∞ √ ȱ ß «’√∂ È∂ È‘∆∫ Ú∂ « ÷¡≈¢ ÏµÒ Ù≈Ï Í∆ ’∂ «÷Ò≈‰ Á≈ ¡≈Á∆ ‘À Â∂ ¿∞ ‘ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ Íz « ÚÂ∆ Á≈ ‘À ¢


11 November To 17 November 2011

Unit No. 4-7885 TRANMERE DRIVE MISSISSAUGA ONT. L5S 1V8

TEL : 905-593-2050 President Tahir Malik Publisher Jag Di Awaz Group of Publications Hon. Chief Editor Baltej Pannu Bureau Cheif Pakistan Naseer Nagi 0300-433-2850 Contributory Editor Gurpreet Singh Cheema Graphic Designer Gagandeep Singh Photographer Nice Video Legal Advisor J. P. Mann (J.P.Mann Law Firm) info@jagdiawaz.com www.jagdiawaz.com

PUBLISHERS NOTE Jag Di Awaz is not responsible for any claims made by the advertisers or endorse any of their products or services advertised within.The views expressed in the Jag Di Awaz do not necessarily reflect the views of the publisher and editor.

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-4

Vol. 3 No. 101 TORONTO

‹æ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

÷≈Ò√≈ ‘À∆‡∂‹ ’ßÍÒÀ’√ ≈‹√∆ ؇∆¡ª È≈ √∂’Ø Ë≈«Ó’ «¬’º· “⁄ Ì◊ÁÛ ÍzÏ≥˪ Ò¬∆ ⁄Ω’√∆ Á∆ ÒØÛ «¬«Â‘≈√ È≈Ò ‹∞ Û ∂ ¡≈ÈßÁÍ∞ √≈«‘Ï ı≈Ò√≈ ‘À∆‡∂‹ ’ßÍÒÀ’√ Á∂ ¿∞Áÿ≈‡È∆ Ó∞µÁ∂ 鱧 ÒÀ ’∂ ≈‹ Á∆ ‘≈’Ó «Ë ÙzØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ¡Â∂ ’ª◊√ Í≈‡∆ ¡≈Í√ «Úµ⁄ Ï∞∆ Â∑ª ¿∞Òfi∆¡ª ‘ج∆¡ª ‘È¢ «¬√ «÷µ⁄ØÂ≈‰ «Úµ⁄ ¡≈÷’≈ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ‚≈.ÓÈÓØ‘È «√ßÿ ÚµÒØ∫ BE ÈÚßÏ 鱧 ¿∞Áÿ≈‡È Ò¬∆ ¡≈¿∞‰ Á∂ √µÁ∂ Ï≈∂ «¬È’≈ ¡≈ ‘∆ «◊¡≈ ‘À¢ ‘∞‰ Ó∞µ÷ ÓßÂ∆ Íz’≈Ù «√ßÿ Ï≈ÁÒ È∂ ¡≈÷ «ÁµÂ≈ ‘À «’ «ÓµÊ∂ ÍzØ◊≈Ó ¡È∞√≈ ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á∂ Ï◊À ‘∆ «¬√ ’ß Í ÒÀ ’ √ Á≈ ¿∞ Á ÿ≈‡È ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ ¿∞∫‹ «¬‘ √Ì È±ß ÍÂ≈ √∆ «’ ‘ Â∑ª Á∂ «ÚÚ≈Áª ÂØ∫ Í≈√∂ «‘‰ Ú≈Ò∆ ‚≈.ÓÈÓØ‘È «√ßÿ «‹‘∆ ‘√Â∆ «¬√ Â∑ª Á∂ Ó≈‘ΩÒ «Úµ⁄ ¿∞µÊ∂ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∆ √∆¢ Ó∞µ÷ ÓßÂ∆ È∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á∂ È≈ ¡≈¿∞‰ Á≈ ·∆’≈ ’ª◊√ «√ ÌßÈ«Á¡ª «’‘≈ ‘À «’ Ï∆Ï∆ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ ¡Â∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«Á «√ßÿ Á∂ ÁÏ≈¡ ’≈È ÍzË≈È ÓßÂ∆ È‘∆∫ ¡≈ ‘∂¢ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È∂ ¡≈¿∞‰ Ï≈∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ͵Â «Úµ⁄ «’√∂ «ÚÚ≈Á «Úµ⁄ ÍÀ‰ ÂØ∫ ◊∞∂˜ ’«Á¡ª ’∂ÚÒ ¬∂È≈ ‘∆ «’‘≈ ‘À «’ «ÚÁ∂Ù∆ ÁΩ∂ ¡Â∂ Í≈Ò∆ÓÀ∫‡ Á∂ √Á ∞µÂ √ÀÙÈ Á∂ ∞fi«∂ Ú¡ª ’≈È ¿∞‘ BE ÈÚßÏ 鱧 ¿∞Áÿ≈‡È Ò¬∆ È‘∆∫ ¡≈ √’Á∂¢Ï∂Ùµ’ Íß‹≈Ï «ÚË≈È √Ì≈ Á∆¡ª ¡◊Ò∂ √≈Ò Á∂ Ù∞± «Úµ⁄ ¡≈ ‘∆¡ª ⁄؉ª ’≈È «√¡≈√∆ ÓÀÁ≈È Ì÷‰≈ Ù∞± ‘Ø «◊¡≈ ‘À Í «¬√ Áß◊Ò «Úµ⁄ ı≈Ò√≈ ‘À∆‡∂‹ ’ßÍÒÀ’√ 鱧 ÒÍ∂‡‰ ÂØ∫ Ú∆ ◊∞∂˜ È‘∆∫ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ √≈Ï’≈ Ó∞µ÷ ÓßÂ∆ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬√ ’ßÍÒÀ’√ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È ª √≈„∂ Íß‹ √≈Ò Í«‘Òª ¿∞È∑ª Á∆ √’≈ Ú∂Ò∂ ‘Ø ⁄∞µ«’¡≈ ‘À¢ Ï’≈«¬Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È∆

͵Ê Ú∆ Òµ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «‹√ ”Â∂ «Ò«÷¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «’ «√µ÷ ‹◊ Á∂ Ó‘ªÍ∞Ùª È∂ ¡≈͉∂ ’-’ÓÒª È≈Ò AD ¡ÍÀÒ B@@F 鱧 ı≈Ò√≈ ‘À∆‡∂‹ ’ßÍÒÀ’√ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á∆ ‘≈˜∆ «Úµ⁄ Á∂Ù È±ß √Ó«Í ’∆Â≈ «◊¡≈¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ Ó∞ µ ÷ Óß Â ∆ √z ∆ Ï≈ÁÒ È∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ È±ß ÍµÂ «Ò÷ ’∂ BE ÈÚß Ï  Ú≈√Â∂ ¿∞ Á ÿ≈‡È ’È Ò¬∆ √µÁ≈-͵Â «ÁµÂ≈ √∆¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ȱ ß ≈‹√∆ «Ëª ÚµÒØ ∫ ⁄ß ◊ ≈ «Û«’¡≈ «◊¡≈ ‘À «’¿∞ ∫ «’ ¿∞ È ∑ ª Á≈ «ÈÙ≈È≈ ’ß Í ÒÀ ’ √ È‘∆∫ ‘À √◊Ø ∫ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª ‘È¢ ‹∂ · ‘≈Û∑ Á∂ Ó‘∆«È¡ª «Úµ⁄ ¿∞ µ «·¡≈ Ú≈ÚØ Ò ≈ «‹Ú∂ ∫ √≈≈ ’∞ fi ¡≈͉∂ «Úµ⁄ ÒÍ∂‡Á≈ Â∞«¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À, ¿∞√∂ Â∑ ª ≈‹√∆ «ÍÛ Á∂ Ú≈ÚØ Ò ∂ √Ì ’∞ fi √±  Á∂ Â∞  ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «ÚØ Ë ∆ «Ë ’ª◊√ Í≈‡∆ Á∆ Ò∆‚«ÙÍ «Úµ⁄ Ú∆ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ «¬’√∞Â≈ È‘∆∫ ‘À¢ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿∞È∑ª È∂ ª ͵Â «Ò÷ ’∂ ÍzË≈È ÓßÂ∆ Á∂ «Ë¡≈È «Úµ⁄ «Ò¡ªÁ≈ √∆ «’ «¬√ ’ßÍÒÀ’√ Á≈ Í«‘Òª ¿∞Áÿ≈‡È ‘Ø ⁄∞µ«’¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á≈ Ó∞Û ¿∞Áÿ≈‡È ÍzË≈È ÓßÂ∆ ÂØ∫ ’Ú≈¿∞‰≈ Ú≈‹Ï È‘∆∫ ‘À¢ «ÚØË∆ «Ë Á∆ È∂Â≈ Ï∆Ï∆ ≈«‹ßÁ ’Ω ̵·Ò È∂ «¬√ Ï≈∂ Úµ÷∆ √∞  ¡Ò≈Í«Á¡ª «’‘≈ √∆ «’ ÍzË≈È ÓßÂ∆ ÚµÒØ∫ ’ßÍÒÀ’√ Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È ’È ”Â∂ ’∆ «¬Â≈˜ ‘Ø √’Á≈ ‘À? ‘≈’Ó «Ë È∂ ’ª◊√ Ò∆‚«ÙÍ È±ß √Ú≈Ò ’∆Â≈ ‘À «’ ‹ÁØ∫ ’ßÍÒÀ’√ ‘∆ ‘∞‰ Ó∞’ßÓÒ ‘Ø«¬¡≈ ‘À ª ’ÀÍ‡È ¡Ó«ßÁ «√ßÿ Í«‘Òª «’Ú∂∫ ¿∞Áÿ≈‡È ’ √’Á∂ ‘È? ¡√Ò «Úµ⁄ √’≈ª Á∆ ¡‰Á∂÷∆ ’≈È Îß‚ª Á∆ ÿ≈‡ È∂ ’¬∆ ÓΩ « ’¡ª ”Â∂ Íz ≈ ‹À ’ ‡ ȱ ß ÒÓ’≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¡‹∂ Ú∆ «¬‘ ¡≈͉∂ Ó∞ ’ ß Ó Ò ± Í «Úµ⁄ È‘∆∫ ‘À ¢ ‘Ø  ª ‘Ø  , √’≈∆ „ß ◊ -

Â∆’∂ ÂØ ∫ Á∞ µ ÷∆ ‘Ø ’∂ ’¬∆ Ó≈‘ Ú∆ ’ß Ó ¤µ‚ ’∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢ ¡√Ò «Úµ⁄ ≈‹√∆ È∂  ≈ ‘∆ «¬‘ Í≈· √≈«¡ª ȱ ß ÍÛ∑ ≈ ¿∞ ∫ Á∂ ‘È «’ ÒÛ≈¬∆ ¡Â∂ «Í¡≈ «Úµ⁄ √Ì ’∞ fi ‹≈«¬˜ ‘À ¢ Ù≈«¬Á «¬√∂ È∆Â∆ ”Â∂ ⁄µÒ«Á¡ª ≈‹È∆Â∆ ÈÚ∆¡ª «ÈÚ≈‰ª ¤Ø ‘ ‘∆ ‘À ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ≈‹√∆ ¡≈◊± ¡ ª ÚµÒØ ∫ «¬µ’-Á± ‹ ∂ «Ú∞ µ Ë ‘∂·Ò∆ ͵Ë Á∆ ÙÏÁ≈ÚÒ∆ Ú‰ ÂØ∫ ◊∞∂˜ È‘∆∫ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈¢ ’ÀÍ‡È ¡Ó«ß Á  «√ß ÿ Ó∞ µ ÷ Óß Â ∆ Ï≈ÁÒ Á∆ Â∞ Ò È≈ ◊µÁ≈¯∆ È≈Ò ’ ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‘≈’Ó «Ë Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √≈Ï’≈ Ó∞ µ ÷ Óß Â ∆ Ï∞ ı Ò≈‘‡ «Úµ⁄ ¡≈ ’∂ Á± Ù ‰Ï≈˜∆ ”Â∂ ¿∞  ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ‹ÁØ ∫ ÒÛ≈¬∆ «Úµ⁄ √Ì ’∞ fi Á≈¡ ”Â∂ Òµ◊≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘Ø Ú ∂ ª «¬È∑ª Ò¬∆ Ë≈«Ó’, √µ«Ì¡≈⁄≈’ ‹ª «Ú≈√Â∆ ’Áª-’∆Óª Á≈ ’Ø ¬ ∆ ¡Ê È‘∆∫ «‘ ‹ªÁ≈¢Á∂ Ù Á∂ ‹Ó‘±∆ ÍzÏßË «Úµ⁄ ≈‹√∆ ‡’≈¡ «¬√ Íz Ï ß Ë Á≈ «‘µ√≈ ‘À Í «¬√ ‡’≈¡ È≈Ò Á∂ Ù ‹ª «’√∂ ’Ω Ó Á∂ Ô≈Á◊≈∆ Íz ≈ ‹À ’ ‡ ȱ ß ‹Ø Û È≈ «’√∂ Â∑ ª Ú≈‹Ï È‘∆∫ ‘À ¢ «√¡≈√∆ Ò∆‚«ÙÍ È± ß «¬‘ È‘∆∫ Ì∞ µ Ò‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ «’ ı≈Ò√≈ ‘À∆‡∂‹ ’ß Í ÒÀ ’ √ «‹‘∂ Íz ≈ ‹À ’ ‡ ’Ω Ó Á≈ √Ó≈«¬¡≈ ‘∞ ß Á ∂ ‘È ¡Â∂ √¯À Á Ș ¡≈¿∞ ∫ Á∆ ‘ Ú√± Á‘∆∫ Á≈ Î∞ µ ‡ È‘∆∫ ‘Ø √’Á∆¢ «’√∂ 鱧 ≈‹ ‹ª ÒØ ’ ª È≈Ò ‹∞ Û ∂ Ó∞ µ «Á¡ª ”Â∂ ≈‹È∆Â∆ ’È Á≈ «¬Â≈˜ È‘∆∫ ‘Ø √’Á≈ Í ≈‹È∆Â∆ «Úµ⁄ ÒØ’ª Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª È≈Ò ÷∂‚‰ ÂØ∫ ◊∞∂˜ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À¢ «¬‘ ⁄ß◊≈ ‘ØÚ∂◊≈ ‹∂’ «¬µ’-Á±‹∂ ”Â∂ «⁄µ’Û ¿∞¤≈Ò‰ Á∆ ʪ ’ßÍÒÀ’√ Á∂ Ï⁄Á∂ ’ßÓª 鱧 ¯Ω∆ È∂Í∂ ⁄≈«Û∑¡≈ ‹≈Ú∂ «’¿∞∫«’ Í«‘Òª ‘∆ Ï‘∞ Á∂ ‘Ø ⁄∞µ’∆ ‘À¢

E@ Ú«∑¡ª Ï≈¡Á Ú∆ ÿ‡∆ È‘∆∫ ‹∂Ó√ Ϫ‚ Á∆ ÒØ’«ÍzÔÂ≈

’«‘ ’πÁ Á≈ Ê≈¬∆ÒÀ∫‚ «Ú⁄ Ì≈∆ Ï√≈ ’≈È Á∂Ù Á∆ Íz≈⁄∆È ≈‹Ë≈È∆ ¡ÔπÂÊ≈Í≈ Á∂ Ú≈ ӑ≈Ê ÓßÁ Á∂ «˜¡≈Á≈Â «‘æ√∂ «Ú⁄ Í≈‰∆ Ì ¸æ«’¡≈ ˛Õ «¬ÊØ∫ Âæ’ «’ ÏπË π÷ æ Á∆¡ª ‹Û∑ª «Ú⁄ √«Ê Ì◊Ú≈È ÏπË æ Á∆ Ó±Â∆ Ú∆ Í≈‰∆ Á∂ «¬√ ’«‘ ÂØ∫ Ï⁄ È‘∆∫ √’∆Õ

Ò≈√ ¬∂∫‹Ò√ : “Ó≈¬∆ È∂Ó «¬˜ Ϫ‚, ‹∂ Ó √ Ϫ‚ @@G” «√È∂Ó≈ÿª ”⁄ «¬‘ Ò≈¬∆Ȫ ’∆ ◊±ß‹∆¡ª, ÒØ’ Â≈Û∆¡ª Ó≈È Ò◊Á∂ √È¢ E@ √≈Ò Ï∆Â∂, Í Ϫ‚ Á∆ ÒØ’«ÍzÔÂ≈ ÿµ‡ È‘∆∫ ‘ج∆¢ «¬’ Ú≈ «Î ‹∂Ó√ Ϫ‚ Á≈ ‹≈Á± ¤≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘À¢ B@AB ”⁄ √∆∆˜ Á∆ ¡◊Ò∆ «ÎÒÓ “√’≈ÔÎ≈Ò” ¡≈¬∂◊∆¢ «‹√ ‹∂Ó√ Ϫ‚ 鱧 Â∞√∆∫ Á∂÷Á∂ ‘Ø, ¿∞‘ Á¡√Ò È≈ÚÒ Á≈ ’À’‡ ‘Ø«¬¡≈ ’Á≈ √∆¢AIEC ”⁄ ÓÙ‘±  È≈ÚÒ’≈ «¬Ô≈È ÎÒ∂«Óß◊ È∂ «¬√∂ Í≈Â 鱧 ¡≈Ë≈ ω≈ ’∂ AB È≈ÚÒ ¡Â∂ ÁØ Òÿ± ’Ê≈Úª «Ò÷∆¡ª¢ «Î «¬√Á≈ «ÎÒÓ∆ √Î Ù∞± ‘Ø«¬¡≈ ¢

‘«Áπ ¡ ≈ «Úº ⁄ ◊≥◊≈ «’È≈∂ ‘« ’∆ ÍΩÛ∆ È∂Û∂ «¬º ’ Ë≈«Ó’ √Ó «Úº ⁄ Í«‘Òª Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ Á∆ ⁄≈‘ ’≈È Óº⁄∆ Ì◊ÁÛ «Úº⁄ AF ÙË≈Ò» ¡ ª Á∆ ÓΩ  È∂ «¬º ’ Ú≈ Óπ Û ’Ω Ó ∆ ͺ Ë  “Â∂ Úº ‚ ∂ Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª Ò¬∆ ÍzÏ≥˪ Á∆ ÿ≈‡ ˘ ÓΩ  Á∂ ’«‘ Á∂ » Í «Úº ⁄ ¿∞ Ì ≈ ’∂ √≈‘Ó‰∂ «Ò¡ªÁ≈ ‘À Õ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª «Úº ⁄ ¡Ω  ª ¡Â∂ Ϻ « ⁄¡ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË∂  ∂ ‘À Õ «¬√ È≈ÒØ ∫ Úº ‚ ≈ Áπ ÷ ªÂ ’∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ «¬º’ Í«ÚºÂ ¡Â∂ Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Ó Ò¬∆ ÙË≈ È≈Ò ‹∞ Û ∂ Òº ÷ ª ÙË≈Ò» «’√∂ ’∞ Á Â∆ ’Ø Í ∆ ’≈È È‘∆∫ √◊Ø∫ ÍzÏ≥˪ «Úº⁄ ÚÂ∆ Ò≈ÍÚ≈‘∆ ¡Â∂ ¡‰◊«‘Ò∆ ’≈È √Ø◊ «Úº⁄ ‚∞ºÏ ◊¬∂Õ Á∂Ù Á∂ Úº ‚ ∂ Ë≈«Ó’ ¡√Ê≈Ȫ ¡Â∂ Ó∂ « Ò¡ª “Â∂ ¡«‹‘≈ Áπ ÷ ªÂ Í«‘Ò∆ Ú≈ È‘∆∫ Ú≈Í«¡≈ ‘À Í ¡«‹‘∆¡ª Ó≥ Á Ì≈◊∆¡ª ÿ‡È≈Úª ÂØ ∫ √Ï’ ÒÀ∫«Á¡ª «¬È∑ª √Ó≈◊Óª Ò¬∆ ÍzÏ≥˪ Á∆ ÿ≈‡ ˘ Á∞√ ȑ∆∫ ’∆Â≈ ‹≈ √«’¡≈Õ ¡«‹‘∂ ÓΩ « ’¡ª “Â∂ √Ó≈◊Óª Á∂ ÍzÏ≥Ë’ ¡Â∂ √Ê≈È’ ¡«Ë’≈∆ «¬º ’ -Á» ‹ ∂ “Â∂ ÁØ Ù Ò≈ ’∂ «˜≥ Ó ∂ Ú ≈∆ ÂØ ∫ ͺ Ò ≈ fi≈ÛÈ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘ÈÕ ◊≥ ◊ ≈ «’È≈∂ ⁄≥ ‚ ∆Á∆Í ÿ≈‡ “Â∂ ÙªÂ∆ ’∞ ≥ ‹ ¡≈ÙÓ Á∂

Ï≈È∆ ¡≈⁄≈∆¡≈ Í≥ ‚  √z ∆ ≈Ó ÙÓ≈ Á∂ ÙÂ≈ÏÁ∆ √Ó≈◊Óª ÓΩ’∂ Ôº◊Ù≈Ò≈ «Úº⁄ Á≈ıÒ ‘Ø ‰ Á∆ ’≈‘Ò ¡Â∂ ÁÓ ÿ∞º‡‰ ’≈È Óº⁄∆ Ì◊ÁÛ Á∂ ¡√Ò ’≈È Âª ‹ª⁄ «ÍØ‡ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿∞‰Œ “Â∂ ‘∆ ÍÂ≈ Òº◊‰◊∂ Í «¬√ È≈Ò √Ó≈◊Ó ÂØ ∫ Í«‘Òª Íz Ï ≥ Ë ª Ò¬∆ ’∆Â∂ Á≈¡«Ú¡ª Á∆ ÍØÒ ÷πºÒ∑ ◊¬∆ ‘À Õ «¬√ √Ó≈◊Ó Ò¬∆ Á∂ Ù ¡Â∂ «ÚÁ∂ Ù ÂØ ∫ ÁØ Òº ÷ ÂØ ∫ ÚË∂  ∂ ÒØ ’ Íπ º ‹ ∂ ‘Ø ¬ ∂ √ÈÕ ÙË≈ ¡Â∂ ∆fiª ÒÀ ’∂ ◊¬∂ ÙË≈Ò» ¡ ª ˘ ÓΩ  Á∂ ’«‘ È∂ Úº ‚ ≈ ‘Ò» ‰ ≈ «Áº  ≈ ‘À Í «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú∆ Ë≈«Ó’ ¡√Ê≈Ȫ «Úº⁄ Óº⁄∆ Ì◊ÁÛ «’√∂ È≈ «’√∂ ͺ Ë  “Â∂ Â≈ÒÓ∂ Ò ¡Â∂ Íz Ï ≥ Ë ª Á∆ ÿ≈‡ ˘ ¿∞‹≈◊ ’Á∆ ‘∆ ‘À Õ Ó∆‚∆¡≈ Á∆¡ª «ÍØ  ‡ª ¡È∞ √ ≈ Ë≈«Ó’ Ê≈Úª “Â∂ ÍÀ ∫ Á∆ Ì≈‹Û ’≈È «Í¤Ò∂ A@ √≈Ò «Úº⁄ A@@@ ÓÈ∞º÷∆ ‹≈Ȫ ⁄Ò∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ «¬√∂ √≈Ò Á∂ Ù∞  » «Úº ⁄ ‘∆ Áº÷‰ «Úº⁄ ’∂Ò≈ Á∂ Íz«√ºË Ó≥Á √≈Ï∆Ó≈Ò≈ «Úº⁄ Â’Û∆ Ì◊ÁÛ Óº⁄∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ «Úº⁄ A@D ÙË≈Ò» Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ «‘Ó≈⁄Ò Íz Á ∂ Ù «Úº ⁄ ÈÀ ‰ ≈ Á∂ Ú ∆ Á∂ Ó∂ Ò ∂ “Â∂ C ¡◊√ B@@H ˘ Ï‘∞ ں‚≈ Áπ÷ªÂ

ÂØÛ «ÁæÂ≈Õ «¬æ’ ’Ú≈«‚z«Ò¡È A@ ‘˜≈ ı≈Ï Á∂ Ï≈Ï ‘π ß Á ≈ ˛Õ «˜’ÔØ◊ ˛ «’ ¡≈Ó ÂØ ”Â∂ √πÍ ’ß«Í¿±‡ ¡≈Ó Í√ÈÒ ’ß«Í¿±‡ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ Ó؇∂ ÂΩ ”Â∂ A@ ‘˜≈ ◊π‰≈ «˜¡≈Á≈ Á∆ ¯Â≈ È≈Ò «◊‰Â∆ ’Á∂ ‘ÈÕ “’∂” ’ß«Í¿±‡ Á≈ «Ú’≈√ ’È Ú≈Ò∆ ’ßÍÈ∆ Á∂ Óπ÷∆ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «◊‰Â∆ Á∂ ÷∂Â «Ú⁄ «¬æ’ ¡ÈΩ÷∆ ¿πÍÒÏË∆ ˛Õ “’∂” ’ß«Í¿±‡ «Ú⁄ HH ‘˜≈ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ √∆Í∆Ô± ‘ÈÕ ¡≈Ó ‚À√’‡≈Í ’ß«Í¿±‡ª «Ú⁄ «¬‘ «◊‰Â∆ ⁄≈ ÂØ∫ Ú∆ ÿæ‡ ‘πÁ ß ∆ ˛Õ

ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : AIGA Á∆ Ì≈ÂÍ≈«’ ‹ß◊ ÁΩ≈È ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ 鱧 Ì≈Â∆ ÎΩ‹ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á∂ ‘∞’Ó «ÁµÂ∂ ◊¬∂ ‹≈ ⁄∞µ’∂ √È¢ ‘∞‰∂ «‹‘∂ ¿∞‹≈◊ ‘ج∂ AIGA Á∆ Ì≈Â-Í≈«’ ‹ß ◊ Á∂ Ï∂ ‘ µÁ ÷∞ Î ∆¡≈ Á√Â≈Ú∂˜ª ÂØ∫ ¡Ó∆’≈ Á∆ «¬√ ÔØ‹È≈ Á≈ ÍÂ≈ Òµ◊≈ ‘À ¢ ‘∞ ‰ Â’ √Ì È± ß «¬‘∆ ÍÂ≈ √∆ «’ ‹ß ◊ ÁΩ  ≈È ¡Ó∆’≈ È∂ Í≈«’√Â≈È Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ Ïß ◊ ≈Ò Á∆ ÷≈Û∆ ”⁄ ¡≈͉∆ √Ó∞ ß Á ∆ ÎΩ ‹ Á≈ GÚª Ï∂ Û ≈ Ú≈È≈ ’ «ÁµÂ≈ √∆¢ ¡Ó∆’≈ È∂ «¬√ ȱ ß Ì≈ ÂØ ∫ ¡≈͉∂ È≈◊«’ª 鱧 ’µ„‰ Á≈ ’ÁÓ Áµ«√¡ ≈ √∆¢

√’≈ª ÚºÒØ∫ ¡«‹‘∆¡ª Áπ÷Á≈¬∆ ÿ‡È≈Úª ÓΩ’∂ ¡Í‰≈«¬¡≈ ÚÂ∆≈ Ï‘∞  Ú≈«¬Â∆ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À Õ ˜ıÓ∆ ÒØ ’ ª Á∂ Óπ ¯ Â «¬Ò≈‹ Á≈ ¡À Ò ≈È ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À ¡Â∂ Í∆Û ͫÚ≈ª Ò¬∆ ≈‘Â Ú‹Ø ∫ ≈Ù∆ Á∂ ‰ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈ ‹ªÁ≈ ‘À Õ ’∆ «¬È∑ ª √Ó∆ ¡ÀÒ≈Ȫ È≈Ò ≈‹√∆ ¡≈◊»¡ª ¡Â∂ ÍzÏ≥Ë’ª Á∆¡ª «˜≥Ó∂Ú≈∆¡ª Í»∆¡ª ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È? ‘∞’Ó≈È ‹≈‰Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ú∆ ¡‰‹≈‰ ω ‹ªÁ∂ ‘È «’ ⁄≥Á ‡«’¡ª È≈Ò Â∞  ‹≈‰ Ú≈«Ò¡ª Á∆¡ª ’∆ÓÂ∆ ‹≈Ȫ Á≈ Óπ º Ò È‘∆∫ Â≈«¡≈ ‹≈ √’Á≈Õ «¬‘ Ú∆ √Ì ˘ ÍÂ≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À «’ «‹º Ê ∂ Òº ÷ ª ÒØ ’ «¬’º · ∂ ‘Ø ‰ ◊∂ , ¿∞ µ Ê∂ «’√∂ ◊ÛÏÛ Á≈ ıÂ≈ Ï«‰¡≈ «‘≥ Á ≈ ‘À Õ «¬È∑ ª Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ «˜≥ Ó ∂ Ú ≈∆ ÂÀ ¡ ’È Á∂ È≈Ò Ï∆Â∂ ÂØ ∫ √Ï’ «√º ÷ ’∂ ÚË∂  ∂ ⁄Ω ’ √∆ È≈Ò Íz Ï ≥ Ë ª Ï≈∂ ¯À √ Ò∂ ÒÀ ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À Õ Íz Ï ≥ Ë ’ª ¡Â∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈Ó ‹ÈÂ≈ Á∂ √«‘ÔØ◊ Ï◊À Ú∆ «¬√ Â∑ª Á∂ ÓÈ∞ º ÷ ∆ Áπ ÷ ªÂ ‡≈Ò‰∂ √≥ Ì Ú È‘∆∫ ‘ÈÕ Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª ÂØ∫ √Ø◊ Á≈ È‘∆∫ √◊Ø∫ ¡≈ Í √ ∆ Ì ≈ ¬ ∆ ⁄ ≈  ∂ ¡  ∂ ÙªÂ∆ Á≈ √πÈ∂‘≈ ‘∆ ⁄≥◊≈ Òº◊Á≈ ‘ÀÕ

⁄≈ Ò◊˜∆ ’≈ª È≈ÒØ∫ Ú∆ Ó«‘ß◊∆ Ï«·ß‚≈ Á∆ ÿØÛ∆ “√∞ßÁ∆” Ï«·ß‚≈ : Ï«·ß‚≈ Á∆ ÿØÛ∆ “√∞ßÁ∆” È∂ Ò◊˜∆ ’≈ª Á∂ ÙΩ’∆Ȫ Á∆ ÓÛ’ ÌßÈ «ÁµÂ∆ ‹Ø ’ΩÓ∆ ͵Ë Á∂ Í∞ Ù ’ Ó∂ Ò ∂ ”⁄ Ï≈Ò∆Ú∞ µ ‚ ‘√Â∆¡ª, «ÚÁ∂Ù∆¡ª ¡Â∂ ËÈ≈„ Íß‹≈Ï∆¡ª Á∆ «÷µ⁄ Á≈ ’∂∫Á ω∆ ‘ج∆ ‘À¢Ï«·ß‚≈ Á∆ “√∞ßÁ∆” Á≈ Ó∞µÒ ⁄≈ Ò◊˜∆ ’≈ª È≈ÒØ∫ Ú∆ ÚµË, √Ú≈ ’ØÛ ∞ͬ∂ ‘À «‹√ 鱧 ÷∆Á‰ Ò¬∆ Ï≈Ò∆Ú∞ µ ‚ Á∂ ÒØ ’ Ú∆ ÂÒØÓµ¤∆ ‘Ø ‘∂ ‘È¢ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ ”⁄ ’∆Ï «¬µ’ ‘ÎÂ∂ ÂØ∫ ⁄≈ √≈Ò Á∆ ÿØÛ∆ “√∞ßÁ∆” 鱧 Á∂÷‰ ¡≈ ‘∂ ÒØ’ª Á∆ «◊‰Â∆ Òµ÷ª «Úµ⁄ Í∞µ‹ ◊¬∆ ‘À¢ ÿØÛ∆ Á∂ Ó≈Ò’ Ï«·ß‚∂ Á∂ √∞÷«‹ßÁ «√ßÿ Â∂ √∞÷Á∆Í «√ßÿ ‘È «‹È∑ª ÚµÒØ∫ Í«‘Ò∆ ÈÚßÏ ÂØ∫ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ «Úµ⁄ ‚∂∂ Ò≈¬∂ ‘ج∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ ”⁄ √∞Á ß ∆ Á≈ Ó∞µÒ EA Òµ÷ ∞ͬ∂ Òµ«◊¡≈ √∆ Í

«Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ ”⁄ √∞ßÁ∆ Á≈ Ó∞µÒ EA Òµ÷ ∞ͬ∂ Òµ«◊¡≈ √∆ Ó≈Ò’ª È∂ «¬√ Ì≈¡ «Úµ⁄ ÿØÛ∆ 鱧 Ú∂⁄‰Ø Ȫ‘ ’ «ÁµÂ∆ √∆¢«¬µ’ È≈Ó∆ ’≈ ’ß Í È∆ Á∂ ÓÀ È ∂ ‹  Á«ÚßÁ Á≈È∂Ú≈Ò∆¡≈ Á≈ ’«‘‰≈ √∆ «’ A.B@ ’ØÛ ∞ͬ∂ «Úµ⁄ ⁄≈ Ó«‘ß ◊ ∆¡ª Ò◊˜∆ ’≈ª ÷∆Á∆¡ª ‹≈ √’Á∆¡ª ‘È¢ÿØÛ∆ Á∂ Ó≈Ò’ √∞ ÷ Á∆Í «√ß ÿ È∂ ÍæÂ’≈ª 鱧 ÎØÈ ”Â∂ Áµ«√¡≈ «’

‹≈Í≈ Á∂ “’∂” ’ß«Í¿±‡ È∂ ÂØ«Û¡≈ ¡≈͉≈ ‘∆ «’≈‚ ¡Ó∆’∆ ÎΩ‹ 鱧 Ì≈ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á≈ «Ó«Ò¡≈ √∆ ‘∞’Ó ‡Ø ’ ∆˙ : «Èæ  ÈÚ∆¡ª Â’È∆’ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ ‘ Á∂ Ù ÍπÒªÿ≈ Íπ‡ æ Á≈ ‹≈ «‘≈ ˛Õ ‘π‰ «¬æ’ ‹≈Í≈È∆ √π Í  ’ß « Í¿± ‡  È∂ Íz  ∆ √À«’ß‚ A@ ’Ú≈«‚z«Ò¡È Á∆ «◊‰Â∆ ’’∂ ÁπÈ∆¡≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Â∂˜ ÓÙ∆È Á∂ ± Í «Ú⁄ ¡≈͉≈ ‘∆ «’≈‚ ÂØÛ «ÁæÂ≈ ˛Õ «¬√ √πÍ ’ß«Í¿±‡ Á∂ «ÈÓ≈Â≈Úª È∂ ¡ÀÒ≈È ’∆Â≈ ˛ «’ ¡’±Ï «Ú⁄ «¬æ’ ÍzÔ◊ Ø «Ú⁄ “’∂” ’ß«Í¿±‡ È∂ ¡æ· ’Ú≈«‚z«Ò¡È ÂØ∫ ’πfi «˜¡≈Á≈ Á∆ «◊‰Â∆ Á∆ ¯Â≈ È≈Ò ¡≈͉≈ ω≈«¬¡≈ «’≈‚ ‘∆

Ú≈Í «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ AFB ÒØ’ «¬√ ‘ÎÛ≈-ÁÎÛ∆ «Úº ⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ √ÈÕ È≈«√’ Á∂ ’∞ ≥ Ì Ó∂ Ò ∂ “Â∂ B@@C «Úº ⁄ ÙË≈Ò»¡ª «Úº⁄ Óº⁄∆ ‘ÎÛ≈-ÁÎÛ∆ ’≈È CI ÙË≈Ò» ÓΩ  Á∂ Ó» ≥ ‘ ‹≈ ͬ∂ √ÈÕ Á∂Ù Á∂ ‘Ø Ì≈◊ª «Úº⁄ Ú∆ ¡«‹‘∆¡ª Áπ ÷ Á≈¬∆ ÿ‡È≈Úª Ë≈«Ó’ √Ó≈◊Óª “Â∂ Ó∂«Ò¡ª «Úº⁄ Ú≈Í∆¡ª ‘ÈÕ √Ú≈Ò «¬‘ ÍÀ Á ≈ ‘∞ ≥ Á ≈ ‘À «’ Ó∂«Ò¡ª ¡Â∂ √Ó≈◊Óª Á∂ Íz Ï ≥ Ë ’ª È∂ «¬√ ÓÈ∞ º ÷ ∆ Áπ÷ªÂ ÂØ∫ ’∆ √Ï’ «√«÷¡≈? «¬‘ Ì≈ Á∂ ÒØ’ª Á≈ ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ ËÓª «Úº⁄ «ÚÙÚ≈√ ‘∆ ‘À «’ «¬√ Â∑ª Á∆¡ª ıΩ¯È≈’ ÿ‡È≈Úª Ú ≈ Í  È Á ∂ Ï≈Ú‹» Á ¿∞ ‘ Ó‘º  ÚÍ»  È √Ó≈◊Óª “Â∂ ‘∞ ≥ Ó -‘∞ Ó ≈ ’∂ Íπ º ‹ Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Â∑ ª Á∂ √Ó≈◊Ó ’ج∆ ¡⁄≈È’ È‘∆∫ ¡≈¿∞ ∫ Á∂ √◊Ø ∫ Í«‘Òª ‘∆ ÂÀ¡ ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ¡«‹‘∆¡ª ÿ‡È≈Úª È≈Ò «ÈÙ«⁄ ÂΩ “Â∂ ÙË≈Ò» ¡ ª Á∂ ÓÈ ˘ Ú∆ ◊«‘∆ ·∂ √ Í‘∞ ≥ ⁄ Á∆ ‘À «’¿∞∫«’ ’ج∆ √Ø⁄ Ú∆ È‘∆∫ √’Á≈ «’ ¡≈͉∂ Ë≈«Ó’ ¡√Ê≈È “Â∂ «◊¡≈ Í«Ú≈ ÓΩ  Á≈ √π È ∂ ‘ ≈ ÒÀ ’∂ ÍÂ∂◊≈Õ √» « Ï¡ª ¡Â∂ Á∂ Ù Á∆¡ª

Á√Â≈Ú∂˜ª Ó∞Â≈Ï’ ¡√Ò ”⁄ «¬‘ Ï∂Û≈ Ì≈ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Ò¬∆ Ì∂«‹¡≈ ‹≈ «‘≈ √∆¢ ¡Ó∆’≈ Á∂ ¿∞√ Ú∂Ò∂ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «È’√È È∂ Ì≈Â È±ß √Ï’ «√÷≈¿∞‰ Á∆ ͱ∆ «Â¡≈∆ ’ Ò¬∆ √∆¢ Ì≈ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Ò¬∆ ¡Ó∆’∆ √Ó∞Á ß ∆ ÎΩ‹ Á∆¡ª «ÂßÈ Ï‡≈Ò∆¡Èª «˜Ú µ÷ Ò¬∆¡ª √È¢ ¡Ó∆’È ¬∂¡’z≈· ’À∆¡ Ô±. ¡Àµ√. ¡Àµ√. ¡À∫‡Íz≈«¬˜ 鱧 Ì≈ Á∂ «‡’≈«‰¡ª ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’È Á≈ ‘∞’Ó Á∂ «ÁµÂ∂ √È¢ Á√Â≈Ú∂˜ Áµ√Á∂ ‘È «’ Ì≈ Â∂ Í≈«’√Â≈È Í≈ÏßÁ∆ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «È’√È ÍzÙ≈√È Í≈«’√Â≈È È±ß Ò∞’Ú∂∫ „ß◊ È≈Ò ‘«Ê¡≈ √ÍÒ≈¬∆ ’ «‘≈ √∆¢

“√∞Á ß ∆” Á≈ H@ Òµ÷ ∞ͬ∂ Ó∞µÒ Á∂‰ Ò¬∆ ª ’¬∆ ◊≈‘’ ¡≈ ⁄∞µ’∂ ‘È Í ¿∞‘ √Ú≈ ’ØÛ ÂØ∫ ÿµ‡ «Úµ⁄ ¿∞‘ «¬‘ ÿØÛ∆ È‘∆∫ Ú∂⁄‰◊∂¢ ¿∞Ȫ∑ Áµ«√¡≈ «’ «¬µ’ √≈Ï’≈ Ó∞µ÷ ÓßÂ∆ Á≈ ÒÛ’≈ Ú∆ ¿∞Ȫ∑ Á∆ ÿØÛ∆ Á∂÷ ⁄∞µ’≈ ‘À «‹√ ÚµÒØ∫ √Ú≈ ’ØÛ ∞ͬ∂ ”⁄ «¬‘ ÿØÛ∆ ÷∆Á‰ Á∆ ‘≈Ó∆ Ì «ÁµÂ∆ ◊¬∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ √∞Á ß ∆ Á≈ ’µÁ FH «¬ß⁄ ‘À ‹Ø «’ ͱ∂ Ì≈ ⁄Ø∫ √Ì ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ ‘À¢ ¿∞‘ √∞Á ß ∆ ”Â∂ ؘ≈È≈ «¬µ’ ‘˜≈ ∞ͬ∂ ÷⁄ ’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞√鱧 ؘ≈È≈ AE ÂØ∫ B@ Ò∆‡ Á∞µË «ÍÒ≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢«¬√ Ú≈ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ «Úµ⁄ BE ‘˜≈ Á∂ ’∆Ï ÿØÛ∂ ÿØÛ∆¡ª «Ú’∆ Ò¬∆ ¡≈¬∂ ‘È «‹È∑ª ⁄Ø∫ Ï‘∞Â∂ ÿØ«Û¡ª Á∆ ’∆Ó C@ ‘˜≈ ÂØ∫ G@ ‘˜≈ Á«Ó¡≈È ‘∆ «‘ ‹ªÁ∆ ‘À¢ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ «Úµ⁄

√∞ÒÂ≈È È≈Ó Á∂ ÿØÛ∂ Á∆ ’∆Ó Ú∆ GE Òµ÷ ∞ Í ¬∂ ÂØ ∫ ¿∞ µ Í Òµ◊∆ ‘À¢«¬Ú∂∫ ‘∆ «¬È∑ª Ì≈Úª Á≈ ÿØÛ≈ “Ï≈ÁÒ” Ú∆ «÷µ⁄ Á≈ ’∂∫Á Ï«‰¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «‹√ Á∆¡ª È∆Ò∆¡ª ¡µ÷ª ‘؉ ’’∂ ¡ß◊∂˜ ÒØ’ «¬√È±ß Ï‘∞ Í√ßÁ ’ ‘∂ ‘È¢ ¿∞Ȫ∑ ÚµÒØ∫ Ï≈ÁÒ Á≈ Ó∞µÒ GE Òµ÷ ∞ͬ∂ µ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ÿØÛ≈ «ÈØÒ «⁄µ‡∂ ß◊ Á≈ ‘À ¡Â∂ ¡µ÷ª È∆Ò∆¡ª ‘؉ ’’∂ Ï≈’∆ √Ì È≈ÒØ∫ ¡Ò«‘Á≈ ‘À¢ «¬‘ È∞’≈ ÿØÛ≈ ÁØ Ú«∑¡ª Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿∞√ Á≈ ’µÁ FF «¬ß⁄ ‘À¢ ¿∞È∑ª Áµ«√¡≈ «’ Ì≈Ú∂∫ ¿∞Ȫ∑ È∂ Ï≈ÁÒ Á≈ Ó∞µÒ GE Òµ÷ ∞ͬ∂ µ÷ «ÁµÂ≈ ‘À Í ¿∞‘ Ï≈ÁÒ È±ß «¬√ √≈Ò Á∂ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ «Úµ⁄ È‘∆∫ Ú∂⁄‰◊∂¢«¬√ Ú≈ Í∞Ù’ Ó∂Ò∂ «Úµ⁄ Íß‹≈Ï∆ ÒØ’ª Á∆ «◊‰Â∆ ’≈¯∆ «˜¡≈Á≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ Úµ‚∆ «◊‰Â∆ «Úµ⁄ ¡ß◊∂˜ ÒØ’ Ú∆ Í∞µ‹∂ ‘ج∂ ‘È¢


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-5

‹æ ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Vol. 3 No. 101 TORONTO

Á»«‹¡ª Á∂ ⁄ø◊∂ ◊π‰ ◊둉 ’Ø ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ (A) ‹æ‡ «√÷ ÒÛ’≈, ¿πÓ BE √≈Ò, ’æÁ E”-A@”” «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ∂ Ú≈√Â∂, ’ÀÈ‚ ∂ ∆¡È ‹ª «¬ßÓ∆◊zª‡ ’πÛ∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á∂ ÁØÚ∫∂ Úæ‚∂ Ì≈ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ «Ú⁄ ⁄ß◊∂ √À‡Ò ‘È, √≈≈ Í«Ú≈ ÚÀ‹∆‡∂∆¡È ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : I@E-BC@-@EIE (B) ‹æ‡ «√æ÷ «Á˙Ò «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂ «Ò÷∂ Â∂ √Ø‘‰∂ √πÈæ÷∂ ¿πÓ BE √≈Ò ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬Ó∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆‹È ’πÛ∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ √‡æ‚∆ Ï∂√ ”Â∂ ¡≈¬∆ ’πÛ∆ ”Â∂ Ú∆ «Ú⁄≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : DAFD@I-IABH

(10) Wanted beautiful girl from reputed family for a Canadian citizen divorced tonk khatri boy, 36/5'-10", , residing and working in Canada as cad/cam programmer ,own two house and earning 60k. students, refugee and from india can contact with full details and pics (must). Contact: gur6427@hotmail.com

(19) Ramgarhia Sikh parents seek a suitable match for their only well educated and handsome son, 28 yrs. old, 5'-10" tall,cleanshaven and canadian immigrant, masters degree in I.T, well employed .The girl should be tall, educated,beautiful and family oriented. Please email recent picture biodata to: (AA)Ramgarhia boy running a very and good business, residing in Ludhiana, ramgarhiamatrimonial@hotmail.com B.A, 33yrs, height 5'8" looking for or call: 905-568-2105 a suitable girl. Caste no bar. please contact#416-628-8166

(B@) ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’≈ ¿πÓ BC √≈Ò, ’æÁ E”-F”” Ó’ÀÈ∆’Ò «¬ß‹∆È∆¡ Á∂ Ú≈√Â∂ ( A B ) p a r e n t s s e e k s a s u i t a b l e ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆‹È ‹ª «¬ßÓ∆◊zª‡ ÒÛ’∆ match 25.year tank shatri boy Á∆ ÒØÛ ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : BHI-GEB-@DAH

5.10"pr of Canada.pls.contact (21)"Canadian sikh tonkshatriya a t ( 6 4 7 . 6 2 5 . 8 9 8 0 ) f r o m 1 0 a m boy, 28 years, 5’8”, clean-shave, to 1pm. well educated, seeking a B.Sc. (AC) ‡ª’ ıÂ∆ ÒÛ’≈ ¿π Ó  BE nursing girl. Proposals from India √≈Ò, ’æ Á E”-A@”” ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ Í∆. and Student/visitor visa holder can also be considered. Please respond ¡≈. Íz ≈ Í Ҭ∆ Óª«Í¡ª ȱ ß ÔØ ◊ by recent pictures and bio-data to ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ «’Í≈ ’’∂ FDGparmp2011@gmail.com" FBE-HIH@ ”Â∂ √Ú∂  ∂ A@.@@ ÂØ ∫ Ï≈. (22)"Canadian sikh tonkshatriya Áπ . A.@@ Ú‹∂ Âæ ’ √ß Í ’ ’Ø

(C) ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆‹È ’æÁ E Îπæ‡ A@ «¬ß⁄ ¿πÓ BH √≈Ò ÒÛ’∂ Ú≈√Â∂ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ÒÛ’∆ Á∆ ˜± ˛Õ «√Î ¿π‘∆ √ßÍ’ ’È ‹Ø «¬ß‚∆¡≈ «Úæ⁄ ¡≈͉∂ C@ √≈Ò≈ Ì≈ ’æÁ E Îπæ‡ I «¬ß⁄ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∆ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’Á≈ ‘ØÚ∂Õ Áπ¡≈Ï≈ ˘ Í«‘ÒÕ √ßÍ’ : DAF-GDD- (AD) ‡ª’ ¤Â∆ «√æ ÷ ÎÀ « ÓÒ∆ Á∂ ÁØ ÒÛ’∂ «¬æ ’ ¿π Ó  BE √≈Ò ’À È ∂ ‚ ∆¡È @@CG «√‡∆‹È ’Á E” F”” ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ (D) BB √≈Ò , ’æ Á E”-I”” ÒÛ’≈ Í«Û∑ ¡ ≈ ¡≈͉≈ Ó≈Ò’∆ Á≈ ‡æ ’ ⁄Ò≈ Ïz≈‘Ó‰ Í«Ú≈ È≈Ò √ÏßË ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ «‘≈ ˛Õ Á± ‹ ≈ ¿π √ ÂØ ∫ ¤Ø ‡ ≈ Ì≈ ¿π Ó  √‡±‚À∫‡ Ú∆‹∂ ”Â∂ «‘ßÁ∂ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È BD √≈Ò ’æ Á E”-G.E”” Ï∆. ¬∂ . Í≈√ «¬ßÓ∆◊zª‡ ‹ª «√‡∆‹È ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ «¬ß‚∆¡≈ «Ú⁄ À◊±Ò ÍÛ∑ «‘≈ ˛Õ ÁØȪ √ßÍ’ ’Ø : FDG-BHC-FAAB Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È «¬Ó∆◊z ª ‡ «√‡∆‹È (E) ÒÛ’≈ «‘ßÁ± Ïz≈‘Ó‰, ¿πÓ CF √≈Ò ÒÛ’∆¡ª Á∆ ÒØ Û ˛Õ Á≈Á≈, Á≈Á∆ E”-AA”” ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹ß Ó ÍÒ Ú≈√Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ͱ  ∆ Â∑ ª √∂ ‡ Ò ‘ÈÕ ÿ ’ÀÈ∂‚≈ «Úæ⁄ ‘∆ «‘ßÁ± ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ¡≈͉≈ Ó≈Ò’∆ Á≈ ˛Õ ‘Ø  ‹≈‰’≈∆ √ß Í ’ : EAI-DHE-@I@B Ò¬∆ «¥Í≈ ’’∂ ÎØ È ’Ø ‹∆ I@E(F) ¡≈‘Ò± Ú ≈Ò∆¡≈ ÒÛ’≈ ¿π Ó  BG D I G - E C E I , F D G - B I C - I G A @ , √≈Ò, ’æ Á E-H «¬ß ⁄ Í∆ .¡≈. ’≈‚ DAF-EEH-ADDC ‹ª ¬∆Ó∂ Ò ’Ø : ‘Ø Ò ‚ ‹Ø ÈΩ ’ ∆ Òæ « ◊¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ˛ Jas_20@hotmail.com Ò¬∆ ¡≈‘Ò± Ú ≈Ò∆¡≈ Í«Ú≈ ‹ª ‹æ ‡ (AE) ‹æ ‡ «√æ ÷ ÒÛ’≈ ¿π Ó  BB √≈Ò, Í«Ú≈ È≈Ò √Ïß Ë Â ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ’æ Á F Îπ æ ‡ Ó’À È ∆’Ò «¬ß ‹ ∆È∆¡«ß ◊ ˛Õ √ß Í ’ ’Ø : I@E-IEF-@BEA ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «¬’ÒΩ  ∂ , ⁄ß ◊ ∆ Íz ≈ Í‡∆ Á∂ (G) ‹æ ‡ «√æ ÷ ß Ë ≈Ú≈ ÒÛ’≈ ¿π Ó  BF Ó≈Ò’ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È Í∆. ¡≈. ÍÛ∑∆ √≈Ò, ’æ Á E”-F”” «¬ß ‚ ∆¡≈ ÂØ ∫ ÒÛ’∆ «Ò÷∆ ’πÛ∆ Á∆ ÒØÛ : IDFEIGDCBA Á∆ ˜±   ˛Õ ¿π ‘ ∆ √ß Í ’ ’È ‹Ø ( A F ) ‡ ª ’ ’ Ù Â  ∆  ÷  ≈ Ò Û ’ ≈ ¿π √ Á∂ ’ß ˜ È ¿π Ó  BD √≈Ò ’æ Á E”- ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√‡∆‹È ¿π Ó  BD.E √≈Ò F”” ȱ ß ’À È ∂ ‚ ≈ «√‡∆‹È ‹ª «¬ß Ó ∆◊z ª ‡ ’æ Á E”-H”” ¡’≈¿± « ‡ß ◊ Á≈ «‚ÍÒØ Ó ≈ Á≈ «ÙÂ≈ ’Ú≈ √’‰Õ √ß Í ’ ’Ø : Í≈‡ ‡≈¬∆Ó ‹≈Ï «Ú⁄ √À‡Ò ’ÀÈ∂‚∆¡È B H I - G E B - A B D D , D A F - F @ F - «√‡∆‹È ‹ª «¬ßÓ∆◊zª‡ ÒÛ’∆ Á∆ ˜± BBDD ˛Õ Ì≈Â∆ √«Ì¡Â≈ È≈Ò ‹π Û ∆ ‘Ø ¬ ∆ ȱ ß (H) Wanted life partner up to 50 Í«‘ÒÕ √ß Í ’ : DAF-GD@-AHGF yrs from reputed family for a tonk khatri healthy army retire Sikh man 69/5'-9" .who can take care . 3 kids settle Canada, aust. and uk ,, now residing in Canada as visitor . PR under process , all benefit will be provided to life partner such as visitor visa , PR and much more .have multi entry visa.india can contact with full details and pics (must). Caste no bar Contact: gstathgur@ aol.com

(I) ’À È ∂ ‚ ∆¡È ‹ß Ó ÍÒ «‘ß Á ± ıÂ∆ ÒÛ’≈ ¿πÓ BG √≈Ò «Ï‹È√ ÓÀ È ∂ ‹ ÓÀ ∫ ‡ Á≈ ’Ø  √ ’∆Â≈ ‘Ø « ¬¡≈ Ú≈√Â∂ √Ø ‘ ‰∆ √π È æ ÷ ∆ ’π Û ∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ √ß Í ’ ’Ø : DAF-EFE-HHCF

(AG) ≈Ó◊Û∑ ∆ ¡≈ «√æ ÷ ÒÛ’≈ ¿π Ó  C@ √≈Ò ’æÁ E”-AA”” «¬ß‚∆¡≈ «Ú⁄ «‘ß Á ≈ ‘Ø « ¬¡≈ Í«Û∑ ¡ ≈ «Ò«÷¡≈ Ú≈√Â∂ «√‡∆‹È ‹ª «¬ß Ó ∆◊z ª ‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ Í«Ú≈ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ √À ‡ Ò ˛Õ √ß Í ’ ’Ø : DAF-BIBIFEI ghardeep@ gmail.com (AH) ≈Ó◊Û∆¡≈ «√æ÷ ÒÛ’≈ ¿πÓ CA √≈Ò ’æÁ E”-AA”” «¬ß⁄ «¬ß‚∆¡≈ «‘ßÁ≈ ‘ج∂, «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ «¬ß‹∆È∆¡«ß◊ ’∆Â∆ ‘ج∆ Á∂ Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆‹È ‹ª ÍÓ≈ÈÀ∫‡ À˜∆‚À∫‡ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ ˛Õ ÒÛ’∂ Á≈ √≈≈ ÷≈ÈÁ≈È ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ «‘ «‘ ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : DAF-BIB-IFEI ajjihardeep@gmail.com

ÒßÁÈ : «Ó√ ÚÀȘ∞¬Ò ∂ ≈ «Ò«Ú¡≈È √≈’Ø√ È∂ «ÚÙÚ √∞ßÁ∆ B@AA Á≈ «ıÂ≈Ï ‘≈«√Ò ’ «Ò¡≈ ‘À¢ ¡ÀÂÚ≈ Á∆ Ù≈Ó ¡À«√ ’Ø‡ ”⁄ ‘ج∂ Ù≈ÈÁ≈ √Ó≈◊Ó ÁΩ≈È ¿∞√ Á∂ «√ ”Â∂ «ÚÙÚ √∞ßÁ∆ Á≈ Â≈˜ √‹≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «¬√ BA √≈Òª Á∆ √≈’Ø√ È∂ «¬’≈·Ú∂∫ «Ó√ «ÚÙÚ Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄ Úµ÷ Úµ÷ Á∂Ùª Á∆¡ª A@@ ÂØ∫ ÚµË √∞ßÁ∆¡ª 鱧 Ó≈ «ÁµÂ∆¢ «Ó√ «ÎÒÍ≈¬∆È ◊ÚÀ∫‚ØÒ∆È Á±√∂ ÈßÏ ”Â∂ ¡Â∂ «Ó√ Í∞∂‡Ø ∆’Ø ¡ÓßÁ≈ Í∂∂˜ Â∆√∂ ÈßÏ ”Â∂ ‘∆¢

(C@) Hindu parents invite proposals for their very fair, 39 year old, 5'5", educated daughter. She is currently employed as an elementary teacher. She is family oriented, has any easy and friendly manner and has varied interests. Kindly contact senhem56@yahoo.ca for further details. Religion no bar. Please reply with a photo and biodata.

( C A ) Q ualified Match for Tonk

Kashtariya M.Sc Nursing Canadian PR 28 Years Slim, Beautiful, 5.2.5” Pure Vegetarian Girl Innocent Legally Divorced After 40 Days of Marriage. boy, 28 years, 5’8”, clean-shave, Presently Employed in Toronto in well educated, seeking a B.Sc. Good Office Job Caste No Bar. Contact nursing girl. Proposals from In- Baldev Singh @ 905-671-3720." dia and Student/visitor visa ( C B) N I H u n d u p a r e n t s s e e k holder can also be considered. a l l i a n c e f o r t h e i r 3 9 , 5 ' 5 " Please respond by recent pictures daughter, never marrried, MSc., and bio-data t o currently working as a teacher. parmp2011@gmail.com" Groom should be well educated, (BC) ‹æ ‡ «√æ÷ ◊∂Ú≈Ò ÒÛ’≈ ¿πÓ BF handsome and family oriented. contact √≈Ò ’æÁ E”-H”” ’ÀÈ∂‚∆¡È «¬ßÓ∆◊zª‡ Á∂ K i n d l y Ú≈√Â∂ ’ÀÈ∂‚∆¡È ‹ª «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ ⁄ß◊∆ ÍÛ∑∆ matrimonialcanada@yahoo.ca. «Ò÷∆ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛÕ √ßÍ’ ’Ø : GGH- ( C C ) N I H i n d u p a r e n t s i n v i t e HBC-FEAA proposals for their 5'11" son, 44 (BD) ¡Ø Û ≈ ÒÛ’≈ ¿π Ó  EG √≈Ò ’æ Á E”-A@”” ’ÀÈ∂‚∆¡È «√‡∆˜È, ÂÒ≈’Ùπ Á ≈, «Âß È Ïæ ⁄ ∂ Á∂ Ú≈√Â∂ ÒÛ’∆ Á∆ ÒØ Û ˛Õ √ß Í ’ ’Ø : I@E-GI@IDH@ (25) Match For Canadian Citizen Clean Shaver Sharma Boy DOB 1-4-1979 Height 6¾ D1ploma in Computor AZ Truck Driver In English Leading C o . To r 0 n t o C a s t N o B a r Prefrince Bsc Nursing Or Pharmacy Or Highly Qualified G i r l To ro n t O r In d i a P u n j a b Contacy: 647 707 7464 Email Canadasurinder@yahoo.com (26) Canadian PR card holder, Age 37 years. Diploma in Auto m o b i l e e n g i neering having a good job giral should be belong to a respectful family please contact at 416-740-3583 or send biodata at k n arjitsi ngh@yahoo.ca

years of age with an athletic build. He is professionally employed with his own practise. Wa s married briefly many years ago and has no issues. The girl should be educated, beautiful and family oriented. Caste and religion no bar. Contact matrimonialcanada@yahoo.ca. (CD) " Ravidasia sikh parents seek a suitable match for their son 27 yrs old, 6ft tall,well educated,cle a n shaven,self employed and permanent resident. the girl should be well educated, b e a u t i f u l , w o r k permit,student visa, visitor visa or pr card h older may be considered. simple marriage and no demands.please call at 647-234-1195. ."

(CE) √Ø ‘ ‰ ∆ √ π È æ ÷ ∆ ‡ ª ’ ’ Ù Â  ∆ Ò Û ’ ∆ ¿πÓ BF √≈Ò ’ æ Á E Îπæ‡ C «¬ß⁄, ¡ÀÓ √∆ ¬∂ ’Ò∆¡ ’ÀÈ∂‚∆¡È ÒÛ’∂ Á∆ ˜± ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : DAF(BG) «¬’ÒØ Â ≈ ‡ª’ ’ÙÂ∆ ÒÛ’≈ C A I - E H I D , Ó Ø Ï . I F E C A ’æ Á E Îπ æ ‡ G «¬ß ⁄ , ¡À Ó ¡À √ √∆ @ H A A G ¡À◊∆Ò⁄, Óª-Ï≈Í √’≈∆ ‡∆⁄, ( C F ) ‡ ≈ ’ ’ Ù Â  ∆ Ò Û ’ ∆ ¿π Ó  ÌÀ ‰ ¡≈√‡z ∂ Ò ∆¡≈ «Ú¡≈‘∆ ‘Ø ¬ ∆ ˛, BE √≈Ò ’æ Á E Îπ æ ‡ E-A/B «¬ß ⁄ , ÒÛ’∂ Á≈ Â≈«¬¡≈ Í«Ú≈ √≈≈ ’ÀÈ∂‚≈ √Ø ‘ ‰∆ √π È æ ÷ ∆ ¡À Ó √∆ ¬∂ ’Ò∆¡ √À ‡ Ò ˛, Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÒÛ’∆ Á∆ ’À È ∂ ‚ ∆¡È ÒÛ’∂ Á∆ ˜± ˛Õ √ßÍ’ ˜±   ˛Õ √ß Í ’ ’Ø : DAF-CAI’Ø : DAF-CAI-EHID, IFECA-@HAAG EHID, «¬ß‚∆¡≈ : IHGFC-@@HEB

Ì≈ √’≈ ϪÁª Á∆ ’∂◊∆ È√ÏßÁ∆

«Ó√ ÚÀȘ∞¬∂Ò≈ ω∆ «ÚÙÚ √∞ßÁ∆

ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ (BI) Tonkshatri exterenely beautiful and tall Manglik girl age 23.hight5' 5''1/2 B.Sc nursing in India loking a suitable match from Canada.For more information contact.647-859-8813,+91941-716-6293

ÌØÍ≈Ò : ÓµË ÍzÁ∂Ù √’≈ È∂ ϪÁª Á∂ ‘ß◊≈«Ó¡ª ÂØ∫ ÒØ’ª 鱧 ≈‘ Á∞¡≈¿∞‰ Ò¬∆ ¿∞Ȫ∑ Á∆ È√ÏßÁ∆ ’È Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’∆Â≈ ‘À¢ «¬√ Íz‹À’‡ ”Â∂ ’¬∆ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÷⁄ ‘؉ Á≈ ¡È∞Ó≈È ‘À¢ √±Ï∂ Á∂ ‹ß◊Ò≈ ÓßÂ∆ √Â≈‹ «√ßÿ È∂ Áµ«√¡≈ «’ ϪÁª Á∆ ÚËÁ∆ ¡≈Ï≈Á∆ ”Â∂ ’߇ØÒ ’È Ò¬∆ «¬ßfi ’È≈ ˜±∆ ‘À¢ ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 ‘Á≈«¬Âª «ÁµÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È «’ ¿∞‘ ÚÀ‡È∆ ÒÀÏ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò √Ò≈‘-ÓÙÚ≈ ’’∂ ÚÀ’√∆È È≈Ò √ßÏ«ß Ë ‹≈‰’≈∆ «¬’µ·∆ ’È Âª ‹Ø ϪÁª Á∆ ÚËÁ∆ ¡≈Ï≈Á∆ ”Â∂ Ø’ Ò≈¬∆ ‹≈ √’∂¢ ‹ß◊Ò≈ «ÚÌ≈◊ Ó∞Â≈Ï’ «¬’ Òµ÷ ϪÁª Á∆ È√ÏßÁ∆ ”Â∂ Ò◊Í◊ B@ ÂØ∫ C@ ’ØÛ ∞ͬ∂ ÷⁄ ‘؉ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À¢ B@@D Á∆ ÓÁÓÙ∞Ó≈∆ Ó∞Â≈Ï’ √±Ï∂ ”⁄ Ò◊Í◊ C.I@ Òµ÷ ϪÁ ‘È¢ Íß⁄ÓÛ∆ Ú◊∆ Í«ÚÂ ʪ ”Â∂ ª ϪÁ ÙË≈Ò±¡ª Á∂ ’µÍÛ∂ µ’ Í≈Û «ÁßÁ∂ ‘È ¢ √±Ï≈ √’≈ Á∂ «¬√ Íz√Â≈Ú ”Â∂ «Âµ÷∆ ÍzÂ∆«’z¡≈ Íz◊‡ ’«Á¡ª «ÚÙÚ «‘ßÁ± Íz∆ÙÁ Á∂ ÓµË ÍzÁÙ ∂ Ô±«È‡ Á∂ √ßÍ’ Ó∞÷∆ Ï∆. ¡ÀµÒ. «ÂÚ≈Û∆ È∂ «’‘≈ «’ ϪÁ «‘ßÁ¡ ± ª Á∆ ¡≈√Ê≈ Á≈ ÍzÂ∆’ ‘È, «¬√ Ò¬∆ ¿∞È∑ª Á∆ È√ÏßÁ∆ ’È∆ ÿØ «È÷∂Ë∆ÔØ◊ ’≈Ú≈¬∆ ‘À¢

«Í¡≈∂ Ϻ«⁄˙! ‘ «¬’ «Ú¡’Â∆ Á≈ ‹∆ÚÈ ◊π‰ª ¡Â∂ ¡Ω◊π‰ª Á≈ √πÓ∂Ò ‘øπÁ≈ ‘ÀÕ «‹√ «Ú¡’Â∆ «Ú⁄ Newly furnished one ¡Ω◊π‰ª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ◊π‰ ÚºË ‘؉, ¿∞ ‘ «Ú¡’Â∆ √Ó≈‹ «Ú⁄ bedroom basement √ÈÓ≈ÈÔØ◊ ‹◊∑≈ ω≈ ÒÀ∫Á≈ ‘ÀÕ √≈˘ in Airport and ¡≈͉∂ ¡≥Á fi≈Â∆ Ó≈ ’∂ ◊π‰ª Sandlewood area ¡Â∂ ¡Ω◊π‰ª Á≈ «È÷∂Û≈ ’È Á∆ available for rent ÒØÛ ‘ÀÕ ’¬∆ ¡Ω◊π‰ª Ï≈∂ √≈˘ from Aug 1st 2011. ÌÒ∆̪ ‹≈‰’≈∆ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¡√ƒ ¿∞È∑ª ˘ «Â¡≈◊‰ Á≈ ÔÂÈ Contact :È‘ƒ ’Á∂, ‹Ø √≈‚∂ ‹∆ÚÈ Á∆ Ï‘π 647-618-6875 Úº‚∆ Âz≈√Á∆ ‘ÀÕ «¬’-«¬’ ’’∂ √≈˘ ¡≈͉∂ ¡Ω◊π‰ª Á≈ «Â¡≈◊ ’∆ Âπ√∆∫ «ÙÂ∂ ‹ª ’ßÓ ’≈ Á∆ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ ¡«‹‘≈ ’È Ì≈Ò ”⁄ ‘Ø ¡æ‹ ‘∆ √≈‚∂ È≈Ò È≈Ò √≈‚≈ √Óºπ⁄≈ ‹∆ÚÈ ÷πÙ‘≈Ò √ßÍ’ ’Ø ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈Õ Ïº«⁄˙! Â∞‘≈‚≈ Ú≈‘ “‹æ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜” ”⁄ ¡≈͉≈ Ø ˜ ≈È≈ ‘∆ √’± Ò «Ú⁄ ’¬∆ Óπ¯Â ’Ò≈√∆Î≈¬∆‚ Ò◊Ú≈ ’∂ ¡«Ë¡≈Í’ª È≈Ò ÍÀ∫Á≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¡≈͉∆¡ª ÍzÙ ∂ ≈È∆ ÷ÂÓ ’Ø √’±Ò Á∂ √≈∂ ¡«Ë¡≈Í’ È≈ ª ⁄ø◊∂ 416-697-4444 ‘Ø √’Á∂ ‘È ¡Â∂ È≈ ‘∆ Ó≈Û∂Õ Ïº«⁄˙! Â∞√ƒ ◊πÁ≈√ Ó≈È Á∂ ◊∆ ‹ª Âπ√∆∫ ¬∆-Ó∂Ò ’ √’Á∂ ‘Ø : “Ó≈Û∂ ÏøÁ∂ «Ú⁄ Ú∆ ◊π‰ ’Ø¬∆ ⁄ø◊≈ info@jagdiawaz.com ‘øπÁ≈ ‘À” Á∆¡ª √Âª ˜» √π‰∆¡ª B@@F Ó≈‚Ò Á∆ ‡Ø«¬‡≈ ’ØØÒ≈ ‘؉◊∆¡ªÕ «¬‘ «¬’ ͺÊ ”Â∂ Ò’∆ Ï‘π ÚË∆¡≈ ‘≈Ò ÈΩÈ √ÓØ«’ß◊, Ú◊∆ √⁄≈¬∆ ‘ÀÕ √Ø Ïº«⁄˙! Â∞‘≈˘ «‹‘Û∂ ¡«Ë¡≈Í’ ⁄ø◊∂ Ò◊Á∂ ‘È, ÿæ‡ ⁄Ò∆ ‘ج∆ ’∆Ó «√¯ FH@@ ‚≈ÒÕ √ßÍ’ ’Ø : FDG-IBB-FEF@

Vacancy (38)Need hairstylist in Mississauga. We'll trained her for aesthetics. Please email resume at galaxyspa@live.com. Ph No 905 281 1780. (39 )Need Graphic Designer with customer service experience 905-761-7010 bhavesh @digital xpressions.ca plz send me your resume

‹∂’ Âπ√∆∫ ‹≈‰È≈ ⁄≈‘πßÁ∂ ‘Ø «’ «¬√ «⁄æÂ «Ú⁄ «’‘Û≈ ‹≈ÈÚ ´«’¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ª «ÏßÁ± ÈßÏ A ÂØ∫ EB Âæ’ «ÓÒ≈˙Õ ¿π‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

(40)Nissan altima Ó≈‚Ò AIIE, ⁄ß◊∆ ‘≈ÒÂ, È∆Ò∂ ß◊ Á∆ «Ú’≈¿± ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : FDG-D@G-@BCE

Ï∂¡ ‡∆‡∆√∆ ¡Â∂ √’±Ò Á∂ È∂Û∂ «¬æ’ ØÓ Ï∂√ÓÀ∫‡, √‘±Òª Ù≈ÓÒ ÷πæÒ∑≈ ÁÚ≈˜≈ «’Í≈ ’’∂ FDG-D@B-FCII ”Â∂ √ßÍ’ ’ØÕ

√≈˘ ¡È∞Ù≈√È ¡Â∂ «ÓÒÚÂÈ Á∆ «√º«÷¡≈ «ÓÒÁ∆ ‘ÀÕ Ïº«⁄˙! Â∞√ƒ Ù«‘Á Á≈ √π¡≈Á Ú∆ ˜» ⁄º«÷¡≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ «¬‘ √≈˘ ’¬∆ «ÏÓ≈∆¡ª ÂØ∫ √πº«÷¡≈ ÍÃÁ≈È ’Á≈ ‘ÀÕ Â∞√ƒ «¬‘ ‹≈‰ ’∂ ‘À≈È ‘ØÚØ◊∂ «’ «¬√ Ù«‘Á ˘ «Â¡≈ ’È Ú≈Ò∆ Óº÷∆ ¡≈͉∂ ¤º  ∂ ÂØ ∫ «Âø È -⁄≈ «’ÒØÓ∆‡ Á∂ ÿ∂∂ ¡≥Á ÍÀ∫Á∂ κπÒª Á≈ √ ⁄»√ ’∂ «Â¡≈ ’Á∆ ‘ÀÕ «¬‘ √≈≈ «ÁÈ √ ⁄»√‰ «Ú⁄ ‹π‡∆ «‘≥Á∆ ‘ÀÕ «¬√ ˘ Ù«‘Á Á≈ «¬’ Â∞Í’≈ «Â¡≈ ’È

ϺπŒfiØ Â∂ ‹≈‰Ø A. ÓË»-Óº÷∆¡ª Í≈Ò‰ ˘ ‘≈‡∆’Ò⁄ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ¡ÀÍ∆’Ò⁄? B. È «’ Ó≈Á≈ ‚º‚‡ ± ‡≈¿∞∫Á≈ ‘À? C. Ì∂‚ «’øÈ∂ «ÁȪ Ï≈¡Á Ϻ⁄≈ ÍÀÁ≈ ’Á∆ ‘À? D. Ó≈¿±∫‡ ¡ÀÚÀ√‡ «’‘Û∂ Á∂Ù «Ú⁄ ‘À ? E. Ì≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Úº‚∆ ÏøÁ◊≈‘ «’‘Û∆ ‘À? F. Ì≈ Á∂ ÓºË «Ú⁄Ø∫ «’‘Û∆ ∂÷≈ ¶ÿÁ∆ ‘À? G. ¿∞µÂ ÍÃÁ∂Ù, ͺ¤Ó∆ Ïø◊≈Ò ‹ª ≈‹√Ê≈È, «’‘Û∂ ≈‹ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ ÚË∂∂ Ú÷≈ ‘øπÁ∆ ‘À? ¿∞µÂ : (A) ¡ÀÍ∆’Ò⁄, (B) È ‚º‚±, (C) ◊Ì Ë≈È ÂØ∫ Í≥‹ Ó‘∆È∂ Ï≈¡Á, (D) «ÈÍ≈Ò «Ú⁄, (E) ⁄∂Ȭ∆, (F) ’’ ∂÷≈, (G) ͺ¤Ó∆ Ïø◊≈Ò «Ú⁄Õ

ÌπæÒ ÌπÒæ¬∆¡≈

ϪÁ √z∆Ó≈È Êª ʪ ͬ∂ ÎÒª Âæ’ RENT A BASEMENT Í‘πß⁄‰≈ one bedroom basement for rent,near ⁄≈‘πßÁ∂ ‘È Í ÌπæÒ chinguacusy and williams ÌπÒæ¬∆¡≈ ’≈È parkway.available from 15 april.near to sheridan college,plaza,bus stop and ¡«‹‘≈ ’È ”⁄ park.one car parking available.no smoking no pet.more info ¡√ÓÊ ˛Õ ’∆ 647 985 0880 or 647 294 5432. Âπ√∆∫ ¿πÊØ∫ Âæ’ √‡≈Î Á∆ ÒØÛ Í‘πß⁄‰ ”⁄ ¿π√ Á∆ ‡ÀÒ∆ Ó≈’∆«‡ß◊ Ú≈√Â∂ Ó∂Ò ‹ª ÓÁÁ ’ √’Á∂ ‘ØÕ Î∆Ó∂Ò √‡≈Î Á∆ ˜± ˛Õ √ßÍ’ ’Ø : FDG-IHH-GEBF

˙Ó≈È È∂Û∂ Ì≈Â∆ ‹‘≈˜ ‚∞µÏ≈

¡ÓÒ∂ Á∂ F ÓÀ∫Ïª Á∆ ÓΩÂ, I Ò≈ÍÂ≈ Á∞ Ï ¬∆ : Áµ÷‰∆ ˙Ó≈È Á∂ √«‘Ò∆ «’È≈∂ ”Â∂ «¬µ’ Ì≈Â∆ √Ó∞ßÁ∆ ‹‘≈˜ ‚∞µÏ «◊¡≈, «‹√ ’≈È «¬√ Á∂ ¡ÓÒ∂ Á∂ E ÓÀ∫Ï ‚∞µÏ ◊¬∂ Â∂ I Ò≈ÍÂ≈ ‘È¢Ì≈Â∆ √Ó∞ßÁ∆ ‹‘≈˜ ¡ÀÓ.¡À√. Ú∆ «ÙÚ √≈◊ ¡ÀÓ.¡ÀÈ.Ú∆. BAFI ˙Ó≈È Á∂ Áµ÷‰∆ √Ó∞ ß Á  ÁØ Î  «¬Ò≈’∂ «Úµ⁄ ‚∞ µ Ï «◊¡≈¢ ˙Ó≈È Á∆ √Ó∞ ß Á ∆ ‡ µ«÷¡≈ √ÀÈ≈ ÚµÒØ∫ Ï⁄≈¡ ’≈‹ ‹≈∆ ‘È¢ «¬√ ÁΩ≈È ‹‘≈˜ Á∂ ¡ÓÒ∂ Á∂ ¤∂ ÓÀ∫Ïª 鱧 Ï⁄≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ ◊Ò¯ «È¿±˜ È∂ «ÁµÂ∆ ‘À¢Ï⁄≈¬∂ ◊¬∂ ÓÀ∫Ïª 鱧 Â∞ß √≈Á≈‘ ‘√ÍÂ≈Ò Á≈÷Ò ’Ú≈«¬¡≈ ‘À¢ Ò≈ÍÂ≈ ÓÀ∫Ïª «Úµ⁄ ’ÀÍ‡È Íẕ Ò≈Ò, «¬ß‹∆È∆¡ √∞∂Ù, Ò≈Ò ‹∆, ÌÂ, ÓØ‘È Ó«‘Â≈, ¡ÙÎ ¡√Ó, Ô±√Î √≈Ó≈,

¿∞‘ ¿∞Ȫ∑ Á∂ ◊π‰ª √Á’≈ ‘∆ ‘ÀÕ Â∞√ƒ ¡≈͉∂ ¡«Ë¡≈Í’ª Á∂ ⁄ø◊∂ ◊π‰ª ˘ ¡≈͉∂ ¡≥Á ÍÀÁ≈ ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’Á∂ ‘Ø ¡Â∂ «‹‘Û∂ ¡Ω◊‰ π Ș ¡≈¿∞‰, ¿∞Ȫ∑ ˘ Ș¡≥Á≈˜ ’È Á≈ ÔÂÈ ’ØÕ ‹ÁØ∫ Â∞√ƒ ¡«‹‘≈ ’È≈ Ùπ» ’ «ÁºÂ≈ ª ‘ΩÒ∆-‘ΩÒ∆ Â∞‘≈‚∂ ’ØÒ ◊π‰ª Á≈ ÷˜≈È≈ ÌÁ≈ ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ ¡Ω◊‰ 𠫬’-«¬’ ’’∂ ÿ‡Á∂ ‹≈‰◊∂Õ «Í¡≈∂ Ϻ«⁄˙! ⁄ø◊∂ ◊π‰ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ¡«Ë¡≈Í’ª, Ó≈«Í¡ª ¡Â∂ ÏºË π ∆‹∆Ú∆¡ª ’ØÒ∫Ø Âª ◊둉 ’È∂ ‘∆ ‘È, «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ ◊π‰ √≈˘ √≈‚∂ ¡≈Ò∂-Áπ¡≈Ò∂ «Ú⁄Á∂ ‹∆Ú-‹ø±¡ª Á∂ ‹∆ÚÈ «Ú⁄Ø∫ Ú∆ ‘≈√Ò ’È Á∆ ÒØÛ ‘ÀÕ Ïº«⁄˙! Â∞√ƒ ¡≈͉∂ ÿª «Ú⁄ ’∆Û∆¡ª ª ˜» Á∂÷∆¡ª ‘؉◊∆¡ªÕ Â∞√ƒ «¬‘ Ú∆ Á∂«÷¡≈ ‘ØÚ◊ ∂ ≈ «’ ¿∞‘ ÏÛ∂ ‘∆ √π⁄º‹∂ „ø◊ È≈Ò «¬’ ’Â≈ «Ú⁄ Â∞Á∆¡ª ‘ÈÕ ‹ÁØ∫ «’√∂ ’∆Û∆ ˘ ’ج∆ Úº‚≈ ¡È≈‹ Á≈ Á≈‰≈ ‹ª Ó«¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ’∆Û≈-Ó’Ω Û ≈ «ÓÒÁ≈ ‘À ª ¿∞‘ Á»‹∆¡ª ’∆Û∆¡ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ¿∞·≈ ’∂ ¡≈͉∂ «‡’≈‰∂ º’ ÒÀ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ ÂØ∫

√∞Ò∂Ó≈È ‘≈‹∆ √∞Ó≈≈ Â∂ ‘∞√ÀÈ √∞Ó≈≈ Ù≈ÓÒ ‘È¢ «¬‘ ‹‘≈˜ ◊∞‹≈ ÂØ∫ Á∞Ϭ∆ ‹≈ «‘≈ √∆ Í √Ó∞ßÁ∆ ±Î≈È «Úµ⁄ «ÿÈ ’’∂ ˙Ó≈È Á∂ Ù«‘ √≈Ò≈Ò≈‘ ÚµÒ ÚµË «‘≈ √∆¢ Ï⁄≈¬∂ ◊¬∂ √≈∂ ÓÀ∫Ï ◊∞ ‹ ≈ È≈Ò ‘∆ √ÏßË ‘È¢ «¬È∑ª 鱧 √≈Á≈‘ Ù«‘ Á∂ Í∞Ò∆√ Ê≈‰∂ «Úµ⁄ ÏßÁ ’ «ÁµÂ≈ « ◊ ¡ ≈ ‘À¢«¬ß‚∆¡È √ØÙÒ ’ÒµÏ ÚÀÒÎ∂¡ √À’‡∆ È∂ ◊Ò¯ «È¿±˜ Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ≈‘∆∫ Áµ«√¡≈ ‘À «’ «¬‘ ‘À≈È∆‹È’ ‘À «’ ¡ÓÒ∂ Á∂ ÓÀ∫Ïª 鱧 Ê≈‰∂ «Úµ⁄ ÏßÁ ’ «ÁµÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑ª È∂ Áµ«√¡≈ «’ Ì≈Â∆ Á±Âÿ Á∂ «Ë¡≈È «Úµ⁄ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ «Ò¡≈ «ÁµÂ≈ ‘À ¡Â∂ „∞µ’Ú∂∫ ’ÁÓ ⁄∞µ’‰ Á∆ Óß◊ ’∆Â∆ ‘À¢

È≈¬∆‹∆∆¡≈ ”⁄ Ï’∆Á ÂØ∫ ¡ÀÈ Í«‘Òª ÒÛ∆Ú≈ ËÓ≈’∂, AE@ ÓΩª ’≈ÏÒ : ¿∞Â-ͱÏ∆ È≈¬∆‹∆∆¡≈ ”⁄ Á∂ ≈ ‘ج∂ ÒÛ∆Ú≈ Ïß Ï ËÓ≈«’¡ª ¡Â∂ ◊ØÒ∆Ï≈∆ Á∆¡ª ÿ‡È≈Úª ”⁄ ÿ‡Øÿµ‡ AE@ ÒØ’ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆ ¡Â∂ ’¬∆ ‘Ø ˜ıÓ∆ ‘Ø ◊¬∂¢ ’µ‡ÛÍßÊ∆ ‹Ê∂ÏÁ ß ∆ ÏØ’Ø ‘Ó È∂ «¬È∑ª ‘Ó«Ò¡ª Á∆ «˜ßÓ∂Ú≈∆ Ò¬∆ ‘À¢ ≈‘ ¡Â∂ Ï⁄≈¡ ’Ó⁄≈∆¡ª È∂ Á«√¡≈ «’ ÁÓ≈Â± «Ú÷∂ ’µ‡ÛÍßÊ∆¡ª È∂ FC ÒØ’ª 鱧 ◊ØÒ∆¡ª È≈Ò Ì∞ßÈ «ÁÂ≈ ‹Á«’ «¬’ √’≈∆ «¬Ó≈Â È±ß Ïß Ï È≈Ò ¿∞ ‚ ≈ «ÁÂ≈¢ È∂ Û Ò∂ ÓÀ Á ◊∞  ∆ Ù«‘ ”⁄ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ‘ÓÒ∂ ÁΩ  ≈È ⁄≈ «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ÓΩ  ‘Ø ◊¬∆¢ √Ê≈È’ ÒØ ’ ª È∂ Á«√¡≈ «’ ‹Ê∂ÏßÁ∆ È∂ «◊‹≈ ÿª, Ó√«‹Áª ¡Â∂ ‘ØȪ ‹ÈÂ’ √Ê≈Ȫ ¿∞Â∂ ËÓ≈’∂ ’∆Â∂ ¡Â∂ ÏØ’Ø ‘Ó Á∂ ÓÀ∫Ïª Á≈ Í∞«Ò√ È≈Ò Ó∞’≈ÏÒ≈ Ú∆ ‘Ø«¬¡≈¢ À ‚ ’≈√ Á∆ Ù∞  ± ¡ ≈Â∆ ∆ÍØ  ‡ ”⁄ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª Á∆ «◊‰Â∆ FG Áµ√∆ ◊¬∆ √∆ Í ≈‘ ¡Â∂ Ï⁄≈¡ ¬∂‹ß√∆ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Úµ÷-Úµ÷ Ù«‘ª ÂØ∫ AE@ Ò≈Ùª «ÓÒ‰ Á∆ ◊µÒ ’‘∆ ‘À¢

¡ÈΩ÷∂ √≈¬∆’Ò √≈‚∂

‘Ó«Ò¡ª ”⁄ √µÂ Í∞«Ò√ Ó∞Ò≈˜Ó ¡Â∂ ÁØ ¯Ω ‹ ∆ Ú∆ Ó≈∂ ◊¬∂ ¢ ≈Ù‡ÍÂ∆ ◊∞‚Ò’ ‹ØÈ≈ÊÈ È∂ ‘Ó«Ò¡ª Á∆ «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆ ‘À¢ ¡Í‰∂ «Ï¡≈È ”⁄ ¿∞È∑ª «’‘≈, ““¡«‹‘∆¡ª ÿ‡È≈Úª ÏÁ≈Ù ȑ∆∫ ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª ¡Â∂ «¬È∑ª 鱧 Ø’‰ Ò¬∆ ‘ √ßÌÚ ’ÁÓ ⁄∞µ«’¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢““ Áµ√‰ÔØ◊ ‘À «’ ÒÛ∆Ú≈ ËÓ≈’∂ Ï’∆Á ÂØ∫

¡À È Í«‘Òª ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ¿∞ Ë  ¡¯ˆ≈«È√Â≈È Á∂ Ï◊Ò≈È √±Ï∂ ”⁄ «¬’ Ó√«‹Á Á∂ Ï≈‘ ‘Ø ¬ ∂ ¡≈ÂÓÿ≈Â∆ ÏßÏ ËÓ≈’∂ ¡Â∂ «¬≈’ ”⁄ ‘ج∂ «ÂßÈ ËÓ≈«’¡ª ”⁄ AD «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ ÓΩ ‘Ø ◊¬∆¢ ¡¯ˆ≈È Í∞«Ò√ Ó∞Â≈Ï’ ËÓ≈’≈ √Ú∂∂ I.C@ Ú‹∂ ‘Ø«¬¡≈ ‹ÁØ∫ ÒØ’ ÈÓ≈˜ ¡Á≈ ’ ’∂ Ó√«‹Á ÂØ∫ Ï≈‘ «È’Ò ‘∂ √ÈÕ

◊∞± ’∆ È◊∆ ”⁄ È‘∆∫ ’µ«‡¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Ó∆‡ ¡ß « Óz  √ : ◊∞  ± ’∆ È◊∆ ¡ß«ÓzÂ√ ”⁄ AIGB Ó∆‡ ¡À’‡ Á∂ «ÈÔÓª ¿∞Ò‡ ’µ‡∂ ‹ªÁ∂ Â∂ «Ú’Á∂ Ó∆‡ √ßÏßË∆ Íz’≈«Ù ’È ”Â∂ «√‘ «ÚÌ≈◊ ‘’ ”⁄ ¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «√‘ Óß Â ∆ √ÂÍ≈Ò ◊Ø √ ≈¬∆∫ È∂ AIGB Ó∆‡ ¡À’‡ ”⁄ ‘Ø ÒØÛ∆∫Á∆ √ØË ’’∂ «ÈÔÓª Á∆¡ª ˵‹∆¡ª ¿∞‚≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’√≈¬∆¡ª «Ú∞µË ’≈Ú≈¬∆ ’È Á∆ ± Í -∂ ÷ ≈ ω≈ Ò¬∆ ‘À ¢ Íæ  ’≈ª È≈Ò ◊µÒÏ≈ ’«Á¡ª «√‘ ÓßÂ∆ √ÂÍ≈Ò ◊Ø √≈¬∆∫ È∂ «’‘≈ «’ ◊∞±

’∆ È◊∆ ”⁄ ’µ‡Á∂ Â∂ «Ú’Á∂ Ó∆‡ Á≈ ’ßÓ ◊Ò ‘À¢ «¬‘ È◊∆ Ë≈«Ó’ ͵÷Ø∫ ͱ∂ √ß√≈ ”⁄ Íz « √µË ‘À ¢ ¡◊ª‘ ÂØ ∫ ¡«‹‘≈ È≈ ‘Ø Ú ∂ , «¬√Á≈ ÷≈√ «Ë¡≈È µ«÷¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ◊Ø √ ≈¬∆∫ È∂ «’‘≈ «’ AIGB Ó∆‡ ¡À ’ ‡ ”⁄ √Ø Ë ’’∂ «¬√ ȱ ß Ó∞ Û √÷Â∆ È≈Ò Ò≈◊± ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ Â∂ «‹‘Û≈ «Î Ú∆ ¿∞Òßÿ‰≈ ’∂◊≈, ¿∞√ «Ú∞µË Â∞ß ’≈Ú≈¬∆ ¡ÓÒ ”⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ¿∞ È ∑ ª «’‘≈ «’ ¿∞ ‘ «√ÚÒ √‹È ’ØÒØ∫ «¬√ √ßÏßË∆ «ÍØ‡ Ú∆ Óß◊ ‘∂ ‘È¢

√±‹ ”Â∂ Ș ¡≈«¬¡≈ √≈Ò Á≈ √Ì ÂØ∫ Úµ‚≈ ˵Ï≈

Íz≈◊ (⁄À’ ◊‰≈‹) Á∆ ÒÀ‡È≈ Í≈’ «Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â «¬æ’ Ó∆Ò Á∆ Ú≈«¬Â∆ ÁΩÛ «Ú⁄ «‘æ√≈ ÒÀ∫Á∂ √≈¬∆’Ò √Ú≈Õ

Ú≈«Ùß◊‡È : È≈√≈ Á∂ «¬’ ¿∞Í◊z«‘ È∂ √±‹ ”Â∂ «¬’ ˵Ï∂ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊≈«¬¡≈ ‘À «‹√ Ï≈∂ ¡ß«’Ù «Ú«◊¡≈È∆¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‘≈Ò Á∂ √≈Òª ”⁄ Ș ¡≈«¬¡≈ «¬‘ √Ì ÂØ∫ Úµ‚≈ ˵«Ï¡ª ”⁄Ø∫ «¬’ ‘À ¡Â∂ «¬√ È≈Ò ¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ËÂ∆ ÚµÒ √±‹ Á∆¡ª «’Ȫ ¿∞·‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À¢ √ÍÀ√Ú∂Á ‚≈‡ ’≈Ó Ó∞Â≈Ï’ √±‹ ”Â∂ ÓΩ‹±Á «¬√ Úµ‚∂ ˵Ï∂ Á≈ Ȫ ¬∂. ¡≈. ACCI ‘À¢ «¬√ Á∂ H@,@@@ «’ÒØÓ∆‡ ÒßÏ∂ ¡Â∂ D@,@@@ «’ÒØÓ∆‡ ⁄ΩÛ∂ ‘؉ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À¢ «¬‘ ¡≈’≈ ËÂ∆ ÂØ∫ ’∆Ï H ◊∞‰≈ Úµ‚≈ ‘À¢ È≈√≈ Á∂ √ØÒ ‚≈«¬È∂«Ó’√ ˙Ï‹Ú∂‡∆ (¡À√. ‚∆. ˙.) ¿∞Í◊z«‘ ÂØ∫ Ò¬∆¡ª ◊¬∆¡ª Â√Ú∆ª ”⁄ «¬√ ˵Ï∂ 鱧 √±‹ Á∂ ͱÏ∆ ¿∞µÂ∆ ’ØÈ∂ ”⁄ Á∂«÷¡≈ «◊¡≈¢ ¡ß«’Ù «Ú«◊¡≈«È’ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √±‹ Á≈ «¬‘ ˵Ï≈ ¡‹∂ ËÂ∆ ÚµÒ È‘∆∫ ‘À Í ¡◊Ò∂ ‘ÎÂ∂ ËÂ∆ Á∆ «ÁÙ≈ ”⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬√Á∂ √≈‚∂ ÚµÒ ¡À’√ Ùz‰ ∂ ∆ Á∆¡ª Ò͇ª ’µ„‰ Á≈ Ùµ’ ‘À¢ ¡À’√ Ùz‰ ∂ ∆ Á∆¡ª Ò͇ª È∞’√≈ÈÁ≈«¬’ È‘∆∫ ‘∞ßÁ∆¡ª Í ‹∂’ Úµ‚∂ ͵Ë ”Â∂ √≈‚∂ ÚµÒ Ó∞ÛÈ Âª «¬√ È≈Ò È∂Â‘∆‰ Ô∞µ◊ ¡≈ √’Á≈ ‘À¢


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-6

‹æ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Vol. 3 No. 101 TORONTO

«ÏȪ √ÍÀ’‡zÓ Ò¬∂ Â∞ß «¬ß‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈ «’Ú∂∫

«¬’ Ó‘∆È∂ Á∂ ϵ⁄∂ 鱧 «ÓÒ∆ √ÀÒ∆

¡’±Ï «Ú⁄ «Î ⁄º«Ò¡≈ ∞˜◊≈ª Â∂ ’∞‘≈Û≈

«È¿±Ô≈’ : ¡Ï±‹≈ Ô ¡Î∆’≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ‹È√ß«÷¡≈ Ú≈Ò∂ Á∂Ù È≈¬∆˜∆∆¡≈ «Úµ⁄ «’ß È ≈ «˜¡≈Á≈ «ÌzÙ‡≈⁄≈ ‘À, «¬√ Á≈ ÍÂ≈ «¬√ ÂØ∫ ⁄µÒÁ≈ ‘À «’ «¬Ê∂ «¬’ Ó‘∆È∂ Á∂ ϵ⁄∂ Á≈ È≈Ó Ú∆ ÂÈ÷≈‘ Á∆ √±⁄∆ «Úµ⁄ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ¿∞Â∆ È≈¬∆˜∆∆¡≈ Á∆ √Ê≈È’ √’≈∆ ’Ω∫√Ò Á∞¡≈≈ ‹≈Ò√≈˜ ’Ó⁄≈∆¡ª 鱧 ’µ„‰ Á∆ Ó∞«‘ßÓ ÁΩ≈È «¬‘ ÷∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ‹ÓÎ≈≈ ÍzªÂ Á∂ «È¡≈«¬’ ’«ÓÙÈ ◊≈Ï≈ ◊≈‹Ó È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÁµÂ∆ ‘À¢ ¿∞È∑ª «’‘≈, ‹ª⁄ «Úµ⁄ ÍÂ≈ ⁄µ«Ò¡≈ «’ ¿∞√ ϵ⁄∂ Á≈ È≈Ó Ú∆ √’≈∆ ’Ó⁄≈∆¡ª Á∆ √±⁄∆ «Úµ⁄ ‘À¢ «¬‘ Ú∆ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ϵ⁄≈ «‚ÍÒØÓ≈ Ë≈’ ‘À¢ «¬√ «Úµ⁄ ÷∞Ò≈√≈ ‘Ø«¬¡≈ «’ ’¬∆ √’≈∆ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Í«Ú≈ Ú≈«Ò¡ª Á≈ È≈Ó ÂÈ÷≈‘ √±⁄∆ «Úµ⁄ «Ò÷Ú≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ¡◊√ «Úµ⁄ Ú∆ Íß‹ Ó‘∆È∂ Á∂ ϵ⁄∂ Á≈ È≈Ó «¬√ √±⁄∆ «Úµ⁄ «Ó«Ò¡≈ √∆¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ¡«‹‘∂ ’¬∆ ÿ؇≈Ò∂ ¡≈ ‘∂ ‘È, «‹√ È≈Ò Á∂Ù «Úµ⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈ Á∂ ÚËÁ∂ ͵Ë Á≈ ÍÂ≈ ⁄µÒÁ≈ ‘À¢

˙‡≈Ú≈ : ¡’±Ï Á≈ Ó‘∆È≈ Ú’ª Á∂ Ò¬∆ Ï‘∞ Ì≈» «‘≈ «’¿∞∫«’ «ÚÙÚ ¡≈«Ê’ Ó≥Á∆ Á∂ ÁπÏ≈≈ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ Í¤≈«Ú¡ª Á≈ √≈«¬¡≈ ¡≈«Ê’Â≈ ¿∞Â∂ ÍÀ∫Á≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘ÀÕ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ √‡À√«‡’ ’ÀÈ∂‚≈ Á∆ Â≈˜≈ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ «¬√ Ó‘∆È∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ @.B Î∆√Á∆ Ï∂∞˜◊≈∆ Á∆ Á ÚºË ’∂ G.C Î∆√Á∆ ¿∞Â∂ ¡≈ ◊¬∆ ‘ÀÕ ‹≈∆ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡≥’«Û¡ª ÓπÂ≈Ï’ «¬√ Ó‘∆È∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ÎπºÒ ‡≈¬∆Ó Ú’ ’È Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄Ø∫ ED ‘˜≈ ÒØ’ª ˘ ÿº‡ ∞˜◊≈ «Ó«Ò¡≈ ‹Á«’ «¬‘ ¡≥’Û≈ «ÓºÊ∂ ‡∆⁄∂ ÂØ∫ «’Â∂ ÿº‡ ‘ÀÕ «¬‘ «◊≈Ú‡ ¿∞√ Ú’Â ‘À, ‹ÁØ∫ «¬√ ÂØ∫ «Í¤Ò∂ Ó‘∆È∂ ¡≈«Ê’ ÷∂Â «Ú⁄ F@,I@@ ∞˜◊≈ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ Ó‘∆È∂ ÍzÓπº÷ ÂΩ Â∂ ¿∞ȇ≈∆˙, «Ïz«‡Ù ’ØÒßÏ∆¡≈, ÈØÚ≈ √’ØÙ∆¡≈ ¡Â∂ «Íz≥√ ¡ÀÚ≈‚ ¡≈¬∆ÒÀ∫‚ √»«Ï¡ª «Ú⁄ ∞˜◊≈ Â∂˜∆ È≈Ò «‚º◊∂ ‘È, ‹Á«’ «È¿±Î≈¿±∫‚ÒÀ∫‚ ¡Â∂ ÒÀÏ∂‚ «Ú⁄ ∞˜◊≈ ÚË∂ ‘ÈÕ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ¡’±Ï Á∂ Ó‘∆È∂ ÍzÓπº÷ ÂΩ Â∂ ÓÀÈÎ ± ’ À ⁄«≥◊ ÷∂Â «Ú⁄ ∞˜◊≈ ÿ‡∂ ‘È, ‹Á«’ ’≥√‡z’ÙÈ ÷∂Â Ú∆ ∞˜◊≈ ◊∞¡≈¿∞‰ «Ú⁄ «Íº¤∂ È‘∆∫ «‘≈Õ «¬√ Ó‘∆È∂ «√Î ’∞ÁÂ∆ √Ø È≈Ò

‹∞Û∂ ¿∞ÁÔØ◊ª È∂ ‘∆ ∞˜◊≈ª Á≈ «ÈÓ≈‰ ’∆Â≈ ‘ÀÕ «¬√ ÷∂Â È∂ ¡’±Ï Á∂ Ó‘∆È∂ AB ‘˜≈ ∞˜◊≈ ÚË≈¬∂ ‘ÈÕ ’≥√‡z’ÙÈ ¿∞ÁÔØ◊ È∂ «¬√ Ó‘∆È∂ B@ ‘˜≈ ∞˜◊≈ ◊∞¡≈¬∂ ‘È, Í «Î Ú∆ «¬‘ ¡’± Ï  B@A@ Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂A.D Î∆√Á∆ «˜¡≈Á≈ ‘ÈÕ ¡≈«Ê’ ÷∂Â Á∂ Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √Â≥Ï Á∂ Ó‘∆È∂ ÚË∆¡≈ ’≈◊∞˜≈∆ Á∂ Ï≈Ú‹»Á ¡’±Ï «Ú⁄ ¡≈¬∂ «¬√ √ÒßÍ Á∂ Ò¬∆ ’¬∆ ’≈È «˜≥Ó∂Ú≈ ‘Ø √’Á∂ ‘ÈÕ ’È∂‚∆¡È √À∫‡Ò ÏÀ∫’ «¬‘Ȫ ¡≥’«Û¡ª ÂØ∫ ¡º÷ª Ï≥Á ’ «‘≈ ‘ÀÕ ¡≈«Ê’ ÷∂Â Á∂ Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’ÀÈ‚ ∂ ≈ Á≈ ÍzÓ÷ ºπ ÏÀ∫’ «√Î «Ú¡≈‹ Áª «Ú⁄ ’‡ΩÂ∆ ’ √’Á≈ ‘À, Í ¿∞‘ Ï∂∞˜◊≈∆ Á∆ Á «Ú⁄ Ú≈Ë∂ Ï≈∂ ’∞fi È‘∆∫ ’ √’Á≈Õ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∆¡ª Úº÷ Úº÷ √»«Ï¡ª ÂØ∫ Íz≈Í «ÍØ‡ª ÓπÂ≈Ï’ ¿∞ȇ≈∆˙ «Ú⁄ CI ‘˜≈ ÎπºÒ ‡≈¬∆Ó ∞˜◊≈

ÿ‡∂ ‘È, Í «¬√ √»Ï∂ «Ú⁄ ’∞fi ÷∂Âª «Ú⁄ Ò≈Ì Á∆ √«ÊÂ∆ Ú∆ ‘∆ ‘ÀÕ «¬√ √»Ï∂ «Ú⁄ Ï∂∞˜◊≈∆ @.E Î∆√Á∆ ÚºË ’∂ H.A Î∆√Á∆ ¿∞  ∂ ¡≈ ◊¬∆ ‘À Õ «Ïz«‡Ù ’ØÒßÏ∆¡≈ «Ú⁄ ∞˜◊≈ ÿ‡‰ Á≈ ¡≥’Û≈ AA ‘˜≈ º ’ ‘À , «‹√ ’≈È Ï∂  ∞ ˜ ◊≈∆ @.I Î∆√Á∆ Úº Ë ◊¬∆ ‘À Õ «’¿± « Ï’ «Ú⁄ Ï∂  ∞ ˜ ◊≈∆ @.D Î∆√Á∆ ÚºË ◊¬∆ ‘À, ‹Á«’ «È¿±Î≈¿±∫‚ÒÀ∫‚ ¡Â∂ ÒÀÏ∂‚ «Ú⁄ DA@@ ∞˜◊≈ ÚË∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈«Ê’ √«ÊÂ∆ Ú∆ √«Ê ‘∆ ‘À Õ

’≈Ò≈ ËÈ: Ì≈ È∂ ’Ø«ÙÙª ’∆Â∆¡ª Á∞µ◊‰∆¡ª √ß’‡ «Ú⁄ «’ß◊«ÎÙ ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : Ì≈ ڵÒØ∫ ’ ⁄Øª Á∆ ÍÈ≈‘◊≈‘ √Ófi∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Á∂ Ù ª ȱ ß «¬√ Ï≈∂ √±⁄È≈Úª ÓßÈ∂ ‹≈‰ Ï≈∂ Ì∂‹∂ ◊¬∂ Ï∂ÈÂ∆ ͵Âª Á∆ «◊‰Â∆ Á∞µ◊‰∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘À¢¡≈«Ê’ √«‘ÔØ◊ Â∂ «Ú’≈√ √ß◊·È (˙.¬∆.√∆.‚∆.) Á∆ ‹ÈÒ √’µÂ ¡À ∫ ‹∂ Ò ◊∞  ∆¡≈ ÚµÒØ ∫ ‘≈Ò ‘∆ «Úµ⁄ ‹∆-B@ «Ù÷ √ß Ó ∂ Ò È ÁΩ  ≈È Í∂ Ù ’∆Â∆ Íz◊Â∆ «ÍØ‡ «Úµ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ì≈ ڵÒØ ∫ ’≈Ò≈

ËÈ Â∂ ’ ⁄Ø  ∆ ȱ ß Ø ’ ‰ Ò¬∆ ’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ’Ø « ÙÙª ≈‘∆∫ ¿∞√ Á∂ ÷˜≈È∂ 鱧 ¡◊Ò∂ ÁØ √≈Òª «Úµ⁄ Ú‰ÈÔØ ◊ Ò≈Ì ‘Ø ‰ Ú≈Ò≈ ‘À ¢ Íz Ë ≈È Óß Â ∆ ÓÈÓØ ‘ È «√ß ÿ È∂ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ ‹∆-B@ Á∂ ’≈È «Ù÷ √ß Ó ∂ Ò È ÁΩ  ≈È ÍÈ≈‘◊≈‘ Á∂ Ù ª ȱ ß ’ √Ïß Ë ∆ √± ⁄ È≈Úª Á∂ ¡≈Á≈ÈÍzÁ≈È Á∂ «Ï‘Â «ÈÔÓ ¡ÍÈ≈¿∞‰ ”Â∂ ˜Ø «ÁµÂ≈¢«ÍØ‡ «Úµ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À, ““«¬È∑ª ÈÚ∂∫ √ÓfiΩ«Â¡ª Á∆ «’Ú∂∫ «Ï‘Â ÚÂØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À, «¬√ Á∆ √Ì ÂØ∫ ÚË∆¡≈ «Ó√≈Ò ⁄∆È Â∂ Ì≈ ‘È¢ ⁄∆È ÚµÒØ∫ ’ ‹ª⁄ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úµ⁄ ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : «¬ß‡ÈÀµ‡ «ÚÁ∂Ù∆ ¡«Ë’≈∆¡ª 鱧 Ì∂‹∆¡ª Á∆ ÓÁÁ È≈Ò √ß√≈«’ ÓßÁ∆ È≈Ò È«‹µ·‰ Ò¬∆ ’≈ØÏ≈∆ Ú√± Ú‡ªÁ∂ ÚµÒ ∞÷ ’ ‘∂ ‘È¢ Ú√± Ú‡ªÁ≈ ÚÍ≈ Á∆ √Ì ÂØ∫ Í∞≈‰∆ ¡À‚∆ÒÀ‚ : Ì≈ «Ú⁄ Ù≈Ï Á∆ «ÚÚ√Ê≈ ‘À¢ Ì≈ Á∂ «ÚÁ∂Ù ÚÍ≈ ÷Í B@AE Â’ AI@@ Ò∆‡ Á≈ ”Â∂ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ Ó∞Â≈Ï’ Ú√± ͵Ë Í≈ ’ ‹≈‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ Ú‡ªÁ≈ Ó∞Û ∞fi≈È ”⁄ ¡≈ «‘≈ ‘À¢ Á∂Ù «Ú⁄ Ù≈Ï Á≈ ¿∞ÍÌØ◊ ‘À¢ «¬√ ”⁄ Ú√±¡ª Á∂ ÏÁÒ∂ √≈Ò≈È≈ C@ Î∆√Á∆ Á∆ Á È≈Ò Ú√±¡ª Á≈ ¡≈Á≈È-ÍzÁ≈È ’∆Â≈ ÚµË «‘≈ ‘À¢ ¿∞ÁÔØ◊ Óß‚Ò ‹ªÁ≈ ‘À «‹Ê∂ ∞ͬ∂ Á≈ ÒÀ‰-Á∂‰ ¡À√Ø⁄ÀÓ Ó∞Â≈Ï’ Ì≈ Á∂ Ù≈Ï È‘∆∫ ‘∞Á ß ≈¢ «ÚÙÚ Íz«√µË ͵Â’≈ Ï≈˜≈ «Ú⁄ Ï∆¡, Ú≈¬∆È ¡Â∂ Ó‘∂Ù Íz√≈Á ÚÒØ∫ «Ò÷∆ «’Â≈Ï ”⁄ √Í∆«‡ Ù≈ÓÒ ‘È ¡Â∂ B@AE «Ú⁄ Ì≈ Á≈ «ÚÁ∂Ù ÚÍ≈ ¿∞Á∫Ø ÂØ∫ ‘∞‰ «¬‘ A.D Òµ÷ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ͵Ë µ’ «Ò«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ √ß√≈«’ Í≈ ’ ‹≈Ú∂◊≈ ‹Ø ¡‹∂ Ò◊Ì◊ ÓßÁ∆ È≈Ò Ú√± Ú‡ªÁ∂ ”⁄ Â∂˜∆ E@G@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ‘À¢ ¡À√Ø⁄ÀÓ ¡≈¬∆ ‘À ¡Â∂ Ì≈ ”⁄ «¬‘ ∞fi≈È Á∂ «¬’ ¡«Ë¡ÀÈ Ó∞Â≈Ï’ ÷⁄ Á∆ ˜Ø ÎÛ «‘≈ ‘À¢ «’Â≈Ï ”⁄ «’‘≈ ÚµËÁ∆ ‘À√∆¡Â Á∂ È≈Ò Á«Ó¡≈È∂ «◊¡≈ ‘À «’ ¡µ‹ Á∆ «¬ß‡ÈÀµ‡ Ú◊ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ ÚË ‘∆ ‘À ¡Â∂ ¡Ê-«ÚÚ√Ê≈ ”⁄ Ú√± Ú‡ªÁ∂ Ì≈ «Ú⁄ Ù≈Ï Á≈ ¿∞ÍÌØ◊ Úˉ 鱧 Ï∆-B Ï∆ ÍØ‡Ò ÚÒØ∫ ¿∞ÂÙ≈«‘ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ Á∂ «Íµ¤∂ «¬‘ «¬’ ÍzÓµ∞ ÷ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢

«¬ß‡ÈÀµ‡ È≈Ò Ú√± Ú‡ªÁ∂ Á≈ ∞fi≈È Ú«Ë¡≈

◊¬∆¡ª Ï∂ÈÂ∆¡ª ’∆Ï Á∞µ◊‰∆¡ª ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘È, ‹Á«’ Ì≈ ڵÒØ∫ Ì∂‹∆¡ª Ï∂ÈÂ∆¡ª Á∞µ◊‰∆¡ª ÂØ∫ ÚµË ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘ÈÕ”” «ÍØ‡ «Úµ⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ Ì≈ ڵÒØ∫ ’ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úµ⁄ √±⁄È≈ Íz≈Í ’È Ò¬∆ Ï∂ È Â∆¡ª Á∞ µ ◊‰∆¡ª ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘È¢Ì≈ «Í¤Ò∂ ÁØ √≈Òª «Úµ⁄ AI Á∂Ùª È≈Ò ‚∆.‡∆.¬∂.¬∂. Â∂ AG Ó∞Ò’ª È≈Ò ‡∆.¡≈¬∆.¬∂. ◊µÒÏ≈ ’ ⁄∞µ’≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ BB Á∂Ùª È≈Ò ÓΩ‹±Á≈ ‚∆.‡∆.¬∂.¬∂. ¿∞Í ÈÚ∂∫ «√∂ ÂØ∫ ◊µÒÏ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ ’≈Ò∂ ËÈ «ıÒ≈¯ ÒÛ≈¬∆ «Úµ⁄ Ì≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‘∆ «ÚµÂ∆ ’≈Ú≈¬∆ ¡À’ÙÈ ÎØ√ (¡ÀÎ.¬∂.‡∆.¡ÀÎ.) Á≈ ÓÀ∫Ï Ï«‰¡≈¢

ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : √’≈∆ ¬∂¡Ò≈¬∆Ș ¬∂¡ «¬ß‚∆¡≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ Î≈Ó±Ò≈ ÚÈ ∂√ Á∂ ¡≈ÔØ‹’ ¡Â∂ Ù≈Ï «ÈÓ≈Â≈ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ Á∆ «’ß◊«ÎÙ ¬∂¡Ò≈¬∆È ¬∆∫ËÈ Á∆ ’∆Ó ¡Á≈ È≈ ’ √’‰ ¡Â∂ Í≈«¬Ò‡≈∫ Á∂ √≈Ê ¤µ‚‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á √ß’‡ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∆ ‘À¢ √±Â≈∫ ¡È∞√≈ Í≈«¬Ò‡≈∫ Á∆ ’Ó∆

‹≈Ï√ 鱧 Ì≈ ”⁄ ¡ßÂ «◊¡≈È «Ó«Ò¡≈ «È¿±Ô≈’ : ÓØ’Ù Á∆ Ì≈Ò «Ú⁄ Ì≈ «Ú⁄ G Ó‘∆«È¡≈∫ Â’ ̇’‰≈ √‡∆Ú ‹≈Ï√ Ò¬∆ √Ó∂∫ Á∆ ÏÏ≈Á∆ È‘∆∫ ‘∆, «’¿∞∫«’ «¬√ ÁΩ≈È ¿∞È∑≈∫ Ì≈ «Ú⁄ ¡ß   «◊¡≈È «√µ«÷¡≈¢ «¬‘ ◊µÒ ¿∞È≈∑ ∫ ¡≈͉∆ ‹∆ÚÈ∆’≈ Ú≈Ò‡ ¡≈¬∆‹À’√È È±ß ’‘∆¢ √∆. Ï∆. ¡Àµ√. 鱧 «ÁµÂ∆ «¬’ «¬ß‡«Ú¿± «Ú⁄ ‹∆ÚÈ∆’≈

Ú≈Ò‡ ¡≈¬∆‹À’√È È∂ «’‘≈ «’ ‹≈Ï√ Á∆ «‚˜≈¬∆È Á∆ √Ófi Ï‘∞ ‘µÁ Â’ Ï∞µË ËÓ Á∆ ‹ÀÈ Ïz≈∫⁄ ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú √∆¢ ¡≈¬∆‹À’√È Á∆ «’Â≈Ï “√‡∆Ú ‹≈Ï√“ Ï≈˜≈ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∆ ‘À¢ ‹≈Ï√ È∂ Ú∆‚∆˙ ◊∂Ó «ÈÓ≈Â≈ ¡‡≈∆ Á∂ ‡À’È∆Ù∆¡È Á∂ ÂΩ “Â∂ AIG@ Á∂ Á‘≈’∂ «Ú⁄ ¤∞µ‡∆ Ò¬∆ ¡Â∂ ÓØ’Ù Á∆ Ì≈Ò «Ú⁄ Ì≈ «Ú⁄ ̇’Á∂ ‘∂¢

«Ú∑√’∆ Á∆ Ì≈¬∆Ú≈Ò∆ Ò◊Ì◊ H@ Î∆√Á∆ ‘À¢ «Ú∑√’∆ Á≈ Ï≈˜≈ ÚÂÓ≈È «Ú⁄ Ò◊Ì◊ D@E@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ‘À «‹√Á∂ ¡◊Ò∂ B √≈Ò «Ú⁄ ED@@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á≈ ͵Ë Í≈ ’ ‹≈‰ Á∆ √ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À¢

BE@@ ‚≈Ò ”⁄ «Ú’ «‘À ¡≈¬∆ÎØÈ-D ¡À√ ‹∆ ‘≈∫, ¡ÀÍÒ Á≈ ‘≈Ò ‘∆ “⁄ Ò≈∫⁄ ’∆Â≈ «◊¡≈ ¡ÀÍÒ ¡≈¬∆ ÎØÈ D ¡À√ ÒØ’≈∫ Á∂ «Ú⁄ ‘Ғ≈ Ó⁄≈¬∂ ‘ج∂ ‘À¢ ÒØ’≈∫ Á∆ Á∆Ú≈È◊∆ «¬È∑∆ ÚµË ◊¬∆ ‘À «’ ¿∞‘ «¬√ ÓØÏ≈«¬Ò 鱧 ◊z∂ Ó≈«’‡ ÂØ∫ ÷∆Á ‘∂ ‘È ¡Â∂ ¿∞‘ Ú∆ ’¬∆ ◊∞‰≈ ’∆Ó Á∂ ’∂¢ Í∂¬∆«⁄ß◊ Á∆ Ó≈«’‡ “⁄ CB ‹∆Ï∆ Ú≈Ò≈ ¡≈¬∆ÎØÈ D ¡À√ AC ‘‹≈ Ô∞¡≈È “⁄ «Ú’ «‘≈ ‘À¢

’≈È «Í¤Ò∂ B-C «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ «’ß ◊ «ÎÙ Á∆¡≈∫ ÁØ Á‹È ¿∞‚≈È≈∫ 鱧 µÁ ’È≈ «Í¡≈ ‘À ¡Â∂ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ «¬‘ √ß’‡ ‘Ø ‚±ßÿ≈ ‘؉ Á∂ ¡≈√≈ ‘È¢ «¬’µÒ∂ «ÁµÒ∆ Á∆¡≈∫ «¬’ Á‹È ¿∞‚≈È≈∫ µÁ ’È∆¡≈∫ ͬ∆¡≈∫ ‘È¢ Ó∞Ï ß ¬∆, Ïß◊ÒΩ, ‘ÀÁ≈Ï≈Á, ⁄∂Ȭ∆ Â∂ ’ØÒ’≈Â≈ Á∆¡≈∫ ’∞fi ¿∞‚≈È≈∫ Ú∆ µÁ ’È∆¡≈∫ ͬ∆¡≈∫ ‘È¢

‘È, «‹√ È≈Ò √’≈ 鱧 ADH@@ ’ØÛ ∞ͬ∂ Á∂ ÀÚ∂«È¿± Á≈ È∞’√≈È ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ √∆. ˙. ¬∂. ¡≈¬∆. È∂ «’‘≈ ‘À «’ √∆. ‚∆. ¡ÀµÓ. ¬∂. ¡Â∂ ‹∆. ¡Àµ√. ¡ÀµÓ. ÁØÚª Â∑ª Á∆ ‡À’È≈ÒØ‹∆ ”Â∂ ¡≈Ë≈« √∂Ú≈Úª Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª ’ßÍÈ∆¡ª Á∂ ‘µ’ ”⁄ ’∞Ò «ÓÒ≈ ’∂ Ì≈∆ Ó≈Â≈ ”⁄ √ÍÀ’‡zÓ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞√ Á≈ ¡‰-¿∞«⁄ ±Í ”⁄ Ò≈Ì ÒÀ ‘∆¡ª ‘È¢ ‚≈‡ Á∂ ¡◊√ B@@H Á∂ «ÁÙ≈«ÈÁ∂ Ù ª Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «ÁßÁ∂ ‘ج∂ √∆. ˙. ¬∂. ¡≈¬∆. È∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ ‘À «’ ¬∆. Ú∆.-‚∆. ˙. √∂Ú≈Úª Ò¬∆ DE@ ÓÀ◊≈‘‡‹ ¡Â∂ H@@ ÓÀ◊≈‘‡‹ ÏÀ∫‚ ”⁄ √ÍÀ’‡zÓ Á∆ «ÈÒ≈Ó∆ ’∆Â∆ ‹≈‰∆ √∆¢ «¬√ Â∑ ª AI@@ ÓÀ ◊ ≈‘‡‹ ÏÀ ∫ ‚ ”⁄ √ÍÀ ’ ‡z Ó Ó∞‘µ¬∆¡≈ ‘؉ ”Â∂ ¿∞√ 鱧 Ú∆ «¬√ √∂ Ú ≈ Ò¬∆ «ÈÒ≈Ó ’∆Â≈ ‹≈‰≈ √∆¢ ‹∆. ¡À µ √. ¡À µ Ó. ¡≈Íz ∂ ‡ ª È∂ «’‘≈ ‘À «’ √∆. ‚∆. ¡À µ Ó. ¬∂ . ’ß Í È∆¡ª ¬∆. Ú∆.-‚∆. ˙. √∂ Ú ≈Úª Á∂ ‘∆¡ª ‘È Í ¿∞ È ∑ ª È∂ B@@H Á∂ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂ Ù ª Á∂ ¿∞Ò‡ «¬√Á∂ Ò¬∆ √ÍÀ’‡zÓ È‘∆∫ ÷∆«Á¡≈ ‘À¢

‘∞‰ ÎØ‡Ø Í≈√Ú‚ È≈Ò √∞µ«÷¡Â ‘∂◊≈ Â∞‘≈‚≈ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡’≈¿±∫‡ Â’È∆’∆ ◊æÒª ÷Ø ‹ ∆¡ª È∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡’≈¿± ∫ ‡√ Ò¬∆ “«Í’⁄ Í≈√Ú‚” ’∆Â≈ «Ú’«√Â

Ù≈Ï Á≈ ¿∞ÍÌØ◊ B@AE Â’ AI@@ ’ØÛ Ò∆‡ Í≈ ’ ‹≈Ú∂◊≈

’≈È ‘À¢ «ÍØ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ì≈ «ÚÙÚ «Ú⁄ √Ì ÂØ∫ Â∂˜∆ È≈Ò Úˉ Ú≈Ò∂ Ù≈Ï Ï≈˜≈≈∫ «Ú⁄Ø∫ «¬’ ‘À ¡Â∂ «¬‘ «Ú∑√’∆ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úµ‚≈ ÷ÍÂ’≈ Ï≈˜≈ ‘À¢ ’∞Ò Ù≈Ï Ï≈˜≈ «Ú⁄

ÈÚ∆∫ «ÁµÒ∆ : Á±√ß⁄≈ Óß Â ≈Ò≈ (‚≈‡) È∂ ‡≈‡≈ ‡À Ò ∆√«Ú«√˜ Â∂ «Ò≈«¬ß √ ’«Ó¿±È∆’∂ÙȘ √Ó∂ ڵ÷-Úµ÷ √∆. ‚∆. ¡ÀµÓ. ¬∂. ¡≈Íz∂‡ª ’ØÒØ∫ √ÍÀ’‡zÓ Ò¬∆ Ì∞◊Â≈È ’∆Â∂ «ÏȪ ‘∆ Â∂˜ ÎÂ≈ Á∆¡ª «¬ß‡ÈÀµ‡ √∂Ú≈Úª Á∂‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ‹≈‰’≈∆ Óß◊∆ ‘À¢ ‹∆. ¡À µ √. ¡À µ Ó. ÓØ Ï ≈¬∆Ò √∂ Ú ≈ ¡≈Íz ∂ ‡ ª Á∆ «Ù’≈«¬Â ”Â∂ «¬‘ √Ú≈Ò ⁄∞ µ «’¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ ‚≈‡ Á∆ «¬’≈¬∆ Á±√ß⁄≈ √ß √ Ê≈Í’, √Ø Ó ∂ ¡Â∂ «È◊≈È∆ (‡Ó) È∂ «⁄µ·∆ «Ò÷ ’∂ ¡≈Íz‡ ∂ ª ÂØ∫ ¿∞√ Îz∆’∞¡∫À √∆ ÏÀ∫‚ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ Óß◊∆ ‘À «‹√ Á∂ «‘ √∆. ‚∆. ¡ÀµÓ. ¬∂. ¡≈Íz∂‡ Â∂˜ ÎÂ≈ Á∆ «¬ß‡ÈÀµ‡ Í‘∞ß⁄ (¬∆. Ú∆.-‚∆. ˙.) Á∆ Í∂Ù’Ù ’ ‘∂ ‘È¢ ‹∆. ¡Àµ√. ¡ÀµÓ. ¡≈Íz∂‡ª Á∂ √ß ◊ ·È √À Ò ± Ò  ¡≈Íz ∂ ‡ ˜ ¡À√√ Ø ∆¬∂ÙÈ ¡≈Î «¬ß‚∆¡≈ (√∆. ˙. ¬∂. ¡≈¬∆.) È∂ Á±√ß⁄≈ √’µÂ ¡≈. ⁄ßÁÙ∂÷ 鱧 «⁄µ·∆ «Ò÷ ’∂ «¬√ ◊µÒ ”Â∂ «⁄ßÂ≈ Íz◊‡≈¬∆ √∆ «’ √∆. ‚∆. ¡ÀµÓ. ¬∂. ¡≈Íz∂‡ «ÈÒ≈Ó∆ ‡À’√ ¡Á≈ ’∆Â∂ «ÏȪ ¬∆. Ú∆.-‚∆. ˙. Á∆ Í∂Ù’Ù ’ ‘∂

√‘∆ Â√Ú∆ª Á∂÷∂ «ÏȪ Ò≈◊ «¬È ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈ ¡√ßÌÚ Òß ‚ È : ¡≈͉≈ Í≈√Ú‚ Ô≈Á µ÷‰≈ Ó∞Ù’Ò √Ófi‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª Ò¬∆ «¬’ ⁄ß◊∆ ıÏ ‘À¢ ÷Ø‹’≈ª È∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡’≈¿±∫‡ Ò¬∆ “ÎØ‡Ø Í≈√Ú‚” «Â¡≈ ’È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À,

‹Ø ¡’≈¿±∫‡ Á∆ ‘≈«¬«’ß◊ ÂØ∫ Ú∆ √∞µ«÷¡≈ ’∂◊≈¢«¬√ ÈÚ∆∫ ÈÚ∆∫ «’√Ó Á∂ Í≈√Ú‚ Ï≈∂ ◊µÒ ’«Á¡ª «È¿±Ô≈’ Á∆ √‡ØÈ∆ Ï±’

Ô±È∆Ú«√‡∆ Á∂ ÷Ø‹’≈ª È∂ «’‘≈ «’ ¡«‹‘≈ “ÎØ√Î∆Ò‚” È≈Ó’ «√√‡Ó Á∆ √‘≈«¬Â≈ È≈Ò √ßÌÚ ‘Ø √«’¡≈ ‘À, «‹√ «Úµ⁄ √‘∆ ÎØ‡Ø Á∂÷∂ «ÏȪ Ò≈◊«¬ßÈ ’È≈ ¡√ßÌÚ ‘ØÚ∂◊≈¢ÎØ√Î∆Ò‚ Â’È∆’ «Úµ⁄ Ô±˜ 鱧 Í≈√Ú‚ ω≈¿∞‰ Ò¬∆ «ÁµÂ∆¡ª ◊¬∆¡ª Ï≈ª Â√Ú∆ª «Úµ⁄Ø∫ ⁄≈ Â√Ú∆ª 鱧 ¡≈͉∂ ÓÈÍ√ßÁ ¥Ó «Úµ⁄ µ÷‰≈ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬‘ Â√Ú∆ª ’ß«Í¿±‡ «Úµ⁄ «¬’ ◊∞Í Î≈¬∆Ò ”⁄ √‡Ø ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª, «‹È∑ª µ’ ¡«Ë’≈’ ÚÀµÏ√≈¬∆‡ ‘∆ Í‘∞ß⁄ ’ √’∂◊∆¢


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-7

‹æ ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

Vol. 3 No. 101 TORONTO


11 November To 17 November 2011

WWW.JAGDIAWAZ.COM

A-8

‹æ◊ Á∆ ¡≈Ú≈˜ (‘¯Â≈Ú≈∆)

,

Vol. 3 No. 101 TORONTO

jag di awaz  

section a total pages 8

Advertisement