Page 1

»‚·Õè 30 ©ºÑº·Õè 10251 ÇѹÍҷԵ·Õè 16 µØÅÒ¤Á 2559


2 กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 3

อาสาสมัครนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ทุกชั้นปี และอาจารย์ประจ�ำคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 100 คน ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงาน เป็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

ประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างเนืองแน่นเดินทางมาลงนาม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

4 กรุงเทพธุรกิจ

‘วิษณุ’แจงรัชกาลใหม่ เริม่ ต้นตัง้ แต่13ตุลาคม เผยพระบรมฯรับสั่ง “ไม่อยากให้เป็นอดีตเร็วนัก”

ถึงไทย : สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จฯถึงประเทศไทย โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รับเสด็จ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในการนี้สมเด็จพระราชินีและพระโอรส โดยเสด็จฯด้วย

‘กษัตริย์จิกมี’ร่วมพระราชพิธีวันนี้ ผู้น�ำทั่วโลกพร้อมใจเทิดพระเกียรติ วานนี้ (15 ต.ค.) สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกลวังชุก พระมหากษัตริย์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน และสมเด็จ พระราชินเี จตซุน เพมา วังชุก เสด็จฯเยือน ไทย เพือ่ ร่วมพระราชพิธบี �ำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง นายกรัฐมนตรีและภรรยา เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทรับเสด็จ ท่ามกลางการรักษา ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยในวันนี(้ 16 ต.ค.) มีหมายก�ำหนดการ เสด็จพระราชด�ำเนินไปถวายพระราชสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศในพระบรมมหาราชวัง เวลาประมาณ 10.00 น. ทัง้ นี้ การเสด็จมาร่วมพระราชพิธบี ำ� เพ็ญ พระราชกุศลของสมเด็จพระราชาธิบดีจกิ มี และสมเด็จพระราชินสี ะท้อนความผูกพัน ระหว่างสองประเทศ โดยในวันที่ 13 ต.ค. สมเด็จพระราชาธิบดีจกิ มี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ได้ทรงจุดเทียนถวายอาลัยต่อการ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดการสวดมนต์ พิเศษในวัดทัว่ ประเทศภูฏาน เพือ่ อุทศิ ให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ขณะเดียวกันได้ประกาศให้ในวันที่ 14 ต.ค.เป็นวันไว้อาลัยทั่วประเทศภูฏาน ลดธงครึ่งเสา รวมทั้งปิดโรงเรียนและ หน่วยงานทั่วประเทศ ราชวงศ์ยุโรปส่งสาส์น สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี ค าร์ ล ที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ระบุวา่ ทราบข่าวด้วย ความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อการถึง แก่สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ขอแสดงความเสียพระทัย ด้วยถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ แิ์ ละพระบรม วงศานุวงศ์ และขอเสียใจประชาชนชาว ไทยทั่วประเทศ ด้านสมเด็จพระราชินนี าถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ตรัสว่า เสียพระทัยอย่างสุดซึง้ หลังได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ราชวงศ์ของเรา ใกล้ชดิ มาตลอด ขอแสดงความเสียพระทัย ถึงพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขอ

เสียใจแก่ประชาชนคนไทย สมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี วิ ล เลิ ม อเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ ตรัส เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ และสรรเสริญพระองค์ ในฐานะที่ให้ความส�ำคัญกับคุณค่าแห่ง ความสามัคคีและความร่วมมืออย่างสันติ ของประชาชนในชาติ พระราชสาส์นของสมเด็จพระราชา ธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ เผยแพร่บน เว็บไซต์ระบุว่า ข้าพระองค์เสียพระทัยยิ่ง ทีไ่ ด้ทราบข่าวเกีย่ วกับการถึงแก่สวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ขอแสดงความเสียพระทัย อย่างสุดซึ้งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถและพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ และขอเสียใจอย่างสุดซึ้งถึง ประชาชนคนไทยด้วย สวิตเซอร์แลนด์ซาบซึ้ง“ในหลวง” ประธานาธิบดีโยฮันน์ ชไนเดอร์-อัมมันน์ แห่งสวิตเซอร์แลนด์ มีสาส์นถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความอาลัย การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คือความ สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองแผ่นดินด้วย การตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวติ ของพสกนิกร เหนือสิง่ อืน่ ใด พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริเป็นแนวทางแก่ ชาวไทยในการศึกษาและด�ำเนินชีวติ อย่าง พอเพียงและยั่งยืน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสวิต เซอร์แลนด์กบั ไทยผ่านมายาวนานกว่า 80 ปี ชาวสวิสมีความซาบซึ้งใจและรู้สึกเป็น เกียรติอย่างยิ่งที่เคยเป็นดินแดน ซึ่ง พระองค์เสด็จฯมาประทับเพื่อทรงศึกษา เล่าเรียน ที่เมืองโลซานน์ ในรัฐโว ทาง ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ระหว่าง ปี 2476-2494 จักรพรรดิญี่ปุ่นไว้อาลัย3วัน ส�ำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญีป่ นุ่ แถลงว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ พร้อมกับจักรพรรดินี มิชิโกะ ได้เริ่มไว้ อาลัยเป็นเวลา 3 วันต่อการสวรรคตของ

กรุงเทพมอนิเตอร์

สธ.ดูแลสภาพจิตใจประชาชนกว่า4หมื่นราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ยังคงมีการจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจในช่วงระยะวิกฤติและ ฉุกเฉิน 72 ชั่วโมงแรกระหว่างวันที่ 14-16 ต.ค. โดยในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ด้านร่างกายในช่วงเคลื่อนขบวนพระบรมศพ ให้บริการประชาชน 43,616 คน ส่วนใหญ่หน้ามืดวิงเวียน และด้านจิตใจ กรมสุขภาพจิตได้สง่ ทีมเยียวยาด้านจิตใจ 8 ทีม ดูแลประชาชน

‘เกษตร’ท�ำฝนหลวงเติมน�้ำอีสานตอนล่าง

พล.อ.ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เร่ง ปฎิบัติการฝนหลวง เติมน�้ำให้กับเขื่อนใหญ่ในภาคอีสานที่ยัง มีน�้ำใช้การน้อยมาก อาทิเขื่อนล�ำตะคอง ซึ่งมีน�้ำใช้การเพียง 70 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) และเขื่อนล�ำพระเพลิง มีน�้ำใช้ การ 55 ล้านบ.ม. ซึ่งมีผลกระทบต่อการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรม โกศ ทัง้ นี้ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮโิ ตะได้ มอบหมายให้นายชิเคโอะ คาวาอิ ประธาน องคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์ไปยังสถาน ทูตไทยประจ�ำกรุงโตเกียวเพือ่ แสดงความ อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน พระบรมโกศ “โคฟี อันนัน”ถวายอาลัย มูลนิธโิ คฟี อันนัน เผยแพร่แถลงการณ์ ของนายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการ สหประชาชาติ (ยูเอ็น) แสดงความเสียใจ อยางสุดซึง้ ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผูท้ รงเป็นดัง่ หลักชัยและทีพ่ งึ่ พิงของพสกนิกร ในยามบ้านเมืองประสบกับความวุ่นวาย และความเปลี่ยนแปลงทุกด้านในสังคม ไทยตลอดรัชสมัย 70 ปีของพระองค์ พระมหากรุณาธิการและพระราช กรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวติ ของพสกนิกรชาวไทยจะ เป็นทีจ่ ดจ�ำและเทิดทูนตราบนานเท่านาน นอกจากนี้ นายอันนัน ยังทูลเกล้าฯ ถวายสาส์นแสดงความเสียใจ และแสดง ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในการร่วมแบ่ง ปันความทุกข์โศกกับชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า ในช่วงเวลาอันยากล�ำบากครั้งนี้ด้วย ดาไลลามะเทิดพระเกียรติในหลวง ทะไล ลามะ ผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณแห่ง ทิเบต ทูลเกล้าฯถวายสาส์นแด่สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แสดงความ เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ว่าตลอดระยะเวลา 7 ทศวรรษที่ ผ่านมา พระองค์ทรงเป็นดัง่ ความหวังและ แรงบันดาลใจของพสกนิกรชาวไทยทั้ง แผ่นดิน เปรียบเสมือนประทีปส่องทาง ของราษฎร ทั้งนี้ ดาไลลามะ ได้กล่าวถึงความ ทรงจ�ำเมื่อครั้งมีโอกาสเข้าเฝ้าฯพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2510 ว่า ไทยเป็นจุดหมายแรกทีเ่ ดินทางเยือนหลัง ลี้ภัยออกจากทิเบต อย่างไรก็ตาม เนื้อหา ในสาส์นไม่มีการระบุถึงรายละเอียดของ เหตุการณ์ในวันนั้น

ปภ.ตรวจศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่โคราช

จากกรณีเกิดแผ่นดินไหววัดได้ขนาด 3.0 ที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. วันที่ 14 ต.ค. นายสุเทพ รื่นถวิล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปิดเผยหลังการเข้าตรวจสอบว่าต�ำแหน่งรอยเลือ่ น มีความยาว ประมาณ 50 กิโลเมตร จากต�ำแหน่งของภูเขาหินปูน จ.สระบุรี เชื่อมต่อภูเขาหินทราย อ.ปากช่องและ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา คาดการณ์ในอนาคตความรุนแรงจะไม่เพิ่มขึ้น แต่ได้สั่งการ ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา

ปปช.ส่งต่อ‘สนช.-ศาล’รับไม้คดีถอดถอน

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช. ) กล่าวถึงกรณีที่ นายมีชยั ฤชุพนั ธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ระบุให้ป.ป.ช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เร่งด�ำเนิน คดีถอดถอน เพราะหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ คดี ถอดถอนจะตกไปว่า ป.ป.ช. รับทราบกรอบระยะเวลาในด�ำเนินงาน ตามทีก่ รธ. ระบุไว้แล้ว แต่ยอมรับว่าบางส่วนไม่สามารถด�ำเนินการ ได้ทนั อย่างไรก็ตามยืนยันจะไม่ทำ� ให้คดีนนั้ ตกไปหรือฟ้องร้อง ไม่ได้ เบื้องต้นอาจส่งให้สนช. ถอดถอนได้บางส่วน

“วิษณุ”ระบุเริม่ ต้นรัชสมัยรัชกาลใหม่แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 13 ต.ค. ส่วนพระราชพิธรี าชาภิเษก จะเกิดขึน้ หลังถวายพระเพลิงพระบรมศพ เผย“พระบรมโอรสาธิราช” รับสัง่ กับนายกฯ ขอให้ทกุ อย่างเป็นปกติ เหมือนพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศยังอยู่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนพระราชพิธีราชาภิเษกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กราบบังคมทูลถามสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารว่า การ พระบรมศพจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เพราะ เกีย่ วกับการสร้างพระเมรุ ซึง่ จะต้องใช้เวลา สักระยะในการด�ำเนินการตามธรรมเนียม ราชประเพณีการถวายพระเพลิง ท่านได้มีพระราชบัณฑูรว่าน่าจะมี การบ�ำเพ็ญพระราชกุศล กว่าจะถึงเวลาออก พระเมรุกค็ งใช้เวลาประมาณ 1 ปีเป็นอย่างน้อย ตรงนีถ้ อื เป็นพระราโชบายทีร่ ฐั บาลต้องทราบ ซึ่งน่าจะเป็นระยะเวลาที่ประชาชน ชาวไทยจะต้องอาลัยคือจะอยูใ่ นระหว่างการ บ�ำเพ็ญพระราชกุศลอย่างนี้ ไปอย่างน้อย 1 ปี แล้วอย่างอื่นเป็นเรื่องค่อยมาพูดกัน เช่นการก�ำหนดถวายพระเพลิงที่แน่ชัด การบรมราชาภิเษกที่จะเกิดขึ้น ส่วนการเชิญขึ้นครองราชย์กับการ บรมราชาภิเษกคนละเรื่องกัน การเชิญ ขึน้ ครองราชย์คอื การสืบราชสันตติวงศ์ แต่ บรมราชภิเษกเป็นเรื่องของพระราชพิธี ในต่างประเทศเองก็ทงิ้ เวลาเหมือนกันอย่าง เจ้าชายจิกมี แห่งราชอาณาจักรภูฏานขึ้น รับราชสมบัติต่อจากพ่อ 1 ปี แล้วท่านขึ้น เป็นพระมหากษัตริย์ทันที แต่ท่านยังไม่ สวมมงกุฎ เพราะโหรประเทศท่านค�ำนวณ พระฤกษ์แล้ว ไม่มศี ภุ วาระดิถมี งคลในปีนนั้ เมือ่ ถามว่า จะมีการโยงก�ำหนดระหว่าง

ถวายพระเพลิงกับการขึ้นบรมราชภิเษก นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่โยง ไม่เกี่ยว ขอให้ เอากรณีของรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง ท่านขึน้ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ลงพระปรมาภิไธย ในทุกอย่างได้เบ็ดเสร็จในวันที่รัชกาลที่ 8 สวรรคต พอสามทุม่ ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ และวันนัน้ ก็นบั เป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ของรัชกาล แต่ต้องเรียกท่านว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ให้เรียกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ แล้วท่านก็กลับไป เรียนต่อ ผ่านไป 4 ปี ท่านศึกษาจบและเสด็จ กลับประเทศไทย จึงมีการถวายพระเพลิง จากนัน้ ตามด้วยการมีพธิ บี รมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พ.ค.2493 หรือทีเ่ รียกว่า วันฉัตรมงคล และถือเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บัดนั้น ที่เราบอกว่า ทรงครองราชย์ 70 ปี เราไม่เคยนับจากวันที่ 5 พ.ค.2493 แต่เรานับจากวันที่ 1 ปีที่ 1 ซึ่งก็คือ 9 มิ.ย. 2489 เพราะฉะนั้น ในกรณีของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ก็จะเกิดตาม หลักเดียวกัน นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นทั้งประธานองคมนตรี และผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ ชัว่ คราว และรัฐธรรมนูญก�ำหนดว่าจะปฏิบตั ิ หน้าที่ในฐานะประธานองคมนตรีไม่ได้ ซึ่ง ต้องท�ำหน้าทีผ่ สู้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ ด้วยเหตุนใี้ นรัฐธรรมนูญมาตรา 25 ก�ำหนด ไว้วา่ ให้คณะองคมนตรี ประชุมปรึกษาเลือก องคมนตรี 1 คน ขึน้ เป็นประธานองคมนตรี เพราะมีภารกิจทีจ่ ะต้องท�ำเช่นมีเหตุเพทภัย เกิดขึน้ และเมือ่ ผูส้ ำ� เร็จราชการแทนพระองค์ พ้นจากหน้าทีก่ จ็ ะมาเป็นประธานองคมนตรี เหมือนเดิม โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีพระบรมราชโองการ ทุกอย่างเป็นไปโดยกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ มี อ�ำนาจลงนามในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะ รัฐธรรมนูญในอดีตก็เคยลงนามโดยผูส้ ำ� เร็จ ราชการแทนพระองค์ เช่น นายปรีดี พนมยงค์ เจ้าพระยายมราช พระองค์เจ้าอาทิตย์ทพิ อาภา

และกฎหมายต่างๆ การแต่งตั้งข้าราชการ ผู้ส�ำเร็จราชการสามารถลงนามได้ “ส่วนที่มีข่าวลือว่าผู้ส�ำเร็จราชการ แทนพระองค์มอี ำ� นาจเสนอชือ่ พระมหากษัตริย์ ยืนยันไม่จริง เพราะเป็นเรือ่ งคณะรัฐมนตรี ที่จะต้องแจ้งไปยังประธานรัฐสภา หรือ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จากนั้นจะมีการประชุม สนช. เพื่อมีมติรับ ทราบ จากนั้นประธาน สนช.จะเข้าเฝ้าเพื่อ อัญเชิญขึ้นครองราชย์ จากนั้นจะประกาศ ให้ ป ระชาชนชาวไทยรั บ ทราบ บั ด นั้ น ประเทศไทยจะมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดย สมบูรณ์ และราชสมบัตจิ ะไม่มวี นั ขาดตอน ลง หมายความว่ารัชสมัยแห่งรัชกาลใหม่ เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2559” นายวิ ษ ณุ กล่ า วว่ า เรื่ อ งนี้ ใ ช้ ทั้ ง รัฐธรรมนูญและกฎมณเฑียรบาล รวมทั้ง โบราณราชนิติประเพณี เพราะบางเรื่อง รัฐธรรมนูญไม่มคี ำ� ตอบ เช่น รัชทายาทมาจาก ไหน เป็นใคร แต่เมือ่ ตัง้ รัชทายาท รัชทายาท จะมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ส่วนขั้นตอน การด�ำเนินการจะใช้โบราณราชประเพณี ส่วนรัชทายาทไม่สามารถลงนามใน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ เพราะพระรัชทายาท เป็นที่ 2 รองจากพระเจ้าอยู่หัว และไม่มีอ�ำ นาจใดๆ ยกเว้นในส่วนพระราชพิธีอย่างที่ เห็นในพิธีพระบรมศพ นายวิษณุ กล่าวด้วยน�้ำตาคลอเบ้าว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รับสั่งกับ นายกฯว่า ขอให้ทกุ อย่างในช่วงนี้ อย่างน้อย ก็ช่วงนี้ให้อยู่เป็นปกติเหมือนกับพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยัง ทรงสถิตย์อยู่ อย่าให้เกิดความรูส้ กึ ว่าแผ่นดิน ว่างเปล่าและทุกอย่าง อย่าเพิ่งให้เป็นอดีต เร็วนัก เก็บมันไว้ให้เป็นปัจจุบนั เพราะฉะนัน้ เรือ่ งอย่างนีเ้ ราเป็นลูก เราเป็นหลาน เราเป็น ญาติ เราก็คงเคยท�ำอย่างนี้กับพ่อเรา แม่ เรา คู่สมรส คนรักของเราที่ตาย เราอาจจะ เห็นว่าบางครั้ง เรากินข้าวเรายังตั้งเก้าอี้ไว้ และบอกแม่พ่อ”

สวดพระอภิธรรม100วันทัว่ ไทย เพิ่ม‘เรือ-รถไฟ’ไปสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มหี นังสือสัง่ การ ด่วนทีส่ ดุ ถึงผูว้ า่ ราชการจังหวัดทัว่ ประเทศ ระบุว่า ตามที่ส�ำนักพระราชวังได้มีก�ำหนด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจ�ำ ทัง้ กลางวันกลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า วันละ 8 รูป เพลวันละ 8 รูป และประโคมยาม ก�ำหนด 100 วัน เพือ่ ให้ประชาชนในต่างจังหวัด ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในพระราชพิ ธี พ ร้ อ มกั บ ส่วนกลาง จึงให้ทุกจังหวัดจัดพิธีสวดพระ อภิธรรมหรือพิธกี รรมทางศาสนาของแต่ละ ศาสนาตามความเหมาะสม โดยให้ผวู้ า่ ราชการ จังหวัด ปรึกษาหารือร่วมกับผู้น�ำศาสนา เพื่อจัดพิธีดังกล่าว ที่ศาสนสถานในพื้นที่ หนังสือยังระบุอกี ว่า ในกรณีทมี่ ปี ระชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจ�ำนวนมากให้ จังหวัดพิจารณาประสานขอความร่วมมือ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) และหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในพืน้ ที่ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ กับประชาชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม เช่น จัดน�ำ้ ดืม่ รถสุขาเคลือ่ นที่ การจราจร บริการตรวจและ รักษาสุขภาพของประชาชน และให้ด�ำเนิน การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรม ฉายาลักษณ์เพิม่ เติมยังสถานทีท่ เี่ หมาะสม และสมพระเกียรติ รวมถึงจัดกิจกรรม หรือ นิทรรศการโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในพื้นที่เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ ก�ำหนดวันเข้าถวายสักการะ ขณะที่ส�ำนักพระราชวังแจ้งว่าได้เปิด ให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระบรมศพเบือ้ ง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามสมุด หลวงเพื่อถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัย ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. เวลา 08.30-16.00 น.และภายหลังจาก การพระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ครบ 15 วัน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โดยส�ำนักพระราชวังจัดได้อ�ำนวยความ สะดวกให้ประชาชนถวายสักการะเบือ้ งหน้า

พระบรมโกศ ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ส่วนคณะบุคคลต่าง ๆ ที่ประสงค์จะน�ำ พวงมาลามาถวายสักการะจะได้มกี ารจัดให้ วางภายหลัง เมือ่ ครบก�ำหนดการพระราชพิธี ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศล ทัง้ นีส้ ำ� นักพระราชวัง จะแจ้งให้ทราบต่อไป ส� ำ หรั บ พิ ธี ก ารลงนามถวายความ อาลัย เจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวัง ได้จัดให้ ประชาชนตั้งแถว 4 แถวอย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่ประตูวิเศษไชยศรี แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ศาลาสหทัยสมาคม จากนั้นเดินเข้าสู่ โถงกลางจ�ำนวนครั้งละประมาณ 70 คน สนช.-สปท.งดประชุมชั่วคราว ส่วนการด�ำเนินกิจการทางการเมือง ในระหว่างนี้ จะมีการหยุดไปก่อน โดยจะมี การพิจารณาเฉพาะเรื่องส�ำคัญเท่านั้น โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะยังไม่มี การประชุมตามที่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.แจ้งต่อสมาชิกในการประชุม วาระพิเศษ เมือ่ วันที่ 13 ต.ค. ทีผ่ า่ นมา รวมทัง้ งดกิจกรรมสัมมนาสนช.ประจ�ำปี ระหว่างวันที่ 23-25 ต.ค.นี้ ทีจ่ .จันทบุรี แต่การท�ำงานของ กรรมาธิการชุดต่างๆ ยังเป็นไปตามปกติ กรธ.หารือเฉพาะกฎหมายลูก ขณะทีส่ ภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) จะเลือ่ นการประชุมออกไปก่อน จนกว่า จะถึงเวลาที่เหมาะสม ตามที่ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสปท.จะแจ้งให้สมาชิกสปท. รับทราบต่อไป ด้านการด�ำเนินงานของคณะกรรมการร่าง รัฐธรรมนูญ (กรธ.) นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า การประชุมจะยังมีตามปกติ แต่ จะพิจารณาเฉพาะการจัดท�ำร่างกฎหมายลูก เพือ่ เสนอสนช. เพือ่ ให้เป็นไปตามโรดแมพ รัฐบาลเพิ่มบริการขนส่งสาธารณะ พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�ำเนิด โฆษก ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล จัดบริการขนส่งสาธารณะเพือ่ อ�ำนวยความ สะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางไปร่วม

ลงนามถวายความอาลัยทีศ่ าลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดย ขสมก.ให้บริการ รถโดยสารธรรมดาฟรี ในเส้นทางทีผ่ า่ นวัดพระ แก้ว สนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง รวม ทัง้ จัดรถโดยสาร Shuttle Bus จากหมอชิต 2 -สนามหลวง, สายใต้ใหม่-สนามหลวง, หัวล�ำโพง-สนามหลวง, เอกมัย-สนามหลวง, อนุสาวรียช์ ยั ฯ-สนามหลวง, วงเวียนใหญ่สนามหลวง และบางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต)สนามหลวง บขส.จัดรถเสริมทุกเส้นทางเพิ่มขึ้น 25% จากเทีย่ ววิง่ ปกติ โดยเส้นทางภาคเหนือ และภาคอีสาน (จตุจกั ร) บริการรถโดยสาร เพิ่ม 1,711 เที่ยว เส้นทางภาคตะวันออก (เอกมัย) 560 เที่ยว เส้นทางภาคใต้ (ถนน บรมราชชนนี) 962 เทีย่ ว และจัดพืน้ ทีบ่ ริเวณ สถานีขนส่งกรุงเทพฯ (ปิน่ เกล้า) เป็นจุดจอด ส�ำหรับรถตูแ้ ละรถโดยสารไม่ประจ�ำทางที่ เดินทางมาจากต่างหวัด โดยไม่คดิ ค่าบริการ ส่วน รฟท. เพิม่ ขบวนรถไฟฟรี วันละ 3 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ สายใต้ สายอีสาน บริการเรือข้ามฟากฟรีท่าพรานนก การบินไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง และบริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ำกัด ยกเว้นค่าธรรมเนียมการ เปลีย่ นแปลงการเดินทางของบัตรโดยสารทุก ประเภท เป็นเวลา 30 วัน ส�ำหรับผู้โดยสาร ทีม่ กี ำ� หนดเดินทางระหว่าง 14 ต.ค.-13 พ.ย. 2559 รฟม. และบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. เสริม ขบวนรถไฟฟ้าอีก 2 ขบวน เพื่อให้บริการ ในช่วงที่มีประชาชนเดินทางเป็นจ�ำนวน มาก โดยจะจอดรออยู่ที่สถานีมักกะสัน และสถานีสุวรรณภูมิ กรมเจ้าท่า จัดให้บริการเรือข้ามฟากฟรี บริเวณท่าช้าง-พรานนก และบริษทั เรือด่วน เจ้าพระยา จ�ำกัด ร่วมให้บริการเรือด่วนเพือ่ รับส่งประชาชนฟรี จ�ำนวน 3 ล�ำ ในเส้นทาง สาทร-พรานนก และพรานนก -นนทบุรี


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 5

พระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระบรมราชินนี าถทรงรับการต้อนรับจากสมเด็จพระราชินเี อลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ และเจ้าชายฟิลปิ ดยุคแห่งเอดินเบิรก์ เมือ่ วันที่ 1 ก.ค.2503 ในโอกาสเสด็จเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรถเปิดประทุนเสด็จผ่านถนนฌองส์-เอลิเซในกรุงปารีส ในโอกาสเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่ 11 ต.ค.2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จเยือนประเทศต่างๆ หลายประเทศ และครั้งหนึ่งเคยเสด็จพระราชด�ำเนินต่างประเทศนานถึง 6 เดือน (14 มิ.ย.2503 - 17 ม.ค.2504) คือการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนมิตรประเทศใน ทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป จ�ำนวน 13 ประเทศ รวมถึงสหรัฐ อังกฤษ โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก และ สเปน ทั้งนี้ ประเทศแรกที่เสด็จเยือนอย่างเป็นทางการ คือ ประเทศเวียดนามใต้ ระหว่างวันที่ 18 - 21 ธ.ค.2502 และประเทศสุดท้าย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 - 9 เม.ย.2537 อย่างไรก็ตาม ในการเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนต่างประเทศเป็นเวลานานนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีกระแสพระราชด�ำรัสอ�ำลาประชาชนในวันที่ 13 มิ.ย. 2503 ว่า “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย เมื่อปีใหม่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่า ประเทศ ต่างๆ ได้เชิญให้ไปเยีย่ มเป็นราชการ บัดนีถ้ งึ ก�ำหนดทีข่ า้ พเจ้าและพระราชินจี ะไปประเทศ เหล่านั้น พรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังสหรัฐอเมริกาก่อน แล้วจะไป ประเทศอื่นๆ ในยุโรปอีก 13 ประเทศด้วยกัน ...การไปต่างประเทศคราวนี้ ก็ไปเป็นราชการแผ่นดิน เป็นการท�ำตามหน้าที่ของ ข้าพเจ้า ในฐานะเป็นประมุขของประเทศ เป็นทีท่ ราบกันอยูแ่ ล้วว่า ในสมัยนีป้ ระเทศต่างๆ ไม่วา่ ใหญ่หรือเล็กต่างต้องพึง่ พาอาศัยกันอยูเ่ สมอ จะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพนี่ อ้ งกันก็วา่ ได้ จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกัน ทั้งต้องผูกน�้ำใจกันไว้ให้ดีด้วยพระราชวงศ์ไทย กับพระราชวงศ์สวีเดน ..การผูกน�้ำใจกันไว้นั้น ธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมถามทุกข์สุขซึ่งกันและกัน แต่ส�ำหรับประเทศนั้นประชาชนนับแสนนับล้าน จะไปเยี่ยมกันก็ยาก เขาจึงยกให้เป็น หน้าที่ของประมุข ในการไปเยี่ยมประเทศต่างๆ ข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของ ประเทศเหล่านัน้ ว่า ประชาชนชาวไทยมีมติ รจิตมิตรใจต่อเขา และข้าพเจ้าจะพยายามเต็มที่ เพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทย และให้เกิดมีน�้ำใจดีต่อชาวไทย ..ข้าพเจ้าจะลาท่านไปเป็นเวลาราว 6 เดือน ก็เป็นธรรมดาที่นึกห่วงใยบ้านเมือง จึงใคร่จะตักเตือนท่านทัง้ หลายว่า ขอให้ตงั้ หน้าท�ำการงานของท่านให้เต็มทีใ่ นทางทีช่ อบ ที่ควร ตั้งตัวตั้งใจให้อยู่ในความสงบ จะได้เกิดผลดีแก่ตัวท่านเอง และแก่บ้านเมืองซึ่ง เป็นของเราด้วยกันทุกคน ขออวยพรให้มีความสุขสวัสดีทั่วกัน” ทั้งนี้ การเสด็จเยือนสหรัฐ ถือเป็นการเสด็จเยือนที่มีบรรยากาศคึกคักและ มีสีสันที่สุด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพร้อมพระราชโอรสพระราชธิดาและผู้ตามเสด็จอีกหลายท่าน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. - 14 ก.ค.2503 เมืองแรกที่เสด็จถึงคือเกาะฮาวาย ก่อนจะเสด็จไปนครลอสแองเจลิส ตั้งแต่ วันที่ 18 - 27 มิ.ย. และเสด็จไปโรงถ่ายหนังบริษัทพาราเมาท์ ขณะก�ำลังถ่ายภาพยนตร์

เรื่อง จี.ไอ. บลูส์ พระเอกคือ เอลวิส เพรสลีและนางเอกจูเลียต เพราส์ ทรงประทับนั่งทอดพระเนตรฉากพระเอกร้องเพลงด้วย วันต่อมา เสด็จไปดิสนีย์แลนด์ พร้อมพระราชโอรสพระราชธิดา โดยมีนายวอลท์ ดิสนีย์ รับเสด็จ จากนัน้ วันที่ 4 - 7 ก.ค. เสด็จถึงนิวยอร์ก และทรงประทับรถยนต์ในขบวนแห่ท่ามกลางประชาชนที่มาเข้าเฝ้า สองข้างถนนกว่า 7 แสนคน จากนั้นเสด็จไปตึกเอ็มไพร์สเตท และ วันที่ 7 - 8 ก.ค เสด็จถึงบอสตัน แมสสาชูเสตต์ โดยเสด็จไปมหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด ทีส่ มเด็จพระราชบิดาเคยทรงศึกษาแพทยศาสตร์ทรงพระราชทาน พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชบิดาให้ทางมหาวิทยาลัย ต่อมาเสด็จไปโรงพยาบาลเมาท์ออเบิรน์ สถานทีป่ ระสูติ โดยมีหมอ ดับบลิว สจ๊วต วิตต์มอร์ ผู้ถวายการประสูติและนางพยาบาลผู้ช่วย มารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการ

ครั้งสุดท้ายที่ทรงเสด็จเยือนต่างประเทศคือวันที่ 8 - 9 มี.ค.2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชด�ำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย.2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระบรมราชินนี าถเสด็จไปดิสนียแ์ ลนด์ พร้อมพระราชโอรสพระราชธิดา โดยมีนายวอลท์ ดิสนีย์ รับเสด็จ


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

6 กรุงเทพธุรกิจ

พระอัจฉริยภาพ‘ไอที-สือ่ สาร’

พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ปี 2543 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบถวายการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 พร้อมก�ำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอ�ำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ทรงน� ำ ความรู ้ ท างสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีในทุกสาขาวิชามาใช้ในการพัฒนา ทุกแขนง ทุกโครงการที่มีพระราชด�ำริและ ประทานแก่ประชาชน ล้วนมีวิธีด�ำเนินการได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซ�้ำซ้อน สอดคล้อง ระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ และสภาพสังคมของชุมชนนั้นๆ ไม่ทรงปิดกั้นเทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ แต่ทรงเน้นว่าจะต้องเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงใช้ได้ดีพอ เหมาะกับสภาพและฐานะของ ประเทศ วิทยาการด้านเทคโนโลยีทที่ รงน�ำมาใช้ในการพัฒนานัน้ มีหลายด้าน เช่น การเกษตร การบริหารจัดการน�้ำ ทรงน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยุสื่อสาร ดาวเทียม และ คอมพิวเตอร์มาใช้ทรงงาน ช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เพิ่มปริมาณน�้ ำฝนให้แก่อ่างและเขื่อน เก็บกักน�้ ำเพื่อการชลประทาน การผลิต กระแสไฟฟ้า ปี 2495 พระองค์ทรงจัดตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.ขึ้นในพระราชวังสวนดุสิต ต่อมา จึงย้ายไปตั้งในบริเวณพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชประสงค์ที่ทรง ตั้งสถานีวิทยุ อ.ส.คือให้พสกนิกรมีโอกาสติดต่อกับพระองค์ได้ง่ายขึ้น สถานีวิทยุ ยังท�ำหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมจากภัยพิบัติต่างๆ

ทรงประดิษฐ์อักษรไทยในคอมพ์

ขณะที่ คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์เครื่องแรกที่ใช้ทรงงาน คือ Macintosh Plus ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย คือ ม.ล.อัศนี ปราโมช ทรงใช้สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้อมูลด้วยพระองค์เอง ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทย ทรงใช้ เพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึง ทรงใช้ประดิษฐ์ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ ให้กับประชาชนชาวไทยตลอดทุกปี ทรงประดิษฐ์อักษรไทยไว้หลายแบบ พระองค์ ยังทรงใช้ Macintosh Plus ในงานทางด้านดนตรี ทรงใช้ในการประพันธ์เพลง บันทึกโน้ตเพลง และเนื้อร้อง ด้วยพระองค์เอง คอมพิวเตอร์ เครือ่ งที่ 2 ของพระองค์ทา่ น คือ คอมพิวเตอร์ IBM PC Compatible ทรงสร้างโปรแกรมใหม่ๆ ขึ้นมา รวมทั้งเทคนิคด้านการใช้งานของคอมพิวเตอร์ ทรงเปิดเครือ่ งออกเพือ่ ดูระบบต่างๆ ภายในด้วยพระองค์เอง ทรงปรับปรุงซอฟต์แวร์ ทรงแก้ไข โปรแกรมใช้งานส่วนพระองค์ ทรงสนพระทัยศึกษาพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ และทรงใช้ คอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการด�ำเนินงานในพระราชกรณียกิจของพระองค์ดว้ ย

ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล ทัง้ สองพระองค์ทรงพอพระทัยในบริการ เสียงตามสายไม่น้อย...” (สุชาติ เผือกสกนธ์, วันสื่อสารแห่งชาติ : 2530) พระองค์ทรงมีด�ำริให้พัฒนาด้านระบบวิทยุสื่อสารอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง รั บ ส่ ง ได้ ไ กลยิ่ ง ขึ้ น ดั ง จะเห็ น พระองค์ ท รงใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารพกติ ด พระองค์ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อยู่เสมอ สิ่งที่พระองค์ทรงขาดไม่ได้ คือ การสดับ ตรับฟังข่าวทุกข์สุขของประชาชน ดังเช่นระหว่างการเสด็จเยี่ยมราษฎรได้ทรงพบว่า มีผใู้ ดก�ำลังเจ็บป่วย จ�ำเป็นต้องบ�ำบัดรักษา จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ ผู้ตามเสด็จดูแลตรวจรักษาทันที บางรายที่อาการป่วยหนัก จ�ำเป็นต้องส่งตัวเข้าบ�ำบัดรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่น หรือโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครโดยเร็ว หากมีเวลาเพียงพอ พระองค์ท่านจะรับสั่ง ผ่านทางวิทยุถงึ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ต�ำรวจตระเวนชายแดน ขอรับการสนับสนุนเรือ่ ง การขนส่ง เช่น เฮลิคอปเตอร์ เพื่อน�ำผู้ป่วยเจ็บส่งยังที่หมายปลายทางด้วยพระองค์เอง

นักถ่ายภาพ ไม่วา่ จะไปยังทีใ่ ด ทุรกันดารแค่ไหน พระองค์มกี ล้องข้างพระวรกายอยูเ่ สมอ ท่านทรงใช้ในการบันทึกภาพทั้งบุคคล และสภาพภูมิประเทศ เพื่อใช้ประกอบการ แก้ปัญหาในพระราชกรณียกิจ

พระราชทานนามดาวเทียมดวงแรก

ดาวเทียมไทยคม นับว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่ท�ำให้การสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ก้าวสู่ยุคแห่งความล�้ำหน้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ดาวเทียมสือ่ สารแห่งชาติดวงแรกอย่างเป็นทางการว่า ”ไทยคม” (“THAICOM”) มาจาก ค�ำว่า Thai Communications หรือ ไทยคมนาคม เพื่อเป็นสัญญลักษณ์การเชื่อมโยง ประเทศไทยกับเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ดาวเทียมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนอง พระราชด�ำริ เรื่องของการศึกษา นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เป็นผู้สนองพระราชภารกิจที่โรงเรียนไกลกังวล หัวหิน ได้น�ำดาวเทียมไทยคม เข้าไปใช้ในกิจการด้านการเรียนการสอน เจตนารมณ์ดังกล่าว พระอัจฉริยะด้านการถ่ายภาพ เป็นการสนองตอบความต้องการของประชาชน และเป็นการปรับปรุงในเรื่องของ เครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ เช่นเดียวกับภาพที่ชินตาของพสกนิกร ยามเมื่อเสด็จไปในที่ต่างๆ มักเห็นภาพของ การศึกษาให้สอดคล้องกับยุคสมัย สนองพระบรมราโชบายทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ยังทรงสนพระทัยด้านการสือ่ สารตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ พระองค์มีกล้องข้างพระวรกายอยู่เสมอ ท่านทรงมีความสนใจในศิลปะด้านการถ่าย “...ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับล�ำโพงขยาย ของเครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ ภาพมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ข้อมูลระบุว่า การโปรดการถ่ายภาพทรงได้ต้นแบบมาจาก ข้อมูลบางส่วนจาก : www.เรารักพระเจ้าอยูห่ วั .com , http://www.softbizplus.com/ ทีผ่ ลิตจากประเทศสวีเดน ยีห่ อ้ ‘Centrum’ จากห้องทีป่ ระทับพระองค์ทา่ นไปยังห้องทีป่ ระทับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงพกกล้องถ่ายภาพ และมีอริ ยิ าบถของ our-king/658-our-king-with-technology , www.thaiware.com


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 7

พระราชดำ�รัส เมือ่ ครัง้ ผูบ้ ริหารแบงก์ชาติเข้าเฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512

พระราชด�ำรัส

ในโอกาสทีผ่ วู้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารธนาคาร แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมธนาคารไทย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนเกินจากการเปิดให้ประชาชนแลกซื้อธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ พระต�ำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551 ขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ แล้วได้น�ำเงินจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นเงิน ที่ประหลาดหน่อย เพราะว่าท่านบอกว่าได้พิมพ์ธนบัตรที่ไม่ได้มีแล้ว ก็เดี๋ยวนี้ ก็ไม่มี ก็หมายความว่า ก็เป็นธนบัตรที่พ้นสมัยแล้ว และทั้งพ้นสมัยสองตอน ตอนแรกไม่มี เดีย๋ วนีม้ ี ทีหลังมี เวลานีไ้ ม่มี ก็หมายความว่า เป็นการฉลองระยะเวลา ที่ผ่านมานาน ก็ต้องขอบใจท่านที่ได้ท�ำการพิมพ์ธนบัตรในสมัยต่างๆ ซึ่งก็เป็น สมัยที่ผ่านไป หมายความว่า ท่านได้ฉลองสมัยที่ผ่านไปในชีวิตของข้าพเจ้า ถึงเดีย๋ วนีก้ ไ็ ม่มแี ล้ว แต่กต็ อ้ งขอบใจทีท่ า่ นคิดจะเอาเงินมาให้ เพือ่ ทีไ่ ปใช้ในการใด ที่จะเห็นสมควร ซึ่งเป็นจ�ำนวนมาก ก็ขอขอบใจท่านที่ได้ท�ำงานอย่างเข้มแข็ง แล้วก็ท�ำให้เป็นการฉลองชีวิตที่ผ่านไป ตอนนี้ก็ต้องขอบใจที่ท่านได้คิด เพราะว่า ท่านได้ทำ� งานมามากในงานของการธนาคาร ก็ขอให้ธนาคารทีท่ า่ นท�ำเป็นผลส�ำเร็จ เป็นผลดี เพราะว่าหมู่นี้เงินแต่ก่อนนี้ เงินสิบบาท ก็รู้สึกว่าเป็นเงินมาก เดี๋ยวนี้สิบบาท ร้อยบาท พันบาท หมื่นบาท ก็ยังน้อย มันเป็นเรื่องที่ได้บอกว่าท�ำไมมันน้อย แม้จะล้านบาทมันก็น้อย เพราะว่าเมื่อไปเฝ้าสมเด็จพระพันวัสสา เคยไปขอท่าน ตอนนั้นขอเงินหนึ่งบาท ท่านก็ให้ นี่เราก็ก�ำแหงหน่อย ขอห้าบาท ท่านก็ให้ ต่อมา ก็ขอท่านสิบบาท ท่านก็ยังให้ แต่เรามาขอตั้งห้าสิบบาท ท่านบอกไม่มี ห้าสิบบาท ไม่ มี ก็ ถ ามว่ า งั้ น ร้ อ ยบาทมี ไ หม ท่ า นบอกว่ า มี แต่ ใ ห้ ไ ม่ ไ ด้ ถ้ า ให้ ท ่ า น จะตัดบัญชี หมายความว่าตัดบัญชีในที่มีอยู่ ท่านไม่ให้ แต่ท่านให้เงินของเรา ถ้าอยากได้ก็ใช้เท่าไรก็ได้ ก็หมายความว่า ท่านจะสอนว่าเราไม่ควรจะถลุงเงิน แม้จะร้อยบาทท่านไม่ให้ แต่ของท่านมาวันนี้ เป็นพันบาท เป็นพันก็ให้ หมื่นบาท แสนบาท ล้านบาท ท่านก็ให้ ร้อยล้านบาท ท่านก็ให้ ก็หมายความว่าสมัยมันเปลีย่ นไป แต่ก่อนนี้ร้อยบาทท่านไม่ให้ แต่สมัยนี้ ร้อย พัน หมื่น แสน ท่านก็เอามาให้ ก็ต้องขอบใจท่าน มีหนักใจหนึ่งเดียว คือ เดี๋ยวเงินจะไม่มี เพราะว่าสมเด็จย่า สมเด็จพระพันวัสสา ท่านบอกว่า ถ้าให้เดี๋ยวก็หมด หมดแล้วก็ไม่มีให้แล้ว ตอนนี้ ท่านให้มาเป็นจ�ำนวนมาก ท่านไม่บอกว่าไม่มี แต่ก็หวังว่าท่านบริหารได้ พันล้าน หมื่น หมื่นล้าน ขอให้ท่านทั้งหลายได้บริหารได้ ไม่ให้หมดไป เพื่อที่จะให้ประเทศ ชาติมีเงินใช้ ก็ขอขอบใจท่านที่มีความตั้งใจที่จะบริหารเงินของชาติให้ไม่หมด ให้มีใช้ ในการนี้ขอให้ท่านได้ท�ำส�ำเร็จ ก็ขอขอบใจท่าน ที่เหน็ดเหนื่อยท�ำงานเรื่องการเงินนี้ ซึ่งเป็นงานหนัก ก็ขอให้ทุกท่านได้สามารถปฏิบัติงานในด้านการเงินให้เรียบร้อย ไม่ให้บ้านเมือง ต้องล่มจม ซึ่งเดี๋ยวนี้ ก็ใกล้ล่มจมแล้ว ซึ่งเป็นเพราะว่าการใช้เงินไม่ระวัง ท่ า นก็ ร ะวั ง ให้ ขอขอบใจที่ ท ่ า นระวั ง การใช้ เ งิ น ระวั ง การด� ำ เนิ น กิ จ การ ทางด้านการเงิน ก็ขอให้ท่านมีความส�ำเร็จในการบริหารการเงินของประเทศชาติ แล้วขอบใจท่านที่เหน็ดเหนื่อย ในงานการนี้ รู้ว่าท่านเหน็ดเหนื่อย แล้วรู้ว่า ท่านล�ำบากใจ เพราะว่าท่านเหน็ดเหนื่อยแล้ว ยังถูกว่า ว่าท�ำไม่ดี ท�ำไม่ถูกต้อง แต่ขอให้ทา่ นท�ำถูกต้อง ขอบใจท่านทุกคนทีม่ าในวันนี้ และทีไ่ ด้ทำ� งานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ชาติบ้านเมืองมีเงินใช้ เพื่อการคลังไปได้ดี ใครบริหารการคลังก็ควรจะรู้ว่า เป็นสิ่งที่ส�ำคัญของชาติบ้านเมือง ก็ขอขอบใจทุกท่านที่ปฏิบัติงานเพื่อความส�ำเร็จ ของชาติบ้านเมือง ก็ขอให้ท่านมีความสุข ความสบายในงานการ ก็ขอให้ได้ มีความส�ำเร็จ (เรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้)

เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯเนือ่ งในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

‘ธนบัตร-เหรียญ’ พระราชพิธสี �ำ คัญ

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

ธนบัตรทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี 5 พฤษภาคม 2553

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งใน โอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน นานาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”

เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จนิวัตพระนคร


วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

8 กรุงเทพธุรกิจ π“ßÕ¿‘√¥’ µ—πµ√“¿√≥å √—∞¡πµ√’«“à °“√ °√–∑√«ßæ“≥‘™¬å ‡ªî¥‡º¬«à“ æ√–Õ—®©√‘¬¿“æ ¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ ‘ ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ´÷ßË ‡ªìπ∑’ªË √–®—°…å‚¥¬‡©æ“–„π ¥â“πæ√–ª√’™“ “¡“√∂∑’ˉ¥â∑√ߪ√–¥‘…∞å §‘¥§âπº≈ß“πµà“ßÊ ®π∑Ì“„ÀâÕߧ尓√ ∑√—æ¬å π‘ ∑“ߪí≠≠“‚≈°(WIPO) ∑Ÿ≈‡°≈â“œ √“ß«—≈ ùGlobal Leader Awardû ·≈–  Àæ—π∏å ¡“§¡π—°ª√–¥‘…∞å√–À«à“ߪ√–‡∑» (IFIA) ª√–‡∑»Œ—ß°“√’ ∑Ÿ≈‡°≈â“œ∂«“¬∂⫬ √“ß«—≈ IFIA CUP 2007 ™’„È Àâ‡ÀÁπ«à“§π‰∑¬¡’ æ√–¡À“°…—µ√‘¬∑å ∑’Ë √ßß“πÀπ—°‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πå  ÿ¢¢Õߪ«ß™π™“«‰∑¬ ∑—ßÈ π’È º≈ß“π∑’‰Ë ¥â∑√ߪ√–¥‘…∞姥‘ §âπ ´÷ßË °√¡∑√—æ¬å π‘ ∑“ߪí≠≠“‰¥â∑≈Ÿ ‡°≈â“∂«“¬ ‘∑∏‘ ∫—µ√‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘ßË  ‘∑∏‘∫µ— √°“√ª√–¥‘…∞å ‡√◊ÕË ß ç‡§√◊ÕË ß°≈‡µ‘¡Õ“°“»∑’ºË «‘ πÌ“È À¡ÿπ™â“ ·∫∫∑ÿπà ≈Õ¬é À√◊Õ°—ßÀ—ππÌ“È ™—¬æ—≤π“ ·≈– ∑√߉¥â√—∫°“√∑Ÿ≈‡°≈â“∂«“¬ ‘∑∏‘∫—µ√°“√ ª√–¥‘…∞å ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 2 °.æ. 2536 ·≈–µàÕ¡“ §≥–√— ∞ ¡πµ√’ ( §√¡.)‰¥â ¡’ ¡ µ‘ ‡ ¡◊Ë Õ «— π ∑’Ë 10 æ.§. 2537„Àâ°Ì“À𥫗π¥—ß°≈à“«‡ªìπ ç«—ππ—°ª√–¥‘…∞åé ¢Õß∑ÿ°ªï ·≈–∑√߉¥â√—∫ °“√∂«“¬æ√–√“™ ¡—≠≠“π“¡®“°ª«ß™π ™“«‰∑¬«à“ ùæ√–∫‘¥“·Ààß°“√ª√–¥‘…∞å‰∑¬û çπÕ°®“°π’È æ√–Õߧå∑√ß∑ÿࡇ∑ Õÿ∑‘» æ√–«√°“¬·≈–æ√–√“™Àƒ∑—¬ ‡æ◊ÕË ª√–¥‘…∞å §‘¥§âπ ·≈–æ√–√“™∑“π°“√ π—∫ πÿπ ®π°√–∑—Ëßπ«—µ°√√¡π—Èπª√– ∫º≈ Ì“‡√Á®  “¡“√∂¬°√–¥—∫§ÿ≥¿“æ™’«‘µ§«“¡‡ªìπ Õ¬Ÿà¢Õߪ√–™“™πºŸâ¥âÕ¬‚Õ°“ „Àâæâπ®“° §«“¡∑ÿ°¢å¬“° ·≈–æ—≤π“ª√–‡∑»™“µ‘®π °â“«Àπâ“ Õ“∑‘ ‚§√ß°“√‰∫‚Õ¥’‡´≈ ‚§√ß°“√ ·°â¡≈‘ß ·≈–‚§√ß°“√ΩπÀ≈«ßé เคร�่องเพ��มอากาศพลังงานจล

„ππ“¡¡Ÿ≈π‘∏‚’ §√ß°“√À≈«ß ®Ì“π«π 42 √“¬°“√ ‰¥â·°à ·ºπ«— ¥ÿÀ≠â“·Ω°´’‡¡πµå ·≈–Õߧåª√–°Õ∫ ‡¡◊ËÕ 21  .§. 2545 «— ¥ÿ ‡æ“–ª≈Ÿ°´÷ßË „Àâ∏“µÿÕ“À“√‰¥â ‡¡◊ÕË 4 °.§. 2546 ‡µ“‡º“≈¥¡≈æ‘…¥â«¬√–∫∫°“√À¡ÿπ‡«’¬π ‡¡◊ËÕ 16 ¡.§. 2547 ‡§√◊ËÕß∑¥ Õ∫ “√æ‘… µ°§â“ß ‡¡◊ÕË 19 µ.§. 2550 ‡ âπ«— ¥ÿÀ≠â“·Ω° ‡¡◊ËÕ 9 ‡¡.¬. 2545 °√√¡«‘∏’°“√º≈‘µÀ≠â“ ·Ω°‡æ◊ËÕ‡ªìπ«—µ∂ÿ¥‘∫„π°“√Õÿµ “À°√√¡ ‡¡◊ËÕ 10 æ.§. 2545 °√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ ‡∂â“À≠â“·Ω° ‡¡◊ËÕ 21  .§. 2545 °√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ¿“™π–∫√√®ÿ®“° À≠â“·Ω°∑’˪√—∫ª√ÿß„À¡à ‡¡◊ËÕ 22 °.§. 2546 ‡§√◊ÕË ßøíπò ‡ âπ«— ¥ÿ ‡¡◊ÕË 29 °.§. 2546 Õߧåª√–°Õ∫ “√ª√– “π‡æ◊ÕË °“√º≈‘µ«— ¥ÿ À≠â“·Ω°·≈–°“√„™â ‡¡◊ËÕ 18 °.§. 2546 «— ¥ÿ√Õß√—∫®ÿ≈™’æ ‡¡◊ËÕ 4 °.§. 2546 ∫≈ÁÕ° °àÕ √â“ß 30 °.¬. 256 (¬◊Ëπ¢Õ) ‡§√◊ËÕߺ≈‘µ ‡ âπ«— ¥ÿÀ≠â“·Ω° ‡¡◊ÕË 8 ¡’.§. 2545 ¿“™π– ∫√√®ÿ∑Ì“®“°À≠â“·Ω° ‡¡◊ËÕ 8 ¡’.§. 2545 ¬ÿßâ ©“ß∑Ì“®“°À≠â“·Ω°·≈–¥‘π‡À𒬫 ‡¡◊ÕË 17 æ.§. 2545 Õߧåª√–°Õ∫º ¡¢Õߥ‘π ·≈–°“√„™â ‡¡◊ËÕ 18 °.§.2546 √–∫∫°“√‡°Á∫√—°…“∏—≠æ◊™·∫∫Õ“°“» ‰À≈‡«’¬π ‡¡◊ËÕ 22 °.§. 2546 ‚√߇√◊Õπ‡æ“– ª≈Ÿ°æ◊™·∫∫‡ªî¥À≈—ߧ“‰¥â ‡¡◊ËÕ 4 ¡’.§. 2545 Õߧåª√–°Õ∫«— ¥ÿÕ—¥¢÷Èπ√Ÿª∑’Ë¡’À≠â“ ·Ω°‡ªìπ à«πº ¡ ‡¡◊ËÕ 15 ¡’.§. 2545°“√ „™â‡∂â“À≠â“·Ω°∑¥·∑π´’‡¡πµå ‡¡◊ÕË 21  .§. 2545 °√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æ¥‘π¢“« ·≈–°“√„™â ‡¡◊ËÕ 18 °.§. 2546 √–∫∫°“√  ≈“¬‡π◊ÈÕ‡¬◊ËÕ‡´≈≈Ÿ‚≈  ‡¡◊ËÕ 22 °.§. 2546 ∂“¥º≈‰¡â ‡¡◊ËÕ 31 æ.§. 2555 °≈àÕß ‡¡◊ÕË 16 µ.§.2556 ·∫∫æ—∫·ºàπ°—πÈ °≈àÕß ‡¡◊ÕË

โลกร่าํ ลือพระอิจฉร�ยภาพทรัพยสนิ ทางป˜ญญา

สิทธิบัตรระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําดŒวยรางพ�ชร‹วมกับเคร�่องเติมอากาศ สิทธิบัตรชุดสําเร�จเคร�

่องกําเนิดไฟฟ‡าพลังงา

นจล

‚¥¬°√–∑√«ßæ“≥‘ ™ ¬å ‰ ¥â ®— ¥ ∑Ì “ ◊Ë Õ ·Õπ‘ ‡ ¡™— π ‡√◊Ë Õ ß çøÑ “ ∑ÕΩí π é ‡æ◊Ë Õ ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘·≈–„Àâª√–™“™π‰¥â™◊Ëπ™¡ æ√–ª√’™“ “¡“√∂¥â“π∑√—æ¬å π‘ ∑“ߪí≠≠“ ¢Õßæ√–Õߧå∑à“π ·≈–‡§¬‰¥âπÌ“ÕÕ°‡º¬ ·æ√à„ππ‘∑√√»°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ (IP of King and Royal Family) „π‚Õ°“  ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√… 7 √Õ∫ 5 ∏—𫓧¡ 2554 ∑’˺à“π¡“  Ì“À√—∫ ‘ßË ª√–¥‘…∞å¢Õßæ√–Õߧå∑“à π ∑’ˉ¥â√—∫°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π ‘∑∏‘∫—µ√ ·≈– Õπÿ ∑‘ ∏‘∫µ— √ ∑’‡Ë ªìπæ√–π“¡¢Õßæ√–Õߧå ∑à“π çæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ‘ ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™é ¡’∑—Èß ‘Èπ 11 √“¬°“√ ‰¥â·°à ‡§√◊ÕË ß°≈‡µ‘¡Õ“°“»∑’ºË «‘ πÌ“È À¡ÿπ´Ì“È ·∫∫ ∑ÿàπ≈Õ¬ ‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘‡¡◊ËÕ 1  .§. 2535 °“√

„™âπÌÈ“¡—πª“≈å¡°≈—Ëπ ∫√‘ ∑ÿ ∏‘‡Ï ªìππÌ“È ¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘߇§√◊ÕË ß¬πµå¥‡’ ´≈ ‡¡◊ËÕ 18 ‡¡.¬. 2544 °√–∫«π°“√ª√—∫ª√ÿß  ¿“楑π‡ª√’¬È «‡æ◊ÕË „Àâ ‡À¡“–·°à°“√‡æ“–ª≈Ÿ° (‚§√ß°“√·°≈âߥ‘π) ‡¡◊ÕË 5 °.§. 2550 √–∫∫ª√—∫ª√ÿߧÿ≥¿“æ πÌÈ“¥â«¬√“ßæ◊™√à«¡°—∫ ‡§√◊ÕË ß°≈‡µ‘¡Õ“°“» ‡¡◊ÕË 29 °.§. 2553 ‡§√◊ÕË ß°≈‡µ‘¡ Õ“°“»·∫∫Õ—¥Õ“°“»·≈– ¥Ÿ¥πÌÈ“ ‡¡◊ËÕ 19 ¡.§. 2544 çÕÿª°√≥姫∫§ÿ¡°“√º≈—°¥—π ¢Õ߇À≈«é ‡¡◊ËÕ 29 °.§. 2546 °“√¥—¥·ª√ ¿“æ Õ“°“»‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥Ωπ ‡¡◊ËÕ 30  .§. 2545 ‡§√◊ËÕß°Ì“‡π‘¥ ‰øøÑ“æ≈—ß®≈πå ‡¡◊ÕË 11  .§. 2553 ‚§√ß°“√ √â“߇§√◊ËÕß °Ì“‡π‘¥‰øøÑ“æ≈—ßß“π®≈πå ‡¡◊ÕË 11  .§. 2553 ¿“™π–√Õß√—∫¢Õ߇ ’¬∑’Ë ¢—∫ÕÕ°®“°√à“ß°“¬ ‡¡◊ËÕ 20 °.æ.2546 °“√„™âπ“ÌÈ ¡—πª“≈å¡°≈—πË ∫√‘ ∑ÿ ∏‘‡Ï ªìππÌ“È ¡—π À≈àÕ≈◊Ëπ Ì“À√—∫‡§√◊ËÕ߬πµå 2 ®—ßÀ«– ‡¡◊ËÕ 11 µ.§. 2545  ‘ßË ª√–¥‘…∞å∑‰’Ë ¥â√∫— ¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π ‘∑∏‘∫µ— √ ·≈–Õπÿ ‘∑∏‘∫—µ√ ∑’ˇªìπ™◊ËÕºŸâ¢Õ„ππ“¡ ¡Ÿ≈π‘∏·‘ ≈–Àπ૬ߓπ„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ¡’∑—Èß ‘Èπ 49 √“¬°“√ ‚¥¬¢Õ„ππ“¡ ¡Ÿ≈π‘∏‘ ∑—πµπ«—µ°√√¡ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å Àπà « ¬∑— π µ°√√¡æ√–√“™∑“π„π æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«®Ì“π«π 2 √“¬°“√‰¥â·°à «ÿπâ ´ÿ¡à ª“°°≈‘πË ¡‘πÈ ∑å-¡–π“« „ππ“¡ ‡¡◊ËÕ 16 µ.§. 2556 (¬◊Ëπ§Ì“¢Õ) «ÿâπ´ÿࡪ“°°≈‘Ëπ µ√Õ‡∫Õ√å√’Ë ‡¡◊ËÕ 16 µ.§. 2556 (¬◊Ëπ§Ì“¢Õ)

15 æ.¬. 2556 ·∫∫æ—∫·ºàπ°—Èπ°≈àÕß ‡¡◊ËÕ 15 æ.¬. 2556 ·∫∫æ—∫·ºàπ°—Èπ°≈àÕß ‡¡◊ËÕ 15 æ.¬. 2556 ‡§√◊ÕË ßº≈‘µ∫≈ÁÕ°°àÕ √â“ß ‡¡◊ÕË 30 °.¬. 2546 (¬◊πË ¢Õ) ∂ÿßÀàÕº≈‰¡â ·≈–·ºàπÀàÕ º≈‰¡â∫πµâπ ™à«ß 2556-2558 ·≈–  ‘∑∏‘ ∫—µ√°≈àÕßÕ’° 4 √“¬‰¥â µ—ßÈ ·µàªï 2554-2556 πÕ°®“°π’È ¬—ß¡’ ‘Ëߪ√–¥‘…∞å „ππ“¡ Àπ૬ߓπÕ◊πË Ê√à«¡°—∫Àπ૬ߓπ„πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å ‰¥â·°à Õÿª°√≥姫∫§ÿ¡°“√ º≈—°¥—π¢Õ߇À≈« ‡¡◊ÕË 29 °.§. 2546 „πæ√–π“¡ çæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ‘ ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ·≈– ¡Ÿ≈π‘∏‚‘ §√ß°“√À≈«ßé «‘∏°’ “√¢¬“¬æ—π∏ÿå æ◊™¥â«¬°“√πÌ“¬Õ¥∑’ˉ¥â®“°°“√‡æ“–‡≈’È¬ß ‡π◊ÕÈ ‡¬◊ÕË ¡“‡ ’¬∫¬Õ¥‚¥¬µ√ß∫πµâπ°≈â“ „π π“¡ ¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘ ‚§√ß°“√À≈«ß ‡¡◊ËÕ 12 °.æ. 2558  Ÿµ√·≈–°√√¡«‘∏’°“√º≈‘µ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡ Õ“µ‘‚™â§º ¡ ¡ÿπ‰æ√™π‘¥ºß™ß „ππ“¡  ∂“∫—π«‘®—¬·≈–æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë Ÿß (Õߧ尓√ ¡À“™π) ·≈–¡Ÿ≈π‘∏‘‚§√ß°“√À≈«ß ‡¡◊ËÕ 21 ‡¡.¬.2558 ‚√߇√◊Õπ‡æ“–ª≈Ÿ°À≈—ߧ“ æ≈“ µ‘°‚§âß 2 ™—Èπ ‡¡◊ËÕ  ∂“∫—π«‘®—¬·≈– æ—≤π“æ◊Èπ∑’Ë Ÿß (Õߧ尓√¡À“™π) ¡Ÿ≈π‘∏‘ ‚§√ß°“√À≈«ß ‡¡◊ËÕ 18 æ.¬. 2557 ∑—ßÈ π’¢È π—È µÕπ°“√®¥ ‘∑∏‘∫µ— √ª√–°Õ∫¥â«¬ °“√æ‘®“√≥“  “√– Ì“§—≠¢Õß°“√ª√–¥‘…∞å °“√µ√«® Õ∫‡∫◊ÕÈ ßµâπ·≈–ª√–°“»‚¶…≥“ °“√µ√«®§âπ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß·≈– °“√µ√«® Õ∫µ“¡‡ß◊ÕË π‰¢∑’°Ë ÆÀ¡“¬°Ì“Àπ¥ çÕ¬à“ß ‘Ëߪ√–¥‘…∞å °—ßÀ—π™—¬æ—≤π“ ‡¡◊ÕË æ‘®“√≥“®“°‡Õ° “√§Ì“¢Õ°Áæ∫«à“‡ªìπ  ‘ßË ª√–¥‘…∞å∑¡’Ë §’ «“¡„À¡à¢π—È °“√ª√–¥‘…∞å ∑’ Ë ߟ ¢÷πÈ  “¡“√∂ª√–¬ÿ°µå„π∑“ßÕÿµ “À°√√¡ ·°â‰¢ªí≠À“πÌ“È ‡ ’¬∑’‡Ë °‘¥®“°Õÿµ “À°√√¡ ·≈–™ÿ¡™π‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–¡’ §à“„™â®“à ¬„π°“√¥Ì“‡π‘π°“√‰¡à ßŸ ¡“°π—° · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ√–Õ—®©√‘¬¿“æ¢Õß æ√–Õߧå∑“à π∑’∑Ë √ß¡’µÕà ª«ß™π™“«‰∑¬é π“ßÕ¿‘√¥’ °≈à“«


วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กรุงเทพธุรกิจ 9

โครงการพระราชด�ำริ

ฝนหลวง

พื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมติ หมายบ่งชีใ้ ห้เห็นว่า การบังคับเมฆ ให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ต�ำราฝนหลวง

ความเดือดร้อนของราษฎรทีป่ ระสบภัยแล้ง ขาดแคลนน�ำ้ อุปโภค บริโภค เป็นต้นก�ำเนิด โครงการพระราชด�ำริฝนหลวง จากพระราชด�ำริ ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เมือ่ คราวเสด็จพระราชด�ำเนิน เยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 2-20 พฤศจิกายน 2498 ในวั น จั น ทร์ ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2498 เสด็จพระราชด�ำเนินโดยรถยนต์เดลาเฮย์ ซีดานสีเขียว จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัด กาฬสินธุ์ ผ่านจังหวัดสกลนครและเทือกเขา ภูพาน ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อน ทุกข์ยากของราษฎร และเกษตรกรทีข่ าดแคลน น�ำ้ อุปโภคบริโภค และการเกษตร เมือ่ เสด็จ พระราชด�ำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ ควายเหล็กทีม่ ชี อื่ เสียงเข้าเฝ้าฯ แล้วพระราช ทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล

แผนภาพ (การ์ตูน) ต�ำราฝนหลวงพระราชทาน

ภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงใช้เวลาอีก 14 ปี ในการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ทบทวนเอกสาร รายงานผลการศึ ก ษาและข้ อ มู ล ต่ า งๆ พระราชทานให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เพื่อประกอบการค้นคว้าทดลอง มาโดยตลอด จากปี 2498 เป็นต้นมา ทรงศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ทางเอกสาร ทัง้ ด้านวิชาการ อุตนุ ยิ มวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ ซึ่งทรงรอบรู้ และเชี่ยวชาญ เป็นที่ยอมรับ ทั้งใน และต่างประเทศ จนทรงมั่นพระทัย จึงพระราชทานแนวคิดนีแ้ ก่หม่อมราชวงศ์ เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัย ประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรม ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น ใน ปีถัดมา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้หาลู่ทางที่จะท�ำให้เกิด การทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็น ไปได้ การทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก จนถึงปี 2512 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ตัง้ หน่วยบินปราบศัตรูพชื กรมการข้าว หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ และพร้อมทีจ่ ะให้การสนับสนุนในการสนอง จากทฤษฎี เ ริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง พระราชประสงค์ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ พระราชด�ำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั - เทวกุล จึงได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูล

พระกรุณาทรงทราบว่า พร้อมทีจ่ ะด�ำเนินการ ตามพระราชประสงค์แล้ว ดังนัน้ ในปีเดียวกันนัน้ เอง ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ทดลองปฏิบัติการจริงใน ท้องฟ้าเป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2512 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผูอ้ ำ� นวยการโครงการ และหัวหน้าคณะ ปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก และเลือก พื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลอง เป็นแห่งแรกโดยทดลองหยอดก้อนน�ำ้ แข็งแห้ง (dry iceหรือ solid carbondioxide) ขนาดไม่ เ กิ น 1 ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปใน ยอดเมฆสูงไม่เกิน 10,000 ฟุต ที่ ล อย กระจั ด กระจายอยู ่ เ หนื อ พื้ น ที่ ท ดลอง ในขณะนั้น ท�ำให้กลุ่มเมฆทดลองเหล่านั้น เปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่างเห็น ได้ชดั เจน เกิดการกลัน่ รวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึน้ เป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ใน เวลาอันรวดเร็วแล้วเคลื่อนตัวตามทิศทาง ลมพ้นไปจากสายตาสังเกตไม่ได้ เนือ่ งจาก ยอดเขาบัง แต่จากการติดตามผล โดยการส�ำรวจ ทางภาคพื้นดิน และได้รับรายงานยืนยัน ด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่

จากนั้น ปี 2542 ได้โปรดเกล้าฯ ให้มี ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้งซึ่ง สัมฤทธิผ์ ลเป็นอย่างดี นอกจากจะโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูทบทวนประสบการณ์และเทคนิค พระราชทานทีเ่ คยปฏิบตั กิ ารได้ผลมาแล้วใน อดีตมาใช้ปฏิบตั กิ ารในครัง้ นีแ้ ล้ว ยังโปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคควบคู่กัน ไปด้วย ซึง่ ทรงสามารถพัฒนากรรมวิธกี าร ท�ำฝนหลวงให้กา้ วหน้าขึน้ อีกระดับหนึง่ คือ เป็นการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงโดยการดัดแปร สภาพอากาศให้เกิดฝนโดยเทคโนโลยีฝนหลวง จากทัง้ เมฆอุน่ และเมฆเย็นพร้อมกัน (เดิมเป็น กิจกรรมท�ำฝนจากเมฆอุน่ เพียงอย่างเดียว) ด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงพัฒนาเทคนิค การโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นพร้อมกันใน กลุ่มเมฆเดียวกัน ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เรียก เทคนิคการโจมตีทที่ รงประดิษฐ์คดิ ค้น ขึน้ มา เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ล ่ า สุ ด ว่ า SUPER SANDWICH TECHNIC ทรงสรุปขัน้ ตอน กรรมวิธโี ดยทรงประดิษฐ์ขนึ้ เป็นแผนภาพ การ์ตูนโดยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง พระราชทานให้ใช้เป็นต�ำราฝนหลวง เพือ่ ให้ เป็นแบบอย่างใช้ในการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง ให้เป็นไปในทางเดียวกัน แผนภาพฝีพระหัตถดังกล่าวประมวล ความรูท้ างวิชาการเทคนิคและกระบวนการ ขัน้ ตอนกรรมวิธใี นการปฏิบตั กิ ารฝนหลวง อย่างครบ ถ้วนทัง้ เทคโนโลยีฝนหลวงไว้ใน หนึ่งหน้ากระดาษได้อย่างสมบูรณ์ง่ายต่อ ความเข้าใจและการถือปฏิบัติ กระบวนการดัดแปรสภาพอากาศ ให้เกิดฝนโดยเทคโนโลยีฝนหลวงเป็น นวั ต กรรมใหม่ ล ่ า สุ ด ที่ ท รงประดิ ษ ฐ์ คิดค้นขึ้น พระราชทานให้ใช้ปฏิบัติการ ในประเทศไทยเป็นประเทศแรกยังไม่มี ประเทศใดในโลกเคยปฏิบตั ดิ ว้ ยเทคโนโลยี นี้มาก่อนอย่างแน่นอน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ประดิ ษ ฐ์ ภ าพ “ต� ำ ราฝนหลวง” ด้ ว ย คอมพิวเตอร์ แสดงขั้นตอน และกรรมวิธี การดัดแปรสภาพอากาศ ให้เกิดฝนจาก เมฆอุ่น และเมฆเย็น และพระราชทานแก่ นักวิชาการฝนหลวง ถือปฏิบัติในแนวทาง เดียวกัน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2542


วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

10 กรุงเทพธุรกิจ ¥â«¬§«“¡„ àæ√–∑—¬„π∑ÿ°¢å ÿ¢¢Õß Õ“≥“ª√–™“√“…Æ√å ç¡—π‡∑»‡æ’¬ß·§à À—«‡¥’¬«é°Á∑“Ì „Àâæ√–∫“∑- ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ß¡’æ√–√“™¥Ì“√‘®—¥µ—Èß ç‚§√ß°“√™—ËßÀ—«¡—πé ¢÷Èπ‡æ◊ËÕæ—≤π“ ·≈–  à߇ √‘¡Õ“™’懰…µ√°√„Àâ “¡“√∂‡≈’ȬߥŸ µ—«‡Õ߉¥âÕ¬à“߬—Ë߬◊π 炧√ß°“√™—ßË À—«¡—πµ“¡æ√–√“™¥Ì“√‘é µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“πÀπÕߧՉ°à µÌ“∫≈‡¢“°√–ªÿ° ÕÌ“‡¿Õ∑à“¬“ß ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’  Ì“À√—∫∑’Ë¡“ ¢Õß‚§√ß°“√π’¡È “®“°™“«∫â“π§πÀπ÷ßË ‰¥âπ“Ì ¡—π‡∑»¡“∂«“¬¢≥–æ√–Õߧåª√–∑—∫Õ¬Ÿà ≥ æ√–√“™«—߉°≈°—ß«≈ ·µà™«à ßπ—πÈ æ√–ÕߧåµÕâ ß ‡ ¥Á®°≈—∫°√ÿ߇∑æ ®÷ß√—∫ —ßË „À⇮â“Àπâ“∑’πË “Ì À—«¡—π‰ª«“߉«â∫𵓙—ßË ‚∫√“≥„πÀâÕß∑√ßß“π ‡«≈“ºà“π‰ª√à«¡Àπ÷ßË ‡¥◊Õπ æ√–Õߧå®ß÷ ‡ ¥Á® °≈—∫À—«À‘π·≈â«∑√ßæ∫«à“¡—π‡∑»À—«π—Èπ¡’ „∫ßÕ°ÕÕ°¡“ ‡≈¬µ√— «à“ ç¡—π Õ¬Ÿà∑’ˉÀπ °Á¢π÷È é ·≈â«√—∫ —ßË „Àâπ“Ì ¡—πÀ—«π—πÈ ‰ªª≈Ÿ°„ à °√–∂“߇Փ‰«â ®“°π—Èπ ∑√ß¡’æ√–√“™¥Ì“√‘„ÀâÀ“æ◊Èπ∑’Ë ∑¥≈Õߪ≈Ÿ°¡—π‡∑» ‚¥¬„πªï æ.». 2551 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á ® æ√–‡®â “ Õ¬Ÿ à À— « ∑√ß„™â æ√–√“™∑√—æ¬å «à πæ√–Õߧå´Õ◊È ∑’¥Ë π‘ ®“°√“…Æ√ ∫√‘‡«≥Õà“߇°Á∫πÌ“È ÀπÕ߇ ◊ծ̓π«π 120 ‰√à µàÕ¡“„πªï 2552 ∑√ß´◊ÈÕ∑’Ë¥‘π·ª≈ßµ‘¥°—π ‡æ‘Ë¡Õ’° 130 ‰√à ≥ ∫â“πÀπÕߧՉ°à µÌ“∫≈ ‡¢“°√–ªÿ° √«¡‡π◊ÈÕ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥ 250 ‰√à ·≈â« ¡’æ√–√“™¥Ì“√‘„Àâ√«∫√«¡æ—π∏ÿæå ™◊ ‡»√…∞°‘® „πæ◊πÈ ∑’Ë ÕÌ“‡¿Õ∑à“¬“ß ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ·≈– æ◊πÈ ∑’„Ë °≈⇧’¬ß¡“ª≈Ÿ°‰«â ‚¥¬‡√‘¡Ë ¥Ì“‡π‘π°“√ µ—Èß·µà«—π∑’Ë 13 °.§. 2552 ‡ªìπµâπ¡“ ·≈– æ√–√“™∑“πæ—π∏ÿ¡å π— ‡∑»´÷ßË ßÕ°®“°À—«¡—π∑’Ë µ—ßÈ ‰«â∫𵓙—ßË „πÀâÕß∑√ßß“π∑’«Ë ß— ‰°≈°—ß«≈ „ÀâπÌ“¡“ª≈Ÿ°‰«â∑’Ëπ’Ë æ√âÕ¡æ√–√“™∑“π ™◊ËÕ‚§√ß°“√«à“炧√ß°“√™—ËßÀ—«¡—πµ“¡ æ√–√“™¥Ì“√‘é æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«‡ ¥Á® æ√–√“™¥Ì“‡π‘π¡“‡¬’ˬ¡™¡‚§√ß°“√π’ȇªìπ §√—ßÈ ·√°‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 1  .§. 2552 ‡«≈“ª√–¡“≥ 17.00 π. æ√–Õߧå∑√ߢ—∫√∂¬πµåæ√–∑’Ë π—Ëß·∫≈§‚§√‡π’¬¥â«¬æ√–Õߧå‡Õß ∑√ßπÌ“ À—«¡—π‡∑»≠’˪ÿÉπ«“ß∫𵓙—Ëß·≈⫇ªî¥ªÑ“¬ 炧√ß°“√™—ËßÀ—«¡—πé πÕ°®“°π’È æ√–Õß§å ¬—ß∑√ß¡’æ√–µÌ“Àπ—° à«πæ√–ÕߧåÕ¬Ÿ¿à “¬„𠂧√ß°“√ ‡ªìπ∫â“π‰¡â Õß™—Èπ‡√’¬∫ßà“¬

จากมันเทศหัวเดียวสู‹ ‘โครงการชัง� หัวมันตามพระราชดําร�’

ภาพบŒานพักส‹วนพระองค พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั ภูมพ ิ ลอดุลยเดช ในพ�น้ ทีโ่ ครงการชัง� หัวมัน เพชรบุร�

∑√ß∂◊Õ‚©π¥∑’Ë¥‘π ®–¡’™◊ËÕ„π∑–‡∫’¬π∫â“π ‡≈¢∑’Ë 1 À¡Ÿà∑’Ë 5 ∫â“πÀπÕߧՉ°à µÌ“∫≈‡¢“ °√–ªÿ° ÕÌ“‡¿Õ∑à“¬“ß ®—ßÀ«—¥‡æ™√∫ÿ√’ ‚¥¬ ∑√ߢ÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπ‡°…µ√∑Ì“‰√à π√‘» ¡ª√– ß§å ‡®â“Àπâ“∑’Ëß“π„π æ√–Õß§å ‚§√ß°“√™—ËßÀ—«¡—π ‡≈à“«à“ ·√° Ê ™“«∫â“π°Áæ“°—π ß —¬µ—ßÈ ·µà™Õ◊Ë ‚§√ß°“√‡≈¬ ∑’‡¥’¬« ®÷ßµâÕß∑Ì“§«“¡‡¢â“„®«à“ ‡Àµÿº≈®√‘ß Ê ¢Õßæ√–Õߧå§Õ◊ „π‡¡◊ÕË À—«¡—π∫𵓙—ßË ¬—ß ¢÷Èπ‰¥â ¥—ßπ—Èπ ‰¡à«à“®–∑’Ë·Àâß·≈âß¢π“¥‰Àπ À—«¡—π°ÁµâÕߢ÷Èπ‰¥â  à«π‡√◊ËÕß∑’Ë«à“∑Ì“‰¡æ√–Õߧå∂÷ß¡“´◊ÈÕ

∑’¥Ë π‘ ∑’πË ’Ë ´÷ßË ·Àâß·≈âß¡“° ª≈Ÿ°Õ–‰√°Á≈“Ì ∫“° π√‘»∫Õ°«à“ æ√–Õߧå∑√ß‚ª√¥Õ–‰√∑’Ë ¬“°≈Ì“∫“° æ√–Õߧå∑√ßµ—Èßæ√–∑—¬‡≈◊Õ° ´◊ÕÈ ∑’¥Ë π‘ ∑’‰Ë ¡à¥‡’ æ√“–∑√ßÕ¬“° ·°â‡√◊ÕË ß∑’¥Ë π‘ æ√–Õߧ宖∑√ß∑Ì“„À⥟‡æ◊ËÕæ‘ Ÿ®πå«à“∑Ì“‰¥â ®–‰¥â‡ªìπ·¡à·∫∫ ·≈–‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“߇√’¬π √Ÿâ¥“â π‡°…µ√°√√¡„Àâ°—∫™“«∫â“π∑’Ëπ’˵Õà ‰ª ªí®®ÿ∫π— æ◊πÈ ∑’¿Ë “¬„π‚§√ß°“√™—«Ë À—«¡—π ´÷ßË ·µà‡¥‘¡·Àâß·≈âß ¡’·µàºπ◊ ªÉ“¬Ÿ§“≈‘ªµ—  ‰¥â ∂Ÿ°®—¥ √√∑Ì“°“√‡°…µ√Õ¬à“߇ªìπ√–∫∫ ¡’∑ß—È ·ª≈ߪ≈Ÿ°æ◊™‡»√…∞°‘®Õ¬à“ß ÕâÕ¬‚√ßß“π ¡—π‡∑»≠’˪ÿÉπ ¡—π‡∑»ÕÕ ‡µ√‡≈’¬ ¡—πµàÕ

‡º◊Õ° ¡—πªïπß— ÀπàÕ‰¡âΩ√—ßË ¢â“«‡À𒬫æ—π∏ÿå ™‘«·¡à®π— ¢â“«‡®â“æ—π∏ÿ¢å “â «ÀÕ¡ ¢â“«‡®â“æ—π∏ÿå ≈’´Õ ¢â“«‡®â“æ—π∏ÿå¢â“«¢“« ¬“ßπ“ ¬“ßæ“√“ ·ª≈ߪ≈Ÿ°‰¡âº≈Õ¬à“ß —∫ª–√¥ªíµµ“‡«’¬ ·°â«¡—ß°√ ™¡æŸ‡à æ™√ “¬√ÿßâ ¡–≈–°Õ·¢°¥Ì“ ¡–æ√â“«πÌÈ“ÀÕ¡ ¡–æ√â“«·°ß °≈⫬πÌÈ“«â“ °≈⫬À—°¡ÿ° ·≈–·ª≈ߪ≈Ÿ°æ◊™ «π§√—« Õ¬à“ß °–‡æ√“ ‚À√–æ“ æ√‘° ¡–‡¢◊Õ‡∑» ¡–‡¢◊Õ‡ª√“– ¡–π“«·ªÑπ º—°™’ ‚¥¬„πÀ≈«ß ∑√ß¡’æ√–√“™¥Ì“√‘«à“ ‰¡àµâÕß°“√„Àâ„ à  “√‡§¡’ À“°µâÕß„™â°Á„™â„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ æ√–Õߧå¬ß— ¡’æ√–√“™¥Ì“√‘„Àâª√—∫ª√ÿß

√–∫∫√–∫“¬πÌÈ“∑’ËÕà“߇°Á∫πÌÈ“ÀπÕ߇ ◊Õ‡æ◊ËÕ „™â„π‚§√ß°“√ ·≈– √â“ß°—ßÀ—π≈¡º≈‘µ‰øøÑ“ 20 µ—« ªíòπ‰ø‡°Á∫‰«â¢“¬„Àâ°“√‰øøÑ“ à«π ¿Ÿ¡‘¿“§ πÕ°®“°π’È ¬—ßæ√–√“™∑“π«—«π¡ ®“°‚§√ß°“√ à«πæ√–Õß§å «π®‘µ√≈¥“ ¡“‡≈’Ȭ߉«â∑’Ëπ’Ë ‚¥¬„™âæ◊Èπ∑’Ë„µâ°—ßÀ—π≈¡‡ªìπ æ◊Èπ∑’˪≈Ÿ°À≠â“ Ì“À√—∫‡≈’Ȭ߫—«Õ’°¥â«¬ π— ∫ «à “ 炧√ß°“√™—Ë ß À— « ¡— 𠵓¡ æ√–√“™¥Ì“√‘é ‡ªìπ‚§√ß°“√∑’·Ë  ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ‘ ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ßÕÿ∑‘»æ√–Õߧå‡æ◊ËÕ‡°…µ√°√™“«‰∑¬ Õ¬à“ß·∑â®√‘ß


วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™∑√ߥ̓‡π‘π‚§√ß°“√Õ—π‡π◊ÕË ß¡“®“° æ√–√“™¥Ì“√‘∂÷ß°«à“ 4,000 ‚§√ß°“√µ≈Õ¥ √—™ ¡—¬¢Õßæ√–Õß§å ·µà∂“â 查∂÷ß‚§√ß°“√∑’Ë ‡ªìπµ—«Õ¬à“ߢÕß°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÌ“È ‡æ◊ÕË ·°â‰¢ ªí≠À“πÌ“È ∑à«¡°√ÿ߇∑æ¡À“π§√‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’ µâÕßπ÷°∂÷ß ç‚§√ß°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÌ“È §≈Õß ≈—¥‚æ∏‘éÏ ∑’·Ë  ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ√–Õ—®©√‘¬¿“æ ¢Õßæ√–Õߧå∑à“π‰¥â‡ªìπÕ¬à“ߥ’

กรุงเทพธุรกิจ 11

°√¡™≈ª√–∑“π °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ ·≈– §≥–°√√¡°“√摇»…‡æ◊ÕË ª√– “πß“π‚§√ß°“√ Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥Ì“√‘ (°ª√.) ‡√‘Ë¡ °àÕ √â“ß„πªï 2545 ¥Ì“‡π‘π°“√·≈⫇ √Á®‡¡◊ÕË ªï 2549 ∑Ì“„Àâæπ◊È ∑’µË ≈Õ¥·π« ÕßΩíßò ·¡àπ“ÌÈ ‡®â“æ√–¬“ µ—Èß·µàÕÌ“‡¿Õ∫“߉∑√ ®—ßÀ«—¥ æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ‡√◊ËÕ¬¡“®π∂÷ßÕÌ“‡¿Õ æ√–ª√–·¥ß ®—ßÀ«—¥ ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‰¥â√—∫

æ≈—ßπÌ“È Õ’°¥â«¬ ´÷ßË ‡√◊ÕË ßπ’°È ¡Á “®“°æ√–√“™¥Ì“√‘ ¢Õßæ√–Õߧå∑“à πÕ’°‡™àπ°—π ‚¥¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™¡’æ√–√“™ °√–· °—∫𓬫ÿ≤‘  ÿ¡µ‘ √ √Õß√“™‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–𓬠«— ¥‘Ï «—≤𓬓°√ Õߧ¡πµ√’ ≥  «π®‘µ√≈¥“ æ√–√“™«—ߥÿ ‘µ ‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 17 惻®‘°“¬π 2549 «à“ 炧√ß°“√§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï ®–∑Ì“ª√–‚¬™πå

สายพระเนตรอันยาวไกล

§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï µ—ßÈ Õ¬Ÿ„à πæ◊πÈ ∑’Ë µ.∑√ߧ–πÕß Õ.æ√–ª√–·¥ß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‡¥‘¡‡ªìπ §≈Õßµ◊Èπ‡¢‘π∑’Ë¡’§«“¡¬“«√“« 600 ‡¡µ√ ·µà ¥ â « ¬ “¬æ√–‡πµ√Õ—π ¬“«‰°≈¢Õß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— œ ∑√ß¡’æ√–¥Ì“√‘ ‡¡◊ËÕªï 2538 «à“¡’§≈Õ߇≈Á° Ê Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥ °√–‡æ“–À¡Ÿ ‡√’¬°«à“§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï ´÷ËßÀ“° ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√πÌÈ“∑’Ë¥’ ¡’°“√πÌ“§«“¡√Ÿâ ‡√◊ËÕ߇«≈“πÌÈ“¢÷ÈππÌÈ“≈ß¡“æ‘®“√≥“√à«¡¥â«¬ §≈Õß·Ààßπ’®È –™à«¬·°âª≠ í À“πÌ“È ∑à«¡„π‡¢µ °√ÿ߇∑æ¡À“π§√‰¥â ¥â«¬‡Àµÿπ’ȇÕß °√¡™≈ª√–∑“π®÷ß√—∫  πÕßæ√–√“™¥Ì“√‘ ‡¢â“‰ªª√—∫ª√ÿߧ≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï

‘ประตูระบายน้าํ คลองลัดโพธิ’์ พระอัจฉร�ยภาพแกŒปญ ˜ หาน้าํ ท‹วม ∫√‘‡«≥§ÿßâ πÌ“È ™à«ß∑’‰Ë À≈ºà“πæ◊πÈ ∑’Ë µ.∫“ß°√–‡®â“ ®“°‡¥‘¡‡ªìπ§≈Õ߇≈Á° Ê ∑’‰Ë ¡à¡„’ §√‡ÀÁ𧫓¡ Ì“§—≠ ·≈–¡’ ¿“æµ◊πÈ ‡¢‘π ¡’§«“¡°«â“ß‡æ’¬ß 10-15 ‡¡µ√ „Àâ “¡“√∂√Õß√—∫ª√‘¡“≥πÌÈ“ ‰¥â‡æ‘Ë¡¢÷Èπ Õ’°∑—È߬—߇ªìπ∑“ß≈—¥„ÀâπÌÈ“‰À≈ ÕÕ° Ÿà∑–‡≈‰¥â√«¥‡√Á«¢÷Èπ¥â«¬ ‚¥¬§≈Õß≈—¥‚æ∏‘™Ï «à ¬¬àπ√–¬–∑“ß°“√ ‰À≈¢Õß·¡àπ“ÌÈ ‡®â“æ√–¬“®“° 18 °¡. „Àâ‡À≈◊Õ ‡æ’¬ß 600 ‡¡µ√ √«¡∑—ßÈ ≈¥‡«≈“°“√‡¥‘π∑“ß ¢ÕßπÌÈ“ÕÕ° ŸàÕà“«‰∑¬®“° 5 ™¡. „Àâ‡À≈◊Õ ‡æ’¬ß 10 π“∑’‡∑à“π—πÈ ∑Ì“„Àâ™«à ¬≈¥º≈°√–∑∫ ®“°πÌ“È ≈âπµ≈‘ßË „π‡¢µ°√ÿ߇∑æœ ·≈–ª√‘¡≥±≈ ®“° ¿“«–πÌÈ“‡Àπ◊Õ‰À≈À≈“°‰¥âÕ¬à“ß¡’ ª√– ‘∑∏‘¿“æ ‚¥¬‚§√ß°“√π’ È “¡“√∂√–∫“¬ πÌ“È ÕÕ° ŸÕà “à «‰∑¬‰¥â‡©≈’¬Ë ∂÷ß«—π≈–ª√–¡“≥ 40 ≈â“π ≈∫.¡.

ª√–‚¬™πå¡À“»“≈®“°‚§√ß°“√π’È §‘¥‡ªìπ ¡Ÿ≈§à“√à«¡ 161.4 ≈â“π∫“∑µàÕªï ‰¡àπ—∫√«¡ ª√–‚¬™πå∑“ßÕâÕ¡Õ◊πË Ê ‰¡à«“à ®–‡ªìπ°“√™à«¬ ªÑÕß°—ππÌ“È ∑à«¡ ≈¥°“√ Ÿ≠‡ ’¬¢Õß™’«µ‘ ·≈– ∑√—æ¬å π‘ µ≈Õ¥®π≈¥‡«≈“„π°“√‡¥‘π∑“ß ª√–À¬—¥§à“°√–· ‰øøÑ“®“°°“√ Ÿ∫πÌ“È ¢Õß √–∫∫ªÑÕß°—ππÌÈ“∑à«¡‡¥‘¡ Õ’°∑—È߬—ß∑Ì“„Àâ ∑’¥Ë π‘ ∑’‡Ë §¬‡°‘¥πÌ“È ∑à«¡¡’¡≈Ÿ §à“‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ √«¡∂÷ß ≈¥¿“√–°“√∫√‘À“√ß“π·°â‰¢ªí≠À“πÌ“È ∑à«¡ ‡©æ“–Àπâ“¢Õß¿“§√—∞‰¥âÕ’°¥â«¬ æ√–ª√’™“ “¡“√∂¢Õßæ√–Õߧ凪ìπ∑’Ë ª√–®—°…å„πªï 2549 ‡¡◊ÕË ¡’ ≠ — ≠“≥πÌ“È À≈“° ®π∑Ì“„Àâª√–™“™πÀ«—πË ‡°√ß°—π«à“πÌ“È ®–∑à«¡ °√ÿ߇∑æœ ·µà‡¡◊ËÕ§≈Õß≈—¥‚æ∏‘χªî¥„™âß“π æÕ¥’° Á “¡“√∂∑Ì“„Àâ°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ºà“𠉥âÕ¬à“ß¡À—»®√√¬å ¡’æ≈—ßß“π¡À“»“≈ æâπ«‘°ƒµ‘‰ª‰¥â ®–„™âæ≈—ßß“ππÌÈ“∑’Ë√–∫“¬ºà“π§≈Õß ∑Ì“ ª√–‚¬™πåÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥âÀ√◊Õ‰¡àé พสกนิกรไดŒรบั ประโยชน น้าํ ลด แต‹ไฟฟ‡าเพ�ม� æ√–√“™¥Ì“√— π’‰È ¥â°≈“¬‡ªìπ∑’¡Ë “¢Õß ‚§√ß°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÌ“È §≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï πÕ°®“°ª√–‚¬™πå¥â“π°“√√–∫“¬πÌÈ“ 炧√ß°“√»÷°…“«‘‡§√“–Àå»°— ¬¿“æ¢Õߧ≈Õß Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°æ√–√“™¥Ì“√‘ Õ¬Ÿà¿“¬„µâ ·≈â« ‚§√ß°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÌ“È §≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï ≈—¥‚æ∏‘Ï Õ—π‡π◊ÕË ß¡“®“°æ√–√“™¥Ì“√‘¥“â π °“√¥Ÿ·≈¢ÕßÀπ૬ߓπÀ≈—° 3 ·Ààß §◊Õ ¬—߇ªìπµ—«Õ¬à“ߢÕß°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ ‰øøÑ“æ≈—ßß“ππÌÈ“é ∑’Ë°√¡™≈ª√–∑“π‰¥â

∑Ì“∫—π∑÷°¢âÕµ°≈ߧ«“¡√à«¡¡◊Õ∑“ß«‘™“°“√ °—∫¡À“«‘∑¬“≈—¬‡°…µ√»“ µ√å ‡¡◊ÕË «—π∑’Ë 29 ¡’π“§¡ 2550 ‡æ◊ËÕ√à«¡°—π»÷°…“«‘‡§√“–Àå »—°¬¿“æ°“√º≈‘µ‰øøÑ“¢Õߪ√–µŸ√–∫“¬ πÌÈ“§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï ‚¥¬„™â‡«≈“√«¡∑—Èß ‘Èπ 8 ‡¥◊Õπ √».™—¬«—≤πå ¢¬—π°“√π“«’ Õ“®“√¬å

ª√–®Ì“§≥–«‘»«°√√¡»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‡°…µ√»“ µ√å ´÷Ë߇ªìπÀ—«Àπâ“∑’¡«‘®—¬ ‰¥â Õ∏‘∫“¬«à“ °“√πÌ“æ≈—ßπÌ“È ∑’√Ë –∫“¬ºà“π§≈Õß ¡“„™âª√–‚¬™π嵓¡æ√–√“™¥Ì“√‘¢Õßæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ‰¥âπ“Ì ¡“ Ÿ°à “√ÕÕ°·∫∫ °—ßÀ—πæ≈—ßπÌÈ“µâπ·∫∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ ∫√‘À“√®—¥°“√ª√–µŸ√–∫“¬πÌ“È §≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï

‚¥¬„™âÀ≈—°°“√æ≈—ßß“π®≈®“°§«“¡‡√Á«¢Õß °√–· πÌ“È ‰À≈¡“ªíπò °—ßÀ—π ´÷ßË ‡ªìπÀ≈—°°“√ ‡¥’¬«°—∫°—ßÀ—π≈¡ ·≈–À≈—°°“√™≈»“ µ√å ÕÕ°·∫∫‡ªìπ°—ßÀ—πÀ¡ÿπµ“¡·π«·°π ·≈– °—ßÀ—π·∫∫À¡ÿπ¢«“ß°“√‰À≈ ´÷ßË ™ÿ¥ ç°—ßÀ—π æ≈—ßπÌ“È µâπ·∫∫é ∑—ßÈ 2 ‰¥âª√–°Õ∫ ·≈–µ‘¥µ—ßÈ ‡¢â“°—∫‚§√߇À≈Á°∑’ªË √—∫ ç¢÷πÈ -≈ßé ‰¥â∑µ’Ë Õ¡àÕ ∑⓬ª√–µŸ§≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ï °—ßÀ—ππÌ“È ∑’§Ë ≈Õß≈—¥‚æ∏‘¬Ï ß— °≈“¬‡ªìπµâπ ·∫∫¢Õß°“√º≈‘µ°—ßÀ—πæ≈—ßπÌ“È ‰ªµ‘¥µ—ßÈ µ“¡ ª√–µŸ√–∫“¬πÌÈ“µà“ß Ê ∑—Ë«ª√–‡∑» ´÷Ë߇°‘¥ ª√–‚¬™πå°∫— æ’πË Õâ ߇°…µ√°√ ·≈–‡ªìπ°“√ ‡æ‘Ë¡∑“߇≈◊Õ°„π°“√„™â‰øøÑ“®“°æ≈—ßß“π πÌÈ“ ∑—È߬—ߙ૬≈¥ªí≠À“¿“«–‚≈°√âÕπ ·≈– ª√–À¬—¥æ≈—ßß“πÕ◊πË „Àâ·°àª√–‡∑»‰¥âÕ¬à“ß ¡À“»“≈¥â«¬ 𓬙≈‘ µ ¥Ì “ √ß»— ° ¥‘Ï Õ¥’µÕ∏‘∫¥’ °√¡™≈ª√–∑“π (2552-2555) °≈à“««à“ µ“¡∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ‘ ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–√“™¥Ì“√‘‡°’ˬ«°—∫°“√º≈‘µ°√–·  ‰øøÑ“∑’˧≈Õß≈—¥‚æ∏‘Ïπ—Èπ ¬—ß‰¡à¡’∑’ˉÀπ„π ‚≈°∑’Ë¡’§«“¡§‘¥Õ¬à“ßæ√–Õߧå∑à“πµ√ßπ’È ‡æ√“–°“√º≈‘µ°√–· ‰øøÑ“ à«π„À≠à„™â æ≈—ßß“π»—°¬å §◊Õ„™â§«“¡ Ÿß¢ÕßπÌ“È ¡“ªíπò ·µà∑’Ë ≈—¥‚æ∏‘„Ï ™â§«“¡‡√Á«¢ÕßπÌ“È ¡“ªíπò ·∂¡¬—߇ªì𠧫“¡‡√Á«∑’ˉ¡à¡“° ª√–¡“≥Àπ÷Ëß≈Ÿ°∫“»°å ‡¡µ√‡ªÕ‡ °‡∑à“π—πÈ ´÷ßË π’‡Ë ªìπ°“√µÕ°¬Ì“È „Àâ ‡ÀÁπ«à“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡æ‘ ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™∑√ß¡’æ√–Õ—®©√‘¬¿“æ ·≈–  “¬æ√–‡πµ√Õ—π¬“«‰°≈‡√◊ËÕß°“√∫√‘À“√ ®—¥°“√πÌÈ“¡“°·§à‰Àπ


00 กรุงเทพธุรกิจ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ในการพระราชพิธถี วายสรงนํา้ พระบรมศพ ณ ทีน ่ งั่ พิมานรัตยา และทรงวาง พวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครือ่ งทองน้อยและเครือ่ งสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากนัน ้ ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ 10 รูป 9 เทีย่ ว ณ พระทีน ่ งั่ ดุสติ มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 (ภาพ : ส�ำนักพระราชวัง)


พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ กรุงเทพธุรกิจ • ฉบับที่ 1054

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 www.facebook.com/sundaybkk

ภาพ : ศักดิว์ ฒ ุ ิ วิเศษมณี


2: กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วลัญช์ สุภากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร/ ศูนย์ภาพเนชัน่

รามักได้ยินถึงพระมหากรุณาธิคุณ และทราบข่าวพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในด้าน การทรงงานเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยาก ในการท�ำมาหากินของราษฎรทั่วประเทศ ด้วยความห่วงใยในทุกข์สุขของอาณา ประชาราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินไปยัง ท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลในชนบท ไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือบนเขาสูง แม้กระทั่ง พื้นที่ ‘สีแดง’ ของประเทศตั้งแต่เมื่อ 40 ปีก่อน เพื่อทรงเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ทรงปลอบขวัญ เพื่อให้ทรงเห็นถึงข้อมูล จริงในพื้นที่ และน�ำมาประมวลผลเพื่อ พระราชทานความช่วยเหลือในลักษณะ โครงการพระราชด�ำริ มากมายหลาย แขนง ทั้งในด้านการเกษตร การพัฒนา แหล่งน�้ำ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การศึกษา สวัสดิการสังคม ส่งเสริมอาชีพ คมนาคม แม้แต่งานในแขนง สถาปัตยกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงประกอบพระราชภารกิจ เกี่ยวกับโครงการสถาปัตยกรรมประเภท ต่างๆ ผ่าน ‘สถาปนิกผู้ถวายงาน’ ก่อก�ำเนิดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความ งดงามทางสถาปัตยกรรมไทยหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ พ.ศ.2529 คณะกรรมการวัฒนธรรม แห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีมติให้คิดหา พระราชสมัญญา อันเป็นพระคุณนาม พิเศษถวาย มีผู้คิดหาไว้หลายชื่อด้วยกัน ในที่สุดอาจารย์ภาวาส บุนนาค เสนอควรใช้ค�ำว่า อัครศิลปิน เพราะ เป็นค�ำสั้นๆ แต่ความหมายเหมาะสมกับ คติประเพณีที่ถือว่า พระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยพระมหิมานุภาพเหนือ ศิลปินทั้งหลาย ค�ำว่า ‘อัครศิลปิน’ แปลตามศัพท์ว่า ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ หรือจะหมายเอาว่า ‘ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน’ ก็น่าจะได้ เพราะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชนอกจากจะทรงเป็นเลิศใน ศิลปะทั้งปวงแล้ว ยังทรงมีคุณูปการ อุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอด ครั้นถึงวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529 อันเป็น ‘วันศิลปินแห่งชาติ’ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จออก ณ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ (ขณะนั้นคือนาย สัมพันธ์ ทองสมัคร) เฝ้าทูลละอองธุลี พระบาท กราบบังคมทูลสดุดี

พระเกียรติคุณ และทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวาย ‘โล่ทองค�ำ’ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการครอง สิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช

พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา

ดัง่ เทพนฤมิต

พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม เป็นงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�ำริริเริ่ม หรือทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย หรือ ทรงตัดสินว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้” ผศ.สุนนท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการฝ่ายรวบรวมงาน ในพระราชกรณียกิจ กล่าว พสกนิกรชาวไทยมักมีโอกาสได้ ชื่นชมจิตรกรรมฝีหัตถ์ ภาพถ่ายฝีหัตถ์ ประติมากรรมฝีพระหัตถ์ บทเพลง พระราชนิพนธ์ แต่งานด้าน สถาปัตยกรรม อาจจะยังมีผู้ทราบในวงจ�ำกัด ว่าสิ่งปลูก สร้างหลายแห่งในประเทศไทยและใน ต่างแดน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกอบพระราช กรณียกิจด้านสถาปัตยกรรมไทยไว้เป็น จ�ำนวนมาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ด�ำเนินการ ศึกษาและค้นคว้าพระราชกรณียกิจด้าน สถาปัตยกรรมไทย และสภามหาวิทยาลัย ศิลปากรก็ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวาย ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร-

2549 และ การเฉลิมฉลองพระชนมายุ ครบ 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 มหาวิทยาลัย ศิลปากร ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระส�ำคัญดังกล่าวในหัวข้อ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงาน ศิลปะและการออกแบบ’ เพื่อเผยแพร่ พระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะและ การออกแบบ เฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ ประจักษ์แก่บรรดาพสกนิกรชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการแสดง ความจงรักภักดีของเหล่าศิลปิน สถาปนิก และนักออกแบบทั้งหลาย ที่เคยมีโอกาส ได้รับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทในการ ถวายงานสนองพระราชด�ำริและพระบรม ราชวินิจฉัยในโครงการต่างๆ กิจกรรมหนึ่งคือการจัดท�ำ หนังสือ รวบรวมพระราชกรณียกิจ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะ และการออกแบบ จัดพิมพ์พร้อมภาพ ประกอบ 4 สี ทั้งภาคภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ขนาดหนังสือ 30 x 32.50 เซนติเมตร จ�ำนวน 174 หน้า “งานออกแบบซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในหนังสือเล่มนี้ เราให้ค�ำจ�ำกัดความว่า พระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา สถาปัตยกรรมไทย แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏในวง วิชาการ กับทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติและ สิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 การเก็บข้อมูลในทุกส่วนของหนังสือ ‘คณะท�ำงาน’ ค�ำนึงถึงความแม่นย�ำและ มีความระมัดระวังสูง เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ที่สุด และจัดขึ้นในวาระที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง การเก็บข้อมูลจึงเน้นไปที่บุคคลซึ่งเป็น ผู้ท�ำงานจริง เช่น ศิลปิน สถาปนิก ผู้ออกแบบ ซึ่งมีหน้าที่รับใช้เบื้อง พระยุคลบาทถวายงาน “เราสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเป็น รายบุคคล เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยเรา ก็สัมภาษณ์สถาปนิกผู้ออกแบบถวายงาน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับ พระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละเรื่องอย่างไร ต้นตอของข้อมูลจึงถูกต้อง และเรา พยายามให้กลุ่มของงานต่างๆ มีความ หลากหลาย จะได้เห็นภาพว่าจริงๆ แล้ว สิ่งที่ประชาชนทั่วไปอาจจะนึกไม่ถึงคือ มีงานหลายอย่างมากที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้งทรงงาน ไว้ ทรงมีพระราชด�ำริและพระบรมราชวินิจฉัย” รศ.ชินศักดิ์ ตัณฑิกุล คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร กล่าว อาคารของ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารหลังหนึ่งที่ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยแก้ไขปรับปรุง รูปแบบในระหว่างการออกแบบ อาคาร หลังนี้สร้างขึ้นภายหลังการฉลองกรุง รัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปีในปีพ.ศ. 2525 ซึ่ง น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น เป็นผู้ได้ รับมอบหมายจากรองราชเลขาธิการใน สมัยนั้นให้ออกแบบอาคารศาลหลักเมือง หลังใหม่แบบที่เห็นในปัจจุบันนี้ขึ้นตาม แนวพระราชด�ำริ ในการเริ่มต้นออกแบบ ศาลหลักเมืองหลังใหม่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมี พระราชด�ำรัสถึงรูปแบบอาคาร ศาลหลักเมืองที่จะสร้างใหม่หลังนี้ว่า “ศาลหลักเมืองนั้นให้มีลักษณะ เหมือนๆ กับประตูพระบรมมหาราชวัง คือมีความสูง แต่มีมุขยื่นโดยรอบ ทั้งสี่ด้าน” นาวาอากาศเอกอาวุธ สถาปนิก

พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ผู้ถวายงาน จึงได้ร่างแบบศาลหลักเมือง หลังใหม่เป็นอาคารทรงยอดปรางค์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายประตู พระบรมมหาราชวัง และมีมุขยื่นโดยรอบ ทั้งสี่ด้าน ยาวเท่ากัน แล้วจึงน�ำขึ้น กราบบังคมทูลขอพระบรมราชวินิจฉัย เป็นครั้งแรก ภายหลังทอดพระเนตรแบบร่าง ดังกล่าว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้น�ำ มาด�ำเนินการต่อ สถาปนิกผู้ถวายงานจึง ได้สร้างแบบจ�ำลองขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ทอดพระเนตรอีกครั้ง ครั้งนี้ทรงมี พระบรมราชวินิจฉัยให้พิจารณาแก้ไขมุข ที่ยื่นโดยรอบทั้งสี่ด้าน ซึ่งในแบบจ�ำลอง นั้นหลังคามุขชั้นล่างและชั้นบนยื่นออกมา เท่าๆ กัน ทรงให้ทดลองขยายหลังคามุข ชั้นบนออกมาอีก ‘หนึ่งก้านไม้ขีด’ โดย ประมาณ ในอัตราส่วนของแบบจ�ำลอง นอกจากนั้นยังทรงมีความสนพระราช หฤทัยในเรื่องวัสดุการก่อสร้าง ทรงมี พระราชด�ำรัสถึงการเลือกใช้วัสดุว่า “อย่าให้ต้องทาสีบ่อย” นาวาอากาศเอกอาวุธจึงกราบบังคม ทูลเสนอ ‘กระเบื้องเคลือบสี’ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จึงได้พระราชทานตัวอย่าง กระเบื้อง เคลือบสีขาวอมเทา มาเพื่อเป็นวัสดุ ในการตกแต่งยอดปรางค์ศาลหลักเมือง ในครั้งนั้น ศาลหลักเมืองหลังใหม่นี้มีลักษณะ สถาปัตยกรรมแบบยุคสมัยรัชกาลที่ 4 กล่าวคือ เป็นอาคารเครื่องปูนทรงยอด ปรางค์มีมุขยื่นทั้งสี่ด้าน แต่ละด้านมี หลังคาซ้อน 2 ชั้น และมีมุขลดอีกด้านละ 1 ชั้น มีหลังคากันสาดโดยรอบ เครือ่ งปิดเครือ่ งมุงประดับกระเบือ้ งเคลือบ ลักษณะศิลปกรรมได้รับอิทธิพลจาก วัดเฉลิมพระเกียรติ โดยมีช่อฟ้าเป็นแบบ นกเจ่าซึ่งเป็นศิลปกรรมที่เป็นที่นิยมใน สมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนใบระกานั้นปรับปรุง รูปแบบจากวัดเฉลิมพระเกียรติ โดยท�ำ เป็นลายช่อหางโตแทนลายใบเทศ หน้าบัน เป็นรูปดอกพุดตานประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบ พื้นลายสีเหลือง ตัวดอกและช่อ ลายสลับสี โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังบุหินอ่อน มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน ยกพื้นโดยรอบบุด้วยหินอ่อน และมีพนัก ระเบียงหินอ่อนโดยรอบ มุมพนักระเบียง ประดับเสาหัวเม็ด ท�ำด้วยหินอ่อนเช่น เดียวกัน เช่นเดียวกับ พระมหาธาตุเฉลิมราช ศรัทธา ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิม ราชย์ เมืองกุสินารา ประเทศสาธารณรัฐ อินเดีย อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร เป็น สถาปนิกผู้ถวายงาน พระมหาธาตุ องค์นี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ประสมประสานลักษณะเด่นของศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยนับแต่สมัยสุโขทัยลง มาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบ ด้วยการใช้ บัวฝาละมี ซ้อนสามชั้นเป็น ส่วนรับเรือนธาตุ อันเป็นลักษณะเฉพาะ


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ในสมัยสุโขทัย ใช้เรือนธาตุแบบระฆัง คว�่ำมีแนวบัวรอบปากระฆัง ซึ่งพบมาก ในสมัยอยุธยา และการใช้ปลียอดแบบ บัวกลุ่มซ้อนชั้น อันเป็นลักษณะเด่นของ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ลักษณะโดย รวมเป็นสถาปัตยกรรมเครื่องคอนกรีต สีขาวบริสุทธิ์ กระเบื้องหลังคาปีกนก เคลือบขาว เหนือขึ้นไปเป็นส่วนของกลุ่ม พระเจดีย์ โดยมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ อยู่ตรงกลาง ส่วนปลายยอดเป็นฉัตร โลหะหล่อ 9 ชั้น ล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาด เล็กบนมุขหลังคาซุ้มพระ 8 ยอด รวมเป็น พระเจดีย์เก้ายอด องค์ระฆังของเจดีย์ทั้ง เก้ายอดประดับด้วยโมเสกสีทองทั้งหมด พระมหาธาตุองค์นี้แสดงให้ เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป สถาปัตยกรรมไทยของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้ง โดยในขั้นตอนการออกแบบทรงมี พระบรมราชวินิจฉัยในการเลือกแบบ เจดีย์จากแบบร่างที่สถาปนิกทูลเกล้าฯ ถวาย และทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เพิ่มเติม โดยพระราชทานลายพระหัตถ์ ปรับแก้ไขขนาดของเรือนธาตุยอดกลาง ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดของเรือนธาตุ ที่ขยายให้ใหญ่ขึ้นตามพระราชด�ำรัสนี้ เมื่อสร้างเป็นองค์จริงแล้วจะมีขนาดและ สัดส่วนที่งดงามพอดีเมื่อมองจากระดับ สายตาคนดูโดยทั่วไป แสดงให้เห็นถึง ความเข้าพระทัยที่ลึกซึ้งในเรื่องของขนาด

พระนางเจ้าร�ำไพพรรณี ซึ่งมีลักษณะ สง่างาม นิ่มนวล จับตาจับใจของผู้มี โอกาสได้ชมพระบารมี •ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พระเมรุมาศเป็นอาคารทรงปราสาท แบบจัตุรมุขยอดทรงมณฑป ประกอบด้วย พรหมพักตร์ยอดบนสุดประดิษฐาน สัปตปฎลเศวตฉัตร ตัวอาคารประกอบ ด้วยชั้นฐานทักษิณ องค์พระเมรุมาศส่วน หลังคาประกอบมุขทิศและเครื่อง ยอด ประดับตกแต่งด้วยลวดลายทองย่น ฉลุสาบสีและเครื่องประกอบพระราช อิสริยยศสมเด็จพระอัครมเหสี หน้าบัน ประดับด้วยพระนามาภิไธยย่อ รพ. องค์พระเมรุเป็นอาคารโถง ตกแต่งด้วย ม่านผ้าตาด มีฉากบังเพลิง ผนังภายนอก ประดับลายทองย่นฉลุลายสีแบบลงยา ผนังภายในใช้สีชมพูเป็นพื้น ส่วนฐาน ทักษิณมีบันได 4 ทิศ

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่า ‘คณะกรรมการจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน’ โดยมีพลตรีพระเจ้า วรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการสร้างวัดไทยในกรุงลอนดอน ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์” •แนวความคิดในการออกแบบ โครงการภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ การออกแบบเน้นการประยุกต์ รูปแบบและระบบการก่อสร้างอาคาร ที่เหมาะสมสภาพที่ตั้ง ซึ่งที่ประชุมได้ พิจารณารูปลักษณะและสภาพของวัดไทย และลงมติในหลักการว่า ควรมีรูปเป็นตึก แบบอังกฤษ อันเกี่ยวเนื่องกับสภาพดินฟ้า อากาศในเมืองหนาว หากแต่ดัดแปลง หลังคาบางส่วนของตึกให้มีศิลปะแบบ วัดไทย คือให้มีสภาพหรือรวมเนื้อที่ พอจะสร้างโบสถ์ขนาดเล็กได้ ในตัวตึก ควรมีห้องโถงส�ำหรับจัดเป็นที่ประชุม และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จุคน ได้ประมาณ 100 คนขึ้นไป ควรมีห้อง นอนอย่างน้อย 5 ห้อง และมีห้องส�ำหรับ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสักหนึ่งห้อง • ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ลักษณะเป็นอาคารจัตุรมุขแบบกึ่ง ตรีมุขตามอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมของ ไทย ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร

พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ที่ตั้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีที่ด�ำเนินการ พ.ศ.2530-ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบโครงการ วัดโสธรวรารามวรวิหาร สถาปนิก นายประเวศ ลิมปรังษี “ตัง้ ใจมานมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร นานแล้ว ท�ำไมสร้างพระอุโบสถแบบนี้ ไม่สมเกียรติหลวงพ่อพุทธโสธร ให้

ศาลหลักเมือง

พระอุโบสถวัดพุทธปทีป

พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และสัดส่วนทางสถาปัตยกรรม ยังมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม อีกหลายแห่งที่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง มีพระบรมราชวินิจฉัยในขั้นตอนการ ออกแบบ เป็นพระราชกรณียกิจด้าน สถาปัตยกรรมคู่แผ่นดินสืบไป

พระเมรุมาศ สมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินใี นรัชกาลที่ 7

ที่ตั้ง ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ปีที่ด�ำเนินการ พ.ศ.2527-2528 ผู้รับผิดชอบโครงการ รัฐบาลไทย สถาปนิก นายประเวศ ลิมปรังษี “ขอให้ด�ำเนินการโดยประหยัด แต่ให้ครบถ้วนตามขัตติยราชประเพณี และสมพระเกียรติยศพระบรมศพ อีกประการหนึ่งฐานพระเมรุมาศไม่ควร สูงนัก จะเป็นการล�ำบากแก่ผู้สูงอายุที่จะ ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพ” กระแสพระราชด�ำรัส พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถึงแนวทางการออกแบบที่ทรง ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ ใช้สอย •แนวความคิดในการออกแบบตาม พระราชด�ำริ ในการออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จ พระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 นายประเวศ ลิมปรังษี สถาปนิกผู้ถวายงาน ได้น�ำความคิดในด้าน รูปร่าง แบบ และชั้นเชิงของพระเมรุมาศ องค์กลางของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการ ออกแบบพระเมรุมาศสมเด็จพระนางเจ้า ร�ำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ส่วนลวดลายและการตกแต่งรายละเอียด นั้น ได้ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด โดย ค�ำนึงถึงพระราชบุคลิกในสมเด็จ

ปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่” กระแสพระราชด�ำรัสพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะเสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ราชกัญญาฯ ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เพื่อทรงประกอบพิธีทางศาสนาตาม ขัตติยราชประเพณีเนื่องด้วยวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2509 •แนวความคิดในการออกแบบตาม พระราชด�ำริ การออกแบบพระอุโบสถเน้นการ ประยุกต์รูปแบบที่ไม่อิงตามแบบแผน ของเขตพุทธาวาสทั่วไป โดยการรวม พระอุโบสถเข้ากับพื้นที่ใช้สอยส่วนอื่นๆ ให้เป็นหลังเดียวกัน ซึ่งเป็นแนวทางการ ออกแบบสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และมีคุณลักษณะต้องตาม พระราชด�ำริ คือให้เป็นอาคารสมเกียรติกับ หลวงพ่อพุทธโสธร มีความสง่างาม มีคุณค่า ทางศิลปสถาปัตยกรรมเหมาะสมที่จะเป็น พุทธสถาน เป็นถาวรวัตถุคู่บ้านคู่เมือง และให้เป็นสมบัติของชาติอันมีค่าสืบไป •ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พระอุโบสถมีรูปแบบสถาปัตยกรรม เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ ขนาดกว้าง 44.50 เมตร ยาว 123.50 เมตร เป็นอาคาร หลังคาประกอบเครื่องยอดชนิดยอดทรง มณฑปแบบไทยต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างต่อเชื่อม ด้วยอาคารรูปทรงอย่างเดียวกันกับ พระวิหาร เป็นอาคารมุขเด็จ เมื่อประกอบ เข้ากันแล้วจะเป็นอาคารมีหลังคาแบบ จตุรมุขอย่างอาคารปราสาทแบบไทย

พระอุโบสถ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร

:3

และด้านหลัง โดยได้เค้าโครงมาจาก พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก เครื่องบนเป็นโครง เหล็ก กระเบื้องหลังคาเป็นแผ่นเหล็กชุบ สีขาว เครื่องปิดเครื่องมุงเป็นปูนปั้นลาย ดอกพุดตาน ลายหน้าบันเป็นลายดอก พุดตาน ปิดทองเฉพาะที่ตราพระราช ลัญจกร ซึ่งการประดับตราพระราช ลัญจกรที่หน้าปัดพระอุโบสถนี้ เป็น พระราชกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ เป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึง พระราชอ�ำนาจแห่งองค์พระมหากษัตริย์ รวมถึงเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

ปีที่ด�ำเนินการ พ.ศ.2539-2540 ผู้รับผิดชอบโครงการ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก สถาปนิก น.อ.อาวุธ เงินชูกลิ่น “ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชประสงค์ ให้พื้นที่บริเวณบึงพระราม 9 กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองตัวอย่างของ พระอุโบสถวัดพุทธปทีป ชุมชนที่มี บ้าน วัด โรงเรียน ตามหลักของ ที่ตั้ง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ‘บวร’ ในการประสานความร่วมมือร่วมใจ ปีที่ด�ำเนินการ พ.ศ.2508-2525 กันในการพัฒนาชุมชนให้บังเกิดความ ผู้รับผิดชอบโครงการ รัฐบาลไทย เจริญยิ่งขึ้น” สถาปนิก นายประเวศ ลิมปรังษี •แนวความคิดในการออกแบบตาม “ในปีพ.ศ.2508 รัฐบาลไทยขณะนั้น พระราชด�ำริ แรกเริ่ม สถาปนิกผู้ถวายงานตาม พระราชด�ำริ ได้น�ำแบบพระอุโบสถขึ้น ทูลเกล้าถวายฯ ถวายทอดพระเนตร พระองค์มีรับสั่งให้ย่อขนาดลงให้กะทัดรัด ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของ ชุมชน และสามารถเอื้อประโยชน์ต่อ ชุมชนได้เป็นอย่างดีเท่าเทียมกับพระ อุโบสถทั่วไป ด้วยไม่โปรดให้สร้างสิ่ง ก่อสร้างที่ใหญ่โตเกินความจ�ำเป็น แต่มี พระราชประสงค์ให้วัดนี้เป็นวัดของชุมชน พระราม 9 เพื่อใช้ในการประกอบศาสนกิจ จากเดิมที่ออกแบบให้ภายในพระอุโบสถ จุคนได้ 100 คนเศษ ทรงให้ลดเหลือ เพียงจุคนได้ 30-40 คน ชี้ให้เห็นพระราช นิยมที่ประหยัด เรียบง่าย เน้นเพียงการ ใช้ประโยชน์สูงสุดเป็นส�ำคัญ และยังมี พระราชประสงค์ให้พระอุโบสถที่เรียบง่าย เช่นนี้ เป็นตัวอย่างของการสร้างวัด ส�ำหรับชุมชนอีกด้วย •ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย ผังพื้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีระเบียงและ บันไดทางขึ้นหน้า-หลัง หลังคาทรงจั่ว 1 ตับ ไม่มีซ้อนชั้นยกคอสองและมีปีกนก โดยรอบ 4 ตับ มีมุขประเจิดทั้งด้านหน้า

แห่งนี้ เพื่อไปท�ำศึกปกป้องบ้านเมือง” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ต่อเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายบุกยึดสถานี ต�ำรวจอ�ำเภอหนองบัวล�ำภู ซึ่งขณะนั้น เป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี จึงทรง มีพระราชด�ำริให้สร้าง ‘ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช’ ที่หนองบัวล�ำภู เพื่อปลุกปลอบขวัญและก�ำลังใจให้ชาว บ้านเกิดความรักบ้านรักเมือง •แนวความคิดในการออกแบบตาม พระราชด�ำริ ออกแบบให้เป็นอาคารลักษณะ คล้ายหอพระ หรือศาลที่ประดิษฐานสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ โดยรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรม ไทย แต่เนื่องด้วยความเร่งรัดในการ ก่อสร้างซึ่งต้องแล้วเสร็จในเวลา 3 เดือน จึงเน้นการออกแบบที่มีความเรียบง่าย และใช้วัสดุที่เป็นไม้ โดยให้อาคารหัน หน้าทางทิศตะวันออก ไปยังสถานีต�ำรวจ หนองบัวล�ำภูและภูเขาภูพาน ซึ่งเป็นที่ อยู่ของผู้ก่อการร้ายในเวลานั้น อย่างไร ก็ตาม แม้โครงสร้างอาคารภายนอกจะ เน้นความเรียบง่าย หากแต่สถาปนิก ผู้ถวายงานก็ได้พิถีพิถันในการออกแบบ ลวดลายประดับต่างๆ ให้สมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยน�ำ ลวดลายประดับหน้าบันที่เกี่ยวเนื่องกับ กรีฑายุทธครั้งส�ำคัญตามพระราชประวัติ ในสมเด็จพระนเรศวรมาประกอบ เช่น

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมีก�ำแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดิน เป็นห้องโถงใหญ่ส�ำหรับใช้เป็นห้องสมุด ห้องประชุม และประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา การออกแบบอาคาร สถาปนิกได้ ค�ำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและกฎหมาย การก่อสร้างอาคารของประเทศอังกฤษ เช่น หน้าต่างออกแบบโดยการใช้รูปแบบ วิมาน เพื่อขยายพื้นที่รับแสง เชิงชาย ประยุกต์ท�ำเป็นรางน�้ำ โครงสร้างอาคาร ที่หล่อด้วยซีเมนต์ผสมใยหิน เป็นต้น

ศาลสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช

ที่ตั้ง จังหวัดหนองบัวล�ำภู ปีที่ด�ำเนินการ พ.ศ.2511 ผู้รับผิดชอบโครงการ กระทรวง มหาดไทย และกรมศิลปากร สถาปนิก นายประเวศ ลิมปรังษี “เมื่อครั้งโบราณ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เคยทรง กรีฑาทัพจากอยุธยาผ่านหนองบัวล�ำภู

รูปพระแสงของ้าวไขว้กับพระแสงดาบ คาบค่าย เหนือขึ้นไปเป็นพระมาลาเบี่ยง • ลักษณะและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ส�ำหรับ ‘ตัวศาล’ เป็นอาคารไม้ทรง ไทย หลังคาจั่วมุขลดด้านหน้า หน้าบัน ประดับด้วยปั้นลม ใบระกาน่องสิงห์แกะ สลัก ลงรักปิดทอง ฝาไม้ลูกฟัก มุขหน้า เป็นลูกกรงมีบันไดขึ้นด้านข้างทั้งสองด้าน ขนาดโดยประมาณ กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร การประดับตกแต่งปิด ทองลายเพดานและดาวเพดาน ภายใน ศาลและเพดานปีกนก หน้าบันเป็นรูป พระแสงของ้าวไขว้กับพระแสงดาบ คาบค่าย เหนือขึ้นไปเป็นพระมาลาเบี่ยง ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน ขนาดเท่าองค์จริง

หมายเหตุ : หนังสือรวบรวมพระราช กรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับศิลปะและการออกแบบ วางจ�ำหน่าย ครั้งแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2550


4: กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

งานศิลปะ ‘พลังงานทดแทนตามแนวพระราชดําริ’ โดยอาจารย นภดล วิรุฬหชาตะพันธ และศิลปนอาสา ปวิตร สุวรรณเกต pavitsu@yahoo.com ภาพ : นิทานแผ‹นดิน

นั

∫·µà æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ß¡’ æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√ ç‡√“®– §√Õß·ºàπ¥‘π‚¥¬∏√√¡é „πæ√–√“™æ‘∏’ æ√–∫√¡√“™“¿‘‡…° ∑√ߪ°§√ÕߥŸ·≈ æ °π‘°√µ≈Õ¥√–¬–‡«≈“ 70 ªï ·Ààß°“√ §√Õß√“™ ¡∫—µ‘¥â«¬ ù∑»æ‘∏√“™∏√√¡û ‚§√ß°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ π‘∑“π·ºàπ¥‘π ∫Õ°‡≈à“‡√◊ËÕß√“«¢Õß∏√√¡√“™“‰«â„π ∫∑‡æ≈ß·≈–º◊π¥‘π ùπ‘∑“π·ºàπ¥‘πû À√◊Õ ùThe Chronicle Of The Landû ‡ªìπ‚§√ß°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™ „π«—π‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√…“ 5 ∏—𫓧¡ æ.».2555 §ÿ≥ æß»åæ√À¡  π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ À—«Àπâ“‚§√ß°“√ π‘∑“π·ºàπ¥‘π °≈à“«∂÷ß∑’Ë¡“¢Õß‚§√ß°“√ π‘∑“π·ºàπ¥‘π‰«â«à“ 炧√ß°“√π’ȇ√‘Ë¡®“°‡æ≈ß ®√‘ßÊ ·≈â« ‰¡à‰¥âµ—Èß„®«à“®–‡ªìπÕ–‰√∑’Ë„À≠à‚µ..  à«πµ—«º¡§ÿâπ‡§¬°—∫ §ÿ≥ ∫ÿ≠™—¬ ‡∫≠®√ߧ°ÿ≈ Õ¬à“ßÀπ÷ßË ∑’‡Ë √“‡ªìπ§Õ‡¥’¬«°—π §◊Õ ‡√“√—°æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ◊Õ ‡√“ π„®‡√◊ËÕ߇°…µ√°√ ‡®ÕÀπâ“°—π®–§ÿ¬ ‡√◊ÕË ß¢â“« ‡√◊ÕË ßæ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ®–§ÿ¬ Õ߇√◊ÕË ßπ’È ¡“°‡ªìπ摇»… °àÕπÀπâ“π—Èπ‡√“∑Ì“‡æ≈ß King of Kings §ÿ≥∫ÿ≠™—¬‡ªìπ§πÀπ÷Ëß ∑’Ë√à«¡ π—∫ πÿπ°“√∑Ì“¡‘« ‘§«’¥’‚Õ ‡√“°Á ∫àπÊ °—π«à“¡—π‰¡à§àÕ¬·æ√àÀ≈“¬ ‡ ’¬¥“¬ Õ¬“°®–∑Ì“Õ–‰√∑’ˇªìπ∑’Ë√—∫√Ÿâ°«â“ߢ«“ß °«à“π’È„Àâæ√–Õߧå∑à“π.. º¡∂π—¥Õ¬ŸàÕ¬à“߇¥’¬«§◊Õ‡æ≈ß ‡æ≈ß ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘¡’‡¬Õ–¡“° ·¡â·µàº¡‡Õß ‡¢’¬π King of Kings ‰ª·≈â«°Á‰¡à√Ÿâ«à“ ®–‡¢’¬π·∫∫‡¥’¬«°—πÕ’°∑Ì“‰¡ ‡√“π—Ëߧÿ¬ °—π‰ª‡√◊ËÕ¬Ê Õ“®‡æ√“–æ◊Èπ∞“πº¡∑Ì“ß“π «‘®—¬‡√◊ËÕ߉∑¬§¥’ ¡’æ◊Èπ∞“π∑“߉∑¬‚∫√“≥ ·≈–ª√–«—µ‘»“ µ√åµÌ“π“πæ◊Èπ∫â“ππ‘¥ ÀπàÕ¬ °Á¡“π—Ëߧ‘¥«à“∑Ì“‰¡‡√“‰¡à‡ª≈’Ë¬π «‘∏’‡≈à“é ‡√◊ËÕß√“«∑’ËπÌ“¡“‡≈à“„À¡à§◊Õ ù∑»æ‘∏√“™∏√√¡û ç ..æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¢Õ߇√“∑à“π‡ªìπ ∏√√¡√“™“  ‘Ëß∑’Ë∑à“π„™â„π°“√¥Ÿ·≈ ª√–™“√“…Æ√å§◊Õ ù∏√√¡û 查∂÷ß ù∑»æ‘∏√“™∏√√¡û °Á¡“π—Ëߧ‘¥«à“∑Ì“Õ¬à“߉√ ‡√“∂÷ß®–‡≈à“‡√◊ËÕßπ’ÈÕÕ°¡“‰¥â ·≈– æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« æ√–‡®â“·ºàπ¥‘π ¡’§«“¡ ‡ªìπ¡“Õ¬à“߉√ ª√“°Ø¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰√ 欓¬“¡

นิทานแผ‹นดิน

เรือ่ งเล‹าจากลูกของพ‹อ

‡√’¬∫‡√’¬ß·≈â«À“®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ „π∑’Ë ÿ¥‰¥â §«“¡§‘¥¢÷Èπ¡“«à“ ·√°‡√‘Ë¡‡¥‘¡∑’¬ÿ§‚∫√“≥ ∫â“π‡¡◊Õߪ°§√Õß‚¥¬ªŸÉ∑’ˇ¢“‡√’¬°°—π«à“ À¡Õ æàÕÀ¡Õ ªŸÉ‡®â“ Õ–‰√Õ¬à“ßπ’È §◊Õ§π ·°à¡’§«“¡√Ÿâª°§√Õß∫â“π‡¡◊Õ߇æ√“–‡¢“√Ÿâ ΩπøÑ“‡ªìπÕ¬à“߉√ æÕ¡“¬ÿ§Àπ÷Ëß∫â“π ‡¡◊Õß„À≠à¢÷Èπ ¡’∑√—æ¬å ‘π ¡’æ◊™º≈ °Á‡√‘Ë¡¡’§π¡“∫ÿ° µÕππ’ȇª≈’ˬπ‡ªìπ§π Àπÿà¡ÀπàÕ¬®“°ªŸÉ‡ªìπæàÕ ‡√“°Á√Ÿâ®—°°—π«à“ ‡¢“‡√’¬°°—π«à“ ù¢ÿπû ..§àÕ¬Ê ¢¬—∫¡“®π ¬ÿ§ ÿ‚¢∑—¬¡“‡ªìπ ùæàÕ¢ÿπû «—πÀπ÷Ëß»“ π“ æÿ∑∏‡¢â“¡“°Á°≈“¬‡ªìπ ù√“™“û ..§Ì“«à“√“™“‡√“‰ªæ∫Õ’°«à“ æÿ∑∏∑“  ∑à“π查‰«â ù§Ì“«à“ √“™“ ·ª≈«à“ æÕ„®û §◊Õ ∑»æ‘∏√“™∏√√¡‡ªìπ∏√√¡¢Õß√“™“ ∑Ì“„Àâ ¡À“™π√âÕßÕÕ°¡“«à“æÕ„® π’˧◊Õ§«“¡ À¡“¬¢Õߧ̓«à“√“™“ §◊Õæ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« แววตาของศิลปนอาสาวัยเยาว

คํ่าคืนที่แปลงกิจกรรมเกษตรสาธิต โรงแรมแอทพันตา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งไม‹มีใครยอมกลับบŒานเพราะตŒองการใหŒผลงานเสร็จตามกําหนด

∑Ì“„Àâª√–™“™π¡’§«“¡ ÿ¢ ª√–™“™π°Á√âÕß ÕÕ°¡“.. ‡√“°Á‡≈¬‰¥â‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ¢÷Èπ¡“é ∫∑‡æ≈ß ùπ‘∑“π·ºàπ¥‘πû ‰¥â√—∫ °“√∂à“¬∑Õ¥‚¥¬»‘≈ªîπ®“° 4 ¿“§ ¢Õß ª√–‡∑» ù‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ©∫—∫¿“§ °≈“ßû ¥Ÿ·≈°“√º≈‘µ‚¥¬ æß»åæ√À¡  π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ¢—∫√âÕß‚¥¬ ¬◊π¬ß ‚Õ¿“°ÿ≈ ·≈–æß»åæ√À¡  π‘∑«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ∫√√‡≈ß‚¥¬«ß¥πµ√’ Õÿ…“Õ— ≈‘ ù‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ©∫—∫¿“§‡Àπ◊Õû ¥Ÿ·≈°“√º≈‘µ‚¥¬‚¥¬ «’√– «—≤π–®—π∑√°ÿ≈ ¢—∫√âÕß‚¥¬  ÿπ∑√’ ‡«™“ππ∑å ·≈– ªØ‘≠≠“ µ—Èßµ√–°Ÿ≈ ∫√√‡≈ß‚¥¬°≈ÿà¡ »‘≈ªîπ≈â“ππ“ πÌ“‚¥¬ ¿“πÿ∑—µ Õ¿‘™π“∏ß ù‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ©∫—∫¿“§Õ’ “πû ¥Ÿ·≈°“√º≈‘µ‚¥¬ ∏π‡¥™ ∏’√‡≈‘»π“¡ ¢—∫√âÕß‚¥¬ ‰¡§å ¿‘√¡¬åæ√ ∫√√‡≈ß ‚¥¬°≈ÿà¡»‘≈ªîπÕ’ “π πÌ“‚¥¬ ∏π‡¥™ ∏’√‡≈‘»π“¡ ·≈– ù‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ©∫—∫¿“§„µâû ¥Ÿ·≈°“√º≈‘µ‚¥¬ Õ“®“√¬å Õ“π—π∑å π“§§ß ¢—∫√âÕß‚¥¬ »ÿ ∫ÿ≠‡≈’È¬ß ·≈– «ß§’µ“≠™≈’ ∫√√‡≈ß‚¥¬°≈ÿà¡»‘≈ªîπ ªí°…儵⮓° ß¢≈“·≈–æ—∑≈ÿß ‚¥¬§«“¡√à«¡¡◊Õ¢Õ߇հ™πÀ≈“¬ ¿“§ à«π ∫∑‡æ≈ß ùπ‘∑“π·ºàπ¥‘πû ¢¬“¬ ¢Õ∫‡¢µ‰ª Ÿà»‘≈ª– ù𑇫»»‘≈ªáû (Land Art) ∫πº◊π·ºàπ¥‘π‰∑¬ 9 ·Ààß ∑—Ë«∑ÿ° ¿“§¢Õߪ√–‡∑» 纡‡Õ“‡æ≈߉ª„Àâ§ÿ≥∫ÿ≠™—¬øíß §ÿ≥∫ÿ≠™—¬∫Õ°«à“πà“ π„® πà“®–°√–®“¬ ¢à“« “√π’È„Àâ√Ÿâ°—π°«â“ߢ«“ß.. ∑Ì“Õ¬à“߉√ „Àâ –∑âÕπ¡ÿ¡ ùæÕ„®û „Àâ¡À“™π‰¥â¡’ à«π ¡“· ¥ß§«“¡æÕ„® ‡π◊ÕË ß®“°«à“‡√“‡√‘¡Ë ß“π ¡“®“°¡ÿ¡¡Õß»‘≈ª–§◊Õ‡æ≈ß „π¢≥–∑’Ë ‡√“Õ¬Ÿà„π·«¥«ß‡æ◊ËÕπΩŸß∑’ˇªìπ»‘≈ªîπ ‡√“°ÁµàÕ¬Õ¥ÕÕ°¡“„À⇪ìπ°‘®°√√¡∑“ß »‘≈ª–Õ’° “¢“Àπ÷Ëߧ◊Õ»‘≈ª°√√¡ ´÷Ëß ∂Ⓡªìπ¿“æ«“¥°Á§ß®–«“¥Õ¬Ÿà„πÀâÕß§π ‡¥’¬«‰¡à “¡“√∂„Àâª√–™“™π¡À“™π ÕÕ°¡“¡’ à«π√à«¡· ¥ß§«“¡æÕ„®‰¥â

‡√“°Á∑Ì“„À⇪ìπ𑇫»»‘≈ªá «“¥≈ß·ºàπ¥‘π ‡≈¬.. §ÿ≥∫ÿ≠™—¬‡™‘≠»‘≈ªîπ 9 ∑à“π.. ∑Ì“ß“π»‘≈ª–∑—ÈßÀ¡¥ 9 ™‘Èπ°√–®“¬Õ¬Ÿà ∑—Ë«ª√–‡∑»‰∑¬ ‡≈◊Õ°æ◊Èπ∑’Ë∑’ˇÀ¡“– ¡Õ¬Ÿà „π 9 ®—ßÀ«—¥ §√∫∑ÿ°¿“§é ‡π◊ÈÕÀ“¢Õßß“π»‘≈ª–∑—ÈßÀ¡¥‰¥â √—∫·√ß∫—π¥“≈„®®“° æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ 燪ìπ‡√◊ËÕß‚§√ß°“√„πæ√–√“™¥Ì“√‘ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ˇ°’ˬ«°—∫æ√–Õߧå∑à“π Õ¬à“ß ‡™àπæ√–¡À“™π°°Á¡“®“°∫∑æ√–√“™ π‘æπ∏åé §ÿ≥æß»åæ√À¡ ∫Õ° »‘≈ªîπ∑’Ë¡“√à«¡ß“π„π§√—Èßπ—Èπ ª√–°Õ∫¥â«¬ Õ“®“√¬åπ¿¥≈ «‘√ÿÃÀå ™“µ–æ—π∏å „πß“π»‘≈ª–‡√◊ËÕß ùæ≈—ßß“π ∑¥·∑πµ“¡·π«æ√–√“™¥Ì“√‘û ¿“¬„µâ ·π«§‘¥ ù¥‘ππÌÈ“≈¡µ–«—π æ≈—ßß“πæ◊™º—° À≠â“ À¡ÿπ‡«’¬π‡ª≈’ˬπ°≈—∫¡“ √—°…“‚≈° ¢Õ߇√“û ∫πæ◊Èπ∑’Ë·ª≈߇°…µ√ “∏‘µ ‰∫‚Õ¥’‡´≈∫“ß®“° ‚§√ß°“√·°âªí≠À“¥‘𠇪√’Ȭ«„πæ√–√“™¥Ì“√‘ ®—ßÀ«—¥π§√𓬰, Õ“®“√¬å “§√‘π∑√å ‡§√◊ÕÕàÕπ „πß“π »‘≈ª–‡√◊ËÕß ù‡°…µ√º ¡º “πµ“¡·π« æ√–√“™¥Ì“√‘û ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ù∏√√¡™“µ‘ √—ß √√§å ¡¥ÿ≈¬å ºŸâ§π¥‘πøÑ“‡°◊ÈÕ°Ÿ≈ æŸ≈ ÿ¢Õ¬ŸàÕ¬à“ßæՇ撬ßû ∫πæ◊Èπ∑’Ë·ª≈ß ‡°…µ√∑¥≈ÕߢÕߧ≥–‡°…µ√»“ µ√å ¡À“«‘∑¬“≈—¬¢Õπ·°àπ ®—ßÀ«—¥¢Õπ·°àπ, Õ“®“√¬å∏ß™—¬ »√’ ÿ¢ª√–‡ √‘∞ „πß“π »‘≈ª–‡√◊ËÕß ù°“√∫√‘À“√∑√—欓°√ ¥‘π ·≈–πÌÈ“ µ“¡·π«æ√–√“™¥Ì“√‘û ¿“¬„µâ ·π«§‘¥ ù¥‘π °àÕ°Ì“‡π‘¥ª«ß™’«‘µ πÌÈ“ À≈àÕ‡≈’Ȭß≈‘¢‘µ √√æ ‘Ëß  Õßªí®®—¬≈ÌÈ“§à“ ∑’Ë·∑â®√‘ß §◊Õ√“°∞“π Ì“§—≠¬‘Ëß ∏ ∑√ß«“ßû ∫πæ◊Èπ∑’Ëæ‘æ‘∏¿—≥±å»‘≈ª–‡™’¬ß„À¡à  —π°Ì“·æß ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à Õ“®“√¬åÕÌ“¡ƒ∑∏‘Ï ™Ÿ ÿ«√√≥ „πß“π »‘≈ª–‡√◊ËÕß ù°“√√—°…“·À≈àßπÌÈ“·≈–∫Ì“∫—¥ πÌÈ“µ“¡·π«æ√–√“™¥Ì“√‘û ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ùπÌÈ“ –Õ“¥‚≈° ÿ¢ —πµå °—ßÀ—π™—¬æ—≤π“ ·À≈àßπÌÈ“≈â«π≈ÌÈ“§à“ §◊Õ¡√√§“·Ààß™’«‘µû ∫πæ◊Èπ∑’ˇ°“–¬Õ ∑–‡≈ “∫ ß¢≈“ ®—ßÀ«—¥  ß¢≈“, Õ“®“√¬å‰æ‚√®πå «—ß∫Õπ „πß“π »‘≈ª–‡√◊ËÕß ù°“√ª≈Ÿ°ªÉ“‚°ß°“ß√—°…“ªÉ“ ™“¬‡≈πû ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ù∑√—æ¬å„π¥‘π ßÕ°ß“¡  ‘π„ππÌÈ“≈ÌÈ“§à“ Õπÿ∫“≈‡ºà“æ—π∏ÿå ª≈“ √—°…“ªÉ“™“¬‡≈πû ∫πæ◊Èπ∑’˪ɓ‚°ß°“ß ∫â“π‡ª√Á¥„π ®—ßÀ«—¥µ√“¥, Õ“®“√¬å ªí≠≠“ «‘®‘π∏π “√ „πß“π»‘≈ª–‡√◊ËÕß ù„ππÌÈ“¡’ª≈“„ππ“¡’¢â“« ∫π¥‘π·¥π·Ààß æ√–¡À“∏√√¡√“™“û ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ù¢â“«‡¢’¬«™ÕÿࡇµÁ¡π“ ΩπøÑ“πÌÈ“∑à“ ¡∫Ÿ√≥å


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘พระเมตตาหยั่งรากลึกหนักหนา พระกรุณาธิคุณแผ‹ไพศาล ดุจร‹มใบใหŒร‹มเย็นยั่งยืนนาน พระบรมโพธิสมภารปกแผ‹นดิน’ บนพื้นที่แปลง กิจกรรมเกษตรสาธิต โรงแรมแอทพันตา จังหวัดภูเก็ต º≈º≈‘µ§ÌÈ“®ÿπª«ßª√–™“û ∫πæ◊Èπ∑’Ë·ª≈ß π“¢â“« ·¬°·®°—π µÌ“∫≈‡¡◊Õ߇°à“ ®—ßÀ«—¥ ÿ‚¢∑—¬ §ÿ≥  ÿ√‘¬“ π“¡«ß…å „πß“π»‘≈ª– ‡√◊ËÕß ùæ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√߇ªìπµ—«Õ¬à“ß·Ààß §«“¡‡æ’¬√û ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ù∑Ì“°“√„¥ ‰¡à∑âÕ∂Õ¬ µ“¡√Õ¬æ√–¬ÿ§≈∫“∑ æ√–¡À“™π°π“∂ ¡À“√“™·Ààߧ«“¡‡æ’¬√û ∫πæ◊Èπ∑’ˉ√à‡™‘≠µ–«—π «—¥ªÉ“«‘¡ÿµµ¬“≈—¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß√“¬, Õ“®“√¬å∑«’ √—™π’°√ „πß“π»‘≈ª–¿“¬„µâ·π«§‘¥ ùæ√–‡¡µµ“ À¬—Ëß√“°≈÷°Àπ—°Àπ“ æ√–°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ ·ºà‰æ»“≈ ¥ÿ®√à¡„∫„Àâ√ࡇ¬Áπ¬—Ë߬◊ππ“π æ√–∫√¡‚æ∏‘ ¡¿“√ª°·ºàπ¥‘πû ∫π æ◊Èπ∑’Ë·ª≈ß°‘®°√√¡‡°…µ√ “∏‘µ ‚√ß·√¡ ·Õ∑æ—𵓠®—ßÀ«—¥¿Ÿ‡°Áµ ·≈– Õ“®“√¬å °¡≈ ∑—»π“≠™≈’ „πß“π»‘≈ª–¿“¬„µâ ·π«§‘¥ ù‚§√ß°“√À≈«ßÀà«ß„¬‰æ√àøÑ“ √ࡇ¬Áπ∑—Ë«À≈â“ º“ ÿ¢∑—Ë«·ºàπ¥‘πû ∫π æ◊Èπ∑’Ë π“¡¬ÿ∑∏°’Ó °√¡∑À“√√“∫∑’Ë 11 ®—ßÀ«—¥°√ÿ߇∑æ¡À“π§√ πÕ°®“°»‘≈ªîπ∑—Èß 9 §π °“√ √â“ß ß“π»‘≈ª–„π§√—Èßπ—Èπ¡’ª√–™“™π∑—Ë«‰ª„π À≈“°À≈“¬ “¢“Õ“™’æ¡“√à«¡ √â“ß √√§å º≈ß“π¥â«¬ çª√–™“™π´÷Ë߇√“‡√’¬°°—π«à“»‘≈ªîπ Õ“ “ ‡ªìπ™“«π“ ™“«∫â“π ¢â“√“™°“√ ∑âÕß∂‘Ëπ À√◊Õ∑À“√µÌ“√«®Õ–‰√°Áµ“¡·µà ‡√“„™â‚´‡™’¬≈ ¡’‡¥’¬ (Social Media) ‡ªìπ ◊ËÕ ‡ªî¥‡ø´∫ÿä§ (Facebook) „Àâ ¢âÕ¡Ÿ≈µà“ßÊ À“§π¡“√à«¡ ‡≈à“„Àâøíß«à“ ‡√◊ËÕß√“«·π«§‘¥‡ªìπÕ¬à“߉√ ·µà≈–ß“π®– ‰ª∑Ì“∑’ˉÀπ ¡’æ‘°—¥„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬«à“®–‡¥‘π ∑“߉ªÕ¬à“߉√ π—¥æ∫∑’ˉÀπ ß“π¡’Õ–‰√ ∫â“ß ‡¢“°Á®–°√–®“¬¢à“« “√‰ª „§√Õ¬“° ®–∑Ì“Õ–‰√°Á‰¥â ®–¡“™à«¬√—ß«—¥ µ’‡ âπ ‚√¬ªŸπ ª≈Ÿ°∂—Ë« ª≈Ÿ°À≠â“ ¢ÿ¥¥‘π ∑Ì“π“ ·∫°ø“ß ‰¥âÀ¡¥é ·¡â°“√∑Ì“ß“π®–‰¡à√“∫√◊Ëπ‰ª‡ ’¬ ∑ÿ°Õ¬à“ß·µà‚§√ß°“√π’È°Á Ì“‡√Á®‰¥â¥â«¬¥’ çÕÿª √√§¡’∑ÿ°∑’Ë ªí≠À“·µà≈–∑’Ë §≈–‡§≈â“°—π‰ª ªí≠À“‡√◊ËÕߧπ ªí≠À“ ‡√◊ËÕß√“™°“√ √–∫∫√“™°“√ ¢ÕÕπÿ≠“µ.. Õ¬à“ßÕ“®“√¬å∏ß™—¬ »√’ ÿ¢ª√–‡ √‘∞ ∑’Ë ®√‘ßÕ“®“√¬å®–∑Ì“‡√◊ËÕßÀ≠â“·Ω°§≈ÿ¡ ∑—Ë«¥‘π ‡√“ª√– “πß“π∑’Ë ¡ÿ¬ª√“°Ø«à“ √–‡∫’¬∫√“™°“√‰¡à “¡“√∂„Àâ‡√“‰ª∑Ì“ Õ–‰√„π∑–‡≈ ‡√“°Á·∫∫«à“ ·¬à·≈â«.. π“∑’  ÿ¥∑⓬∂Õ¬‰¡à‰¥â¥â«¬ ª“Ø‘À“√‘¬å¡“°§◊Õ ‡π◊ËÕß®“°Õ“®“√¬å∏ß™—¬‡ªìπ§π‡™’¬ß„À¡à°Á µ‘¥µàÕ°—∫‡À≈à“»‘≈ªîπ∑’ˇ™’¬ß„À¡à „π∑’Ë ÿ¥ ¿“¬„π§◊π‡¥’¬«‡√“‰¥â ù‡™’¬ß„À¡à Õ“√åµ ¡‘«‡´’¬¡û ∑’Ë∫Õ°«à“ ¡“‡≈¬.. ¡“∑Ì“∑’Ëπ’ˇ≈¬ ‡√“‡ª≈’Ë¬π„®¿“¬„π™—Ë« 24 ™—Ë«‚¡ß Õ“®“√¬å ÕÕ°·∫∫„À¡à ·≈⫇√“°Á¬â“¬‰ª‡™’¬ß„À¡à..  ß¢≈“‡√“¢ÕÕπÿ≠“µ‰ª„π¢≥– ‡¥’¬«°—π°—∫∑’ˇ√“∑Ì“ß“πÕ¬Ÿà∑’ˇ™’¬ß„À¡à °Á¡’ªí≠À“∑’ˠߢ≈“‡æ√“–«à“µ√ß∑’ˇ√“¢Õ ‰«â‡¢“‰¡àÕπÿ≠“µ „π∑’Ë ÿ¥‡√“°Á‰ª§ÿ¬°—∫ °√¡∑√—欓°√∏√√¡™“µ‘·≈– ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡¢“∫Õ°«à“ ù‡Õ“Õ¬à“ßπ’È.. æ’ˬ⓬¡“∑Ì“Õ’° ΩíòßÀπ÷Ëß∑’ËÀπâ“»Ÿπ¬å‡≈¬ »Ÿπ¬å¢Õß°√¡ ∑√—欓°√∑“ß∑–‡≈´÷Ë߇ªìπ∑’Ë¢Õ߇√“ º¡µ—¥ ‘π„®‰¥â‡≈¬û „π∑’Ë ÿ¥‡√“°Á¬â“¬ °≈“¬‡ªìπ¥’°«à“ ∫√‘‡«≥π—Èπ‡¢“‰¡à¡’Õ–‰√ Õ¬Ÿà„π∑–‡≈‡≈¬  –Õ“¥¡“°®√‘ßÊ é §ÿ≥æß»åæ√À¡ ‡≈à“øíß ç®–«à“‰ª‡√“°Á·§≈⫧≈“¥ §◊Õ∂â“ ‰¡àÕ¬“°‰¥âΩπ‡√“°Á®–‰¡à‡®Õ Õ—»®√√¬å¡“° ¬°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë¢Õπ·°àπ‡√“µâÕ߉ªª≈Ÿ°¢â“« ‡√“Õ¬“°‰¥âΩπ µÕπ∑’ˇ√“°Ì“≈—ß®–§√“¥¥‘π ´÷ßË ·¢Áß¡“°Ωπ°Áµ°¡“„Àâ‡√“ µÕπ∑’‡Ë √“‰¡àÕ¬“° ‰¥âΩπ°Á‰¡àµ° æÕ‡√“ª√—∫æ◊Èπ∑’ˇ √Á®

‡√“µâÕß°“√πÌÈ“Ωπ°Áµ° à«π∑’ËÕ◊Ëπ∑’ˇ√“ ‰¡àÕ¬“°‰¥âΩπÊ °Á‰¡àµ° ∑’Ë¿Ÿ‡°Áµ®√‘ßÊ ‡√“∫Õ°°—∫µ—«‡Õß«à“‰¡àÕ¬“°‰¥âΩπ·µàΩπ °Áµ°·µàæ∫«à“‡ªìπº≈¥’‡À¡◊Õπ°—πé §ÿ≥  ÿ√‘¬“ π“¡«ß…å Àπ÷Ëß„π»‘≈ªîπ ∑’Ë√à«¡ √â“ߺ≈ß“π»‘≈ª– 查∂÷ß°“√ ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘¥â«¬º≈ß“π»‘≈ª– ‰«â«à“ 牡à«à“®–‡ªìπ‡æ≈ßÀ√◊Õß“π»‘≈ª– ‡π◊ÈÕÀ“Õ¬Ÿà∑’Ë°“√‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘„πÀ≈«ß ‡À¡◊Õπ°—π æÕ‡√“查∂÷ß‚§√ß°“√ æ√–√“™¥Ì“√‘ 查∂÷ß ‘Ëß∑’Ë„πÀ≈«ß∑√ß∑Ì“ °—∫ª√–™“™π ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’ˇ¢â“„®ßà“¬Õ¬Ÿà·≈â« °—∫ª√–™“™π∑—Ë«‰ªÀ√◊Õ·¡â·µà°—∫»‘≈ªîπ °Áµ“¡ Õ¬à“ßÕ“®“√¬å∑«’ √—™π’°√ ‡√“µ‘¥µàÕ ∑à“π·ªÖ∫‡¥’¬«∑à“π°Áπ°÷ ∂÷߇√◊ÕË ßæ√–‚æ∏‘ ¡¿“√ √à“ßÕÕ°¡“‡ªìπ„∫‚æ∏‘ÏÀ≈“¬„∫·≈â«°Á¡’ ‡¢Á¡∑‘»‡À¡◊Õπ·ºà‡ªìπ√à¡‚æ∏‘Ï√ࡉ∑√‰ª ∑ÿ° “√∑‘» ∑ÿ°§π√—∫√Ÿâ‰¥âßà“¬Ê „π à«πß“π»‘≈ª–‡√◊ËÕß ùæ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√߇ªìπµ—«Õ¬à“ß·Ààߧ«“¡ ‡æ’¬√û §ÿ≥ ÿ√‘¬“ ‡≈à“„Àâøíß«à“ ç„πÀ≈«ß∑√ß∑Ì“Õ–‰√µà“ßÊ ‡¬Õ– §√—∫ ‰¡à„™à‡©æ“–‡√◊ËÕߢÕߧ«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà §«“¡°‘π¥’Õ¬Ÿà¥’ ª“°∑âÕߧ«“¡ ÿ¢∑ÿ°¢å ·µàæ√–Õߧå„Àâ¡“°°«à“π—Èπ.. µÕπ·√° ¬—߉¡à√Ÿâ«à“æ◊Èπ∑’ˇªìπÕ¬à“߉√·µàæÕ‰ª ‡ÀÁπ∫√√¬“°“»∑’ˉ√à‡™‘≠µ–«—π ´÷¡´—∫ ∫√√¬“°“»·≈â«√Ÿâ«à“∑’Ëπ—Ëπ‡ªìπ ∂“πªØ‘∫—µ‘ ∏√√¡ ©–π—Èπß“π°ÁµâÕ߇°’ˬ«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß ¢Õß∏√√¡– ·≈–Õ¬“°„Àâ∑Ì“·≈â«„™â‰¥â®√‘ß π÷°∂÷߇√◊ËÕߢÕß∫∑æ√–√“™π‘æπ∏å‡≈¬§√—∫ ∫∑æ√–√“™π‘æπ∏å‡√◊ËÕßæ√–¡À“™π° «à“¥â«¬‡√◊ËÕߧ«“¡‡æ’¬√ ´÷Ë߇°’ˬ«¢âÕß°—∫ æ√–æÿ∑∏»“ π“.. ‡ºÕ‘≠«à“µ√ßπ—Èπ¡’ À⫬ —°´÷Ë߇ªìππÌÈ“°Á‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—πæÕ¥’§√—∫é Àπ÷Ëß∫∑‡æ≈ß  Ÿà∫∑‡æ≈ß 4 ¿“§ °≈“¬‡ªìπº≈ß“π»‘≈ª–∫πº◊π·ºàπ¥‘π ∑—Ë«∑ÿ°¿“§¢Õߪ√–‡∑» ùπ‘∑“π·ºàπ¥‘πû ¬—ß∂Ÿ°∫—π∑÷°‰«â‡ªìπ¿“æ∂à“¬∑’Ë∂à“¬∑Õ¥ ‡√◊ËÕß√“«°“√∑Ì“ß“π¢Õß»‘≈ªîπ·≈–»‘≈ªîπ

Õ“ “ ‚¥¬§ÿ≥ ≥—∞æ≈ ∫ÿ≠ª“ “≥ §ÿ≥ æ‘»ÿ∑∏‘Ï ™Ÿ∫√√‡®‘¥ ·≈–§ÿ≥ «‘π‘µ√“ (æ√¥Ì“‡π‘πæß»å) ™Ÿ∫√√‡®‘¥ ç¡’√“¬°“√‚∑√∑—»πå∑’˵‘¥µ“¡°“√ ∑Ì“¿“√°‘®π’È∑—Èߥπµ√’°Á¥’ »‘≈ª°√√¡°Á¥’ 𑇫»»‘≈ªá°Á¥’ ®–‡ÀÁπÕ’°·ßà¡ÿ¡Àπ÷Ëß ¢≥–‡¥’¬«°—π¡’ à«π∑’Ë«’¥’‚Õ‡°Á∫‰«â‰¡à‰¥â ‡√“‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–À¬ÿ¥™—Ë«¢≥–π—Èπ ‰«â¥Ÿ‰¥â ‡™àπ·««µ“¢ÕߺŸâ§π §«“¡√Ÿâ ÷° ¢Õߧπ °Á‡≈¬µ“¡¡“¥â«¬¿“æ∂à“¬é §ÿ≥æß»åæ√À¡ ∫Õ° ç§πª°µ‘∑—Ë«‰ª∂â“®–‰ª¥Ÿπ‘‡«»»‘≈ªá ®–‰¡à “¡“√∂‡ÀÁπ¡ÿ¡∑’Ë™à“ß¿“æ∂à“¬®“° ∫πÕ“°“»‰¥â À√◊Õ®–‰¡à‡ÀÁπ·««µ“¢Õß §π∑’Ë®–¡“∑Ì“„π‡«≈“π—Èπ‰¥â ·µà¿“æ∂à“¬ ¢Õß™à“ß¿“æ®–∫—π∑÷°‡«≈“„π™à«ßπ—Èπ Õ“√¡≥å„π™à«ßπ—ÈπÕÕ°¡“πÌ“‡ πÕ.. „π ¿“æ‡√“®–‡ÀÁ𧫓¡√à«¡¡◊Õ√à«¡„® Ω√—Ëß ·¡à∫â“π ¥’‡® ∑À“√ ¢â“√“™°“√ π—°∏ÿ√°‘® ‡¥Á° ‡¢“¡“√à«¡°—π∑Ì“ß“π‰¡à¡’§à“„™â®à“¬  —°§π ∑ÿ°§π¡“¥â«¬„®‡¥’¬«°—π ¡“∂«“¬ æ√–‡°’¬√µ‘„πÀ≈«ßé §ÿ≥ ÿ√‘¬“ °≈à“« ‡ √‘¡ ∫∑‡æ≈ßπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ¿“æº≈ß“π »‘≈ª– ·≈–¿“æ°“√∑Ì“ß“π∫“ß à«π „𠂧√ß°“√π’È “¡“√∂‡¢â“™¡‰¥â∑’Ë https:// www.facebook.com/Nitarnpandin §«“¡∑ÿࡇ∑„π°“√∑Ì“ß“π‡æ◊ËÕ ‡∑‘¥æ√–‡°’¬√µ‘¡“®“°§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë¡’µàÕ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™ 秫“¡∑’˺¡‡ªìπ π‘∑«ß»å „π∫â“π §ÿ≥≈ÿ߇ªìπÀ—«Àπâ“ Ì“π—°æ√–√“™«—ß §ÿ≥Õ“‡ªìπ¢â“À≈«ß ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’Ë º¡‡ÀÁπ º¡‡¢â“‰ª «π®‘µ√≈¥“º¡‡ÀÁπ ÀâÕß∑¥≈ÕߢÕß∑à“π  ‘Ëß∑’Ë∑à“π∑Ì“ ¢≥–‡¥’¬«°—πº¡Õ¬Ÿà„π√ÿàπ∑’ˇÀÁπ®“°¢à“««à“ ∑à“π∑Ì“Õ–‰√∫â“ß ¢≥–‡¥’¬«°—πº¡‡ªìπ π—°§âπ§«â“ º¡®–Õ¬“°√Ÿâ«à“Õ–‰√§◊Õ §«“¬‡À≈Á° Õ–‰√§◊ÕΩπÀ≈«ß ∑Ì“‰¥â

ภาพถ‹ายในวันฟ‡าฝนเปšนใจที่แปลงเกษตรทดลอง คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก‹น จังหวัดขอนแก‹น

รอยยิ้มของศิลปนอาสา

:5

นิทรรศการภาพถ‹ายเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั ฯ : LAND ART HONOURING KING RAMA IX ซึง่ จัดขึน้ ในช‹วงป‚ พ.ศ.2555 Õ¬à“߉√ ¡—πµâÕߪ√–°Õ∫‰ª¥â«¬ °√–∫«π°“√Õ–‰√∫â“ß ¬‘Ë߉¡à‰¥â·§à√—∫√Ÿâ«à“ ∑à“π∑Ì“ΩπÀ≈«ßπ– º¡¬—ß√Ÿâ«à“°“√®–§‘¥ ®–∑Ì“ ‘Ë߇À≈à“π’È¡—πµâÕߪ√–°Õ∫‰ª¥â«¬ Õ–‰√∫â“ßé §ÿ≥æß»åæ√À¡ ∫Õ° ç„π´’°¢Õßπ—°¥πµ√’ µâÕ߇¢â“„® Õ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“‰¡àπ“π¡“π’È —° ‘∫°«à“ªï∑’Ë¡’

‡æ‘Ë߇°‘¥‰¥â‰¡àπ“π‡¡◊ËÕ 60 ªï∑’Ë·≈â« ·≈– ‡¡◊ËÕ 60 ªï∑’Ë·≈â«¡’π—°¥πµ√’æ√–ÕߧåÀπ÷Ëß ·µà߇æ≈ß ‡æ≈ßæ√–√“™π‘æπ∏å‡æ≈ß·√° §◊Õ ù· ߇∑’¬πû µÕππ’ÈÕ“¬ÿ 60 °«à“ªï·≈â« ‡ªìπ‡æ≈ß∫≈Ÿ å º¡«à“∑à“π∑—π ¡—¬¡“° ‡≈¬π– À≈—ß®“°π—ÈπÕ’°‡ªìπ ‘∫Ê ªï °«à“®–¡’„§√√Ÿâ®—°‡æ≈ß∫≈Ÿ å ·µà∑à“π æ√–√“™π‘æπ∏å‡æ≈ß∫≈Ÿ å·≈â« ‰¡à„™à ‡æ≈߇¥’¬«‡ªìπÀ≈“¬Ê ‡æ≈ß º¡À—¥¥πµ√’„π™à«ß∑’Ë∫â“π‡√“¬—ß ‰¡à‰¥â¡’¥ÿ√‘¬“ߧ»‘≈ªáÀ√◊Õ𑵬 “√‡¡◊Õß πÕ°À√◊Õ«à“¬Ÿ∑Ÿª (Youtube) ‡æ≈߉∑¬ „π¬ÿ§π—Èπ‡ªìπ≈Ÿ°°√ÿß≈Ÿ°∑ÿàß.. ¬ÿ§π—È㧭 ¡’Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡Àπ÷Ëß ’·¥ß∑’ËæàÕ„Àâ æàÕº¡ ‡≈àπ¥πµ√’¥â«¬ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‡æ≈ß æ√–√“™π‘æπ∏å  ß —¬¡“°‡≈¬∑’ˇ¢“‡≈àπ °—πßà“¬Ê π’˧Õ√å¥∑’ˇ¢’¬π‰«â§◊Õ§Õ√å¥Õ–‰√ º¡‰¡à‡§¬‡ÀÁπ„πÀπ—ß ◊Õ‡æ≈ßÕ◊Ëπ.. º¡‡√‘Ë¡®“°°“√‡≈àπ ‘Ëß∑’Ë¡“°°«à“§Õ√å¥ ´’ (C) ‡Õ‰¡‡πÕ√å (Am) ‡Õø (F) ®’ (G) ¥â«¬Àπ—ß ◊Õ‡æ≈ßæ√–√“™π‘æπ∏å º¡√Ÿâ®—° √Ÿª·∫∫ (Progression) ¢Õß∫≈Ÿ å¥â«¬ °“√‡≈àπ‡æ≈ß Candle light Blues ∑à“π หุน‹ ไล‹กา 1,200 ตัว ป˜กลงบนนาขŒาวเปšนรูปหนŒาพระอัจนะ บนพืน้ ทีแ่ ปลงนาขŒาวในจังหวัดสุโขทัย ‡ªìπÀπ÷Ëß„ππ—°¥πµ√’§π·√°Ê ∑’ˇªìπ ·√ß∫—π¥“≈„®„Àâº¡é §ÿ≥ ÿ√‘¬“ 查„π‡√◊ËÕ߇¥’¬«°—ππ’ȉ«â«à“ ç„πÀ≈«ß‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π∑ÿ°‡√◊ËÕß µ—Èß·µà‡¥Á°¡“‡√“Õ¬Ÿàµà“ß®—ßÀ«—¥∂â“查∂÷ß „πÀ≈«ßπ÷°∂÷߇®â“øÑ“‡®â“·ºàπ¥‘π ∑ÿ°∫â“π ∑’ˇ√“‰ªªØ‘∑‘π„πÀ≈«ßÀ¡¥‡≈¬ ·µàµÕ𠇥Á°‡√“‰¡à√Ÿâ«à“„πÀ≈«ß¡’∫∑∫“∑ Ì“§—≠ Õ–‰√ √Ÿâ·µà«à“§ÿ≥¬“¬‰À«â·≈â«∑ÿ°§πµâÕß ¡’√Ÿª„πÀ≈«ßÕ¬Ÿà∑’Ë∫â“π„°≈âÊ °—∫À‘Èßæ√– æÕ‚µ¡“‡√“‡ÀÁπæ√–√“™°√≥’¬°‘®¢Õß „πÀ≈«ßµ“¡ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå ®π°√–∑—Ëß«à“ ‡√“‰¥â¡“∑Ì“ß“πÕ¬Ÿà°—∫§ÿ≥∫ÿ≠™—¬ ‡√“∂÷ß √Ÿâ«à“æ√–Õߧå∑à“π∑Ì“‡¬Õ–¡“°  ’Ëæ—π°«à“ ‚§√ß°“√„πæ√–√“™¥Ì“√‘ ·§à‡√“∑Ì“‡√◊ËÕß งานศิลปะ ‘พระเจŒาอยู‹หัวทรงเปšนตัวอย‹างแห‹งความเพียร’ โดยคุณ สุริยา นามวงษ และศิลปน 𑇫»»‘≈ªá‡√“°Á‡Àπ◊ËÕ¬·≈â«·µàæ√–Õߧå อาสา ไดŒรับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธเรื่อง ‘พระมหาชนก’ ∑à“π∑Ì“ ’Ëæ—π‚§√ß°“√ ·≈–‰ª„π ∂“π∑’Ë ∑’Ë§π‰ª‰¡à‰¥â ∑À“√∑’˵“¡‡ ¥Á®¬—ß∫Õ°«à“ Õ¬à“‰ª‡≈¬.. ‰¡à¡’„§√‡¢â“‰ª∂÷ß æ√–Õß§å °Á‡ ¥Á®‰ª ‡æ◊ËÕ®–™à«¬‡À≈◊Õ·°â‰¢ªí≠À“ ∑ÿ°¢å¬“°¢Õߪ√–™“™π ªí≠À“‡√◊ËÕß ª“°∑âÕß µ√ß∑’ËÕ—πµ√“¬∑’ˇ ’ˬߵàÕÕ“«ÿ∏ ∑à“π°Á‡ ¥Á®‰ª ‰¡à¡’À√Õ°§√—∫ æ√–¡À“°…—µ√‘¬å∑’ˇ√“®–‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë æ√–Õߧ凥‘π‰ª∑—Ë«∑ÿ° “√∑‘» ‰ª∑’ˇªìπ À≈ÿ¡‡ªìπ∫àÕ ‰ª∑’ËÕ—πµ√“¬ ‡√“®–‡ÀÁπ¿“æ °…—µ√‘¬åÕ¬Ÿà„π∫—ß≈—ß°å „π∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡ ÿ¢ ·µàæ√–Õߧå ≈–§«“¡ ÿ¢ à«πæ√–Õߧ塓 ‡æ◊ËÕª√–™“™π¢Õßæ√–Õß§å º¡«à“‡√“‡ªìπ§π√ÿàπÀπ÷Ëß∑’Ë‚™§¥’‰¥â ‡°‘¥¡“Õ¬Ÿà„µâ√à¡‚æ∏‘ ¡¿“√¢Õßæ√–Õߧå æ√–Õߧ凪ìπæ√–‚æ∏‘ —µ«å∑’Ë¡’Õ¬Ÿà®√‘ß„π º◊π·ºàπ¥‘π‰∑¬é π‘∑“π·ºàπ¥‘𠇪ìπ‡æ’¬ßÀπ÷Ëß„π‡√◊ËÕß ‡≈à“®“°®‘µ„®·Ààߧ«“¡®ß√—°¿—°¥’ Õ—π‡°‘¥ ®“°§«“¡ Ì“π÷°„πæ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ ∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ߪ√–°Õ∫æ√–√“™°√≥’¬°‘® ¡“°¡“¬ ‡æ◊ËÕ √â“ß™’«‘µ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà∑’Ë¥’ ¢÷ÈπÕ¬à“߬—Ë߬◊π„Àâ°—∫æ °π‘°√™“«‰∑¬ ·≈–∑√߇ªìπ·∫∫Õ¬à“ß·≈–·√ß∫—π¥“≈„® „À⺟â§π¡“°¡“¬‡ ¡Õ¡“·≈–®“°π’È µ≈Õ¥‰ª ¥—ß∑√߇ªìπ ∏  ∂‘µ„π¥«ß„® ‰∑¬∑—Ë«À≈â“

ศิลปนอาสา มาดŒวยหัวใจดวงเดียวกัน

»‘≈ªîπ‰∑¬§πÀπ÷Ëß À√◊Õ«à“À≈“¬§π ∑’Ë ‡√’¬°µ—«‡Õß«à“‡ªìπ»‘≈ªîπ∫≈Ÿ å (Blues) ª√–‡∑»‰∑¬√Ÿâ®—°À√◊Õøí߇æ≈ß∫≈Ÿ å°—π ®√‘ßÊ ®—ßÊ ‡¢â“„®«à“Õ—ππ’ȧ◊Õ‡æ≈ß∫≈Ÿ å º¡«à“Õ¬Ÿà„π™à«ß‰¡à‡°‘π¬’Ë ‘∫ªï¡“π’ȇÕß ·µà π—∫∂Õ¬À≈—߉ªµ—Èß·µà«—π‡°‘¥¢Õߥπµ√’ ª√–‡¿∑π’È„π¬ÿ§ 50 À√◊Õ 40 ¥πµ√’∫≈Ÿ å

‡√’¬∫‡√’¬ß®“° ùπ‘∑“π·ºàπ¥‘π ‡√◊ËÕ߇≈à“®“° ≈Ÿ°¢ÕßæàÕû Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå°√ÿ߇∑æ∏ÿ√°‘® ‡´§™—Ëπ°√ÿ߇∑æ«—πÕ“∑‘µ¬å §Õ≈—¡πå‡√◊ËÕß ®“°ª° ©∫—∫«—πÕ“∑‘µ¬å∑’Ë 16 ∏—𫓧¡ æ.». 2555


6: กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วลัญช์ สุภากร ศูนย์ภาพเนชัน่ และ www.ohm.go.th

ดิ

น เป็นรากฐานของการเกษตร ดินบนผืนแผ่นดินไทย อุดมสมบูรณ์เหลือ ทั่วทุกภาค ล้วนมีพืชผลรสอร่อยประจ�ำถิ่น ลองกอง ตันหยงมัส เงาะโรงเรียน ทุเรียนเมือง นนท์ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ชมพู่เมืองเพชร ลิ้นจี่จักรพรรดิ ฯลฯ เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ อาศัยดินเลี้ยงชีพ ทว่ามิได้ดูแลรักษาดิน อย่างเหมาะสมควบคูก่ นั ไป ความเสือ่ มโทรม ของดินจึงปรากฏอย่างแพร่หลาย ไม่ต�่ำกว่า 60 ปีที่ผ่านมา ย้อนกลับไปในปีพ.ศ.2493 หลังจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงตัดสินพระราชหฤทัยทรงงาน ในเรื่องการพัฒนาในทันที ด้วยการ เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมพสกนิกร ในต่างจังหวัดและทุกสภาพพื้น ไม่ว่าจะยากล�ำบากทุรกันดารอย่างไร พระองค์ก็เสด็จไปจนถึง การเสด็จฯ ต่างจังหวัดทุกพื้นที่ ท�ำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาของเกษตรกร ชนบทห่างไกล ก็คอื ความยากจนแร้นแค้น เนื่องจากประกอบอาชีพทางการเกษตร ไม่สัมฤทธิ์ผล ขาดน�้ำ ทรงเห็นด้วย สายพระเนตรของพระองค์เอง ปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดี กรมชลประทาน เคยกล่าวไว้ ประกายแห่งความสนพระราชหฤทัย เรื่อง ‘ดิน’ ได้ริเริ่มตั้งแต่ครั้งพระองค์ เสด็จประพาสพื้นที่ เขาเต่า อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปีพ.ศ.2506 เวลานั้น สิริพงศ์ บุญหลง ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับ FAO และมีต�ำแหน่ง อยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้น�ำ มร.แฟรงค์ อาร์ มอร์แมน (Dr.Frank R. Moormaan) นักวิทยาศาสตร์ดินชาวฮอลแลนด์ จาก FAO เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เขาเต่า “ดร.มอร์แมนได้เจาะดินถวายให้ ทอดพระเนตร และถวายรายงาน ให้ทรงทราบว่า ดินบริเวณนี้ไม่ดี เป็นทั้งดินเปรี้ยวและดินเค็ม ท�ำให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงรู้จักดินประเภทนี้ตั้งแต่ ตอนนั้น และทรงให้ความสนใจเรื่องดิน มากขึ้นหลังจากดร.มอร์แมนได้อธิบาย ให้ทรงทราบถึงความแตกต่างของดิน ประเภทต่างๆ รวมทัง้ ส่วนทีไ่ ม่ควรเรียกว่า ดินด้วย” ศ.พิเศษสันทัด โรจนสุนทร ราชบัณฑิต กล่าว สมัยก่อน ‘กรมพัฒนาที่ดิน’ มี กองส�ำรวจดิน เพื่อส�ำรวจดินทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงใช้หน่วยงานนี้เข้าไป ส�ำรวจและศึกษาสภาพดิน เมื่อได้ข้อมูล มาแล้วก็จะถวายรายงาน และจะ ทรงวินิจฉัยว่า จุดไหนท�ำการเกษตรได้ จุดไหนควรแก้ไข ซึ่งบางจุดอาจกินพื้นที่ ถึง 300-500 ไร่ สมพงษ์ ถีรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเคยถวายงาน เล่าไว้ในหนังสือ ‘แม่อยากให้เธออยู่กับดิน’ การส�ำรวจดินโดย ‘กรมพัฒนาที่ดิน’ ด�ำเนินการส�ำรวจด้วยระบบอนุกรมวิธานดิน ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐฯ ท�ำให้มีข้อมูลดินของ ประเทศไทยมากมาย เรียกว่า ชุดดิน แบ่งเป็นกลุ่ม ดินดี เช่น ชุดดินบางกอก ชุดดินท่าเรือ ชุดดินนครปฐม ชุดดิน ก�ำแพงแสน ชุดดินโคกกระเทียม ฯลฯ และกลุ่ม ดินมีปัญหา เช่น ชุดดินจันทึก ชุดดินสกล ชุดดินห้วยยอด ชุดดินกุลาร้องไห้ ชุดดินนราธิวาส ฯลฯ ชุดดินแต่ละกลุ่ม แสดงข้อมูลและ แสดงตัวอย่างดินของจริงที่ขุดลึกลงไป 117 เซนติเมตร ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท�ำให้เห็นทั้งสี ลักษณะการเรียงตัว ความหนาแน่น องค์ประกอบของเนื้อดิน อินทรีย์วัตถุ ระบุค่าความเป็นกรด-ด่าง ความเสื่อมโทรม ฯลฯ จึงท�ำให้ทราบว่า ดินแต่ละประเภทเหมาะส�ำหรับปลูกพืช ชนิดใด หรือต้องหาวิธีปรับปรุงแก้ไขดิน อย่างไรเพื่อให้เพาะปลูกได้ หรือใช้ผืนดิน นั้นๆ ให้เหมาะกับประโยชน์แบบใด สภาพดินที่มีปัญหาต่อการ ท�ำการเกษตรของชาวบ้านนี้เองที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงแบกรับไว้เพื่อหาวิธีแก้ไข ผ่านโครงการพระราชด�ำริต่างๆ “โครงการของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้งหมด

กำ�ลังของชาวดิน ทรงปลูกหญ้าแฝก ณ พื้นที่ลาดชันเชิงเขาด้านทิศเหนือ โครงการฯ เขาชะงุ้ม 7 มิ.ย.2535

‘หญ้าแฝก’ ต้นหญ้าที่มีรากแข็งแรงและยาวได้มากถึง 170 เซนติเมตร จัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายในหอประชุมกองทัพเรือ พ.ศ.2549 ไม่วา่ จะชีไ้ ปทีไ่ หน เป็นดินทีม่ ปี ญ ั หาทัง้ นัน้ การเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องดินอย่างจริงจัง จึงแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของ พระองค์ท่าน” รศ.พิเศษ เล็ก มอญ เจริญ อดีตข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ที่เคยถวายงานสนองพระบาทตั้งแต่ ยุคแรกๆ ของโครงการพระราชด�ำริ หนองพลับ-กลัดหลวง กล่าว โครงการพระราชด�ำริที่เป็นตัวอย่าง ของการเข้าถึงแก่นกลางของปัญหาความ เสื่อมโทรมของดินแห่งหนึ่ง คือ โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (จังหวัด ฉะเชิงเทรา) ซึ่งราษฎรได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จ�ำนวน 264 ไร่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2522 เพือ่ สร้างพระต�ำหนัก แต่พื้นที่ดังกล่าว ราษฎรใช้ ปลูกมันส�ำปะหลังต่อเนื่องหลายสิบปี โดยปราศจากการท�ำนุบ�ำรุงดินที่เหมาะสม

สภาพดินทั่วไปในวงวิชาการเรียกว่า ชุดดินสัตหีบ หรือ ชุดดินจันทึก ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ อุ้มน�้ำได้น้อย ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น ก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชจะทรงรับเอา ‘ที่ดิน’ เข้าไว้ในโครงการ ทรงถามราษฎร ที่น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินว่า หากไม่สร้าง ต�ำหนัก แต่สร้างเป็นสถานทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ การเกษตรจะเอาไหม เมื่อราษฎรตอบว่า ยินดียิ่ง จึงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ถ้าหากบอกว่าดินไม่ดี ไม่ช่วย ไม่ท�ำ ลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศ จะกลายเป็นทะเลทรายหมด” ในเอกสารที่พระราชทานแก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการพระราชด�ำริ(กปร.) ทรงบันทึกและวิเคราะห์อย่างแยบยล เป็นแนวทางพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ความว่า “เป็นดินทราย มีแร่ธาตุน้อย” “ที่ดินที่อยู่ในร่องห้วย มีคุณภาพ พอใช้ได้ ไม่มีปัญหามาก ใช้ปุ๋ย ตามปกติ ที่บนเนินปรากฏว่าเป็นทราย ดินดาน และหิน ต้องปลูกหญ้า ตามแนวระดับ เพื่อยึดดินและให้เกิด ปุ๋ยอินทรีย์ ดิน(ทราย)ที่ไม่ปลูกหญ้า ถูกชะล้างเมื่อฝนตก ปลูกต้นไม้ นานาชนิดเพื่อรักษาความชุ่มชื้น” ก่อนด�ำเนินการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ทรงให้เริ่มต้นด้วยการสร้าง ‘แหล่งน�้ำ โดยมีพระราชด�ำรัสว่า “ก่อนอื่นได้สร้างเขื่อนห้วยเจ๊ก ซึง่ มีน�้ำซับ(พิกดั QR.715208) เมือ่ ไปท�ำ พิธีเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ที่วัดเขาหินซ้อน ได้ไปส�ำรวจพื้นที่และ ก�ำหนดที่ท�ำเขื่อน(8 สิงหาคม 2522) ต่อจากนั้นได้สร้างอ่างเก็บน�้ำเพิ่มเติม

“หากปล่อยทิ้งไว้ จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุด” พระราชปรารภของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อคราวที่เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ต�ำบลห้วยทราย (5 เมษายน 2526) พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรม ของพื้นที่โดยรอบพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ที่มีแต่ความแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรม อย่างรุนแรง ‘ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ’ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมี กองก�ำกับการที่ 1 กองบังคับพิเศษ ต�ำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้ดูแลศูนย์ศึกษาฯ แห่งนี้ (นอกเขต) คืออ่างห้วยส�ำโรงเหนือและ ห้วยส�ำโรงใต้...” “เมื่อพัฒนาน�้ำขึ้นมาบ้างแล้ว ก็เริ่มปลูกพืชไร่ และเลี้ยงปลาในที่ลุ่ม ส่วนที่อยู่บนเนินก็เลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้า และต้นไม้ผลและป่า การเลี้ยงปศุสัตว์ ปลูกหญ้า และต้นไม้นี้ จะท�ำให้ดินมีคุณภาพดีขึ้น ในที่สุด จะใช้ที่ดินได้ทั้งหมด กรรมวิธีนี้อาจต้อง ใช้เวลานาน จะสามารถเปลี่ยนจาก กระบวนการที่ไปทางเสื่อม มาเป็น ทางพัฒนาให้เป็นพื้นที่สมบูรณ์..” ผลของการด�ำเนินงานตามแนว พระราชด�ำริ ท�ำให้ ศูนย์พฒ ั นาเขาหินซ้อน เป็นที่รู้จักในเรื่องการพัฒนา ดินในพื้นที่

ยอดแย่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์หรือ ดีกว่าเก่าได้เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 ไร่ บังเกิดคุณูปการแก่พสกนิกร ทั้งในและนอกพื้นที่ กรณี ดินเปรี้ยว เป็นโจทย์ยากที่สุด โจทย์หนึ่งของการปรับปรุงดิน แต่พระองค์ทรงท�ำให้กลายเป็นเรื่อง เข้าใจง่ายด้วยทฤษฎีที่ทรงเรียกว่า แกล้งดิน ทรงใช้ทฤษฎีนี้บ�ำบัดทุกข์ ให้เกษตรกร โดยเริม่ ทดลองที่ ศูนย์ศกึ ษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ (จังหวัดนราธิวาส) เดิมทรง ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องน�้ำท่วมพื้นที่ ‘พรุ’ ซึ่งเป็นอ่างกระทะ เวลาน�้ำมาก ก็ล้นท่วมขอบพรุที่ชาวบ้านอาศัยอยู่


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

“พอดี ดร.มอร์แมน เข้าเฝ้าฯ และ ได้กราบบังคมทูลกับในหลวงว่า พื้นที่พรุ มีศักยภาพที่จะเกิดกรดอยู่ตลอดเวลา ถ้าระบายน�ำ้ ออกไป เนือ่ งจากมีแร่กำ� มะถัน อยู่ข้างล่าง สารพวกนี้ถ้าน�้ำแห้งแล้ว โดนอากาศเมื่อไหร่จะท�ำปฎิกิริยากัน ท�ำให้ดินเปรี้ยว ท่านทรงทราบเรื่องนี้ แต่ก็ยังไม่ได้ลึกเท่าไหร่ ท่านจึงได้ทรง ลงพื้นที่ ตอนนั้นประมาณปี 2523 ผมเป็น ข้าราชการชั้นโทอยู่ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระองค์ และได้กราบบังคมทูลเรื่องนี้ พระองค์ก็ทรงมีรับสั่งว่า งั้นเราก็อาจารย์ คนเดียวกัน (คือดร.มอร์แมน) แต่ฉัน ไม่ใช่ระบายน�้ำนะ ของฉันเป็นชักน�้ำ” พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การพัฒนาดิน มูลนิธิชัยพัฒนา กล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเริ่มต้นด้วยการ ท�ำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฎิกิริยาทางเคมีของดิน วิธีการนี้ กระตุ้นให้สารไพโรต์ท�ำปฎิกิริยากับ ออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรม ก�ำมะถันออกมา ท�ำให้ดินเปรี้ยวสุดขีด จนพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จากนั้น จึงหาวิธีปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถ กลับมาท�ำการเพาะปลูกได้อีกครั้ง เช่น ปาล์มน�้ำมัน สบู่ด�ำ มะพร้าว ผักหวานบ้าน ชะอม ผักกูด ข้าวโพด ลองกอง ส้มโชกุน แม้กระทั่งการท�ำ นาข้าว ที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย 30-40 ถัง/ไร่ ต้นแบบความส�ำเร็จที่ ‘พิกุลทอง’ น�ำไปสู่การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้กับ เกษตรกรในอีกหลายพื้นที่ของประเทศ เช่น ลุ่มน�้ำปากพนัง(นครศรีธรรมราช) พื้นที่ดินเปรี้ยวในจังหวัดนครนายก และ บ้านโคกอิฐ-โคกใน(นราธิวาส) จนกระทั่งมาถึงการอนุรักษ์และ แก้ปญ ั หาดินด้วย หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาและพบว่า หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผง เหมือนก�ำแพงช่วยกรองตะกอนดินและ รักษาหน้าดินได้ดี ด้วยรากที่มีความยาว

ดินลูกรัง ต้นหญ้าก็เริ่มงอกงาม แสดง ให้เห็นว่ารากหญ้าแฝกอุ้มน�้ำเอาไว้อย่างดี พระราชกรณียกิจและโครงการ เกี่ยวกับการฟื้นฟูคุณภาพดินอันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริเพื่อคลายทุกข์ของ แผ่นดิน -พสกนิกรของพระองค์กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ กล่าวถึงความสน พระราชหฤทัยในการแก้ปัญหาเรื่องดิน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ว่า “เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�ำเนินพิพิธภัณฑ์เกษตร เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนิน แห่งชาติคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ไปทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ อ.พนมสารคาม พระองค์ทรงมีรับสั่งกับผมว่า.. ..สมเด็จพระเทพรัตนฯ เคยถามว่า ท�ำไมจึงท�ำเฉพาะดินยากๆ หรือท�ำแต่ ดินปัญหา ก็อธิบายให้ฟังว่า ดินยากๆ นั้นไม่มีคนท�ำ จึงต้องท�ำ ถ้าท�ำได้ก็จะ มีประโยชน์ เมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจ แต่ เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้ว ดินดีๆ จะไม่ท�ำ” ด้วยพระปรีชาสามารถและ พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรดินอันเป็นที่ประจักษ์ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences : IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลกเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณเมื่อวันที่ 16 เมษายน IUSS ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ‘วิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม’ พ.ศ.2555 และขอพระราชทาน วันที่ 5 ธันวาคม เป็น วันดินโลก ได้ถึง 170 เซนติเมตร และมีความแข็งแรง การชะล้างพังทลายของดิน สาเหตุส�ำคัญ (World Soil Day) สามารถเจาะลงไปในดินที่มีความแข็ง ที่ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม สูญเสียธาตุอาหาร ทรงครองแผ่นดิน ทรงแก้ปัญหา จึงสามารถเปลี่ยน ‘ดินดาน’ ที่ราก ปลูกพืชไม่ขึ้น เกิดสภาพแห้งแล้ง พบมาก เรื่องดิน ทรงรวบรวมแผ่นดินไว้เป็น พืชเศรษฐกิจยากชอนไชลงไปได้ ในบริเวณที่ดินเชิงเขาซึ่งมีความลาดชัน ปึกแผ่นเพื่อคนไทย ทรงเป็น ‘ก�ำลัง’ ให้กลายเป็นดินที่ร่วนซุยขึ้นได้ ณ โครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน ให้กับชาวดิน พระราชทานพระราชด�ำริเกี่ยวกับ เสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก หญ้าแฝกครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พระราชด�ำริ (จังหวัดราชบุรี) พื้นที่ พ.ศ.2534 แก่ สุเมธ ตันติเวชกุล ส่วนใหญ่จากสภาพดินลูกรังแห้งแล้ง หมายเหตุ : เรียบเรียงจากเรื่อง เลขาธิการส�ำนักงาน กปร.ในขณะนั้น พื้นที่ลาดเท หลังจากขุดร่องเพื่อ ‘ก�ำลังของชาวดิน’ หนังสือพิมพ์ โดยให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก เมื่อฤดูฝนผ่านพ้น พื้นที่ กรุงเทพธุรกิจ เซ็คชัน่ ‘กรุงเทพวันอาทิตย์’ เพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและป้องกัน ด้านบนจากที่เคยเห็นเป็นสีแดงของ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2555

:7

ผลงานชื่อ : มหาราชา ศิลปิน : ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยร่วมแสดงในโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยวาระ ‘84 ในหลวง นัยยะ แห่งองค์ราชัน’ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (21 ธ.ค.2554-14 ม.ค.2555)

“คนไทยที่เรามีชาติได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์

สิ่งที่เราท�ำได้ทุกวันนี้ คือท�ำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด”

ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี


คนไทยโชคดีทมี่ ี ‘โครงการหลวง’ 2512 พระราชทานเงิน 2 แสนบาท ให้ ม.เกษตรศาสตร์ จัดหาที่ดิน ส�ำหรับด�ำเนินงานวิจัยไม้ผลเขต หนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งมีพื้นที่คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า “สวนสองแสน”

2512 ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อเป็นสถานีทดลองการปลูกพืช เขตหนาวชนิดต่าง ๆ ในหุบเขาสูงของ ดอยอ่างขาง (ที่อยู่ตอนเหนือสุดของ ประเทศไทย) มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,400 เมตร

2513 สาธารณรัฐไต้หวันได้สนับสนุน ส่งพันธุ์พืช เช่น สาลี่ ท้อ บ๊วย พลัม พลับ วอลนัท เห็ดหอม เห็ดหูหนู ตังกุย เก๊กฮวย ดอกไม้จีน ไม้โตเร็ว เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ

2515 แปรรูปผลผลิตการเกษตร เริ่มจากการแปรรูป ผลสตรอว์เบอร์รี่ของเกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิต ได้ราคาสูงขึ้น

2516 มีงานวิจัยด้านอื่น เช่น ไม้ผลเขตหนาว การเลี้ยงครั่ง กาแฟอราบิก้า ชา ไม้ตัดดอก สตรอว์เบอร์รี่ เห็ดหอม ฯลฯ

วามเป็นมาของโครงการหลวง มีจุดเริ่มที่... เมื่อปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้พระต�ำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ทรงทราบว่าชาวเขาปลูกฝิ่น มีฐานะ ยากจน และเก็บท้อพื้นเมืองขาย และทรงทราบว่าสถานีทดลองดอยปุย ของ ม.เกษตรศาสตร์ ได้น�ำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อ พื้นเมืองได้ ทรงให้ค้นคว้าหาพันธุ์ท้อที่เหมาะที่ท�ำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น โดยพระราชทานเงิน 2 แสนบาท ให้ ม.เกษตรศาสตร์ จัดหาที่ดินส�ำหรับ ด�ำเนินงานวิจัยไม้ผลเขตหนาวเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งมีพื้นที่ คับแคบ ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า “สวนสองแสน” พ.ศ.2512 ทรงเริ่มต้นโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ โดย มี ม.จ.ภีศเดช รัชนี เป็นผู้อ�ำนวยการ เรียกในระยะแรกว่า “โครงการหลวง พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ รวม กับเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ส�ำหรับเป็นงบประมาณ พ.ศ.2512 ตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อเป็นสถานีทดลองการ ปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ ในหุบเขาสูงของดอยอ่างขาง (ที่อยู่ตอนเหนือ สุดของประเทศไทย) มีภูเขาล้อมรอบทุกด้าน สูงจากระดับน�้ำทะเล 1,400 เมตร ฤดูร้อน พ.ศ.2513 มจ.ภีศเดช รัชนี เสด็จไปยังไต้หวัน ต่อมาคณะ กรรมการส่งเสริมอาชีพทหารผ่านศึก ส่งนายซุง ซิง หยุน จากฟาร์มฟูซูซาน เข้ามาศึกษาสภาพพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างโครงการหลวงและไต้หวัน โดยไต้หวันได้สนับสนุนส่ง พันธุ์พืช เช่น สาลี่ ท้อ บ๊วย พลัม พลับ วอลนัท เห็ดหอม เห็ดหูหนู ตังกุย เก๊กฮวย ดอกไม้จีน ไม้โตเร็ว เมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เจ้า หน้าที่โครงการหลวงไปศึกษาดูงานและฝึกงานที่ไต้หวันด้วย พ.ศ.2515 องค์การสหประชาชาติ สนับสนุนการด�ำเนินงานโครงการ UN/Thai Program for Drug Abuse Control โดยมี ม.จ.ภีศเดช รัชนี ผู้อ�ำนวยการโครงการหลวง พระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา เป็น ผู้อ�ำนวยการโครงการอีกต�ำแหน่งหนึ่ง นอกจากนี้ได้สนับสนุนงบประมาณ และส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว เช่นที่แม่โถ อ.ฮอด บ้านพุย อ.แม่แจ่ม บ้านขุนวาง ฯลฯ พ.ศ.2516 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA/ARS) สนับสนุน ทุนแก่โครงการหลวงในการวิจัยการเกษตรบนที่สูงปีละประมาณ 20 ล้านบาท รวมทั้งงานวิจัยด้านอื่นเช่น ไม้ผลเขตหนาว การเลี้ยงครั่ง กาแฟอราบิก้า ชา ไม้ตัดดอก สตรอว์เบอร์รี่ เห็ดหอม ฯลฯ พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวเขา ในพื้นที่ต่าง ๆ พบว่ามีสภาพยากจนและยากแก่การเข้าถึง ทรงโปรด เกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อเป็นงบประมาณด�ำเนินงาน เรียก ชื่อโครงการพัฒนาหมู่บ้านของชาวเขาในระยะนั้นว่า โครงการหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 4-9 หมู่บ้าน ได้แก่ โครงการหลวงแม่แฮ, ทุ่งหลวง, แม่ ปูนหลวง, ปางอุ๋ง และแม่ลาน้อย พ.ศ.2522 กระทรวงเกษตรสหรัฐ สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา ชุมชนชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นในพื้นที่โครงการหลวง รวม 5 แห่ง พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้โครงการหลวงจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโครงการหลวง โดย พระราชทานเงินเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ เริ่มแรก 500,000 บาท พ.ศ.2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายา เสพติด โดยส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น แต่ปลูกพืชอื่นแทน จึงกล่าวได้ ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

ข้อมูล : มูลนิธิโครงการหลวง (royalprojectthailand.com)

กรุงเทพธุรกิจ • ฉบับที่ 755 วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 www.facebook.com/attaste

2521 โครงการหลวง ครอบคลุมพื้นที่ 4-9 หมู่บ้าน ได้แก่ โครงการหลวงแม่แฮ, ทุ่งหลวง, แม่ปูนหลวง, ปางอุ๋ง และแม่ลาน้อย

2524 ปลูกผักกาดหอมห่อ ผักกาดหางหงส์ และแครอท ไม้ผลเช่น พีช สาลี่ อโวคาโด กีวี เสาวรส ฯลฯ ไม้ดอก เช่น คาร์เนชั่น เบญจมาศ แกลดิโอลัส 2525 ระยะแรกของ โครงการหลวง ที่ใดที่พบว่า ไม่มีโรงเรียนจะตั้งขึ้นก่อน โดยตั้งโครงการห้องสมุด เคลื่อนที่ส�ำหรับชุมชนชาวเขา

2535 ทรงพระราชทานเงิน เพื่อเป็นทรัพย์สินของ มูลนิธิฯ เริ่มแรก 500,000 บาท

2537 สหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพื่อสดุดี พระเกียรติคุณในการ แก้ปัญหายาเสพติด


8: กรุงเทพธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

:9

เรือพระทีน่ งั่ นารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระทีน่ งั่

นารายณทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ นาวาสถาป˜ตยกรรมแห‹งรัชสมัย

เรือ่ ง : ปน› อนงค ปานชืน่ เรียบเรียงจากหนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั กับงานศิลปะ และการออกแบบ ประกอบบทสัมภาษณ ผูชŒ ว‹ ยศาสตราจารย สุนนท ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ภาพ : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั กับงานศิลปะและการออกแบบ จัดพิมพโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนยภาพเนชัน่

∂“ªíµ¬°√√¡ §◊Õ »‘≈ª– À√◊Õ «‘™“«à“¥â«¬°“√°àÕ √â“ß  à«π π“«“ µ“¡√“™∫—≥±‘µ¬ ∂“π ©∫—∫ æ.». 2542 ‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«âÀ¡“¬∂÷ß ‡√◊Õ ‚¥¬ »“ µ√“®“√¬å æ≈‡√◊Õ‚∑  ¡¿æ ¿‘√¡¬å »‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ ·≈– √“™∫—≥±‘µ´÷Ë߇ªìπºŸâ‡™’ˬ«™“≠¥â“ππ“«“  ∂“ªíµ¬°√√¡‰¥â„À⧫“¡À¡“¬‰«â«à“ «‘™“ π“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å (Naval Architecture) §◊Õ«‘™“∑’ˇ°’ˬ«‡π◊ËÕß °—∫»‘≈ª–·≈–‡∑§π‘§ °“√ÕÕ°·∫∫‡√◊Õ·≈– ª√–‚¬™πå„π°“√ „™â Õ¬‡√◊Õ

√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— ¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ß  πæ√–√“™Àƒ∑—¬„πß“π ¥â“ππ“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡¡“µ—Èß·µà¬—ß ∑√ßæ√–‡¬“«å ‚¥¬¢≥–∑’Ëæ√–Õߧå∑√ß »÷°…“Õ¬Ÿà„πª√–‡∑» «‘µ‡´Õ√å·≈π¥å ∑√ߪ√–¥‘…∞å‡√◊Õ√∫®Ì“≈Õߥ⫬ æ√–Õߧå‡Õß ·≈–µàÕ¡“æ√–Õߧå°Á ∑√ßµàÕ‡√◊Õ„∫æ√–∑’Ëπ—ËßÕ’°À≈“¬≈Ì“ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‡√◊Õ√“™ª–·µπ ‡√◊Õ „∫¡¥ ®π∂÷ß ‡√◊Õ‚¡â° À√◊Õ·¡â·µà°“√ ∑’Ëæ√–Õߧå∑√ß¡’æ√–√“™¥Ì“√‘„Àâ °Õß∑—æ‡√◊ÕµàÕ‡√◊Õµ√«®°“√≥å„°≈âΩíòß ™ÿ¥µ.91 ·≈–æ—≤π“‡√◊ËÕ¬¡“®π∂÷߇√◊Õ µ.991 æ√–Õߧå∑à“π‰¥âæ√–√“™∑“π æ√–∫√¡√“™«‘π‘®©—¬Õ—π‡ªìπª√–‚¬™πå µàÕ§≥–∑Ì“ß“π‡ªìπÕ¬à“߬‘Ëß ·≈–¬—ß √«¡∂÷ß°“√∑’Ëæ√–Õߧ傪√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“ππ“¡‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß≈Ì“ „À¡à«à“ ç‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å ∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘é °Õß∑—æ ‡√◊Õ·≈–°√¡»‘≈ª“°√‰¥âπÌ“π“¡ æ√–√“™∑“ππ’È¡“‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√ ®—¥ √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëߥ—ß°≈à“«‡æ◊ËÕ

นาวาสถาป˜ตยกรรมแห‹งรัชสมัย πâÕ¡‡°≈â“œ ∂«“¬æ√–Õߧå∑“à π„π‡«≈“µàÕ¡“ ·≈– ‘Ëßµà“ßÊ ‡À≈à“π’È≈â«π·≈â«·µà· ¥ß „Àâ‡ÀÁπ∂÷ßæ√–Õ—®©√‘¬¿“æ„πß“π¥â“π π“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡„π æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ º». ÿππ∑å ª“≈°–«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ Õ∏‘∫“¬∂÷ßπ“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡„À⇢Ⓞ® Õ¬à“ßßà“¬Ê ‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫„Àâ‡ÀÁπ¿“æ °≈à“«§◊Õ ç°“√ √â“߇√◊Õ ‡ªìπ»“ µ√åÕ¬à“ß Àπ÷Ëß ¬°µ—«Õ¬à“ßßà“¬§ÿ≥¥Ÿ‡√◊Õ¡À“‡»√…∞’ Õ¬à“߇™àπ ‰∑∑“𑧠π—Ëπ¡—π‚√ß·√¡π– ¡’ÀâÕߥ‘π‡πÕ√å ÀâÕß®—¥‡≈’È¬ß ‡ªìπ  ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë≈Õ¬Õ¬Ÿà„ππÌÈ“ ´÷Ë߇¥’ά«π’È °Á¡’ ‡√’¬°ßà“¬Ê‚√ß·√¡≈Õ¬πÌÈ“ ‡À≈à“π’ȧ◊Õ π“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡é Õ“®“√¬å ÿππ∑凪º¬«à“ ‡¡◊ËÕ‰¥â ≈ß¡◊Õ§âπ§«â“  ◊∫§âπ¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‡Õ° “√ À√◊Õ °“√ —¡¿“…≥å∫ÿ§§≈ ¬‘Ëß¡’ ¢âÕ¡Ÿ≈¡“°‡∑à“‰√ ¬‘Ëßæ∫«à“ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß π“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ π’È

¡’§«“¡ Ì“§—≠ ¡’§«“¡πà“ π„®¡“°¢÷Èπ ‡√◊ËÕ¬Ê ‡√‘Ë¡µ—Èß·µà°“√≈ß¡◊Õ √â“ß ‰ª®π∂÷ß ß“π»‘≈ª°√√¡∑’Ë√«¡∑—Èß»“ µ√å·≈–»‘≈ªá ·Ààß√—™ ¡—¬ ç‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß √â“ߥ⫬‰¡â∑’Ë¡’ ≈—°…≥–·µ°µà“ß°—π °≈à“«§◊Õ  à«π ≈Ì“‡√◊Õ„™â‰¡âµ–‡§’¬π∑Õß ‚¢π‡√◊Õ‡ªìπ ‰¡â —° ‡√’¬°«à“  à«πæâππÌÈ“‡ªìπ‰¡â —°∑Õß  à«π∑’ËÕ¬Ÿà„ππÌÈ“‡ªìπ‰¡âµ–‡§’¬π∑Õß ‡ªìπ ‰¡â∑’Ë‚¥ππÌÈ“·≈â« ∫“¬∫√◊ÎÕ‡≈¬ «‘∏’°“√  √â“ß°Áπà“ π„®¡“°‡≈¬ ·√°Ê °Á‡©¬Ê π– ·µàæÕ‰¥â‰ªÕà“πÀπ—ß ◊Õ¢Õß°Õß∑—æ‡√◊Õ ‡«≈“ √â“߇¢“‡¢’¬π‰«â™—¥‡®π‡≈¬µ—Èß·µà «—π«“ß°√–¥Ÿ°ßŸ®π∂÷ß«—π ÿ¥∑⓬ º¡‡¢â“„®«à“‡ªìπ‡Õ° “√∑’˵àÕ‡π◊ËÕß ¡“®“° ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“¡’¢—ÈπµÕπ≈–‡Õ’¬¥ ‡™àπ «“ß°√–¥Ÿ°ßŸ‡¡◊ËÕ‰À√à ¢÷Èπ°ß °√–¥Ÿ°ßŸ §◊Õ °√–¥Ÿ°ª≈“¬ —πÀ≈—ß Õà“π·≈⫇¢â“„®‡≈¬ «à“°“√ √â“߇√◊Õ‰¡à«à“®–¬ÿ§‚√¡—π À√◊Õ  ¡—¬‰Àπ  √â“ߢ÷Èπµ“¡√–∫∫√à“ß°“¬

¡πÿ…¬å∑—Èß ‘Èπ °ß‡√◊Õ µÕπ·√°º¡‰¡à‡¢â“„® æÕ¿“…“Õ—ß°ƒ…∫Õ°«à“ rib π’ȇ¢â“„®‡≈¬ «‘∏’ √â“ßæÕª√–°Õ∫°√–¥Ÿ°ßŸ‡√◊Õ °ß‡√◊Õ ‡ª≈◊Õ°‡√◊Õ ∂“¡«à“‡¢“®–∑Ì“≈“¬∑Ì“ Õ¬à“߉√ ‡¢“®–„™â‰¡âª–°—∫‰ª°—∫‡ª≈◊Õ° ‡√◊Õ ·≈â«≈Õ°≈“¬≈߉ª ∂Õ¥ÕÕ°¡“·°– ¢â“ßπÕ° πÌ“¡“ª√–°Õ∫„À¡à æ«°π’ȇªìπ ‰¡â™‘ÈπÊ πÌ“¡“µàÕ°—π πà“ π„®¡“°é πÕ°®“°π’ÈÕ“®“√¬å¬—ßæ∫«à“ ‡¥‘¡∑’ ∑“ß°Õß∑—æ‡√◊Õ¡’§«“¡§‘¥∑’Ë®– √â“ß ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß»√’ ÿæ√√≥Àß å ¢÷ÈπÕ’°Àπ÷Ëß ≈Ì“ (‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß ÿæ√√≥Àß å ∑’ˇÀÁπÕ¬Ÿà „πªí®®ÿ∫—𠇪ìπ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß∑’Ë √â“ß„À¡à „π ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–®ÿ≈®Õ¡‡°≈â“ ‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ·µà¡“‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å„π ¡—¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–¡ß°ÿƇ°≈Ⓡ®â“Õ¬ŸàÀ—« ´÷Ë߇√◊Õ≈Ì“·√°π—Èπ¡’π“¡«à“ ‡√◊Õ»√’ ÿæ√√≥ Àß å  √â“ß„π ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–æÿ∑∏¬Õ¥øÑ“®ÿÓ‚≈°¡À“√“™ -«‘°‘æ’‡¥’¬  “√“πÿ°√¡‡ √’) ®÷߉ªª√÷°…“

°—∫∑“ß°√¡»‘≈ª“°√ ç°√¡»‘≈ªá·π–«à“‰¡à§«√ √â“ß ·µà‡ πÕ „Àâ √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ ‡æ√“–«à“‡√◊Õ √â“ß„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë Û ‡¥‘¡ ‰¡à¡’æ√–π“√“¬≥åµàÕ¡“≈Ì“‡√◊Õ‚¥π√–‡∫‘¥ ≈Ì“‡√◊Õ‡ ’¬À“¬ ‚¢π‡√◊ÕÕ¬Ÿà„πæ‘æ‘∏¿—≥±å °√¡»‘≈ª“°√‡ πÕ«à“ √â“ß≈Ì“π’È ‘ µ°≈ß  √â“ß·≈â«°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈„Àâ∑√ß∑√“∫ ‡¥‘¡§‘¥«à“®–°äÕ∫ªïô ∑—Èß¢π“¥‡æ√“– ¡’∫—π∑÷°‡Õ“‰«âÀ¡¥ ‡¡◊ËÕæ√–Õߧå∑à“π æ√–√“™∑“ππ“¡«à“‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ æ’ËÕ“«ÿ∏ (‡ß‘π™Ÿ°≈‘Ëπ) ‡¢“∂«“¬ ß“πæ√–Õߧå∑à“π¡“¡“° √Ÿâ‡≈¬«à“∑√ß¡’ æ√–√“™ª√– ß§å‰¡à„Àâ°Õä ∫ªïô ·µà„Àâ„™â·∫∫ ‚¢π‡√◊Õ‡¥‘¡ ®÷ß √â“ß„À¡à∑—Èß≈Ì“  —Èπ°«à“ ‡√◊Õ ÿæ√√≥Àß å ‡∑’¬∫®“°πÌÈ“Àπ—° Ωï擬 æÕæ√–√“™∑“ππ“¡¡“ æ’ËÕ“«ÿ∏ ∫“¬„®«à“ ‰¡à„Àâ°äÕ∫ªïô„Àâ§√’‡Õ∑¢÷Èπ¡“„À¡à ªí≠À“§◊Õ‰¡à√Ÿâ«à“®–„À℧√¡“‡¢’¬π ≈“¬ «—πÀπ÷Ëßæ’ËÕ“«ÿ∏‰ª∑’Ë Ì“π—°™à“ß ‘∫À¡Ÿà

“ความเปšนศิลปน หมายถึง ความสามารถ ตามธรรมชาติที่จะเห็น ความงาม และคิดถึง ความงาม เมื่อเกิด ความคิดแลŒว ก็ตŒอง อาศัยวิชาความรูŒหรือ เทคนิค เช‹น วิชาช‹าง เปšนตŒน จึงจะแสดงออก มาเปšนจิตรกรรม ปฏิมากรรม หรือศิลปกรรม ในลักษณะอื่นๆไดŒ” æ√–∫√¡√“‚™«“∑„πæ‘∏’ æ√–√“™∑“πª√‘≠≠“∫—µ√·°àºŸâ Ì“‡√Á®°“√»÷°…“®“°¡À“«‘∑¬“≈—¬ »‘≈ª“°√ «—π∑’Ë 16 µÿ≈“§¡ æ.». 2507

‰ª‡ÀÁπ≈“¬ §π‡¢’¬π‰¡à√Ÿâ‰ª‰Àπ °Á‰ªµ“¡ µ—«¡“™◊ËÕ π‘§¡ æ≈‡¬’ˬ¡ ¡’‚®∑¬å«à“ µâÕß ‡ªìπß“π∑’ Ë √â“ߢ÷πÈ ¡“„À¡à„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ˘ ‡¢“°Á§‘¥¢÷Èπ¡“„À¡à µ√ßπ’È Ì“§—≠ ‰¡à‰¥â≈Õ° ·µà‡ªìπ°“√ ◊∫ “π·≈–æ—≤π“ ‰¡à‰¥â≈Õ° ·µàµâÕß√Ÿâ¢Õ߇°à“ §ππ’È¡’Ωï¡◊Õ º¡‡™‘≠ ‡¢“¡“∂«“¬§Ì“Õ∏‘∫“¬·¥à ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ √—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ „π «—π∑’ˇ ¥Á®¡“∑√߇ªî¥π‘∑√√»°“√ ∑’Ë »‘≈ª“°√‡√“¡’ª√–‡æ≥’ §◊Õ ‡√“„À⇰’¬√µ‘ §π∑Ì“ß“πé ·¡â®–ÕÕ°µ—««à“‡ªìπ ç™à“ßé ‰¡à ∂π—¥ß“π‡¢’¬πÀπ—ß ◊Õ ·µà‡¡◊ËÕ‰¥â≈ß¡◊Õ ‡ªìππ—°‡¢’¬π §âπ§«â“¢âÕ¡Ÿ≈ √«¡∑—Èß ‡ªìπ∫√√≥“∏‘°“√ Àπ—ß ◊Õæ√–∫“∑  ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«°—∫»‘≈ª–·≈–°“√ ÕÕ°·∫∫ º». ÿππ∑å °≈à“««à“ß“ππ’ȇ°‘¥ ¢÷Èπ®“°§«“¡µ—Èß„® §«“¡æ¬“¬“¡ ¢Õß §≥–∑Ì“ß“π∑ÿ°§π ç„π∞“π–∑’ˇªìπ§π‰∑¬§πÀπ÷Ëß ...¡’ ‚Õ°“ ∑’Ë®–‰¥â∑Ì“Õ–‰√„Àâæ√–Õߧå∑à“π °Á ‡µÁ¡„®∑Ì“‚¥¬∑’ˉ¡àµâÕß°“√Õ–‰√é Õ“®“√¬å °≈à“« —ÈπÊ ç·µà°àÕπ‡√“Õ“®√Ÿâ ÷°«à“‡√“‰¡à§àÕ¬

∑√“∫«à“æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑à“π∑√ßß“πÕ–‰√∫â“ß  à«π„À≠à∑’˧π‡ÀÁπ ™—¥Ê §◊Õ°“√∑√ߥπµ√’ ß“π§√—Èßπ’ÈæÕ∑Ì“ ‰ª‡√◊ÕË ¬Ê ‡√“æ∫ß“π∑’¡Ë ≈’ °— …≥–∑’πË “à  π„®

≈“¬°â“π¢¥À—«§√ÿ± ‡æ√“–«à“°àÕπÀπâ“π’È ‰¡à‡§¬¡’ „π¥â“π»‘≈ª°√√¡∂◊Õ«à“‡ªìπß“π √â“ß √√§å¢÷Èπ„π√—™°“≈ ¥â«¬‡Àµÿ∑’Ë ‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ ∂◊Õ«à“‡ªìπß“π»‘≈ª°√√¡∑’Ë √â“ß √√§å¢÷Èπ „π√—™°“≈ ª√–°Õ∫°—∫Õߧ姫“¡√Ÿâ∑’Ë „ à‰ª„π°“√ÕÕ°·∫∫·≈– √â“߇√◊Õ≈Ì“π’È ‡ªìπ°“√√«¡§«“¡√Ÿâ∑“ߥâ“𮑵√°√√¡ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ë߇ªìππ“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫§≥– ∂“ªíµ¬å ß“π»‘≈ª– µ°·µà߇°’ˬ«¢âÕß°—∫§≥–¡—≥±π»‘≈ªá ¥—ßπ—πÈ ‡√“§ß®–æÕÕπÿ¡“𧫓¡À¡“¬  ‘√‘√“™ ¡∫—µ‘§√∫ 60 ªï ·≈– ‡π◊ËÕß„π  à«π‚¢π‡√◊Õ‡¥‘¡Õ¬Ÿà„πæ‘æ‘∏¿—≥± ∂“π ¢Õßπ“«“ ∂“ªíµ¬°√√¡‰«â«à“ »‘≈ª– ‚Õ°“ ¡À“¡ß§≈‡©≈‘¡æ√–™π¡æ√√… 80 ·Ààß™“µ‘®—¥‡ªìπ‚∫√“≥«—µ∂ÿ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ ·≈–‡∑§π‘§«à“¥â«¬°“√ÕÕ°·∫∫·≈– æ√√…“ 5 ∏—𫓧¡ 2550 ¡’„®§«“¡«à“ §≥–‚∫√“≥§¥’ ‡°’ˬ«¢âÕß°—∫§≥–∑—ÈßÀ¡¥ °“√ √â“߇√◊Õ çª√–‡¥Áπ¢Õß‚¢π‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß „π¡À“«‘∑¬“≈—¬»‘≈ª“°√∑’Ë√à«¡¡◊Õ°“√ ºŸâ™à«¬»“ µ√“®“√¬å  ÿππ∑å  ÿ∫√√≥ „π·ßà¢Õß∑“ß»‘≈ª–‡√“∂◊Õ«à“ ∑Ì“ß“π ·∂¡¬—ß∫àß∫Õ°∂÷ßß“π»‘≈ª°√√¡ ª“≈°–«ß»å ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ª√–∏“πÕπÿ°√√¡°“√ ‡ªìπß“π∑’Ë √â“ß √√§å¢÷Èπ„π√—™ ¡—¬ ‡æ√“– ª√–®Ì“√—™ ¡—¬®÷ß¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å §√∫ ΩÉ“¬√«∫√«¡ß“π„πæ√–√“™°√≥’¬°‘® ‡Àµÿ«à“§πÕÕ°·∫∫‡¢“§‘¥≈“¬°â“π¢¥À—« ∂â«πé ∑—Èߧ«“¡À¡“¬·≈–§≥–∑Ì“ß“π °≈à“«∂÷ß°“√®—¥∑Ì“Àπ—ß ◊Õ·≈–π‘∑√√»°“√ ≈“¬‡ªìπ§√ÿ± ‡ªìπ≈“¬∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ¡“ ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕ߉¥â·°à §≥–®‘µ√°√√¡ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«°—∫ß“π „π√—™ ¡—¬ §◊Õ §πÕÕ°·∫∫‡¢“»÷°…“ ª√–µ‘¡“°√√¡ ·≈–¿“ææ‘¡æå §≥– »‘≈ª–·≈–°“√ÕÕ°·∫∫ „π‚§√ß°“√ ¡“®“°≈“¬„πÕ¬ÿ∏¬“ «‘∏’§‘¥º ¡º “π  ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å §≥–¡—≥±π»‘≈ªá ‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√µ‘ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® °—∫≈«¥≈“¬·∫∫ symmetry¢Õß ·≈– §≥–‚∫√“≥§¥’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‡π◊ËÕß„π‚Õ°“ ©≈Õß √—µπ‚° ‘π∑√å·≈â«æ—≤π“¢÷Èπ¡“‡ªìπ »‘≈ª“°√

‡°’ˬ«¢âÕß°—∫ß“π∑—»π»‘≈ªá´÷Ëߺ¡§‘¥«à“ ¡’§«“¡°«â“ߢ«“ß §√Õ∫§≈ÿ¡ ‡ªìπ‡√◊ËÕß ∑’ˇ√“√Ÿâ ÷°«à“πÕ°®“°‡ªìπª√–‚¬™πå¥â“π  ÿπ∑√’¬¿“æ·≈⫬—ß¡’ª√–‚¬™πåµàÕ™’«‘µ

ª√–®Ì“«—π¢Õߪ√–™“™π ‡™àπ °“√·°â‰¢ ªí≠À“¥â“π°“√®√“®√ °“√∫Ì“∫—¥πÌÈ“‡ ’¬ πÌÈ“∑à«¡ ∑à“π∑√ßß“π‰«â§àÕπ¢â“ߧ√∫∂â«π ‡√“§‘¥«à“°“√√«∫√«¡§√—Èßπ’È®–∑Ì“„Àâ

ª√–™“™π‡¢â“„®§«“¡¡’Õ—®©√‘¬¿“æ ¢Õß∑à“π„π·ßà∑’ËπÕ°‡Àπ◊Õ‰ª®“° »‘≈ª–¥â“πÕ◊ËπÊ √«¡∂÷ß°“√ÕÕ°·∫∫ ∑’ˇ√“√—∫∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π ‡√“¬—ß¡’‡√◊ËÕß Õ’°À≈“¬‡√◊ËÕß„π¥â“π»‘≈ª–·≈–°“√ ÕÕ°·∫∫ ‰¡à«à“®–‡ªìπ„π ‡°≈„À≠àÊ ¥â“π ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë¡’æ√–√“™¥Ì“√‘ ¡’æ√–√“™«‘π‘®©—¬‰«â ·≈–ß“π ÕÕ°·∫∫∑“ß¡—≥±π»‘≈ªá∑’ˇªìπß“π ‡≈Á°Ê ®–‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡§√∫∂â«π πà“ π„®¡“° §‘¥«à“§πÕ“®‰¡à§àÕ¬∑√“∫ °—π¡“°π—° °“√√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈  Ì“À√—∫ Àπ—ß ◊Õ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« °—∫ß“π»‘≈ª–·≈– °“√ÕÕ°·∫∫ §√—Èßπ’ȇª√’¬∫‡ ¡◊Õπ °“√∫—π∑÷°Õ—πÀπ÷Ëß´÷Ëß∑Ì“„Àâª√–™“™π §π∑—Ë«‰ª·≈–§π∑’Ë√—°„πß“π ∑—»π»‘≈ªá®–‰¥â∑√“∫∂÷ß∑’Ë¡“∑’ˉª ¢Õß·µà≈–ß“π ‰¡à‰¥â¡“®“° ºŸâÕÕ°·∫∫Õ¬à“߇¥’¬«·µà∑à“π ∑√ß¡’ à«π√à«¡„π¥â“π°“√„Àâ æ√–√“™«‘π‘®©—¬µà“ßÊ ∑Ì“„Àâß“π ¡’§«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¡“°¬‘Ëߢ÷Èπé

π◊ËÕß„π¡À“¡ß§≈«‚√°“ ∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ‡ ¥Á®‡∂≈‘ß∂«—≈¬√“™ ¡∫—µ‘§√∫ 50 ªï „π«—π∑’Ë 9 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2539 °Õß∑—æ ‡√◊Õ®÷߉¥â¡’Àπ—ß ◊Õæ√–√“™∑“πæ√–∫√¡√“™“πÿ≠“µ √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß≈Ì“„À¡à‡æ◊ËÕ πâÕ¡‡°≈â“œ ∂«“¬ ‚¥¬æ√–Õߧå∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ æ√–√“™∑“ππ“¡‡√◊Õ≈Ì“π’È «à“ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ π—∫‡ªìπ‡√◊Õæ√–√“™æ‘∏’≈Ì“·√°∑’Ë √â“ߢ÷Èπ„π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π À≈—ß®“°·ºàπ¥‘π «à“߇«âπ°“√µàÕ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß„π°√–∫«π‡√◊Õæ√–√“™æ‘∏’¡“·≈â«°«à“ 80 ªï ‡√◊Õπ“√“¬≥å ∑√ß ÿ∫√√≥≈Ì“‡¥‘¡π—Èπ √â“ߢ÷Èπ„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë Û ·Ààß°√ÿß√—µπ‚° ‘π∑√å¡’™◊ËÕ«à“ ç‡√◊աߧ≈ ÿ∫√√≥é ¡’À—«‡√◊Õ‡ªìπ√Ÿª§√ÿ±æà“Àå ·µà‰¡à¡’æ√–π“√“¬≥å∑√ߪ√–∑—∫ ‚¥¬¡’æ√–√“™ª√– ß§å„π°“√ √â“ßµ“¡∑’˪√“°Ø§«“¡„πæ√–√“™æß»“«¥“√«à“‰«â ‡ªìπ‡°’¬√µ‘¬» Ì“À√—∫·ºàπ¥‘π µàÕ¡“„π ¡—¬√—™°“≈∑’Ë Ù ‰¥â¡’°“√‡ √‘¡√Ÿª æ√–π“√“¬≥åª√–∑—∫¬◊π∫πÀ≈—ßæ≠“ ÿ∫√√≥ ·≈â«¢π“ππ“¡‡√◊Õ≈Ì“„À¡àπ’È«à“ ç‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥é °“√®—¥ √â“߇√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ π—È𠇥‘¡∑’°Õß∑—æ‡√◊Õ®–®—¥  √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß ÿæ√√≥Àß å¢÷Èπ¡“Õ’°≈Ì“Àπ÷Ëß ‡æ◊ËÕ‡§’¬ß§Ÿà°—∫‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß  ÿæ√√≥Àß å≈Ì“‡¥‘¡ ·µà π“«“‡Õ° Õ“«ÿ∏ ‡ß‘π™Ÿ°≈‘Ëπ »‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘·≈–Õ¥’µÕ∏‘∫¥’ °√¡»‘≈ª“°√‡ÀÁπ«à“®–‡ªìπ°“√‰¡à ¡§«√∑’Ë®–¡’‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß ÿæ√√≥Àß å∂÷ß 2 ≈Ì“ „π‡«≈“‡¥’¬«°—π ®÷߇ πÕ«à“§«√πÌ“‚¢π‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥´÷Ë߇°Á∫√—°…“Õ¬Ÿà„π æ‘æ‘∏¿—≥± ∂“π·Ààß™“µ‘¡“´àÕ¡·´¡ ‚¥¬°Õß∑—æ‡√◊Õ®–‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ „π à«π∑’ˇªìπ‚§√ß √â“߇√◊Õ‡æ◊ËÕ∑¥·∑π‡√◊Õ≈Ì“‡¥‘¡∑’Ë∂Ÿ°√–‡∫‘¥‡ ’¬À“¬‰ªÀ¡¥  à«π°√¡»‘≈ª“°√®–‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫„πß“π∑’ˇ°’ˬ«°—∫»‘≈ª°√√¡¢Õ߇√◊Õ∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬¬÷¥·∫∫Õ¬à“߇√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥≈Ì“‡¥‘¡‰«â∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–¬—ß„™â™◊ËÕ‡¥‘¡«à“ ç‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥é µàÕ¡“‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 6  ‘ßÀ“§¡ æ.». 2537 æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«∑√ß¡’ æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥æ√–√“™∑“ππ“¡‡√◊Õæ√–√“™æ‘∏’≈Ì“„À¡àπ’È«à“ ç‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß π“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘é §≥–∑Ì“ß“π‰¥â√—∫æ√–√“™∑“π·π«∑“ß„π °“√ÕÕ°·∫∫‡√◊Õ≈Ì“„À¡à ‚¥¬°“√«‘‡§√“–À宓°™◊ËÕ‡√◊Õ ´÷Ëß¡’§«“¡À¡“¬«à“„π°“√ ÕÕ°·∫∫‡√◊Õ≈Ì“„À¡àπ—Èπ §≥–∑Ì“ß“π‰¡à¡’§«“¡®Ì“‡ªìπ∑’Ë®–µâÕß≈Õ°·∫∫‡√◊Õ≈Ì“‡¥‘¡ ∑—ÈßÀ¡¥ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡√◊Õ∑’Ë √â“ߢ÷Èπ„π ¡—¬√—™°“≈∑’ˢ ¥—ßπ—Èπ‡√◊Õ≈Ì“„À¡àπ’È®÷߉¥â√—∫ °“√ÕÕ°·∫∫¢÷Èπ¡“„À¡à ·µà¬—ߧ߬÷¥∂◊Õ·∫∫‡√◊Õ≈Ì“‡¥‘¡‡©æ“– à«π∑’ˇªìπ‚¢π‡√◊Õ√Ÿª æ√–π“√“¬≥å∑√ߧ√ÿ± ∑Ì“„Àâ°Õß∑—æ‡√◊Õ·≈–°√¡»‘≈ª“°√ “¡“√∂¥Ì“‡π‘π°“√ ®—¥ √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß≈Ì“„À¡à‰¥â‚¥¬ –¥«°·≈–¡’§«“¡√«¥‡√Á«¢÷Èπ °“√ √â“߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ „™â«‘∏’°“√¢Õ߬ÿ§ √—µπ‚° ‘π∑√åµÕπµâπº ¡°—∫‡∑§π‘§°“√µàÕ‡√◊Õ ¡—¬„À¡à °“√ÕÕ°·∫∫·≈–°“√ §Ì“π«≥‚§√ß √â“ß„™â ‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡µÕ√å ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ ∑Ì“ß“π °“√µàÕ‡√◊Õ„™â«‘∏’ ª√–°Õ∫‚§√ß √â“߇√◊Õ ¢÷Èπ®“°°ß‡√◊Õ·≈– °√–¥Ÿ°ßŸ‡√◊Õ ®“ππ—Èπ„™â‰¡â ·ºàπª√–°Õ∫‡ªìπ‡ª≈◊Õ° ‡√◊Õ·≈â«®÷ߪ√–°Õ∫‚¢π ‡√◊Õ·≈– à«πÀ“ß∑⓬‡√◊Õ ‡¢â“°—∫≈Ì“µ—«‡√◊Õ ‚¢π‡√◊Õ ·°– ≈—°¢÷Èπ„À¡àµ“¡ ·∫∫‡¥‘¡ ·µà¡’¢π“¥„À≠à ¢÷Èπ‡≈Á°πâÕ¬ ‚§√ß √â“ß ‚¥¬∑—«Ë ‰ª‡ªìπ‰¡âµ–‡§’¬π∑Õß ‚¢π‡√◊Õ·≈–  à«πÀ“ß∑⓬‡√◊Õ‡ªìπ ‰¡â —°∑Õß ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß ≈Ì“„À¡à„™â§«“¡¬“«¢Õß ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß»√’ ÿæ√√≥ Àߠ凪ìπ‡°≥±å·µà¡’ ¢π“¥ —Èπ°«à“‡≈Á°πâÕ¬ Ωï擬¡’®Ì“π«π‡∑à“°—∫ Ωï擬¢Õ߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß »√’ ÿæ√√≥Àß å  à«π≈«¥≈“¬ª√–¥—∫ ‡√◊Õπ—Èπ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß≈Ì“‡¥‘¡‡ªìπ≈«¥≈“¬¥Õ°æÿ¥µ“π´÷Ë߇ªìπ≈“¬∑’Ëπ‘¬¡°—π¡“°„π  ¡—¬√—™°“≈∑’Ë Û ·µà≈«¥≈“¬„À¡à‡ªìπ≈«¥≈“¬∑’ËÕÕ°·∫∫¢÷Èπµ“¡·π«§‘¥∑’ˉ¥âæ—≤π“ ¡“®“°™◊ËÕ‡√◊Õπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ ≈«¥≈“¬¥—ß°≈à“«ÕÕ°·∫∫‚¥¬ π“¬π‘§¡ æ≈‡¬’ˬ¡ ™à“ß»‘≈ªá¢Õß°√¡»‘≈ª“°√ ≈“¬∫√‘‡«≥À—«‡√◊Õ¡’≈—°…≥–‡ªìπ°â“π¢¥„∫‡∑» ¡’§√ÿ±ª√–°Õ∫∑’Ë°—«°â“π¢¥  à«π∑⓬‡√◊Õ∫√‘‡«≥·°â¡‡√◊Õµ°·µàߥ⫬≈¥≈“¬°â“π¢¥°π°‡ª≈« µÕπª≈“¬ ÿ¥ ¢Õß∑⓬‡√◊Õ‡ªìπ≈“¬ √âÕ¬À“ߧ√ÿ± ≈“¬ª√–¥—∫‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßæ—≤π“¢÷Èπ¡“®“° ≈“¬°â“π¢¥ ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“º ¡º “π°—∫≈—°…≥–≈“¬·∫∫ ¡¡“µ√¢Õß≈“¬‰∑¬ ¡—¬ √—µπ‚° ‘π∑√å ·≈–‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ≈«¥≈“¬∑’ˉ¥âæ—≤π“√Ÿª·∫∫¢÷Èπ¡“„À¡à ®÷ßÕ“®°≈à“« ‰¥â«à“‡ªìπ≈“¬‰∑¬ ¡—¬√—™°“≈∑’Ë ˘ ÕÕ°·∫∫‚¥¬§π√à«¡ ¡—¬ ·≈– “¡“√∂· ¥ß ‡Õ°≈—°…≥å∑“ß»‘≈ª°√√¡¢Õ߇√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ „Àâ¡’ §«“¡‚¥¥‡¥àπ¢÷Èπ „π à«π¢Õß∫—≈≈—ß°å°—≠≠“‡√◊Õπ—Èπ ≈«¥≈“¬∑’Ë∫√‘‡«≥æπ—°∫—≈≈—߰凪ìπ≈“¬·°–  ≈—°√Ÿª§√ÿ±≈ß√—°ªî¥∑Õߪ√–¥—∫°√–®° ·ºßæπ—°æ‘ß·°–‡´“–√àÕ߇ªìπ≈«¥≈“¬ æ—π∏ÿå惰…“≈ß√—°ªî¥∑Õß ‰¡àª√–¥—∫°√–®°  à«π ’¢Õ߇√◊Õ¬—ߧ߄™â ’µ“¡·∫∫ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß≈Ì“‡¥‘¡ À≈—ߧ“‡ªìπºâ“ª√–¥—∫¥â«¬·ºàπ∑Õß·ºà≈«¥ ºâ“¡à“πª√–¥—∫¥â«¬ ∑Õߧ̓·ºà≈«¥‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëßπ“√“¬≥å∑√ß ÿ∫√√≥ √—™°“≈∑’Ë ˘ ‡ªìπ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß°‘Ëß ¡’∞“𖇪ìπ ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—Ëß√Õß ∑Õ¥∫—≈≈—ß°å°—≠≠“‡∑’¬∫‡∑à“‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—ËßÕπ—πµπ“§√“™·≈– ‡√◊Õæ√–∑’Ëπ—ËßÕ‡π°™“µ‘¿ÿ™ß§å ‚¢π‡√◊ծ̓À≈—°√Ÿªæ√–π“√“¬≥å Ù °√ ∑√߇∑滓 µ√“ Õ—π‰¥â·µà µ√’ §±“ ®—°√  —ߢå ∑√߇§√◊ËÕß¿Ÿ…‘µ“¿√≥å·≈–¡ß°ÿƬե™—¬ ª√–∑—∫¬◊π ∫πÀ≈—ßæ≠“§√ÿ±°Ì“≈—ßÀ¬ÿ¥π“§ ‚¢π‡√◊Õ·°– ≈—°®“°‰¡â≈ß√—°ªî¥∑Õߪ√–¥—∫ °√–®° ≈Ì“‡√◊Õ·°– ≈—°≈ß√—°ªî¥∑Õߪ√–¥—∫°√–®°‚¥¬µ≈Õ¥ æ◊Èπ‡√◊Õ ’·¥ß™“¥ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ ’≈Ì“µ—«¢Õßæ≠“§√ÿ± µ—«‡√◊Õ¡’¢π“¥°«â“ß 3.20 ‡¡µ√ πÌÈ“Àπ—° 20 µ—π Ωï擬®Ì“π«π 50 𓬠·≈–π“¬∑⓬ 2 π“¬


10:กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

∑’∑Ë “Ì „À₧√ß°“√µâÕßÀ¬ÿ¥‰ª™à«ß√–¬–‡«≈“ Àπ÷Ëß æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ®÷ßæ√–√“™∑“π·π«æ√–√“™¥Ì“√‘ „À⬥÷ ·π«∑“ߪ√–À¬—¥‡æ◊ÕË §«“¡‡À¡“– ¡ °—∫ ¿“懻√…∞°‘® ‚¥¬„Àâ¬÷¥·π«∑“ß °“√ª√–À¬—¥Õ¬à“ß¡’‡Àµÿº≈·≈–°“√ ¥Ì“‡π‘πß“π∑’Ë¡’§«“¡§ÿâ¡§à“µàÕ°“√≈ß∑ÿπ ≈¥√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë¡’¡“°‡°‘𧫓¡æÕ¥’ ç‡≈◊Õ°„™â«— ¥ÿ„π≈—°…≥–∑’Ë®– ª√–À¬—¥ ·π«∑“ߢÕßæ√–Õߧå∑à“π∑’˺¡ ‡¢â“„®§◊Õ §«“¡§ÿâ¡§à“„π°“√≈ß∑ÿπ «— ¥ÿ ∫“ßÕ¬à“ßµâÕß≈ß∑ÿπ‡æ◊ËÕ§«“¡§ß∑πÕ¬Ÿà‰¥â π“π‡æ√“–®Ì“‡ªìπµâÕß„™â„π√–¬–¬“«¥â«¬é

ปวิตร สุวรรณเกต ภาพ : หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจŒาอยูห‹ วั กับงานออกแบบและสถาป˜ตยกรรม

¥‘¡°“√æ√–√“™∑“π‡≈’Ȭ߇æ◊ËÕ‡ªìπ ‡°’¬√µ‘·°àæ√–ª√–¡ÿ¢¢Õßπ“π“ ª√–‡∑»∑’Ë¡“ª√–‡∑»‰∑¬Õ¬à“߇ªìπ √“™°“√®–„™âæ◊Èπ∑’Ë∑âÕßæ√–‚√ß°≈“ß„π æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’¡À“ª√“ “∑ ·≈–æ√–∑’Ëπ—Ëß ¡Ÿ≈ ∂“π∫√¡Õ“ πå ¥â«¬æ◊Èπ∑’ËÕ—π®Ì“°—¥ ∑Ì“„ÀâµâÕß·¬°ºŸâ√—∫æ√–√“™∑“π‡≈’Ȭ߇ªìπ  Õß à«π´÷Ë߉¡à‡À¡“– ¡ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ®÷ß¡’ æ√–√“™¥Ì“√‘„Àâ √â“ßæ√–∑’Ëπ—ËßÕߧå„À¡àµàÕ ‡µ‘¡®“°æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’¡À“ª√“ “∑‡¢â“‰ª „π‡¢µæ√–√“™∞“π™—Èπ„π ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ  ∂“π∑’Ë√—∫√Õß·¢°¢Õßæ√–Õߧå ç‡√’¬∫ßà“¬ ª√–À¬—¥ ¡’§«“¡  ßà“ß“¡é §◊Õ·π«∑“ß∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ æ√–√“™∑“π„π°“√°àÕ √â“ß æ√–∑’Ëπ—Ëß ∫√¡√“™ ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√ °“√°àÕ √â“ßæ√–∑’Ëπ—ËßÕߧå„À¡à‡√‘Ë¡ ¢÷Èπ„πªï æ.».2539 ‚¥¬ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ∑√ßæ√– °√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ Ì“π—°æ√–√“™«—ß ®—¥ √√‡ß‘π√“¬‰¥â∑’Ë®—¥‡°Á∫®“°°“√‡¢â“™¡ æ√–∫√¡¡À“√“™«—߇ªìπ∑ÿπ„π°“√ °àÕ √â“ß „π§√—Èßπ—Èπ ¡.√.«.¡‘µ√“√ÿ≥ ‡°…¡»√’ »‘≈ªîπ·Ààß™“µ‘ ‡ªìπºŸâ√—∫ πÕß æ√–√“™¥Ì“√‘·≈–‰¥â¥Ì“‡π‘π°“√„π°“√ æ—≤π“·∫∫ ∂“ªíµ¬°√√¡´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπµâπ ·∫∫¢Õßæ√–∑’Ëπ—ËßÕߧåªí®®ÿ∫—π ·µà‡¡◊ËÕ °àÕ √â“ß™—Èπ„µâ¥‘π‰ª‰¥â√–¬–Àπ÷Ë߇°‘¥ «‘°ƒµ°“√≥å∑“߇»√…∞°‘®∑Ì“„ÀâµâÕß √–ß—∫°“√°àÕ √â“ß  Ì“π—°æ√–√“™«—߉¥â ‡√‘Ë¡¥Ì“‡π‘π°“√°àÕ √â“ßÕ’°§√—Èß„πªï 2545 ·≈–¡’°“√‡√àß°“√¥Ì“‡π‘π°“√°àÕ √â“ߪï æ.».2547 ‚¥¬ º». ÿ√™—¬ ™≈ª√–‡ √‘∞ À—«Àπâ“¿“§«‘™“ÕÕ°·∫∫µ°·µàß¿“¬„π §≥– ∂“ªíµ¬°√√¡»“ µ√å ®ÿÓ≈ß°√≥å ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ºŸâ√—∫ πÕßæ√–√“™¥Ì“√‘ ·≈–¡’ Õ“®“√¬å∫ÿ≠‡ √‘¡ ‡ª√¡∏“¥“ ‡ªìπºŸâ™à«¬ çæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ¡’æ√–√“™¥Ì“√‘®– √â“ßæ√–∑’Ëπ—ËßÕߧå„À¡à ¡“π“π·≈â« ¡’æ√–√“™ª√– ß§å®–„À⇪ìπ ∑’Ë Ì“À√—∫®—¥‡≈’È¬ß ‡æ√“–«à“∑ÿ°∑’∑’ˇ§¬®—¥ ‡≈’Ȭßæ√–√“™Õ“§—πµÿ°–®–‡ªìπ∑’Ëæ√–∑’Ëπ—Ëß ®—°√’¡À“ª√“ “∑ ´÷Ëߧ—∫·§∫·≈–‰¡à§àÕ¬  –¥«° ‡π◊ËÕß®“°Õ“§“√ √â“ß¡“π“π·≈â« ‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ Ì“π—°æ√–√“™«—ß √â“ß  ∂“π∑’Ë Ì“À√—∫®—¥‡≈’È¬ß ´÷Ëßæ◊Èπµ√ßπ’ȇªìπ ∑’˵—ÈߢÕßæ√–∑’Ëπ—ËßÕߧ凥‘¡„π ¡—¬ √—™°“≈∑’Ë 5 ∑’Ë™◊ËÕ çæ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™  ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√é ‡À¡◊Õπ°—π ‡¡◊ËÕ √â“ߢ÷Èπ „À¡à·≈â« æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« °Áæ√–√“™∑“ππ“¡‡ªìπæ√–∑’Ëπ—Ëß™◊ËÕ‡¥‘¡é º.». ÿ√™—¬ ‡≈à“„Àâøíß ç¥√.®‘√“¬ÿ Õ‘»√“ß°Ÿ√ ≥ Õ¬ÿ∏¬“ ∑à“π‡§¬‡√’¬°º¡‰ª —¡¿“…≥å ∂“¡«à“ ∂â“Õ“®“√¬å∑Ì“æ√–∑’Ëπ—ËßÕߧåπ’ÈÕ“®“√¬å ¡’§«“¡§‘¥«à“Õ“®“√¬å®–∑Ì“Õ¬à“߉√ ¡’ §«“¡§‘¥‡ÀÁπÕ¬à“߉√ ®–∑Ì“‡ªìπ·π«‰Àπ Õ¬à“߉√ µÕπ·√°º¡‰¡à∑√“∫«à“¡’·∫∫ √à“ßÕ¬Ÿà°àÕπ º¡°Á„À⧫“¡‡ÀÁπ¥â«¬§«“¡ §‘¥¢Õßµ—«‡Õß«à“ ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπÕ“§“√∑’˵àÕ ‡π◊ËÕß°—π Õ¬à“߉√‡ ’¬§ß®–µâÕß¡’≈—°…≥– ∑’Ë°≈¡°≈◊π°—π ‡æ√“–©–π—Èπ®–‡ÀÁπ«à“ µ—«Õ“§“√æ√–∑’Ëπ—ËßÕߧå„À¡à √Ÿª√à“ß ¿“¬πÕ°°Áª√—∫„Àâ¡’≈—°…≥–∑’˧≈⓬§≈÷ß °—π §◊Õµ—«∞“π®–‡ªìπΩ√—Ëß·≈–À≈—ߧ“‡ªìπ ∑√߉∑¬  à«π¿“¬„π°Á欓¬“¡„ÀâµàÕ ‡π◊ËÕß°—π‡æ’¬ß·µà√“¬≈–‡Õ’¬¥µà“ß Ê ®– πâÕ¬≈ß ·µà®–‡ªìπ∑√߬ÿ‚√ª∑√ߧ≈“  ‘° ¢âÕ„À≠à§ß®–‡ªì𧫓¡°≈¡°≈◊πÕ“§“√ πà“®–¡’√Ÿª√à“ß¿“¬πÕ°·∫∫‡¥’¬«°—π ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–µàÕ‡™◊ËÕ¡°—π‰¥â ¥√.®‘√“¬ÿ∑à“π °Á‰ª°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«é º». ÿ√™—¬°≈à“« çÀ≈—ß®“°∑’ˉ¥â√—∫‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ∑Ì“ ∂÷ß¡“‡®Õ«à“‡§¬¡’·∫∫∑’Ë ¡.√.«.¡‘µ√“√ÿ≥ ∑à“π‡§¬∑Ì“°—∫æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— µ“¡æ√–√“™ª√– ß§å ¡’§π‡Õ“¡“„Àâ·≈– ∫Õ°«à“ ¡.√.«.¡‘µ√“√ÿ≥ ∑à“π‡§¬√à“߇Փ‰«â ·∫∫π’È º¡∫Õ°«à“¥’ ‡Õ“¡“¥Ÿ°Á‡ªìπÕ–‰√∑’Ë µ√ß°—∫∑’˺¡‡§¬§‘¥‡Õ“‰«â§◊Õ ‡ªìπ √Ÿª∑√ß∑’Ë°≈¡°≈◊π°—π¢â“ß„π‡ªìπ∑√ß §≈“  ‘°·∫∫¬ÿ‚√ª ·¡â°√–∑—Ëß°“√ ÕÕ°·∫∫µ°·µàß¿“¬„π‡Õß°Á‡ÀÁπ®“° √Ÿª∑’Ë∑à“π√à“߇Փ‰«â ‡æ√“–©–π—ÈπÀ≈“¬ Ê Õ¬à“߇ªì𧫓¡§‘¥∑’ËæâÕß°—πé æ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™ ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√ ‡ªìπÕ“§“√ 3 ™—Èπ ¡’™—Èπ„µâ¥‘π 2 ™—Èπ Õ“§“√ ¡’¢π“¥°«â“ß 60 ‡¡µ√ ¬“« 60 ‡¡µ√ ‚¥¬ª√–¡“≥ ¡’æ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬∑—Èß ‘Èπ 18,512 µ“√“߇¡µ√ ∂◊Õ‡ªìπæ√–∑’Ëπ—Ëß∑’Ë¡’æ◊Èπ∑’Ë „™â Õ¬¡“°∑’Ë ÿ¥„πæ√–∫√¡¡À“√“™«—ß

≈—°…≥–∑“ß ∂“ªíµ¬°√√¡∑’Ë· ¥ß ∂÷ߧ«“¡ ßà“ß“¡§◊Õ§«“¡‚≈àß‚ª√àß ∫“¬ µ“¡≈—°…≥–Õ“§“√ Ì“§—≠„π¬ÿ‚√ª ·≈– °“√„À⧫“¡ Ì“§—≠°—∫·°πÕ“§“√„π ≈—°…≥– ¡¡“µ√‡æ◊ËÕ √â“ß®ÿ¥πÌ“ “¬µ“ ∑—Èß∑“ß·π«µ—Èß·≈–·π«πÕπ ‚¥¬‡πâπ ®ÿ¥°÷ßË °≈“ßæ√–∑’πË ß—Ë ∫√¡√“™ ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√ ·≈–·π«·°π¢Õßæ√–∑’πË ß—Ë ®—°√’¡À“ª√“ “∑ ‡ªìπÀ≈—°„π°“√°Ì“Àπ¥∑‘»∑“ß„π°“√«“ß ®ÿ¥‡¥àπ¢Õß·µà≈–ÀâÕß çµ—¥√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë¡“°¡“¬ÕÕ° „Àâ¡’ §«“¡ ßà“ß“¡„πµ—«‡Õß„π‡√◊ËÕߢÕߧ«“¡ ‚Õà‚∂ß ÕÕ°·∫∫„À≡य़∑÷∫µ—π¥Ÿ°«â“ß ‚Õà‚∂ß ‡ªìπ√–‡∫’¬ß ‡ªìπÕ–‰√µà“ß Ê ‰¡à„™à ‡ªìπÀâÕß∑÷∫∏√√¡¥“é ·π«∑“ßπ—Èπ‰¥âª√“°Ø„Àâ‡ÀÁπ™—¥‡®π ‡¡◊ËÕ°“√°àÕ √â“ßæ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™  ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥å ‡§√◊ËÕ߇√◊Õπ ความสง‹างามภายในพระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬาร  à«π„À≠àÕÕ°·∫∫„À¡à‚¥¬¡’‡§√◊ËÕ߇√◊Õπ ‚∫√“≥‡ªìπµâπ·∫∫ ·µàª√—∫ª√ÿß„À⇢⓰—∫ ¬ÿ§ ¡—¬·≈–¥Ÿ‡À¡“– ¡ çµ√߉Àπ∑’Ë„™â¢Õ߉∑¬‰¥â°Á„™â¢Õß ‰∑¬ ‡ªìππ‚¬∫“¬∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ‚ª√¥Õ¬Ÿà·≈â«  ‘Ë߉Àπ∑’˧π ‰∑¬ “¡“√∂∑Ì“ÕÕ°¡“‰¥â¥’‡√“°Á„™â¢Õß ‰∑¬ À‘πÕàÕπ„π à«π∑—Ë« Ê ‰ª‡ªìπÀ‘πÕàÕπ ∑’Ë —Ëß®“°„π‰∑¬ ·µà„π à«π∑’Ë‚™«å„πÀâÕß ‡ªìπÀ‘πÕàÕππÕ° ‚¥¬µ—«√Ÿª·∫∫µ—«‚§√ß  ∂“ªíµ¬°√√¡®√‘ß Ê ∂Ⓡªìπ¬ÿ‚√ª°Á¬ÿ‚√ª ·µà¢Õß∫“ßÕ¬à“߇√“°Á„™â¢Õ߉∑¬‡¢â“‰ª ‡™àπ „πÀâÕß √ß∑’ˇ¥’ά«π’Èπ‘¬¡„™â‡ªìπÕà“ß  Ì“À√—∫≈â“ß¡◊Õµ√ßπ—Èπ°Á„™âß“πΩï¡◊Õ‰∑¬ ‡ªìπ™“¡‡ß‘π ´÷ËßÕÕ°·∫∫„À¡à¢≈‘∫¥â«¬ ≈“¬‰∑¬„Àâ™à“ßΩï¡◊Õ∑’ˇ™’¬ß„À¡à¢÷Èπ√Ÿª‡ªìπ ™“¡‡ß‘π À√◊Õ¢Õß»‘≈ª“™’æÀ≈“¬ Ê ™‘È𠇫≈“¡“·µàß°Á “¡“√∂∑’Ë®–‡¢â“°—π‰¥âé „π°“√∑Ì“ß“π º». ÿ√™—¬ ®–°√“∫ ∫—ߧ¡∑Ÿ≈§«“¡§◊∫Àπâ“„π°“√°àÕ √â“ß„Àâ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡ √“™°ÿ¡“√’ ∑√ß√—∫∑√“∫‡ªìπ√–¬– √«¡∂÷ß ‡¡◊ËÕ‡°‘¥ªí≠À“„π°“√∑Ì“ß“π 纡§‘¥«à“À≈“¬ Ê §√—ßÈ  ¡‡¥Á®æ√–‡∑æ√—µπ√“™ ÿ¥“œ  ¬“¡∫√¡√“™°ÿ¡“√’ ∑√߉ª °√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— „Àâ∑√ß√—∫∑√“∫‡ªìπ√–¬– Ê „π√–À«à“ß°àÕ √â“ß  Ì“π—°æ√–√“™«—߇Õß°Á∑“Ì √“¬ß“π°√“∫∫—ߧ¡∑Ÿ≈ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸÀà «— Õ¬Ÿ‡à ªìπ√–¬–... µÕπ∑’Ë∑Ì“∫—π‰¥‡≈◊ËÕπ°ÁµâÕß°√“∫∫—ߧ¡ ∑Ÿ≈«à“®–‚ª√¥À√◊Õ‰¡à ∂â“®–∑Ì“∫—π‰¥‡≈◊ËÕπ ‡æ√“–µÕππ—Èπ°ÁÀà«ßÕ¬Ÿà«à“∂â“∑Ì“∫—π‰¥ ‡≈◊ËÕπ·≈â«„π¢≥–∑’ˇ ¥Á®®– ßà“ß“¡‰À¡ ·µà°Á§‘¥«à“πà“®–®Ì“‡ªìπ‡æ√“–«à“√–¥—∫ ¢—Èπ∫—π‰¥ Ÿß¡“°√–¥—∫µà“ß°—π√–À«à“ß æ√–∑’Ëπ—ËßÕß§å‡°à“°—∫æ√–∑’Ëπ—ËßÕߧå„À¡à πà“®–‰¡à –¥«° Ì“À√—∫ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑’Ë®–‡ ¥Á®æ√–√“™¥Ì“‡π‘π ¢÷Èπ∫—π‰¥∑’Ë ŸßæÕ ¡§«√ °Á°√“∫∫—ߧ¡ ∑Ÿ≈æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ∑à“π°Á ‚ª√¥«à“®–„Àâ¡’∫—π‰¥‡≈◊ËÕπ°Á‰¡à‡ªìπ‰√ ·µà ความเรียบง‹าย ‰¡à‡ªìπ∑√߉∑¬‡À¡◊Õπæ√–∑’Ëπ—Ëß‚∫√“≥ °Á∑√ß°Ì“™—∫«à“¢ÕÕ¬à“„Àâπà“‡°≈’¬¥¢Õ„Àâ ÕߧåÕ◊Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà„ππ—Èπ Õ“§“√π’È¡’æ◊Èπ∑’ˇ¬Õ– §«“¡‡√’¬∫ßà“¬„π∑’Ëπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß °“√ °≈¡°≈◊π°—∫Õ“§“√‡¥‘¡ °ÁÕÕ°¡“‡ªìπ ·≈–¡’¢π“¥„À≠à∑÷∫µ—π¡“° ∂Ⓣª∑Ì“ ÕÕ°·∫∫∑’Ë·≈‡ÀÁπ‡ªìπ¡‘µ‘„π¿“æ√«¡ ·∫∫∑’ˇÀÁπ„πªí®®ÿ∫—π∑’Ë¡’√“«∫—π‰¥·∫∫ ∑√߉∑¬ —¥ à«π®–‰¡à‰¥â ®–‰¡à‰¥â§«“¡ ‡πâπ‡©æ“–√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’ˇªìπ®ÿ¥ Ì“§—≠ ‚∫√“≥ª√–°∫¢â“ßé º». ÿ√™—¬ °≈à“« ÕàÕπ™âÕ¬ «¬ß“¡·∫∫Õ“§“√‰∑¬é ·≈–¡’‡∑à“∑’ˮ̓‡ªìπ·≈–‡À¡“– ¡ ∂“¡∂÷ߧ«“¡√Ÿâ ÷°„π∞“π–ºŸâ√—∫ πÕß ·π«§‘¥„πß“π ∂“ªíµ¬°√√¡¿“¬„π çµ—¥√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë¡“°¡“¬ÕÕ°‡πâπ æ√–√“™¥Ì“√‘ º». ÿ√™—¬ ∫Õ°«à“ 燪ìπ πÕ°®“°√Ÿª·∫∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß°≈¡°≈◊π „π à«π∑’˧«√®–‡πâ𠇙àπ Õߧåª√–°Õ∫ §«“¡¿Ÿ¡‘„®∑’ˉ¥â√—∫æ√–¡À“°√ÿ≥“∏‘§ÿ≥ ¬—ß√«¡∂÷ß√Ÿª·∫∫∑’ˇ√’¬∫ßà“¬‚¥¬¡’ ¢Õß ∂“ªíµ¬°√√¡µà“ß Ê ºπ—ß∑—Ë«‰ªÕ“® ‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ∑Ì“ß“ππ’È Õ¬à“ßπâÕ¬°Á ·π«∑“ß„π°“√ÕÕ°·∫∫§◊Õ °Ì“Àπ¥¡‘µ‘ ®–‡ªìπ·§àªŸπ∏√√¡¥“·µà∫“ß à«π∑’ˇªì𠇪ìπÕ–‰√∑’˧π‰∑¬„π√ÿàπÀ≈—߬ÿ§ªí®®ÿ∫—π ¿“¬„π¢ÕßÕ“§“√∑ÿ°ÀâÕß¡’‡æ¥“π Ÿß‚≈àß ®ÿ¥‡¥àπ‰¥â®–‡πâπ¥â«¬À‘πÕàÕπ √“«√–‡∫’¬ß πâÕ¬§π¡’‚Õ°“ ®–‰¥â∑Ì“Õ–‰√·∫∫π’È „𠵓¡·∫∫Õ“§“√ ¡—¬‚∫√“≥ ‡æ◊ËÕ„À⇰‘¥ √“«∫—π‰¥ ‚§¡‰ø‡ªìπß“πÀ≈àÕ‚≈À– ‡√“  ¡—¬‚∫√“≥ à«π„À≠àÕ“§“√„πæ√–∫√¡ §«“¡√Ÿâ ÷°‚≈àß ‚ª√àß ∫“¬ ‚Õà‚∂ß ·≈– µ—¥∑Õπæ«°√“¬≈–‡Õ’¬¥ºπ—ßµà“ß Ê ‰ª ¡À“√“™«—ß à«π„À≠à°Á®–‡ªìπΩ√—Ëß∑Ì“é  ßà“ß“¡ ‡≈◊Õ°„™â«— ¥ÿ∑’Ë¡’§«“¡·¢Áß·√ß „Àâ‡√’¬∫ ≈«¥≈“¬„™â‡∑à“∑’ˮ̓‡ªìπ ≈«¥≈“¬ ¥â«¬·π«∑“ß∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á® ∑π∑“π º‘««— ¥ÿ à«π„À≠à‡ªìπº‘«¥â“π √ÿß√—ß∑’˪î¥∑Õ߇¬Õ– Ê ®–À“¬‰ª ®–‡ÀÁπ æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ≈¥§«“¡¡—π«“«‡æ◊ËÕ‰¡à„À⇰‘¥°“√√∫°«π «à“®–‡ªìπ ’§àÕπ¢â“ß∑’Ë®– –Õ“¥µ“‡√’¬∫ Ê æ√–√“™∑“π æ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™ ∂‘µ¬ “¬µ“ ºπ—ß à«π„À≠à©“∫‡√’¬∫∑“ ’ ·≈⫇πâπ¡‘µ‘‡Õ“‡∑à“π—Èπ‡Õß Õ“®®–¡’ ’‡¢â¡ ’ ¡‚ÀÓ√ ®÷߇ªìπæ√–∑’Ëπ—Ëß∑’Ë ‡√’¬∫ßà“¬ ∫“ß à«πª√–¥—∫¥â«¬À‘πÕàÕπ °“√ª√–¥—∫ ÕàÕπ„π‚∑π ’‡¥’¬«°—π‡æ◊ËÕ„Àâ¡’¡‘µ‘·∑π∑’Ë ª√–À¬—¥ ·≈– ßà“ß“¡ µ°·µà߉¡à¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°‡°‘π ®–µâÕ߉ª‡ ’¬‡ß‘π°—∫≈«¥≈“¬ªî¥∑Õß §«“¡®Ì“‡ªìπ ‡πâπ‡©æ“–∫√‘‡«≥∑’Ë¡’ ‡¬Õ– Êé ‡√’¬∫‡√’¬ß®“° : æ√–∑’πË ß—Ë ∫√¡√“™ ∂‘µ¬§«“¡ Ì“§—≠ ¡‚ÀÓ√ ‡√’¬∫ßà“¬ ª√–À¬—¥  ßà“ß“¡ °“√ÕÕ°·∫∫ æ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™ ความประหยัด  ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√ ‡ªìπ°“√ πÕß·π«∑“ß æ√–∑’Ëπ—Ëß∫√¡√“™ ∂‘µ¬¡‚ÀÓ√ ‡√‘Ë¡ À¡“¬‡Àµÿ : ¢âÕ¡Ÿ≈∫“ß à«π®“°Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«¿Ÿ¡‘æ≈ °àÕ √â“ß„π™à«ß«‘°ƒµ°“√≥å∑“߇»√…∞°‘® æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–‡®â“Õ¬ŸàÀ—«°—∫ß“π Õ¥ÿ≈¬‡¥™ æ√–√“™∑“π‰«â §√—ßÈ  Ì“§—≠¢Õߪ√–‡∑» Õ—π‡ªì𠓇ÀµÿÀπ÷ßË ÕÕ°·∫∫·≈– ∂“ªíµ¬°√√¡ บันไดเลื่อนคู‹พรางตาดŒวยสีและงานประดับ

ภายในโอ‹โถงและสง‹างาม ºπ—ߥâ“ππÕ°¢ÕßÕߧåæ√–∑’Ëπ—Ëß™—Èπ∑’Ë 1 ¡’°“√‡´“–√àÕߪŸπ ´ÿâ¡æ√–∑«“√·≈– ´ÿâ¡æ√–·°≈ ¡’≈—°…≥–‚§âßµ“¡·∫∫µ–«—π µ° µ—«Õ“§“√‚¥¬∑—Ë«‰ª¬—ߧß√Ÿª·∫∫ ∂“ªíµ¬°√√¡‰∑¬ª√–‡æ≥’ ª√–°Õ∫ ¥â«¬´ÿâ¡æ√–∑«“√ æ√–·°≈

»‘≈ª–‰∑¬ª√–‡æ≥’·≈–·∫∫»‘≈ª– µ–«—πµ° ‚¥¬§ß≈—°…≥– Ì“§—≠¢Õß æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’¡À“ª√“ “∑‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ç§π‡§¬Õà“πª√–«—µ‘æ√–∑’Ëπ—Ëß®—°√’ ¡À“ª√“ “∑§ß∑√“∫«à“‡¥‘¡‡ªìπ∑√ß §≈“  ‘°∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«¡“‡ª≈’ˬπÀ≈—ߧ“

เรียบง‹าย ประหยัด สง‹างาม

แนวทางของราชา

ภายนอกของพระที่นั่งบรมสถิตยมโหฬาร

ระเบียงทางเดินรอบหŒองพระราชทานเลี้ยง ·≈–‡ “  à«πÀ≈—ߧ“¡’≈—°…≥–‡ªìπ·∫∫  ∂“ªíµ¬°√√¡‰∑¬ª√–‡æ≥’´÷Ëß¡’°“√ ª√–¥—∫¥â«¬Õߧåª√–°Õ∫À≈—ߧ“·∫∫ ‰∑¬ª√–‡æ≥’ ‡™àπ ™àÕøÑ“ „∫√–°“ À“ßÀß å 𓧠–¥ÿâß ‡ªìπµâ𠇪ìπ√Ÿª·∫∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°≈¡°≈◊π°—π∑—Èß„π·∫∫

‡ªìπ∑√߉∑¬¿“¬À≈—ß µ√ßπ—Èπ°Á‡ªìπ ®ÿ¥‡ª≈’Ë¬π ‡¡◊ËÕ‡™◊ËÕ¡µàÕ¡“®–‰ª √â“ß À≈—ߧ“·∫∫Ω√—Ëß°Áµ–¢‘¥µ–¢«ßÕ¬Ÿà À√◊Õ ®–‡ªìπ‰∑¬∑—Èß·∑àß°Á‰¡à‡¢â“°—πÕ’°‡æ√“– «à“ —¥ à«π¢ÕßÕ“§“√‰∑¬°—∫ —¥ à«π¢Õß Õ“§“√Ω√—Ëß®–µà“ß°—π ¡’§π∂“¡«à“∑Ì“‰¡

ความสง‹างาม


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กี่ยวกับพระกระยาหารของในหลวง พอจะมีเรื่องเล่าอยู่บ้าง กล่าวถึงเมนู พระกระยาหารในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั ไม่ได้เลอเลิศอย่างทีห่ ลายคน เข้าใจ ทว่าเป็นอาหารธรรมดาที่ไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินทั้งหลายบริโภคกันอยู่ทุกวัน แต่เป็นอาหารรสชาติไม่จัดจ้าน ท่านโปรด ผัดผักทุกชนิดเช่น ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา โดยใส่ผักมาก ๆ หมู เนื้อ ใส่น้อย ๆ ในหลวงก็ทรงโปรดเสวยผัด ถั่วงอกมากทีเดียว แต่ต้องผัดเเค่สะดุ้งไฟ เท่านัน้ กล่าวคือไม่เละจนนิม่ และต้องไม่ใส่ ผงชูรส ส่วนอาหารว่างเคยโปรดหูฉลาม และ บะหมี่หน้าต่าง ๆ เช่น หน้าหมูแดง หน้าปู หรือหน้าเป็ด ได้ทั้งนั้นแต่ต้องไม่ใส่ผักชี ต้นหอม และตั้งฉ่าย ส�ำหรับเครื่องดื่มนั้น โปรดโอวัลตินเป็นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่ง หลายครั้ง ส่วนน�้ำชา กาแฟ ไม่มาก... จากบทความในหนังสือ “ใกล้เบื้อง พระยุคลบาท” โดย ลัดดา ซุบซิบ ทีก่ ล่าวถึง พระกระยาหารโปรดของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ซึ่งท�ำให้ผู้อ่าน ยิ่งสนใจใคร่รู้... นอกจากนีใ้ นงานเปิดตัวหนังสือ ต�ำนาน อาหารสามกษัตริย์ ทีอ่ าคารจามจุรสี แควร์ เมื่อหลายปีก่อน อาจารย์วันดี ณ สงขลา ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนครัววันดี และอาจารย์ ประจ�ำวิทยาลัยในวังหญิง ผู้เขียนหนังสือ เล่มดังกล่าวเล่าว่า นอกจากจะบอกเล่าถึง เรือ่ งราวการรวบรวมข้อมูลของพระมหากษัตริย์ ทั้ง 3 พระองค์ เพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้แล้ว ยั ง ได้ บ อกเล่ า ถึ ง อาหารทรงโปรดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ว่า “อาหารทรงโปรดของในหลวงก็เป็น เมนูง่าย ๆ อย่างเช่น หลนปูเค็ม ผัดพริกขิง ปลาทอดกรอบ ผัดผักทั่วไป และอาหาร ประเภทผักต่าง ๆ อีกทั้งยังเสวยข้าวกล้อง เป็นพระกระยาหารหลัก แต่พระองค์ท่าน จะไม่เสวยปลานิล เพราะทรงเป็นผู้เลี้ยง ปลานิลคนแรกในประเทศไทย โดยใช้ สระว่ายน�้ำในพระต�ำหนักสวนจิตรลดา เป็นบ่อเลี้ยง” ที่ ม าของการไม่ เ สวยปลานิ ล ก็ คื อ เมื่อปี พ.ศ.2524 ช่วงที่จักรพรรดิอากิฮิโต แห่งประเทศญีป่ นุ่ ยังทรงฐานันดรศักดิเ์ ป็น มกุฎราชกุมาร ได้สง่ ปลานิลจ�ำนวน 100 ตัว มาด้วยเครือ่ งบิน มาทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง

เรือ่ งเล่า...เกีย่ วกับ

พระกระยาหาร

หมายเหตุ : ลายพระหัตถ์สูตรการ ท�ำอาหาร “ไข่พระอาทิตย์” ของ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน เพื่อเชิญลงพิมพ์ใน “สาส์นไข่ไก่” ของสมาคมผูผ้ ลิต ผูค้ า้ และส่งออก ไข่ไก่ และที่มาของรูปจากเว็บไซต์ welovethaiking

ทว่าพอมาถึงเมืองไทยเหลือปลานิลเพียง 10 ตัวเท่านั้นที่รอดตาย ถึงกระนั้นก็อยู่ใน สภาพใกล้ตาย ในหลวงเป็นห่วงเป็นใยปลานิลเหล่านีม้ าก จึงมีพระราชกระแสรับสั่ง ให้น�ำไปไว้ใน พระทีน่ งั่ และทรงเลีย้ งดูอย่างประคบประหงม จนปลานิลทัง้ 10 รอดชีวติ มาได้มสี ขุ ภาพดี แข็งแรง กลายเป็นพ่อพันธุใ์ นการทดลองเลีย้ ง ของในหลวง จนพวกมันเติบโตแพร่ขยายพันธุ์ ได้ดี หลังการทดลองเลี้ยงจนประสบความส�ำเร็จ ในหลวงทรงพระราชทานพันธุ์

ปลานิลให้กบั กรมประมง เพือ่ น�ำไปขยายพันธุ์ และแจกจ่ายให้แก่พสกนิกร และปล่อยลง ไว้ตามแหล่งน�ำ้ ต่าง ๆ ตามทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม” ดังนัน้ “ปลานิล” จึงเป็นอาหารทีใ่ นหลวง ทรงพระราชทานให้แก่คนไทย ปลานิล เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง เลี้ยงง่าย หาง่าย ราคาถูก แถมยังอร่อย ด้วยเหตุนี้เวลา ที่มีผู้น�ำปลานิลไปตั้งเครื่องเสวย ในหลวง จะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่น เมื่อมี ผูก้ ราบบังคมทูลถามพระองค์วา่ เพราะเหตุใด จึงไม่โปรดเสวยปลานิล ท่านทรงมีรบั สัง่ ว่า

ไข่พระอาทิตย์ ส่วนผสม

• ไข่ไก่ 1 • ข้าวสวย 1 • น�้ำปลา • น�้ำมันพืช

วิธที ำ�

ฟอง ทัพพี

1. ไข่ฟองหนึง่ ตีให้ไข่ขาวและไข่แดงเข้ากันเหมือนเวลาจะตีไข่ทำ� ไข่เจียว (ไม่ตีมากเหมือนท�ำเค้ก) ใส่ข้าวสุกประมาณทัพพีหนึ่ง 2. เครื่องปรุงรสใส่ซอสแม๊กกี้ (ที่เมืองนอกสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเยาว์ หาน�้ำปลาได้ยาก แต่สมัยนี้เราชอบใส่น�้ำปลา มากกว่า) 3. ตัง้ กระทะใส่นำ�้ มันเล็กน้อยไม่ใส่มากเหมือนท�ำไข่เจียว เทไข่ผสมข้าว ลงไป จนสุก ตรงขอบกรอบ ๆ ตรงกลางแฉะ ๆ สักนิดก็ได้ เสร็จแล้วใส่จาน ส่วนที่มาของชื่อไข่พระอาทิตย์นั้น สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ค�ำอธิบายว่า “มีผู้ถามว่าท�ำไมเรียกว่าไข่พระอาทิตย์ ข้าพเจ้าทูลถาม ทรงเล่าว่า เมื่อ ส่องกล้องแล้ว พื้นผิวดวงอาทิตย์มีลายเหมือนเมล็ดข้าว ซึ่งภาษาฝรั่งเศส เรียกว่า “Grain de riz” นั่นเอง

:11

ท้องถิน่ ได้ดี และน�ำวัตถุดบิ ของ จ.เพชรบุรี มาดัดเเปลงได้อย่างน่าสนใจ เช่น ลอดช่อง น�้ำตาลข้น ที่ปรุงน�้ำกะทิข้นเหลวด้วย น�้ำตาลโตนด และแทรกด้วยเกลือเพียง เล็กน้อย และเเกงหัวตาลหรือเเกงหัวโตนด และยังมีเครื่องเสวยพิเศษที่มี ท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค รับพระราชเสาวนีย์ให้ ร่วมคิดรายการถวายทั้งในส่วนพระองค์ และส่วนในหลวง ขณะประทับ ณ วังไกลกังวล เครือ่ งเสวย บางครั้งจัดถวายจาก โรงเเรมข้างนอก เเต่ต้องผ่านการตรวจสอบที่เคร่งครัด เช่นเดิม และยังมีห้องเครื่องในวังน�ำขึ้น ทูลเกล้าฯ เป็นการปกติ หลังจากพระกระยาหารค�่ำเเล้ว เมื่อ ก่อนที่ในหลวงทรงงานดึก ๆ มหาดเล็กจะ ถวายพระกระยาหารว่างเบา ๆ อีกชุดหนึ่ง เช่น หูฉลาม ตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ทว่า ระยะหลังงดเสวยเเล้ว เพราะทรงเห็นคุณค่า ของการอนุรักษ์ เมื่อก่อนทรงโปรดมาก ขนาดทรงเพ้อระหว่างประชวร “ว่าอยาก เสวยหูฉลามไม่ใส่ผงชูรส” จากค�ำบอกเล่า ของท่านผู้หญิงบุตรี รองราชเลขานุการฯ ) ระยะหลังทรงเจริญพระชนมพรรษาสูง จึงมีการงด แต่บางครั้งก็ตั้งเพื่อสนอง พระราชประสงค์ตามโอกาส มีเรื่องเล่าชื่อ “เชื้อโรคตายหมด” จาก หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ หลวง ว่า ...เหตุการณ์เกิดขึน้ เมือ่ ปี 2513 วันนัน้ เสด็จฯ ไปหมูบ่ า้ นดอยจอมหด อ�ำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้านลีซอกราบทูล ชวนให้ “ไปแอ่วบ้านเฮา” ก็เสด็จฯ ตามเขา เข้าไปบ้าน ซึง่ ท�ำด้วยไม้ไผ่ และมุงหญ้าแห้ง เขาเอาที่นอนมาปูส�ำหรับประทับ แล้ว รินเหล้าที่ท�ำเองใส่ถ้วยที่ไม่ค่อยจะได้ล้าง จนมีคราบด�ำ ๆ จับ ผู้เขียนรู้สึกเป็นห่วงจึง กระซิบทูลว่า ควรจะทรงท�ำท่าเสวยแล้ว ส่งถ้วยมาพระราชทานให้ผู้เขียนจัดการ แต่กท็ รงดวดเองกร้อบเดียวเกลีย้ ง ตอนหลัง รับสั่งว่า.. “ไม่เป็นไร แอลกอฮอล์เข้มข้น เชือ้ โรค ตายหมด” ส� ำ หรั บ เรื่ อ งนี้ มี ผ ลต่ อ จิ ต ใจของ ชาวเขา และควรที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จะได้ทราบเพื่อพยายามเดินตาม “เบื้อง ยุคลบาท” เกีย่ วกับเมนูสตู รพระราชทาน ทีร่ จู้ กั กันดี ก็คือ ไข่พระอาทิตย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรม การค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ น�ำไป ตีพิมพ์ลงในหนังสือ “สูตรอาหารต้นต�ำรับ ข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ” โดย หนังสือเล่มนี้ได้เผยแพร่ไปทั่วโลก เพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิของไทยให้ เป็นที่รู้จักของทุกประเทศ ส่วนที่มาและวิธีท�ำของสูตรอาหาร พระราชทาน “ไข่พระอาทิตย์” กรมการค้า ต่างประเทศ ได้อญั เชิญลายพระหัตถ์ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบันทึกไว้ในหนังสือ ความว่า “เมือ่ ข้าพเจ้า ยังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคย ทรงประกอบอาหารพระราชทานเรียกว่า ไข่พระอาทิตย์” เป็นสูตรอาหารทีท่ ำ� จากไข่ รับประทานง่ายแถมยังอร่อย โดยมีสว่ นผสม ไม่กี่อย่าง ดังสูตรที่ทรงให้ไว้

“ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก แล้วจะกิน มันได้อย่างไร” ส�ำหรับครัวในวังนัน้ มีการกล่าวถึงเรือ่ ง พระกระยาหารของพระองค์ทา่ นไว้ในหนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” ของคุณ “ลัดดา ซุบซิบ” ว่า..ห้องพระเครือ่ งต้นนัน้ มีหวั หน้า ส่วนพระเครือ่ งต้น ณ พระต�ำหนักจิตรลดาฯ คนปัจจุบันชื่อ เอกสิทธิ์ วัชรปรีชานนท์ โดยมีพระเครื่องต้นอยู่ 3 ห้อง • ห้องพระเครื่องต้นฝรั่ง มีลูกหลาน กุ๊กตั้งแต่รัชสมัย ร.6 เป็นคนจีนชื่อ เยี่ยหง แซ่ห่าน • ห้องพระเครื่องต้นหวาน คุณสมิง ดวงทิพย์ • ดูแลห้องพระเครือ่ งต้นไทย ท่านผูห้ ญิง ประสานสุข ตันติเวชกุล มารดาวัย 80 ต้น ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ท่านผูห้ ญิงประสานสุข ตั น ติ เ วชกุ ล ปั จ จุ บั น ถึ ง เเก่ อ นิ จ กรรม พระราชทานเพลิงศพไปเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2546) เมื่อเครื่องเสวยปรุงเสร็จและจัดลง ในจานชามเรียบร้อยแล้ว พนักงานในห้อง เครือ่ งจะจัดเรียงเครือ่ งเสวยและตรวจสอบ ให้ตรงกับรายการ แล้วบรรจุลงถาดเงินแล้ว ห่อหุ้มด้วยผ้าขาวผูกโบตีครั่งประทับตรา มีเจ้าหน้าที่ส�ำนักพระราชวังยกไปยังที่ ๆ มีพระราชประสงค์ให้ตั้งเครื่อง เเละไม่มี ผู้ใดท�ำลายตราครั่งจนกว่าจะถึงเวลาเสวย และหัวหน้าผูป้ ระจ�ำโต๊ะเสวยจะเป็นผูแ้ กะครัง่ ด้วยตนเองเท่านั้น เเละมีการจัดเวรอย่าง มีระบบระเบียบ เมื่อก่อนท่านผู้หญิงประสานสุข เป็น ผูป้ รุงเครือ่ งเสวยไทยถวาย ปรุงทัง้ เครือ่ งคาว เเละเครือ่ งหวาน โดยใช้ตำ� รับต่าง ๆ ดังเดิม ข้อมูล : จากหนังสือ “ในหลวงทีส่ ดุ ของหัวใจ” เเละคิดขึ้นใหม่ ด้วยความที่มีภูมิล�ำเนา และ “หนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาท” โดย เป็นชาวเพชรบุรี จึงปรุงเครื่องเสวยใน ลัดดา ซุบซิบ


12: กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เช่น เมื่อเกิดปัญหาน�้ำนมดิบล้นตลาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงนมผง ขึ้น เพื่อแปรรูปน�้ำนมดิบให้เก็บไว้ได้นาน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์เป็นทุนในการก่อสร้าง และ ยังมีการตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อน�้ำนม จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

เรือ่ ง : กองบรรณาธิการ @taste

งไม่มีปราสาทราชวังที่ไหน... ที่กลายมาเป็นห้องครัว ห้อง ทดลอง เป็นทุ่งนา บ่อปลา... ของแผ่นดิน ดังเช่น สวนจิตรลดา ของในหลวง สวนจิตรลดา หรือ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2456 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ณ บริเวณทุ่ง ส้มป่อย ซึ่งเป็นทุ่งนาระหว่างพระราชวัง ดุสิตกับวังพญาไท (ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) โดยโปรด เกล้าฯ ให้เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เสนาบดีกระทรวงนครบาล จัดสร้าง พระต�ำหนักขึ้น โดยมีพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์ (น้อย ศิลปี) เป็นผู้ควบคุม และด�ำเนินการก่อสร้าง เพื่อทรงใช้เป็นที่ รโหฐานส�ำหรับทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ รวมทั้งราชเสวกจะได้มีโอกาสเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ และ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ทุ่งส้มป่อยว่า สวนจิตรลดา พระราชทาน นามพระต�ำหนักว่า “พระต�ำหนักจิตรลดา รโหฐาน” บริเวณรอบพระต�ำหนักมีการขุดคู และท�ำก�ำแพงรั้วเหล็กโดยรอบ มีประตู 4 ทิศ พระราชทานชื่อตามสวนจิตรลดา ของพระอินทร์และท้าวโลกบาล คือ ทิศ ตะวันออกชื่อพระอินทร์อยู่ชม ทิศใต้ชื่อ พระยมอยู่คุ้น ทิศตะวันตกชื่อพระวิรุณ อยู่เจน และทิศเหนือชื่อพระกุเวรอยู่เฝ้า (ปัจจุบันเป็นทางเข้าออกได้ 3 ทิศ ยกเว้น เว้นทิศตะวันออก) มีสะพาน 2 สะพาน มี ประตูน�้ำ 2 ประตู และมีซุ้มทหาร 30 ซุ้ม

ต�ำหนักจิตรลดาในวังปารุสกวัน

พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานสร้าง เป็นตึก 2 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ ตะวันตก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�ำเนินมา ประทับเป็นครั้งคราว เมื่อมีพระราชพิธี ต่างๆ ก็ทรงกระท�ำการที่พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐานเช่นเดียวกับพระราชวัง ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชมณเทียรสถานขึ้นใหม่เป็นที่ประทับ ที่วังพญาไท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศยกสวนจิตรลดาเป็น พระราชฐานอยู่ในเขตพระราชวังดุสิต

บ่อปลา นาข้าว อาหารของแผ่นดิน

ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานเป็นที่ประทับ ถาวร ทรงสร้างโรงเรียนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2501 ให้เป็นสถานศึกษาชั้นต้น ส�ำหรับพระโอรส พระธิดาและบุตรหลาน ข้าราชส�ำนัก โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลา ดุสิดาลัย เป็นศาลาอเนกประสงค์ ภายในพระต�ำหนัก และโปรดเกล้าฯ ให้เป็นสถานที่ทดลองโครงการทดลอง ส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อน�ำ ผลการศึกษาพระราชทานแก่ประชาชน เช่น โครงการนาข้าวทดลอง โครงการค้นคว้าวิจัยเชื้อเพลิงเขียว โครงการปลูกข้าวไร่ โครงการเลี้ยง ปลานิล และ โครงการโคนม รวมทั้ง ยังมีโรงงานจากโครงการทดลองของ พระองค์เกิดขึ้นหลายประเภท เช่น โรง โคนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงสีข้าว

สัญลักษณ์ของโครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตลดา

พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระมหากษัตริย์ เนื่องจากโครงการส่วน พระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น เจ้าของ รัศมี แสดงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงให้การสนับสนุนและพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร สีเขียว แสดงถึง การเกษตร เนื่องจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาเป็นโครงการที่สนับสนุน เผยแพร่ วิจัย และพัฒนาทางด้าน การเกษตรตามแนวพระราชด�ำริ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการ ด�ำเนินงาน 3 ประการคือ 1.เป็นโครงการศึกษาทดลอง 2.เป็นโครงการตัวอย่าง ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาท�ำการศึกษา เพื่อสามารถ

สวนจิตรลดา

ห้องครัว...ของแผ่นดิน น�ำกลับไปด�ำเนินการเองได้ 3.เป็นโครงการที่ไม่หวังผลตอบแทน (เชิงธุรกิจ)

ต้นแบบ ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มุ่งเน้นการด�ำเนินงานโดยยึดแนว พระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ ควบคู่ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการน�ำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สวนจิตรลดา และการน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ความเป็นมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วย ของโครงการนี้เกิดจาก กระบวนการผลิตที่ง่าย แต่มี การที่พระบาทสมเด็จ ประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพล ค่าใช้จ่าย โดยด�ำเนินการภายใต้ อดุลยเดชฯ รัชกาล กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการ ที่ 9 เสด็จ ศึกษา ทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลและ พระราชด�ำเนินไป ผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทรงเยี่ยมพสก ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ นิกรในพื้นที่ ทั่วไป ต่างๆ ด้วย โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มีพระราช เป็นโครงการที่เริ่มด�ำเนินการจาก ประสงค์ที่จะ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และด�ำเนิน เห็นประชาชน การต่อมาด้วยรายได้จากการจ�ำหน่าย อยู่ดีมีสุขตาม ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งจากการทูลเกล้าฯ สมควรแก่อัตภาพ ถวายเงินสนับสนุน และการน้อมเกล้าฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถวายอาคาร เครื่องมือ และค�ำแนะน�ำ ผู้ประกอบอาชีพทางด้าน ต่างๆ จึงเป็นหน่วยงานราชการเพียง เกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็น หน่วยงานเดียวที่สามารถบริหารจัดการ อาชีพหลักของประเทศ ด้านบัญชีและการเงินเอง โดยไม่ได้รับ จึงท�ำให้เกิด โครงการ งบประมาณแผ่นดินสนับสนุน แต่ละ ส่วนพระองค์เกี่ยวกับ โรงงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตัวเอง การเกษตร สวนจิตรลดา มีบัญชีเบิกจ่ายแยกกันไปในแต่ละโรงงาน ภายในบริเวณพระ จากพระราชประสงค์ให้โครงการ ต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นโครงการ อันเป็นราชฐานที่ประทับในปี ศึกษาทดลอง และเป็นโครงการตัวอย่าง ตัวอย่าง โรงผลิตน�้ำผลไม้ โรงบดและ พุทธศักราช 2504 จึงมีพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่สนใจ อัดแกลบ และ โรงปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สามารถเข้ามาชมกิจการ รวมทั้งฝึก พื้นที่ในเขตพระราชฐานแปร มีวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน เพื่อ ปฏิบัติงาน เพื่อน�ำความรู้ไปเป็นแบบ เปลี่ยนเป็นแปลงนา คอกวัว บ่อเลี้ยง ศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหา อย่างหรือแนวทางในการประกอบอาชีพ ปลา โรงเรือนเพาะเห็ด ฯลฯ เป็น เกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ เช่น ต่อไป พระราชวังเดียวที่คนไทยรู้จักโครงการ การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 มีคณะ ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ที่พระองค์ได้ ปลานิล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผลการ พระราชอาคันตุกะจากประเทศต่างๆ ทรงริเริ่มด�ำเนินการทดลองการแปรรูป ศึกษาสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบ คณะบุคคลส�ำคัญ ข้าราชการ นักเรียน ผลิตผลการเกษตรขึ้นในพระราชวัง อย่างในการน�ำไปปฏิบัติตาม นอกจากนี้ นิสิต นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504 โดยในปี พ.ศ.2530 ยังเป็นการด�ำเนินการโดยไม่มุ่งหวัง ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้าเยี่ยม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย ผลตอบแทน จึงมีโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อ ชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นผู้อ�ำนวยการโครงการส่วนพระองค์ บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร เป็นจ�ำนวนมาก


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

‘แปลงนาทดลอง’ โครงการข้าว เพือ่ เกษตรกรไทย

เมื่อปี พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมของสถานี ทดลองพันธุ์ข้าวพิมาย จังหวัด นครราชสีมา (ปัจจุบันคือศูนย์วิจัยข้าว นครราชสีมา) สนพระราชหฤทัยที่จะ ทดลอง “ท�ำนา” ด้วยพระองค์เอง จึงทรง ใช้พื้นที่ในสวนจิตรลดา เพื่อการศึกษา ทดลองเรียนรู้ศาสตร์จากดินและพืช โดย ทรงเตรียมแปลงปลูกข้าว หว่านเมล็ดข้าว และเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง เกิดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 ซึ่ง กรมการข้าวได้ขอพระราชทานไปใช้ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ และต่อมาน�ำไปบรรจุซอง เล็กๆ แจกจ่ายให้แก่พสกนิกรทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม

:13

6 ตัว ซึ่งเป็นโคตั้งท้องแล้ว 4 ตัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ส�ำหรับสร้างโรงงาน โคนมขึ้นในบริเวณสวนจิตรลดา ต่อมา เมื่อแม่โคตกลูกและเริ่มท�ำการรีดนม น�้ำนมที่เหลือจากการแบ่งให้ลูกโคกินแล้ว

เป็นปุ๋ย มูลโคที่เป็นสารละลายที่อยู่ ในถังหมัก ส่วนหนึ่งน�ำไปใช้ส�ำหรับเพาะ เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งสามารถน�ำ ไปท�ำอาหารส�ำเร็จรูปส�ำหรับเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่งท�ำเป็นปุ๋ยใส่แปลงพืชอาหาร สัตว์ และบางส่วนน�ำไปใช้ส�ำหรับบ�ำรุง บ่อเพาะพันธุ์ปลานิล

ได้น�ำไปจ�ำหน่าย เมื่อมีจ�ำนวนโคนม เพิ่มขึ้น ทั้งจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปี และมี ผู้น้อมเกล้าฯ ถวายสมทบ ท�ำให้สามารถ ผลิตน�้ำนมออกจ�ำหน่ายแก่บุคคล ภายนอกและโรงเรียนต่างๆ ในละแวก ใกล้เคียง เมื่อมีก�ำไรสะสมมากยิ่งขึ้น ก็ได้ ขยายงานออกไปตามล�ำดับทั้งในด้านการ ผลิตน�้ำนม คุณภาพนมดิบ และการส่ง เสริมอาชีพแก่เกษตรกร ผลพลอยได้จากโรงโคนมคือ มูลโค ซึ่งเมื่อน�ำมาหมักจะได้ “ไบโอแก๊ส” หรือ “แก๊สชีวภาพ” ส�ำหรับเป็นเชื้อเพลิง กาก จากบ่อหมักแก๊สชีวภาพยังสามารถใช้ท�ำ

ห้องทดลอง จากน�ำ้ ถึงฟ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นโครงการป่าไม้ สาธิต โครงการนาข้าวทดลอง โครงการ ปลานิล ที่รู้จักกันในนาม “ปลานิลสาย พันธุ์จิตรลดา” โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นการศึกษา ทดลองเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร และจ�ำหน่ายโดยไม่แสวง ผลก�ำไร ไม่แข่งขันทางธุรกิจ และน�ำราย ได้มาใช้พัฒนา เช่น กลุ่มงานอุตสาหกรรม นม ซึ่งประกอบด้วย โรงโคนมสวน จิตรลดา ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ซึ่งประชาชนคนไทยต่างเรียกกันว่า “นมในหลวง” ดื่มกันด้วยความรู้สึก รสชาติที่ดี และมีคุณภาพ ทั้งนมถุง พาสเจอร์ไรส์ นมยูเอชทีกล่องสีเหลืองที่ ประทับตราว่า “สวนจิตรลดา” ทั้งรสจืด ช็อกโกแลต และสละ นอกจากนี้ ยังมีนมผง นมอัดเม็ด และยังมีนม โรงเรียนรสจืด ที่เติมสารฟลูออไรด์ นอกจากนี้โครงการโรงคมนม

รโหฐาน พระราชวังดุสิต ภายในเขตพระ ราชฐานที่ประทับ สร้างโรงโคนม สวน จิตรลดาขึ้น เพื่อเป็นที่ด�ำเนินการและเป็น แบบอย่างให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ต่อมามีการจัดตั้งศูนย์รวมนม สวน จิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงเนยเเข็ง และโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดาขึ้น เพื่อ ด�ำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์น�้ำนมดิบ รวมถึงช่วยรับซื้อน�้ำนมดิบจากเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมอีกทางหนึ่ง อีกทั้งในปี พ.ศ.2505 ได้มีบริษัท และหน่วยราชการน้อมเกล้าฯ ถวายโค

ปลานิล จากในหลวง

ในปี พ.ศ. 2508 สมเด็จพระจักรพรรดิ อากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่น ขณะด�ำรง พระอิสริยยศเป็นมกุฎราชกุมารได้ ทูลเกล้าฯ ถวายลูกปลาสายพันธุ์ใกล้เคียง กับปลาหมอเทศ ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า

Tilapia nilotica จ�ำนวน 25 คู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงน�ำไปเลี้ยงไว้ ในบ่อดินภายในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพบว่า ปลาชนิดนี้ สามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ ได้รวดเร็ว ทั้งยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ หาได้ง่ายและรสชาติดี ในปีถัดมาได้ พระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า ปลานิล โดยเรียกชื่อตามพยางค์ต้นของชื่อสายพันธุ์ คือ nilotica และได้พระราชทานพันธุ์ ปลาที่ทรงเพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ตัว แก่ กรมประมง เพื่อน�ำไปให้กับสถานีประมง จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ และเเจกจ่ายให้กับราษฎร

โรงโคนม ต้นเเบบกิจการ โคนมไทย

โรงโคนม สวนจิตรลดา เกิดขึ้น จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสนานาประเทศ เพื่อกระชับสัมพันธไมตรี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในการเสด็จประพาสราช อาณาจักรเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ.2503 ด้วยทรงตระหนักว่าการพัฒนาประเทศ ชาติให้เจริญก้าวหน้าต้องพัฒนาควบคู่ ไปกับคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงทรง ริเริ่มทดลองเป็นการส่วนพระองค์โดยใช้ พื้นที่ส่วนหนึ่งของพระต�ำหนักจิตรลดา

ยังสะท้อนให้เห็นความเมตตาของ โครงการส่วนพระองค์ พระองค์ ที่พระองค์ทรงพระกรุณา สวนจิตรลดา เป็นโครงการที่ด�ำเนินการ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหานม โดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทน ตามพระราช สดล้นตลาด เช่น โรงนมผง ที่สามารถ ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ แปรรูปนมสดให้เก็บไว้ได้นาน โดย หัวฯ โดยแบ่งเป็นโครงการไม่ใช่ธุรกิจ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และโครงการกึ่งธุรกิจ เป็นทุนในการก่อสร้าง และยังมีการ โครงการไม่ใช่ธุรกิจเป็นโครงการที่ ตั้งศูนย์รวมนม เพื่อรับซื้อนมสดจาก เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทางการเกษตร มุ่งเน้นการด�ำเนินงานโดย ภายในวังสวนจิตรลดา ประกอบ ยึดแนวพระราชด�ำริเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจ ไปด้วยโครงการทดลอง การศึกษาวิจัย พอเพียง” ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน มากมาย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ระยะยาว ให้พึ่งพาตนเองได้ และอนุรักษ์ อาทิ โครงการนาข้าวทดลอง โรงสีข้าว โครงการเพาะเลี้ยงปลานิล โครงการป่าไม้ สาธิต โรงโคนมสวนจิตรลดา ศูนย์รวมนม สวนจิตรลดา โรงนมผงสวนดุสิต โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา โรงสีข้าว ตัวอย่าง โรงผลิตอบแห้ง โรงน�้ำผลไม้ สวนจิตรลดา โรงปุ๋ยอินทรีย์และงาน ทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง โรงหล่อ เทียนหลวง โรงขี้ผึ้ง โครงการวิจัยและ พัฒนาการน�ำน�้ำกากมูลหมัก ซึ่งเป็น ผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพ มาเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง โครงการ วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดและ เห็ดหลินจือ โรงกระดาษสา โรงน�้ำดื่ม โรงผลิตภัณฑ์ขนมอบ บ้านพลังงาน แสงอาทิตย์ สวนพืชสมุนไพรกับ การศึกษาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น งานศึกษาวิจัยดังกล่าวนี้เป็นเพียง บางส่วนจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริที่มอบคุณประโยชน์เหลือ คณานับแก่พสกนิกรชาวไทย คนไทย โชคดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เกิดและอาศัยอยูภ่ ายใต้ พระบรมโพธิสมภารในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9

ข้อมูลและภาพ : โครงการส่วน พระองค์ สวนจิตรลดา (The Royal Chitralada Projects)


14: กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

แต่กระแสน�้ำที่เชี่ยวกราก ยังมีท่อนซุง และก้อนหินขนาดใหญ่ที่พัดมากับน�้ำป่า ด้วย รุนแรงขนาดใหญ่ ถึงขนาดที่พัด โรงงานหลวงฯพังเสียหายไปแล้วถึง 2 ครั้ง ในปี 2515 และ 2549 หากโรงานก็ ยังยืนหยัดขึ้นอยู่ที่เดิม ไม่ย้ายไปไหน “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี พระราชด�ำริในการเอาชนะธรรมชาติ ด้วย หลักอริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ ค้นหาสาเหตุที่ท�ำให้เกิดแล้ว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทรงมีพระราชด�ำริให้ ปลูกป่า และตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคู่กับ ชุมชนเพื่อเปลี่ยนถ่ายความคิด สอนให้ รู้จักเหตุ ผล ท�ำอย่างไรได้ประโยชน์ โดยพิพิธภัณฑ์ท�ำงานเรื่องสังคม สอนให้ปลูกพืชอย่างถูกต้อง ในขณะที่ โรงงานหลวงท�ำเรื่องธุรกิจชุมชน จ้างงาน รับซื้อผลผลิต” พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ดังนั้นทางดอยค�ำจึงสนับสนุนให้ ณ อยุธยา กล่าว ปลูกสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ 329 (Yale) ควบคู่ไปด้วย สตรอว์เบอร์รี่พันธุ์นี้ ผลิตภัณฑ์ดอยค�ำ เนื้อค่อนข้างแข็ง มีสีแดง ทนทาน สตรอว์เบอร์รี่สีแดงสด ผลอวบอิ่ม ต่อการขนส่ง แต่รสชาติออกเปรี้ยว จัดเรียงอยู่ในจานภายในห้องอาหาร เหมาะส�ำหรับเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงาน จินซัน โรงงานหลวง กล่าวได้วา่ เป็นผลผลิต เพื่อแปรรูป ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของดอยค�ำ “ดอยค�ำ มีแปลงทดลองปลูก เลยทีเดียว หลายคนอาจสงสัยว่าที่มาของ สตรอว์เบอร์รี่ควบคู่ไปกับเกษตรกร ชื่อพันธุ์พระราชทาน 80 ที่แนะน�ำให้ ด้วย มีการแชร์ความรู้ระหว่างเรากับ รับประทานผลสดนั้นมีที่มาอย่างไร เกษตรกรตลอดเวลา เรามีไลน์กลุ่ม สตรอว์เบอร์รี่เป็นผลไม้ที่พระบาท- ส�ำหรับปรึกษา เช่น ฝนตกแก้ปัญหา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้ อย่างไร เราพยายามให้องค์ความรู้ เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพ โครงการหลวง ในการมุ่งสู่เกษตรประณีตต่อไป”

เรือ่ ง : ปิน่ อนงค์ ปานชืน่ ภาพ : ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์

4

0 ปีที่แล้ว ระยะทาง 25 กิโลเมตร การเดินทางจากยอดดอยอ่างขาง ลงมาที่ตีนดอยใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมง สตรอว์เบอร์รี่สดๆที่เพิ่งเก็บ จากไร่ พอลงมาถึงพื้นราบสตรอว์เบอร์รี่ ก็ผิวช�้ำ เสียหาย ด้วยเหตุนี้จึงจ�ำเป็นต้อง มีโรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เกิดที่ตีนดอย เพื่อรับซื้อ แปรรูปสตรอว์เบอร์รี่ ก่อนส่ง ไปจัดจ�ำหน่ายที่กรุงเทพฯต่อไป ในวันที่เราได้กินสตรอว์เบอร์รี่สดผล สวยจากโครงการหลวงอย่างสะดวกสบาย กว่าจะมาถึงวันนี้มีเรื่องราวจากยอดดอย ที่สอนให้เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าใจ สอดคล้องกับพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” นั้นช่วยให้เราได้เรียนรู้และรู้สึกรัก แผ่นดินอย่างเข้าใจ

เปลีย่ นดอยฝิน่ เป็นดอยค�ำ

ปี 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสภาคเหนือ ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยาก ล�ำบากของราษฎรและปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งยัง เป็นการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติที่ ส่งผลไม่เฉพาะชาวเขา ทว่ายังส่งผลไปยัง ชาวเราและชาวโลกอีกด้วย “กลยุทธของพระองค์ท่าน คือ การแก้ปัญหาโดยไม่เปลี่ยนแปลงชีวิต ชาวบ้าน” พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด เล่าว่าเมื่อ 40 ปีก่อน ฝิ่น 1 ชั่ง (7 ขีด) ขายได้ในราคา 20,000 บาท โดยมีคนมา รับซื้อถึงบ้าน หากต้องการให้ชาวเขาหัน มาปลูกพืชทดแทนฝิ่น พืชเหล่านั้นต้อง ได้ราคาที่ดีกว่า ด้วยเหตุนี้มูลนิธิโครงการหลวง จึงถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อด�ำเนินงานวิจัยเพื่อ ทดลองการปลูกไม้ผลเขตหนาว โดยตั้ง สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเพื่อเป็นสถานี ทดลองการปลูกพืช มีอาสาสมัครจาก มหาวิทยาลัยและนักวิชาการหน่วยงาน ต่างๆ ปฏิบัติงานถวาย ท�ำให้การปฏิบัติงาน ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานวิจัยการปลูก พืชเขตหนาวชนิด ต่างๆ ได้แก่ ท้อ ลิ้นจี่ แอปเปิ้ล มันฝรั่ง ถั่วแดงหลวง ข้าวโพดหวาน และ มะเขือเทศ เป็นต้น เมื่อส่งเสริมให้ปลูกแล้ว การเดินทาง จากยอดดอยน�ำผลผลิตมาขายนั้น ยากล�ำบาก ทั้งยังถูกพ่อค้าคนกลาง กดราคา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึง ทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา และ โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูป แห่งแรกขึ้น และแปรรูปจ�ำหน่ายภายใต้ เครื่องหมายการค้าดอยค�ำ เพื่อช่วยในการพยุงราคาผลผลิต และปกป้องการเอารัดเอาเปรียบจาก โรงงานอื่น โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน์ ในนามสถาบันค้นคว้าและ ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตร (ปัจจุบันสังกัดคณะอุตสาหกรรม การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สตรอว์เบอร์รดี่ อยค�ำ เป็นที่ปรึกษาในการแปรรูปผลผลิต ด�ำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ทรงเป็นประธาน ในขณะนั้น จากดอยที่เคยเต็มไปด้วยฝิ่น กลายเป็นดอยค�ำ ภูเขาแห่งทองที่อุดมไป ด้วยความสมบูรณ์ของพืชผักผลไม้ ในปี 2537 โครงการควบคุมยาเสพติดของ สหประชาชาติ (UNDCP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ ในการแก้ปัญหายาเสพติด และโครงการ หลวงได้รับการยกย่องให้เป็นโครงการ ปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลก

เอาชนะทีต่ น้ เหตุ

จึงเรียกชื่อสตรอว์เบอร์รี่พันธุ์ต่างๆ ว่า เสียงน�้ำไหลรินจากล�ำห้วยแม่งอน พันธุ์พระราชทาน โดยมีความหมาย เช่น ธารน�้ำสายเล็กๆที่อยู่ติดกับโรงอ�ำนวยการ พันธุ์พระราชทาน 50 ตรงกับปีกาญจนา และโรงเลี้ยงภายในโรงงานหลวงอาหาร ภิเษก พันธุ์พระราชทาน 70 และ 72 ตรง ส�ำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ชวนให้เดินตาม กับปีเฉลิมพระชนมพรรษา 70 และ 72 ต้นเสียงไปชมความร่มรื่นของไม้เล็กใหญ่ พรรษา ที่ปลูกอยู่ทั้งสองฝั่งของล�ำน�้ำ มีสะพาน ส�ำหรับพันธุ์พระราชทาน 80 ตรงกับ เล็กๆ เชื่อมสองฝั่งเข้าให้กัน โดยมี ปีที่พระชนมายุ 80 พรรษา สตรอว์เบอร์รี่ เสาเข็มคอนกรีตหลายสิบต้น ปักเรียงกัน พันธุ์นี้มีคุณภาพสูงกว่าพันธุ์อื่น เมื่อผล บริเวณตลิ่ง สุกมีกลิ่นหอม รสหวาน เนื้อแน่น สีแดงสด เห็นภาพปัจจุบันแล้วคนนอกพื้นที่ รูปร่างสวยงาม แต่มีข้อเสีย คือ หลายคนคงจินตนาการไม่ออกว่า ยามที่ หลังเก็บเกี่ยวแล้วมีอายุให้เก็บกินสั้น เกิดอุทกภัย น�้ำป่าไหลหลากนั้น ไม่เพียง เพียง 2-3 วัน

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด บอกกับเรา ในฤดูหนาวสตรอว์เบอร์รี่ ถือเป็น ผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ราคาในปีนี้ พันธุ์พระราชทาน 80 ราคา ประมาณกิโลกรัมละ 200 บาท พันธุ์ 329 ประมาณกิโลกรัมละ 80 บาท (ผลผลิต สูงสุด 3 ตันต่อไร่ : อ้างอิงจาก สถาบัน ค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิจัย อาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวง) ในช่วงฤดูร้อนส่งเสริมใเห้ปลูก มะเขือเทศเชอร์รี่ ลิ้นจี่ ล�ำไย มัลเบอร์รี่ และเสาวรส เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ ตลอดปี ผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลวง ในวันนี้ จึงมีความหลากหลาย ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี่อบแห้ง มะเขือเทศเชอร์รี่ อบแห้ง บ๊วยสามรสอบแห้ง แยมผลไม้ ได้แก่ แยมสตรอว์เบอร์รี่ เสาวรส กระเจี๊ยบ พีช มัลเบอร์รี่

นอกจากนี้ยังมีลิ้นจี่ในน�้ำเชื่อ ล�ำไย ในน�้ำเชื่อม ซอสต่างๆ เครื่องดื่มธัญพืช และน�้ำดื่ม เป็นต้น

ช่วยชาวเขา ชาวเรา ชาวโลก

วันนี้เราสามารถเดินทางไปชมไร่ สตรอว์เบอร์รี่บนดอยอ่างขางได้อย่าง สะดวกสบาย เช่นเดียวกับเลือกซื้อ สตรอว์เบอร์รี่สดในช่วงเดือนมกราคมต้นมีนาคมได้ที่ร้านดอยค�ำในกรุงเทพฯ ดอยอ่างขาง ยังคงท�ำหน้าที่เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาว ในขณะเดียวกันก็เปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมความก้าวหน้าของพืชพรรณไม้ เมืองหนาว สตรวอว์เบอร์รี่ผลเล็กๆ ช่วยทั้งชาวเขา ชาวเรา และชาวโลก ได้ดัง พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชด�ำเนินทรง เยี่ยมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ วันที่ 10 มกราคม 2517 ความว่า “...เรื่องที่ช่วยชาวเขาและโครงการ ชาวเขานั้นมีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขา มีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูก สิ่งที่จะเป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับ เขาเอง ที่มีโครงการเช่นนี้ จุดประสงค์ อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม อยากที่จะให้ ผู้ที่อยู่ในที่ทุรกันดารสามารถที่จะมี ความรู้และพยุงตัว มีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทาง ที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็น ปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าเราสามารถที่จะช่วยชาวเขาให้ปลูก พืชผลที่เป็นประโยชน์มาก เขาจะเลิกปลูก ยาเสพติด ปลูกฝิ่น ท�ำให้นโยบายการระงับ การปราบการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งส�ำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รู้เป็นผู้ที่ ท�ำการเพาะปลูกที่อาจท�ำให้บ้านเมืองเรา ไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าและปลูกโดย วิธีที่ไม่ถูกต้อง ถ้าพวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความ อยู่ดีกินดี และปลอดภัยได้อีกทั้งประเทศ เพราะว่าถ้าเราสามารถท�ำโครงการ นี้ให้ส�ำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักแหล่ง สามารถที่จะมีการอยู่ดีกินดีพอควรและ สนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก...”


กรุงเทพธุรกิจ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559

กิโลกรัมต่อปี โดยจะมีผลผลิตในช่วง เดือน มีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้น ากแนวทางพระราชด�ำริของ ผลผลิตสดจะส่งจ�ำหน่ายตามร้านอาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และโรงแรม และมีการแปรรูปเป็น รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จ ชาอาร์ติโชคและคุกกี้อาร์ติโชค” พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรชีวิตของ คุณอรรถกร กล่าว ชาวเขาที่บ้านดอยปุย ใกล้พระต�ำหนัก อาร์ติโชคเป็น ‘ผักมหัศจรรย์’ ภูพิงค์ราชนิเวศน์ทรงทราบว่าชาวเขา เนื่องจากสามารถใช้ได้ตั้งแต่ดอก ล�ำต้น ปลูกฝิ่น มีฐานะยากจน อันเป็นจุดเริ่มต้น หน่อ และราก คุณขาบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ ของ โครงการหลวง ฟู้ดสไตล์ลิสต์ จากขาบสตูดิโอ (KARB ถึงวันนี้ กว่า 4,000 โครงการอัน STUDIO) พูดถึงอาร์ติโชคไว้ว่า เนื่องจากพระราชด�ำริ ออกดอกผลจาก “ถือว่าเป็นผักมหัศจรรย์เพราะว่าดี ยอดดอยเป็นอาหารเลี้ยงปากท้องของ กับตับและไต ดีกับตับเพราะมีสรรพคุณ ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค และเมื่อปี ช่วยรักษาอาการตับอักเสบเรื้อรัง พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดีกับไตคือช่วยในการขับถ่ายของเสีย รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ท�ำให้ไตสะอาด และดีกับคนเป็น มูลนิธิโครงการหลวง โดยพระราชทาน โรคหัวใจ โรคเบาหวานเพราะช่วย เงินเพื่อเป็นทรัพย์สินของมูลนิธิฯ ลดคอเลสเตอรอล น�้ำตาล และไขมัน เริ่มแรกจ�ำนวน 500,000 บาท เพื่อให้เป็น ในเลือด องค์กรสาธารณประโยชน์ สามารถด�ำเนิน สรรพคุณอีกอย่างคือช่วยป้องกัน งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการ โรคมะเร็ง เรียกได้ว่าดีทุกอย่างแต่บ้าน อย่างมีประสิทธิภาพ เราอาจจะถือว่าเป็นผักที่ยังรู้จักน้อยอยู่ เวลาผ่านไป 47 ปี วันนี้ผลผลิตจาก อาร์ติโชคท�ำได้ทุกอย่างทั้งอาหารคาวและ ที่สูงช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ อาหารหวาน เช่น ท�ำสลัด โคนกลีบเอาไป ชาวเขา และเกษตรกรไทย ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ จิ้มกับเนย ดอกเล็กๆ เอาไปชุบแป้งทอด ล�ำธาร ออกดอกผลเป็นอาหารแก่คนไทย ท�ำซุปใส่กับมันฝรั่ง เอาไปบดท�ำ ทุกคน และในทุกๆ ปี มูลนิธิโครงการ สเปรดทากับแซนด์วิช ท�ำคุกกี้ ท�ำ หลวงจะจัดงาน Royal Project เพื่อ ชาอาร์ติโชค ซึ่งโครงการหลวงใช้ส่วน แนะน�ำผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากร้าน ล�ำต้น ใบ และกลีบดอกมาตากแห้งอบ โครงการส่วนพระองค์ สินค้าใหม่จาก แล้วสับละเอียดท�ำเป็นชาซึ่งดีมาก” ดอยค�ำ และผลิตภัณฑ์จากโครงการ ในปีถัดมา มูลนิธิโครงการหลวง น�ำเสนอ หลวงกว่า 3,000 รายการ ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง มะเขือเทศ 5 สี “โครงการหลวงมีพืชแบ่งเป็น พืชผัก ฟักทองมินิ และพริกหวานขนาดใหญ่ สมุนไพร และไม้ผลส่งเสริม พืชผักที่ โดดเด่นได้แก่ สลัดแก้ว สลัดคอส มะเขือเทศ เซเลอรี พืชตระกูลสลัด สลัดรวม ข้าวโพดหวาน 2 สี ฟักทอง ญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น พริกหวานสีเขียว เหลือง แดง มะเขือเทศเชอร์รี ต้นหอม ญี่ปุ่น มีสมุนไพรที่โดดเด่น ได้แก่ โรสแมรี ลาเวนเดอร์ ชาสดสมุนไพร และไม้ผลส่งเสริม เช่น พลับ อาโวคาโค และเสาวรสรับประทานสด” คุณ อรรถกร บุญสิริ หัวหน้าฝ่ายการ ตลาด โครงการหลวง เล่าให้ฟัง ผลผลิตที่มูลนิธิโครงการหลวง น�ำเสนอในแต่ละปี ล้วนเป็นผลผลิตจาก การวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนาน อย่างเช่น อาร์ติโชค (Artichoke) ที่มี การทดลองปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 แสดง ถึงพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตร อันยาวไกล “อาร์ติโชคเริ่มทดลองปลูกตั้งแต่ ปี พ.ศ.2528 ที่ศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงหนองหอย โดยน�ำพันธุ์มาจาก สหรัฐอเมริกา มีลักษณะดอกสีเขียวทรง กลมขนาดใหญ่ ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 900-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ มูลนิธิโครงการ ธาตุอาหารที่ดีต่อสุขภาพ หลวงมีผลผลิตรวมประมาณ 5,000 อย่างสีแดงมี ไลโคปีนสูง สายพันธุ์ ส่วนมากไม่ใช่ของไทย พืชส่วนใหญ่จะน�ำ เป็นพืชเมืองหนาวซึ่งได้รับการวิจัย มาจากในต่างประเทศเขตหนาวแล้วเราน�ำ พัฒนาเพื่อให้เพาะปลูกใน มาพัฒนา ปรับปรุง คัดเลือก จนกระทั่ง บ้านเราได้เช่นกัน มีสายพันธุ์ที่เหมาะสมจึงน�ำมาใช้กับบ้าน “มะเขือเทศ 5 สี คือ เรา” ศาสตราจารย์ ดร.ก�ำพล อดุลวิทย์ มะเขือเทศทั้งหมด 5 พันธุ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตลาด มูลนิธิโครงการ พันธุ์หนึ่งจะมีสีเฉพาะ หลวง เล่าให้ฟัง มีสีเหลือง สีแดง “พริกหวาน ภาษาอังกฤษเรียกว่า สีชมพู สีม่วง Bell Pepper เป็นรูปเหมือนระฆัง (ช็อกโกแลต) เพียงแค่ลูกมันใหญ่เพราะเราคัดมา และสีส้ม ต้นไหนที่คุณภาพดีผลใหญ่เราก็จะ แต่ละสีมี พยายามรักษาพันธุ์ไว้โดยใส่ปุ๋ยต่างๆ

:15

∂ กองบรรณาธิการ @taste

ได้ราคาดี น�ำไปประกอบอาหารได้ หลากหลาย บางคนบอกว่าเห็ด พอร์ตโทเบลโลย่างแล้วหอม รสชาติ เหมือนไก่อบ เห็ดหลินจือ ที่สถานีเกษตรตีนตก โครงการหลวงศึกษาวิจัยอยู่ 3-4 ปี ดูว่าพื้นที่ไหนเหมาะสมที่สุด พบว่า อากาศร้อนชื้นเหมาะกับเห็ดหลินจือ ดังนั้นแล้วพื้นที่หลายแห่งใน เมืองไทยเพาะเห็ดหลินจือได้ เห็ดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น ซูเปอร์เห็ดเพราะรักษาได้สารพัด โรค ใช้ร่วมกับการรักษามะเร็ง รักษาโรคผิดปกติของระบบ หัวใจและหลอดเลือด ระบบ ภูมิคุ้มกัน เพิ่มประสิทธิภาพในการ ใช้ออกซิเจนของร่างกาย เป็นเห็ด ชะลอความชรา ที่ส�ำคัญมีราคาสูง และต้องใช้ การดูแลที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ที่ โครงการหลวงให้ทุกอย่าง ลงทุน อุปกรณ์ ขี้เลื่อย และก้อนเชื้อ พร้อม ให้ค�ำแนะน�ำในการเพาะเลี้ยง ขอให้มี พื้นที่และขยัน... เมื่อได้ผลผลิตก็น�ำมา ขายหักส่วนต่าง ลงทุนไม่มากแต่ยั่งยืน ให้ผลผลิต 1 ปี ได้ 2 รุ่น ราคาต่อกิโล ถึงหลักแสนทีเดียว มูลนิธิโครงการหลวง ด�ำเนินการ มากว่า 47 ปี ไม่เพียงน�ำมาซึ่งชีวิตความ เป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและชาวเขา แต่ ยังผลให้คนไทยมีโอกาสได้กินผักผลไม้ เมืองหนาวที่เพาะปลูกในประเทศ รวมถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณค่า เป็น พระมหากรุณาธิคุณ ดังที่ หม่อมเจ้า ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ โครงการหลวง ทรงกล่าวไว้ว่า “มุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยได้ ประจักษ์ทั่วกันถึงน�้ำพระทัยอันเปี่ยม ด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนพระทัยและ ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของเหล่าอาณา และดูแลให้ดี พืชทางการเกษตรหลาย ศูนย์ฯ ตีนตก, ศูนย์ฯ ขุนวาง, สถานี ประชาราษฎร์ใต้พระบรมโพธิสมภาร อย่างเป็นความบังเอิญ คือบางอย่าง เกษตรอ่างขาง เห็ดเมืองหนาวดอกใหญ่ ที่ต้องใช้พระวิริยะอุตสาหะ ด้วยทรง มีการพัฒนาตนเองและพอเราเห็นว่าดีก็ กว้างกว่าฝ่ามือ ชอบอากาศเย็น จัดอยู่ใน ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัย คัดเอาไว้ ตระกูลเห็ดกระดุม เห็ดแชมปิญอง เห็ด ที่มุ่งหวังจะรักษาไว้ซึ่งความสุขของ แต่บางชนิดก็มีผลผลิตน้อย เช่น บราซิลอาย และเห็ดโครมาตัส สรรพคุณ ประชาราษฎร์ และความมั่นคงของ สมุนไพรฝรั่งมีหลายชนิดแต่ปลูกยาก ของเห็ดคืออร่อย กินแล้วไม่อ้วน ทรัพยากรแห่งแผ่นดิน เช่น พาร์สลีย์ (Parsley) มีความต้องการ ช่วยลดความดันโลหิตสูง เชื่อว่ามีผลใน ซึ่งพระเกียรติคุณนี้มิใช่จะเป็นที่ เยอะแต่มีความต้องการครั้งละน้อยๆ การยับยั้งเซลล์มะเร็งบางชนิด เพาะง่าย ซาบซึ้งเฉพาะประชาชนชาวไทยเท่านั้น เพราะเก็บไม่ได้นาน ผักที่มีมากที่สุดคือ ดูแลไม่ยาก ให้ผลผลิตปริมาณเยอะ หากแต่ได้แผ่กระจายไปทั่วโลก ผักกาดขาวปลี ปลูกง่าย และเป็นผัก ศูนย์วิจัยของโครงการหลวงทดลอง จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ไม่อาจ พื้นบ้าน ใคร ๆ ก็รับประทาน ราคา เพาะเห็ดพอร์ตโทเบลโลเมื่อเดือนตุลาคม มีชีวิตใดที่จะเสียสละได้เท่าเทียมอีก ไม่แพง อีกอย่างคือผักกาดแก้ว หรือผัก ปี 2553 ปัจจุบันสามารถส่งเสริมให้ และไม่มีชีวิตใดบนผืนแผ่นดินนี้ที่จะ กาดหอม ผักพวกนี้จะปลูกได้เยอะ” เกษตรกรบ้านขอบด้ง เพาะฟาร์มเห็ด สามารถทดแทนได้” ยังมี เห็ดพอร์ตโทเบลโล จ�ำนวน 10 โรงเรือน ผลผลิตที่ได้ (Portobello) แหล่งผลิตได้แก่ 1 ตารางเมตร ได้เฉลี่ย 4-5 กิโลกรัม

โครงการของพ่อ

The king news  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you