Page 1

Minął rok, od kiedy z Państwa woli zostałam Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale jednocześnie wyzwanie, aby mandat społecznego zaufania wykonywać sumiennie i rzetelnie. Przedstawiam Państwu roczne sprawozdanie z mojej działalności poselskiej. W Sejmie pracuję w następujących Komisjach i Podkomisjach: - Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - przewodnicząca - Komisja Do Spraw Kontroli Państwowej - wiceprzewodnicząca - Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży - Podkomisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty - członek - Podkomisja Nadzwyczajna do przygotowania komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli - członek Pełnię również funkcję wiceprzewodniczącej Grupy Parlamentarnej Polsko-Słowackiej oraz jestem członkiem Grupy Polsko-Francuskiej. Pracuję również w Parlamentarnym Zespole Strażackim. Bezpłatne biuro porad prawnych Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa związanym z dostępnością do porad prawnych, szczególnie osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, uruchomiłam dla mieszkańców mojego okręgu wyborczego bezpłatne biuro porad prawnych. Osoby, które chciałyby skorzystać z takiej pomocy, mogą uzyskać poradę w moim podstawowym biurze poselskim w Myszkowie przy ul. Słowackiego 8, tel. 034 313 31 40. Pragnę podziękować wszystkim, którzy przez ten rok wspierali moje działania. Zapraszam Wszystkich Państwa do współpracy na rzecz rozwoju Naszego Regionu. Z poważaniem


Trudne tematy

Interpelacje - W sprawie przywrócenia Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego SA, jako dostawcy do sieci RUCH SA na takich samych prawach jak inne przedsiębiorstwa państwowe - W sprawie prywatyzacji Myszkowskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych Światowit SA - W sprawie możliwości nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami mającej na celu dzierżawienie nieruchomości lub jej części bez utraty bonifikaty i ulg przez jednostkę organizacyjną, na przykładzie Zalewu w Poraju - W sprawie przyznania środków finansowych na realizację procedur radioterapeutycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie - W sprawie renowacji zabytkowych dworców kolejowych na przykładzie dworca PKP w Myszkowie - W sprawie przywrócenia emerytur pomostowych dla niektórych grup zawodowych, na przykładzie tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny - W sprawie nieprawidłowości w Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

- Nie unikam trudnych tematów związanych z funkcjonowaniem oświaty, ochroną zdrowia, rozwojem przedsiębiorczości, koniecznymi zmianami w prawodawstwie. Problemy, które zgłaszają wyborcy podczas bezpośrednich spotkań ze mną bądź przesyłają drogą mailową podnoszę w interpelacja i zapytaniach kierowanych do Ministrów różnych resortów mówi Jadwiga Wiśniewska. Zgłosiła już 36 interpelacji i 6 zapytań poselskich, samych wypowiedzi zaś ma na koncie ponad 70. Dodajmy, że Jadwiga Wiśniewska należy do najaktywniejszych posłów, o czym pisała Gazeta Wyborcza. W oświadczeniach wygłoszonych w Sejmie poseł Jadwiga Wiśniewska poruszała m.in. problemy trudnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia, niesprawiedliwej oceny walorów Stadionu Śląskiego dokonanej przez Zespół ds. Wyboru Miast Gospodarzy Mistrzostw w Piłce Nożnej Euro 2012, ochrony polskiego rynku obuwniczego, tekstylnego i odzieżowego przed napływem chińskich towarów.

Praca parlamentarna poseł Jadwigi Wiśniewskiej w przeważającej mierze dotyczy regionu częstochowskiego, choć z równą uwagą podejmuje tematy ogólnopolskie. Poniższy tekst prezentuje ułamek szerokiej pracy parlamentarnej, którą wykonuje pani poseł. zeniu takich ograniczeń dla towarów chińskich. Omawialiśmy również poselski projekt ustawy klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczący zmiany ustawy o rzemiośle oraz szanse i zagrożenia związane z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości - dodaje Jadwiga Wiśniewska.

Umowa z Wielką Brytanią

Kryzys w służbie zdrowia - Czytany dzisiaj obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o pielęgniarkach i położnych dotyka bardzo ważnego problemu. Nasze zdrowie pozostaje często w rękach zmęczonego i źle opłacanego pracownika służby zdrowia. Obecnie nagminnie możemy spotkać sytuacje, kiedy to jedna pielęgniarka na oddziałach szpitalnych ma pod opieką 20-30 chorych. W podstawowej opiece zdrowotnej na jedną pielęgniarkę przypada 2750 mieszkańców, a na położną 6200 kobiet. Pielęgniarki i położne są nadmiernie obciążone pracą - to zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Ta praca, niosąca ze sobą odpowiedzialność za ludzkie życie, jest wynagradzana na poziomie minimum socjalnego. W ostatnich latach spada liczba absolwentów szkół pielęgniarskich - niskie wynagrodzenie nie stanowi motywacji do podjęcia nauki w tym zawodzie, a podwyższenie kwalifikacji wymaga od pielęgniarek i położnych zaangażowania prywatnych środków. Dlatego chcę zapytać pana ministra, czy ministerstwo dostrzega narastający problem emigracji zarobkowej pielęgniarek i jakie działania zamierza podjąć, aby znieść taką oto patologię, że jedna pielęgniarka opiekuje się 20-30 pacjentami - mówiła poseł Wiśniewska podczas pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Jadwiga Wiśniewska często staje na sejmowej mównicy

Chińska konkurencja Jadwiga Wiśniewska ma także sprecyzowane zdanie na temat ochrony polskiego rynku obuwniczego, tekstylnego i odzieżowego przed napływem chińskich towarów: - Ranga tego problemu jest ważna dla regionu częstochowskiego i dlatego też zarówno uczestniczyłam, jak i organizowałam spotkania z przedstawicielami rzemiosła w Częstochowie i Myszkowie. Na moje zaproszenie przybył poseł Michał Wójcik przewodniczący sejmowej Podkomisji do Spraw Rzemiosła i Usług. Na spotkaniu z rzemieślnikami zaprezentowałam działania związane z ograniczeniem napływu chińskich towarów na polski rynek oraz szansę na wprowadzenie ceł antydumpingowych przez Unię Europejską. Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, iż Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowad-

Mieszkańcy zgłaszają wiele problemów drogą mailową. Jeden z nich dotyczy osób pracujących w Wielkiej Brytanii, a mianowicie podwójnego opodatkowania. Poseł Jadwiga Wiśniewska zabrała w tej sprawie głos podczas obrad Sejmu: - Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie rynków pracy państw członkowskich Unii. Wyjeżdżają różni ludzie, wykształceni i niewykształceni, ludzie, którzy w ojczyźnie nie znaleźli pracy. Projekt omawianej ustawy dotyczy szerokiej grupy Polaków pracujących w Anglii, osób, które podlegają obowiązkowi podwójnego opodatkowania. Ludzie ci wyjechali nie z własnego wyboru, lecz z konieczności. Wyjechali za pracą, ba, można powiedzieć, że za chlebem. Nie powiększyli i tak już ogromnej rzeszy bezrobotnych w naszym kraju, nie wyciągają ręki po zasiłek. Chcą pracować. Wracając, podlegają kolejnemu opodatkowaniu. Interpelację poselską w tej sprawie poseł Wiśniewska zgłosiła do Ministra Finansów. Sejm zajął się problemem, w efekcie czego przyjęto ustawę, która rozwiązuje problem. W Londynie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Wielką Brytanią. To dobra wiadomość dla kilkuset tysięcy Polaków pracujących na wyspach brytyjskich, którzy od dawna domagali się zmiany obecnych zasad opodatkowania ich dochodów. Polski Rząd podpisał Konwencję, dzięki której od 2007 roku Polacy pracujący na Wyspach Brytyjskich nie będą musieli płacić podwójnego opodatkowania.

Prawo i Sprawiedliwość: Bezbłędny Klub Parlamentarny Rok 2006 jest rokiem języka polskiego. W związku z jego obchodami zorganizowano w Parlamencie konkurs na Bezbłędny Klub Parlamentarny

- W sprawie podziału środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych na poszczególne województwa na lata 2007-2013

Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości okazali się najlepszymi w dziedzinie ortografii. Klub zdobył zaszczytny tytuł „Bezbłędnego Klubu Parlamentarnego”. Jest to niezwykłe wyróżnienie i dowód na to, że posłowie PiS świetnie poradzili sobie z parlamentarnym dyktandem i są za pan brat z zasadami pisowni języka polskiego. Poseł Jadwiga Wiśniewska znalazła się gronie osób, które świetnie władają piórem, co z pewnością jest umiejętnością niezwykle cenną w pracy parlamentarzysty.

- W sprawie kryzysu w polskiej służbie zdrowia - W sprawie możliwości uproszczenia procedury składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich

W Parlamencie

Z dyplomem „bezbłędności” dla klubu PiS

Zwiedzanie Sejmu

Jadwiga Wiśniewska: Przybliżam prace i funkcjonowanie Sejmu i Senatu oprowadzając wycieczki z regionu częstochowskiego po budynku parlamentarnym. Szkoły i organizacje, które chciałyby skorzystać z tej formy proszę o kontakt z moim biurem poselskim mieszczącym się w Myszkowie przy ul. Słowackiego 8, tel. 034 313 31 40.


Interpelacje - W sprawie podwójnego opodatkowania osób pracujących w Wielkiej Brytanii - W sprawie ochrony polskiego rynku obuwniczego, tekstylnego i odzieżowego przed napływem chińskich towarów - W sprawie łamania prawa przez wielkie sieci handlowe poprzez stosowanie tzw. opłaty półkowej - W sprawie dywersyfikacji dostaw gazu - W sprawie korzystania przez nauczycieli z prawa przejścia na wcześniejszą emeryturę

Nadużycia w „Światowicie”

Od samego początku swej kadencji poseł Jadwiga Wiśniewska mocno angażuje się w sprawę pracowników fabryki „Światowit” i nadużyć, jakie mają tam miejsce. Jadwiga Wiśniewska natychmiast po objęciu mandatu przystąpiła do energicznych działań skierowała interpelację do Ministra Skarbu dotyczącą prywatyzacji i wyprze-daży majątku „Światowitu” przez tworzenie spółek córek. Zawiadomiła także Ministra Sprawiedliwości, wskazując na rażące naruszanie praw pracowniczych. Skierowała wniosek do Prezesa NIK o przeprowadzenie kontroli w trybie pilnym. Dzięki tym działaniom wiele nieprawidłowości mogło ujrzeć światło dzienne. Fakty wskazują, że zarząd firmy działał na jej niekorzyść. Istotne w sprawie jest położenie pracowników firmy, którzy byli bezprawnie zwalniani i szykanowani przez zarząd firmy. Rola Jadwigi Wiśniewskiej okazuje się nie mniej istotna i w tym aspekcie. Założone przez nią biuro porad prawnych, które działa w biurze poselski, stoi otworem dla pokrzywdzonych pracowników.

- W sprawie możliwości przywrócenia odliczenia wartości oddanej honorowo krwi jako darowizny

- W sprawie przywrócenia ulgi remontowej - W sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

- W sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych - W sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej używania świateł mijania

- W sprawie przypadków łamania przez lokale gastronomiczne ustawy o cenach oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w związku z zaniżaniem stawki podatku VAT w sprzedawanych zestawach produktów spożywczych

- W sprawie możliwości odzyskania uprawnień przez tłumaczy przysięgłych

- W sprawie zwrotu bezprawnie pobieranej składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli

- W sprawie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach przedsądowych

- W sprawie zmiany art. 13 projektu ustawy o podatku od samochodów wraz z projektami aktów wykonawczych

- W sprawie zmiany systemu doradztwa metodycznego

- W sprawie weryfikacji maturalnych arkuszy egzaminacyjnych z historii oraz zasad ich oceniania

- W sprawie możliwości zmniejszenia opłat rekrutacyjnych na studia wyższe

- W sprawie wypłaty świadczeń rodzinnych w nowym okresie zasiłkowym

- W sprawie zaliczenia okresu pracy katechetów przed 1990 r.

- W sprawie działań zmierzających do obniżenia kosztów zakupu podręczników

Interpelacje

Z kontrowersyjną sprawą firmy Światowit zapoznali się wreszcie posłowie

- W sprawie produkcji paliw alternatywnych w Polsce

Częstochowskie zapałki Zdecydowana interwencja Jadwigi Wiśniewskiej przyczyniła się do przywrócenia Częstochowskich Z.akładów Przemysłu Zapałczanego jako dostawcy do sieci RUCH S.A Gdyby nie pomoc posłanki Jadwigi Wiśniewskiej, częstochowska spółka mogłaby zostać wyeliminowana z rynku na korzyść szwedzkiej firmy, sprzedającej zapałki po cenach dumpingowych. W styczniu 2006 roku RUCH zrezygnował z kupowania zapałek w częstochowskiej firmie. Jadwiga Wiśniewska już w marcu złożyła w tej sprawie interpelację do Ministra Skarbu Państwa. Czytamy w niej: „Przez wiele lat częstochowska fabryka była równoprawnym dostawcą zapałek do sieci RUCH S.A. obecnie zarząd RUCHU przesłał do swoich oddziałów terenowych informację, że jedynymi dostawcami dla tej sieci są przedsiębiorstwa państwowe w Czechowicach i Sianowie. Prowadzi to do wyeliminowania częstochowskiej spółki z rynku, a w konsekwencji do jej upadłości. Jest to działanie dyskryminujące dla byłych pracowników państwowych firmy, będących

obecnie akcjonariuszami spółki pracowniczej. Zachodzi podejrzenie, że wyeliminowanie jej podyktowane było pojawieniem się na polskim rynku zapałczanym konkurencyjnej firmy. W miejsce Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego wprowadzono szwedzką firmę, której produkcja mieści się w Turcji. Sprzedaje ona swój towar po cenach dumpingowych.” Piotr Rozwadowski, podsekretarz stanu, w czerwcu nadesłał odpowiedź skierowaną do Jadwigi Wiśniewskiej. Wynikało z niej, że RUCH zamierza negocjować z częstochowską fabryką warunki współpracy. Interwencja poseł Jadwigi Wiśniewskiej dowodzi, że silna i zdecydowana reakcja przynosi efekty. Fabryka w Częstochowie może nadal sprzedawać swoje produkty w kioskach RUCH-u, a mieszkańcy otrzymują do rąk towar wysokiej jakości.

- W sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. - W sprawie przywrócenia możliwości deponowania odpadów przez eksploatatorów kanalizacji i oczyszczalni na składowiska, których właściciele wypowiedzieli umowy na odbiór, w związku z wejściem w życie nowych kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania - W sprawie możliwości nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - W sprawie uregulowania sytuacji na rynku owoców miękkich


Jadwiga Wiśniewska z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim oraz posłanką Ewą Malik

Z posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji

Z Wicepremier Zytą Gilowską

Sejmowe dyskusje

Jadwiga Wiśniewska z posłanką Marią Nowak iZespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie podczas wizyty Jarosława Kaczyńskiego

Biuro Poselskie ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków tel./fax 034 313 31 40 Jadwiga.Wisniewska@sejm.pl www.jadwigawisniewska.pl

Filie Biura Poselskiego: ul. Łódzka 8/12 42-200 Częstochowa tel./fax 034 368 11 61 Bezbłędny Klub Parlamentarny PiS. Tuż po otrzymaniu nagród za świetne wyniki w dyktandzie

ul. Wieluńska 3 42-100 Kłobuck

ul. 3 Maja 36 40-097 Katowice tel. 032 787 80 69 fax 032 253 73 02

Rok w Sejmie  
Rok w Sejmie  

...

Advertisement