Page 1

2nd Round,

14-15 August 2010, Udonthani


TOYOTA MOTORSPORT 2010

สู่ครอบครัวมอเตอร์สปอร์ตเมืองอุดรฯกลั บ มาเยื อ นจั ง หวั ด อุ ด รธานี อี ก ครั้ ง เป็ น ครั้ ง ที่ 3 บนดิ น แดนที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า “น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรม 5,000 ปี ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรชันไฌน์” ภายใต้แกนนำของบริษทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ บริษทั โตโยต้า อุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ผนึกกำลังจาก 4 หน่วยงานราชการทั้งจังหวัดอุดรธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี และสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดการแข่งขัน TOYOTA MOTORSPORT 2010 สนามที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 โดยเนรมิตทุ่งศรีเมือง ให้เป็นสนามแข่งรถทางเรียบชั่วคราว ด้วยระยะทางยาว 1.8 กม.ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยเป็นสำคัญ ภายในงาน ท่านจะได้สัมผัสความสนุกสนาน ตื่นเต้น เร้าใจอย่างใกล้ชิดกับการ แข่งขันความเร็วทางเรียบจากนักแข่งระดับชั้นนำทั่วไทย ซึ่งเป็นการการแข่งขันรถยนต์ทั้ง 3 รุ่นได้แก่ โตโยต้ายาริส วันเมคเรซ ซึ่งเป็นรุ่นมืออาชีพ ถัดมาเป็นรุ่นมือใหม่ โตโยต้า


วงโปเตโต้ โปรแกรมการแข่งขัน เวลา

รายละเอียด

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2553 07:30 08:30-08:45 08:50-09:05 09:10-09:25 09:30-09:45 09:50-10:05 10:10-10:25 10:30-10:45 10:50-11:05 11:10-11:25 11:25-11:35 11:40-11:55 12:00-13:00 13:05-13:30 13:05-13:30 13:35-14:05 14:10-15:10 14:10-15:10 15:10-15:35 15:40-16:05 16:10-16:25

ปิดสนาม ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส เลดี้ ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า วีออส C ซ้อมฟรี (1) โตโยต้า ยาริส ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส เลดี้ ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า วีออส C ซ้อมฟรี (2) โตโยต้า ยาริส ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส เลดี ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า วีออส C ซ้อมฟรี (3) โตโยต้า ยาริส การแสดงโชว์ โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด เพอร์ฟอร์มานซ์ ครั้งที่ 1 การแสดงโตโยต้า ยาริส ครั้งที่ 1 ประชุมนักแข่งทุกรุ่น ณ เต้นท์ โตโยต้า พาวิลเลี่ยน การเปิดให้ชมพิทของนักแข่ง-ทีมแข่ง (Pit Walk) Excite Hot Laps จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า วีออส เลดี้ จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า วีออส ซี ประกวดกองเชียร์ โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต (รอบแรก) จับเวลารอบคัดเลือก-โตโยต้า ยาริส การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ ครั้งที่ 1 การแสดงขับโชว์ซูเปอร์คาร์

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553 08:00-08:10 08:15-08:25 08:30-08:40 08:35-09:45 09:50-10:15 10:20-10:35 10:40-10:50 10:55-11:20 11:25-12:05 12:25-12:55 13:00-13:30 13:35-14:05 14:10-14:40 14:45-14:55 15:00-15:15 15:20-15:45 15:50-16:05 16:10-16:40 17:55-18:55

วอร์มอัพ โตโยต้า วีออส เลดี้ วอร์มอัพ โตโยต้า วีออส C วอร์มอัพ โตโยต้า ยาริส ประกวดกองเชียร์ โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต (รอบสุดท้าย) การเปิดให้ชมพิทของนักแข่ง-ทีมแข่ง (Pit Walk) การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส ครั้งที่ 1 การแสดงโชว์ โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด เพอร์ฟอร์มานซ์ ครั้งที่ 1 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ ครั้งที่ 1 กิจกรรมประกวดกองเชียร์ โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ต พิธีเปิดการแข่งขัน โตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต 2553 แข่งขันโตโยต้าวีออส ซี (18 รอบ) แข่งขันโตโยต้าวีออส เลดี้ (18 รอบ) แข่งขันโตโยต้า ยาริส (21 รอบ) การแสดงโชว์ โตโยต้าแคมรี่ ไฮบริด เพอร์ฟอร์มานซ์ ครั้งที่ 2 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ยาริส ครั้งที่ 2 การแสดงขับโชว์ โตโยต้า ไฮลักซ์ วีโก้ ดริฟท์ ครั้งที่ 2 การแสดงขับโชว์ซูเปอร์คาร์ พิธีมอบรางวัลโตโยต้าทุกรุ่น ฟรีคอนเสิร์ต POTATO

วี อ อส ซี วั น เมคเรซ และโตโยต้ า วี อ อส เลดี้ สำหรับสตรีล้วน สี สั น การแข่ ง ขั น อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง โตโยต้า นั่นก็คือ การเชิญดารานักแสดงเข้าร่วม การแข่งขันสังกัดโตโยต้าทีมสตาร์ เพื่อสร้างแบบ อย่างที่ดีแก่เยาวชน ได้แก่ (ไผ่) พาทิศ พิสิฐกุล ลงแข่งขันรุ่นโตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ ส่วนในรุ่น วีออส วันเมคเรซ จะมีนักแข่งหน้าใหม่ แบงค์ อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม นักร้องนำจากวงแบล็ควานิลา เข้าร่วมแข่งขัน รุ่นวีออสเลดี้ น้องใหม่ - สุคนธวา เกิดนิมิตร และนักแข่งดาราหญิงหน้าใหม่ อิม อชิตะ ธนาศาตนันท์ นอกจากแข่งขันในครั้งนี้แล้ว ยังมีการจัด กิ จ กรรมพิ เ ศษอี ก มากมายเพื่ อ สร้ า งความสุ ข สนุกสนานแก่แฟนมอเตอร์สปอร์ต ชาวจังหวัด อุดรธานีและจังหวัดใกล้คียง เช่น กิจกรรมคาร์ เพอร์ ฟอร์มานช์ โชว์ การอบรมเทคนิค การขับขี่ ปลอดภั ย ให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาและประชาชน ที่ ส นใจโดยนั ก แข่ ง มื อ อาชี พ จากที ม โตโยต้ า กิจกรรมการประกวดถ่ายภาพโตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต โฟโต้ คอนเทสต์ โดยแคนนอน ตลอดจน

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

14-15 ส.ค.ศกนี้

มี กิ จ กรรม PIT WALK เพื่ อ ให้ ผู้ ช มเข้ า เยี่ ย มชม เบือ้ งหลังการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันของนักแข่ง แต่ ล ะที ม ได้ พ บปะดารานั ก แข่ ง และนั ก แข่ ง มื อ อาชี พ ชั้ น นำของเมื อ งไทยอย่ า งเป็ น กั น เอง รวมทั้ ง ร่ ว มเล่ น เกมส์ ส นุ ก สนานไปกั บ ที ม ประชาสัมพันธ์พิเศษของโตโยต้า ชมการแสดง เทคโนโลยี่ที่ล้ำยุค ศูนย์รวมอุปกรณ์ตกแต่ง การ จัดซุ้มนิทรรศการของตัวแทนจำหน่าย ตลอดจน มี สิ น ค้ า โตโยต้ า มอเตอร์ ส ปอร์ ต หลากหลาย ประเภท เช่น เสื้อยืด แจ๊กเกต หมวก ร่ม และ อื่นๆ อีกมากมายและชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปิน วงโปเตโต้ (Potato) โตโยต้า ขอเชิญชาวพี่น้องอุดรธานีและ จังหวัดใกล้เคียงร่วมกันเป็นภาพให้การต้อนรับ บรรดานักแข่ง ทีมแข่งที่เดินทางมาร่วมงานใน ครั้งนี้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การพั ฒ นา ทักษะทางด้านอาชีพ และเป็นการประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานีในด้านการท่องเที่ยว ช่วยพัฒนา เศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และพั ฒ นากี ฬ ามอเตอร์ ส ปอร์ ต ของไทยให้ ก้าวหน้าต่อไป นอกจากได้ชมกันจะๆ ในสนาม แข่งแล้ว ท่านยังสามารถชมการถ่ายทอดสดการ แข่ ง ขั น ในวั น ที่ 15 ส.ค.2553 ผ่ า นทางสถานี กองทัพบกช่อง 5 และช่อง TRUE Vision 2 ช่วง เวลา 12.00-14.00 น.…O
TOYOTA YARIS ONE MAKE RACE 2010 สนามที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานีนักแข่งไต้หวัน “อาหงส์” ประเดิมแชมป์โตโยต้ายาริส ผ่ า นพ้ น มาหมาดๆ กั บ การเริ่ ม ต้ น เปิ ด ฤดูกาลแรกแห่งปีกับโตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 ก.ค. 2553 ณ สนาม กีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ โดยปีนี้ มีนักแข่งหมุนเวียนมาใหม่หลังจากปีที่แล้วใครที่ เคยได้ แ ชมป์ ก็ ผั น ตั ว เองขึ้ น ไปแข่ ง รายการมื อ อาชี พ จะเหลื อ นั ก แข่ ง หน้ า เดิ ม ให้ เ ห็ น ในปี นี้ เพี ย ง 6 คั น คื อ สุ นิ จ ศรี แ สนสุ ช าติ , อาทิ ต ย์ เรืองสมบูรณ์, ชาริยะ นุยา, ภิษณุ ภูษิตานนธกูร, พร้ อ มด้ ว ยดารานั ก แสดงอี ก 2 รายคื อ อ่ ำ อั ม ริ น ทร์ นิ ติ พ น, ไผ่ - พาทิ ศ พิ สิ ฐ กุ ล นอกนั้ น ไต่เต้ามาจากรุ่นโตโยต้า วีออส ได้แก่ ปิยะพล วนอุ ก ฤษณ์ , สมศั ก ดิ์ ชาครี ย นั น ท์ , พี ร พงศ์ เตชะอมรเลิ ศ , และ “อาหงส์ ” เฉิ น หงส์ ชู นั ก แข่ ง ไต้ ห วั น ผู้ มี ดี ก รี แ ชมป์ โ ตโยต้ า วี อ อส เมื่อปีกลายพ่วงท้าย


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ก่อนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทางผู้จัดฯจะ ต้องเปิดให้นักแข่งได้ลงซ้อมฟรีเพื่อทำความรู้จัก พร้ อ มๆ กั น กั บ ไลน์ ส นามที่ มี ค วามยาวถึ ง 1.8 กิโลเมตร ถึง 3 ครั้งในวันเสาร์ช่วงเช้า จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการจับเวลารอบคัดเลือก ด้วยการจับ เวลารวมกั น ทั้ ง 11 คั น เป็ น เวลา 15 นาที ผู้ ที่ ทำเวลาได้ดีที่สุดอยู่ในตำแหน่งโพลพูสิชั่น นั่นคือ อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน ทำเวลาได้ดี ที่สุด 1.09.098 วินาทีในรอบที่ 3 ทิ้งห่างอาหงส์ เพียงเศษเสี้ยววินาทีเท่านั้น ตามมาด้วย พีรพงศ์ เตชะอมรเลิศ, อันดับ 4-6 ตกเป็นของทีม Blast off by Phuket Srisuchat นำโดย อาทิตย์ เรือง สมบูรณ์, ชาริยะ นุยา และ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ ตามมาด้ ว ย ไผ่ - พาทิ ศ พิ สิ ฐ กุ ล ดาราสั ง กั ด โตโยต้า ทีมสตาร์, ปิยะพล วนอุกฤษณ์, สมศักดิ์ ชาครียนันท์ และภิษณุ ภูษิตานนธกูร เมื่ อ เข้ า สู่ ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ 24 รอบ ปรากฏว่า อ่ำ-อัมรินทร์ นิติพน ผู้ออกสตาร์ทหัว แถว ไม่ทันตั้งตัว ก็ถูกอาหงส์อาศัยจังหวะแย่ง ไลน์เบียดเอาตำแหน่งหัวแถวตั้งแต่ออกสตาร์ทนำ ไปเพียงโค้งแรกเท่านั้น จากนั้นอาหงส์ พยายาม รักษาระดับหนีสุดฤทธิ์ชนิดแบบม้วนเดียวจบเข้า เส้ น ชั ย ไปเป็ น คั น แรกด้ ว ยเวลารวมที่ ท ำได้ 27.57.209 นาที ทิ้ ง ห่ า ง อ่ ำ -อั ม ริ น ทร์ เพี ย ง 1.320 วินาทีเท่านั้น ในขณะที่อันดับ 3 ตกเป็น ของชาริยะ นุยา (ดูรายละเอียดผลการแข่งขันใน ตาราง)

ส่วนไผ่-พาทิศ รถมีปัญหาเกียร์พังก่อน ออกสตาร์ท ไม่สามารถลงแข่งขันได้ ทางด้าน ภิษณุ ออกอาการเหนื่อย เพราะลงควบถึง 2 รุ่น ทั้งโตโยต้า วีออส และยาริส จึงสละสิทธิ์ลงแข่ง ทั้ ง 10 คั น จะมาวาดลวดลายให้ ไ ด้ เ ห็ น ฝี มื อ กั น จะๆ โดยมี นั ก แสดงจากช่ อ ง 3 บี ม -ศรั ณ ยู ประชากริช ลงแข่งขันรวมเป็น 11 คัน รักใครชอบใคร ก็ต้องคอยติดตามเชียร์ กันอย่างใกล้ชิด เพราะผู้ใดสามารถคว้าแชมป์ และรองแชมป์ประจำปีไปครอง จะได้รับสิทธิ์ไป ร่วมแข่งขัน VITZ race ที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ เดือนตุลาคมศกนี้ แต่ขอร้องนะ! อย่าได้กระพริบตาแม้แต่ เศษเสีย้ ววินาที เพราะท่านอาจจะพลาดชมลีลาการ ขับของนักแข่งระดับชัน้ นำไปอย่างน่าเสียดาย...O ผลการแข่งขันโตโยต้า ยาริส วันเมคเรซ สนาม 1 วันที่ 10-11 ก.ค.2553 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ อันดับ เบอร์

1 2

58 72

3 4 5 6 7 8

15 9 13 11 7 44

ชื่อนักแข่ง

ทีมแข่ง

เวลา/นาที จำนวนรอบ

CHEN HONG SHU อัมรินทร์ นิติพน

BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT SINGHA-PTT.PERFORM RACING TEAM TOYOTIRE-RAIDEN ชาริยะ นุยา BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT พีรพงศ์ เตชะอมรเลิศ RAIDEN SRITHAIYONT PTT RACING TEAM สมศักดิ์ ชาครียนันท์ RAIDEN SRITHAIYONT PTT RACING TEAM ปิยะพล วนอุกฤษณ์ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT สุนิจ ศรีแสนสุชาติ BLAST OFF BY PHUKET SRISUCHAT

27.57.209 27.58.529

24 24

28.18.909 28.19.120 28.20.549 28.23.131 28.51.972 29.04.549

24 24 24 23 23 23รถหมายเลข 58 CHEN HONG SHU ทำเวลาดีที่สุด 1.08.774 นาที รอบที่ 3

POINTS SUMMARY (YARIS B) DRIVERS’ PROVISIONAL STANDINGS after Round 1 อันดับ เบอร์ ชื่อนักแข่ง คะแนนรวม 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

7

9

13

14

58 72 15 9 13 11 7 44

CHEN HONG SHU อัมรินทร์ นิติพน ชาริยะ นุยา อาทิตย์ เรืองสมบูรณ์ พีรพงศ์ เตชะอมรเลิศ สมศักดิ์ ชาครียนันท์ ปิยะพล วนอุกฤษณ์ สุนิจ ศรีแสนสุชาติ

15

20 15 12 10 8 6 4 3

32

72

44

95

58

99


TOYOTA VIOS EXECUTIVE RACE 2010แมทช์แบทเทิ่ล ไม่บ่อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้เห็นผู้บริหารระดับสูงๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ลงมาร่วม สนุกบนสนามแข่งรถ ภายใต้กฎกติการแข่งขันเช่นเดียวกันกับนัก แข่งรถมืออาชีพ ทุกๆ ท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า ต่างวางมือ วางปากกา สลัดเสื้อสูทเน็คไท เปลี่ยนมาใส่ชุดแข่ง อย่างพร้อมเพรียง สายตาทุกคู่ล้วนแล้วแต่มุ่งมั่นและตั้งใจลงมา สัมผัสกีฬามอเตอร์สปอร์ตเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง เริ่มกันที่ผู้บริหารโตโยต้าในตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโส 2 ท่านคือ คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข และ คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ถัดมาเป็น คุณนิกร ประเสริฐสม และคุณรุง่ โรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Mr. Hiroki Yokohari (ฮิโรกิ โยโกฮาริ) Executive Managing Co-ordinator Marketing Division   ผู้ประสานงานกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการ การกีฬา แห่งประเทศไทย คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม มาร่วมสนุกในรายการ นี้เป็นครั้งแรก ก่อนที่จะเหยียบลงพื้นแทร็ค ผู้บริหารทั้ง 6 ท่านจะได้ รับบรีฟสั้นๆ จากคุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ในฐานะผู้ดำเนินการ แข่งขัน หลังจากซักซ้อมความเข้าใจในรูปแบบและกติกาการ แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกท่านมีโอกาสได้ลงซ้อมเพียงไม่ กี่รอบในช่วงเช้าของวันเสาร์ โดยมีนักแข่งระดับมืออาชีพคอยเป็น พี่ เ ลี้ ย งที่ จ ะให้ ค ำแนะนำอย่างใกล้ชิดชนิดตัวต่อตัว อาทิเช่น สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, มานัต กุลละปา ลานนท์, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, สุธีรพงษ์ โสมะบุตร และสิรคุปต์ เมทะนี จากนั้น ช่วงบ่ายเริ่มทำการแข่งขันจับเวลารอบคัดเลือก เพื่อมาจัดลำดับสตาร์ทก่อน-หลัง ปรากฏว่า ผู้ทำเวลาได้ดีที่สุด สามารถอยู่ ใ นตำแหน่ ง โพล พู สิ ชั่ น นั่ น คื อ คุ ณ วิ เ ชี ย ร เอม ประเสริฐสุข ในรถหมายเลข 2 ตามติดมาด้วยรถหมายเลข 3 ซึ่ง ขับโดย คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ส่วนลำดับที่ 3-6 นั้นตก เป็นของ คุณกนกพันธุ์ จุลเกษม, Mr. Hiroki Yokohari (ฮิโรกิ โย โกฮาริ), คุณรุ่งโรจน์ ขันชะลี และคุณนิกร ประเสริฐสม ในรถ หมายเลข 1,5,6 และ 4 ตามลำดับ

การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงเย็นวัน เดียวกัน ด้วยจำนวน 8 รอบ กับความยาวรอบสนาม 1.8 กิโลเมตร ท่ามกลางอากาศเย็นสบายไร้ฝน แม้ลีลาการขับจะไม่พุ่งแรงเช่น นักแข่งมืออาชีพทั่วไป แต่ก็ชวนลุ้นตั้งแต่รอบแรก เมื่อสัญญาณ ไฟสตาร์ทเริ่มขึ้น คุณวิเชียร พุ่งทะยานออกไปได้ก่อน ยังคงนำ เป็ น หั ว แถว โดยมี ร ถที่ เ หลื อ วิ่ ง ไปตามลำดั บ ได้ 2 รอบแรก ตำแหน่ ง เริ่ ม เปลี่ ย น เมื่ อ คุ ณ กนกพั น ธุ์ โ ชว์ ค วามเก๋ า เกมของ

โตโยต้าเอ็คซ์เซ็คคูทีฟเรซ 1

2

3

TOYOTA VIOS EXECUTIVE RACE 2010 วั นที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ สนามสมโภชกีฬาเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ อันดับ เบอร์

1 2 3 4 5 6

1 2 3 5 4 6

ชื่อนักแข่ง

กนกพันธุ์ จุลเกษม วิเชียร เอมประเสริฐสุข วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ HIROKI YOKOHARI นิกร ประเสริฐสม รุ่งโรจน์ ขันชะลี

เวลา/นาที จำนวนรอบ

10.51.366 10.52.698 10.53.264 10.56.171 11.14.705 11.15.973

รถหมายเลข 3 วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ทำเวลาดีที่สุด 1.19.117 นาที ในรอบที่ 5

8 8 8 8 8 8

4

5

นักเล่นรถ จากลำดับสตาร์ทอันดับ 3 เร่งแซงวุฒิกรขึ้นมาได้ใน รอบที่ 3 จนกระทั่งแซงคุณวิเชียรขึ้นมาเป็นผู้นำหัวแถวได้อีก ตั้งแต่รอบที่ 6 ไปจนถึงรอบที่ 8 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายด้วยเวลาที่ ทำได้ 10.51.366 นาที ทิ้งห่างอันดับ 2 คุณวิเชียรเพียง 1.332 วินาที อันดับ 3 ตกเป็นของคุณวุฒิกร (ดูรายละเอียดผลการ แข่งขันในตาราง)…O6
TOYOTA MOTO


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

ORSPORT 2010
TOYOTA VIOS ONE MAKE RACE 2010 สนามที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี

วีออสวันเมคเรซ...

แหล่งรวมมือใหม่ป้ายแดงเพียบ ยังคงคึกคักไม่น้อยกับโตโยต้า วีออส ซี วันเมคเรซที่เพียบพร้อมไปด้วยนักแข่งมือใหม่ป้ายแดงที่น่าสนใจ ซึ่งเป็น นโยบายของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท อาร์โต จำกัด ร่วมกันตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนกีฬา มอเตอร์สปอร์ตและส่งเสริมผลิตนักแข่งมือใหม่มาประดับวงการอย่างไม่ขาดสาย เพื่อผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นนักแข่งมือ อาชีพต่อไป การแข่งขันสนามแรกได้ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 10-11 ก.ค.2553 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ มีรถเข้าร่วมแข่งขัน 26 คันจากที่สมัครเข้ามาทั้งสิ้น 28 คัน โดยรถทั้ง 26 คันจะต้องวิ่ง HOT LAP เพื่อหาลำดับ การออกสตาร์ทในรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่า เพียว หงษ์ปาน กำลังขึ้นหม้อ ทำเวลาได้ดีที่สุด 1.12.221 นาทีอยู่ใน ตำแหน่งโพล พูสิชั่น ผู้ที่ทำเวลาเท่ากัน 1.12 แต่ต่างกันที่เศษเสี้ยววิมีอยู่อีก 3 คันดาหน้าตามเข้ามา นั่นคือ กรกฎ เมี้ยนทอง เจ้าของธุรกิจเครื่องเสียง, ธนากร บุตรตะวงศ์, เดชพล ทองพูน, ส่วนธีรวัฒน์ แซ่ตั้งและจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย อยู่ในลำดับที่ 5-6

10


22

25

26

29

31

32

33

35

36

45

53

61

66

69

71

76

77

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

21

11 78

79

81

83

89

90

95

97

98

99


ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส วันเมคเรซ สนาม 1 วันที่ 10-11 ก.ค.2553 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ อันดับ เบอร์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

12

26 90 69 79 35 31 78 33 32 71 72 81 97 36 21 45 76 66 99 89

ชื่อนักแข่ง

ธนากร บุตรตะวงศ์ เพียว หงษ์ปาน จิรายุ ห่วงทรัพย์ กรกฎ เมี้ยนทอง ศุภกิจ บุญมีมา เกียรติพงศ์ เธียรประยูร ธีรวัฒน์ แซ่ตั้ง อวิรุทธิ์ ข้าวบ่อ ภิษณุ ภูษิตานนธกูร ธันภิวัฒน์ ปัญโญ อัศวิน พลเยี่ยม ณัฐปภัสร์ นวคุณธรดิสรณ์ เอกรัตน์ วิหวิธประภา ณัฐจักร์ หาญจิตต์เกษม ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา นรินทร์ ลีลาวิวัฒน์ รัฐพงษ์ วัฒนาพร กำธร เอี่ยมเกิด ไพโรจน์ ศรีบำรุงศาสน์ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา

ทีมแข่ง

วุฒิบางบอน 3 BARA WINDSOR C MAX CAR PTT. PERFORMA RACING TEAM RAIDEN SRITHAIYONT PTT RACING TEAM TOYOTA GATEWAY FAMILY TOYOTA RACING SCHOOL โรงโม่หินสีเขียวศิลาสานนท์ SUPER CLUB THAILAND RACING TEAM RAIDEN YAYOI HOT QUICK JAPANESE RESTAURANT RAIDEN SRITHAIYONT PTT RACING TEAM TOYOTA BANGKOK SUPER CLUB NITTO GRT RACING TEAM TOYOTA TEAM STAR I MOBILE BY SAMART -

เวลา/นาที จำนวนรอบ

31.30.552 31.35.473 32.08.826 32.13.384 32.15.207 32.16.457 32.16.722 32.18.587 32.20.183 32.20.776 32.28.587 32.31.630 32.32.661 31.36.097 31.50.383 32.11.667 32.12.726 32.14.369 32.30.601 32.42.181

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23

เมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เพียว ยังคงรักษา ตำแหน่งหัวแถวออกสตาร์ทพุ่งทะยานออกไปก่อน เป็นคันแรก ปิดไลน์ไม่ให้คันหลังเบียดแซงขึ้นมาได้ 21 22 อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม 31.34.877 22 ปล่อยให้ข้างหลังแย่งชิงตำแหน่งกันเอง ชนิดที่ว่าเร่ง 22 83 เดชพล ทองพูน 32.28.906 21 23 61 เขมรัฐ หลวงหลาย 31.51.623 18 หาจังหวะแซงกันทุกเม็ด โดยธนากร บุตรตะวงศ์ รถหมายเลข 26 ธนากร บุตรตะวงศ์ ทำเวลาดีที่สุด 1.11.809 นาที รอบที่ 4 จากลำดับที่ 3 สามารถแซงกรกฎ เมี้ยนทองขึ้นมา อยู่อันดับ 2 แทนตั้งแต่รอบแรก การแข่งขันผ่านพ้น POINTS SUMMARY ไปได้ 8 รอบ เพียว ไม่สามารถต้านแรงไหวถูก ธนากร ไล่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งไปครอง (VIOS C) DRIVERS’ PROVISIONAL STANDINGS after Round 1 ตั้งแต่รอบที่ 9 จนเข้าเส้นชัยไปได้ก่อนคันแรก คว้าแชมป์ไปครองสมใจด้วยเวลาที่ทำได้ อันดับ เบอร์ ชื่อนักแข่ง คะแนนรวม 31.30.552 นาที เพียว วิ่งตามหลังแชมป์อีก 4.921 วินาทีเข้าเส้นชัยเป็นคันที่ 2 ส่วนอันดับ 3 1. 26 ธนากร บุตรตะวงศ์ 20 นั้น กรกฏ มาหมดแรงในรอบที่ 17 เปิดโอกาสให้ จิรายุ ขับขึ้นนำแทน กรกฏ เข้าที่ 4 2. 90 เพียว หงษ์ปาน 15 น่าเสียดาย ที่เดชพล ทองพูน ทำท่าจะดีในสนามนี้ กลับเกิดอุบัติเหตุในรอบที่ 13 นายสนาม 3. 69 จิรายุ ห่วงทรัพย์ 12 4. 79 กรกฎ เมี้ยนทอง 10 สั่งให้รถเซฟตี้คาร์วิ่งออกนำจำนวน 3 รอบ และดำเนินการแข่งขันไปจนสิ้นสุดการแข่งขัน 5. 35 ศุภกิจ บุญมีมา 8 ทำให้เดชพลพลาดโอกาสตำแหน่งร่วงหล่นไปอยู่อันดับที่ 22 ทั้งๆ ที่ทำเวลาดีอยู่ในอันดับที่ 4 6. 31 เกียรติพงศ์ เธียรประยูร 6 มาได้ 12 รอบ อันดับ 5 ตกเป็นของ ศุภกิจ บุญมีมา 7. 78 ธีรวัฒน์ แซ่ตั้ง 4 8. 33 อวิรุทธิ์ ข้าวบ่อ 3 ทางด้ า นศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งค่ า ยอาร์ เ อสในนามโตโยต้ า ที ม สตาร์ คื อ อธิ กิ ต ติ์ 9. 32 ภิษณุ ภูษิตานนธกูร 2 พริ้งพร้อม หรือ แบงค์ แบล็ควานิลลา ผู้รับรางวัลแม่ลูกผูกพันมาหมาดๆ ทำได้ดีในอันดับที่ 10. 71 ธันภิวัฒน์ ปัญโญ 1


21 ส่วน อวิรุทธิ์ ข้าวบ่อ ตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการ อบรมหลักสูตรโตโยต้า เรซซิ่ง สคูล นักศึกษาจาก สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหาร ลาดกระบัง ทำได้ดีทีเดียว จบอันดับที่ 8 (ดูผลการ แข่งขันในตาราง) สำหรับสนามที่ 2 นอกจากท่านจะได้ชม ฝีไม้ลายมือของบรรดานักแข่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีโอกาสได้เห็นทายาทคนดังมากมาย อาทิเช่น ณัฐจักร หาญจิตต์เกษม ทายาท MK สุกี้, รัฐพงษ์ วัฒนาพร ทายาทพันท้ายนรสิงห์, ภิษณุ ภูษติ านนธกูร จากโรงโม่หินศิลาสานนท์สระบุรี, อัศวิน พลเยี่ยม ทายาทธุ ร กิ จ ฟาร์ ม วั ว ที่ ร้ อ ยเอ็ ด , ศั ก ดิ์ ชั ย เยี่ ย ม วัฒนา มาในนามโตโยต้าบางกอกพระราม 3, สุรชัย ลุ้ ย ประเสริ ฐ วิ ศ วกรเครื่ อ งกล เจ้ า ของฉายา “หนู’53”, เอกรัตน์ วิหวิธประภา เจ้าขอธุรกิจนำเข้า อาหารสำเร็จรูป, ทันสิษฐ์ ศุจินธร นักธุรกิจรับเหมา ซ่อมบำรุงทุ่นขุดน้ำมันที่สงขลา, เขมรัฐ หลวงหลาย รับเหมาวางระบบ แอร์ ไฟ ประปาที่อยุธยา, กำธร เอี่ยมเกิด หลานชายร้านอาหารแพกรุงเก่าที่อยุธยา, ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา, จำรัส แจ่มแจ้ง, เกียรติ พงศ์ เธียรประยูร, นริทร์ ลีลาวิวัฒน์, ธันยวิวัฒน์ ปั ญ โญ, ณั ฐ ปภั ท ร์ นวคุ ณ ธรดิ ส รณ์ , ไพโรจน์ ศรีบำรุงสาสน์ เป็นต้น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานีและจังหวัด ใกล้เคียง ร่วมเป็นกำลังใจ ร่วมเชียร์นักแข่งจากทั่ว สารทิ ศ มาชุ ม นุ ม อย่ า งคั บ คั่ ง ในวั น ที่ 14-15 ส.ค. 2553 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี……..O

ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

PERFORMANCE TEAM

13


TOYOTA VIOS LADY ONE MAKE RACE 2010 สนามที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2553 ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี

14

เก่งบวกเฮง... นับเป็นครั้งแรกที่ “ป้อ” อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ สามารถ ทำเวลา HOT LAP ได้ดีที่สุด คว้าตำแหน่งโพล พูสิชั่นได้ออกสตาร์ท เป็นคันแรก ยิ่งสร้างความกดดันให้ “ป้อ” เป็นอย่างมาก กอปรกับ ผู้ออกสตาร์ทตามหลังล้วนมีฝีมือไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น ”น้องพิม” พิมพรรณ หงษ์ปาน, ภูชิษา กุลณิชกิติกร หรือ ธันยมัย คงการค้า นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์เจ้าถิ่น ทันทีที่สัญญาณไฟสตาร์ทเริ่มต้นขึ้น พิมพรรณ อาศัยสมาธิ ที่นิ่งกว่า ช่วงชิงออกสตาร์ทเป็นผู้นำไปได้ก่อน พร้อมด้วยภูชิษา ในขณะที่ อั จ ฉราพร เสี ย โอกาสเมื่ อ ออกตั ว ได้ ช้ า กว่ า ตกไปอยู่ ลำดับที่ 3 แต่โชคไม่เข้าข้างพิมพรรณ ยางล้อหน้าด้านซ้ายแตกเมื่อ วิ่งนำไปได้เพียง 3 รอบแรก แล้ววิ่งกลับเข้าพิทเปลี่ยนยางในรอบที่ 5 ทำให้ภูชิษา สามารถแซงขึ้นมาได้ในรอบที่ 4 ทิ้งห่างอันดับ 2 อัจฉราพร ซึ่งตามไล่ล่าตำแหน่งคืนไม่น้อยทีเดียว จนกระทั่งภูชิษา

29

33

38

44

55

66

77

88

90

TOYOTA VIOS LADY

สาวป้อล้อคลื่น 95


ภาพโดย : อนันตชัย จันทรัตน์

แพ้ภัยตัวเองเมื่อรถมีปัญหาเรื่องเกียร์ ต้องออกจากการ แข่งขันกลางครันในรอบที่ 10 ส่งผลให้อจั ฉราพร สามารถ ขึ้นมานำเป็นหัวแถวได้ดั่งเดิมจนเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก ชนิดที่ไร้ความกดดัน ด้วยเวลารวม 25.54.045 นาที นับเป็นโอกาสดีที่ ธันยมัย จะขึ้นมารั้งอันดับ 2 แต่ วิ่ ง มาได้ 2 รอบ ก็ ถู ก ใหม่ - สุ ค นธวา เกิ ด นิ มิ ต ร โตโยต้าทีมสตาร์ แซงขึ้นมาได้ในรอบที่ 12 จนจบการ แข่งขันคว้าอันดับ 2 ไปครอง แต่อันดับ 3 กลับเป็นของ

POINTS SUMMARY (VIOS LADY) DRIVERS’ PROVISIONAL STANDINGS after Round 1 อันดับ เบอร์ ชื่อนักแข่ง คะแนนรวม 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

33 77 38 44 66 88 90

ชื่อนักแข่ง

อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ สุคนธวา เกิดนิมิตร ทิพวรรณ ภู่ระยับ ธันยมัย คงการค้า จิรวรรณ พงษ์เภตรา อชิตะ ธนาศาตนันท์ พิมพรรณ หงษ์ปาน

ทีมแข่ง

TBN MK RACING TEAM TOYOTA TEAM STAR โรงโม่หินสีเขียวศิลาสานนท์ RAIDEN TOYOTA RACING SCHOOL TOYOTA TEAM STAR BARA WINDSOR

อัจฉราพร พันธ์พาณิชย์ สุคนธวา เกิดนิมิตร ทิพวรรณ ภู่ระยับ ธันยมัย คงการค้า จิรวรรณ พงษ์เภตรา อชิตะ ธนาศาตนันท์ พิมพรรณ หงษ์ปาน

20 15 12 10 8 6 4

ผลการแข่งขันโตโยต้า วีออส วันเมคเรซ สนาม 1 วันที่ 10-11 ก.ค.2553 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ อันดับ เบอร์

33 77 38 44 66 88 90

เวลา/นาที จำนวนรอบ

25.54.045 26.12.906 26.14.462 26.15.150 26.54.589 27.26.641 26.13.432

20 20 20 20 20 18 17

รถหมายเลข 90 พิมพรรณ หงษ์ปาน ทำเวลาดีที่สุด 1.14.241 นาที รอบที่ 8

ทิพวรรณ ภู่ระยับ จากโรงโม่หินสีเขียวศิลาสา นนท์สระบุรี ธันยมัยตามมาที่ 4 อันดับ 5-6 ตก เป็ น ของจิ ร วรรณ พงษ์ เ ภตรา จาก TOYOTA RACING SCHOOL และอิม-อชิตะ ธนาศาตนันท์ ตามลำดับ ส่วนพิมพรรณ โชว์สปิริตหลังจากเข้า มาเปลี่ยนยาง ยังออกมาวิ่งให้จบการแข่งขันเพื่อ ตุนคะแนนสะสม ทางด้านทัตติยา ฉัตรไชยเดช ไม่จบการแข่งขัน การแข่ ง ขั น เพิ่ ง จะเริ่ ม ต้ น มาดู กั น ว่ า สนามที่ 2 นี้ ใครจะสามารถช่ ว งชิ ง ตำแหน่ ง ชนะเลิศไปครอง ก็ต้องมาตามเชียร์กัน…O

15


MOTORSPORT 2010

MOTORSPORT 2010 R2  

MOTORSPORT 2010 R2