Page 1

IK-WIJ-GEBIEDKRANT

Verslag teambijeenkomst (donderdag 3 september 2015)

editie Hellevoetsluis

Ondervinden, uitvinden en verbinden De wereld van het sociaal domein is na 1 januari 2015 erg veranderd. Ook voor alle medewerkers in het gebiedsteam Hellevoetsluis. Geen enkele gemeente in de regio heeft hulp, zorg en ondersteuning geregeld op de wijze waarop dat in Hellevoetsluis is geregeld. Dat is leuk om met elkaar te ondervinden en uit te vinden. Maar het betekent ook zoeken. Belangrijk is daarbij te verbinden en te blijven verbinden. De gemeente heeft ruime kaders neergezet waar binnen veel ruimte geboden wordt aan professionals. Ruimte om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Als zelfsturend team. Dat vraagt van professionals dat zij durven experimenteren met intensiever interdisciplinair samenwerken, meer verantwoordelijkheid nemen en vooral blijven leren van elkaar. Tegelijkertijd vraagt het een houding van professionals waarin ze de eigen kracht en regie van bewoners en hulpvragers en hun netwerk zo veel mogelijk activeren en versterken. Dat is de uitdaging waar we met elkaar – gemeente, hulpaanbieders en professionals - voor staan. Onder begeleiding van JSO heeft op donderdag 3 september een teamochtend plaatsgevonden. We stonden stil bij die uitdaging door de volgende vragen met elkaar te bespreken: ‘hoe ziet mijn nieuwe rol eruit en wat heb ik daarvoor nodig?’, ‘hoe ontwikkel ik mij met mijn (nieuwe) collega’s tot een goed werkend gebiedsteam passend bij de visie van de gemeente Hellevoetsluis?’, ‘en wat is de positie van ons team in Hellevoetsluis?’. De resultaten zijn vastgelegd en terug te vinden in deze krant. Wij zien een gebiedsteam met veel vakinhoudelijke kennis, dat op weg is om elkaar en elkaars expertise beter te leren kennen en in te zetten. We zien de drive en openheid om met elkaar de bewoners en hulpvragers van Hellevoetsluis effectief te ondersteunen. Graag ondersteunen we het team hierbij. Anne Noordzij, Fraukje Harder

Gebiedsteam 0-100+ Hellevoetsluis verbindt:

“Ik zie iedereen als ik om me heen blijf kijken.” Op donderdag 3 september vond de teambijeenkomst Gebiedsteam 0-100+ plaats in het torentje van het stadhuis van Hellevoetsluis. Deze bijeenkomst was, in samenwerking met JSO, speciaal opgezet om met collega’s uit het team te werken aan de verdere ontwikkeling van het team. Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd voor en rond bewoners en hun vraag naar hulp, zorg en ondersteuning. Het gebiedsteam speelt daarin een belangrijke rol. Maar hoe ziet die rol eruit en wat heb je nodig om die rol te kunnen vervullen? Tijdens deze ochtend is gezocht naar antwoorden op deze vragen en is een ontwikkelagenda opgesteld. De opkomst was groot, op een paar vakatie- gangers na (een hele legitieme reden voor afwezigheid) was iedereen aanwezig. De trainers van JSO duiden aan het begin van de bijeenkomst nog eens wat er op het programma staat: “Het stormt buiten; donkere wolken pakken zich samen. Je zou het weer kunnen vergelijken met de periode waarin jullie je bevinden. Voor 1 januari was er onduidelijkheid over waar je terecht zou komen. Nu zit je in het

interdisciplinair gebiedsteam en hoe verder? Een stormachtige periode dus. Gelukkig is er ook een regenboog en wordt het alweer wat lichter aan de horizon. Deze ochtend nemen we de tijd om met rust en aandacht te kijken waar je als team staat in deze wereld in transitie. Daarin is nog veel te leren en te experimenteren. Je kijkt naar je rol als professional in het team en in het gebied volgens de Ik-Wij-Gebied-methodiek”.

Tijdens de kennismaking wordt de enorme expertise zichtbaar. Ik? Wij? Gebied? Hoe ziet je rol in het gebiedsteam eruit en wat heb je daarvoor nodig? Hoe ontwikkel je je met je (nieuwe) collega’s tot een écht team? En wat wordt de positie en werkwijze van het team in het gebied?

De teambijeenkomst wordt georganiseerd door JSO in opdracht van gemeente Hellevoetsluis.

Via diverse werkvormen bouwen de professionals in een paar uur tijd aan actieplannen voor hun team, ontdekken de teamleden hoe ze elkaar kunnen versterken en brengen ze in kaart wat ze nog wensen en nodig hebben om hun werk in deze nieuwe setting zo goed mogelijk te kunnen doen. IK Al tijdens de kennismaking wordt de enorme expertise zichtbaar. Tegelijkertijd worden de eerste knelpunten inzichtelijk zoals het nog te weinig benutten van de expertise van het AMW, JGZ en GGZ. Alle deelnemers kiezen uit een grote zak een symbool dat hun ‘kanteling’ symboliseert. Symbolen als shuttles, groene verkeerslichten, een kerstbal, een raceauto en dobbelsteen passeren de revue. Iedereen geeft daar zijn of haar persoonlijke toelichting bij. Enkele symbolen staan voor de verbinding en samenwerking die nog door enkele professionals wordt gemist. (lees verder op pagina 2)


IK-WIJ-GEBIEDKRANT

Het teamgevoel wordt heel tastbaar als de trainer enkele professionals vraagt het team zo neer te zetten zoals zij het team nu ervaren. In de eerste setting staan sommige groepjes er wat verloren bij. De beleidsmedewerker concludeert zelfs dat zij wel erg buiten het team staat. Nadat een tweede groep professionals de gewenste teamsetting heeft neergezet, zien de aanwezigen er al een stuk opgeluchter uit. ‘Ik zie iedereen als ik om mij heen blijf kijken’, zegt een deelnemer. En zo is het maar net. Het team ziet er al een stuk hechter uit, met kortere lijntjes tussen de verschillende clusters.

(vervolg voorpagina 1) Gelukkig krijgen de deelnemers in de volgende opdracht de kans in grote getalen gehoor te geven aan de oproep tot verbinden. Elke professional schrijft voor zichzelf op met welke 2-3 collega’s ze de komende tijd een kop koffie gaan drinken. Nieuwe verbindingen worden gelegd.

Tijd om acties van de ontwikkelagenda concreet te maken. WIJ Na het thema IK, is Wij aan de beurt. De deelnemers wordt gevraagd langs een denkbeeldige meetlat te gaan staan. Op een schaal van 1-10 kan iedereen aangeven hoe ver het team nu is. De ranking die gegeven wordt, varieert van een 4 tot een 8. Iedereen is het erover eens dat er een enorme hoeveelheid kennis en kunde in het team aanwezig is. Er dient echter nog verder gewerkt te worden aan het leggen van verbindingen en uitwerken van een werkwijze. GEBIED Nadat er intensief is gewerkt aan het team, wordt de blik naar buiten gericht. De professionals wordt gevraagd om vanuit vier perspectieven

2

Dates in september (de gemeente, de hulpvrager, lokale partijen en het team zelf ) in te beelden welke resultaten zijn geboekt in december 2015. Hieruit komen zowel resultaten als criteria naar voren. In groepjes delen de deelnemers de successen van het team. Soms nog wat onzeker ‘het is toch gewoon mijn werk’, maar eenmaal met elkaar gedeeld leiden de goede voorbeelden tot meer inspiratie en richting. Ook uit deze inspirerende voorbeelden worden tenslotte weer acties op de ontwikkelagenda geplaatst. Na alle inspiratie is het tijd om acties van de ontwikkelagenda concreet te maken. Een zelfsturend team pakt immers ook zelf acties op. Op de ontwikkelagenda staan de volgende prioriteiten: • Randvoorwaarden en werkprocessen • Gezamenlijk visie • Deskundigheidsbevordering om multidisciplinair te leren werken • Signaal toegang • Kennismaken • Tijdsplan

Per actie is een subgroepje samengesteld voor verdere uitwerking. Op naar de praktijk De doorstart is gemaakt. Er is hard gewerkt. Er zijn nieuwe verbindingen gelegd, er is helderheid gecreëerd, er zijn concrete vervolgstappen benoemd. De deelnemers bevestigen dit nog eens in reflectie op deze bijeenkomst: kreten als ‘helderheid, ‘warm bad’, verbinding’ en ‘goed begin’ geven de opbrengst van de ochtend weer. Onduidelijkheden en knelpunten zijn benoemd en omgezet in acties voor de ontwikkelagenda.

De doorstart is gemaakt. Verbindinen zijn gelegd. Met een virtuele rugzak aan inzichten, een concrete actielijst en een gelukspoppetje dat iedere deelnemer meekrijgt verlaten de gebiedsteammedewerkers het torentje; op naar de praktijk.


ONTWIKKELAGENDA

IK

IK-WIJ-GEBIEDKRANT IK-WIJ-WIJKKRANT

3


ONTWIKKELAGENDA’S

GEBIED

IK-WIJ-GEBIEDKRANT

IK-WIJ-GEBIEDKRANT Fotografie: Klazien Salemink Tekst: Suzan Mannens, Chantal van Arensbergen, Anne Noordzij, Fraukje Harder Vormgeving: Jaco Taal (Wasgoed Online)

Verslag IK-WIJ-GEBIEDkrant Hellevoetsluis  

Verslag teambijeenkomst (donderdag 3 september 2015)