Page 1

COLLECTIVES AND CURIOSITIES

LSO ST LUKE'S 21 JUNE 2013


)UDJPHQW

 G !5

6

)O

B

5

B

B 

B

G 4

B

5

B

 B

B

4

FDXJKW

B

5

RQ WKH FRU QHU

RI

D

B

1 G B

QLJKW

G

 5 5 5

J

5 B

5

ILJK WLQJ IRU EUHDWK

QH

 B:

5

5

ZKL VSHUHG SUD\HUV

5 55

IDOO OLNH VWRQHV

5

E5 E5 5 5 5 5 5 3

LQ WKH SLW

B

 4

B

B

5

4

B

 4

B

B

5

4

B

&O

G B

B

 4

B

B

5

4

B

B

B

5BG 5

5 5

EXLOG LQJ WKH

)O

1 G 5

 4

!5 5 ZKLWH

&O

G 5

5

2

UX LQV

RI

D

4

5

%VQ

5 5:

4

G 5

5

5

2E

5

5

5

5

4 4

B: B: B: B:

OLIH

5

5 5

4

5 B

RI P\ VWR PDFK

B

B:0

, QHDU O\

KDG

5

B

B:

B:

5

B

B:

B:

5

B

B:

B:

5

B

 GLQJ

J

B

B

5

B

B

G B

6

HQG

G 4

5

2

YHU

B

P\ VNH OH WRQ

5

2E

%VQ

5

B 6

!5

B2

5

5%VQ

5 5

B&O

5 5 !5 E5 :

5

1 4 G

2E

=

E5

+HUH V

)O

 5 5 5 5 5

B:

B:

" " " "


)UDJPHQW 

6

 G 4

1 )O G 2E

&O

%VQ

=

B:HVSU

5 5 5 SH= 

ULO

  G B: G  

B : 

 2 B:

J

$QG KHUH , DP

2E

&O

%VQ

1 EB : G

G

2E

&O

%VQ

KLV

PRXWK

J

J

B:

J

J

 !5 E5 !5 VZD OORZHG PH

DP , VWLOO KHUH" LQ WKH

? 

1 B: G

 G B: G 

B:

 2 B:

 B° 

5

!5 WKURXJK

EOR

' J

' 

 

J

'

J

 ' J5

'

5

'

5

'

SRVV5 5 

 

B 

 B

 

B

 B

   

5 

 !5 

LQ WKH DUPV RI ZKRUHV UD VSLQJ

'

SRVV

4E5 : 5 5 5 5 !5E 5 : 5 5

FUD GOHG

SRVV

5¯ E5 E5

JJ

EB

SRVV

4

? 

5

!5

4

? 

B

VX EXU EDQ KRXVH

4

? 

2 E B :

G B

EH OO\ RI D ODUJH 4

4

ZKROH

EB

 4

4

J 4

4

E5 B EB

 4

4

J

B:

GHDWK

)O

XS

 B:

G EB :6

5

R SHQHG

E 5

!5 !5 E5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 !5 5 5 E5 5 G 5 5 5 5)O

B:

E5

5

J

 B: 6

5 

G\

E5 !5 !5 E 5 4 OLSV

4 4 4 4


)UDJPHQW

 

G

6

)O

5 5 55

5 5: 5

RI ZKDW XVH

WR PH

JHVSU

1 G '

 B:

G '

B:

 %VQ

2

!'

 

 G

6J

EB

 G

 2 

G

6

J

5 5 5 E5

%VQ

B

2

B

B

5 EB

5

B:

B

5

B:

!BB 

D QR WKHU RI

+RXVH

 E5

B

!5

 

PDQ

RXWOLQH RI

D

ORQJ

IRU JR WWHQ JLUO

E5 5 E5

EB :

B

 

 

EB :

 5

 5

 

EB :

KHU VNLQV

J

J

EB J

B J

I5 I5

 

B

5 4

4

E5 4

4

5 4

4

4

4

5

I5 5 I5 5 E 5 B = = 

%R G\

!5

 

!5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 :

KX 

4

5I

 

B:

JJ J

5 5: 5 5 E ! 5 E 5 E 5 !5 5 !5 5

G ?

?

B:

E'

EB

&O

5

E'

E'

G ?

B1 ? G

2E

EB

'

VHH NLQJ VKHO WHU LQ

)O

B:E'

5 5 5 I

OLNH P\ ER G\

5

= E5 5 5 3 E5 5 D VFDUH FO\

 QLVKHG

B

E'

 G E '

&O

%VQYD

=

EB

5

B:VXE

E5 E5 3 4 !5

LW"

5

DQG EDUH O\ WKHUH

1 G E '

2E

LI , FD QQRW VHH

5

5 5I 5 5 5 3

EDUH

)O

LV P\ VRXO

G '&O

J

 B:2E

 5 5 5 5 E5 5 5 5 EB : 5

%R 

? ? ? ? 

BB 

EBBG\

 

+RXVH

5 EB : J

5 EB : 5 EB : J

5 B:

   

J

J

 


)UDJPHQW G

6RSUDQR

)OXWH

I5

I5

$

FL

1 4 G G 4

2ERH

G 4

&ODULQHWLQ%K

%DVVRRQ

HVSU

2

4

5 5:

ORQWDQR5 

=

JD UHWWH

B: 

B:B :

B:I5

I5, G

OLNH

D

4

B

4

B

4

B

B

4

B

?

5

B

?

5

B

?

5

B

4

FL JD UHWWH

5 

B

45 5

5 5

?)UDJPHQW 

G 4

6

J

I5

I5

D

FLJ

5 5: JD UHWWH

5 5 5 5

G '

5 5

G '

5 5

'

5 5

2E&O%VQ

2?

W

1 ' )O G3 4

5 =

5 = J

J

5 = J

5 = J

? ? ? ?
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


     

 

 

      

    

   

    

  

  

 

  

    

 

 

 

 

   
     

   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

    

 
1 ƙƺ G

Ɩƺ

ƕǁƼ

2

Ƣư

ƕǁƼ

B

G B

?

:: B

G

?

B

1 G

B

B 

?

?

::

JJ

JJ

B

:: B JJ

0

?

0

 G

?

0

B 

 2 B 

5k

B

?

:: 

?

:: B

?

JJ

 G B 

Ɩƺ

5k

::ƙƺ

B

?Ƣư

5k

ƛ

ƢƼƱƳƯƺƺǂƶƳƷƼǁǂǀǃƻƳƼǂǁƶƯDŽƳƯǀǀƷDŽƳƲƯǂƛǂƶƳLJƻƯLJƱƽƼǂƷƼǃƳƷƼǂƷƻƳǂƽǂƶƳƳƼƲƽƴǂƶƳƾƷƳƱƳ

?

B 

B 

B

:: 

J

J

B

0

B?

?

?

?

J

B J

B

?

?

?

?

?

?

J

?

J

0

?

0

?

0

?

B ƾƽǁǁ

B

ƾƽǁǁ

B

B

J

?

B 

B 

B

?

0

B

ƾƽǁǁ

?

??

??

??

?

?

?

0

B0

?

0

0

?

0

0

ƾƽǁǁ?

?

J

:: B

?

?

B

5M =4 ?

ƾƽǁǁ

5M =4 ?

ƾƽǁǁ

 5M = 4 ?

ƾƽǁǁ

?

0

0 5M = 4 ?

ƾƽǁǁ
ƚ M 5M 5 5M E5 5 5 E 5 5 E 5M 5

 5M 5M 5M 5 E5 E5 5 5 5 5M M E 5 E 5 1 E 5 = :: :: =  = ƙƺ G  =  =  

Ƣư

J

J

J

J

 5M 5 M 5

E 5M E5 E 5M 5 5 M E5 E5 E5 5 5 5M 5M 5M 5 5 !5M 5 5 5    E 5 : : = : : G = = = =

M

M

5M E5E5 5 5 5  E 5 5 5= : : Ɩƺ G  = : : E5 

M E 5 E

5 5 5 5 5 M E 5

E 5  = :: :: 5M E5 = ƕǁƼ  2 

 1 ! 5 5 5 5 5 5 5 ! 5 5 ƙƺ G Ƣư

ƕǁƼJ

J

5M 5M =  M 5M 5 =

M

M 5 M 5 5 ! 5M 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 

!

JJ

 5 5 5 5 5 5 ! 5 5 5  G

M ! 5 5 5M 5 5 M 5 5 M 5 5 5 55 5 3 !5 5 5 5 5 5

 G 4:

5M 5 5 3  5 5 5! 5 5 5 !5Ɩƺ

J

M

M E5 5 5 = 5 5 E5 5 5 5 5M = E5M  J J

M 5

5 5E5 E 5 5M 5 5

M 5 = 5M = 5  

 : 2 4

J

E5 5 5 E5 5 5 JJJJJ

5 5 !5 ! 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5  5

J

5 5 5 M

JJ

M 5 !5 5 5M 5 5 55

M !5

5 5M 5 5 !5 5M 5 5 !5 M 55


I : E5 5 5 5 5 5 5 1 ƙƺ G 

J

Ƣư

Ɩƺ

 G 4

4

ƕǁƼ

J

5 5 5 G 5 5 J

 4 2 

4

5 EI5

Ɩƺ

1 G 

Ƣư

Ɩƺ

 G

E5

5 5 5 5 5

E5

5

J

5

J

5

 G 5

5

 2 5

E5

E5

E5

5

5

J

E5

4

 E5I

ǁǃư

J

ǁǃưE IB :

  

M 5

M 5

5 5 M 5 E 5 5 5 5 5 5 5  = 

5

E5

5

J

I : B

5

 EBI

JE5 

0

J

 I5

5

M 5 5 5 5 5 = E5 5 5 5M 5 E5 E5M

ǁǃư 5 E5 5 5 5 = 0

J

I 5

ǁǃư

5

J

E5

:: :: ?

E5 5

:: 4 E5 5 5 5 5 5 :: :: 4 5 5 5 5 5 5

J

J

ƕǁƼ

J

J

 5 5 5

4

I 5 E5 5 5 5 5  = 

I 5 5 5 5 E 5 5 5 5  G

 G 5:

I

:: :: ?

::

J

I 5 ƕǁƼ 2

ƙƺ

5 5 5 5 5 E5 5 : 4 

 5 E5 5 5 5 5 E 5 5 5 5 5 5 5 5

 5 5 5 5 5 1 5 ƙƺ G 

Ƣư

ƙ

5 55 5E5 5  4:

I 5 55 E5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 

5

5

E5

5

5

5 E5

E5 J

5

5

E5

5

5 J55J

E5


1 !5 : G 

ƙƺ

I5 ! I5 I 55 !5 E 5M E 5 E 5M E 5

 5 5 5 5 I5 5  5 5 5 M E 5 5 E 5 = :: :: = = 

:: 

 5 5 5

:: 

JJ

JI5 I I ! 5 5 !5 5 5 E 5M E5 M 5

E 5 5 5 E5 5E5M = !5 I5 5 5 5  : : E 5 = = : : G   JJ J 

E5 = :: :: E 5M E5 5 !5M !5E5 !5M = 5 5 5 5 5 5 5 = !I5 I5 I5 I5 5 G E5  

Ƣư

Ɩƺ

JJ

JJJ

J 5 5 5

M ! 5 E 5 

I5 I 5 5 5 5 ! 5 E 5 ! 5 5 

E 5 E 5 ! 5 : : E 5 M = = = 5 ƕǁƼ : : !5 E5 E5 5I 5  5 !5 5 2 I

M

Ƙ 1 ƙƺ G :: ' 

G :: 'Ƣư

' ' G :: '

ƖƺƕǁƼ

:: ' 2

'

'G '

Ƣư

Ɩƺ ƕǁƼ

2

G '

'

B:

 B

B :

 B

B :1 ' ƙƺ G

 B

B 

B:

4 B

:: :: 5 5 5 5 5 5 5 JJ 5 :: :: !5 5 5 5 5 !5 JJ

J

J

B

4 B

B

4 5 5 4 '

B 4 

B

5 5 ' 4 4 

J

J

J

I 5 5 5

:: 

' 5 4 5 4 

4 B

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 !5 :: :: JJ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 :: :: 5 JJ

B

:: 

4 5 5 4 ' J

J

J5 5 55 5 5 = 

I 5 5 5 5 5 5 5 5 5   = 

5 5 5 5 5 I5 5 5 5 5 5 5 5 = 5 5 5 5 5 = 5 5 5 5  5 5 5 5I


1 ƙƺ G 

E 5 5 5 5 5 5 E 5kE IB 

5 55

4

 4 2 

1 ƙƺ G 

5 5 5 E5 5 = ? 

04

0E5 E5!5 5 E5!5 5I

J

0

5 5 5 5 5 

 ?

! 5M 5M M M M E5 5 E 5 E5M !5M  5 E5 = = E5 5 5 5

J

E I5 J

4

BE5 E 5 5 5 E5 E5  = = 

Ɩƺ

0

J

 ?

Jǁǃư ǁǃư

20

 ?

E5I 4

J

J

E 5 5 E 5 5 5 5 = = 5 5 E5 =

I E5 E5 5 = 5 5 E5 = 5 4   J

! 5 E 5 5J E I5 ! 5 5 5 E 5 5 E5 E5 = 5 E5 5 = G = =  

 G

Ƣư

ƕǁƼƕǁƼ

0J

G 4

Ɩƺ

5 E5 E5 = ?

J

5k I 5 E5 E5 5 E5 5 5 G

ƢưJ

ƚƣ

000004:5E50

 4 :

E5

E5M E5 E5 M M 

ƙǀƽƻǂƶƷǁƾƽƷƼǂƷƼǂƶƳǁƱƽǀƳƾƺƯLJƳǀǁƯǀƳǂƽǀƳƾƳƯǂƯƺƺǁƳƱǂƷƽƼǁƯǁƻƯǀƹƳƲƯǁƻƯƼLJǂƷƻƳǁƯǁǂƶƳLJ ƲƺƷƹƳƷƼƲƳƾƳƼƲƳƼǂ ƽƴǂƶƳƽǂƶƳǀƾƳǀƴƽǀƻƳǀǁƧƶƳLJƲƽƼƽǂƶƯDŽƳǂƽǁǂƯLJƷƼǂƷƻƳDžƷǂƶǂƶƳƽǂƶƳǀƻǃǁƷƱƷƯƼǁƷƳǂƳƻƾƷƯǀƳƯƺǁƽƷƼƲƳƾƳƼƲƳƼǂ

Ɨ ƧƶƳLJDžƷƺƺǀƳƱƽƼDŽƳƼƳƯǂƛ 1  ƙƺ G :: EB : E5 4 B E5 4 EB : G :: B : 

ƢưƖƺ

 G :: EB :

:: EB : ƕǁƼ 2

E5 4 EB

5 4 B :

 E5 4 EB E5 4 EB :

5 4 5

 E5

4 EBE5 4 E5

 5

4E5 4 5

 E5

4 E5 5E5 = 

?

J

E5 4 EB E5 4 E 5ME5 5 M 5 5E5 I5 : E5 5E5 5 5E5 = 5E5E5 = 5  !5   J
1 G

0

G 

0

G 

0ƙƺ

Ƣư

Ɩƺ

0

 5M 5M E5M 5M 5 = M E5M 5M JJ

 =  E 5 5M M 5M 5M 5M 5M 5M JJ

ƕ

000

000

00

 ?

5 E5 E5 5 M

I M M E5 5 5 5M 5 E5M 5M 5 5 E

   = 555= = 4 5 5 E5 5 5 5 5 ƕǁƼ  5M 2 E5M 5 5 M M JJ JJ 

I E 5 5555 5 E5 5 5 E5 1 = 55 5 4 ƙƺ G  E5 5 5 = ' JJ J 

I 5

I E5 5 5 5 E5 5 5 5 = 5 5 Ƣư G E5 5 5 5E5 5 = ' E5 E5 55JJ

J

E'JJ

Ɩ

1 4 ƙƺ G EB 

Ƣư

E5 5

J

I E 5 E5 5 5 E 5kƖƺ

ƕǁƼ

 EB 4 2'

E'

E'

E'

0055 5 5 E5 5 E5 5E5 5 E5 5 E5I : E5 E5 5 5E5E5 = 5

5 E5 E5  B 4 5 G

 G B 4 E5I

0

' 5 5 E5 5 5 

'

I 5 E5 5 5 5 5 = 5 5 Ɩƺ G E5 5 5 5 = E' E 5 E5I 5 5 5 5 5

JJ J 

E 5 5 E I5 5 E' 5 E 5 E 5

5 5 E5 = 5 5E5 5 5E5 = 555 5 ƕǁƼ 2

'5 5 5 5 5 5 5 

55

0

 0

JǁǃưJǁǃưJǁǃư 4 =E5 = ! 5 5 5 E5 5 5 5 5E5 5 5

E5 E 5 5 5 5E5 4 = E5 5 5 5 5 = E5


кдк▒кйКђк│кик╝кќ

кфкик╝к▓кцКЃк»КђКѓк│Кѓ какик▒кХк»к│к║кЋк│КѓКѓк│Кђкик▓кхк│

1 кЎк║КЃКѓк│ G '

кдкик╗кЙк║КЄ кдкик╗кЙк║КЄ 

 G '

кбк░кйк│ G '

кќк║к»Кђкик╝к│Кѓкик╝кЋK2

 '

1 G '

'

кбк░

G '

'

кќк║

G '

кЋк»КЂКЂкйкйк╝

кЎк║

кЋКЂк╝

2

'

1 кЎк║ G 

 G

кбк░

кќк║

 G

кЋКЂк╝2

'

'

кџкБ

0 0

'

'

'

'

'

'

'

'

" " " "

 B

4 '

 5 4 B :

 5 4 '

 B

4 '

 4 5 B: B: 5 4 

4 5 ' 5 ' 4 

 B

B 

 5 4 B:

' 4 

5 4 '

I кћ5 5 55 55 5 55555 5 кџкБ 5 5 555 5 5 5  = 0 === = 5 5 5 I5 5 5 5 5 5 5 5 5555 5 55=  5 5 = = = = 5    J

5 5 5 5 5 5 5 = = = 5 5 5 5 5 I5 5 5 5 5 5 = 5 5 5 =   J 5 5 5 5 555 555 5 5 5 5 5  5 5 = = 5 = = = 5 5 5I

 J

0 0 0J

I 5 5 5 5 5: 5 E 5 J

J

 4

4 '

4

5 5 5 E5 5 5  = 4

I 5 5 5 5 E5 5 5 J

J

45 5 5 E5 5 5 5 = 

I E5 5 5 E5 5 5 5 5 5 E5 = 4 4  5 5 0  E5 5 J J 

5 5 5 5 I5 5 5 5 5 

5 5 5 5 = 0 4 4  5 J

J

 

кџкБ

0000


ƩƽƷƱƳ

ƦƺƽDžƳǀƱ ƦƺƽDžƳǀ Ʊ J ƯƼƼƽǃƼƱƳƻƳƼǂ

G 5

4

53

ƕƷƼƵ ƕƽƼƵƩƽƷƱƳ

GƩƽƷƱƳ

222

Ɵ Ʀ Ƣ

ƚƽƽƲ Ưƴ ǂƳǀ ƼƽƽƼ ƟƯƲ ƷƳǁ ƯƼƲ ƚƳƼ ǂƺƳ ƻƳƼ

3

ǂƽ ƲƯLJ ǁ ƺǃƼƱƶ ǂƷƻƳ ƱƽƼ ƱƳǀǂ

5 5 : 

5 5 5 5 5

5 

ƣƳǀƱ

ƩƽƷƱƳ

ƣƳǀƱ

5 5 5 5 5

0

G

 0

N

 0ǂƶƯƼƹ LJƽǃ

= 5 

= 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

G 5 5 5 5 5 5 5 5 5

N

= 5 

2 2:

 4 ?

ƻƽƺǂƽǀƷǂƩƽƷƱƳ

DžƷƺƺ ưƳ ƵƷƼ ƷƼ ǂƳƼ ƻƷƼ ǃǂƳǁ

0

ƔƧƳƻƾƽ

=

J

 5

Ɲǃǁǂ

?

2

ƯƼƲ DžƳƺ ƱƽƻƳ ǂƽ ƦƯƷƼǂ ƟǃƹƳ ǁ

4 = :2 2 2 2 2 2 2:

2 2 2 2 2 2

J ǂǀǃƻƾƳǂƷƻƷǂƯǂƷƽƼ

G 5:

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5

DžƯLJ

5 5 5 5 5

ǂƽƽ

ƻǃƱƶ

 4

DŽƳǀ ƻƽǃǂƶ

4

 5

JJ
 2 2 5 G 2 M = 5 5 5ƩƽƷƱƳJ

JƶƯ ƶƯ ƶƯ ƚƷǀƺǁ Ʀǂƽƾ

ƣƳǀƱ

N 

ƩƽƷƱƳ

G5 5 5 5 5 5 = 5 5 5 4

4

ƕƽLJǁ

ƪƶƳƼ ƶƳ ƲƽƳǁ ǂƶƯǂ ƺƳǂ ǁ

0

5 : JƼƯǁƯƺ Ƣƽƶ

Ƶƽ

ơƽ ǂƶƯǂ ǁ ƴƷƼƳ

0

5 5 5 

0

: I 2 2 2 2 2 5 5 5

5 5M 5 = ? M

JJƲƷƻ

Ʀǂƽƾ

Ʀƶǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ƔƷǀ ƾƺƯƼƳ ƚƷǀƺǁ

ƲƽƼ ǂƾƺƯLJ ƣƳǀƱ

N

0 JJJƧƶƯǂ Ʒǁ ǁƽ ƽƺƲ Ʀǂƽƾ ƗƽƼ ǂ ƟǃƹƳ

ƣƳǀƱ

N

ƣƳǀƱ

N 

ƩƽƷƱƳ

ƣƳǀƱ

G N

JJ

J

2 2 2

 = 5

ƪƳƶ

3

ǂǂ ǂǂ ǁƶ ƗƽƼ ǂ

0

5  5 5 = 5M 5 J

2 2 5

0

5

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0

ǁƺƽDžƵƺƷǁǁ 

ƵƺƷǁǁ

J

ơƽ ǂƶƯǂ ƲƽƳǁ Ƽ ǂ ƱƽǃƼǂ

0

G B :ƩƽƷƱƳ

0

  5 : = = = 2 2 2 2 2 2 = 4 = 5 5 G 5 5 5I :5 5 M 5 5 5 I 5

22

JƩƽƷƱƳ

0

JƼƯǁƯƺ ƦƳ DŽƳƼ ǂƳƳƼ Ƣƽƶ

ƚƷǀƺǁ Ʀǂƽƾ

Ʀǂƽƾ

0

4

LJƽǃƻƯLJƾƺƯLJƶƳǀƳ

4

4

?

JJ

 2 2 2 2 2 =

4

Ʀƶ

ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0

5 5M 5 = M

5 5: 

: I 2 ?4

=

 5

ƘƼƲƶƳǀƳ


ƩƽƷƱƳ

J

JJ

ƚƷǀƺǁ Ʀǂƽƾ ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ ƪƯƷǂ DžƯƷǂ

ƣƳǀƱ

N ƚƷǀƺǁ

N

G 4 B : N4

4

 = 5

JJ

ǀƳƯ ƲLJ!'

ƪƯƷǂ DžƯƷǂ

Ƣƽƶ

4

ƪƶƯǂ!

J

4

5

ƚƷǀƺǁ

2 4 Ʀƶ

$ 2 2 3= 4

4

?

ǁǂƷƺƺ

5 5 = 5 5 5 4

ƛƳƺ ƺƽ

ơƽ ǂƶƯǂ ǁ ƴƷƼƳ

0

 = 3 = = 2 2 = = 5 $ 5 5 5 2 2 JJ

ƗƽƼ ǂ

0

ƻƯLJƾƺƯLJƶƳǀƳ 

0 

ǂǂ ǂǂ

J

ƔƼƲ ǂƶƳ ƴǀƷƳƼƲǁ ǀƷƵƶǂ!

0

JJ

J

ƦƳ DŽƳƼ ǂƳƳƼ

N

0

G N

JJƦƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0 

5

ƵƺƷǁǁ 5

4

 = : 5 : 5 5 55I

J

ƧƶƯǂ Ʒǁ ǁƽ

0

J

ƗƽƼ ǂƦǂƽƾ ƚƷǀƺǁ

Ƭƽǃǀ DžƶƯǂ!

0

=

ƕƽLJǁ

ƣƳǀƱ

0

 : = 4 5 5 4 2 2 2 2 2 2 = 3 4 5 5 5 5 G $ M I

5 5 2 2 5ƩƽƷƱƳ

2 ƵƺƷǁǁ

?

N

ƪƯƷǂ DžƯƷǂ

ƣƳǀƱ

J

0

ƵƺƷǁǁ

G 5 5 5 =ƩƽƷƱƳ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ

Ʀǂƽƾ

ǁƺƽDžƵƺƷǁǁ

Ɯ ǂƶƷƼƹ Ʒǂ ǁ ƣƳǀƱ

ơƽ

0ƩƽƷƱƳ

ǀƳƯ ƲLJ!

J

ƚƷǀƺǁ!

ƪƳƶ

ƣƳǀƱ

J

0

JƩƽƷƱƳ0

ƥƷƵƶǂ ƵƷǀƺǁ

ƣƳǀƱ

J

 = 5 5 = = = 5 5 5= 4  5 5 M G 5 5 5 5ƩƽƷƱƳ 2  2 2 : 5 = = 4 2 5 2 2 2 2 2 2 2 = 4 5 5 5 G 2 M 2 2 5 I 5

ƽƺƲ

Ʀƶ

0

0 JJ

= 224 ǂǂ ǂǂ

J 5 5 5 = 2 

ƦƳ DŽƳƼ ǂƳƳƼ

0

ƛƯ


 ƩƽƷƱƳ

G 4 :

ƣƳǀƱ

ƩƽƷƱƳ

G

JJ

ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0

J

4

5

JJ

0

0

0

ƗƽƼ ǂ

N J

N5 5

JJƲƷƻG '

ǁƺƽDžƵƺƷǁǁ

ƵƺƷǁǁ

N 

ƩƽƷƱƳ

G= 5

N

0

5

ơƽ

$ 2 2 3=

2 ƪƶƯǂ!

0

JJ

J 

J

5 5 5 4 5

ǂǂ ǂǂ

ƚƷǀƺǁ ƥƷƵƶǂ ƵƷǀƺǁ ơƽ

0

 2I : 2 2 2 2 2 = 5M = 5 5 = 4

5

JJJ

J

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

J

4 5 ? 5 0

0

4 : 

Ʀƶ

0

4

ƚƷǀƺǁ Ʀǂƽƾ ƪƯƷǂ DžƯƷǂ

0

ƔƷǀ ƾƺƯƼƳ

ƣƳǀƱ

40

0

0

J

ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ

0

ƪƳƶ ƣƳǀƱ

0

0

 J

$ 2 3=

ƪƶƯǂ!

J 2 2 2 = 2 2 24 2 2

ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ

 JJ ǁǃư

ƵƺƷǁǁ 2

0

0

N 

ƩƽƷƱƳ

4 2

ƚƷǀƺǁ!

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǂǂ ƗƽƼ ǂ

ƣƳǀƱ

J

4 5 5

4

2 2 2 2 

0

$3 2 2 4 G I2 : 2 2 2 2 I2 : 2 2 2 2 2 2

2 2ƩƽƷƱƳ

J

J

ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

ƣƳǀƱ

2

JJ 2 $ 2 = 32 2 2 2 2 2

ƥƷƵƶǂ ƵƷǀƺǁ

 : 2 2 2 2 2 2 = 4 G IƩƽƷƱƳ

$3 = 2 2ƛƯ ƶƯ ƶƯ ƶƯ

0

ƚƷǀƺǁ

ƣƳǀƱƦƶ

N 

 2 32 2 2 2 2 =

J

5

4 

ƚƷǀƺǁ

Ʀƶ

05 5

?

Ƭƽǃǀ DžƶƯǂ!

0JǀƳƯ ƲLJ!

ƪƯƷǂ DžƯƷǂ

2 5 5 = 4 5 5 = 0


ƔƼƳDŽƳƼƷƼƵƯǂƦǂƟǃƹƳ ǁ ƠƷƱƶƯƳƺƕƳǂǂƳǀƷƲƵƳ

ƥƶLJǂƶƻƷƱ ƥƶLJǂƶƻƷƱ 

 G I2 : 2 2 2 2 ?

JJƲƷƻ

ƩƽƷƱƳ

N 

ƣƳǀƱǃǁǁƷƽƼ ƽƾǂƩƽƷƱƳ0

G 4 2 2 2?

ƩƽƷƱƳ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

ƣƳǀƱ

N

?

ƣƳǀƱ

 5 = 4

JJ

J

?Ʀƶ

: I 2 2 2 2 2 2 2 = 4

J

J

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

2 2 2?

JJ5

0

0

 2 32 2 2 2 2 = 4

JJƦƶ

ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0

0

: I 2 2 2 2 2 4

JJƲƷƻ

0

" 2 = 4 ?

0

0

 2 G = N

4

ƗƽƼ ǂ

ƚƷǀƺǁ

ƣƳǀƱ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶǂǂ

NƩƽƷƱƳ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ

$3 = 4 : 2 2

 2 G = 2= Ʀƶ

0

ƯƲƺƷưǂƶǀƽǃƵƶƽǃǂ ƽƼƺLJƾƺƯLJƷƼDŽƽƱƯƺƷǁǂ ǁǀƳǁǂǁƩƽƷƱƳ

0 0

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶG I2 : 2 2 2 2 ?

JJƲƷƻ4 2 2 24 2 2 2 ?

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ0

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ: I 2 2 2 2 2 2 2 = 4

JƦƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ ǁƶ

0

J

2

ƗƽƼ ǂ

 22= = 2 

ǂǂ ǂǂ

Ʀƶ

0

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ

Ʀƶ ǁƶ ǁƶ

$3 = 2 2 2 4 2 0

2 2 2
G 5 5 

 

 5 5 E555 55 5 5 E5

5 GGGGGGGGGG

k 5

J

2 2

2 

 

k

5 !5 E555 55 5 5 E 5 5 55 E55 5 5 !5 : 

 G 4

5

!5

555 555

3 5 E555 5 5 2 2

J

 

 

EBBB ::: ! BB :: B:

J2 2 

7

3 5 EE55 E55 7

 7

55 5 

55 

 

7 

55 55 55= !555 4 555 5554 4

5o B 5 5 

  

2 2

 ))*$K$%K%&'' K(K)
73 E555 55 53 5 E55 E55

5 ! 55 5 5!5555 E55 55 55 555 5 5 GGGGGGGGGGG

! 5

JJV

[

 E 4 :: 555

:: ? :: 2

  r 5 4 55 5 5 5 5 k

J

  2 2

 

 

:: 

k

55 55 5 5 5 55 5 5 !5 5 5  

 

?

 4

BB B

GGGGGGGGG

G ?

 

4

J

[

 

 !5 5 !55 5 G 5 E5 5 E5 5 E5 5!5 5JJ

2

GGGGGGGGGG

GGGGGGGGGGG

HVSU

 

!5555 5 5

3 5555 5 5

GGGGGGGGGGGGG

5k7

GGGGGGGGGG

5 5 5k 5

! 5 G 7

k

 555!5 5

!YLEU

 5 = 5 J

 

 

 
5 5 5555!555555555555 555 555 5555B 5!55555 5 5 5 5 5 5

YLEU

E55 E G 55JJ 2 

JE555 G 5 5

J55 E5 E 55

5 5 5 5 5 !5 5 5 5 E55 55JJ

JJ22  

75 55555555 555 55

JJ

VXE5 55 5E555 55 5

3 5 55 E 555 555 E 5 E55 5

VXE

JJ

55 = 55 

GGGGGGGG

E5 G 55 5 

 


G 555555 5 5 5 5 55

5555B3 55 G 5 7

Jk

55 ! 5 G 4!! 55 ! 5 JJ= !5 B : r  0

 :: E555 2 2 :: 2

[

 

 

 

 

J

[

YLEU

 J

 

J

= !5 5 55!5 5 5!55 5 5

5

 5k55 5 5 55 5

 

J

4

7

3

J

555 5

 2 2

7

= 5!5 5 5 55 ! 55 !

 

7

3 55 !5

4

3J

  55 5

YLEU7

GGGGG7

:: 4 4 4J

:: 

4

J

 

  

J

  


 !I5 I5 EI5 I5 I5 ! 5 : E555 

J

 

  G

5

555

5

 

5555 555

55 55 ! 55 5 5 55

 !55 5

J

JJ

 

 5

5 

JJ

2 

555

4

GGGGGGG

55 55 5 E5

3

GGGGGGGGGG

E55 E 55 G 5 57

555

5

555

5

 

 

555

5

555

J

 5 G 55

5 JJ

 

 5

555

5

555

52

5

555

5

5

55 555 55 J

 

555

5


55 :: !5 : 

GGGGGG

 G ?

 :: 55 E5

[

 !5 '

0

J

2 2 2 2 2 2 :: 2 G ?

4

2

 

  E5 55 5

J  B

HVSU

 

4

3 55 5

5

 

k 55

B

 

? 

?

4:: 

4?

4

kJ

2 

2

B q 

?

5

4

YLEU

5

 

J

 

 

I5 ! 5 :  5 5 E5I 5I I I JHVSU

JJ

2

r

J

MM ' 5k ' E' ' '

YLEU k 5

47

 

J

[

 

 G

:: ?GGGGG 

 

 

JJ

 

 
FXUDFDGUX

JXLWDU GDQFHU

 

HPPDUXWKULFKDUGV

 5 G :: 55

[

$FRXVWLF*XLWDUJ

:: 2GGGG

G B BB

? 

4

J

BB G B

k?

4

5!5 5 55r 5 :: 5 ! 55 :J

2 2 2?4

!

0

2

0

2 2 0

:: 

[

'DQFHU V

:: 

  55 5k 5 5 55 5 J 

02 2 

 

 

5

! 55 5 5 55!55 5 5

J

2 2

2

2

5 :: = 55 :

0

 

 

J

2 2 

 

2 2 

 

 YLEU 55 5 BB ! B

5

&RS\ULJKW‹(PPD5XWK5LFKDUGV

5 

 


Collectives and Curiosities: Mixed Media (working score)  

A working score of the Collectives and Curiosities Mixed Media performance at LSO St Luke's on 21 June 2013. The score combines pieces by M...