Page 1

Jakub Sl ameลˆ

portfรณlio


Architek t

Jakub sl ameĹˆ jakub.slamen@gmail.com, tel:0948 580 608 pinterest.com/jacobslamen/


dosiahnuté vzdelanie: 2 0 0 6

Stredná odborná škola

odbor

Umelecké rezbárstvo

2011

stu Fakulta architektúry BC.

Architektúra a urbanizmus

2 0 1 4

stu Fakulta architektúry Ing.arch. Architektúra a urbanizmus

pracovné pozície: 2011 - 2012 Maj 2013

interior design london zl vizualizácie Spracovanie vizualizácii návrhov interiéru

nice architects stáž

Spolupráca na architektonicko-urbanistickej súťaži

2015 - 2016

staré mesto BA spracovanie dokumentov

Vypracovanie architektonických a graf ických podkladov pre projekty

Starého Mesta Bratislava

2014 - 2018 atelier art architekt Náplňou práce bolo prevažne navrhovanie architektonickej koncepcie v zadaných projektoch. Podieľal som sa na vypracovaný architektonických a urbanistických štúdií a stavebných povolený

prácovné skúsenosti: štúdia Inovecká / rodinný dom, Údernícka / bytový komplex, Staré mesto / stánky, Vinohrady rt3 / internát, Azovská / bytový dom, Račianska / redizajn - Atelier art Bytča / loft - D.Šiplák, J.Slameň Martin / prístavba územne rozhodnutie Údernicka - Atelier art stavebné povolenie Inovecká / rodinný dom, Bytča / loft, Martin / prístavba Súťaže Modrice / športová hala, Revnice / revitalizácia parku, Dúbravka sever / urbanistická súťaž - Atelier art Tallin / urbanistická súťaž - Nice architects

ocenenia:

cad 2011:kategória urbanizmus

3.miesto

(A.Uhríková, J.Šimko, D.Vyhlidalová, J.Slameň)

vplyv progresívnnych tech. na tvorbu

architektonického diela 2013 mimoriadna

odmena

programy: photoshop pokročilý illustrátor pokročilý indesign pokročilý autocad pokročilý sketchup pokročilý cinema 4d mierne pokročilý revit zaciatočník jazyk: anglicky b1 holandsky a1


portfolio

4


jakub sl amen

Vertic al c .

k o n c e p č n ý m r a k o dr a p at e l i é r o v á t v o r b a / 2 0 1 3

Projekt sa zameriava na zvyšujúcu sa tendenciu rastu počtu obyvateľov a s tým spojený nárast automobilovej dopravy, ktorá ovplyvňovala vývoj urbanizmu a architektúru už v minulosti. Jednou z možností je vertikálna výstavba plne funkčných mestských blokov. Projekt je umiestnený v meste Chicago, v mestskej časti

C. sa skladá z niekoľkých vývojových fáz, ktoré postupne

Loop, Illinois, USA. Na nárožnej polohe severnej Franklin

transformujú paradigmu fungovania mestských blokov

Street a východnej Adams Stree. Územie je v priamom

do nových vzájomných vzťahov. Prvá fáza uvoľňuje

kontakte s nadzemnou dráhou a stanicou metra Quincy/

parter a presúva ho na úroveň nadzemnej dráhy, tým

Wells. Urbanistický koncept projektu sa zameriava

verejný priestor oddelí od dopravnej infraštruktúry

na schopnosť dopravy transformovať infraštruktúru,

a vytvorí dva samostatné celky. Vytvorená úroveň

štruktúru mesta, verejných priestorov a architektúry. V

"simuluje" námestie, ktoré svojou výškovou segregáciou

minulosti ulica okrem prepravy slúžila ako stretávacie

pôsobí izolovane to ale len do bodu, kým nezačne druhá

a pobytové miesto. Z dôvodu technického pokroku a

fáza , ktorými sú vertikálne mestské bloky. Takto radená

zvyšujúceho sa počtu obyvateľov miest, ulica ako taká

štruktúra využíva pozitívny aspekt mrakodrapov

prešla transformáciou z obytnej ulice na tranzitnú.

- pomer zastavanej plochy k hustote obyvateľov/

Obyvateľ bol vytláčaný a obmedzovaný cestou pre kočiare

funkcií. Pre fungovanie nového layout-u mesta koncept

alebo neskoršej ére automobilom. Rozširovanie cesty

vychádza z rozšírenia princípu na ďalšie miesta Chicaga.

na úkor peších malo a má za následok nezdravé mestá.

Vzájomným prepojením blokov systémom lanovkového

Snahou riešiť vysoký počet obyvateľov a ich prepravu

typu sa vytvorí sieť mestskej hromadnej dopravy.

bola verejná doprava. Už v roku 1892 bola vybudovaná

Samotná štruktúra pozostáva z rôznorodých funkcií z

nadzemná dráha, ktorá vyľahčila ulicu a dala tak základ

dôvodu zachovania urbánnej diverzity. Obsah blokov

novej hladine mesta. Nadzemná dráha Chicago "L" (v

sa delí podľa využitia na bytový, kultúrny, parkový,

súčasnosti CTA - Chicago Transit Authority) v minulosti

mestský, dopravný a energetický. Vzájomné prepojenie

reagovala na zvyšujúcu tendenciu rastu počtu obyvateľov

medzi blokmi je navrhnuté vysokorýchlostnými ver-

v mestách a s tým spojenú automobilovú dopravu

tikálnymi výťahmi. Unifikovanosť architektúry matice,

vytvorila výrazne zmeny profilu ulice. Koncept projektu

ktorá tvorí samotný blok ponúka variabilnosť využitia

ráta s negatívnym vývojom a prispôsobuje sa mu v

a možnosť transformácie pre ďalšie potrebné funkcie,

pozitívnom možnom riešení. Dystopický koncept Vertical

ktoré nie sú ešte spoločnosťou zadefinované.

5


portfolio

CT A LOOP

CT A LOOP

6

širši e v z ť a h y u s a / i l l in o is / c h i c a g o / l o o p


jakub sl amen

7

n ová m e s t s k á úroveň Vstup do mestského prostredia nadzemnou dráhou zmenil výraz a profil ulice a vytvoril tak čisto tranzitný priestor, ktorý ale jasne definoval možnosť ďalšej vrstvy urbanistického vývoja. Nadzemná dráha je katalyzátor miesta vzniku navrhovanej vertikálnej štruktúry


portfolio

8

Ildefons CerdĂ mestskĂŠ blok y


jakub sl amen

9

Ildefons Cerdà Transformovanou inšpiráciou Vertical C. sú mestské bloky Barcelony, ktoré svojou štruktúrou a princípom umožňovali rôznorodé variácie na zástavbu mestského bloku s jednotnou tvorivou štruktúrou. Navyše bloky boli navrhnuté tak aby ulice mali dostatok denného svetla. Bola to snaha mega štruktúry o zdravšie mesto.


portfolio

1865

1895

1880

1907

1885

1920

10

1950

2000

vp l y v d o pr a v y n a v ý v o j u l i č n é h o pr o f i l u chicago

2010


jakub sl amen

[9]

[8]

[7]

[6]

11

[5]

[4]

[3]

[2]

[1]

vetrical C.

[ 1 ] layout [ 2 ] bytový blok [ 3 ] vzdelávací blok [ 4 ] verejný park [ 5 ] kultúrny blok [ 6 ] námestie [ 7 ] stanica verejnej lanovky [ 8 ] veterná elektráreň [ 9 ] hydrophonicky skleník [ 10 ] vlaková doprava


portfolio

12


jakub sl amen

13

r o z r as ta n i e V priebehu niekoľkých dekád vývoja mesta by sa navrhovaná štruktúra mohla násobiť a pri dostatočnej hustote vzájomne prepojiť lanovkovou mestskou dopravou, čím sa dosiahne dopravná nezávislosť navrhnutého celku od pôvodnej mestskej schémy.


portfolio

14


jakub sl amen

15

rez a-a

Schematický rez zobrazujúci rozdelenie infraštruktúry na pozemnú, vertikálnu a vzdušnú. Podzemná časť je určená na distribuovanie zásobovacích trás a podzemnej dopravy.


portfolio

[1]

+35,000

+22,000

+18,500

+15,000

+11,500

+8,000

+4,000

+0,000

[2] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

16

[3] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000


jakub sl amen

[4]

+23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

[5] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

32500

+7,000

+3,500

+0,000

17

[6] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

pôdorys, rez

[ 1 ] layout [ 2 ] bytový blok [ 3 ] vzdelávací blok [ 4 ] verejný park [ 5 ] kultúrny blok [ 6 ] námestie


portfolio

[7]

[8] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

18

[9] +23,500

+17,500

+14,000

+10,500

+7,000

+3,500

+0,000

pôdorys, rez

[ 7 ] stanica verejnej lanovky [ 8 ] veterná elektráreň [ 9 ] hydrophonický skleník


jakub sl amen

19


20


new/FA

C e n t r u m fa k u lt y a r c h i t e k t ú r y dip l o m o v á pr á c a / 2 0 1 3

Cieľom tohto projektu bolo navrhnúť objekt, ktorý dokáže poskytnúť kvalitné riešenie výrazu a vnútornej mikroklímy. Tá svojou hrou otvorenej a uzatvorenej štruktúry rôznorodo formuje vnútorný priestor New/Fa. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť polyfunkčný

odlišnú mieru vzájomného presahu. Funkčná štruktúra

objekt s takmer nulovou spotrebou energie situovaný

je usporiadaná nad sebou a prispôsobená vzájomnému

v blízkom dotyku Kollárovho námestia v Bratislave.

pôsobeniu. Voľnosť dispozičného a materiálového

Koncepcia hľadá možné riešenia na vytvorenie archi-

výrazu umožňuje nosný systém založený na stĺpovej

tektonického výrazu energeticky nenáročnej budovy.

skeletovej sústave s betónovým stropom. Na výraz

Objekt svojim situovaním a vzťahmi na širšie okolie

má okrem geometrie slnka a funkčného programu aj

ponúka riešenie problému situácie na Fakulte archi-

frekventovaná dopravná komunikácia, ktorá svojou

tektúry a pokúša sa to riešiť svojim programom a

prašnosťou a hlukom vytvorila potrebu vytvoriť

dispozičným riešením. Tým problémom boli zamknuté a

fasádu na odizolovania negatívnych vplyvov. Použitá

nedostupné ateliéry, absencia stretávacieho a kreatívneho

dvojitá fasáda rieši problém s hlukom a zároveň svojou

priestoru. Tento priestor by mal dokázať poskytnúť

konštrukciou dopomáha k energetickej nenáročnosti

kvalitné a hodnotné riešenie zohľadňujúce všetky

objektu počas letných a zimných mesiacov. Dôležitým

potreby a problémy okolia. Pokúša sa o to technickým

prvkom je fasádny systém, ktorý čerpá inšpiráciu z

riešeným fasády a výrazom vnútornej mikroklímy.

princípu Sokratovho domu, a tým zabezpečuje počas

Koncept architektonického riešenia je navrhnutý

letných mesiacov dostatočné tienenie interiéru a v

tak, aby mikroklíma prostredia vytvárala rôznorodú

zimnom období pasívne slnečné zisky. Programová

skladbu otvorených priestorov. Hmotovo-priestoro-

náplň je tvorená výstavným priestorom, posluchárňou,

vý objem je zložený z kvádrov uložených na sebe a

modelovňou, bistrom, coworkingovou platformou a

tak vytvára hru otvoreného a uzatvoreného priestoru.

ďalšími priestormi, ktoré poskytnú zázemie pre rozvoj a

Štruktúra ma spoločný centrálny bod, ktorý je tvorený

kreativitu študentov a mladých architektov.

vertikálnym jadrom pričom jednotlivé hmoty majú

21


portfolio

5min

10min

22

15min

širši e v z Ť a h y s l o v e ns k o / Br a t is l a v a / s t a r é m e s t o / n á m . 1 m á j


nám. slobody

jakub sl amen

nám. slobod y

nám

. 1 m áj

kollár ovo

situácia

nám.

23


portfolio

24

49% offices, administration, etc.

31% studios, modelovna, etc.

fa k u lta a r c h i t ek t Ăş r y o b s a h o v Ă˝ p o m e r pri e s t o r o v

17% free space, etc.


[1]

[2]

[3]

Funkčné bunk y

Štruk túr a pries toru

e x teriér vs . interiér

Bez hmotovo-priestorové-

Priestor vzájomne vizuálne

Odizolovanie nežiadúcich

ho usporiadania a vytvorenia

prepojený tak, aby nezávisle

vonkajších vplyvov pomocou

potrebnej identity.

časti tvorili celok. Vnútorne

obalového plášťa, ktorý tvorí

prostredie by malo vytvárať

hranicu vnímania exteriéru

zážitok prekvapenia.

a interiéru, ale prepúšťa kontúry vnútornej štruktúry. exteriér= jednota; interiér= štruktúra

[4]

[5]

[6]

vertik álna os

u v o ľ n e ni e pa r t er u

r oz p t y lov ý pries tor

Nosná komunikačná os,

Obmedzená pohyblivosť

Veľký počet chodcov a

ktorá svojim umiestnením

peších v mieste stavby z

návštevníkov priestoru

nevytvára chodbové priestory

dôvodu blízkej križovatky a

vyžadujú dostatočnú plochu

a dokáže distribuovať

cesty zadefinovala uvoľnenie

pre ich pochyb a stretávanie

študentov a návštevníkov

hmoty ako potrebné riešenie.

sa.

pohodlne po celej štruktúre objektu.

s c h é ma k o n c e p t u


[1]

[2]

[5]

[6]

[9]


[3]

[7]

[ 10 ]

[4]

[8]

p r o g r am o v á štruk túr a [ 1 ] modelovňa [ 2 ] študovňa [ 3 ] lounge [ 4 ] poslucháreň [ 5 ] výstavný priestor [ 6 ] kantína [ 7 ] rysovňa [ 8 ] workshop [ 9 ] hub [ 10 ] park


portfolio

28

1 pp pôdorys Objekt zabezpečuje statickú dopravu parkovacím zakladačom v troch podzemných podlažiach a jedným podzemným podlažím pre technické zariadenie budovy.


1. np pôdorys V parteri sa nachádza centrálna vstupná hala s galériou prepájajúcou prvé nadzemné podlažie, prezentačný priestor a dizajn shop.


portfolio

30

2. np pôdorys Druhé nadzemné podlažie je určené ako výstavný priestor s univerzálnym rastrovým systémom pre panely, a s workshopom v nárožnej polohe.


jakub sl amen

31

3. np pôdorys Tretie nadzemné podlažie obsahuje bistro, lounge a park. Pričom parková časť sa nachádza v otvorenej časti mikroklímy s najväčším prevýšením v objekte.


portfolio

32

4. np pôdorys Na štvrtom nadzemnom podlaží je otvorený ateliér a v samostatnej uzatvorenej časti je modelovňa.


jakub sl amen

33

5. np pôdorys Študovňa a multifunkčná platforma sa nachádza na piatom nadzemnom podlaží. Multifunkčná platforma je umiestnená v otvorenom priestore.


portfolio

34

6. np pôdorys Co-workingový priestor je situovaný na šiestom podlaží. Svojou formou umožňuje rozbehnúť spoluprácu a prax architektov v open space priestoroch alebo prenajímateľných kanceláriách.


jakub sl amen

35

7. n p pôdorys Posledné nadzemné podlažie je ubytovanie zahraničných hostí architektonickej obce, hosťujúcich profesorov alebo speakroch.


portfolio

36

rez B-B

Koncepcia vzájomného prelínania štruktúry kubických hmôt je navrhnutá tak aby vytvárala priehľady a pocito-vizuálne vnímanie celej architektúry.


jakub sl amen

37


portfolio

38


jakub sl amen

39

R EZ A - A

Programové radenie funkcií je navrhnuté tak, aby navzájom prevádzkovo nadväzovali a dopĺňali sa. Otvorené časti sú situované v dostatočnej vzdialenosti od seba a tak nedochádza k vzájomnému rušeniu.


portfolio

21.6. - 12:00

90°

+2 3 , 5 °

48°08"38'S 21. 3. - 12:00

-2 3 , 5 °

21.12. - 12:00 0°

n

40

prin c í p s o k r at o v h o d o mu Východiskom pre tvarové

Ak od výsledného uhla

Ak k výslednému uhlu

riešenie domu na Sokratovom

odpočítame 23,5°, dostaneme

pripočítame hodnotu 23,5°,

princípe je zemepisná šírka

výšku slnka nad horizontom

dostaneme výšku slnka nad

lokality, v ktorej sa dom

v čase zimného slnovratu

horizontom v čase letného

nachádza. Ak od kolmice

(21. decembra). Táto hodnota

slnovratu. Tento uhol určuje

vynesieme uhol rovnajúci sa

určuje minimálny sklon

vyloženie strechy a hĺbku

stupňom zemepisnej šírky,

strechy Sokratovho domu.

predsiene, aby bránili

dostaneme výsledný uhol,

vnikaniu slnečných lúčov do

ktorý určuje výšku slnka nad

interiéru domu.

horizontom na poludnie v deň rovnodennosti


jakub sl amen

41


portfolio

42

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

k o nš t r u k c i a f a s á dn e h o s y s t é m u

[ 1 ] fasádny systém fibreC 3D [ 2 ] kalené sklo 2mm [ 3 ] zasklievacia lišta U 30x30mm [ 4 ] fasádny nosný systém [ 5 ] manipulačná mriežka [ 6 ] zasklievaci fasádny systém


jakub sl amen

[1]

43

[2]

[3]

pohľ ady

[ 1 ] juho-západný [ 2 ] juho-východný [ 3 ] severo-východný


portfolio

[ 12 ] [ 11 ] - stropné chladenie - železobetónová doska - vyrovnávacia (spádový) cementový poter

[ 10 ]

- asfaltový penetračný náter 300g/m2 - asfalt AOSI 85/25 - cca 4kg/m2 - FOAMGLAS ® T4 100mm - horúci asfalt AOSI 85/25 - cca 2kg/m2 - asfaltový modifikovaný hydroizolačný pás - hlavná hydroizolačná fólia - voľne uloženaá - priťaženie štrkom

[9]

[8]

[7] 44

[6]

[5] [4]

- samonivelizačná liata epoxydová podlaha - 6mm - betónový poter - 70mm - podlahové vykurovanie

[3]

- pe fólia - zvuková izolácia 60mm - železobetónová doska 300mm - tepelná izolácia 100mm (foamglass ) - podhľad tenkostenný pohľadový betón 10mm

[2] [1]

fa s á da - d e ta il

[ 1 ] tenkostenný pohľadový betón 6mm [ 2 ] vzduchové klapky [ 3 ] oceľový väzník ∅ 60mm [ 4 ] oceľové kĺbové spojenie [ 5 ] fasádny kotviaci systém [ 6 ] štrukturálna fasáda Schüco SFC 85 [ 7 ] oceľový väzník ∅ 60mm [ 8 ] fasádny systém fibreC 3D [ 9 ] spriahnutý oceľobetónový stĺp ∅ 250mm [ 10 ] kalené sklo 2mm [ 11 ] zasklievacia lišta U 30x30mm [ 12 ] Schöck Isokorb typ A


jakub sl amen

45

model 1.


portfolio

46

model 2.


jakub sl amen

47

v i sua l i z a t i o n 1.


portfolio

48

v i sua l i z a t i o n 2.


jakub sl amen

49

v i sua l i z a t i o n 3.


portfolio

50


jakub sl amen

HOUSE H. rodinná vil a

š t ú di a / 2 0 1 6 / S p o l u pr á c a : At e l i e r a r t

Funkčný obsah týchto dvoch hmôt sa pretavuje do použitých materiálov nosnej konštrukcie a výrazu. Vzájomný dialóg dreva a betónu vytvára prepojenie prírodných struktúr a tým spája stavbu v jeden celok. Novostavba rodinného domu je situovaná v oblasti

prvého nadzemného podlažia bola vytvorená plocha pre

Palisády MČ Staré Mesto. Pozemok je umiestnený v

vstup do domu a prístup do garáží. Podzemné podlažie

koncovej polohe slepej Inoveckej ulice prístupnej z

je zarezané do terénu tak aby umožňovalo čo najväčšie

Mudroňovej ulice. Parcela je vymedzená zo štyroch strán

využite záhradnej časti domu. Podzemné podlažie

individuálnymi rodinnými domami a ich záhradami.

bude využívané ako priestor pre hosťovskú izbu,

Terén sa zvažuje východo - západným smerom. Objekt

šatník a sklad. Hosťovská izba má vizuálne prepojenie

je riešený ako dvojpodlažná nadzemná stavba so

s bazénom, ktorý je umiestnený pod konzolovým

strešnou terasou. Hmotový koncept je založený na

vyložením vstupného podlažia a zároveň tvorí súčasť

princípe “lineárneho vrstvenia“ domu. Charakteris-

záhrady domu. Na prvom nadzemnom podlaží sú

tický výraz „ levitujúcej stavby“ je výsledkom vykon-

z južnej strany orientované vstupné priestory do

zolovania oboch nadzemných podlaží tak, aby sa

objektu, ktoré vyúsťujú do otvorenej dispozície prepá-

dosiahlo funkčné využitie pozemku bez stavebných

jajúcej obývaciu izbu a kuchyňu. Spojovacím prvkom

konštrukcií a zároveň maximálny priehľad na okolitú

je vertikálne presklené komunikačné jadro, ktoré

panorámu mesta. Hmota prvého nadzemného podlažia

oddeľuje časť zázemia ( šatník, hygienické zariadenie)

má lineárny tvar orientovaný severo-južným smerom.

od reprezentatívnej časti obývacej miestnosti s

Požiadavka investora o čo najviac otvorený dom

jedálnou. Vo východnej časti domu je situovaná garáž

nasmerovala koncepčné riešenie k maximálnemu

pre dve osobné autá . Nočná časť domu je navrhnutá

vyľahčeniu obvodových stien a k použitiu drevených

v druhom nadzemnom podlaží, kde sa nachádzajú tri

lamiel. Kolmo navrhnutá hmota druhého nadzemného

spálne orientované na juho - východnú stranu. Všetky

podlažia je orientovaná východo-západným smerom.

miestnosti majú navrhnuté individuálne šatníky a

Hmota svojou materialitou a konštrukčným riešením

kúpeľne. Dve spálne majú zabezpečené priamy vstup

opozitum prízemnej časti. Poskytuje potrebné súkromie

na pobytovú terasu. Letná strešná terasa posledného

s dostatočným kontaktom a výhľadom na okolie.

podlažia využíva potenciál svojej polohy a poskytuje

Odľahčenie hmoty zabezpečuje veľkorysé vykonzo-

neobmedzený pohľad na panorámu mesta Bratislavy.

lovanie objemu obidvoch stavebných hmôt. Na úrovni

51


portfolio

Mu

palisády

52

dr oň ov á

širsi e v z ť a h y s l o v e ns k o / b r a t is l a v a / S t a r é M e s t o / P a l is á d y


jakub sl amen

53

situรกcia


portfolio

54

-3,000

1. pp pôdorys Podzemné podlažie bude využívané ako občasná hosťovská izba. Prevažne bude využívaná ako letná izba.


jakub sl amen

55 ±0,000

1. np pôdorys Otvorená dispozícia prepája obývaciu izbu a kuchyňu. Spojovacím prvkom je vertikálne komunikačné jadro, ktoré oddeľuje časť zázemia ( šatník, hygienické zariadenie) od reprezentatívnej časti obývacej miestnosti s jedálnou.


portfolio

±0,000

+3,370

56

2. np pôdorys Nočná časť domu je navrhnutá v druhom nadzemnom podlaží kde sa nachádzajú tri spálne z toho dve majú juhovýchodnú orientáciu a jedna západo-severnú orientáciu.


jakub sl amen

+6,570

3. np pôdorys Strešná terasa využívaná pre letné pobyty s otvorenou kuchyňou.

57


portfolio

58


jakub sl amen

r e z A-A Rebrovanie prízemnej časti +7,000

v maximálnej možnej miere vizuálne prepája prostredie interiéru s exteriérom

+3,370

59

±0,000

-3,000


portfolio

60

J u h o z á p a dn ý pohľ ad


jakub sl amen

+7,000

+3,370

±0,000

-3,000

61

J u h o v ý c h o dn ý pohľ ad +7,000

+7,000

+3,370

±0,000

-3,000


portfolio

+7,000

+3,370

±0,000

-3,000

62

s e v e r o z á p a dn ý pohľ ad

+7,0

+7,0

+3,3

±0,0


000

000

370

000

jakub sl amen

63

s e v e r o v ý c h o dn ý pohľ ad


portfolio

64

v i sua l i z a t i o n 1.


jakub sl amen

65


portfolio

66

v i sua l i z a t i o n 2.


jakub sl amen

67

v i sua l i z a t i o n 3.


portfolio

68

v i sua l i z a t i o n 4.


jakub sl amen

69


portfolio

70

v i sua l i z a t i o n 5.


jakub sl amen

71

v i sua l i z a t i o n 6.


portfolio

72


jakub sl amen

by_ lof t interiér

s ta v e b n é p o v o l e ni e / 2 0 1 6 / sp o l u pr á c a : in g . a r c h . D a l i b o r špi l á k

Pri návrhu interiéru loftu bolo dôležitou častou navrhnúť priestor, ktorý bude svojou materialitou a priestorovým usporiadaním kompetentný k charakteru miesta a zároveň vytvorí domov pre rodinu v nehostinnom prostredí autoservisu. Investor loftu vlastní a prevádzkuje autoservis v meste

návrh objektu predurčuje dispozíciu usporiadanú do

Bytča. Požiadavkou bolo navrhnutie loftu v objekte

pozdĺžneho radenia. Situovania okien umožnilo vytvoriť

autoservisu v mieste bývalej administratívy na 2

svetlý a preslnený byt s vizuálnym napojením na dve

nadzemnom podlaží. Juhozápadná orientácia objektu

terasy pozdĺž celej dĺžky dispoyície. Výrazným prvkom

(loftu) jasne definovala dispozičné delenie. Priestor bytu

interiéru je zachovaná pozdĺžna stenová konštrukcia

je členený na hygienickú a dennú pobytovú časť. Hlavná

z plných pálených tehál, ktorá delí loft na zázemie,

časť dispozície - obývacia izba s otvorenou kuchyňou sa

hygienické jadro a dennú časť. Odkrytie stropnej

nachádza v priamom napojení na zádverie vstupu bytu.

konštrukcie spolu so zachovanou tehlovou priečkou

Tvorí tak centrálny priestor - hlavné stretávacie miesto

s neupravenou textúrou umožňuje vytvoriť odkaz na

ktoré prepája každú miestnosť a tvorí tak uzol života

technický charakter stavby. Atypické dvere vysokej

rodiny. V lofte sa nachádzajú tri izby, hygienické jadro,

výšky už len podčiarkujú prevýšenie a unikátnosť loftu.

dve toalety, šatník, terasy a welness. Architektonický

73


portfolio

74 hl av ná

e

váh

širsi e v z ť a h y b y t č a / v e ľ k á b y t č a / h l a vn á

75


jakub sl amen

HLAVNร

75

situรกcia


portfolio

76


jakub sl amen

s ta r é vs . nove Pôvodná dispozícia bola navrhnutá na administratívnu funkciu, členenie pôdorysu podliehalo prevádzke. To vytváralo neosobný priestor. Zmenou využitia časti na bývanie, sterilný priestor nadobudol ducha a charakter, a stavba svojím transformovaním získala hodnotu.

77


portfolio

[4]

[5]

[2]

78

[3] B

[9]

[1]


jakub sl amen

[6]

79

[8]

B

[7]

[9]

1. np pôdorys [ 1 ] predsieň [ 2 ] obývacia izba+kuchyňa [ 3 ] izba [ 4 ] posilňovňa [ 5 ] zázemie [ 6 ] šatník [ 7 ] wellness [ 8 ] izba [ 9 ] terasy


portfolio

2.05

80

2.04

C

9358

D 2.17

Projekt rozpracovaný do jednostupňového stavebného povolenia

+3,900 6108

1. np pôdorys


jakub sl amen

2.10 2.08

2.07

2

2.06 2.09

2.11

2.12

81

+3,725

2.03

2.02 +3,600

6108

8

2.01 +3,600 +2,700

+0,900

+1,800

2


portfolio

r e z A-A

82

+8,090

+3,780

+2,000

±0,000


jakub sl amen

+8,090

+5,180

+2,900

Âą0,000

rez B-B 83


portfolio

84

pr e dsi e Ĺˆ


jakub sl amen

85

oby vacia izb a


portfolio

86

kuchyĹˆa


jakub sl amen

87

d e t s k รก i z ba


portfolio

88

sp รก l ลˆ a 01


jakub sl amen

89

sp รก l ลˆ a 02


portfolio

90

w e l l n e ss 01


jakub sl amen

91

w e l l n e ss 02


portfolio

92


jakub sl amen

S TAND a .

m o d u l á rn y s tá n o k š t ú di a / 2 0 1 6 / sp o l u pr á c a : in g . a r c h . l u b o m í r b o h á č

Návrh pozostáva z jednoduchého tvaru, ktorý svojim výrazom pôsobí nekonfliktne a jednoducho, vychádza z prostej geometrie archetypálnej sedlovej strechy a štvorcového pôdorysu. Zadaním projektu bolo navrhnutie stánkov, ktoré

opakovania a tým dosiahnutie väčšiu variabilnosť

budú slúžiť pre potrebu Starého mesta Bratislava

využitia. Stand A. svojou konštrukciou umožňuje

ako univerzálne prístrešky pri rôznych kultúrnych

niekoľko modifikácií podľa typu potreby (predajné,

podujatiach a akciách. Návrh pozostáva z jednoduch-

expozičné, pobytové, relaxačné...). Konštrukcia stánku

ého tvaru, ktorý by svojim výrazom mal pôsobiť nekon-

tvorí kovový skelet a obalový plášť, ktorý v prípade

fliktne a jednoducho. Návrh vychádza z prostej geometrie

potreby je možné jednoducho vymeniť. Radenie jednot-

archetypálneho výrazu sedlovej strechy a štvorcového

livých stánkov pri vytváraní skupín môže prebiehať v x

pôdorysu. Modulovosť stánku umožňuje jednoduché

alebo y osi.

93


portfolio

94


jakub sl amen

Ako univerzálny pavilón svojou funkčnosťou a výrazom môže tvoriť solitérnu alebo skupinovo-priestorovú a programovú štruktúru vo verejnom priestranstve alebo byť súčasťou väčšieho celku ako doplnkový priestor.

95


portfolio

strešná rámova konštrukcia_pasovina

rámova konštrukcia so vstupom_joklovina 50x50mm

modulová stena rámova konštrukcia_joklovina 50x50mm

prídavna konštrukcia_zavetrenie rámu

96

2260mm

2620mm

drevená podlaha nosná konštrukcia podlahy nosná koštrukcia pultu pult_Preglejková doska


jakub sl amen

A xonome tria S ta n d A . Konštrukcia pozostáva zo železného rámového skeletu prierezu 50x50x2 mm.

strešný plašť_Preglejková doska

Preglejkové drevené dosky o hrúbke 2cm tvoria obalový plášť.

obalový plašť_Preglejková doska

97

čelná rámova konštrukcia_joklovina 50x50mm

čelný lem stánku_drevo 50x200mm

čelná obalová konštrukcia_Preglejková doska

výklopné prestrešenie, uzáver stánku

rozpera a nosná konštrukcia pultu

2000mm


portfolio

( 1. )

98

( 3. )

( 2. )


jakub sl amen

99

( 4. )

v a ri a n t y a v yužitie ( 1 ) základný ( 2-3 ) lineárne radenie ( 4 ) prezentačný ( 5 ) otvorený

( 5. )

JS / Portfolio  
JS / Portfolio  
Advertisement