Page 1

Bilag 1:

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen mellem ADDA-bureauer og kunder ADDA – Association of Danish Digital Agencies

Anbefales af:

V. 1.0. 12-02-2012. CS/SP


INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Præambel ......................................................................................................................................................................... 4

2.

Tilbud ................................................................................................................................................................................. 4

3.

Anvendelse af underleverandører .......................................................................................................................... 5

4.

Information ...................................................................................................................................................................... 5

5.

Dokumentation .............................................................................................................................................................. 5

6.

5.1

Underleverandører/licensudbyder ............................................................................................................... 5

5.2

Bureauets egne ydelser og produkter ........................................................................................................ 5

5.3

Bureauets forpligtelser ..................................................................................................................................... 5

5.4

Kommunikation ................................................................................................................................................... 5

5.5

Materiale ................................................................................................................................................................ 6

5.6

Teknologi ............................................................................................................................................................... 6

Kundens forpligtelser .................................................................................................................................................. 6 6.1

Kommunikation ................................................................................................................................................... 6

6.2

Materiale ................................................................................................................................................................ 7

6.3

Teknologi ............................................................................................................................................................... 7

6.4

At deltage i fornøden undervisning ............................................................................................................ 7

7.

Levering ............................................................................................................................................................................ 7

8.

Fejlrettelser ...................................................................................................................................................................... 8

9.

8.1

Væsentlige fejl ..................................................................................................................................................... 8

8.2

Ikke-væsentlige fejl ............................................................................................................................................ 8

8.3

Bagatel-agtige fejl .............................................................................................................................................. 8

8.4

Fejl, som ikke er omfattet ................................................................................................................................ 8

Ændringer ........................................................................................................................................................................ 9 9.1

Pris og projektafgrænsning ............................................................................................................................ 9

9.2

Fast pris, fas leverance ("Fastpris-modellen”) .......................................................................................... 9

9.3

Fast pris, variabel leverance ("Timeboxing-modellen") ....................................................................... 9

9.4

Variabel pris, variabel leverance ("Estimat-modellen”) ......................................................................10

9.5

Væsentlige afvigelser fra budgettet ..........................................................................................................10

9.6

Eksterne omkostninger ...................................................................................................................................10

9.7

Fakturering ..........................................................................................................................................................10 2


10. Afbestilling .....................................................................................................................................................................11 11. Rettigheder ....................................................................................................................................................................11 12. Tredjemandsrettigheder ..........................................................................................................................................12 13. Ansvar for lovgivning m.v. .......................................................................................................................................12 14. Produktansvar ..............................................................................................................................................................12 15. Fortrolighed ..................................................................................................................................................................13 16. Garanti .............................................................................................................................................................................13 17. Anden teknisk leverandør ........................................................................................................................................13 18. Misligholdelse ..............................................................................................................................................................13 19. Force Majeure...............................................................................................................................................................14 20. Overdragelse.................................................................................................................................................................14 21. Ændringer ......................................................................................................................................................................14 22. Varighed .........................................................................................................................................................................14 23. Tvist ..................................................................................................................................................................................15

3


1.

PRÆAMBEL

Disse standardvilkår og betingelser for projekter er en del af Leveringsaftalen mellem ADDAbureauer og kunder, og udgør sammen med Leveringsaftalen og tilhørende bilag den samlede aftale, herefter kaldet "Aftalen". e ne e en e om ol d

e

m

e de med en o

e ne l de en e del

e den le

l e

om m

n e

nd o

oe

o mel

onel o

o n de o

d nl

ed

n

l

oldn n

nde

m l e e l

ed ennem

el e

ele

e ne l l

ende -

udviklings-kontrakter.

2.

TILBUD

Ethvert tilbud fra Bureauet omfatter kun de ydelser, projekter, løsninger mv. (herefter kaldet "Leverancen"), som er beskrevet. Kundens skriftlige accept er påkrævet inden Leverancen igangsættes af Bureauet. For ethvert tilbud gælder, hvor andet ikke er angivet, alene de betingelser, der er angivet i nærværende "Standardvilkår og betingelser". Tilbud fra Bureauet er fortrolige og gælder én måned fra fremsendelsesdatoen, medmindre andet er anført. Bureauet forbeholder sig retten til at revidere tilbudet, såfremt Leverancen og delleverancerne undervejs ændrer sig i forhold til projektbeskrivelsen. Ændringer kan påvirke tidsplanen og omkostningerne. Ændringer kræver skriftlig godkendelse af Kundens samarbejdsansvarlige, inden arbejdet kan udføres. En sådan godkendelse skal ske senest 5 hverdage efter fremsendelse, hvis Bureauet skal være forpligtet af forudsætningerne i ændringerne. Priser og tidsplaner specificeret i tilbudet inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan Bureauet kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen. Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på software udviklet af Bureauet. I det omfang Bureauets tilbud inkluderer bestemte software-løsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil tilbuddet kun inkludere den version af det aftalte software, som er "live" den dato, hvor Bureauets udvikling starter. Alle ændringer til software, som ikke er kontrolleret af Bureauet, er ikke inkluderet i tilbudet og nødvendige tilrettelser af Leverancen vil blive faktureret separat efter aftale.

4


3.

ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER

Bureauet er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler Bureauet samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for Bureauet egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen.

4.

INFORMATION

Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, som skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb i så god tid, at den anden Part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. Såfremt Kundens forhold bevirker, at Bureauet ikke kan fremme leverancen som aftalt og planlagt, er Bureauet berettiget til at kræve vederlag for de(n) af Bureauets medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter i en periode på op til 4 uger. Det er en udtrykkelig betingelse for Bureauets vederlagskrav efter denne bestemmelse, at Bureauet aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter.

5.

DOKUMENTATION

5.1 UNDERLEVERANDØRER/LICENSUDBYDER I enhver leverance medfølger, med mindre andet er udtrykkeligt angivet, alene den dokumentation for anvendelse, som medfølger fra de respektive producenter/licensudbydere.

5.2 BUREAUETS EGNE YDELSER OG PRODUKTER Udvikling af Bureauets egne ydelser og produkter dokumenteres alene med inline-kommentering. Yderligere dokumentation, f.eks. brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt.

5.3 BUREAUETS FORPLIGTELSER Leverancens succes afhænger af, at parterne skaber et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Bureauet er forpligtet til at aflevere de beskrevne ydelser i overensstemmelse med Aftalen med tilhørende bilag, herunder:

5.4 KOMMUNIKATION a) At stille det præsenterede team til rådighed indenfor Leverancens rammer, herunder i form af projektledelse og projektstyring. Hvis personer fra det præsenterede team forlader Bureauet, eller af anden grund ikke kan være tilknyttet Leverancen, er Bureauet ansvarlig for at sikre, at nye

5


medlemmer af Bureauets team har tilsvarende kompetencer, og de får en indføring i Leverancen. Denne indføring sker for Bureauets egen regning. b) At sikre, at Leverancen lever op til den aftalte tidsramme, omfang og kvalitet, samt meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold (risikostyring). c) At kommunikere ændringer af estimater, når der arbejdes efter estimater/fast tidsforbrug. d) At sikre den aftalte leverance ved fast pris, samt at indgå i dialog med Kunden om eventuelle ændringsønskers indflydelse på Leverancens leveringstidsunkt og pris. e) At aflevere dokumenter, delopgaver mv. samt at forberede og afholde møder i overensstemmelse med tidsplanen. f) At aflægge en regelmæssig statusrapport til Kundens kontaktpersonen. I denne rapport vil emner af høj prioritet og risici blive adresseret.

5.5 MATERIALE a) At sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som Bureauet anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug. b) At sikre, at Leverancen møder Kundens overordnede forretningskrav og er i overensstemmelse med de aftalte visuelle guidelines.

5.6 TEKNOLOGI a) At udarbejde en fortegnelse over de kodningsstandarder, browserkrav og andre tekniske standarder, som Leverancen skal kunne anvendes sammen med, samt forholde sig til de yderligere tekniske krav og standarder, som Kunden har kommunikeret forud for Leverancen. b) At rådgive om tekniske standarder, hardware og software som har relevans for Leverancen. c) At indgå som agent for Kunden i forbindelse med eventuelle køb af hardware og/eller software produkter. Bureauet hæfter på ingen måde, og yder ikke nogen form for reklamationsret, for sådanne materialer – udover dem, som indgår direkte i leverancen.

6.

KUNDENS FORPLIGTELSER

Leverancens succes afhænger af et åbent, tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem Bureau og Kunde. Kunden er forpligtet til aktivt at medvirke til Bureauets opfyldelse af Aftalen i overensstemmelse med tidsplanen for Leverancen, herunder:

6.1 KOMMUNIKATION 6


a) At stille projektdeltagere og andre interessenter til rådighed. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med Bureauet. b) At så vidt muligt holde Bureauet opdateret om kommende budgetter og planer. c) At respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes. d) At deltage i de aftalte møder. Både dem i tidsplanen og ad-hoc møder. e) At medvirke til test og godkendelse af Bureauets ydelser. f) At stille egne ressourcer med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang.

6.2 MATERIALE a) At give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende strategisk dokumentation, som er aktuel og relevant. b) At forsyne Bureauet med godkendte elektroniske filer med logoer, produktbilleder og skriftligt indhold. c) At være ansvarlig for nøjagtighed af udleveret materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold. d) At være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale udleveret til bureauet.

6.3 TEKNOLOGI At kommunikere skriftligt hvilke udviklingsstandarder, browserkrav eller andre tekniske standarder, som det forventes, at Bureauet skal forholde sig til udover den fortegnelse, Bureauet har kommunikeret forud for Leverancen. Når disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som Bureauet leverer være tilstrækkeligt til, sammen med Kundens it-miljø, at opfylde kravene i Aftalen. Det er en forudsætning, at der ikke forekommer fejl i Kundens it-miljø, som påvirker Bureauets opfyldelse af kravene i Aftalen.

6.4 AT DELTAGE I FORNØDEN UNDERVISNING

7.

LEVERING

Levering er sket rettidig, når Leverancen i al væsentlighed er klar til drift på det aftalte leveringstidspunkt og -sted. Leverancen er i al væsentlighed klar til drift, når der ikke er fundet fejl i Leverancen på leveringstidspunktet kategoriseret under ”Væsentlige fejl”, som defineret i pkt. 8.1. 7


Bureauet bærer risikoen for Leverancen indtil leveringen. Sker overtagelse før det aftalte leveringstidspunkt, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, med mindre andet er udtrykkeligt angivet. Kunden forpligtiger sig til at holde det leverede behørigt forsikret fra levering og indtil fuld betaling har fundet sted.

8.

FEJLRETTELSER

Fejl kategoriseres således:

8.1 VÆSENTLIGE FEJL En væsentlig fejl er en fejl, der medfører uoprettelige forhold, forhindrer, at Leverancen kan opfylde Kundens forretningsmål, som beskrevet i Leveringsaftalens pkt. 2 eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne. Det vil sige en fejl, der forhindrer brugerne i at gennemføre forudsatte processer, og hvis rettelse ikke kan udskydes. Dog gælder det, at fejl, der kan omgås ved at benytte andre datainput eller metoder, ikke regnes som væsentlige fejl.

8.2 IKKE-VÆSENTLIGE FEJL Fejl, som ikke er omfattet af "Væsentlige fejl", men som alligevel forhindrer brugerne i at anvende programmellet efter sit formål. Ikke-væsentlige fejl prioriteres indbyrdes inden 3 hverdage og fejlrettelsen gennemføres hurtigst muligt i henhold til denne prioritering og med tilhørende afleveringsfrister, der godkendes af Kunden.

8.3 BAGATEL-AGTIGE FEJL Fe l om

e en e om

e

”V

en l e e l” elle ”I e-

en l e e l” Fo old de

lene

n

betegnes som værende uhensigtsmæssigheder eller bagatelagtige, kan ikke påregnes rettet.

8.4 FEJL, SOM IKKE ER OMFATTET Følgende fejl er, uanset kategori, ikke omfattet af Aftalen: Fejl, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr Fejl, der kan henføres til hændelige begivenheder, som Kunden bærer risikoen for, f.eks. hærværk, brand og andre fysiske påvirkninger, og tredjepartsprodukter Fejl, som skyldes, at andre end Bureauet har lavet tilpasninger eller udført vedligeholdelse til løsningen. 8


9.

ÆNDRINGER

Bureauet fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt det ændres af Kunden eller tredjemand uden Bureauet's forudgående skriftlige godkendelse af ændringen.

9.1 PRIS OG PROJEKTAFGRÆNSNING Bureauet udfører Leverancen i henhold til de betalinger, betalingsformer og det budget, som fremgår af Aftalen. Prisen kan enten være fast eller fleksibelt, alt afhængigt af, hvorledes projektet gennemføres. 1

Et projekt afgrænses af tre variable; leverance, deadline og pris. Man kan vælge at lade alle tre variable være fleksible, lade alle tre være faste - eller en hvilken som helst kombination herimellem. Det giver følgende tre primære prismodeller. For alle tre modeller gælder, at detaljer er specificeret i Leveringsaftalen eller i et separat bilag.

9.2 FAST PRIS, FAS LEVERANCE ("FASTPRIS-MODELLEN”) Ved denne model er prisen og leverancen lagt fast fra starten. Deadline kan aftales fast eller variabel. Alle projekter, der honoreres med en fast pris for en fast leverance, må nødvendigvis indeholde en detaljeret og fuldstændig løsningsbeskrivelse. Alle afvigelser fra beskrivelsen, også mindre justeringer, skal aftales skriftligt. Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering. Denne model benyttes typisk ved mindre leverancer.

9.3 FAST PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("TIMEBOXING-MODELLEN") Ved denne model ligger prisen fast, mens leverancens indhold defineres undervejs. Deadline kan aftales fast eller variabel.

I o e en emmel e med “ o ec T n le” elle ”T le-con n ” modellen de Schedule (fra Project Management Body of Knowledge, PMBOK.

e

Co

Sco e o

9


Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces indenfor den aftalte tidsramme. Parterne prioriterer opgaverne løbende og flere gange medens arbejdet udføres. Den endelige leverance kendes derfor først ved afslutningen af det aftalte timeantal. Af samme grund kaldes metoden også for "Timeboxing" - man afsætter en vis arbejdstid og når tiden er gået er projektet færdigt. Alle priser er, med mindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering. Denne model benyttes typisk ved større leverancer.

9.4 VARIABEL PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("ESTIMAT-MODELLEN”) Ved denne model holdes såvel pris og leverance fleksible, så projektet kan justeres løbende og efter gensidig aftale. Deadline kan aftales fast eller variabel. Løsningsbeskrivelsen indeholder alene den overordnede løsningsbeskrivelse, mens detaljerne besluttes undervejs i en agil udviklingsproces. Den endelige pris kan estimeres før projektstart, men kendes først endeligt, når leverancen er afsluttet. Timer faktureres efter den faktisk anvendte tid og prisen følger Bureauets til enhver tid gældende timehonorar for de pågældende konsulenter. Denne model benyttes typisk ved større leverancer.

9.5 VÆSENTLIGE AFVIGELSER FRA BUDGETTET Såfremt Bureauet bliver opmærksom på en væsentlig afvigelse fra det aftalte budget, skal Bureauet give Kunden skriftlig besked herom.

9.6 EKSTERNE OMKOSTNINGER Bureauet er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører samt rejseaktiviteter (tog, færge, fly, hotel, forplejning) i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller Statens til enhver tid gældende takster for kørsel i privatbil (bil). Kunden skal desuden betale alle andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte efter aftalens indgåelse. Desuden faktureres det faktiske tidsforbrug efter gældende timepris, medmindre andet er aftalt.

9.7 FAKTURERING Betaling følger den fastsatte betalingsplan. Ved for sen betaling er Bureauet berettiget til at debitere Kunden en rykkerafgift samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler.

10


Kunden faktureres månedsvis bagud og kan forlange en fuldstændig timeopgørelse over de forbrugte timer som faktureringsgrundlag. Indkøb foretaget af Bureauet på vegne af Kunden til brug for Leverancer (eksterne omkostninger) kan faktures straks. Den samlede kontraktsum forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen jævnfør betalingsplanen. Alle priser er i danske kroner, medmindre andet fremgår af Aftalen. Ændringer i Bureauets gældende timepriser meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel og finder anvendelse på fremtidige Leverancer under Aftalen.

10. AFBESTILLING Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt samt Bureauets tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter Bureauets gældende priser. Endvidere kan Bureauet kræve en rimelig kompensation, dog maksimalt 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt. 22.

11. RETTIGHEDER Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører kunden. For udstyr erhverver Kunden, med mindre andet er angivet, den fulde ejendomsret på det tidspunkt betaling har fundet sted jf. pkt. 9.7. For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af Bureauet under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand. Bureauet har uindskrænket ret til at udnytte programmellet i andre sammenhænge inklusive den tilhørende dokumentation og kildekode. Dette giver dog ikke ret til udnyttelse af Kundens fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder. Ej heller giver det Bureauret ret til at udnytte specialfunktioner og/eller specifikke kompenter udviklet på Kundens regning, i det omfang denne udnyttelse finder sted til fordel for Kundens nuværende konkurrenter eller andre, som driver virksomhed indenfor samme branche som Kunden, såfremt Kunden har gjort opmærksomt på dette inden udviklingen påbegyndes. I det omfang sådanne fortrolige oplysninger og/eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før Bureauet kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge.

11


Parterne kan aftale skriftligt at gøre udviklet software tilgængeligt for offentligheden ved Open Source. Hvis der indgår Open Source software i Bureauets leverancer, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante Open Source software. Bureauet er ikke ansvarlig for fejl i Open Source software, eller andre forhold, som medfører at Bureauet skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete Open Source software. Såfremt købet ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til Leverandøren for den del af købet, der ophæves. Det samme gælder, hvis leverancen på ikke finder sted på grund af force majeure.

12. TREDJEMANDSRETTIGHEDER Bureauet indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end aftalt. Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver Bureauet skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår Bureauet under sagen i fornødent omfang. I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan Bureauet ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder. Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjeparts software, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Bureauet skal på Kundens anmodning bistå Kunden i nødvendigt og rimeligt omfang.

13. ANSVAR FOR LOVGIVNING M.V. Bureauet rådgiver i overensstemmelse med den danske markedsføringslov (§1-12). Kunden sikrer, at anden lovgivning og branchekutymer mv. iagttages. Kunden orienterer Bureauet skriftlig i passende tid forud for levering af Leverancen om særlige lov- og produktkrav mv., som Bureauet skal tage højde for.

14. PRODUKTANSVAR Bureauet har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. Bureauet fraskriver sig ethvert andet produktansvar.

12


15. FORTROLIGHED Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive Parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse. Tavshedspligten gælder i en periode på 2 år efter Aftalens ophør. Uanset ovenstående har Bureauet ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer om prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos Bureauet. Såfremt der blandt Bureauets øvrige kunder er sådanne, der måtte drive konkurrerende virksomhed med Kunden, skal Bureauet, hvis Kunden udtrykkeligt anmoder om dette, etablere og opretholde informationsbarrierer, der sikrer, at der ikke opstår personsammenfald blandt de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver hos henholdsvis Kunden og den konkurrerende virksomhed.

16. GARANTI Garantiperioden for Leverancen er 10 dage og løber fra leveringen, hvor den samlede Leverance meldes klar fra Bureauet. Garantien omfatter rettelser af fejl og mangler, som enten er påpeget i forbindelse med Leverancen afslutning eller levering, eller som er opstået efter leveringen. Garantien omfatter kun de dele af løsningen, som Bureauet enten selv har udviklet eller har leverandøransvar for. Udbedring af fejl og mangler efter garantiperiodens afslutning vil blive håndteret som øvrige supportopgaver og faktureres efter den supportaftale, som er indgået mellem Bureauet og Kunden.

17. ANDEN TEKNISK LEVERANDØR Såfremt løsningen ikke implementeres af Bureauet, afholdes et overleveringsmøde med den tekniske implementeringspartner. Er der behov for yderligere dialog end overleveringsmødet med den tekniske implementeringspartner, afregnes efter anvendt tid i henhold til Bureauets timepriser.

18. MISLIGHOLDELSE Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal straks og inden 1 uge fra Kunden får, eller burde have fået, kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles Bureauet skriftligt. Har Kunden tidligere godkendt den påklagede funktion/delleverance/korrektur, er Bureauet uden ansvar udover den angivne garantiperiode. Bureauets erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Bureauets misligholdelse.

13


Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab pga. fejl og mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen. Herudover kan Bureauets samlede ansvar ikke overstige 100% af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligeholdelse. Bureauet har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen. Misligholder Kunden sine forpligtelser efter punkt 4 eller 6, er Bureauet berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse.

19. FORCE MAJEURE En Part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt Parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som Parten ikke er herre over, og som Parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis følger Parten heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure). Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer. Hvis hindringerne varer ved i en sammenhængende periode på mere end 2 måneder, har hver Part ret til at opsige Aftalen uden yderligere varsel uden at ifalde ansvar over for den anden Part. Kunden er forpligtet til at betale for Bureauets ydelser og afholdte projektomkostninger frem til opsigelsestidspunktet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part, uden ugrundet ophold efter at force majeure-situationen er indtrådt.

20. OVERDRAGELSE Kunden og Bureauet har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Det er dog en forudsætning, at Leverancens rette opfyldelse ikke herved bringes i fare. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden Parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

21. ÆNDRINGER Aftalen kan ændres ved at Kunden og Bureauet underskriver en tillægsaftale, som vedhæftes den oprindelige aftale.

22. VARIGHED 14


Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med rimeligt varsel, dog er Bureauet berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelsestidspunktet, allerede afholdte omkostninger samt omkostninger i forbindelse med afbestillingen. Endvidere kan Bureauet kræve 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Bureauets arbejde i forbindelse med afbestillingen debiteres kunden i henhold til timeforbrug efter Bureauets til enhver tid gældende timepriser. Såfremt Bureauet har modtaget fuld betaling (inkl. de 15%) frem til opsigelsestidspunktet, kan Kunden beholde de af Bureauet leverede Leverancer i den stand, som de er i på opsigelsestidspunktet, og rettighederne overgår til Kunden, jf. punkt 11. Modtager Bureauet ikke fuld betaling (inkl. de 15%) frem til opsigelsestidspunktet, skal Kunden tilbagelevere de af Bureauet leverede ydelser i den stand, som de er i på ophævelsestidspunktet, og Kunden erhverver ikke nogen rettigheder til disse. Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden part give 15 dages skriftligt varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve aftalen helt eller delvist. Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden Part træder i betalingsstandsning eller indleder forhandling om akkord, eller tages under konkursbehandling, såfremt konkursboet på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden Part ikke uden ugrundet ophold meddeler, at boet indtræder i kontrakten. Ved Aftalens afslutning skal hver Part på en anden Parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden Part. Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør.

23. TVIST Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis parterne er enige om det. Søges konflikten løst ved syn og skøn, kan hver af parterne anmode ADDA og Dansk Annoncørforening (DAF) om i forening at bringe en syns- og skønsmand i forslag. Syns- og skønsmand skal være medlem af enten ADDA eller DAF. Parterne er i såfald enige om, at sagen afsluttes i overensstemmelse med syns-og skønsmandens vurdering af sagen, som forelagt i et fælles syns- og skønstema. Søges konflikten løst ved mediation, og parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode Danske Mediatoradvokater, H. C. Andersens Boulevard 45, 1553 København V om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet. 15


Mediator skal være medlem af Danske Mediatoradvokater, og mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater. nden l

n -o

l e ne

le

e nd

n m nd med d

ee

o

o

ndel e med

o l el

ndel e med

n o

mellem n o

n elle med

e ne

n med

e ne

on dele om o n n e ne olde

e

om o n n e

onen

Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning via mediation. En aftale om syns og skøn/mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. i Danmark sideløbende med syn og skøn/mediation, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om syn og skøn/mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud. Alle drøftelser i tilknytning til en syn og skøn/mediation er fortrolige for alle medvirkende.

16

Adda standardvilk r projektaftaler v1 0 a  
Adda standardvilk r projektaftaler v1 0 a  
Advertisement