Page 1

Zeppelin N 7

si

bra

a

ud

t a r i l e

esperamos puedas compartir con nosotros esta nueva etapa

a

UNA INVITACIÓN PARA CONOCER LA NUEVA SEDE DE MATARILE Laura, Manu, Jacobo, Ana y Balta te invitan a conocer la nueva oficina de la compañía el Miércoles 18 a las 19:00 horas

M

a

t

a

r

i

l

e

T

e

T

a

e

t

a

r

t

o

M r

s&

te mis

MATARILE TEATRO Rúa San Pedro 62 bajo 15703 Compostela TLF. 981585166 - FAX 981585121 e.mail: matarileteatro@mundo-r.com

www.matarileteatro.com

o

o uen

ns om

rio

s

de d

ANIM AL ES AR TI FICIALES truenos $ m HISTOR IAIMNA isterios AN TUAR ALES RAL (e xio TIF lo IC IA truenos $ mi LES do entusiasmo) HISTORIA NA sterio TURAL (elox io do entusias s PIE IZQUIERDO mo PIE IZQUIER ) acto segu DO siido n sombra de ido acto segu duda sin qu so en te quer e, du qu quen te quere mbra de da en te chama , en te cham a a brazo pa primeiro mov aqu primeiro mo rtido azto embr o :papa en rtido vemento : pa ra fig uras bran ra figuras branca ca s the queen is th e queen is de s dead ad teatro para ca te ma atro pa leó ra ns ca m al strangers in eóns thestnig raht ngers in the night 12rounds negro é negr 12rounds O ZEPPELIN Nº negro é negr 7 O MVSEO ZEPPELIN LA CASA EN Nº7 PR IM ER PL AN O MVSEO LA CASA 31 CAFÉ DE NOEN PRIMER PLANO ITE DERIVA 31 CAFE ACÚS TICOCAFÉ DE NOIT E ANDANTE O CUMPREAN DERIVA HAMLETMA OS DA INFA SC HI NT NE AA CA NI FE MA LES ARTIFIC AC ÚSTICO IA truenos $ mi LES STOR ANDANTE sterios O CUHI MPR IA NATURAL (elox io EA do NO en tus S DA iasHA moM INFANT ) LETMASCHINE AA NIUI PIE MER IZQ ALDO ES ARTIFICI ALES acto segu tru ido HISTORIA NA en os $ sinTU m soRA isterio mbL ra (e delo du quen te xida qu o do entusias s ere , qu en te cham mo) a primeiro mo a brazo parti vemento: pa do PIE IZQUIERDO ra figuras br an ac ca s to se gu the queen is siad de n sombra de ido teatro para duda qu ca en ma leó ns er e, strangers inte qu the night quen te chama primeiro mov a em 12rounds brazo partido en pa ne grotoé:ne grra O figuras brancas ZEPPELIN Nºth 7 e queen is dead MVat SE te LA CASA EN roO para cam PRIMER PLAN aleóns O strang ers in the nigh 31 t CAFÉ DE NO ITE 12rounds DERIVA negro é negrO CAFE ACÚS TIC O ANDANTE ZEPPELIN Nº7 HAML MA SCHINE MVSEO O CUMPRE LAET CASA AN OS DA IN FAEN NTA PRIMER PLANO 31 CAFÉ DE NO ITE DERIVA CAFE ACÚS TICO ANDANTE HA M O CUMPREA LETMASCHINE NOS DA INFA NTA

m a t a r i l e o r t tea

invitacionmatarile  

matarileinvitaciónnueva sede

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you