Page 1

Contactblad

September 2012

Van en voor vogelliefhebbers

De Edelzanger 2012

10


2

De Edelzanger 2012


55e jaargang. nr. 1

september 2012

Maandblad van de volièrevereniging “DE EDELZANGER” Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nr. 40004967. Bankrek.nr. 32.04.34.443

Voorzitter: A. Bloemhof Oosteinde 39 9079 LA St. Jacobiparochie,

0518 - 491861

Deze wordt gehouden Wijkgebouw De Terp C.F. Engelhardstraat 28 Franeker

Secretaris: J. Zuidema Tichelwurk 1 8801 HX Franeker

0517 - 391411

Aanvang 20.00 uur.

Penningmeester: J. Draaisma Schoener 65 8802 NM Franeker 0517 - 393407 2e Penningmeester: E. Haringa Schalsumerweg 65 8802 XE Franeker, 0517 - 395507 Ringencommissaris: K. Endema Barkstraat 43 8862 XL Harlingen, 0517 - 417956 Materialencommissaris: H. Haringa Schalsumerweg 65 8802 XE Franeker, 0517 - 395507 T.T.-secretaris: H. de Vries Osingastate 61, 8926 LL Leeuwarden,

058 - 2138549 06-52392141

Redactieadres: J. Miedema L. Homanstraat 34, 8802 XX Franeker, webmaster@edelzanger.nl Website:www.edelzanger.nl

Uitnodiging contactavond Op donderdag 13 september 2012

Agenda 1* Opening 2* Mededelingen en ingekomen stukken 3* Notulen vorige vergadering 4* Tafel keuring van tropen en parkieten Door keurmeester Rein van Dijk 5* Pauze met verloting 6* Vraag en aanbod 7* Vervolg tafel keuring 8* Rondvraag 9* Sluiting

Wij rekenen ook deze keer weer op een mooie avond waarbij we u natuurlijk weer in grote getale mogen verwachten. Wij verwelkomen u graag. Het bestuur.

0517 - 396438 06-50480313

Voor alle zaken E-mailadres bestuur: bestuuredelzanger@gmail.com In dit nummer:

Dit blad verschijnt 5x per jaar Layout: Drukwerk:

J.Miedema Empatec Copyshop Franeker

De Edelzanger 2012

Adressen en agenda Van de voorzitter, vergader datum`s Notulen Zitstokken,poten en snavel Bodembedekking Ziekenkooi

pag. 3 pag. 5 pag. 7 pag. 9 pag. 13 pag. 15

103


v.d. Bildtstraat 2 8801 AD Franeker Tel. 0517 - 396357

Te koop Gevraagd ? Plaats hier gratis uw advertentie

Voltastraat 2 8901 PL Franeker

Te koop Gevraagd ? Plaats hier gratis uw advertentie

4

De Edelzanger 2012


Van de voorzitter.

Op 29 september hebben wij onze najaarsvogelmarkt, ook dan bent u van harte welkom.

Beste vogelvrienden en belangstellenden. De vakantie periode is weer voorbij en wij beginnen weer met een nieuw seizoen voor wat de vereniging betreft. Om te beginnen hebben wij een nieuwe locatie gevonden om onze verenigingsavonden, vogelmarkten en de tentoonstelling te houden. Dit zal plaats vinden in buurtgebouw “De Terp” Engelhardstraat 28 Franeker, voor de meesten van ons is dit een bekende locatie waar wij ook nu al enige jaren de vogelmarkten houden. Waarom hebben wij als bestuur hiervoor gekozen, nl. na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente leek het ons toch noodzakelijk om eens om heen te zien om niet weer in de problemen te komen met onze tentoonstelling zoals afgelopen keer. Verder is hiermee het parkeer probleem ook opgelost want een ieder kan zijn auto hier gratis en ruim parkeren, dit gaf vooral op de donderdagavonden wel eens problemen. Wij hopen dan ook dat hierdoor weer meer personen naar de verenigingavonden e.d. komen.

Met vriendelijke groet Auke Bloemhof

De eerste avond 13 september zal in het kader staan van de kweekresultaten van de afgelopen kweekperiode staan, dit alles onder leiding van Reinder van Dijk uit Harlingen zoals jullie wel weten al jaren keurmeester tropische vogels en parkieten. Om deze avond te laten slagen vragen wij als bestuur aan ieder belangstellende om indien mogelijk een paar vogels mee te nemen zodat daar wat over verteld kan worden en waarop gelet moet worden.

Even noteren!!! Datums 2012, activiteiten van “De Edelzanger” Donderdagavond 13 september Verenigingsavond Zaterdagmiddag 29 september najaarsvogelmarkt Donderdagavond 18 oktober Donderdagavond 8 november Verenigingsavond t.t. bespreking en … Dinsdagavond 20 november tot en met zaterdag 24 november onze tentoonstelling Donderdagavond 13 december LET OP!!! De contactavonden, vogelmarkten en de tentoonstelling vinden plaats in buurtgebouw “De Terp” Engelhardstraat 28 Franeker. Aanvang van de avonden is altijd om 20.00 uur.

De Edelzanger 2012

105


MR. GOUD- EN ZILVERSMID, DIAMATAIR

Leden, wij willen graag de vogelhobby met u delen toon uw interesse en bezoek ook onze clubavonden

6

De Edelzanger 2012


Ledenvergadering april 2012 Verslag van de ledenvergadering, gehouden op donderdag 19 april 2012 in een zaal van de Vrije Evangelische Gemeente, Noord 41 te Franeker. Aanwezig: 16 personen. Met kennisgeving afwezig: Mark Kooy,Jan Zuidema, Andre Stienstra, Jacob Smink, Jacob Miedema, Tjalling Sytsma, Hans de Vries, Klaas Wouters (sr) ,Klaas Wouters (jr) Sabina Luimstra. Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer A. van Kooten die een lezing zal houden over div. parkieten uit AustraliĂŤ. Ingekomen stukken en mededelingen: 2 clubbladen van Natuurzang. Overleg met bestuur Terp gebouw is positief verlopen,zodat per ingaande sept 2012 alle clubactiviteiten aldaar zullen gaan plaatsnemen. 29 sept 2012 najaars vogelmarkt

Zaterdag 29 september Van 11.30 tot 16.00 uur Buurtgebouw DE TERP Engelhardstraat 28 (Schalsumerplan) Franeker Handelaars alleen op uitnodiging Verkoop uit lopers verboden Max. 4 vogels in een T.T.kooi Kwartels en andere hoenderachtigen zijn niet toegestaan.

Notulen vorige vergadering: De notulen van de vergadering van maart 2012 hebben in het clubblad gestaan, hier zijn geen op of aanmerkingen zodat ze worden goedgekeurd en door de voorzitter worden ondertekend lezing: Dhr A. van Kooten gaf middels beelden uitleg over div. Australische parkieten, en waar op gelet moet worden met kweken. Na vele beelden te hebben bekeken,blijkt dat de vogels die wij hier kweken veel te klein en vooral veel te smal van postuur zijn. Al met al weer een zeer leerzame en boeiende avond geweest. Pauze met verloting: De verloting heeft opgebracht 42,50 Schenkers van prijzen en kopers van loten worden weer hartelijk bedankt. Vraag en aanbod: Er zijn nog 11 kleine TT kooien (inclusief voer + drinkbak) van de vereniging te koop prijs 5 euro per stuk. Te bevragen bij Harm Haringa Tel 05137-395507. Ook zijn er T.L armaturen lang 1.20 gratis te verkrijgen. Rondvraag: Div. opgave`s voor het reisje. Sluiting: De voorzitter bedankt de aanwezige leden voor hun komst, en wenst allen een mooie zomer en vakantie toe,en hopen dat we elkaar in sept, weer in goede gezondheid mogen terug zien. Jan De Edelzanger 2012

107


VAN DE RINGENCOMMISSARIS RINGEN BESTELLING 2013 U kunt ringen bestellen via 4 bestelronden Ringen voor 2013 Bestelronde 1 Verstreken Bestelronde 2 Inleverdatum uiterlijk 20 september 2012 Af te halen na 15 december 2012 Bestelronde 3 uiterlijk 21 januari 2013 Af te halen na 1 april 2013 Bestelronde 4 uiterlijk 20 maart 2013 Af te halen na 15 mei 2013 Daarna kunt u voor dat jaar alleen nog ringen als spoedbestelling bestellen.

     

    

8

De Edelzanger 2012

Vul uw bestelling duidelijk in op een Bestelformulier uit februari nr. Onze Vogels of via internet www.edelzanger.nl knop algemeen link ringenbestelling. Lever dit op tijd in bij de ringencommissaris tegelijk met het verschuldigde bedrag plus 2,50 behandelingkosten of via ringen@edelzanger.nl Overige info over ringen bestelling en ringmaten kunt u lezen in het februari nummer van onze vogels en op de website www.edelzanger.nl Het rekeningnummer voor de ringen is 12.22.55.348


Zitstokken - poten - snavels - ogen Zitstokken. Als er over zitstokken wordt gepraat gaat het meestal over de dikte en de hardheid. Maar vogels gebruiken de zitstokken niet alleen om op te zitten, maar ze gebruiken hem ook als "servet". Je ziet ze ook altijd hun snavel aan de stok afvegen nadat ze voer tot zich genomen hebben. Om deze reden is het belangrijk om de stokken goed schoon te houden. Want hoe goed je de vogels ook verzorgt, de zitstokken zullen altijd met ontlasting worden bevuild. Poetst de vogel zijn snavel op deze met ontlasting vervuilde zitstok, is de kans op besmetting niet uit te sluiten. Vooral als er jongen in het nest liggen is het belangrijk om de zitstokken goed schoon te houden omdat de mogelijkheid reÂŹeel aanwezig is dat er aan de snavel restjes ontlasting blijven kleven die bij het voeren van de jongen in de bek kunnen komen. Vergeet daarom bij het schoonmaken van de kooien de zitstokken niet. Ogen Omdat de vogels naast hun snavel ook hun kop aan de zitstokken afvegen komen soms bij de gouldamadine ook oogontstekingen voor welke een gevolg kunnen zijn van vuile zitstokken. Maar ook overbevolkte vogelverblijven, zelfs slecht geventileerde vogelverblijven kunnen aan oogontstekingen ten grondslag liggen. Wanneer er een vogel ontstoken ogen heeft verdiend het de voorkeur de zitstokken elke dag met water en zeep schoon te maken, om zo de kans op besmetting van de andere vogels zo klein mogelijk te houden. De ontstoken ogen

kunnen worden behandeld met boorwater en in de handel zijnde oogdruppels voor het schoonmaken en desinfecteren van de ogen. Wanneer oogontstekingen optreden is dit te zien aan tranende of dichtgeplakte oogleden en natte bevuilde bevedering rondom de ogen. Naast vervuilde zitstokken kan ook een gebrek aan vitamine A, een oorzaak zijn van het optreden van oogontstekingen geef ze daarom extra vitaminen totdat de oogontstekingen zijn genezen. Ook hier geldt als preventieve maatregel houdt de zitstokken schoon, let op de hygiĂŤne in de vogelhokken en zorg voor een goede gevarieerde voeding en waak voor overbevolking. Poten. Als je de tentoonstellingen afloopt en je let op de poten van de gouldamadines, dan is het opvallend dat er een aanmerkelijk verschil zit tussen de poten van de verschillende vogels. Sommige zijn mooi glad en dun andere zijn grof en ruw. De vraag die dan onmiddellijk bij je opkomt is, vanwaar deze verschillen? De poten die glad en dun zijn, zijn van die kwekers die voldoende aandacht aan de poten schenken. De grovere ruw poten zijn meestal van kwekers die hier wat minder aandacht aan schenken. Maar bij een TT vogel moet je er rekening mee houden dat slecht verzorgde poten een punt kunnen schelen op het totaal en daarmee kan net een kampioenschap aan je neus voorbij gaan. Verzorg daarom regelmatig de poten ruim voor het TT seizoen begint. Kalkpoten Meestal worden ruwe poten ook kalkpoten genoemd, en worden veroorzaakt door de kalkpoot- of schurftmijt. Deze mijt zit tussen de schubben en

De Edelzanger 2012

109


10

De Edelzanger 2012


door de ontlasting van deze mijten ontstaat er tussen de schubben een kalkachtige korstvorming. Waar de vogels op den duur veel last van kunnen ondervinden. De mijt gedijt het beste in een vochtige leefomgeving, daarom is het dus goed om het hok naast goed te ventileren ook droog te houden. De mijt leeft doorgaans onder de schubben van de poot maar kan ook in het hok voorkomen. De vogels verspreiden de kalkpootmijten zelf. Het kan zelfs voorkomen dat je als liefhebber zelf de kalkpootmijt verspreidt wanneer je met vogels in contact geweest bent die kalkpoten hebben. Omdat kalkpoten vrij ernstige vormen kunnen aannemen is het zaak er op tijd bij te zijn. In een vergevorderd stadium kunnen de vogels zelfs moeite krijgen met op de stok zitten! De symptomen waardoor de kalkpoten in vroeg stadium kunnen worden ontdekt zijn dat de schubben op de poten zich wat gaan verwijden en naar buiten gaan staan wat een ruwe indruk geeft. Kalkpootmijten kunnen gemakkelijk worden behandeld door de poten helemaal in te smeren met een vettige substantie waardoor de mijten van de buitenlucht worden afgesloten en zullen stikken. Behandel de vogels elke dag tot dat de poten helemaal genezen zijn. Voor de "vettige substantie" kan zuurvrije vaseline of uierzalf worden gebruikt. Vergeet ook niet het gehele hok goed schoon te maken en te behandelen met een antiparasieten middel! Ontstoken poten Soms kan het ook voorkomen dat de vogel een infectie aan zijn poot heeft opgelopen waardoor er een zwelling is ontstaan. De oorzaken van ontstoken poten kunnen divers zijn, maar de meest voorkomende zijn, te harde onbuigzame zitstokken, en/ of een vitamine A gebrek. Ook kan het voorkomen dat de ontstekingen het gevolg zijn van kleine wondjes die in aanraking zijn gekomen met ontlasting waardoor de poot kan gaan ontsteken. De ontstoken pootjes kunnen het beste eerst worden ontsmet door ze in Dettol onder te dompelen en daarna met wondzalf in te smeren. Ook hier geldt, houd bodem en zitstokken schoon.

gedaan kan worden. Geef ze extra vitamine en kijk in je kweekboek of vogels met overgroeide snavels uit een bepaald koppel komen. Als dat zo is, is het mogelijk dat het een erfelijke afwijking betreft waardoor het beter is dit koppel en de jongen hieruit voor verdere kweek uit te sluiten. Lange nagels Bij de gouldamadine komt het vaak voor dat ze slechte nagels hebben. Te denken hierbij valt aan te lange, kromme en zelfs gedraaide nagels. Vogels met te lange nagels hebben grote kans ergens achter te blijven haken. Waardoor het zelfs kan voorkomen dat als ze niet meer los komen ze hun poot uit de kom trekken. Te lange nagels kunnen als oorzaak hebben te dunne zitstokken en/of te zachte bodem waardoor de nagels niet kunnen slijten en door blijven groeien. Kromme en gedraaide nagels zijn echter vaak de oorzaak van een voedingstekort en dan in het bijzonder vitamine A. Knip de nagels zo kort mogelijk, geef ze extra vitamine en plaats ze in kooien waarin zitstokken zijn geplaatst van verschillende dikten. Nagels knippen Leg de vogel met z'n rug in je handpalm en houdt het pootje tussen sen duim en wijsvinger vast. Kijk tegen het licht in door de nagel. De bloedvaatjes zijn door de nagel heen zichtbaar. Knip met een nagelschaartje, net voor het bloedadertje, de nagel af. Indien er toch in het bloedvaatje wordt geknipt, is het bloeden te stelpen met bloedstelpende watten of aluin.

Snavels Soms komt het voor dat de vogels last hebben van overgroeide snavels. Dit kan zowel bij de bovensnavel als bij de ondersnavel voorkomen. De enige remedie hiervoor is om de snavel regelmatig bij te knippen. De oorzaak kan vaak gezocht worden in een gebrek aan vitamine in het bijzonder vitamine A. Wanneer overgroeide snavels optreden, zet ze dan apart, knip de snavel zodanig bij dat ze weer goed op elkaar aansluiten. Dit is een nauwkeurig werkje wat soms niet in een keer De Edelzanger 2012

1011


Openingstijden: Donderdag 9.00 - 18.00 u. Vrijdag 9.00 - 18.00 u. Zaterdag 9.00 - 16.00 u.

12

De Edelzanger 2012


De keuze van een bodembedekker voor Gouldamadinen en andere prachtvinken. Er zijn diverse bodembedekkers in de handel. Maar om tot een verantwoorde en goede keuze te komen bij het kiezen van een bodembedekker moeten we ons eerst afvragen waaraan moet een goede bodembedekker voor een gouldamadine voldoen. We weten allemaal dat de gouldamadine nogal gevoelig is voor dunne ontlasting, daarom zal bij de keuze hiermee rekening moeten worden gehouden. Daar de gouldamadinen hoofdzakelijk in broedkooien worden gekweekt dienen de eisen die aan de bodembedekker moeten worden gesteld daar dan ook betrekking op te hebben. Eisen gesteld aan een bodembedekker: Mag niet schadelijk zijn voor onze vogels Moet een goed absorberend vermogen hebben Mag niet stoffig zijn om ademhalingsproblemen te voorkomen. Moeten geuren zoveel mogelijk absorberen. Gemakkelijk op te ruimen. Mag de laden niet gaan blokkeren. Mag zich niet verplaatsen bij het opvliegen. Welke bodembedekkers zijn er zoal in de handel. Schelpenzand Dit is wel de meest gekende en waarschijnlijk gebruikte bodembedekker. Dit heeft als voordeel dat er stukjes schelpen in zitten, wat goed is voor de spijsvertering. Het tweede voordeel is dat het relatief goedkoop is. Het nadeel is dat het een weinig absorberend vermogen heeft en dat het gemakkelijk ver-plaatst wordt wanneer de vogels opvliegen. Door het weinig absorberend vermogen moet het dus dikwijls worden vervangen, omdat het anders een broedhaard van bacteriĂŤn en schimmels kan vormen. Doordat er stukjes schelpen in het zand aanwezig zijn, zullen de gouldamadinen dit op gezette tijden op gaan pikken, waarbij de mogelijkheid niet valt uit te sluiten dat ze met hun eigen ontlasting in aanraking komen. Dit bevordert nu niet direct de gezondheid van de vogel vooral niet als de ontlasting dun is. Schelpenzand voldoet dus eigenlijk niet zo goed als bodembedekker. Kattenbakvulling Is een tijdje veel gebruikt als bodembedekker maar verhoogt het stofgehalte in de kooi en kweekruimte, daardoor niet zo geschikt. Heeft wel een goed absorberend vermogen. Moeten in

een dikke laag worden aangebracht. Beukensnippers Moeten om succesvol te zijn in een vrij dikke laag worden aangebracht, is weinig absorberend en zeker niet goedkoop. Heeft als voordeel dat het niet stoft. Wel kunnen er, wanneer deze bodembedekker lang blijft liggen, zich mijten in gaan verschuilen. Houtkrullen Is zeker niet aan te raden omdat zich hierin de mijten gemakkelijk kunnen verschuilen en zo een groot probleem gaat vormen tijdens de broedtijd. Is vrij licht van gewicht waardoor het tijdens het opvliegen gemakkelijk verplaatst wordt. Bodembedekker op basis van hennep. Neemt voldoende vloeibare bestanddelen op terwijl het voldoende droog blijft. Is wel een relatief duur product. Omdat het zwaarder is dan houtkrullen vliegt het weinig op. Honingraat karton. Wordt steeds meer gebruikt in broedkooien. Dit karton heeft vele voordelen, het is licht en goedkoop, veroorzaakt geen stof en neemt voldoende vocht op. Wel dient het regelmatig te worden vervangen om schimmelwerking te voorkomen. Krantenpapier. Is gemakkelijk aan de maatvoering van de kooi aan te passen. Maar kan beter niet gebruikt worden als de vogels in direct contact met het papier kunnen komen, omdat de inkt giftige stoffen bevat. Ook het absorptievermogen is gering zodat er gemakkelijk schimmels kunnen ontstaan. Overzicht. Bodembedekker: Schelpenzand Voordelen: Bevat stukjes schelpen. Nadelen: Absorptie vermogen laag. Makkelijk verplaatsbaar. Kattenbakvulling Voordelen : Zeer hoog absorptie vermogen. Nadelen: Moet in dikke laag worden aan gebracht. Geeft veel stof. Beukensnippers Voordelen: Redelijk absorptievermogen, Stoft nauwelijks Nadelen: Moet in dikke laag worden aan gebracht.

De Edelzanger 2012

1013


LJOUWERTERTREKWEI 38 9035 ED DRONRIJP TEL.: 0517-23 24 94

www.zwartdierenverblijven.nl

Te koop Gevraagd ? Plaats hier gratis uw advertentie

14

De Edelzanger 2012


Houtkrullen Voordelen: Middelmatig absorptievermogen. Nadelen: Kans op schimmelvorming, Verplaatst gemakkelijk. Hennep Voordelen: Nadelen:

Middelmatig absorptievermogen. Duur

Honingraat karton Voordelen: Goed bij regelmatige vervanging, stoft niet Nadelen: Kans op schimmelvorming. . Krantenpapier Voordelen: Goedkoop, stoft niet. Nadelen: Laag absorptievermogen, inkt is giftig kans op schimmelvorming. U kunt voor u zelf een keuze maken wat het beste voor uw vogels is. Maar het gebruik van krantenpapier hoe goedkoop dan ook is zeker niet aan te raden indien de vogels hiermee in direct kontact kunnen komen. Bodembedekkers met een slecht absorberend vermogen in combinatie met een hoge relatieve vochtigheid in de broedkooien is een kweekplaats voor schimmels en bacteriën. De meest hygiënische manier om vogels in een broedkooi te houden is deze te voorzien van een gazen bodem. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de gazen bodem niet behoeft te worden schoongemaakt. Er zullen natuurlijk nog vele soorten bodembedekkers kunnen worden gebruikt, maar houd bij de keuze hiervan altijd rekening met bovenstaande eisen waaraan een bodembedekker moet voldoen. Ook wordt wel beweerd dat krantenpapier luiswerend zou zijn. Ook is het goed mogelijk om krantenpapier onder houtsnippers te leggen, het krantenpapier dient dan als luiswerend vermogen. Controle op hygiëne. Als je een bodembedekker gebruikt met een hoog absorptievermogen is het ondoenlijk om de kwaliteit van de ontlasting te controleren. Gebruik daarom regelmatig als je de bodembedekker vernieuwt, voor enkele dagen een papieren bodembedekker die niet zo goed absorbeert, om de ontlasting te controleren. Want zoals u weet geeft de kwaliteit van de ontlasting aan of de vogel gezond is of niet.

Zieke vogel / Ziekenkooi Allereerst is het van belang dat we herkennen wanneer een vogel ziek is. In ernstige gevallen zal het vrij eenvoudig zijn om een zieke vogel van een gezonde te onderscheiden. Toch kan het ook voor komen dat een vogel er gewoon "niet fris" bijzit. Vooral een kweker met ervaring zal dit direct herkennen. Dit betekent dan ook datje regelmatig je vogels moet observeren om "ziektegevallen" direct te herkennen. Wanneer een vogel er "niet geheel fris" bijzit krijgt hij heel vaak niet de verzorging die op dat moment gewenst is. Vaak kijkt de verzorger het nog even aan en grijpt niet in. Toch zou dit wel direct moeten omdat een dergelijke vogel, ondanks dat hij nog geen directe ziekteverschijnselen vertoont, vrij gemakkelijk andere vogels kan besmetten, bijvoorbeeld door de ontlasting. Ik zou daarom ook willen zeggen: 'Elke vogel waarvan je vindt dat hij niet in conditie is, moet je direct uitvangen en apart zetten. Zorg er vervolgens voor dat je de betreffende vogel ongemerkt kunt bekijken. Merkt de vogel ons namelijk op dan zal hij zich heel anders gedragen en veelal glad in de veren gaan zitten, ja zelfs kunnen gaan vliegen. Op zo'n moment denk je al snel dat de vogel niets mankeert. Ogenschijnlijk niets aan de hand, maar als we ons verwijderd hebben, neemt hij zijn ziekelijke houding (gesloten ogen, opgezette veren) weer aan. Dit "bolzitten" zoals we een dergelijke houding noemen is de belangrijkste kenmerk van een zieke vogel. Een vogel met dergelijke kenmerken kan reeds in een ver gevorderd stadium ziek zijn. In het algemeen geldt dan ook dat een zichtbaar zieke vogel ernstig ziek is. Bij een zieke vogel is de warmteregulatie verstoord en daarom zal de vogel in de regel minder voer op gaan nemen dan normaal. Dit minder eten heeft tot gevolg dat hij vermagert en na verloop van tijd moeite zal krijgen zijn lichaamtemperatuur op peil te houden. Door nu "bol te gaan zitten" probeert de vogel zijn lichaamswarmte zo goed mogelijk van de omringende lucht te isoleren. In dit stadium is het belangrijk dat we de vogel extra warmte gaan geven. Deze extra warmte kan gegeven worden door de vogel in een kant en klaar gekochte ziekenkooitje te plaatsen dan wel in een zelf gemaakte en of zelf gecreëerde ziekenkooi. Een kant en klare ziekenkooi is veelal een kleine kooi (afmeting: hxdxb = 40x20x40 cm.) die van metaal of hout is en waar een ingebouwde verwarming (veelal een lamp) en thermometer aan toegevoegd is. Zo'n kooitje kan gemakkelijk schoon gehouden en gedesinfecteerd worden.

De Edelzanger 2012

1015


Te koop Vogels? Wat en Waar? ZIE OP DE WEBSITE PLAATS GRATIS EEN ADVERTENTIE

Te koop Gevraagd ? Plaats hier gratis uw advertentie

16

De Edelzanger 2012


Hoewel zo'n kant en klare ziekenkooi natuurlijk heel gemakkelijk is, is het ook mogelijk om een zieke vogel bijvoorbeeld in een showkooitje te plaatsen dat op een warme plaats wordt gezet. Zo'n warme plaats is bijvoorbeeld boven op de radiator van de centrale verwarming en of bij de kachel. Een thermometer is nodig om de temperatuur in de gaten te houden. De temperatuur moet ongeveer 30°C zijn. Door de warmte zal de vogel meestal meer water gaan drinken. Hier dient dus rekening mee gehouden te worden. Wat echter de juiste temperatuur voor een zieke vogel is, kan alleen zijn gedrag ons vertellen. Blijft de vogel "bolzitten" dan kan de temperatuur nog te laag zijn. Gaat de vogel met open snavel hijgen, dan is de temperatuur te hoog. Warmte van een infrarood lamp dringt enkele milli-meters in de huid door van de zieke vogel. Naast warmte moet de vogel ook een wat koelere plek kunnen vinden. Zorg er verder voor dat er niet te veel licht in de ziekenkooi kan doordringen omdat te veel licht de vogel kan irriteren. Houd de luchtvochtigheid in de gaten want door verwarming in de ziekenkooi kan de vogel uitdrogen. Zet de ziekenkooi verder op een rustige, tochtvrije en rookvrije plaats. Voor het maken cq. creÍren van een ziekenkooi zijn de volgende zaken van belanq. Gebruik een (kist)kooi van ca. hxdxb = 40x20x40 cm. Voorzie de kooi aan de voorkant van traliewerk en een deurtje. Maak de kooi van gemakkelijk te reinigen materiaal (bijv. trespa, metaal e.d.). Voorzie de kooi van een thermometer / hygrometer. Voorzie de kooi van een warmte bron (bijv. een gloeilamp van 40 watt en of een infrarood lamp). Het is echter ook mogelijk het kooitje op de radiator van de centrale verwarming te zetten en / of voor of naast een kachel te plaatsen. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een lamp is het wel belangrijk dat de vogel genoeg ruimte heeft om van de warmtebron weg te kruipen zodat hij niet oververhit raakt (bij het plaatsen van een "open kooi" op of voor een radiator zal oververhitting minder snel voor komen!). Reguleer de luchtvochtigheid zodat uitdrogen van de vogel wordt voorkomen Voorzie de bodem van een schuiflade zodat de ontlasting gemakkelijk verwijderd kan worden. Maak boven de schuiflade in de kooi een los gaasraam (dit zorgt ervoor dat de vogel niet met zijn ontlasting in aanraking komt!) De maaswijdte van het gaas dient aange-past te zijn aan de grootte van de vogel. Het gemakkelijkste is om het gaas aan twee zijden om te buigen en vervolgens in de lade te plaatsen.

gels is het gunstig als de zitstok juist boven de gaasbodem is geplaatst. De staart van de vogel kan dan op de gaasbodem rusten zodat de vogel gemakkelijk zijn evenwicht kan houden. De dikte van de stok dient zodanig te zijn dat de tenen van de vogel de stok niet kunnen omvatten. Leg op de bodem van de schuiflade waterbestendig materiaal, bijvoorbeeld plastic of vetvrij papier, zodat de ontlasting goed te onderscheiden is.

Enkele voorbeelden van ziekenkooien

Plaats de zitstok(ken) zo dat de vogel gemakkelijk bij voer en water kan komen. Bij ernstig zieke voDe Edelzanger 2012

1017


18

De Edelzanger 2012


De Edelzanger 2012

1019


20

www.dekorenaar.nl

20

De Edelzanger 2012

Clubblad september 2012  
Clubblad september 2012  

Clubblad september 2012

Advertisement