Page 1

ชชชื่อโครงงานทดลองดดินใหห้มมีคคุณภาพ จจัดททาโดย

1. นายศคุภโชค กลดิชื่นวล 2. นายณพรรษ ทจัศนา 3. นายจดิรเมธ ศจักดดิดศดิลปอคุดม 4. นายวชดิรพงศศ์ ตจันปาสดิ รดิพฒจั นศ์ 5. นายวชจัรากร สมมมี 6. นายธนกร เทมียนไชย 7. นายธจัชชจัย กดิตตดิพงศธรชจัย

ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3 ชจัชนม.6/3

เลขทมีชื่ 1 เลขทมีชื่ 8 เลขทมีชื่ 11 เลขทมีชื่ 12 เลขทมีชื่ 13 เลขทมีชื่ 21 เลขทมีชื่ 23

รหจัสประจทาตจัว 27093 รหจัสประจทาตจัว 30571 รหจัสประจทาตจัว 34702 รหจัสประจทาตจัว 35775 รหจัสประจทาตจัว 36107 รหจัสประจทาตจัว 36449 รหจัสประจทาตจัว 38636

ชจัชนมจัธยมศศึกษาปมี ทมีชื่6 โรงเรมี ยนดรคุ ณาราชบคุรมี

รายงานฉบจับนมีช เปป็ นสส วนหนศึชื่งของวดิชาเทคโนโลยมีสารสนเทศและการสชชื่ อสาร ภาคเรมี ยนทมีชื่ 2 ปมี การศศึกษา 2559 โรงเรมี ยนดรคุ ณาราชบคุรมี

วดิชาการออกแบบและเทคโนโลยมี 6 นจักเรมี ยนระดจับชจัชนมจัธยมศศึกษาปมี ทมีชื่ 6/3 กลคุสมสาระการเรมี ยนรร ห้การงานอาชมีพและเทคโนโลยมี


โรงเรมี ยนดรคุ ณาราชบคุรมี

โครงงานเทคโนโลยมีเดดินตามรอยพสอ ทดลองดดินใหห้มมีคคุณภาพ [Test soil quality]

จจัดททาโดย 1. นายศคุภโชค กลดิชื่นวล ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 1 2. นายณพรรษ ทจัศนา ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 8 3. นายจดิรเมธ ศจักดดิดศดิลปอคุดม ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 11 4. นายวชดิรพงศศ์ ตจันปาสดิ รดิพฒจั นศ์ ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 12 5. นายวชจัรากร สมมมี ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 13 6. นายธนกร เทมียนไชย ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 21 7. นายธจัชชจัย กดิตตดิพงศธรชจัย ชจัชนม.6/3 เลขทมีชื่ 23

รหจัสประจทาตจัว 27093 รหจัสประจทาตจัว 30571 รหจัสประจทาตจัว 34702 รหจัสประจทาตจัว 35775 รหจัสประจทาตจัว 36107 รหจัสประจทาตจัว 36449 รหจัสประจทาตจัว 38636

ครร ทมีชื่ปรศึ กษา ครร วรมี ะพจนศ์ รจัตนรจัตนศ์

บทคจัดยสอ โครงการแกลห้งดดิน เปป็ นแนวพระราชดทารดิ ของพระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยรหส วจั ภรมดิพลอดคุลยเดช เกมีชื่ยวกจับการแกห้ ปจั ญหาดดินเปรมีช ยว หรช อดดินเปป็ นกรด เปป็ นทมีชื่ลคุสมตทชื่า มมีนช าท ขจังตลอดปมี ดดินมมีคคุณภาพตทชื่า เกษตรกรจทานวนมากไมสมมีทมีชื่ทาท กดิน พระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยรหส วจั ทรงพระราชทานพระราชดทารดิ “โครงการแกลห้งดดิน” โดยใหห้ศรนยศ์ศศึกษาการ พจัฒนาพดิกลคุ ทองฯ ดทาเนดินการศศึกษา ทดลอง เพชชื่อปรจับปรคุ งดดินเปรมีช ยวใหห้สามารถใชห้ประโยชนศ์ทางการเกษตรไดห้ ใหห้มมีการทดลองททาดดินใหห้เปรมีช ยวจจัด โดยการระบายนทชาใหห้แหห้งและศศึกษาการแกห้ดดินเปรมีช ยว เพชชื่อนทาผลไปแกห้


ปจั ญหาดดินเปรมีช ยวใหห้แกสราษฎรทมีชื่มมีปจัญหาในเรชชื่ องนมีช โดยใหห้ทาท โครงการศศึกษาทดลองในกทาหนด 2 ปมี และพชช ทมีชื่ทาท การทดลองควรเปป็ นขห้าว”

กดิตตดิกรรมประกาศ งานวดิจยจั ฉบจับนมีช มมีจคุดมคุสงหมายเพชชื่อพจัฒนาดดินใหห้มมีคคุณภาพ ผรวห้ ดิจยจั ขอขอบคคุณ โรงเรมี ยนดรคุ ณราชบคุรมี ทมีชื่ไดห้ สนจับสนคุนทคุนการวดิจยจั ครจัชงนมีช และคคุณครร ครร วมีระพจนศ์ รจัตนรจัตนศ์โรงเรมี ยนดรคุ ณราชบคุรมี ททที่ไดด้ใหด้คคำค ปรรึ กษคำและ ขด้อมรลเพพที่อใชด้ในกคำรประกอบกคำรจจัดทคคำทดลองดดินใหด้มทคคุณภคำพ กคำรดคคำเนดินกคำรวดิจยจั มดิอคำจสคคำเรร็ จลคุลลวงไปไดด้หคำกปรคำศจคำกควคำมรล วมมพอของคคุณครร วมีระพจนศ์ รจัตนรจัตนศ์ททที่ ใหด้กคำรสนจับสนคุนกคำรใชด้อคุปกรณณ์ตลคำงๆ รวมถรึงสถคำนททที่ในกคำรดคคำเนดิ นกคำรจจัดทคคำวดิจยจั จนโครงกคำรนทน สคำค เรร็ จลคุลลวง ไปดด้วยดท ทห้ายนมีช ผเรห้ ขมียนขอกราบขอบพระคคุณบดิดา มารดา ทมีชื่ใหห้การอคุปการะอบรมเลมีช ยงดร ตลอดจนสส งเสรดิ มการ ศศึกษา และใหห้กาท ลจังใจเปป็ นอยสางดมี อมีกทจัชงขอขอบคคุณเพชชื่อน ๆ ทมีชื่ใหห้การสนจับสนคุนและชสวยเหลชอดห้วยดมีเสมอมา


และขอขอบพระคคุณเจห้าของเอกสารและงานวดิจยจั ทคุกทสาน กระทจังชื่ งานวดิจยจั ฉบจับนมีช สาท เรป็ จลคุลสวงไปไดห้ดวห้ ยดมี

สารบจัญ บททมีชื่1

-บทนทา

บททมีชื่2

-เอกสารทมีชื่เกมีชื่ยวขห้อง

บททมีชื่3

-อคุปกรณศ์และวดิธมีดาท เนดินการศศึกษา

บททมีชื่4

-ผลการศศึกษา

บททมีชื่5

ทมีชื่ผศร ห้ ศึกษาคห้นควห้าไดห้นาท มาอห้างอดิงในการททาวดิจยจั จน

หนห้า 1 1 2 2 3 3 5 5 6


6 7 8

-สรคุ ปผลการศศึกษา

บรรณานคุกรม//อห้างอดิง ภาคผนวช

บททมีชื่ 1 บทนทา

1

1. ความเปป็ นมาและความสทาคจัญของปจัญหา โครงการแกลห้งดดิน เปป็ นแนวพระราชดทารดิ ของพระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยรหส วจั ภรมดิพลอดคุลยเดช เกมีชื่ยวกจับการ แกห้ปจัญหาดดินเปรมีช ยว หรช อดดินเปป็ นกรด โดยมมีการขจังนทชาไวห้ในพชชนทมีชื่ จนกระทจังชื่ เกดิดปฏดิกดิรดิยาเคมมีทาท ใหห้ดดินเปรมีช ยวจจัด จนถศึงทมีชื่สคุด แลห้วจศึงระบายนทชาออกและปรจับสภาพฟชช นฟรดดินดห้วยปรนขาว จนกระทจังชื่ ดดินมมีสภาพดมีพอทมีชื่จะใชห้ใน การเพาะปลรกไดห้ “ดห้วยพชชนทมีชื่จาท นวนมากในจจังหวจัดนราธดิ วาส เปป็ นทมีชื่ลคุสมตทชื่า มมีนช าท ขจังตลอดปมี ดดินมมีคคุณภาพตทชื่า ซศึชื่ ง พชชนทมีชื่ ทจัชงหมดประมาณสามแสนไรส เกษตรกรจทานวนมากไมสมมีทมีชื่ทาท กดิน แมห้เมชชื่อระบายนทชาออกจากพชชนทมีชื่หมด แลห้วยจังยากทมีชื่จะใชห้ประโยชนศ์ทางการเกษตรใหห้ไดห้ผล ทจัชงนมีช เนชชื่ องจากดดินมมีสารประกอบไพไรทศ์ ททาใหห้มมีกรด กทามะถจัน เมชชื่อดดินแหห้งททาใหห้ดดินเปรมีช ยว ควรปรจับปรคุ งดดินใหห้ดมีขชศึน ดจังนจัชน เหป็นสมควรทมีชื่จะมมีการปรจับปรคุ งพจัฒนา โดยใหห้มมีหนสวยงานตสางๆ ทมีชื่เกมีชื่ยวขห้องมาดทาเนดินการศศึกษาและพจัฒนาพชชนทมีชื่พรคุ รสวมกจัน แบบผสมผสานและนทาผล สทาเรป็ จของโครงการไปเปป็ นแบบอยสางในการทมีชื่จะพจัฒนาพชชนทมีชื่ดดินพรคุ ในโอกาสตสอไป....” พระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยรหส วจั ทรงพระราชทานพระราชดทารดิ “โครงการแกลห้งดดิน” โดยใหห้ศรนยศ์ศศึกษาการ พจัฒนาพดิกลคุ ทองฯ ดทาเนดินการศศึกษา ทดลอง เพชชื่อปรจับปรคุ งดดินเปรมีช ยวใหห้สามารถใชห้ประโยชนศ์ทางการเกษตรไดห้ ทรงพระราชทานพระราชดทารดิ ณ ศรนยศ์ศศึกษาการพจัฒนาพดิกคุลทองฯ ความวสา...”ใหห้มมีการทดลองททาดดินใหห้เปรมีช ยว จจัด โดยการระบายนทชาใหห้แหห้งและศศึกษาการแกห้ดดินเปรมีช ยว เพชชื่อนทาผลไปแกห้ปจัญหาดดินเปรมีช ยวใหห้แกสราษฎรทมีชื่มมี


ปจั ญหาในเรชชื่ องนมีช ในเขตจจังหวจัดนราธดิวาส โดยใหห้ทาท โครงการศศึกษาทดลองในกทาหนด 2 ปมี และพชชทมีชื่ทาท การ ทดลองควรเปป็ นขห้าว...” 2. วจัตถคุประสงคศ์ของโครงงาน 1. เพชชื่อศศึกษาและพจัฒนาดดินอดินทรมี ย ศ์ รวมทจัชงดดินทมีชื่มมีปจัญหาอชชื่นๆในพชชนทมีชื่พรคุ 2. วดิเคราะหศ์ ทดลอง วดิจยจั ทดสอบเกมีชื่ยวกจับการปลรกพชช การเลมีชยงสจัตวศ์ 3. เปป็ นศรนยศ์กลางการฝศึ กอบรม การพจัฒนาอาชมีพ ทจัชงดห้านการเกษตรและศดิลปหจัตถกรรม ทมีชื่ทาท จากวจัสดคุพชนเมชอง ใหห้กบจั ราษฎร 4. เพชชื่อเพดิชื่มรายไดห้ใหห้แกสราษฎร และพจัฒนาสภาพความเปป็ นอยรดส าห้ นเศรษฐกดิจและ สจังคม ความจทาเปป็ นพชชนฐาน ของหมรสบาห้ นรอบศรนยศ์และศรนยศ์สาขาใหห้สรงขศึชน 5. เพชชื่อนทาผลการศศึกษาและพจัฒนาไปเปป็ นแบบอยสางใชห้กบจั โครงการพจัฒนา 3. ขอบเขตของโครงงาน 1.ศศึกษาเกมีชื่ยวกจับดดิน 2.สถานทมีชื่ศศึกษา ทมีชื่บาห้ นนายณพรรษ ทจัศนา 3.ระยะเวลา 1-2 เดชอน(ธจันวาคม 2559 - มกราคม 2560)

บททมีชื่ 2 เอกสารทมีชื่เกมีชื่ยวขห้อง

2

ในการจจัดททาโครงงานนมีช การแกห้ปจัญหาดดินเปรมีช ยว ดห้วยการปลรกหญห้าแฝก เพชชื่อเรส ง

ปฏดิกดิรดิยาทางเคมมีของดดินซศึชื่ งจะไปกระตคุนห้ ผรจห้ ดจั ททาโครงงานไดห้ศศึกษาเอกสารจากเวป็บไซตศ์ต สางๆทมีชื่เกมีชื่ยวขห้องดจัง ตสอไปนมีช 2.1 ขห้อมรลเกมีชื่ยวกจับปจัญหาดดินเปรมีช ยว 2.2 เวป็บไซตศ์ตสางๆ

ความสทาคจัญของการแกห้ไขปจัญหาดดินเปรมีช ยว

เปป็ นการแกห้ปจัญหาดดินเปรมีช ยว หรช อดดินเปป็ นกรด โดยมมีการขจังนทชาไวห้ในพชชนทมีชื่จนกระทจังชื่ เกดิดปฏดิกดิรดิยาเคมมี ททาใหห้ดดินเปรมีช ยวจจัด จนถศึงทมีชื่สคุด แลห้วจศึงระบายนทชาออกและปรจับสภาพฟชช นฟรดดินดห้วยปรนขาว จนกระทจังชื่ ดดินมมี สภาพดมีพอทมีชื่จะใชห้ในการเพาะปลรกไดห้ ดดินในพชชนทมีชื่พรคุ ทมีชื่มมีการชจักนทชาออก เพชชื่อจะนทาทมีชื่ดดินมาใชห้ทาท การเกษตรนจัชน แปรสภาพเปป็ นดดินเปรมีช ยวจจัด ททาใหห้เพาะปลรกไมสไดห้ผล จศึงมมีพระราชดทารดิ ใหห้สสวนราชการตสาง ๆ พดิจารณาหา แนวทางในการปรจับปรคุ งพชชนทมีชื่พรคุ ทมีชื่มมีนช าท แชสขงจั ตลอดปมี ใหห้เกดิด ประโยชนศ์ในทางการเกษตรมากทมีชื่สคุด และใหห้ คทานศึ งถศึงผลกระทบตสอระบบนดิเวศนศ์ดวห้ ย การแปรสภาพเปป็ นดดินเปรมีช ยวจจัด เนชชื่ องจากดดินมมีลกจั ษณะเปป็ นเศษอดิน ทรมี ยวจัตถคุ หรช อซากพชชเนสาเปชชื่ อยอยรขส าห้ งบน และมมีระดจับความลศึก ๑ - ๒ เมตร เปป็ นดดินเลนสมี เทาปนนทชาเงดิน ซศึชื่ งมมี สารประกอบกทามะถจัน ทมีชื่เรมี ยกวสา สารประกอบไพไรทศ์อยรมส าก ดจังนจัชน เมชชื่อดดินแหห้ง สารไพไรทศ์จะททาปฏดิกดิรดิยา


กจับอากาศ ปลดปลสอยกรดกทามะถจันออกมา ททาใหห้ดดินแปรสภาพเปป็ นดดินกรดจจัดหรช อเปรมีช ยวจจัด ศรนยศ์ศศึกษาการ พจัฒนาพดิกลคุ ทองอจันเนชชื่องมาจากพระราชดทารดิ จศึงไดห้ดาท เนดิ นการสนองพระราชดทารดิ โครงการ " แกลห้งดดิน " เพชชื่อ ศศึกษาการเปลมีชื่ยนแปลงความเปป็ นกรดของดดิน เรดิชื่ มจากวดิธมีการ " แกลห้งดดินใหห้เปรมีช ยว " คชอททาใหห้ดดินแหห้งและเปมี ยก สลจับกจันไป เพชชื่อเรส งปฏดิกดิรดิยาทางเคมมีของดดิน ซศึชื่ งจะไปกระตคุนห้ ใหห้สารไพไรทศ์ทาท ปฏดิกดิรดิยากจับออกซดิ เจนในอากาศ ปลดปลสอยกรดกทามะถจันออกมา ททาใหห้ดดินเปป็ นกรดจจัดจนถศึงขจัชน " แกลห้งดดินใหห้เปรมีช ยวสคุ ดขมีด " จนกระทจังชื่ ถศึงจคุดทมีชื่ พชชไมสสามารถเจรดิ ญงอกงามไดห้ จากนจัชนจศึงหาวดิธมีการปรจับปรคุ งดดินดจังกลสาวใหห้สามารถปลรกพชชไดห้ วดิธมีการแกห้ไข ปจั ญหาดดินเปรมีช ยวจจัดตามแนวพระราชดทารดิ คชอควบคคุมระดจับนทชาใตห้ดดิน เพชชื่อปห้ องกจันการเกดิดกรดกทามะถจัน จศึงตห้อง ควบคคุมนทชาใตห้ดดินใหห้อยรเส หนชอชจัชนดดินเลนทมีชื่มมีสารไพไรทศ์อยรส เพชชื่อมดิใหห้สารไพไรทศ์ทาท ปฏดิกดิรดิยากจับออกซดิ เจนหรช อ ถรกออกซดิ ไดซศ์ หญห้าแฝกจศึงนจับวสาเปป็ นพชชทมีชื่มมีศกจั ยภาพสร งทมีชื่จะใชห้ในการอนคุรจักษศ์ทรจัพยากรดดิน จากการชะลห้างพจัง ทลายของดดินอจันเปป็ นสาเหตคุหลจักของการสรญเสมี ยความอคุดมสมบรรณศ์ของดดิน นอกจากนมีช หญห้าแฝกยจังททาหนห้าทมีชื่ ดรดซจับสารเคมมีและสารพดิษอชชื่นไวห้ ไมสใหห้ไหลซศึ มลงไปปนเปชช อนแหลสงนทชาอมีกดห้วย 1. การแกห้ไขปจัญหาดดินเปรมีช ยวครจัชงนมีช สามารถชสวยใหห้ดดินมมีคคุณภาพทมีชื่ดมีขช ศึนสามารถเพราะปลรกพชช ทมีชื่ไมส สามารถปลรกและเจรดิ ญเตดิบโตไดห้อมีก 2. เปป็ นการแกห้ไขแนวหนห้าทมีชื่ไมสมมีคสาชห้จสายอะไรมากมาย เปป็ นการทดลองดดินเพชชื่อชสวยลดปจั ญหาดดินเสมี ยของ ชาวเกษตรกรทคุกคน 3. สามารถชสวยสรห้างผลรายไดห้จากการปลรก พชช ผจัก ผลไมห้ ตสางๆมากมายไมสมมีปจัญหาดดินเนสาเสมี ยอมีกตสอไป สามารถชสวยเรส งการสส งออกคห้าขายขห้าวตสางประเทศมากขศึชน

บททมีชื่ 3 อคุปกรณศ์และวดิธมีดาท เนดินการศศึกษา

3

ไดห้มมีการดทาเนดินการในชสวง ตสางๆ ตามแนวพระราชดทารดิ ดงจั นมีช ชสวงทมีชื่ 1 (1 ม.ค.-10 ม.ค.60) เปป็ นการศศึกษา การเปลมีชื่ยนแปลงทางเคมมีของดดิน เปรมี ยบเทมียบระหวสางดดินทมีชื่ ปลสอยทดิชงไวห้ตามธรรมชาตดิ กจับดดินทมีชื่ทาท ใหห้แหห้งและเปมี ยกสลจับกจัน โดยวดิธมีการสร บนทชาเขห้า-ออก การททาดดินใหห้แหห้ง และเปมี ยกสลจับกจัน ดดินจะเปป็ นกรดจจัดรคุ นแรง และมมีผล ตสอการเจรดิ ญเตดิบโตของพชช พบวสาขห้าวสามารถ เจรดิ ญ เตดิบโตไดห้ แตสใหห้ผลผลดิตตทชื่า ชสวงทมีชื่ 2 (12 ม.ค.-25 ม.ค.60) ศศึกษาการเปลมีชื่ยน แปลงทางเคมมีของดดินโดยเปรมี ยบเทมียบระหวสางระยะเวลา ทมีชื่ ททาใหห้ดดินแหห้งและ เปมี ยกแตกตสางกจัน การปลสอยใหห้ดดินแหห้งนานมากขศึชน ความเปป็ นกรดจะรคุ นแรงมากกวสาการใชห้ นทชาแชสขงจั ดดินนานๆ และการใหห้นช าท หมคุนเวมียนโดยไมสมมีการระบายออก ททาใหห้ความเปป็ นกรดและ สารพดิษสะสม ในดดินมากขศึชน ในการปลรกขห้าวทดสอบความรคุ นแรงของกรด พบวสาขห้าวตายหลจังจากปจั กดทาไดห้ 1 เดชอน ชสวงทมีชื่ 3 (27 ม.ค.-15 ก.พ.60) ศศึกษาถศึงวดิธมีการปรจับปรคุ งดดิน โดยใชห้นช าท ชะลห้างความเปป็ นกรด ใชห้นช าท ชะลห้าง ควบครสกบจั การใชห้หดินปรนฝคุส น ใชห้หดินปรนฝคุส นอจัตราตทชื่า เฝห้ าตดิดตามการเปลมีชื่ยนแปลงของดดิน หลจังจากทมีชื่ปรจับปรคุ งแลห้ว ปลสอยทดิชงไวห้ ไมสมมีการใชห้ประโยชนศ์ และศศึกษาการเปลมีชื่ยนแปลงของดดินเปรมีช ยวจจัด เมชชื่ออยรใส นสภาพธรรมชาตดิ ใน ปรดิ มาณเลป็กนห้อย พบวสาวดิธมีการใชห้นช าท ชะลห้างดดิน โดยขจังนทชาไวห้นาน 4 สจัปดาหศ์ แลห้วระบายออก ควบครสกบจั การใชห้ หดิ นปรนฝคุส นในปรดิ มาณเลป็ก นห้อยจะสามารถปรจับปรคุ งดดินเปรมีช ยวจจัด ไดห้เปป็ นอยสางดมี สส วนวดิธมีการใชห้นช าท ชะลห้างกป็ใหห้ ผลดมีเชสนเดมียวกจัน แตสตอห้ งใชห้เวลานานกวสา หลจังจากมมีการปรจับปรคุ งดดินแลห้ว หากปลสอยทดิชงไวห้ไมสมมีการใชห้


ประโยชนศ์อยสางตสอเนชชื่อง จะททาใหห้ดดินกลจับเปป็ นกรดจจัดรคุ นแรงขศึช นอมีก สทาหรจับพชชนทมีชื่ดดินเปรมีช ยวจจัดตามธรรมชาตดิ ทมีชื่ ไมสมมีการปรจับปรคุ งการเปลมีชื่ยนแปลง ของความเปป็ นกรดนห้อยมาก จากพระราชดทารดิ ใหห้ดาท เนดินโครงการ “แกลห้งดดิน” และจากพระราชดทารจัสของพระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยร หส วจั ดจัง กลสาว พบวสา “โครงการแกลห้งดดิน” เปป็ นโครงการทมีชื่มมีความเปป็ นนวจัตกรรมโดยใชห้เทคโนโลยมีเพชชื่อแกห้ปจัญหาดดิน เปรมีช ยวในประเทศเขตรห้อน และยจังไมสมมีทมีชื่ใดในโลกทมีชื่ใชห้วดิธมีการดทาเนดิ นงานในลจักษณะดจังกลสาว และนทามาททาเปป็ น ตทาราเผยแพรส แสดงใหห้เหป็นถศึงพระปรมี ชาสามารถของพระบาทสมเดป็จพระเจห้าอยรหส วจั ในการเปป็ น “นวจัตกร” อยสาง แทห้จรดิ ง ทจัชงนมีช แนวพระราชดทารดิ ดงจั กลสาวไดห้เนห้นใหห้เหป็นถศึงการประสมประสานนวจัตกรรมดห้านเทคโนโลยมีควบคร ส กจับนวจัตกรรมดห้านการบรดิ หารจจัดการ จนไดห้วธดิ มี ทมีชื่เหมาะสมในการแกห้ไขดดินเปรมีช ยวไดห้

วดิธมีการททาโครงงาน

4

วดิธมีดาท เนดินการในโครงการ เรดิชื่ มจาก 2 การแกลห้งดดินใหห้เปรมีช ยวโดยการททาใหห้ดดินแหห้งและเปมี ยกสลจับกจันไป เพชชื่อเรส งปฏดิกดิรดิยาทางเคมมีของดดินซศึชื่งจะไปกระตคุนห้ สารประกอบกทามะถจันหรช อสารประกอบไพไรตศ์ใหห้ทาท ปฏดิกดิรดิยากจับออกซดิเจนในอากาศสส งผลใหห้ดดินเปป็ นกรดจจัดคชอตห้องการ “แกลห้งดดินใหห้เปรมีช ยวจนสคุ ดขมีด” จน พชช เศรษฐกดิน ตสางๆ ไมสสามารถเจรดิ ญงอกงามใหห้ผลผลดิตไดห้ โครงงานนมีช เปป็ นการ ศศึกษาทดลองดดิน เรชชื่ อง แกลห้งดดินโดยมมีขช นจั ตอนดจังนมีช ชสวงทมีชื่ 1 (มกราคม 2529-กจันยายน 2530) เปป็ นการศศึกษา การเปลมีชื่ยนแปลงทางเคมมีของดดิน เปรมี ยบเทมียบ ระหวสางดดินทมีชื่ปลสอยทดิชงไวห้ตามธรรมชาตดิ กจับดดินทมีชื่ทาท ใหห้แหห้งและเปมี ยกสลจับกจัน ชสวงทมีชื่ 2 (ตคุลาคม 2530-ธจันวาคม 2532) ศศึกษาการเปลมีชื่ยน แปลงทางเคมมีของดดินโดยเปรมี ยบเทมียบระหวสาง ระยะเวลา ทมีชื่ทาท ใหห้ดดินแหห้งและ เปมี ยกแตกตสางกจัน การปลสอยใหห้ดดินแหห้งนานมากขศึชน ความเปป็ นกรดจะรคุ นแรง มากกวสาการใชห้ นทชาแชสขงจั ดดินนานๆ และการใหห้นช าท หมคุนเวมียนโดยไมสมมีการระบายออก ททาใหห้ความเปป็ นกรดและ สารพดิษสะสมในดดินมากขศึชน ชสวงทมีชื่ 3 (มกราคม 2533-ปจัจจคุบนจั ) ศศึกษาถศึงวดิธมีการปรจับปรคุ งดดิน โดยใชห้นช าท ชะลห้างความเปป็ นกรด ใชห้นช าท ชะลห้าง ควบครสกบจั การใชห้หดินปรนฝคุส น ใชห้หดินปรนฝคุส นอจัตราตทชื่า เฝห้ าตดิดตามการเปลมีชื่ยนแปลงของดดิน หลจังจากทมีชื่ปรจับปรคุ งแลห้ว ปลสอยทดิชงไวห้ ไมสมมีการใชห้ประโยชนศ์ และศศึกษาการเปลมีชื่ยนแปลงของดดินเปรมีช ยวจจัด เมชชื่ออยรใส นสภาพธรรมชาตดิ ใน ปรดิ มาณเลป็กนห้อย พบวสาวดิธมีการใชห้นช าท ชะลห้างดดิน โดยขจังนทชาไวห้นาน 4 สจัปดาหศ์ แลห้วระบายออก ควบครสกบจั การใชห้ หดิ นปรนฝคุส นในปรดิ มาณเลป็ก นห้อยจะสามารถปรจับปรคุ งดดินเปรมีช ยวจจัด ไดห้เปป็ นอยสางดมี สส วนวดิธมีการใชห้นช าท ชะลห้างกป็ใหห้ ผลดมีเชสนเดมียวกจัน แตสตอห้ งใชห้เวลานานกวสา หลจังจากมมีการปรจับปรคุ งดดินแลห้ว หากปลสอยทดิชงไวห้ไมสมมีการใชห้ ประโยชนศ์อยสางตสอเนชชื่อง


ระยะเวลาในการดทาเนดินโครงงาน ลทาดจับทมีชื่ 1 2 3

กดิจกรรม ศศึกษาการเปลมีชื่ยนแปลงดดิน ศศึกษาดดินทมีชื่ทาท ใหห้ดดินแหห้ง ศศึกษาวดิธมีการปรจับปรคุ งดดิน

ระยะเวลา 1-2 วจัน 1-2 วจัน 1-2 วจัน

ชสวงเวลา 1 ม.ค.-10 ม.ค.60 12 ม.ค.-25 ม.ค.60 27 ม.ค.-15 ก.พ.60

บททมีชื่ 4 ผลการศศึกษา จากการทมีชื่ไดห้ศศึกษาขห้อมรลเกมีชื่ยวกจับการแกห้ไขปจัญหาดดินเปรมีช ยวเพชชื่อททาโครงงาน และหลจังจากการทมีชื่ไดห้ ศศึกษาขห้อมรลแลห้วผรจห้ ดจั ททาไดห้ความรรห้ดงจั นมีช 1.ไดห้รจับความรรห้ในเรชชื่ องความเปป็ นมาและขห้อมรลทมีชื่สาท คจัญ 2.ไดห้รจับความรรห้ในเรชชื่ องประโยชนศ์ในหลายๆดห้าน 3.ไดห้รจับความรรห้ในเรชชื่ องขจัชนตอนในการดทาเนดินการ 4.ไดห้รจับรคุ ห้การลงมชอททาดห้วยตนเอง 5.สามารถนทาสดิชื่ งทมีชื่ทาท ไปบอกตสอคนอชชื่นตสอไดห้อมีกดห้วย

5


-ประโยชนศ์จากบททมีชื่ 1

บททมีชื่ 5 สรคุ ปผลการศศึกษา

6

แกห้ปจัญหาดดินเปรมีช ยว หรช อดดินเปป็ นกรด ใหห้เปป็ นดดินกลางสามารถนทามาเพราะปลรกพชชไดห้เกป็บเกมีชื่ยวผลผลดิตไดห้ ตามฤดรการ -ประโยชนศ์ทมีชื่คาดวสาจะไดห้รจับ สามารถปลรกพชชลห้มลคุก ปลรกผจัก ปลรกพชชในไรส ปลรกขห้าว ๆลๆ

-ขห้อเสนอแนะ

การททารายงานคค้นควค้าฉบบับนนนี้มนขค้อมมูลครบถค้วนแตต่อาจจะไมต่สมบมูรณณ์เพนยงพอ ผมูค้สนใจจจึงควรศจึกษาเพพพิ่มเตพม ในเรรพิ่องทดลองดพนใหค้มนคณ คุ ภาพ ไดค้ทนพิ่แหลต่งขค้อมมูลเพรพิ่อการศจึกษาขค้อมมูลทนพิ่ครบถค้วน


บรรณานคุกรม//อห้างอดิง

7

รายชชชื่อเอกสารอห้างอดิง ภาษาไทย http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/ %E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0 %B8%99(1).pdf ภาษาอจังกฤษ http://km.rdpb.go.th/Content/uploads/files/ %E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0 %B8%99(1).pdf


ภาคผนวก

8


โครงงาน แกล้งดิน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you