Page 1


ปีที่ 7 ฉบับที่ 11/2559 (หน้า 1)

18 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 4/2559 พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 4/2559 การประชุม ครั้งนี้จัดโดยงานยุทธศาสตร์และพัฒนา เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเพรสซิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 12 สถานการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพมหานคร


ปีที่ 7 ฉบับที่ 11/2559 (หน้า 2)

23 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 15/2559 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 15/2559 การประชุม ครั้งนี้จัดโดยงานประชุม เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปีที่ 7 ฉบับที่ 11/2559 (หน้า 3)

23 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายสมพงษ์ วนาภา ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มรกต ตันติเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สิรสุนทร และรองศาสตราจารย์ ดร. วันดี ทาตระกูล กรรมการสรรหา จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย นเรศวรครั้งที่ 2/2559 เพื่อรับทราบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งพิจารณาและส่งหนังสือทาบทามผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อ ณ สถานการณ์ศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารเพรส ซิ เด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 12 กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ที่ได้รับการ ทาบทามสามารถตอบรั บได้ตั้งแต่วัน ที่ 24 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2559 (12 วันทาการ) โดยจัดส่ งเอกสารตอบรับมายัง อนุกรรมการธุรการ สานักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 3 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อที่จะนาไปสรุปเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ต่อไป


ปีที่ 7 ฉบับที่ 11/2559 (หน้า 4)

26 - 27 พฤศจิกายน 2559 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ไปเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 5/2559 การประชุม ครั้งนี้จัดโดยงานประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปีที่ 7 ฉบับที่ 11/2559 (หน้า 5)

27 ตุลาคม 2559 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 224(10/2559) ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ เป็นประธานประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวรครั้งที่ 224(10/2559) การประชุมครั้งนี้จัดโดยงาน ประชุม เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้ องประชุมสุ พรรณกัลยา 3 อาคารสานักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวปีที่ 7 ฉบับที่ 11