สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก, Thailand

office.nu.ac.th/meeting/