Page 1


3 3

D DO OZ ZA A / / S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

4 4

WS TĘ P N I AK

5 5

P ora d n i ctwo za wod owe w p rze strze n i sp ołe czn e j

/ F i l i p Za rę b a

9 9

I n s p i ru j ące p ora d n i ctwo w szkoła ch i ośrod ka ch sp e cj a l n ych

/ B a rb a ra G órka

1 13 3

S TRE FA B I ZN E S P rzych od y ­ u kła d krwi on ośn y Twoj e g o b i zn e su / P a trycj a Za łu ska

1 17 7

WYWI AD I I I O g ól n op ol ska Kon fe re n cj a N a u kowo ­ S zkol e n i owa C oa ch , Tre n e r, D ora d ca za wod a m i XXI wi e ku ­

P rze d s i ę b i orczość z p a sj ą

2 21 1

B a ri e ry kl i e n ta n a d rod ze d o zm i a n y za wod owe j .

J a k j e rozp ra cowa ć? / An n a Rd u ch

2 22 2

P rod u kt u b oczn y / J a ce k S tę p i e ń

2 25 5

Tre n e r on l i n e . Zosta ń e d u ka tore m p rzyszłości .

/ Ag n i e szka C i e re szko

2 28 8

E l i G i n zb e rg ­ te ori a rozwoj u ka ri e ry

/ Ag n i e szka Tyn i e c­S zra m


4 4

W WS ST TĘ ĘP PN N II A AK K

D zi ę ki

wi os e n n e m u

za s ta n owi ć ocza ch

i

si ę

s toj ą

Za p ra s za m y do

d wóch

Ag n i e s zka pi sm a n as

b yła

do

j est

p rze d

s ta łych

s zcze g ól n ych

nie

tyl ko

i ch , w

i

kl i e n tów.

n am i ,

do

C i e re s zko

D O ZA

s zu ka n i a a b yś m y

ki e ru n ku

al e

sza n sę

za wod owe

D okąd

d zi a łów

p rze d e

n owych fi n a l n i e zm i a n

w

te n

wszystki m

n a szych

J a ce k S tę p i e ń P a trycj a Za łu ska

za wód . a

ta kże

aby

l e ktu ra

m otywu j ąca i

p od e j m owa l i

za wod owych .

j a ki e

a u torka m i

Życzym y

m ożl i wości

w

n owo

n a szych

m i e si ę czn i ka

których

G órka .

na

zm i e rza m y i

u p ra wi a j ącym i

a rtyku łów,

B a rb a ra

m i ła

m am y

d ora d ztwo

n a s zych

g orąco

re fl e ks j i ,

te s towa n i a d zi a ła n i a

czym

w ocza ch

wyzwa n i a

wyd a n i u

rozwi ąza ń , kon kre tn e ob sza ra ch


5 5

D DO OZ ZA A / /

P Po or ra ad dn n ii c ct tw wo o z za aw wo od do ow we e w w p pr rz ze es st tr rz ze en n ii s sp po ołłe ec cz zn ne ejj

F Fii ll ii p p Z Za ar rę ęb ba a

Z d oświ a d cze n i a wi e m , że ś rod owi s ko p ra cy d ora d cy za wod owe g o cza s a m i

nie

p ozosta wi a

d oku m e n ta cj i

p owi n n o

to

p rze s trze n i

na

rozwój

i

j eg o

czy ob owi ązków wyn i ka j ących

u sp ra wi e d l i wi a ć

b ra ku

z

p l a n owa n i e

ze

p i a s towa n e g o

d zi a ła n i a .

P ra ca

z

wzg l ę d u

s ta n owi s ka .

l u d źm i

na

i l oś ć

J ed n ak n i e

wym a g a

ci ąg łe g o

p od n osze n i a kwa l i fi ka cj i , os i ąg a n i a n owych u m i e j ę tn oś ci .

Już

za wod owe g o

za wod owych

w

w

p rze s złoś ci

p rze s trze n i

p od j ąłe m

s p ołe czn e j .

n i e j e s t w p e łn i

te m a t

Dal ej

og ól n i e

j e s te m

wykorzys tywa n y.

p od j ę te g o

zd a n i a ,

W g łówn e j

że

d ora d ztwa

p ote n cj a ł

m i e rze to od

d ora d ców

n a s za l e ży j a k

b ę d zi e od b i e ra n e to, co rob i m y. Za d a j m y s ob i e p yta n i e : „ J a k m y d ora d cy p os trze g a m y

swoj ą

p rofe sj ę ,

rozwój ,

e fe kt

n a s ze j

p ra cy,

co

kl i e n t

m oże

otrzym a ć

p rzych od ząc

na

sp otka n i e z d ora d cą? ” .

S a m a n a zwa za wod u p ozwa l a n a d om ys ły zwi ąza n e z ch a ra kte re m p ra cy –

p od a wa n i e m kon kre tn e g o rozwi ąza n i a l u b d ora d za n i a kl i e n towi . N i e ra z s p otka łe m s i ę

z

p rośb ą,

która

n i os ła

za

s ob ą

ros zcze n i e :

„ P ros zę

d ora d zi ć

mi

co

m am

rob i ć.

P rze ci e ż j e st p a n d ora d cą” .

W tym s twi e rd ze n i u za wi e ra s i ę g łos zn a czn e j wi ę ks zoś ci

kl i e n tów

z

którzy

m oże m y

za d b a ć

za wod owym ,

w

za kre s

sfe ry

korzys ta j ą

w

o

za wod owy

z

s p os ób

Aktywn oś ć

p ostę p u j ącym i

sta j e

si ę

u s łu g .

i n form a cj i

p ra cu j e

d ora d czych .

za wod owe j .

równ ol e g ły

p rze ka za n i e

j a ki

d zi a ła ń

n a s zych

W

si ę

d ora d cą

na

z

s ob i e

i

w

kl i e n te m

j ej

ora z

d zi a ła n i a

p roce s

j a ki e

n a s ze

W

nie

sam i

d ora d ztwi e

wch od zą

d otyczą

ta ki m

m og ącą

w

re l a cj i

ob s za ry

p oj m owa n e

życi a .

os ob ą

n a wi ąza n i a

p ol e g a

p rze b i e g

e ta p a m i

życi owym

tra kci e

czym

rze czywi s toś ci

za wod owa

po

To

j a ko

tyl ko

p roce s

u j ę ci u

d ora d ca

towa rzys zyć

kl i e n towi

w tru d n ych sytu a cj a ch n i e zwi ąza n ych ś ci ś l e z p ra cą.

W

n a tkn ąłe m

ksi ążce

si ę

na

p sych ol og i czn ych

m ożn a

i

sp e cj a l i ści

i ch

m yśl i ,

fra g m e n t:

n ad

oczywi ści e

ku l tu rowe j ,

P ora d n i ctwo

p otrze b u j ą

u czu ć i

W

d zi s i e j s zych

d zi e d zi n ą

p ora d n i ctwa

p os trze g a ć

okre śl a ć

S ocj od yn a m i czn e

j a ko

cza s a ch

nie

ob i e ktywów

(P e a vy 2 0 1 5 ,

j est

p ła s zczyźn i e

s a m os ta n owi ącą.

wi e l ora ki ch

czyn ów. ”

na

s.

a u tors twa

do

1 4)

R.

wyłączn a

już

V.

d om i n a cj a

wła ś ci wa .

I s totę

p s ych ol og i czn e j ,

D ora d cy

i

inni

ob s e rwowa n i a

B a d a cz za ch ę ca

i

P e a vy' e g o

n au k

l u d zką

s p ołe czn e j

ofe ru j ący

p om oc

zrozu m i e n i a

n as

l u d zi :

d o korzys ta n i a


D DO OZ ZA A / /

z

6 6

n i e og ra n i czon e j

łącze n i a i ch

si ę

na

od b i ór

p rze kroczyć

kl i e n towi

i l oś ci

ze sob ą i

n a sze j

g ra n i c

w

p rofe s j i

m e ch a n i zm ów

d oś wi a d cze ń

z

ora z

nie

czy

wyp ra cowa n ych

p ora d n i ctwa ,

za tra ci ć

rozwoj u

za kre s u

ryn kowych

j a koś ci

s p ołe cze ń s twi e .

p oj ę tym

wi e d zy

i

w

e tyczn ych

sze roko

różn orod n e j

wi e d zy

tworze n i a n owe j

j a ki m

za wod owym .

s ocj ol og i i ,

wi e d zy

P a m i ę ta j m y

ce l u ,

o

za wod a ch .

sp oj rze n i a n a człowi e ka n i e tyl ko j a ko n a j e d n os tkę ,

j ed n ak

j est

N a s zą

p s ych ol og i i ,

p rze z

s p e cj a l i s tów,

co z p e wn oś ci ą p rze łoży

tym ,

u d zi e l e n i e

s i łą

j e st

fi l ozofi i ,

D zi ę ki

o

aby

ws p a rci a

p os i a d a n i e

p e d a g og i ki

te m u

nie

m am y

ora z

m ożl i woś ć

a l e j a ko czę ś ć s ys te m u w którym

fu n kcj on u j e .

C a ły

w

cza s

p rze strze n i

ca łokszta łt

n as

n am

p om ocy

życi a

wyci ąg n ąć

z

świ a ta

p ra cy,

l e p szym

m ocn ych

M a zu re k

z

D zi ę ki

zrozu m i e n i u

wym a g a n i a

O b s za r,

i

u s łu g

z

201 3,

s.

ka ri e r

rozwi j a n i a

s woj e

p rze z

tra fi a j ący

do

na

wym a g a

od

które

w

m. in.

cyta t:

p os tę p u

u zys ku j e

p om oc

s woi ch

u zd ol n i e n i a ,

j est

ra d zące

za te m

si ę”

tym

złożon oś ci

ś wi a d om oś ć

za wod owe j

d ora d cy

p ozwol ą

Równ i e ż

wyn i ku

ra d ząca

os ob y

wp ływa

wra s ta j ące j

Zwi ę ks za

torze

p otwi e rd za

za i n te re s owa n i a ,

P ora d n i ctwo

za wod owych

Kl i e n t

w

p ra cy.

zn a czn i e

wn i os ki .

ze

os ob a

ś rod owi s ka

b oczn ym

rze czywi s toś ć

M yś l

wyn i ka

e wol u cj i

na

u m i e j ę tn oś ci ,

ka ri e ry.

d ora d cy

p ozn a j e

si ę

kon s tru ktywn e

d ora d ca

za tru d n i e n i e m .

5 5 ).

i

g d zi e ś

za j m u j e m y,

zm i e n i a j ąca

ci ąg łe j

i

si ę

d ora d czych

p om ocy

og ra n i cze ń ,

zwi ąza n e

j a ki m

kwa l i fi ka cj i

p rzyj ś ć

si ebi e

kszta łtowa n i a

j e s te ś m y

d oś wi a d cze ń

p od l e g a j ące g o

stron

e l e m e n te m

m oże

korzys ta n i a

że

D yn a m i czn i e

ws zys tki ch

te ch n ol og i czn e g o.

w

i n n ym .

p od n os ze n i a

ze

p om ocą

„ Kon i e czn ość

p oczu ci e ,

człowi e ka .

e l a styczn ości ,

p rzyp a d ku

m am

ora z

i s totn ym

(S a rzyń s ka ­

za wod owe g o

ocze ku j e

kon kre tn e g o rozwi ąza n i a za i s tn i a łe j s ytu a cj i , którym czę s to j e s t p od j ę ci e za tru d n i e n i a .

Nie

j e st

za i n te re sowa n y

b u d owa n i e m /wytycza n i e m

za łoże n i e m

wysi łków

j e st

w

p ob u d za n i e

ce l u

J ed n ak

p ostrze g a m y

bad ań

go

zm i a n y

za

za wód

sam i

ś ci e żki

ra d zące g o

s woj e g o

n a j b a rd zi e j

swój

wska zu j ą,

u wa ża j ą

p od e j m owa n i e m

s woj e j

i

mnie

ora z

że

nie

p rze b i e g a

on

zwi ąza n ych

A

p rze ci e ż

u m i e j ę tn e g o

na

l e p s zy

od p owi e d ź

rozwoj u

p ozytywn i e

A w j a ki sp os ób p a trzym y n a

sp ra wę ,

do

m ożl i woś ci

d ora d cy

wa rtoś ci owy

si ę

s ta n u

n u rtu j e

j a ki e

d zi a ła ń

za wod owe j .

u czci wy

ze

g łówn ym

p od e j m owa n i a

wła s n ych

(S a rzyń s ka

na

p yta n i e :

wi d zi m y

od n os zą

ś wi a d om ym

n a s zym

si ę

(S a rzyń s ka

„J ak

dla

do

201 1 ,

m y,

s.

d ora d cy,

si ebi e?”.

wła s n e g o

201 1 ,

s.

46)

Wyn i ki

za wod u ,

1 6 3 ).

kre owa n i e wła s n e g o rozwoj u ? Zd a j e m y s ob i e

a u tom a tyczn i e

we d łu g

ś ci ś l e

okre ś l on e g o

pl an u .

W p rze szłości E corys op ra cowa ł m od e l kom p e te n cyj n y d ora d cy za wod owe g o, we d łu g


7 7

D DO OZ ZA A / /

które g o kom p e te n cj a za rząd za n i a wła s n ą ka ri e rą „ ozn a cza zd ol n oś ć wykorzys tywa n i a

p ote n cj a łu

ce l ów,

wła sn e g o d o rozwoj u ,

d ob oru

za m i e rze n i a

stra te g i i

i

p l a n y”

kom p e te n cj a

sa m ooce n y

wi e d zy

i

si ę

e wa l u a cj i

i

p i e rwsze ,

że

Po

u słu g

d ru g i e ,

wła s n e j ,

s.

2 6 ).

wła s n ych

g otowoś ci ą

do

z

op i s

j e d yn i e

na

p rze z

sp e cj a l i sta m i

p rzyszłości

to

do

kom p e te n cj i

p a rze

zd ob yci e

n as

C ytu j ąc

ks zta łce n i a ,

d zi a ła ń

s ta ć,

d os tę p n e

dla

j est

u m i e j ę tn oś ci

a u toa n a l i zi e

ka żd e g o

z

n as.

i

og ra n i cze ń ,

re g u l a rn e j

za ch ę ca m

na

w

czy

tra kci e

równ i e ż

n ad an i a

wyb oru ,

ch ce m y

o

po

ś wi a d cze n i e

m oże

które

p i s zę

on

j e d n ora zowym

p ozwol i

m oże

2 6 ).

Za kła d a

p u b l i ka cj a

m ożl i woś ci

n owe j

s.

zd ob ywa n ym i

s u p e rwi zj i ,

B yć

i

m od e l u .

kom p e te n cj e

czy

„ O m a wi a n a

zd ob ywa n i a

s a m oks zta łce n i u

z

d al ej

p roce s e m

trze ci e ,

Korzys ta j m y

j a ki e

d zi ę ki

ku

zre a l i zowa ć

kom p e te n cj i ,

kom p e te n cj i

Po

by

201 0,

j ed n ej

nie

wytycza n i a

p rze p rowa d za n i a

d oś wi a d cze n i a m i

ws zys tki ch

ki e ru n ku .

si ę

z

p ozi om i e .

p od j ę ci a

świ a d om i e ,

będ ą

w

n a j wyżs zym

m oże m y

rob i ć

wyłączn i e

ta k,

m ożl i woś ci

do

d a l s ze g o

nimi

z ca łą p u b l i ka cj ą d otyczącą ca łe g o

i d ącym

i n sp i ra cj a

okre śl on e g o

w

si ę

p roce se m ,

j a ko

M oże m y

p ra cy

ora z

d i a g n oza /a u toa n a l i za

d ora d czych

słu żyć

201 0,

ś wi a d om oś ci ą

p rze d s ta wi łe m

za p ozn a n i a

p ra cy.

ze

zg od n i e

sa m od os kon a l e n i a ” (P a ku l n i e wi cz­B łoń s ka ,

P owyże j

ci ąg łym

p os tę p owa n i a

zd yscyp l i n owa n i e m

j ed n ak d o

a

i

(P a ku l n i e wi cz­B łoń s ka

wi ąże

we wn ę trzn ym

d zi a ła n i a

u m i e j ę tn oś ć p l a n owa n i a ka ri e ry wła s n e j ,

mu

j a ki m i

rozwi j a ć.

m am

n a d zi e j e

p rzys złoś ci

i

nie

ka żd e g o p rze kon u j ą m oj e s łowa , a l e j e s te m p e wi e n , w n i e których z wa s coś za ki e łku j e

i

p od e j m i e ci e

wyzwa n i e

tru d n e ,

al e

p rzyn os zące

e fe kt,

wyzwa n i e

i d ei

u cze n i a

si ę

p rze z ca łe życi e .

P od su m owu j ąc,

e l e m e n te m

w

j eg o

w

p ra cy

ki e ru n ku

j est

p rofe sj on a l i zm u .

Nie

d oświ a d cze n i a m i ,

n a sze j

p rofe sj i ,

d ora d cy

w

kol e j n ym

osob a

p e wn ym

Na

201 3,

m oże

te ż

i

i n n eg o

I n a cze j

p rzy

wi e d zą,

n a s ta wi e n i e

p rzytoczyć

z

w

którym

s łowa

d ora d cą

u s łu g

b a d a cz:

„ Te ra z

p otrze b ę

d ora d ztwa

do

os ob a

ce n n ym

ws ka zówką,

za wod owym .

czę s to b ywa

co m oże wyn i ka ć m i ę d zy i n n ym i z b ra ku wi d oczn oś ci .

wcze ś n i e j

do

si ę

s ocj ol og a ,

[… ]

p om ocn ą

d otycząca korzys ta n i a z n a s zych

n as

wym i e n i a ć

b owi e m

ws p ółp ra cy

a ktywn oś ć

s p ołe cze ń s twa

ś rod owi s ko,

u j m u j ąc,

wa żn ym

zb l i ża j ącym

d zi a ła ć,

j est

j ak

n a j m n i e j s za

m i l owym

j ak

ch ci a łb ym

za wod owe

nie

n a we t

s tworzym y

3 2 9 ).

u zys ka ć

ka żd a ,

zm i e n i a ć

kon i e c

s.

za wod owi

ka m i e n i e m

nic

„ D ora d ztwo

n a b a rd zo n i ski m p ozi om i e ,

cytowa n y

n am

m om e n ci e

N i e ste ty świ a d om ość s p ołe czn a

wsp om i n a

zd ob ytym

za i s tn i e j e .

si ę

d ora d cy

kwa l i fi ka cj e

(S ob i e ra j s ki

ra d ząca

j ak

D l a te g o

p ozos ta j e

S ob i e ra j s ki e g o:

d rog owska ze m ”

inny

rozwój .

p od n os i ć

za wod owe g o

Tom a sza

którą

j est

n i kt

trze b a

J ak

l u d zi om


8 8

D DO OZ ZA A / /

u świ a d om i ć. J e że l i n i g d y n i e zj a d ła m cze kol a d y, to j a n i e wi e m , że j e j ch cę , m u s zą m i

j ą n a j p i e rw d a ć.

Wi ę c m u s i

są kom p e te n tn i ,

fa ch owi ,

b yć n a j p i e rw a rm i a

p rzyj a źn i

ta ki ch

d ora d ców za wod owych ,

[… ] Al e to n a p ra wd ę za l e ży od

którzy

te g o co d ora d ztwo

j a ko p rofe sj a p owi e o s ob i e . ” (S ob i e ra j s ki 2 0 1 3 , s . 3 2 9 ).

B i b l i og ra fi a

1 .

P a ku l n i e wi cz­B łoń s ka

S.

(2 0 1 0 ),

M od e l

kom p e te n cyj n y

d ora d cy

za wod owe g o,

E corys, Wa rsza wa .

2.

P e a vy

R.

n a d a wa n i a

w

ra m a ch

V.

(2 0 1 5 ),

zn a cze ń , ,

p roj e ktu

P ora d n i ctwo

B i e l s ko

S ocj od yn a m i czn e .

B i a ła ,

p rowa d zon e g o

p u b l i ka cj a

p rze z

B i e l s ki e

P ra ktyczn e

p od e j ś ci e

ws p ółfi n a n s owa n a

p rze z

S towa rzys ze n i e Artys tyczn e

do

EFS

„ Te a tr

G rod zki ” .

3.

S ob i e ra j ski

Wa rsza wa ,

4.

T.

(2 0 1 3 ),

D ora d ztwo

Za wod owe .

U n i we s a l i zm

i

kon ce p tu a l i za cj a ,

Wyd . U n i we rs yte tu Wa rsza ws ki e g o.

S a rzyń ska

E.

(2 0 1 1 ),

D ora d ca

za wod owy

w

ś rod owi s ku

b e zrob otn ych ,

Lu b l i n ,

Wyd . U n i we rsyte tu M a ri i C u ri e ­S kłod ows ki e j .

5.

S a rzyń ska ­M a zu re k

d ora d ców

E.

za wod owych ,

(2 0 1 3 ),

Lu b l i n ,

P e rs p e ktywa

Wyd .

p rzyp a d kowych

U n i we rs yte tu

M a ri i

zd a rze ń

w

ka ri e ra ch

C u ri e ­S kłod ows ki e j .

F Fii ll ii p p Z Za arę rę b ba a

D ora d ca za wod owy, j ob coa ch , tre n e r. Za wod owo za j m u j e s i ę p ra cą z_os ob a m i , które

za g rożon e

C re oP rog re s

ora z

wykl u cze n i e m

za j m u j ące j

p re ze s

si ę

s p ołe czn o

s zkol e n i a m i

S towa rzys ze n i a

dla

­

za wod owy,

d ora d ców

Wi e l kop ol s ki ch

ws p ółza łożyci e l

za wod owych

D ora d ców

fi rm y

i _s u p e rwi zj a m i

Ka ri e ry

Wi D oK.


9 9

D DO OZ ZA A / /

II n ns sp pii r ru u jj ą ąc ce e p po or ra ad dn n ii c ct tw wo o w w s sz zk ko ołła ac ch h ii o oś śr ro od dk ka ac ch h s sp pe ec cjj a all n ny yc ch h

B Ba ar rb ba ar ra a G Gó ór rk ka a

P ora d n i ctwo

e d u ka cyj n o­za wod owe

za g rożon ych

n i e d os tos owa n i e m

I n stytu tu

Bad ań

d ora d ztwa

w

E d u ka cyj n ych

og ól e ,

a

dla

wyn i ka ,

s p oś ród

u czn i ów

s p ołe czn ym

że

to

p ozos ta łych

z

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i

wci ąż

8%

tyl ko

n i s zowy

s zkół

1 0%

ob s za r.

s p e cj a l n ych

za tru d n i a

Z

nie

d ora d cę

lub

ra p ortu

p rowa d zi

e ta towe g o

(h ttp : //www. i b e . e d u . p l /p l /m a tu ra 2 0 1 5 /1 1 ­m e d i a /a ktu a l n os ci ­p ra s owe /5 0 2 ­m l od zi e z­

m ysl i ­o­p rzyszl osci ­za wod owe j ­a l e ­p otrze b u j e ­wi e ks ze g o­ws p a rci a ).

z ka d rą szkół sp e cj a l n ych ,

O ś rod ków

w

M łod zi e żowych

Wych owa wczych

org a n i za cj i

wyzwa n i a ,

s łys zę ,

że

We wn ątrzs zkol n e g o

j a ki e

n i esi e

sytu a cj i życi owe j .

si ę

ze

s ob ą

O ś rod ków S ocj ote ra p i i

i ch

p ra cown i cy

S ys te m u

p roce s

D ora d ztwa

ze wzg l ę d u n a i l oś ć d od a tkowych czyn n i ków,

i ch

ka ri e ry

(m . i n .

z

kom p e te n cyj n ych ,

m oże m y

a ktu a l n y

s ta n

kom p e te n cj i

wych owa n kom

wyła n i a j ący

wzg l ę d u

l u d zi

w

na

tru d n e j

zd rowi a

i

d e te rm i n u j ących m ożl i woś ci rozwoj u

p rog n oza

m e d yczn a ,

s ytu a cj a

p ra wn a

d ostę p d o d a l s ze g o ks zta łce n i a ). To ozn a cza kon i e czn oś ć ks zta łtowa n i a

sp e cj a l i styczn ych

i

ze

m łod ych

ws p a rci a

I stotą te g o p roce s u b ę d zi e h ol i s tyczn e p od e j ś ci e d o osób ra d zących

si ę ,

wych owa n ka ,

i s totn e g o

(WS D ),

dla

s p otka ń

czy M łod zi e żowych

ocze ku j ą

p ora d n i ctwa

P od cza s

si ę

z

sta wi a ć

p l a cówe k

które

s kła d a j ą

wś ród

s p e cj a l n ych .

si ę

p re ze n towa n e g o

s ob i e

ce l e

d ora d ców,

na

p rofi l

op i s u

którzy

P on i że j

d ora d cy

j est

p re ze n tu j ę

ww.

ob ra ze m

rozwoj owe

w

towa rzys zą

g ru p .

ob s za rów

O czywi ś ci e

i d e a l n ym ,

s woj e j

l i stę

u czn i om

al e

p ra ktyce

d zi ę ki

ob ra z

te m u

p ora d n i cze j .

O Ob bs sz za ary ry k ko om mp pe et te en nc cy yjj n ne e d do ora ra d dc cy y w w p pll a ac có ów wk ka ac ch h s sp pe ec cjj a all n ny yc ch h

1 1.

i

B a rd zo

d ob re

u m i e j ę tn oś ci

wsp om a g a j ących

B l i ss,

B ra i l l e ,

C om m u n i ca ti on

a l fa b e t Lorm a ,

te m a t

wyże j

s ys te m ów

j ę zyk m i g owy,

S ym b ol s ,

M e tod a

kom u n i kowa n i a

kom u n i ka cj i

P I C ­ P i ctog ra m

Kl ocki

u ła twi on e j

wym i e n i on ych

S łown e

(Żu re k

w

P re m a cka ,

M oon ,

zn a l e źć

tym

2001 ,

I d e og ra m

kom u n i ka cj i ,

s ys te m ów

si ę,

zn a j om oś ć

s tr.

4 3 ),

a l te rn a tywn ych

m. in.

C om m u n i ca ti on ,

P i ktog ra m y,

C og h a m o,

m ożn a

na

M AKATO N ,

P S C ­ P i ctu re

fon og e s ty,

wi ę ce j

s tron a ch

Re b u s ,

i n form a cj i

na

i n te rn e towych :


1 10 0

D DO OZ ZA A / /

­

S towa rzysze n i a

na

P orozu m i e wa n i a

­

si ę

M i ę d zyn a rod owe g o

(I S AAC ),

Rze cz

P rop a g owa n i a

„ M ówi ć

Towa rzys twa

Ws p om a g a j ących

bez

s łów” ,

Ws p om a g a j ące j

i

S p os ob ów

www. a a c. org . p l

Al te rn a tywn e j

h ttp s: //www. i s a a c­on l i n e . org /e n g l i s h /a b ou t­i s a a c/

Kom u n i ka cj i

(s tron a

w

j ę zyku

a n g i e l ski m ).

2 2.

U d zi e l a n i e

(i

świ a d om y

p od e j ści e

wsp a rci a

wyb ór

za

p om ocą

u m i e j ę tn i e

p a ra d yg m a tu ,

socj od yn a m i czn e

na

którym

na

D i a g n oza op a rta g łówn i e n a m ożl i woś ci a ch

z

p od e j ś ci e m

i

p od n osze n i u

j e d n ostce

na

j a koś ci

p ozytywn e g o

życi a ,

d ostrze że n i e

co

i

tj .

wykorzys tu j ące

te g o,

ww.

g ru n ci e

3 3.

p ora d n i ctwa

p rowa d zon e g o

p roce s

p roce s u

b ę d zi e

ori e n ta cj i

p ozytywn e

w

i

życi u

op i e ra ł,

d o za tru d n i e n i a ,

s kon ce n trowa n e g o

m e tod y

si ę

n p.

kon s tru ktywi s tyczn e j ).

ws ka za n i a ch

ta ki e

p ora d n i cze g o

na

zg od n i e

d ob rym

te ch n i ki ,

które

życi u

p ozwol ą

(D ra b i k­P od g órn a

201 0,

str. 9 5 ), za wi e ra j ąca oce n ę zd ol n oś ci d o p ra cy, które j rozu m i e n i e j e s t b l i s ki e d e fi n i cj om

z ob sza ru za tru d n i e n i a ws p i e ra n e g o.

P rzy

i

oce n i e

m ożl i woś ci

u m i e j ę tn ości a ch ,

n i e p e łn osp ra wn a

życze n i a

p rze d e

w

i

a

wszystki m

og ól e

nie

nie

ma

na

p otra fi

p re fe re n cj e

n a l e ża łob y

za wod owych

sam ej

zrob i ć.

co

do

o

d os ta te czn e j

j ej

s woj e j

wi e d zy

p ozn a n i e

si ę

na

za ch owa n ych

n i e p e łn os p ra wn oś ci .

tra kci e

za tru d n i e n i a

d e cyd owa ć

u m ożl i wi ć

W

kon ce n tru j e

te g o

os ob y

ka ri e rze

co

ki l ku

do

j ej

U s ta l a

p roce s u

g łówn i e ,

s ta ra

si ę

n i e p e łn os p ra wn e j ,

za wod owe j .

p rzys złe j

m ożl i woś ci

J e że l i

p ra cy

zd ol n oś ci a ch

co

os ob a

równ i e ż

u s ta l i ć

g d yż

ma

to

on a

za wod owe j ,

za wod owych

dla

n i ej

on a

ma

m a łą

lub

wówcza s

(M a j e ws ki

2 0 0 6 , str. 1 8 ).

4 4..

U m i e j ę tn ości

w

środ owi ska ch ,

osób

z

m e d i a cj i

od

ze

których

wzg l ę d u

w

n i e p e łn os p ra wn oś ci ą,

ca łkowi tą

op i e ką

ze

wych owa n kowi e

n i e d ostosowa n i

s tron y

d u żym

które

za g roże n i

sp osób

5 5.

S i e ci owa n i e ,

z

wi e d zy

i

rozu m i a n e

u m i e j ę tn oś ci

p ora d n i ctwa ,

wp rowa d ze n i a

6 6.

wp łyn i e

równ i e ż

i ch

S a m oorg a n i za cj a ,

u kła d

ce l u

te

pl an u

re l a cj i

u m i e j ę tn oś ć

i n n ych

do

n t.

os ob y

p ozos ta j ą

p ra wn ych ;

u m i e j ę tn oś ci

na

j a ko

w

s top n i u

że

n i e d os tos owa n i e m

zd i a g n ozowa n i ),

i stotn y

fa kt,

n i e j e d n okrotn i e

op i e ku n ów

p od cza s p rób y p od e j m owa n i a d e cyzj i

w

na

i n s tytu cj a ,

w

m og ą

b yć

fu n kcj on u j ą

(s yste m

p od

rod zi n n y

czę ś ci ową

które j

s p ołe czn ym

wyże j

już

s zcze g ól n i e

i

i n s tytu cj i ,

n u rtu

kon ta ktu

j a ko

p rzyd a tn e

kl u czowych

p ora d n i ctwa

u m i e j ę tn oś ć n i e za l e żn e g o org a n i zowa n i a wła s n e j

który

s ys te m a ch .

ora z

e fe ktywn ych

lub

p rze b ywa j ą

lub

wym i e n i on ych

n a wi ązywa n i a

u s ys te m a tyzowa n i a

g łówn e g o

za l e żn e

p ozos ta j ą

si ę

ka ri e ry p rze z os ob ę ra d zącą s i ę ,

w

s p e cj a l i s tów

ra d zące

korzys ta n i a

w

p roce s i e

rozwi ąza ń

w

i

P ol s ce .

p ra cy d ora d cy,


1 11 1

D DO OZ ZA A / /

korzysta n i a

ryn ku

sta j e

do

z

p ra cy,

si ę

wtórn ych

i

p i e rwotn ych

p od l e g a j ącym

u m i e j ę tn oś ć

„ twórcze g o

źród e ł

n i e u s ta n n ym ,

s p ra wn e g o

kom e n towa n i a ”

wi e d zy,

i s totn ych

d yn a m i czn ym

wys zu ki wa n i a

ota cza j ące j

i

dla

zm i a n om

i n te rp re towa n i a

rze czywi s toś ci ,

p ora d n i ctwa .

s zcze g ól n i e

i n form a cj i ,

ws p ól n i e

z

Na

i s totn a

zd ol n oś ć

os ob ą

ra d zącą

si ę .

7 7..

Za d a n i a

a d m i n i s tra cyj n e ,

org a n i za cyj n e j

d oku m e n ta m i

8 8.

P ra wo,

9 9.

i

si ę ,

p ra cy

Wi e d za

(m . i n .

z

i n s tytu cj i

p roce d u ra m i ,

rozu m i a n e

ra d zących

ryn ku

kon kre tn e j

n p.

zwi ąza n e

i

okre ś l on ym i

j a ko

s ze roka

z

os a d ze n i e m

co

dla

za

tym

wyże j

wi e d za

na

d ora d cy

i d zi e

w

p osłu g i wa n i e

wym i e n i on e g o ś rod owi s ka

te m a t

p ra w

i

u m i e j ę tn oś ci

sp e cj a l i styczn a

za kre su

n t.

a n a l i zy

ob owi ązu j ących

n i e p e łn os p ra wn oś ci ,

p e d a g og i ki

s p e cj a l n e j ,

a któw

os ób

ch ron i on ym

p ra wn ych .

n i e d os tos owa n i a

re s ocj a l i za cj i ,

si ę

p ra cy.

ob owi ązków

p rzywi l e j ów os ób z n i e p e łn os p ra wn oś ci ą n a otwa rtym i

ora z

s tru ktu rze

s p ołe czn e g o

s ocj ote ra p i i ,

p s ych ol og i i

kl i n i czn e j , e rg on om i i , p rofi l a ktyki ).

1 10 0.

E tyczn e

p od e j ś ci e

M i ę d zyn a rod owe g o

do

ra d zące g o

S towa rzys ze n i a

si ę,

zg od n e

D ora d ztwa

z

N orm a m i

O ś wi a towe g o

i

E tyczn ym i

Za wod owe g o

(I AE VG ), h ttp : //i a e vg . n e t/i a e vg . org /I AE VG /n a ve 1 b a . h tm l ? l a n g = 2 &m e n u = 1 &s u b m e n u =

2,

w

których

z

u słu g

czyta m y

d ora d ztwa

p od e j m owa n i a

d e cyzj e ,

m. in.

s za cu n ku

dla

g od n oś ci

oś wi a towo­za wod owe g o

n i e za l e żn ych

a n g a żowa n i e

za ch owa n i e

o

d yskre cj i ,

si ę

wyb orów,

w

sam o

zn a j om oś ć

b ra n i a

ka żd e j

os ob y,

(p os za n owa n i e

p ra wa

od p owi e d zi a l n oś ci

u ki e ru n kowa n i e

ob owi ązu j ących

i

korzys ta

człowi e ka

za

s a m od zi e l n e

p rze p i s ów

która

do

p od e j m owa n e

rozwi j a n i e

ch ron i ących

si ę,

p ra wa

ra d zące g o si ę kl i e n ta ).

1 11 1.

Au tore fl e ksj a

S u p e rwi zj a

p oj a wi a

W

i

si ę

tyl ko

re a l i zowa n ych

i n n ych

w

b ra ku

p om yśl e ć o

i n cyd e n ta l n i e

p roj e kta ch

te g o

i

ta k

nie

m. in.

p otrze b n a

s ta n owi

m e rytoryczn ych

si ę

wza j e m n e g o

ws p a rci a

s u p e rwi zj ę

za ws ze

w

j a ko

z

To

p i e rws zy

w

rozwi ąza n i a

dla

w

p ra ktyce

za wod owych

s ku tki e m .

którym

na

w

s ys te m owe g o.

d ora d ców

re fl e ks yj n ych

krok

s u p e rwi zj i .

ś rod owi s ku ,

p ozytywn ym

p l a cówka ch ,

d ora d ców w g ru p a ch

op a rci a .

u d zi a ł

n a s ze m u

u trwa l on e g o

wp rowa d za ła m

rod za j u

sa m oorg a n i za cj i

m ożl i wości

rozu m i a n a

za wod owych ,

p ra cown i ków

sytu a cj i

sob i e

b a d a wcza ,

d ora d ców

D l a te g o

p ra cu j e m y

ce l e m

d rod ze

do

wa rto

s tworze n i a

e fe ktywn e j

e wa l u a cj i n a sze j p ra ktyki p ora d n i cze j .

Na

z

kon i e c

p ra g n ę

n i e p e łn osp ra wn ości a m i

p od kre ś l i ć,

czy

że

wych owa n ków

p ora d n i ctwo

w

tra kci e

dla

p roce s u

m łod ych

re s ocj a l i za cj i

l u d zi

lub


D DO OZ ZA A / /

1 12 2

socj ote ra p i i

j a wi

Kon i e czn ość

mi

si ę

wyj ści a

towa rzysze n i e

j ej

w

j a ko

p oza

s zcze g ól n i e

ob s za r

kon s tru owa n i u

w p e łn i zrozu m i e ć l ę ki i n i e p okoj e ,

m łod e g o

człowi e ka .

D l a te g o

i n s p i ru j ące

a ktywn oś ci

d oś wi a d cze n i e

za wod owe j

(n i e j e d n okrotn i e )

ca łe g o

os ob y

życi a

dla

d ora d cy.

ra d zące j

p ozwa l a

si ę,

d ora d cy

a l e równ i e ż p otrze b y i ocze ki wa n i a ws p ółcze s n e g o

s e rd e czn i e

p ozd ra wi a m

ś rod owi s ko

d ora d ców

z p l a cówe k sp e cj a l n ych , m a j ąc n a d zi e j ę , że j e s zcze wi e l okrotn i e b ę d zi e m y b ra ć u d zi a ł

we wsp ól n ych , i n te re s u j ących d ys ku s j a ch .

Wi ę ce j

i n form a cj i

P a ń stwo

w

n t.

ksi ążce

org a n i za cj i

p t.

p ora d n i ctwa

„ P ora d n i ctwo

w

p l a cówka ch

s p e cj a l n ych

e d u ka cyj n o­za wod owe

dla

zn a j d zi e ci e

d zi e ci

i

m łod zi e ży

w szkoła ch i ośrod ka ch s p e cj a l n ych . B i b l i og ra fi a /n e tog ra fi a :

1 .

Ra p ort

I n stytu tu

Bad ań

E d u ka cyj n ych ,

d ostę p n y

20

m a rca

2 0 1 6 r.

< h ttp : //www. i b e . e d u . p l /p l /m a tu ra 2 0 1 5 /1 1 ­

m e d i a /a ktu a l n osci ­p ra sowe /5 0 2 ­m l od zi e z­m ys l i ­o­p rzys zl os ci ­za wod owe j ­a l e ­p otrze b u j e ­wi e ksze g o­wsp a rci a > .

2.

Żu re k

T.

(2 0 0 1 ),

Wsp om a g a n i e

S tym u l owa n i e

rozwoj u :

kom u n i ka cj i

p s ych os tym u l a cj a

i

n i e we rb a l n e j

p s ych okore kcj a .

os ób

T.

3,

z

n i e p e łn osp ra wn ości ą

Ka j a

B.

(re d ),

i n te l e ktu a l n ą,

B yd g oszcz,

w:

Wyd a wn i ctwo

U cze l n i a n e Aka d e m i i B yd g os ki e j i m . Ka zi m i e rza Wi e l ki e g o.

3 . D ra b i k­P od g órn a V. (2 0 1 0 ), P ora d n i ctwo d ob re g o życi a w ku l tu rze i n d ywi d u a l i zm u – m i ę d zy e tyką a e ste tyką, w:

P ora d n i ctwo

w

ku l tu rze

i n d ywi d u a l i zm u ,

D ra b i k­P od g ón a

V. ,

Zi e rki e wi cz

E.

(re d ),

Wrocła w,

O fi cyn a

Wyd a wn i cza

ATU T – Wrocła wski e Wyd a wn i ctwo O ś wi a towe .

4.

M a j e wski

B Ba arb rb a ara ra

w

T.

G Gó órk rka a

Za tru d n i e n i e

j est

z

za kre su

ora z

te m a tyki

Za kła d a ch

P owi a towym

re socj a l i za cyj n ych

p roj e któw

z

ze

i

d s.

sp ołe czn ym ” .

p od e j ści e

kl i e n ta

wsp a rci a

rozwoj u

wch od zi

ora z

i

dla

i

osób

na

z

su p e rwi zj i

w

Na

i

o

j a ko

od n i e s i e n i u

różn ym i

rod za j a m i

d ora d ców.

n a otwa rty ryn e k p ra cy” ,

a rtyku łów

d otyczących

m łod zi e ży.

P rowa d zi

do

p ora d n i ctwa

W

Au torka

n a u kowym

te ori i

i

s zkol n e g o

Te ra p i i

ora z

i n te re s u j ą

os ób

j ak

„ O s ob a

p rofi l

h ttp s: //www. fa ce b ook. com /s ocj od yn a m i czn i /

dla

os ób

z

ki l ku n a s tu

„ za g rożon ych

h ol i s tyczn e

ora z

równ i e ż

p roce s y

te m a tyka

n i e p e łn os p ra wn a

„ O s ob a n i e p e łn os p ra wn a n a otwa rtym

p ora d n i ctwa

orze czn i k

p l a cówka ch

g łówn i e

kon s tru ktywi s tyczn ych

p ora d n i ków:

w

d ora d cy

Za j ę ci owe j

koord yn a torka

za wod owe j

n i e p e łn os p ra wn oś ci ,

Au torka

e ks p e rtka

za wod owym

za wod owy

n i e p e łn os p ra wn oś ci

KI G ­R.

za wod owe g o,

życi u

w Wa rs zta ta ch

d ora d ca

i

Wa rs za wa

p e d a g og ,

d oś wi a d cze n i e :

l i ce u m ,

s p ołe czn e j

g ru n ci e

p e rs on a l n a ,

b og a te

Za wod owe j ,

a ktywi za cj i

i

s ocj od yn a m i czn e g o.

g i m n a zj u m

orze ka n i a

n i e p e łn osp ra wn ych ,

n owożytn e g o

s ocj ote ra p e u tyczn ych .

za kre s u

wykl u cze n i e m

do

wzg l ę d u

Aktywn oś ci

Ze s p ol e

d ot.

p ora d n i ctwa

w i n te g ra cyj n ym

os ób

za wod owa

p roj e kta ch

m u l ti i n stru m e n ta l i s tką

za wod owe g o

ws p om a g a n e

d ora d czyn i

m i ę d zyn a rod owych

tre n e rka

w

(2 0 0 6 ),

ryn ku

p ra cy”

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i

s ocj od yn a m i czn y

na

F a ce b ook:


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

1 13 3

P Pr rz zy yc ch ho od dy y ­ ­ u uk kłła ad d k kr rw wii o on no oś śn ny y T Tw wo ojj e eg go o b bii z zn ne es su u

P Pa at tr ry yc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

( (.. .. .. ) )

k kll ii e en nc cii

s st ta an no ow wii ą ą

s se erc rce e

m mo od de ell u u

b bii z zn ne es so ow we eg go o,,

( (.. .. .. ) )

s st tru ru m m ii e eń ń

p prz rz y yc ch ho od dó ów w

n na all e eż ży y

u uz zn na ać ć z za a jj e eg go o u uk kłła ad d k krw rwii o on no oś śn n y. y.

Al e xa n d e r O s te rwa l d e r, Yve s P i g n e u r

P a trząc

na

m od e l

b i zn e s owy

skąd b i e rze m y p i e n i ąd ze ,

n a s ze j

d zi a ła l n oś ci ,

co s p rze d a j e m y,

d ob rze

b yłob y

a b yś m y

wi e d zi e l i

kom u to s p rze d a j e m y i ki e d y u zn a j e m y,

że

osi ąg n ę l i śm y su kce s . To, co p om a g a w s p os ób p rze j rzys ty, zrozu m i a ły i a d e kwa tn y d o

rze czywi stości

d zi a ła l n ości ,

u j ąć

ob sza r d otyczący

d osta j e m y

kl i e n tom ?

otrzym u j e m y

m od e l a ch

g d yż

m oże m y

za

u s łu g i ,

sta ra j m y

równ i e ż

w

n i ej

za wod owych wyzwa ń .

że

p e wi e n

a s p e kt

B i zn e s owe g o,

to

w

(C l a rk,

za m i a n

n a s ze j

n a którym

tzw.

rozwój ,

b on u s y,

to

co

czy

j est

wa rtoś ć

co

b i zn e s owe j

p ra cu j e m y j u ż

ka żd a

za równ o

l e ży

m otywa cj a

m i sj i

twa rd ą

i

j a ką

inna

wa żn e ,

korzyś ci

re a l i za cj a

Pi g n eu r 201 2,

p rzych od zi

równ i e

„ m i ę kki e ”

u wzg l ę d n i a ć

n a s za

O s te rwa l d e r,

za

p i e rws zym

N i em n i ej

p re s ti ż,

si ę

korzyś ci

pen sj e,

b i zn e s owe j

u zn a n i e ,

i

d os ta ć

j e s t,

(p rzych od y).

d zi a ła l n ości

sa tysfa kcj i ,

O s ob i s te g o M od e l u

p rzych od ów

lub

s p os ób

J e d n ym z d zi e wi ę ci u e l e m e n tów s kła d a j ących s i ę n a s za b l on j e s t

O czywi stym

wyn a g rod ze n i e

do

p rzyb l i żon y

j e st S za b l on

od wrze śn i a 2 0 1 5 r.

Co

w

i td .

j a ki e

ch ę ć

do

n am

form a

w

na

os ob i s tym

p ra cu j ąc

b i zn e s u

j ak

m yś l

którą

p od e j ś ci u

n p.

na

i

7 0 ).

n a s zym

g otówki ,

cze rp i e m y

Za te m

s tron ę

ofe ru j e m y

s tr.

p od e j m owa n i a

p ozi om

n a s zych

m i ę kką,

n owych


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

O

ile

si ę

nr

okre śl e n i e

p rzych od om

3,

D O ZA

korzyś ci

m oże

02. 201 6

d zi a ła n i a .

b i zn e sowe g o,

wówcza s

u kła d

p oka zu j e

krwi on oś n y

w

j a ki

nie

już

nr

b i zn e sowe g o

j eg o

1 14 4

p rzyn os i

ta kowe

2

(6 ))

Za te m ,

n am

rod zi ć.

W

j eśl i

(O s te rwa l d e r,

m od e l

m ocn o,

u zn a m y,

(i n a cze j

p rob l e m ów,

p op rze d n i ch

p od kre ś l a l i ś m y

p rzych od y

sp os ób

wi ę ks zych

że

Pi g n eu r

b i zn e s owy,

kl i e n ci

s tr.

którym

tyl e

s ta n owi ą

3 4 ).

p rzyj rze n i e

(D O ZA 1 0 . 2 0 1 5

p rzych od ów)

201 2,

w

n u m e ra ch

kl i e n ci

s tru m i e n i e

o

os i ą

s e rce

n a l e ży

O b s za r

d zi a ła s z

n a s ze g o

m od e l u

u zn a ć

p rzych od ów

p rzyn os i

zys ki

g e n e rowa n e p rze z ofe rowa n ą p rze z C i e b i e p rop ozycj ę wa rtoś ci (J a g i e łka 2 0 1 5 ).

j eśl i

co

ta k sta wi a m y sp ra wę ,

re a l n i e

p ła ci

mi

m ój

to kon i e czn ym

kl i e n t/kl i e n ci ?

Za

C óż,

j e s t n i e u s ta n n e za d a wa n i e s ob i e p yta ń :

co

b ę d zi e

g otowy

za p ła ci ć?

za

Za

j a ką

Za

u s łu g ę

l u b p rod u kt kl i e n ci p ła ca n a j wi ę ce j , n a j czę ś ci e j ?

Zn a l e zi e n i e

lub

wi ę ce j

stru m i e n i

n am

od p owi e d zi

stru m i e n i

p ozwol i

kon kre tn y

j e s t kl u cze m

p rzych od ów

n am

na

se g m e n t

do

dla

u zys ka n i e

kl i e n tów,

te g o

a b y m óc okre ś l i ć i

ka żd e g o

z

i n form a cj i ,

ora z

j ak

d u ży

s e g m e n tów

ile

ś rod ków

j est

u d zi a ł

wyg e n e rowa ć j e d e n

kl i e n tów.

O kre ś l e n i e

fi n a n s owych

ka żd e g o

ze

g e n e ru j e

s tru m i e n i

w og ól n ych p rzych od a ch j a ki e os i ąg a m y.

P rzych od y m oże m y g e n e rowa ć n a ki l ka s p os ob ów, m . i n .

p op rze z:

• s p rze d a ż/u d zi e l a n i e p ra w wła s n oś ci d o fi zyczn e g o p rod u ktu ,

• op ła tę za korzys ta n i e u s łu g ,

• a b on a m e n t,

• wyp ożycze n i e ,

• u d zi e l a n i e l i ce n cj i , d zi ę ki które j kl i e n t u zys ku j e m ożl i woś ć

korzys ta n i a z ch ron i on e j p ra we m wła s n oś ci i n te l e ktu a l n e j ,

• p rowi zj e za p oś re d n i ctwo (n p . za s koj a rze n i e kl i e n ta ze

s p rze d a wcą), re kl a m ę .

Z ka żd e g o se g m e n tu m oże m y g e n e rowa ć i n n e s tru m i e n i e p rzych od ów, które m oże m y

te ż

łączyć

w

ra m a ch

d op a sowa n e

Wa rto

str.

równ i e ż

3 7 ),

w

do

j ed n eg o

M ożl i woś ci

ch a ra kte rys tyki

wsp om n i e ć

ra m a ch

s e g m e n tu .

których

o

i

m e ch a n i zm a ch

od n a j d u j e m y

j est

wi e l e .

p otrze b

ce n owych

ce n y

s ta łe

Wa żn e

n a s zych

(O s te rwa l d e r,

ora z

c ce en no ow we e to z g óry okre ś l on e ce n y tj .

• ce n a ka ta l og owa ,

• ce n a za l e żn a od wła ś ci woś ci ofe rowa n e j u s łu g i /p rod u ktu ,

aby

b yły

kl i e n tów.

Pi g n eu r

d yn a m i czn e .

on e

S St ta ałłe e

201 2,

m me en nu u


1 15 5

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

• ce n a za l e żn a o rod za j u i ch a ra kte rys tyki kl i e n ta ,

• ce n a za l e żn a od i l oś ci n a b ywa n ych u s łu g /p rod u któw.

C Ce en ny y d dy yn na am m ii c cz zn ne e t to o m m .. ii n n .. ::

• ce n y n e g ocj owa n e ,

• ce n y u za l e żn i on e od d os tę p n oś ci u s łu g i /p rod u ktu w d a n ym m om e n ci e ,

• ce n y u sta l a n e d yn a m i czn i e w za l e żn oś ci od a ktu a l n e g o p op ytu i p od a ży,

• a u kcj e .

Wyb ór d a n e g o

m e ch a n i zm u

o

kon kre tn e j

zb u d owa n i u

ce n owe g o

s tra te g i i

j e s t p i e rws zym

ce n owe j

dla

kroki e m .

n a s ze j

P a m i ę ta j m y równ i e ż

d zi a ła l n oś ci

(P ła n e ta

2 0 1 5 ).

O Ok kre re ś śll e en n ii e e w włła aś śc cii w we ejj s st tra ra t te eg g ii ii c ce en no ow we ejj p po oz zw wa all a a m m .. ii n n .. n na a::

• osi ąg n i ę ci e za łożon ych ce l ów n p . m a ks ym a l i za cj i zys ków,

• d ota rci e d o sze rs ze j g ru p y kl i e n tów (o różn e j za s ob n oś ci p ortfe l a a ta kże o różn e j

tol e ra n cj i ce n owe j ),

• wyp ozycj on owa n i e n a s n a ryn ku .

P a m i ę ta j m y,

wła ści wych

że

s st tra ra t te eg g ii a a

stra te g i i

c ce en no ow wa a

ce n owych

t to o

n n ii e e

dla

t ty yll k ko o

Wa s zych

c ce en ny y

(m ożl i woś ci a m i

b i zn e s ów

b ę d zi e m y

b u d owa n i a

si ę

d zi e l i ć

w kol e j n ych n u m e ra ch D O ZA).

P od su m owu j ąc, kl i e n ci s ta n owi ą s e rce n a s ze g o m od e l u b i zn e s owe g o, a p rzych od y s ą

j eg o

u kła d e m

krwi on oś n ym .

Ab y

fu n kcj on owa ł

on

m ożl i wi e

n aj l epi ej ,

bez

n i e p otrze b n ych za torów:

• okre śl p rofi l i d e a l n e g o kl i e n ta ,

• d okon a j se g m e n ta cj i kl i e n tów,

• okre śl ofe rowa n ą wa rtoś ć,

• wyb i e rz rod za j e s tru m i e n i p rzych od ów,

• d op a su j rod za j e stru m i e n i d o ka żd e g o z ob s łu g i wa n ych s e g m e n tów kl i e n tów. B i b l i og ra fi a 1 . C l a rk T. , O s te rwa l d e r A. , P i g n e u r Y. (2 0 1 2 ), M od e l b i zn e sowy TY, O n e p re ss, G l i wi ce , str. 7 0 . 2 . J a g i e łka K. (2 0 1 5 ), Wa rtoś ć, ka n a ł, a u żytkown i k w B u si n e ss M od e l C a n va s, , d ostę p n y 2 9 . 0 2 . 2 0 1 6 , < h ttp : //i d e a s 2 a cti on . p l /2 0 1 5 /0 2 /0 3 /wa rtos c­ka n a l ­u zytkown i k­b u si n e ss­m od e l ­ca n va s/> . 3 . O s te rwa l d e r A. , P i g n e u r Y. (2 0 1 2 ), Tworze n i e m od e l i b i zn e sowych P od rę czn i k wi zj on e ra , O n e p re ss, G l i wi ce , str. 3 4 . 4 . P ła n e ta K. , J a k u s ta l i ć ce n y i stworzyć d ob rą s tra te g i ę ce n ową,

d ostę p n y 2 9 . 0 2 . 2 0 1 6

< h ttp s : //e b i zn e s krokp okroku . p l /sp rze d a z/j a k­u sta l a c­ce n y­i ­stworzyc­m a d ra ­stra te g i e ­ce n owa /> .

P Pa at try ryc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

C oa ch ,

D ora d ca

Aka d e m i i

Za wod owy,

E kon om i czn e j

wi e l ol e tn i e

E kon om i s tka ,

w P ozn a n i u ,

d oświ a d cze n i e

w

Za łożyci e l ka

S zkoły G łówn e j

s p rze d a ży

w

p i on i e

F u n d a cj i

H a n d l owe j

Rozwoj u

O sob i ste g o

ora z U n i we rsyte tu

b a n kowoś ci

korp ora cyj n e j

S ta rtG O !

Ab sol we n tka

S WP S w Wa rsza wi e .

j ed n eg o

z

n a j wi ę kszych

P osi a d a

b a n ków

w P ol sce . Aktywn i e d zi a ła w ś rod owi s ku os ób p os zu ku j ących s woj e g o m i e j sca n a ryn ku p ra cy. Au torka wa rszta tów

a ktywi zu j ących „ Wra ca s z d o g ry” ora z „ M a m a n a trop i e p ra cy” . W s woj e j p ra cy p rom u j e m yśl e n i e o ści e żce ka ri e ry

p rze z p ryzm a t m od e l i b i zn e s owych . J e j m otto to: „ Ws ta ń i d zi a ła j ! ”


1 17 7

D DO OZ ZA A / /

J ak

już

C oa ch

wcze śn i e j

Tre n e r

od b ę d zi e

si ę

D ora d ca

22

p orozm a wi a ć

Żm u d zką i

i n form owa l i ś m y,

z

23

m i e s i ę czn i k

za wod a m i

kwi e tn i a

org a n i za torka m i

Ka rol i n ą D ąb rows ką,

XXI

b r.

w

D O ZA ob j ął

wi e ku

P rze d s i ę b i orczoś ć

Lu b l i n i e .

Z

wyd a rze n i a

p a tron a te m

te j

tj .

z

oka zj i

z

p a s j ą,

m i el i śm y

M ag d al en ą

Kon fe re n cj ę

B a n ks ,

które op owi e d zi a ły n a m o tym w j a ki

która

p rzyj e m n oś ć

Ka rol i n ą

s p os ób n a rod zi ł

si ę p om ysł a b y org a n i zowa ć te g o typ u s p otka n i e ora z cze g o m oże m y s i ę s p od zi e wa ć

p o te g oroczn ym

wyd a rze n i u .

J e d n o j e s t p e wn e ,

n a p e wn o wa rto w n i m

u cze s tn i czyć,

d o cze g o g orąco za ch ę ca m y.

P Pa at try ryc cjj a a

Z Za ałłu us sk ka a,,

D DO OZ ZA A::

S Sz za an no ow wn ne e

P Pa an n ii e e,,

s sk ką ąd d

p po om my ys słł n na a

t te eg go o

t ty yp pu u

k ko on n fe fe re re n nc cjj ę ę? ?

M Ma ag gd da all e en na a B Ba an nk ks s,, K Ka aro ro ll ii n na a Ż Żm mu ud dz zk ka a,, K Ka aro ro ll ii n na a D Dą ąb bro ro w ws sk ka a:: W 2 0 1 3 roku s p otka ły s i ę

d wi e

p a sj on a tki

ora z

An n a

n a u kowo

nie

os ob i s te g o

J a strzę b s ka

j a ko

b yło

rozwoj u

an i

w

Lu b l i n i e ,

i n te g rowa ło g ru p y l u d zi

d o p oszu ki wa ń

za p rosi ły d o

z

U M CS

d oktora n tki .

os ób ,

j eg o

w

Wp a d ły

an i

w

– Ka rol i n a

Lu b l i n i e ,

na

Łod zi .

które s woi m

które

p om ys ł

rozwoj e m

B a n ks

i

z U n i we rs yte tu

Łód zki e g o

za i n te re s owa n i a

kon fe re n cj i ,

s tworzyć

d oś wi a d cze n i e m

M ag d al en ę

s woj e

s tworze n i a

C h ci a ły

za i n te re s owa n ych

org a n i za cj i

D ąb rows ka

wyd a rze n i e ,

os ob i s tym .

rozwi j a ły

j a ki e j

j e s zcze

które

b ę d zi e

Z e n e rg i ą p rzys tąp i ły

we sp rą org a n i za cj ę wyd a rze n i a –

Ka rol i n ę

Żm u d zką.

Tym

s p os ob e m ,

w 2 0 1 4 roku w Lu b l i n i e p o ra z p i e rws zy zorg a n i zowa łyś m y O g ól n op ol s ką Kon fe re n cj ę

N a u kowo­

si ę

z

S zkol e n i ową

og rom n ym

n a u ki

i

p ra ktyki .

na

te m a ci e

w

Lu b l i n i e

C oa ch

za i n te re s owa n i e m

W 2 0 1 5 roku

b u d owa n i a

Tre n e r D ora d ca

m yś l ą

XXI

ś rod owi s k rozwoj owych .

od b yła s i ę I I

m a rki

za wod a m i

os ob i s te j .

p rze wod n i ą

e d ycj a w Łod zi ,

W

tym

kon fe re n cj i

roku

po

j est

J ej

tym

ra z

wi e ku ,

i d eą

która

b yło

ra ze m

kol e j n y

s p otka ła

p ołącze n i e

s ku p i łyś m y s i ę

s p otyka m y

p rze d s i ę b i orczoś ć

z

si ę

p a s j ą.

P PZ Z:: J Ja ak ka a jj e es st t g g łłó ów wn na a ii d de ea a k ko on n fe fe re re n nc cjj ii ? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

wi e d zy

K KD D::

ora z

kon fe re n cj a

N a s zą

m i sj ą

d zi e l e n i e

j est

si ę

oscyl owa ła

ws p i e ra ć

w

rozwoj u

d oś wi a d cze n i a m i .

wokół

wa żn e g o

i

Co

p op rze z

roku

a ktu a l n e g o

rze te l n e

s ta ra m y

te m a tu .

p rze ka zywa n i e

si ę,

by

P i e rws za

n a s za

e d ycj a

p ołączyła n a u kowców i p ra ktyków, d ru g a p rzyb l i żyła i d e ę b u d owa n i a wła s n e j m a rki n a

ryn ku .

W

te j

wych od zi

sku te czn ych

e d ycj i

p os ta wi łyś m y

n a p rze ci w

m e tod

na

p otrze b om

ws p i e ra n i a

i d eę

p rze d s i ę b i orczoś ci

p ol s ki ch

z

p a s j ą.

p rze d s i ę b i orców,

i n n owa cyj n oś ci

i

rozwoj u

Kon fe re n cj a

p os zu ku j ących

wła s n ych

fi rm .


1 18 8

D DO OZ ZA A / /

To

o

n i e p owta rza l n a

n owa torski e

oka zj a

n a rzę d zi a ,

do

a

p os ze rze n i a

ta kże

foru m

do

b i zn e s owe j

wym i a n y

wi e d zy

op i n i i

i

i

u m i e j ę tn oś ci

kon fron ta cj i

wła s n ych

d oświ a d cze ń z wi e d zą e ks p e rtów.

P PZ Z:: D Dll a ac cz ze eg go o w wa art rto o u uc cz ze es st tn n ii c cz zy yć ć w w w wy yd da arz rz e en n ii u u w w t ty ym m ro ro k ku u? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

sta ra n n ości ą

n a krę ca ć

Ta k

u cze stn i ków

C h łod n i cki ,

d wa

zn a n i

Wa rto

i

n a si

m ówcy

d op i e ro

w

j a koś ć

5

m i n u t” ,

te m a ty.

al e

p rze d s i ę b i orcy,

j a k:

Wś ród

zwra ca j ą

m. in. :

i n te re s u j ących

d esi g n

th i n ki n g ,

ch ce m y

i ch

za

tru d n ych

Na

P re l e g e n ta m i

d ora d cy,

An d rze j

B l i kl e ,

J oa n n a Za wa d a – Ku b i k,

Ke rth .

Nie

wi e l ką

su kce s e m .

d ys ku s j i .

n a u kowcy,

p rof.

z

czę s to

za owocu j ą

i

i

i n s p i rowa ć

p od e j m owa n i a

wa rs zta tów

n a zwi s ka ,

s p otka n i a

p oru s za n e

kon s e kwe n cj i

wykła d ów,

ta ki e

„n a

do

M a ri u s z C yzi o,

u wa g ę

ora z

m otywa cj ą

s za n owa n i

An n a

n a j wyżs zą

p re l e g e n tów

dni

wym i e n i ć

Żu kows ka ,

na

S kła n i a m y

które

J a ce k Roze n e k,

M a łg orza ta

n a wi ążą

n a s zych

d zi a ła ń ,

będ ą

coa ch owi e .

s ta wi a m y

wyd a rze n i a

cze ka j ą

wyd a rze n i a

roku ,

a u toryte tów.

d łu g ofa l owych

u cze stn i ków

i

co

d ob i e ra m y

p ośre d n i ctwe m

i

j ak

tre n e rzy

dr

M a rci n

Ra fa ł Kołod zi e j ,

kon ce p cj i ,

do

których

m e n tori n g ,

s toryte l l i n g ,

th e ory U , u se r e xp e ri e n ce .

P PZ Z:: Z Z jj a ak kii e eg go o p po ow wo od du u w wy yb bra ra łły yś śc cii e e P Pa an n ii e e t te em ma at t „ „p prz rz e ed ds sii ę ęb bii o orc rcz zo oś ść ć z z p pa as sjj ą ą” ”? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

W

tym

roku

wys zl i ś m y

n a p rze ci w

ocze ki wa n i om

te m a tykę ski e rowa n ą d o b i zn e s u . P rofe s j on a l n i coa ch owi e ,

p rzyp a d ka ch

sa m i

p rowa d zą

p re ze n towa ć

sp oza

zn a l e źć

g am y

którzy

już

do

kon s u l ti n g owe .

wykorzys ta ć

w

b ra n ży

re kom e n d owa n ych

fi rm a ch .

coś

u s łu g i

rozu m i a n e j

p rop ozycj e

swoi ch

s woj e

fi rm y

m og ą

sze roko

sze roki e j

w

ki e ru j ą

kon kre tn ych

U cze s tn i cy

osi ąg n ę l i .

to

Ta k

różn y

wi ę c

d ora d cze j

m og l i

s woi s te g o

na

p rob l e m ów,

z

d oświ a d cze ń ), a l e i wi e d zy ora z kon ta któw.

P PZ Z:: C Cz zy ym m d d ll a a P Pa ań ń jj e es st t p prz rz e ed ds sii ę ęb bii o orc rcz zo oś ść ć z z p pa as sjj ą ą? ?

co

z

którym i

że

b ę d zi e m y

m e n a d że rowi e

l i czym y

p l a tform a

równ i e ż,

które

i

u zys ka ć

d oś wi a d cze ń

rod za j u

si ę

n a rzę d zi a ,

s za n s ę

ora z,

cze rp a ć

zd a rza

P rze d s i ę b i orcy

m aj ą

s p e cj a l i s tów

i

re a l i zu j ąc

tre n e rzy i d ora d cy w wi e l u

czę s to

wi e d zę

s p os ób .

rozwi ąza ń

będ ą

B ę d zi e

p rze d s i ę b i ors tw,

od b i orców,

d os tę p

do

n a j b a rd zi e j ,

b oryka j ą

si ę

p rze d s i ę b i orców,

wym i a n y

(n i e

tyl ko


1 19 9

D DO OZ ZA A / /

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

To

za a n g a żowa n a

i

p rod u któw,

a

p rze d s i ę b i orczoś ć

w

d ąże n i e

ta kże

do

z

e n e rg i ą

ci ąg łe g o

w u m ożl i wi a n i e

n i e zb ę d n ą

u l e p s za n i a

rozwoj u

s woi m

do

fi rm ,

wp rowa d za n i a

p op ra wi a n i a

p ra cown i kom .

zm i a n ,

p roce s ów

P rze d s i ę b i orczoś ć

otwa rta n a n owości , d a l e ka od cyn i zm u .

P PZ Z::

J Ja ak kii e e

p pe ers rs p pe ek kt ty yw wy y

w wg g

P Pa ań ńs st tw wa a

m ma ajj ą ą

z za aw wo od dy y

d do ora ra d dc cy, y,

t tre re n ne era ra

ii

c co oa ac ch h ’’ a a? ?

J Ja ak k

z zm m ii e en n ii a ajj ą ą s sii ę ę t te e z za aw wo od dy y? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

n i e zwykl e

tre n e rów

n a j l e p si

J a k m ówi

sam

tytu ł kon fe re n cj i ,

p e rsp e ktywi czn e .

i

coa ch ów,

w

swoi m

p rzyzwycza i l i śm y

p rze żywa ło

z

wi ę c

fa ch u .

si ę

do

O czywi ś ci e

p ra cę

będ ą

p e wn oś ci ą

i

ryn e k

m i el i

P rofe s j on a l n i

si ęg an i a

wi e rzym y,

ci ,

tre n e rs two

i

za

we ryfi ku j e

którzy

d ora d cy

p ła ce n i a

że

za wod y XXI

ws zys tki ch

d zi a ła j ą

w

już

e ks p e rcką.

wyn i ku

wi e ku ,

d ora d ców,

p rofe s j on a l n i e

d oce n i a n i

wi e d zę

coa ch i n g ,

to

od

i

wi e l u

P e wi e n

og rom n e g o

l a t,

kryzys

wys yp u

sa m ozwa ń czych „ sp e cj a l i s tów” ,

którzy n a p e wi e n cza s p op s u l i re n om ę tym za wod om .

Te n

już

z

n i e korzystn y

p rze j a wa m i

n a sza

tre n d

j est

sce p tycyzm u

Kon fe re n cj a

b u rzą

czy

za

b ra ku

n am i ,

n a we t

za u fa n i a .

n i e korzystn e

j e że l i

M i ę d zy

s te re otyp y

i

wci ąż

i n n ym i

u ka zu j ą

ta ki e

s p otyka m y

si ę

wyd a rze n i a ,

j ak

korzyś ci

ze

ws p ółp ra cy

z p ra wd zi wym i p rofe s j on a l i s ta m i .

P PZ Z::

R Ro ok kro ro c cz zn n ii e e

k ko om mp pe et te en nc cjj a am m ii

p po ow ws st ta ajj e e

n na a

w wii e ell e e

ry ryn nk ku u

o op pra ra c co ow wa ań ń

p pra ra c cy. y.

J Ja ak kii e e

z z

w wii ą ąz za an ny yc ch h

k ko om mp pe et te en nc cjj e e

z z

n na ajj b ba ard rd z zii e ejj

b bę ęd dą ą

p po oż żą ąd da an ny ym m ii

w wy ym ma ag ga an ne e

o od d

n na as s

t tjj ..

d do ora ra d dc có ów, w, t tre re n ne eró ró w, w, c co oa ac ch h ’’ ó ów w? ?

M MB B,, K KŻ Ż,, K KD D:: Ka żd y z tych

p e wn o

nie

m oże m y

kom p e te n cj ę ,

wła ści we j

to

wrzu ca ć

p u n kte m

i n te rp re ta cj i

w p ołącze n i u

za wod ów wym a g a

i

i ch

do

wyj ś ci a

od rę b n e g o wa ch l a rza

j ed n eg o

dla

d e fi n i owa n i a

worka .

ws zys tki ch

p otrze b

ze zn a j om oś ci ą s woj e g o fa ch u ,

G d yb ym

tych

kl i e n ta .

u m ożl i wi

m i a ła

za wod ów

D ob ra

kom p e te n cj i

j est

p od a ć

i

na

j ed n ą

u m i e j ę tn oś ć

d i a g n oza

p rob l e m u

p od j ę ci e s ku te czn ych

d zi a ła ń .

P PZ Z:: N Na a c co o s sz zc cz ze eg gó óll n n ii e e p po od dc cz za as s k ko on n fe fe re re n nc cjj ii ,, w wa art rto o z zw wró ró c cii ć ć u uw wa ag gę ę w w t ty ym m ro ro k ku u? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

b ę d zi e

z

An d rze j a

K KD D::

To

tru d n e

p e wn ości ą

B l i kl e ,

co

p yta n i e ,

i n n e g o.

og rom n i e

n as

dla

Nie

ka żd e g o

m oże m y

równ i e ż

ci e s zy

u cze s tn i ka

si ę

n a j b a rd zi e j

d ocze ka ć

ws p ółp ra ca

z

i n te re s u j ące

wys tąp i e n i a

os ob a m i

p rofe s ora

p rowa d zącym i


2 20 0

D DO OZ ZA A / /

wa rszta ty.

Nie

za p om i n a j m y

równ i e ż

o

pan el u

d ys ku s yj n ym ,

który

s ta n owi

„ wi s i e n kę

n a torci e ” te g o sp otka n i a . Li czym y n a p ozytywn ą e n e rg i ę . P on a d to za p rop on owa l i ś m y

n a szym u cze stn i kom p ozn a n i e ci e ka wych

form y ws p a rci a d l a b i zn e s u ,

które s ą cora z

b a rd zi e j p om ocn e w e fe ktywn ym rozwi j a n i u b i zn e s u : d e s i g n th i n ki n g , u s e r e xp e ri e n ce ,

storyte l l i n g , th e ory U .

P PZ Z::

J Ja ak kii

e efe fe k kt t c ch hc cii a ałły yb by y P Pa an n ii e e u uz zy ys sk ka ać ć p po o t te eg go oro ro c cz zn ne ejj

k ko on n fe fe re re n nc cjj ii ,,

z z c cz zy ym m

z zo os st ta aw wii ć ć

u uc cz ze es st tn n ii k kó ów w? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

d zi a ła n i a .

m e n tora ,

lub

po

że b y

n as

n a j ce n n i e j s ze

N a j b a rd zi e j

u ci e s zy

n as,

j est

p rostu

d os trze że

j e że l i

b ę d zi e

wła śn i e

u

m ożl i woś ć

p od cza s

n as,

ktoś

ktoś

rozwi ąza n i a

za wi ąże

n owa tors ki e j

wp a d ł

na

na

p a rtn e rów

p om ys ł

m i a rę

zn a j d zi e

p rob l e m u .

ws p ółp ra ca

na

i n s p i rowa n i e

do

s woj e g o

p rze z n a s s p e cj a l i s tów

s woj e g o

si ę

kon ce p cj i

na

i

kon fe re n cj i

z re kom e n d owa n ych

kon fe re n cj i

wyp ra cowa n i e

koj a rze n i e

j e że l i

p od e j m i e ws p ółp ra cę z j e d n ym

szczę śl i we ,

sku tki e m

Dl a

u żyte k

ch oci a żb y

B ę d zi e m y

n a u kowa ,

b i zn e s u .

s tra te g i i

które j

M a rzym y,

b łę ki tn e g o

oce a n u .

P PZ Z::

K Kt tó óre re

w wa ars rs z zt ta at ty y

c cz zy y

p pre re ll e ek kc cjj e e

p po od dc cz za as s

k ko on n fe fe re re n nc cjj ii

p po oll e ec cii łły yb by y

P Pa an n ii e e

d do ora ra d dc co om m

z za aw wo od do ow wy ym m ii e ed du uk ka ac cy yjj n ny ym m? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

Za ch ę ca m y

w ww ww. w. k ko on n fe fe re re n nc cjj a ac ct td d .. p pll

ora z

syl we tki

i n te re su j ących

na

n a szych

P a ń s twa

które j

do

zn a j d zi e ci e

p re l e g e n tów.

p u n któw

od wi e d ze n i a

To

p rog ra m u ,

p rog ra m ,

P a ń s twu

nie

n a s ze j

op i s y

s tron y

ws zys tki ch

zos ta wi a m y

ch cąc

i n te rn e towe j :

oce n ę

n i cze g o

wa rs zta tów

n a j b a rd zi e j

s u g e rowa ć.

P PZ Z:: A A jj a ak kii t te em ma at t b bę ęd dz zii e e t te em ma at te em m p prz rz e ew wo od dn n ii m m k ko oll e ejj n ne ejj k ko on n fe fe re re n nc cjj ii ? ?

M MB B,,

K KŻ Ż,,

K KD D::

M am y

już

p om ys ł

na

te m a t

p rze wod n i

kol e j n e j

kon fe re n cj i ,

al e

j e szcze n i e ch ce m y zd ra d za ć.

P PZ Z:: D Dz zii ę ęk ku u jj ę ę z za a ro ro z zm mo ow wę ę..

Wi ę ce j i n form a cj i o Kon fe re n cj i n a s tron i e org a n i za tora : www. kon fe re n cj a ctd . p l

te g o


2 21 1

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

B Ba ar rii e er ry y k kll ii e en nt ta a n na a d dr ro od dz ze e d do o z zm m ii a an ny y z za aw wo od do ow we ejj .. J Ja ak k jj e e r ro oz zp pr ra ac co ow wa ać ć? ?

A An nn na a R Rd du uc ch h

P ra ca

z

kl i e n te m

n ad

zm i a n ą

j eg o

s ytu a cj i

ści e żki ka ri e ry n i e za ws ze i d zi e s zyb ko i s p ra wn i e .

al e

w

p on i ższym

a rtyku l e

okre śl i ł

ce l ,

j ed n ak

nie

p rze d

d okon a n i e m

Zd a rza s i ę ,

tłu m a czących

b a ri e ra ch

i

s ku p i m y

p od e j m u j e

si ę

d zi a ła ń

że d rog a d o ce l u

zm i a n y

s ytu a cj i ,

lub

d zi a ła ń .

lub

i

ks zta łtowa n i e m

ki e d y

d zi a ła n i a

kl i e n t

te

nie

z

p om ocą

p rzyn os zą

wyd łu ża s i ę w n i e s koń czon oś ć,

u wi d a czn i a

n i e p od e j m owa n i e

tru d n oś ci a ch

na

za wod owe j

M oże to wyn i ka ć z wi e l u p rzyczyn ,

si ę

W

w

j eg o

rozm owa ch

wys n u wa

cora z

to

a rg u m e n ta ch ,

s ku p i a

n ows ze

e fe któw.

a op ór kl i e n ta

l i czn ych

czę s to

d ora d cy

si ę

on

na

u s p ra wi e d l i wi e n i a .

W W c cz zy ym m t tk kw wii p pro ro b bll e em m? ?

P i e rwsze ,

co

p rzych od zi

na

m yś l ,

to

n n ii e ew włła aś śc cii w wii e e

s sp pre re c cy yz zo ow wa an ny y

c ce ell ..

D l a te g o p on own i e a n a l i zu j e m y to, co os ob a ch ci a ła b ym os i ąg n ąć, j e d n a k ocze ki wa n i a

si ę

nie

zm i e n i a j ą.

w za si ę g u

Wytyczon y

kl i e n ta .

d zi a ła n i a .

J ed n ak

i

m otywa cj i

wysoki ,

a

wi d oczn y

op ór

ce l

to

nie

p om ys ł

z

ks i ę życa

i

j eg o

re a l i za cj a

l e ży

D ru g a m ożl i woś ć to z zb by yt t n n ii s sk ka a m mo ot ty yw wa ac cjj a a d o os i ąg n i ę ci a ce l u

tym

ra ze m

oka zu j e

ch ę ć d okon a n i a

kl i e n ta ,

D okon a n i e

m n ożące

zn a czących

si ę,

że

m otywy

zm i a n y d u ża . Al e

si ę

j asn e

s kąd ,

u s p ra wi e d l i wi e n i a

zm i a n

w

s fe rze

i

kl a rown e ,

p om i m o

i

tych

do

s top i e ń

d e kl a ra cj i ,

od d a l a j ący

za wod owe j ,

i

zwła s zcza

si ę

ce l ?

dla

os ób

z p e wn ym d orob ki e m za wod owym , wys oką p ozycj ą w d otych cza s owym m i e j s cu p ra cy

b ąd ź wyp ra cowa n ym i

wi ąza ć

p rze d

si ę

b ę d zi e

z

op u szcze n i e m

ki e d y kl i e n t ch ce

i

kon i e czn oś ci ą

zn a n e j ,

ch oć

d okon a ć zm i a n y,

si ę n a tru d n ości a ch

tru d n ości

m e ch a n i zm a m i ,

b a ri e ry,

i

o

za u wa ża m y,

których

m oże s ta n owi ć d u że wyzwa n i e ,

wyj ś ci a

ze

cza s a m i

d e kl a ru j e

że s toi

ci ąg l e

s tre fy

d u żą

w m i e j s cu ,

ws p om i n a .

Zg a d za m s i ę ,

j e d n a k n i e od wra ca j m y s i ę od

si ę

z

te ra z

nimi,

i

w

u świ a d om i ć

s ob i e

p rzyszłoś ci

tru d n oś ci ,

s p osob y

ra d zi ć

s woj e g o

z

d zi wi

wi e l u

wi ę c

W

j e d n ocze ś n i e

z

op ór

s ytu a cj i ,

s ku p i a

l u p ę wła ś n i e te

Wa s

s twi e rd zi ,

że

p ozytywn e s tron y d zi a ła ń ora z

b yć to e l e m e n t p ra cy d ora d cze j ,

które n a p otyka kl i e n t.

s ob i e

a

wa rto wzi ąć p od

Za p e wn e

p owi n i e n

Nie

rze czywi s toś ci .

m otywa cj ę ,

p owi n n o si ę n a ki e rowa ć u wa g ę kl i e n ta n a j e g o za s ob y,

m otywowa ć d o a ktywn oś ci …

kom fortu .

u wi e ra j ące j

a z p e wn oś ci ą

m yś l e n i a

p od ob n ym i

i

P owi n i e n

wyci ąg n ąć

on

zm i e rzyć

wn i os ki ,

za g a d n i e n i a m i .

j ak


2 22 2

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

B , p Ba ari ri e ery ry, prz rz e es sz zk ko od d y, y, t tru ru d dn no oś śc cii … …

W

i l u stru j ąca

rozkła d a n i u

d rog ę

do

ce l u

b a ri e r

ora z

na

czyn n i ki

p i e rws ze

p oj a wi a j ące

si ę

na

p om óc

n i ej

m oże

tru d n oś ci ,

p on i żs za

którym

g g ra ra fi fi k ka a,,

p oś wi ę ci m y

n a j wi ę ce j cza su p od cza s rozm owy z kl i e n te m .

O to n a stę p u j ący sch e m a t d zi a ła n i a :

1 . P op roś , b y kl i e n t p on own i e za p i s a ł s wój c ce ell w kwa d ra ci e n a koń cu d rog i d o ce l u .

2 . N a osob n e j ka rtce za p i s u j e w ws sz zy ys st tk kii e e t tru ru d dn no oś śc cii ii b ba ari ri e ery ry, które d os trze g a . Za p yta j :

a . C o sp ra wi a , że n i e m oże ru s zyć z m i e j s ca ?

b . J a ki e d zi a ła n i a , które p od e j m u j e od d a l a j ą g o od os i ąg n i ę ci a ce l u ?

c. C o u tru d n i a m u os i ąg n i ę ci e ce l u ?

3 . P od zi e l ci e b a ri e ry n a z za all e eż żn ne e ora z n n ii e ez za all e eż żn ne e od kl i e n ta .

4.

P owrót

p od

do

u wa g ę

p rze szłoś ci :

za równ o

J a ki e

b a ri e ry

d otych cza s

p okon a n e

w

b a ri e ry

kl i e n t

za kre s i e

już

p po ok ko on na ałł? ?

ob e cn i e

M ożn a

s ta wi a n e g o

wzi ąć

ce l u ,

j ak

i kl u czowe tru d n ości , które p oj a wi a ły s i ę w s fe rze za wod owe j .

5 . P op roś kl i e n ta , b y za s ta n owi ł s i ę : W j a ki s p os ób s ob i e z n i m i p po ora ra d dz zii łł? ? To m oże b yć

p od p owi e d zi ą, w j a ki s p os ób b ę d zi e m óg ł ra d zi ć s ob i e z ob e cn ym i p rze s zkod a m i .

6.

Krzyżyka m i

lub

za

p om ocą

i n n eg o

b a ri e ry j u ż p okon a n e

ora z ob e cn i e

od

od d zi e l i ć j e

ob e cn ych ,

l i n i am i

m ożn a

ozn a cza j ącym i

d rog ę

s ym b ol u ,

stoj ące

mu

kl i e n t

na

b a ri e ry

na

„ d rod ze

d rod ze . Ab y od różn i ć te

p i on ową kre s ką l u b

za zn a cza

za zn a cza

za s tos owa ć różn e

n i e za l e żn e

we wn ątrz l i n i i – te tru d n oś ci , n a których p okon a n i e m a wp ływ.

od

do

p okon a n e

kol ory.

n i e g o,

ce l u ”

P oza

n a tom i a s t


2 23 3

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

7.

Ka żd y

sym b ol

p owta rza j ącym i

b a ri e ry

p oj a wi a j ący

si ę tru d n oś ci a m i

b ra k i n form a cj i n a d a n y te m a t,

p e wn ych

te ż

u m i e j ę tn ości ,

wym ówe k

m oże

s ą:

na

g ra fi ce

n a l e ży

wi e l e ,

ze

al e

z za at ty yt tu u łło ow wa ać. ć

b ra k wys ta rcza j ące j

zb yt s kom p l i kowa n e p roce d u ry,

b ra k ws p a rci a

b yć

si ę

b ra k cza s u ,

w

tym ,

by

C zę s to

p i e n i ę d zy,

l ę k p rze d zm i a n ą,

s tron y n a j b l i żs zych …

kl u cz

i l oś ci

No

s ob i e

cóż,

je

b ra k

tru d n oś ci

u ś wi a d om i ć

czy

ora z

p re cyzyj n i e n a zwa ć.

8.

O sta tn i

z z b ba ari ri e er. r

i

n a j b a rd zi e j

cza s och łon n y

e ta p

to

d do ok kłła ad dn ne e

p prz rz e ea an na all ii z zo ow wa an n ii e e

U żyte czn e b ę d ą kon kre tn e p py yt ta an n ii a a za czyn a j ące s i ę od :

co (n p .

k ka aż żd de ejj

co kon kre tn i e

C i n i e p a su j e ), i l e (n p . i l e cza s u p otrze b u j e s z, i l e cza s u m a rn u j e s z), ki e d y (n p . ki e d y to

zrob i sz);

a

ta kże :

na

czym

m oże s z

za os zczę d zi ć,

j ak

m oże s z

zd ob yć

p i e n i ąd ze ,

kto

m oże C i p om óc, cze g o ocze ku j e s z…

K Kii ll k ka a m mo oż żll ii w wo oś śc cii w w t te ell e eg g ra ra fi fi c cz zn ny ym m s sk kró ró c cii e e::

C Cz za as s::

Gdy

kl i e n t

p rze a n a l i zowa ć

ska rży

i l oś ć

si ę

na

cza s u

ci ąg ły

b ra k

cza s u ,

p oś wi ę ca n e g o

na

wa rto

różn e

d okła d n i e ,

czyn n oś ci

co

do

g od zi n y

w

ci ąg u

dnia

i tyg od n i a . B yć m oże p rob l e m tkwi w n i e u m i e j ę tn oś ci g os p od a rowa n i a s woi m cza s e m .

C zy

C zy

za u wa ża

dnia

j a ki e ś

lub

a ktywn oś ci

j a ki e ś

tyg od n i a

w

rozkła d zi e

p oże ra cze

j e s t w s ta n i e

dnia

cza s u ?

Ile

i

na

tyg od n i a ,

p ocząte k

wyg os p od a rowa ć,

które

m ożn a

wye l i m i n owa ć?

g od zi n /kwa d ra n s ów

b y m óc p oś wi ę ci ć g o

na

w

ci ąg u

re a l i za cj ę

ce l u ?

P Pii e en n ii ą ąd dz ze e::

P od ob n i e

sa m od zi e l n i e

wyd a tkom ,

lub

z

kl i e n t

a n a l i zu j e

p om ocą

u ci e ka j ącym

kwe s ti ę

s p e cj a l i s ty

p i e n i ąd zom ,

a

w

ta kże

fi n a n s ową.

te j

Wa rto

d zi e d zi n i e

s p os ob om

by

p rzyj rza ł

s woi m

si ę

d och od om ,

wyg os p od a rowa n i a

g otówki

n a n owy ce l .

K Ko om mp pe et te en nc cjj e e:: B ra k wi e d zy l u b kom p e te n cj i w p i e rws ze j kol e j n oś ci n a l e ży zd e fi n i owa ć:

cze g o

kl i e n t

p osi a d a ,

nie

wi e ,

cze g o

m u si

si ę

d owi e d zi e ć

n a j a ki m p ozi om i e b ę d ą on e kon i e czn e ,

i

s kąd ,

j a ki ch

kom p e te n cj i

j a k te kom p e te n cj e n a b yć,

nie

kto m oże

m u p om óc w tym za kre s i e , i td .

D Dz zii a ałła an n ii a a:: D u ża i l ość za d a ń

d o zrob i e n i a l u b zb yt s kom p l i kowa n e i

m og ą

os ob ę .

p rzytłoczyć

m n i e j szych .

nie

j ed n ą

P od e j m u j e m y m n i e j s ze

Rozkła d a m y

kroki ,

które

wówcza s

m n i ej

to

d u że

złożon e d zi a ła n i a ,

za d a n i e

ob ci ąża j ące ,

na

wi e l e

rozkła d a m y j e

w cza si e .

L Lę ęk k::

O b a wa

p rze d

zm i a n ą

j est

zb yt

d op re cyzowa ć cze g o ob a wi a s i ę kl i e n t,

og ól n ym

okre ś l e n i e m ,

d l a te g o

n a l e ży

co os i ąg n i ę ci e ce l u zm i e n i w j e g o życi u ,

wp łyn i e n a n i e g o i j e g o n a j b l i żs ze ś rod owi s ko.

wyp i sa n i a p l u sów i m i n u s ów d a n e j s ytu a cj i .

j a k to

Wa rto p os łu żyć s i ę p ros tym s p os ob e m


2 24 4

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

9.

ii

Ka żd a

we ryfi ka cj a

m mo od dy yfi fi k ka ac cjj ą ą

u zyska ć

p pll a an nu u

p re cyzyj n e

i

a n a l i za

d dz zii a ałła an n ii a a

tru d n oś ci

kl i e n ta ,

d e kl a ra cj e

który

d otyczące

p owi n n a

za koń czyć

d otych cza s

te g o,

cze g o

nie

i

zd a ł

ki e d y

si ę

w wn n ii o os sk ka am m ii

e g za m i n u .

p od e j m i e

Wa rto

si ę

kl i e n t.

K Ko on ns se ek kw we en nt tn n ii e e – – k kro ro k k p po o k kro ro k ku u

W p rze ła m ywa n i u

n n ii e ew wy ym ma ag ga ajj ą ąc ce e

z

kl i e n te m

ta ki

d du uż że eg go o

sp os ób

b a ri e r i

n na ak kłła ad du u

p owol n ym

s sii łł,,

d zi a ła n i a ,

by

c cz za as su u ,,

b yły

ru s za n i u

c cz zy y

on e

z m i e j s ca

p pii e en n ii ę ęd dz zy. y.

p om a g a j ą za d a n i a

Wa rto

p od e j m owa n e

za te m

op ra cowa ć

k ko on ns se ek kw we en nt tn n ii e e,,

m ma ałły ym m ii

k kro ro k ka am m ii ,, w za l e żn oś ci od zg ła s za n ych b a ri e r.

Ka żd a

nie

b a ri e ra

zg ła s za n a

za fi ksu j e m y si ę

na

p rze z

j eg o

kl i e n ta

wa rta

tru d n oś ci a ch .

j e s t rozp ra cowa n i a ,

P owi n i e n

on

p od

wa ru n ki e m ,

za cząć d zi a ła ć i

że

p od e j m owa ć

wyzwa n i a , wych od zi ć ze s tre fy kom fortu . P rzyj rze n i e s i ę z b l i s ka p rze s zkod om u ła twi a

ra d ze n i e

sob i e

z

sa m ym

m i e j scu ,

nimi

to

i

zb l i ża n i e

m oże

si ę

j ed n ak

do

ce l u .

nie

J eśl i

j est

j ed n ak

j e s zcze

kl i e n t

n ad al

g otowy

do

tkwi

w

tym

zm i a n y?

A An nn na a R Rd du uc ch h

D ora d ca

za wod owy,

Za wod owych

n a rzę d zi

dla

i

coa ch ,

P e rs on a l n ych

s p e cj a l i stów

z

człon e k

B i e l s ki e g o

AKTYWN I .

d zi e d zi n y

P a sj on u j e

d ora d ztwa

i

S towa rzysze n i a

si ę

tworze n i e m

coa ch i n g u .

D ora d ców

kre a tywn ych

P rowa d zi

s tron ę

n om i o. e u , tworzy g ry s zkol e n i owe .

w ww ww w.. n no om m ii o o.. e eu u k ko on nt ta ak kt t@ @n no om m ii o o.. e eu u

O D P O WI E D ZI :

1 . W re sorci e e d u ka cj i

2 . S e ktor n i e p u b l i czn y

3 . S zkołom g i m n a zj a l n ym i p on a d g i m n a zj a l n ym

4 . We wn ątrzszkol n y s ys te m d ora d ztwa za wod owe g o

5 . I n d ywi d u a l n ą i g ru p ową


D DO OZ ZA A

2 25 5

/ /

P Pr ro od du uk kt t u ub bo oc cz zn ny y

J Ja ac ce ek k S St tę ęp pii e eń ń

Od

wi e l u

za wod owe g o

sta wi a m

w

l at

g i m n a zj a ch

m łod ym

l u d zi om

za wod owe g o w swoj e j

twi e rd ząco.

j a ko

nie

p otrze b n e

p rze p rowa d za n e

od czu ć,

W

d ora d ca

Wyn i k

te n

C zę s to

(p a d a ło

świ a d czy

za wod owych .

J e st

l u d zi

to

p a d a ła

nie

p a d a ła

b ra ku

n a tu ra l n a

te ż

od p owi e d ź

wi a ry

tym ,

od p owi e d ź

„ S zkołę

i

lub

z

za j ę ć

p ora d n i ctwa

z

że

o

w

z

w i ch

za kre s u

s a m ych

u czn i a m i

p yta n i e

j ak

że

j est

ta ka

si ę

korzys ta n i a

sa m

kom p e te n cj i

d ora d ztwo

otwa rte

zn a j d u j e

do

s ob i e

si ę

za wod owe g o,

otocze n i u

p owod u

za kre s

d a ło

za wod owe g o.

wi e d zy,

m og ę

si ę

te g o

p ora d n i ctwa

b ra ku

j a wi

p rze z

d ora d ztwa

b ra ku

te g o,

z

kore s p on d u j e

o

które

oce n i a n i e

rozm owy

za wód

wi e d zy

kon s e kwe n cj a

wa rs zta ty

za kre s u

d ob rze

o

d ora d ztwa

p oczątku

za wod owe g o,

korzys ta łe ś

wi e d zi a ło

twi e rd ze n i e :

o

nie

na

ki e d ykol wi e k

b yły

P od cza s

od p owi e d zi a m i

za kre su

Tyl ko od s e te k u czn i ów od p owi a d a

nie

z

z

Za ws ze

P ra wd op od ob n i e

równ i e ż

i n d ywi d u a l n ych

nigdy

kra j u .

d ora d ztwa

za wod owe .

N a j czę ś ci e j

m łod ych

za wod owy.

p om ocy

p op u l a rn oś ć

„J eśl i

unijne

korzys ta łe ś (a ś )

i n s tytu cj i ? ” .

p om ocn e .

p ora d

p roj e kty

ca łe g o

„ C zy

g i m n a zj a ch

p owyżs zym i

Wi e l u

te re n i e

p ora d n i ctwo

d l a cze g o? ” .

m ożl i wość.

m a łą

m a ło

g i m n a zj a l i stom :

p owi e d z

j eg o

z

na

p yta n i e :

tych

ocze ku j ą

ze sta wi e n i u

za d a n e

z

j a ko

to

i

w

różn orod n e

s zkol e l u b i n n e j

P oka zu j e

g i m n a zj a l i stów

re a l i zu j ę

wyb ra ć” ).

d ora d ców

za wod owe

j est

tra ktowa n e w szkol n i ctwi e – czę s to j a ko „ p rod u kt u b oczn y” .

O b e cn a

korzystn e g o

kon d ycj a

p ostrze g a n i a

stron y wyd a wa n ych

re a l i zowa n e

w g i m n a zj a ch

d e cyd e n tów

d zi ę ki

W

za kre s i e

g ron o

fu n d u szom

tych

w

nie

rod za j u

a z d ru g i e j

j est

p od ch od zi

do

że

w

e u rop e j s ki m

b yło

ocza ch

i

nie

p ozwa l a

m łod zi e ży

za j ę ci a

za j ę ci a

s a m od zi e l n e g o

je

Z

j ed n ej

w g i m n a zj a ch

d ora d ztwa

za j ę ć,

na

to

ws p om i n a n ych

p rze p rowa d za ł

zb u d owa n i e

ora z

za wod owe g o

s tron y d ora d ztwo za wod owe p rze z

s p ych a n e

tych

z

na

g i m n a zj a l n e j .

o d ora d ztwi e za wod owym

różn e g o

p e d a g og i czn e

za zn a czyć,

nie

za wod owe g o

i n s tytu cj i

j e s t wi e l e p u b l i ka cj i

tym

p owa żn i e

Wa rto

szkoła ch

te j

z fu n d u s zy e u rop e j s ki ch ,

ora z

p e d a g og i czn e

u czn i ów? .

w

d ora d ztwa

d ora d ca

e ta tu

b oczn y

co

tor.

m ożn a

d ora d cy

g ron o

ocze ki wa ć

od

od b ywa ły

si ę

g i m n a zj a ch

za wod owy

J eśl i

z

p oza

za wod owe g o.

s zkoły.

F u n kcj e


D DO OZ ZA A

2 26 6

/ /

d ora d cy

za wod owe g o

D ob rą

We wn ątrzszkol n y

p rze z

p rze z

szkołę

p ra cy,

w

ce l u

i

w

te n

do

sta rtu

za wod owe g o.

u słu g

d ora d czych

wsp ółp ra cę

d ora źn ych

z

okre ś l a

WS D ,

j est

ra m a ch

m i e ć ch a ra kte r ce l owy,

e fe kty

p otrze b ,

za wod u ,

nie

tyl ko

WS D .

rod zi ca m i

sp ora d yczn ych .

do

za d a n i a

i

wyb oru

te n

i

d łu g otrwa ły,

p od e j m owa n ych

p ozi om u

ryn e k

nie

ma

pl an u

Cel em

s a m op ozn a n i u

i

m ożl i woś ci

zła g od ze n i u

m i eć

d os tę p

s woi m

do

za kre s e m

ch a ra kte ru

d zi a ła ń

a b y u cze ń

ki e ru n ku

p ra cy.

p ra cy

m u si

ob s za ry

i

roczn e g o

w

wi ę c

czyl i

koord yn owa n y

m e tod y

rod zi c

i

ob owi ązki .

WS D ,

za i n te re s owa ń ,

ob e j m u j e

wym i e n i on e

i

ra m a ch

u czn i om

na

i

j e st

d zi a ła ń

w

u zd ol n i e ń ,

al e

spi san y

form y

p om ocy

u cze ń ,

d od a tkowe

za wod u ,

d ora d cy

n a u czyci e l a m i

s ys te m a tyczn y i

to

og ół

we j ś ci a

S ys te m

Ws zys tki e

j a ko

p a p i e rze

J est

ora z

u d zi e l a n i e

s zkoły,

na

za wod owe g o

za d a ń ,

O czywi ś ci e

u czn i a m i ,

czy

i

s zkol n i

tyl ko

g i m n a zj u m .

u czn i ów

rol e

za wod owych ,

wyb oru

w

w

d ora d cy

re a l i za cj i

p re d ysp ozycj i

czę s to

D ora d ztwa

p rzyg otowa n i a

ta ki e g o

p rzyg otowa n i u

p e d a g od zy

n i e s te ty

s zkol e

m i e j sce

fu n kcj on owa n i a

wła sn ych

w

S yste m

cza s

S ys te m

za tru d n i on e g o

kszta łce n i a .

p rze j m owa l i

p ra ktyką

WS D

d zi a ła ń

m u s zą

– p rzyszły p ra cown i k

– p od e j m owa ł tra fn e d e cyzj e i re a l i zowa ł s i ę w s woj e j p ra cy za wod owe j . W P ol s ce j e s t

wysoki e

b e zrob oci e

n i e d op a sowa n i e

wś ród

m łod ych

wyks zta łce n i a

do

os ób

n i e wyb i e ra wykszta łce n i a zg od n e g o z i ch

p on i e wa ż

si ę ,

ki e ru j e

si ę

wp ływe m

czę ści e j

D ob rze

wyb i e ra l i b y

p on a d g i m n a zj a l n ą

re a l i zowa n e

w

a b sol we n tów

h u m a n i stów

wła sn ych

z

j eg o

do

na

p om ys łe m

ra m a ch ,

p otrze b

a

okre śl i ć,

ta kże

co

si ę

rob i ć

w

na

s zkol e

d a l s zą

s woj ą

p om óc

ryn ku

e d u ka cj i

p rzys złoś ć.

ś ci s łym i ” ,

p ra cy.

i

p on a d g i m n a zj a l n e j

d rog ę

że

i

al e

l u d zi e

koń czyl i b y

s zkołę

„ n a wra ca n i e ”

p rze z

różn ych

g i m n a zj a l i s tów

za

d ora d ztwa za wod owe g o w p ol s ki m s ys te m i e e d u ka cyj n ym .

ora z

to

za wod owe

wyks zta łce n i a

g rę

p ozn a wa n i e

za wod ów

wi n i ć

w

p ra cy m a

m łod zi

D ora d ztwo

wch od zi

Wi ę ks zoś ć

m ożn a

l u d zi

d owi a d u j e

p rzyszłe j

n i e d op a s owa n i e

nie

j est

m łod ych

l u b n a we t za i n te re s owa n i a m i

ora z d o j a ki e j

zwa l czyć

p rzyczyn

Wi e l u

s p ra wi a ć,

p os zcze g ól n ych

p rzys złoś ci

wi e l u

p ra cy.

m oże

O czywi ś ci e

„ u m ys ła m i

s p e cyfi ki

p e rs p e ktyw

ch ce

n i ch

p ra cy.

w

WS D

na

m oże

ryn ku

sta wa n i e

p re d ysp ozycj i ,

stu d i ów,

dla

a

z

ryn ku

za wod a ch

zorg a n i zowa n y

wła ś ci wą

j ed n ą

zd ol n oś ci a m i

otocze n i a ,

j a k wyg l ąd a p ra ca w p os zcze g ól n ych

p re d ysp ozycj e .

i

za p otrze b owa n i a

s p os ób

u czn i a

ki e ru n ków

nie

p otra fi

tra ktowa n i a

Z d ora d ztwa za wod owe g o

p łyn ą korzyści za równ o e d u ka cyj n e , j a k i e kon om i czn e . Za p e wn i e n i e p ol s ki m u czn i om

d ostę p u

do

za czę l i b y

wysoki e j

p l a n owa ć

j a koś ci

s woj ą

d ora d ztwa

p rzys złoś ć

za wod owe g o

e d u ka cyj n ą

m ożl i wości i stn i e j ących n a ryn ku p ra cy.

w

s p ra wi łob y,

s p os ób

że

b a rd zi e j

m łod zi

l u d zi e

d op a s owa n y

do


2 27 7

D DO OZ ZA A / /

T Tr re en ne er r O On n ll ii n ne e.. Z Zo os st ta ań ń e ed du uk ka at to or re em m p pr rz zy ys sz złło oś śc cii ..

A Ag gn n ii e es sz zk ka a C Cii e er re es sz zk ko o

C zy

te g o

ch ce m y,

p ośre d n i ctwe m .

szkol e n i owe j

czy

n i e,

n i e b a we m

Roze j rzyj m y

p oka zu j ą

od

si ę!

b ę d zi e m y

Ws ze l ki e

d łu żs ze g o

p ra cowa ć

p rog n ozy

cza s u ,

że

g łówn i e

p rze m i a n

w

korzys ta n i e

w

s i e ci

e d u ka cj i

z

i

i

za

j ej

b ra n ży

n owocze s n ych

te ch n ol og i i sta n i e si ę n a tu ra l n ym i p od s ta wowym n a rzę d zi e m p ra cy.

W

ch wi l i

ob e cn e j

g ro

s p e cj a l i s tów

już

korzys ta

z

wi rtu a l n ych

ch m u r,

ws p ółd zi e l e n i a

d oku m e n tów, i n te ra ktywn ych m a p m yś l i czy a va ta rów p od cza s p rze ka zywa n i a wi e d zy.

S p ora

czę ść

kl i e n tom

e d u ka torów,

wyg od n ą

form ę

którzy

idą

zd ob ywa n i a

z

d u ch e m

wi e d zy,

cza su

p ra cu j e

i

już

ch cą

w

za ofe rowa ć

wi rtu a l n ych

s woi m

p okoj a ch

p rowa d ząc we b i n a ri a czy s zkol e n i a on l i n e .

D l a cze g o

za te m

nie

zos ta ć

tre n e re m

on l i n e ?

Tre n e re m ,

który

p ra cu j e

w

wi rtu a l n ych

p okoj a ch , p rowa d zi we b i n a ry d l a s woi ch kl i e n tów?

We b i n a ri u m

to i n te rn e towe s e m i n a ri u m

u m ożl i wi a

ob u stron n ą

a

u cze stn i ka m i .

i n te rn e tu .

To

korzysta ć

z

p ostę p u j ące j

kom u n i ka cj ę

p re ze n ta cj a

Za zwycza j

z wykorzys ta n i e m

lub

wys ta rcza

p rze ka zywa n ych

te ch n ol og i za cj i

w

m i ę d zy

s zkol e n i e

p rze z

e d u ka cj i ,

os ob ą

on ­l i n e

wb u d owa n y

w

os ob ę

s zu ka

wi rtu a l n ych

za

które

p rowa d zącą

s p otka n i e

p oś re d n i ctwe m

kom p u te ra ,

kom p u te rze

g łoś n i k,

p rowa d zącą

si ę

n a rzę d zi ,

cora z

aby

i n form a cj i .

czę ś ci e j

w

W

rozwi ąza ń ,

p e łn i

d ob i e

które

u m ożl i wi ą b e zp rob l e m owe u cze s tn i ctwo w s zkol e n i a ch os ob om z różn ych s tron kra j u ,

m i n i m a l i zu j ąc koszty ta ki ch

d zi a łów

szkol e n i owych

s p otka ń .

i

dla

F a n ta s tyczn e

fre e l a n ce rów,

rozwi ąza n i e

p ra cu j ących

z

dla

d zi a łów p rom ocj i ,

l u d źm i

(d ora d ców,

s yn ch ron i czn ych

(u cze s tn i cy

i

a s yn ch ron i czn ych

(u cze s tn i cy

z

p rzyp a d ków,

kon su l ta n tów, p sych ol og ów, coa ch ów, tre n e rów, e tc. ).

M e tod ę

i

we b i n a ru

p rowa d zący

od słu ch u j ą

p l a tform y,

m ożn a

sp otyka j ą

n a g ra n y

na

które j

wykorzys ta ć

si ę

w

wcze ś n i e j

si ę

tym

s a m ym

m a te ri a ł).

p ra cu j e ,

do

W

m ożn a

s p otka ń

cza s i e )

ka żd ym

u żywa ć

różn ych

w

za l e żn oś ci

n a rzę d zi ,

które

od

będ ą

u a tra kcyj n i a ć za j ę ci a i s p ra wi ą, że u cze s tn i cy b ę d ą za ktywi zowa n i . A j e s t to a b s ol u tn i e


D DO OZ ZA A

2 28 8

/ /

m ożl i we !

S p otka n i e

we b i n a ryj n e

b owi e m

ma

ki l ka

p od s ta wowych

op cj i ,

z

których

tre n e r m oże korzysta ć.

Wśród

i

fu n kcj on a l n oś ci

wi d e o,

b i a ła

d zi e l e n i e

ta b l i ca

p u l p i tu ,

p okoj ów

(d zi a ła

wi rtu a l n ych

na

u d os tę p n i a n i e

za s a d zi e

p l i ków,

m. in. :

cza t

fl i p ch a rtu ),

p rowa d ze n i e

d ys ku s yj n y,

p oka z

a n ki e t

i

em i sj a

s l a j d ów

te s tów

g łos u

i

p re ze n ta cj i ,

czy

wch od ze n i e

n a stron y WWW.

Korzysta n i e z p l a tform

d o p rowa d ze n i a we b i n a ri ów j e s t p ros te i

N i e co

m e tod yką

g orze j

skorzysta ć

b yć

i

z

z

wi e d zy

sp otka n i a m i

fi rm y,

które

Aka d e m i a

n a szych

osob y

w

p ła tn ym i

org a n i zu j ą

i

którzy

bez

M e tod a

p od sta wowym

p rze kon ywa ć,

j est

u żyte czn e

kl i e n tów,

m łod e

d oj rza łe .

p ra ktyków,

We b i n a ru

n i e sa m owi ci e

i

sa m ą

którzy

stop n i u

j a ko

zj e d l i

we b i n a ri a ,

zę b y

ze

we b i n a ri a

z

C ora z

te j

j est

na

i

to,

tre n e rów

j ak

i n te rn e t.

te ż

We b i n a ri a

m og ą

si ę

dla

i n s tytu cj e

lub

n a rzę d zi e

i

on l i n e ,

cora z

j est

Wś ród

za równ o

d oś wi a d czon e

ka żd e g o,

już

u s łu g i .

to

wi e d zy.

os ob y

N i kog o

będ ą

wa rto

p rod u kty

że

i n tu i cyj n e .

wyp a d ku

s p otyka

u m i e j ę tn oś ci

dla

rok

tym

m e tod zi e .

p rze zn a czon a

kom p u te r

roku

na

n a j czę ś ci e j

w

okre ś l on e

n owych

s zkol e n i a

czę ś ci e j

za wod owe g o,

we b i n a ryj n e j

ob s łu g u j e

na

p rzykła d e m

zd ob ywa n i a

s korzys ta l i

on l i n e

p rom u j ące

d os kon a łym

dla

tre n e r

b e zp ła tn ym i .

d oś wi a d cze n i a

p ra cy

że

lub

p ra cy

nie

kto

trze b a

ch oć

d zi ś

p op u l a rn i e j s ze .

Z Za ap pra ra s sz za am my y!! w ww ww. w. a ak ka ad de em m ii a aw we eb bii n na aru ru .. p pll

A Ag gn n ii e es sz zk ka a C Cii e ere re s sz zk ko o

TRE N E R, C O AC H I KO N S U LTAN T KARI E RY

S p e cj a l i sta

rozwoj u

e d u ka cyj n ych ,

rozwoj u

os ob i s te g o.

ku rsów

za wod owe g o

a ka d e m i cki

na

n owocze sn ych

ki l ku

i

Au torka

e ­l e a rn i n g owych

os ob i s te g o.

u cze l n i a ch

m e tod

i

p ora d n i ków,

i

p rog ra m ów

P e d a g og ,

p ol s ki ch ,

i n form a torów,

a n d ra g og

za p a l on y

te ch n ol og i i

w

s ce n a ri u s zy

g i er

kom p u te rowych

o

i

wykła d owca

s zkol e n i owi e c,

że g l a rz.

Zg łę b i a

s zkol e n i a ch

te m a tyce

wykorzys tywa n i e

i

e d u ka cj i .


D DO OZ ZA A

2 29 9

/ / T TE EO OR RII A A

E EL LII G G II N NZ ZB BE ER RG G­ ­T TE EO OR RII A A R RO OZ ZW WO OJ JU U K KA AR RII E ER RY Y

A Ag gn n ii e es sz zk ka a T Ty yn n ii e ec c­ ­S Sz zr ra am m

I DEA

C złowi e k

ki e ru j e

ch oć ta kże

si ę

ra cj on a l n i e

Wyb ór

za wod u

Za czątki

wyb oru

to

s woi m i

p otrze b a m i ,

p os zu ku j e

p roce s

za wod u

d ąże n i a m i ,

kom p rom i s u

rozwoj owy

p oj a wi a j ą

si ę

u l eg a

s p ołe czn ym

m i ę d zy p ra g n i e n i a m i

trwa j ący

we

p rze z

wcze s n ym

a

n a ci s kom ,

m ożl i woś ci a m i .

d łu żs zy

okre s

d zi e ci ń s twi e ,

a

z

życi a .

cza s e m

rozwi j a j ą si ę i d oj rze wa j ą.

C zyn n i ka m i

d e te rm i n u j ącym i

wyb ór za wod u

s ą:

p re s j a

ś rod owi s ka ,

e d u ka cj a ,

e m ocj e

i wa rtości .

Te ori a

G i n zb e rg a

j est

j ed n ą

z

n a j b a rd zi e j

zn a n ych

kon ce p cj i

op a rtych

na

rozwoj u

osob i stym . Kła d zi e n a ci s k n a p rog re s ywn oś ć w d rod ze d o wyb oru za wod u . We d łu g te j

te ori i

rozwój

za wod owy to p roce s

wd ra ża n i a

ob ra zu

sam eg o si ebi e.

P og l ąd y l u d zi

na

to, ki m są, zosta j ą od zwi e rci e d l on e w tym co rob i ą.

Ka żd y

człowi e k

ka żd e g o z n i ch

w

rozwoj u

za wod owym

p rze ch od zi

wyróżn i ć m ożn a za d a n i e rozwoj owe ,

pi ęć

e ta p ów,

które m u s i

p rzy

czym

dla

zos ta ć zre a l i zowa n e .

W tym okre si e krysta l i zu j ą s i ę n a s tę p u j ące okre s y rozwoj owe :

1 ) S ta d i u m fa n ta zj i – okre s d zi e ci ń s twa d o 1 1

J e st to cza s g i e r i

za b a w.

P od

roku życi a .

kon i e c te g o okre s u

za b a wa u ki e ru n kowu j e s i ę b a rd zi e j

n a p ra cę . S ą to p i e rws ze p rób y i d e n tyfi ka cj i za wod owe j .

2 ) S ta d i u m p rób y – m i ę d zy 1 1 ­1 7 roki e m życi a (wcze s n a m łod zi e ń czoś ć).

to

p roce sy

p e wn e j

p rze j ś ci owe

i d e n tyfi ka cj i

p e rsp e ktywy

n a ce ch owa n e

j e d n os tki

p ra cy).

(wła s n e

za u wa ża n i e m

wym a g a ń

za i n te re s owa n i a ,

Wyróżn i on o

tu ta j

p ra cy,

zd ol n ości ,

trzy

al e

ta kże

wa rtoś ci ,

p od okre s y:

a ) za i n te re sowa ń – ki e d y to wła s n e za i n te re s owa n i a d e cyd u j ą o wyb orze za wod u ’

b ) zd ol n ości – osob a u wzg l ę d n i a wła s n e u zd ol n i e n i a , j e j wyb ory s ą b a rd zi e j d oj rza łe ,

sta b i l n e i re a l i styczn e ;


D DO OZ ZA A

3 30 0

/ / T TE EO OR RII A A

c)

wa rtości

wyb oru

– m łod a

za wod u ,

wła śn i e

3)

za czyn a

wa rtości

S ta d i u m

N a stę p u j e

rozwój

wówcza s

op i s

p od sta wowe

od

b a rd zi e j

wa rtoś ci owa ć

j est

to

okre s

i d e n tyfi ka cj a

wa rtoś ci ,

op i su

wyb ora ch ,

cora z

za łoże n i e

od

około

fa n ta zj i

1 7

i

s p ra wę

te ori i

m od e l e

roku

życi a

krys ta l i za cj a

cora z

do

złożon oś ci

życi a

do

wi ę ce j

w

p ora

na

za wod owych .

G i n zb e rg a ,

re a l n oś ci

re a l i zm u

d oros łoś ci .

równ i e ż

wzorów

p rze z

i

wyb orów.

okre su

To

s ytu a cj i

za wod owe g o

d okon ywa n i a

d okon a n e g o

d zi e ci ę ce j

ze

za i n te re s owa ń .

za wod u ,

za wod owe g o

te j

s ob i e

p od s ta wę

u zd ol n i e ń

wyb ór

rozwoj u

zd a j e

p os zcze g ól n e

s ta n owi ą

re a l i zm u

syste m u

Ś l e d ząc

j est

os ob a

wi d oczn e

d okon ywa n ych

wcze s n e j

d oros łoś ci .

A Ag gn n ii e es sz zk ka a Ty Tyn n ii e ec c­ ­S Sz zra ra m m

P e d a g og ,

Au tor i

d ora d ca

wykła d owca

E xp e rt

w

za wod owy,

tre n e r

i

n a u czyci e l

ku rs ów e ­l e a rn i n g owych

p roj e kta ch

e d u ka cyj n ych

z

e d u ka cj i

z za kre su

za kre s u

wcze s n oszkol n e j .

d ora d ztwa

za wod owe g o.

d ora d ztwa

za wod owe g o

ws p ółp ra cu j ący z KO WE Zi U .

D Do or ra ad dc co o s sp pr ra aw wd dź ź s sii ę ę:: U zu p e łn i j zd a n i a

1 .

… … … … … … … … … … … za

E d u ka cj i

2.

N a rod owe j

p ora d n i ctwo

(p ora d n i ctwo

… … … … … … … … … … … to

p oza rząd owe ,

stowa rzys ze n i a ,

za wod owe

za wod owe

dla

a g e n cj e

p ora d n i ctwa

i n s tytu cj e

e d u ka cyj n e ,

od p owi a d a

m łod zi e ży

M i n i s te rs two

u czące j

za wod owe g o,

które

w

s i ę ).

org a n i za cj e

s woi ch

d zi a ła n i a ch

p rowa d zą p ora d n i ctwo za wod owe .

3.

O b owi ąze k re a l i za cj i

kszta łce n i a

za d a ń

zg od n i e

p rzyg otowa n i a

z

z

u czn i ów d o

a rt.

l

wyb oru

p kt.

za wod u

i

re a l i za cj i

1 4

u s ta wy

o sys te m i e oświ a ty p rzyp i s a n o … … … … … … … … … … … . .

4.

… … … … … … … … … … … … … to

p rzyg otowa n i a

p owi n i e n

i

5.

u czn i ów

okre śl a ć:

m i e j sce

rol e i

re a l i za cj i

do

og ół

wyb oru

d zi a ła ń

za wod u ,

za d a n i a n a u czyci e l i

za d a ń ,

p od e j m owa n ych

p ozi om u

i

w ra m a ch

ocze ki wa n e

ki e ru n ku

p rze z

s zkołę

ks zta łce n i a .

roczn e g o p l a n u

e fe kty,

m e tod y

w

ce l u

S ys te m

d zi a ła ń ,

cza s

p ra cy.

M e tod y p ra cy szkol n e g o d ora d cy za wod owe g o d zi e l i m y n a … … … … … … … … … … .

O Od dp po ow wii e ed dz zii s sz zu uk ka ajj n na a s st tro ro n n ii e e

24

Profile for Jacek Stępień

DOZA 03.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

DOZA 03.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

Advertisement