__MAIN_TEXT__

Page 1


3 3

D DO OZ ZA A / / S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

4 4

WS TĘ P N I AK

5 5

O s ob a z n i e p e łn osp ra wn ości ą w d zi a ła n i a ch

a ktywi za cyj n ych / F i l i p Za rę b a

9 9

S TRE FA B I ZN E S P osta w Kl i e n ta w se rcu swoj e g o b i zn e su

/ P a trycj a Za łu ska

1 15 5

I I I O g ól n op ol ska Kon fe re n cj a N a u kowo ­ S zkol e n i owa

C oa ch , Tre n e r, D ora d ca za wod a m i XXI wi e ku ­

P rze d s i ę b i orczość z p a sj ą

1 17 7

P E RS O N AL B RAN D I N G P re ze n ta cj a m a rki osob i ste j w I n te rn e ci e / B e a ta Ś wi e cza k

2 22 2

D ora d ca n a fa l a ch sa m ooce n y kl i e n ta

/ Li d i a G ol b a

2 25 5

Wykorzysta n i e S KALI w p ra cy z kl i e n te m ora z w p ra cy

n ad

2 28 8

s ob ą / An n a Rd u ch

D on a l d S u p e r ­ te ori a rozwoj u za wod owe g o

/ Ag n i e szka Tyn i e c­S zra m


4 4

W WS ST TĘ ĘP PN N II A AK K Na

p ozi om i e

n i e ste ty

g i m n a zj ów

d op i e ro

Rostkowska .

p od

kon i e c

P od cza s

za wod owym i

J ed n ak

wszyscy

j e st

n i e zb ę d n e

na

z

n i ch

d ob re

ka d e n cj i

„ P rzys złoś ć

n a j czę ś ci e j

zn a j ą

p ozi om i e

j est

s woj e j

d e b a ty

d ora d ca m i

nie

p otrze b n e

d ora d ztwo

p op rze d n i a

za wod owców”

n a u czyci e l e .

p otrze b y

g i m n a zj u m . ”

za wod owe .

ryn ku

To

p ra cy.

m i n i s te r

J oa n n a

s twi e rd zi ła ,

d ob rze ,

D ob re

P ra wd op od ob n i e

Za u wa żyła

bo

że

ka żd y

Kl u zi k­

„ D zi s i a j

zn a j ą

d ora d ztwo

to

u czn i a .

za wod owe

d ora d ca

za wod owy

te m a ci e

d ora d ztwa

zg od zi si ę z tym twi e rd ze n i e m .

M am y

n owy

rząd ,

za wod owe g o.

rząd u

pan i ą

m i n i s te r

i

n i e s te ty

n ad al

ci s zę

w

O b y h i s tori a n i e za toczyła koła i ob yś m y p od kon i e c ka d e n cj i ob e cn e g o

zn owu

p ozi om i e

n ową

nie

u s łys ze l i

g i m n a zj ów.

Oby

s twi e rd ze ń

trwa j ąca

o

ci s za

p otrze b i e

zos ta ła

d ora d ztwa

za kłócon a .

A

za wod owe g o

p óki

co,

na

m i m o,

p rzyszło n owe , j e st j a kb y p o s ta re m u . . .

Wa m ,

na

D rod zy

C zyte l n i cy,

wykon ywa n y

za wód

P op rze z

d zi e l e n i e

p osi a d a

n a sza

n owych

b ę d zi e .

d róg

W

i

si ę

ch ce m y

i

n owe

wi e d zą

Re d a kcj a ,

wyzwa ń .

a ktu a l n ym

i

n i e u s ta n n i e

n a rzę d zi a

d oś wi a d cze n i e m

ch ce m y

M am y

wyd a n i u

Wa s

n a d zi e j ę ,

D O ZA,

w

i n te rn e ci e

ora z

j ak

ora z

i n s p i rowa ć

że

d zi ę ki

zn a j d zi e ci e

a ktywi zowa ć osob y z n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i ,

osob i stą

ofe rowa ć

n i e zb ę d n e

s a m ooce n a

n owe

w

m ożl i woś ci

p ra cy

z

s p oj rze n i a

Wa s zym i

kl i e n ta m i .

różn orod n oś ci ą

sp oj rze ń ,

i

p od e j m owa n i a

za ch ę ca ć

l u towe m u

s p orą

do

n u m e rowi

d a wkę

ta k

i n form a cj i

o

j a ki e

wła ś n i e

tym ,

j ak

j a k m oże m y p re ze n towa ć n a s zą m a rkę

wp ływa

na

ws p ółp ra cę

z

kl i e n ta m i .

N i e za wod n y D zi a ł N a rzę d zi a p re ze n tu j e n a m kol e j n ą p om oc w n a s ze j p ra cy w p os ta ci

S ka l i ,

a

nie

m n i ej

za wod owe g o

w

ki e ru n ku

n i e za wod n y

D on a l d ’ a

b a rd zi e j

S u p e ra .

D zi ę ki

e fe ktywn e g o

J a k n a ka żd y d ob ry tort p rzys ta ło,

:)

S p ra wd źm y

si ę

kon i e czn i e !

i

Wa m

d łu g otrwa łych ,

z Wa szym i kl i e n ta m i : )

J a ce k S tę p i e ń

P a trycj a Za łu ska

Te ori a

p re ze n tu j e

S tre fi e

B i zn e s

za rząd za n i a

j est i

J a ko,

p owod u j ącym szyb sze b i ci e s e rca ,

sob i e

D zi a ł

wi s i e n ka .

że

l u ty

n am

te ori ę

p os ta wi m y

n a s zym

rozwoj u

kol e j n y

m od e l e m

krok

d zi a ła n i a .

B a rd zo s m a czn y te s t d l a d ora d ców

dla

wi e l u

m oże

b yć

m i e s i ące m

za i n s p i rowa n i tą e m ocj on u j ącą a tm osfe rą życzym y

p a rtn e rs ki ch

i

s a tys fa kcj on u j ących

re l a cj i

za wod owych


5 5

D DO OZ ZA A / /

O Os so ob ba a z z n n ii e ep pe ełłn no os sp pr ra aw wn no oś śc cii ą ą w w d dz zii a ałła an n ii a ac ch h a ak kt ty yw wii z za ac cy yjj n ny yc ch h

F Fii ll ii p p Z Za ar rę ęb ba a

I stotn ą

p rzyczyn ą

d zi a ła j ące g o

tworząc

z

syste m u

swoj e

d zi a ła ń

b i e rn oś ci

ws p a rci a .

sta n d a rd y.

op a rtych

os ób

na

z

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i

O rg a n i za cj e

N i e s te ty,

p roj e kta ch ,

czę s ty

nie

p oza rząd owe

b ra k

ci ąg łoś ci

p ozwa l a

j est

d zi a ła j ą

b ra k

na

wła s n ą

fi n a n s owa n i a ,

s tworzyć

s ta łe g o

d ob rze

który

oś rod ka

rę kę ,

wyn i ka

ws p a rci a ,

p ozosta wi a j ąc p o sob i e l u kę , g d y fi n a n s owa n i e s i ę koń czy.

D ora d ca

za wod owy ki e ru j e

s woj e

d zi a ła n i a

do

różn ych

g ru p

s p ołe czn ych .

Ws p ól n ym

i ch m i a n own i ki e m są tru d n oś ci w fu n kcj on owa n i u n a ryn ku p ra cy. P rzyczyn y tru d n oś ci

b ywa j ą

różn e ,

wsp a rci a

p rowa d zi

sp ra wd za

si ę

rozwi ąza n i e m

og rom n y

p oszu ki wa n i a

ze

czę s to

do

wzg l ę d u

j e st

ka p i ta ł,

m ożl i wych

s korzys ta n i a

na

do

z

og ra n i czon e

s korzys ta n i e

nie

rozwi ąza ń

z

koń ca

p om ocy

b ywa j ą

różn e ,

i n s tytu cj on a l n ych

m ożl i woś ci

org a n i za cj i

wykorzys tywa n y

form ,

i n s tytu cj i .

s ys te m

co

nie

C zę s to

p oza rząd owych

p rze z

p os zu ki wa n i e

za ws ze

j e d yn ym

p os i a d a j ących

ws p i e ra j ący

os ob y

w tru d n e j sytu a cj i n a ryn ku p ra cy.

G ru p ą

do

d zi a ła ń

sta tystyki :

„ W 2 0 1 0 r.

p rod u kcyj n ym .

i

i

u zu p e łn i a n i e

b i e rn ych

na

ryn ku

b i e rn ych

te j

w

86, 9%

zwi ązku

kwa l i fi ka cj i ,

J a k z kol e i

za wod owo

która

z

wym a g a

z

a

1 , 2%

nie

e m e rytu rą,

d om u ,

z

2

mln

2, 6%

1 , 9%

793

ze

z

os ób

p od e j ś ci a

m ówi ą

GUS

p owod u

wzg l ę d u

na

n am

w wi e ku

ch orob y

ob owi ązki

n a kon tyn u owa n i e n a u ki

zn i e ch ę ce n i a

d a n ych

tys .

p ra cy

– z u wa g i

p owod u

Co

n i e p e łn os p ra wn ych

p os zu ki wa ło

wyn i ka z n a j n ows zych

b yło

n i e s ta n d a rd owe g o

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i .

za wod owo b yło a ż 7 4 , 1 %

g ru p i e

6, 6%

p ra cy,

os ob y

zwi ąza n e z p rowa d ze n i e m

p oszu ki wa ń .

1

W

n i e sp ra wn ości ,

rod zi n n e i

ryzyka

a ktywi za cyj n ych

w III

b e zsku te czn oś ci ą

kwa rta l e 2 0 1 1

n i e p e łn os p ra wn ych ,

w

roku

tym

m l n 4 6 9 tys. w wi e ku p rod u kcyj n ym ” (Kołod zi e j s ka , 2 0 1 2 ).

Li czb y n i e kła m i ą, a s e n s own i e s kroj on e g o i n s tytu cj on a l n e g o s ys te m u ws p a rci a d l a te j

g ru p y

od b i orców

sp osob u

szu ka ć

d zi a ła n i a ,

te ore tyczn e g o

p u n ktu

bo

ze

ś wi e cą.

Nie

nie

zn a m .

go

wi d ze n i a

a ktywi za cj i

ch cę

Nie

p rze d s ta wi a ć

za m i e rza m

za wod owe j

os ób

z

j e d yn e g o

n a j l e p s ze g o

równ i e ż

a n a l i zowa ć

n i e p e łn os p ra wn oś ci ą.

P ra g n ę j e d yn i e p od zi e l i ć s i ę re fl e ks j ą, p łyn ącą z ob s e rwa cj i i wła s n e g o d oś wi a d cze n i a

w p ra cy z tą g ru p ą.


D DO OZ ZA A / /

6 6

Ś ci e żka

wyg l ąd a

b yć to

ta k:

kl a sa

szkoła

j e st

p l a cówka

p od j ąć

s p e cj a l n a

za wod owa

za wod owe g o

że

e d u ka cyj n o­za wod owa

p od e j m u j e

od

wyn osi

n a stę p u j ącym i

po

al bo

tworząc

wyn i ka j ący

z

d zi a ła ń

e ta p i e

s ta n d a rd y.

w

os ób

p ozosta wi a j ąc p o s ob i e l u kę ,

p owsta j ąca S i e ć

p rze z

S p ra w

a ktywn ości

na

ryn ku

wi e d zy

d ostosowa n i a

sku p i a j ą

si ę

na

J e d n ym

j e st

już

w

skroj on ym

P ol sce

na

z

od

m i a rę

ki l ku ,

z

m oże

p roce s e m

nie

ch yb a ,

uda

n a s tę p u j ące :

Za kła d

p l a cówki

ryn e k

p ozytywn e g o

p ozwa l a

ci ąg łoś ci

s tworzyć

Ryn ku

j est

b ra k

g łówn ym i

kos zty

rze te l n e j

ki l ku n a s tu

a ktywi za cj i

l a t.

b a ri e ry

równ i e ż

C zym

które j

tru d n oś ci

i n form a cj i ,

i

os ób

a rch i te kton i czn e

wyd a j ą

si ę

u m i e j ę tn oś ci ,

j e s t?

s p ołe czn o­za wod owe j .

b ra k

org a n i za cyj n e

nie

b yć

które

p otra fi .

ws p om a g a n e ,

on o

e fe kty

kwa l i fi ka cj e

p re d ys p ozycj i ,

za tru d n i e n i e

S za n s ą wyd a j ę

p rzyczyn a m i

n i e p e łn os p ra wn y

j est

oś rod ka

p rze p rowa d zon ych

fi n a n s owe

fi n a n s owa n i a

s ta łe g o

P ra cy,

Z bad ań

u zys ka n i e m

l u d zki ch

Za tru d n i e n i e

za ś

d e fi n i owa n e

w „ p ra wd zi we j ” p ra cy,

wsp a rci e .

P yta n i e

zi n d ywi d u a l i zowa n i u

wykorzysta n i a

od wrotn i e .

W

wi ze ru n ku

j est

p ra cy.

które

N i czym

M yś l ą

zn a n e

i n n ym

sam ej

j a ko

os ob y

p ra ca

w

z

j ak

p rze wod n i ą

za tru d n i e n i a wsp om a g a n e g o j e s t n i e tyl ko wp rowa d ze n i e n a otwa rty ryn e k p ra cy,

b u d owa n i e

si ę

e fe ktywn oś ć

P owyżs ze

otwa rty

b ra k

i n fra s tru ktu ra

d zi a ła ń

J e że l i

które g o

n i e od p owi e d n i e

cze g o

m ożl i wych

ś rod ków

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i

Tru d n oś ci ą

oce n y

tym ,

p ra wn ych ,

2 0 0 9 ).

m e tod y

z

na

p rzys złoś ci .

p ra cy,

G i e rm a n ows ka ,

n i e wła ści we /b łę d n e

2 0 0 3 ).

I n s tytu cj i

s ą: kłop oty

n i e d os tos owa n a

ob s za ru .

Za j ę ci owe j ,

nie

wyn i ka ,

p rze p i s a ch

sta n owi s ka

n i e p e łn osp ra wn ych ,

(G ąci a rz,

p ra cy

o

b ra k

m oże

te m a t d ora d ztwa

g d y fi n a n s owa n i e s i ę koń czy.

ob s e rwowa ć w n i e d a l e ki e j

wysta rcza j ące j

g d zi e

na

m ożl i woś ci

czę s ty

P oza rząd owych

b ę d zi e m y m og l i

w

n i e p e łn os p ra wn oś ci

p ra cy,

te g o

n a j czę ś ci e j

O rg a n i za cj e p oza rząd owe d zi a ła j ą n a wła s n ą

p roj e kta ch ,

P u b l i czn ych

z

d rod ze

N i e s te ty,

si ę

I n stytu t

do

(M i s zta l ­Ku re k,

wsp a rci a ,

b yć

s top n i a

wzg l ę d u

Te ra p i i

b i e rn oś ci

na

ze

e d u ka cj i

ws p a rci a .

op a rtych

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i

od

p roj e ktowe

Wa rs zta t

p owod e m

swoj e

m a cos ze m u

og n i wa m i

d ob rze d zi a ła j ące g o s ys te m u

rę kę ,

za l e żn oś ci

z

p rzys p os a b i a j ąca

u cze s tn i ków

s ob i e

I stotn ym

po

ra zu

1 %

po

w

d zi a ła n i a

Za wod owe j

za tru d n i e n i a

kl a s a

tra ktowa n y

za tru d n i e n i a

Aktywn ości

lub

os ób

al e

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i .

ś rod owi s ku

zi n te g rowa n ym

za „ p ra wd zi we ” p i e n i ąd ze za p e wn i a j ąc od p owi e d n i e d o p otrze b

za te m

d i a g n ozy.

ka p i ta łu

sytu a cj i ,

kl i e n ta ,

gdy

j ak

d zi a ła ć?

Ta k

j ak

który

os ob a

P rze d e

ws zys tki m

ws p om n i a łe m ,

d os tos owu j e m y

n i e p e łn os p ra wn a

do

nie

s ku p i ć

p os zu ki wa ć

m i e j s ca

j est

w

si ę

na

m ożl i woś ci

p ra cy,

s ta n i e

a

nie

s p ros ta ć


7 7

D DO OZ ZA A / /

p i xa b a y/Ra ze m /P e g g y_M a rco/ C C 0 P u b l i c D om a i n

p osta wi on ym

za d a n i om

sp owod owa ły,

p od j ę te

że

zn a l a zła

i n i cj a tywy

Wa żn ym

w

p ra cy,

si ę

w

p rze z

e l e m e n te m

nie

tym

j est

to

m i e j s cu .

s p e cj a l i s tów

ca łe g o

p roce s u

wi n a

j ej

P rze z

w

sam ej ,

d zi a ła n i a

ra m a ch

za tru d n i e n i a

al e

rozu m i e m y

p ra cy

twórczych

we rb a l i zowa ć

w

swoj e

n a tu ra l n ym

m e tod

m yś l i ,

d l a te g o

środ owi s ku ,

wykon ywa n i e

czyn n oś ci .

i ch

zb i e ra n i a .

wa rto

p i ktog ra m y,

E l e m e n te m ,

Nie

s i ę g n ąć

fi l m y,

które g o

z

ws p om a g a n e g o

d ora d ca b i e rze n a si e b i e od p owi e d zi a l n oś ć za p ozys ka n i e i n form a cj i

wysta rcza j ąco

za ws ze

n p.

zd j ę ci a

nie

po

z

d zi a ła ń ,

ws ze l ki e

kl i e n te m .

j est

fa kt,

to

ora z zn a l e zi e n i e

kl i e n ci

będ ą

ob s e rwa cj ę

i n s tru kcj ą

m oże m y

które

p otra fi l i

d zi a ła n i a

czy

p om i n ąć

w

ws p ól n e

zb i e ra n i u

i n form a cj i j e st n a j b l i żs ze ś rod owi s ko – rod zi n a , te ra p e u ci , zn a j om i . W tworze n i u p rofi l u

za wod owe g o

i ch

o

za p ra s za j m y

zd a n i e

czy

m oże m y

do

ws p ółtworze n i a

s kon ta ktowa ć

p roce s u

si ę

z

n a s zych

otocze n i e m ,

kl i e n tów

g d zi e

n p.

p yta j ąc

ch ci e l i b y

od b yć

p rób kę p ra cy i tp . D zi ę ki p od m i otowe m u p od e j ś ci u d o d zi a ła n i a kl i e n t n a b i e ra p e wn oś ci

si e b i e ,

J e d n ym

ma

u czy

z

si ę

b yci a

n a j wa żn i e j s zych

m ożl i wość

u cze stn i cze n i e

za tru d n i e n i u .

od p owi e d zi a l n ym ,

e l e m e n tów

zd ob ywa n i a

w

nim

wi e d zy

d zi ę ki

Te ore tyczn e

al e

za tru d n i e n i a

na

te m a t

p rób kom

p ra cy,

op owi a d a n i e

o

te ż

p on os i

ws p om a g a n e g o

otwa rte g o

ryn ku

p ra ktykom ,

m ożl i woś ci a ch

kon s e kwe n cj e .

j e st

to,

p ra cy

s ta żom

i

wykon ywa n i a

że

kl i e n t

p op rze z

w

koń cu

d an eg o

za wod u n i e zd a si ę n a n i c. Tyl ko w re a l n ym m i e j s cu p ra cy m ożn a d oś wi a d czyć, co ta k

n a p ra wd ę

m ożl i wość

wi ąże

si ę

z

kon fron ta cj i

z rze czywi stości ą.

wykon ywa n i e m

wyob ra że ń

d an eg o

kl i e n ta

za wod u .

na

Wa rtoś ci ą

te m a t

d od a n ą

kon kre tn e j

j est

p rofe s j i


8 8

D DO OZ ZA A / /

P od su m owu j ąc,

zd i a g n ozowa n i e

al e

p rze d e

p ozn a n i e

które

si ę

j ej

ka p i ta łu ,

wszystki m

świ a ta

u m ożl i wi

że

m e tod

to

p od j ę ci e

kl i e n t

d zi a ła n i a ,

które g o

zrozu m i e n i e

Dbaj m y

o

nie

b yły

to,

by

do

cze m u

p ozwol i

sp otka n i a

wyłączn i e

p rze strze n i ą

s p e cj a l i s tą

na

i

w

od

bez

i

to,

W

u cze n i u

– ora z

d zi a ła n i e ,

wyka zu j m y

m a j ąc z

s p e cj a l i s ta m i

fu n kcj on owa n i u

a ktywn oś ci

z

zn a j d u j e ,

p ra cy

j e s te ś m y

o

wyłączn i e

za wod owe j ,

si ę

otwa rtoś ci ą

j a ki m

u m i e j ę tn oś ci

s p rzyj a

os ob a

p ra cy.

my

p od j ę ci e

na

j e st

ś ci e żki

p ora d n i ctwa

i n form a cj e

wzg l ę d u

które

d an a

ryn ku

życi a ,

p re d ys p ozycj i ,

m i e j s ce m ,

te ori i

nie

j eg o

d zi a ła j m y z

s woj e g o

zn a l e zi e n i e

za ws ze ,

j a ki e j

otwa rtym

i n form a cj i ,

zd ob ę d zi e m y

okre ś l a n i e m

re fl e ks j i

na

d ora d cy

za p l a n owa n i e

s ytu a cj i ,

za tru d n i e n i a

d zi ę ki

i

wsp ółcze s n ych

w p ozys ki wa n i u

j est

za d a n i e m

kl i e n ta

zrozu m i e n i e

– i d ąc m yś l ą

i n n owa cyj n ości ą

g łowy,

g łówn ym

p ote n cj a łu

si ę

i tp . ,

i

na

al e

od

kl i e n ta ,

ryn ku

kl i e n te m

tyłu

p ra cy.

p ra cu j e m y,

by

s ta ły

zd ob ywa n i u

si ę

n owych

d oświ a d cze ń .

1 . Kołod zi e j ska A. , N i e p e łn os p ra wn i , a p ol s ki ryn e k p ra cy,

h ttp : //ryn e kp ra cy. org /wi a d om os c/7 6 3 1 0 4 . h tm l , d os tę p : 2 3 . 0 2 . 2 0 1 6 .

2 . Wa rszta t Te ra p i i Za j ę ci owe j . Ra p ort z B a d a ń , op ra c. M . M i s zta l ­Ku re k, Wa rs za wa

2003.

3 . Za tru d n i a j ąc n i e p e łn os p ra wn ych . Wi e d za , op i n i e i d oś wi a d cze n i a p ra cod a wców

p od . re d B . G ąci a rz, E . G i e rm a n ows ka , Wa rs za wa 2 0 0 9 .

F Fii ll ii p p Z Za arę rę b ba a

D ora d ca za wod owy, j ob coa ch , tre n e r. Za wod owo za j m u j e s i ę p ra cą z_os ob a m i , które

za g rożon e

C re oP rog re s

ora z

wykl u cze n i e m

za j m u j ące j

p re ze s

si ę

s p ołe czn o

s zkol e n i a m i

S towa rzys ze n i a

dla

­

za wod owy,

d ora d ców

Wi e l kop ol s ki ch

ws p ółza łożyci e l

za wod owych

D ora d ców

fi rm y

i _s u p e rwi zj a m i

Ka ri e ry

Wi D oK.


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

9 9

P Po os st ta aw w K Kll ii e en nt ta a w w s se er rc cu u s sw wo ojj e eg go o b bii z zn ne es su u

P Pa at tr ry yc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

" M i e j se rce i p a trza j w s e rce . . . " Rom a n tyczn oś ć, Ad a m M i cki e wi cz

S zu ka j ąc

n a sze g o

j a ki m i

n owych

p om ys łów,

d zi a ła n i a

b i zn e s owe g o,

d zi a ła m y n a ryn ku ,

n a szym

kl i e n tom ,

a n am

czyn i m y

kol e j n y

m od e l i

b i zn e sowych .

p od kre śl a l i śm y,

O kre śl a l i śm y

ka n a ły,

j a ki m i

e m ocj on a l n y

krok

że

i ch ,

i

d róg

od

i

rozwi ąza ń

ki l ku

tyg od n i

ofe ru j ąc kon kre tn e u s łu g i ,

okre ś l on e zys ki .

w

już

zm i e rza j ących

ki e ru n ku

W

os i ą

p op rze d n i ch

ka żd e g o

d e fi n i owa l i ś m y

ch ce m y

im

e m ocj on u j ący

im

l u pę

s p os ob y

w p ołowi e d rog i ,

czy

we ryfi ka cj i

p owi n n i

ofe ru j e m y

D zi s i a j

m od e l u

p od

m i e s i ę czn i ka

b i zn e s owe g o

j a ką

d os ta rcza ć.

el em en t

wi ę ce j

u s p ra wn i e n i a

n u m e ra ch

m od e l u

wa rtoś ć

b i e rze m y

u s p ra wn i e n i a

d os ta rcza j ące kon kre tn ą wa rtoś ć

B ę d ąc m n i e j

p ol e p s ze n i a ,

do

a

p rzys ze d ł

b i zn e s owe g o,

czyl i

d zi s i a j

n a s zych

n i e j e d n okrotn i e

b yć

i

ta kże

kl i e n ci .

okre ś l a l i ś m y

cza s

na

re l a cj e

z

b a rd zi e j

kl i e n ta m i .

D l a cze g o kl i e n ci ku p u j ą to, co i m ofe ru j e m y? O d p owi a d a j ąc krótko – d l a korzyś ci ora z

dla

i

osi ąg n i ę ci a

och otę

al e

na

n p.

ku p u j ą

wła sn ych

włos ki e

ce l ów.

Nie

j e d ze n i e ,

zwi ę ks zon e

nie

ku p u j ą

ku p u j ą

p i zzy

j a ko

j e a n s ów

za i n te re s owa n i e

i ch

ta ki e j ,

tyl ko

G al l i an o

os ob ą.

dla

za s p oka j a j ą

s a m ych

Nie

g łód

j e a n s ów,

ku p u j ą

C V,


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

a

g wa ra n cj ę

ca łe g o

d osta n i a

p roce su ,

p rod u kt

czy

al e

1 10 0

si ę

na

ra cze j

u słu g a ,

którą

rozm owę

kwa l i fi ka cyj n ą.

p rzys p i e s ze n i e

s p rze d a j e m y,

i

j est

Nie

rozwój

i ch

kom p l e tn a ,

ku p u j ą

sesj i

ka ri e ry

gdy

j est

d ora d cze j

za wod owe j .

zwi ąza n a

z

czy

Ka żd y

u s łu g ą,

j a ką kl i e n t sa m sob i e ś wi a d czy p op rze z n a b yci e te g o, co ofe ru j e m y. D b a łoś ć o to, a b y

p rod u kt s łu żył kl i e n towi zg od n i e z j e g o ocze ki wa n i a m i , ś wi a d czy o tym , że za l e ży n a m

n a tym ,

a b y m i ę d zy n a m i

kl i e n ta

u trwa l i

si ę

a kl i e n te m

p rze kon a n i e ,

p ows ta ła re l a cj a ,

że

zm i a n a

n a b a zi e które j

d os ta wcy

(d ora d cy,

w ś wi a d om oś ci

tre n e ra ,

coa ch a )

ch ce m y

b u d owa ć

łączyła b y si ę ze zn a czn ym ryzyki e m i kos zta m i (B u re s i i n . , 2 0 1 6 ).

J a ko

z

d osta wcy

p owi n n i ś m y

p oszcze g ól n ym i

m aj ą

b yć

do

kol e i

s e g m e n ta m i

osob i ste ,

sp rowa d za ć

z

czy

kl i e n tów

m oże

p oj e d yn cze j

okre ś l i ć

ora z

zb l i żon e

tra n s a kcj i ,

j a ki e g o

czy

do

j a ki

rod za j u

re l a cj e

ch a ra kte r

m aj ą

on e

za u tom a tyzowa n ych ?

m oże

n a s ta wi on e

będ ą

p rzyj ąć.

C zy

C zy

będ ą

si ę

d łu g ote rm i n owo?

O p rócz ch a ra kte ru wa żn y j e s t równ i e ż ce l re l a cj i tj . p ozys ki wa n i e n owych kl i e n tów czy

b a rd zi e j

b yć n a

za l e ży

za trzym a n i e

zwi ę ksze n i u

od

te g o

na

tych

już

p ozys ka n ych .

p rzych od ów z

j a ki m

e ta p i e

A m oże

p os i a d a n ych

j est

n a s za

p u n kt

re l a cj i ?

d zi a ła l n oś ć,

ci ę żkoś ci

(C l a rk i

czy

in.,

j est

to

p os ta wi on y

2 0 1 2 ).

ma

Ws zys tko

p oczątkowa

fa za ,

czy m oże j u ż e ta p „ s ta re g o d ob re g o m a łże ń s twa ” .

N a wi ązywa n i e

i

u trzym ywa n i e

re l a cj i

z

kl i e n ta m i

to

kl u czowa

u m i e j ę tn oś ć

ka żd e g o

p rze d si ę b i orcy, a za te m i n a s za . D u żo ła twi e j j e s t u trzym a ć d otych cza s ową re l a cj ę n i ż

zd ob yć

n owe g o

kl i e n tów

n owym i

zn u że n i a .

re l a cj i ,

kl i e n ta .

m oże

D e cyd u j ąc

m oże m y

si ę

Wa rto

o

p rowa d zi ć

na

ocze ki wa ć

tym

do

s tra te g i ę

p a m i ę ta ć,

g d yż

wycze rp a n i a

b u d owa n i a

kon kre tn ych

fi n a n s owe g o

trwa łych

korzyś ci

czyt.

i

• l e p sze j org a n i za cj i p roce s u ob s łu g i kl i e n ta ;

• l e p sze g o d ostosowa n i a ofe rty d o p otrze b kl i e n ta ;

• zwi ę ksze n i a sp rze d a ży;

• re d u kcj i kosztów ca łkowi tych d zi a ła l n oś ci ;

• re kl a m y sze p ta n e j (i p ra wd op od ob n i e n owych kl i e n tów);

s tra con ych

p s ych i czn e g o

d łu g ote rm i n owych

(P e trykows ka ,

• l e p sze j kom u n i ka cj i z kl i e n te m ;

• d ob re j op i n i i .

za s tę p owa n i e

201 3)

m. in. :


1 11 1

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

Nie

wi e sz

C h ce sz

j ak

d op a s owa ć

u sp ra wn i ć

p roce s

ofe rtę

do

s woi ch

kom u n i ka cj i

ch ce sz zwi ę kszyć sp rze d a ż,

z

kl i e n tów?

nimi?

P os ta w

zre d u kowa ć kos zty,

P os ta w

na

na

trwa łe

b yć p ol e ca n ym

i

trwa łe

re l a cj e .

re l a cj e .

Wre s zci e

m i e ć d ob rą op i n i ę ?

P osta w n a trwa łe re l a cj e .

Trwa łe

re l a cj e

Loj a l n ość

m oże

w stosu n ku

zl e ce n i a

i

do

e tc.

b yć

n a s,

ora z

s yste m a tyczn y

d ru g i

to

wym i a r

p ozi om

wyn i ki e m

z

rozu m i a n a

n a s ze j

j a ko

za ku p

d wu wym i a rowo

n a s zych

za ch owa n i e

n a s zych

u s łu g .

P i e rws zy

m u si m y

tym

b yć

i

l oj a l n oś ci

tj .

j a ko

u s łu g ,

za ku p owe

(P e trykows ka ,

e m ocj on a l n e j ,

kl i e n te m

s a tys fa kcj i

d zi a ła l n oś ci ,

tzw.

b e h a wi ora l n y

l oj a l n ości

P ra cu j ąc

za u fa n i a ,

wyżs zy

g otowi

p ozytywn a

p rod u któw,

które

wym i a r

2 0 1 3 ).

do

tra n s a kcj i

z

kl i e n te m

ora z

p os ta wa

m i e j s ca

ci ąg łe g o

zwi ąza n y

z

kl i e n ta

re a l i za cj i

e m ocj a m i ,

że

l oj a l n oś ci

im

wyżs zy

za ku p owe j .

i n te re s owa n i a

2 0 1 6 ).

n as.

kon s e kwe n tn y

p od kre ś l i ć,

p ozi om

d łu g otrwa łe j

wzg l ę d e m

ozn a cza

j est

Wa rto

od g a d ywa n i a j e g o p otrze b i za s p okoj e n i a i ch (M ora wi e tz,

p ozytywn e j

kl i e n tów

si ę

nim,

Wa ru n ki e m za wa rci a

ws p ółp ra cy

j est

od czu ci e

sa tysfa kcj i kl i e n ta z kon ta ktu z n a m i . Kl i e n t m u s i m i e ć p e wn oś ć, że ch ce m y za s p okoi ć

j e g o p otrze b y, a n i e u zys ka ć s zyb ki zys k j e g o kos zte m .

P roce s b u d owa n i a re l a cj i z kl i e n te m m ożn e p od zi e l i ć n a 3 e ta p y (M ora wi e tz, 2 0 1 6 ):

1 . p i e rwszy kon ta kt z kl i e n te m ;

2 . p rze kon a n i e kl i e n ta d o za ku p u towa ru /u s łu g i ;

3 . ob słu g a p osp rze d a żn a .

Co

rob i ć,

aby

już

od

p oczątku

b u d owa ć

d ob rze

i

trwa l e ?

(p or.

Trzci ń s ka ­S i e ra cka ,

2 0 1 6 ; M ora wi e tz, 2 0 1 6 ).

• •

D Db ba ajj

o o re re ll a ac cjj e e

si ę e m ocj e ,

za d b a ć

o

n na a

k ka aż żd dy ym m

e et ta ap pii e e

w ws sp pó ółłp pra ra c cy. y.

W

p i e rws zym

czyl i ta k zwa n y e fe kt p i e rws ze g o wra że n i a .

wi e d zę ,

czyl i

u m ożl i wi ć

kl i e n tom

p ozn a n i e

kon ta kci e

z

n am i

l i czą

N a d ru g i m e ta p i e p owi n n i ś m y

n as

w

ta ki m

za kre s i e ,

na

j a ki

m a j ą och otę .

• •

P Po oz zn na ajj

s sw wo oii c ch h

k kll ii e en nt tó ów. w.

Kom u n i ka cj a

z

kl i e n te m

j est

tym

e fe ktywn i e j s za ,

im

l epi ej

zn a m y n a sze g o kl i e n ta .

• •

S Sk ku up p

u uw wa ag gę ę

za a n g a żowa n i a

n na a

i

k kll ii e en nc cii e e..

u wa g i .

Kl i e n t

sytu a cj i p ozosta n i e wys łu ch a n y.

B u d owa n i e

m u si

m i eć

re l a cj i

p oczu ci e

z

że

kl i e n te m

j est

wym a g a

wa żn y

i

że

w

cza s u ,

ka żd e j


1 12 2

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

• •

M My yś śll

jj a ak k

n a l e ży

k kll ii e en nt t..

troch ę

z

W

kon ta kci e

n i ej

wyj ś ć,

kl i e n t

m yś l ąc

s p rze d a wca ,

ta k

j ak

kl i e n t.

nie

za p om i n a j ąc

N i e u s ta n n i e

o

s woj e j

s p ra wd za j

rol i ,

p ozi om

za d owol e n i a ze wsp ółp ra cy.

• •

W Wy yp prz rz e ed dz za ajj

p po ot trz rz e eb by y

k kll ii e en nt tó ów. w.

An a l i zu j

a ktu a l n e

i

p rog n ozu j ,

na

j a ką

form ę

wsp ółp ra cy wa rto p os ta wi ć w p rzys złoś ci .

• •

S Sz zy yb bk ko o

o od dp po ow wii a ad da ajj

n na a

p py yt ta an n ii a a..

N aj l epi ej

od

ra zu ,

j eśl i

nie

j est

to

m ożl i we ,

to

m a ksym a l n i e w ci ąg u 2 4 h .

• •

o

B Bą ąd dź ź

w w

za p e wn i a j

p ostę p

• •

k ko on nt ta ak kc cii e e..

ocze ki wa n i a ,

o

d oskon a łe

p ra c,

N Na ag g ra ra d dz za ajj

E fe ktywn y

p ozi om

d os ta rcze n i e

i n form u j

z za a

kon ta kt

za d owol e n i a ,

o

ll o ojj a all n no oś ść ć..

z

kl i e n te m

od p owi a d a j

ofe rowa n e j

kol e j n ych

D os tos u j

e ta p a ch

p rog ra m

na

to

czę s ty

p yta n i a ,

p rze z

Ci ebi e

zl e ce n i a .

kon ta kt.

wyj a ś n i a j

wa rtoś ci .

Wyj a ś n i a j

l oj a l n oś ci owy

do

P yta j

wątp l i woś ci ,

M on i toru j

i

d ora d za j .

rozm i a ru

i

s p e cyfi ki

twoj e j d zi a ła l n ości ora z twoi ch kl i e n tów.

• •

B Bą ąd dź ź w wy yro ro z zu um m ii a ałły. y.

D ostosu j

ofe rtę .

fi n a n sowo

al e

w

W

Zrozu m

ra zi e

d łu g i e j

p otrze b y

p otrze b y

kl i e n ta

op u ś ć

p e rs p e ktywi e

i

wyj d ź

ce n ę .

m oże s z

n a p rze ci w

M oże

zys ka ć

j eg o

krótkotrwa l e

l oj a l n e g o

ocze ki wa n i om .

„ s tra ci s z”

kl i e n ta ,

który

n i e co

b ę d zi e

p ol e ca ł C i ę i n n ym .

• •

B Bą ąd dź ź

ll u ud dz zk kii ..

Daj

si ę

p ol u b i ć.

Wyś l i j

życze n i a .

Rozm a wi a j ,

rozm a wi a j ,

rozm a wi a j .

S ta ń si ę p rzyj a ci e l e m b i zn e s u kl i e n ta .

Kom u n i ka cj a

z

d ru g i m

m yśl e ć ta k,

nie

j ak

fu n d a m e n te m

człowi e ki e m

p a rtn e rski m ,

a

j e st

który

ma

j est

si ę

p oczątki e m

rozwi j a ć

j a k n a sz p a rtn e r.

sp rze d a wca

„ we j ść w b u ty kl i e n ta ” .

ka żd e j

z

re l a cj i .

rozl u źn i e n i a

s u kce s e m ,

O zn a cza to,

(B u re s

i

in.

P ozn a ć g o,

Za p rze s ta n i e

ka żd e j

wi ę zi .

ob owi ązu j e

C h ce m y

s łu ch a ć i

s p rze d a ć

we wła ś ci wym

W

ka żd ym

za s a d a ,

że s p rze d a wca m u s i

2 0 1 6 ).

kom u n i kowa n i a

że b y

m yś l e ć ta k,

n a s ze

cza s i e ,

si ę

zwi ązku

s ta ra ć

si ę

j a k kl i e n t,

u s łu g i ,

m u si m y

ora z we wła ś ci wy

sp osób od p owi a d a ć n a j e g o p otrze b y i ocze ki wa n i a .

N a sa m kon i e c j e szcze j e d n a za s a d a . 2 0 /8 0 zn a n a j a ko za s a d a P a re ta (E n cykl op e d i a

Za rząd za n i a ,

i

op i sa ł

2 0 1 6 ).

za sa d ę

Am e ryka ń s ki

2 0 /8 0

j a ko

te ore tyk

u n i we rs a l n e

za rząd za n i a ,

p ra wo

J os e p h

od n os zące

si ę

J u ra n ,

do

s form u łowa ł

a l oka cj i

za s ob ów.

W p od a wa n ych p rze z s i e b i e p rzykła d a ch J u ra n p owoływa ł s i ę n a p ra ce P a re ta (Vi l fre d

P a re to

2 0 /8 0

za j m owa ł s i ę

j eg o

za g a d n i e n i e m

n a zwi ski e m .

Z Za as sa ad da a

n i e równ e j

P Pa are re t ta a

d ys tryb u cj i

op i s u j e

wi e l e

b og a ctwa )

zj a wi s k

z

i

n a zwa ł za s a d ę

ob s za ru

e kon om i i


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

i

za rząd za n i a ,

p e wn ych

p rzyn osi

zg od n i e

za sob ów.

n am

1 13 3

z

Te ori a

80%

którą

20%

b a d a n ych

ora z d oś wi a d cze n i e

p rzych od ów

ze

ob i e któw

wi e l u

s p rze d a ży.

J eśl i

fi rm

ta k

zwi ąza n ych

p otwi e rd za

j est

to

j est

i ż 20%

wa rto

z

80%

kl i e n tów

za s ta n owi ć

si ę

n a d p a rom a p yta n i a m i (p or. B u re s i i n . , 2 0 1 6 ) :

• Ki m są l u d zi e z g ru p y 2 0 % , którzy g e n e ru j ą n a m 8 0 % p rzych od ów? C zy i ch d ob rze

zn a m ?

• C zy p osi a d a n e o n i ch i n form a cj e s ą a ktu a l n e ?

• J a ki e m a j a p l a n y rozwoj owe n a p rzys złoś ć?

• J a ka j e st i ch kon d ycj a fi n a n s owa ?

• J a k są re g u l owa n e p rze z n i ch n a l e żn oś ci ?

• J a k wyg l ąd a a ktywn oś ć kon ku re n cyj n a fi rm d l a n a s zych kl i e n tów?

Po

co

m am y

p rzych od ów,

to

j a ki

wi e d zi e ć?

g e n e ru j ą

Ab y

kl i e n ci

n i e kon i e czn i e za l e żn ych od n a s ,

p rzyn oszą

n am

80%

nie

zys ków

z

oka za ło

si ę,

s e g m e n tów

n a l e że ć

do

z

dnia

kl u czowych ,

p rze s ta n i e p łyn ąć.

m og ą

że

z

D od a tkowo,

n a s zych

na

d zi e ń

różn ych

s tru m i e ń

p rzyczyn ,

n i e za ws ze ci ,

„ u l u b i e ń ców” ,

al e. . .

którzy

równ i e ż

z n i m i m u si m y u m i e ć zb u d owa ć i rozwi j a ć p a rtn e rs ki e re l a cj e .

S ta wi a j ąc

we j d źm y

Kl i e n tów

w

a kce p tu j m y,

i ch

w

b u ty

ch wa l m y,

s e rcu

i

n a s ze g o

p rze d e

b ąd źm y

b i zn e s u ,

ws zys tki m

za

n i ch

n a s zych

u wa żn i e

wd zi ę czn i ,

d zi a ła l n oś ci ,

i ch

p ozn a j m y

s łu ch a j m y,

b ąd źm y

wob e c

i ch ,

d oce n i a j m y,

n i ch

u p rze j m i ,

ob d a rzm y i ch u wa g ą (Tra cy, 2 0 1 6 ) i we d łu g złote j za s a d y e tyki t tra ra k kt tu u jj m my y t ta ak k,, jj a ak k s sa am m ii

c ch hc cii e ell ii b by yś śm my y b by yć ć t tra ra k kt to ow wa an n ii .

I n we s tu j ąc w te n

s p os ób ,

od n i e s i e m y korzyś ci

za równ o

n a p ozi om i e e m ocj on a l n ym j a k i fi n a n s owym .

1 . B u re s I . , Re h u l ka P. , 1 0 za s a d b u d owa n i a trwa łych re l a cj i z kl i e n te m , G l i wi ce 2 0 1 6 . 2 . C l a rk T. , O ste rwa l d e r A. , P i g n e u r Y. , M od e l b i zn e s owy TY, G l i wi ce 2 0 1 2 . 3 . P e trykowska J . , Kszta łtowa n i e re l a cj i z kl i e n ta m i j a ko p od s ta wa b u d owa n i a l oj a l n ości , w: Kszta łtowa n i e l oj a l n ości kon su m e n cki e j , (Re d . ) A. Wi ś n i e ws ka , Wyżs za S zkoła P rom ocj i , Wa rsza wa 2 0 1 3 . 4 . M ora wi e tz S . , J a k b u d owa ć re l a cj e z kl i e n ta m i ? h ttp : //n f. p l /m a n a g e r/j a k­b u d owa c­re l a cj e ­z­kl i e n ta m i , , 1 4 2 8 2 , 6 8 , d ostę p : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 6 . 5 . Trzci ń ska ­S i e ra cka D . , J a k b u d owa ć re l a cj e z kl i e n ta m i ? , 2 0 1 6 , h ttp : //www. n e ta ka d e m i a . p l /a rtyk­j a k­b u d owa c­ re l a cj e ­z­kl i e n ta m i . p h p , d os tę p : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 6 . 6 . E n cykl op e d i a Za rząd za n i a , h ttp s : //m fi l e s . p l /p l /i n d e x. p h p /D i a g ra m _P a re to, d ostę p : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 6 . 7 . B ri a n Tra cy, S i e d e m kl u czy d o n a wi ązywa n i a re l a cj i z kl i e n ta m i , 2 0 1 6 , h ttp : //b l og . b ri a n tra cy. p l /ta g /b u d owa n i e ­ re l a cj i ­z­kl i e n te m /, d ostę p : 2 4 . 0 2 . 2 0 1 6 .

P Pa at try ryc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

C oa ch ,

D ora d ca

Aka d e m i i

Za wod owy,

E kon om i czn e j

wi e l ol e tn i e

E kon om i s tka ,

w P ozn a n i u ,

d oświ a d cze n i e

w

Za łożyci e l ka

S zkoły G łówn e j

s p rze d a ży

w

p i on i e

F u n d a cj i

H a n d l owe j

Rozwoj u

O sob i ste g o

ora z U n i we rsyte tu

b a n kowoś ci

korp ora cyj n e j

S ta rtG O !

Ab sol we n tka

S WP S w Wa rsza wi e .

j ed n eg o

z

n a j wi ę kszych

P osi a d a

b a n ków

w P ol sce . Aktywn i e d zi a ła w ś rod owi s ku os ób p os zu ku j ących s woj e g o m i e j sca n a ryn ku p ra cy. Au torka wa rszta tów

a ktywi zu j ących „ Wra ca s z d o g ry” ora z „ M a m a n a trop i e p ra cy” . W s woj e j p ra cy p rom u j e m yśl e n i e o ści e żce ka ri e ry

p rze z p ryzm a t m od e l i b i zn e s owych . J e j m otto to: „ Ws ta ń i d zi a ła j ! ”


1 15 5

II II II K en Ko on n fe fe re re n nc cjj a a C Co oa ac ch h ,, Tr Tre ne er, r, D Do ora ra d dc ca a z za aw wo od da am m ii X XX XII w wii e ek ku u

W Wy yd dz zii a ałł

F Fii ll o oz zo ofi fi ii

Ł Łó ód dz zk kii e eg go o są

C oa ch ,

od b ę d zi e

si ę

og rom n e j

p a sj i

i

różn e

o

22

i

i

23

U UM MC CS S

III

kwi e tn i a

n owych

W Wy yd dz zii a ałł

O g ól n op ol s ki e j

za wod a m i

XXI

201 6

za a n g a żowa n i a

i

o ora ra z z

Kon fe re n cj i

wi e ku

roku

w

w

N a u kowo

w

rozwoj u

d yscyp l i n a ch ,

os ob i s te g o.

p oka za ć

P op rze z

i ch

p os ze rza n i e

d zi e d zi n a ch

i

z

Kon fe re n cj a

kon fe re n cj ę

n a u kowy

U Un n ii w we ers rs y yt te et tu u

– S zkol e n i owe j

P rze d s i ę b i orczoś ć

Lu b l i n i e .

org a n i za torów

d oś wi a d cze ń

Z Za arz rz ą ąd dz za an n ii a a

i

p a s j ą,

j est

coa ch i n g u ,

ch ce m y

p ra ktyczn ych

która

wyn i ki e m

u p ows ze ch n i a n i e

To ta kże od p owi e d ź n a cora z wi ę ks ze za i n te re s owa n i e ,

form y

tych

D ora d ca

p ra ktyki

d ora d ztwa .

S So oc cjj o oll o og g ii ii

org a n i za tora m i

Tre n e r,

wi e d zy,

ii

tre n e rs twa

j a ki m

ci e s zą s i ę

p rom owa ć

ch a ra kte r

wi e d zę

ora z

tkwi ący

w n i ch p ote n cj a ł d l a rozwoj u człowi e ka .

D DL LA AC CZ ZE EG GO O P PR RZ ZE ED DS SII Ę ĘB BII O OR RC CZ ZO OŚ ŚĆ Ć Z Z PA PAS SJ JĄ Ą? ?

Wi e rzym y,

że

aby

za a n g a żowa n i e

z z p pa as sjj ą. ą

os i ąg n ąć

ora z p a s j a .

D e d yku j e m y

s u kce s

III

w

e d ycj a

os ob om

tym ,

co

rob i s z,

Kon fe re n cj i

p os zu ku j ącym

p otrze b n e

p oś wi ę con a

i n s p i ra cj i

do

j est

a u te n tyczn e

j est p prz rz e ed ds sii ę ęb bii o orc rcz zo oś śc cii

d os kon a l e n i a

wła s n e g o

b i zn e su ora z m ożl i woś ci rozwoj u p ra cown i ków i l i d e rów.

N a swoj e j

wła śn i e

d rod ze p rze d s i ę b i orcy i

d zi ś

sta wi a s z

n i e d ostrze g a l n e ,

Kon fe re n cj i

j est

j e st

sku te czn ym

czoło

na

p om oc

m a n a g e rowi e n a p otyka j ą wi e l e wyzwa ń .

p rob l e m om ,

wyci ąg n i ę ci e

w

p rowa d ze n i e m

rę ki .

p os zu ki wa n i u

b i zn e s u .

a

i ch

rozwi ąza n i e

G łówn ym

od p owi e d zi

Za s zcze p i m y

ch oć

za d a n i e m

na

w

B yć m oże

p yta n i a

j e s zcze

te g oroczn e j

zwi ąza n e

u cze s tn i ka ch

ta kże

ze

i d eę

tu rku sowych org a n i za cj i .

Kon fe re n cj a to oka zj a d o p os ze rze n i a wi e d zy i

a

ta kże

foru m

e ksp e rtów

do

wym i a n y

op i n i i

p rze d s i ę b i orców,

i

u m i e j ę tn oś ci

kon fron ta cj i

n a u kowców,

o n owa tors ki e n a rzę d zi a ,

wła s n ych

d ora d ców,

d oś wi a d cze ń

tre n e rów

i

z

wi e d zą

coa ch ów,

na

co

d zi e ń wsp ółp ra cu j ących z fi rm a m i .

Za p rosi l i śm y

sp e cj a l i stów

wyb i tn ych

i

a u toryte ty

d oświ a d czon ych

to

m. in. :

p re l e g e n tów

d de es sii g gn n

z

d zi e d zi n y

p rze d s i ę b i orców.

t th h ii n nk kii n ng g ,,

p rze d s ta wi ci e l i

coa ch i n g u ,

Kon ce p cj e ,

m me en nt to ori ri n ng g ,,

ś wi a ta

tre n e rs twa

do

s st to ory ryt te ell ll ii n ng g ,,

których

T Th he eo ory ry

n a u ki

i

i

p ra ktyków

d ora d ztwa ,

n a wi ążą

U U ,,

u us se er r

n asi

a

ta kże

m ówcy

e ex xp pe eri ri e en nc ce e..


1 16 6

II II II K en Ko on n fe fe re re n nc cjj a a C Co oa ac ch h ,, Tr Tre ne er, r, D Do ora ra d dc ca a z za aw wo od da am m ii X XX XII w wii e ek ku u

D DL LA A K KO OG GO O J JE ES ST T TA TA K KO ON NF FE ER RE EN NC CJ JA A? ?

D o u cze stn i ctwa w kon fe re n cj i za p ra s za m y:

• p rze d si ę b i orców, wła ś ci ci e l i fi rm , p rze d s ta wi ci e l i za rząd u ;

• d yre ktorów, m e n a d że rów, l i d e rów;

• coa ch ów, tre n e rów, d ora d ców, p s ych ol og ów i os ob y p rofe s j on a l n i e u d zi e l a j ące

wsp a rci a w b i zn e s i e ;

• p rze d sta wi ci e l i świ a ta n a u ki ;

• osob y d zi a ła j ące w a d m i n i s tra cj i p u b l i czn e j ;

• p a sj on a tów rozwoj u os ob i s te g o;

• ora z wszystki ch za i n te re s owa n ych te m a tyką kon fe re n cj i .

C CO O Z ZY YS SK KA AS SZ Z? ?

U cze stn i cząc w Kon fe re n cj i zys ka s z d wa d n i p e łn e wi e d zy coa ch i n g owe j ,

d ora d cze j

ora z

u m i e j ę tn ości ,

P ol ski .

ca łe

które

B ę d zi e sz

m n ós two

zd ob ę d zi e s z

m i eć

te ż

p ra ktyczn ych

na

n a rzę d zi ,

wa rs zta ta ch .

s za n s ę

na

P ozn a s z

rozwi ąza ń

i

wyj ątkowych

wyl os owa n i e

tre n e rs ki e j i

p rzyd a tn ych

l u d zi

ce n n ych

G GD DZ ZII E E N NA AS S S SZ ZU UK KA AĆ Ć? ?

fa n p a g e n a F a ce b ooku

www. fa ce b ook. com /kon fe re n cj a ctd

wyd a rze n i e n a F a ce b ooku

www. fa ce b ook. com /e ve n ts /1 3 9 7 9 7 3 8 3 0 5 6 2 0 8

stron a kon fe re n cj i

www. kon fe re n cj a ctd . p l

S e rd e czn i e za p ra sza m y i d o zob a cze n i a 2 2 i 2 3 kwi e tn i a 2 0 1 6 r. – Kom i te t

O rg a n i za cyj n y: M a g d a l e n a B a n ks , Ka rol i n a Żm u d zka , Ka rol i n a D ąb rows ka .

z

ca łe j

n a g ród .


1 17 7

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

P Pr re ez ze en nt ta ac cjj a a m ma ar rk kii o os so ob bii s st te ejj w w II n nt te er rn ne ec cii e e

B Be ea at ta a Ś Św wii e ec cz za ak k

M a s z j u ż s tworzon y p rze ka z, w

form a ch

d ru kowa n ych , świ a tu

PR

j e st

te g o

F i rm y

te ra z

p ora

p rzyszła

j e ste ś

n a rzę d zi e m

wyp rom owa n i e m a rki

si ę te ch n ol og i i

za

ki m

świ e tn ym

wi e sz j a k p rom owa ć s i e b i e

tra d ycyj n ych ,

i

co

kom u n i ka cj i

ora z ch ron i e n i e j e j

p om ocą na

za p re ze n towa n i e

ofe ru j e s z

fi rm owe j

p rze d

i

m a te ri a łów

w

os ob i s te j .

u s zcze rb ki e m .

i n te rn e ci e .

J eg o

za d a n i e m

j est

W d ob i e rozwi j a j ących

m e d i a s p ołe czn oś ci owe d a ły l u d zi om m ożl i woś ć wp ływa n i a n a i n n ych .

p rze sta ły

wyd a wa ć

m i l i on y

na

tra d ycyj n e

re kl a m y

na

rze cz

p rom ocj i

i n te rn e towe j . C óż to ozn a cza d l a twoj e j m a rki ? A wła ś n i e to, że i m wi ę ce j l u d zi otwi e ra

si ę

i

na

m ed i a

i n te rn e towe ,

e ksp on owa n i a

od krywa ć

j ej

si e b i e

tym

twoi m

i n n ym

s ze rs ze

wyb ra n ym

l u d zi om ,

a

C h cąc si ę sa m od zi e l n i e p rom owa ć,

a ktywn i e .

Co

to

zn a czy

b i e rn i e ?

p ozosta j e n a sta łe w s i e ci

g oog l e ’ owych

b a rd zi e j a ktywn i e :

p rowa d ząc

i

p om og ą

ci

od b i orcom .

i n te rn e t

m i ej

J ak

j est

p rom owa n i a

P rom u j ąc

do

ś wi a d om oś ć,

ra z

p ote n cj a l n i

m ożl i woś ci

za m i e ś ci s z

te g o

s woj ą

s woj e j

m a rki

m a rkę ,

d os kon a łym

d aj esz

n a rzę d zi e m .

że m oże s z to rob i ć b i e rn i e l u b

i n form a cj ę

w

i n te rn e ci e

to

on a

od b i orcy b ę d ą n a n i ą tra fi a ć m i m owol n i e p rzy

M oże s z

j ed n ak

p od e j ś ć

do

p rom owa n i a

si ebi e

tworząc p rofi l i za m i e s zcza j ąc wp i s y n a fora ch s p ołe czn oś ci owych ,

b l og a ,

wi d oczn ości ,

i

p oszu ki wa n i a ch .

m asz

s tron ę

i n te rn e tową,

wys yła j ąc

m oże s z s korzys ta ć z u s łu g

p rofe s j on a l n i e

a g e n cj i

wyp rom owa ć

twoj ą

e ­m a i l e .

J e że l i

P R. Ag e n cj e

m a rkę ,

te

za l e ży

m aj ą

rozs ła wi ć

ci

na

d u że

twoj e

d u że j

kon ta kty

n a zwi s ko.

P Pro ro m mo ow wa an n ii e e m ma ark rkii z za a p po om mo oc cą ą e e­ ­m ma aii ll a a

S ztu ką

j e st

p i sa n i e

d ob rych

kom u n i ka cyj n ym i n a j czę ś ci e j

p rze wa żn i e

w e ­m a i l u

d rog ą

m a i l ową,

j e st n i e zwykl e

e ­m a i l i .

u żywa n ym .

tote ż

wa żn e .

E ­m a i l e

b a rd zo

n a rzę d zi e m

D l a cze g o? Kom u n i ka cj a od b ywa s i ę d zi s i a j

u m i e j ę tn oś ć

za p re ze n towa n i a

J a k wi ę c op a n owa ć tę

za sa d p i sa n i a e ­m i a l i i i ch wys yła n i a .

wa żn ym

s ztu kę ?

os ob i s te j

Za czn i j

od

m a rki

p ozn a n i a


D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

Ki e d y

wysyła sz

n a zwy

kon ta

od b i orca

i

m ai l a

d okła d n i e

za a d re su j

do

syg n a tu ry,

zn a j om e g o

które

wi e d zi a ł,

g o d o kon kre tn e j

1 18 8

w

ce l a ch

od zwi e rci e d l a j ą

od

kog o

os ob y.

za wod owych ,

twoj ą

otrzym u j e

J e że l i

m a rkę .

p owi n i e n e ś

D l a cze g o?

wi a d om oś ć.

u żywa ć

Po

Wys yła j ąc

n i e otrzym a s z od p owi e d zi ,

to,

by

e ­m a i l a

od cze ka j

tyd zi e ń

os ob i s te g o

a d re s u

i n a p i sz j e szcze d wa e ­m a i l e , za n i m p rze j d zi e s z d a l e j .

J e że l i

j e ste ś

e ­m a i l .

sa m od zi e l n ym

wa żn e ,

że b y

twoj a

wi a d om ość

e ­m a i l i n g ową,

p osi a d a sz),

n u m er

P a m i ę ta j !

re a l i za cj i

To

do

za d a ń

p rze d s i ę b i orcą

s yg n a tu ra

ci e b i e

n a l e ży

m a rki .

e ­m a i l owa ,

za wi e ra ła

te l e fon i czn y,

a d re s

a d re s

j a ki e

troch ę

za

u żywa ć

ka żd ym

b l og a ,

e ­m a i l

d e cyzj a ,

Wys ta rczy

p owi n i e n e ś

ra ze m

s tron y

ora z

a

twoj a

(j e że l i

os ob i s te j

e ­m a i l owe

kre a tywn oś ci

wys yła s z

i n te rn e towe j

d e kl a ra cj e

za s ob y

j ak

m a rki .

u wzg l ę d n i s z

m a rka

do

za czn i e

si ę

wyróżn i a ć.

B a rd zo

wa żn a

j e st

C zym

si ę

Te m a t

p owi n i e n

ki e rowa ć

p rze czyta n i a .

j e ste ś,

tre ś ć

j a ką

b yć

j ej

fi rm ę

wyra zi s ty

od b i orcy.

skła d n i

zd a ń ,

cze g o

wyj a ś n i ć

do

p rom u j ącą

za cząć?

tre ś ci

d l a cze g o

p rze j d ź d o

j ę zyka

n a s zą

Za czn i j

e ­m a i l a

nie

i

od

ta k,

by

do

m oże

i

b ył

m a rkę

te m a tu

w

dla

ce l u .

j eg o

C ze g o

P a m i ę ta j ,

n i eg o

P a m i ę ta j

s krzywd zi ć

do

ws p om n i e ć ki m

j a ki m

p rze czyta n i a .

tre ś ć?

e ­m i l a .

za ch ę ca j ący

wyp owi e d zi .

s i ę g o czyta ć.

zn i e ch ę ci ć

e ­m a i l i n g owa

p i s ze s z

rozwi n i ę ci a

od b i orcy

że b y ch ci a ło m u

aby

p rom ocj a

Od

d ob rą

e ­m a i l a p owi n i e n e ś s i ę p rze d s ta wi ć,

N a s tę p n i e

do

n api sać

n a wi ązywa ć

re p re ze n tu j e s z,

d op a s owa ć

N i e wła ści wa

i

tre ś ci

od p owi a d a ł n a j e g o p otrze b y,

sp ój n ości

J ak

tworze n i u ?

N a p oczątku

ocze ku j e sz od

kom u n i ka t

w

e ­m a i l a .

aby

zrozu m i a ły,

o za ch owa n i u

B a rd zo

twoj ą

wa żn e !

m a rkę !

J Ja ak k p pro ro m mo ow wa ać ć s sii e eb bii e e z za a p po om mo oc cą ą b bll o og ga a? ?

C zym

j e st

b l og ?

To

rod za j

d zi e n n i ka

i n te rn e towe g o,

w

którym

a u tor

d okon u j e

d od a wa n ych wp i sów. N a p e wn o s p otka łe ś s i ę z tym n a rzę d zi e m i n te rn e towe j p rom ocj i

bo

czy

j eg o

p op u l a rn ość

p rod u któw.

u zyska n i a

s ta l e

P om a g a

i n form a cj i

roś n i e .

J est

u p orząd kowa ć

zwrotn e j

od

to

d os kon a łe

wła s n e

m yś l i

od b i orców.

J a ki

n a rzę d zi e

i

i d ee,

p rom ocj i

j ak

p owi n i e n

te ż

b yć

d aj e

os ob y,

i d ei

m ożl i woś ć

b l og ,

by

n as

sku te czn i e p rom owa ł? P owi n i e n m i e ć p rze d e ws zys tki m wyra źn y p rofi l . C o to zn a czy?

A to,

że

wa żn a

p owi n i e n

j e st

j eg o

m i eć

okre ś l on ą

n a zwa ,

którą

te m a tykę ,

p owi n i e n e ś

zwi ąza n ą

z

d os tos owa ć

twoj ą

do

d zi a ła l n oś ci ą.

ch a ra kte ru

b l og a

B a rd zo

i

j eg o


1 19 9

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

u żytkown i ków.

b l og

od

I stotn a

i n n ych .

p rofe sj on a l n y

od b i orców.

w

wysyła n ych

a d re su

b l og a

te ż

j e st

p owi n i e n

b l og a

na

b yć

z

te g o

i n n ym i

p orta l a ch

wi zytówka ch ,

to

„ coś ”

co

a ktu a l n y

p a m i ę ta j

J e że l i

ws p ółp ra ca

i

re d a kcyj n y,

wp i s y.

e ­m a i l a ch ,

na

b l og

p roce s

p u b l i kowa ł

i stotn a

wi a ryg od n oś ć

Za kła d a j ąc

Za p l a n u j

i

te ż

P on a d to

wyg l ąd .

op ra cowywa ł

B a rd zo

j est

o

tj .

nie

p ozytywn i e

i

j eg o

kto,

i n te ra ktywn y

ce l u

o

g ru p i e

j ak

rob i ć

d od a n i e

s p ołe czn oś ci owych ,

n a wi ązywa n i e

i

ki e d y,

b ę d zi e s z

b l og e ra m i ,

b l og u

od różn i a

w

ora z

b l og

te ż

b ę d zi e

wyg a ś n i e .

i n form a cj i

j ak

m i eć

d oce l owych

czę s to

to

twój

o

b l og u

u m i e s zcze n i e

rozm owa ch

za wod owych

i p rywa tn ych .

J Ja ak k

s st tw wo orz rz y yć ć

S tron a

s st tro ro n nę ę

i n te rn e towa

i n form a cj i ,

co

b roszu ra ),

al e

D zi ę ki

z

stron i e

wi e l om a

czy

j e st

kroków,

które

ta k

j ak

b l og

n i e m ożl i we

nie

wyg a s a

l u d źm i ,

Od

p owi n i e n e ś

b bę ęd dz zii e e

j ak

b l og ,

gdy

kol e j n o

po

s ta łą

p u b l i ka cj i

s woj e j

i n te rn e towe j ?

aby

s tworzyć

p l a ka t,

tre ś ci .

kom u n i ka cj ę

zwol e n n i ków

s tron y

wykon a ć,

ci ąg łe j

m ma ark rkę ę? ?

(u l otka ,

i n te ra ktywn ą

p ozys ka ć

wła s n e j

s ob i e

i

t tw wo ojj ą ą

p u b l i kowa n ych

d ru kowa n ych

za p rze s ta n i e s z

m oże s z

tworze n i e

p pro ro m mo ow wa ać ć

a ktu a l i zowa n i e

m a te ri a łów

n a wi ąza ć

cze m u

za cząć

s sk ku ut te ec cz zn n ii e e

n i e u s ta n n e

p rzyp a d ku

m oże s z

d zi ę ki

cze g o

k kt tó óra ra

u m ożl i wi a

w

ta k

i n te rn e towe j

i n n ym i

p rod u któw.

ii n nt te ern rn e et to ow wą ą,,

O

d ob rą

m a rki ,

to

pi ęć

s tron ę

i n te rn e tową:

P i e rwszym

re re jj e es st tra ra c cjj a a

kroki e m

d do om me en n y, y,

na

tj .

d rod ze

za p i s u

tworze n i a

a d re s u

s tron y

i n te rn e towe j

i n te rn e towe g o,

za

j est

p om ocą

w wy yb bó ór r

które g o

ii

s sz zy yb bk ka a

od b i orca

b ę d zi e m óg ł zn a l e źć twoj ą s tron ę .

D ru g i m

swoi ch

kroki e m

j est

se rwe ra ch

dla

Trze ci m

d ob rze

kroki e m

za sta n ów

z zn na all e ez zii e en n ii e e

s e rwi s ów

j est

si ę

fi fi rm rm y y

www,

p prz rz y yg go ot to ow wa an n ii e e

n ad

ce l e m

twoj e j

h ho os st tii n ng go ow we ejj ,

kon t

która

p ocztowych ,

k ko on nc ce ep pc cjj ii

s tron y

s st tro ro n ny y

za p e wn i

te l e wi zj i

i

j a ki

m i e j s ce

i n te rn e towe j

ii n nt te ern rn e et to ow we ejj ..

i n te rn e towe j

ci

Ab y

to

wi ze ru n e k

na

i tp .

zrob i ć

ch ce s z

kszta łtowa ć za j e j p om ocą.

C zwa rty

krok

za m i e szczon e

to

na

z ze eb bra ra n n ii e e

s tron i e

ii

u up po orz rz ą ąd dk ko ow wa an n ii e e

i n te rn e towe j

m ma at te eri ri a ałłó ów, w

(te ks tów,

zd j ę ć,

które

m aj ą

fi l m ów

b yć

i tp . ).


2 20 0

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

P i ąty

krok

s sp po orz rz ą ąd dz ze en n ii e e

m ed i al n e,

P a m i ę ta j ,

aby

stron a

sp ój n a

m i a ła

i

z

p rze g l ąd a rka m i .

różn ym i

p rofe sj on a l n ym

m oże sz

u m i e j ę tn ości

i n te rn e tową

i p rom ocj i .

fi rm om ,

sob i e

i

p owi e rze n i e

tym

nie

m oże s z

w

I

nie

n a j wa żn i e j s ze

o

j ej

za wi e ra ć

ora z

m ob i l n a

i

kom p a tyb i l n a

i n te rn e towe j

i n te rn e towych

od p owi e d n i e j

d ys p on u j ąc

p ozycj on owa n i u ,

fu n kcj on a l n a ,

s tron y

wi tryn

p os i a d a j ąc

(ce n tru m

n e ws l e tte r).

b yła

s tworze n i a

p roj e ktowa n i u

p ora d zi ć

za p om i n a ć

on a

m e rytoryczn ą,

wi ze ru n kowym

Za l e ca m

ma

ka l e n d a rz,

za wa rtoś ć

wzg l ę d e m

d oświ a d cze n i a .

nie

B ę d zi e sz j ą s ku te czn i e p rom owa ł,

d ru kowa n ych

m oże sz

b og a tą

d oś wi a d czon ym

z

które

j ej

już

wi e d zy,

wła s n ą

b i e żące j

bo

s tron ą

a ktu a l i za cj i

Z p u n ktu m a rki os ob i s te j s tron a p owi n n a b yć p rom owa n a n a wi e l e różn ych

sp osob ów.

na

p od

e ell e em me en nt tó ów, w

kon ta ktowy,

e ste tyczn a

sa m

ll ii s st ty y

form u l a rz

m a te ri a ła ch

równ i e ż

s tron ę

typ u

na

g d y a d re s s tron y b ę d zi e s z za m i e s zcza ł

wi zytówki ,

l i s town i ki ,

s p otka n i a ch

i

na

u l otki ,

b ros zu ry.

wys tąp i e n i a ch

P rom owa ć

p u b l i czn ych .

P Pro ro m mo oc cjj a a m ma ark rkii z za a p po om mo oc cą ą s se erw rwii s só ów w s sp po ołłe ec cz zn no oś śc cii o ow wy yc ch h

W

p rom owa n i u

m a rki

os ob i s te j

b a rd zo

s ku te czn e

s e rwi s y

s p ołe czn oś ci owe ,

o których j u ż wsp om i n a ła m p od cza s p re ze n ta cj i b l og a i s tron y i n te rn e towe j . C zym on e

i

j ak

si ę

i n te rn e towe

za

i ch

sku p i a j ące

za i n te re sowa ń .

se rwi s u .

Wykorzys tywa n e

zn a n y

słu żą

j e st

p ra cod a wcą

wła sn e g o

do

te n

za wod u .

p rofi l u

G oog l e + , Twi tte r,

w

tych

do

d os tę p

do

p e wn o

Z

p u n ktu

s e rwi s a ch

Ab y

nie

p rofi l i

i

lub

rozrywki ,

ra z

os ob i s te j

wła ś ci wy

to

si ę

i

a

wa rto

od b i ór

j a k:

ka n a ł

cora z

M yś l ę ,

z

że

ra cj i

kom u n i ka cj i

s tworze n i e

F a ce b ook,

m a rki

krę g u

i n n ym i

ta kże

rozwa żyć

s woj e j

z

i n form a cj i .

p ra cown i ków.

te n

wi tryn y

sa m e g o

s p ołe czn oś ci owych

s p ołe czn oś ci owych

za p e wn i ć

te g o

wi e d zy

p rop on owa łe ś

m a rki

z

kon ta któw,

p ote n cj a l n ych

s e rwi s ów

m ed i a)

kon ta ktowa n i e

od ś wi e ża n i a

wys zu ki wa n i a

kl i e n tom .

ta ki ch

lub

(p orta l e ,

ś rod owi s k

wła s n ych

za s tos owa n i a

Na

You Tob e .

S e rwi s y

s a m ych

n a wi ązywa n i a

rod za j

swoi m

z

tworze n i e

O fe ru j ą

re kru te rom

ci

wykon ywa n e g o

z

p rom owa ć?

os ob y

U m ożl i wi a j ą

u żytkown i ka m i

czę ści e j

p om ocą

Li n ke d I n ,

korzys ta j ąc

z se rwi sów sp ołe czn oś ci owych p a m i ę ta j , a b y:

Wyb ra ć

b e zp i e czn e

i l og owa n i e .

u s ta wi e n i a

kon ta

i

p rywa tn oś ci

ora z

b e zp i e czn e

h a s ło


2 21 1

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

W p rze m yśl a n y sp os ób d ob i e ra j zn a j om ych .

• Aktu a l i zu j p rofi l n a b i e żąco i d b a j o i n te ra ktywn oś ć.

• P a m i ę ta j o p rom owa n i u p rofi l i on l i n e i offl i n e .

• U m i e j ę tn i e d ob i e ra j za m i e s zcza n e tre ś ci .

• U m i e szcza j wi a ryg od n e i p ra wd zi we i n form a cj e .

J ak

wi d zi sz,

u m i e j ę tn ości

p rom owa n i e

i

d oświ a d cze n i a .

p rofe sj on a l i stów,

p rze kon a łe ś,

sp e cj a l i stą

m a rki

to

p rom ocj a

i stn i e j e

P R.

M am

wi e l e

w

i n te rn e ci e

P a m i ę ta j ,

m a rki

że

i n te rn e ci e

i

za

j eg o

mi

nie

p om og ą

si ę

p rofe s j on a l n e j

zd e cyd u j e s z

s p oczywa

które

u d a ło

wi e d zę i p oka za ć p od s ta wowe n a rzę d zi a ,

w

j eśl i

os ob i s te j

za s ob ów,

n a d zi e j ę ,

że

wym a g a

wyłączn i e

ci

zos ta ć

wyp os a żyć

si ę

na

na

ws p a rci e

tob i e .

s woi m

ci e b i e

wi e d zy,

w

J ak

si ę

wła s n ym

p od s ta wową

które p om og ą ci wyp rom owa ć s woj ą m a rkę

p oś re d n i ctwe m

n a wi ąza ć

wi e l e

ce n n ych

kon ta któw

b i zn e sowych .

J e że l i

za czyn a sz

p rze czyta n i a

za rząd za ć

m oi ch

swoj ą

ka n d yd a ta

b u d owa ć

do

s woj ą

kol e j n ych

re p u ta cj ą

p ra cy,

j ak

w

m a rkę

a rtyku łów,

s i e ci ,

j ak

za ch owa ć

lub

z

s ta l e

których

b u d owa ć

p rywa tn oś ć

d owi e s z

m a rkę

w

d os kon a l i s z,

si ę

za ch ę ca m

m i ę d zy

p rze d s i ę b i orcy,

i n te rn e ci e

i

i n n ym i

do

j ak

p ra cown i ka ,

za p ob i e c

kra d zi e ży

tożsa m ości .

B Be ea at ta a Ś Św wii e ec cz za ak k

Ab sol we n tka P ol sko – Am e ryka ń s ki e g o P rog ra m u

o

sp e cj a l n ości

za rząd za n i e

U n i we rsyte tu

Lu b e l s ki e g o

P e d a g og i ki

P sych ol og i i

d ora d ca

i

w

w

i

za wod owy,

p roj e kta ch

U rzę d zi e

b ra n d i n g u .

P a wła

U n i we rs yte tu

coa ch

u n i j n ych .

za s ob a m i

J an a

ka ri e ry

E ks p e rt

M a rsza łkows ki m

z

d s.

l u d zki m i

II

M a s te r of B u s i n e s s Ad m i n i s tra ci on

P ol i te ch n i ki

w Lu b l i n i e

M a ri i

d zi e s i ę ci ol e tn i ą

p ra cy

Woj e wód ztwa

p rzy

w

I n s tytu tu

Lu b l i n i e .

p ra ktyką

oce n i e

Lu b e l s ki e g o.

Ka tol i cki e g o

za wod owe ),

C u ri e ­S kłod ows ki e j

p on a d

ryn ku

Lu b e l s ki e j ,

(d ora d ztwo

w

p roj e któw

P a s j on a tka

Tre n e r,

za wod zi e

u n i j n ych

p e rs on a l


D DO OZ ZA A

2 22 2

/ /

D Do or ra ad dc ca a n na a f fa all a ac ch h s sa am mo oo oc ce en ny y k kll ii e en nt ta a

L Lii d d ii a a G Go oll b ba a

Ab y

m óc

sku te czn i e

p oświ ę ci ć n a

p ozn a n i e

p og łę b i on ą

si e b i e ,

wp ływa j ących

czę sto

p l a n owa ć

a

na

w

re fl e ks j ę

nim

n a s ze

d e te rm i n u j ą

wła s n ą

od n oś n i e

s a m ooce n ę

d e cyzj e

j a koś ć

ka ri e rę

za wod ową

wła s n e j

za l i czyła m

os ob y.

do

fu n kcj on owa n i a ,

ta kże

d u żo

W os ta tn i m

g ron a

e d u ka cyj n o­za wod owe .

n a l e ży

czyn n i ków

cza s u

a rtyku l e

owo

we wn ę trzn ych

P rze kon a n i a

na

za wod owe g o

s wój

te m a t

człowi e ka .

We d łu g Rose n b e rg a s a m ooce n a j e st p ozytywn ym b ąd ź n e g a tywn ym od n i e s i e n i e m d o

sa m e g o

si e b i e ,

su b i e ktywn ą.

j ej

na

(w

si ę

tu

od

a

m oże m y

wi e d zi e

a

o

ta k

si ę

za

os ob ę

p rzyp a d ku

p oczu ci e

lub

g orze j ,

og ól e

al e

to

dumni

i

C zu j e m y

wywn i oskowa ć,

n a sta wi e n i e m

od

i n n ych .

za d a n i a

że

do

Po

si ę

za d owol e n i

u żyte czn i

os ob a

sa m e j

p rostu

a d e kwa tn i e

z

wys oką

si ebi e.

Nie

p os trze g a

do

n i j a ki m ,

w

lub

lub

tym

n i e,

do

p rzod u

p rze g ra n ą.

s ta n i e m

ce ch .

równ owa g ę

i

sp ój n oś ć,

al e

ta kże

wzg l ę d n i e

z za ac ch ho ow wa an n ii e e.

wi e l e

b ąd ź

N i e p os i a d a n i e

l u b,

że

S ąd zi m y,

j e s te ś m y

N a s ze

os ób

n am

d a l e ko

za

u m i e j ę tn oś ci

lub

rozcza rowa n i .

że

j a ko

g ors ze .

Lu b i m y

si ebi e

S za n u j e m y s i e b i e l u b ch ci e l i b yś m y s za n owa ć s i ę

lub

b e zu żyte czn i

s a m ooce n ą

ozn a cza

si ebi e

p os i a d a n ych

P os i a d a n i e

l e cz

że p os i a d a tyl ko n e g a tywn e ,

i n n ych

i

ob s e rwa cj ę

p os i a d a j ącą

os i ąg n i e m y.

za wi e d ze n i

n a zwy,

że d okon u j e m y

otocze n i a ,

n i e p otrze b n ym .

życi u

s we j

p op rze z

j a ko

to

to

ta ,

i

do

która

j e d n a k,

że

o

s ob i e .

ce ch u j e

oce n i a

wys ta rcza j ąco

i n form a cj i

n i cze g o.

p ozytywn e j

n a tom i a s t

s a m ooce n y

n e g a tywn e j

aby

za te m

p ozytywn ym

si ebi e

d ob rą,

ws ka zu j e

Ła two

si ę

N a tom i a s t

sa m ooce n ą j e st n i e za d owol on a z s i e b i e i re zyg n u j e z a ktywn oś ci ,

na

ze

ch wi l owe g o,

p ozytywn ych

że ktoś u wa ża ,

za ws ze

n a s ze g o

(n i e

u m i e j ę tn oś ci a m i

l u b ci ę żko n a m ze s ob ą wytrzym a ć.

b a rd zi e j .

z

wa rtoś ci ową

ra cze j

oce n ą,

d rog a m i

okre ś l on e

ża d n ych )

n i e wi e l e

z

os ób

p e wn e

ra zu ,

b yci a

różn ym i

i n n ych

J est

wob e c s i e b i e s u g e ru j e ,

e em mo oc cjj o on na all n ne eg go o

g e n e ru j e

p orówn ywa l n e

si e b i e

p os ta wa

zd ob yte j

s st ta an nu u

s a m ym

w

u ś wi a d a m i a m y.

kom e n ta rzy

n i e ozn a cza od

l epi ej

j a ko

z

te ż

u wa ża ć

ce ch

wszystki m i ,

J e ste śm y

s ob i e

s ob i e ,

n a s ze g o

tym

b a rd zi e j

oce n i a m y

o

skra j n ym

p ozytywn ych

ch od zi

czy

j e st

u trwa l on e g o),

n i e wi e l e

p e łn i

w wii e ed dz zy y

d okon a ń

u za l e żn i on a

w

J a ko p e wn e g o rod za j u

p od sta wi e

swoi ch

Za te m

które

j a ko

l e p s zą

p od e j m owa ć

os ob a

z

n i s ką

z g óry s ka zu j ąc s i ę

na

p e wn ą

d e s ta b i l i za cj ę

i

życi ową

rozb i ci e .


D DO OZ ZA A

2 23 3

/ /

P ra cu j ąc

si e b i e .

j a ko

W

d ora d cy

p rzyp a d ku

za wod owi

os ób

z

n a p otyka m y

za n i żon ą

l u d zi

s a m ooce n ą,

z

różn ym

a l e ta kże u osób b e zrob otn ych czy zwol n i on ych z p ra cy,

d o wsp ółp ra cy,

do

na

n a we t

sp e cj a l i styczn a

ryn ku

mimo

za p re ze n towa ć.

W

p ra cy.

Ta kże

s zcze rych

ta ki ch

p om oc

sob i e z wła sn ym i

e m ocj a m i ,

ch ę ci ,

p s ych ol og i czn a

s woj ą

na

b ąd ź

g d yż od

re fl e ks j ę

a tu ty

n ad

czu j ą

a

z

osob a m i

za sob y,

si ę

które

o

wyj ątkowym i .

n i e które

d zi a ła n i a

u p i e ra j ą s i ę ,

że

m ocn o

u czyn i ą

J ed n ak

m og ą

w życi u

je

wob e c

m łod zi e ży,

pl an

B

nie

si ę

aby

b ę d zi e

będ ą

ws ka za n a

w

b yła b y

kl i e n t

tru d n o

s ta n i e

i ch

n a j p i e rw

p otra fi ł

ra d zi ć

czę s to u za l e żn i on a j e s t s a m ooce n a )

p otra fi ła

si ę

s a m ooce n i e

na

ryn ku

p rob l e m e m

im

j est i m

i

nie

zm i e rzyć

z

p rzys złym i

ch oć cza s e m g łę b oko u krytych za s ob ów.

a tra kcyj n ym i

wyd a wa ć

sam i

te ra p e u tyczn a ,

n i ch

za wyżon e j

czę s tym

p ra cod a wcy

s koro

p e wn o

s ob ą

wyzwa n i a m i n a m i a rę s woi ch rze czywi s tych ,

rod za j u

u

tru d n o j e s t wyp ra cowa ć ch ę ć

p ote n cj a l n e m u

i ch

s ytu a cj a ch ,

(a l e te ż cu d zym i ,

p og łę b i ł

N a tom i a st

czę s to

a co d a l e j za tym i d zi e – u s ta l a ć ce l e i p l a n owa ć d zi a ła n i a zm i e rza j ące

za i stn i e n i a

d ostrze c,

n a s ta wi e n i e m

wys tę p u j ącą

p on i że j

p otrze b n y,

ła twi e j

p ra cy,

j est

i ch

zn a l e źć

g d yż

ws ze l ki e g o

on e

s ztywn oś ć

g e n e ra l n i e

w

kom p e te n cj i .

g d yż wys ta rczy i m

m yś l e n i u ,

C za s e m

te ż

tyl ko p l a n A,

który n a p e wn o zre a l i zu j ą.

Wyd a j e

si ę ,

że

n a j b a rd zi e j

kon s tru ktywn i e

j e s te ś m y

w

o a d e kwa tn e j sa m ooce n i e (m a rze n i e ka żd e g o d ora d cy).

wysoki m

i

p ozi om i e m otywa cj i

okre śl a ć

za kre s

re a l n ych

i

s ta n i e

p ra cowa ć

z

os ob a m i

Wówcza s p ra cu j e m y n a d oś ć

d o d zi a ła n i a .

J e s te ś m y w s ta n i e u s ta l a ć op tym a l n e ce l e

p otrze b n ych

a ktywn oś ci .

O s ob y

te

p otra fi ą

e l a s tyczn i e

tra ktowa ć wyp ra cowa n e p l a n y d zi a ła n i a . Wi e d zą, cze g o ocze ku j ą. N i e zn i e ch ę ca j ą s i ę

p ora żka m i .

kroki

do

P otra fi ą d zi e l i ć n a e ta p y p od e j m owa n e czyn n oś ci ,

osi ąg n i ę ci a

świ e tn ym i

od p owi e d n i e g o

p ra cown i ka m i .

i og ra n i cze n i a .

Zn a j ą

za tru d n i e n i a .

swoj e

za l e ty

i

M aj ą

tra ktu j ąc j e j a ko kol e j n e

p oczu ci e ,

m ożl i woś ci ,

P otra fi ą równ owa żyć p ra cę z życi e m p rywa tn ym .

al e

że

m og ą

ta kże

b yć

s ła b oś ci

D oce n i a j ą s i e b i e j a ko

p ra cown i ków. S zu ka j ą m ożl i woś ci rozwoj u .

M am y

W

j ed n ak

d wóch

ta ktu

świ a t

i

świ a d om oś ć,

p i e rwszych ,

e m p a ti i .

p rze z

kre a tywn ych

że

p oj a wi a j ą

a n ta g on i s tyczn ych

N i e wycze rp a n ych

okn o

do

n as

i

będ ą

p oj a wi a l i

p rzyp a d ka ch

p okła d ów

p rzych od zące g o

m e tod

si ę

ci e rp l i woś ci

człowi e ka .

p os tę p owa n i a d ora d cze g o.

si ę

u

n as

n i e wątp l i wi e

i

zrozu m i e n i a .

S tos owa n i a

różn i

l u d zi e .

p otrze b a

d u żo

S p oj rze n i a

na

n i e s ta n d a rd owych ,

N i e p od ąża n i a ś l e p o za ob l i g a toryj n ym


D DO OZ ZA A

2 24 4

/ /

cza se m

h a rm on og ra m e m

zm i e szcze n i a

m i el i

si ę

p oczu ci e ,

w

że

i

d oku m e n ta m i

„ wi d e łka ch ”

n a s za

cza s owych

p ra ca

j est

do

wyp e łn i e n i a .

p roj e ktu .

b e zowocn a

W

i

i n n ym

I

kon i e czn oś ci

p rzyp a d ku

wyp a l a j ąca ,

a

b ę d zi e m y

os ob y

do

n as

tra fi a j ące za czn i e m y tra ktowa ć p rze d m i otowo.

Ab y,

mimo

p e wn ych

kom p e te n cj i

i

ryn ku

n ad

p ra cy,

og ra n i cze ń ,

p os ze rza n i e m

aby

m óg ł

za wod owe j .

M oże m y

b a ri e r

od wi e d za n i u

w

sa m od zi e l n e g o

d zi a ła n i a

n a sta wi e n i e

od n a l e źć

ta kże

si ę

za ch ę ca ć

w

p ra cowa ć

do

zm i a n y

i n form a cj i .

na

s fe rę

si ebi e

i

e em mo oc cjj ii

swoi ch

ob s za rze

rze czywi s toś ci

z za ac ch ho ow wa an n ii a a,

wys yła n i a

J est

w

n a s zych

a ta kże j e g o wi e d zy o za wod a ch

ota cza j ące j

p ra cod a wców,

równ i e ż

wob e c

m oże m y

s sa am mo ow wii e ed dz zy y kl i e n ta ,

p oszu ki wa n i a

wp łyn ą

p om óc

CV

wówcza s

kl i e n ta ,

n p.

czy

s za n s a ,

zm i e n i a j ąc

m ożl i woś ci

na

e d u ka cyj n o­

p rze ła m ywa n i a

a ktywn i e j s ze g o,

że

p oś re d n i o

ch oć

troch ę

b a rd zi e j

te

j eg o

p ozytywn e .

L Lii d d ii a a G Go oll b ba a

P s ych ol og ,

s zkol n y

e n tu zj a s tka

wi e l b i ci e l ka

i

wci e l a j ąca

d zi s i e j s ze j

szkol n e g o

D O ZA

te m u

w

życi e

m łod zi e ży,

m oże ci e

j est

bez

p rze g l ąd a n i e

a rch i wa l n ych

s we j

Wa m

s tron y

p rze n oś n e

do

u cze n i a

które j

do

u ła twi

od szu ka n i a

w

p rze z

d s.

p rze g l ąd a n i e

n i ej

życi e

i

H E LP s te rzy.

d ys k

do

I s s u u . com .

p rze g l ąd a ć

I s s u u . com

że

p l a tform a

n a sze g o

I ssu u

na

ora z

re a l i za torką

p l a tform i e

na

n a d zi e j ę ,

a p l i ka cj i

p rofi l a ktyki ;

ca łe

ws p óła u torką

D O ZA

M am y

p ob ra n i a

si ę

na

p ob i e ra n i a

m i e s i ę czn i ka

i

j est

s p e cj a l i s ta

rówi e ś n i cze g o

d os tę p n y

n u m e rów.

g u s tu

za ch ę ca m y

i

d zi ę ki

p otrze b y

Wp rowa d ze n i e

Ze

i d eę

tre n e r,

ws p a rci a

m i e si ę czn i k.

p rzyp a d n i e

za wod owy,

p rog ra m u

M i e si ę czn i k

D zi ę ki

d ora d ca

n asz

u ła twi

I s su u

m i e s i ę czn i ka .

s woj e

u rząd ze n i a

m i e s i ę czn i ka

D O ZA.

O D P O WI E D ZI : 1 . F a łsz; 2 . P ra wd a ; 3 . F a łs z; 4 . F a łs z; 5 . P ra wd a ; 6 . P ra wd a ; 7 . F a łs z; 8 . F a łs z; 9 . P ra wd a ; 1 0 . F a łsz; 1 1 . P ra wd a ; 1 2 . P ra wd a ; 1 3 . F a łs z; 1 4 . F a łs z; 1 5 . F a łsz; 1 6 . P ra wd a ; 1 7 . F a łsz; 1 8 . P ra wd a ; 1 9 . P ra wd a ; 2 0 . p ra wd a


2 25 5

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

W Wy yk ko or rz zy ys st ta an n ii e e S SK KA AL LII w w p pr ra ac cy y z z k kll ii e en nt te em m o or ra az z w w p pr ra ac cy y n na ad d s so ob bą ą

A An nn na a R Rd du uc ch h

W

p rzykła d

oka za ć

W

p roce s i e

stop n i a

si ę

ła twy

d ora d czym

sa tys fa kcj i

wówcza s

sp osób

czy

p rzyd a tn e

p rowa d zi

p rzych od zi

m om e n t,

s a m ore a l i za cj i .

j e st

kl i e n ta

S KALA,

p rze z

by

kl i e n t

P ros tym

czę s to

p oru s za n e

d okon a ł

n a rzę d zi e m ,

wykorzys tywa n a

za g a d n i e n i e ,

oce n y

które

w

na

m oże

coa ch i n g u .

u n a oczn i a j ąc

mu

stop i e ń wa żn ości .

R Ro od dz za ajj s sk ka all ii m ma a z zn na ac cz ze en n ii e e? ?

W

p ra cu j e m y,

n a sza

sa m ,

w

za l e żn oś ci

j a ką

ćwi cze n i e ,

e fe ktywn ości

m ówi on a ,

te g o

p rze s trze n i ą

wyob ra źn i a

zm i e n i a

od

oka że

si ę

j ed n ak

bo

wła ś n i e

n a szych

z

j a ki m

kl i e n te m

d ys p on u j e m y,

si ę

n i e zwykl e

„ p re ze n cj a ”

s p otka ń

z

te ż

p rzyd a tn a .

s ka l i ,

d op a s owa n i e

ta ką

m am y

a

czyn i e n i a ,

p re ze n tu j e m y

M e ch a n i zm

n i e j e d n okrotn i e

ka n a łu

kl i e n te m .

do

p rze ka zu

b owi e m

j a ki

s ka l ę .

s p os ób

Równ i e ż

oczywi ś ci e

za a n g a żowa n i e

ma

os ob y,

b e z kon i e czn oś ci j e j g ra fi czn e g o p rze d s ta wi e n i a ,

j est

w

d u że

do

os ob y

zn a cze n i e

których

a l e s ą kl i e n ci ,

tra fi a

ta ki

dla

s ka l a

którzy l u b i ą

j ą zob a czyć, a co wi ę ce j – d otkn ąć i p oczu ć.

O to

ki l ka

p rzykła d ów,

w

j a ki

s p os ób

„ zorg a n i zowa ć”

S KALĘ

na

p a p i e rze

i w p rze strze n i :

• p od sta wowa ska l a rys owa n a n a ka rtce l u b ta b l i cy w form i e kre s ki ;

• „ ska l a ” w form i e koła , n a którym op e ru j e m y s top n i a m i od 0 d o 3 6 0 ;

szkl a n e ,

p od łu żn e

n a czyn i e

z rozrys owa n ą m i a rą,

do

które g o

m ożn a

s yp a ć p i a s e k,

wl e wa ć wod ę , wrzu ca ć p i łe czki ;

• za b a wka te rm om e tr l u b kl ocki ;

• rozrysowa n i e ska l i w p rze s trze n i za p om ocą ta ś m y i ozn a cze n i e m i a ry;

• wykorzysta n i e p łyte k ch od n i kowych ;

• d ra b i n ki n a p l a cu za b a w – we rs j a d l a m i l u s i ń s ki ch ;

• …

p om ysłów n a p e wn o Wa m n i e za b ra kn i e , a wa rto d a ć kl i e n towi i m p u l s d o ws ta n i a

z krze sła i p op ra cowa n i a w p rze s trze n i . Al e p a m i ę ta j m y, n i c n a s i łę .


2 26 6

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

M i a rą

m oże

p rzykła d :

b yć

1 ­1 0 0 ,

sta n d a rd owy

a

ta kże

p rzykła d

p roce n ty

od

1

b ąd ź

do

1 0

lub

te m p e ra tu ra .

j eg o

m od yfi ka cj e ,

Ki e d y

już

j ak

wyb ór

na

zos ta ł

d okon a n y, p rzystę p u j e m y d o d zi a ła n i a .

P Pra ra c ca a z z k kll ii e en nt te em m

P op roś

sytu a cj ę ,

na

kl i e n ta ,

p rzykła d :

b y za zn a czył n a

W

j a ki m

s ka l i ,

s top n i u

g d zi e

j e s te ś

te ra z j e s t,

n na a ii ll e e o oc ce en n ii a a s woj ą

za d owol on y

z

ob e cn e j

s ytu a cj i

za wod owe j ? N a i l e oce n i a s z s top i e ń s a m ore a l i za cj i w p ra cy? N a i l e ta zm i a n a j e s t d l a

C i e b i e wa żn a ?

P om a g a

Kol e j n ym

e ta p e m

j est

zrozu m i e ć

d ora d cy

s kąd

d op re cyzowa ć

ob e cn e j

lub

sytu a cj i .

zd a rza

e ta p

j ej

si ę ,

Ki e d y

że

ćwi cze n i a

w p rze kon a n i u

ws ka źn i ki .

I

wzi ę ła

d ru g i e j

p ra cu j e m y

p od cza s

m oże

n i e od zown e

si ę

os ob ą,

s p otka ń

s ku p i a

p om óc

e ell e em me en nt tó ów w

ta

oce n a

s tron y

z

d os trze c

o p otrze b i e zm i a n y.

oce n ę ? C o m a sz ta ki e g o,

p ra cy?

Z

ws ka za n i e

Za p yta j

i

p ozwa l a

która

si ę

s sk kłła ad do ow wy yc ch h

z

cze g o

na

si ę

n e g a tywn ych

wa rtoś ci owe

kl i e n ta :

wyn i ka ,

d os trze c

za s ta n a wi a

o oc ce en ny y

a

kl i e n ta .

kl i e n towi

p ozytywn e

n ad

j ej

s tron y

zm i a n ą

p ra cy

a s p e kta ch ,

e l e m e n ty

lub

te n

u twi e rd zi ć

C o p ozytywn e g o złożyło s i ę n a tę

że za zn a czyłe ś tę oce n ę ? C o ta ki e g o fa j n e g o j e s t w Twoj e j

p yta n i e :

Co

j e s zcze ?

M ożn a

ta kże

d op yta ć,

czy ch ce

p ozos ta ć

p rzy ob e cn e j oce n i e , czy j ą zm i e n i ć.

N a rzę d zi e

z kl i e n te m ,

j a ki

sa tysfa kcj i

i

a

p rze d e

to

p owi n n o

b yć

m a b yć e efe fe k kt t k ko oń ńc co ow wy: y

op i sz,

co

wszystki m

to

ozn a cza ?

ws ka źn i ki

ii m mp pu u ll s se em m

O kre ś l

n a s ka l i ,

C h ce m y,

wym a rzon e j

d do o

by

z zm m ii a an n y, y,

j a ki

kl i e n t

s ytu a cj i .

za te m

okre ś l a m y

ch ce s z od czu wa ć s top i e ń

ws ka za ł

U ła twi

to

kon kre tn ą

d a l s zą

oce n ę ,

p ra cę ,

g d yż

u zyska m y od p owi e d ź n a p yta n i e , cze g o kl i e n t kon kre tn i e ch ce .

D Dz zii a ałła an n ii e e

j est

za zwycza j

n a stę p u j e

d al ej ?

m oże sz

zb l i żyć

Co

si ę

d dz zii a ałła an n ii a a,

do

które

n a j wa żn i e j s zym

p l a n owa n i e .

zrob i ć,

wym a rzon e j

zb l i żą

by

Za te m

za p yta j

zwi ę ks zyć

oce n y?

kl i e n ta

e l e m e n te m

do

s woj ą

S p rób u j ci e

ce l u ,

by

ćwi cze n i a ,

kl i e n ta :

Co

s a tys fa kcj ę

ra ze m

za koń czyć

al e

p rze d

m oże s z

z

zrob i ć,

p ra cy?

okre ś l i ć

Co

d do ok kłła ad dn ne e,,

p yta n i e m :

Co

d zi a ła n i e m

aby

zrob i ć,

b yć

by

m m ii e erz rz a all n ne e

n a j m n i e j s ze g o

zrob i sz, b y ru szyć d o p rzod u j u ż d zi s i a j ? N i e ch to b ę d zi e d l a n i e g o ozn a ka , że zm i a n y


2 27 7

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

m ożn a rozp ocząć j u ż d zi ś , a n i e od p on i e d zi a łku czy n owe g o roku , a ta kże , że zm i a n y

d okon ywa n e są m a łym i

kroka m i ,

n a we t tym i

m a l e ń ki m i ,

d l a te g o K KA AŻ ŻD DE E d dz zii a ałła an n ii e e m ma a

z zn na ac cz ze en n ii e e.

P Pra ra c ca a n na ad d s so ob bą ą

N a rzę d zi e s ka l i

b ąd ź

d ora d cy.

stop i e ń

po

Wykorzys tu j e m y

z za ad do ow wo oll e en n ii a a

p rostu

p rzyd a tn e j e s t równ i e ż w o oc ce en n ii e e w włła as sn ne ejj p pra ra c cy y j a ko coa ch a

z

sa tysfa kcj i

z

w włła as sn ny yc ch h

z różn ych

sob i e ,

j ak

zrozu m i e ć

by

oce n i ć

p rze p rowa d zon e g o

d ysp on u j e m y ska l a m i

by

j e,

d dz zii a ałła ań ń ..

s p otka n i a ,

S łu ży

e ta p ów p ra cy.

wi e l e ,

ta k

s top i e ń

p ros te

n a b yci a

d an ej

e efe fe k kt ty yw wn no oś śc cii ,,

ta kże

do

Za ch ę ca m

n a rzę d zi e

w wa aż żn no oś śc cii ,,

m i e rze n i a

to

k ko om mp pe et te en nc cjj ii ,

p po os st tę ęp pó ów, w

p rze te s towa n i a

n i esi e

za

b ąd ź

s ob ą

gdy

s ka l i

na

m ożl i woś ci .

P rzykła d owe ćwi cze n i e :

1 )

1

Po

sp otka n i u

z

kl i e n te m

o oc ce eń ń

s top i e ń

s a tys fa kcj i

z

p rze p rowa d zon e j

rozm owy

od

d o 1 0 , g d zi e 1 0 ozn a cza s ytu a cj ę i d e a l n ą.

2)

Za zn a cz

o oc ce en nę ę? ?

na

ska l i

P od e j d ź

wszystki e

wyb ra n ą

do

e l e m e n ty

n i eg o

oce n ę

i

od p owi e d z

p ozytywn i e ,

s p otka n i a ,

s woj e j

czyl i

na

p yta n i e :

za m i a s t

p os ta wy,

C Co o z złło oż ży yłło o s sii ę ę

wytyka ć

wykorzys ta n e j

s ob i e

wi e d zy

n na a

b łę d y,

i

t ta ak ką ą

ws ka ż

u m i e j ę tn oś ci ,

które złożyły si ę wła ś n i e n a ta ką oce n ę .

3)

O p i sz,

j ak

4)

N a stę p n i e

s sp po ot tk ka an n ii u u

p owi n n o

wyg l ąd a ć

za s ta n ów

o oc ce en n ii ć ć

s sii ę ę

o o

si ę

n ad

s st to op pii e eń ń

s p otka n i e ,

kol e j n ym i

w wy yż że ejj ? ?

C Co o

by

w

Twoi m

p yta n i a m i :

m mo og gę ę

od czu ci u

C Co o

z zro ro b bii ę ę,,

p po op pra ra w wii ć ć? ?

W W

b yło

b by y

jj a ak kii

ii d de ea all n ne e? ?

p po o

k ko oll e ejj n ny ym m

s sp po os só ób b

m mo og gę ę

p po od dn n ii e eś ść ć s sw wo ojj ą ą w wii e ed dz zę ę ll u ub b u um m ii e ejj ę ęt tn no oś śc cii w w t ty ym m z za ak kre re s sii e e? ?

P owyższe

ćwi cze n i e

m oże

wstę p e m d o su p e rwi zj i ,

s ta n owi ć

el em en t

re fl e ks j i

n ad

ws p om a g a j ące j w d a l s zym rozwoj u .

wła s n ą

p ra cą

ora z

b yć

J e g o re zu l ta te m p owi n n y

b yć n a sze wn i oski , a p rze d e ws zys tki m d zi a ła n i a .

K Kii e ed dy y p pra ra c co ow wa ać ć z ze e S SK KA AL LĄ Ą? ?

S ka l ę

zm ę cze n i e

to

n a sza

m ożn a

ob e cn ą

wykorzys tywa ć

s ytu a cj ą,

p om ysłowoś ć

ws zę d zi e

ch ę ć rozwoj u

j est

j e d yn ą

ta m ,

os ob i s te g o,

g ra n i cą

p rzy

g d zi e

pad a

słowo

czy za wod owe g o.

wykorzys ta n i u

te g o

zm i a n a ,

J a k zwykl e

n a rzę d zi a .

A An nn na a R Rd du uc ch h

D ora d ca

za wod owy,

Za wod owych

n a rzę d zi

dla

i

coa ch ,

P e rs on a l n ych

s p e cj a l i stów

z

człon e k

B i e l s ki e g o

AKTYWN I .

d zi e d zi n y

n om i o. e u , tworzy g ry s zkol e n i owe .

P a sj on u j e

d ora d ztwa

i

S towa rzysze n i a

si ę

tworze n i e m

coa ch i n g u .

D ora d ców

kre a tywn ych

P rowa d zi

s tron ę


D DO OZ ZA A

2 28 8

/ / T TE EO OR RII A A

D Do on na all d d S Su up pe er r – – t te eo or rii a a r ro oz zw wo ojj u u z za aw wo od do ow we eg go o

A Ag gn n ii e es sz zk ka a T Ty yn n ii e ec c­ ­S Sz zr ra am m

T TW WII E ER RD DZ ZE EN N II A A::

Lu d zi e

różn i ą

si ę

od

si ebi e

p od

wzg l ę d e m

za i n te re s owa ń ,

s ys te m ów wa rtoś ci ,

wa g

p rzyp i sywa n ym rol om s p ołe czn ym ;

• Lu d zi e kwa l i fi ku j ą s i ę d o wykon ywa n i a różn ych za wod ów;

Ka żd y

za wód

zd ol n ości ,

p ozwa l a

m ożn a

u m i e j ę tn oś ci ,

na

wyb ra n i e

op i s a ć

sp e cyfi czn ym

za i n te re s owa ń ,

j ed n ej

os ob i e

ce ch

ki l ku

dla

n i eg o

os ob owoś ci ,

za wod ów,

j ak

wzorce m

al e

te ż

na

wym a g a n ych

tyl e

wi e l u

s ze roki m ,

os ób

do

że

j ed n eg o

za wod u ;

P re fe re n cj e

i

p ra cu j ą

i

za wod owe

ora z

n a b ywa n i e m

i ch

i

ob ra z

n owych

kom p e te n cj e ,

wła s n e j

s ytu a cj e

os ob y

d oś wi a d cze ń ,

a

to

s p ołe czn e ,

zm i e n i a j ą

s p ra wi a ,

si ę

że

w

których

wra z

p roce s

z

l u d zi e

u p ływe m

wyb oru

żyj ą

cza s u

za wod u

ma

ch a ra kte r ci ąg ły;

P roce s

te n

m ożn a

p oszu ki wa n i a ,

• P roce s rozwoj u

to

kom p rom i s

si e b i e

a

p rze d s ta wi ć

fa za

w

ci ąg u

tworze n i a ,

kol e j n ych

fa za

czyn n i ka m i

rze czywi stoś ci ą,

i n d ywi d u a l n ym i

re a l i zowa n y

j est

w

życi a :

fa za

s ta b i l i za cj i

za wod owe g o to p roce s rozwi j a n i a i

m i ę d zy

fa z

a

wzros tu ,

i

u rze czywi s tn i a n i a ob ra zu

s p ołe czn ym i ,

p roce s i e

p om i ę d zy

od g rywa n i a

ról

fa za

s ch yłku ;

si ebi e,

ob ra ze m

s p ołe czn ych

w fa n ta zj i l u b w rze czywi s tych d zi a ła n i a ch ;

Za d owol e n i e

ryn e k

dla

z

p ra cy

swoi ch

za l e ży

od

okre s u

zd ol n oś ci ,

życi a ,

w

za i n te re s owa ń ,

j a ki m

j e d n os tka

ce ch

zn a j d u j e

os ob owoś ci

i

wła ś ci wy

wa rtoś ci .

F FA AZ ZY Y R RO OZ ZW WO OJ JU U Z ZAW AWO OD DO OW WE EG GO O

1 1 .. F Fa az za a ro ro ś śn n ii ę ęc cii a a ( (o od d u u ro ro d dz ze en n ii a a d do o 1 14 4 ro ro k ku u ż ży yc cii a a) )

P oczątkowo,

w te j

za i n te re sowa ń

d oświ a d cze ń .

i

fa zi e

życi a ,

zd ol n oś ci

S top n i owo

n a stę p u j ące p od okre s y:

d om i n u j ą

wzra s ta

w

ks zta łtu j e

p otrze b y człowi e ka

m i a rę

si ę

u s p ołe czn i e n i a

ob ra z

sam eg o

ora z

si ę

fa n ta zj a ,

d zi e cka

si ebi e.

i

zn a cze n i e

n a b ywa n i a

Wys tę p u j ą

w

n i ej


D DO OZ ZA A

2 29 9

/ / T TE EO OR RII A A

• fa n ta zj a (4 ­1 0 rok życi a );

• za i n te re sowa n i a (1 1 ­1 2 rok życi a );

• zd ol n ości (1 5 ­2 4 rok życi a ).

2 2.. F Fa az za a e ek ks sp pll o ora ra c cjj ii ( (o od d 1 15 5

N a stę p u j e

za wod u ,

i d e n tyfi ka cj a

krysta l i za cj a

wyp rób owa n i a

zb a d a n i e

u zd ol n i e ń

wzorów

różn ych

świ a ta

d do o 2 25 5 ro ro k ku u ż ży yc cii a a) )

ról

p ra cy

i

i

za i n te re s owa ń ,

za wod owych .

za wod owych .

u s ta l e n i e

J est

rozwój

to

okre s

G łówn ym

p re fe re n cj i

s ys te m u

bad an i a

za d a n i e m

na

za wod owych .

wa rtoś ci ,

sam eg o

tym

wyb ór

si ebi e

e ta p i e

Wys tę p u j ą

w

i

j est

n i ej

n a stę p u j ące p od okre s y:

• p rób owa n i a (1 5 ­1 7 rok życi a );

• p rze j ści owy (1 8 ­2 1

rok życi a );

• p rób y (2 2 ­2 4 rok życi a ).

3 3.. F Fa az za a s st ta ab bii ll ii z za ac cjj ii ( (o od d 2 25 5 d do o 4 44 4 ro ro k ku u ż ży yc cii a a) )

C złowi e k,

tym

p ol u

który

zn a l a zł

u sta l i ć.

od p owi e d n i e

C za s a m i

we

dla

si ebi e

wcze s n ym

p ol e

okre s i e

p ra cy

te g o

za wod owe j ,

s ta d i u m

u s i łu j e

j e d n os tka

si ę

na

p od e j m u j e

zm i a n y p ra cy. P od okre s a m i w tym s ta d i u m s ą:

• d oświ a d cze n i e (2 5 ­ 3 0 rok życi a );

• sta b i l i za cj a (3 1 ­ 4 4 rok życi a ).

4 4.. F Fa az za a z za ac ch ho ow wa an n ii a a s st ta at tu us s q qu uo o ( (4 45 5 – – 6 64 4 ro ro k k ż ży yc cii a a) )

W

tym

sta d i u m

j e d n os tka

czyn i

sta ra n i a

o

u trzym a n i e

s we g o

u s ta b i l i zowa n e g o

m i e j sca w świ e ci e p ra cy.

5 5.. F Fa az za a s sc ch hy yłłk ko ow wa a ( (o od d 6 65 5 ro ro k ku u ż ży yc cii a a) )

W tym

sta d i u m

u cze stn i ka

n owych

p ows ta j ą n owe rol e w zwi ązku

p roce su

za j ę ć

i

p ra cy

sp os ob ów

w

p ozycj ę

s p ę d za n i a

z p rze ch od ze n i e m

ob s e rwa tora

wol n e g o

cza s u

z p ozycj i

(rozp oczę ci e m

zwi ąza n e g o

z

czyn n e g o

p os zu ki wa n i a

p rzyg otowa n i e m


D DO OZ ZA A

/ / T TE EO OR RII A A

3 30 0

d o p rze j ści a n a e m e rytu rę ). Wys tę p u j ą w n i e j d wa p od okre s y:

• osła b i e n i e (6 5 ­ 7 0 rok życi a );

• wycofa n i e si ę (7 0 rok życi a i wi ę ce j ).

Za te m p roce s rozwoj u za wod owe g o człowi e ka ob e j m u j e ca łe życi e , od d zi e ci ń s twa d o

p óźn e j sta rości .

We d łu g

D on a l d a

S u p e ra

i s tn i e j ą

trzy

rod za j e

czyn n i ków

wp ływa j ących

na

rozwój

za wod owy człowi e ka , a m i a n owi ci e :

• czyn n i k rol i , który wi ąże s i ę z p oj ę ci e m „ j a ” i z p rzyj ę ci e m okre ś l on e j rol i za wod owe j ,

czyn n i ki

osob i ste ,

ta ki e

j a k:

u zd ol n i e n i a ,

za i n te re s owa n i a ,

wa rtości

i

p os ta wy

j e d n ostki – ca ła os ob owoś ć człowi e ka ,

czyn n i ki

sytu a cyj n e ,

p rze kon a n i a

n a u ki

re l i g i j n e ,

i

wyra ża j ące

a tm os fe rę

za wod u

Kon ce p cj a

D on a l d a

d om ową,

ora z

S u p e ra

p ołoże n i e

p os ta wę

og ól n ą

wp i su j e

s p ołe czn o­e kon om i czn e

rod zi ców

s ytu a cj e

si ę

w

wob e c

rod zi ców,

d zi e cka ,

e kon om i czn ą

rozwoj owy

n u rt

te ori i

j eg o

kra j u .

d ora d ztwa

za wod owe g o z ki l ku p od s ta wowych p owod ów:

od wołu j e

si ę

on a

do

og ól n e g o

rozwoj u

j e d n os tki

i

p oj a wi a j ących

si ę

za d a ń

do

re a l i za cj i w p oszcze g ól n ych fa za ch rozwoj owych ,

a kce n tu j e

ora z

p roce s u a l n y

zm i a n

w

tożsa m ość

p roce s i e

za wod owa

rozwoj owych

w

Z

za łoże ń

p owyższych

za i n te re sowa ń

j e d n ostki

do

ch a ra kte r zm i a n

w

ci ąg u

os i ąg a n i u

krys ta l i zowa n i a

p rze b i e g

ca łe g o

wyn i ka ,

cza s i e ,

n owych

i

w

że

d l a te g o

b ąd ź

ka ri e ry

życi a ,

u

si ę

n a we t

zm i e n i a j ących

p od l e g a j ą

po

si ę

wyb oru

d yn a m i ce

wa ru n ków

i

zm i a n

d oj rza łoś ci .

n i e s ta b i l n ość

a ktywn oś ci

za wod u

za wod owych ,

os i ąg n i ę ci u

wys tę p u j e

wyb oru

do

za i n te re s owa ń

życi owe j

j e d n os tki

p roce s

d oj rza łoś ci

p re fe re n cj i

p rzystos owa n i a

ma

ch a ra kte r

i

si ę

ci ąg ły.

A Ag gn n ii e es sz zk ka a Ty Tyn n ii e ec c­ ­S Sz zra ra m m

P e d a g og ,

Au tor i

E xp e rt

d ora d ca

wykła d owca

w

za wod owy,

tre n e r

i

n a u czyci e l

ku rs ów e ­l e a rn i n g owych

p roj e kta ch

e d u ka cyj n ych

ws p ółp ra cu j ący z KO WE Zi U .

z

e d u ka cj i

z za kre su

za kre s u

wcze s n oszkol n e j .

d ora d ztwa

d ora d ztwa

za wod owe g o.

za wod owe g o


D DO OZ ZA A

3 31 1

/ / D DO OR RA AD DC CO O – – S SP PR RAW AWD DŹ Ź S SII Ę Ę… … ..

Z Za az zn na ac cz z,, k kt tó óre re z zd da an n ii e e jj e es st t p pra ra w wd dz zii w we e,, a a k kt tó óre re fa fa łłs sz zy yw we e..

1 . Zd a n i e m P a rson sa zd ol n oś ci człowi e ka n i e s ą s ta tyczn e .

2 . We d łu g H ol l a n d a wyb ór za wod u rozp oczyn a s i ę w okre s i e d oj rze wa n i a .

3 . D on a l d S u p e r j e st twórcą te ori i rozwoj u ka ri e ry.

4 . M i n i ste rstwo E d u ka cj i N a rod owe j od p owi a d a za p ora d n i ctwo za wod owe w re s orci e

p ra cy.

5 . P ora d n i ctwo za wod owe j e s t re a l i zowa n e w trze ch s e ktora ch ­e d u ka cj i , p ra cy

i ob ron y n a rod owe j ora z w s e ktorze n i e p u b l i czn ym .

6 . G łówn ym za d a n i e m p ora d n i ctwa za wod owe g o w s e ktorze e d u ka cj i j e st p om oc

u czn i om w wyb orze d a l s ze g o rozwoj u za wod owe g o j a ki m j e s t wyb ór za wod u czy

wyb ór d a l sze g o ki e ru n ku ks zta łce n i a .

7 . S zkoły n i e m a j a ob owi ązku tworze n i a We wn ątrzs zkol n e g o S ys te m u D ora d ztwa .

8 . Za j ę ci a z d ora d ztwa za wod owe g o w s zkol e m oże p rowa d zi ć tyl ko i wyłączn i e

osob a za tru d n i on a n a s ta n owi s ku d ora d cy za wod owe g o.

9 . D zi a ła n i a d ora d cze org a n i zowa n e w s zkoła ch i p ora d n i a ch p s ych ol og i czn o­

p e d a g og i czn ych p owi n n y b yć s ki e rowa n e d o u czn i ów ora z i ch rod zi ców.

1 0 . C e l e m d zi a ła n i a s zkol n e g o d ora d cy za wod owe g o n i e j e s t p rzyg otowa n i e u czn i a

d o wyb oru za wod u .

1 1 . S zkol n y d ora d ca za wod owy m u si m i e ć u koń czon e s tu d i a ki e ru n kowe .

1 2 . Rozp orząd ze n i e M i n i s tra E d u ka cj i N a rod owe j z d n i a 2 1

m aj a 2001

r. w s p ra wi e

ra m owych sta tu tów p u b l i czn e g o p rze d s zkol a ora z p u b l i czn ych s zkół wp rowa d za

fu n kcj on owa n i e we wn ątrzs zkol n e g o s ys te m u d ora d ztwa za wod owe g o, re a l i zowa n e g o

we wsp ółp ra cy z p ora d n i a m i p s ych ol og i czn o­p e d a g og i czn ym i .

1 3 . We wn ątrzszkol n y s ys te m d ora d ztwa m oże b yć s p ora d yczn y i n i e za p l a n owa n y.

1 4 . We wn ątrzszkol n y s ys te m d ora d ztwa za wod owe g o n i e j e s t d oku m e n te m s zkol n ym .

1 5 . D ora d ztwo za wod owe w s zkol e m oże m i e ć tyl ko ch a ra kte r g ru p owy.

1 6 . Rozm owa d ora d cza j e s t p od s ta wową m e tod ą p ora d n i ctwa i n d ywi d u a l n e g o.

1 7 . Te sty, a n ki e ty i kwe s ti on a ri u s ze od g rywa j ą wa żn ą rol ę w d ora d ztwi e za wod owym

i n a l e ży si ę za wsze s u g e rowa ć wyłączn i e n i m i .

1 8 . P l a n owa n i e ka ri e ry za wod owe j n a s tę p u j e e ta p a m i .

1 9 . O ri e n ta cj a za wod owa to d łu g ofa l owa d zi a ła l n oś ć wych owa wcza .

2 0 . O g ół d zi a ła ń p od e j m owa n ych p rze z s zkołę w ce l u p rzyg otowa n i a u czn i ów d o

wyb oru za wod u , p ozi om u i ki e ru n ku ks zta łce n i a to we wn ątrzs zkol n y s ys te m

d ora d ztwa za wod owe g o.

Au tor: Ag n i e szka Tyn i e c­S zra m

O d p owi e d zi szu ka j n a s tron i e 2 4


Profile for Jacek Stępień

DOZA 02.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

DOZA 02.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

Advertisement