Page 1


3 3

D DO OZ ZA A / / S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

S SP PII S S T TR RE EŚ ŚC CII

4 4

WS TĘ P N I AK

6 6

G rywa l i za cj a w

1 12 2

S TRE FA B I ZN E S J e ste ś d ob ry, n a p ra wd ę d ob ry . . . tyl ko

e d u ka cj i /

Agnieszka Ciereszko

d l a cze g o n i kt o tym n i e wi e ?

/

1 17 7

Patrycja Załuska

S TRE FA B I ZN E S " O swa j a m " p ra cod a wców

z n i e p e łn osp ra wn ości ą . . .

Wywi a d z Ag a tą S p a ła

2 26 6

P E RS O N AL B RAN D I N G S łu ch a n i e i p rze ka z w b u d owa n i u

m a rki osob i ste j

/

3 31 1

Beata Świeczak

C o n a m i ki e ru j e p rzy wyb orze ka ri e ry za wod owe j ?

/

3 34 4

P od e j m owa n i e d e cyzj i za wod owych z wykorzysta n i e m

a n a l i zy p ol a si ł /

3 37 7

Lidia Golba

Anna Rduch

E d wa rd e S . B ord i n ­ wyb ór ka ri e ry a s a tysfa kcj a ­ te ori a

p s ych od yn a m i czn a

/ Ag n i e szka Tyn i e c­S zra m


4 4

W WS ST TĘ ĘP PN N II A AK K

D rod zy C zyte l n i cy : )

Od d aj em y

sp otka ł

i

w

si ę

Wa sze

w

rę ce

ze szłym

wi a ry w su kce s n a m

to

te j

wi a ry i

M oże m y

rośn i e ,

cora z

za p a łu

zd ra d zi ć,

wi ę ksza

p rzy

po

że

ra z

j est

Wa s ,

ci e s zy.

do

to

od

wzi ę ci a

m i e s i ę czn i ka

p i e rws zy,

D zi s i a j ,

wi ę ce j ,

a

aby

te m u

n u m e ru

u d zi a łu

w

s kła d

trzy

Wa m

tys i ące

i

w

tym

si ę

l i czb a

e m ocj a m i

p ros i m y

s ta ra l i

to

za p a łu

d rod zy czyte l n i cy.

ta

z

si ę

n am i

J a k j u ż j e s te ś m y

org a n i zowa ć

n u m e rze ,

ci ąg l e

p oj a wi a

p ozos ta ń ci e

co m a m y zm i e n i ć.

b ę d zi e m y

re d a kcyj n y

m i e s i ę czn i k,

p ozytywn ym i

s p ros ta ć,

og łos zon ym

Gdy

j e s t od b i ór m i e s i ę czn i ka ,

d zi ę ki

p rze s zło

ch ce ci e p rze czyta ć i

te g o

s tworzyć

ws zys tko

J e d n a k wra z z tym i

Ab y

D O ZA.

g d y wi e m y j a ki

to

czyte l n i ków

od p owi e d zi a l n oś ć.

zm i a n ,

n u m er

n i e b ra kowa ło.

p i szci e o czym

te m a ci e

Za ch ę ca m y

roku

j e s t j e s zcze

co b a rd zo n a s

w kon ta kci e ,

kol e j n y

do

kon ku rs y.

wyg ra n i a

u d zi a ł

w we b i n a rze !

W

a ktu a l n ym

g rywa l i za cj i

do

p rzyn oszącą,

wi e d zy

b yć

j a ko

n u m e rze

ora z

p roce s u

e fe kt

swoi ch

p rze z

o n a s d owi e d zi e ć i

D zi a ł

d ora d cy,

a

S tre fa

p os ta ci

B i zn e s

j ak

fe l i e ton i e

zwykl e

Li d ki

p rop ozycj ę

u czyn i ć

d zi a l e

i

j ak

od p owi e

p och yl i m y

n i eg o

e m ocj i

rob i ć

na

w d e cyzj i

wp rowa d ze n i a

P e rs on a l

to

n i e za wod n i e

G ol b y

z

p ozytywn ych

W

kl i e n tów

co m oże p om óc i m

N a rzę d zi a

w

w

by

s p ołe czn ych .

n a s zych

d ora d ców.

m. in. :

n a u cza n i a ,

tyl ko

kom p e te n cj i

„ słys za n ym ”

u słu g .

nie

zn a j d zi e ci e

l e cz

równ i e ż

s ku te czn i e ,

j ak

d otyczące j

za op a trzy

si ę

n i e s a m owi tą

B ra n d i n g

p yta n i e ,

n ad

e l e m e n tów

n asi

p rzyg od ę

n a b ywa n i a

d owi e m y

by

wyb i e ra l i

kl i e n ci

m og ą

p od j ę ci a za ku p u

n as

tym ,

w

co

si ę

kol e j n y

j ak

n as

si ę

n a s zych

m u st

m otywu j e

h a ve

n as

do

p od e j m owa n i a ta ki ch , a n i e i n n ych d e cyzj i za wod owych .

D od a tkowo

d ora d cą

za p ra sza m y

za wod owym ,

Krystyn y B och e n e k,

do

l e ktu ry

tre n e re m ,

który to

wywi a d u

z

b i zn e s wom a n

h on oru j e

wyb i tn e

n i e s a m owi tą

i

l a u re a tką

os i ąg n i ę ci a

os ob ą

Ag a tą

Kon ku rs u

S p a ła

La d y

n i e p e łn os p ra wn ych

D.

im.

kob i e t.

Za p ra sza m y!

J a ce k S tę p i e ń

P a trycj a Za łu s ka


6 6

D DO OZ ZA A / /

G Gr ry yw wa all ii z za ac cjj a a w w e ed du uk ka ac cjj ii

A Ag gn n ii e es sz zk ka a C Cii e er re es sz zk ko o

Bad an i a

on i

n ad

ś re d n i o

a ktywn ości ą

ok.

p ows ze ch n e j

m ożn a

i

za j m u j ący

szkol e n i a ch

G rywa l i za cj a

l u d zi ,

i ch

zm i a n y.

ta k

si ę

czę sto

(g a m i fi ka cj a ),

i

czyl i

wyka zu j ą,

p rze d

stosowa ć

s zkol e ń

a ktywi za cj i

j a koś ci

n a wyków,

m łod zi e ży

s tos u j e

si ę

i ch

i

l at

i

sp ę d za j ą

m e ch a n i kę

kl a si e

szkol n e j .

s zu ka j ą

czę ś ci e j

m e ch a n i ki

m a ks ym a l n e

Wb re w

i ch

co

ra z

za a n g a żowa n i a

cora z

wykorzys ta n i e

za kła d a

g ry

w

od

że

kom p u te re m .

krytykowa n e

m e tod ol og i ą

s p os ob ów

n a j wyżs ze j

p osta w

i

tyg od n i owo

p owod ze n i e m

sku te czn i e j szych

W

g od zi n

op i n i i ,

z

S p e cj a l i ści

40

d zi e ci

e l e m e n ty

g i er

do

to

n owych

u cze s tn i ków.

g rywa l i za cj i .

zm i a n y

za a n g a żowa n i e

za ch owa ń

w

p roce s

J e st to za te m n i c i n n e g o j a k p ros te p rze n i e s i e n i e e l e m e n tu rozrywki d o ce l ów

e d u ka cyj n ych

i

wych owa wczych .

Od

ki e d y

i s tn i e j e

człowi e k

i s tn i e j ą

różn e g o

rod za j u

g ry. N i e j e st to za te m zj a wi s ko a n i n owe , a n i s p e cj a l n i e wym yś l n e . P ows ze ch n a op i n i a

m łod ych

l u d zi

D l a cze g o

n a si

za te m

m łod zi

sp osób

n a te m a t s zkoły p oka zu j e ,

nie

wykorzys ta ć

p od op i e czn i .

p ołączyć

w

że i ch

e d u ka cj i

Wykorzys tu j ąc

p rzyj e m n e

z

p otrze b y zm i e n i a j ą s i ę z roku

s zkol n e j

p ros tą

te g o,

m e ch a n i kę

p ożyte czn ym .

W

j a ki

co

g i er

ta k

b a rd zo

m ożn a

s p os ób ?

w

n a rok.

u koch a l i

d os kon a ły

P rzyj rzyj m y

si ę

fe n om e n owi g i e r.

Wyob ra źm y sob i e sytu a cj ę ki e d y p ra cown i cy korp ora cyj n i wys oki e g o s zcze b l a b i e g a j ą

po

l e si e

p rze b ra n i

i

p om a l owa n i

p od e j m u j ąc wyzwa n i a ,

p okon a ć wrog i e

a

ta ki

wła śn i e

re zu l ta ty

d zi a ła n i e ,

osob y

nie

niż

pl em i ę.

p rzykła d

typ owe

d orosłe

zosta j ą

za p rop on owa ć

te j

b a rwy

p rze d

ch wi l ą

w

i

p owod ze n i e m

a ktywn oś ci

J est

w

wykon u j ąc

p rzytoczon y,

to

b owi e m

e fe kci e

m łod zi e ży

s zkol n e j ?

w

za d a n i a ,

e l e m e n ty g rywa l i za cj i ,

p rzyn os i

u cze n i e

wyci ąg a n i e

za a n g a żowa n e

rozm a i te

a b y zn a l e źć j a ki ś s ka rb l u b

wykorzys tu j ące g o

zos ta ł

sal i .

kon s e kwe n cj i

z

pl em i en n e,

ws zys tko p o to,

Re zu l ta ty s zkol e n i a

s zkol e n i e

p on osze n i e

w

p l a n u j ąc s tra te g i ę ,

o

p rze z

wn i os ków.

g ry

wi e l e

p rze żywa n i e ,

S koro

s zkol e n i owe ,

P rze b i e g

ka żd e j

l e p s ze

za te m

d l a cze g o

l e kcj i

m ożn a


D DO OZ ZA A / /

7 7

za m i e n i ć

i

na

fa scyn u j ącą

u m i e j ę tn ości

ob l i cza n i a

P ol ski ,

z

p ol a

i

wci ąg a j ącą

za kre s u

p owi e rzch n i

b u d owy

zi e m i ,

g rę ,

u żywa n i a

b rył,

za s a d

p od cza s

fu n kcj i

b u d owy

d e kl i n a cj i

u czn i owi e

m a te m a tyczn ych ,

u kła d u

i

które j

kos tn e g o,

i n n ych

tre ś ci

wi e d zę

p i e rwi a s tkowa n i a ,

b u d owy

z

p os i ąd ą

kom órki ,

p od s ta wy

h i s tori i

p rog ra m owe j .

G ra to d ob rowol n a a ktywn oś ć – j e ś l i coś M U S ZĘ zrob i ć, n i e j e s t to g rą. Rze czywi s toś ć

szkol n a

j est

j e st

za te m

p rze ci e ż

za p rze cze n i e m

ob owi ązkowa

m a te m a tyki ,

h i stori i

i

czy

fa s cyn a cj i ,

m u s zą

do

b i ol og i i

którym

n i ej

p oś wi ę ca

ch od zi ć.

m óg łb y

J eśl i

w

nie

Co

m u si

si ę

m łod zi e ż:

u cze ń

g ra ć

s zkoła

za m i a s t

os i ąg a łb y

u czyć

l e p s ze

wyn i ki i szyb ci e j n a b i e ra ł u m i e j ę tn ości .

Ka żd ą

a ktywn ość

da

si ę

d zi ś

za m i e n i ć

w

g rę .

si ę

za d zi a ć,

a b yś m y

m og l i

m ówi ć o stworze n i u g ry?

M Me ec ch ha an n ii z zm m ii d dy yn na am m ii k ka a g g ry ry::

N Na ag g ro ro d dy y

– –

wykon a n e

m otywa cj i

al e

aby

g ra

za d a n i e

i

wi e ku

równ i e ż

ora z

a tra kcyj n a

za l i czon y

u cze s tn i ków,

za ch ę ta

koń cowe g o ce l u

sta rszych

b yła

g ry.

do

i

wykorzys tywa ła

e ta p

m u s zą

p owi n n y

b yć

rozp oczę ci a

D l a n a j m łod s zych

d od a tkowe p u n kty w g rze ,

b yć

nie

n a g rod zon e .

tyl ko

kol e j n e g o,

d zi e ci

e l e m e n ty

rywa l i za cj i ,

N a g rod y

zwi e ń cze n i e m

za l e żą

p e wn e g o

zm i e rza j ące g o

do

ka żd e

e ta p u

os i ąg n i ę ci a

m oże to b yć p rzys łowi owy cu ki e re k,

które m ożn a wym i e n i ć n p .

od

n a oce n ę ,

dla

d od a tkowe

b on u sy czy p rzywi l e j e w kl a s i e s zkol n e j .

F Fa ab bu u łła a

p rostą,

– – aby

g ra

b yła

a tra kcyj n a

i

s p e łn i a ła

s woj e

za łoże n i a ,

ci e ka wą i n a j l e p i e j od e rwa n ą od rze czywi s toś ci fa b u łę .

wch od zi ć

w

rol e

rywa l i zu j ących

b u d owę

p rzyb ys zów

z

kosm os u ,

którzy

p l a n e t ch cąc os i e d l i ć s i ę n a Zi e m i .

s koru p y

zi e m s ki e j ,

rod za j e

u czn i owi e p ra cu j ąc w czte re ch

m i n e ra łów

ze s p oła ch ,

i

p rzyb ywa j ą

W tym

ce l u

p ozn a ć

m u si

na

j a s n ą,

Zi e m i ę

z

czte re ch

m u s zą p rze a n a l i zowa ć

różn e

b ę d ą zd ob ywa l i

p os i a d a ć

U czn i owi e za te m m og ą

g a tu n ki

roś l i n .

wi e d zę z za kre s u

I

ta k,

g e og ra fi i

czy b i ol og i i .

O Os sii ą ąg gn n ii ę ęc cii a a – – aby

aby

sta wi a ć

e l e m e n ta m i

u cze s tn i cy

p rze d

ce l u

nimi

g ry

g ry

u trzym a l i

wyzwa n i a ,

s zkol e n i owe j .

wys oki

b ę d ące

Za

p ozi om

m otywa cj i

j e d n ocze ś n i e

p os zcze g ól n e

kon i e czn e

ce n n ym i

os i ąg n i ę ci a

j e s t,

m e rytoryczn i e

g ra cze

otrzym u j ą

okre śl on e n a g rod y.

K Ko on nk ku u re re n nc cjj a a

– –

to

n a j b a rd zi e j

Wi ę kszość g ra czy g ra p o to,

p i e rwotn y

a b y wyg ra ć,

i

w

wi ę ks zoś ci

p od s ta wowy

b y rywa l i zowa ć z i n n ym i ,

el em en t

g ry.

zd ob ywa ć wi ę ks zą


8 8

D DO OZ ZA A / /

l i czb ę

p u n któw

i

n a g ród

na

kol e j n ych

p ozi om a ch ,

e ta p a ch

i

wykon ywa n ych

za d a n i a ch .

W Ws sp pó ółłp pra ra c ca a

ka żd y

z

– – aby

n i ch

za sob y,

re a l i zowa ć

b owi e m

wn os i

do

u m i e j ę tn oś ci

W Wy yró ró ż żn n ii e en n ii e e

za d b a ć

s sii e eb bii e e

nie

n na a

tyl ko

j a koś ci

po

t tll e e

o

za łoże n i a

g ry

ra n ki n g i

– –

m u s zą

re a l i zowa n ych

to,

g g ra ra c cz zy y

g ra cze

by

ze

za d a ń

s ob ą

s woj ą

ws p ól n i e

p od ob n i e

j ak

p os zcze g ól n ych

w

i n d ywi d u a l n oś ć,

p okon a ć

g ra ch

g ru p ,

ws p ółp ra cowa ć

rywa l i .

kom p u te rowych

al e

równ i e ż

o

wa rto

ra n ki n g i

p oszcze g ól n ych g ra czy. Ta ki za b i e g b ę d zi e wzm a g a ł n i e tyl ko rywa l i za cj ę (m otywa cj ę )

m i ę d zyg ru p ową, a l e równ i e ż we wn ątrzg ru p ową.

W

g rywa l i za cj i

l i czy

ch a ra kte rystyka

kszta łt i

sa m ych

d yn a m i kę .

M Mo oż że em my y

si ę

nie

tyl ko

g ra czy.

Wa rto za te m

w wy yró ró ż żn n ii ć ć

c cz zt te ery ry

sam a

To

on i

fa b u ła

p rze ci e ż

m aj ą

wi e d zi e ć z j a ki m i

p po od ds st ta aw wo ow we e

t ty yp py y

g ry

i

j ej

e l e m e n ty,

tch n ąć

typ a m i

w

g rę

al e

życi e

równ i e ż

n ad ać

j ej

g ra czy m a m y d o czyn i e n i a .

g g ra ra c cz zy, y,

k kt tó óre re

m mo oż żn na a

w wy yk ko orz rz y ys st ta ać ć

w w o od dd dz zii a ałły yw wa an n ii a ac ch h e ed du uk ka ac cy yjj n ny yc ch h ::

R RE EK KO OR RD DZ ZII Ś ŚC CII

– –

dla

n i ch

ce l e m

j est

n a j l e p s ze

n a j wi ę ksze j l i czb y p u n któw w j a k n a j króts zym cza s i e ,

wykon a n i e

za d a n i a ,

zd ob yci e

zwra ca j ą u wa g ę n a ra n ki n g i .

n a j b a rd zi e j ze wszys tki ch n a s ta wi e n i a n a rywa l i za cj ę .

S SP PO OŁ ŁE EC CZ ZN N II C CY Y – – g ra

na

p ozn a wa n i e

N a g rod a

od krywa n i a

p ozi om u

i n n ych ,

dla

O OD DK KR RY YW WC CY Y

j est d l a

m oże

za zwycza j

kol e j n ych

j e st

wym i a n ę

n i ch

– –

dla

n i ch

w b u d owa n ych

d oś wi a d cze ń ,

b yć

g ra j ą

p ozi om ów,

n i ch

tłe m

ci e ka wym

sam o

dla

re l a cj i .

rozm owę

ora z

p rze b ywa n i e

sam ej

za g a d e k,

C zę s to

d oś wi a d cze n i e m ,

n a s ta wi e n i

ws p ółp ra ce

g ru p ową.

i n n ym i

g ra cza m i .

z

p rzyj e m n oś ci

e ks p l ora cj i

wch od ze n i a

te re n u ,

ka żd e

p on i e wa ż

w

g rę ,

os i ąg n i ę ci e

otwi e ra

p rze d

nimi

n owy p ozi om i n owe m ożl i woś ci e ks p l ora cj i .

Z ZA AB BÓ ÓJ JC CY Y

– –

sp u stosze n i e ,

g ra j ą

po

to,

aby

p rze ci wn i ka m i

n i s zczyć

kon ku re n cj ę ,

s p ołe czn i ków,

za zwycza j

aby

rywa l i zowa ć

te ż rywa l i zu j ą

i

si ać

m i ę d zy s ob ą

n a we t w swoi ch g ru p a ch .

C Cz ze eg go o u uc cz zą ą g g ry ry? ?

P a trząc

e ta p i e

na

p rzykła d

okre śl i ć

p ra cown i ków

kom p e te n cj e

i

i tre n owa n e . M og ą n i m i b yć n p . :

­ wsp ółp ra ca w g ru p i e ;

korp ora cj i

u m i e j ę tn oś ci ,

op i s a n ych

które

p owyże j ,

p od cza s

m ożn a

g ry

już

na

tym

ks zta łtowa n e


D DO OZ ZA A / /

9 9

­ kom u n i kowa n i e z i n n ym i ;

­ g e n e rowa n i e p om ys łów, rozwi ąza ń i d zi e l e n i e s i ę n i m i z re s ztą g ru p y;

­ a n a l i za sytu a cj i ;

­ wyci ąg a n i e wn i os ków;

­ stra te g i czn e m yś l e n i e ;

­ n e g ocj a cj e ;

­ a se rtywn ość;

­ rozwi ązywa n i e kon fl i któw;

­ sku te czn e d zi a ła n i e w s tre s i e i ra d ze n i e s ob i e z n i m ;

­ wi e d za m e rytoryczn a , którą ch ce m y p rze ka za ć u cze s tn i kom g ry.

W za l e żn ości

stop i e ń

od

n a g ród ,

i

Ka żd y

za kre si e

al e

i

do

otwa rty

nie

p ros tą

n a u ki .

b yć

Im

fa b u ła ,

n a u czyci e l

wym yśl i ć

m otywa cj ę

fa b u ły.

wci ąg a j ąca

kre a tywn ości ,

sp osób

j a ką wi e d zę

skom p l i kowa n i a

wyszu ka n a

i

te g o,

tru d n i e j s za

s kła d a j ąca

na

i n i cj owa n i e

g rę ,

i

j ed n ą

z

z

si ę

za te m

wi e l u

złożon a

ci e ka wych

ch oci a żb y

n owych

za p e wn i a j ącą

l e kcj a

b a rd zi e j

si ę

ch a ra kte ryzu j ący

Ka żd a

tyl ko

ch ce m y p rze ka za ć u cze s tn i kom

za d a ń ,

j eg o

m oże

różn y b ę d zi e

wi e d za ,

wyzwa ń

tym

i

j est

w

s ta n i e

n owe

n u d n ych

p ozi om e m

we

wła s n ym

d oś wi a d cze n i a

p rze p rowa d zon a

kol e j n ych

b a rd zi e j

a tra kcyj n ych

m i n i m a l n ym

u czn i om

b yć

g ry,

w

ci e ka wy

w

s zkol e .

za j ę ć

Z Za at te em m m m ii e ec cz ze e w w d d łło oń ń ,, n n ii e ec ch h m mo oc c b bę ęd dz zii e e z z n na am m ii ..

Li te ra tu ra :

P. Tka czyk, G rywa l i za cj a , H e l i on 2 0 1 2 .

M . U rb a n , N i e kon we n cj on a l n e m e tod y s zkol e n i owe , G WP 2 0 1 0 .

A. Ki rb y, G ry szkol e n i owe , An d y Ki rb y, Wol te rs Kl u we r 2 0 1 1 .

www. e d u n e ws. p l

A Ag gn n ii e es sz zk ka a C Cii e ere re s sz zk ko o

TRE N E R, C O AC H I KO N S U LTAN T KARI E RY

S p e cj a l i sta

rozwoj u

e d u ka cyj n ych ,

rozwoj u

os ob i s te g o.

ku rs ów

za wod owe g o

a ka d e m i cki

na

n owocze sn ych

ki l ku

i

Au torka

e ­l e a rn i n g owych

os ob i s te g o.

u cze l n i a ch

m e tod

i

p ora d n i ków,

i

p rog ra m ów

P e d a g og ,

p ol s ki ch ,

i n form a torów,

a n d ra g og

za p a l on y

te ch n ol og i i

w

s ce n a ri u s zy

g i er

kom p u te rowych

o

i

wykła d owca

s zkol e n i owi e c,

że g l a rz.

Zg łę b i a

s zkol e n i a ch

te m a tyce

wykorzys tywa n i e

i

e d u ka cj i .


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

1 12 2

J Je es st te eś ś d do ob br ry y,, n na ap pr ra aw wd dę ę d do ob br ry y.. .. .. t ty yll k ko o d d ll a ac cz ze eg go o n n ii k kt t o o t ty ym m n n ii e e w wii e e? ?

P Pa at tr ry yc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

D ob rze

si ę

z

nim

wła śn i e

b y b yło,

kom u n i ku j e s z,

d rog i

w

Ka n a ł to

sp osób

D oZa )

a b y to

w

j a ki

ora z

go

i

ofe ru j e s z

o

s woi m

b i zn e s owym

m aj ą

którą p okon u j e

p rze ka zu j e s z

sp osób

rob i s z

i n form u j e s z

m od e l u

d rog a ,

co

im

s woj ą

kom u n i ka cj i

z

twój

i s tn i e n i u ,

s woj ą

Ka n a ły

to

wa rtoś ci

ws ze l ki e

tra fi ć d o

kl i e n ta .

p otrze b u j e

n a zwę

p rod u kt/u s łu g a

p rop ozycj ę

nimi.

m og ło

do

(p a trz

d rog i .

kl i e n tów,

j ak

I

te

k ka an na ałły. y.

to

równ i e ż

p op rze d n i

od p owi e d zi

To

na

n u m er

p yta n i e

J AK?

Ka n a ły –

M i ę d zy

i s totn y e l e m e n t twoj e g o m od e l u d zi a ła n i a

okre ś l e n i e m

w

j a ki

s p os ób

a otrzym a n i e m za p ła ty j e s t p e wn a p rze s trze ń .

ora z

sa m

m om e n t

s p rze d a ży.

N a we t

p om a g a s z

(twoj a

p rop ozycj a

wa rtoś ci )

W n i e j za wi e ra s i ę ś wi a d om oś ć kl i e n ta

j eśl i

d okon a łe ś /a ła ś

d wóch

n a j b a rd zi e j


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

p ra coch łon n ych

czyn n oś ci

zd e fi n i owa łe ś/a ś

twoi

kl i e n ci

tj .

ofe rowa n ą

nie

Ka n a ły,

kom u n i ku j ąc

1 13 3

okre ś l i łe ś /a ś

p rze z

d do ow wii e ed dz zą ą

którym i

si ę

z

s sii ę ę

si ę

nimi

ci e b i e

o o

kl i e n tów,

p rop ozycj ę

t to ob bii e e

i

p os łu g u j e s z

m og ą

nie

wyd zi e l i łe ś /a ś

wa rtoś ci ,

u zn a j ą,

na

że

d os ta rcza j ąc

p om óc

lub

s e g m e n ty

nic

si ę

w wa art rto o

to

ora z

zd a

j eśl i

s sp pró ró b bo ow wa ać. ć

kl i e n tom

u s łu g i

lub

p rze s zkod zi ć

m. in.

w:

* * k ks sz zt ta ałłt to ow wa an n ii u u ś św wii a ad do om mo oś śc cii twoi ch kl i e n tów n a te m a t te g o co ofe ru j e s z,

* * s sfo fo rm rm u u łło ow wa an n ii u u o op pii n n ii ii n a te m a t twoj e j ofe rty,

* * n na ab by yc cii u u twoi ch u słu g i p rod u któw,

* * p prz rz e ek ka az za an n ii u u k kll ii e en nt to om m ofe rowa n e j p rze z ci e b i e wa rtoś ci ,

* * z za ap pe ew wn n ii e en n ii u u w ws sp pa arc rcii a a kl i e n tom p o s korzys ta n i u z u s łu g i i /l u b d okon a n i u za ku p u

p rod u ktu .

Ka n a ły

to

p u n kty

s tyczn e

m i ę d zy

tob ą

a

twoi m i

kl i e n ta m i .

Wi ążą

si ę

z m a rke ti n g i e m , sp rze d a żą i d ys tryb u cj ą.

D u ża czę ś ć n a s d oci e ra d o kl i e n ta różn ym i d rog a m i . Wa rto u m i e ć rozróżn i ć

j a ki m

ka n a łe m

n a j b a rd zi e j

p rod u kt a w za n a d rzu

wyd zi e l i ć

od rę b n e

e fe ktywn i e

j e s te m

w

s ta n i e

zwróci ć

u wa g ę

m i e ć od rę b n ą s tra te g i ę zwi ąza n ą u trzym a n i e m

ka n a ły

dla

ka żd e g o

z

s e g m e n tów

kl i e n tów,

kl i e n ta

kl i e n tów.

których

na

Wa rto

ob s łu g u j e m y,

w p rzyp a d ku g d y m a m y i ch zd e fi n i owa n ych wi ę ce j n i ż j e d n ą g ru p ę .

N a sze

świ a d om ości

ka n a ły

kl i e n ta ,

kom u n i ka cj i

z

kl i e n ta m i

ks zta łtowa n i e

j eg o

ob e j m u j ą

pi ęć

op i n i i ,

zob owi ąza ń wyn i ka j ących z za ku p u i ws p a rci e p os p rze d a żowe .

fa z

za ku p ,

tj .

b u d owa n i e

re a l i za cj ę


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

Ka n a ły

d osta rcza sz

m og ą

u słu g ę ,

1 14 4

m i eć

ch a ra kte r

p rod u kt)

ora z

b e zp oś re d n i

p oś re d n i

(b e zp oś re d n i o

(korzys ta s z

z

s p rze d a j e s z

p a rtn e rów,

i /l u b

którzy

d osta rcza j ą kl i e n tom ofe rowa n a p rze z ci e b i e wa rtoś ć).

D ob rze

zd e fi n i owa n e

i

d ob ra n e

ka n a ły

w

p rzyczyn i ć si ę d o zb u d owa n i a p rze wa g i kon ku re n cyj n e j .

kl i e n toce n tryczn e

ora z

s p ra wi a j ą,

że

kl i e n t

n a b ywa

zn a czący

s p os ób

m og ą

Wła ś ci wi e d ob ra n e ka n a ły s ą

n a s ze

u s łu g i

w

m ożl i wi e

n a j b a rd zi e j d op a sowa n y i wyg od n y d l a n i e g o s p os ób .

N a co wa rto zwróci ć u wa g ę d ob i e ra j ąc ka n a ły:

• J a ką l i czb ę se g m e n tów kl i e n tów wyd zi e l i l i ś m y d l a n a s ze j d zi a ła l n oś ci ?

• C zy ofe rowa n a p rze z n a s u s łu g a , p rod u kt s ą typ owe czy ra cze j n i e s ta n d a rd owe ?

J e śl i n i e s ta n d a rd owe , to b yć m oże wa rto za s ta n owi ć s i ę , czy n i e i s tn i e j e kon i e czn oś ć

b e zp ośre d n i e g o d os ta rcze n i a i ch d o kl i e n ta .

• I l ość i rod za j i n form a cj i u d os tę p n i a n ych p rze z ka n a ł (w za l e żn oś ci od te g o czy m a m y

tzw. d ystryb u torów ofe rowa n e j p rze z n a s wa rtoś ci i czy n i e s ta n owi ą on i p ote n cj a l n e j

kon ku re n cj i d l a n a s).

• W j a ki m cza si e u d a n a m s i ę zb u d owa ć zd rową re l a cj ę z d ys tryb u tora m i (co wp ływa

równ i e ż n a e l a styczn oś ć ka n a łu )?

P rzykła d y ka n a łów:

• Kon ta kt osob i sty, rozm owa te l e fon i czn a

• Kon ta kt w si e d zi b i e fi rm y

• F i zyczn a d osta wa u s łu g i l u b p rod u ktu

• I n te rn e t (se rwi sy sp ołe czn oś ci owe , b l og i , p oczta e l e ktron i czn a , we b i n a ri a e tc. )

• M e d i a tra d ycyj n e (TV, ra d i o, p ra s a i tp . )

Za te m

za d a j m y

s ob i e

ki l ka

p yta ń ,

które

m og ą

p om óc

n am

wyzn a czyć

d a l sze ki e ru n ki rozwoj u :

• W j a ki sp osób p ote n cj a l n i kl i e n ci p ozn a j ą ci e b i e ora z ofe rowa n ą p rze z ci e b i e

p rop ozycj ę wa rtoś ci ?

• C zy d owi a d u j ą si ę o tob i e od i n n ych ?

• C zy d owi a d u j ą si ę o tob i e ze s tron y www, b l og a , e tc. ?

• C zy p i sze sz a rtyku ły l u b org a n i zu j e s z p re l e kcj e ?

• C zy p rowa d zi sz rozm owy s p rze d a żowe ?


1 15 5

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

• C zy u cze stn i czysz w fora ch i n te rn e towych , i n n ych g ru p a ch ?

• C zy i n we stu j e sz w re kl a m ę ?

• C zy wi e sz j a k kl i e n ci oce n i a j ą to co rob i s z? J e ś l i n i e – s kąd s i ę m oże s z o tym

d owi e d zi e ć?

• J a ki e m oże sz za ofe rowa ć i n n e op cj e za ku p u twoj e j u s łu g i l u b n owe form y p rze ka zu ?

• A m oże wa rto za sta n owi ć s i ę co m ożn a „ p rze rzu ci ć” n a p a rtn e ra ? M oże p rom ocj ę ?

D ystryb u cj ę ? B u d owa n i e b a z kl i e n tów?

A

na

okre śl i łe ś/a ś

za p ra sza m

sa m

kon i e c

wyra źn i e

do

to,

si ę g n i ę ci a

j ak

po

p yta n i e

kon trol n e

p om a g a s z,

g ru d n i owy

a b yś

z

g a tu n ku

m óg ł/a

n u m e r D oZa ,

o

w

tym

kl u czowych ,

i n form owa ć?

którym

tj .

czy

J eśl i

n i e,

zn a j d zi e s z

d okła d n ą

F u n d a cj i

Rozwoj u

i n stru kcj ę j a k to zrob i ć krok p o kroku P owod ze n i a !

P Pa at try ryc cjj a a Z Za ałłu us sk ka a

C oa ch ,

D ora d ca

O sob i s te g o

G łówn e j

S ta rtG O !

H a n d l owe j

d oś wi a d cze n i e

z

Za wod owy,

w

n a j wi ę ks zych

Ab s ol we n tka Aka d e m i i

ora z U n i we rs yte tu

s p rze d a ży

b a n ków

p os zu ku j ących

s woj e g o

a ktywi zu j ących

„ Wra ca s z

p rom u j e

m yś l e n i e

E kon om i s tka ,

o

w

w

m i e j s ca

do

ś ci e żce

g ry”

ka ri e ry

b a n kowoś ci

ryn ku

„M am a

p rze z

w

w Wa rsza wi e .

Aktywn i e

na

ora z

E kon om i czn e j

S WP S

p i on i e

P ol s ce .

Za łożyci e l ka

na

w

p ra cy.

p ryzm a t

j ed n eg o

ś rod owi s ku

Au torka

p ra cy” .

m od e l i

S zkoły

wi e l ol e tn i e

korp ora cyj n e j

d zi a ła

trop i e

P ozn a n i u ,

P os i a d a

W

osób

wa rs zta tów

s woj e j

p ra cy

b i zn e s owych .

m otto to: „ Ws ta ń i d zi a ła j ! ”

w ww ww w.. s st ta ar rt tg go o.. o or rg g ;; k ko on nt ta ak kt t:: f fu un nd da ac cjj a a@ @s st ta ar rt tg go o.. o or rg g

J ej


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

1 17 7

" "O Os sw wa ajj a am m" " p pr ra ac co od da aw wc có ów w z z n n ii e ep pe ełłn no os sp pr ra aw wn no oś śc cii ą ą .. .. ..

w wy yw wii a ad d z z A Ag ga at tą ą S Sp pa ałła a

Ag a ta

S p a ła

­

tre n e rka ,

n i e p e łn osp ra wn ych .

za tru d n i e n i a ,

d ora d ca

P rowa d zi

b u d owa ć

za wod owy,

wła s n ą fi rm ę ,

od p owi e d zi a l n oś ć

e ks p e rtka

z

za kre s u

p om a g a i n n ym

s p ołe czn ą

fi rm om

ora z

d ob ry

za tru d n i a n i a

os ób

zm n i e j s zyć kos zty

wi ze ru n e k

p op rze z

za tru d n i e n i e osób z n i e p e łn os p ra wn oś ci ą. P rowa d zi

i

szkol e n i a

wsp ółp ra cy

z

z

n i e p e łn osp ra wn ym i

za rząd za j ące j

i

i n d ywi d u a l n e

dla

osób

sp ra wn ości a m i .

wła sn e j

i

je

do

d rog i

ka ri e ry.

w

różn ym i

n i e p e łn o

n i e p e łn os p ra wn e

a ktywn e g o

za wod owe j

za n i k

n i e p e łn osp ra wn ości

ks zta łtowa n i a

i

b u d owa n i a

d oś wi a d cza

n i e p e łn osp ra wn ości ,

p rzykła d e m

p ra cy

J a ko d ora d ca za wod owy,

O sob i ś ci e

rd ze n i owy

ora z

za kre s i e

s ta n owi s k

osob y

i n sp i ru j ąc

ka d ry

p ra cown i ków

fi rm y

z

wsp i e ra

dla

d ora d ztwo

p rzystosowa n i a

kom u n i ka cj i

p ra cown i ka m i

ch oru j e

m i ęśn i , z

l e cz

na

mimo

p owod ze n i e m

p oka zu j e ,

że

bu d u j e

s woj ą

n i e p e łn os p ra wn oś ć

nie

fi rm ę

j est

i

m a rkę

e ksp e rta .

og ra n i cze n i e m

w

S woi m

re a l i za cj i

ce l ów!

La u re a tka

te g oroczn e j

n a g rod y

„ La d y

D. ”

(D a m a

N i e p e łn os p ra wn a )

org a n i zowa n e g o

p rze z P a ń stwowy F u n d u s z Re h a b i l i ta cj i O s ób N i e p e łn osp ra wn ych ,

które g o ce l e m j e s t

p od kre śl e n i e

ob s za ra ch

n a g rod zon a

To co od d a j e

si ę

bez

d zi a ła ń

za

kob i e t

n i e p e łn os p ra wn ych

p rom owa n i e

za tru d n i e n i a

w

różn ych

os ób

życi a ,

n i e p e łn os p ra wn ych .

j e j m i sj ę życi ową to s łowa C oco C h a n e l „ M oże s i ę zd a rzyć, że u rod zi ła ś

skrzyd e ł

al e

n a j wa żn i e j sze ,

w ww ww. w. a ag ga at ta as sp pa all a a.. p pll

w ww ww. w. fa fa c ce eb bo oo ok k.. c co om m/ /z za at tru ru d dn n ii jj o on n

w ww ww. w. fa fa c ce eb bo oo ok k.. c co om m/ /d do ora ra d dz zt tw wo ok ka ari ri e ery ry

że b yś

nie

p rze s zka d za ła

im

wyros n ąć” .


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

P Pa at try ryc cjj a a

Z Za ałłu us sk ka a,,

1 18 8

D DO OZ ZA A::

A Ag ga at ta a

jj e es st te eś ś

d do ora ra d dc cą ą

z za aw wo od do ow wy ym m ,,

t tre re n ne erk rką ą,,

p prz rz e ed ds sii ę ęb bii o orc rcą ą.. .. .. K Ko og go o w ws sp pii e era ra s sz z d dz zii ę ęk kii s sw wo ojj e ejj d dz zii a ałła all n no oś śc cii b bii z zn ne es so ow we ejj ? ?

A Ag ga at ta a

S Sp pa ałła a::

Od

p on a d

C e n tru m

I n te g ra cj i

fi rm a m i ,

które

i

Rozwoj u .

wsp i e ra m

z n i e p e łn osp ra wn ości a m i .

n i e p e łn osp ra wn ych

w

m i e j scu

p ra cy!

p rowa d zon e

d wóch

n i e j a ko

to

C zę s to

sta n owi ska ch

p ra cy,

p ra cod a wca m i ,

wsp i e ra j ąc

D ru g i ch

b u d u j ąc

wi e d zą

i

tj .

i n d ywi d u a l n e

Kol e j n ym

e l e m e n te m

j est

m oj e j

P i e rws zych

i ch

które

g otowoś ć

si ę

wła ś n i e

d ru g i m

na

ob s za re m

d zi si a j

ch cą

b yć

i n d ywi d u a l n e

za

rok.

Co

m u s zą

zd ob yć

p ra cy n a różn ych

os wa j a m

p ra cown i ka

z ryn ki e m

za tru d n i e n i a

e ta p i e

s zu ka n i a

d zi a ła l n oś ci

Bad an i e i

ora z

łączącą

z n i e p e łn os p ra wn oś ci ą

za tru d n i e n i e m

m oj e j

i n n ym i

p roj e kty

p l a tform ę

p ra cy j e s t ws p i e ra n i e os ób j u ż za tru d n i on ym i

ści e że k ka ri e ry we wn ątrz org a n i za cj i .

g d zi e

z

z

p ra cown i ków

n i e p e łn os p ra wn oś ci ą

j a ko

p od e j m owa n i a

kon i e czn ym

g łówn i e

n i e za tru d n i a ły os ób

m ożl i woś ci a ch

b u d owa n i a i ch

a

czy

os wa j a m

wi ążą

do

z

d zi a ła n i a ,

os ob y n i e p e łn os p ra wn e

d oś wi a d cze n i e m

wsp a rci e

d ora d ztwo

s woj e

n i e p e łn os p ra wn oś ci ,

d ofi n a n s owa n i a ch ,

z n i e p e łn osp ra wn ości ą.

które n i g d y d otąd

s zkol e n i a ,

g os p od a rczą

za tru d n i a n i e

p ra cod a wców

okre ś l a m

os ob y n i e p e łn os p ra wn e .

d zi a ła l n oś ć

ws p ółp ra cu j ę

u ła twi a j ących

os wa j a m

p op rze z

u czę o rod za j a ch

p rowa d zę

p rze d s i ę b i orczyn i

d zi a ła n i a ch

p ra cown i ków,

i

a ktywn i e

Z re g u ły są to fi rm y,

we wn ątrz fi rm .

p ra cod a wców i

J a ko

w

s tąd

Rob i ę

l at

j a ki e

a

p ra cy

ta kże

p ra cy.

To

za wod owe j .

w ob s za rze

s p ra wd za n i e g d zi e s ą

kom p e te n cj e

rozwi n ąć

że b y si ę ta m zn a l e źć.

Od

j a ki e g oś

cza su

p ra cu j ę

te ż ze

s p e cj a l i s ta m i

ryn ku

p ra cy tj .

d ora d ca m i ,

tre n e ra m i ,

coa ch ’ a m i . Rok te m u wra z z kol e ża n ką An n ą S a wczu k, równ i e ż d ora d cą za wod owym ,

p od n i osłyśm y i n i cj a tywę s ki e rowa n ą s tri cte d o d ora d ców za wod owych

K Kll u ub b

D Do ora ra d dc cy y

zrze sza j ących

Z Za aw wo od do ow we eg go o

Wa rs za wi e .

J ak

si ę

oka za ło

tre n e rów czy coa ch ’ ów n a tom i a s t kl u b u

za wod owych

nie

wzg l ę d u

og rom n ą

na

w

b yło.

Za czę ło

i l oś ć

si ę

od

5

ch ę tn ych ,

os ób

a

d l a te g o

te ra z

te ż

tj .

i s tn i e j e

za łożyłyś m y

wi e l e

kl u b ów

p rze zn a czon e g o d l a d ora d ców

m u s i m y og ra n i cza ć m i e j s ca

s zu ka m y

już

n owe g o

ze

m i e j s ca ,

wi ę ksze g o, b a rd zi e j d os tę p n e g o . . . : )

M i m o i ż Kl u b z za łoże n i a m i a ł s ku p i a ć s i ę tyl ko n a d ora d ca ch ,

n a szych

sp otka n i a ch

kom p e te n cj e

w

które j

wła ś n i e

ob e cn e

równ i e ż

w

tre n e rów

za kre s i e

s zkol e n i a ,

i

d ora d ztwa

wa rs zta ty,

coa ch ’ ów

ch cących

za wod owe g o.

wym i a n a

z ra d oś ci ą g oś ci m y n a

Kl u b

d oś wi a d cze ń

rozwi j a ć

j est

i

s woj e

p rze s trze n i ą,

d ob rych

p ra ktyk,


1 19 9

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

n e tworki n g

b ra kowa ło

a

n a wi ązywa ć

po

si ę

g ra fol og i e m ,

swoi m

który

wza j e m n e

d ora d cy

kon ta kty.

M i e l i śm y

m łod zi e ży,

sp otka n i e

wykorzysta ć

ws p a rci e .

w

j a ki

na

coa ch ’ e m

coa ch i n g

d zi ę ki

w

I

ta k

m ożn a

d u żo

w

ci e ka wych

d ora d ztwi e

d ora d ztwa

d ora d czym

n a p ra wd ę

d ora d cze

m i el i śm y

zob a czyl i ś m y i

p roce s i e

oka zu j e

p roce s y

n i e d a wn o

d otyczące

które m u

si ę

s woj e

s p otka n i a

s p os ób

s p otka n i e

J ak

p rze g a d a ć

d oś wi a d cze n i e m .

równ i e ż

z

m og l i b y

Za p ra s za m y

p re ze n towa ł,

g ra fol og i ę .

m ożn a

p ros tu

g d zi e

n owe

d zi e l ących

z

ta kże

m i e j sca

czy

os ób

s p otka n i e

wykorzys ta ć

za wod owe g o

dla

d oś wi a d czyl i ś m y j a k

ora z

s ze re g

i n n ych

wa rtości owych sp otka ń .

P PZ Z::

C Co o

s sp po ow wo od do ow wa ałło o,,

ż że e

z zd de ec cy yd do ow wa ałła aś ś

s sii ę ę

p po orz rz u uc cii ć ć

s st ta ab bii ll n ny y

e et ta at t

ii

ro ro z zp po oc cz zą ąć ć

d dz zii a ałła all n no oś ść ć n na a w włła as sn ny y ra ra c ch hu un ne ek k? ?

A AS S:

P rze z ki l ka l a t p ra cowa ła m

O p rócz

z

„ e ta tu ”

fu n d u s za m i

a n g a żowa ła m

u n i j n ym i ,

za czę ło

p yta ć

To

stop n i owo

m. in.

już

o

czy

m ożl i woś ć

si ę

si ę

to

równ i e ż

p roj e kty

za s ob y

mnie

na

za ryzykowa ć i

w

różn e

kom e rcyj n e .

ws p ółp ra cy

u twi e rd za ło

wysta rcza j ące

zd e cyd owa ła m

j a ko d ora d ca za wod owy w org a n i za cj i

Wte d y

b e zp oś re d n i o

w p rze kon a n i u ,

to,

p roj e kty

aby

ze

że

zre zyg n owa ła m

czy

te ż

z e ta tu

m n ą,

a

to

cora z

j a ko

n a d ch od zi

s a m od zi e l n i e

p oza rząd owe j .

zwi ąza n e

wi ę ce j

Ag a tą

m om e n t,

wys ta rtowa ć.

tym

s a m ym

os ób

S p a łą.

że

m am

D l a te g o

rozp oczę ła m

wła sn ą d zi a ła l n ość.

P PZ Z::

J Ja ak kii e e

p prz rz e ek ko on na an n ii a a,,

b ba ari ri e ery ry

c cz zy y

s st te ere re o ot ty yp py y

m ma ajj ą ą

p pra ra c co od da aw wc cy y

w wo ob be ec c

o os só ób b

z z n n ii e ep pe ełłn no os sp pra ra w wn no oś śc cii a am m ii a a jj a ak kii e e m ma ajj ą ą s sa am me e o os so ob by y n n ii e ep pe ełłn no os sp pra ra w wn ne e,, jj a ak ko o u uc cz ze es st tn n ii c cy y

ry ryn nk ku u p pra ra c cy y? ?

A AS S::

Te

ob a wy

P od ob n e

na

ze sp ołe m ,

j ed n ej

p ozi om i e

n i e p e łn osp ra wn a

z

z

lub

nie

s tron y

s te re otyp ów

b ę d zi e

ze s p ół

b a rd zo

i

p od ob n e

p rze kon a ń .

e fe ktywn ym

b ę d zi e

a

n a p otyka ł

na

z

d ru g i e j

s tron y

P ra cod a wcy

p ra cown i ki e m ,

tru d n oś ci

w

że

b oj ą

nie

p roce s i e

b a rd zo

różn e .

si ę,

os ob a

że

zi n te g ru j e

i n te g ra cj i

z

si ę

os ob ą

n i e p e łn osp ra wn ą. Z d ru g i e j s tron y os ob a n i e p e łn os p ra wn a b oi s i ę te g o s a m e g o tj . czy

sob i e

p ora d zi

b ę d zi e

w

te m a te m

p ra cy,

czy

n u m er j ed en

ze s p ół

w p ra cy.

za a kce p tu j e ,

czy

Wi ę ks zoś ć os ób

j ej

n i e p e łn os p ra wn oś ć

n i e p e łn os p ra wn ych

nie

nie

ch ce

i n n e g o tra ktowa n i a . C h cą p ra cowa ć j a k ws zys cy i n n i p ra cown i cy i ch cą b yć tra ktowa n i

j ak

inni.

M aj ą

ta ki e

sam e

p otrze b y

d oce n i e n i a ,

a wa n s u ,

za rob ków

i td .


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

S woj ą

d zi a ła l n ości ą

p ra cod a wców,

p ra ktyka m i ,

W

s ta ra m

si ę

od p owi a d a ć

na

ob a wy

ob u

że wa rto za tru d n i a ć os ob y n i e p e łn os p ra wn e .

szu ka m

za l e żn ości

od

rozwi ąza n i a m i

ka m p a n i i

2 20 0

z

e fe ktywn ych

rod za j u

za kre s u

sp ołe czn ych ,

d op a sowa n ych

do

m od e l i

fi rm y

i

p ra wa ,

Z

p otrze b

p roce s u

m ożl i woś ci

kl i e n ta .

j ej

ws p ółp ra cy

d ru g i e j

d op a s owa n ych

ws p i e ra m

re kru ta cj i ,

d ofi n a n s owa ń

s tron y

s tron .

do

org a n i za cj e

org a n i zowa n i a

d o wyn a g rod ze ń

p rze kon u j ę

P rze kon u j ę

D zi e l ę s i ę z n i m i

os ob y

i

d ob rym i

ob u

s tron .

kon kre tn ym i

we wn ę trzn ych

i n n ych

rozwi ąza ń

n i e p e łn os p ra wn e ,

że

wa rto p od e j m owa ć n owe d rog i , wyzwa n i a i p okon ywa ć ob a wy.

P PZ Z:: A A c cz zy y s sp po ot ty yk ka as sz z s sii ę ę z z b ba ari ri e era ra m m ii

c cz zy y o ob ba aw wa am m ii

z zw wii ą ąz za an ny ym m ii

z ze e w ws sp pii e era ra n n ii e em m

o os só ób b

n n ii e ep pe ełłn no os sp pra ra w wn ny yc ch h u u d do ora ra d dc có ów w z za aw wo od do ow wy yc ch h? ?

A AS S:: Ta k, cza sa m i ta k, ch oć n i e s ą to ob a wy zwi ąza n e z os ob ą n i e p e łn os p ra wn ą, że j e j

si ę „ b oj ą” .

B a rd zi e j s ą to ob a wy zwi ąza n e z tym czy j a ,

wysta rcza j ące

kom p e te n cj e ,

aby

ws p i e ra ć

os ob y

j a ko d ora d ca za wod owy,

z

m am

n i e p e łn os p ra wn oś ci a m i ,

czy

p otra fi ę , czy zn a m ryn e k p ra cy os ób n i e p e łn os p ra wn ych i tp .

M yśl ąc

o

d ora d ztwi e

za wod owym

dla

os ób

n i e p e łn os p ra wn ych

d ora d ca

za wod owy

m u si m i e ć wi e d zę p rze d e ws zys tki m o rod za j a ch n i e p e łn os p ra wn oś ci i m ożl i woś ci a ch

wykon ywa n i a

inne

p otrze b y

wózku ,

inne

p ra cy,

czy

o

b a ri e ry

osob a

i n te l e ktu a l n ą.

og ra n i cze n i a ch ,

I n n ym

z

b ę d zi e

równ i e ż

zg ła s za ła

epi l epsj ą

ws p a rci e m

al e

a

czy

j e s zcze

o

s za n s a ch .

n a p otyka ła

inne

na

os ob a

J est

ryn ku

z

to

wa żn e

p ra cy

g d yż

os ob a

na

n i e p e łn os p ra wn oś ci ą

ob e j m u j e m y te ż os ob y z n i e p e łn os p ra wn oś ci ą s łu ch u

l u b wzroku .

D ru g i m

czyn n i ki e m ,

n i e p e łn osp ra wn ych

zm a g a j ących

p ra cy

z

po

si ę

z

(ch oć

i n n ym i

u rl op a ch

p oczu ci e m

z

którym

j est

s p otyka m y

to

równ i e ż

rod za j a m i

wych owa wczych ,

wła sn e j

wa rtoś ci ,

s ta ły

b a ri e r

os ób

si ę

p od cza s

el em en t

n p . g ru p

kob i e t

d łu g otrwa l e

n a zwa n i e m

ws p i e ra n i a

p ra cy

z

g ru p a m i

p owra ca j ących

b e zrob otn e

kom p e te n cj i ,

i td . )

ws p a rci e m

na

j est

w

os ób

os ób

ryn e k

p ra ca

wyb orze

ki e ru n ku p oszu ki wa n i a p ra cy, wykorzys tywa n i a różn ych m e tod i tp .

C zę sto

d osta j ę

p owi n n a

za p yta n i a

p yta n i a

zn a l e źć

o

si ę

kwe sti e

od

i n n ych

i n form a cj a

form a l n e

d ora d ców

o

j ej

n p.

czy

w

CV

os ob y

n i e p e łn os p ra wn oś ci ,

za tru d n i e n i a ,

d ofi n a n s owa n i a

n i e p e łn os p ra wn e j

p oj a wi a j ą

e tc.

Z

si ę

j ed n ej

równ i e ż

s tron y

nie


2 21 1

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

j est

to

stri cte

ob s za r

d ora d ztwa

za wod owe g o,

al e. . .

p ra cu j ąc

z

os ob ą

n i e p e łn osp ra wn ą d ob rze j e d n a k b yłob y m i e ć tę wi e d zę .

I n n ym i

ob a wa m i ,

z

którym i

kl i e n ta

o

osob y

n i e p e łn osp ra wn e j ,

j ę zyka

zm a g a j ą

n i e p e łn osp ra wn oś ć,

m i g owe g o.

Ja

czy

czy

p rzy

w

j ak

si ę

d ora d cy

og ól e

m ożn a

m og ą

j e d n ym

to

o

p ra cowa ć

p roj e kci e

j ak

tym

z

g łę b oko

m ożn a

rozm a wi a ć,

os ob ą

p ra cowa ła m

czy

g łu ch ą,

z

d op ytywa ć

nie

j eśl i

os ob a m i

u ra zi m y

nie

zn a j ą

g łu ch ym i ,

nie

zn a j ąc j ę zyka m i g owe g o i j a k s i ę p óźn i e j oka za ło p roj e kt za koń czył s i ę su kce s e m .

p ra wd a

n a sze

form y

kom u n i ka cj i

b yły,

n a zwi j m y

to,

b a rd zi e j

kre a tywn e ,

al e

Co

os ob y

wsp i e ra n e u zyska ły e fe ktywn ą p om oc : ) C zyl i d l a ch cące g o n i c tru d n e g o – j e ś l i m a m y

w

sob i e

otwa rtość

Re a su m u j ąc,

to

co

n i e p e łn osp ra wn ym i

p rowa d zi ć

i

ch ę ć

m oże

p om ocy

człowi e kowi

p rze s zka d za ć d ora d com

to b ra k wi e d zy n t.

p roce s

i n n em u

ws p a rci a

w p od j ę ci u

n i e p e łn os p ra wn ości ,

p ra cu j ąc

z

zn a j d zi e m y

s p os ób .

ws p ółp ra cy z

os ob a m i

b ra k wi e d zy form a l n e j ,

Kl i e n te m

z

j ak

n i e p e łn os p ra wn oś ci ą.

P PZ Z:: O O c cz zy ym m w wa art rto o w wii e ed dz zii e eć ć w ws sp pii e era ra jj ą ąc c o os so ob by y n n ii e ep pe ełłn no os sp pra ra w wn ne e? ?

A AS S::

Wsp i e ra j ąc

osob y

n i e p e łn os p ra wn e

wch od ze n i u w rol ę op i e ku n a .

g otowości ą,

wsp ól n i e ,

p roa ktywn oś ci ą

al e

d zwon i e n i e

na

p e wn o

N a l e ży p ra cowa ć,

i td .

do

C zyl i

n p.

p ote n cj a l n ych

o

nie

ta k j a k z ka żd ym i n n ym kl i e n te m ,

n ad

p ra ca

nie

m ożn a

n ad

za p om n i e ć

za s ob a m i ,

p ra cod a wców

już

kom p e te n cj a m i

s a m od zi e l n i e

p rze z

osob ę wsp i e ra n ą.

J e śl i

ktokol wi e k

z

n i e p e łn osp ra wn ym i

d ora d ców

n i e ch

po

p ros tu

zd ob yć n i e zb ę d n ą wi e d zę m . i n .

a

w

d ru g i m

p rze z

kroku

za cząć

n a wi ąza n i e

m i e j ski m i

ośrod ka m i

to

kon ta ktu

p om ocy

za wod owych

za czn i e

to

ch ci a łb y

rob i ć

:)

p ra cowa ć

Wa rto

p op rze z d os tę p n e s zkol e n i a ,

rob i ć!

z

P os zu ka ć

os ób ,

org a n i za cj a m i

rod zi n i e ,

oś rod ka m i

które

w

p oza rząd owym i ,

p om ocy

os ob a m i

p i e rws zym

wa rs zta ty,

m ożn a

z

op ra cowa n i a ,

we s p rze ć

u rzę d a m i

s p ołe czn e j ,

kroku

b i u ra m i

czy

to

p ra cy,

ka ri e r

czy i n n ym i i n stytu cj a m i ws p i e ra j ącym i os ob y n i e p e łn os p ra wn e .

P PZ Z:: A Ag ga at ta a,,

s sk ką ąd d

c cz ze erp rp ii e es sz z d de et te erm rm ii n na ac cjj ę ę,,

w wo oll ę ę d do o d dz zii a ałła an n ii a a ii

C Co o p po ow wo od du u jj e e,, ż że e n n ii e e u us st ta ajj e es sz z n na a s sw wo ojj e ejj d d ro ro d dz ze e? ?

s sii łłę ę d do o t te eg go o,,

c co o ro ro b bii s sz z? ?


2 22 2

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

AS :

CO

S i łę

TO

świ a tu .

dla

d aj ą

mi

RO B I Ę .

Wi e sz,

l u d zi .

D ru g i m

d wi e

J a ką

ja

rze czy.

j e s te m

D och od zi

e l e m e n te m ,

J ed n ą

wa rtoś ć d a j e

tu

typ e m ,

do

z

mi

n i ch

to

który n i e

g łos u

m oj a

j est

n i e u s ta n n e

kon kre tn e

wyob ra ża

d u s za

który wp ływa n a s i łę i

od p owi a d a n i e

d zi a ła n i e

s ob i e

s p ołe czn a

i

j a ką

p ra cy b e z l u d zi

:)

I

to

d e te rm i n a cj ę to ce l e .

s ob i e

PO

wa rtoś ć d a j e

j est

i

ta ki e j

j ed en

C zyl i

on o

nie

e l e m e n t.

n i e tyl ko,

p o co

to rob i ę , a l e te ż, d okąd ch ci a ła b ym d oj ś ć, co ch cę zre a l i zowa ć, os i ąg n ąć, ki m b yć? Za

2

l a ta ,

z

5

l a t. .

M yśl e n i e

cod zi e n n ą si łę ,

j e st

p ryzm a t ce l ów d a j e

szcze g ól n i e w m om e n ta ch p ora że k,

świ a d om ość

b i zn e sowe ,

p rze z

wła s n e g o

ce l u .

W

b i zn e s i e

te ż

p e wn ą

wi zj ę .

C i ę żko

cze rp a ć

z s a m e j i d e n tyfi ka cj i m i s j i .

m u si m y

u s ta l a ć

Wa żn a

kon kre tn e

b o cze m u ś b i zn e s m a s łu żyć. Ta k s a m o w życi u os ob i s tym . To,

ce l e

co rob i m y

za wsze cze m u ś słu ży. P yta n i e , cze m u , kom u i j a k m a s łu żyć.

P PZ Z:: A A jj a ak k s so ob bii e e ra ra d dz zii s sz z w w m mo om me en nt ta ac ch h k kry ryt ty yc cz zn ny yc ch h? ?

A AS S: O d p owi e m n i e co i n a cze j . Wa żn e j e s t d l a m n i e to, a b y ci e s zyć s i ę d rog ą d o ce l ów.

J e śl i

po

sp otka n i u ,

z os ob ą,

którą

kon kre tn e g o zm i e n i ło s i ę w życi u

se n s.

Z

S i łę

d rog i ,

d aj ą

która

te stowa n i e

te

rze czy,

p rowa d zi

rozwi ąza ń ,

p op e łn i a n i e

b łę d ów!

sa m od zi e l n ą

d rog ę

do

te

cod zi e n n i e .

za łożon ych

l a ta

ce l e

te m u

z

i n d ywi d u a l n i e ,

d os ta j ę

fe e d b a ck,

że

coś

te j d ru g i e j os ob y to j e s t to d l a m n i e kon kre t. To d a j e

s a m od zi e l n e

D wa

i

które

ws p i e ra m

ce l ów.

Z

To,

m yś l e n i e

cza s u

P rzykła d owo wym yśl i ła m te m a t s zkol e n i a ,

co

i

za łożyła m

ta m te g o

te g o

trze b a

j est

j e s zcze

d a wa n i e

s ob i e

różn i ą

u m i eć

wa żn e

s ob i e

p e wn e

si ę

od

cze rp a ć

mnie

p rzyzwol e n i e

ce l e .

tych ,

dla

ra d oś ć.

to

na

Rozp oczyn a ła m

które

którym j a b yła m za ch wycon a ,

d zi s i a j .

wyd a wa ło m i

si ę su p e r kre a tywn e , a l e n i j a k s i ę on o m i a ło d o p otrze b l u d zi , którym j e p rop on owa ła m

:)

Bo

a ku ra t

p om ysły,

im

aby

nie

b yło

p óźn i e j

nie

p otrze b n e ,

oka za ło

nie

si ę,

ta

że

g ru p a

n asz

od b i orcza .

cu d own i e

p otrze b n y tyl ko n a m : ) Wa rto te ż wsp ółp ra cowa ć z i n n ym i

i

Wa rto

wi ę c

wym yś l on y

te s towa ć

p rod u kt

ota cza ć s i ę ta ki m i

j est

l u d źm i ,

którzy n a s i n sp i ru j ą : )

P PZ Z:: J Ja ak kii e e b ba ari ri e ery ry n na ap po ot ty yk ka as sz z w w s sw wo ojj e ejj p pra ra c cy y? ?

A AS S:

C h yb a

p otrze b u j ę

tyl ko

wi ę ce j

rozwi ąza n i a ,

p rze szkod ą

we wn ę trzn e

które

­

:)

ci e rp l i woś ci .

p rop on u j ę

ch oć

C h ci a ła b ym

W

p ra cy

będ ą

p rzyzn a m ,

że

z

d ob re ,

ta

rob i ć

fi rm a m i

czy

ob a wa

ws zys tko

p oj a wi a j ą

m oj a

s zyb ci e j

si ę

i

od

cza s a m i

n i e p e łn os p ra wn oś ć

p oj a wi a

si ę

b a rd zo

ra zu ,

ob a wy

nie

rza d ko.

s tąd

czy

b ę d zi e

W

tych


2 23 3

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

d zi a ła n i a ch ,

które

u wi a ryg a d n i a

m i e j s ca .

p rop on u j ę

m n i e.

C h oci a ż

u sta wi a m y

u wa g ę

m am

sob i e

b a ri e ry

fi rm om

C za s a m i

w

to,

m am

ta ki e

że

p od e j ś ci e ,

g łowa ch .

W

że

s woi m

a rch i te kton i czn e

j e s te m

oczywi ś ci e

i

os ob ą

ta k

m ob i l n oś ci

n a p ra wd ę

p rzyp a d ku

b a ri e ry

n i e p e łn os p ra wn ą

b a ri e ry

oczywi ś ci e

m ob i l n oś ci ,

J a ko

coś ,

co

mnie

nie

p ows trzym u j e ,

U m i e j ę tn ość ra d ze n i a s ob i e z p ora żka m i ,

j e st wp rowa d ze n i e

m oj e j

w b i zn e si e i d ob rze ,

Al e

i

te ż

m ocn o

od p owi a d a

z

na

wła sn ym

M oj a

wi e rzę

w

to,

co

kol e i

co rob i ę w życi u ,

m ożl i wych ,

m otywu j e

d zi a ła n i a .

Z

kol e i

m oj e

na

„ kop n i a ka ”

w

od b i e ra j ą

wym ówki ,

że

s zu ka m

rozwi ąza ń .

Wyzwa n i e m

w

tym

b ę d zi e

co

i ch

dla mnie

kon ku re n cj ę

rob i ,

m i a ł.

wa rtoś ci a m i

wi a ryg od n ym i

p os tę p u j ący

czę s to

n i e p e łn os p ra wn e

tyłe k

za ws ze

b a ri e r

s zu ka ć n owych rozwi ąza ń

d ob ry

b a rd zi e j

wym a g a j ą

d oś wi a d cze n i a

za sa d zi e

to

p od

za n i k

a u te n tyczn y

Życi e

zg od n e

s p rzyj a

wob e c

m i ę ś n i ),

i tp .

to

b yci u

kl i e n tów.

j ak

z

nią

co os i ąg a m i j a ki e m a m re zu l ta ty s ą d owod e m n a to i l e

ch oć

os ob y

j est

wzi ąć

wi d zę

P rze ci e ż te ż m a m

m ożl i woś ci a m i ,

n as

(ch oru j ę

rze czy

ktoś

Kl i e n tów ­

czyn i

fu n kcj on u j ę ,

cza sa m i

j eśl i

p otrze b a m i ,

z

n i e p e łn osp ra wn oś ć

j e st

że

że

to te ż j e s t wyzwa n i e .

n a j wyżs zy p ozi om !

sam i

B a ri e ry p os trze g a m j a ko

s p ra wi a ,

że trze b a s i ę rozwi j a ć,

p otrze b y s woi ch

rytm e m ,

a u te n tyczn ym ,

fi rm y n a

to s p ra wi a ,

al e

nie

p ros tu

b a ri e r

m u s zę

al e

po

d os tę p n oś ć

wi ę ks zoś ć

u n i e m ożl i wi a j ących m i b yci e d ob rym d ora d cą czy tre n e re m .

wyzwa n i a .

tj .

:)

cze g oś

dla

do

os ób

i n s p i ra cj ą

si ę

„n i e

og rom n e g o

zm i a n y

s p os ob u

s p ra wn ych

do

d a”,

zm i a n ,

nie

wys i łku .

m yś l e n i a

m otywa cj ą

d oce n i e n i a

ch ce

mi

M ój

si ę

i tp .

ora z

do

czę s to

te g o,

Ta k

p rzykła d

co

na

m a j ą,

wi ę c

m oj ą

n i e p e łn osp ra wn oś ć ch yb a p rze ku ła m n a p l u s : )

P PZ Z::

ii

W W

S St tre re fi fi e e

B Bii z zn ne es s

e efe fe k kt ty yw wn no oś ść ć n na a ry ryn nk ku u

s sk ku up pii a am my y

p pra ra c cy. y.

s sii ę ę

n na a

C Co o w we ed d łłu ug g

t ty ym m ,,

a ab by y

ro ro z zw wii jj a ać ć

n na as sz zą ą

C Cii e eb bii e e w ws sp pii e era ra s sk ku ut te ec cz zn no oś ść ć ii

s sk ku ut te ec cz zn no oś ść ć

e efe fe k kt ty yw wn no oś ść ć

d do ora ra d dc cy y z za aw wo od do ow we eg go o? ? C Co o s st ta an no ow wii o o s su uk kc ce es sii e e? ?

A AS S:

Dl a

mnie

kl u czowa

j est

ś wi a d om oś ć,

p od ąża n i e

za

p otrze b a m i

kl i e n ta

j est

n a j wa żn i e j sze . G e n e rowa n i e i d a wa n i e kon kre tn ych rozwi ąza ń p rzych od zi p óźn i e j , n a

p oczątku

wsłu ch u j m y

kl u czowa

j e st

i

e fe ktywn ość

b u d owa ć

p ra ca

si ę

na

wsp i e ra

za u fa n i e

i

b yć

w

kl i e n ta .

m otywa cj i ,

te ż

n as

W

ś wi a d om oś ci

wła s n y

a u te n tyczn i .

p oczątkowe j

rozwój .

J eśl i

fa zi e

kl i e n ta

J a ko

p ra cu j e m y,

p roce s u

i td .

d ora d cy

j a ko

N a s zą

d ora d cze g o

s ku te czn oś ć

za wod owi

d ora d ca

m u si m y

za wod owy

i

nie

l u b i m y te g o, n i e l u b i m y s woi ch Kl i e n tów, g d zi e ś w ś rod ku n a s i rytu j ą a l b o n i e ci e rp l i wi ą


2 24 4

D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

– wte d y wa rto si ę za s ta n owi ć n a j p i e rw, d l a cze g o ta k s i ę d zi e j e , b o to p i e rws zy krok d o

wyp a l e n i a

za wod owe g o.

n a rzę d zi a

do

te stowych ,

kwe sti on a ri u s zy,

p ra cy.

N a s za

Wa żn e

e fe ktywn oś ć

równ i e ż

wi e d za

o

tym

j est

wi ę ks za ,

u m i e j ę tn oś ci

j eśl i

m am y

wykorzys ta n i a

j a k i n te rp re towa ć wyn i ki ,

j ak j e

d ob re

n a rzę d zi

od n os i ć d o

kl i e n ta . A n a kon i e c d od a ła b ym p os i a d a n i e za u fa n i a d o s i e b i e : )

P PZ Z:: A A jj a ak kii e e w wy yz zw wa an n ii a a s st to ojj ą ą a ak kt tu ua all n n ii e e p prz rz e ed d d do ora ra d dc ca am m ii z za aw wo od do ow wy ym m ii ? ?

AS :

To

p ra cy.

o

wyzwa n i a

N owe

zwi ąza n e

za wod y,

kom p e te n cj a ch

sp e cj a l i styczn e ,

z kom u n i ka cj ą,

które

z

si ę

p os zu ki wa n ych

z

d ru g i e j

że tru d n i e j

p rob l e m y,

którym i

różn ych

p oj a wi a j ą,

na

ryn ku

s tron y cora z

a s e rtywn oś ci ą,

p owod u j e ,

te m p e m

ci ąg łe

p ra cy.

czę ś ci e j

ra d ze n i e m

za j m u j ą

na

u zu p e łn i a n i e

Z

s p ołe czn e .

S p oro

os ób

z oce n ą,

krytyką i tp .

z te m p e m

co

d zi e ń ,

życi a .

al e

si ę

wi e d zy

s tron y

s ob i e

si ę

d zi e j ących

j ed n ej

ra d zi m y s ob i e ze s tre s e m ,

d ora d cy

zm i a n

to

na

o

ryn ku

n i ch

czy

kom p e te n cj e

ma

p rob l e m y

S zyb koś ć życi a

N i e d o koń ca s ą to

j eśl i

p oj a wi a j ą

si ę

on e

w p roce si e d ora d czym to n i e m oże m y i ch p om i n ąć.

P PZ Z:: A A c co o jj e es st t t te era ra z z p prz rz e ed d To To b bą ą? ? J Ja ak kii e e m ma as sz z d da all s sz ze e p pll a an n y, y, w wy yz zw wa an n ii a a? ?

A AS S::

z

C h ci a ła b ym

su kce se m

oczywi ś ci e

wła sn ą

fi rm ę ,

kon tyn u owa ć

p rowa d zi ć

d zi a ła n i a

s zkol e n i a

dla

b i zn e s owe ,

fi rm ,

ws p i e ra ć

je

p rowa d zi ć

s ku te czn i e

w za tru d n i a n i u p ra cown i ków z n i e p e łn os p ra wn oś ci ą. Kol e j n ym wyzwa n i e m j e s t rozwój

u słu g

dla

sp e cj a l i stów,

którzy

ch cą

p ra cowa ć

z

os ob a m i

n i e p e łn os p ra wn ym i .

O czywi ści e p ozosta j e te ż rozwój u s łu g , j a ko d ora d ca za wod owy! P l a n ów m a m d u żo : )

Wyzwa n i e m

j e st

rozwój

wsp ółza łożyci e l ką,

C h ce m y,

aby

P ra cu j e m y

z

n ad

P PZ Z:: A A g gd dz zii e e

Kl u b u

pl an u j em y

te j

wi e d zy

n owym i

m mo oż żn na a

D ora d cy

kol e j n e

i

d zi a ła n i a :

s p otka ń

p om ys ła m i .

C Cii e eb bii e e

z zn na all e eź źć ć

Za wod owe g o.

m og l i

s zkol e n i a ,

korzys ta ć

Wi e rzę ,

o ora ra z z

w w

Wra z

jj a ak kii e ejj

w

z

s e m i n a ri a ,

d ora d cy

p owod ze n i e

fo fo rm rm ii e e

An i ą

m mo oż żn na a

w

S a wczu k

s u p e rwi zj e

ca łe j

tych

i tp .

P ol s ce .

p l a n ów!

s sk ko orz rz y ys st ta ać ć

:)

z z Tw Two ojj e ejj

w wii e ed dz zy y ii d do oś św wii a ad dc cz ze en n ii a a? ?

A AS S::

w

W

za l e żn ości

Wa rsza wi e

S zkol e n i a

lub

od

p otrze b

i n n ych

zwi ąza n e

z

za i n te re s owa n ych .

m i a s ta ch

w

za tru d n i a n i e m

P ol s ce ,

os ób

P rowa d zę

p rowa d zę

s p otka n i a

równ i e ż

n i e p e łn os p ra wn ych

na

s p otka n i a

m ożn a

m i e j s cu

on l i n e .

zn a l e źć

na


D DO OZ ZA A / / S ST TR RE EF FA A B BII Z ZN NE ES S

m oj e j

stron i e

z za aw wo od do ow wy yc ch h

Za p ra sza m

2 25 5

w ww ww. w. a ag ga at ta as sp pa all a a.. p pll ,

s są ą

d do os st tę ęp pn ne e

n na a

n a tom i a s t

s st tro ro n n ii e e

K Kll u ub bu u

s sz zk ko oll e en n ii a a

t tjj ..

s sk kii e ero ro w wa an ne e

d do o

d do ora ra d dc có ów w

w ww ww. w. k kll u ub bd do ora ra d dc cy yz za aw wo od do ow we eg go o.. p pll ..

równ i e ż d o za p i s a n i a s i ę n a n e ws l e tte r a b y b yć n a b i e żąco.

tym roku b ę d zi e m y p os ze rza ły d zi a ła l n oś ć n a p ozos ta łe m i a s ta P ol s ki ,

N a p e wn o w

g d yż j e s t d u że

za p otrze b owa n i e n a te g o typ u s p otka n i a .

P PZ Z:: A Ag ga at ta a,, b ba ard rd z zo o d dz zii ę ęk ku u jj ę ę To To b bii e e z za a ro ro z zm mo ow wę ę o ora ra z z z za a p po od dz zii e ell e en n ii e e s sii ę ę Tw Two oii m m c ce en nn ny ym m

d do oś św wii a ad dc cz ze en n ii e em m ..


2 26 6

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

S Słłu uc ch ha an n ii e e ii p pr rz ze ek ka az z w w b bu ud do ow wa an n ii u u m ma ar rk kii o os so ob bii s st te ejj ..

B Be ea at ta a Ś Św wii e ec cz za ak k

S łu ch a n i e j e s t j e d n ym z p od sta wowych skła d n i ków kom u n i ka cj i ,

za ś

kom u n i ka cj a j e st i stotn ym n a rzę d zi e m w kre owa n i u m a rki . S łu ch a n i e

i n n ych

to

s ztu ka ,

al e

j e szcze

wi ę kszą

sztu ką

j e st

za ci e ka wi e n i e

i n n ych s woi m p rze ka ze m . J a k wi ę c skon stru owa ć p rze ka z,

że b y i n n i

ch ci e l i ci e b i e wysłu ch a ć i ku p owa ć twoj e u słu g i ?

W

d zi si e j szym

wysłu ch a n ym .

sp ołe cze ń s twi e

cora z

C zę s to zd a rza n a m

wi ę ce j

os ób

s i ę m i e ć wra że n i e ,

od czu wa

że p a rtn e r,

czy p ra cod a wca n a s n i e s łu ch a .

J e st to n i e p rzyj e m n e u czu ci e ,

dla

j a ki m

ci e b i e

koszm a r,

zd ob ywa m y

D l a te g o

i ch

to

p om yś l

sym p a ti ę

p owi n n i śm y

i

za u fa n i e ,

n a u czyć

ze ch ci e l i i n a s wysłu ch a ć.

si ę

m oże

a

o

to

s łu ch a ć

b yć

te ż

n am

i

dla

ch od zi

p rze d e

p rzyj a ci e l ,

S łu ch a j ąc

b u d owa n i u

ws zys tki m

d ob re j

s p ra wi ć,

b yci a

zn a j om y

p ra wd a ? J e że l i

i n n ych .

w

d e fi cyt

j e s t to

i n n ych

m a rki .

że b y

inni

D l a cze g o zd ob yci e za u fa n i a i s ym p a ti i od b i orców j e s t ta ki e

wa żn e w b u d owa n i u m a rki ? P rze d e ws zys tki m d l a te g o, że p owi n n o ci za l e że ć n a tym ,

że b y

od b i orcy

twoj e j

m a rki

ch ci e l i

rob i ć

z

tob ą

i n te re s y

i

p rze b ywa ć

w

twoi m

towa rzystwi e , a p rze d e ws zys tki m , b y b yl i za i n te re s owa n i twoi m i u s łu g . S łu ch a n i e j e s t

e l e m e n te m

kom u n i ka cj i ,

d ob rze

p rzyg otowa n y

ch ci e l i .

W

j e st

zwi ązku

p rob l e m u .

że

p rze ka zu .

twoj a

będ ę

te m a t

te ż

j est

b ę d zi e

n i ej

b a rd zo

od p owi e d n i o

że

P od p owi e m

m a rka

w

że

ci

ci

z

wa żn y

wyra żon y,

wykon u j e s z

n a rzę d zi e m

za kła d a m

Nie

te n

i

tym ,

p od sta wowym

za wod ową,

te ż,

z

a

twoj e j

s ku p i a ć

d ob rze

za

to

si ę

na

zn a n y.

j ak

s p rze d a wa ła

s a m ym

a

ty

zos ta ł

ora z

d ob re g o

S ku p i ę

p rze ka z,

d ora d cy

p ra cy

op ra cowa ć

si ę,

aby

za wód

p rzyg otowa n i e m

j est

od e b ra n y

p rze ka zu

na

b ę d zi e s z

nie

ta k

b yć

j a kb yś m y

„ s łu ch a n i e ”

kom p e te n cj ą

bo

sam ej

p rze ka z,

zd ob ywa ł

i

p owi n i e n e ś

kom u n i ka cj i ,

om ówi e n i u

s ku te czn y

p owi n i e n

za wod owe g o

p od s ta wową

p roce s i e

si ę

który

który

m i eć

za kła d a m

kon s tru kcj i

s p ra wi ,

od b i orców

że

s woi ch

u słu g .

Od

cze g o za cząć kon s tru owa n i e p rze ka zu ? Za czn i j

wa rtości

i

ce l ów,

p on i e wa ż

m i e j scu

p owi n i e n e ś

p rze ka z

od p owi e d zi e ć

p owi n i e n

s ob i e

na

b yć

od

p owrotu

s p ój n y

s ze re g

z

p yta ń

d o s woj e j

tym i

wi zj i ,

e l e m e n ta m i .

d otyczących

m i sj i ,

W

tym

p rze ka zu :


2 27 7

D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

ki m

j e ste m ,

p rzyd a tn y

czym

dla

si ę

na

za j m u j ę ,

kl i e n ta

P rzyg otowu j ąc

sku p i ć

si ę

i

p rze ka z

co

al e

m u si s z

I d eal n i e

b yłob y,

mnie

m oże s z

wska za n i u

sp osób ,

j a ki e

g d yb yś

zn a ć

u m i ał

od różn i a

p od e j ś ć

korzyś ci

d ob rze

p rod u kty

dla

na

czy

od

u s łu g i

p ozos ta łych

d wa

s p os ob y:

p ote n cj a l n ych

s woi ch

od b i orców,

zob ra zowa ć

te

ofe ru j ę ,

korzyś ci .

nie

czym

D ora d ców

w

s p os ób

kl i e n tów.

a

w

M oże s z

to

to

na

b yłb y

j est

zrob i ć

b yć

ryn ku .

op i s owy

N a j l e p s zy

za ws ze

m og ę

lub

d ru g i

m ożl i we .

w

s p os ób ,

j a ki p re ze n tu j ę w ra m ce p on i że j :

Źród ło: op ra cowa n i e wła sn e

J a ki e m oże sz wykorzys ta ć form y p rze ka zu ? N a j p op u l a rn i e j s zą j e s t C CV V,

za wod owy.

Kol e j n e

to:

o op po ow wii e ed dz z s sw wo ojj ą ą h h ii s st to ori ri ę ę,,

b bii o og g ra ra m m ,,

czyl i

życi orys

p prz rz e ek ka az z w w w wii n nd dz zii e e,,

w włła as sn na a

re re k kll a am ma a,, m mo ow wa a p po og g rz rz e eb bo ow wa a,, ll o og go ot ty yp p,, w wii z zy yt tó ów wk ka a..

C V n i e b ę d ę om a wi a ć, p on i e wa ż za kła d a m , że j e s te ś w j e g o kon s tru owa n i u m i s trze m

i

p rze j d ę

do

om ówi e n i a

p ozos ta łych

form ,

za czyn a j ąc

od

o op po ow wii e eś śc cii

s sw wo ojj e ejj

h h ii s st to ori ri ii ..

D ob rze j a k b ę d zi e sz m i a ł op ra cowa n ą i op a n owa n ą n a p a m i ę ć h i s tori ę o s ob i e ,

d ob ra

z

m e tod a

n owym

na

od b i orcą

osob y

ora z

j e ste ś,

co ofe ru j e sz e tc.

świ a d czyć

e m ocj i ,

o

w

s p ój n y

twoi ch

od p owi e d zi

twoi m

p rze ka z

u s łu g .

na

czę s to

Za p a m i ę ta j ,

n a s ta wi e n i u

p ozytywn e j

e n e rg i i

w

do

i

ka żd e j ,

B a rd zo

b e zp oś re d n i e j

p om a g a

za d a wa n e

w

s zyb ki m

p yta n i a :

b i zn e s owe j

s ytu a cj i

p re ze n towa n i u

czym

si ę

b o to

s woj e j

za j m u j e s z,

ki m

że s p os ób w j a ki op owi e s z s woj ą h i s tori ę b ę d zi e

życi a .

J e że l i

u m i e j ę tn oś ci

h i s tori a

j est

d os trze g a n i a

s u ch a ,

nie

s woi ch

ma

w

n i ej

s u kce s ów,


D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

j e śl i

nie

b ę d zi e sz

op owi e ść

swoj ą

b ę d zi e

op owi e ść.

Kowa l ski ,

m ówi ł

n u d n a.

Nie

j e ste m

ob ra za m i ,

J e że l i

m oże s z

d ora d cą

j a kb yś si ę n a u czył s woj e j

2 28 8

które

ch ce s z,

za czyn a ć

si ę

za wod owym

h i s tori i

m ożn a

aby

ci ę

na

(… )”

n a pam i ęć i

od tworzyć

s łu ch a n o,

p rzykła d

od

od b i orca

p om yś l i ,

w

wa żn e

s łów:

m oże

g łowi e ,

j est

j ak

to

„ n a zywa m

te n

twoj a

za czyn a s z

si ę

p rze ka z

J an

od e b ra ć

że rozm owa z tob ą n i e wn i e s i e

n i cze g o n owe g o i ci e ka we g o. Ab y za ci e ka wi ć od b i orcę ,

s łowa ws tę p u p owi n n y b u d zi ć

w n i m e m ocj e . M oże s z s woj ą op owi e ś ć za cząć od s łów: „ op owi e m wa m h i s tori ę , która

mi

si ę

p rzyd a rzyła ,

a

która

p oka za ła

j ak

p otra fi łe m

wykorzys ta ć

i d oświ a d cze n i e za wod owe w p ra ktyce d ora d cze j ” . P ra wd a ,

s woj e

kom p e te n cj e

że ta ki kom u n i ka t od b i e ra

si ę l e p i e j i a ż ch ce s i ę s łu ch a ć?

Kol e j n a form a p rze ka zu – b bii o og g ra ra m m – b ywa i n a cze j okre ś l a n a j a ko d os s i e r. P owi n i e n e ś

si ę z n i ą sp otka ć w p ra ktyce .

a p l i kowa n i a .

C zę sto

cza sop i sm a ch ,

n a j p i e rw

te ż

p orta l a ch

od p owi e d zi e ć

p rze ka z.

P a m i ę ta j ,

p rze ka zywa ć

tyl ko

na

b i og ra m

co

s wój

b ra n żowych .

s ob i e

że

to,

B a rd zo czę s to j e s t wym a g a n a od tre n e rów j u ż n a e ta p i e

tre n e rzy

b i og ra m

P i s ząc

p yta n i e

o

ce l ,

p owi n i e n

ch ci a łb yś

g o,

p od ob n i e

g ru p ę

b yć

p owi e d zi e ć

za m i e s zcza j ą

i

p rzy

ora z

b og a ty

s ob i e

różn e g o

j ak

d oce l ową

krótki

o

w

w

od b i orcy

i

rod za j u

C V,

swój

wa rto

d oce l owy

tre ś ci .

P owi n i e n

wzb u d za ć

w

nim

za i n te re s owa n i e ta k, j a k za p l a n owa łe ś .

C zy m i a łe ś

sytu a cj ę ,

kl i e n ta ?

P om óg łb y

rod za j u

p rze ka zu

b a rd zo

wa żn e g o

p owi e sz

M a sz

ce l u ,

za n i m

na

to

od

że

ci

m u si sz

w

n i ej

za czn i j

kl i e n ta .

od

do

60

W

w w

j a ki

s e ku n d .

s ob i e ,

s e ku n d

tym

n ag l e

op i s ze s z

cza s i e

za ci e ka wi ć s ob ą

Rozp oczę ci e

s ob i e ,

że

s p os ób

W

p a ru

w wii n nd dz zii e e” ”.

wyob ra że n i a

Wyob ra ź

wysi ąd zi e ?

30

w p rze ci ąg u

„ „p prz rz e ek ka az z

j ak

d łu g o

s zu ka łe ś

s p otyka s z

si ebi e,

m oże s z,

go

p owi n i e n e ś

kl a rown i e

zd e fi n i owa ć

s woj e

ce l e ,

te g o

d os tę p u

wi n d zi e .

którą

za l e żn oś ci

sp rze d a ć si e b i e l u b u s łu g ę b ąd ź p ozytywn i e od różn i ć s i ę od

osi ąg n ąć,

w

u s łu g ę ,

w

wa żn e g o

kon s tru owa n a

Co

do

mu

ofe ru j e s z?

od

s woj e g o

kon ku re n cj i . Ab y to

s p oj rze ć

na

si ebi e

z p e rsp e ktywy od b i orcy p rze ka zu – cze g o on ch ce s i ę d owi e d zi e ć o tob i e l u b u s łu d ze ,

którą

ofe ru j e sz.

W

od b i orców (w te n

tre ś ci

sp os ób

ws ka ż

ce l

(n p .

u s łu g ę ,

wys yła s z s yg n a ł,

że

którą

ofe ru j e s z),

d okła d n i e

wi e s z,

okre ś l

p re cyzyj n i e

kto m oże

ku p i ć twoj ą

u słu g ę ), n a j wa żn i e j szy p rze ka z o u słu d ze i korzyś ci , j a ki e od n i e s i e od b i orca g d y z n i e j

skorzysta . P a m i ę ta j , a b y twój p rze ka z b ył j a s n y i czyte l n y.

P rzy

kon stru owa n i u

n a tom i a s t

w włła as sn ne ejj

re re k kll a am m y, y

p om yś l ,

j a ką

wa rtoś ć

d aj esz

s woi m


D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

kl i e n tom ,

co

i n form a cj e

i

czyn i

ci ę

n a p i sz

2 29 9

a tra kcyj n ym

krótką

re kl a m ę

dla

n i ch

si ebi e.

i

wyj ątkowym .

N a s tę p n i e

wróć d o

U p orząd ku j

trze ch

we rs j i

ze b ra n e

b i og ra m u

i p rze rób j e n a krótką re kl a m ę .

M Mo ow wa a

w

p po og g rz rz e eb bo ow wa a

za ch ę ca n i u

u słu g a m i .

Nie

to

kol e j n a

od b i orców

do

za ch ę ca m

wyg łosze n i a

sob i e .

na

C o ch ci a łb yś,

ch ci a łb yś ,

form y

m owy

co

do

p rze ka zu ,

o

tob i e

m yś l e n i a

o

i

którą

za i n te re s owa n i a

s woj e j

ś m i e rci

Wyob ra ź s ob i e – j a k twój

twoi m

p og rze b i e .

P om yś l

m oże s z

j a ką

i

tob ą

nie

p rzyj a ci e l

p os łu żyć

al bo

ma

te n

si ę

twoi m i

p rze ka z

p rzyg otowu j e s i ę d o

sp u ś ci zn ę

ch ce s z

zos ta wi ć

po

a b y p owi e d zi a ł o tob i e p rzyj a ci e l w m owi e p og rze b owe j ? A m oże

że b y twoj e

p rze ka zu

re fl e ksj i ,

s łu ch a n i a

ci e b i e

b rzm i e ć j a k wi si e l czy h u m or.

form a

n a zwi s ko

m oże

p om a g a

wyd a ć

w

m ówi ło

ci

s zyb ki m

si ę

sam o

za

si ebi e?

d ra s tyczn e ,

al e

p re ze n towa n i u

Wi e m ,

że

n a p ra wd ę

si ebi e.

M owa

p rzyg otowa n i e

s kła n i a

do

te j

g łę b oki e j

p og rze b owa

p owi n n a

b yć krótka , zwi ę zła , ki l ku zd a n i owa .

L Lo og go ot ty yp p

ii

w wii z zy yt tó ów wk ka a

zn a cze n i e

że

sta l e

czy

re a l i za cj i

wątp l i wości ,

z i m i en i a

m otta

od b i orze

sp otyka sz

P yta n i e ,

w

w

i

twój

twoi ch

to

od

ora z

g ru p y

b ri e f

p rze ka za ć

i

sp ośród

Twoi m

w

i

i d e n tyfi ka cj i

­

które j

ch a ra kte r

fi l ozofi i

d zi a ła n i a .

g ra fi ka .

D ob re

to

ta ki e ,

si ę

b l i że j .

g ra fi czn e g o,

p rze ka z.

ce l

e l e m e n tu

m ożn a

m oże

i

g ru p ę

d oce l ową.

g ra fi czn e g o

J e że l i

M oże

Na

te ż

l og otyp u

n a rys owa ć.

twoj e

M oże

ce l e

p owi n i e n e ś

d ob ór

m i sj ę,

D l a te g o

P a m i ę ta j !

p owi n n y

p rzykła d

m oże

n a wi ązywa ć

si ę

ta ki

kol orów

wi zj ę ,

m otto

to

lub

fu n kcj ę ?

l og otyp e m !

czy

m asz

s l og a n u

za wi e ra ć

twoj ą

ci

n a j czę ś ci e j

od p owi a d a .

S l og a n

wi e d zy… ” .

ła two

ci

p om a g a

si ę

b ę d zi e

s woi m

n a j b a rd zi e j

s tos u j e s z.

s woj ą

N a s tę p n i e

od zwi e rci e d l a j ący

ze

m a rki ?

s kła d a

wa żn e

Za kła d a m ,

je

e we n tu a l n i e

za d a n i e m

si ę

sam

s p e łn i a ł

op i s

b a rd zo

tob ą.

p os łu g u j e s z

d ob re j

n a l e życi e

z

n a we t

Log otyp

n a zwi s ko.

p rze ka zywa n i u

które

ob e cn i e

J eg o

która

twoj e

d zi a ła l n oś ci ,

P rzyg otowa n i e

l og o

s wój

s p os ób

j e st

a

i d e n tyfi kowa ć

tą,

od g rywa j ą

p rze ka zu

wa rtoś ci

g ra fi kowi .

wyb i e rz

w

aby

ki e ru j e s z

n a j l e p s zy

twoj e j

i

i

b e zp oś re d n i e g o

b u d owa n i u

im

e l e m e n tu

m i sj i

p owi n i e n e ś

ka p i ta łe m

„ p rofe sj on a l i zm

w

si ę

wykon a ć,

wi zj i ,

g ra fi ka

i

p rzyj rze n i u

go

do

m ożl i wi e

którym i

b i zn e s owych

n a zwy fi rm y,

wi zu a l n e j

kon ta ktu

form a m i

wi zytówka ,

do

J ak

Wa żn e

bez

rod za j u

d oś wi a d czon e m u

n a j wi ę kszym

b rzm i e ć:

te g o

u s ta l e n i a

p rop ozycj i

op i sywa ć

lub

d oce l owe ,

ce l e .

z

ce l ów

n a zwi s ka

skoj a rze ń

os ob y

za ch ę ca m

za cząć

wa rtości

do

twoj e j

l og otyp

d zi a ła l n ości .

N a l e ży

i

si ę

s łu żą

za d a n i e

on o

do

dla

s kła d a ć


D DO OZ ZA A / / P PE ER RS SO ON NA AL L B BR RA AN ND DII N NG G

z

n a zwy

Wa żn e

i

wa rto

ch a ra kte rys tyczn e g o

równ i e ż

wcze śn i e j

n i e p otrze b n ych

wska za n e

z

wi e sz,

że

zn a czka .

które

p rze te s towa ć

kos ztów.

b yłob y

p ozosta łym i

kol ory,

j eg o

m aj ą

go

Wa żn y

po

j est

g ru p i e

u m i e ś ci ć

P a m i ę ta j ,

j est

d otyku

form a

d ob ór

p a p i e ru

d u żo

zn a cze n i e .

p rób n e j

m oże s z

u m i e s zcze n i e .

którzy

P ros ta

okre ś l on e

na

Log otyp

m a te ri a ła m i .

l u d zi e ,

3 30 0

że

A

p owi n n a

od p owi e d n i e j

s ta tu s

zd j ę ci e .

że b y

w wii z zy yt tó ów wc ce e.

wi zytówka

p a p i e ru

niż

p owi e l i s z

d oce l owe j ,

na

oce n i a j ą

l e p s za

Za n i m

os ob y?

l og otyp

u n i kn ąć

wła ś ci wi e

b yć

s p ój n a

j a koś ci .

Le p s zy

C zy

papi er

i d od a tkowe u szl a ch e tn i e n i a , ta ki e j a k wyp u kły d ru k, tłocze n i a , złoce n i a , p owod u j ą, że

wi zytówka

j ed n ak

wyd a j e

si ę

p rze kra cza ć

p a m i ę ta ć

o

d rożs za ,

g ra n i c

d ob orze

a

za te m

d ob re g o

czci on ki .

j ej

wła ś ci ci e l

s m a ku .

N aj l epi ej ,

j est

P ol e ca m

aby

b yła

p ros ta .

za m i e szczon e n a wi zytówce b yły czyte l n e d l a od b i orcy.

p rzyg otowa n i e

różn ych

wzorów

wi zytówe k.

wi ę ce j

wa rt.

s zl a ch e tn ą

Nie

n a l e ży

p ros totę .

Wa rto

Wa żn e ,

aby

tre ś ci

D ob rym rozwi ąza n i e m b yłob y

S ta n d a rd e m

p owi n n o

b yć

p os i a d a n i e

d wóch rod za j ów wi zytówe k: b i zn e s owe j i p rywa tn e j .

J a k si ę

si ę

p rze kon a łe ś ,

te g o

p owi n i e n

n a u czyć.

b yć

wa rto

S łu ch a ć

twój

p rze ka z.

n a sta wi on y n a i n n ych ,

j ę zyki e m

korzyści

sku te czn y,

twoj a

s łu ch a ć

tj .

n a l e ży

J eśl i

w

l u d zi ,

s p os ób

ch ce s z

b yć

d op a s owa n y d o i ch

twoi ch

m a rka

i n n ych

od b i orców.

b ę d zi e

j ak n i e

ce l owy,

p otrze b i

ta ki

od b i e ra n a ,

p otra fi s z

s łu ch a ć

kon s e kwe n tn y

s łys za n y,

Tyl ko

d ob rze

a

to

twój

p rze ka z

ocze ki wa ń

kom u n i ka t

a

twoj e

i

to

wa rto

s p ój n y.

Ta ki

p owi n i e n

b yć

ora z sform u łowa n y

b ę d zi e

u s łu g i

n a p ra wd ę

będ ą

si ę

l epi ej

sp rze d a wa ły.

B Be ea at ta a Ś Św wii e ec cz za ak k

Tre n e r,

D ora d ca za wod owy,

Ze wn ę trzn y

Au d ytor

C oa ch ka ri e ry w P rog ra m a ch Aktywi za cj i i I n te g ra cj i .

p e rs on a l n y.

M e n tor

w

Aka d e m i cki ch

I n ku b a tora ch

P rze d s i ę b i orczoś ci . D ora d ca w za kre s i e p ozys ki wa n i a fu n d u s zy u n i j n ych w fi rm i e

kon s u l ti n g owe j .

E ks p e rt

d s.

Wykła d owca

ryn ku

Ab s ol we n tka

p ra cy

P ol sko

i

p rze d m i otów

włącze n i a

Am e ryka ń s ki e g o

Ad m i n i s tra cj on ,

s p e cj a l i s tyczn ych

o

za rząd za n i e

w

sp e cj a l n oś ci

za kre s i e

l i czn ych

d ora d ztwa

ku rs ów i

p roj e ktowe j ,

za sob a m i

p e rson a l n e j ,

z ob s za ru

w

l u d zki m i ,

za rząd za n i a

rozwoj u

u cze l n i

s tu d i ów

p roj e kta m i

of

B i sn e s s

p od yp l om owych

p od yp l om owych

e u rop e j s ki m i

za wod owe g o,

P a s j on a tka

wyżs ze j .

M a rs za łkows ki m .

M a s te r

s tu d i ów

osob i s te g o i

ka d rowo­p ła cowe j .

na

U rzę d zi e

P rog ra m u

m e n e d że rs ki ch

za wod owe g o,

s zkol e ń

za wod owych

s p ołe czn e g o

P e rs on a l

ora z

te m a tyki

B ra n d i n g u .


D DO OZ ZA A

3 31 1

/ /

C Co o n na am m ii k kii e er ru u jj e e p pr rz zy y w wy yb bo or rz ze e k ka ar rii e er ry y z za aw wo od do ow we ejj ? ?

L Lii d d ii a a G Go oll b ba a

C za sa m i wyd a j e n a m s i ę ,

nie

u d a.

m oże m y

że ka ri e ra za wod owa to d zi e ło p rzyp a d ku .

C za sa m i

d zi a ła m y

sob i e

nie

na

po

om a cku .

p ozwol i ć

ki l ka

C za s a m i

ra zy

na

m e tod ą

n a s ze j

p rób

d rod ze

i

U d a n am si ę l u b

b łę d ów.

za wod owe j .

Zwykl e

Rza d ko

za sta n a wi a m y si ę n a d tym , co ta k n a p ra wd ę ki e ru j e n a s zym i wyb ora m i , których ch cąc

n i e ch cąc d okon u j e m y m n i e j l u b b a rd zi e j ś wi a d om i e .

J ed n ak

wa rto

si ę

p os ta ra ć,

u p orząd kowa n y

i

sob i e

za równ o

te n

za wod ową,

za te m

fa kt

j ak i

p rze d e

aby

zm i e rza j ący

w

m i a rę

re a l i za cj i

p rzyp a d ku

w p rzyp a d ku

wszys tki m

do

na

m ożl i woś ci

okre ś l on e g o

p l a n owa n i a

ws p om a g a n i a

zwróci ć

n a s zych

u wa g ę

w te j

na

i

ce l u .

d zi a ła ć

N a l e ży

ki e rowa n i a

d zi e d zi n i e

n a s tę p u j ące

d zi e ci

i

w

s p os ób

u ś wi a d a m i a ć

wła s n ą

ka ri e rą

u czn i ów.

Trze b a

e l e m e n ty,

na

p od s ta wi e

których p od e j m u j e m y d e cyzj e e d u ka cyj n o­za wod owe :

• p ozn a n i e si e b i e (czyn n i ki we wn ę trzn e );

• p ozn a n i e ocze ki wa ń i wym a g a ń otocze n i a (czyn n i ki ze wn ę trzn e );

• kon fron ta cj a czyn n i ków we wn ę trzn ych i ze wn ę trzn ych .

S u kce s: G e ra l d / p i xa b a y / C C 0 P u b l i c D om a i n

Do

o

czyn n i ków

p rzyszłych

p ozn a ć

we wn ę trzn ych

u cze s tn i ka ch

wła sn ą

n am

p om a g a ć

si ę

m. in. :

os ob owoś ć

b ąd ź

za l i czyć

p ra cy.

za wod ową,

u tru d n i a ć

ch a ra kte r,

m oże m y

ryn ku

czyl i

wykon ywa n i e

te m p e ra m e n t,

ws zys tko

Za te m

n a s ze

ce ch y

p e wn ych

u zd ol n i e n i a ,

za wod owe , syste m wa rtoś ci , s ta n zd rowi a .

to,

ki e ru j e m y

co

s ta n owi

s woj ą

n as

j a ko

a ktywn oś ć,

aby

we wn ę trzn e ,

typ ów p ra cy,

a

o

które

w tym

za i n te re s owa n i a ,

m og ą

za wi e ra

p re fe re n cj e


D DO OZ ZA A

/ /

3 32 2

Ab y

d okon a ć

wszystki m

mnie

z

w

g łę b oki e j

n a l e ży

p ra cy

l u d źm i ,

a

C zy

m oj e

m og ę

dla

wa żn e ?

w

sob i e

nie

i n n ych

W

fu n kcj on owa n i e n p .

M ożn a

m og ą

równ i e ż

d ać

e l e m e n tów.

inni,

l u d zi e

g d yż

za czyn a m y

org a n i zm i e ,

si ę

i

za d b a ć

nie

o

tyl ko

ch cę

te g o

d ob rą

na

te

p rze d e

j est

dla

p ra cowa ć

ze s p ołową

j est

w

m og ę

tym

czy

s ta n

zd rowi a ,

te ż

korzys ta ć

ob i e ktywn i e

ile

s p oro

do

d otyczą,

(n p .

na

m om e n ci e

mnie

m oże m y

i

wym a g a

d ys ta n s u

które

m i a rę

C zy

p rze g l ąd u

równ i e ż

zm i e n i a ć

w

si ebi e

al e

nie

s ys te m

z

oce n i ć

op i n i i

n a s ze

p otra fi m y ś wi e tn i e p op rowa d zi ć s zkol e n i e .

rod za j u

lub

te s tów,

p om óc

n a b ywa j ą

Żyj e m y

te g o,

co

p l a n owa n i a

w

u

w

m ocy

s ob ą

s p ra wcze j

ś ci e żki

n ad

ja

cza s ,

g łowi e ,

ka ri e ry

wi ę c

s e rcu

n am i ,

za wod owe g o,

ca ły

n a s ze j

które

p e wn ych

we wn ę trzn ych :

d ora d cy

ze

a n ki e t,

d ookre ś l e n i u

czyn n i ków

d op i e ro

m e tod y.

zn a j om oś ć

kwe s ti on a ri u s zy,

n am

p ozn a wa n i a

os ta tn i e

p otrze b y

Co

l u bi ę

p ra cę

za wod u ?

s p ra wy

i ch

za sta n a wi a ć

typ u

al e

p otra fi ą

s ch e m a tu

C zy

Wol ę

za wód /p ra ca

we wn ę trzn ych

rozwa ża ń

s ob ą

s ytu a cj a ch ?

d an eg o

si ebi e,

różn e g o

cza s a m i

n ad

u żywa n e

si e b i e

z

do

u żyła m

g d yż

i

s a m od zi e l n i e .

we wn ę trzn e g o

g d yż

we wn ę trzn e g o

b yć za tru d n i on y czy s a m oza tru d n i on y?

wym a rzon y

nie

tym

czy i d e a m i ?

Wol ę

że m i m o s tre s u

p od s ta wę

n ad

różn ych

ta ki e g o

w

zn a j ą

wi d zą,

te sty,

sta n d a rd owo

p ol u b i ć

n as

C e l owo

m ój

lub

si ę

wykon ywa n i e

czyn n i ków

skorzys ta ć

n am

na

j eśl i

wp ływu

które

p re sj ą?

fa ktyczn e g o,

p ozn a wa n i u

osób ,

mi

w

rze cza m i

wg l ąd u

s ta n u

wi ę ksze g o

wa rtości ).

re a g u j ę

D okon a n i e

d ob re g o

fu n kcj on owa n i a

za s ta n owi e n i a

p od

zm i e n i ć,

n i e osi ąg a l n a ?

swoj e g o

d a n ym i ,

p ozwa l a

za a kce p towa n i a

m am

z

J a k d zi a ła m

sa m oza p a rci a ,

i

tru d

J ak

ra cze j

zd rowi e

coś

mnie

p od j ąć

m oże

i n d ywi d u a l n ą?

a n a l i zy

i

gdy

wa rto

ca łym

za wod owe j ,

al e

ca łożyci owe g o kom fortu .

Na

to,

cze g o

n a sze g o

otocze n i a

d od a tkowo

si łę

d okła d n ość

j a ki

d owi e m y

wła sn e

m ożl i wości

a n a l i zy

zosta ł

wi e l u

i n n ych

n as

J a ki e

za równ o

na

za wod y

C zy

j e s te m

wyb ra n y

nie

s ob i e

j est

n a s ze

n as

w

lub

i

wym a g a n i a

i

d a l s ze g o.

a ktu a l n ą

ś ci e żka ch

p rze kon a ć m n i e

ch cę

różn e

j ak

d e cyzj e ,

za wod a ch

b yć

za l e ży

lub

j e s zcze ,

które

m ob i l n y

od

p yta n i a .

n a d wyżkowy

ozn a cza

równ i e ż

n a d m i a rze ,

d u żo

na

si ę

b l i żs ze g o,

j e s t s ta n i e

ze wn ę trzn ych

b e zrob otn ych

n a kła d a j ą

os ób

m a j ą rod zi ce

od p owi a d a j ąc

p rze z

s ob i e ,

i n te re s u j ących

kszta łce n i a ?

czyn n i ków

d okon a m y,

o

mnie

m a rze n i a ?

o

ze wn ę trzn e g o,

wp ływu

wi e d zy

p om ysł n a

si ę

n as

Sam

wś ród

że

w

do

i

Trze b a

ofe rtę

te g o,

za wod owo?

że

m u si m y

z

W

a ku ra t

J a ki e

wyb orów

za wód ,

te n

n i eg o

to,

p rzyp a d ku

j a ki ch

wykon u j ących

p ra cy,

C zy

że b y p orzu ci ć

n i e d ob orze ?

i

oce n i ć

ryn ku

ks zta łce n i a .

s a m ych

fa kt,

ocze ki wa n i a

który

za wód

j est

re zyg n owa ć.


D DO OZ ZA A

3 33 3

/ /

P od ob n i e

w

p rzyp a d ku

od d zi a ływa ń

h u m a n i ści ,

p ra cy.

Lu b

wyb i e rze

tru d n e

i

s tu d i ów

m e d i a l n ych

p on i e wa ż

gdy

inną

d rog ę

kon i e czn ości

g rożą,

j est

że

za wod ową

ka żd y

h u m a n i s tyczn ych ,

rząd owych ,

ze ws ząd

rod zi ce

d e cyzj e ,

i

do

d zi e cko

n i ż tąę którą

b yć

si ę

m ówi on e ,

od e tn ą

p owi n i e n

d ąże n i a

im

b oj ą

on i

że

p rofe s j on a l i zm u

w

nie

od

p rzy

mu

p otę żn e j

u czn i owi e

zn a j d ą

ś rod ków

sam i

ś wi a d om y

które

wyb i e ra ć

po

wyb ra n ym

ta ki ch

gdy

on o

P od e j m u j ąc ta ki e

s woj e j

p rze z

typ owi

s tu d i a ch

fi n a n s owych ,

ws ka za l i .

wła ś n i e

d a wce

s i ły

we wn ę trzn e j

si ebi e

za wod zi e

ze

wzg l ę d u n a i stn i e j ącą kon ku re n cj ę .

M a j ąc

p rze d

oczym a

n a kła d a m y j e .

po

kroku

I

w te n

b ę d zi e m y

za wod ową.

C za se m

ś wi a t

czyn n i ków

s p os ób

otrzym u j e m y ob ra z

p l a n owa l i ,

b ę d zi e

we wn ę trzn ych

b u d owa l i

on a

już

od

i

czyn n i ków

n a s zych

cza s a m i

sam eg o

i

za s ob ów,

ze wn ę trzn ych

na

m od yfi kowa l i

p oczątku

równ a

i

których

n a s zą

p ros ta ,

krok

d rog ę

cza s e m

p oj a wi a j ą si ę n a n i e j j a ki e ś d zi u ry i wyb oj e , które trze b a b ę d zi e za ła ta ć. N a j wa żn i e j s ze

j e d n a k, że b ę d zi e to N AS ZA d rog a .

PS.

B a rd zo

ci e ka wym

wykorzysta ć

w

n a szym

„ P om ost

wra z

z

do

życi u

Ka ri e ry”

i n n ym i

i

już

p rze te s towa n ym

u świ a d om i e n i a

za wod owym ,

wyp ra cowa n y

na

stron i e

s ob i e

rol i

za równ o

w

p rze z

mnie

czyn n i ków

w

p ra cy

p roj e kci e

„Od

www. m e tod a g i e r. p l

z

ćwi cze n i e m ,

we wn ę trzn ych

u czn i a m i

d i a g n ozy

(za kła d ka

do

j ak

i

i

które

d oros łym i

d zi a ła n i a ! ”

M a te ri a ły

m ożn a

ze wn ę trzn ych

do

i

j est

d os tę p n y

p ob ra n i a

­

P rze wod n i k m e tod yczn y czę ś ć I I – s ce n a ri u s ze g i e r).

L Lii d d ii a a G Go oll b ba a

P s ych ol og ,

e n tu zj a s tka

wi e l b i ci e l ka

szkol n e g o

s zkol n y

i

d ora d ca

wci e l a j ąca

d zi s i e j s ze j

w

za wod owy,

życi e

m łod zi e ży,

p rog ra m u

i d eę

d zi ę ki

ws p a rci a

tre n e r,

u cze n i a

które j

j est

s p e cj a l i s ta

si ę

p rze z

d s.

ca łe

ws p óła u torką

rówi e ś n i cze g o

i

p rofi l a ktyki ;

życi e

ora z

re a l i za torką

H E LP s te rzy.


3 34 4

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

P Po od de ejj m mo ow wa an n ii e e d de ec cy yz zjj ii z za aw wo od do ow wy yc ch h z z w wy yk ko or rz zy ys st ta an n ii e em m a an na all ii z zy y p po oll a a s sii łł

A An nn na a R Rd du uc ch h

An a l i za

okre śl i ć

p ol a

sp osób

coa ch ów,

si ł

d ota rci a

n a j czę ści e j

w

j est

m e tod ą

do

op ra cowa n ą

p ożąd a n e g o

p ra cy

p rze z

m i e j s ca

i n d ywi d u a l n e j

z

i

Ku rta

Le wi n a .

wykorzys tywa n a

kl i e n ta m i .

Nie

P ozwa l a

j est

p rze s zka d za

p rze z

to

j ed n ak

w j e g o a d a p ta cj i d o p otrze b p ora d n i ctwa za wod owe g o.

An a l i za

kl i e n ta

w

d e cyzj i .

p ol a

zwi ązku

Wła śn i e

z

s i ł m oże

b yć

wykorzys ta n a

p od e j m owa n ym i

te n

p rzykła d

zm i a n a m i

za s tos owa n i a

na

i

p rzykła d

w s ytu a cj i

kon i e czn oś ci ą

a n a l i zy

p rze d s ta wi ę

kl i e n ta

by

d yl e m a tów

p od j ę ci a

p on i że j ,

tra fn ych

w

form i e ,

którą stosu j ę .

W W c cz zy ym m p pro ro b bll e em m? ?

Rozp oczyn a j ąc

p ra cę

b ę d zi e m y si ę za j m owa ć.

wcze śn i e j szych

d yl e m a tu

rozm ów

m e tod ą,

p ros i m y

okre ś l i ł

z za ag ga ad dn n ii e en n ii e e,

j a ki m

O czywi ś ci e ćwi cze n i e to m oże b yć n a tu ra l n ym n a s tę p s twe m

i

ws ka zywa n ych

kl i e n ta wp i s u j e m y g o n a

p rze z

kl i e n ta

g ra fi e (p rzykła d

d yl e m a tów.

p on i że j ).

Po

u s ta l e n i u

S trza łka p i on owa w g órę

ozn a cza ki e ru n e k p ożąd a n e j zm i a n y, n p . „ Zm i a n a p ra cy w F i rm i e A, n a p ra cę w F i rm i e

B”.

Li n i a p ozi om a ozn a cza ró ró w wn no ow wa ag gę ę,

zn a j d u j e

si ę

w sta n i e

równ owa g i

i

trwa

g d yż „ a n a l i za p ol a s i ł za kła d a ,

w m i e j s cu ,

i ż ka żd y z n a s

u trzym ywa n y p rze z s i ły d zi a ła j ące

w p rze ci wn ych ki e ru n ka ch ” (Th orp e , C l i fford , 2 0 1 1 ).

S Sii łły y s sp prz rz y yjj a ajj ą ąc ce e ii s sii łły y h ha am mu u jj ą ąc ce e

Kol e j n y e ta p , p rzyn a j m n i e j w p i e rws ze j czę ś ci , m ożn a p orówn a ć ze zn a n ym

p rostym

i

sp osob e m

m i n u sów

wska zu j e ,

wp ływ.

m ożn a

te g o,

za zn a czon e

kol ore m

p od e j m owa n i a

„ p rze ci w” )

h a m u j ące

p op ros i ć

p rzykła d owi

Od

strza łkę rysu j e ,

i

i

c cz zy yn nn n ii k kii

kol e j n ości ,

ka żd e m u

(„ za ”

j a ką

kl i e n ta

n na ad da ajj e em my y

wa rtoś ć

kol ore m

n i e b i e ski m

ora z

o

„ „s sii łłę ę” ”,,

kl i e n t

p ol e g a j ącym

p rob l e m u .

zm i a n ę

w od p owi e d n i m

d e cyzj i ,

d an eg o

te ,

n p.

od

p rzyp i s ze

1

na

w

zm i a n i e

ws zys tki ch

do

5,

g d zi e

d an em u

wyp i s ywa n i u

a n a l i zi e

p ol a

s p rzyj a j ą.

W

czyn n i ków.

5

ozn a cza

czyn n i kowi ,

p l u s ów

si ł

kl i e n t

p i e rws ze j

N a s tę p n i e

n a j wi ę ks zy

ta ki e j

wi e l koś ci

S Sii łły y h ha am mu u jj ą ąc ce e z zm m ii a an nę ę s ki e rowa n e s ą w d ół

p om a ra ń czowym ,

które

wyp i s a n i e

ki e ru n ku .

s ki e rowa n e

Równ i e ż

w

n a tom i a st

g órę ,

s sii łły y

s sp prz rz y yjj a ajj ą ąc ce e

wym u s za j ąc

ki e ru n e k

zn a czon e

zm i a n y.


D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

Na

p rzyp i sa n ym

sym b ol

d i a g ra m i e

kl i e n t

czyn n i ki e m .

d an eg o

u wi d a czn i a

3 35 5

czyn n i ka

kl i e n towi

z

Na

rysu j e

lub

ob ok

od p owi e d n i e j

s trza łki

ora z p rzyp i s a n ą s i łę .

czym

si ę

To

zm a g a

wi e l koś ci

m ożn a

wp i s a ć

g ra fi czn e

ora z

op i s u j ąc

lub

p rze d s ta wi e n i e

u ła twi a

Rys. : O p ra cowa n i e wła sn e n a p od s ta wi e d i a g ra m u z P od rę czn i ka coa ch i n g u .

s trza łki

h a s ło

p ra cę

z

je

n a rys owa ć

p rob l e m u ,

s i ła m i .


3 36 6

D DO OZ ZA A / / N Na arz rz ę ęd dz zii a a

Z Zm m ii a an na a s sii łły y

Ki e d y

wstę p n y

rys u n e k

j est

już

g otowy,

p ros i m y

kl i e n ta

o

wyci ąg n i ę ci e

wn i osków i s sk ko om me en nt to ow wa an n ii e e g ra fi ki . D Do op py yt tu u jj e em my y równ i e ż:

• C o j e szcze h a m u j e p od j ę ci e d e cyzj i ?

• C o sp ra wi a , że n a d a l tru d n o ci p od j ąć te n krok?

• J a ki e czyn n i ki sp ra wi a j ą, że ch ce s z d okon a ć zm i a n y?

• Które si ły wyd a j ą ci s i ę te ra z m n i e j wa żn e ?

• C zy ch ce sz zm i e n i ć i ch wa rtoś ci ? N a j a ki e od 1

d o 5?

• Które si ły m oże sz zm i e n i ć, b y d okon a ć zm i a n y? W j a ki s p os ób ?

• Które si ły h a m u j ące m ożn a wye l i m i n owa ć l u b zm n i e j s zyć? W j a ki s p os ób ?

• Które si ły sp rzyj a j ące m ożn a wzm ocn i ć, b y p rzyb l i żyć si ę d o p ożąd a n e g o re zu l ta tu ?

W j a ki sp osób ?

• C o j e szcze m oże sz zrob i ć, b y d okon a ć zm i a n y? C ze g o p otrze b u j e s z?

P ra cu j ąc

wyd łu ża ć,

z

g ra fe m

d orysowywa ć

i

s trza łki ,

od p owi a d a j ąc

by

na

na

b i e żąco

p yta n i a ,

kl i e n t

zob ra zowa ć

m oże

s woj e

s kra ca ć,

p rze m yś l e n i a ,

a w kon se kwe n cj i p od j ąć p rze m yś l a n ą d e cyzj ę .

B i b l i og ra fi a :

M a rci n i a k Ł. , Rog a l a ­M a rci n i a k S . (2 0 1 3 ), C oa ch i n g . Zb i ór n a rzę d zi ws p i e ra n i a rozwoj u , Wa rsza wa , Wol te rs

Kl u we r P ol ska .

Th orp e S . , C l i fford J . (2 0 1 1 ), P od rę czn i k coa ch i n g u , P ozn a ń , D om wyd a wn i czy Re b i s.

A An nn na a R Rd du uc ch h

D ora d ca

za wod owy,

Za wod owych

n a rzę d zi

dla

i

coa ch ,

P e rs on a l n ych

s p e cj a l i stów

z

człon e k

B i e l s ki e g o

AKTYWN I .

d zi e d zi n y

P a sj on u j e

d ora d ztwa

i

S towa rzysze n i a

si ę

tworze n i e m

coa ch i n g u .

D ora d ców

kre a tywn ych

P rowa d zi

s tron ę

n om i o. e u , tworzy g ry s zkol e n i owe .

w ww ww w.. n no om m ii o o.. e eu u k ko on nt ta ak kt t@ @n no om m ii o o.. e eu u


D DO OZ ZA A

3 37 7

/ / T TE EO OR RII A A

E Ed dw wa ar rd d S S.. B Bo or rd d ii n n – – w wy yb bó ór r k ka ar rii e er ry y a a s sa at ty ys sf fa ak kc cjj a a – – t te eo or rii a a p ps sy yc ch ho od dy yn na am m ii c cz zn na a

A Ag gn n ii e es sz zk ka a T Ty yn n ii e ec c­ ­S Sz zr ra am m

Za łoże n i a te ori i

E d wa rd

S.

B ord i n

zwi ąza n y b ył z U n i we rs yte te m

p sych ol og i czn e j ,

która

p rofe s or

M i ch i g a n .

u wzg l ę d n i a ła

p s ych ol og i i ,

p rze z

p ra wi e

p i ę ćd zi e s i ąt

P rze d s ta wi ł s woj ą te ori ę j a ko s ys te m

i s tn i e n i e

s ze re g u

u wa ru n kowa ń

l at

wi e d zy

wyb orów

za wod owych . Te u wa ru n kowa n i a to:

• czyn n i ki e kon om i czn e ,

• ku l tu rowe ,

• e tn i czn e ,

• g e og ra fi czn e ,

• b i ol og i czn e ,

• p rzyp a d e k.

We d łu g

swoj e

korze n i e

sa tys fa kcj ę

i

w

E d wa rd a

ra d oś ć.

S p on ta n i czn ość,

B ord i n a

za b a wi e ,

To

w

które j

już

tu ta j

1 1 ::

człowi e k

Za b a wa

j est

człowi e ka

p os zu ku j e

n a s tę p u j e

swob od a w wyra ża n i u s i e b i e ,

to e l e m e n ty za b a wy, a j e j e s e n cj ą j e st

Z Za ałło oż że en n ii e e

u cze s tn i ctwo

p ocząte k

e ks p re s j a

w

ś wi e ci e

za wod ów

a ktywn oś ci

i d ąże n i e

p ra cy

ma

d os ta rcza j ących

za wod owe j .

d o sa m ore a l i za cj i

s a tys fa kcj a .

p ra g n i e n i e m

typ owym

dla

ws zys tki ch ,

u wzg l ę d n i a j ącym

wi e l ora ki e a sp e kty życi a , równ i e ż za wod owe g o.

Z Za ałło oż że en n ii e e 2 2:: Łącze n i e p ra cy i

za b a wy j e s t fu n kcj ą rozwoj u

j e d n os tki ,

ze s zcze g ól n ym

u wzg l ę d n i e n i e m p rzym u s u i wys i łku .

Z Za ałło oż że en n ii e e

3 3::

Na

C złowi e k ci ąg l e

Z Za ałło oż że en n ii e e

4 4::

l u d zki e

życi e

s kła d a

si ę

s ze re g

d e cyzj i

zwi ąza n ych

z

ka ri e rą.

p os zu ku j e i d e a l n e g o d op a s owa n i a .

S tyl

życi a

j e d n os tki ,

j ej

os ob owoś ć

ora z

s ta d i u m

rozwoj u

j est

b a rd zo

wa żn e p rzy wyb orze za wod u .

Z Za ałło oż że en n ii e e 5 5:: Źród e ł i n d ywi d u a l n e g o ch a ra kte ru ,

n a l e ży p oszu ki wa ć w j e j wcze s n ym d zi e ci ń s twi e .

j a ki

n a d a j e j e d n os tka s woj e j

ka ri e rze ,


D DO OZ ZA A

/ / T TE EO OR RII A A

3 38 8

Z Za ałło oż że en n ii e e 6 6:: Ka żd a j e d n os tka b u d u j e s woj ą os ob ową tożs a m oś ć.

Z Za ałło oż że en n ii e e 7 7:: P rob l e m y zwi ąza n e z p od j ę ci e m d e cyzj i o ka ri e rze wyn i ka j ą z a ktu a l n e g o

b ra ku sa tysfa kcj i , j a ki od czu wa człowi e k.

P od e j ści e

za wod owe g o.

to

s ta ło

B ord i n

si ę

p od s ta wą

wi d zi a ł

j eg o

p s ych od yn a m i czn e g o

za s tos owa n i e

m od e l u

g łówn i e

w

p ora d n i ctwa

i n d ywi d u a l n ym

p ora d n i ctwi e za wod owym .

D ora d ca

za wod ową,

p owi n i e n

zwróci ć u wa g ę

d ążyć

kl i e n ta

na

do

kon fron ta cj i

kl i e n ta

m ożl i woś ć u zys ka n i a

z

rze czywi s toś ci ą

p op rze z

p ra cę

s a tys fa kcj i

i p op ra wi e n i a j a kości życi a .

P roce s

kon ce p cj a

ta

p ra ktyków.

J ej

wyb i e ra j ące j

nie

wyb oru

za wod u

zys ka ła

wi e l ki e j

p od sta wową

za wód

ora z

za l e tą

na

fa kt

ma

b a rd zo

złożon y

p op u l a rn oś ci

b yło

zwróce n i e

rozwoj owych

ch a ra kte r.

za równ o

u wa g i

wś ród

b a d a czy

u wa ru n kowa ń

B yć

m oże

d l a te g o

te ore tyków,

na

p otrze b y

d e cyzj i

j ak

i

os ob y

za wod owych .

M od e l B ord i n a b ywa krytykowa n y za n i s ką p re cyzj ę w form u łowa n i u za łoże ń

te ori i ,

na

p rzykła d

od zwi e rci e d l e n i e

n i e u wzg l ę d n i e n i e

za

w

b ra k

s p e cyfi ka cj i

kon kre tn ych

czyn n i ków

za b a w

d zi e ci ę cych ,

ch a ra kte rys tyka ch

wyn i ka j ących

ze

zd ol n oś ci

które

zn a j d u j ą

za wod owych

i

ta l e n tów

ora z

j e d n os tki .

B i b l i og ra fi a

P a szkowska

Rog a cz A.

(2 0 0 3 ),

P s ych ol og i czn e

p od s ta wy

wyb oru

za wod u .

P rze g l ąd

kon ce p cj i te ore tyczn ych , Wa rs za wa , KO WE ZI U .

A Ag gn n ii e es sz zk ka a Ty Tyn n ii e ec c­ ­S Sz zra ra m m

P e d a g og ,

Au tor i

E xp e rt

d ora d ca

wykła d owca

w

za wod owy,

tre n e r

i

n a u czyci e l

ku rs ów e ­l e a rn i n g owych

p roj e kta ch

e d u ka cyj n ych

ws p ółp ra cu j ący z KO WE Zi U .

z

e d u ka cj i

z za kre su

za kre s u

wcze s n oszkol n e j .

d ora d ztwa

d ora d ztwa

za wod owe g o.

za wod owe g o


DOZA 01.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

DOZA 01.2016  

miesięcznik doradcy zawodowego

Advertisement