Page 1

INFORMATOR

DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

2015/2016 PWSZ Krosno


Spis treści Władze uczelni To nas wyróżnia Kilka słów o uczelni Nowoczesna baza dydaktyczna Biblioteka uczelniana o najwyższym standardzie Międzynarodowy charakter studiów Samorząd studencki Studenckie Koła Naukowe Dom studenta Świadczenia pomocy materialnej Akademicki Związek Sportowy Studia licencjackie Studia inżynierskie Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 Rejestracja na studia od A do Z Zasady przeliczania wyników Kursy i certyfikaty językowe Akademia CISCO i IT ACADEMY microsoft

Rynek 1, 38-400 Krosno tel. 13 43 755 30 fax 13 43 755 11 pwsz@pwsz.krosno.pl

2 3 4 6 7 8 10 10 12 12 13 14 18 22 26 27 28 28

PWSZ Krosno


Drodzy Maturzyści! Zapraszamy Was do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Podjęcie studiów tutaj będzie bardzo dobrym startem w dorosłe życie. Nasza uczelnia już od szesnastu lat kształci studentów na kierunkach licencjackich i inżynierskich i wciąż cieszy się bardzo dobrą opinią studentów, absolwentów i pracodawców z regionu. Dbamy o wysoki poziom praktyk i zajęć praktycznych oraz stale rozbudowujemy współpracę z przedsiębiorstwami regionu. W 2012 roku nastąpiło programowe przekształcenie wszystkich kierunków studiów z profilu ogólnoakademickiego na praktyczny - z myślą o zwiększeniu szans absolwentów na zdobycie pracy. Wykładają u nas profesorowie z najlepszych polskich uczelni. Zdobycie tytułu licencjata lub inżyniera zapewnia możliwość kontynuacji studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Sale wykładowe i laboratoria mieszczą się w nowych lub zmodernizowanych budynkach, są wyposażone stosownie do standardów XXI wieku. W rankingach ogólnopolskich zajmujemy niezmiennie wysokie miejsca. Także nasza oferta w zakresie studiów za granicą jest najbogatsza w Polsce! Nasi studenci wyjeżdżają na semestralne stypendia na uczelnie europejskie i amerykańskie. Ale i w samym Krośnie panuje doskonała atmosfera do studiowania oraz spotkań ze studentami Erasmusa z wielu krajów. Korzystajcie z okazji do zdobycia wiedzy i atrakcji życia studenckiego! PWSZ W KROŚNIE - UCZELNIA NA MIEJSCU WIEDZA BLISKO CIEBIE

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Władze uczelni Rektor Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda Prorektor ds. Studiów Prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz Prorektor ds. Rozwoju Doc. dr inż. Stanisław Rymar Kanclerz Mgr Franciszek Tereszkiewicz Dyrektor Instytutu Humanistycznego Dr Władysław Chłopicki Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej Dr Łukasz Szmyd Dyrektor Instytutu Gospodarki i Polityki Społecznej Dr Hanna Kachaniuk Dyrektor Instytutu Politechnicznego Dr Dominik Wróbel

2


 Zapewniamy wysoką jakość kształcenia potwierdzoną pozytywnymi

ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokimi lokatami w rankingach uczelni wyższych,  Nasi studenci mogą zdobywać wiedzę i kształcić swoje umiejętności pod

okiem wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, współpracującej z takimi ośrodkami akademickimi jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski czy Politechnika Rzeszowska,  Oferujemy atrakcyjne kierunki kształcenia, wysoki poziom zajęć

dydaktycznych, możliwość studiowania według indywidualnego toku studiów,  Kształcimy praktycznie: moduły zajęć zostały wzbogacone o do-

datkową liczbę godzin warsztatowych, laboratoryjnych i praktyk zawodowych,  Dla zainteresowanych bogata oferta kursów specjalistycznych

i językowych oraz zajęć dodatkowych,  Dzięki uczestnictwu w programie Erasmus+ umożliwiamy naszym

studentom realizację części studiów na uczelniach zagranicznych,  Zapewniamy możliwość studiowania w nowoczesnych, kompleksowo

wyposażonych salach, pracowniach i laboratoriach dydaktycznych,  Umożliwiamy naszym studentom swobodny dostęp do nowych

technologii i technik z wykorzystaniem e-learningu,  Nasze budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych,  Oferujemy liczne stypendia socjalne, stypendia rektora dla najlepszych

studentów, specjalne, zapomogi, a dla zainteresowanych miejsce w domu studenta.

Kształcimy praktycznie na potrzeby rynku 3

To nas wyróżnia!

To nas wyróżnia!


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Kilka słów o uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie została utworzona decyzją Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 roku (Dz. U. Nr 55, poz. 575). Dzięki zaangażowaniu władz administracyjnych i oświatowych województwa oraz życzliwej pomocy i wysiłkowi pracowników naukowodydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii GórniczoHutniczej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie od 1 października 1999 roku krośnieńska uczelnia rozpoczęła kształcenie studentów na pięciu specjalnościach licencjackich: Edukacja wczesnoszkolna, Język polski, Język angielski, Język niemiecki oraz Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką. W kolejnych latach uczelnia wzbogaciła swoją ofertę dydaktyczną o następujące specjalności studiów: Eksploatacja i konstrukcja maszyn, Kształtowanie środowiska, Sieciowe systemy informatyczne, Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji, Gospodarka regionalna z agroturystyką oraz Pielęgniarstwo. W związku z wprowadzeniem w 2004 roku zmian prawnych w zakresie działalności wyższych szkół zawodowych uczelnia uzyskała uprawnienia do kształcenia na kierunkach: Filologia, Filologia polska, Pielęgniarstwo, Informatyka, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne, a w roku 2005 na kierunkach Pedagogika, Rolnictwo, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn. W ostatnich latach uczelnia otrzymała zgodę na studia na kierunkach: Budownictwo (od 2007 roku), Towaroznawstwo (od 2010 roku), Energetyka (od 2011 roku) oraz Zarządzanie, na którym uczelnia kształci studentów od 2013 roku.

Studia w PWSZ w Krośnie to dobry wybór 4


Wieloletnie doświadczenie uczelni w kształceniu studentów potwierdzają wysokie lokaty w rankingach i liczne wyróżnienia, między innymi:  II, IV, VI i VIII miejsce w rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”

w kategorii publicznych szkół zawodowych,  Najlepsza Uczelnia Podkarpacia w rankingu „Ile za dyplom” w 2012 roku,  Najwyższe wyróżnienie na poziomie Złoto w kolejnych edycjach

egzaminacyjnego programu partnerskiego Addvantage British Council w latach 2011, 2012 i 2014,  Nagroda w kategorii „Promotor Ekologii” za rok 2010 w XII Edycji

Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”,  Tytuł „Pozytywisty roku 2008" za popularyzację przedsiębiorczości wśród

młodzieży w Polsce,  Wyróżnienie w konkursie Nasze Dobre Podkarpackie, organizowanym

przez gazetę „Nowiny” za ciekawą ofertę edukacyjną w 2011 roku,  Nagroda Pierwszego Stopnia oraz tytuł budowa Roku Podkarpacia 2010

za projekt – Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie w kategorii Obiekty modernizowane,  Trzykrotne zwycięstwo siatkarek AZS PWSZ Krosno (w 2012, 2013 i 2014

roku) na Akademickich Mistrzostwach Polski.

5

Kilka słów o uczelni

Obecność uczelni wyższej w Krośnie przyczyniła się do wzrostu aktywności życia społecznego i kulturalnego miasta. Dzięki stałej współpracy władz uczelni z lokalnymi przedsiębiorcami, szkołami, placówkami wychowawczymi oraz instytucjami życia kulturalno-oświatowego, kształcenie w krośnieńskim PWSZ stało się ważnym elementem życia regionu. Skupiając w swoich murach zdolną, aktywną młodzież, uczelnia nadaje nowy wymiar edukacji, uczy młodych ludzi profesjonalizmu, skuteczności w działaniu, ale także pasji i radości życia.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Nowoczesna baza dydaktyczna Baza dydaktyczna i administracyjna PWSZ w Krośnie obejmuje obiekty przekazane uczelni przez Województwo Podkarpackie i Miasto Krosno. W wyniku działalności inwestycyjnej, realizowanej w ramach pozyskanych funduszy unijnych, dokonano adaptacji obiektów do planowanych funkcji dydaktycznych i administracyjnych.

Zaplecze dydaktyczne uczelni wyróżnia:  Dogodna lokalizacja w obrębie miasta,  Innowacyjne laboratoria wyposażone w zaawansowany tech-

nologicznie sprzęt badawczy, niezbędny do realizacji procesu kształcenia (wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla bazy laboratoryjnej studiów inżynierskich),  Zaplecze dydaktyczne kierunków inżynierskich i pielęgniarstwa

stworzone w oparciu o potrzeby sektora nowoczesnej gospodarki,  Zespół pracowni komputerowych i specjalistycznych ze stałym

dostępem do Internetu,  Wielofunkcyjne, przestronne sale dydaktyczne,  Kompleks sportowy obejmujący halę sportową, sale do gimnastyki

korekcyjnej i gimnastyki sportowej oraz fitness, salę do tenisa stołowego, siłownię, pracownie odnowy biologicznej i diagnostyki sportowej. Dzięki współpracy z MOSiR w Krośnie studenci mogą odbywać zajęcia na nowoczesnym stadionie lekkoatletycznym oraz korzystać z Euroboiska,  Wszystkie budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych

(windy, podjazdy, zaplecze socjalne).

Lokalizacja budynków: Rektorat i Biblioteka: Rynek 1, Budynki dydaktyczne: ul. Kazimierza Wielkiego 4, 6, 8, ul. Dmochowskiego 12, Rynek 5, ul. Wyspiańskiego 20, Dom Studenta: ul. Żwirki i Wigury 9a, ul. Słowackiego 6.

Nowoczesność i tradycja 6


Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie stwarza właściwe, nowoczesne warunki do pracy naukowej i studiowania, a jednocześnie jest ośrodkiem informacji naukowej umożliwiającym obsługę czytelników uczelni, miasta i regionu. Stąd też bibliotekę krośnieńskiej uczelni wyróżnia:  Wielofunkcyjność i wysoki standard techniczny zapewniający

doskonałe warunki do pracy naukowej i studiowania,  Zbiór biblioteczny liczący ponad 60 tys. woluminów oraz 4 tys. zbiorów

specjalnych,  Prenumerata ponad 100 tytułów gazet i czasopism

(także obcojęzycznych),  Ponad 100 miejsc w czytelniach; w tym 40 stanowisk komputerowych

z dostępem do Internetu, baz danych oraz zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki,  Czytelnie specjalistyczne – multimedialna oraz gazet i czasopism

(komfortowe warunki lektury, możliwość przesłuchania CD czy obejrzenia filmu na DVD),  Wolny dostęp do półek umożliwiający czytelnikom bezpośredni

kontakt ze zbiorami bibliotecznymi,  Rozwiązania komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób

niepełnosprawnych,  Internetowy katalog zbiorów umożliwiający użytkownikom

nieprzerwany, bezpośredni dostęp do zasobów informacyjnych biblioteki z dowolnego komputera podłączonego do sieci,  Możliwość bezpłatnego korzystania z wydawnictw uczelni,  Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki przez 6 dni w tygodniu

(od poniedziałku do soboty).

Wiedza w zasięgu ręki 7

Nowoczesna baza dydaktyczna

Biblioteka uczelniana o najwyższym standardzie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Międzynarodowy charakter studiów PWSZ w Krośnie w ramach podpisanych porozumień i umów międzynarodowych oferuje studentom:  Studia za granicą w ramach programu Erasmus+,  Możliwość studiowania w ponad 60 partnerskich uczelniach

zagranicznych w 16 krajach (Austria, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Stany Zjednoczone, Węgry, Włochy),  Szansę zdobycia nowych doświadczeń, poznania innych systemów

i metod nauczania oraz kultury i tradycji innych narodowości,  Praktyczne zastosowanie umiejętności posługiwania się językiem

obcym,  Uczestnictwo w praktykach, stażach zagranicznych i konferencjach

międzynarodowych,  Wymianę kadry naukowej z partnerskimi uczelniami zagranicznymi,  Obecność brytyjskich i amerykańskich lektorów, wykładowców

i asystentów wśród kadry,  Prowadzenie kursów telekonferencyjnych wspólnie z uczelniami

zagranicznymi we współpracy z East Carolina University w USA,  Kursy e-learningowe prowadzone wraz z Centro Específico de

Educación a Distancia w Walencji, Hiszpania,  Możliwość uczestnictwa w licznych imprezach o zasięgu

wielokulturowym i miedzynarodowym,  Ponadto uczelnia w ramach podpisanych umów o współpracy

uczestniczy w programie wymiany studentów z uczelniami w USA.

Świat wiedzy przed Tobą 8


Międzynarodowy charakter studiów


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Samorząd Studencki Samorząd reprezentuje ogół studentów, dba o ochronę ich praw, wspiera inicjatywy naukowe, kulturalne, sportowe i turystyczne. Współpracuje z władzami uczelni przy realizacji jej zadań, w szczególności w zakresie procesu naukowo-dydaktycznego, wychowawczego, kulturalnooświatowego i informacyjnego. W ramach swojej działalności realizuje wiele projektów, do których można zaliczyć m.in.: wystawy, aukcje i zbiórki charytatywne, cykliczne akcje, koncerty, konferencje, spotkania otwarte z interesującymi gośćmi ze świata nauki, mediów, polityki i sportu. Zajmuje się również organizowaniem imprez studenckich, juwenaliów, rajdów, zawodów i rozgrywek sportowych (Krośnieńskie Juwenalia, Festiwal Nauki, Otrzęsiny I roku, Międzynarodowy Festiwal Młodzieży, Noc Nauki, turystyczny rajd „Bartek”, gazeta uczelniana „Biuletyn PWSZ”, Dyskusyjny Klub Filmowy Różyczka, chór akademicki, telewizja studencka TV PWSZ).

Studenckie Koła Naukowe Obok pełnego pasji życia studenckiego studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań naukowych poprzez udział w pracach jednego z 22 działających Studenckich Kół Naukowych. Przynależność do Koła Naukowego daje:  Możliwość kształcenia i rozwijania zainteresowań wybiegających

poza obowiązujące programy dydaktyczne,  Uczestnictwo w wykładach otwartych, warsztatach, seminariach,

konferencjach, zajęciach terenowych, obozach naukowo-szkoleniowych i rajdach integracyjnych,  Udział w konkursach i akcjach ogólnopolskich,  Możliwość realizacji projektów badawczych.

Studiuj, baw się i rozwijaj swoje pasje 10


Ĺťycie studenckie


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Dom studenta Uczelnia posiada dwa domy studenta położone w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dydaktycznych oraz w pobliżu centrum miasta, w których do dyspozycji studentów przeznaczono blisko 80 miejsc. Oferujemy nowocześnie urządzone pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, w pełni wyposażone zaplecze kuchenne, dostęp do komputerów, bezprzewodowego Internetu i telewizji kablowej. Pierwszeństwo w uzyskaniu miejsca w domu studenta mają osoby, którym codzienny dojazd z miejsca zamieszkania uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniłby studiowanie. Szczegółowe zasady ubiegania się o miejsce w domu studenta można znaleźć na stronie internetowej uczelni www.pwsz.krosno.pl

Świadczenia pomocy materialnej Studenci naszej uczelni mogą się ubiegać o przyznanie następujących form świadczeń materialnych:  Stypendium socjalne,  Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,  Stypendium rektora dla najlepszych studentów,  Zapomoga losowa.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów, oraz zasad przyznawania świadczeń znajdują się na stronie internetowej uczelni www.pwsz.krosno.pl

Wspieramy aktywność studencką Uczelnia przyjazna studentom 12


W trosce o rozwój zainteresowań sportowych naszych studentów przy uczelni działa AZS PWSZ. Klub uczelniany AZS PWSZ to:  13 sekcji sportowo-rekreacyjnych,  Udział w organizacji licznych turniejów, imprez kulturalno-sportowych dla

studentów i uczniów szkół (Turniej Piłki Siatkowej Mieszanej „O Wielkanocne Jajo”, Otwarte Mistrzostwa Krosna w Pływaniu z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Mistrzostwa Szkół w Narciarstwie Alpejskim, Marszobieg „Z kijami lub bez”, Bieg „Sokoła”, Cykl Międzyrocznikowych Zawodów PWSZ Krosno w unihokeju, piłce nożnej halowej, koszykówce, siatkówce, tenisie stołowym, narciarstwie alpejskim, tenisie ziemnym, siatkówce plażowej czy street baskecie),  Możliwość uczestnictwa w obozach wakacyjnych i zimowych

(rajdy piesze, obozy żeglarskie i rowerowe),  Międzyuczelniana rywalizacja sportowa,  Liczne sukcesy sportowe członków klubu

(III miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego, trzykrotny tytuł Akademickich Mistrzyń Polski w piłce siatkowej kobiet),  Profesjonalne drużyny uczelniane piłki siatkowej:

I liga kobiet, II liga mężczyzn,  Współpraca z klubami sportowymi na terenie

Krosna, Sanoka i okolic.

13

AZS, dom studenta, świadczenia socjalne

Akademicki Związek Sportowy


STUDIA LICENCJACKIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Studia pierwszego stopnia

Filologia  Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

· Specjalizacja: tłumaczenie pisemne · Specjalizacja: tłumaczenie ustne  Filologia angielska · Specjalizacja: nauczycielska · Specjalizacja: językowo-kulturowa · Specjalizacja: język angielski z językiem hiszpańskim  Język niemiecki w biznesie · Specjalizacja: kulturowo-tłumaczeniowa · Specjalizacja: język niemiecki z językiem hiszpańskim  Język rosyjski dla biznesu · Specjalizacja: tłumaczeniowa · Specjalizacja: komunikacja międzykulturowa Zapraszamy do studiowania na kierunku filologia i gruntownego poznania języków, bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie w środowisku zawodowym w dzisiejszym świecie. Wbrew tradycyjnym skojarzeniom z nazwą kierunku, oferujemy program kształcenia o charakterze przede wszystkim praktycznym. Stwarzamy możliwość rozwijania umiejętności praktycznych, potrzebnych przyszłym nauczycielom, tłumaczom, pracownikom biurowym lub biznesmenom. Proponujemy kursy metodyczne, tłumaczeniowe, związane z pracą w środowisku wielokulturowym z użyciem języka w biznesie i pracy biurowej.

Filologia polska   

Moduł wydawniczo-dziennikarski z grafiką komputerową Informacja i komunikacja społeczna Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Studia na kierunku Filologia polska pozwolą Ci poznać nowoczesne media, zagadnienia komunikacji społecznej, techniki dyskusji i negocjacji, podstawy dziennikarstwa, zdobędziesz wiedzę o literaturze i języku, kulturze i zjawiskach społecznych oraz umiejętności w zakresie komputerowego przetwarzania tekstu i obrazu, gromadzenia informacji. 14


Pedagogika   

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną

Studia na kierunku Pedagogika pozwolą Ci zdobyć wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do pracy w zawodzie nauczyciela, pedagoga, do pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Pielęgniarstwo Studia są kierowane do osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość prowadzenia samodzielnej praktyki pielęgniarskiej lub podjęcia pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także uzyskiwanie specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich.

Turystyka i rekreacja   

Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji Turystyka aktywna z agroturystyką Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa

Turystyka i rekreacja to wymarzony kierunek dla osób samodzielnych, kreatywnych i wiążących swoją przyszłość z podróżami, przygodą, rekreacją krajową i międzynarodową turystyką biznesową lub uzdrowiskową, bądź pracą w obsłudze ruchu turystycznego. Stosowną wiedzę i umiejętności zdobędziesz, wybierając jedną ze specjalności.

15

Studia licencjackie

Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować jako redaktor, specjalista w zakresie public relation, analityk zasobów informacyjnych i nauczyciel, przygotowany także do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w Polsce, jak i za granicą.


Wychowanie fizyczne 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną Sportowo-instruktorska Trener osobisty

Na kierunku Wychowanie fizyczne zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które wykorzystasz w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w promowaniu zdrowia i aktywności fizycznej w różnych środowiskach. Po studiach możesz pracować w szkole, klubie sportowym, klubie fitness, ośrodkach odnowy biologicznej lub w innych instytucjach związanych z kulturą fizyczną. Możesz również prowadzić własną działalność oferując usługi w zakresie trenera personalnego.

Zarządzanie   

Zarządzanie instytucjami publicznymi Zarządzanie finansami Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Kierunek Zarządzanie pozwoli Ci zdobyć umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów dotyczących gospodarowania zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także współpracy w zespole. W zależności od wybranej specjalności, zdobędziesz kompetencje dające praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika niższego i średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego, w tym administracji publicznej, organizacjach non profit, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

16


Studia licencjackie


STUDIA INŻYNIERSKIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Studia pierwszego stopnia

Budownictwo Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firmą budowlaną; wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, a także prowadzić własną firmę budowlaną. Ukończenie naszej uczelni jest uznawane przez Izby Inżynierów Budownictwa przy staraniach o uzyskanie uprawnień zawodowych.

Energetyka Nauczysz się projektowania i eksploatacji urządzeń służących do produkcji, przesyłu i akumulacji energii, opracowania technologii i urządzeń do produkcji energii w oparciu o odnawialne źródła, zasad racjonalnego gospodarowania energią, sposobów modernizacji maszyn i urządzeń wykorzystujących energię, przeprowadzania audytu energetycznego w budownictwie i przemyśle. Po studiach możesz pracować w zakładzie produkcyjnym, biurze projektów lub w administracji samorządowej i państwowej, przygotujesz się też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

18


Technologie internetowe i bazy danych Sieciowe systemy informatyczne  Informatyka praktyczna

Na kierunku Informatyka poznasz zasady funkcjonowania nowoczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w dziedzinie programowania i administrowania systemami informatycznymi, bazami danych oraz technologii internetowej. Po studiach możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako administrator sieci lub baz danych.

Inżynieria środowiska Geotechnika i geologia inżynierska Instalacje sanitarne i technologiczne  Instalacje gazowe  

Studia na kierunku Inżynieria środowiska dadzą Ci wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i budowy instalacji gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz CO i CW z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby, a także w zakresie badań geotechnicznych gruntu, projektowania i nadzoru geotechnicznego obiektów budowlanych. Ukończenie studiów daje możliwości uzyskania specjalistycznych uprawnień po odbyciu odpowiednich praktyk.

Mechanika i budowa maszyn   

Obrabiarki sterowane numerycznie Mechatronika i diagnostyka samochodowa Mechanika lotnicza

Studiując na kierunku Mechanika i budowa maszyn zdobędziesz wiedzę i umiejętności dotyczące budowy, wytwarzania i eksploatacji nowoczesnych maszyn w aspekcie ich niezawodności i bezpieczeństwa. Możesz zostać specjalistą w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie, mechaniki samochodowej lub mechaniki lotniczej.

19

Studia inżynierskie

Informatyka


Rolnictwo 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Agroekonomia Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Studia na kierunku Rolnictwo skierowane są do osób zainteresowanych szeroko rozumianą przyrodą i ekologią oraz wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, obsługą i prowadzeniem nowoczesnych gospodarstw rolniczych produkujących surowce dla pozyskania bezpiecznej zdrowotnie żywności.

Towaroznawstwo Towaroznawstwo żywności Kształtowanie i ocena jakości towarów  Towaroznawstwo handlowo-celne 

Studia na kierunku Towaroznawstwo dadzą Ci gruntowną wiedzę biologiczną, techniczną, prawną i ekonomiczną o towarach z różnych branż. Poznasz czynniki kształtujące jakość i bezpieczeństwo towarów. Nauczysz się laboratoryjnych i konsumenckich metod oceny produktów oraz właściwego z nimi postępowania – od produkcji, opakowania, obrotu po przygotowanie do konsumpcji czy użytkowania i utylizację odpadów.

Kierunki planowane do uruchomienia:

Górnictwo i geologia * Kosmetologia * Produkcja i bezpieczeństwo żywności * * Rekrutacja będzie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów.

20


Studia inĹźynierskie


22

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

23


24

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie


Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

25


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Rejestracja na studia od A do Z Jeżeli zdecydujesz się przystąpić do rekrutacji na studia musisz:  Zalogować się w systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydata

www.pwsz.krosno.pl i wypełnić ankietę. Jeżeli nie masz bezpośredniego dostępu do Internetu możesz skorzystać ze stanowisk przygotowanych przez Dział Studiów (Rynek 1),  Wpłacić opłatę rekrutacyjną (szczegółowe informacje znajdziesz na

stronie internetowej uczelni),  Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia oraz otrzymaniu

pisemnej informacji, potwierdzić chęć podjęcia studiów przez złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie opłat za indeks i legitymację. Terminy – znajdziesz je na stronie uczelni www.pwsz.krosno.pl Co zawiera teczka kandydata? Kandydat potwierdzający chęć studiowania powinien dostarczyć następujące dokumenty:  Wydruk uzupełnionej przez Internet ankiety osobowej,  Świadectwo dojrzałości,  Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z nową

maturą),  Kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość,  3 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm zgodne z wymaganiami

stosowanymi przy wydawaniu dokumentów osobistych,  Stosowne zaświadczenie lekarskie (szczegółowe informacje

o kierunkach, na których kandydat musi złożyć zaświadczenie lekarskie, uzyskasz w Dziale Studiów),  Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

26


egzaminu maturalnego (nowa matura) na punkty Dla specjalności: Filologia angielska, Język niemiecki w biznesie, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy, Język rosyjski dla biznesu Poziom podstawowy Egzamin ustny – 1% = 0,5 pkt. Egzamin pisemny – 1% = 1 pkt. Poziom rozszerzony Egzamin ustny – 1% = 1 pkt. Egzamin pisemny – 1% = 2 pkt. Dla kierunków: Budownictwo, Energetyka, Filologia polska, Informatyka, Inżynieria środowiska, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika, Pielęgniarstwo, Rolnictwo, Turystyka i rekreacja, Towaroznawstwo, Wychowanie fizyczne, Zarządzanie Górnictwo i geologia*, Kosmetologia*, Produkcja i bezpieczeństwo żywności* Egzamin pisemny Poziom podstawowy – 1% = 1 pkt. Poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt.

Zasady przeliczania wyników ukończenia szkoły średniej na punkty

Skala ocen

Liczba punktów

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

Skala ocen bardzo dobry dobry dostateczny

Liczba punktów 5 4 3

dostateczny

3

dopuszczający

2

* Rekrutacja będzie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów.

27

Warunki rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Zasady przeliczania wyników


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Kursy i certyfikaty językowe PWSZ w Krośnie jest certyfikowanym ośrodkiem egzaminacyjnym British Council, oferującym egzaminy Cambridge ESOL. Cambridge English for Speakers of Other Languages to egzaminy uznawane przez najlepsze uczelnie i największych pracodawców w kraju i na świecie. Ośrodek Egzaminacyjny przy PWSZ w Krośnie organizuje regularne sesje egzaminacyjne w zakresie języka angielskiego ogólnego: (KET, PET, FCE) oraz biznesowego (BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher). PWSZ w Krośnie oferuje kursy języków obcych ACADEMIA dostosowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. W naszej ofercie znajdują się kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Prowadzimy zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz specjalistyczne (Business English, Technical English, English in Medicine). Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego oraz egzaminów Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC). Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów, w małych grupach, w miłej atmosferze, z wykorzystaniem najnowszych pomocy audiowizualnych. Uczestnicy kursów językowych ACADEMIA otrzymują certyfikat, będący poświadczeniem ich umiejętności językowych na określonym poziomie.

Akademia CISCO i IT ACADEMY Microsoft W ramach kierunku Informatyka działa Lokalna Akademia Cisco. W ramach akademii studenci uczestniczą w autoryzowanych szkoleniach prowadzonych w laboratorium sieciowym uzyskując certyfikaty CISCO, które honorowane są na całym świecie. PWSZ w Krośnie jest uczestnikiem programu IT ACADEMY Microsoft. W ramach akademii studenci kierunku Informatyka mogą przystąpić do zdawania testów, które upoważniają do otrzymania certyfikatów MCP, MCT i MOS oraz przejścia kursu umiejętności praktycznych, którego efektem końcowym jest otrzymanie certyfikatu lokalnej IT ACADEMY Microsoft PWSZ Krosno.

28


Rynek 1, 38-400 Krosno tel. 13 43 755 30 fax 13 43 755 11 pwsz@pwsz.krosno.pl www.pwsz.krosno.pl Dział Studiów tel. 13 43 755 10 13 43 755 31 ds@pwsz.krosno.pl

PWSZ Krosno


Oferta kształcenia Budownictwo Energetyka Filologia - Dwujęzykowe studia dla tłumaczy - Filologia angielska - Język niemiecki w biznesie - Język rosyjski dla biznesu

Filologia polska - Moduł wydawniczo-dziennikarski z grafiką komputerową - Informacja i komunikacja społeczna - Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Informatyka - Technologie internetowe i bazy danych - Sieciowe systemy informatyczne - Informatyka praktyczna

Inżynieria środowiska - Geotechnika i geologia inżynierska - Instalacje sanitarne i technologiczne - Instalacje gazowe

Mechanika i budowa maszyn - Obrabiarki sterowane numerycznie - Mechatronika i diagnostyka samochodowa - Mechanika lotnicza

PWSZ Krosno Rynek 1, 38-400 Krosno tel. 13 43 755 30 fax 13 43 755 11 pwsz@pwsz.krosno.pl

Pedagogika - Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - Pedagogika społeczno-opiekuńcza z terapią pedagogiczną

Pielęgniarstwo Rolnictwo - Agroekonomia - Ochrona i kształtowanie krajobrazu

Towaroznawstwo - Towaroznawstwo żywności - Kształtowanie i ocena jakości towarów - Towaroznawstwo handlowo-celne

Turystyka i rekreacja - Obsługa ruchu turystycznego i rekreacji - Turystyka aktywna z agroturystyką - Turystyka uzdrowiskowa, Wellness i Spa

Wychowanie fizyczne - Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną - Sportowo-instruktorska - Trener osobisty

Zarządzanie - Zarządzanie instytucjami publicznymi - Zarządzanie finansami - Zarządzanie w przedsiębiorstwie

*Górnictwo i geologia *Kosmetologia *Produkcja i bezpieczeństwo żywności * Rekrutacja będzie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kierunku studiów.

PWSZ w Krośnie Informator 2015/2016  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Informator dla kandydatów 2015/2016

PWSZ w Krośnie Informator 2015/2016  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie Informator dla kandydatów 2015/2016

Advertisement