Page 1


2

C≤‘·s¡

nHêï πød”ÄsY Áπ>≥Hêï!

8-15 »qe], 2014

ø£*kı∫Ãq N|ü⁄s¡Tì e<ä\ì πøÁJyê˝Ÿ

bı*{Ïø£˝Ÿ ôdf…ÆsY n+‘ê {À|æ eTVæ≤eT.. Äs√E X¯ìyês¡eTT bı<äT›H˚ ø£Ø+q>∑sY qT+∫ ôV’≤<äsêu≤<é ãj·T\T <˚]q H˚qT ªª#ÛêjYTµµ ‘êπ>+<äT≈£î dæ~›ù|≥ <ëu≤\ <ä>∑Zs¡ Ä>±qT. nø£ÿ&É ªª{°µµ ‘ê>∑T‘·Tqï Hê≈£î |üø£ÿ fÒãT˝À¢ ≈£Ls¡TÃqï Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\ dü+uÛ≤wüD ÄdüøÏÔ ø£*Z+∫+~. ÄX¯Ãs¡´+ ≈£L&Ü y˚dæ+~. yês¡T |ü˝…¢˝À¢ e´ekÕj·T+ #˚ùd ¬s’‘·T˝…’q ˇø£s¡T {°ÄsYmdt, eTs=ø£s¡T ø±+Á¬>dt Msê_Ûe÷qT\T nì Hêø£s¡∆+ nsTT+~. nHêï! ¬ødæÄsY Áπ>≥Hêï! nHêï&ÉT {ÏÄsYmdt n_Ûe÷ì eT\¢qï. m+<äTø√ #Ó|ü⁄Œ nHêï&ÉT ø±+Á¬>dt n_Ûe÷ì m\¢qï, eT\¢qï: kÕs¡T! mø£sêìøÏ ø√{Ïs¡÷bÕj·T\ |ü+≥ ~>∑Tã&ç rdüTÔHêï&ÉT ‘Ó\TkÕ! m\¢qï: nπs eT\¢qï! n<Ó˝≤ kÕ<Ûä´+ #Ó|ü⁄Œ! πød”ÄsY @eTHêï H√≥¢‘√≥ ô|{Ϻ+&Ü @+{Ï? ˇø£y˚fi¯ #Ó≥¢≈£î yÓsTT´s¡÷bÕj·T\ H√≥T¢ ø±sTT+∫q mø£sêìøÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T sêe⁄ Ç~ m˝≤ kÕ<Ûä´+. eT\¢qï: nπs @+~sê uÛ≤jYT! e÷ kÕsY #Ó|æŒ+&ÉT n<ä+‘˚! e÷ kÕsY e÷fÒ y˚<ä+. m\¢qï: n+‘ê {À|æ eTVæ≤eT! MT kÕsY #Ó|æŒ+~ ø£¬sπøº! eT\¢qï: {À|æ eTVæ≤eT @+~sê m\¢qï! m\¢qï: Hê ∫qï|ü⁄Œ&ÉT e÷ }fi¯¢≈£î ‘·TbÕøÏ sêeTT&ÉT nH˚{À&ÉT e#˚Ãyê&ÉT. yê&ç #˚‹˝À u§eTà‘·TbÕø, ‘·\ô|’ >∑T+Á&Éì {À|” ñ+&˚~. Ç|ü⁄Œ&˚ $e÷q+ ~–Hê... Hê ô|[¢øÏ Á|ü|ü+#· Á|ü»\+<ä]ì |æ*∫Hê n+≥÷ >=|üŒ\T #Óù|Œyês¡T. dü]>± ‘·TbÕøÏ sêeTT&ÉT ô|{Ϻq {À|æ MT kÕsY ô|{Ϻ+&ÉT ø£<ë! n+<äTπø Ä {À|æ eTVæ≤eT nHêïqT. MT kÕsY #Ó|æŒ+~ ø£¬sø˘º nHêïqT. eT\¢qï: nπs nqedüs¡+>± e÷ kÕsYqT ã<äHêyéT #˚j·T≈£î e÷ kÕsY s¡+>∑T s¡+>∑T\ ø±´|æ‡ø£yéT |ü+&çdüTÔHêï&ÉT. mø£sêìøÏ ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T ˝≤uÛÑ+ bı+<äT‘·THêï&ÉT. m\¢qï: düπs eT\¢qï eTq ‘Ó\+>±D˝À ñqï |ü~ õ˝≤¢\ ¬s’‘·T\ uÛÑ÷eTT\ìï MT kÕsY ≈£î øö\T≈£î ÇkÕÔeTT. mø£sêìøÏ

ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ sêã&ç qT+∫ 5 \ø£å\ #=|ü⁄Œq eTq ‘Ó\+>±D ¬s’‘·T\øÏ∫à 95 \ø£å\ s¡÷bÕj·T\ #=|ü⁄Œq yÓTT‘·Ô+ Ä<ëj·÷ìï MT kÕsYH˚... n<˚ πød”ÄsY H˚ rdüTø√eTì #Ó|ü⁄Œ. n|ü⁄Œ&ÉT Çø£ÿ&É ¬s’‘·T\T u≤>∑T|ü&É‘ês¡T. eT\¢qï: nπs @+ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqïe⁄? e÷ kÕsY ¬s’‘·T\ ø£cÕº]®‘·+ rdüT≈£î+≥&ÉqT≈£îqïyê.? ndü‡\T rdüTø√&ÉT. m\¢qï: ˝Òø£b˛‘˚ Ä+Á<Ûä ô|≥Tºã&ÉT<ës¡T\ <ä>∑Zs¡ rdüT≈£î+≥&Ü? ˝Òø£ πs|ü⁄ mìïø£˝À¢ m+.|æ, myÓTà˝Ò´\ {Ϭøÿ≥T¢ n&çπ>{Àfi¯¢ <ä>∑Zs¡ rdüT≈£î+≥&Ü? eT\¢qï: nπsjYT ˙ e÷≥ eT+∫>± ˝Ò<äTsê! Çyê«\ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ kÕ~ÛdüTÔHêïeT+fÒ πød”ÄsY #˚dæq ñ<ä´eTy˚T. Á¬ø&ç{Ÿ n+‘ê πød”ÄsY<˚. m\¢qï: ñ<ä´eT+ #˚dæ+&ÉT ˇ|ü⁄Œ≈£î+{≤! Á¬ø&ç{Ÿ n+‘ê πød”ÄsY <˚ n+fÒ e÷Á‘·+ ˇ|ü⁄Œø√qT. e÷ ø±+Á¬>dt bÕغ<˚ Á¬ø&ç{Ÿ, e÷ k˛ìj·÷<˚ Á¬ø&ç{Ÿ, e÷ ª{°µ ø±+Á¬>dt H˚‘·\<˚ Á¬ø&ç{Ÿ nHêï&ÉT m\¢qï. Ç˝≤ ‘Ó\+>±D Á¬ø&ç{Ÿ e÷<ä+fÒ e÷<˚qì yê<äq≈£î ~>±s¡T. {°ÄsYmdt n_Ûe÷ì eT\¢qï, ø±+Á¬>dt n_Ûe÷ì m\¢qï Ç+‘·˝À eTs√ fÒãT˝Ÿ MT<ä ≈£Ls¡TÃqï e´øÏÔ ˝Ò∫ @jYT Ä|ü+&ç MT Á¬ø&ç{Ÿ >√\. Á¬ø&ç{Ÿ πød”ÄsY, k˛ìj·÷\<˚ ø±<äT. Çø£ÿ&É $<ë´s¡T∆\T, Hê´j·Tyê<äT\T, ñ<√´>∑T\T, »s¡ï*düTº\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T, ≈£î\ dü+|òü÷\T, ¬s’‘·T\T, eTVæ≤fi¯\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T Ç˝≤ m+<äs√ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ b˛sê≥+ #˚XÊs¡T. m+<äs√ $<ë´s¡T∆\T ÁbÕD ‘ê´>∑+ #˚XÊs¡T. Á¬ø&ç{Ÿ n+‘ê yê]πø nHêï&ÉT. Ç<ä+‘ê eTÚq+>± $+≥Tqï H˚qT, H˚&ÉT |üÁ‹ø£\T, {°M #ÛêHÓfi¯¢ e\¢ m+‘√ #ÛÓ’‘·q´+ e∫Ã+~. Á|ü‹ n+XÊìï Á|ü»\T ìs¡+‘·s¡+ >∑eTìdüTÔHêïs¡ì <ëìô|’ #·s¡Ã #˚düTÔHêïs¡ì eTqeT+‘ê >∑Ts¡TÔ+#·Tø=+fÒ eT+∫<äì ˝À˝ÀH˚ nqT≈£î+≥÷ Ç~ X¯óuÛÑ|ü]D≤eTeTì qe⁄«≈£î+≥÷ nø£ÿ&ç qT+&ç ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î ãj·T\T<˚sêqT.

- nsTT\T s¡y˚Twt

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` &Ûç©¢ ns¡$+<é πøÁJyê˝Ÿ Hêj·Tø£‘·«+˝À q&ç#˚ ÄyéT ÄBà bÕغøÏ n+‘·≈£î eTT+<äT mìïø£\ ø√dü+ m\ø£åHé ø£$TwüHé ‘ê‘êÿ*ø£+>± πø{≤sTT+∫q N|ü⁄s¡T ∫Vü≤ï+ Ç|ü⁄Œ&ÉT |üs¡àHÓ+{Ÿ nsTT+~. Ä bÕغì sêÁwüº sê»ø°j·T bÕغ>± >∑T]Ô+∫q mìïø£\ ø£$TwüHé |üs¡àHÓ+{Ÿ e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü Ä mìïø£\ ∫Vü≤ïìï n<˚ bÕغøÏ ]»sY« #˚j·T&É+ ≈£L&Ü »]–+~. ÄyéT ÄBà bÕغ Ä ∫Vü≤ï+ ‘·eT≈£î |üs¡àHÓ+{Ÿ >± πø{≤sTT+#·eTì n]∆+#·&É+‘√ mìïø£\ ø£$TwüHé Ä |üì #˚dæ+~. &Ûç©¢˝À N|ü⁄s¡T kÕ~Û+∫q $»j·T+ <äècÕº´ Ä bÕغ Ä mìïø£\ ∫Vü≤ïìï ‘·eT kı+‘·+ #˚düTø√yê\qï ñ<˚›X¯´+‘√ Ä $<Ûä+>± ø√s¡Tø√e&É+ »]–+~. &Ûç©¢ q>∑s¡+˝À s√&É¢qT N|ü⁄s¡T }&ÉTdü÷Ô, &Ûç©¢˝À n$˙‘·H˚~ ˝Ò≈£î+&Ü }&˚ÃkÕÔeTì dü+πø‘ê*∫Ãq Ä|t sêÁcÕºìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆq bÕغ ø±ã{Ϻ Á|üdüTÔ‘·+ Ä bÕغøÏ πø{≤sTT+∫q Ä ∫Vü≤ï+ &Ûç©¢ es¡πø e]ÔdüTÔ+~. X‚wü uÛ≤s¡‘·+˝À N|ü⁄s¡T ∫Vü≤ï+ ùd«#·Ã¤>± @ bÕغ¬ø’Hê mìïø£\ >∑Ts¡TÔ ny=#·TÃ. mìïø£\ ø£$TwüHé ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ÄyéT ÄBà bÕغ ‘·eT bÕغ ∫Vü≤ï+>± eTπs<Ó’Hê ∫Vü≤ïìï &çC…’Hé #˚sTT+#·Tø√e#·TÃ. ø±˙ ø£*kı∫Ãq N|ü⁄s¡T ∫Vü≤ïìï e<äT\Tø√e{≤ìøÏ πøÁJyê˝Ÿ dæ<ä∆+>± ˝Òs¡T. n<˚ ∫Vü≤ïìï Ç‘·s¡ sêÁcÕº˝À¢ Ç‘·s¡ bÕغ\T rdüT≈£îH˚ eTT+<äT>±H˚ Ä|t ≈£L&Ü ‘·eT bÕغøÏ C≤rj·T ôVA<ë dü+bÕ~+#·T≈£îì C≤rj·T kÕ∆sTT˝À <ëìï kı+‘·+ #˚düTø√ø£b˛‘˚ N|ü⁄s¡T >∑Ts¡TÔì ‘·qTï≈£îb˛e{≤ìøÏ ø=+<äs¡T dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïs¡ì yês¡Ô\+<äT‘·THêïsTT. ˝≤|òæ+>¥ ãT<ë∆ì ô|≥Tº≈£îì ˝≤uÛ≤\ u≤≥˝À yÓfi‚¢yêfi¯¢ì, Áo eTVü≤\ø°åà j·T+Á‘êìï ô|≥Tº≈£îì dæ]dü+|ü<ä\qT dü+bÕ~+∫qyêfi¯¢ì #·÷ùdÔ eT] $T>∑‘êyêfi¯ó¢ ≈£L&Ü yê{Ïì ô|≥Tº≈£î+<ëeTì #·÷&Ésê. n˝≤π> N|ü⁄s¡TøÏ ≈£L&Ü eTVü≤s¡›X¯ e∫Ã+~.

Hê&ÉT nø£“s¡TB›Hé.. H˚&ÉT bıqï+.. Çã“+~ |ü&É‘êsê!

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é ø£Ø+q>∑sY ø±+Á¬>dt myéT.|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY Çã“+~˝À |ü&˚ neø±X¯+ ñ+<ë? eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î eùdÔ Äj·Tq ôV≤*ø±|òüºsYqT ù|˝ÒÃkÕÔeTì Äj·Tq yê´U≤´ì+#ês¡T. n+‘˚ø±ø£ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q b˛©düT˝Ò ñ+{≤s¡T ø£qTø£ yêπs ôV≤*ø±|òüºsY qT ~>∑ìe«sê<äì Äj·Tq nHêïs¡T. bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY Bìô|’ $es¡D Çdü÷Ô πøe\+ ñ|üe÷q+>± #ÓbÕŒqì nHêïs¡T. ‘êqT rÁeyê~ì ø±qT nì Äj·Tq nHêïs¡T. nsTTq|üŒ{Ϻø° Äj·Tq |üP]Ô>± ‘·–Zq≥T¢ ø±≈£î+&Ü yê´K´\ô|’ Çã“+~ sê≈£î+&Ü ñ+&Ü\qï ñ<˚∆X¯+‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ nì|ædüTÔ+~. Ç~ düVü≤»+>±H˚

ô|<ä› $yê<ä+ nsTT+~. Bìô|’ d”e÷+Á<Ûä˝À |ü\Te⁄s¡T πødüT\T qyÓ÷<äT #˚düTÔ+&É>±, ø£Ø+q>∑sY ˝À b˛©düT\T düTyÓ÷≥T>± πødüT qyÓ÷<äT #˚XÊs¡T. n+fÒ Bìô|’ $#ês¡D »]|æ @ ø£åDyÓTÆHê bıqï+qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêï ÄX¯Ãs¡´+ ˝Ò<äqï n_ÛÁbÕj·T+ ø£\T>∑T‘·T+~. >∑‘·+˝À Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢ ìs¡à˝Ÿ ˝À myéT.◊myéT.XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· nø£“s¡TB›Hé ˇyÓ’d” Væ≤+<ä÷ eT‘êìøÏ e´‹πsø£+>± yê´K´\T #˚dæ Çs¡T≈£îq|ü&ܶs¡T. <ëìô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·T&É+, Á|ü‘˚´ø£+>± b˛©düT\T e∫à n¬sdüTº #˚j·T&É+ e+{Ï$ »]>±sTT. Äj·Tq |ü~ùV≤qT s√E\ ‘·sê«‘· ø±ì u…sTT˝Ÿ bı+<ä˝Òø£b˛j·÷s¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶øÏ, bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY ≈£î #ê˝≤ø±\+>±

‘·>±<ë ñ+~. >∑‘·+˝À ¬s’˝Ÿ s√ø√ dü+<äs¡“¤+>± ≈£L&Ü Á|üuÛ≤ø£sY qT, eTs√ myéT.|æ $y˚ø˘ qT n¬sdüTº #˚dæ πødüT ô|{≤ºs¡T. n|üŒ{Ï qT+∫ M] eT<Ûä´ n–ZMT<ä >∑T–Z\+ ˝≤ |ü]dæ∆‹ e÷]+~. ‘Ó\+>±D n+X¯+ M] $eTs¡Ù\≈£î Á|ü<Ûëq uÛÑ÷$Tø£ nsTT+~. e#˚à HÓ\ s√E\ ˝À|ü\ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ @<Ó’Hê ‘˚&Ü eùdÔ ‘·|üŒ Á|üuÛ≤ø£sY ô|’ #·s¡´ rdüT≈£îH˚ $<Ûä+>± øÏs¡DY •_s¡+ e´eVü≤]+#·e#·Ãì uÛ≤$düTÔHêïs¡T. nø£“s¡TB›Hé zyÓ’d” e÷~] bıqï+ Çã“+~ |ü&É‘êsê? ˝Òø£ ø±+Á¬>dt ô|<ä›\T CÀø£´+ #˚düT≈£îì sêJ #˚kÕÔsê nqï~ ñ‘·ÿ+sƒ¡ ø£*–+#˚ n+X¯y˚T.


C≤‘·s¡

4

8-15 »qe], 2014

$©q+ dü+>∑‘˚+~ eT]? πød”ÄsY≈£î es¡Ôe÷q+ |ü+|æq &Ûç©¢ ô|<ä›\T?

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é ªôV’≤<äsêu≤<éô|’ πø+Á<ä ô|‘·Ôq+, $<äT´‘Y düs¡|òüsê, bÕ´πøJ, ÄdüTÔ\ |ü+|üø£+ e¬>’sê e¬>’sê.. |üø£ÿqu…≥º+&ç. Çe˙ï _\T¢˝À bı+<äT|üs¡TÃø√e#·TÃ. ø±˙.. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìïdüTÔHêï+ ø£<ë.. ‘·eT bÕغì ø±+Á¬>dt˝À m|ü⁄Œ&ÉT $©q+ #˚düTÔHêïs√ eTT+<äT>± n~ #Ó|üŒ+&çµ n+≥÷ {°ÄsYmdt n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY≈£î &Ûç©¢ ô|<ä›\T es¡Ôe÷q+ |ü+|æq≥Tº düe÷#ês¡+. ªsêh $uÛÑ»q @sêŒ≥T n+X¯+˝À

sêC≤´+>∑ Á|üÁøÏj·T |üP]Ô ø±ek˛Ô+~. ‘Ó\+>±D @sêŒf…Æ‘˚ bÕغì $©q+ #˚kÕÔeTì e÷≥ Ç#êÃs¡T ø£<ë? <ëìï ì\u…≥Tº≈£î+{≤sê? ˝Ò<ë? n+≥÷ ì\Bùd πs+CŸ˝À dü<äTs¡T es¡Ôe÷q+ e⁄qï≥Tº ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚.. $©q+ $wüj·T+˝À ø±+Á¬>dt n~ÛcÕºq+ d”]j·Tdt>± e⁄qï≥Tº Á>∑Væ≤+∫q πød”ÄsY á düe÷#ês¡+ô|’ Á|üdüTÔ‘êìøÏ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\‘√ bÕ≥T n‘·´+‘· $X¯«dü˙j·TyÓTÆq ø=+<äs¡T

Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ e÷Á‘·y˚T #·]Ã+#ês¡ì $ìøÏ&ç. $©q+ô|’ ‘êH=ø£ ìs¡íj·÷ìøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘·H˚ bÕغ eTTKT´\‘√ e÷{≤¢&Ü\ì πød”ÄsY ìs¡ísTT+#·T≈£îqï≥Tº #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ $©q+ e⁄+≥T+<ë? e⁄+&É<ë? $©qyÓTÆ‘˚ ø±+Á¬>dt‘√ {°ÄsYmdt H˚‘·\≈£î eT<Ûä´ |üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q @$T{°, Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤ Á|ü‹bÕ<äq\T @$T{°? ‘·~‘·s¡ $wüj·÷\≈£î dü+ã+~Û+∫q m˝≤+{Ï düe÷#ês¡+ ãj·T≥≈£î bıø£ÿ&É+ ˝Ò<äT.

uÛÑs¡D+ øÏ+<ä 100 ø√≥T¢ &çe÷+&é #˚dæ+~..

sê»eTÚ[ #˚sTT |ü&ç‘˚ n+‘˚Hê?

C≤‘·s¡ dæìe÷ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é u≤©e⁄&é V”≤s√ Vü≤è‹ø˘ s√wüHé uÛ≤s¡´ düTC≤H˚‘√ $&çb˛‘·Tqï≥T¢ Ç{°e˝Ò MT&çj·÷ eTTK+>± #Ó|æŒq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. düTC≤H˚ Hê‘√ ñ+&É{≤ìøÏ Çwüº|ü&É≥+ ˝Ò<äì n+<äTπø ‘ê$T<ä›s¡+ $&çb˛yê\H˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃeTì #ÓbÕŒø£ M] ô|[¢ ô|{≤≈£î\ô|’ nH˚ø£ s¡Te÷s¡T¢ e#êÃsTT. Vü≤è‹ø˘ s√wüHé u≤s¡“s¡ yÓ÷Ø‘√ mô|ò’sY q&É|ü≥y˚T ø±s¡D+ nì, ø±<äT M]<ä›s¡T $&çb˛e&ÜìøÏ u≤©e⁄&é V”≤s√ ns¡T®Hé sê+bÕ˝Ò ø±s¡D+ nì Ç˝≤ s¡ø£s¡ø±\ yês¡Ô\T ãj·T{ÏøÏ e#êÃsTT. u≤©e⁄&é ˝À #·s¡Ã˙j·÷+X¯yÓTÆq á e´eVü≤s¡+˝À Ç|ü⁄Œ&ÉT eTs√ ñ<ä+‘·+ ãj·T{ÏøÏ e∫Ã+~. Ms¡T >∑‘· ø=ìï s√E\T>± $&ç>± ñ+≥÷ $&Ü≈£î\ ø√dü+ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#ês¡ì, $&Ü≈£î\T ø√]q+<äT≈£î düTC≤H˚ Vü≤è‹ø˘ s√wüHé <ä>∑Zs¡ qT+&ç uÛÑs¡D+ øÏ+<ä e+<ä ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T &çe÷+&é #˚dæ+<äì, á

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é <äs¡Ùø£ BÛs¡T&ÉT »ø£ÿqï Vü≤´+&é |ü&ç‘˚ V”≤s√\ ¬ø]j·TsY d”Œ&éøÏ ÁuÒ≈£î\T |ü&É‘êj·÷? Äj·Tq‘√ dæìe÷\T #˚dæ ã+|üsY Væ≤{Ÿ‡ ‘·q U≤‘ê˝À y˚düT≈£îqï V”≤s√\T eTs√ Væ≤≥Tº sêyê\+fÒ dü+e‘·‡sê\T yÓsTT{Ÿ #Ój·÷´˝≤? n+fÒ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Äj·Tq‘√ #˚dæq V”≤s√\ Á{≤ø˘ ]ø±s¡T¶ #·÷ùdÔ ne⁄qH˚ nì|ædüTÔ+~. sêCŸeTÚ[ pìj·TsY m˙ºÄsY dæìe÷‘√ <äs¡Ù≈£î&ç>± ¬ø]j·TsY kÕºsYº #˚dæ Ç|üŒ{Ïø° ˇø£ÿ |üsê»j·T+ ≈£L&Ü bı+<ä˝Ò<äT. m˙ºÄsYøÏ j·TeT<=+>∑ ∫Á‘·+ ‘·s¡Tyê‘· n+‘· πs+CŸ Væ≤≥Tº sê˝Ò<äT. n˝≤π> Á|üuÛ≤dtøÏ ª#Û·Á‘·|ü‹µ.. sêyéT#·s¡DYøÏ ªeT>∑BÛs¡µ, düT˙˝ŸøÏ ªeTsê´<äsêeTqïµ ˝≤+{Ï u≤¢ø˘ ã¢düºs¡T e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· yê] ¬ø]j·Ts√¢ #Ó|ü⁄Œø√<ä>∑Z Væ≤≥T¢ sê˝Ò<äT. Ç|ü⁄Œ&ÉT yê] C≤_‘ê˝À eTs√ ≈£îÁs¡ V”≤s√ e∫à |ü&ܶ&ÉT. ªn˝≤yÓTT<ä˝…’+~µ Væ≤≥Tº ø={Ϻ eT+∫ $»j·÷\‘√ <ä÷düT≈£îedüTÔqï V”≤s√ Hêì sê»eTÚ[‘√ ªá>∑µ ∫Á‘·+ #˚XÊs¡T. á ∫Á‘·+ ≈£L&Ü u≤¢ø˘ ã¢düºπs. á>∑ ‘·s¡Tyê‘· HêìøÏ ˇø£ÿ Væ≤≥Tº ø±<äT ø£<ë q{Ï+∫q dæìe÷\T ≈£L&Ü $&ÉT<ä\≈£î H√#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. m˝≤>∑÷ U≤∞j˚T ø£<ë nì ìsêà‘·>± e÷] <Óu…’“ b˛j·÷&ÉT. Á|üdüTÔ‘·+ áj·Tq q{Ï+∫q ªô|’kÕµ ô|’dü\T ˝Òø£ njÓ÷eTj·Tdæ∆‹˝À |ü&ç+~. eTs√ ∫Á‘·+ ªC…+&Üô|’ ø£|æsêEµ |òüT÷{Ï+>∑T |üP]Ô #˚düTø=ì $&ÉT<ä\≈£î dæ<ä∆+>± ñ+~. á ∫Á‘·+ ≈£L&Ü nqT≈£îqï+‘· $»j·T+ kÕ~Û+#·ø£b˛‘˚ Hêì ¬ø]j·TsY >±&ç˝À |ü&É≥+ ø£wüºy˚T.

$wüj·T+˝À Çs¡Te⁄] ‘·s¡T|ü⁄ Hê´j·Tyê<äT\T ôd{Ï˝Ÿ #˚ùd |üì˝À ñHêïs¡ì u≤©e⁄&é MT&çj·÷≈£î ø£<ÛäHê\T Á|ükÕs¡+ #˚dæ+~. ndü˝Ò $&çb˛sTTq u≤<Ûä˝À ñqï düTC≤H˚ á yês¡Ô\ô|’ düŒ+~dü÷Ô.. ªndü˝Ò øÏ¢wüºyÓTÆq |ü]dæ∆‹˝À ñqï Hêô|’ MT&çj·÷ Ç˝≤+{Ï ø£<ÛäHê\T Áyêj·T&É+ dü]ø±<äì, ndü\T H˚qT Vü≤è‹ø˘ s√wüHéì e+<äø√≥T¢ n&É>∑&É+ @+≥ì Á|ü•ï+∫+~. Hê ô|’ edüTÔqï yês¡Ô\T nìï ìsê<Ûës¡yÓTÆqeì <äj·T#˚dæ MT&çj·÷ Ç˝≤+{Ï$ Á|ükÕs¡+ #˚j·Te<ä›ì $qï$+∫+~. >∑‘·+˝À {≤©e⁄&é V”≤s√ |üeHé ø£fi≤´DY ≈£L&Ü ‘·q uÛ≤s¡´ πsDTø±<˚XÊj·YT øÏ uÛÑs¡D+ øÏ+<ä 60 ø√≥T¢ Ç#êÃ&Éì <ëì ø√dü+ ÄdüTÔ\T neTTà≈£îHêï&Éì s¡÷e÷s¡T¢ e#êÃsTT. πsDTø±<˚XÊj·YT n+‘· n&ç–q|ü⁄Œ&ÉT düTC≤H˚ e+<ä ø√≥T¢ n&ç–+<äH˚ yês¡Ô˝À¢ ≈£L&Ü ø±düÔ+‘· ì»+ ñ+&˚ ñ+≥T+<äì u≤©e⁄&é »Hê\T nqT≈£î+≥THêïs¡T.


5

C≤‘·s¡

8-15 »qe], 2014

ø£≥º>∑≥Tº≈£îì ª;CÒ|”µ˝ÀøÏ..

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é q+<äeT÷] bòÕ´$T©.. bòÕ´$T© n+‘ê ø£*dæ ø£≥º>∑≥Tº≈£îì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ˝ÀøÏ »+|t #˚kÕÔs¡+≥÷ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ |ü⁄ø±s¡T¢ CÀs¡+<äT≈£îHêïsTT. sêh+˝À z πø+Á<ä eT+Á‹ ‘·eT yÓ’|ü⁄ ekÕÔs¡ì Ä bÕغ d”ìj·TsY H˚‘· yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT #˚dæq yê´K´\T ì»eTH˚ n+≥THêïs¡T. Ä πø+Á<ä eT+Á‹ <ä>∑TZu≤{Ï |ü⁄s¡+<Û˚X¯«πsq+≥THêïs¡T. ÄyÓT uÛÑs¡Ô myÓTà˝Ò´ <ä>∑TZu≤{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡ sêe⁄ >∑‘·+˝À ø=+‘·ø±\+ ;CÒ|”˝À ñHêïs¡T. bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&û Á|üuÛ≤e+ sêh+ô|’ ≈£L&Ü rÁe+>±H˚ |ü&ÉT‘·T+<äì uÛ≤$düTÔqï Äj·Tq.. ‘Ó\+>±D n+X¯+‘√ bÕغô|’

ìsêX¯˝À ñHêïs¡ì.. á H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ ;CÒ|”˝ÀøÏ yÓfi‚Ô u≤>∑T+≥T+<äH˚ Ä˝À#·q˝À ñHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü $XÊK|ü≥ï+ ˝Àø˘düuÛÑ ìjÓ÷ø£es¡Z+ô|’ düT_“sê$T¬s&ç¶ |ü≥Tº _–düTÔqï dæú‹˝À ;CÒ|”yÓ’|ü⁄ n&ÉT>∑T\T y˚ùdÔH˚ eT+∫<äH˚ n_ÛÁbÕj·T+˝À ñqï≥Tº }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. ˇø£y˚fi¯ n<˚ »]–‘˚ k˛<ä] u≤≥˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e÷J sê»´düuÛÑ düuÛÑT´&ÉT q+<äeT÷] Vü≤]ø£èwüí‘√ bÕ≥T pìj·TsY m˙ºÄsY ≈£L&Ü q&ç#˚ neø±XÊ\T yÓT+&ÉT>± ñHêïj·Tì n+≥THêïs¡T. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ eùdÔ, {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&çøÏ ;CÒ|”‘√ bı‘·TÔ ô|≥Tºø√e&É+ ø£wüºy˚T

ø±e#·TÃ. #·+Á<äu≤ãT‘√ eTT+<äT>±H˚ bı‘·TÔ Ksês¡T #˚düT≈£î+fÒ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«Ø, Vü≤]ø£èwüí ;CÒ|”˝ÀøÏ sêe&ÜìøÏ yÓqø±&Ée#·TÃ. nsTT‘˚ {°&û|”‘√ bı‘·TÔqT sêh bÕغ XÊK e´‹πsøÏk˛Ô+~. n+‘˚ø±≈£î+&Ü Vü≤]ø£èwüí ‘·q sê»´düuÛÑ düuÛÑ´‘ê«ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæq ‘·sê«‘· sêh Á|ü»\≈£î sêdæq ãVæ≤s¡+>∑ ˝ÒKqT &Ûç©¢˝Àì ;CÒ|” bÕs¡¢yÓT+≥Ø ø±sê´\j·T+ qT+#˚ MT&çj·÷≈£î |ü+|æ+#ês¡T. n|üŒ{Ï qT+#˚ Vü≤]ø£èwüí Ä bÕغøÏ <ä>∑Zs¡j·÷´s¡H˚ Á|ü#ês¡+ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ+~. nsTT‘˚ M{Ïô|’ Ç+ø± düŒwüº‘· sêyê\+fÒ eT]ø=+‘· ø±\+ y˚∫ #·÷&Ü*‡+<˚q+≥THêïs¡T $X‚¢wü≈£î\T..

ø£¬s˙‡ H√≥¢ô|’ sê‘·\T+&É#·TÃ.. C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é eTq ø£¬s˙‡ H√≥¢ô|’ @yÓTÆHê sê‘·\T e⁄+fÒ »qe] 1 qT+∫ u≤´+≈£î\T yê{Ïì d”«ø£]+#·eì »s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü#ês¡+˝À yêdüÔe+ ˝Ò<äì ÄsY;◊ düŒwüº+ #˚dæ+~. Äj·÷ H√≥¢qT nìï u≤´+≈£î\T j·÷<∏ë$~Û>± d”«ø£]kÕÔj·Tì ‘Ó*|æ+~. H√≥¢ô|’ ô|qTï‘√H√ ô|ì‡˝Ÿ‘√H√ @yÓTÆHê sêdæe⁄+fÒ n$ #Ó\¢≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì Ç{°e* es¡≈£î Á|ü#ês¡+ »]–q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.. nsTT‘˚ Ç˝≤+{Ï H√≥T¢ #Ó\¢uÀeì ‘êeTT m≥Te+{Ï Ä<˚XÊ\T Çe«˝Ò<äì.. ]»sY« u≤´+≈£î ‘Ó*|æ+~. µu≤´+≈£î\ dæã“+~ ≈£L&Ü H√≥¢qT ø£≥º\T ø£fÒº≥|ü⁄Œ&ÉT >∑Ts¡TÔ ø√dü+ yê{Ïô|’ sêdüTÔHêïs¡ì.. Ç˝≤ #˚j·Tsê<äì dü÷∫dü÷Ô >∑‘· @&Ü~ Ä>∑düTº 14q u≤´+≈£î\≈£î dü\Vü‰ Ç#êÃ+. á Ä<˚XÊ\ |òü*‘·+>± sêdæ e⁄qï H√≥T¢ #Ó\¢uÀeH˚ Á|ü#ês¡+ Äs¡+uÛÑyÓTÆ+<äì.. Ç~ ì»+ø±<äTµ nì ]»sY« u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿHêïs¡T.


6

C≤‘·s¡

8-15 »qe], 2014

á ◊<√ø±\T eT>∑_&ɶìk˛Ô+<ä≥..!

#·rÔdt>∑&Ûé sêj·T|üPsY˝À Ç<√ $+‘·! sêCŸ Á|ü‘ê|t nH˚ ÄkÕ$TøÏ #Ó+~q ◊<äTø±fi¯¢ Äe⁄ ªn<äT“¤‘ê\ Äe⁄µ($Ts¡øÏ˝Ÿ øö) >± e÷]b˛sTT+~. eT÷&˚fi¯¢ ej·TdüT‡qï sêE nH˚ ù|s¡T>∑\ á >√e÷‘·øÏ n<äq+>± eTs√ ø±\T+~. nsTT‘˚ eT>∑_&ɶ ø±yê\qT≈£î+≥Tqï >∑]“¤DT\T á n<äq|ü⁄ ø±\T≈£î yÓTTøÏÿ‘˚ #ê\T! Ä{Àe÷{Ïø˘>± eT>∑_&ɶ\T |ü⁄fÒºdüTÔHêïs¡≥. es¡Tdü>± eTT>∑TZs¡T Ä&É|æ\¢\≈£î »qàì∫Ãq z >∑]“¤DÏ eT>∑ q\TdüT ø√dü+ á $Ts¡øÏ˝Ÿ Äe⁄ mø˘‡Á{≤ ø±\Tì ≥#Y #˚ùddü]øÏ ÄyÓT≈£î

Ç<ä›s¡T eT>∑ ø£e\\T |ü⁄{≤ºs¡T. n+‘˚! n+<ä]ø° qeTàø£+ ô|]–b˛sTT+~. á q÷´dt ÄH√≥.. áH√{≤ bÕøÏ á Äe⁄øÏ, Bì j·T»e÷ì sêCŸÁ|ü‘ê|tøÏ bÕ|ü⁄˝≤]{° e#˚Ãdæ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î düTe÷s¡T 30 eT+~ >∑]“¤DT˝À¢ #ê˝≤eT+~øÏ eT>∑_&ɶ˝Ò |ü⁄{≤ºs¡ì sêCŸÁ|ü‘ê|t #ÓãT‘·THêï&ÉT. <ëì ø±*ì ≥#Y #˚ùd+<äT≈£î ˇø√ÿ >∑]“¤DÏ qT+∫ 5 s¡÷bÕj·T\T edü÷\T #˚kÕ&É≥. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 500 s¡÷bÕj·T\T dü+bÕ~+#êqì n+≥THêï&ÉT. me]¬ø’Hê eT>∑_&ɶ

|ü⁄≥ºø£b˛‘˚ 5 s¡÷bÕj·T\T Ç#˚ÃkÕÔq+≥THêï&ÉT. z >∑]“¤DÏøÏ áHÓ\ 23q eTT>∑÷Zs¡÷ eT>∑_&ɶ˝Ò |ü⁄{≤ºs¡ì #Ó|æŒq Ç‘·>±&ÉT.. m+<äTøÏ˝≤ »s¡T>∑T‘·T+<√ ‘·q≈£î ‘Ó*j·T<äì Ç~ Äe⁄ eTVæ≤y˚Tqì nHêï&ÉT. Bìì $<˚XÊ\≈£î ≈£L&Ü rdüT≈£îyÓ[¢ dü+‘êq+ ˝Òì »+≥\ ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚ùd+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔqì #ÓbÕŒ&ÉT. n<äq|ü⁄ ø±\T‘√ |ü⁄fÒº Äe⁄ #ê˝≤ ns¡T<äì.. <ë<ë|ü⁄ 50 \ø£å\ Äe⁄˝À¢ ˇø£<ëìøÏ e÷Á‘·+ Ç˝≤ ñ+≥T+<äì »+‘·T ì|ü⁄DT\T n+≥THêïs¡T.

Áô|ò+&é‘√ ô|[¢ ø√dü+..

ôdø˘‡e÷]Œ&ç ø√˝Ÿø£‘ê˝À 23 @fi¯¢ j·TTe≈£î&ÉT ‘·q Áô|ò+&éì(eT>±&˚) ô|[¢ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î Ç{°e\ ôdø˘‡e÷]Œ&ç Ä|üπswüHé #˚sTT+#·T≈£îHêï&ÉT. nø£ÿ&ç z Áô|’y˚{Ÿ ÄdüT|üÁ‹˝À á Ä|üπswüHé »]–+~. eè‹ÔØ‘ê´ Ç‘·>±&ÉT ã÷´{°wæj·THé n≥! π> nsTTq Ç‘·&ÉT ôw|òt>± |üì#˚düTÔqï ‘·q u≤jYTÁô|ò+&éì ô|[¢ #˚düTø√yê\qT≈£îHêï&ÉT. n+‘˚.. eT>±&ÉT ø±kÕÔ Ä&É<ëì>± e÷]b˛j·÷&ÉT. Ç+&çj·÷˝À π>\ dü+düÿè‹ #·≥º$s¡T<ä∆eTì Ä eT<Ûä´ düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ Ç∫Ãq H˚|ü<∏ä´+˝À Ç‘·qT ‘·q Áô|ò+&éì ª$&ç∫ ñ+&É˝Òø£µ ô|[¢ Á|üb˛»˝Ÿ ‘Ó#êÃ&É≥.! ôw|òt>± |üì#˚düTÔqï Ä u≤jYTÁô|ò+&é ≈£L&Ü zπø #ÓbÕŒ&ÉT. ‘êì|ü⁄Œ&ÉT ˝Ò&û>± e÷sêqT >∑qTø£ Çø£ Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘·eT ô|[¢øÏ mes¡÷ n&ÉT¶ #Ó|üŒs¡H˚ BÛe÷‘√ ñHêï&ÉT.. eTq ªV”≤s√µ(sTTHé)

s¡+õ‘·.. düHê´dü+ |ü⁄#·TÃ≈£î+~.. ` Çø£ qT+∫ ªkÕ«$T ùde˝ÀH˚..µ C≤‘·s¡ dæìe÷ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é s¡+õ‘·.. k‘Y Ç+&çj·÷ V”≤s√sTTHé.. Ä ‘·sê«‘· sêdü©\\ ì‘ê´q+<ä j·Tyê«s¡+‘√ z yÓ\T>∑T yÓ*–q uÛ≤eT... Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘êC≤>±.. düHê´dæì>± ne‘ês¡+ m‹Ô Äq+<äeTsTT>± e÷]+~. Çø£ ‘·q uÛÑ$wü´‘·Ô+‘ê kÕ«$T düìï~Û˝ÀH˚ n+≥÷ Á|üø£{Ï+#˚dæ+~. n+‘˚ø±<ä+&√jYT.. ‘·qqT Çø£qT+∫ s¡+õ‘· nH˚ ù|s¡T‘√ |æ\e<ä›+≥÷ ø√s¡T‘√+~. düHê´dü+ |ü⁄#·TÃ≈£îqï ‘êqT Çø£ ‘·q X‚wü J$‘·eT+‘ê kÕ«$T düìï~Û˝ÀH˚ >∑&ÉT|ü⁄‘êq+≥÷ ôd\$∫Ã+~. u…+>∑Tfi¯Ss¡T düMT|ü+˝Àì _&É~ ÄÁX¯eT+˝À »]–q ì‘ê´q+<ä 37e »qà~q ø±s¡´Áø£eT+˝À düHê´ì>± e÷]+~ s¡+õ‘·.. nj˚T´ n\yê{À¢ bıs¡bÕ≥T.. Äq+<äeTsTT.. dü‘·´, nVæ≤+dü, nqdü÷j·T, n|üs¡Á>∑Vü≤, ÁãVü≤à#êsê´ìï bÕ{ÏkÕÔq+≥÷ X¯|ü<∏ä+ #˚dæ+<ëyÓT. n+fÒ Çø£ qT+∫ s¡+õ‘·.. nu≤“ n<˚q+&ç Äq+<äeTsTT.. >±¢eTsY J$‘êìøÏ <ä÷s¡+>± e⁄+≥T+~. düHê´dæì y˚wü+˝À ø±cÕj·T+ <äTdüTÔ˝À¢H˚ ø£ì|æ+#·qT+~. nqï≥Tº s¡+õ‘· ej·TdüT‡ ≈£L&Ü sêdü©\ ì‘ê´q+<äT&ç˝≤ 37 dü+e‘·‡sê˝Ò düTMT..


C≤‘·s¡

7

8-15 »qe], 2014

]ø±s¡T¶\T ‹s¡>∑sêk˛Ô+~..

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é u≤©e⁄&é ˝Òf…dtº ôdH˚‡wüHé <Ûä÷yéT Ár ]ø±s¡T¶\T ‹s¡>∑sêk˛Ô+~. @ø˘ <∏ë f…Æ>∑sY, Ár Ç&çj·T{Ÿ‡ ˝…’|òt f…ÆyéT ø£˝…ø£åHé‡ì <ë{Ï 11e s√E‘√ n+fÒ á k˛eTyês¡+‘√ #Ó’HÓ’ï mø˘‡Áô|dt eT÷M {À≥˝Ÿ ø£˝…ø£åHé‡(s¡÷.227ø√≥T¢)ì n~Û>∑$T+#·qT+~. yÓTT<ä{Ï yês¡+ ø£˝…ø£åHé‡ì ôdø£+&éMø˘˝Àq÷ ø£+{Ïq÷´ #˚dü÷Ô dü‘êÔ #ê≥T≈£î+{À+~.. á X¯óÁø£yês¡+ ]©C…’q eTVü‰uÛ≤s¡‘Y ≈£L&Ü <Ûä÷yéT`3 Á|üuÛÑ+»Hêìï Ä|ü˝Òø£b˛sTT+~. @ø˘<∏ë f…Æ>∑sY yÓTT‘·Ô+ ø£˝…ø£åHé‡ s¡÷. 199.5 ø√≥T¢ ø±>±.. Ár Ç&çj·T{Ÿ‡ s¡÷.202 ø√≥T¢ edü÷\T #˚XÊsTT. ø±˙ <Ûä÷yéT`3 yÓTT<ä{Ï |ü~s√E˝À¢H˚ Ç+&çj·THé u≤ø±‡|ò”dt e<ä› s¡÷.224.12 ø√≥T¢ ø=\¢>={Ϻ+~. Ç|üŒ{Ïes¡≈£î u≤©e⁄&é˝À e∫Ãq ôV’≤jÓTdtº Á>±düsY dæìe÷˝À¢ #Ó’HÓ’ï mø˘‡Áô|dt, ÁøÏwt`3 ñHêïsTT. nsTT‘˚ 11e s√E‘√ #Ó’HÓ’ï mø˘‡Áô|dt eT÷M ]ø±s¡T¶, á yês¡+‘·+‘√ ÁøÏwt`3 ù|]≥ ñqï s¡÷.244.5 ø√≥¢ ø£˝…ø£åHé ]ø±s¡T¶ ‘·T&ç∫ô|≥Tº≈£îb˛‘êj·Tì u≤©e⁄&é ÁfÒ&é ì|ü⁄DT\T n+#·Hê y˚düTÔHêïs¡T.

ø±+Á¬>dt‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îì ‘·|ü⁄Œ #˚XÊ..! ` ÄsYCÒ&û H˚‘· \\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` &Ûç©¢ ø±+Á¬>dt‘√ ‘Ó>∑‘Ó+|ü⁄\T #˚düT≈£îì ô|<ä› ‘·|ü⁄Œ #˚XÊqì ÄsYCÒ&û H˚‘· ˝≤\÷ Á|ükÕ<é j·÷<äyé ù|s=ÿHêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î Äj·Tq ø±+Á¬>dt bÕغ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷>±+BÛì Ç{°e\ ø£*dæ $es¡D Ç#êÃs¡T. 2009˝À »]–q bıs¡bÕ≥TqT |ü⁄qsêeè‘·+ ø±ìe«qì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq ø±+Á¬>dt‘√ bÕ≥T sêVüQ˝Ÿ>±+BÛô|’ Á|üX¯+dü\ es¡¸+ ≈£î]|æ+#ês¡T. Çø£ô|’ ø±+Á¬>dt‘√ m|üŒ{Ïø° ø£*ùd ñ+{≤eTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ @ ‘ê´>±ì¬ø’Hê yÓqTø±&Éqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T.


10

C≤‘·s¡

8-15 »qe], 2014

Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ }Vü‰>±Hêy˚T.. ` Áô|dtMT{Ÿ ô|{Ϻ ‘˚*Ã#Ó|æŒq eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ` sêVüQ˝Ÿ Á|ü<Ûëì ø±yê\ì Äø±+ø£å

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` &Ûç©¢ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥ sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡H˚ }Vü‰>±Hê\T ˇø£ÿkÕ]>± }|ü+<äT≈£îHêïsTT.? »qe] 3q ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î Áô|dtMT{Ÿ @sêŒ≥T #˚j·T&É+‘√ n+<äs¡÷ Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ #˚dæ sêVüQ˝Ÿ≈£î u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–kÕÔs¡ì }Væ≤+#ês¡T. z Ç+^¢wt &Ó’©˝À e∫Ãq yês¡Ô Ç˝≤+{Ï }Vü‰>±Hê\≈£î ‘ê$k˛Ô+~. ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛ bÕغ |ü>±Z\T #˚|üfÒº+<äT≈£î nqTe⁄>± e÷sêZìï düT>∑eT+ #˚j·T&ÜìøÏ Á|ü<Ûëì á #·s¡´ rdüTø√e#·TÃqì á &Ó’© ù|s=ÿ+~. nsTT‘˚ á }Vü‰>±Hê\T Á|ü<Ûëì Áô|dtMT{Ÿ˝À

ø={ϺbÕπsXÊs¡T. ˝Àø˘düuÛÑ mìïø£\T eTs√ 3,4 HÓ\˝À¢ »s¡>∑qT+&É>± Á|ü<Ûëì sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡H˚ }Vü‰>±Hê˝À¢ yêdüÔe+ ˝Ò<äì Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±sê´\j·T+ ôd’‘·+ ‘√dæ|ü⁄∫Ã+~. sêVüQ˝Ÿ düeTs¡úe+‘·yÓTÆq H˚‘· nì |ü]bÕ\q <ä≈£åî&ç... eT+∫ $»Hé ñqï Hêj·T≈£î&Éì Äø±XÊì¬ø‘˚ÔXÊ&ÉT.. Äj·Tq Á|ü<Ûëì |ü>±Z\T #˚|ü&ç‘˚ ‘·q¬ø+‘√ dü+‘√wü+ nì yê´U≤´ì+#ês¡T. eT÷&√kÕ] mìïø£˝À¢ ‘êqT b˛{°#˚j·TuÀqì eTH√àVü≤Hé |üs√ø£å+>± #ÓbÕŒs¡T. 2014 mìïø£˝À¢ ‘êqT Á|ü<Ûëq eT+Á‹ πsdüT˝À ñ+&ÉuÀqì düŒwüº+#˚ùd neø±X¯+

ñ+<äì ôd’‘·+ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T Á|ü‘·´]ú bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú qπs+Á<äyÓ÷&ûì ø£&ç–bÕπsXÊs¡T. n~Ûø±s¡+ ø√dü+ nÁs¡T\T #êdüTÔqï H˚‘· nì $eT]Ù+#ês¡T. nsTT‘˚ ø±+Á¬>dt ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT sêVüQ˝Ÿ>±+BÛj˚T ø±uÀj˚T ø±+Á¬>dt Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú nì ∫<ä+ãs¡+ e+{Ï ø=+<äs¡T πø+Á<äeT+Á‘·T\T, bÕغ d”ìj·TsY H˚‘·\T yê´U≤´ìdüTÔqï dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.. mìïø£\ eTT+<äT sêVüQ˝ŸqT ‘·eT bÕغ Á|ü<Ûëì nuÛÑ´]ú>± Á|üø£{Ï+#˚ $wüj·TyÓTÆ »qe] 17q »]π> @◊d”d” düe÷y˚XÊ˝À¢ bÕغ ôV’≤ø£e÷+&é ˝≤+#Û·q+>± ìs¡íj·T+ rdüTø√e#·TÃqì ‘Ó\Tk˛Ô+~.

Äj·Tq≈£î e÷¬sÿ{À¢ ñqï ÁπøCŸ n≥Te+{Ï~ eT].. Çø£ ndü\T $wüj·÷ìøÏ e#˚ÃùdÔ.. yÓ÷Vü≤Héu≤ãT bòÕ´$T© yÓT+ãsY‡ n+<ä]‘√ rdüTÔqï z dæìe÷øÏ es¡à <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤düTÔHêï&ÉT. dü<äTs¡T dæìe÷ wüO{Ï+>¥ |üPs¡Ôj˚T´es¡≈£î eT+<äT CÀ*øÏ yÓfi¯¢qT >±ø£ yÓfi¯¢q+≥÷ ÁbÕ$Tdt #˚XÊ&É≥.. es¡à≈£î >∑‘· ø=+‘·ø±\+ qT+&ç dü¬s’q Væ≤≥Tº ˝Ò<äT. B+‘√ á dæìe÷ <ë«sêHÓ’Hê {≤©e⁄&é˝À ‘·q ù|s¡T ‹s¡>∑sêj·÷\H˚~ Äj·Tq

Á|üj·T‘·ï+. n+<äTπø ‘ê>∑≥+ Äù|kÕ&É+≥÷ |òæ*+q>∑sY {≤ø˘. e÷eT÷\T>± es¡àq÷.. y√&Üÿq÷ $&ÉBdæ #·÷&É˝Ò+. y√&Üÿ n+fÒ Äj·Tq≈£î m+‘√ Á|æj·T+. á $wüj·÷ìï Äj·TH˚ |ü\TkÕs¡T¢ #ÓbÕŒ&ÉT. n+<äTπø ªy√&Üÿ $‘Y es¡àµ n+≥÷ @ø£+>± Äj·Tq MT<ä Ä eT<Ûä´ z |ü⁄düÔø£+ ≈£L&Ü e∫Ã+~. n˝≤+{Ï es¡à Ç|ü⁄Œ&ÉT y√&Üÿ rdüTø√e&É+ Vü≤sƒê‘·TÔ>± e÷H˚j·T&É+ ì»+>± $X‚wüy˚T..

n|üŒ{Ï es¡≈£î eT+<äT ‘ê>∑qT..

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é n<˚+{Ï.. eT+∫>± eT+<äT ø=&ÉT‘·÷ q÷´ Çj·TsY ôd\ÁuÒ{Ÿ #˚düTø√≈£î+&Ü Ç˝≤ eT+<äT ‘ê>∑q+≥THêï&˚+≥ì nqT≈£î+≥THêïsê.. ne⁄qT. n<˚<√ dæìe÷˝À ªnqï q&ç#=ùdÔ.. bÕ´+fÒùdÔ.. #=ø±ÿeT&É‘Ó&ç‘˚.. e÷dt e÷dt n+≥÷ bÕ≥ ñqï≥Tº <Ó’¬sø£ºsY sêyéT >√bÕ˝Ÿ es¡à.. @+ #˚dæHê.. e÷{≤¢&çHê.. n<√ ô|<ä› ôdH˚‡wüq˝Ÿ>± |ò”\e⁄‘·T+{≤s¡T #ê˝≤ eT+~.


8-15 »qe], 2014

C≤‘·s¡

11

d”e÷+Á<Ûä≈£î 50, ‘Ó\+>±D≈£î 40

sêh $uÛÑ»q ‘·sê«‘· me]¬ø˙ï myÓTੇ\T

ìjÓ÷»ø£es¡Z+ kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\T Á>±&É÷´j˚T{Ÿ ìjÓ÷»ø£esêZ\T ñbÕ<Ûë´j·T ìjÓ÷»ø£esêZ\T myÓTà˝Ò´\ <ë«sê mìïø£ Hê$TH˚f…&é myÓTੇ\T yÓTT‘·Ô+ C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é sêh $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À XÊdüq eT+&É*ì ≈£L&Ü $uÛÑõ+#ê*‡ e⁄+≥T+~. sêC≤´+>∑|üs¡+>±HÓ’‘˚.. 140 nôd+;¢ d”≥¢ø£Hêï m≈£îÿe⁄+fÒH˚.. Äj·÷ sêÁcÕº\˝À øöì‡˝ŸqT @s¡Œs¡TÃ≈£îH˚ kÂ\uÛÑ´+ e⁄+≥T+~. ø±˙.. sê»ø°j·T ìs¡T<√´>∑T\≈£î neø±XÊ*#˚Ã+<äT≈£î bÕغ\T ‘·eT @\Tã&ç˝À Çwüº+ e∫Ãq≥Tº e´eVü≤]düTÔ+{≤sTT.

Á|ü»\≈£î á øöì‡˝Ÿ˝À #˚ùd y˚T˝ÒMT Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˝Ò<äH˚~ #·]Á‘˚ #ÓãT‘√+~.Çø£ ndü\T $wüj·÷ìøÏ eùdÔ.. XÊdüqeT+&É*ì $uÛÑõ+#˚+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫q düe÷#êsêìï sêh mìïø£\ Á|ü<Ûëq n~Ûø±] uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n+<äCÒXÊs¡T. $uÛÑ»q _\T¢˝Àì düe÷#ês¡+ y˚Ts¡≈£î ‘Ó\+>±D XÊdüqeT+&É*øÏ 40 eT+~ myÓTੇ\qT, d”e÷+Á<Ûä XÊdüq eT+&É*øÏ 50 eT+~ myÓTੇ\qT

d”e÷+Á<Ûä 17 5 5 17 6 50

‘Ó\+>±D 14 3 3 14 6 40

πø{≤sTT+#·qTHêïs¡T. kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£es¡Z myÓTੇ kÕúHê\≈£î dü+ã+~Û+∫ ø£s¡÷ï\T, nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢\qT d”e÷+Á<Ûä XÊdüqeT+&É* kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\qT ù|s=ÿqï eT÷&Ée ôw&É÷´˝Ÿ˝À Á|ükÕÔ$+#·˝Ò<äì.. πøe\+ 11 õ˝≤¢\ kÕúìø£ ìjÓ÷»ø£esêZ\ ù|s¡¢H˚ ù|s=ÿHêïs¡ì uÛÑq«sY˝≤˝Ÿ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+|æq düe÷#ês¡+˝À ‘Ó*bÕs¡T.

q&çs√&ÉT¶ô|’H˚ H√≥¢ ø£≥º\ yê´bÕs¡+

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é k˛e÷*j·T.. ‘·÷s¡TŒ ÄÁ|òæø±˝À e⁄+&˚ á <˚X¯+ ù|s¡T $q>±H˚ me]¬ø’Hê yÓTT<ä{Ï>± >∑Ts¡TÔø=#˚Ã~ ô|’πs{Ÿ‡ (düeTTÁ<ä|ü⁄ <=+>∑\T), Á¬ø’yéT, Äø£*#êe⁄\T, ãT¬øÿ&É+‘· nqï+ ø√dü+ <ës¡TD Vü≤‘·´\T, ø=‘·Ô>± #·{≤º\ s¡÷|üø£\Œq ˝Òø£b˛e&É+ e+{Ï$. n≥Te+{Ï k˛e÷*j·÷˝À bòÕ¬sHé mø˘‡#Û˚+CŸ yê´bÕs¡+ Ç˝≤ s√&É¢ô|’H˚ ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ>∑T‘√+~. Çø£ÿ&çø=#˚à $<˚oj·TT\≈£î yêfi¯¢ ø£¬s˙‡ rdüT≈£îì Ç~>√ Ç˝≤ k˛e÷*j·÷≈£î #Ó+~q wæ˝≤¢+>¥\qT e÷πsÃdæ ÇdüTÔ+{≤s¡T. Çø£ÿ&É #·÷&É+&ç.. πøe\+ 8 &Ü\s¡T¢ Çùd¢ Ç˝≤ H√≥¢ ø£≥º\T ø=ìï #˚‹˝À ù|fÒºXÊs¡T. n<˚ y˚\T.. \ø£å\ &Ü\s¡T¢

e÷s¡TÃø√<ä\TÃ≈£î+fÒ Çø£ Ç+¬ø˙ï >√HÓ dü+#·T\T rdüT≈£îb˛e*‡ ñ+≥T+<√ nì Ä˝À∫+#·T≈£î+fÒH˚ ÄX¯Ãs¡´+ y˚k˛Ô+~. Ç˝≤ s√&É¢ô|’H˚ _*j·Tq¢ ø=B› H√≥¢ ø£≥º\T ≈£Ls¡>±j·T\˝≤>± ≈£î|üŒ\T ‘Ó|ü⁄Œ\T>± b˛dæ neTà&É+ @+≥H˚ dü+<˚Vü≤+ sêe#˚ÃyÓ÷.. düeTTÁ<ä+˝À HÍø£˝Ò m‘·TÔ¬øfi‚¢ yêfi¯¢øÏ á H√≥¢ ø£≥º\T e÷j·T+ #˚j·T&É+ z ˝…ø±ÿ nì nì|æ+#=#˚ÃyÓ÷. ø±˙ nø£ÿ&É n˝≤ »]π> #ÛêHé‡ ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ k˛e÷*j·÷˝À #ê˝≤eT+~øÏ ‘Ó*j·Tì eTs√ ø√D+ ˇø£≥T+~. n<˚eT+fÒ nø£ÿ&É ø=‘·Ô>± nìï <˚XÊ\‘√ BÛ≥T>± #·{≤º\T ˝Òø£b˛sTTHê n|ü⁄Œ&Ó|ü⁄Œ&√ |üPØ«≈£î\T s¡∫+#·T≈£îqï Hê´j·TXÊÁkÕÔìï yêfi¯ó¢ Ç|üŒ{Ïø° >ös¡$kÕÔs¡≥. me¬s’Hê H˚s¡+ #˚ùdÔ

ø√s¡Tº\T, #·{≤º\T n+≥÷ ø±\πøå|ü+ #˚j·T≈£î+&Ü H˚s¡+ #˚dæq yêfi¯¢≈£î }] q&çeT<Ûä´˝À s¡#·Ãã+&É e<ä› |ü+#êj·Tr ô|{Ϻ+∫ ‘·|ü⁄Œ #˚dæq yê]øÏ ‘·–q •ø£å y˚dæ u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒdüTÔ+{≤s¡≥. eT] q&çM~Û˝À á bòÕ¬sHé mø˘‡#Û˚+CŸ _õHÓdt @+≥+{≤sê.. #ÓbÕŒ+ ø£<ë <˚ìø° dü¬s’q #·{≤º˝Ÿ ˝Òe≥ø£ÿ&É. ãVüQcÕ n+<äTπøH˚yÓ÷ q&çM~Û˝À á $<˚o e÷s¡ø£Á<äe´+ yê´bÕs¡+. Ç~ #·÷&É>±H˚ k˛e÷*j·÷˝À eTq s¡÷bÕsTTøÏ m+‘· ã\+ ñ+<√ #Óø˘ #˚düTø√yê\ì nì|ædüTÔ+~ ø£<ä÷..! Á|üdüTÔ‘· e÷¬sÿ{Ÿ $\Te Á|üø±s¡+.. ˇø£ s¡÷bÕsTT 18.68 wæ*¢+>¥‡‘√ düe÷q+. n<ä+&û k˛e÷*j·÷ wæ*¢+>¥ ø£<∏ä..


C≤‘·s¡

12

8-15 »qe], 2014

düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+fÒ düôdŒ+&é #˚j·÷* C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é sêh $uÛÑ»q _\T¢qT n&ÉT¶≈£î+≥Tqï d”e÷+Á<Ûä myÓTà˝Ò´\qT XÊdüqdüuÛÑ qT+∫ düôdŒ+&é #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T {°ÄsYmdt myÓTà˝Ò´ Vü≤Øwtsêe⁄. düuÛÑ˝À ‘Ó\+>±D _\T¢HÓ’ #·s¡ÃqT n&ÉT¶ø√e&É+ <ë«sê d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\≈£î yês¡T nHê´j·T+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. düuÛÑqT yêsTT<ë\T y˚j·T&É+ <ë«sê sêh|ü‹ì, sêC≤´+>∑ e´edüúqT nee÷q|üs¡TdüTÔHêï s¡ì eT+&ç|ü&ܶs¡T. ˇø£y˚fi¯ k˛eTyês¡+ ≈£L&Ü Ç˝≤H˚ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T düuÛÑqT n&ÉT¶≈£î+fÒ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT sê‘·|üPs¡«ø£+>± d”Œø£sY Ç∫à sêh|ü‹øÏ |ü+|æ+#ê\ì ø√s¡T‘êeTì.. n|ü⁄Œ&ÉT Çø£ düuÛÑ˝À #·s¡Ã nedüs¡+ ˝Ò<äHêïs¡T. #·s¡Ã »s¡>∑ø£b˛‘˚ qwüºb˛j˚TB d”e÷+Á<Ûä nì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. á $wüj·T+˝À sêC≤´+>∑ |ü<ä$˝À ñqï d”Œø£sY ìwüŒø£åbÕ‘·+>± e´eVü≤]+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. X¯ìyês¡+ qT+∫ eT∞¢ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq nôd+;¢ düe÷y˚XÊ\T.. >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë |ü&ܶsTT. düuÛÑ yÓTT<ä\e«>±H˚ Ç≥T düyÓTÆø±´+Á<Ûä n≥T Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ìHê<ë\‘√ düuÛÑ ôVA¬s‹Ô+~. B+‘√ d”Œø£sY Hê<˚+&É¢ eTH√Vü≤sY düuÛÑqT >∑+≥bÕ≥T yêsTT<ë y˚XÊs¡T.

2014 sêÁwüº #·]Á‘·˝À ˇø£ ø°\ø£ eT\T|ü⁄ ne⁄‘·T+<ë!

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û` ôV’≤<äsêu≤<é ø±+Á¬>dtô|’ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫ ‘êqT sêeTu≤D+ e÷~] b˛sê&ÉT‘êqì Ç{°e\ #·+Á<äu≤ãT ‹s¡T|ü‹ düuÛÑ˝À Ms¡˝…e˝À¢ d”Œ#YÇ#êÃ&ÉT. @ø£+>± Áo y˚Ó+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$Tì ≈£L&Ü kÕøÏå>± Á|üø£{Ï+#ês¡T. ì»+>±H˚ {Ï&ç|æ e#˚à mìïø£\˝À mø£ÿ&Ü n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É≈£î+&Ü ñ+&É>∑*–‘˚ n~ >=|üŒ $wüj·Ty˚T ne⁄‘·T+~. n+<äs¡÷ Vü≤]¸+#ê*, kÕ«>∑‹+#ê*. #·+Á<äu≤ãT düeTs¡∆‘·≈£î ‘√&ÉT ìC≤sTTr ‘√&Ó’+<äì Ä bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T Á|ü#ês¡+ #˚düTø√e#·TÃ. {Ï&ç|æ n_Ûeè~∆ n+X¯+ Ä<Ûës¡+>± #·+Á<äu≤ãT≈£î ñqï nqTuÛÑe+ sêÁcÕºìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+<äì Á|ü#ês¡+ #˚j·Te#·TÃ. {Ï&ç|æøÏ ≈£L&Ü ø=+‘· z≥T u≤´+≈£î ˝Òø£b˛˝Ò<äT. ø£eTà, _dæ esêZ\˝À >∑D˙j·TyÓTÆq |ü≥Tº á bÕغøÏ ñ+~. nsTT‘˚ yÓ’.mdt.ÄsY ø±+Á¬>dt‘√ b˛*Ñ˚ ø=+‘· ‘·≈£îÿe⁄>± ñ+&Ée#·TÃ. á z≥Tu≤´+≈£î\T b˛qT ‘·\dü∆+>± ñ+&˚yê]˝À mes¡T m≈£îÿeeT+~ì Äø£]¸+#·>∑*–‘˚ yês¡T $»j·T+ kÕ~Û+#·e#·TÃ. »>∑Hé ô|’ n_ÛjÓ÷>±\T sêe&É+, C…’\T≈£î yÓfi¯¢&É+ Äj·Tq≈£î yÓTÆqdt bÕsTT+fÒ. ø±ì ì‘·´+ »>∑Hé ô|’ Äs√|üD\T #˚dæ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘·\T Äj·Tq≈£î kÕqTuÛÑ÷‹ e#˚Ã˝≤ #˚XÊs¡qï n_ÛÁbÕj·T+ ñ+~. <ëìøÏ ‘·>∑Z≥T¢>±H˚ n<ä+‘ê sê»ø°j·T πødüT nqï n_ÛÁbÕj·T+ ø£*π>˝≤ {Ï&ç|æ H˚‘·˝Ò $eTs¡Ù\T #˚dü÷Ô e#êÃs¡T. k˛ìj·÷>±+BÛ u…sTT˝Ÿ Ç|æŒ+#ês¡ì {Ï&ç|æ H˚‘·\T Á|ü#ês¡+ #˚düTÔ+{≤s¡T. B+‘√ Ç~ k˛ìj·÷>±+BÛ ô|{Ϻ+∫q πødüT nqï $wüj·T+ ≈£L&Ü »q+˝ÀøÏ yÓfi¯ó‘·T+<äì yês¡T eT]Ãb˛‘·THêïs¡T. dæ_◊ ô|’ ≈£L&Ü ø=ìï yê´K´\T #˚düTÔ+{≤s¡T. ˇø£ e÷≥ #Ó|ü⁄Œø√yê\+fÒ »>∑Hé πødüTqT ˇø£ kÕ+|ü⁄˝Ÿ πødüT>± rdüT≈£îì ∫‘·ÔX¯ó~∆‘√ ìC≤sTTr>± |üì#˚dæ ñ+fÒ, mø£ÿ&É @ bÕغ˝À m+‘· ô|<ä›yê]˝À n$˙‹ ñHêï øå±fi¯q #˚ùd neø±X¯+ dæ_◊øÏ e∫Ã

ñ+&˚~. n˝≤ø±≈£î+&Ü dæ_◊ ø±s¡D+ @yÓTÆHê ø±ì ø=+<ä]H˚ {≤¬sZ{Ÿ #˚j·T&É+, eT]ø=+<ä]ì e~*y˚j·T&É+, ô|’>± ô|≥Tºã&ÉT\≈£î, eTT&ÉT|ü⁄\≈£î ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü πødüT\T ô|≥º&É+, bÕ]ÁXÊ$Tø£y˚‘·Ô\ô|’ πødüT\T ô|≥º&É+ e+{Ïyê{Ï <ë«sê sêÁcÕºìøÏ #ê˝≤ qwüº+ #˚dæ+<äqï n_ÛÁbÕj·T+ ≈£L&Ü ø£\T>∑T‘·T+~. yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt H˚‘·\T ≈£L&Ü #·+Á<äu≤ãTô|’, {Ï&ç|æô|’ |ü\T Äs√|üD\T #˚düTÔ+{≤s¡T. yê≥ìï{Ïì ‹|æŒ ø=≥º>∑\>±\+fÒ ì»+>±H˚ {Ï&ç|æ Ä<äs¡Ùe+‘·+>± ñ+&É>∑*–‘˚ eT+∫<˚. ø±ì n~ m+‘·es¡≈£î Ä#·s¡D kÕ<Ûä´eTqï~ nqTe÷qy˚T. ákÕ] #·+Á<äu≤ãT≈£î ≈£L&Ü ˇø£s¡ø£+>± sê»ø°j·T+>± Jeqàs¡D düeTùd´. Äj·Tq≈£î ≈£L&Ü n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ sêe&É+ n‘·´+‘· nedüs¡+. ˝Ò≈£î+fÒ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ ø±´&És¡T ìsêX¯≈£î ˝Àqj˚T´ neø±X¯+ ñ+~. n+<äTe\¢ #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT nìï nÁkÕÔ\qT ñ|üjÓ÷–+#˚ neø±X¯+ ñ+≥T+~. ø±+Á¬>dt˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ bÕغ ô|&É‘êsê. ô|≥ºsê? ˝Òø£ Ç+¬øe¬s’Hê ø=‘·Ô bÕغ‘√ eTT+<äT≈£î e∫à Á|ü»\qT Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\T>∑T‘êsê? nqï~ ≈£L&Ü ø=‘·Ô dü+e‘·‡s¡+˝À ‘˚*b˛‘·T+~. |ædædæ n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD dü«j·T+>± eTTô|’Œ eT+~ ø±+Á¬>dt myÓTà˝Ò´\T bÕغì M&Ée#·Ãì #ÓãT‘·THêïs¡T. M]˝À eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ù|s¡T ≈£L&Ü ñ+<äì m◊dædæøÏ |ü+|æq C≤_‘ê˝À #˚sêÃs¡ì n+≥THêïs¡T. ˇø£|ü⁄Œ&ÉT »>∑Hé ≈£î e´‹πsø£+>± ‘·*¢ e+{Ï ø±+Á¬>dt≈£î »>∑Hé yÓqTïb˛≥T bı&ÉTkÕÔsê nqï H˚‘·˝Ò Ç|ü⁄Œ&ÉT ø±+Á¬>dt ‘·eTqT yÓ÷dü+ #˚dæ+<äì n+≥THêïs¡T. ùdyé ø±+Á¬>dt nì sê»eT+Á&ç˝À düuÛÑ ìs¡«Væ≤+∫q ñ+&Ée*¢ H√≥ á e÷≥ sêe&É+, n~ÛcÕºq+ e÷≥qT ø±<äì, @ø£+>± n$XÊ«dü+ ô|≥º&É+ ˇø£ dü+#·\qy˚T. $»j·Tyê&É myéT.|æ \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ ‘Ó\+>±D ÇùdÔ sê»ø°j·T düHê´düy˚T n+≥THêïs¡T. n~ ≈£L&Ü Ç|ü⁄Œ&ÉT ‘˚*b˛‘·T+~. Ä e÷≥≈£î eùdÔ d”e÷+Á<ä˝À Ç+ø± ø±+Á¬>dt

˝ÀH˚ $T–*q myéT.|æ\T, myÓTà˝Ò´\T n+‘ê ‘·eT <ë] @$T{≤ nì yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêïs¡T. e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶ ‘·q eTTô|’Œ◊<˚fi¯¢ ø±+Á¬>dt nqTã+<Ûëìï ‘Ó+#·T≈£î+≥Tqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. eT+Á‹ {Ïõ yÓ+ø£fÒwt e+{Ïyês¡T ≈£L&Ü $uÛÑ»q »]–‘˚ bÕغ˝À ñ+&ÉuÀeTì nHêïs¡T. $X¯«s¡÷|t eT+Á‹ |ü<ä$ e<äT\T≈£îì yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt˝À #˚sês¡T. eT+Á‹ >∑+{≤ ‘·~‘·s¡T\T {Ï&ç|æ˝À #˚s¡&ÜìøÏ dæ<ä∆+>± ñHêïs¡T. Ç˝≤ ø±+Á¬>dt n+‘ê >∑+<äs¡>√fi¯+>± |ü&çb˛j˚T˝≤ ñ+~. yÓTT‘·Ô+ d”e÷+Á<ä˝À sê»ø°j·T+ ø=‘·Ô s¡÷|ü+ rdüTø√e#·TÃ. ˇø£y˚fi¯ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&ܶø£ $T–*q Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ mes¡T nqï #·s¡Ã≈£L&Ü ñ+~. mìïø£\ es¡≈£î øÏs¡DÒ ø=qkÕ>∑T‘êsê? ˝Òø£ ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‹ì s¡+>∑+˝À ~+#·T‘·T+<ë.? nqï~ ≈£L&Ü ñ+~. <ä[‘·T\˝À |üqu≤ø£ \ø°åà, ø£eTà nsTT‘˚ |ü⁄s¡+<˚X¯«], ø±|ü⁄ nsTT‘˚ |ü\¢+ sêE ˝Ò<ë ∫s¡+J$, ˝Ò<ë ø£Hêï \ø°åàHêsêj·TD e+{Ï H˚‘·\ ù|s¡¢qT |ü]o*+#·e#·Ãì #ÓãT‘·THêïs¡T. ø=‘·Ô Á>∑÷|ü⁄\T, ø=‘·Ô düMTø£s¡D\T yÓTT<ä\e⁄‘êsTT. d”e÷+Á<Ûä˝À sê»<Ûëì $yê<ä+ yÓTT<ä˝…’‘˚ eT∞¢ nø£ÿ&É ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ yê<√|üyê<ë\T »]–‘˚ nø£ÿ&É yê‘êes¡D+ <Óã“‹+≥T+~. n˝≤π> nø£ÿ&É ñbÕ~Û neø±XÊ\T ô|+#·&ÜìøÏ bÕ\≈£î\T rÁe+>± ø£èwæ #˚j·Te\dæ ñ+≥T+~. ì»+>±H˚ d”e÷+Á<Ûä Á|ü‘˚´ø£ sêÁwüº+>± @s¡Œ&ç‘˚, yÓTT<ä{Ï ◊<äT, |ü<˚fi¯ó¢ n‘·´+‘· ø°\ø£+ ne⁄‘êsTT. nø£ÿ&ç kÕe÷qT´&çøÏ qeTàø£+ ø£*–+#˚ |ü]dæ∆‹ ˝Òø£b˛‘˚ sêÁwüº+ <Óã“‹+≥T+~. ìC≤ìøÏ nø£ÿ&É ñqï eqs¡T\T, Ç‘·s¡ |ü]dæ∆‘·T\T n_Ûeè~∆øÏ m+‘√ <√Vü≤<ä|ü&˚ neø±X¯+ ñHêï, bÕ\≈£î\ ∫‘·ÔX¯ó~›, kÕeTs¡∆´+ô|’H˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ñ+≥T+~. @~ @yÓTÆHê 2014 ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ, n≥T ‘Ó\+>±Dyê¬s’Hê, d”e÷+Á<ÛäT˝…’Hê n‘·´+‘· ø°\ø£+. nì #ÓbÕŒ*. n+<ä]øÏ X¯óuÛÑy˚T »s¡T>∑T‘·T+<äì Ä•<ë›+.


C≤‘·s¡

8-15 »qe], 2014

nôd+;¢ì X¯ódüÔ #˚‘·Hêedü∆˝À ô|fÒº+<äT≈£î

d”m+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ sêJHêe÷ÁdüÔ+..

C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é á HÓ\ 23q sêJHêe÷ #˚kÕÔs¡ì }Vü≤>±Hê\T ôV’≤<äsêu≤<é (Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û) $uÛÑ»q sê»ø°j·÷\˝À n≥T dü«+‘· bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ, ‘Ó\+>±Dyê<äT\≈£î {≤¬sZ{Ÿ nsTTq dæm+ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ ã+‘ê≥ Ä&É ˝Òø£ ‘=+&Ü≥≈£î dæ<ä›|ü&ç q≥T¢ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. ô|’*Hé ‘·TbòÕHé nsTT‘˚ Ä|ü˝Òø£ b˛j·÷qì ø±ì ‘Ó\+>±DqT K∫Ñ·+>± n&ÉT¶≈£î+{≤qì eTùV≤wt u≤ãT ˝≤>± XÊq ãs¡TyÓ’q &Ó’˝≤>∑T\T ø={Ϻq dæm+ n≥÷ Ç≥÷ #·÷dæ @+ #˚j·T˝Òø£ ∫e]øÏ d”≥T e~* ô|{Ϻ XÊdüqdüuÛÑqT X¯ódüÔ #˚‘·Hêedü∆˝À ô|fÒº+<äT≈£î sêJHêe÷ #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êqì ‘·q düìïVæ≤‘·T\≈£î eTqdüT˝À e÷≥ ©≈£î #˚kÕs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. n<˚ »]–‘˚ á HÓ\ 23 ‘˚~ dæm+ ∫e] |üì~q+ ø±qT+~. nôd+;¢˝À {° eTTkÕsTT<ë _\T¢ô|’ #·s¡Ã »]–Hê »s¡>∑ø£ b˛sTTHê 23 nq+‘·s¡+ n~ sêÁwüº|ü‹ ø√s¡Tº˝À |ü&ÉT‘·T+<äì <ë+‘√ øÏs¡DY Ä≥ eTT–dæq≥T¢ ne⁄‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. @+ #˚j·Tø£ b˛‘˚ u≤>∑T+&É<äì

dæm+ ∫e]øÏ sêJHêe÷ #˚dæ XÊdüqdüuÛÑqT X¯ódüÔ #˚‘·Hêedü∆˝ÀøÏ HÓ{≤º\ì #·÷düTÔHêï&Éì n+≥THêïs¡T. ˇø£ y˚fi¯ øÏs¡DY sêJHêe÷ #˚j·T&É+ U≤j·TyÓTÆ‘˚ ‘·<äT|ü] ø£<Ûä q&ç|æ+#˚+<äT≈£î {° ø±+Á¬>dt H˚‘·\T.. &ç|üP´{° d”m+ <ëyÓ÷<äs¡‘√ eP´Vü≤+ |üqTï‘·THêïs¡T. sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>± {° ÁbÕ+‘· bÕغ\ Hêj·T≈£î\+‘ê ˇø£ÿ ‘ê{Ïô|’øÏ sêe&É+ e\¢ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T n#˚‘·q\T nsTTq≥T¢ düe÷#ês¡+. sêÁwüº $uÛÑ»q »s¡>∑<äì ô|’øÏ #ÓãT‘·THêï ˝Àq e÷Á‘·+ n+‘ê nsTTb˛sTT+<äì Ç|ü⁄Œ&ÉT @$T #˚j·T˝ÒeTì n+≥THêïs¡ì #ÓãT‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ eTTK´eT+Á‹ Ç+‘· ø±\+ m+<äT≈£î Ä–q≥T¢ nH˚ Á|üX¯ï≈£î ø±düT\T sê˝Òà |ü\T <äÁkÕÔ\ô|’ dü+‘·ø±\T ñqï+<äTH˚ n&ÉT¶≈£î+{≤q+≥÷ @y√ kÕ≈£î\T |ü*øÏ d”{À¢|òæ≈£î‡ nsTTq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. #ê˝≤ es¡≈£î eT˙ e÷≥sY‡ ‘√ eTT&ç |ü&çq <äÁkÕÔ\ô|’ dæm+ dü+‘·ø±\T ô|≥º&É+ eTT–dæq≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T.

13

u…+õ ø±s¡Tqï @+ ˝≤uÛÑ+..? mø£ôdø±ÿ˝…ôV≤.. n<=ø£ ôdø£+&é Vü≤´+&é ø±s¡T¢ ny˚Tà ø£+ô|˙... á ø£+ô|˙ ˝ÀìøÏ s¡j·T´eT+≥÷ <ä÷düT≈£îe∫Ã+~ z u…+õ ø±sY. Ç+‘·es¡≈£L m|ü⁄Œ&É÷ n+‘· KØ<Ó’q ø±s¡T ô|’>± Ä ø±s¡Tô|’q mÁs¡˝…’≥T ≈£îjYT.. ≈£îjYT.. n+≥÷ X¯ã›+ #˚dü÷Ô Ä ø£+ô|˙ eTT+<äT yê*b˛e&É+‘√ Ä ø£+ô|˙ zqsY ø£+>±s¡T, ø£+>±s¡T>± |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ ãj·T{ÏøÏ yÓfi≤¢&ÉT. m<äTs¡T>± ؃M>± q&ÉTdü÷Ô edüTÔqï e´øÏÔì #·÷dæ ªªs¡+&ç kÕsY.. s¡+&ç.. @<√ ôdø£+&é Vü‰´+&é &=≈£îÿ ø±s¡T¢ neTTà≈£îH˚ e÷uÀ{Àfi¯¢ <ä>∑Z]øÏ MT ˝≤+{Ï $◊|æ\T sêe&É+ Ç<˚ yÓTT<ä{Ï kÕs¡+&û.. n+<äTπø ø£+>±s¡T ‘·qTïø=#˚ÃdüTÔ+<ä+&û.. Ç+‘·ø° Hêe\¢ MTπøeTsTTHê Çã“+~ >±ì m<äTs¡sTT´+<ë.. ˝Ò<ä+fÒ e÷ kÕº|t˝Àì yê¬ses¡sTTHê @<äsTTHê #˚kÕsê.. Ç+‘·ø° MT¬ses¡T kÕsY..?µµ e÷≥\T ‘·&Éã&ÉT‘·T+&É>± ø£+>±s¡T ø£+>±s¡T>± n&ç>±&ÉT Ä ôdø£+&é Vü≤´+&é ø±s¡¢ ø£+ô|˙ zqs¡T.. ªªqTe«˝≤ ø£+>±s¡T |ü&Éø£j·÷´.. qTe⁄« >±˙ MT kÕº|òt >±˙ qH˚ïMT nq˝Ò<äT ø±˙ Hê≈£î n¬s®+≥T>± z ôdø£+&é Vü≤´+&é ø±s¡T ø±yê* n~ ≈£L&Ü e÷s¡Tr Ä˝Àº >±˙, e÷s¡Tr yê´>∑Hé ÄsY ø±˙ ø±yê*..µµ•nHêï&ÉT ‘ê|”>±.. n‘·qT n˝≤ nH˚ dü]øÏ Ä zqs¡T K+>∑T‹Hêï&ÉT.. ªª‘·\#·T≈£î+fÒ Ç˝≤+{Ï u…+õ ø±s¡¢ì e+<ä es¡≈£î ø=H˚˝≤ ñHêïs¡T.. MT≈£î ôdø£+&é Vü≤´+&é ø±¬s+<äT≈£î kÕsY..µµ ãTÁs¡ >√≈£îÿ+≥÷ nHêï&É‘·qT.. ªªm+<äTø£+{≤y˚+≥j·÷´.. Çø£ qT+&ç ôdÁø£fÒ]j·T{ŸøÏ Ç˝≤+{Ï ãT*¢ ø±s¡¢˝ÀH˚ yÓfi≤¢*. Ç˝≤ u…+E\˝À yÓfi¯¢&ÜìøÏ ≈£î<äs¡<äT.. n+<äTπø n¬s®+≥T>± ø±yê*..µµ nHêï&É‘·qT ∫sê≈£î>±.. Ä e÷≥\øÏ eT]+‘· ãTÁs¡ >√≈£îÿHêï&ÉT zqs¡T.. ªªkÕsY n+‘·eT+∫ u…+õ ø±s¡T+~, <ëìô|’q mÁs¡ ˝…’≥T+~.. Á{≤|òæø˘˝À MT ø±s¡T ø£ì|æ+∫+<ä+fÒH˚ <ëì <äsêŒìøÏ $T–*q yês¡T |üø£ÿøÏ »]– <ë] Ç#˚Ã˝≤ ñ+~.. Ç+‘· eT+∫ ø±s¡Tì ˇ~˝Òdæ á u…+õ ø±s¡T f…Æs¡T ^‘·øÏ ≈£L&Ü |üìøÏsêì ÄÁcÕº˝Ÿ n+‘· ∫qï ø±s¡&ÉT>∑T‘·THêïπs+{Ï kÕsY..?µµ nHêï&É‘·qT. @&ÉT|ü⁄ yÓTTVü≤+‘√.. ªª@+ #Ó|üŒeT+{≤ej·÷´.. e÷ u≤<Ûä me]‘√q÷ #Ó|ü⁄Œø√˝Òq≥Te+{Ï~.. Çìï s√E\÷ Vü≤sTT>± u…+õ ø±s¡T ($‘Y mÁs¡f…Æ{Ÿ)˝À ôdÁø£fÒ]j·T{ŸøÏ yÓfi‚¢ yêfi¯¢+.. á ø=‘·Ô dæm+ |ü⁄D´e÷ nì e÷ ø±s¡¢ì e÷s¡TÃø√yê*‡ ek˛Ô+~..µµ u≤<Ûä>± nHêï&Ü Ä|ò”düs¡T. ªªn<˚$T{Ï kÕsY.. ø=‘·Ô dæm+ sêe&ÜìøÏ, bÕ‘· ø±s¡T ø=q&ÜìøÏ eT<Ûä´ *+πø$T{Ï kÕsY..?µµ ãTÁs¡ >√≈£îÿ+≥÷ nHêï&ÉT. ªª*+πøeTT+<äì n+{≤y˚+≥j·÷´.. dæm+ kÕ∆sTT e´øÏÔ e÷eT÷\T e÷s¡T‹ ãT*¢ ø±s¡T˝À ôdÁø£fÒ]j·T{ŸøÏ edüTÔ+fÒ.. Äj·Tq øÏ+<ä |üì#˚ùd y˚TeTT u…+õ ø±s¡¢˝À m˝≤ yÓfi¯‘ê+.. n+<äTπø Äj·Tq ø±s¡T ø£+fÒ ø±düÔ bÕ‘· ø±s¡Tì ø£Ø<äT #˚düT≈£îì Ä ø±s¡T˝À Ä|ò”düTøÏ yÓfi≤¢\ì Ç|ü⁄Œ&ÉT á ø±s¡Tì ø=q&É+ nqïe÷≥..µµ nHêï&ÉT Äy˚<äq>±. ªªÄVü≤.. Vü≤dæÔq˝À ø=‘·Ô dæm+ e∫à sê»ø°j·÷\H˚ düeT÷\+>± e÷πsÃkÕÔ&Éì nHêï&ÉT ø±˙.. dü∫yê\j·T+˝À ø±s¡¢ì ≈£L&Ü yÓTT‘·Ô+ e÷πsÃkÕÔ&Éqïe÷≥.. <ä{°CŸ dæm+.. nì eTqdüT˝À nqT≈£î+≥T+&É>±H˚.. eTs√ u…+õ ø±s¡T $‘Y mÁs¡˝…’{Ÿ düÁs¡Tq <ä÷düT≈£î e∫Ã+~.. n+<äT˝À qT+&ç ≈£L&Ü z Ä|ò”düs¡T ~>±&ÉT.. n‘·HÓ+<äTø=#êÃ&Éì qqï&Éø£ÿ+&ç eTØ...! - dæôV≤#Y dü+‘√wtø£èwüí

\>∑&ÉbÕ{ÏøÏ <ëπs~..? C≤‘·s¡ Á|ü‹ì~Û `ôV’≤<äsêu≤<é: $»j·Tyê&É bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ uÛÑ$‘·e´+ Á|üXÊïs¡∆ø£+˝À |ü&ç+~. sêÁwüº $uÛÑ»qqT n&ÉT¶≈£î+{≤q+≥÷ MT&çj·÷ øÏ+>¥ >± e÷] |ü<˚ |ü<˚ düyêfi¯¢‘√ ∫\Tø£ CÀcÕ´\‘√ ì‘·´+ yês¡Ô˝À¢ ¬øøÏÿq \>∑&É bÕ{Ï ‘·<äT|ü] <ë] yÓ‘·T≈£îÿ+≥THêï&ÉT. $uÛÑ»q »]–‘˚ sê»ø°j·T düHê´dü+ |ü⁄#·TÃ≈£î+{≤qì >∑‘·+˝À Á|üø£{Ï+∫q \>∑&ÉbÕ{Ï ‘·q e÷≥ ì\u…≥Tº≈£îH˚ |ü]dæÔ‹ ø£ì|æ+#·&É+ ˝Ò<äT. sêÁwüº $uÛÑ»q Ä>∑<äì ‘˚*ÃHê d”e÷+Á<Ûä MT&çj·÷≈£î ‘·|ü⁄Œ&ÉT düe÷#ês¡+ Çdü÷Ô $uÛÑ»q »s¡>∑<äì #ÓãT‘·THêï Äj·Tq Á|üj·T‘êï\T e÷Á‘·+ n+<äT≈£î _Ûqï+>± ø£ì|ædüTÔHêïsTT. 2014 mìïø£\ Hê{ÏøÏ @ bÕغ qT+&ç b˛{° #˚j·÷\H˚ $wüj·T+˝À Äj·Tq ‘Ó yÓqTø£ $$<Ûä bÕغ\‘√ eT+‘·Hê\T kÕ–düTÔHêï&ÉT. ø±+Á¬>dt bÕغ qT+&ç bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´&ç>± m+|æ¬ø’Hê \>∑&É bÕ{Ï bÕغ ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏ+∫ bÕغ $XÊ«dü+ ø√˝ÀŒj·÷&ÉT. n‘·ìøÏ ‹]– $»j·Tyê&É bÕs¡¢yÓT+{Ÿ d”≥T πø{≤sTT+#·&É+ ø±<äTø£<ë bÕغ˝À ø=qkÕ–+#·&É+ ≈£L&Ü nqTe÷qy˚T qì #ÓãT‘·THêïs¡T. á |ü]dæ∆‹ eTT+<˚ |üdæ>∑{Ϻq \>∑&É bÕ{Ï @\÷s¡T bÕs¡¢yÓT+{Ÿ d”≥T ø√dü+ yÓTT<ä≥ Á|üj·T‘êï\T #˚dæq≥T¢ uÀ>={≤º. á d”≥T ø√dü+ ∫qïeTà ñs¡|òt πø+Á<ä eT+Á‹ |ü⁄s¡+<Û˚X¯«] <ädæÔ y˚j·T&É+‘√ Çø£ ˝≤uÛÑ+ ˝Ò<äì ø±+Á¬>dt @‘·s¡ bÕغ\‘√ eT+‘·Hê\T #˚|ü{≤º&Éì düe÷#ês¡+. dæm+ øÏs¡DY Vü≤qTeT+‘·T&ç ˝≤+{Ï yê&Éì Äj·Tq ã\+ Äj·Tq≈£î ‘Ó*j·T<ä+≥÷ eTTq>∑ #Ó≥Tº møÏÿ+∫ n‘·ì #˚‘· bÕغ ô|{Ϻ+#˚+<äT≈£î #˚dæq Á|üj·T‘·ï+ ≈£L&Ü eTs√ yÓ’|ü⁄ $|òü\+ nsTT+~. ∫e]øÏ m≥÷ ø±≈£î+&Ü b˛‘˚ ù|s¡T }s¡T e÷dæb˛‘·T+<äH˚ uÛÑj·T+‘√ z yÓ’|ü⁄ uÛ≤s¡rj·T »q‘êbÕغ eTs√ yÓ’|ü⁄ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ‘√ eT+‘·Hê\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T. @\÷s¡T d”≥T ÇùdÔ ekÕÔqì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Hêj·T≈£î&ÉT Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î es¡Ôe÷q+ |ü+|æ+#ês¡T. eTs√ yÓ’|ü⁄ _C…|æ‘√ ≈£L&Ü uÒsê\T ø=qkÕ–düTÔHêïs¡ì ‘Ó*Ã+~. nsTT‘˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À \>∑&É bÕ{Ïì d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T e´‹πsøÏdüTÔHêïs¡ì düe÷#ês¡+. ø±+Á¬>dt bÕغ˝À Áø£eT•ø£åD ‘·|挑˚ nø£ÿ&É q&ç∫+~ ø±ì u≤ãT eTT+<äT \>∑&ÉbÕ{Ï ∫\¢s¡ y˚XÊ\T #Ó\¢eì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î&ÉT ˇø£s¡T ù|s=ÿHêï&ÉT. bÕ|ü+ \>∑&ÉbÕ{Ï <ë] m{À ∫e]øÏ @ <ë] ˝Òø£ >√<ë] u≤≥ |ü&É‘ês√ #·÷&Ü*...


14

C≤‘·s¡

8-15 »qe], 2014

‘·qTe⁄ #ê*+∫q V”≤s√\T, V”≤s√sTTqT¢ C≤‘·s¡ dæìe÷ Á|ü‹ì~Û ` ôV’≤<äsêu≤<é ôd\Á_{°\ J$‘·+ ˇø£ |òüõ˝Ÿ˝≤ ñ+≥T+~. n~ |ü]wüÿ]+#·&É+ #ê˝≤ ø£wüº+>± ñ+≥T+~. yês¡T ì» J$‘·+˝À @$T m<äTs=ÿ+≥THêïs√ yêdüÔe+>± ‘Ó*j·T<äT. ø=+<äs¡T ôd\Á_{°\T eTs¡D≤\ yÓqTø£ Ä<Ûë´‹àø£ J$‘·+ ñ+≥T+~. eT] ø=+<ä] J$‘ê˝À¢ ‘Ó*j·Tì s¡Vü≤kÕ´\T ≈£L&Ü ñHêïsTT. Ç≥Te+{Ï s¡Vü≤dü´ Vü≤‘·´\T bÕ‘·ø±\+ qT+#˚ ñHêïsTT. n≥Te+{Ï ø=ìï $Td”º]j·Tdt eTs¡D≤\T bı+~q ø=+‘·eT+~ Á|üeTTKT\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+. á eTs¡D≤\T m|üŒ{Ïø° ns¡∆+ ø±e⁄, ˝Ò<ë ˇø£y˚fi¯ yê] ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T <ë∫ ñ+&Ée#·TÃ. á >±¢eTsY Á|ü|ü+#·+˝À s¡Vü≤dü´+>± ñ+∫q eTs¡D≤\ ø£<Û˚+{À #·÷<ë›+. ˇø£ ôd\Á_{° J$‘·+ ø°]Ô, >±¢eTsY e÷Á‘·y˚T ø±<äT, yê] J$‘·+˝À ø=ìï nÁø£eT dü+ã+<Ûë\T, ˇ+≥]‘·q+, X¯øÏÔ˝Òì ìØ®eyÓTÆq ˇ+≥] J$‘·+ ø£*– ñ+{≤s¡T. yê]øÏ y˚\˝À¢ n_Ûe÷qT\T ñ+{≤s¡T. <ë+‘√ á ôd\Á_{°\T ˇø£ kÕ<Ûës¡D J$‘·+ >∑&É|ü&É+ ø√dü+ jÓ÷∫düTÔ+{≤s¡T. õj·÷U≤Hé: áyÓT ˇø£ yÓ÷&É˝Ÿ nsTTq ‘·s¡Tyê‘· q{Ï>± e÷]+~. n$T‘êuŸ ã#·ÃHé dæìe÷˝À q{Ï+∫+~. ádü+e‘·‡s¡+ pHé 3q ‘·q |ü&Éø£>∑~˝À ñ] y˚düT≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. ø±˙ Ç|ü⁄Œ&ÉT eT∞¢ zô|Hé #˚dæ, õj·÷U≤Hé u≤jYTÁô|ò+&é dü÷s¡CŸ |ü#√*øÏ á Ä‘·àVü≤‘·´≈£î @<√ dü+ã+<Ûä+ ñqï≥T¢ $#ês¡D »s¡T>∑T‘√+~. Ç~ Vü≤‘·´ ˝Ò<ë Ä‘·àVü≤‘ê´ nì Ç+ø± ‘˚\˝Ò<äT. ~e´uÛ≤s¡‹: 19 @fi¯¢ kÕºsY V”≤s√sTTHé áyÓT 1993 @Á|òæ˝Ÿ 5e ‘˚Bq eTT+u≤sTT˝À yÓs√‡yê˝Àì ◊<ä+‘·düTÔ\ uÛÑeq+ qT+∫ |ü&ç eTs¡DÏ+∫+~. á q{Ï eTs¡D+ ˇø£ Ä‘·àVü≤‘·´ Á|üj·T‘·ï+, nqTø√≈£î+&Ü »]–+<ë ÄyÓT≈£î e´‹πsø£+>± ≈£îÁ≥ ˝Ò<ë Vü≤‘·´ »]–+<ë nH˚ nqTe÷Hê\T H˚{Ïø° rs¡˝Ò<äT. |üØ«dt u≤_: 2005 »qe] 20q ‘·q eTT+u…’ bÕ¢{À¢ eTè‹ #Ó+<ës¡T. eT÷&ÉT s√E\T>± bÕ\T, q÷´dtù||üsY‡, ‘·q &√sY e<ä›H˚ |ü&ç ñHêïsTT. M{Ïì ÄyÓT rdüTø√ø£b˛e&É+‘√, #·T≥Tº|üø£ÿ\ ñqï yês¡T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡eT+~+#ês¡T. ÄyÓT eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡D+ ‘Ó*j·Tsê˝Ò<äT. ÄyÓT m˝≤ #·ìb˛sTT+<√ ≈£L&Ü ‘˚\ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. dæ˝Ÿÿdæà‘·: ~ @s√{Ïø˘ k‘Y j·÷ø£ºsY‡, áyÓT Ád”ÿHé Á|ü»+fÒwüHé‘√H˚ ˇø£ yÓ\T>∑T yÓ*–+~. á q{Ï, 1996 dü+e‘·‡s¡+, 23 &çôd+ãsYq #ÓHÓÔï˝À ÄyÓT ìyêdü+ eTè‹ #Ó+~+~. ÄyÓT eè‹Ô|üs¡yÓTÆq düeTdü´\T, e´øÏÔ>∑‘· düeTdü´\ ø±s¡D+>± Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+<äì n+{≤s¡T. ø±˙ <˚ì˝Àq÷ düŒwüº‘· ˝Ò<äT. dü|ò”kÕ CÀôd|òt: yÓ÷&É˝Ÿ, m+{°M MCÒ>± ñqï áyÓT eTT+u…’˝Àì ‘·q ìyêdü+˝À Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. áyÓT Ä‘êàVüQ‹ yÓqTø£ ø±s¡Dy˚T+{À düŒwüº+>± ‘Ó*j·T<äT. ‘·q≈£î ø±uÀj˚T uÛÑs¡Ô ø±s¡D+>±H˚ áyÓT eTè‹ #Ó+~q≥T¢ #ÓãT‘ês¡T. nqTe÷HêdüŒ<ä+>± eTs¡DÏ+∫q Á|üeTTK ôd\Á_{°˝À¢ áyÓT ˇø£s¡T. >∑Ts¡T<ä‘Y: ˇø£ eT+∫ q≥T&ÉT ìÁ<äe÷Á‘·\T n~Ûø£+>± y˚düTø√e&É+, <ëìøÏ‘√&ÉT Ä\ÿVü≤˝Ÿ ùd$+#·&É+‘√ 1964 dü+e‘·‡s¡+˝À nø√ºãsY 10q eTs¡DÏ+#ês¡+{≤s¡T. ø±˙, n~ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ »]–+<ë ˝Ò<ë Ä‘·àVü≤‘ê´ nì Ç|üŒ{Ïø° $TdüºØ>±H˚ ñ+~. Á|æj·÷ s¡C≤«Hé‡: 2000 dü+e‘·‡s¡+ e÷]à 27q áyÓT eTs¡DÏ+∫+~. ÄyÓT eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡D+ düŒwüº+>± ˝Ò<äT. ÄyÓT eTs¡DÏ+∫q ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ >∑+<äs¡>√fi¯+ ñ+~. ‘·s¡Tyê‘· ÄyÓTqT uÛÑπsÔ Vü≤‘·´ #˚XÊ&Éì Á<ÛäTMø£]+#ês¡T. Á|æHÓ‡dt &Éj·÷Hê: Á|ü|ü+#· Á|üU≤´‹ #Ó+~q Á|üeTTK ôd\Á_{°. ÄyÓT n+<ä+‘√ $qj·T|üPs¡«ø£yÓTÆq Á|ües¡Ôq‘√ ø=ìï $T*j·Tq¢ eTqdüT‡\qT ¬>\T#·Tø=+~. ÄyÓT 1997 Ä>∑wüߺ 31q eTs¡DÏ+∫+~. ÄyÓT eTs¡D+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ »]–+<äì n+{≤s¡T. e÷]¢dt eTÁH√: nH˚ø£ eT+~ eTqdüT‡\qT <√#˚dæ, yê]ì eT+Á‘·eTT>∑T∆\qT #˚dæq <˚e‘· e÷]¢dt eTÁH√. ÄyÓT 1962˝À eTs¡DÏ+∫+~. ÄyÓT eTs¡D≤ìøÏ düŒwüºyÓTÆq ø±s¡D+ ˝Ò<äT. yÓTT<ä≥ Ä‘·àVü≤‘·´ nì #ÓbÕŒs¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· nqTe÷HêdüŒ<äeTì MT&çj·÷ ù|s=ÿ+~. ø=+‘·eT+~ ÄyÓT~ Vü≤‘˚´q+{≤s¡T. ndü˝…’q ø±s¡D+ @+{À, ÄyÓT m˝≤ #·ìb˛sTT+<√ Ä<Ûësê\T <=s¡ø£˝Ò<äT.


16

Postal licence No. KAR/003/2010-2012

C≤‘·s¡

RNI No. AP TEL/2000/1839

8-15 »qe], 2014

πøÁJyê˝Ÿ-ø±+Á¬>dt ø£*ùdÔ ‘·ù|Œ+{Ï..? ∫{Ÿ#ê{Ÿ˝À Hê>±s¡T®q q÷‘·q dü+e‘·‡s¡+ dü+<äs¡“¤+>± Hê>±s¡T®q >±]‘√ Ç+≥s¡÷«´.. ñj·÷´˝≤ »+bÕ˝ ∫Á‘·+ nq÷Vü≤´ $»j·T+ kÕ~Û+∫+~... @eT+{≤s¡T? ì»+>± {≤©e⁄&é eTTK∫Á‘·+ e÷]b˛‘·T+<äì|æk˛Ô+~. 2013 dü+e‘·‡s¡+˝À n+‘ê ∫qï ∫Á‘ê˝Ò $»j·Te+‘·eTj·÷´sTT. ô|<ä› V”≤s√\ ∫Á‘ê\+fÒ ø±düÔ ˇø£{ÏøÏ ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä˝À∫+#·T≈£îì ∫Á‘ê\qT $&ÉT<ä\ #˚j·÷*‡q |ü]dæ∆‹ e∫Ã+~. #ÓbÕŒ\+fÒ Áù|ø£å≈£î\ yÓTÆ+&é ôd{Ÿ e÷]b˛sTT+<äì #ÓbÕŒ*. eT+∫ ø£<Ûä˝À e#˚à ∫qï ∫Á‘ê\sTTHê #·ø£ÿ>± Ä<ä]düTÔHêïs¡T. bı*{Ïø£˝Ÿ m+Á{° >∑T]+∫ @yÓTÆHê..? nuÒ“ n˝≤+{Ï<˚MT ˝Ò<äT. ø±˙ <˚X¯+˝À sê»ø°j·T ∫Á‘·+ ≈£L&Ü e÷s¡T‘·Tqï≥T¢ ø£ì|æk˛Ô+~. Ç{°e\ &Ûç©¢˝À ÄyéT ÄBà bÕغ nq÷Vü≤´ $»j·T+ kÕ~Û+∫ n+<ä]˙ ÄX¯´s¡´+˝À eTT+#Ó‹Ô+~. πøÁJyê˝Ÿ bÕغøÏ Á|ü»\T ÁãVü≤às¡<Ûä+ |ü{≤ºs¡T. Ç<ä+‘ê #·÷düTÔ+fÒ sêuÀj˚T s√E˝À¢ uÛ≤s¡‘·<˚X¯ eTTK∫Á‘·+ e÷]b˛‘·Tqï≥T¢ ø£qã&ÉT‘√+~. eT] &Ûç©¢ Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T˝À πøÁJyê˝Ÿ-ø±+Á¬>dt bÕغ eT<䛑·T rdüT≈£î+≥THêïs¡T. Bìï @eTHê*..? n+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+~. Ç~ Á|üC≤kÕ«eT´+. Á|ü»\T ÄyéT

ÄBàøÏ eT<䛋#êÃs¡T. <ëìï ø±+Á¬>dt bÕغ ≈£L&Ü ns¡∆+ #˚düT≈£î+~. n+<äTe\¢H˚ Ä bÕغøÏ eT<䛋∫Ã+~. Çø£b˛‘˚ ÄyéT ÄBà bÕغ Á|ü»\øÏ∫Ãq yê>±›Hê\qT K∫Ñ·+>± HÓs¡y˚s¡TdüTÔ+<äqï qeTàø£+ Á|ü»\≈£î ø£*–+~. n+<äTe\¢H˚ Ä bÕغøÏ z≥T¢ y˚XÊs¡T. bÕ\q $wüj·÷ìøÏ eùdÔ sê»ø°j·÷˝À¢ ã<ä› X¯Á‘·Te⁄˝…’Hê Á|üC≤ dü+πøåeT+ ø√dü+ ø£*dæ |üì#˚j·÷\ì n+{≤qT. _Ûqï <Ûäèyê\T>± ñ+&ÉT uÛ≤C≤bÕ-ø±+Á¬>dt bÕغ\T ≈£L&Ü nedüs¡eTsTT‘˚ ø£*dæ Á|ü»\ dü+πøåeT+ ø√dü+ ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\ì nqT≈£î+≥THêï. sê»ø°j·÷\ >∑T]+∫ ne>±Vü≤q u≤>± ñqï≥T¢+~ Á|üy˚•kÕÔsê..? nj·T´u≤uÀjYT Ä e÷≥ e÷Á‘·+ n&Éø£ÿ+&ç. sê»ø°j·÷\ CÀ*øÏ e÷Á‘·+ sêqT. Ç~es¡≈£î ø±+Á¬>dt, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ\T nuÛÑ´s¡∆q y˚Ts¡≈£î ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT |ü<Ûäø±\ j·÷&É¢˝À #˚XÊqT. <ë+‘√ qqTï Ä bÕغøÏ #Ó+~qyê&Éqï≥T¢ eTTÁ<ä y˚XÊs¡T. ◊‘˚ ˇø£{Ï e÷Á‘·+ #˚kÕ¢qT. bÕغøÏ dü+ã+<Ûä+˝Òì Á|üC≤ dü+πøåeT ø±s¡´Áø£e÷\˝À Hêe+‘·T bÕÁ‘· b˛wækÕÔqT. MT nu≤“sTT nœ˝Ÿ ‘Ós¡Áπ>≥+ »s¡T>∑T‘·T+<ë..? H˚H˚ ìsêà‘·>± r<ë›eTqT≈£î+≥THêï. ø£<Ûë #·s¡Ã\T, &Ó’¬sø£ºsY ≈£î~]‘˚ ‘·«s¡˝ÀH˚ ˝…’H√¢øÏ edüTÔ+~ nì eTT–+#ês¡T.

Printed, Published, Owned by K.SRIDHAR MRUTHYUNJAYAM 9502531111, Post & Mandal Gambhiraopet, Dist. Karimnagar, AP. Published At : H.No.8-4-380, Ganesh Nagar, Karimnagar. Editor : Ailu Ramesh. Cell : 9701766055

Jaathara - Volume14 - Issue1 - January 2014  
Jaathara - Volume14 - Issue1 - January 2014  

Jaathara Weekly Edition

Advertisement