__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Inhoudsopgave

1. Samenvatting resultaten 2015 2. Verslag van de Raad van Commissarissen 3. Verslag van de directie 4. Missie, visie & strategie 5. Activiteiten 6. Balans & resultatenrekening 7. Organisatie 8. Corporate Governance Bijlagen

Š N.V. Bossche Investerings Maatschappij Juni 2016

3


1.Samenvatting resultaten 2015

26

Totaal 473 huurders in 2015

124 Nieuwe bedrijven gehuisvest

14813 nieuwe vierkante meters verhuurd

Bedrijven vanuit buiten ‘s-Hertogenbosch gehuisvest

25

Interne verhuizingen

21

Huurders die extra bijgehuurd hebben


Ruim 1300 uur

2

Besteed aan verbinden, participeren en ondersteunen

Renovatieprojecten in De Gruyter Fabriek

Startupcentrum De Jamfabriek geopend; 14 startups

Geparticipeerd in 7 bedrijven van BLSF

46 Startups verbonden met ‘s-Hertogenbosch

Balans versterkt: 2.000.000 afgelost


2.Verslag van de Raad van Commissarissen

Aanbieding

Hierbij bieden wij het verslag van de Raad van Commissarissen (RvC) aan over het boekjaar 2015. De jaarrekening is voor het eerst gecontroleerd door Q-Concepts Accountancy B.V. en op 20 mei 2016 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze is toegevoegd aan de overige gegevens bij de jaarrekening op pagina 39. De Raad stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de jaarrekening vast te stellen en het resultaat te verwerken in overeenstemming met het voorstel resultaatbestemming, zoals opgenomen in de overige gegevens alsmede decharge te verlenen aan de directie en de Raad van Commissarissen.

Jaarrekening 2015

De Raad stelt vast dat het operationele resultaat over 2015 ten opzichte van 2014 sterk verbeterd is. Het operationele resultaat (exclusief ongerealiseerde herwaarderingen) over 2015 bedraagt €1.361.507 positief (2014: €31.801). In het totale nettoresultaat ad €1.965.134 is inbegrepen een resultaat op de deelneming Brabant Life Science Seed Fonds B.V. ad €364.511. Het verheugt de Raad dat de investering in deze deelneming zijn vruchten begint af te werpen. Mede door de relatief goede bezettingspercentages van de panden van de BIM alsmede door investeringen in nieuwe ruimten in De Gruyter Fabriek, heeft de BIM in 2015 per saldo

een bescheiden positief resultaat op de herwaarderingen kunnen realiseren van €239.116. De panden zijn begin 2016 opnieuw getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. De afwaarderingen die hebben plaatsgevonden op panden van de BIM, zijn voornamelijk het gevolg van verhoogde rendementseisen van beleggers op de vastgoedmarkt. In 2015 is een pand aan de Grote Beer door de vennootschap succesvol verkocht. Evenals in voorgaande boekjaren heeft de Raad frequent overleg gevoerd met de directie van de BIM over de positionering van de BIM op de kantorenmarkt. De Raad heeft vastgesteld dat er in 2015 nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld, waaronder De Jamfabriek en het Bossche Investerings Fonds. De Jamfabriek is in september operationeel geworden en is een succesvol initiatief voor startende ondernemers. Het Bossche Investeringsfonds is medio 2016 in de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch goedgekeurd.

Financiering

De herfinanciering door grootaandeelhouder gemeente ’s-Hertogenbosch in 2013 heeft er voor gezorgd dat de liquiditeitspositie van de BIM is geborgd. De Raad heeft vastgesteld dat gedurende 2015 in totaal €2,0mln aan aflossingen op de leningen hebben plaatsgevonden. Dit is meer dan de onderliggende aflossingsschema’s ad €0,9mln.

6


De extra aflossingen hebben geleid tot lagere rentelasten gedurende het boekjaar 2015. Als gevolg van deze aflossingen en de investeringen in huurdersruimten van De Gruyter Fabriek is het netto werkkapitaal afgenomen met €0,5mln. De liquiditeitsratio heeft zich als gevolg van de aflossing en de investering negatief ontwikkeld van 1,15 ultimo 2014 naar 0,97 ultimo 2015. Als gevolg van de positieve resultaten in 2015, is de solvabiliteitsratio toegenomen van 27% ultimo 2014 naar 31% ultimo 2015. Er kan gesproken worden van een redelijk solide eigen vermogen, maar de Raad voert frequent overleg met de directie van de vennootschap over mogelijkheden die de solvabiliteit kunnen verbeteren. De Loan to Value ratio (leningen og/vaste activa) laat zien welke waarde van het bezit met externe middelen is gefinancierd. In de huidige vastgoed beleggersmarkt wordt als gezonde vermogensverhouding 40% gehanteerd, waarbij sprake is van een risicobuffer. De BIM heeft ultimo 2015 een Loan to Value ratio van 67% (ultimo 2014: 0,73%), zodat de vennootschap nog acties moet inzetten om de streefwaarde van 40% te bereiken. Een gunstiger Loan to Value ratio zal ook leiden tot lagere rentelasten, wat direct een positief effect heeft op de exploitatie van de BIM. De interest coverage ratio (ICR) geeft aan in hoeverre de vennootschap in staat is aan haar renteverplichtingen te voldoen. Hierbij wordt afgezien van eenmalige effecten, waaronder ongerealiseerde waardeveranderingen. Als gezonde norm voor vastgoedmaatschappijen wordt hierbij een ratio gehanteerd van 1,25 tot 1,5. De BIM heeft in 2015 een ratio gerealiseerd van 2,35 (2014: 1,11). De Raad stelt vast dat de gezonde norm hiermee is gehaald, zodat dat de BIM aan haar renteverplichtingen kan voldoen.

Gedurende 2015 is de Raad door de directie geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van de vennootschapsbelastingplicht. Inmiddels is duidelijk geworden dat de BIM per 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig wordt. De Raad heeft vastgesteld dat de directie voldoende voorbereidingen heeft getroffen en dat de BIM in samenwerking met de grootaandeelhouder de implementatie hiervan voorbereidt. Medio 2015 is conform het rooster van aftreden de heer Van der Made afgetreden als commissaris. De Raad is de heer Van der Made veel dank verschuldigd voor zijn bijdrage. Op gepaste wijze heeft de Raad afscheid genomen van de heer Van der Made. De Raad heeft bij de grootaandeelhouder het verzoek neergelegd om na te gaan of invulling van de ontstane vacature wenselijk is. In 2015 is de vacature niet opgevuld.

Overleg en besluitvorming

De Raad vergaderde in 2015 in totaal zes keer met de directie van de BIM. Tijdens de vergaderingen kwamen een aantal vaste onderwerpen aan de orde, zoals de strategie en de toekomst van de organisatie, de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, het meerjarenbeleid en de daarbij behorende begroting en de jaarrekening over het voorgaande boekjaar. In 2015 heeft de Raad kennis genomen van de Notitie Herijking BIM. Deze notitie is in opdracht van de grootaandeelhouder opgesteld en geeft richting aan het meerjarenbeleid van de BIM als beleidsdeelneming van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Na vaststelling door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft de directie van de BIM in 2015 een eerste aanzet gemaakt voor het meerjarenbeleidsplan. Het meerjarigbeleidsplan is vastgesteld.

Overige ontwikkelingen

De Raad heeft eind 2014 kennisgenomen van de rapportage van de fiscaal adviseur van de BIM aangaande de nieuwe regelgeving rondom de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven.

7


Corporate Governance

De Raad hecht grote waarde aan een transparante structuur van de organisatie en past waar mogelijk de Corporate Governance Code toe. Deze is opgenomen in de laatste paragraaf van dit jaarverslag over 2015. De BIM is geen beursgenoteerde vennootschap, maar de Raad is van mening dat deze code op onderdelen betekenisvol is voor een goede corporate governance. In 2013 heeft de Raad een rooster van aftreden vastgesteld. Medio 2015 is de heer Van der Made afgetreden. In het verslagjaar hebben geen relevante wijzigingen plaatsgevonden in de corporate governance-structuur en de naleving van de code. De jaarrekening wordt besproken met de directie en de accountant in de vergadering van 20 mei 2016. Risico’s en interne risicobeheersing systemen De Raad bespreekt regelmatig met de directie van de BIM de risico’s die verbonden zijn aan de strategie en de aard van de organisatie. Deze zijn ook nog eens benoemd in de rapportage van de externe adviseur die ten grondslag ligt aan de herfinanciering van de BIM in 2013. Jaarlijks wordt de accountant van de BIM uitgenodigd door de Raad om bij de bespreking van de jaarrekening aanwezig te zijn. Hierbij wordt ook specifiek gesproken over de interne risicobeheersingssystemen. Door de Raad is vastgesteld dat de directie in het verslagjaar verder is gegaan met de ingezette procesoptimalisatie en dat er gestart is met de implementatie van een ICT Beleidsplan.

Ten slotte

Ook het jaar 2015 laat zich nog kenmerken door moeilijke economische en marktomstandigheden. De kantorenmarkt in ’s-Hertogenbosch laat vooralsnog een uitermate voorzichtig herstel zien. De organisatie heeft desondanks kunnen laten zien dat de financiële operationele resultaten aanmerkelijk beter dan de begroting 2015 zijn gehaald en heeft er voor gezorgd dat de liquiditeitspositie van de organisatie voor de korte termijn is geborgd. Op basis van de resultaten van 2015, de inmiddels ingezette acties en de voorlopige resultaten van 2016 is een positieve verwachting van de ontwikkeling van de BIM gerechtvaardigd. De gemeente ’s-Hertogenbosch beschikt hiermede over een uniek economisch stimuleringsinstrument met voldoende waarborgen ten aanzien van de beschikbare middelen. Wij danken de directie en de medewerkers van de BIM voor hun inspanningen in het afgelopen jaar.

’s-Hertogenbosch, 20 mei 2016 ing. P.W.C.T. van der Steen, president L.J. Nelis RA A.M.J. van de Rijt

Tegenstrijdige belangen

Er hebben zich in 2015 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van directie, commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de directie, commissarissen, aandeelhouders en/of externe accountant.

8


3.Verslag van de directie Terugblik 2015

Het jaar (2015) waarin de N.V. Bossche Investerings Maatschappij (BIM) 65 jaar oud werd, is een jaar van transformatie geweest. Er is hard en met veel focus gewerkt aan een resultaatgerichte organisatie die effectief en efficiënt haar doelstellingen nastreeft. Dit heeft geleid tot het sterkste operationele resultaat ooit, een versterking van de balans en een aanscherping van de strategie gericht op de toekomst. Een toekomst waarin de BIM zich zal blijven inzetten voor een sterke economische structuur en grote economische bedrijvigheid in en rond ’s-Hertogenbosch.

Daarnaast zorgde het grote aanbod en de daarmee gepaard gaande grote keuze mogelijkheid voor potentiële huurders (kopersmarkt) voor meer bezichtigingen dan in een verkopersmarkt. Dit alles brengt ook een grotere werkdruk met zich mee.

Financiële ontwikkeling in 2015

Dankzij een gestroomlijnde organisatie, scherpe focus en een geweldige inzet van haar medewerkers heeft de BIM in 2015 het sterkste operationele resultaat in haar 65- jarige geschiedenis geboekt. Omdat de BIM vanaf 2016 VPB plichtig is, zal het operationeel resultaat in 2016 naar verwachting lager zijn, Ontwikkelingen in de verhuurmarkt doch nog steeds op een zeer gezond niveau De markt voor bedrijfs- en kantoorruimten bleef moeilijk in 2015. Niet alleen veroorzaakte liggen. dat leegstand en prijsdruk, ook werd er steeds meer flexibiliteit in de contracten verlangd.

9


Operationeel bedrijfsresultaat

Realisatie 2015

Begroting 2015

Realisatie 2014

+/+

+/+

€ 200.000

+/+

€ 31.801

€ 1.361.507

Vastgoed +/+ waarderingsmutaties

€ 239.116

€ 0

-/-

€ 2.531.929

Resultaat deelnemingen

+/+

€ 364.511

€ 0

-/-

€ 19.000

Totaal resultaat jaarrekening

+/+

€ 1.965.134

€ 200.000

-/-

€ 2.519.128

Aflossingen

Netto kasstroom

+/+

€ 2.000.000

-/-

€ 1.292.477

€ 0

+/+

€ 218.431

€ 1.100.000

-/-

€ 1.208.417

De solvabiliteit heeft zich in 2015 sterk in positieve zin ontwikkeld als gevolg van aflossingen op leningen ter hoogte van € 2.000.000 en een kleine herwaardering op het vastgoed van de BIM. Ultimo 2014 bedroeg de solvabiliteit 27%, ultimo 2015 bedroeg deze 31%. In de huidige marktomstandigheden verwacht de BIM nog een kleine 10 jaar nodig te hebben om tot een Loan-to-Value te komen van 0,4 die door de vennootschap als doel is gesteld.

Stimuleringsactiviteiten

Personele bezetting

De BIM is aandeelhouder in het Brabant Life Gedurende het jaar 2015 waren bij de BIM Sciences Seed Fonds BV (BLSF), een gemiddeld 14,5 (fte) werknemers in dienst participatiefonds dat bestemd is voor tegenover 15,0 (fte) in 2014. In het kader van kansrijke ondernemingen in de Life Sciences een noodzakelijk heroriëntatie op taken van de sector. In de loop van 2015 is één van de zeven BIM, heeft in de 1e helft van 2015 een deelnemingen succesvol verkocht waardoor reorganisatie plaatsgevonden. Hierbij is per ultimo 2015 wordt deelgenomen in zes noodgedwongen afscheid genomen van ondernemingen. De BIM heeft inmiddels een medewerkers met een ondersteunende taak. eerste dividenduitkering van het BLSF mogen ontvangen. Voor 2016 is het fondsmanagement Winstbestemming van BLSF en de directie van de BIM Gezien de nog zwakke balans zal de directie optimistisch over de verdere ontwikkelingen. voorstellen voor het verslagjaar het dividend te passeren en vast te stellen op nihil.

10


Vooruitblik 2016 De markt voor bedrijfsmatig onroerend goed zal ook in 2016 moeilijk blijven. Alleen objecten van hoge kwaliteit en op toplocaties zullen hoge bezettingsgraden tegen aantrekkelijke tarieven kunnen realiseren. De vele conversies van met name kantoorobjecten naar woningen zullen het overaanbod op de markt onvoldoende drukken om over de hele linie de huidige kopersmarkt over te laten gaan in een verkopersmarkt. Daarnaast neemt de vraag naar kleinere ruimtes of delen daarvan, op flexibele basis sterk toe. De BIM heeft haar organisatie in 2015 aangepast aan deze marktomstandigheden en verwacht over 2016 wederom een sterk operationeel resultaat te kunnen behalen, al zal dit lager liggen in 2015. Het in september 2015 geopende starterscentrum De Jamfabriek is snel vol gelopen en in 2016 verwacht de BIM dit succesvolle concept verder vorm te geven met de toevoeging van de Jamfabriek NXT, waar doorgroeiers uit de Jamfabriek terecht kunnen. Daarnaast verwacht de BIM in 2016 het Bosch Investerings Fonds (BIF), een publieke-privaat investeringsfonds gericht op groeiende bedrijven in en rond ’s-Hertogenbosch, te kunnen realiseren met een minimale omvang van ₏11 miljoen.

Winstverwachting 2016

De directie verwacht in 2016, onder normale omstandigheden, een operationele winst van circa â‚Ź700.000 te realiseren.

11


Continuïteit

De in 2013 met de gemeente ‘s-Hertogenbosch gemaakte afspraken inzake de aflossingsverplichtingen van bestaande leningen geven de hoop en verwachting dat de continuïteit van de onderneming voldoende is gewaarborgd. Risicomanagement Risicomanagement vormt een steeds belangrijker onderdeel van de besturing van de BIM. De directie is gestart met het verder ontwikkelen van een risicomanagementproces. Startpunt hiervan is het vaststellen van de risicohouding, vervolgens een inventarisatie van risico’s, het vaststellen van de noodzakelijke beheersmaatregelen, implementeren en uitvoeren van de beheersmaatregelen, het toetsen en monitoren daarvan en indien nodig bijstellen van het beleid. In 2015 zijn verdere stappen gezet om het risicomanagement te verankeren in de organisatie. De volgende risico’s worden op dit moment onderkend door de directie: • Marktrisico; • Financieringsrisico; • Operationeel risico; • IT-risico; • Uitbestedingsrisico; • Juridisch risico. Elk onderkend risico bevat meerdere specifieke risico’s waarop beleid en beheersmaatregelen van toepassing zijn. De zwaarte van dat beleid en die beheers- maatregelen is afgestemd op de omvang van het risico. Niet alle risico’s wegen voor de BIM even zwaar. De volgende risico’s worden als grootst erkend: marktrisico, financieringsrisico, en operationeel risico.

Marktrisico

De BIM beweegt zich thans in een uiterst lastige marktomgeving van bedrijfsonroerendgoed. De waarde van het vastgoed wordt beïnvloed door een veelheid van factoren, waaronder de vooruitzichten met betrekking tot de economische groei, het inflatietempo en de huurstromen. Daarnaast kan de waarde van het vastgoed fluctueren ten gevolge van marktwijzigingen in vraag en aanbod en wijzigingen op de gebruikersmarkt. Hoe groter de fluctuatie in de ontwikkeling van deze factoren, des te groter is het marktrisico. De BIM kan zich niet weren tegen deze macroeconomische factoren die het waarde verloop van het vastgoed bepalen. De BIM kan echter wel zorgen door middel van het ontwikkelen van aantrekkelijke, flexibele concepten en goed beheer van de panden dat de bezettingsgraden en de huurstromen op de gewenste niveaus uitkomen. Financieringsrisico

Het aantrekken van vreemd vermogen brengt risico’s met zich mee ten aanzien van het rendement van de organisatie. De BIM maakt gebruik van vreemd vermogen om een deel van het vastgoed mee te financieren. Wanneer er sprake is van waardedaling van het vastgoed, hetgeen reeds enkele jaren plaatsvindt, komt deze waardedaling ten laste van het eigen vermogen. De externe financiering blijft namelijk gelijk. De huidige marktomstandigheden in combinatie met de matige vooruitzichten voor de Nederlandse vastgoedmarkt,

12


leidt tot een terughoudende opstelling van banken ten aanzien van het financieren van vastgoed. In 2013 zijn alle leningen van de BIM ondergebracht bij grootaandeelhouder gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierbij is overeengekomen dat op basis van de beschikbare aflossingscapaciteit, wordt afgelost. Hiermee wordt vermeden dat bij eventuele liquiditeitskrapte toch moet worden afgelost, waardoor de organisatie in liquiditeitsproblemen zou kunnen komen. Operationeel risico

Het is van belang dat de BIM in control is in haar operatie. Bij de BIM is de verantwoordelijkheid voor het beheersen en sturen op operationele risico’s in de lijn belegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse beheersinstrumenten, waaronder organisatorische functiescheiding, procedurecontroles, autorisatieprofielen, afgedwongen workflows en rapportages met signaalfuncties. Met name op het gebied van rapportages zijn in 2015 acties ingezet die ertoe moeten gaan leiden dat informatie betrouwbaar en snel toegankelijk is.

Bestuursorganen van de vennootschap

In het jaar 2015 was de Raad van Commissarissen was als volgt samengesteld: • De heer ir. W.A.M. van der Made (vanaf 1993 tot juni 2015); • De heer A.M.J. van de Rijt (vanaf 2007); • De heer ing. P.W.C.T. van der Steen, president-commissaris, (vanaf 2008); • De heer L.J. Nelis RA (vanaf 2010). In het jaar 2015 was de heer drs. M.M.M. Horsten enig statutair directeur.

13


4.Missie, visie & strategie

In februari 2015 heeft de BIM haar missie, visie en strategie helder gefomuleerd en intern en extern gecommuniceerd. Als publieke onderneming acteert de BIM daar waar de markt faalt, en blijft weg daar waar de markt goed functioneert. Dit betekent dat (nadruk op) verschillenden activiteiten door de tijd verschilt, al naar gelang de behoeften in de markt. Voor de crisis in 2008 was bijvoorbeeld het verkrijgen van kredieten voor ondernemingen in de private markt eenvoudiger dan vandaag de dag.

Missie

De BIM stimuleert de economische bedrijvigheid en werkt aan versterking van de economische structuur in ‘s-Hertogenbosch.

Visie

‘s-Hertogenbosch in de top 5 ondernemende steden in Nederland.

Strategie

a) b) c) d)

Huisvesten: passende huisvesting bieden aan MKB-ondernemers. Participeren: door middel van financiële participaties starters en groeiers ondersteunen. Verbinden: ondernemers onderling verbinden en verbinden met overheden en onderwijs instellingen. Ondersteunen: ondernemers en gemeente ‘s-Hertogenbosch ondersteunen in de uitvoering van haar economisch beleid.

Strategische doelen

a) Continuïteit BIM a. Rendement op het eigen vermogen van 4% b. Sterke balans I. Loan to value Streefwaarde: 0,4 II. Debt coverage ratio Streefwaarde: 1,5 III. Interest coverage ratio Streefwaarde: 2,0 IV. Solvabiliteit Streefwaarde: 0,5 b) Stimuleren economie a. Huisvesten van meer dan 15 bedrijven van buiten ‘s-Hertogenbosch per jaar met in totaal meer dan 45 werknmers (gemiddeld 3). b. Huisvesten van meer dan 30 starters per jaar met in totaal meer dan 60 werknemers (gemiddeld 2.) c. Doorgroei binnen BIM-panden facili- teren van meer dan 15 bedrijven per jaar. d. Doorgroei van meer dan 10 bedrijven naar niet BIM-panden in ‘s-Hertogenbosch. e. Creëren van meer dan 25 banen per jaar middels bedrijfsgroei in bedrijven waarin BIM participeert. f. Doorlopend opzetten, onderhouden en participeren in minimaal 10 relevan- te netwerken in en rond ‘s-Hertogenbosch.

14


Uiteindelijk beoogt het beleid van de BIM een bijdrage te leveren aan een gezonde, innovatieve en competitieve economie in en rond ‘s-Hertogenbosch waarin zo veel mogelijk mensen een baan vinden en kunnen participeren in dit belangrijke onderdeel van deze samenleving. De ondernemers moeten ondernemen, de overheid dient een klimaat te scheppen waarin ondernomen kan worden en waarin ondernemen loont. Hier ligt de opdracht van de BIM: een belangrijke bijdrage leveren aan dit klimaat. Daar zijn haar vier strategische pijlers op gericht.

15


5.Activiteiten

Globaal overzicht activiteiten Hieronder volgt een overzicht van de huidige activiteiten van de BIM gerangschikt per strategische pijler. Sommige activiteiten raken meerdere pijlers, hieronder zijn de belangrijkste pijler die zij raken opgenomen: A) Huisvesten a. Vastgoed in eigendom I. De Gruyter Fabriek II. Stadion de Vliert III. BIM Centrum de Rietvelden IV. BIM Centrum De Brand V. Busremise

Bestaand

Huisvesten

b. Vastgoed in beheer I. De Poeldonk (commercieel en technisch beheer) II. Boschveld (commercieel en technisch beheer) III. De Heus (uitsluitend technisch beheer) B) Participeren a. Brabant Life Sciences Seed Fund (BLSF) C) Verbinden a. De Jamfabriek

D) Ondersteunen a. Financieel beheer, administratie en secretariaat NV MEI

Participeren

Verbinden

Ondersteunen

De Gruyter Fabriek De Vliert De Rietvelden De Brand Busremise Poeldonk Boschveld De Heus BLSF De Jamfabriek NV MEI

16


Initatieven 2015 Brabant Life Sciences Seed Fund (BLSF)

Het BLSF is een publiek privaat investeringsfonds. Er zijn naast N.V. BIM vier andere aandeelhouders, N.V. BOM, ZLTO, Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Biox Biosciences. Ieder heeft 20 procent van de aandelen. Life Sciences worden gezien als de toekomst voor duurzame innovaties en economische ontwikkelingen omdat de sector bijdraagt aan ‘s werelds grootste uitdagingen. Het BLSF is opgezet om de ambitie van Brabant, een leidende rol nemen in het ontwikkelen van grensoverschrijdende initatieven op het snijvlak van deze domeinen, te ondersteunen. Er is geïnvesteerd in zeven bedrijven waarvan er inmiddels één is verkocht, namelijk Bionovion; het bedrijf is verkocht voor €30-50 miljoen afhankelijk van milestone payments.

De Jamfabriek

De jamfabriek is een vestingsplek voor startende ondernemers. Opgericht op initiatief van de BIM samen met haar partners en mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie van de gemeente. In dit starterscentrum bevinden zich startups die opereren in de Agri-FoodHealth en ICT-branche. Deze startups worden twaalf maanden lang voorzien van gratis huisvesting, coaching, verbinding en ondersteuning.

De Gruyter Fabriek

In 2010 heeft de BIM De Gruyter Fabriek gerenoveerd. Echter betekent dit niet dat de ontwikkeling van De Gruyter Fabriek daarmee gestopt is. In 2015 ontwikkelde de BIM de portiersloge en daarnaast het distributie- centrum en bood zo plek aan 16 nieuwe huurders. Daarnaast heeft de BIM Kring vrienden ‘s-Hertogenbosch verbonden aan De Gruyter Fabriek. Zij verzorgen rondleidingen door De Gruyter Fabriek. Hierdoor wordt dit monumentale pand nauwer betrokken bij de stad ‘s-Hertogenbosch.

De Brand

De ontwikkelingsrol die de BIM had bij de Brand loopt ten einde. De BIM heeft minimaal 14 van de oorspronkelijke units verkocht.

Bedrijfspand paardkerkhofweg

De bedrijfspanden die behoorden tot Bedrijvencentrum Boschveld zijn in 2015 leeggemaakt in opdracht van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. De gemeente heeft hier andere bestemmingsplannen voor, namelijk woningbouw. In 2016 worden de panden gesloopt.

“Als jong en snel ontwikkelend bedrijf houden wij van partners die ons vooruit helpen, in mogelijkheden denken en pragmatisch werken. De BIM/ Jamfabriek is hiervan een goed voorbeeld.” - Rens Kuijten; Dutch Quinoa Group

17


6.Balans & resultatenrekening Balans per 31 december 2015

31 december 2015

31 december 2014

Activa Materiële vaste activa 39.855.946 39.379.641 Financiële vaste activa 2.906.674 2.946.070 Vaste activa 42.762.620 42.325.711 Vlottende activa Kortlopende vorderingen 967.062 380.717 967.062 380.717 Liquide middelen 1.295.971 2.588.447 Totaal activa 45.025.653 45.294.875 Passiva Eigen vermogen 14.003.465 12.038.331 Langlopende schulden 28.677.955 30.677.955 Kortlopende schulden 2.344.233 2.578.589 Totaal passiva 45.025.653 45.294.875

In euro’s, vóór voorgestelde resultaatbestemming

18


Resultatenrekening 2015

2015

2014

Huuropbrengsten 4.184.163 4.213.293 Bruto verkoopopbrengsten 235.000 - 4.419.163 4.213.293 Overige bedrijfsopbrengsten 425.242 376.772 Som der bedrijfsopbrengsten 4.844.405 4.590.065 Kostprijs verkochte panden 209.116 - Ongerealiseerde waardeveranderingen 239.116- 2.531.929 Apparaatskosten 2.246.087 3.513.726 2.216.087 6.045.655 Bedrijfsresultaat 2.628.318 1.455.590 Saldo rentebaten/(lasten) 1.027.695- 1.044.538Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 1.600.623 2.500.128 Resultaat deelnemingen 364.511 19.000 Belastingen - Resultaat na belastingen 1.965.134 2.519.128-

In euro’s

Deze balans en resultatenrekening zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de NV BIM over 2015.

19


7.Organisatie

Bij de BIM werken momenteel 19 medewerkers verdeeld over 4 afdelingen te weten commercieel, beheer, receptie en administratie BIM. Daarnaast is er een projectteam De Jamfabriek. In dat projectteam is ook een externe kracht ingehuurd en werd via de Startersbeurs een werkervaringsplek (voor een schoolverlater) gecreëerd. Tenslotte wordt er ook via Weener XL een medewerker parttime ingehuurd in het Jamfabriek projectteam. Daarnaast huurt de BIM via Weener XL doorlopend verschillende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in die receptiewerk verrichten en besteedt de BIM bepaalde werkzaamheden uit aan Weener XL ten behoeve van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze arbeidsplaatsen zijn niet meegenomen in het hierboven vermelde aantal van 19. De BIM biedt ook doorlopend plaats aan een leerbaner uit het Actieplan Leerbanen ‘s-Hertogenbosch. Deze leerplaats wordt ieder jaar opnieuw ingevuld.

De Raad van Commissarissen (RvC) voert de toezichthoudende functie uit. De directie van de BIM wordt door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) benoemd en legt verantwoording af aan de RvC. De RvC wordt benoemd door, en legt verantwoording af aan, AvA. De enige aandeelhouder van de BIM namelijk de gemeente ‘s-Hertogenbosch, wordt in de AvA vertegenwoordigd door de wethouder van economische zaken. De jaarrekeningen van de BIM worden steeds door een externe accountant van een goedkeurende verklaring voorzien voordat zij aan de AvA ter goedkeuring en vaststelling worden aangeboden. De accountant wordt benoemd door de AvA.

Het geplaatste aandelen kapitaal van de BIM is momenteel voor 99% in handen van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het 1% aandeel dat voorheen door de Kamer van Koophandel werd aangehouden is door de BIM teruggekocht bij de samensmelting van alle Kamers van Koophandel tot één landelijke kamer.

20


Organogram

AvA

RvC

Directie Communicatie

Receptie

Commercieel

Projectteams

Beheer

Administratie

21


8.Corporate Governance

Hoewel de BIM geen beursgenoteerde vennootschap is, zijn de directie en de RvC van de BIM van opvatting dat de Corporate Governance Code op onderdelen betekenisvol is voor een verdere implementatie van een goede corporate governance.

Afgezien is van de publicatie van de bezoldiging van de directie. Wel melden wij hier dat de bezoldiging van de directie geen variabel deel kent. De bezoldiging is dus niet afhankelijk van de prestaties van de organisatie of maatschappelijke resultaten. De pensioenregeling van de directie is conform de regeling In dit hoofdstuk is te lezen op welke wijze en in van de overige medewerkers. De BIM valt welke mate de BIM invulling geeft aan de buiten de reikwijdte van de Wet normering naleving van de code. bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Bij de BIM zijn echter geen medewerkers aangesteld waarvan Naleving en handhaving van de code de bezoldiging boven de WNT uitkomt. Dit Over de naleving en handhaving van de code wordt jaarlijks gerapporteerd aan de aandeel- geldt eveneens voor de directie van de vennootschap. Tevens wordt volledigheidshalve houders en als agendapunt ter bespreking in de Algemene vergadering van Aandeelhouders vermeld dat directie, leden van de RvC en de medewerkers van de BIM geen aandelen bezit (AvA) worden voorgelegd. hebben in de BIM.

Het bestuur

Ten aanzien van de principes en de bepalingen die onder taak en werkwijze van het bestuur (c.q. de directie) zijn opgenomen, geldt dat deze in hoofdzaak worden toegepast. Het instrumentarium dat de directie daarvoor hanteert, bestaat vooral uit het meerjarenbeleids- en actieprogramma, de (meerjaren) begroting, rapportages over de vastgoedportefeuille en de op de organisatie toegesneden administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen. In het jaarverslag rapporteert de directie over de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. Dit systeem is intern bij de medewerkers van de BIM bekend. Periodiek wordt hierover gerapporteerd aan de RvC.

De BIM kent een informele klokkenluidersregeling, waarbij de voorzitter van de RvC optreedt als contactpersoon. De BIM is voornemens in 2016 deze informele regeling te formaliseren. Zo’n regeling voorziet in de mogelijkheden tot het melden van gesignaleerde misstanden. In 2015 zijn geen misstanden gemeld. De BIM houdt zich aan het gestelde in de code over belangenverstrengeling. Mocht een mogelijke belangenverstrengeling tussen de directie en de vennootschap aan de orde zijn, dan wordt daarover gerapporteerd in het jaarverslag. In 2015 was er geen sprake van een belangenverstrengeling.

22


De Raad van Commissarissen (RvC)

We voldoen aan de diverse bepalingen die de code stelt op het gebied van de deskundigheid en de samenstelling van de RvC: de gewenste deskundigen, waaronder een financiële expert, zijn voorhanden. Het aantal commissariaten van één persoon is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling gewaarborgd is. Bij de BIM zijn in de statuten geen beperkingen opgelegd ten aanzien van de maximale periode dat een commissaris zijn functie kan uitoefenen. Er is een rooster van aan- en aftreden dat aan de AvA ter goedkeuring is voorgelegd.

De bepalingen betreffende het toezicht van de raad op het bestuur worden geëffectueerd in de reguliere raadsvergaderingen. Ten minste eenmaal per jaar komt de RvC bijeen, buiten de aanwezigheid van de directie, waarin zij zowel haar eigen functioneren, als dat van de individuele commissarissen en de directie bespreekt.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA)

Betreffende de bevoegdheden van de AvA worden in de code best practice bepalingen genoemd, die geprojecteerd op de situatie bij de BIM niet van toepassing zijn: zo kent de BIM De statuten van de vennootschap schrijven geen financieringspreferente aandelen en voor dat de RvC bestaat uit minimaal drie wordt er niet onderhands geboden op een leden. Sinds juli 2015 kent de raad drie leden. bedrijfsonderdeel of deelneming. Ook vindt er Het werken met kerncommissies (audit, geen certificering van aandelen plaats. Het remuneratie- en een selectie- en benoemings- principe waarbij certificering van aandelen commissie) wordt niet opportuun geacht, wordt ingezet als middel om te voorkomen dat aangezien de rol van de commissies wordt door absenteïsme ter AvA een minderheid van vervuld door de gehele raad. aandeelhouders de besluitvorming naar haar hand zet, kan niet worden toegepast. Bij de De code stelt dat elke vorm en schijn van BIM is statutair bepaald dat besluiten slechts belangenverstrengeling tussen de vennootgenomen kunnen worden indien ten minste de schap en commissarissen moet worden helft van het geplaatste kapitaal ter vergadevermeden. Mochten tegenstrijdige belangen ring vertegenwoordigd is. Besluitvorming van aan de orde zijn, dan wordt hierover in het de AvA kan derhalve slechts geschieden indien jaarverslag gerapporteerd. De BIM is hierbij de meerderheidsaandeelhouder, de gemeente gehouden aan het Kader verbonden partijen ‘s-Hertogenbosch, vertegenwoordigd is (al dan gemeente ‘s-Hertogenbosch. De leden van de niet bij volmacht). Raad worden (mede) op voordracht van de aandeelhouders benoemd. In de aandeelInzake informatieverschaffing aan de aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen dat de houders en de mogelijke invloed op de koers voorzitter van de raad een lid is die benoemd van het aandeel, dient vermeld te worden dat is op voordracht van de Kamer van het aandeel BIM niet op de financiële markten Koophandel. Tevens is in de aandeelhouderswordt verhandeld. Derhalve is dit principe niet overeenkomst opgenomen dat de leden die op aan de orde. Aangezien zich onder de aandeelvoordracht zijn benoemd van de grootaandeel- houders van de BIM geen institutionele houder gemeente ‘s-Hertogenbosch, geen beleggers bevinden, wordt hier verder niet doorslaggevende stem hebben indien de ingegaan op de in de code opgenomen stemmen staken. Indien de stemmen staken, principes ter zake. dan is de stem van de voorzitter van de Raad doorslaggevend.

23


De audit van de financiĂŤle verslaggeving en de positie van de interne auditfunctie en van de externe accountant

Ze brengen een weloverwogen voordracht uit over de (her)benoeming van de externe onafhankelijke accountant. Hiertoe maken directie en raad periodiek, ten minste eenmaal Ten aanzien van de financiĂŤle verslaglegging in de vier jaar, een grondige beoordeling van houdt de RvC meerdere malen per jaar (in de reguliere vergaderingen) toezicht op het volgen het functioneren van de externe accountant in van de interne procedures verband houdende de diverse entiteiten en capaciteiten waarin deze functioneert. Q-Concepts B.V. te met het opstellen en de publicaties van het jaarverslag, de jaarrekening en de tussentijdse ‘s-Hertogenbosch is ingeschakeld voor de controle voor het verslagjaar 2015. cijfers. Het instrumentarium dat de directie daartoe hanteert omvat onder andere de Naar aanleiding van de controle van de jaarplanner, de jaaragenda van de RvC en de jaarrekening, wordt de externe onafhankelijke regels betreffende de administratieve accountant betrokken bij het opstellen van organisatie en de beheersmaatregelen. het werkplan van de manager finance & control. Bevindingen aangaande de interne Betreffende de rol, benoeming, beloning en auditfunctie worden opgenomen in het beoordeling van het functioneren van de externe onafhankelijke accountant worden de accountantsverslag van de externe jaarbepalingen uit de code nageleefd. In afwijking rekening wordt goedgekeurd. De externe onafhankelijke accountant rapporteert van de code is de externe onafhankelijke accountant alleen aanwezig bij de goedkeuring datgene wat hij onder de aandacht wil brengen van de directie en RvC over zijn controle van de en vaststelling van de jaarrekening indien de jaarrekening en de daaraan gerelateerde RvC resp. de AvA dit noodzakelijk achten. De controles. Daarmee wordt voldaan aan de externe onafhankelijke accountant stelt jaarlijks een accountantsverlsag op, dat wordt bepalingen behorende bij het laatste principe besproken tussen de directie en de RvC. Voorts in de code betreffende de relatie en communicatie van de externe onafhankelijke rapporteren de directie en de RvC aan de AvA accountant met de organen van de over de onafhankelijkheid van de externe vennootschap. accountant.

24


25


Veemarktkade 8, ingang G - 6225 5222 AE ‘s-Hertogenbosch Postbus 70.001 5201 DA ‘s-Hertogenbosch

t. 073-690 42 42 www.nvbim.nl

26

Profile for NV BIM

Jaarbericht 2015  

Jaarbericht 2015 N.V. Bossche Investerings Maatschappij

Jaarbericht 2015  

Jaarbericht 2015 N.V. Bossche Investerings Maatschappij

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded