Page 1

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS apinya.zaka@gmail.com

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL BUSINESS apinya.zaka@gmail.com

Kasetsart University


PREFACE แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) นี้ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน นําเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพิเศษ รวมทั้งเกียรติบัตร ตลอดจนพัฒนาการทางด้านต่างๆของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าหวังว่าแฟ้มสะสมผลงานฉบับนี้จะทําให้ทุกท่านที่อ่าน ได้เห็นคุณค่าและควาสามารถโดยรวมของข้าพเจ้า ขอขอบคุณคุณครูซึ่งเป็นผู้ให้คําแนะนํา ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ในการจัดทําแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบับนี้ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดี และขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและข้อแนะนําหลายประการจนทําให้ แฟ้มสะสม ผลงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

นางสาวอภิญญา กุลบุญญา ผู้จัดทํา


MISS APINYA

KULBUNYA

PROFILE

ชื่อ: นางสาวอภิญญา กลุบญญา ชื่อเล่น: จ๋า วันเกิด: 14 ตุลาคม 2542 อายุ: 18 ปี กรุ๊ปเลือด: (A) สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธศาสนา รหัสบัตร: 1103100614400 ที่อยู่: 599/36 ถ. เจริญราษฎร์ซอย 7 ประดิษฐ์ 41 บางโกล, บางคล้า, กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์มือถือ: 096-885-2814


EDUCATION


KINDERGARTEN อนุบาล1-3

โรงเรียนอนุบาลเล็กประยูร

PRIMARY SCHOOL ประถมศึกษา1-6

โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม

HIGH SCHOOL มัธยมศึกษา1-6

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย


GPA ม2 อ ท เ

2 3.4 ม1 อ ท เ ม.4

ม1 อ ท เ ม.5

ม1 อ ท เ ม.6

1 3.2

8 3.2

5 3.1

ม2 อ ท เ

6 3.4


ACTIVITY


ค่ายทักษะผู้นําปี พ.ศ.2559 เป็นค่ายที่ส่งเสริมในเด็กมีความสามารถด้านการแสดงออก ความเป็นมิตร และมีความเป็นผู้นํา เพื่อไปทํางานในคณะกรรมการนักเรียน (ดิฉันได้อยู่ในฝ่ายเวรประจําวัน)


รางวัลเด็กดีศรีสุริโยทัย ด้านการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ปี พ.ศ 2558

โครงงานสร้างสรรค์บริการสังคม ปีพ.ศ2558 โครงงงานที่ส่งเสริมให้เด็กมีศักยภาพ ทางด้านความเป็นที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อบริการสังคม ความเป็นผู้นําและการทํางานเป็นทีม ดิฉันได้ทํางานในเรื่องการจัดทําและเสนอพาวเวอร์พ้อย เรียบเรียงและรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ผลงานนี้ได้รับรางวัลเหรียญทอง


กิจกรรมกีฬาสีปี2560 ได้เข้าร่วมเป็นสตาฟแสตน์ฝ่ายสวัสดิการ และเป็นกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอะ คณะสร้อยอินทนิล(สีฟ้า)


ค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทและสื่ประชาสัมพันธ์" ค่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนบท ทักษะการถ่ายภาพ และการตัดต่อวิดีโอ


ประกวด OISHI Band Battle 4

Music Lovers 2018 ตอน The crazy bunch


งานดนตรี Music Lover ปี พ.ศ. 2558

ประกวดการประกวดเต้น SG Dancing Contest 2017 ได้ลําดับที่9


ประกวดST.STARSEARCH ปีพ.ศ2558 กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถและความกล้าแสดงออก ในด้านต่างๆของเด็กนักเรียน

ประกวดST.STARSEARCH ปีพ.ศ2560 กิจกรรมที่เสริมสร้างความสามารถและความกล้าแสดงออก ในด้านต่างๆของเด็กนักเรียน

ในปีนี้ดิฉันได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการแสดงโคฟเวอร์แดนซ


กิจกรรมจิตอาสาแจกโบสีดําเพื่อเป็ นการถวายความอาลัยแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชฯ

เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้ง


CERTIFICATE


รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่หนึ่งการแข่งขันจักป้ายนิเทศในโครงการ Board Dodee ST. Award


รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท Cover Dance ในกิจกรรม "St.Star Search 2017"


ประพฤติตนตามกฏระเบียบของโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนทั่วไป


ได้เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะผู่นํา


เป็นผู้มีวิริยะอุตสาหะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองคะแนนรวมการจัดป้ายนิเทศในโครงการ "มุมความรู้สู้ห้องเรียน" (Board Dodee ST. Award) ปี พ.ศ. 2559


ได้รับยกย่องให้เป็น "เด็กดีศรีสุริโยทัย" ด้านการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม


ใบจบธรรมะชั้นเอก

แฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) นี้้ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่  
แฟ้มสะสมผลงาน(portfolio) นี้้ข้าพเจ้าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนนําเสนอเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติส่  
Advertisement