Page 1

E-Newsletter

Lift lives for good สรางคุณคาแหงการ“ให” เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” Love at first sight? ผูอานหลายคนอาจเคยมีอาการตกหลุมรัก โดยทั่วไป การตกหลุมรักของ สวนใหญจะเปนรักแบบหนุมสาว มีความหวานชื่น แอบรักขางเดียวหรือ จะรักกันทั้งสองขาง หรือแมแตรักรอบสิ่งที่อยูรอบตัวเรา สัตว สิ่งของเปนตน เหมือนกับเด็กหนุมในภาพที่ประคองเจาแกะนอยอยาง นุมนวล “คุณหมอนอยแหงตากใบ” คือฉายาของหนุมคนนี้ ที่มีความรัก ใหกับสัตวที่เขาเลี้ยงอยางเอาใจใส ดูแลสัตวในฟารมเล็ก เพื่อตอยอด ทางการเลี้ยงสัตวเพื่อนำขาย และเพื่อเปนรายได ภายใตความรักจากครู ที่สงตอถึงลูกศิษย กลายมาเปนศูนยการเรียนรูในการพัฒนากลุม อาชีพเพื่อปลูกผักและเลี้ยงสัตว นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจดหมาย ฉบับนี้ กับผลผลิตดวยความรักใครจากการปลูก เห็ดของผูหญิงใจดีคนหนึ่งที่ตองการเห็นเยาวชนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนใต ไดมีรายไดที่ดี เนื่องจากเยาวชน สวนใหญในพื้นที่จะไมไดเรียนหนังสือตอ เพราะฐานะ ทางบานที่มีความยากจน รวมถึงอุปสรรคในการ หางานในพื้นที่ก็คอนขางลำบาก ทำใหเยาวชนเหลานี้ ขาดที่พึ่งในการแนะนำการประกอบอาชีพ และมีความ เสี่ยงตอการเขาสูกระบวนการยาเสพติด การไดรับความรัก ในการสรางอาชีพ เพื่อตอยอดคุณภาพชีวิตเปนเรื่องจำเปนและ สำคัญอยางยิ่งของเยาวชนเหลานี้ และนี่คือเรื่องราวที่เรามานำ เสนอคะ เณริญญา ชัปนพงศ มูลนิธิอ็อกแฟม ประเทศไทย


3 กลุม 3 เรื่องราว 3 คุณคา

ผมชื่อเดง คราบบบ!!!

1.

โครงการยกระดับ และพัฒนากลุมอาชีพในการปลูกผักและเลี้ยง สัตวใหกับเยาวชนในจังหวัดปตตานี

เดงเปนครูในโรงเรียนศาสนาอิสลามเล็กๆ ในจังหวัด

นราธิวาสและไดเห็นปญหาของเยาวชนที่นี่ ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจนและไมสามารถเขา ถึงการศึกษาได ซึ่งสวนใหญพอจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ก็กลับไปอยูบานไมไดทำงานอะไร เดงจึงมีความคิด วาจะทำอยางไรใหเด็กของเขาสามารถเขาเรียนหนังสือตอได และมีรายไดที่ดี โครงการการปลูกผักและเลี้ยงสัตวจึงเปน ความคิดแรกของเดง จากนั้นจึงไดชักชวนลูกศิษยที่จบประถมศึกษาและไมมีเงินเรียนตอมารวมอยูหอพักและเริ่มตนเลี้ยง แกะ วัว และควาย แตดวยดวยขาดทุนทรัพยที่จะหาพอพันธุแมพันธุมาเลี้ยงออกลูกเพื่อขาย ทำใหพวกเด็กๆ ที่ีมีอยู 20 กวาคนตองไปหางานดวยการอานกุลอานตามงานที่จัดพิธีศพเพื่อที่จะไดแลกขาวสารหรืออาหารมาทำกับขาว พรอมแลก เงินอีกเล็กนอยที่มาเปนกองกลาง สิ่งที่ทานไดทำคือการสนับสนับสนุนพอพันธ แมพันธุวัว และลูกวัวเพื่อรีดนม และออก ออกลูกเพื่อนำไปขายตอ รวมถึงสนับสนุนวัตถุดิบ เชนเมล็ดพันธุตางๆ เพื่อนำมาปลูกผักสวนครัวตางๆ และประกอบเปน อาหารใหกับนักเรียนที่ตอนนี้มีทั้งชายและหญิง รวมกับกวา 20 กวาชีวิต ซึ่งมีอายุตั้งแต 12-21 ป เด็กๆ เหลานี้ตางมีความ ฝนวาอยากมีงานทำที่ดี อยากมีความรูที่จะสามารถหางานไดและมีรายไดที่มั่นคง การไดรับการสนับสนุนเหลานี้ทำใหพวก เขาไดมีความหวังมากขึ้น


2.

สนับสนุนกลุมสตรีทําขนมโรตีกรอบกอลํา ในการจัดซื้อรถโชเลเพื่อ การขนสงสินคา จังหวัดปตตานี เราสนับสนุนกลุมผูหญิงในการจัดซื้อรถมอเตอรไซโชเลในการ

ขนสงสินคาเเนื่องจากทางกลุมเมื่อไดรับออเดอรในการผลิต สินคาที่เปนจํานวนมาก จะมีความลําบากในการจัดสงเพราะ มีมอเตอรไซตเพียงคันเดียว ทําใหเกิดความลาชาและเปน อุปสรรคตอการบริการลูกคาที่สั่งซื้อสินคาโรตีกรอบ กอนหนา นี้กลุมสตรีทําขนมโรตีกรอบกอลํา จะมีรายไดตอเดือนในการทํา ขนมเดือนละ 6,000-12,000 บาท หลังไดรับการสนับสนุนก็ได รับรายไดเดือนละ 20,000-40,000 บาท จากนั้นจึงแบงรายได ใหกับกลุมที่มีทั้งหมดอยู 13 คน ทั้งนี้จะตองหักคาใชจายสวน กลาง 20% กอนแบงเพื่อเปนการซื้อวัตถุดิบในการผลิตสินคา ตอนนี้ทางกลุมไดมีการชักชวนเยาวชนชายอายุระหวาง 15-18 ปที่ไมไดเรียนหนังสือและมีฐานะทาบานยากจน มารวมทํางานดวยการขี่มอเตอรไซตโชเล สงสินคาตามสถานที่ตางๆ ถือเปนการสรางรายไดที่ดีใหกับเยาวชนและ เปนการหลีกเลี่ยงเขาสูกระบวนการยาเสพติดอีกดวย

3.

สนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานที่ปลูกและการแปรรูปเห็ด กลุมมุสลีมะหบานน้ําใส จังหวัดปตตานี ปะรีดะห เปนหัวหนาของกลุมมุสลีมะหบานน้ําใส ใน

จังหวัดปตตานี เธอรับหนาที่ที่ในการคอยดูแลความเปนอยู ของเยาวชนชายหญิงกวา 20 คนในที่นี่ รวมถึงกลุมผูหญิง บางคนที่ไดรับความรุนแรงในครอบครัวก็จะมาอาศัยอยูที่นี่ ดวยเชนกัน การหารายไดของที่นี่คือการทํากระเปาถักตัดเย็บ ชุดเสื้อผาขายซึ่งมีรายไดไมมากนักสําหรับ 30 กวาชีวิต เรา ไดสนับสนุนการปลูกแปลงเพาะเห็ดเพื่อเปนรายไดใหมใหกับ เยาวชนที่อยูทีนี่ และเพื่อปรุงเปนอาหารอีกดวย นอกจากนี้ เรายังไดสนับสนุนหัวเชื้อเห็ดเพื่อนํามาเพาะปลูก รายไดหลัง จากผลผลิตเริ่มออกจะตกอยูที่ประมาณ 20-30 บาทตอหนึ่งกอ หากแตบางทีก็ สามารถทํากําไรไดถึง 40-50 บาท ซึ่งจะมีหัวเชื้อทั้งหมด 300 กอนก็จะสามารถเปนอีกหนึ่ง ชองทางในการสรางรายไดได

E-newsletter Issue 3  

Oxfam provided three activities to support the Thais-Muslims in the deep south of Thailand to be able to access for a quality of life by boo...

E-newsletter Issue 3  

Oxfam provided three activities to support the Thais-Muslims in the deep south of Thailand to be able to access for a quality of life by boo...

Advertisement