__MAIN_TEXT__

Page 1

   

 

 

R RRG aastaraamat   R 2012/13   G a a s t


Siskukord:

I Üldandmed  ...............................................................................................................................  3   Kooli  visioon  ja  missioon  ..............................................................................................................................................................  3   Kooli  põhiväärtused  .......................................................................................................................................................................  3   Kooli  peaeesmärk  ............................................................................................................................................................................  3   Kooli  sümboolika  .............................................................................................................................................................................  3   Lipp  ........................................................................................................................................................................................................  3   II  2012/2013  õppeaasta  ...............................................................................................................  4   Õppeaasta  ajaline  jaotus  ...............................................................................................................................................................  4   Trimestrid:  ..........................................................................................................................................................................................  4   Hoolekogu  koosseis  ........................................................................................................................................................................  5   Õpilasesinduse  koosseis  ...............................................................................................................................................................  5   Kooli  töötajad  ....................................................................................................................................................................................  6   juhtkonna  koosseis  .........................................................................................................................................................................  6   õpetajad,  koolitöötajad  ..................................................................................................................................................................  6   õpetajate  jagunemine  kvalifikatsiooni  ja  vanuse  järgi  ....................................................................................................  8   Õppetöö  ......................................................................................................................................  8   Klassid  ja  klassijuhataja  ................................................................................................................................................................  8   Gümnaasiumi  õppekava  2012/2013.  õa  ...............................................................................................................................  9   Põhikooli  õppekava  2012/2013.  õa  .....................................................................................................................................  10   Õppeedukus  ....................................................................................................................................................................................  12   Medalistid  ........................................................................................................................................................................................  12   Põhikooli  eksamid  2012/2013.  õa  ........................................................................................................................................  15   Riigieksamid  2012/2013.  õa  ...................................................................................................................................................  15   I.  Ringid  .....................................................................................................................................  17   II.  Projektid  2012/2013  ..............................................................................................................  17   III.  Näitused  ...............................................................................................................................  17   IV.Teaduskoolis  osalejad  ...........................................................................................................  18   Teaduskool  ......................................................................................................................................................................................  18   Bioloogia  õpikoda  .........................................................................................................................................................................  18   Lõpetajate  käekäik  2013  ............................................................................................................  19   2013  a  kevadel  lõpetajad  ...........................................................................................................  20   põhikool  ............................................................................................................................................................................................  20   gümnaasium  ....................................................................................................................................................................................  21   Olümpiaadid  2012/2013  ............................................................................................................  22   Matemaatika  ...................................................................................................................................................................................  22   Inglise  keel  .......................................................................................................................................................................................  25   Saksa  keel  .........................................................................................................................................................................................  26   Geograafia  ........................................................................................................................................................................................  27   Keemia  ...............................................................................................................................................................................................  27   Loodusõpetus  .................................................................................................................................................................................  28   Füüsika  ..............................................................................................................................................................................................  29   Bioloogia  ...........................................................................................................................................................................................  30   Eesti  keel  ..........................................................................................................................................................................................  30   Sport  ...................................................................................................................................................................................................  31   Klassiväline  tegevus  ....................................................................................................................................................................  41   Filmiõpe  ............................................................................................................................................................................................  47   ReaaliTV  ja  videostuudio  ...........................................................................................................................................................  48   Õpilaste  arvamused  koolist  2013  ..........................................................................................................................................  48     2  


I Üldandmed     Aadress:  Võidu  67,  44313  Rakvere   E-­‐post:  rrg@rrg.edu.ee   Koduleht:  www.rrg.ee    

Kooli visioon  ja  missioon   Rakvere  reaalgümnaasium  (RRG)  on    professionaalse  töötajaskonna  ja  hea  mainega  õppeasutus,  kus  toetatakse   õppijate  individuaalset  arengut,  kujundatakse  eluks  vajalikke  teadmisi,  oskusi  ja  väärtushinnanguid.  RRG  on   jätkusuutlik,  uuendusmeelne,  turvaline  ja  keskkonnasõbralik  kool.     Kooli  missioon   Koolis  tehakse  pidevat  koostööd  selle  nimel,  et  iga  õpilane  saaks  võimetekohaselt  areneda  elus  toimetulevaks   kodanikuks,  kes  hoolib  iseendast,  kaasinimestest  ja  keskkonnast  ning  vastutab  oma  tegude  eest.      

Kooli põhiväärtused   Kooli  põhiväärtusteks  on  oma  kooli  tunne,  traditsioonide  austamine,  üksteisest  lugupidamine,  töö,  õppimise,  koostöö   ning  tervislike  ja  sportlike  eluviiside  väärtustamine.    

Kooli peaeesmärk   Reaalgümnaasiumi  peaeesmärgiks  on  mitmekülgselt  haritud  ja  üldinimlikke  väärtusi  kandva  isiksuse  kujundamine.    

Kooli sümboolika    

Lipp       Moto:  “Kui  mina  ei  põle,  kui  meie  ei  põle,  siis  pimedust  valguseks  muuta  ei  saa!            

3    


Logo                            

Hümn   Viis:  Tiina  Kippel,  sõnad:  Mait  Joorits     Mu  tee  on  tuulterada  taeva  all.   Muu  hääl,  mu  silmad  lausa  põlevad.   Ma  näen  ja  läen  ehk  õigeks  jään,   kui  meeles  vahel  pean,  mis  siin  on  mulle  antud.   Ei  koolgi  eales  rohkem  saaks,   kui  algusesse  viia  neid,  kes  igatsevad  minna.   Jah,  jääb  veel  aastaid  astuda,  kui  tean,  mis  pean,  siis  läen.   Mu  sees  on  vägi,  sellest  tahan  hõisata  ja  tean,  et  jõuan   tagasi  kord  siia.        

Sõpruskoolid   Uusikaupunki  Lukio  (Soome)   Fr.  Schiller  Gymnasium  (Preetz,  Saksamaa)      

II 2012/2013  õppeaasta  

Õppeaasta ajaline  jaotus  

-­‐ õpilaste  arv:  870   -­‐ õpetajaid:  71   -­‐  keskmine  õpilaste  arv  klassis:  24,1   -­‐ klassikomplektide  arv:  36   -­‐ koduklasse:  12   -­‐ ainekabinette:  36   -­‐ võimlaid:  2   -­‐ jõusaal   -­‐ kappidega  garderoob   -­‐ black  box  tüüpi  saal   -­‐ videostuudio                

2012/2013.  õppeaasta  koolivaheajad:     1)  sügisvaheaeg  20.  oktoober  2012.  a  -­‐  28.  oktoober   2012.   2)  jõuluvaheaeg  22.  detsember  2012.  a  -­‐  6.  jaanuar   2013.   3)  kevadvaheaeg  16.  märts  2013.  a  -­‐  24.  märts  2013.   4)  suvevaheaeg  (v.a  lõpuklassid)  5.  juuni  2013.  a  -­‐  31.   august  2013.  

Trimestrid:   I  trimester  01.09.-­‐30.11   II  trimester  01.12-­‐28.02   III  trimester  01.03-­‐04.06  

4  


Hoolekogu koosseis     1.

David Kaljuvee  O'Brock,  lastevanemate  esindaja,  esimees  

2.

Reeli Rump,  õpetajate  esindaja  

3.

Argo Kongi,  õpetajate  esindaja  

4.

Rainer Miltop,  koolipidaja  esindaja  

5.

Anu Kilki,  lastevanemate  ja  vilistlaste  esindaja  

6.

Martin Rist,  lastevanemate  esindaja  

7.

Piret Tamm,  lastevanemate  esindaja  

8.

Gunnar Kotiesen,  lastevanemate  esindaja  

9.

Joonas Tartu,  toetav  organisatsioon  

10. Erkki Leek,  linnavalitsuse  esindaja   11. Linda-­‐Liis  Tanni,  õpilasesindise  esindaja    

Õpilasesinduse koosseis     1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Linda Liis  Tanni-­‐  president   Marie  Lugenberg-­‐  sekretär   Evely  Pajula   Joanna  Erm   Maria  Emma  Rist-­‐  infojuht   Brita  Pruuel   Jaana  Saaber   Kerstin  Kõrre   Alfred  Aasa   Roomet  Poom   Anastassia  Gabrukevitš   Reino  Einmann   Jane  Liise  Nurk   Merilin  Kaja   Merlin  Palmar   Inna  Sammel   Martin  Ott   Karl  Robert  Põlder   Nele-­‐Triin  Undrest   Maarion  Havi   Janeli  Köntkar   Celine  Aros   Kaisa  Ristikivi   Mirjam  Ojamaa  

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.    

 

5    

Anni Pent   Grete  Alexandra  Kendaru   Teele  Engaste   Kertu  Proosa   Kristiina  Männik   Mailen  Remmelg   Liis  Alliksoo   Loona  Ljaš   Annika  Tamme   Kelly  Kivirand   Eliisa  Malm   Brit  Remiküll   Martin  Kotter   Henrik  Lainvoo   Ege  Siirak   Kaisa  Kiriland   Karin  Raudsalu   Kaari  Muldma   Anett  Rannamet  


Kooli töötajad  

Maria Kingsepp  -­‐  huvijuht   Kalev  Lasberg  -­‐  õppealajuhataja   Liivi  Bauer  -­‐  õppealajuhataja   Aime  Juuro  –  majandusjuhataja   Jaanus  Lekk  –  infojuht,  filmiõpe  

juhtkonna koosseis   Martti  Marksoo  -­‐  direktor   Mare  Paloots  –  sotsiaalpedagoog,   huvijuht      

õpetajad, koolitöötajad     Jrk  nr 1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

                                                                 

Ees-­‐ ja  perekonnanimi Urmas  Aid Urve  Allika Erika  Bauer Liivi  Bauer Ülle  Bender Kai  Eek Veronika  Eek Ly  Heinpalu Imbi  Herm Laura  Herm Kadi  Inno Mikk  Joorits Hilja  Järv Eve  Kallaste Kaie  Kender Liis  Kilm Maria  Kingsepp Tiina  Kippel Kaja  Kirss Sirje  Kiviaru Elle  Kohal Argo  Kongi Liivi  Kulli Angela  Kungla Ülle  Kõiv Tiina  Kärmik Marilin  Lamp Irene  Lasberg Kalev  Lasberg Maie  Latt Kristin  Laur Tiiu  Leet Jaanus  Lekk Urve  Liivaste Kairit  Lillepuu Leevi  Lipassaar Tiina  Loodus Kadri  Marksoo Martti  Marksoo Helen  Medar Andra  Moor Mare  Murs Riho  Mäe

Amet õpetaja õpetaja õpetaja õppealajuhataja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja logopeed õpetaja huvijuht õpetaja õpetaja vanemõpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja vanemõpetaja õpetaja klassiõpetaja õpetaja õppealajuhataja õpetaja õpetaja õpetaja infojuht klassiõpetaja klassiõpetaja Kooliõde õpetaja õpetaja õpetaja klassiõpetaja õpetaja õpetaja vanemõpetaja

Tööle asumise  aeg  08.01.2013   13.10.1986      21.01.2013   28.08.1978   01.09.1981   01.09.1993   15.08.1997   26.08.1993   21.08.2003    01.09.2012   01.08.1986   01.09.2007   23.08.1993   01.08.1978   07.09.1993   16.08.2010   22.08.2011   01.09.1996   01.08.1977   01.09.1980   25.08.1994   01.09.2006   01.09.1991   08.08.2007   27.08.1979   17.08.2006    01.09.2009   01.08.1979   01.08.1979   01.08.1980   06.11.2006   21.08.1995   01.09.2007    16.12.1993   22.08.2011    01.09.2006    01.09.1978    01.09.1996   19.08.1991    01.09.2008    01.09.1980    01.09.1974   16.03.2007  

6  


44. 45. 46. 47.

     

Eve Mõttus Kaire  Pajanen Andres  Pajo Mare  Paloots

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

                                                                                         

Eda Peinar Ülle  Pihlasalu Valve  Pärn Liivo  Raudver Tuulikki  Raudver Toivo  Reinsoo Heidi  Reisi Katrin  Remiküll Riina  Rohtung Svetlana  Romov Reeli  Rump Vivika  Saare Neidi  Saksman Ulvi  Selezov Krista  Sepp Reet  Sepp Tiia  Sihvart Tiina  Sirelpuu Karin  Sirgmets Piret  Steinberg Aivar  Tammla Kadri-­‐Ly  Trahv Helle  Tuhkla Andres  Veermäe Margit  Veskilt Elo  Üleoja Maie  Aunapuu Regina  Bõkova Nadežda  Dudkina Velda  Fedulova Aime  Juuro Mairi  Juuro-­‐Gulin Ülle  Kuuseoks Irina  Levin Raivo  Maasik Elin  Nurk Mihkel  Orav Veronika  Põldma Tõnu  Saar Helve  Tali Hilda  Tammoja Hillar  Vaide Maret  Valk Genadi  Tolla Ann  Toonikus Tiina  Veilberk

õpetaja vanemõpetaja õpetaja huvijuht, sotsiaalpedagoog õpetaja õpetaja õpetaja nooremõpetaja õpetaja vanemõpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja raamatukoguhoidja õpetaja õpetaja raamatukoguhoidja vanemõpetaja õpetaja õpetaja-­‐metoodik õpetaja õpetaja-­‐metoodik õpetaja õpetaja õpetaja õpetaja laborant koristaja koristaja koristaja majandusjuhataja laborant koristaja hoovikoristaja remonditööline sekretär-­‐asjaajaja valvur valvur elektrik valvur koristaja valvur garderoobihoidja remonditööline koristaja koristaja  

   

7    

01.09.1988 11.02.2008   07.01.2000   01.09.1980   01.09.1973   01.08.1981   08.01.1990   21.08.2003   21.08.2003   01.09.2009   22.08.2007   20.08.1987   01.08.1976   01.09.1976   01.09.2001   01.09.2011   01.09.1973   01.12.1982   01.08.1974   01.08.1981   16.02.1981   01.08.1984   21.08.2003   26.08.1991   04.11.1989   01.09.1979   01.09.1995   01.09.1994   01.09.1982   22.08.2008   25.11.1997    30.08.2011    18.02.2009   01.12.2008   22.11.1982   01.09.2002    04.02.2013   15.06.2006   15.09.1997   18.11.1985   02.02.2012   03.09.2010   01.08.1996   03.10.2005   01.12.2008    31.08.2012   07.06.2004   01.08.2000   01.12.2008    31.08.2012  


õpetajate jagunemine  kvalifikatsiooni  ja  vanuse  järgi       erihariduseta  pedagoog  -­‐  0  %   nooremõpetaja  –  1,5  %   õpetaja  –  86,5  %   vanemõpetaja  –  8,9  %   õpetaja-­‐metoodik  –  2,9  %                      

       

Õppetöö    

Klassid ja  klassijuhataja     1A  Ülle  Benrer   1B  Helen  Medar   1C  Valve  Pärn   2A  Kairit  Lillepuu   2B  Kaire  Pajanen   2C  Ülle  Pihlasalu   3A  Hilja  Järv   3B  Liis  Kilm   3C  Margit  Veskilt   4A  Marilin  Lamp   4B  Kai  Eek   4C  Lii  Liiskmann   5A  Mikk  Joorits   5B  Andres  Pajo   5C  Vivika  Saare   6A  Liivo  Raudver   6B  Tiiu  Leet   6C  Tuulikki  Raudver  

7A Reet  Sepp   7R  Kadi  Inno   7T  Krista  Sepp   8A  Tiina  Loodus   8R  Ly  Heinpalu   8T  Urve  Allika   9A  Tiina  Kärmik   9R  Heidi  Reisi   9T  Argo  Kongi   10M  Piret  Steinberg   10R  Veronika  Eek   10T  Tiina  Kippel   11M  Kadri  Marksoo   11R  Katrin  Remiküll   11T  Kaja  Kirss   12M  Riina  Rohtung   12R  Reeli  Rump   12T  Elle  Kohal

8  


Gümnaasiumi õppekava  2012/2013.  õa      

Riiklikult kohustuslikud   kursused  

M

RL

T

Eesti keel  

6

6

6

6

Kirjandus

6

8

8

11

Inglise keel  

6

12

12

12

Saksa keel  

6

12

12

12

Vene keel  

6

9

9

9

Matemaatika

9

18

18

9

Geograafia

3

3

4

3

Bioloogia

4

4

5

4

Keemia

4

4

8

4

Füüsika

6

6

12

6

Ajalugu

7

9

8

9

Filosoofia

1

1

1

Ühiskonnaõpetus

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

1

Karjäärinõustamine

1

1

1

Muusika

3

3

3

3

Kunst

3

3

3

3

Kehaline kasvatus  

6

6

6

6

Informaatika

2

2

2

Majandusõpetus

5

Kultuurilugu

2

Videoõpetus

2

Draamaõpetus

6

72

72

72

72

Harust lähtuvad   valikkursused  

31/34

37/40

30/33

KOKKU

103/106

109/112

102/105

Valikkursused

C-­‐võõrkeel (rühma   moodustamisel)  

2

2

2

Joonestamine (valikaine)  

3

3

3

Kokku kohustuslikke   kursusi  

RRG õppekava  järgi  

 

9    


Põhikooli õppekava  2012/2013.  õa     I  kooliaste    

I kooliaste  

1.

2.

3.

Eesti keel  

7

7

5

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

Matemaatika

3

4

5

Loodusõpetus

1

2

1

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

2

2

2

Kunst ja  tööõpetus  

3

3

3

Kehaline kasvatus  

2

3

3

Loovus/matemaatika

1

1

Informaatika

1

20

23

25

1*

KOKKU Matemaatika/draamaõpetus/loodus             II  kooliaste    

II kooliaste  

4.

5.

6.

Eesti keel  

5

5

5

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

4

4

B-­‐võõrkeel (saksa  k.,  vene  k.)  

4

Matemaatika

5

5

5

Loodusõpetus

2

2

3

Ajalugu

1

2

Inimeseõpetus

1

1

Ühiskonnaõpetus

1

Muusika

2

1

1

Kunst

2

1

1

Tööõpetus

2

2

2

Kehaline kasvatus  

2

3

3

Informaatika

1

KOKKU

25

26

31

Matemaatika/draamaõpetus/loodus

1*

1  

1*

10  


III kooliaste    

III kooliaste  

7.

8.

9.

Eesti keel  

4

4

4

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

4

4

B-­‐võõrkeel (saksa  k.,  vene  k.)  

3

3

3

Matemaatika

5

4

5

Loodusõpetus

2

Geograafia

2

2

2

Bioloogia

2

2

2

Keemia

2

2

Füüsika

2

2

Ajalugu

2

2

2

Inimeseõpetus

1

Ühiskonnaõpetus

1

1

Muusika

1

1

1

Kunst

1

1

1

Tööõpetus

2

2

1

Kehaline kasvatus  

2

2

2

KOKKU

31

32

33

Matemaatika/draamaõpetus

1*

1*

1

Informaatika

1*

             

11    


Õppeedukus  

Õpilaste arv KLASS

"4"-"5"-lised õpilased

Klassijuhataja P

T

K

P

T

K

Kiituskirjaga lõpetanud õpilased P

T

Klassikursuse kordajad

K

P

T

K

Suvetööd P

T

K

1A

Ü. Bender

11

14

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1B

H. Medar

9

15

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1C

V. Pärn

12

13

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2A

K. Lillepuu

13

11

24

9

6

15

3

3

6

0

0

0

0

0

0

2B

K. Pajanen

11

13

24

5

2

7

2

11

13

0

0

0

0

0

0

2C

Ü. Pihlasalu

13

11

24

6

7

13

4

4

8

0

0

0

0

0

0

3A

H. Järv

12

12

24

9

9

18

1

2

3

0

0

0

0

0

0

3B

L. Kilm

10

13

23

5

8

13

1

4

5

0

0

0

2

0

2

3C

M. Veskilt

12

12

24

6

6

12

0

5

5

0

0

0

0

0

0

4A

E. Bauer

4B

K. Eek

9

15

24

2

7

9

1

2

3

0

0

0

0

0

0

10

14

24

5

9

14

2

2

4

0

0

0

0

0

0

4C

L. Liiskmann

8

14

22

5

7

12

2

6

8

0

0

0

0

1

1

5A

M. Joorits

12

13

25

5

8

13

3

1

4

0

0

0

0

0

0

5B

A. Pajo

10

15

25

0

7

7

0

0

0

0

0

0

1

2

3

5C

V. Saare

13

12

25

4

4

8

2

4

6

0

0

0

0

0

0

6A

L. Raudver

12

13

25

3

7

10

0

1

1

0

0

0

1

0

1

6B

T. Leet

14

11

25

1

9

10

0

0

0

0

0

0

3

0

3

6C

T. Raudver

13

12

25

1

4

5

2

4

6

0

0

0

0

0

0

7A

R. Sepp

13

10

23

1

5

6

0

0

0

0

0

0

2

1

3

7R

K. Inno

10

15

25

9

3

12

0

5

5

0

0

0

1

1

2

7T

K. Sepp

11

12

23

1

2

3

1

1

2

0

0

0

0

1

1

8A

T. Loodus

12

10

22

0

1

1

0

1

1

0

0

0

3

4

7

8R

L. Heinpalu

14

11

25

9

3

12

1

1

2

0

0

0

0

0

0

8T

U. Allika

11

13

24

3

6

9

0

1

1

0

0

0

5

1

6

9A

T. Kärmik

9

15

24

1

8

0

0

0

0

0

0

1

2

3

9R

H. Reisi

11

15

26

1

8

9

0

0

0

0

0

0

1

2

3

9T

A. Kongi

10

14

24

5

2

7

1

3

4

0

0

0

0

0

0

10M

P. Steinberg

11

15

26

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

1

10R

V. Eek

10

18

28

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

10T

T. Kippel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

3

11M

K. Marksoo

11

10

21

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

1

1

11R

K. Remiküll

10

11

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

11T

K. Kirss

12M

R. Rohtung

6

12

18

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

2

14

15

29

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

12R 12T

R. Rump

9

16

25

3

3

6

0

0

0

0

0

0

0

1

1

E. Kohal

4

19

23

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Medalistid Kuldmedal: Marleen Allemann, Merlin Alaküla, Kerli Kustola, Egle Helene Ervin.

Parima lõpetaja  stipendium, mille pani välja RRG Vilistlaskogu: Egle Helene Ervin     12  


1.-­‐4. klass   0;  0%  

119; 42%  

113; 39%   "4"-­‐"5"   Kiituskirjad  

55; 19%  

"Keskmise d"  

5.-­‐6. klass   0;  0%  

53; 36%   "4"-­‐"5"  

80; 53%   17;   11%  

Kiituskirja d "Keskmise d"    

7.-­‐9. klass   2;  1%  

52; 27%   125;  65%  

13; 7%  

"4"-­‐"5" Kiituskirjad   "Keskmise d"  

 

 

   

13    


10.-­‐12. klass   2;  1%   16;  7%  

6; 3%  

"4"-­‐"5"

191; 89%  

Kiituskirjad "Keskmised"   Kordajad    

             

KOOL kokku   250   191  

200 150  

119 125  

113 100  

16

7.-­‐9. klass  

17 13   6  

0 0   2   2  

0 "4"-­‐"5"                

5.-­‐6. klass  

55

53 52   50  

1.-­‐4. klass  

80

Kiituskirjad "Keskmised"  

14  

Kordajad

10.-­‐12. klass    


Põhikooli eksamid  2012/2013.  õa   Eksam   Eesti  keel   Matemaatika   Ajalugu   Inglise  keel   Bioloogia   Füüsika   Geograafia   Keemia   Vene  keel   Ühiskonnaõpetus  

Osalejate arv   71   71   -­‐   26   3   1   1   5   1   34  

Keskmine tulemus   76,77   34,67   -­‐   66,36   52,33   94,00   53,50   93,40   66,50   52,50  

Maakonna keskmine   72,90  (max  100)   31,66  (max  50)   58,00  (max  75)   65,40  (max  75)   47,90  (max  75)   82,60  (max  100)   58,80  (max  75)   85,40  (max  100)   67,00  (max  75)   52,00  (max  75)  

Osalejate arv  

Keskmine tulemus  

Vabariigi keskmine  

9 12   77   2   -­‐   59   6   32   1   2   51  

71,00 57,50   68,28   83,00   -­‐   71,41   81,33   56,44   56,00   76,50   70,90  

62,20 55,70   62,40   66,50   53,10   72,00   68,10   61,00   69,80   77,40   63,40  

Riigieksamid 2012/2013.  õa       Eksam   Ajalugu   Bioloogia   Eesti  keel   Füüsika   Geograafia   Inglise  keel   Keemia   Matemaatika   Vene  keel   Saksa  keel   Ühiskonnaõpetus      

Tasemetööd 2012/2013.  õa     Eesti  keel  (3.  klass)  

Klass

Sooritajate arv  

Keskmine punktisumma  

3A 3B   3C  

23 24   24  

46,61 53,30   50,29  

Sooritusprotsent

Keskmine punktisumma   maakonnas  

Sooritus-­‐ protsent maakonnas  

83,22 78,30   83,80  

44,1

78,7

           

15    


Matemaatika (3.  klass)  

Klass

Sooritajate arv  

Keskmine punktisumma  

3A 3B   3C  

24 24   24  

48,45 36,88   47,54  

Sooritusprotsent

Keskmine punktisumma   maakonnas  

Sooritus-­‐ protsent maakonnas  

80,75 81,90   84,89  

46,4

77,3

Sooritus-­‐ protsent maakonnas  

Eesti  keel  (6.  klass)    

Klass

Sooritajate arv  

Keskmine punktisumma  

Sooritusprotsent

Keskmine punktisumma   maakonnas  

6A 6B   6C  

21 24   25  

55,86 56,13   59,28  

82,14 82,50   87,28  

54,5

80,1

Sooritus-­‐ protsent maakonnas   53,1  

        Matemaatika  (6.  klass)  

Klass

Sooritajate arv  

Keskmine punktisumma  

Sooritusprotsent

Keskmine punktisumma   maakonnas  

6A 6B   6C   6V  

22 22   25   5  

22,29 23,40   28,08   7,60  

50,65 53,27   63,84   17,40  

23,4

 

16  


I. Ringid     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Mikk Joorits-­‐  rahvastepall  4.  -­‐  5.  kl  P  ja  Jalgpall  4.  -­‐5.  kl  P             21   Ülle  Pihlasalu-­‐  ujumisring  2.c                 24     Eve  Mõttus  ja  Helle  Tuhkla-­‐  Tähelepanu,  Start               34   Eve  Mõttus  -­‐3.  ja  4.  kl  T  rahvastepall               25   Eve  Mõttus-­‐  õpetajate  võimlemine                 11   Andres  Veermäe  -­‐rahvastepall  2.kl               11   Andres  Veermäe-­‐  6.-­‐12.kl  üldkehaline,  jõutreening               11   Sirje  Kiviaru-­‐1.-­‐2.  kl  tütarlaste  üldkehaline,  treening  kergejõustiku  suunitlusega,  olümpiastart   18     Ulvi  Selezov-­‐  3.  ja  5.  Kl  õpioskuste  ring                 11   Andres  Pajo-­‐  1.  klassi  poiste    rahvastepall  (  T  ja  R    oma  kooli  võimlas  )         22   Andres  Pajo-­‐    6-­‐9  kl.  poiste  jalgpall                 13   Kaire  Pajanen-­‐  loodusringi  jätk    „Rakvere  Linna  looduskaunid  kohad“           16   Helle  Tuhkla-­‐    korvpall                   19   Heidi  Reisi-­‐Kunst    -­‐  joonistamine,  maalimine,  savitööd,  dekoratsioonid,  kompositsiooniõpetus  jne  18   Tiina  Kippel-­‐Karla  2  rühma                   14   Laura  Herm,  Mare  Murs,  Kadri  Trahv,  Kadri  Marksoo,  Tiina  Sirelpuu  loodusring  –  vaatlused,  uurimised,  projektid,   looduskool,  näitused,  viktoriinid                 38   -­‐ Hilja  Järv-­‐  E-­‐õpi  ring  3.a                     24   Kokku  55  ringitundi   Õpilasi  kooli  870,  erinevates  kooli  juures  tegutsevates  ringides  osales  330  õpilast,  so  37,9%  õpilastest  

II. Projektid  2012/2013     -­‐ Õpilasvahetus  sõpruskooldega  september  2012.   -­‐ Linnasisene  teema-­‐aasta  „Terves  kehas  terve  vaim“  projektid:  „Terviseks“  mess.   -­‐ Maakondlik  õpilasetlejate  konkurss.  Jaanuar  2013.  Toetaja  VIROL  (projektijuht  Mare  Paloots  ja  Maria  Kingsepp).   -­‐ Maakondlik  teatrifestival.  Aprill  2013.  Toetaja  VIROL  (projektijuht  Maria  Kingsepp).   -­‐ Mudilaskooride  festival  „1meel“.  Rahastaja  KULKA  (projektijuhid  Elo  Üleoja  ja  Maria  Kingsepp).   -­‐ Tuluõhtu  Bänditehnika  soetamiseks.   -­‐ Ettevõtlusteater.  Piret  Põld  koostöös  Tiina  Kippeliga.   -­‐ Keskkonnateemaliste  loengute  sari  (rahastab  KIK  +  omafinantseering).   -­‐ Õuesõpe  RRG  10.  ja  11.klasside  õpilastele  (rahastab  KIK  +  omafinantseering).   -­‐ Sept.  2012  -­‐  juuni  2013  "Keskkonnateemaliste  loengute  sari"  (rahastas  90%  KIK,  vastutaja  (allakirjutaja)  direktor,   projektijuht  Tiina  Sirelpuu).   -­‐ 10.  ja  11.  klasside  ühisprojekt,  muusikal  “See  ei  ole  kriis”.  Märts  2013.  Kokku  6  etendust  koolis  ja  maakonnas.   Juhendaja  Tiina  Kippel.   -­‐ Aprill  -­‐  juuni  2013  "Õuesõpe  RRG  õpilastele"  (rahastas  90%  KIK,  vastutaja  (allakirjutaja)  direktor,  projektijuht  Tiina   Sirelpuu).  

III. Näitused     -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

20.-­‐23. september  2012  metsateemaline  sügisnäitus  (Rakvere  kui  metsapealinn),     23.  september  ülekooliline  viktoriin  metsataimede  tundmisest.   1.-­‐15.  märts  2013  Pärnu  loodusmaja  rändnäitud  "Kutsumata  külalised"  (Pärnu  loodusmaja  projekti  rahastas  KIK)   19.  veebruar  -­‐  13.  märts  teema-­‐aasta  näitus  „Minu  inimene“.     Detsember  2012  jõulunäitus  „RRG  Õpetajate  mänguasjad“.     10.-­‐14.12.2012  Eesti  Arhitektuurikeskuse  Arhitektuuri  Huvikool  näitus.    

17    


IV.Teaduskoolis osalejad    

Teaduskool   Kokku  osales  teaduskoolis  6  õpilast.   1  õpilane  lõpetas  EMÜ  kursuse  "Sissejuhatus  loodusteaduslikku  mõtlemisse"  

Bioloogia õpikoda     6T  Tanel  Piirimäe,  Henri  Raus,  Kevin  Varzin   11R  Kerstin  Kõrre,  Martin  Ott,  Katariina  Reissaar,  Jane  Meriloo,  Ragne  Pärnamäe,  Keit  Reitel,  Raina  Oselin,  Gerda   Karman,  Helerin  Karing,  Gutnar  Leede,  Villiam  Põldma,  Ergo  Põdersalu   11M  Loona  Ljaš,  Sander  Karro   11T  Kelly  Kivirand   12M  Maria  Kuznetsova,  Katrin  Teetlok,  Kristin  Tärn,  Aliise  Randmaa.                                                                              

18  


12T klass     23  lõpetajat   TLÜ-­‐4   TÜ-­‐2   EMÜ-­‐1   Avalik-­‐õiguslikud  kõrgkoolid  kokku  7  /30.4%   Muud  kõrg-­‐ja  ametikoolid   Tartu  Kutsehariduskeskus-­‐3   Tallinna  Tehnikakõrgkool   Tallinna  Teeninduskool   Lääne-­‐Viru  rakenduskõrgkool-­‐1   Tallinna  Tervishoiu  kõrgkool  -­‐1   Muud  koolid  kokku  –  7  /  30,4   Kokku  edasi  õppima  14/  60,8  %   Tööl-­‐  9         Abituurium  kokku       77  lõpetajat     TTÜ  –  14   TÜ  -­‐  8   TLÜ  -­‐  8   SKA  –  5   EMÜ-­‐4   EMA-­‐1   Avalik-­‐õiguslikud  kõrgkkolid  kokku  40  /  52  %   Muud  kõrg-­‐ja  ametikoolid  –  18  /23,4%   Kokku  edasi  õppima  –  58  /  75,3%   Kaitsevägi  –  4   Tööl  –  16  /  20,8%     Põhikooli  lõpetajad   9A  klass  -­‐24  lõpetajat   RRG  -­‐18,    RAK-­‐  6     9T  klass  22  lõpetajat      RRG  -­‐  15,  RAK  -­‐  5,  REG-­‐  1,  Tallinna  Pelgulinna   Gümnaasium  –  1     9R  klass  –  25  lõpetajat   RRG-­‐  18,  RG  –  2,  VMG  –  1,  Tallinna  Reaalkool  -­‐  1,   Audentes  –  2,    Soome  Laimaanlukio-­‐1     Põhikool  kokku  –  71  lõpetajat  –  RRG  –  51/72%,  muud   gümnaasiumid  –  9/12,5%,  Ametikoolid-­‐  15,5%      

Lõpetajate käekäik  2013     12M  klass     29  lõpetajat   TTÜ  -­‐6   TÜ  -­‐2   TLÜ-­‐2   EMÜ-­‐2   SKA-­‐5   Avalik-­‐õiguslikud  kõrgkoolid  kokku  17  /58.6%   Muud  kõrg-­‐ja  ametikoolid     Tallinna  Ttenninduskool-­‐1   Tallinna  Tervishoiukõrgkool-­‐1   Tallinna  Tehnika  Kõrgkool-­‐2   Rakvere  Ametikool-­‐1   IT  kolledz1   Politseikool-­‐1   Tartu  Iluravi  Rahvusvaheline  kõrgkool-­‐1   Muud  koolid  kokku  8/27,5%   Kokku  edasi  õppima  25/  86,2%   Kaitsevägi-­‐1   Tööl-­‐3           12  RL  klass     25  lõpetajat   TTÜ  -­‐  8   TÜ  -­‐  4   TLÜ  -­‐2   EMA-­‐1   Avalikud  õiguslikud  kõrgkoolid  kokku  15/  60%   Muud  kõrg-­‐  ja  ametikoolid   Tallinna  Tervishoiu  kõrgkool-­‐3   Kokku  edasi  õppima  18  /72%   Kaitsevägi  3   Tööl  –  4                            

19    


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

2013 a  kevadel  lõpetajad   põhikool      

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

9A Kaile  Adusoo   Karmen  Aherma   Greete  Altrof   Kirill  Fjodorov   Maarion  Havi   Birgit  Joost   Agnes  Kaasik   Hellika  Kallaste   Karl  Laanemets   Marko  Meigas   Kelly  Mändlo   Sten  Eric  Nirgi   Kristiina  Reentalu   Johanna  Stina  Renser   Ken-­‐Kaupo  Saaver   Eleri  Salu   Birgit  Suursaar   Elina  Tahk   Oliver  Tiivas   Karl-­‐Kevin  Trilljärv   Melissa  Tugedam   Nele-­‐Triin  Undrest   Üllart-­‐Külvari  Uueni   Kert  Virunen  

Klassijuhataja: Heidi  Reisi    

9T 1. Madleen  Aasumäe   2. Maritta  Brõtki   3. Krister  Eek   4. Teele  Engaste   5. Randar  Ivanov   6. Grete  Alexandra  Kendaru   7. Kaisa  Kiriland   8. Martin  Kotter   9. Henrik  Lainvoo   10. Hannelore  Lehesalu   11. Karl-­‐Joosep  Leppik   12. Mirell  Matikainen   13. Kaarel  Mikkal   14. Kristiina  Männik   15. Ander  Pindus   16. Kertu  Proosa   17. Kristi  Roosi   18. Kristel  Roosväli   19. Ege  Siirak   20. Gevin  Šestak   21. Simon  Vainult   22. Oliver  Õis  

Klassijuhataja: Tiina  Kärmik    

9R 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Laura Liukkenen   Kaspar  Odraks   Evely  Pajula   Karl  Robert  Põlder   Martti  Reimal   Gloria  Reinula   Jaana  Ross   Hendrik  Sobi   Linda  Liis  Tanni   Laur  Teppan   Nele  Vaade   Robert  Viiber   Andry  Vildak  

Hedit Aaver   Sandra  Alas   Artur  Arhangelski   Celine  Aros   Hendrik  Inno   Richard  Kaiva   Anni  Kasikov   Kelly  Kesler   Helena  Kirs   Kristi  Kuhi   Anett  Lessuk   Gert  Liivaste  

Klassijuhataja: Argo  Kongi    

20  


gümnaasium   12M   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Thea Alliksoo   Reino  Altpere   Eva  Maria  Eevald   Egle  Helene  Ervin   Hendriko  Gävgänen   Eerika  Jakobi   Herdo  Kala   Sander  Karro   Armo  Karu   Martin  Korjus   Loona  Ljaš   Eliisa  Malm   Hanna-­‐Betty  Miltop   Jane  Napp   Kristine  Noodla   Kevin  Palmar   Marleen  Plõks   Martin  Põdersalu   Anett  Rannamets   Mehis  Rebane   Brit  Remiküll   Jaana  Saaber   Karl-­‐Martin  Saaver   Inna  Sammel   Diane  Sirelpuu   Ronald  Toome   Silver  Veskilt   Keijo  Õunapu   Martin  Õunapuu  

Klassijuhataja: Reeli  Rump     12T   1. Janno  Eigi   2. Joanna  Erm   3. Evelin  Hoel   4. Cärolin  Karing   5. Tairi  Kivaste   6. Kelly  Kivirand   7. Ingrid  Leichter   8. Triin  Lepp   9. Maris  Lepp   10. Gerda  Laura  Liiv   11. Teele  Lumila   12. Sandra  Meristu   13. Maris  Nakström   14. Kille  Nevolihhin   15. Karli-­‐Kristjan  Ojala   16. Heike  Pohla   17. Kelly  Rinne   18. Maria  Emma  Rist   19. Jaana  Rästas   20. Tõnis  Sestverk   21. Madis  Susi   22. Annika  Tamme   23. Maarit  Brit  Tanni   24. Britten  Torstenberg  

Klassijuhataja: Riina  Rohtung         12R   1. Alfred  Aasa   2. Merlin  Alaküla   3. Marleen  Allemann   4. Aleksandra  Jastremskaja   5. Reemet  Kampus   6. Helerin  Karing   7. Gerda  Karman   8. Ivar  Korkma   9. Kerli  Kustola      

Klassijuhataja Elle  Kohal    

21    

Kerstin Kõrre   Gutnar  Leede   Jane  Meriloo   Sander  Mitendorf   Raina  Oselin   Martin  Ott   Angelis  Palm   Roomet  Poom   Brita  Pruuel   Ergo  Põdersalu   Ragne  Pärnamäe   Katariina  Reissaar   Keit  Reitel   Andre  Remsel   Nele  Salak   Helena  Vanari  


Olümpiaadid 2012/2013    

Matemaatika 24.  novembril  2012  XIX  Virumaa  matemaatikavõistlus   noorem  aste  (8.-­‐9.  kl)   üldarvestuses  4.-­‐5.  koht,  Lääne-­‐Virumaal  1.  koht   Rainer  Bõkov               8R  klass       õpetaja  Liivo  Raudver   Renita  Rassmann           8R  klass       õpetaja  Liivo  Raudver   Linda  Liis  Tanni       9R    klass       õpetaja  Irene  Lasberg   Hendrik  Sobi           9R  klass       õpetaja  Irene  Lasberg     vanem  aste    (10.-­‐12.  kl)   üldarvestuses  9.  koht,  Lääne-­‐Virumaal  3.  koht   Kerli  Kustola               12R  klass     õpetaja  Eve  Kallaste   Gutnar  Leede             12R  klass     õpetaja  Eve  Kallaste   Aleksander  Aid       10R  klass     õpetaja  Irene  Lasberg   Joosep  Franz  Moorits  Alviste       11M  klass     õpetaja  Irene  Lasberg     5.  kl.  ja  6.  kl.    matemaatika  olümpiaad  koolivoor  18.  12  2012                                                                               5A    Sander  Jaguson   6A    Markus  Puusaar                Aimar  Kuiva                Sandra  Sooniste                Robin  Sapar                Marcus-­‐Henry  Margus                Tony  Tammiksaar                Tambet  Talv                                Anastasia  Musakko   5B    Martti  Pilli                Gregor  Artur  Urbas   6B    Erki  Kuhi                  Victoria  Kusma   5C    Siim  Hubert                Birgit  Säbel              Toomas  Kaljuvee  O`Brock                Aleksander  Kask   6C      Kerti  Bobõlski              Kadi  Liis  Kivi                Erik  Kaasik              Markus  Paales                Mona  Kiik              Andre  Randma                Rain  Leenpalu              Randar  Rikk                Hanna  Paaver                Kristjan  Tikerberi                Sandra  Salome  Ust                Sinea  Unus         Matemaatika  olümpiaadi  koolivoor  8.-­‐9.kl      29.11.2012   9R   1)  Hendrik  Inno   2)  Renita  Rasmann   2)  Anni  Kasikov   3)  Karl  Soosalu   3)  Anett  Lessuk   4)  Eleri  Etverk   4)  Karl  -­‐  Robert  Põlder   5)  Tanel  Kärvet   5)  Hendrik  Sobi   6)  Hendrik  Eerikson   6)  Linda-­‐Liis  Tanni   7)  Liisa  Püss       8R   8A   1)  Rainer  Bõkov   1)  Teele  Susi     Matemaatika  olümpiaadi  koolivoorus  osalejad  14.  12.12   7.  klass     Alise-­‐Valentine  Prits  7R     Katri  Kuhi  7R     Thea  Nigol  7R     Annegret  Reisi  7R     Teele  Kaljuvee  –  O’Brock  7R                                                                     Andra  Kask  7R     Kristofer  Veismann  7R                                                                                          

22  


Kaisa Kuusik  7R                                                                                                               Robin  Tamm  7T                                                                                                               Henri  Raus  7T     10.klass   Nele  Torm  10T   Rebeca  Lichtfeldt  10T   Aleksander  Aid  10R   Carolin  Kattel  10R   Kairit  Kruusimägi  10R   Rauno  Neito  10R   Merilin  Palmar  10R   Annamaria  Rennel  10R   Kaisa  Ristikivi  10R     11.  klass                                                                                                                                       Joosep  F  M  Alviste  11M                                                                                   Tõnis  Klaasmägi  11M                                                                                                 Matemaatikaolümpiaadi  piirkondlik  voor  19.01.2013   4.  klass   Lotta-­‐Lorette  Kalmaru     1.  koht       Karl  Aleksander  Kõlli     5.  koht       Carlis  Meiner       13.  koht       River  Palm       13.  koht       Laura  Kiik       19.  koht       Karmel  Õun       19.  koht         5.  klass   Robin  Sapar       2.  koht       Kadi-­‐Liis  Kivi       5.  koht       Markus  Paales               13.  koht       Siim  Hubert       18.  koht       Sinea  Unus       20.  koht           6.  klass   Kerti    Bobõlski       1.  koht       Markus  Puusaar       2.  koht       Mona  Kiik       8.  koht       Sandra  Sooniste       15.  koht         7.  klass   Katri  Kuhi       1.  koht       Teele  Kaljuvee-­‐O’Brock     8.  koht       Andra  Kask       10.  koht       Alise-­‐Valentine  Prits     11.  koht       Robin  Tamm       16.  koht       Thea  Nigol       18.  koht         8.  klass   Rainer  Bõkov       3.  koht       Renita  Rasmann       8.  koht         9.  klass   Linda  Liis  Tanni       1.  koht       Anni  Kasikov       2.  koht       Hendrik  Sobi       16.  koht      

Kairiin Lillepuu  11M                                                                                               Laura  Randver  11M                                                                                                   Merilin  Rauman  11M   Maileen  Remmelg  11M   Merili  Aaspalu  11R   Marie  Lugenberg  11R   Karin  Raudsalu  11R   Aliis  Allandi  11R   Martin  Flink  11R   Brenda  Lepp  11R   Rauno  Mullamaa  11R   Kelly  Paabut  11R     12.  klass   Gutnar  Leede  12R   Kerli  Kustola  12R   Merlin  Alaküla  12R   Armo  Karu  12M

õpetaja Lii  Liiskmann   õpetaja  Lii  Liiskmann   õpetaja  Kai  Eek   õpetaja  Kai  Eek   õpetaja  Marilin  Lamp   õpetaja  Marilin  Lamp   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Liivo  Raudver   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Liivo  Raudver   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Liivo  Raudver   õpetaja  Liivo  Raudver  

õpetaja Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg  

23    


Kristi Kuhi         21.  koht       Hendrik  Inno       27.  koht         10.  klass   Annemari  Rennel       4.  koht       Merlin  Palmar       4.  koht       Aleksander  Aid       7.  koht       Kaisa  Ristikivi       8.  koht       Rauno  Neito       10.  koht       Kairit  Kruusimägi       11.  koht         11.  klass   Merili  Aaspalu       1.  koht       Brenda  Lepp       5.  koht       Joosep  Franz  Moorits  Alviste  8.  koht         12.  klass   Gutnar  Leede       2.  koht       Kerli  Kustola         3.  koht       Armo  Karu       5.  koht       Merlin  Alaküla       9.  koht         Maakonna  “Nuputa”  võistlus  07.02.2013   5.-­‐6.  klass   1.  koht   Kerti    Bobõlski    6C     1.  koht  peastarvutamises   Markus  Puusaar  6A           Kadi-­‐Liis  Kivi    5C       1.  koht  peastarvutamises   Eva-­‐Margret  Videvik    5C             4.  koht     Mona  Kiik  6C             Rain  Leenpalu  6C             Siim  Hubert  5C             Markus  Paales    5C             7.  klass   2.  koht   Katri  Kuhi  7R       2.  koht  peastarvutamises   Andra  Kask  7R             Teele  Kaljuvee-­‐O’Brock  7R             5.  koht   Thea  Nigol  7R             Johannes  Pihlak  7R           Kristofer  Veismann  7R             „Nuputa“  võistluse  vabariiklik  finaal  27.04.2013   14.  koht   5.-­‐6.  klassi       Kadi  Liis  Kivi  5C             Sinea  Unus  5C             Kerti  Bobõlski  6C       7.  koht  peastarvutamises   Markus  Puusaar  6A              

24  

õpetaja Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg  

õpetajaIrene Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg   õpetaja  Irene  Lasberg  

õpetaja Tiina  Loodus   õpetaja  Tiina  Loodus   õpetaja  Irene  Lasberg  

õpetaja Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste  

õpetaja Eve  Kallaste   õpetaja  Liivo  Raudver   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare  

õpetaja Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare  

õpetaja Eve  Kallaste   õpetaja    Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Eve  Kallaste  

õpetaja Vivika  Saare   õpetaja  Vivika  Saare   õpetaja  Eve  Kallaste   õpetaja  Liivo  Raudver  


KÄNGURU -­‐  võistluse  tulemusi  saab  vaadata  aadressil  www.teaduskool.ut.ee/kanguru     Meie  kooli  paremad   Ekolier   336.  Tarmo  Randar  Viibur  3C  õpetaja  M.  Veskilt   Benjamin   27.  Kerti  Bobõlski  6C  õpetaja  E.  Kallaste   Kadett   371.  Katri  Kuhi  7R  õpetaja  E.  Kallaste   Junior   80.  Merlin  Palmar  10R  õpetaja  I.  Lasberg       Üle-­‐Eestilise  informaatikaviktoriini  KOBRAS    I  vooru  tulemused.     Benjamin  vanuserühm  (osalejaid  kokku  1147):   14.  koht  Johannes  Pihlak  7R   29.  koht  Katariina  Škurinski  7R   77.  koht  Marvin  Vihman  7R     Junior  vanuserühm  (osalejaid  910):   54.  koht  Merlin  Palmar  10R     õpetaja  Reeli  Rump    

Inglise keel   Maakonna  olümpiaad    08.12.12   10.  klass   Rauno  Neito       1.  koht     Aleksander  Aid       6.  koht     Martin  Vaagert       9.  koht       11.  klass   Joosep  Franz  Moorits  Alviste    2.-­‐4.  koht     Tristan  Veskilt       14.-­‐15.  koht   Regina  Mamedguseinova     14.-­‐15.  koht     12.  klass   Gutnar  Leede       3.-­‐  4.  koht   Annika  Tamme       5.  koht       Maakonna  olümpiaad    13.03.13   7.  klass   Teele  Kaljuvee-­‐O’Brock     5.  koht     Thea  Nigol       7.  koht     Alise-­‐Valentine  Prits     20.-­‐21.  koht     8.  klass   Hannes  Eiber       2.  koht       9.  klass   Karl  Robert  Põlder     2.  koht     Linda  Liis  Tanni       8.  koht     Kristi  Kuhi       10  koht      

   

õpetaja Veronika  Eek   õpetaja  Maie  Latt   õpetaja  Veronika  Eek  

   

õpetaja Maie  Latt   õpetaja  Veronika  Eek   õpetaja  Maie  Latt  

 

õpetaja Maie  Latt   õpetaja  Maie  Latt    

   

õpetaja Tiina  Kärmik   õpetaja  Tiina  Kärmik   õpetaja  Tuulikki  Raudver  

õpetaja Piret  Steinberg  

   

õpetaja Tuulikki  Raudver   õpetaja  Tuulikki  Raudver   õpetaja  Kai  Eek  

25    


Saksa keel   Piirkonna  voor    08.12.12   Merlin  Alaküla               4.  koht       õpetaja  Piret  Steinberg   Helering  Karing       5.  koht       õpetaja  Piret  Steinberg   Aleksandra  Jastremskaja     6.  koht       õpetaja  Piret  Steinberg   Carolin  Karing       7.  koht       õpetaja  Piret  Steinberg     Üleriigilisel  saksakeelsel  online-­‐viktoriinil  ,,50  aastat  Élysée  lepingust"   saavutasid  maksimumpunktid   10.  klassi  õpilased:  Janeli  Kontkar  ja  Maarja-­‐  Liis  Mägi     12.  klassi  õpilased:  Merlin  Alaküla,  Cärolin  Karing,  Sander  Mitendorf   Juhendaja:  Piret  Steinberg     Üleriigilisel  5-­‐ndal  e-­‐konkursil  "Eine  Fernsehsendung  für  Deutsch"   ("Telesaade  saksa  keelele")    gümnaasiumi  astmes     1.  koha  Dagne  Aaremäe  ja  Reino  Einmann  10.klass  saatega  "Deutsche  Dialekte"     3.  koha  Anett  Rannamets  12.  klass  saatega    "Mein  Berlin-­‐Buch".   Õpetaja  Piret  Steinberg     ESÕS  saksakeelses  online-­‐jõuluviktoriin  „Weihnachtsquiz“     pälvisid  maksimumpunktid:   Merlin  Alaküla     Cärolin  Karing   Henrik  Klammer   Pillemai  Pihlak   Artur  Arhangelski   Martti  Reimal   Juhendajad-­‐õpetajad  Piret  Steinberg  ja  Andra  Moor     Goethe  Instituudi  rahvusvaheline  muinasjutuvõistlus    võitjat  Merlin  Alaküla  12R  premeeriti  reisiga  kahele  Bremenisse.       Õpetaja  Piret  Steinberg     Rahvusvaheline  veebikonkurss  "Verliebt  in  Deutsch"  ("Armunud  saksa  keelde")   Anett  Rannamets  12M  osales  toreda  omaloomingulise  videoga     Õpetaja  Piret  Steinberg   Saksa  keel  helgetele  peadele     Saksa  keele  ja  loodusainete  lõimitud  üleriigilise  konkurss  16.04.2013    lõppvoorus    esines  edukalt  (tasuks  teadusreis  Saksamaale)   Aleksander  Aid  10R  õpetajad  Piret  Steinberg  ja  Laura  Herm     Võistlus  Keeleaeg          Viljandi  9.  aprillil  2013     lõppvoor     Liisa  Püss  8R       10.  koht       õpetaja  Piret  Steinberg     Üleriigiline  online-­‐viktoriin  "Kas  tunned  Baierimaad"   saavutasid  maksimumpunktid  Maritta  Brõtki  9T  ja  Dagne  Aaremäe  10R  klassist.   Õpetajad  Andra  Moor  ja  Piret  Steinberg     Maakondlik  saksa  keele  olümpiaad    05.  aprillil  2013   7.  klassi   Katariina  Škurinski     2.  koht         õpetaja  Andra  Moor      

26  


8. klass   Mihkel  Muldma       9.  klass   Anni  Kasikov        

7. koht    

õpetaja Liivi  Kulli  

2. koht    

õpetaja Andra  Moor  

õpetaja Kadri  Marksoo  

 

õpetaja Kadri  Marksoo   õpetaja  Kadri  Marksoo  

õpetaja Kadri  Marksoo  

õpetaja Kadri  Marksoo  

õpetaja Kadri  Marksoo  

õpetaja Kadri  Marksoo  

   

õpetaja Kadri  Marksoo   õpetaja  Kadri  Marksoo   õpetaja  Kadri  Marksoo  

Geograafia 2011/12  õppeaasta  piirkondlik  geograafiaolümpiaad   7.  klass   Alise-­‐Valentine  Prits     2.-­‐3.  koht                       15.  koht  vabariigis   Kaisa  Kärmik       6.  koht       Tanel  Piirimäe       15.  koht         8.  klass   Hannes  Eiber       2.  koht               11.  koht  vabariigis     9.  klass   Hendrik  Sobi       1.  koht               4.  koht  vabariigis   Anni  Kasikov       4.  koht               18.  koht  vabariigis   Anett  Lesuk       15.  koht         gümnaasium   Kairit  Kruusimägi       9.  koht       Rauno  Neito       10.  koht       Ronja-­‐Liis  Tamm       11.  koht        

Keemia Keemiaolümpiaadi  koolivoorust  osavõtjad  13.  destsembril  2012   8R     Hendrik  Eerikson   8T   Hannes  Eiber   Mattias  Laht   Sten  Küüsmaa   Sander  Kotter   Erlis  Liiva   Evelin  Dreifeldt   Renita  Rasmann   Alex  Viil   Eneli  Juuse     9R   Hendrik  Inno   Anni  Kasikov   Kairit  Kruusimägi   Kristi  Kuhi   Merlin  Palmar   Anett  Lessuk   Annamaria  Rennel   Karl  Robert  Põlder   Ronja  Liis  Tamm   Hendrik  Sobi   Eneli  Veedla   Linda  Liis  Tanni   10T       9A   Reino  Einmann   Hellika  Kallaste       11R   10R   Merili  Aaspalu   Aleksander  Aid   Marie  Lugenberg  

27    


Rauno Mullamaa   Gutnar  Leede     Ragne  Pärnamäe   12R   Helerin  Karing   Kerli  Kustola     Eesti  koolinoorte  60.  keemiaolümpiaadi  piirkonnavoor  12.01.2013   8.  klass   Hannes  Eiber         2.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Hendrik  Eerikson         6.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Renita  Rasmann         11.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Alex  Viil           20.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Erlis  Liiva           26.  koht       õpetaja  Mare  Murs     9.  klass   Hendrik  Sobi         1.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Kristi  Kuhi         3.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Karl  Robert  Põlder       16.-­‐18.  koht     õpetaja  Mare  Murs     10.  klass   Aleksander  Aid         3.-­‐4.  koht     õpetaja  Mare  Murs   Annamaria  Rennel       3.-­‐4.  koht     õpetaja  Mare  Murs   Rauno  Neito           7.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Eneli  Veedla           13.  koht       õpetaja  Mare  Murs     11.  klass   Rauno  Mullamaa         3.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Merili  Aaspalu           7.  koht       õpetaja  Mare  Murs     12.  koht   Kerli  Kustola         1.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Gutnar  Leede         2.  koht       õpetaja  Mare  Murs   Keit  Reitel         8.  koht       õpetaja  Mare  Murs     Keemiaviktoriin   9.  klass   1.  koht   Kristi  Kuhi   Anett  Lessuk   Hendrik  Sobi     Õpetaja  Mare  Murs    

Loodusõpetus loodusteaduste  olümpiaad     Hannes  Eiber  8R       piirkonnavoorus    2.  koht.  vabariiklikus  eksperimentaalvoorus    38.  koht   Üldarvestuses  (maakonnas  toimunud  teooriavoor  ja  eksperimentaalvoor  kokku)  36.  koht     Hendrik  Eerikson    8R       piirkonnavoorus  3.  koht  vabariiklikus  eksperimentaalvoorus  6.  koht,   üldarvestuses  (maakonnas  toimunud  teooriavoor  ja  eksperimentaalvoor  kokku)  12.  koht     Õpetajad    Mare  Murs,  Toivo  Reinsoo,  Tiina  Sirelpuu.      

28  


Füüsika Vabariiklik  füüsikavõistlus  “Kajakas”    12.12.2012   kohad  üldarvestuses   Samuel  Põldaru  319.  koht   8.  klass   Ronja  Liis  Tamm  325.  koht   Hannes  Eiber  244.  koht   Karl  Innelaur  350.  koht   Erlis  Liiva  317.  koht   Mirjam  Ojamaa  401.  koht   Hendrik  Eerikson  322.  koht   Aleksander  Aid  404.  koht   Alex  Viil  330.  koht       11.  klass   9.  klass   Martin  Promen  34.  koht   Henrik  Lainvoo  147.  koht   Jorma  Hiie  56.  koht   Kirill  Fjodorov  155.  koht   Roger  Pärtelsohn  86.koht   Martin  Kotter  278.  koht   Rauno  Mullamaa  169.  koht   Anni  Kasikov  358.  koht   Aliis  Allandi  344.  koht   Karl  Robert  Põlder  410.  koht   Aivo  Joost  352.  koht     Brenda  Lepp  365.koht   10.  klass     Siim  Anderson  2.  koht   12.  klass   Stanislav  Ivanov  27.  koht   Gutnar  Leede  119.  koht   Kairit  Kruusimägi  31.  koht   Katariina  Reissaar  154.  koht   Rauno  Neito  55.  koht   Reemet  Kampus  283.  koht   Andreas  Rebane  99.  koht   Brita  Pruuel  294.koht   Anni  Pent  182.  koht     Eesti  koolinoorte  60.  füüsikaolümpiaadi  piirkondlik  voor  26.01.2013   8.  klass     Hendrik  Eerikson       1.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Erlis  Liiva         5.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Hannes  Eiber         12.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Sander  Purgars       16.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo     9.  klass   Linda  Liis  Tanni       4.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Hendrik  Sobi       7.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Anni  Kasikov       9.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Karl-­‐  Joosep  Leppik     12.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Martin  Kotter       12.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo   Karl  Robert  Põlder     12.  koht       õpetaja  Toivo  Reinsoo     12.  klass   Gutnar  Leede           1.  koht       õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv   vabariigis   12  kl.  arvstuses  17.,  gümnaasiumi  osa  üldarvestuses  26.  koha  ja  teda  autasustati  TÜ  poolt  diplomiga   Kerli  Kustola         5.  koht       õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv   Katarina  Reissaar       6.  koht       õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv    

Ühiskonnaõpetus Piirkondlik  ühiskonnaõpetuse  olümpiaad  (elektrooniline,  osavõtjaid  üle  600)   gümnaasiumi  aste   Merlin  Alaküla           1.  koht         õpetaja  Elle  Kohal   vabariigis       3.  koht   Marleen  Allemann     2.  koht       õpetaja  Elle  Kohal   Reino  Altpere       10.  koht       õpetaja  Elle  Kohal   Heike  Pohla             õpetaja  Elle  Kohal   Maris  Lepp             õpetaja  Elle  Kohal  

29    


Karli-­‐Kristjan Ojala   Egle  Helene  Ervin     Kerli  Kustola     Triin  Lepp     Eliisa  Malm     Cärolin  Karing     Keit  Reitel     Kelly  Kivirand     Eerika  Jakobi     Annika  Tamme      

                 

                 

                 

                 

õpetaja Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal   õpetaja  Elle  Kohal  

Bioloogia Bioloogiaolümpiaadi  piirkonnavoor      02.02.  2013     7.klass   Elise  Poom     7.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu     Katariina  Škurinski  16.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu       9.klass   Hendrik  Sobi     1.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu   bioloogiaolümpiaadi  vabariiklikus  voorus  9.klassi  õpilaste  arvestuses  4.  ja  sai  II  järgu  diplomi.     Tiina  Birgit  Joost       5.  koht         õpetaja  Eda  Peinar   Anett  Lessuk     25.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu     10.klass   Samuel  Põldaru     2.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu   Martin  Vaagert         4.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu   Siim  Anderson       5.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu     11.klass   Rauno  Mullamaa     2.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu     12.klass   Helerin  Karing         4.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu   Helena  Vanari         6.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu   Ragne  Pärnamäe       7.  koht         õpetaja  Tiina  Sirelpuu    

Eesti keel   Eesti  emakeeleolümpiaadi    piirkonnavoor  09.02.2013   7.  klass   Eliise  Poom       8.  koht         Annegert  Reisi     9.-­‐10.  koht       Kaisa  Kärmik     17.  koht           10.  klass   Ronja  Liis  Tamm     9.  koht         Eneli  Veedla     15.  koht           11.  klass   Kairiin  Lillepuu     1.  koht               22.  koht  vabariigis   Brenda  Lepp     7.  koht         Martin  Promen     9.  koht            

õpetaja Krista  Sepp   õpetaja  Krista  Sepp   õpetaja  Krista  Sepp  

õpetaja Katrin  Remiküll   õpetaja  Katrin  Remiküll   õpetaja  Katrin  Remiküll   õpetaja  Katrin  Remiküll   õpetaja  Katrin  Remiküll  

30  


12. klass   Marleen  Allemann   1.  koht         õpetaja  Krista  Sepp   12.  koht  vabariigis   Inna  Sammel     6.-­‐7.  koht       õpetaja  Riina  Rohtung     Eesti  emakeeleolümpiaadi    piirkonnavoor  04.04.2013   5.  klass   Ragnar  Leppikus     16.-­‐17.  koht       õpetaja  Katrin  Remiküll   Kadi  Albrecht     20.-­‐21.  koht       õpetaja  Katrin  Remiküll   Tony  Tammiksaar     22.-­‐23.  koht       õpetaja  Riina  Rohtung   Aimar  Kuiva       26.  koht         õpetaja  Riina  Rohtung     6.  klass   Kerti  Bobõlski     8.-­‐11.  koht       õpetaja  Tiiu  Leet   Mona  Kiik     15.  koht         õpetaja  Tiiu  Leet     Maakonna  põhikoolide  kirjandivõistlus    "Kirjutaja  2013"     Noorem  rühm   ära  märgitud  tööd:   Teele  Kaljuvee-­‐O´Brock    7R         õpetaja  Krista  Sepp   Mona  Kiik    6C             õpetaja  Tiiu  Leet   Hanna  Paaver  6C             õperaja  Tiiu  Leet   Annegret  Reisi  7R             õpetaja  Krista  Sepp   osalesid:   Kerti  Bobõlski    6R             õpetaja  Tiiu  Leet   Erik  Kaasik    6C             õpetaja  Tiiu  Leet     Vanem  rühm   Maritta  Brõtki  9T             õpetaja  Riina  Rohtung   osales   Keidi  Kaasik    8T             õpetaja  Riina  Rohtung     Vene  keele  maakondliku  olümpiaad  16.02.2013     Eesti  peredest  õpilased:   Martin  Flink         2.    koht           õpetaja  Svetlana  Romov   Angelis  Palm       3.  koht         õpetaja  Reet  Sepp     Maakonna  käsitöö  ja  kodunduse  olümpiaad    07.  03.2013   käsitöö   Linda  Liis  Tanni  9R     2.  koht         õpetaja  Kadi  Inno   Renita  Rasmann  8R     5.  koht         õpetaja  Kadi  Inno   kodundus   Triin  Moisa  8T     1.  koht         õpetaja  Kadi  Inno       Maakonna  töö-­‐ja  tehnoloogiaõpetuse  konkurss  7.03  2013.a.     Kaur  Teiva       3.  koht         õpetaja  Aivar  Tammla   Tanel  Kärvet     5.  koht         õpetaja  Aivar  Tammla   Henri  Raus     11.  koht         õpetaja  Aivar  Tammla    

Sport Lääne-­‐Viru  6.-­‐9-­‐  klasside  poiste  esivõistlused  jalgpallis  25.09.2012  Rakveres   2.  koht   Artur  Arhangelski  9R   Robert  Viiber  9R   Martti  Reimal  9R   Kert  Virunen  9A   Kaspar  Odraks  9R   Randar  Ivanov  9T  

31    


Martin Kotter  9T   Ander  Pindus  9T   Kaarel  Mikkal  9T   Oliver  Õis  9T     Õpetaja  Andres  Pajo     Eesti  Koolispordi  Liidu  teatejooksu  meistrivõistlused  Tõrvas    3.  10.2012   1.  koht   Robin  Sapar   Marleen  Mölder   Mathias  Endre  Lind   Karmen  Kärvet   Lauri  Raus   Teele  Toom   Alex  Malm   Kadi  Albrecht   Martti  Pilli   Matilde-­‐Marie  Loorits   Martin  Moldau   Kaisa  Kuusik   Sander  Moldau   Maris  Martinson   Mihkel  Holzmann   Laura  Ong   Andre  Tammaru   Nele  Vaade   Felix  Verlin   Celine  Aros   Kaspar  Odraks   Eerika  Jakobi   Karl  Martin  Saaver   Marleen  Plõks   Taavi  Kilki   Tuule  Sireli  Mäe   Keijo  Õunapu   Egle  Helene  Ervin   Martin  Flink   Kille  Nevolihhin   Jennifer  Veismann     Eesti  Koolispordi  Liidu    6.-­‐9.kl.  korvpalli  MV      16.-­‐17.10.2012  Haapsalus   2.  koht   Artur  Arhangelski  9R   Karl  Soosalu  8R   Richard  Kaiva  9R   Kristofer  Veismann  7R   Kert  Virunen  9A   Erik  Kaasik  6R   Marko  Meigas  9A     Fred  Liivak  8A     Õpetaja  Andres  Pajo   Eesti  Koolispordi  Liidu  10.-­‐12  klassi  korvpallivõistluste  finaalturniir    9.-­‐10.10   1.  koht   Sander  Karro  12M   Hans  Keskülla  10T   Martin  Korjus  12M   Siim  Anderson  10R   Karl-­‐Martin  Saaver  12M   Roger  Pärtelsohn  11R   Keijo  Õunapu    12M     Martin  Õunapuu  12M   Õpetaja  Andres  Veermäe   Raimond  Tribuntsov  10M     Eesti  Koolispordi  Liidu  alagrupi  võistlus  „TÄHELEPANU,  START“      31.  10.2012   Helen  Holzmann  2B   Emili  Heidi  Rätsep  4B   Häli  Vahula  2C   Matthias-­‐Endre  Lind  4B                   Paula  Johanna  Susi  2C   Andris  Alaküla  4A                 Roman  Litvinov  2B   Aleks  Malm  4C                   Ramet  Markus  Adamson  2A   Liis  Laigu  5A                   Marcus  Roosaar  2A   Kadi-­‐Liis  Kivi  5C                   Romi-­‐Liis  Järv  3A                           Matilde-­‐Marie  Loorits  5C                 Kristin  Lepp  3B                   Jennifer  Veismann  5C       Aleksandra  Tiidemaa  3C                 Laura  Jaguson  5A             Erik  Andres  Raja  3C         Sander  Jaguson  5A                 Erko  Räiss  3C       Robin  Sapar  5A                 Robin  Madar  3A                                         Martti  Pilli  5B           Marleen  Mölder  4A                             Reena  Rikk  4C                   Õpetajad  Eve  Mõttus  ja  Helle  Tuhkla        

32  


Eesti Koolispordi  Liidu  piirkondlik  4.-­‐5.  klasside  rahvastepallivõistlus  6.  novembril  2012  Rakveres   2.  koht     Kristiine  Keren  Kotiesen  5A   Kadi-­‐Liis  Kivi  5C   Liis  Laigu  5A   Matilde-­‐Marie  Loorits  5C   Stiina-­‐Maris  Paulus  5A   Jennifer  Veismann  5C   Peppi  Sophia  Vehmanen  5A   Marie-­‐Helene  Saaver  4B     Õpetaja  Eve  Mõttus     1.  koht     3.  koht     Alo  Koppel  5A   Sander  Jaguson  5A   Aimar  Kuiva  5A   Rain  Lõhmus  5A   Sven  Reiu  5A   Alexander  Kask  5C   Tony  Tammiksaar  5A   Aaron  Kiik  5C   Ragnar  Leppikus  5C   Marcus  Lill  5B   Mart  Johannes  Pariis  5C   Mathias-­‐Endre  Lind  4B   Romet  Viiber  5C   Raido  Oolma  4B   Martti  Pilli  5B   Erki  Vent  5A                         Õpetaja  Mikk  Joorits     Eesti  Koolispordi  Liidu  piirkondlik  4.-­‐5.  klasside  rahvastepallivõistlus  15.  novembril  2012  Rakveres   1.  koht   Eesti  Koolispordi  Liidu  rahvastepall  finaalvõistlus    4.-­‐5.  kl    23.  novembril  2012  Viljandis   6.  koht   Romet  Viiber   Mart-­‐Johannes  Pariis   Ragnar  Leppikus   Tony  Tammiksaar   Alo  Koppel   Aimar  Kuiva   Sven  Reiu   Martti  Pilli     Õpetaja  Mikk  Joorits     Eesti  Koolispordi  Liidu  ja  Eesti  Korvpalliliidu  3x3  korvpalliturniir  Kundas  7.  11.2012   3.  koht   Martti  Pilli  5B   Mart  Johannes  Pariis  5C   Ragnar  Leppikus  5C     Õpetaja  Andres  Pajo     Maakonna  koolide  esivõistlus  korvpallis  10.-­‐12.  klassi  noormeestele  21.-­‐22.  11.2012   Hans  Keskülla  10T   Keijo  Õunapu  12M   Karl-­‐Martin  Saaver  12M   Roger  Pärtelsohn  11R   Siim  Anderson  10R   Martin  Korjus  12M   Sander  Karro  12M   Raimond  Tribuntsov  10M     Õpetaja  Andres  Veermäe     Eesti  Koolispordiliidu  4.-­‐5.  klasside  rahvastepallivõistluste  finaal  Viljandis    23.11.2012  

33    


7. koht   Liis  Laigu  5A   Kristiine  Keren  Kotiesen  5A   Stiina-­‐Maris  Paulus  5A   Peppi-­‐Sophia  Vehmanen  5A   Kadi-­‐Liis  Kivi  5A   Matilde-­‐Marie  Loorits  5A       Jennifer  Veismann  5A                         Marie-­‐Helene  Saaver  4A     Õpetaja  Eve  Mõttus     Ümberkooli  teatejooks    04.10.2012   1.  jooks   I  1C  klass   II  1B  klass  -­‐  sai  ka  kõige  stiilsemate  jooksjate  diplomi   III  1A  klass     2.jooks   I  8A  klass  -­‐  oma  vanusegrupi  esimene   II  8R  klass   III  7R  klass  -­‐  oma  vanusegrupi  esimene   IV  8T  klass   5.  6C  klass  -­‐  oma  vanusegrupi  esimene   6.  6A  klass   7.  7A  klass   8.  6B  klass  -­‐  väga  stiilse  jooksuga  klass.   9.  5A  klass  -­‐  oma  vanusegrupi  esimene   10.  5C  klass   11.  5B  klass   12.  7T  klass  -­‐  Kõige  stiilsema  jooksuga  klass.  Andsite  jooksule  värvi.     3.jooks   I  12M  klass-­‐  oma  vanusegrupi  esimene   II  9R  klass-­‐oma  vanusegrupi  esimene   III  9T  klass   IV  1R  klass-­‐  oma  vanusegrupi  esimene   5.  12R  klass   6.  9A  klass   7.  11M  klass-­‐  oma  vanusegrupi  esimene   8.  10M  klass   9.  10T  klass-­‐  Stiilsete  jooksjatega  klass.  Tegite  jooksu  värvilisemaks.   10.  11T  klass-­‐  Väga  stiilsete  jooksjatega  klass.  Olite  vaeva  näinud!   11.  12T  klass  -­‐  Kõige  stiilsemate  jooksjatega  klass.Plusspunktid  ka  tubli  fännklubi  eest.   12.  11T  klass  -­‐  Kõige  huvitavama  jooksustiiliga  klass.     4.jooks   I  4C  klass-­‐oma  vanusegrupi  esimene.  Väga  tubli  fännklubiga  klass.   II  4C  klass-­‐  Plusspunktid  poiste    stiilsete  mütside  eest!   III  4A  klass-­‐  Stiilsete  jooksjatega  klass.   IV  3C  klass-­‐  oma  vanusegrupi  esimene  .Väga  tubli  fännklubiga  klass.  Siltidega  oli  vaeva  nähtud!   5.  3A  klass   6.  3B  klass-­‐  Stiilsete  jooksjatega  klass.   7.  2B  klass-­‐  oma  vanusegrupi  esimene.  Stiilsete  jooksjatega  klass   8.  2A  klass   9.  2C  klass-­‐  Stiilsete  jooksjatega  klass.  Tegite  jooksu  värvilisemaks.      

34  


Eesti Koolispordi  Liidu  ujumisvõistlused  20.01.2013     3.  koht   Sven  Reiu  (lisaks  kolm  individuaalset  esikohta)   Jete  Eevald  (ka  üks  individuaalne  esikoht)   Triinu  Orgmets   Merili  Oks   Hanna-­‐Liisa  Lehtla   Renita  Rasmann,     Eleri  Etverk   Aleksandra  Musakko   Sander  Jaguson   Markus  Paales   Karl-­‐Aleksander  Kõlli     Toomas  Kaljuvee-­‐O´Brock   Marcus  Merimaa   Alex  Sooneste   Karl  Joosep  Einmann   Henrik  Lainvoo     Maakondlik  jalgpallivõistlus  29.01.2013   Voldemar  Johhannes  Rätsep  7R   Mario  Vool  7R   Kevin  Erik  Veilberg  7R   Kristofer  Veismann  7R   Oliver  Allikma  7R   Gregor  Väli  7R   Chris  Martin  7T   Robin  Tamm  7T     Õpetaja  Andres  Veermäe     Jalgpallivõistlused  14.02.2013   Madis  Mülla   Markus  Puusaar   Marcus-­‐Henry  Margus   Sander  Ivanov   Robert    Purje   Karl  Lugenberg     õpetaja    Andres    Pajo     Lääne-­‐Viru  meistrivõistlused  saalijalgpallis  1.-­‐5.  klass  poisid    08.02.2013   1.  koht   Sander  Jaguson  5A   Alo  Koppel  5A   Aimar  Kuiva  5A   Rain  Lõhmus  5A   Mart  Johannes  Pariis  5C   Sven  Reiu  5A   Tony  Tammiksaar  5A   Romet  Viiber  5C     Õpetaja    Mikk  Joorits     2.    koht   Matthias-­‐Endre  Lind  4B     River  Palm  4B   Lauri  Raus  4B  

35    


Dmitry Gerasimyuk  4C   Ander  Arand  4C   Nikita  Osetrov  4C   Indrek  Vaher  4C     Õpetaja  Andres  Veermäe       Kooli  suusavõistlused    22.02.2013   Tüdrukud   5.  klass   Elis  Lillmets  13.05     1.  koht   10.  klass   Eva  Margaret  Videvik  16.44   2.  koht   Kairit  Kruusimägi    14.14     1.  koht   Merili  Oks  17.44       3.  koht   Rebeca  Lichtfeldt      14.20     2.  koht     Annamaria  Renel      17.34     3.  koht   6.  klass     Elisabeth  Eiche  12.34     1.  koht   11.  klass   Nele  Vaarmets  16.30     2.  koht   Kaari  Muldma        13.06     1.  koht   Jete  Eevald  16.48       3.  koht   Merili  Aaspalu    15.00     2.  koht   Lisa  Lannusalu       3.  koht   Kristi  Traus    15.01     3.  koht       7.  klass   12.  klass   Andra  Kask  15.22       1.  koht   Angelis  Palm    10.27     1.  koht   Maris  Martinson  15.28     2.  koht   Egle  Helene  Ervin    11.44     2.  koht   Teele  Kaljuvee-­‐O’Brock     3.  koht   Brit  Remiküll        15.37     3.  koht       8.  klass   Poisid   Eleri  Etverk    12.33     1.  koht   11.  klass  Martin  Flink    18.36   1.  koht   Veronica  Ivanov        14.26     2.  koht   Jorma  Hiie    18.36       2.  koht   Kärt  Koppel      16.30     3.  koht   Siim  Vaade    20.04     3.  koht       9.  klass   12.  klass   Nele-­‐Triin  Undrest    16.55     1.  koht   Keijo  Õunapu    20.06     1.  koht   Kristi  Kuhi      17.24       2.  koht   Ronald  Toome    20.36     2.  koht   Anni  Kasikov          17.28     3.  koht   Madis  Susi    22.30       3.  koht     Ergo  Põdersalu    22.30     3.  koht     Maakonna  koolinoorte  suusatamise  meistrivõistlustel    12.03.2013   Meie    kool  üldkokkuvõttes  2.  koht.       Individuaalselt  saavutasid  parimaid  tulemusi:   Elis  Lillmets  5.  koht   PA  5  km      Martin  Žuravljov  1.  koh   Teatesuusatamises  olid  tublid:    Randar  Ivanov  5.  koht   PD  3x1km  5.  koht     Jorma  Hiie  7.  koht   Karl  Aleksander  Kõlli,  Rasmus  Remiküll,  Tõnis  Põld   PB  5km     TD  3x1km  3.  koht     Sten  Eric  Nirgi  2.    koht   Elis  Lillmets,  Moona  Aneth  Vihvler,  Eva  Margaret   PC  3km   Videvik   Robin  Nirgi  1.  koht   TA  3x2km  2.  koht     TA  3km     Egle  Helene  Ervin,  Kaari  Muldma,  Angelis  Palm   Angelis  Palm  1.  koht   PC  3x2km  4.  koht     TB  3km     Robin  Nirgi,  Kristofer  Veismann,  Argen  Int   Eleri  Etverk  4.  koht   PB  3X3km  5.  koht     TC  2km     Erlis  Liiva,  Mihkel  Muldma,  Sten  Eric  Nirgi   Elisabeth  Eiche  7.  koht   PA  3x5  km  1.  koht     TD  2km     Randar  Ivanov,  Jorma  Hiie,  Martin  Žuravljov           Eesti  Võrkpalli  Liit  ja  Eesti  Koolispordi  Liit  Võrkpalli  Miniliiga  Lääne-­‐Virumaa  turniir    

36  


poeglaste arvestuses  1.  koht   Tambet  Talv  6A   Romet  Viiber  5B   Markus  Puusaar  6A   Margo  Orav  6B   Germo  Kask  6A   Madis  Mülla  6A     Treener  Hendrik  Kurik       tütarlaste  arvestuses  1.  koht   Matilde  Marie  Loorits   Emma  -­‐  Stiina  Rohtla   Kristiine  Keren  Kotiesen   Peppi  -­‐  Sophia  Vehmanen   Liis  Laigu       Eesti  Võrkpalli  Liit  ja  Eesti  Koolispordi  Liit  Võrkpalli  Miniliiga  vabariiklik    turniir     poeglaste  arvestuses  3.  koht   Tambet  Talv  6A   Romet  Viiber  5A   Markus  Puusaar  6A   Margo  Orav  6B   Germo  Kask  6A   Madis  Mülla  6A   Tony  Tammiksaar  5A     Treener  Hendrik  Kurik     1.-­‐3.  klasside  maakondlikul  rahvastepallivõistlused       1.  koht     Carl-­‐Maiko  Meiner  2A   Markus  Mikenberg  3A   Alex  Petrenko  3B   Oliver  Pere  3C   Erik  Andres  Raja  3C   Robin  Ritari  3C   Romet  Ritari  3C   Jesper  Remsel  3C     Õpetaja  Andres  Veermäe     Algklasside  suusatamise  esivõistlusted       Romi  Liiv  3A             1.  koht     Eesti  Koolispordi  Liidu  rahvastepalli  piirkonnavõistlus  1.-­‐3.kl.       tüdrukud  1.  koht  maakonnas,  1.  koht    piirkondlikus  finaalis   Johandra-­‐Lisektt  Iljusin  3A   Aleksandra  Tiidemaa  3C   Romi-­‐Liis  Järv  3A     Elis  Küüsmaa  3A   õpetaja  Helle  Tuhkla   Emma-­‐Stiina  Rohtla  3A     Eliise  Aas  3B   poisid  3.  koht   Kristin  Lepp  3B   Carl-­‐Maiko  Meiner  2A   Maria  Paaver  3B   Markus  Mikenberg  3A  

37    


Alex Petrenko  3B   Robin  Ritari  3C   Oliver  Pere  3C   Romet  Ritari  3C   Erik  Andres  Raja  3C   Jesper  Remsel  3C     Õpetaja  Andres  Veermäe     “Tähelepanu,  start!”  poolfinaal    Viljandis  04.04.2013   8.  koht   Riin  Laigu  2A   Marie-­‐Helene  Saaver  4B                   Helen  Holzmann  2B   Reena  Rikk  4C                   Häli  Vahula    2C   Matthias  –Endre  Lind  4B                     Paula  Johanna  Susi  2C   Andris  Alaküla  4A                 Roman  Litvinov  2B   Aleks  Malm  4C                   Marcus  Roosaar  2A   Liis  Laigu  5A   Ilja  Beljanski  2C   Laura  Jaguson  5A                           Emma-­‐Stiina  Rohtla  3A                             Kadi-­‐Liis  Kivi  5C   Kristin  Lepp  3B   Matilde-­‐Marie  Loorits  5   Marko  Kuhi  3A   Martti  Pilli  5B               Erik  Andres  Raja  3C         Jennifer  Veismann  5C     Erko  Räiss  3C       Romet  Markus  Adamson  2A   Sander  Jaguson  5A   Rasmus  Remiküll  3B   Robin  Sapar  5A                   Elina  Vaher  4A   Marleen  Mölder  4A               Õpetajad  Helle  Tuhkla  ja  Eve  Mõttus     Lääne-­‐Virumaa  Spordiliit   Lääne-­‐Virumaa  6.-­‐9.  klasside  poiste  korvpalli  esivõistlused   2.  koht   Marko  Meigas  9A   Kert  Virunen  9A   Artur  Arhangelski  9R   Richard  Kaiva  9R   Fred  Liivak  8A   Karl  Soosalu  8R   Kevin  Puuleht  8A   Erik  Kaasik  6C     Õpetaja  Andres  Pajo     Lääne-­‐Virumaa  kuni  12.  klasside  noormeeste  meistrivõistlused  korvpallis  18.04.2013   1.koht   Sander  Karro   Raimond  Tribuntsov   Karl-­‐Martin  Saaver   Keijo  Õunapu   Martin  Õunapuu   Martin  Korjus   Siim  Anderson   Artur  Arhangelski   Roger  Pärtelsohn     Õpetaja  Andres  Veermäe        

38  


Lääne-­‐Virumaa meistrivõistlused  jalgpallis  1.-­‐5.  klassi  poistele  30.  aprillil  2013     1.  koht   Erik  Vent   Sander  Jaguson   Rain  Lõhmus   Alo  Koppel   Mart-­‐Johannes  Pariis   Aimar  Kuiva   Alexander  Kask   Tõnis  Põld   Andre  Randmaa Sven  Reiu     Õpetaja  Mikk  Joorits     3.  koht   Matthias-­‐Endre  Lind  4B   Lauri  Raus  4B   River  Palm  4B   Indrek  Vaher  4C   Dmitry  Gerasimyuk  4C   Nikita  Osetrov  4C   Jesper  Remsel  3C   Erling  Eding  3C   Erik  Andres  Raja  3C   Uku  Laht  3C   Õpetaja  Andres  Veermäe       Lääne-­‐Virumaa  noorte  kergejõustiku  gümnaasiumide,  keskkoolide  4-­‐  võistlus  14.05.2013   Tüdrukud  1999.-­‐2000  sündinus   koolide  arvestuses  1.  koht   Kaisa  Kuusik   Laura  Ong   Elisabeth  Eiche   Nele  Vaarmets   Maiann  Johanson   Johanna  Konso     Õpetaja  Sirje  Kiviaru     Poisid  2001.a  ja  hiljem  sündinud   koolide  arvestuses  1.  koht   Robin  Sapar   Tõnis  Põld   Aleks  Malm   Matthias-­‐Endre  Lind     Õpetaja  Mikk  Joorits     Poisid  1999.-­‐2001.a  sündinud   koolide  arvestuses    3.  koht   Mihkel  Holzmann   Vassili  Navalnõi   Erki  Kuhi   Henri  Raus     Õpetaja  Mikk  Joorits        

39    


Eesti Koolispordi  Liidu  6.-­‐12.  kl  kergejõustikuvõistluse  I  liiga  16.05.2013  Rakveres   võistkonlikus  arvestuses  1.  koht   6.-­‐7.  klass   Grete  Altrof   Maris  Martinson   Andre  Tammaru   Laura  Ong   Martin  Moldau   Maian  Johanson   Sander  Moldau   Kerttu  Kesler   Erlis  Liiva   Kaisa  Kuusik     Elisabeth  Eiche   10.-­‐12.  klass   Mihkel  Holzmann   Eerika  Jakobi   Robin  Tamm   Marleen  Plõks   Kristofer  Veismann   Tuule  Sireli  Mäe   Mario  Vool   Laura  Lannusalu   Robin  Sapar   Kerli  Kivimägi   Gervin  Põld   Egle  Helene  Ervin     Kille  Nevolihhin   8.-­‐9.  klass   Martin  Flink   Raili  Essaul   Gutnar  Leede   Veronica  Ivanov   Toomas  Keskküla   Eleri  Etverk   Taavi  Kilki   Nele  Triin  Undrest   Karl  Martin  Saaver   Celine  Aros   Keijo  Õunapu     Õpetajad  Sirje  Kiviaru,  Mikk  Joorits,  Andres  Veermäe     Lääne-­‐Virumaa  C-­‐  ja  D  vanuseklasside  murdmajooksu  meistrivõistlused    25.04.2013   keskkoolide/gümnaasiumide  arvestuses   1.  koht   Robin  Nirgi   Kaisa  Kuusik   Laura  Ong   Nele  Vaarmets   Elisabeth  Eiche   Tuuliki  Suder   Sander  Ivanov     Õpetaja  Sirje  Kiviaru     Lääne-­‐Virumaa  noorte  kergejõustiku  2013  a.  meistrivõistlused  23.05.2013   gümnaasiumide,  keskkoolide  arvestuses  1.  koht     vanuseklass  TJ     Laura  Ong   Gerda  Karman   Kaisa  Kuusik   Eerika  Jakobi   Johanna  Konso   Marleen  Plõks   Maiann  Johanson   Egle  Helene  Ervin   Kerttu  Kesler   Laura  Lannusalu   Elisabeth  Eiche   Kerli  Kivimägi   Lisa  Lannusalu     Raili  Essaul   Vanuseklass  TA     Tuule  Sireli  Mäe   vanuseklass  PJ       Celine  Aros   Keijo  Õunapu   Carolin  Kattel   Martin  Flink   Nele  Vaade   Karl  Martin  Saaver     Taavi  Kilki   Vanuseklass  TB       Gutnar  Leede   Maris  Martinson   Toomas  Keskküla   Veronica  Ivanov   Aleksander  Aid  

40  


vanuseklass PB     Andre  Tammaru   Martin  Moldau     Õpetajad  Sirke  Kiviaru,  Mikk  Joorits,  Andres  Veermäe    

Sander Moldau   Mihkel  Holzmann   Robin  Sapar   Mario  Vool  

Klassiväline tegevus   Kooli  “Sügisviktoriin”  28.09.2012   1.-­‐3.  klassid   I-­‐III  kohta  jäid  jagama  RRG  1B,  2A  ja  3B  -­‐  4,5  punktiga   IV  kohta  jäid  jagama  Põhikooli  3.klass  ja  RRG  3C  klass-­‐  4  punktiga     ülejäänud  punktid  jaotusid  nii:   3A  -­‐  3,5p   2C  -­‐  3,5p   1B  -­‐  3p   1A  -­‐  3p   1A  -­‐  3p   1A  -­‐  3p     4.-­‐6.  klassid   I  koht-­‐  Rakvere  Põhikool-­‐  14  punkti   II  koht-­‐  RRG    4C  -­‐  13  punkti   III  koht-­‐  6B  -­‐  10  punkti     ülejäänud  punktid  jaotusid  nii:   4B  -­‐  9punkti   4A  -­‐  5,5  punkti     7.-­‐9.  klassid   I  koht  –  8T  -­‐  13,5  punkti   II  koht  –  7R-­‐  13  punkti   III-­‐IV  koht  9R  ja  8R  -­‐  12,5  punkti     ülejäänud  punktid  jaotusid  nii:   8A  -­‐  10  punkti   7A  -­‐  3,5  punkti     10.-­‐12.  klassid   I  koht  -­‐  RG  11  klass-­‐  18,75  punkti   II  koht  -­‐  RRG  11R  klass-­‐  13,5  punkti     Korraldajad  õpetajad  Kadri  Marksoo  ja  Tiina  Sirelpuu  ning  11M  klass     Õpioskuste  vabariiklik  olümpiaad  19.  10.2012   7.  koht   Kerti  Bobõlski  6C     Mona  Kiik  6C   Hanna  Paaver  6C     Rain  Leenpalu  6C     Erik  Kaasik  6C     Juhendaja  Ulvi  Selezov     Maakondlik  etlemisvõistlus  15.10.2012   Lotta-­‐Lorette  Kalmaru    4C  kl      2.  koht    õpetaja  Lii  Liiskmann  

41    


Noorte Amatöörfilmifestivalil  NAFF  Tartus  26.  oktoobril  2012    võttis  osa  Anett  Rannamets  (12M)  lühifilmiga  "Eluvanne".   Film  tõi  festivalilt  koju  kolm  auhinda:  publiku  lemmik,  parim  montaaz  ja  I  koht.     Kokku  võistles  festivalil  29  filmi  üle  vabariigi.     Eesti  Koolispordi  Liidu  õpetajate  korvpallivõistlus  25.-­‐26.10.2012  Saaremaa  Ühisgümnaasiumis   I  liiga  5.  koht   Kadri  Marksoo   Heidi  Reisi   Helle  Tuhkla   Mikk  Joorits   Liivo  Raudver   Andres  Veermäe   Raivo  Tribuntsov     Lääne-­‐Virumaa  Koidulauliku  konkurss  23.11.  2012   Vanem  vanuserühm  10.-­‐12.  kl     3.  koht       Jekaterina  Moltšanova     Õpetaja  Riina    Rohtung     Osa  võtsid   Elsa-­‐Triin  Raidla  5C   Henrik  Lainvoo  9T     Beti  Alveri  nimeline  luuleteatrite  festival    “Tähetund”    23.-­‐24.11.2012  Jõgeval   Laureaat   “Viimast  korda  me  näeme  veel.”   Maarti  Brit  Tanni   Maria  Emma  Rist   Jaana  Rästas   Anett  Rannamets   Tõnis  Sestverk  –  parima  muusikalise  hetke  eest  eripreemia     Juhendaja  Anett  Rannamets     22.  rahvusvaheline  advendi-­‐  ja  jõulumuusika  festivalil  Prahas  30.11  ja  01.12   lastekooride  kategoorias  kulddiplom   Carlis  Meiner           Katri  Kuhi       Kadi-­‐  Liis  Kivi       Cleer  Lutter       Eva  Margaret  Videvik      Elisee  Eding       Maria  Forsel         Alise-­‐Valentine  Prits     Elisabeth  Forsel       Liina  Lippasaar       Karmen  Koov         Anastasia  Musakko     Elise  Poom         Victoria  Elizabeth  Piibemaa       Maris  Martinson       Erki  Kuhi         Mart    Johannes  Pariis       Kristiine  Keren  Kotiesen       Toomas  Kaljuvee-­‐O´Brock       Alex  Verlin           Sten-­‐  Markus  Rohtla       Felix  Verlin       Meelis  Oidsalu       Roman  Verlin       Veronica  Ivanov       Andre  Randmaa       Anni  Kärmik         Vassili  Navalnõi       Kaisa  Kärmik         Stiina-­‐  Maris  Paulus     Hellika  Kallaste       Rain  Leenpalu     Liisi  Lippasaar         Dirigent  Elo  Üleoja     Klaverisaatja  Piret  Villem      

42  

       

     


Kodanikupäeva raadioviktoriin  26.11.2012     novembril  tähistatakse  Eestis  kodanikupäeva.  Ajalooõpetajad  otsustasid  testida  5.-­‐12.  klassi  õpilaste  nutikust  ja   26.   valmistasid  ette  päevakohase  viktoriini.   Tulemused  seltskondade  järgi:   1.  Tublid  infohankijad,  nutitelefoni  ja  muude  abivahendite  kasutajad:   3A  ja  Järv-­‐noorim  osa  võtnud  klass  ja  õpetaja!  19p.   9T      20p.   12R    20p.   10R    20p.       2.    4.-­‐6.  klass:   1.  6B      15,5  p.   2.  6C      15  p.   3.  4C      12,5  p.   4.  5A      11,5  p.   5.  5A  2.grupp    11p.   6.  6A    9,5  p.   7.  5B  7p.   8.  6ABC    5,5p.       3.  7.-­‐9.  klass:   1.-­‐2.    7A    18,5  p.                      8T    18,5  p.   3.-­‐4.    8T    17,5  p.   Nimetu  klass  17,5  p.   5.  9R  16,5  p.   6.  9A  tüdrukud  14  p.   7.  7T  12  p.   8.  7A  9  p.       Gümnaasium:   1.  10T  19  p.   2.  12M  18,5  p.   3.  11T/11M  kitsas  matemaatika  17,  5p.   4.  11R  16,5  p.   5.  11  kl.  lai  matemaatika  14  p.   6.  10M  13,5  p.       Kokkuvõtte  tegi  õpetaja  Elle  Kohal     Seiklusmäng  "Vana  Toomase  mõistatus"  (Tallinnat  tutvustav  mäng)   3.  koht     võistkond  “Kaks  ja  Pool  Brünetti”  Anni  Kasikov,  Anett  Lessuk  ja  Kristi  Kuhi  9R     4.  rahvusvaheline  off-­‐road  filmide  festival  ,,Off  Road  Film  Festival  2013"  8  .12  Vilniuses.   Festivalil  võistles  16  filmi  viiest  riigist  (Venemaa,  Leedu,  Läti,  Eesti  ja  Poola)  kolmes  võistlusteema  kategoorias.   Jaanus  Lekk  saavutas  kategoorias  "Offroad  sport"  kolmanda  koha.     Õpilasleiutajate  riiklik  konkurss  2012   Aukiri  eduka  esinemise  eest  konkursil  oma  leiutisega:   Hendrik  Eerikson    8R    “Muutuv  mööbel”,  “Politsei  pult”  ja  “Tark  koolikott”   Erlis  Liiva    8R  „2x  PEN”   Kirill  Fjodorov  9A  „GPS  Kiiruslimiit”   Üllart-­‐Külvari  Uueni  9A  “Prilliklaaside  soojendaja”   Linda  Liis  Tanni  9R  “Mahlaimur”  ja    “Ökoloogiline  joogipudel”   Kaarel  Mikkal  9t  “Muretu  jalgpall”  ja  “Öö  läätsed”     Juhendaja  Toivo  Reinsoo  

43    


Tallinna Loomaaia  tänukiri  2B  õpilastele  Carlis  Meinerile    ja  Vailar  Sursule  tammetõrude  eest.     Ettevõtlusteatri  seminar  08.01.2013   Etendusega  on  seotud    meie  kooli  õpilased:   1.  Martin  Kotter   2.  Henrik  Lainvoo   3.  Kaarel  Mikkal   4.  Martti  Reimal   5.  Ege  Siirak   6.  Teele  Engaste   7.  Eveli  Pajula   8.  Kaisa  Kiriland   9.  Gevin  Sestak   10.  Ander  Pindus   11.  Grete  Aleksandra  Kendaru   12.  Kristina  Männik   13.  Jan  Lucas  Videvik   14.  Üllart  Külvari  Uueni   15.  Linda-­‐Liis  Tanni   16.  Mirjam-­‐Marleen  Kond     Eesti  Kooriühing  26.01.2013     Panuse  eest  kultuuriruumi  sai  aasta  koori  tiitli  kammerkoor  Solare,  mille  dirigent  Elo  Üleojale  anti  aasta  koorijuht-­‐ muusikaõpetaja  tiitel.  Elo  Üleoja  töötab  Rakvere  Reaalgümnaasiumis  muusikaõpetaja  ja  viie  koolikoori  dirigendina,   juhatab  kammerkoori  Solare,  Kirderanniku  koori  ja  meeskoori  Kaevur.     Eesti  Koolispordi  Liit     X  Spordimälumäng  “Bumerang”     koolivoor   I  Keijo  Õunapu  12M,  Karl-­‐Martin  Saaver  12R  48p.   II  Karl-­‐Joosep  Küngas,  Kaur  Raja  11M  35  p.   III  Loona  Ljaš,  Andre  Remsel  12R  32p.   4.  Margus  Kaljund,  Tarvi  Pärlin  11M  26p.   5.  Marleen  Plõks,  Erika  Jakobi  12M  24p.   6.  Kert  Virunen,  Karl  Laanemets  9A  22p.   7.  -­‐8.  Siim  Anderson,  Martin  Vaagert  10R  21p.   7.-­‐8.  Martin  Flink,  Taavi  Kilki  11R  21p.   9.  Artur  Arhangelski,  Martti  Reimal  9R  20p.   10.  Heike  Pohla,  Kille  Nevolihhin  12T  19p.   11.  Ragnar  Leppikus,  Aaron  Kiik  5C  18p.   12.  Fred  Liivak,  Kevin  Puuleht  8A  17p.   13.  Raimond  Tribuntsov,  Karl  Joonas  Lett  10M  16p.   14.  Robert  Viiber,  Kaspar  Odraks  9R  14p.   15.  Tambet  Talv,  Markus  Puusaar  6A  10p.   16.  Romet  Viiber,  Siim  Hubert  5C  6p.     Korraldaja  Andres  Veermäe     Eesti  Koolispordi  Liit     X  Spordimälumäng  “Bumerang”  Lääne-­‐Virumaa  koolide  võistlus    1.  koht   vabariiklik  finaal      7.  koht   Keijo  Õunapu   Karl  Saaver   Kaur  Raja   Karl-­‐Joosep  Küngas    

44  


Õpetaja Andres  Pajo     Lääne-­‐Virumaa  õpilasetlejate  konkurss    29.01.2013  RRG-­‐s   osales  21  õpilast  üheksast  koolist.     noorem  vanuseaste  4.-­‐6.  klass     Elsa  Triin  Raidla    5C    -­‐    juhendaja  Riina  Raidla      võitja   Elina  Vaher  4C  -­‐  juhendaja  Lii  Liiskmann   Ken  Püss  6C-­‐    juhendaja  Ulvi  Selezov   Erik  Kaasik  6C  -­‐  juhenda  Tiiu  Leet     keskmine  vanusaaste  7.-­‐9.  klass   Henrik  Lainvoo  9T  -­‐  juhendaja  Riina  Rohtung     vanem  vanusaaste  10.-­‐12.  klass   Jekaterina  Moltšanova  10T  -­‐  juhendajad  Riina  Rohtung  ja  Tiina  Kippel   Liina  Kanarbik  11M    -­‐  juhendaja  Katrin  Remiküll     9.  veebruaril  kuulutati  välja  Rakvere  Reaalgümnaasiumi  maakondliku  4.  stsenaariumikonkursi  tulemused.     I  grupp  -­‐  kuni  18  a.   I  k  -­‐  Jekaterina  Moltsanova;  10T,  auhinnaks  stsenaariumi  realiseerimine  filmiks  RRG  videostuudio  abiga.   II  k  -­‐  Anett  Rannamets,  12M   III  k  -­‐  Maria  Emma  Rist,  12T   IV  k  -­‐  Heike  Pohla,  12T   V  k  -­‐  Mare  Niilikse,  11T     II  grupp  -­‐  18-­‐30  a.   I  k  -­‐  Elise  Kumm,  RRG  vilistlane,  auhinnaks  stsenaariumi  realiseerimine   filmiks  RRG  videostuudio  abiga.   II  k  -­‐  Tõnis  Sestverk,  12T     *Grand  prix*  läks  Jekaterina  Moltsanovale  stsenaariumi  ".asI"  eest.   Rändauhinnaks  on  savikaamera.     Juhendaja  Jaanus  Lekk     Etluskonkursi  „Ellen  Niiduga  Midrimaal“  maakonnavoor       15.  02.  2013  Tapa  Gümnaasiumis   1.–  3.  klass   Kasper  Kalju  Kivi       3.  koht       õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Karmen  Parijõgi           õpetaja  Kaire  Pajanen   Romi  Liiv           õpetaja  Hilja  Järv     4.-­‐  6.  klass   Maarja  Põldma           õpetaja  Kai  Eek     Loomekonkurss  „Minu  inimene“   1.-­‐4.  klasside  kategooria     Maria  Forsel  3B       1.  koht       Juhendaja  Liis  Kilm   Arabella  Streljannõi  3B     2.  koht       Juhendaja  Liis  Kilm     5.-­‐7.  klasside  kategooria   Johanna  Konso  ja  Diandra  Kaasik  7T    2.  koht     Juhendaja  Heidi  Reisi   Annegret  Reisi  7R       3.  koht     Juhendaja  Heidi  Reisi     8.  -­‐12.  Klasside  kategooria   Kelly  Kivirand  12T  ,,Minu  inimese  mälestused"    1.  koht  

45    


Liisa Püss  8R,  ,,Areng"   2.  koht         Juhendaja  Heidi  Reisi   Mihkel  Muldma  8R         Juhendaja  Heidi  Reisi   Rando  Tomson    8R                             Publiku  lemmik     Juhendaja  Heidi  Reisi     Rahvusvaheline  metsaviktoriin  „Noored  Euroopa  metsades“  I  voor  06.03.  2013   7R  Alise-­‐Valentine  Prits,  Elise  Poom,  Katariina  Škurinski   8R  Hannes  Eiber,  Erlis  Liiva   9R  Anni  Kasikov,  Anett  Lessuk,  Kristi  Kuhi   9T  Krister  Eek   10R  Samuel  Põldaru,  Martin  Vaagert,  Siim  Anderson   10T  Jane  Liise  Nurk,  Anastasia  Gabrukevitsh,  Reino  Einmann   11T  Mare  Niilikse,  Regina  Mamedguseinova,  Rihard  Reissaar     Läbi  õppeaasta  toimus  maakondliku  loodusviktoriini  6  vooru  7.-­‐9.klasside  õpilaste  3-­‐liikmelistele  võistkondadele,   korraldas  SA  Roheline  Maakond.   Meilt  osales  3  võistkonda.     Kokkuvõttes  10.koht  Alise-­‐Valentine  Prits,  Elise  Poom,  Katarina  Škurinski  7R   13.  koht  Hannes  Eiber,  Erlis  Liiva,  Tanel  Kärvet  8R     14.  koht  Hendrik  Eerikson,  Renita  Rassmann,  Mari-­‐Ann  Ploompuu  8R       Eesti  Lastekirjanduse  Keskus  Kirjandusmäng  uuemast  lastekirjandusest   4.  koht  Lääne-­‐Virumaal     Lotta-­‐Loretta  Kalmaru  4C   Elina  Vaher  4C   Christina  Veinberg  4C     Õpetaja  Lii  Liiskmann     Viktoriini  „Noored  Euroopa  metsades“  Eesti  eelvoor     71.-­‐76.  Siim  Anderson,  Samuel  Põldaru,  Martin  Vaagert  10R   77.-­‐84.  Jane-­‐Liis  Nurk,  Anasatssia  Gabrukevitsh,  Reino  Einmann  10T   90.-­‐97.  Anni  Kasikov,  Kristi  Kuhi,  Karl  Robert  Põlder    9R   114.-­‐125.  Erlis  Liiva,  Hannes  Eiber  8R   136.-­‐140.  Regina  Mamedguseinova,  Rihard  Reissaar  11T,  Kristi  Roosi,  Maritta  Brõtki,  Krister  Eek    9T   149.-­‐150.  Alise-­‐Valentine  Prits,  Elise  Poom,  Katariina  Škurinski  7R     Virumaa  laste  2013.  aasta  luulevõistlus    „Tõesti  kõige  rohkem  vist  me  armastame  reisimist“     14.  märts  2013   4.-­‐5.  klasside  äramärgitud  luuletus  Simona  Vall  4B   juhendaja  õpetaja  Kai    Eek   4.-­‐5.  klasside  võitja  Marcus  Lill  5B       juhendaja  õpetaja  Ly    Heinpalu   6.-­‐7.  klasside  võitja    Sandra  Kaljula  6A       juhendaja  õpetaja  Ly  Heinpalu   8.-­‐9.  klasside  võitja    Maritta  Brõtki  9T       juhendaja  õpetaja  Riina  Rohtung.       Eesti  kooliteatrite  riigifestivali     Gümnaasiumiastme  riigifestival  12.-­‐14.04  Jõgeval   Sotsiaalse  julguse  ja  veenvuse  eripreemia   Protest  lavastusega  "  Kastis"   Näitlejad:  Tõnis  Sestverk  ja  Jane  Napp,  Kerli  Kustola.  Autor  ja  juhendaja  Anett  Rannamets     Saaremaa  miniteatrite  festival   GRAND-­‐PRIX  projekt    Protest  koosseisus  Tõnis  Sestverk,  Jane  Napp,  Kerli  Kustola  ja  Anett    Rannamets  (autor  ja   juhendaja)  lavastusega  „Kastis“,  Tõnis  Sestverk  –  parim  meesnäitleja,  Henrik  Lainvoo  -­‐  näitlejapreemia        

46  


Maakondlik Liivide  etluskonkurss      10.  04.  2013  Rakveres       Elsa  Triin  Raidla     3.    koht           õpetaja  Katrin  Remiküll   Dagne  Aaremäe           õpetaja  Kartin  Remiküll               õpetaja  Riina  Rohtung     Lääne-­‐Virumaa  liiklusviktoriin  2013   võistkondlikus  arvestuses  1.  koht   Mia  Pakkanen  3C   Oliver  Pere  3C   Killu-­‐Karoliine  Kiigemägi  3B   Nele-­‐Liis  Võhma  3B     Juhendaja  Marilin  Lamp     Õpioskuste  maakondlik  olümpiaad     3.  klass   Katre-­‐Kristiina  Kotiesen,  Melany  Virkala  8.  koht   Aleksandra  Tiidemaa,  Oliver  Pere  9.-­‐10.  koht   Marko  Kuhi,  Markus  Mikenberg  9.  koht     Juhendaja  Ulvi  Selezov       5.  klass   9.  koht   Kirke  Holm  5B   Anett  Kamarik  5B   Kadi  Albrecht  5C   Kadi  -­‐  Liis  Kivi  5C   Eva  Margaret  Videvik  5C     Juhendaja  Ulvi  Selezov     Vabariiklik  heategevuslik  koolibändide  konkurss   grand  prix  bänd  TULI.     Johannes  Pihlak,  Roman  Verlin,  Alex  Verlin,  Felix  Verlin     Üleriigilises  projektis  "Tere,  Kevad"  osalesid  4.  klasside  loodusharu  ja  5.  klasside  loodusharu.     Viktoriinis  oli  4.klass  kuni  4.klasside  arvestuses  48.  ja  5.klass  5.-­‐9.klasside  arvestuses  60.     Virtuaalne  käsitöönäitus  "Peipsist  Vilsandini".   1.  -­‐  3.  klassi  töid  oli  ülespandud  98,  millest  zürii  valis  6  lemmikut.  Elis  Küüsmaa  3A     Õpetaja  Hilja  Järv  

Filmiõpe 24.  novembril  2012  toimus  Tallinnas  X  rahvusvaheline  harrastusfilmidefestival  "Tallinn  2012".  Osales  137  filmi  18   riigist.   Filmid  jagunesid  kolme  gruppi:   A-­‐grupp  -­‐  kuni  20-­‐a  vanuste  autorite  filmid   B-­‐grupp  -­‐  filmiüliõplaste  filmid   C-­‐grupp  -­‐  kõigi  ülejäänud  autorite  filmid     Anett  Rannametsa  (12M)  lühimängufilm  "Eluvanne"  saavutas  A-­‐grupis  III  koha.     Juhendaja  Jaanus  Lekk  

47    


ReaaliTV ja  videostuudio     ReaaliTV  kanal:  www.youtube.com/reaalitv   RRG  filmiõppe  valiktööd:  www.vimeo.com/rrgvs    

Õpilaste arvamused  koolist  2013     T  (teater)  nagu  teguderohke   R  (reaal)  nagu  rõõmuküllane   M  (majandus)  nagu  mitmekülgne  –    sellised  on  olnud  ka  meie  kolm  aastat!   Kelly  Kivirand,  12.  T     Vastakaid  tundeid  täis  kooliaastad,  kus  alguses  eksisin  lihtsalt  koolimajja  ära,  ent  usun,  et  tulevikus  eksivad   needsamad  tunded  ja  koolimaja  hoopis  minu  mõtetesse.   Britten  Torstenberg,  12.  T     Mina  hindan  kõrgelt  vaimset  arengut  ja  gümnaasium  on  seda  tugevalt  soodustanud,  sest  kolme  aastaga  siin  on  minu   mõttemaailm  muutunud  selgemaks.   Gutnar  Leede,  12.  RL     Põhikooli  lõpus  mõtlesin,  et  gümnaasium  on  vist  päris  tore.  Praegu  mõtlen,  et  ei  olegi  nii  tore.  Mõne  aasta  pärast   leian,  et  gümnaasium  oli  väga  tore.   Ragne  Pärnamäe,  12.  RL     Kolme  aastaga  gümnaasiumis  sain  tulevikuks  põhjapanevaid  teadmisi,  mis  on  aluseks  eesolevatele  saavutustele.   Sellele  on  suuresti  kaasas  aidanud  suurepärane  koolikollektiiv.   Merlin  Alaküla,  12.  RL     Rakvere  Reaalgümnaasiumi  jään  ma  mäletama  kui  aktiivset  kooli.  Nende  aastate  jooksul  olen  ma  kogenud  rõõmsaid  ja   toredaid  hetki,  on  olnud  palju  võistlusi,  etendusi,  väljasõite.  Tundides  on  olnud  mõnus  keskkond,  õpetajad  on  olnud   alati  abivalmis,  vastutulelikud,  sõbralikud.  Klassikaaslased  on  toredad  olnud,  alati  oleme  kokku  hoidnud  ja  üksteist   aidanud,  klassis  tehti  seadus  „üks  kõigi  ja  kõik  ühe  eest“.     Arvan,  et  sellest  koolist  lahkun  hea  ja  tugeva  haridusega,  mis  kindlustab  mul  edasise  elu  ja  valikud.   Hendriko  Gävgänen,  12.  M     Mul  pole  elu  sees  nii  tore  olnud.   Herdo  Kala,  12.  M     Oi,  need  kolm  aastat  on  lõbusad  olnud.  Muidugi  on  olnud  mõningaid  tagasilangusi,  ent  need  käivad  kõik  vaid  asja   juurde.   Sain  ühe  asja  konkreetselt  selgeks  –  matemaatika  koduseid  ülesandeid  PEAB  lahendama!  Muud  nagu  ei  olegi  midagi,   mis  tähelepanu  pälvida  võiks.  Sõbrad  vast  mainiks  ära  –  39.  lend  on  unikaalne.  Te  ei  suuda  meid  üle  trumbata.  Me   jääme  kindlasti  kõigile  õpetajatele  meelde.  Ma  ei  hakka  õppimise  mula  ajama,  sest  see  on  koolis  käimise  puhul  „asjade   loomulik  külg“.     Hoidke  pea  püsti,  järelkasv!   Inna  Sammel,  12.  M     Siiamaani  elu  parimad  aastad.  Usun,  et  sain  sõpru  kogu  eluks,  vähemalt  loodan  seda.   Kevin  Palmar,  12.  M     Ma  loodan,  et  tulevik  on  sama  muretu  kui  kolm  aastat  siin  koolis.   Silver  Veskilt,  12.  M     Kolm  aastat  on  möödunud  märkamatult.  Need  kolm  aastat  olid  täis  naeru  ja  nalja,  mõningal  määral  ka  õppetööd.   Kooli  kokkutulekutel  on  kindlasti,  mida  meenutada.  Ärge  unustage  koorilaulu!  

48  


Mehis Rebane,  12.  M     Kui  ma  siia  kooli  10.  klassi  tulin,  võeti  mind  kohe  soojalt  vastu.  Rakvere  Reaalgümnaasium  on  turvaline  ja  sõbralik  kool,   kus  hoitakse  palju  ühte.  Meie  kooli  suur  pluss  on  see,  et  toimub  väga  vähe  kiusamist  ja  vägivalda  pole  kordagi  näinud.     Õpetajad  on  vastutulelikud  ja  mõistvad.  Kool  on  väga  aktiivne,  see  paneb  siinse  elu  keema.  Paljud  üritused  ja   ettevõtmised  teevad  meid  rohkem  ühtseks.  Kooli  tulles  on  mul  alati  hea  meel.  Ei  ole  midagi  ega  kedagi  karta.   Eva  Maria  Eevald,  12.  M     Aastal  2012  krooniti  Rakvere  Reaalgümnaasium  Eesti  parimaks  korvpallikooliks  gümnaasiumite  seas,  oli  au  olla  selle   võistkonna  kapten.  PS!  Kindlasti  tuleb  aastaraamatus  ära  mainida,  12M  klass  saavutas  majanduse  lõpueksamil  kooli   ajaloos  kõige  paremad  tulemused.  Martti  Marksoo  ütles,  et  viit  on  väga  raske  saada,  nelja  raske,  kolm  on  juba   paljudele  jõukohane  ning  kahe  jaoks  peab  ikka  täitsa  loll  olema.  Meie  aga  paugutasime  kuus  viit,  ühe  kolme  ja   hunnikutes  neljasid.   Sander  Karro,  12.  M     Peale  põhikooli  lõppu  mõtlesin  kohe,  et  tahan  minna  Rakvere  Reaalgümnaasiumisse,  sest  miski  tõmbas  mind  selle   kooli  poole.  Paljud  minu  sõbrad  ja  tuttavad  on  tulnud  sellest  koolist  ning  mulle  jäi  nende  juttudest  RRGst  ainult  hea  ja   positiivne  mulje.  Mulle  meeldib  siin  koolis,  sest  siin  toimub  palju  huvitavaid  üritusi,  mis  elavdavad  igapäevast  koolielu.   Siin  koolis  on  õpetajaid,  kes  on  igati  abivalmid  ja  sõbralikud  ning  nende  poole  saab  alati  pöörduda.     Loodan,  et  saan  lõpetada  selles  koolis  ning  rääkida  paari  aasta  pärast  sellest  koolielust  nii  mõndagi  head  ja  viin  siit   kaasa  head  mälestused  ja  sõbrad  ning  hea  hariduse.   Merilyn  Annimäe,  10.  M     Esimene  mõte,  mis  pähe  tuli,  oli,  et  see  kool  on  nii  suur  ja  ma  suudan  raudselt  ära  eksida,  kuid  nii  siiski  ei  juhtunud.   Teiseks,  kui  ma  esimesel  koolipäeval  oma  klassikaaslasi  nägin,  mõtlesin  KUHU  MA  TULNUD  OLEN?  Kuid  nüüd  on  asi     vastupidine  mul  on  hoopis  hea  meel,  et  ikka  majandusklassi  tulin  ning  üldse  RRGsse.     On  uhke  siin  koolis  õppida.   Kaisa-­‐Kairit  Kirsimaa,  10.  M     Mina  arvan,  et  RRG  on  tore  kool.  Käin  siin  koolis  rõõmuga.  Kõik  õpetajad  on  omamoodi  mõistvad  ning  toredad.   Martin  Steinburg,  10.  M     Mina  arvan,  et  RRG  on  tore  koht.  Käin  siin  koolis  rõõmuga  ning  saan  siin  hakkama.  Õpetajatega  saan  enamjaolt  hästi   läbi,  peale  mõne.  Muidu  täitsa  tore  ja  vägev  koht.  Eriti  vägev  on  see,  et  koolil  on  oma  TV.   Fred  Uduste,  10.  M     Meie  kool  on  üks  lõbus  koht.  Olen  siin  õppinud  peaaegu  kümme  aastat  ning  suudan  meenutada  vaid  positiivseid  seiku.   siin  toimub  lugematul  hulgal  üritusi.  Alates  võrkpalliturniirist  kuni  T-­‐särgipäevani  välja.  Õpetajad  ja  kaasõpilased  on   enamjaolt  väga  meeldivad  ning  olen  õnnelik,  saan  siin  koolis  õppida.   Ignas  Koit,  10.  RL     Kool  on  nagu  siga  kotis.  Enne  kotti  vaatamist  pole  teada,  mis  saladusi  see  tegelikult  hoiab.  Sellel  aastal  sain  ma  sea   asemel  aga  terve  kotitäie  kulda.  Suurepärane  kool,  südamlik  klass  ning  hoolivusega  rikastatud  atmosfäär.   Elagu  Rakvere  Reaalgümnaasium!   Aleksander  Aid,  10.  RL     Algselt  ma  väga  kahtlesin,  kas  tulen  siia  kooli.  Praegu  ma  ennast  mujal  enam  ette  ei  kujutaks.  Ma  olen  väga  õnnelik,  et   tegin  sellise  otsuse.  Mulle  väga  meeldib  mu  klass  ja  õpetajad  on  ka  head.  Kool  on  rõõmsavärviline  ja  see  muudab  ka   meeleolu  paremaks.  Kõigest  poole  aastaga  on  see  saanud  minu  kooliks,  meie  kooliks.   Kaisa  Ristikivi,  10.  RL     Rakvere  reaalgümnaasium  on  selline  veits  omapärane  kool.  Hästi  palju  on  koolis  üritusi.  Eriti  vahetunnis.   Koogimüümised,  esitlused  ja  veel  igasuguseid  asju.  Õpetajatest  90  %  on  toredad,  aga  ärme  seda  10%  ka  nüüd  päris   unusta.  Õpe  on  tegelikult  ikka  hästi  tugev.  Tase  on  kõrgeks  aetud.   Maarja-­‐Liis  Rüütel,  10.  RL     Rakvere  Reaalgümnaasium  meenutab  mulle  loomaaeda,  ma  pole  siin  veel  kaua  käinud,  aga  selline  mulje  on  jäänud.   Siin  on  lihtsalt  niivõrd  palju  ja  väga  erinevaid  inimesi.  

49    


Gerda Raam,  10.  T     Siin  koolis  viibitud  aeg  on  olnud  väga  meeldiv.  On  näha,  et  siin  õpivad  inimesed.  kellel  on  elus  kõrged  sihid  ja   eesmärgid  ning  nende  täitmiseks  on  see  sobiv  kool.  Mina  olen  väga  rõõmus  ja  ka  tänulik,  et  mul  on  võimalik  õppida   sellises  koolis  nagu  on  Rakvere  Reaalgümnaasium.   Margus  Christopher  Kalda,  10.  T     Tulin  Reaali  vene  koolist.  Täiesti  teisest  maailmast.  Kartsin,  et  niivõrd  suures  majas  kaotan  oma  isikupära.  Aga  juhtus   hoopis  teisiti,  sest  siin  kohtasin  ma  TÕELISI  inimesi.  Peaks  ka  mainima,  et  RRG  on  võimaluste  laegas,  sest  kogu  oma  elu   jooksul  ei  ole  ma  teinud  seda,  millega  ma  selles  koolis  hakkama  sain.   Jekaterina  Moltšanova,  10.  T     Meie  kool  on  väga  ilus.  seal  on  väga  paliu  inimesi.  koolis  käidakse  söömas,  õpimas,  trenni  tegemas  ja  igasugusi  asiu   tegemas.  aga  minu  arust  on  koolis  ka  õppida  väga  hea.  selle  pärast  tuldakse  kooli  ett  õppida.  koolis  on  minu  arust  väga   hea  olla.   Robin  Palmar,  1.  A     Meie  kool  on  vahva.  Seal  saab  õpida,  võimelda,  laulda,  joonistada  ja  suusadada.   Cathy  Kangro,  1.  A     Minu  meelest  on  see  kool  hea.  Siin  on  tore  õppida.  Ma  olen  saanud  palju  asju  teada.  Minu  lemmik  tund  on  kehaline  ja   eesti  keel   Mare  Parve,  1.  A     Meie  kool  on  väga  ilus  ja  siin  on  väga  lõbus.  Mulle  meeldib  oma  õpetaja.  Ja  mu  klassikaaslased  on  kaa  väga  toredad.   Cornelia  Vaide,  1.  A     Meie  kool  on  vahva.  Meie  koolis  on  he  söökla  seal  saab  alati  kõhu  täis.  Õpetajad  on  väga  head.  Meie  kool  on  väga  ilus.   Võimlad  on  ägetad.   Alexandra  Laanemägi,  1.  B     Meie  koolis  on  palju  sõpru.  Meie  kool  on  ilus.  Aulas  on  häid  etendusi.  Meie  koolis  saab  uusi  deadmisi.   Markel  Leemets,  1.  B       Meie  kool  on  väga  ilus.  Siin  on  väga  head  õpilased.  Selles  koolis  on  väga  head  õpetajad.  Siin  on  väga  hea  direktor.  Siin   koolis  on  minu  lemik  tund  loovus  tund.     Kirke  Kabonen,  1.  B     Meie  koolis  on  paliu  sõpru,  kool  on  suur,  Helen  on  hea  õpetaia,  sööklas  on  head  toitud,  klass  on  ilus,  aadrum  on  väga   väga  väga  ilus.   Agnete  Mänd,  1.  B     Kool  on  ilus,  tore,  suur.  Siin  on  toredad  lapsed  ja  õpetajad.  Heasöök  ja  üritused.  Staadjon  on  suur  mullesee  meelt.   Meje  õpetaja  on  dore.   Riin  Oolma,  1.  C     Minu  kool  on  tore.  siin  on  head  õppimised.  siin  on  lõbus.  Mille  meeldib  siin  koolis  see  on  suur  kool.  Siin  on  head   õpetajad.   Riko  Eiert,  1.  C     Minu  kool  on  suur  ja  ilus.  Minule  meeldib  koolis  käia.  Meie  koolis  on  suur  raamatugogu.  Koolis  saab  targags.  Koolis  on   huvitav.  Koolis  saab  midagi  uud  teada.     Anita  Kostp,  1.  C     Minu  kool  on  hea  kool.  Mulle  meeldib  koolis  väga  käia.  See  on  hea  koht.  Mulle  meeldib  kooli  hümn.  Õpetaja  ka.  Mulle   meeldivad  kooli  söögid.   Karmen  Elva,  1.  C  

50  


Rakvere Reaalgümnaasium     ©  RRG  2012    

51    

Profile for Rakvere Reaalgümnaasium

Aastaraamat 2013  

Aastaraamat 2013  

Advertisement