__MAIN_TEXT__

Page 1

   

 

R RRG aastaraamat   2011/12   1  


Siskukord:  

I Üldandmed  ................................................................................................................................  4   Kooli  visioon  ......................................................................................................................................................................................  4   Kooli  missioon  ...................................................................................................................................................................................  4   Kooli  põhiväärtused  .......................................................................................................................................................................  4   Kooli  peaeesmärk  ............................................................................................................................................................................  4   Kooli  sümboolika  .............................................................................................................................................................................  4   Lipp  ........................................................................................................................................................................................................  4   II  2010/2011  õppeaasta  ...............................................................................................................  5   Õppeaasta  ajaline  jaotus  ...............................................................................................................................................................  5   Trimestrid:  ..........................................................................................................................................................................................  5   hoolekogu  koosseis  .........................................................................................................................................................................  6   õpilasesinduse  koosseis  ................................................................................................................................................................  6   Kooli  töötajad  ....................................................................................................................................................................................  6   juhtkonna  koosseis  .........................................................................................................................................................................  6   õpetajad,  koolitöötajad  ..................................................................................................................................................................  7   õpetajate  jagunemine  kvalifikatsiooni  ja  vanuse  järgi  ....................................................................................................  9   Õppetöö  ......................................................................................................................................  9   Klassid  ja  klassijuhataja  ................................................................................................................................................................  9   Gümnaasiumi  õppekava  2011/2012.  õa  ............................................................................................................................  10   Õppeedukus  ....................................................................................................................................................................................  13   Põhikooli  lõpueksamid  2011/2012  ......................................................................................................................................  16   Riigieksamite  tulemused  2011/2012  ..................................................................................................................................  16   Tasemetööd  2011/2012  õppeaastal  ....................................................................................................................................  16   I.  Ringid  .....................................................................................................................................  17   II.  Projektid  2011/2012  ..............................................................................................................  18   III.  Näitused  ...............................................................................................................................  18   IV.Teaduskoolis  osalejad  ...........................................................................................................  18   Teaduskool  ......................................................................................................................................................................................  18   Bioloogia  õpikoda  .........................................................................................................................................................................  18   PK  ja  G  lõpetajad  2012  ...............................................................................................................  18   2012  a  kevadel  lõpetajad  ...........................................................................................................  19   põhikool  ............................................................................................................................................................................................  19   gümnaasium  ....................................................................................................................................................................................  20   Olümpiaadid  2011/2012  ............................................................................................................  21   Saksa  keel  .........................................................................................................................................................................................  21   Inglise  keele  maakonna  olümpiaad  ......................................................................................................................................  22   Vene  keel  ..........................................................................................................................................................................................  22   Informaatika  ...................................................................................................................................................................................  22   Loodusained  ....................................................................................................................................................................................  23   Ülemaailmne  keskkonnaprojekt  GLOBE  ............................................................................................................................  23   Keemia  ...............................................................................................................................................................................................  23   Geograafia  ........................................................................................................................................................................................  24   Matemaatika  ...................................................................................................................................................................................  24   Füüsika  ..............................................................................................................................................................................................  27   Bioloogia  ...........................................................................................................................................................................................  27   Emakeel  .............................................................................................................................................................................................  28   Muusika  .............................................................................................................................................................................................  28    

2


Ajalugu ...............................................................................................................................................................................................  29   Tehnoloogiaõpetus  ......................................................................................................................................................................  29   Käsitöö  ...............................................................................................................................................................................................  29   Filmiõpe  ............................................................................................................................................................................................  30  

Sport .........................................................................................................................................  30   Klassiväline  tegevus  ...................................................................................................................  37                                                                                                      

3  


I Üldandmed     Aadress:  Võidu  67,  44313  Rakvere   E-­‐post:  rrg@rrg.edu.ee   Koduleht:  www.rrg.ee    

Kooli visioon   Rakvere  reaalgümnaasium  (RRG)  on    professionaalse  töötajaskonna  ja  hea  mainega  õppeasutus,  kus  toetatakse   õppijate  individuaalset  arengut,  kujundatakse  eluks  vajalikke  teadmisi,  oskusi  ja  väärtushinnanguid.  RRG  on   jätkusuutlik,  uuendusmeelne,  turvaline  ja  keskkonnasõbralik  kool.    

Kooli missioon   Koolis  tehakse  pidevat  koostööd  selle  nimel,  et  iga  õpilane  saaks  võimetekohaselt  areneda  elus  toimetulevaks   kodanikuks,  kes  hoolib  iseendast,  kaasinimestest  ja  keskkonnast  ning  vastutab  oma  tegude  eest.      

Kooli põhiväärtused   Kooli  põhiväärtusteks  on  oma  kooli  tunne,  traditsioonide  austamine,  üksteisest  lugupidamine,  töö,  õppimise,  koostöö   ning  tervislike  ja  sportlike  eluviiside  väärtustamine.    

Kooli peaeesmärk   Reaalgümnaasiumi  peaeesmärgiks  on  mitmekülgselt  haritud  ja  üldinimlikke  väärtusi  kandva  isiksuse  kujundamine.    

Kooli sümboolika    

Lipp         Moto:  “Kui  mina  ei  põle,  kui  meie  ei  põle,  siis  pimedust  valguseks  muuta  ei  saa!            

4


Logo                            

Hümn   Viis:  Tiina  Kippel,  sõnad:  Mait  Joorits     Mu  tee  on  tuulterada  taeva  all.   Muu  hääl,  mu  silmad  lausa  põlevad.   Ma  näen  ja  läen  ehk  õigeks  jään,   kui  meeles  vahel  pean,  mis  siin  on  mulle  antud.   Ei  koolgi  eales  rohkem  saaks,   kui  algusesse  viia  neid,  kes  igatsevad  minna.   Jah,  jääb  veel  aastaid  astuda,  kui  tean,  mis  pean,  siis  läen.   Mu  sees  on  vägi,  sellest  tahan  hõisata  ja  tean,  et  jõuan   tagasi  kord  siia.        

Sõpruskoolid   Uusikaupunki  Lukio  (Soome)   Fr.  Schiller  gymnasium  (Preetz,  Saksamaa)      

II 2010/2011  õppeaasta  

Õppeaasta ajaline  jaotus  

-­‐ õpilaste  arv:  875   -­‐ õpetajaid:  69   -­‐  keskmine  õpilaste  arv  klassis:  25   -­‐ klassikomplektide  arv:  34   -­‐ koduklasse:  13   -­‐ ainekabinette:  36   -­‐ võimlaid:  2   -­‐ jõusaal   -­‐ kappidega  garderoob   -­‐ black  box  tüüpi  saal   -­‐ videostuudio                

2011/2012.  õppeaasta  koolivaheajad:     1)  sügisvaheaeg  22.  oktoober  2011.  a  kuni   30.  oktoober  2011.a;   2)  jõuluvaheaeg  23.  detsember  2011.  a  kuni  8.  jaanuar   2012.a;   3)  kevadvaheaeg  17.  märts  2012.  a  kuni  25.  märts   2012.a;   4)  suvevaheaeg  6.  juuni  2012.  a  kuni  31.august  2012.a.    

Trimestrid:   I  trimester  01.09.-­‐30.11   II  trimester  01.12-­‐28.02   III  trimester  01.03-­‐04.06  

5  


hoolekogu koosseis     1.

David Kaljuvee  O'Brock,  lastevanemate  esindaja,  esimees  

2.

Indrek Saar,  lastevanemate  esindaja,  aseesimees  

3.

Reeli Rump,  õpetajate  esindaja  

4.

Argo Kongi,  õpetajate  esindaja  

5.

Rainer Miltop,  koolipidaja  esindaja  

6.

Anu Kilki,  lastevanemate  ja  vilistlaste  esindaja  

7.

Martin Rist,  lastevanemate  esindaja  

8.

Piret Tamm,  lastevanemate  esindaja  

9.

Gunnar Kotiesen,  lastevanemate  esindaja  

10. Joonas Tartu,  toetav  organisatsioon   11. Katrin  Joselin,  linnavalitsuse  esindaja   12. Kristel  Murumaa,  õpilasesindise  esindaja    

õpilasesinduse koosseis   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Kerli Kustola  –  president   Liikmed:   Marie  Lugenberg  –  sekretär   Dagne  Aaremäe   Kristel  Murumaa   Markko  Etverk   Ronald  Järv   Loona  Ljaš   Kaari  Muldma   Johanna  Mäekivi   Merle  Nakström   Karin  Raudsalu   Anett  Rannamets   Jaana  Rästas  

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Sandra Rääk   Maarit  Brit  Tanni   Maili  Õun   Brit  Remiküll   Eliisa  Malm   Joanna  Erm   Inna  Sammel   Anett  Nirgi   Sander  Soots   Karita  Kruusing   Annika  Tamme   Kelly  Kivirand   Martin  Ott  

   

Kooli töötajad    

juhtkonna koosseis     Martti  Marksoo  -­‐  direktor   Mare  Paloots  –  sotsiaalpedagoog,   huvijuht   Maria  Kingsepp  -­‐  huvijuht      

Kalev Lasberg  -­‐  õppealajuhataja   Liivi  Bauer  -­‐  õppealajuhataja   Aime  Juuro  –  majandusjuhataja   Jaanus  Lekk  –  infojuht,  filmiõpe  

6


õpetajad, koolitöötajad     Jrk  nr  

Ees-­‐ ja  perekonnanimi   Amet  

1.     Urve  Allika  

õpetaja

13.10.1986

2.     Liivi  Bauer  

õppealajuhataja

28.08.1978

3.     Ülle  Bender  

õpetaja

01.09.1981

4.     Kai  Eek  

õpetaja

01.09.1993

5.     Veronika  Eek  

õpetaja

15.08.1997

6.     Ly  Heinpalu  

õpetaja

26.08.1993

7.     Imbi  Herm  

õpetaja

21.08.2003

8.     Kadi  Inno  

õpetaja

01.08.1986

9.     Mikk  Joorits  

õpetaja

01.09.2007

10. Hilja  Järv  

õpetaja

23.08.1993

11. Eve  Kallaste  

õpetaja

01.08.1978

12. Kaie  Kender  

logopeed

07.09.1993

13. Liis  Kilm  

õpetaja

16.08.2010

14. Maria  Kingsepp  

huvijuht

22.08.2011

15. Tiina  Kippel  

õpetaja

01.09.1996

16. Kaja  Kirss  

õpetaja

01.08.1977

17. Sirje  Kiviaru  

vanemõpetaja

01.09.1980

18. Elle  Kohal  

õpetaja

25.08.1994

19. Argo  Kongi  

õpetaja

01.09.2006

20. Angela  Kungla  

õpetaja

08.08.2007

21. Liivi  Kulli  

õpetaja

01.09.1991

22. Ülle  Kõiv  

vanemõpetaja

27.08.1979

23. Tiina  Kärmik  

õpetaja

17.08.2006

24. Irene  Lasberg  

õpetaja

01.08.1979

25. Kalev  Lasberg  

õppealajuhataja

01.08.1979

26. Maie  Latt  

õpetaja

01.08.1980

27. Kristin  Laur  

õpetaja

06.11.2006

28. Tiiu  Leet  

õpetaja

21.08.1995

29. Jaanus  Lekk  

infojuht

01.09.2007

30. Kairit  Lillepuu  

klassiõpetaja

22.08.2011

31. Riho  Mäe  

vanemõpetaja

16.03.2007

32. Eve  Mõttus  

õpetaja

01.09.1988

33. Kaire  Pajanen  

vanemõpetaja

11.02.2008

34. Andres  Pajo  

õpetaja

07.01.2000

35. Mare  Paloots  

huvijuht, sotsiaalpedagoog   01.09.1980  

7  

Tööle asumise  aeg  


36. Eda  Peinar  

õpetaja

01.09.1973

37. Ülle  Pihlasalu  

õpetaja

01.08.1981

38. Valve  Pärn  

õpetaja

08.01.1990

39. Toivo  Reinsoo  

vanemõpetaja

01.09.2009

40. Heidi  Reisi  

õpetaja

22.08.2007

41. Liivo  Raudver  

nooremõpetaja

21.08.2003

42. Tuulikki  Raudver  

õpetaja

21.08.2003

43. Katrin  Remiküll  

õpetaja

20.08.1987

44. Riina  Rohtung  

õpetaja

01.08.1976

45. Svetlana  Romov  

õpetaja

01.09.1976

46. Reeli  Rump  

õpetaja

01.09.2001

47. Vivika  Saare  

õpetaja

01.09.2011

48. Neidi  Saksman  

õpetaja

01.09.1973

49. Ulvi  Selezov  

raamatukoguhoidja

01.12.1982

50. Krista  Sepp  

õpetaja

01.08.1974

51. Reet  Sepp  

õpetaja

01.08.1981

52. Tiia  Sihvart  

raamatukoguhoidja

16.02.1981

53. Tiina  Sirelpuu  

vanemõpetaja

01.08.1984

54. Karin  Sirgmets  

õpetaja

21.08.2003

55. Piret  Steinberg  

õpetaja-­‐metoodik

26.08.1991

56. Aivar  Tammla  

õpetaja

04.11.1989

57. Kadri-­‐Ly  Trahv  

õpetaja-­‐metoodik

01.09.1979

58. Helle  Tuhkla  

õpetaja

01.09.1995

59. Andres  Veermäe  

õpetaja

01.09.1994

60. Margit  Veskilt  

õpetaja

01.09.1982

61. Elo  Üleoja  

õpetaja

22.08.2008

62. Maie  Aunapuu  

laborant

25.11.1997

63. Velda  Fedulova  

koristaja

01.12.2008

64. Aime  Juuro  

majandusjuhataja

22.11.1982

65. Mairi  Juuro-­‐Gulin  

laborant

01.09.2002

66. Elvi  Jürna  

koristaja

01.12.2008

67. Irina  Levin  

hoovikoristaja

15.06.2006

68. Raivo  Maasik  

remonditööline

15.09.1997

69. Elin  Nurk  

sekretär-­‐asjaajaja

18.11.1985

70. Mihkel  Orav  

valvur

02.02.2012

71. Veronika  Põldma  

valvur

03.09.2010

72. Tõnu  Saar  

elektrik

01.08.1996

8


73. Helve  Tali  

valvur

03.10.2005

74. Hilda  Tammoja  

koristaja

01.12.2008

75. Maret  Valk  

garderoobihoidja

07.06.2004

76. Genadi  Tolla  

remonditööline

01.08.2000

77. Ann  Toonikus  

koristaja

01.12.2008

   

õpetajate jagunemine  kvalifikatsiooni  ja   vanuse  järgi       • • • • •                    

erihariduseta pedagoog  -­‐  0  %   nooremõpetaja  –  1,5  %   õpetaja  –  86,5  %   vanemõpetaja  –  8,9  %   õpetaja-­‐metoodik  –  2,9  %  

Õppetöö  

Klassid ja  klassijuhataja     1A   1B   1C   2A   2B   2C   3A   3B   3C   4A   4B   4C   5A   5B   5C   6A   6R  

Kairit Lillepuu   Kairi  Pajanen   Ülle  Pihlasalu   Hilja  Järv   Liis  Kilm   Margit  Veskilt   Marilin  Lamp   Kai  Eek   Lii  Liiskmann   Ülle  Bender   Helen  Medar   Valve  Pärn   Angela  Kungla   Kaire  Pajanen   Ülle  Pihlasalu   Urve  Liivaste   Kadi  Inno  

6T 7A   7R   7T   8A   8R   8T   9R   9T   10R   10T   11M   11R   11T   12M   12R   12T  

9  

Krista Sepp   Tiina  Loodus   Ly  Heinpalu   Urve  Allika   Tiina  Kärmik   Heidi  Reisi   Argo  Kongi   Imbi  Herm   Piret  Steinberg   Katrin  Remiküll   Kaja  Kirss   Riina  Rohtung   Reeli  Rump   Elle  Kohal   Andra  Moor   Eve  Kallaste   Tiina  Kippel  


Gümnaasiumi õppekava  2011/2012.  õa    

Riiklikult kohustuslikud   kursused  

M

RL

T

Eesti keel  

6

6

6

6

Kirjandus

6

8

8

11

Inglise keel  

6

12

12

12

Saksa keel  

6

12

12

12

Vene keel  

6

9

9

9

Matemaatika

9

18

18

9

Geograafia

3

3

4

3

Bioloogia

4

4

5

4

Keemia

4

4

8

4

Füüsika

6

6

12

6

Ajalugu

7

9

8

9

Filosoofia

1

1

1

Ühiskonnaõpetus

2

2

2

2

Inimeseõpetus

1

1

1

1

Karjäärinõustamine

1

1

1

Muusika

3

3

3

3

Kunst

3

3

3

3

Kehaline kasvatus  

6

6

6

6

Informaatika

2

2

2

Majandusõpetus

5

Kultuurilugu

2

Videoõpetus

2

Draamaõpetus

6

72

72

72

72

Harust lähtuvad   valikkursused  

31/34

37/40

30/33

KOKKU

103/106

109/112

102/105

Valikkursused

C-­‐võõrkeel (rühma   moodustamisel)  

2

2

2

Joonestamine (valikaine)  

3

3

3

Kokku kohustuslikke   kursusi  

RRG õppekava  järgi  

10


I kooliaste    

I kooliaste  

1.

2.

3.

Eesti keel  

7

7

5

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

Matemaatika

3

4

5

Loodusõpetus

1

2

1

Inimeseõpetus

1

1

1

Muusika

2

2

2

Kunst ja  tööõpetus  

3

3

3

Kehaline kasvatus  

2

3

3

Loovus/matemaatika

1

1

Informaatika

1

20

23

25

1*

KOKKU Matemaatika/draamaõpetus/loodus           II  kooliaste    

II kooliaste  

4.

5.

6.

Eesti keel  

5

5

5

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

4

4

B-­‐võõrkeel (saksa  k.,  vene  k.)  

4

Matemaatika

5

5

5

Loodusõpetus

2

2

3

Ajalugu

1

2

Inimeseõpetus

1

1

Ühiskonnaõpetus

1

Muusika

2

1

1

Kunst

2

1

1

Tööõpetus

2

2

2

Kehaline kasvatus  

2

3

3

Informaatika

1

KOKKU

25

26

31

Matemaatika/draamaõpetus/loodus

1*

1  

1*

   

11  


III kooliaste    

III kooliaste  

7.

8.

9.

Eesti keel  

4

4

4

A-­‐võõrkeel (inglise  keel)  

4

4

4

B-­‐võõrkeel (saksa  k.,  vene  k.)  

3

3

3

Matemaatika

5

4

5

Loodusõpetus

2

Geograafia

2

2

2

Bioloogia

2

2

2

Keemia

2

2

Füüsika

2

2

Ajalugu

2

2

2

Inimeseõpetus

1

Ühiskonnaõpetus

1

1

Muusika

1

1

1

Kunst

1

1

1

Tööõpetus

2

2

1

Kehaline kasvatus  

2

2

2

KOKKU

31

32

33

Matemaatika/draamaõpetus

1*

1*

1

Informaatika

1*

                                       

12


Õppeedukus  

T 0   0   0   5   8  

K 0   0   0   12   15  

Kiituskirjaga lõpetanud   õpilased   P   T   K   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5   5   10   1   4   5  

8

4

12

3

8

24 24   22   24   25   25   24  

6 6   6   4   6   6   5  

7 11   9   6   8   4   5  

13 17   15   10   14   10   10  

0 0   2   5   0   3   0  

11

24

4

8

12

13

11

24

5

7

U. Liivaste   K.  Inno   K.  Sepp   T.  Loodus   L.  Heinpalu   U.  Allika   T.  Kärmik   H.  Reisi   A.  Kongi   I.  Herm   P.  Steinberg   K.  Marksoo   K.  Remiküll  

12 9   10   12   14   11   9   11   10   9   11   13   11  

10 15   11   10   10   12   15   14   12   20   18   11   12  

22 24   21   22   24   23   24   25   22   29   29   24   23  

1 3   3   1   9   4   0   5   1   2   0   0   1  

10.T

K. Kirss  

10

15

25

11.M

R. Rohtung  

15

15

11.R 11.T   12.M   12.R   12.T  

R. Rump   E.  Kohal   A.  Moor   E.  Kallaste   T.  Kippel  

9 4   12   23   5  

16 21   20   12   19  

P 13   11   13   12   11  

T 11   13   10   11   13  

K P   24   0   24   0   23   0   23   7   24   7  

2.C

M. Veskilt  

12

12

24

3.A 3.B   3.C   4.A   4.B   4.C   5.A  

M. Ojasaar   K.  Eek   L.  Liiskmann   Ü.  Bender   H.  Medar   V.  Pärn   L.  Raudver  

9 10   9   12   10   13   12  

15 14   13   12   15   12   12  

5.B

T. Leet  

13

5.C

T. Raudver  

6.A 6.R   6.T   7.A   7.R   7.T   8.A   8.R   8.T   9.R   9.T   10.M   10.R  

KLASS     1.A   1.B   1.C   2.A   2.B  

Õpilaste arv  

"4"-­‐"5"-­‐lised õpilased  

Klassijuhataja       K.  Lillepuu   K.  Pajanen   Ü.  Pihlasalu   H.  Järv   L.  Kilm  

Suvetööd

P 0   0   0   0   0  

T 0   0   0   0   0  

K 0   0   0   0   0  

P 0   0   0   0   0  

T 1   0   0   0   0  

K 1   0   0   0   0  

11

0

0

0

0

0

0

2 0   4   5   3   4   1  

2 0   6   10   3   7   1  

0 0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

2

3

5

0

0

0

0

0

0

5 4   3   1   4   7   5   7   3   4   3   0   3  

6 7   6   2   13   11   5   12   4   6   3   0   4  

0 0   1   0   1   0   0   1   0   1   0   0   1  

1 9   0   1   0   0   2   3   0   1   0   0   2  

1 9   1   1   1   0   2   4   0   2   0   0   3  

0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  

0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  

1 0   1   1   0   5   0   2   1   0   2   2   0  

1 0   1   1   0   0   0   0   1   0   0   1   2  

2 0   2   2   0   5   0   2   2   0   2   3   2  

0

0

0

0

0

0

3

1

4

3

0

3

30

0

0

0

0

1

1

1

0

1

4

1

5

25 25   32   35   24  

0 0   1   7   0  

0 0   5   7   1  

0 0   6   14   1  

0 0   0   0   0  

2 0   0   0   0  

2 0   0   0   0  

0 0   0   0   0  

0 2   0   0   1  

0 2   0   0   1  

3 0   0   0   0  

0 2   0   0   0  

3 2   0   0   0  

     

13  

Klassikursuse kordajad  


1.-­4. klass   0;  0%  

114; 40%  

"4"-­‐"5" Kiituskirjad  

                                                                                 

118; 41%  

"Keskmised"

54; 19%  

Kordajad

5.-­6. klass   0;  0%  

53; 38%  

69; 50%  

"4"-­‐"5" Kiituskirjad   17;  12%  

"Keskmised" Kordajad  

7.-­9. klass   2;  1%  

53; 31%   97;  58%  

"4"-­‐"5" 17;   10%  

14

Kiituskirjad "Keskmised"   Kordajad  


250       200         150       100         50       0                       Medalisaajaid  polnud.    

10.-­12. klass   2;  1%  

"4"-­‐"5" 234;  86%  

Kiituskirjad "Keskmised"   Kordajad  

KOOL kokku   234  

118

114

53 28   53   "4"-­‐"5"  

1.-­‐4. klass   5.-­‐6.  klass  

69 97  

54

7.-­‐9. klass  

17 8   17  

0 0   2   2  

Kiituskirjad "Keskmised"   Kordajad  

15  

8; 3%  

28; 10%  

10.-­‐12. klass  


Põhikooli lõpueksamid  2011/2012   Eksam   Eesti  keel   Matemaatika   Ajalugu   Inglise  keel   Bioloogia   Füüsika   Geograafia   Keemia   Vene  keel   Ühiskonnaõpetus  

Osalejate arv   58   58   2   16   1   1   3   3   4   28  

Keskmine t   ulemus   69,6   26,5   64,5   61,3   69,0   49,0   66,2   73,0   49,4   51,0  

Maakonna keskmine  

Keskmine tulemus   68,1   66,9   68,6   71,6   68,0   71,9   70,6   62,7   84,2   74,4   91,5  

Vabariigi keskmine   65,8   63,4   66,1   66,2   58,6   70,1   66,4   62,4   84,2   67,8   76,6  

68,2 29,2   38,8   60,3   52,4   69,7   53,3   75,1   57,7   52,0  

Riigieksamite  tulemused  2011/2012   Eksam   Ajalugu   Bioloogia   Eesti  keel   Füüsika   Geograafia   Inglise  keel   Keemia   Matemaatika   Vene  keel   Ühiskonnaõpetus   Saksa  keel  

Osalejate arv   16   14   92   9   68   70   11   47   5   56   2  

   

Tasemetööd 2011/2012  õppeaastal     3.  klassid  -­‐  eesti  keel     3  A  klass:  töö  sooritas  24  õpilast.  Keskmine  punktisumma  42.5,  sooritusprotsent  62.55     3  B  klass:  töö  sooritas24  õpilast.  Keskmine  punktisumma  53.3,  sooritusprotsent  78.3     3  C  klass:  töö  sooritas  22  õpilast.  Keskmine  punktisumma  54.8,  sooritusprotsent  80.6     3.  klassid  –  matemaatika     3  A  klass:  töö  sooritas  24  õpilast.  Keskmine  punktisumma  26.3,  sooritusprotsent  49.6    

16


3B klass:  töö  sooritas  24  õpilast.  Keskmine  punktisumma  36.8,  sooritusprotsent  81.9     3C  klass:  töö  sooritas  22  õpilast.  Keskmine  punktisumma  36.2,  sooritusprotsent  80.4     6.  klassid  –  eesti  keel     6  A  klass:  töö  sooritas  22  õpilast.  Keskmine  punktisumma  49.9,  sooritusprotsent  79.0     6T  klass:  töö  sooritas  21  õpilast.  Keskmine  punktisumma  51.6,  sooritusprotsent  82.0     6  R  klass:  töö  sooritas  24  õpilast.  Keskmine  punktisumma  55.3,  sooritusprotsent  87.8     6.  klassid  –  matemaatika     6  A  klass:  töö  sooritas  22  õpilast.  Keskmine  punktisumma  32.6,  sooritusprotsent  59.2     6  T  klass:  töö  sooritas  20  õpilast.  Keskmine  punktisumma  32.0,  sooritusprotsent  66.7     6  R  klass:  töö  sooritas  21  õpilast.  Keskmine  punktisumma  39.8,  sooritusprotsent  83.0     6.  klassid  –  inglise  keel     6  A  klass  I  rühm:  töö  sooritas  11  õpilast.  Keskmine  punktisumma  27.5,  sooritusprotsent  87.5     6A  klass  II  rühm:  töö  sooritas  11  õpilast.  Keskmine  punktisumma  28.0,  sooritusprotsent  88.0     6T  klass  I  rühm:  töö  sooritas  11  õpilast.  Keskmine  punktisumma  29.0,  sooritusprotsent  90.0     6T  klass  II  rühm:  töö  sooritas  10  õpilast.  Keskmine  punktisumma  29.0,  sooritusprotsent  89.0     6R  klass  I  rühm:  töö  sooritas  10  õpilast.  Keskmine  punktisumma  30.0,  sooritusprotsent  93.0     6  R  klass  II  rühm:  töö  sooritas  13  õpilast.  Keskmine  punktisumma  30.0,  sooritusprotsent  93.0            

I. Ringid     1.  Heidi  Reisi  –  Kunst  –  joonistamine,  maalimine,  savitööd,  dekoratsioonid,  kompositsiooniõpetus  jne.  Osalejaid  19.   2.  Mare  Murs,  Kadri  Trahv,  Kadri  Marksoo,  Tiina  Sirelpuu  –  Loodusring  –  vaatlused  uurimised,  projektid,  looduskool,   näitused,  viktoriinid.  Osalejaid  55.   3.  Ulvi  Selezov  -­‐  Kirjanduse  ja  õpioskuste  ring  3.  kl  ja  5.  kl.  Osalejaid  13.   4.  Kaire  Pajanen  -­‐Keskkonna  avastamine  (õhk,  vesi,  liikumine,  tuul  jne)  1.  kl  õpilastele.  Osalejaid  14.   5.  Sirje  Kiviaru  -­‐  4.  –  6.  kl  kergejõustik  T.  Osalejaid  16.   6.  Mikk  Joorits  -­‐  Rahvastepall  3.  -­‐  4.  kl  P.  Osalejaid  18.   7.  Mikk  Joorits  -­‐  Jalgpall  3.  -­‐4.  kl  P.  Osalejaid  18.   8.  Andres  Pajo  -­‐  Jalgpall  7.  –  8.  kl  P.  Osalejaid  10.   9.  Andres  Pajo  -­‐  Jalgpall  5.  –  6.  kl  P.  Osalejaid  10.   10.  Eve  Mõttus  ja  Helle  Tuhkla  -­‐  Tähelepanu,  start.  Osalejaid  35.   11.  Eve  Mõttus-­‐  Rahvastepall  3.  ja  4.  kl  T.  Osalejaid  23.   12.  Eve  Mõttus-­‐  Õpetajate  võimlemine.  Osalejaid  11.   13.  Helle  Tuhkla-­‐  Korvpall  T.  Osalejaid  20.   14.  Tiina  Kippel-­‐  Karla  noortestuudio.  Osalejaid  14.   15.  Tiina  Kippel-­‐  Karla  põhitrupp.  Osalejaid  11.  

17  


Õpilasi kooli  873,  erinevates  kooli  juures  tegutsevates  ringides  osales  287  õpilast,  so  32,8%  õpilastest  

II. Projektid  2011/2012     1.  Advendialguse  salongiõhtu.  Detsember  2011.  Toetaja  Rakvere  linnavalitsus.  (projektijuht  Mare  Paloots).   2.  Projektikonkurss  jalgrattaõppe  vigursõiduelementide  komplekti  soetamiseks,  kevad  2012.  Toetab  Maanteeamet  ida   regioon  (projektijuht  Marilin  Ojasaar).   3.  Maakondlik  õpilasetlejate  konkurss.  Jaanuar  2012.  Toetaja  VIROL(projektijuht  Mare  Paloots).   4.  Maakondlik  9.  Klasside  tantsuvõistlus  “Step  Up  IX”  .  Märts  2012.  Toetajad  VIROL  ja  Eesti  Kultuurkapital  (projektijuht   Maria  Kingsepp).   5.  Algklasside  liiklusohutusalane  koolitus  Aseri  Autokeskuses.  Juuni-­‐oktoober  2011.  Toetaja  Maanteeamet   (projektijuht  Marilin  Ojasaar)   6.  Keskkonnateemaliste  loengute  sari  (rahastab  KIK  +  omafinantseering)   7.  Õuesõpe  RRG  10.  ja  11.klasside  õpilastele  (rahastab  KIK  +  omafinantseering)   8.  Rakvere  Reaalgümnaasiumi  Moeturg.  Toetaja  NAF.  (projektijuht  ÕE  president  Kerli  Kustola)    

III. Näitused     1.Keskkonnaameti  rändnäitus  „Hoia,  mida  armastad”  21.-­‐25  november  2011  aatriumis  

IV.Teaduskoolis osalejad    

Teaduskool   Anna  Bilmaijer  Eesti  meditsiin  -­‐  ajalugu  ja  tänapäev   Helerin  Karing  Anatoomia  ja  füsioloogia   Maria  Kuznetsova  Anatoomia  ja  füsioloogia   Kerstin  Kõrre  Rakubioloogia  ja  biokeemia   Kerstin  Kõrre  Anatoomia  ja  füsioloogia   Raina  Oselin  Eesti  meditsiin  -­‐  ajalugu  ja  tänapäev    

Bioloogia õpikoda     6T  Tanel  Piirimäe,  Henri  Raus,  Kevin  Varzin   11R  Kerstin  Kõrre,  Martin  Ott,  Katariina  Reissaar,  Jane   Meriloo,  Ragne  Pärnamäe,  Keit  Reitel,  Raina  Oselin,   Gerda  Karman,  Helerin  Karing,  Gutnar  Leede,  Villiam   Põldma,  Ergo  Põdersalu   11M  Loona  Ljaš,  Sander  Karro   11T  Kelly  Kivirand   12M  Maria  Kuznetsova,  Katrin  Teetlok,  Kristin  Tärn,  Aliise  Randmaa.     TLÜ-­‐  5   EMÜ-­‐  3   EKA  –  1   Eesti  Lennuakadeemia  –  1   Gümnaasium     12RL  klass  –  35  lõpetajat     TTÜ  –  16     TÜ  –  7  

PK ja  G  lõpetajad  2012  

18


Avalik-­‐õiguslikud kõrgkoolid  –  33  ehk  94,2%   Muud  kõrgkoolid   Tallinna  tehnikakõrgkool-­‐  1   Tallinna  tervishoikõrgkool  –  1   Õpingute  jätkamine  –  100%     12  M  klass  –  31  lõpetajat   TTÜ  –  5   EMÜ  –  6   TLÜ  –  3   TÜ  –  2   SKA  –  1   TTÜ  Virumaa  Kolledž  –  1   TLÜ  Rakvere  kolledž  -­‐  1   Avalik-­‐õiguslikud  kõrgkoolid  –  19  -­‐  61,3%   Muud  kõrgkoolid   Euroülikool   Lääne-­‐Viru  Rakenduskõrgkool  –  3   Tln  Tervishoiukõrgkool  –  1   Tln  Majanduskool  –  1   Tln  Tehnikakõrgkool  –  2   Välismaa  kõrgkoolid  –  2   Jätkas  õpinguid  28  –  90,3  %   Tööl  –  3     12TF  klass  –  23  lõpetajat   TLÜ  –  5   TTÜ  -­‐2   TÜ  –  2   EMÜ-­‐1   SKA  –  1   TLÜ  Rakvere  Kolledž  –  2   Avalik-­‐õiguslikud  Kõrgkoolid  –  13  –  56,5%   Muud  kõrgkoolid     Tln  Tervishoiukõrgkool  –  1   Eesti  Hotellinduse  ja  Turismi  Kõrgkool  –  1   Lääne-­‐  Viru  Rakenduskõrgkool  –  1   Jätkas  õpinguid    16  –  69,5%          

Välismaal –  2   Ajateenistuses  –  2   Tööl  -­‐3     Kokku  abituurium  2012  –  89  lõpetajat     TTÜ  –  23   TLÜ  –  13   TÜ  –  11   EMÜ  –  10   SKA  –  2   EKA  –  1   ELA  –  1   TLÜ  Rakvere  Kolledž  –  3   TTÜ  –  Virumaa  Kolledž  –  1   Avalik-­‐õiguslikud  kõrgkoolid  –  65  -­‐  73%   Muud  kõrgkoolid  –  14    15,7%   Jätkas  õpinguid  –  79  –  88,8%   Tööl  –  6   Ajateenistus  -­‐2   Välismaal  –  2   Põhikooli  lõpetajad        9  R  klass  –  29-­‐  lõpetajat     RRG  –  21  –  72%   REG  –  5  –  17,3  %   RAK  –  2   Tartu  Kivilinna  G  –  1     9T  klass  –  28  lõpetajat     RRG  –  17  –  60,7%   RAK-­‐  9  –  32,1%   REG  –  1   Tallinna  Liivalaia  G  –  1     Kokku  Põhikool  –  57  lõpetajat       RRG  –  38  –  66,6%   RAK  –  11  –  19,2%   REG  –  6  –  10,5%   Muud  G  -­‐  2  

Liisi Kuusik   Karen  Larkina   Oliver  Lauri   Tuule  Sireli  Mäe   Rauno  Neito   Triinu  Olmre   Liina  Ots   Mari-­‐Liis  Palk   Dagne  Pihel   Roland  Poom   Elisa  Põldma   Andreas  Rebane   Anneli  Roopa   Kristin  Rossmann   Aleksander  Smirnov  

2012 a  kevadel  lõpetajad   põhikool     9R     Karmen  Alamets       Siim  Anderson   Kaire  Kaljuveer   Carolin  Kattel   Ignas  Koit   Janeli  Kontkar   Kairit  Kruusimägi  

19  


Teele Tahk   Ronja  Liis  Tamm   Alari  Tippi   Triin  Torm   Raimond  Tribuntsov   Gerli  Virves   Leila  Õis   Klassijuhataja  Imbi  Herm     9T     Dagne  Aaremäe   Reino  Einmann   Greete  Eskor   Karmen  Heinaru   Stanislav  Ivanov   Vladislav  Ivanov   Margus  Christopher  Kalda   Kätlin  Korjus   Harles  Kullik   Kelly  Kuusik   Liis  Lass   Jüri  Mägi   Maarja-­‐Liis  Mägi   Merle  Nakström   Jane  Liise  Nurk   Karmen  Nurmits   Katrina  Oja   Elinor  Onga   Laura  Pärnak   Reivo  Rebane   Glenn  Reinula   Laura  Ristla   Carolin  Rääk   Maarja-­‐Liis  Rüütel   Raili  Sauela   Hendrik  Sikka   Jane-­‐Liis  Soone   Taavi  Veevo   Klassijuhataja  Piret  Sreinberg        

Leppikus Merlin   Lüüs  Lauri   Nurmist  Kristel   Ott  Marili   Poolma  Juhan   Randmaa  Alise   Ruberg  Georg   Sapar  Rauno   Senkel  Riin   Šnaider  Stelle   Teetlok  Katrin   Tärn  Kristin   Ulk  Getter   Ulm  Mihkel   Uudeküll  Eliis   Vaino  Joonas   Valle  Silver   Veber  Marleen   Veskilt  Sander   Vidrigsmann  Merlyn   Õun  Maili   Klassijuhataja  Andra  Moor           12R   Aasumets  Koit   Ahlberg  Rein   Bilmaijer  Anna   Eelma  Marleen   Eliste  Mihkel   Järv  Ronald   Kask  Maarja   Kelli  Eliise   Konso  Sander   Kruusimägi  Marko   Kupp  Helene           Leotoots  Kristjan   Lumiste  Janno   Murumaa  Sander   Nemvalts  Kristjan   Ojaperv  Torsten   Orlov  Indrek   Ots  Martin   Paabut  Tiivi   Pedo  Markus   Pihlak  Paul   Piirimäe  Triinu   Piirsalu  Raino   Põld  Madis   Remiküll  Grete   Samolberg  Lars  Krister   Suurkaev  Mihkel  

gümnaasium   12M   Aunapuu  Merilin   Braust  Margus   Eder  Urmo   Ervin  Alar   Ivanova  Karina   Kaljuvee  Kristel   Karus  Birgit   Kendaru  Sten-­‐Henrik   Kuznetsova  Maria   Laurend  Kristina   Laurend  Regina  

20


Takk Aimur   Talv  Hardi   Tammoja  Kätlin   Toomik  Elerin   Uduvee  Marii   Uuspõld  Hans  Miikael   Viljus  Martin   Välba  Egle   Klassijuhataja  Eve  Kallaste   12T   Eerikson  Sarah   Innos  Kaisa   Jalast  Greete   Järv  Bert   Järvela  Keidi   Karimova  Diana   Koppel  Margit        

Kumm Elise   Kuresson  Mailis   Lichtfeldt  Kristin   Loomets  Johhanna   Lukas  Rain   Lõhmus  Rait   Murumaa  Kristel   Mäekivi  Johanna   Nevolihhin  Kelly   Nitsar  Liis   Randoševskaja  Annemarie   Rääk  Sandra   Tolk  Egert   Uduste  Sten   Vahemets  Kätlin   Vilepill  Anni   Klassijuhataja  Tiina  Kippel  

Olümpiaadid 2011/2012    

Saksa keel     Goethe  Instituudi  võistlus  „Saksa  keele  lained”   Põnevate  keeleväänamisvideodega  osalesid    Maria  Emma  Rist    11T  ja  Henrik  Lainvoo  8T   Juhendajad  Piret  Steinberg  ja  Andra  Moor     Üleriigiline  saksa  keele  olümpiaad  piirkondlik  voor  27.  jaanuaril  2012   Gümnaasiumi  aste   Kristina  Laurend                                     3.  koht                     õpetaja  Liivi  Kulli   Regina  Laurend                                        4.  koht                     õpetaja  Liivi  Kulli   Merlin  Alaküla                                           5.-­‐6.  koht           õpetaja  Piret  Steinberg   Põhikool  31.03.2012   7.  klass   Mihkel  Muldma                                       5.  koht                     õpetaja  Liivi  Kulli   Hendrik  Eerikson                                   7.  koht                     õpetaja  Liivi  Kulli   8.  klass   Anni  Kasikov                                               3.  koht                     õpetaja  Andra  Moor   Helika  Kallaste                                           4.  koht                     õpetaja  Andra  Moor   9.  klass   Dagne  Aaremäe                                        4.-­‐5.  koht           õpetaja  Piret   Steinberg   Janeli  Kontkar                                             11.-­‐12.  koht   õpetaja  Piret  Steinberg   Anneli  Roopa                                               13.  koht                 õpetaja  Piret  Steinberg     Üleriigiline  saksa  keele  online-­‐võistlusel  "Ostern"   saavutas  maksimumpunktid  Merlin  Alaküla,  11  RL.   Tublilt  esinesid  ka  11.  klassist  Helerin  Karing,  Carolin  Karing,  Gerda  Laura  Liiv,  Kristine  Noodla,  Sandra  Meristu,  Joanna   Erm,  Maarit  Brit  Tanni,  Sander  Mitendorf    ja   9.  klassist  Maarja-­‐Liis  Mägi,  Dagne  Aaremäe,    Raili  Sauela,  Kätlin  Korjus,  Karmen  Nurmits,  Reino  Einmann.   Juhendaja:  Piret  Steinberg     Goethe  Instituudi  poolt  korraldatud  ülemaalise  teadusprojekti  võistluse  

21  


"Saksa keel  helgetele  peadele".   võitis  Reino  Einmann  9T  Finaalis  esitles  ta  emakeeles  enda  keemia  teadusprojekti  ja  võitis  kahenädalase  keele-­‐  ja   teadusreisi  Göttingeni/Saksamaale.  Reino  juhendajad  olid  õpetajad  Mare  Murs  ja  Piret  Steinberg.    

Inglise keele  maakonna  olümpiaad     7.  klass   Hendrik  Eerikson                                   3.  koht                     õpetaja  Tiina  Kärmik   Hannes  Eiber                                                4.  koht                     õpetaja  Piret  Steinberg   Alex  Viil                                                               10.  koht                 õpetaja  Veronika  Eek     8.  klass   Karl  Robert  Põlder                              2.  koht                     õpetaja  Tuulikki  Raudver   Linda  Liis  Tanni                                       4.-­‐5.  koht           õpetaja  Tuulikki  Raudver   Anni  Kasikov                                               16.  koht                 õpetaja  Kai  Eek     9.  klass   Elinor  Onga                                                     8.-­‐9.  koht           õpetaja  Piret  Steinberg   Jane  Liise  Nurk                                         12.  koht                 õpetaja  Piret  Steinberg   Ignas  Koit                                                         24.-­‐25.  koht   õpetaja  Maie  Latt     10.  klass   Regina  Mamedguseinova        7.  koht                     õpetaja  Maie  Latt   Aliis  Allandi                                                   12.  koht                 õpetaja  Argo  Kongi   Tristan  Veskilt                                           17.  koht                 õpetaja  Veronika  Eek     11.  klass   Gutnar  Leede                                               1.  koht                     õpetaja  Maie  Latt   Merlin  Alaküla                                           7.  koht                     õpetaja  Maie  Latt   Reemet  Kampus                                     15.  koht                 õpetaja  Tiina  Kärmik     12.  klass   Hans  Miikael  Uuspõld                 3.-­‐5.  koht           õpetaja  Maie  Latt   Kristjan  Leotoots                                   10.  koht                 õpetaja  Veronika  Eek   Kristel  Murumaa                                   16.  koht                 õpetaja  Veronika  Eek     Inglise  keele  ja  ajaloo  üleriigilise  võistluse  „Keeleaeg“  finaalis  osalesid  edukalt   6  T  klassi  õpilased  Robin  Tamm  6.-­‐7.  koht,    Chris  Martin  10.  koht;   7  R  klassi  õpilased  Hannes  Eiber    7.  koht,    Mihkel  Muldma    9.  koht.   Õpilasi  juhendas  Piret  Steinberg.    

Vene keel     Vene  keele  (võõrkeelena)  olümpiaadi  maakondlik  eelvoor  18.02.2012   Eesti  grupp   Birgit  Karus                                                   2.  koht                     õpetaja  Reet  Sepp   Angelis  Palm                                                 3.  koht                     õpetaja  Reet  Sepp   Brenda  Lepp                                                 4.-­‐6.  koht           õpetaja  Svetlana  Romov   Martin  Flink                                                 4.-­‐6.  koht           õpetaja  Svetlana  Romov    

Informaatika   Hannes  Eiber  7.r  klass  saavutas  koolinoorte  informaatikaviktoriini   Kobras  2011  BENJAMIN  vanuserühma  I  voorus  vabariigis  18.  koha.   Osalejaid  üle  2700.  

22


Ille Zalite  10T  klass  saavutas  koolinoorte  informaatikaviktoriini  Kobras  2011  JUUNIORI  vanuserühma  I  voorus  vabariigis   14.  koha.  Osalejaid  üle  1000.   Õpetaja  Reeli  Rump  

Loodusained  

Loodusõpetuse olümpiaad  (Internetis)   7.  klass   Hannes  Eiber                                                3.  koht                     õpetajad  Toivo  Reinsoo  ja  Tiina  Sirelpuu   88.  koht  vabariigis     Hendrik  Eerikson                                   5.  koht                     õpetajad  Toivo  Reinsoo  ja  Tiina  Sirelpuu     8.  klass   Linda  Liis  Tanni                                  82.  koht  vabariigis     õpetajad  Toivo  Reinsoo,  Mare  Murs  ja  Tiina  Sirelpuu   Anni  Kasikov                                          87.  koht  vabariigis       õpetajad  Toivo  Reinsoo,  Mare  Murs  ja  Tiina  Sirelpuu   Kersti  Kuhi                                                  15.  koht                 õpetajad  Toivo  Reinsoo,  Mare  Murs  ja  Tiina  Sirelpuu   Anett  Lessuk                                          19.  koht                 õpetajad  Toivo  Reinsoo,  Mare  Murs  ja  Tiina  Sirelpuu    

Ülemaailmne keskkonnaprojekt  GLOBE   Aktiivsed  osalejad:   Triinu  Piirimäe    12R  –  hüdroloogia  ja  atmosfääri  mõõtmised   Birgit  Karus  12M  –  klassiruumide  õhu  uuringud,  atmosfääri  mõõtmised   Osalejad:  Elerin  Toomik  12R  –  õhu  optilise  tiheduse  mõõtmised  Eesti  –  Prantsuse  koolide  ühisprojektis   Karl-­‐Joosep  Leppik    8T  -­‐  atmosfääri  ja  hüdroloogia  mõõtmised   Aliise  Randmaa  12M  -­‐    atmosfääri  mõõtmised   Juhendaja  õpetaja  Mare  Murs    

Keemia   Eesti  koolinoorte  59.  keemiaolümpiaadi  piirkonnavoor  04.02.2012   8.  klass   Linda  Liis  Tanni               2.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Hendrik  Sobi                         4.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Robert  Karl  Põlder       7.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Kristi  Kuhi                               10.  koht                                         õpetaja  Mare  Murs   Anni  Kasikov                       13.  koht                                         õpetaja  Mare  Murs   Anett  Lessuk                       24.  koht                                         õpetaja  Mare  Murs   9.  klass   Kairit  Kruusimägi         5.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Reino  Einmann                   19.  koht                                         õpetaja  Mare  Murs   10.  klass   Merili  Aaspalu                   1.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Aliis  Allandi                           4.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Marie  Lugenberg             6.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Rauno  Mullamaa             10.  koht                                         õpetaja  Mare  Murs   11.  klass   Gutnar  Leede                       1.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Kerli  Kustola                       2.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Keit  Reitel                                 5.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   12.  klass   Martin  Viljus                       1.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Anna  Bilmaijer                   2.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs   Las  Krister  Samolberg   4.  koht                                           õpetaja  Mare  Murs  

23  


Rein Ahlberg                         6.  koht                                             õpetaja  Mare  Murs     Vabariiklik  keemiaülesannete  lahendamise  võistlus   vanemas  astmes  osavõtjaid  50   Martin  Viljus    12R                               20.  koht   Anna  Bilmaijer    12R                          29.  koht   Õpetaja  Mare  Murs     Vabariiklik  2011/2012  õa  keemiaviktoriin     Vanem  vanuseaste   2.  koht   Lars  Krister  Samolberg,  Koit  Aasumets,  Martin  Viljus.   Õpetaja  Mare  Murs     Maakonna  2011/2012  õa  keemiaviktoriin     8.  klass  2.  koht   Karl  Robert  Põlder  8R,  Hendrik  Sobi  8R,  Linda  Liis  Tanni  8R,  9.  klass    10.  koht,  Reino  Einmann  9T,  Jane  Liis  Nurk    9T,   Harles  Kullik    9T.   Õpetaja  Mare  Murs    

Geograafia Piirkondlik  geograafiaolümpiaad  10.12.2011     7.klass     Hannes  Eiber  7R                                     5.koht                       õpetaja  Kadri  Marksoo   8.klass   Hendrik  Sobi  8R                                   1.koht                       õpetaja  Kadri  Marksoo   vabariiklik  6.  koht  ja  III  järgu  diplom   Anni  Kasikov  8R                                   3.koht                       õpetaja  Kadri  Marksoo   Karl-­‐Joosep  Leppik  8T             13.koht                   õpetaja  Kadri  Marksoo   9.klass     Rauno  Neito  9R                                       6.  koht                     õpetaja  Kadri  Marksoo   Ronja  Liis  Tamm  9R                         10.  koht                 õpetaja  Kadri  Marksoo   Kairit  Kruusimägi  9R                       11.  koht                 õpetaja  Kadri  Marksoo   Andreas  Rebane  9R                          14.  koht                 õpetaja  Kadri  Marksoo   Tuule  Sireli  Mäe  9R                           19.  koht                 õpetaja  Kadri  Marksoo                     Gümnaasium   Kristjan  Nemvalts  12R               9.  koht                     õpetaja  Kadri  Marksoo   Koit  Aasumets  12R                           11.  koht                 õpetaja  Kadri  Marksoo    

Matemaatika   Ülevirumaaline  matemaatikavõistlus    03.  detsembr  2011   noorem  vanuseaste    15.  koht    Lääne-­‐Virumaa  koolidest  5.  koht   Kairit  Kruusimägi  9R                                                           õpetaja  Liivo  Raudver   Rauno  Neito  9R                                                                           õpetaja  Liivo  Raudver   Anett  Lessuk  8R                                                                           õpetaja  Irene  Lasberg   Linda  Liis  Tanni  8R                                                               õpetaja  Irene  Lasberg     vanem  vanuseaste  üldarvestuses  8.  koht  Lääne-­‐Virumaa  koolidest  1.  koht   Brenda  Lepp  10.  kl                                                                         õpetaja  Tiina  Loodus   Gutnar  Leede  11.  kl                                                                       õpetaja  Eve  Kallaste   Anna  Bilmaijer  12.  kl                                                                     õpetaja  Eve  Kallaste   Martin  Ots  12.  kl                                                                               õpetaja  Eve  Kallaste  

24


Matemaatika olümpiaadi  koolivoor    8.  detsembril  2011   8A:  Birgit  Joost,  Kelly  Mändlo,  Elina  Tahk   8T:  Henrik  Lainvoo,  Karl-­‐Joosep  Leppik   8R:  Hendrik  Inno,  Anni  Kasikov,  Kristi  Kuhi,  Anett  Lessuk,  Hendrik  Sobi,  Linda  Liis  Tanni   10M:  Joosep  Franz  Moorits  Alviste,  Margus  Kaljund,  Karl-­‐Joosep  Küngas,  Kairiin  Lillepuu,  Laura  Randver,  Mailen   Remmelg   11R  Merlin  Alaküla, Helerin  Karing, Kerli  Kustola, Gutnar  Leede, Ragne  Pärnamäe, Katariina  Reissaar.   12R  Rein  Ahlberg, Anna  Bilmaijer, Kristjan  Nemvalts, Martin  Ots, Madis  Põld, Martin  Viljus. 11M  Armo  Karu,  Kristiine  Noodla     Matemaatika  olümpiaadi  II  voor    28.01.2012   4.  klass   Kadi-­‐Liis  Kivi                       1.  koht                                             õpetaja  Valve  Pärn   Randar  Rikk                           1.  koht                                             õpetaja  Valve  Pärn   Robin  Saapar                         3.  koht                                             õpetaja  Ülle  Bender   Andre  Randma                                                                                               õpetaja  Valve  Pärn   Sinea  Unus                                                                                                         õpetaja  Valve  Pärn   Marleen  Mülla                                                                                                                   õpetaja  Helen  Medar     5.  klass   Kerti  Bobõlski                                           1.  koht                                             õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Markus  Puusaar               1.  koht                                             õpetaja  Liivo  Raudver   Carina  Lutsak                       4.  koht                                             õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Mona  Kiik                               10.  koht                                         õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Erik  Kaasik                             13.  koht                                         õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Rain    Leenpalu                   15.  koht                                         õpetaja  Ülle  Pihlasalu   6.  klass   Andra  Kask                             6.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Kaisa  Kuusik                       7.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Johannes  Pihlak               8.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Katri  Kuhi                                 9.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Alise-­‐Valentine  Prits         16.  koht                                         õpetaja  Eve  Kallaste   7.  klass   Renita  Rassman               2.  koht                                             õpetaja  Liivo  Raudver   Karl  Soosalu                           8.  koht                                             õpetaja  Liivo  Raudver   Rainer  Bõkov                       8.  koht                                             õpetaja  Liivo  Raudver   Hendrik  Eerikson           10.  koht                                         õpetaja  Liivo  Raudver   Tanel  Kärvet                         10.  koht                                         õpetaja  Liivo  Raudver   Liisa  Püss                                   12.  koht                                         õpetaja  Liivo  Raudver   8.  klass   Hendrik  Inno                         3.  koht                                             õpetaja  Irene  Lasberg   Anni  Kasikov                       8.  koht                                             õpetaja  Irene  Lasberg   Kristi  Kuhi                               9.  koht                                             õpetaja  Irene  Lasberg   Linda  Liis  Tanni               10.  koht                                         õpetaja  Irene  Lasberg   9.  klass   Rauno  Neito                           6.  koht                                             õpetaja    Liivo  Raudver   10.  klass   Joosep  Franz  Moorits  Alviste                 4.  koht                     õpetaja  Irene  Lasberg   Brenda  Lepp                         7.  koht                                             õpetaja  Tiina  Loodus   Merili  Aaspalu                   9.  koht                                             õpetaja  Tiina  Loodus   Rauno  Mullamaa             10.  koht                                         õpetaja  Tiina  Loodus   11.  klass   Kerli  Kustola                       1.  koht                                       õpetaja  Eve  Kallaste   Gutnar  Leede                       2.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Merlin  Alaküla                   4.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Armo  Karu                               9.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste  

25  


12. klass   Anna  Bilmaijer                   3.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Martin  Ots                               6.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Madis  Põld                             7.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Rein  Ahlberg                         9.  koht                                             õpetaja  Eve  Kallaste   Martin  Viljus                       10.  koht                                         õpetaja  Eve  Kallaste     Lääne-­‐Viru  matemaatikavõistlus  “Nuputa”  2012   5.-­‐6.  klass   1.  koht   Kerti  Bobõlski    5C                                                                         õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Markus  Puusaar    5A                       õpetaja  Liivo  Raudver   Katri  Kuhi    6R,    parim  peastarvutaja  1.koht   õpetaja  Eve  Kallaste   Andra  Kask    6R                                                                                 õpetaja  Eve  Kallaste                                       9.-­‐11.  koht   Mona  Kiik    5C                                                                                     õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Anastasia  Musakko    5A                                                       õpetaja  Liivo  Raudver   Annegret  Reisi    6R  2.  koht  peastarvutamises  õpetaja  Eve  Kallaste   Johhanes  Pihlak    6R                                                                     õpetaja  Eve  Kallaste   17.  koht   Carina  Lutsak    5C                                                                           õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Erik  Kaasik    5C                                                                                   õpetaja  Ülle  Pihlasalu   Kaisa  Kuusik    6R  2.  koht  peastarvutamises   õpetaja  Eve  Kallaste   Alise-­‐Valentine  Prits    6R                                                     õpetaja  Eve  Kallaste   7.  klass   4.  koht   Renita  Rasmann    7R                                                                           õpetaja  Liivo  Raudver   Rainer  Bõkov    7R  5.  koht  peastarvutamises      õpetaja  Liivo  Raudver   Karl  Soosalu    7R                                                                                     õpetaja  Liivo  Raudver   6.  koht   Liisa  Püss    7R                                                                                             õpetaja  Liivo  Raudver   Tanel  Kärvet    7R  8.  koht  peastarvutamises   õpetaja  Liivo  Raudver   Hendrik  Eerikson    7R                                                                       õpetaja  Liivo  Raudver           Vabariiklik  matemaatikavõistlus  “Nuputa”  2012   5.-­‐6.  klass   15.-­‐17.  koht   Kerti  Bobõlski    5C                                                                               õpetaja  Ülle  Pihlasalu   5.  kl  individuaalne  peastarvutamise  võistlus  (120  võistlejat)    2.tulemus   Markus  Puusaar    5A                                                                         õpetaja  Liivo  Raudver   Katri  Kuhi    6R                                                                                                                õpetaja  Eve  Kallaste   6.  kl  individuaalne  peastarvutamise  võistlus  (60  võistlejat)    2.  tulemus   Andra  Kask    6R                                                                                       õpetaja  Eve  Kallaste           Vabariiklik  matemaatikavõistlus  “Känguru”   Ekolier    (3.-­‐4.  klass)   Kadi  Liis  Kivi     12.  tulemus   Sinea  Unus     76.  tulemus   Robin  Sapar     242.  tulemus   Andre  Randmaa     361.  tulemus  

Sander Jaguson     Randar  Rikk     Karmen  Raja       Markus  Paales       Ragnar  Leppikus         Siim  Hubert    

26

361. tulemus   361.  tulemus   670.  tulemus   865.  tulemus   1233.  tulemus   1305.  tulemus  


Roland Alps     1386.  tulemus   Lotta-­‐Lorette  Kalmaru     14  tulemus  79.   Tony  Tammiksaar     1552.  tulemus   Jennifer  Veismann   1552.  tulemus   Karmel  Õun     1720.  tulemus   Kristjan  Tikkerberi       1820.  tulemus   Karl  Aleksander  Kõlli     2011.  tulemus   Elina  Vaher     2011.  tulemus   Laura  Jaguson           2108.  tulemus   Reena  Rikk     2199.  tulemus   Indrek  Vaher     2505.  tulemus   Toomas  Kaljuvee-­‐O'Brock   2703.  tulemus   Pirgit  Õun       3009.  tulemus   Dima  Gerasimyuk     3213.  tulemus   Anett  Kamarik       3605.  tulemus   Artur  Hussar     3688.  tulemus   Melissija  Joosu     4043.  tulemus   Jolanda  Pikerpõld     4043.  tulemus     Benjamiinid    (5.-­‐6.  klass)   Katri  Kuhi                                 109.  tulemus              

Kerti Bobõlski         Markus  Puusaar       Mona  Kiik     Hanna  Paaver     Rain  Leenpalu     Henri  Raus     Carina  Lutšak     Tanel  Piirimäe     Erik  Kaasik       Kadett    (7.-­‐8.  klass)   Rainer  Bõkov     Tanel  Kärvet     Karl  Soosalu     Renita  Rasmann     Eleri  Etverk     Kirill  Fjodorov       Juunior    (9.-­‐10.  klass)   Rauno  Neito     Merili  Aaspalu    

Füüsika   Eesti  koolinoorte  58.  füüsikaolümpiaadi  piirkondlik  voor  14.01.2012   8.  klass   Anni  Kasikov                       Hendrik  Sobi                         Karl-­‐Joosep  Leppik   Anett  Lessuk                       Karl  Robert  Põlder       9.  klass   Kairit  Kruusimägi         11.  klass   Gutnar  Leede                       Katariina  Reissaar         12.  klass   Rein  Ahlberg                         Anna  Bilmaijer                   Martin  Viljus                        

1. koht                                             4.-­‐5.  koht                                   4.-­‐5.  koht                                   12.  koht                                         14.  koht                                        

õpetaja Toivo  Reinsoo   õpetaja  Toivo  Reinsoo   õpetaja  Toivo  Reinsoo   õpetaja  Toivo  Reinsoo   õpetaja  Toivo  Reinsoo  

2. koht                                            

õpetaja Toivo  Reinsoo  

1. koht                                             5.  koht                                            

õpetaja Kadri-­‐Ly  Trahv   õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv  

3. koht                                             4.  koht                                             5.  koht                                            

õpetaja Kadri-­‐Ly  Trahv   õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv   õpetaja  Kadri-­‐Ly  Trahv  

Bioloogia   Bioloogiaolümpiaadi  piirkonnavoor  21.01.2012   6.  klass   Alise-­‐Valentine  Prits        4.  koht                                             Andra  Kask                     12.  koht                                         Kaisa  Kärmik                       13.  koht                                         8.klass     Hendrik  Sobi                         2.  koht                                             10.  klass       Rauno  Mullama               2.  koht                                            

õpetaja Kadi  Inno   õpetaja  Kadi  Inno   õpetaja  Kadi  Inno    õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu  

27  

269. tulemus   521.  tulemus   557.tulemus   976.  tulemus   1396  tulemus   1517.  tulemus   1650.tulemus   2338.  tulemus   2338.tulemus   240.  tulemus   460.  tulemus   520.  tulemus   678.  tulemus   1178.  tulemus   2539.  tulemus   171.  tulemus   670.  tulemus  


11. klass     Helerin  Karing                     3.  koht                                             Ragne  Pärnamäe     7.  koht                                             Katariina  Reissaar         11.  koht                                         Martin  Ott                               11.  koht                                         Helena  Vanari       11.  koht                                         Aleksandra  Jastremskaja   13.  koht                                 Jane  Meriloo                         14.  koht                                         12.  klass     Koit  Aasumets                                           3.  koht                                             Lars  Krister  Samolberg   6.  koht                                         Anna  Bilmaijer                   9.koht                                               Elerin  Toomik                     10.  koht                                         Eest  keel    

õpetaja Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu   õpetaja  Tiina  Sirelpuu  

Emakeel 27.  vabariiklik  emakeeleolümpiaad  "Keel  ja  arvuti"  piirkondlik  voor   8.  klass   Kristiina  Männik           16.  koht                                         õpetaja  Riina  Rohtung   10.  klass   Uku  Moldau                         4.  koht                                             õpetaja  Katrin  Remiküll   Brenda  Lepp                         7.  koht                                             õpetaja  Katrin  Remiküll   Mare  Niilikse                       10.  koht                                         õpetaja  Krista  Sepp   Marie  Lugenberg             12.  koht                                         õpetaja  Katrin  Remiküll   12.  klass   Kristel  Murumaa           12.  koht                                       õpetaja  Riina  Rohtung       Emakeeleolümpiaadi  uurimistööde  maakonnavoor   11.  klass,  Marleen  Allemann,  „Värvinimetused  punane  ja  sinine,  valge  ja  must  17.  –  18.  sajandi  tekstides“  ,  2.   koht                                               Aukiri  eduka  esinemise  eest  õpilaste  teadustööde  riiklikul  konkursil  uurimistöödega  „Pole  ilu  ilma  rahata.  Raha   rahvajuttudes“  ja  „Värvinimetused  punane  ja  sinine,  valge  ja  must  17.  –  18.  sajandi  tekstides                                                                                     Õpetaja  Krista  Sepp     Emakeeleolümpiaad  13.04.2012   5.  klass   Kert  Bobõlski                     6.-­‐8.  koht                                   õpetaja  Tiiu  Leet   Mona  Kiik                               6.-­‐8.  koht                                   õpetaja  Tiiu  Leet   6.  klass   Kaisa  Kuusik                       1.  koht                                             õpetaja  Krista  Sepp   Kaisa  Kärmik                       2.  koht                                             õpetaja  Krista  Sepp   Annegret  Reisi                   3.  koht                                             õpetaja  Krista  Sepp     Maakondlik  kirjandivõistlus  „Kirjutaja  2012“   Tunnustatud  osalejad   Noorem  rühm   Annegret  Reisi  6R                                                                                 õpetaja  Krista   Sepp                             Vanem  rühm   Linda  Liis  Tanni  8R                                                                           õpetaja  Tiiu  Leet    

Muusika   Maakonna  muusika  olümpiaad  

28


Elise Poom    6R                                         3.  koht                                

õpetaja Urve  Allika  

Ajalugu   XXIII    Ajaloo-­‐olümpiaadi  piirkondlik  voor    11.02.2012   6.  klass   Alise-­‐Valentine  Prits   7.-­‐8.  koht                                   õpetaja  Imbi  Herm   Katariina  Škurinski     10.-­‐12.  koht                           õpetaja  Imbi  Herm   Kaisa  Kärmik                       10.-­‐12.  koht                           õpetaja  Imbi  Herm   Annegret  Reisi                   19.-­‐20.  koht                           õpetaja  Imbi  Herm   7.  klass   Kaidi  Vipper                         8.-­‐9.  koht                                   õpetaja  Elle  Kohal   Erlis  Liiva                                   22.  koht                                         õpetaja  Elle  Kohal   8.  klass   Hendrik  Sobi                         1.  koht                                             õpetaja  Elle  Kohal   Henrik  Lainvoo                 19.  koht                                         õpetaja  Imbi  Herm   9.  klass                     Rauno  Neito                           2.  koht                                             õpetaja  Imbi  Herm   Janeli  Kontkar                     11.  koht                                         õpetaja  Imbi  Herm   Reino  Einmann                   16.  koht                                         õpetaja  Elle  Kohal   Gümnaasiumi  aste   Vana-­‐Rooma  ja  kristluse  teke   Sander  Murumaa             5.  koht                                             õpetaja  Ülle  Kõiv   Herdo  Kala                               8.  koht                                             õpetaja  Imbi  Herm   Mare  Niilikse                       9.-­‐10.  koht                               õpetaja  Ülle  Kõiv   Rootsi  aeg  Eestis   Merlin  Alaküla                   2.-­‐3.  koht                                   õpetaja  Ülle  Kõiv   Maailm  XX  sajandi  algul  ja  I  maailmasõda   Uku  Moldau                         6.  koht                                             õpetaja  Ülle  Kõiv   Katariina  Reissaar         12.  koht                                         õpetaja  Ülle  Kõiv    

Tehnoloogiaõpetus   Tehnoloogiaõpetuse  olümpiaad   Tanel  Kärvet    7.kl         8.  koht                                             õpetaja  Aivar  Tammla   Richard  Kaiva  8.kl     6.  koht                                             õpetaja  Aivar  Tammla     Võistlus  “Sepapoisid”    Lääne-­‐Virumaal  10.05.2012   1.  koht  Kaur  Teiva    6T,  Henri  Raus    6T   Õpetaja  Aivar  Tammla        

Käsitöö Konkursile  „Minu  sõbralik  poekott“  laekus  302  fantaasiarikast  poekotti   Keskkonnasõbraliku  poekoti  konkursi  võitjad:  Rakvere  reaalgümnaasiumi    5c   klassi  kott  „Satsiline“,  mis  võlus  oma  lihtsuse  ja  stiilsusega.  Satsiline“,  autor   Aule-­‐Merlin  Vihlver  juhendaja  Tuulikki  Raudver.    

29  


Zürii märkis  ära  6R  Annegret  Reisi  -­‐  juhendaja  Kadi  Inno  ja  4C  klassi    ühistöö  –  õpetaja  Valve  Pärn     Lääne-­‐Virumaa  käsitöö  konkurss    13.04.2012   Linda  Liis  Tanni    8R      2.  koht                                           õpetaja  Kadi  Inno   Maarja-­‐Liis  Rüütel      9T  4.  koht                                       õpetaja  Kadi  Inno   Helika  Kallaste    8A  13.  koht                                         õpetaja  Kadi  Inno   Parim  kodutöö   Maarja-­‐Liis  Rüütel    9T  1.  koht                                         õpetaja  Kadi  Inno                

Filmiõpe Vabariiklik  47.  amatöörfilmifestival  21.04.2012     Kuni  19-­‐aastaste  autoritegrupis  saavutas  Tõnis  Sestverk  11T  1.   koht  lühimängufilmiga  "Jäta  mind",  samuti  tunnistati  Tõnis   Sestverk  parimaks  režissööriks  kuni  19-­‐a.  autorite  grupis.       Juhendaja  Jaanus  Lekk                   Juhendaja  Jaanus  Lekk  saavutas  täiskasvanud  autorite  grupis   dokumentaalfilmiga  "Maratoninimesed"  3.  koha.            

Sport   Lääne-­‐Virumaa  noorte  kergejõustiku  2011.a.  karikavõistlused  06.09.  Rakveres   1.  koht  neidude  arvestuses   1.  koht  noormeeste  arvestuses   Eerika  Jakobi   Sander  Murumaa   Marleen  Plõks   Sten  Uduste   Jane  Meriloo   Taavi  Kilki   Maarja  Kask   Aimur  Takk   Kerli  Kivimägi   Rauno  Sapar   Laura  Lannusalu   Martin  Flink   Maris  Martinson   Gutnar  Leede   Kaisa  Kuusik   Toomas  Kesküla   Kerttu  Kesler   Sander  Karro   Veronica  Ivanov   Alar  Ervin   Egle-­‐Helene  Ervin   Keijo  Õunapu   Kille  Nevolihhin   Õpetaja  Andres  Veermäe Õpetaja  Sirje  Kiviaru     Lääne-­‐Virumaa  algklasside  2011.a.  kergejõustikuvõistlused  09.09.  Rakveres   1.  koht  gümnaasiumide,  keskkoolide  klassis   Mariandra  Virolainel   Laura  Ong   Hanna-­‐Liisa  Lehtla   Nele  Vaarmets   Erik  Kaasik   Eliisa  Sild   Vassili  Navalnõi   Elisabeth  Eiche   Marcus  Merimaa   Jete  Eevald   Tambet  Talv   Lisa  Lannusalu   Kiur  Thomas  Vehmanen   Helerin  Tõnurist   Marti  Prees   Victoria  Kusma   Erki  Kuhi  

30


Robin Nirgi   Madis  Mülla   Robin  Kadakas   Õpetajad  Sirje  Kiviaru  ja  Mikk  Joorits   Karl  Lugemberg     Lääne-­‐Virumaa  2011.a  10.-­‐12.  klasside  noormeeste  jalgpalli  esivõistlused  23.09.2011   3.  koht   Gutnar  Leede    11R   Madis  Põld    12R   Keijo  Õunapu    11M   Martin  Ots    12R   Werner  Koppel    11M   Ronald  Järv    12R   Armo  Karu    11M   Hardi  Talv    12R   Õpetaja  Andres  Pajo   Sander    Murumaa    12R         Rakvere  kergejõustikuklubi  ViKe  võitis  Euroopa  klubide  karikavõistlused  juunioritele.     Neiud  "B"  grupis  Tuzlas  (Bosnia  Herzegovina)   Noormehed  "C"  grupis  Leirias  (Portugal)     Neiud:     Laura  Lannusalu   Noormehed:   Gerda  Karman   Taavi  Kilki   Eerika  Jakobi   Karl  Martin  Saaver   Egle  Helene  Ervin     Kelly  Nevolihhin   Vilistlased   Kerli  Kivimägi   Rasmus  Zarubin   Marleen  Plõks   Veiko  Aunapuu     Mersin  Võrno   Vilistlased:   Õpetaja  Mikk   Kaidi  Kivioja   Joorits   Grete  Õunas       Õpetaja  Sirje  Kiviaru       Eesti  Koolispordi  Liidu  teatejooksuvõistlus  05.10.2011  Paides   Üldkokkuvõttes  1.  koht   Andre  Tammaru     Sander  Moldau   1.-­‐5.  klasside  võistkond   Martin  Moldau   Nele  Vaarmets   Kristofer  Veismann   Elisabeth  Eiche   Andreas  Rebane   Laura  Ong   Robin  Tamm   Jete  Eevald     Tuuliki  Suder   10.-­‐12.  klasside  võistkond   Erki  Kuhi   Kelly  Nevolihhin   Sander  Ivanov   Eerika  Jakobi   Kiur  Thomas  Vehmanen   Marleen  Plõks   Karl  Lugenberg   Maarja  Kask   Erki  Kaasik   Marii  Uduvee     Rauno  Sapar   6.-­‐9.  klasside  võistkond   Aimur  Takk   Kaisa  Kuusik   Taavi  Kilki   Celine  Aros   Sander  Murumaa   Tuule  Sireli  Mäe   Alar  Ervin   Veronica  Ivanov   Keijo  Õunapu   Karmen  Alamets   Õpetaja  Sirje  Kiviaru     Ümber  kooli  teatejooksu  tulemused  04.10.2011   1.  jooks   II  –  1A     I  –  1B   III  –  1C   2.jooks  (5.-­‐8.klassid)  

31  


I -­‐    7A   3.  jooks  (9.-­‐12.  klassid)   4.  jooks  (2.-­‐4.  klassid)   II  –  8R   I  –  12R   I  –  4A   III  –  7R   II  –  11M   II  –  4C   4.  8A   III  –  11R   III  –  4B   5.  8T   4.-­‐  9R   4.  3B   6.  6R   5.  10T   5.  3A   7.  6A   6.  12T   6.  3C   8.  5B   7.  10R   7.  2A   9.  6T   8.  9T   8.  2C   10.  5C   9.  10M   9.  2B   11.  5A   10.  11T   12.  7T       Tänud  kõigile  stiilsetele  jooksjatele!  Väga  lõbus  oli  vaadata,  kuidas  teatejooksu  saab  ka  kummikutes  joosta.  Toon  välja   mõned  minule  meelde  jäänud  märksõnad:  punkarid,  lipsukandjad,  mütsid  ja  sallid,  triibud  ja  ujumisprillid,  lihtsalt   mustad  tegelased,  helkurvestid,  seelikukandjad  ja  triibulised  lindid.     Ja  suur  tänu  ka  toredatele  ergutajatele!!  2C  klassil  olid  väga  vahvad  plakatid!   Ainsana  ei  osalenud  12M     Eesti  Koolispordi  Liidu  10.-­‐12.  kl  jalgpalli  rahvaliiga  finaalvõistlused  noormeestele  14.10.2011  Rakveres   2.  koht   Sander  Murumaa  12R   Madis  Põld    12R   Keijo  Õunapu    11M   Martin  Ots    12R   Werner  Koppel    11M   Ronald  Järv    12R   Armo  Karu    11M   Hardi  Talv    12R   Õpetaja  Andres  Pajo   Aimur  Takk      12R     Lääne-­‐Virumaa  3.  klasside  rahvastepallivõistlus     3.  koht   Marko  Kuhi  2A   Nikita  Osetrov  3C   Jesper  Remsel  2C   Indrek  Vaher  3C   Erik  Andres  Raja  2C                 Mätrik  Prits  3B   Romet  Ritari  2C   Matthias-­‐Endre  Lind  3B   õpetaja  Andres  Veermäe     Lääne-­‐Virumaa  4.-­‐5.  klasside  rahvastepallivõistlus    09.11.2011   3.  koht   Matilde-­‐Marie  Loorits  4C   Liis  Laigu  4A   Peppi  Sophia  Vehmanen  4A   Jennifer  Veismann  4C   Elisabeth  Eiche  5B   Kadi  Albrecht  4C   Laura  Ong  5B   Kadi-­‐Liis  Kivi  4C   Õpetaja  Eve  Mõttus     Lääne-­‐Virumaa  4.  klasside  tütarlaste  rahvastepallivõistlus    30.04.2012   3.  koht   Marleen  Mülla  4B   Liis  Laigu  4A   Kadi  Albrecht  4C   Kristiine  Keren  Kotisen    4A   Matilde-­‐Marie  Loorits  4C   Stiina-­‐Maris  Paulus  4A   Jennifer  Veismann  4C   Peppi  Sophia  Vehmanen  4A   Õpetaja  Eve  Mõttus   Kirke-­‐Merily  Holm  4B     Lääne-­‐Virumaa  2011.a.  5.   klasside  poiste  rahvastepalli  võistlus  09.11.2011   3.  koht   Erik  Kaasik   Madis  Mülla   Kiur  Thomas  Vehmanen   Robert  Purje   Gervin  Põld   Karl  Lugenberg   Tambet  Talv   Marcus  Merimaa   Õpetaja  Mikk  Joorits    

32


Eesti Koolispordi  Liidu  6.-­‐9.  klassi  poiste  korvpalli  meistriliiga  finaalvõistlused  22.11.2011  Haapsalus   3.  koht   Richard  Kaiva    8R   Raimond  Tribuntsov  9R   Kert  Virolainen    8A   Siim  Anderson    9R   Marko  Meigas      8A   Taavi  Veevo      9T   Fred  Liivak    7A   Artur  Arhangelski  8R   Õpetaja  Andres  Pajo   Eesti  Koolispordi  Liidu  korvpallisari  3x3      Rakveres,    12.  jaan.  2012  Lääne  –  Virumaa  piirkond   1.  koht     Erik    Kkaasik  5C   Erki    Kuhi    5B   Marcus    Merimaa    5C   Karl    Lugenberg    5C     Eesti  Koolispordi  Liidu    „  Osavama  korvpalluri  festival“    vabariiklik  finaal    Tartus,    27.  jaan.  2012.a.   6.-­‐  7.klassi  poisid     Fred    Liivak  7A   Sten    Küüsmaa    7R   võistkondlikult  2.  koht       Karl    Soosalu    7R   Gregor  Väli  6R     Individuaalselt:  Fred    Liivak    2.  koht,  Karl    Soosalu    4.  koht,  Õpetaja  Andres  Pajo     Lääne-­‐Virumaa  2012.a  koolide  6.-­‐9.  klasside  saalijalgpalli  esivõistlused.  Rakveres  02.02.2012   1.  koht   Hendrik  Sikka  9T   Kert  Virunen    8R   Margus  Christopher  Kalda  9T   Siim  Anderson  9R   Randar  Ivanov    8T   Taavi  Veevo  9T   Artur  Arhangelski  8R   Oliver  Õis  8T   Õpetaja  Andres  Pajo         Lääne-­‐Virumaa  2012.a  koolide  1.-­‐5.  klasside  saalijalgpalli  esivõistlused.  Kadrinas  06.03.2012   1.  koht   Sven  Reiu   Romet  Viiber   Kiur  Thomas  Vehmanen   Mart  Johannes  Pariis   Alo  Koppel   Gervin  Põld   Sander  Jaguson   Õpetaja  Mikk  Joorits     EKSL  1.-­‐3.klasside  rahvastepallivõistlused   EKSL  põhjapiirkonnas  (lõppvõistlus)     4.  koht   Maakonnas         2.  koht   Eva-­‐Maria  Saar             3C   Getter  Rebane     3B   Elina  Vaher     3C   Marie-­‐Helene  Saaver     3B   Christina  Veinberg             3C   Aleksandra  Tiidemaa             2C   Reena  Rikk     3C   Emili  Heidi  Rätsep     3B   Lisette  Steinberg             3B   Õpetaja  Eve  Mõttus     Lääne-­‐Virumaa  noorte  võrkpalli  2012  meistrivõistlused   12.  klass  ja  nooremad  neiud   1.  koht,  Triinu  Piirimäe,  Carmen  Lulla,  Mirell  Matikainen     Lääne-­‐Virumaa  noorte  võrkpalli  2012  meistrivõistlused   12.  klass  ja  nooremad  noormehed   1.  koht   Aimur  Takk    12R   Hardi  Talv    12R   Robert  Viiber      8R   Sander  Konso    12R   Mario  Vool    6R   Marko  Kruusimägi    12R     EKSL  IX  spordimälumäng  „Bumerang”  Idaregiooni  võistlus   2.  koht   Keijo  Õunapu   Aimur  Takk   Karl  Saaver   Roald  Järv  

33  


“Tähelepanu, start”  võistlustel  vabariigis    4.  koht   Romi-­‐Liis  Järv                                             2A                     Aleks  Bazanov     3C           Kristin  Lepp                                                     2B   Liis  Laigu     4A           Katarina  Nurmepaju               2C             Kadri-­‐Liis  Kivi     4C           Aleksandra  Tiidemaa               2C   Matilde-­‐Marie  Loorits   4C         Karolina  Põliste                                 2C   Jennifer  Veismann     4C         Marko  Kuhi                                                      2A             Sander  Jaguson     4A         Erik  Andres  Raja                                   2C       Robin  Sapar     4A         Oliver  Pere                                                        2C   Hanna-­‐Liisa  Lehtla   5A         Erko  Räiss                                                            2C             Elisabeth  Eihe     5B           Getter  Rebane                                           3B             Meriline  Virves     5C       Eva-­‐Maria  Saar     3C             Erki  Kuhi       5B       Elina  Vaher     3C             Erik  Kaasik     5C       Emili  Heidi  Rätsep   3C   Rain  Leenpalu     5C   Matthias-­‐Endre  Lind   3B             Martti  Pilli     5C   Lauri  Raus     3B               Õpetajad      Helle  Tuhkla  ja  Eve  Mõttus     Lääne-­‐Virumaa  meistrivõistlused  minivõrkpallis   1.  koht   Mario  Vool   Tanel  Kroos   Kevin  Erik  Veilberg   Tony  Tammiksaar   Egert  Pent   Romet  Viiber   Tambet  Talv   Voldemar  Johannes  Rätsep     Treener  Hendrik  Kurik     2012  a.  Pallimänguliiga  "Võrgud  sahisema"  etappide  võitjad:     I  Maakondlik  voor   Marcus  Merimaa  5C     Erki  Kuhi  5B   Kristofer  Veismann  6R   Gregor  Väli  6R   Gervin  Põld  5C   Mario  Vool  6R   Kiur  Thomas  Vehmanen  5B     Erik  Kaasik  5C   III  Vahevoor  (jalgpall)   Marcus  Merimaa  5C     Erki  Kuhi  5B   Kristofer  Veismann  6R   Gregor  Väli  6R   Robert  Purje  5C   Karl  Lugenberg  5C   Kiur  Thomas  Vehmanen  5B     Erik  Kaasik  5C   II  Vahevoor  (korvpall)   Marcus  Merimaa  5C     Voldemar  Johannes  Rätsep  6R   Kristofer  Veismann  6R   Kevin  Erik  Veilberg  6R   Gervin  Põld  5C   Mario  Vool  6R   Kiur  Thomas  Vehmanen  5B     Erik  Kaasik  5C   Õpetaja  Andres  Veermäe     2012  a.  Pallimänguliiga  "Võrgud  sahisema"  võitjad  09.05.2012   Kiur  Thomas  Vehmanen  5B   Voldemar  Johannes  Rätsep  6R   Erki  Kuhi  5B   Kevin  Erik  Veilberg  6R   Erik  Kaasik  5C   Kristofer  Veismann  6R   Marcus  Merimaa  5C   Mario  Vool  6R   Õpetaja  Andres  Veermäe       Maakonna  koolide  esivõistlused  suusatamises.  

34

                     


PD 2.  koht    Robin  Nirgi   Erik  Kuhi   TD  3.  koht    Elisabeth  Eiche     TC  7.  koht    Eleri  Etverk   PC  6.  koht   TA  9.  koht    Triinu  Piirimäe   Mihkel  Muldmaa   PB  3.  koht  Randar  ivanov   Henri  Raus   PB  5.  koht  Sten  Eric  Nirgi   Karl  Leo  Part   PA  1.  koht    Alar  Ervin       PB  5.  koht   Teatesuusatamine.   Sten  Eric  Nirgi   TD  5.    koht       Hendrik  Inno   Nele  Vaarmets   Randar  Ivanov   Elisabeth  Eiche     Jete  Eevald   PA  2.  koht     Alar  Ervin   PD  2.  koht   Markko  Etverk   Robin  Nirgi   Madis  Põld   Marcus  Merimaa     Lääne-­‐Virumaa  Spordiliit,  Lääne-­‐Virumaa  1.-­‐5.  klasside  jalgpalli  meistrivõistlused    02.05.2012   3.  koht   Vassili  Navalnõi      5C   Sander  Ivanov    5B   Madis  Mülla      5A   Robert  Purje      5C   Tambet  Talv      5A   Robert  Ronimois    5B   Markus  Puusaar    5A   Karl  Lugenberg    5C   Robin  Nirgi    5A   Marcus  Merimaa    5C   Õpetaja  Andres  Pajo          

    Eesti  Koolispordi  Liit  ja  Eesti  Korvpalliliit,  4.-­‐5.  klasside  poiste  3x3  korvpallisarja  finaalvõistlused  27.04.2012   2.  koht   Karl  Lugenberg    5C   Erik  Kaasik      5A   Erki  Kuhi      5B   Markus  Merimaa      5C   Õpetaja  Andres  Pajo               Jalgpallivõistlused,  02.  04.  ja  08.  mai  2012     Sander  Ivanov  5B   Tambet  Talv  5A   Robert  Purje  5C   Markus  Puusaar  5A   Robert  Ronimois  5B   Robin  Nirgi  5A   Marcus  Merimaa  5C   Margus  Christopher  Kalda    9T   Vassili  Navalnõi  5C     Madis  Mülla  5A   Õpetaja  Andres  Pajo  

35  


Lääne-­‐Virumaa noorte  võrkpalli  2012.a.  meistrivõistlused  minivõrkpallis  1999.a.  sündinud  ja  nooremad  poisid   25.04.2012   2.  koht   Tony  Tammiksaar   Markus  Puusaar   Egert  Pant   Tambet  Talv   Tanel  Kroos   Romet  Viiber     Eesti  Koolispordi  Liidu  kergejõustiku  meistrivõistluste  I  liiga    17.05.2012  Rakveres   1.    koht     Eerika  Jakobi   6.-­‐7.  klassi  võistkond   Tuule  Sireli  Mäe   Mari  Liis  Ojala   tüdrukud:   Kaisa  Kiriland   Kille  Nevolihhin   Laura  Ong   Celine  Aros   Marleen  Plõks   Eleri  Etverk   Kätlin  Korjus   poisid:   Kaisa  Kuusik   poisid:   Toomas  Keskküla   Maris  Martinson   Andreas  Rebane   Aimur  Takk   Kerttu  Kesler   Taavi  Veevo   Gutnar  Leede   poisid:   Artur  Arhangelski   Rauno  Sapar   Martin  Moldau   Siim  Anderson   Karl-­‐Martin  Saaver   Sander  Moldau   Kaspar  Odraks   Taavi  Kilki   Mario  Vool   10.-­‐12.  klass   Sander  Karro   Andre  Tammaru   tüdrukud:   Sander  Murumaa   8.-­‐9.  klass   Kelly  Nevolihhin   Markko  Etverk   tüdrukud:   Laura  Lannusalu   Õpetajad:  Sirje  Kiviaru,  Andres   Karmen  Alamets Maarja  Kask   Veermäe,  Mikk  Joorits           Lääne-­‐Virumaa    kergejõustiku  4-­‐ võistlus  2012.a.  meistrivõistlused   11.05.2012   gümnaasiumi,  keskkoolide  arvestuses   poisid  –  vanem  vanus   1.  koht   Martin  Moldau   Sander  Moldau   Henri  Raus   Mihkel  Holzmann   Andre  Tammaru                         Lääne-­‐Virumaa  noorte  kergejõustiku  2012.a.  meistrivõistlused  22.-­‐23.05.2012   PB  –  4x100  teatejooks  1.  koht   PA  –  „Väike  Rootsi“  teatejooks      1.  koht   PB  –  „Väike  Rootsi“  teatejooks    1.  koht   Martin  Flink   Mihkel  Holzmann   Toomas  Keskküla   Kristofer  Veismann   Taavi  Kilki   Martin  Moldau   Markko  Etverk   Andre  Tammaru  

36


Lääne-­‐Virumaa 2012.a.  PB  vanuseklassi  jalgpalli  meistrivõistlused  28.05.2012   1.  koht   Markko  Etverk    10R   Margus  Kalda    9T   Martin  Flink    10R   Taavi  Veevo    9T   Kaspar  Normak    10R   Siim  Anderson    9R   Roger  Pärtelsohn    10R   Hendrik  Sikka      9T   Õpetaja  Andres  Pajo     Lääne-­‐Virumaa  2012.a.  PC  vanuseklassi  jalgpalli  meistrivõistlused  30.05.2012   3.  koht   Kaspar  Odraks    8R   Kert  Virunen    8A   Robert  Viiber      8R   Martin  Kotter    8T   Martti  Reimal      8R   Kaarel  Mikkal      8T   Artur  Arhangelski      8R   Oliver  Õis      8T   Õpetaja  Andres  Pajo     Lääne-­‐Virumaa  2012.a.  PA  vanuseklassi  jalgpalli  meistrivõistlused  30.05.2012   1.  koht   Keijo  Õunapu     Roland  Järv    12R   Margus  Kalda    9T   Hardi  Talv    12R   Armo  Karu   Martin  Ots    12R   Werner  Koppel   Madis  Põld    12R   Roger  Pärtelsohn    10R   Martin  Flink    10R   Andreas  Rebane    9R   Hetward  Ütt   Aleksander  Pihlak   3.  koht   Mihkel  Part   õpetaja  Andres  Pajo     Eesti  Koolispordi  Liidu  kuni  7.  klassi  poiste  korvpalli  meistriliiga  finaalvõistlus  25.05.2012   1.  koht   Kevin  Puuleht   Kristofer  Veismann   Erki    Kuhi   Fred  Liivak   Erik  Kaasik   Sten  Küüsmaa   Kiur  Thomas  Vehmanen   Karl  Soosalu   Õpetaja  Mikk  Joorits        

Klassiväline tegevus       Kokkuvõte  sügisviktoriinist  19.-­‐23.09.2011     1.-­‐3.  klass  (5  punkti)   I        (3,5  punkti)                                       3C   II      (3  punkti)                       1A,  1B,  2B,  2C,  3A,  3B   III    (2,5  punkti)                                         1C,  2A       4.-­‐6.  klass      (8  punkti)   I      (7  punkti)                         6R   II    (5  punkti)                         4A,  4C  ,  5B,   III    (4  punkti)                       5A,  5C,   4.      (3,5  punkti)                                         6A   III    (4,5  punkti)                 10M,  10R,  11T  

5.    (3  punkti)                         7.-­‐9.  klass    (11  punkti)   I      (8  punkti)                         II      (6  punkti)                       III    (5  punkti)                       4.      (4  punkti)                         10.-­‐12.  klass  (15  punkti)   I      (13  punkti)  11R   II    (6  punkti)      11M  

37  

4B

8R 7A,  7R   7T,  9R   9T  


Joonistusvõistlus "Globaliseeruv  Euroopa"12.09.2011   Meie  kooli  8  R  klassi  õpilane  osales  Rahvusvahelise  GIS  päeva  raames  joonistusvõistlusel  tööga  "Globaliseeruv   Euroopa"  ja  saavutas  13.-­‐15.  aastaste  kategoorias  2.koha.   Juhendaja    Kadri  Marksoo     Üleeestilised  õpetajate  korvpallivõistlused  Narvas  24.-­‐25.10.2011.   Võsitlused  toimusid    I  ja  II  liigas.  I  liiga  2.  koht.  Võistkonda  kuulusid:  Mikk  Joorits,  Andres  Veermäe,  Liivo  Raudver,   Raivo  Tribuntsov,  Helle  Tuhkla,  Kadri  Marksoo,  Heidi  Reisi   Kokku  osales  19  võistkonda.     Näitus  “Joonistan  kodulinna”  oktoober  2011   133  pildist  valiti  Lapuasse  saatmiseks  56  tööd.  Nende  hulgas  meie  kooli  õpilaste  joonistused:   Marie  Helene  Saaver    3B   Anna-­‐Brit  Rütman    5B   Kätlin  Valving      3B   Aule-­‐Merilin  Vihlver    5C   Kadi  Albrecht      4C   Merline  Virves    5C  auhind  Lapua  linnalt  Soomes,  parim   Siim  Hubert    4C   raamatukogu  pilt   Anni  Kärmik      4C   Erik  Kaasik    5C   Rebeka  Soots    4C   Geili  Lipp    6A   Sinea  Unus    4C   Annegret  Reisi      6R  värvirõõmsaima  ja  materjali-­‐ Jennifer  Veismann    4C   tunnetuse  auhind  Lapua  linnalt  Soomes   Eva  Margaret  Videvik    4C    -­‐  kõige  paremini  detaile   Kaisa  Kuusik    6R   kujutava  töö  preemie  Lapua  linnalt  Soomes   Teele  Kaljuvee-­‐O’Brock   6R   Anastasia  Musakko    5A  kiituskiri  Lapua  linnalt  Soomes   Kaisa  Kärmik    5R   Aleksandra  Musakko    5A  kiituskiri  Lapua  linnalt   Thea  Nigol    6R   Soomes   Aliise  Valentine  Prits      6R   Tambet  Talv    5A   Elise  Poom    6R   Eliisa  Sild    5A   Karmen  Koov      6R   Kertu  Põdersalu    5A     Andrus  Hanno  Iva   Juhendajad:   Tuuliki  Suder    5A   Kei  Eek   Mariandra  Virolainen    5A   Valve  Pärn   Sandra  Sooneste    5A   Heidi  Reisi Hanna-­‐Liisa  Lehtla    5A   Markkus-­‐Tiit  Järv    5A   Liis  Rüntü      5A   Robin  Nirgi    5A   Indra  Rääk    5A   Lisa  Lannusalu    5A   Marcus-­‐Henri  Margus    5A   Markus  Puusaar      5A   5A  klassi  ühistöö  –  eripreemia  Lapua  linnalt  Soomes   Birgit  Säbel    5B   Elisabeth  Eiche    5B      -­‐  humanitaarauhind  Lapua  linnalt   Soomes           Lääne-­‐Virumaa  Koidulauliku  konkurss  18.11.  2011   Vanem  vanuserühm  10.-­‐12.  kl   Liina  Kanarbik                   II  koht                     õpetaja    Katrin  Remiküll   Kiitust  vääris  Tõnis  Sestverk                 õpetaja  Riina  Rohtung   Osales  Dagne  Aaremäe    9T                               õpetajad    Katrin  Remiküll  ja  Tiina  Kippel       Betti  Alveri  nimeline  luuleteatrite  festival    “Tähetund”  25.-­‐26.11.  2011  

38


“Karla” –  preemia  etenduse  dünaamika  eest,  juhendaja  preemia   Elise  Kumm    12T   Ander  Pindus    8T   Rait  Lukas    12T   Üllart  Külvari  Uueni    8A   Egert  Tolk    12T   Linda  Liis  Tanni    8R   Paul  Pihlak    12R   Eveli  Pajula    8R   Johanna  Loomets    12T   Greete  Alexandra  Kendaru    8T   Kristel  Murumaa    12T   Kaisa  Kiriland    8T   Maarit  Brit  Tanni    11T   Ege  Siirak      8T   Anett  Rannamets    11M   Teele  Engaste    8T   Jaana  Rästas    11T   Kristiina  Männik    8T   Tõnis  Sestverk    11T   Kaarel  Mikkal      8T   Emma  Maria  Rist    11T   Jan  Lucas  Videvik    7T   Henrik  Lainvoo    8T      -­‐  meesnäitleja  preemia   Gevin  Šestak    8T   Martin  Kotter    8T   Juhendaja  Tiina  Kippel     Archimedes    Teadustöö  keskuse  õpilasleiutajate  riiklik  konkurss   7R  Hendrik  Eerikson  1.  preemia  ja  600  eur    "Isetühjeneva  palli"  eest.  (Kui  pall  liikumas  akna  suunas).   Leiutamiskonkursil  osalesid  veel:   8R    Anett  Lessuk,  Kelly  Kesler  ja  Karl-­‐Robert  Põlder   8T    Teele  Engaste  ja  Kristiina  Männik   Märten  Vuks  7A   Suunas  Toivo  Reinsoo     Raudteeohutusalane  loomekonkurss  “Sina  saad”  -­‐    17.  dets  2011   III  koht  stipendium  100  €  Rakvere  Reaalgümnaasium  7.  R  klass:   Tanel  Kärvet,    Erlis  Liiva,  Renita  Rasmann,  Liisa  Püss,    Mari-­‐Ann  Ploompuu,  Katre  Trilljärv,    Kert  Kompus,  Rainer   Bõkov,    Hendrik  Eerikson,  Karl  Soosalu,  Sten  Küüsmaa,    Ülli-­‐Kristin  Uueni,  Ruf  Stoliar,  Mihkel  Muldma,  Eleri  Etverk,   Lisett  Mitendorf,    Martin  Moldau,  Sander  Moldau    ja  õp  Ly  Heinpalu.     Eraldi  toodi  välja  järgmised  tööd:   OLE  (MTÜ  Operation  Lifesaver  Estonia)  jaoks  kasuliku  toote  eriauhind  -­‐  OLE  Doomino-­‐  Erlis   Liiva,  Renita  Rasmann,  Liisa  Püss  -­‐  Rakvere  Reaalgümnaasium  7.  R  klass   Kingiidee  (joonistuste  eripreemia)  -­‐  õlimaal  -­‐  Hendrik  Eerikson  -­‐  Rakvere  Reaalgümnaasium  7.  R  klass   Juhendaja  õp  Ly  Heinpalu     Õpilasetlemis  konkurss  26.01.2012     Võitjad  (koolis):   4.-­‐6.  klasside  arvestuses-­‐    Elsa  Triin  Raidla  4C,  maakonnas  1.  koht      juhendaja  lapsevanem  ja  õpetaja  Valve  Pärn   7.-­‐9.  klasside  arvestuses-­‐  Dagne  Aaremäe  9T  ,  osales  maakonnas,  õpetaja  Katrin  Remiküll   10.-­‐12.  klasside  arvestuses-­‐  Eliis  Uudeküll  12M,  maakonnas  eripreemia,  õpetaja  Katrin  Remiküll     Lääne-­‐Virumaa  õpilasetlemise  konkursile,  mis  toimub  31.  jaanuaril  meie  koolis,    said  edasi:   Kristjan  Gutmann  4B,  osales  maakonnas                                                                           õpetaja  Helen  Medar   Ingela  Uustal  4A  ,  osales  maakonna                                                                                                   õpetaja  Ülle  Bender   Ken  Püss  5C,  eripreemia  maakonnas                                                                                 juhendaja  Ulvi   Selezov,                                                                                                                                                                                                                                                        õpetaja  Tiiu  Leet   Teele  Kaljuvee  O´Brock  6R,  osales  maakonnas                                                               õpetaja    Krista  Sepp   Henrik  Lainvoo  8T,  maakonnas  1.  koht                                                                               juhendaja   lapsevanem,                                                                                                                                                                                                                                                          õpetaja  Riina  Rohtung   Osalesid  (koolis):                                                                                     Stiina  –  Maris  Paulus  4A                                                           õpetaja  Ülle  Bender   Teele  Toom    4B                                                                                     õpetaja  Helen  Medar   Sandra  Soome    4B                                                                                 õpetaja  Helen  Medar   Liisi  Lippasaar    4B                                                                             õpetaja  Helen  Medar   Sinea  Unus    4C                                                                                       õpetaja  Valve  Pärn   Kadi  –  Liis  Kivi    4C                                                                           õpetaja  Valve  Pärn  

39  


Ragnar Leppikus    4C                                                                       õpetaja  Valve  Pärn   Toomas  Kaljuvee  O`Brock    4C                                       õpetaja  Valve  Pärn   Jete  Eevald    5C                                                                                         õpetaja  Tiiu  Leet   Žürii:  Ulvi  Selezov,  Kai  Eek,  Tiina  Kippel               Eesti  Koolispordi  Liidu    IX  spordimälumäng  “Bumerang”     Kooli  tulemused:     I  koht  Aimur  Takk  ja  Roland  Järv    30p.    maakaonnas  1.  koht,  vabariigis  11.  koht   II  koht  Keijo  Õunapu  ja  Karl-­‐Martin  Saaver  28p.      maakonnas  1.  koht,  vabariigis  11.  koht   III  koht  Martin  Ots  ja  Hardi  Talv  22p.    maakonnas  4.  koht   IV  koht  Markko  Etverk  ja  Taavi  Kilki  21p.  maakonnas  4.  koht     Ignas  Koit  ja  Siim  Anderson  17p.   Marleen  Plõka  ja  Eesrika  Jakobi  9p.   Georg  Ruberg  ja  Silver  Valle  17p.   Martin  Kotter  ja  Kaarel  Mikkal  5p.   Mari-­‐Liis  Palk  ja  Tuule  Sireli  Mäe16p.   Rain  Leenpalu  ja  Vassili  Navalnõi  5p.   Mario  Vool  ja  Gregor  Väli  14p.   Herdo  Kala  ja  Werner  Koppel  5p.   Margus  Klada  ja  Hebdrik  Sikka  13p.   Mirell  Matikainen  ja  Kaisa  Kiriland  4p.   Kert  Virunen  ja  Marko  Meigas  12p.     Rahvusvaheline    Pallimaalimise  Võistlus.  Eesti  osavõistlus.“Your  World  on  a  ball”   Vanuseklass  5  -­‐  9  a.   Karina  Reisi  1.  koht     Adelina  Žulfukarova  3.  koht     Vanuseklass  10  -­‐  14  a.   Annegret  Reisi  vanuseklass  5  -­‐  9  a.   Tööd  pääsesid  edasi  Dortmundi  lõppvõistlusele.  Osa  võttis  veel  Maarja  Malm.   Juhendaja  Heidi  Reisi     Etluskonkursi  „Ellen  Niiduga  Midrimaal“  maakonnavoor    17.  02.  2012  Tapa   Gümnaasiumis   1.–  3.  klass  River  Palm  -­‐  Tapa  Gümnaasiumi  eriauhind  juhendaja  Kai  Eek     SA  Virumaa  Muuseumid  poolt  Eesti  Vabariigi  94.  aastapäevaks  korraldatud  mälumäng   2.  koht  Marleen  Allemann,  Rauno  Neito,  Herdo  Kala  -­‐  õpetajad  Imbi  Herm  ja  Ülle  Kõiv.  Nad  said  põhimängus  Tamsalu   Gümnaasiumi  võistkonnaga  võrdaselt  40  punkti.  Kaotasid  lisaküsimusega,  kus  paluti  loetleda  EKP  I  sekretäre.   Põhimängus  said  maavalitsuse  ja  linnavalitsuse  võistkonnad  43  punkti.  Aga  nemad  on  väljaspool  arvestust.     5.  koht  Aimur  Takk,  Egert  Tolk,  Sander  Murumaa  -­‐  33  punkti     Osalesid  ja  said  üle  poolte  punktidest  ka  Mailen  Remmelg,  Tõnis  Klaasmägi  ja  Allan  Läll  -­‐  22  punkti  ning  Katariina   Reissaar,  Merlin  Alaküla  ja  Martin  Ott  -­‐  21  punkti.  Kõigi  nende  õpetaja  on  Ülle  Kõiv.  Kokku  osales  20  võistkonda.     Virumaa  laste  2012.a  luulevõistlus  “Looduse  imelised  uperpallid”   4.-­‐5.  klass  Tambet  Talv  –  äramärgitud  luuletus                         juhendaha  Ly  Heinpalu   8.-­‐9.  klass  Maritta  Brõtki    -­‐  parim  luuletus                                     juhendaja  Riina  Rohtung   Osalesid:   Markkus  –  Tiit  Järv,  Sandra  Sooniste,  Kertu  Põdersalu,  Dagne  Aaremäe.     Juhendajad  Katrin  Remiküll  ja  Ly  Heinpalu     Maakondlik  Liivade  etluskonkurss    09.  04.  2012  Rakveres  

40


Jane Napp  2.  koht.  Õpetaja  Riina  Rohtung     Lääne-­‐Viru  maakonna  mälumäng   gümnaasiumide    avestuses  1.  koht   Aimur  Takk   Kristjan  Nemvalts   Hardi  Talv   Martin  Ots   Triinu  Piirimäe   Ronald  Järv       5.  klasside    maakondlik  õpioskuste  olümpiaad  11.04.2012   5  c  klassi  võistkond  I  koht   Hanna  Paaver   Kerti  Bobõlski   Erik  Kaasik   Mona  Kiik   Rain  Leenpalu     3.  kl.  maakonna  õpioskuste  olümpiaadil   5.  koht     Karl  Aleksander  Kõlli  3C   Lotta-­‐Lorette  Kalmaru  3C   Silver  Sild  3C   Eva-­‐Maria  Saar  3C   River  Palm  3B   Veel  osalesid  2  võistkonda:   Carlis  Meiner  3B     Juhendaja  Ulvi  Selezov     Ülevabariigiline  metsaviktoriin  4.aprill  2012     võistkond  Vennad  Voitkad  koosseisus   Andre  Remsel  11R   Alfred  Aasa    11R   saavutas  50.  koolist  170  osalenud  võistkonna  hulgas   Sander  Mitendorf      11R   12.-­‐17.koha.     Lääne-­‐Virumaa    liiklusviktoriin  2012   3.  ja  4.  klasside  õpilased   2.  koht   Märtten  Klaats   Laura  Kiik   Marleen  Mölder   Mathias  Albrecht   Tublid  osavõtjad  (5  parema  võistkonna  hulgas)   Aleks  Bažanov   Lotta-­‐Lorette  Kalmaru   Marie-­‐  Lisett  Rütman   Tony  Tammiksaar     Õpetaja  Marilin  Ojasaar     Eesti  Metsaseltsi  metsajutu  konkurss  “Metsas  on  väge”   vanuserühm  1.-­‐4.  klass   vanuserühm  5.-­‐7.  klass   Ere  Mai  Kool    2C    2.  koht   Robin  Tamm  6T  2.  koht   Marie-­‐Helene  Saaver    3B  3.  koht   Kaisa  Kärmik    6R  3.  koht     Eesti  Metsaseltsi  joonistusvõistlus  “Metsas  on  väge”   vanuserühm  1.-­‐4.  klass   Juhendaja  õpetaja  Margit  Veskilt   Grete  Annus    2C  3.  koht   vanuserühm  8.-­‐9.  klass   2C  klass  -­‐  eripreemia   Hendrik  Sobi    8R  1.  koht     Rakvere  linnapea  Andres  Jaadla  eripreemia  -­‐  Greete  Altrof  8A  klass,  juh.  õp.  Kadri  Marksoo     Eesti  Metsaseltsi  vabariiklik  metsanduslik  orienteerumisvõistlus  Rakveres    23.04.2012  

41  


5. –  6.  Rada  (1):  6  KP   Mihkel  Holzmann,  Robin  Tamm  6T                                                                       Robin  Aus,  Marckus-­‐Henry  Margus,  Markkus-­‐Tiit  Järv    5A       Kaur  Teiva,  Henri  Raus     6T                                                                       Robin  Nirgi,  Markus  Puusaar    5A                                                         Ken  Püss,  Karl  Mälberg,  Talv    5C                                                       Tanel  Piirimäe,  Keiro  Orgus      6T                                                             Gervin  Põld,  Robert  Purje,  Vassili  Navalnõi    5C             Mathias  Albrecht,  Georg  Artur  Urbas,  Marcus  Lill  4B       Kevin  Gregor  Hargel,  Kevin  Varzin    6T                                       Hanna-­‐Elis  Liimann,  Nele-­‐Triin  Berman    6T                         Diandra  Kaasik,  Johanna  Konso    6T                                                 Targo-­‐Lauri  Ubar,  Martti  Pilli,  Imre  Kaljuvee    4B       Siim  Hubert,  Aaron  Kiik,  Markus  Paales    4C                                         Sandra  Soome,  Sander  Soome,  Lissel  Tanni    4B               Aimar  Kuiva,  Tony  Tammiksaar,  Robin  Sapar      4A         Sven  Reiu,  Rain  Lõhmus,  Sander  Jaguson    4A                     Anet  Udeküll,  Karmen  Inno    5B                                                             Kirke-­‐Merily  Holm,  Marleen  Mülla,  Carolina  Kusma    4B   Kert  Pällo,  Anni  Kärmik    4C                                                                         Romet  Viiber,  Kadi-­‐Liis  Kivi,  Jennifer  Veismann    4C  42.  koht   Kadi  Albrecht,  Elis  Lillemets,  Toomas  Kaljuvee-­‐O’Brock       Liis  Laigu,  Kristiine  Keren  Kotiesen  4A                                       Teele  Toom,  Merili  Oks,  Alisia  Arsenovitš    4.  B         Triinu  Orgmets,  Tõnis  Põld,  Ingela  Uustal    4A                 Anett  Kamarik,  Karmen  Kärvet,  Pirgit  Õun    4B             Erik  Vain,  Artur  Hussar,  Georg  Prees    4A                                 7.  –  8.  Rada  (1):  6  KP   Marko  Meigas,  Karl  Laanemets    8A                                                   Oliver  Tiivas,  Üllart-­‐Külvari  Uueni    8A                                       Agnes  Kaasik,  Kert  Virunen    8A                                                             Nele-­‐Triin  Undrest,  Kelly  Mändlo    8A                                         Hellika  Kallaste,  Elina  Tahk    8A                                                               9.  –  10.  Rada  (2):  9  KP   Markko  Etverk,  Taavi  Kilki    10R                                                           Liina  Ots,  Kairit  Kruusimägi    9R                                                             Carmen  Lulla,  Raili  Pärtel  10M                                                                 11.  –  12.  Rada  (2):  9  KP   Egert  Tolk,  Mailis  Kuresson    12T                                                         Ergo  Põdersalu,  Ivar  Korkma    11R                                                       Kelly  Nevolihhin,  Johanna  Loomets    12T                                 Sander  Mitendorf,  Andre  Remsel    11R                                             Kooliorienteerumine  26.04.2012   1.        klassid   Riin  Laigu  ja  Kristel  Mikotin    1A                                                     Greteli  Joakit,  Lelli  Nõmme    1C                                                         Kasper  Kalju  Kivi  ja  Carl  Marcus    1C                                     Aleksandra  Elis  Sovorov  ja  Brittany  Vaigurand               2.  klassid   Arabella  Streljannõi,  Nele-­‐Liis  Võhma  ja  Maria  Forsel  2B   Mattias  Kask  ja  KristjanKunnus      2A   Killu-­‐Karoliine  Kiigemägi  ja  Helis  Kallasta  2B                                   3.  klassid                                           Emili  Heidi  Rätsep  ja  Kristo  Mikotin    3B                                                       Liisa-­‐Lotta  Lees  ja  Moona  Aneth  Vihlver    3C                                         Ander  Arand  ja  Indrek  Vaher      3C                                                                               4.-­‐  5.  klassid        

42

3. koht   6.  koht   7.  koht   13.  koht   16.  koht   17.  koht   20.  koht   21.  koht   23.  koht   24.  koht   27.  koht   28.  koht   29.  koht   35.  koht   36.  koht   37.  koht   38.  koht   39.  koht   41.  koht   43.  koht   46.  koht   48.  koht   48.  koht   50.  koht   52.  koht   1.  koht   5.  koht   6.  koht   8.  koht   15.  koht   1.  koht   7.  koht   11.  koht                

1. koht   2.  koht   3.  koht   5.  koht  

1.-­‐4. koht   1.-­‐4.  koht   1.-­‐4.  koht   1.-­‐4.  koht   1.  koht   3.  koht   1.  koht   2.  koht                 3.  koht                  


Kadi-­‐Liis Kivi  ja  Kadi  Albrecht  4C                                                                       1.  koht                 Elisabeth  Forsel  ja  Karmen  Inno  5B                                                                         2.  koht   Carina  Lutšak    ja  Sidny  Uue    5C                                                                                     3.  koht     6.-­‐7.  klass   Andra  Kask,  Karmen  Koov    ja  Katariina  Škurinski    6R             1.  koht   Kristofer  Veismann  ja  Oliver  Allikma    6R                                                       2.  koht   Kaisa  Kuusik  ja  Kaisa  Kärmik    6R                                                                               3.  koht   8.-­‐9.  klass   Liina  Ots  ja  Kairit  Kruusimägi      9R                                                                             1.-­‐2.  koht   Krister  Eek  ja  Henrik    Lainvoo  8T                                                                               1.-­‐2.  koht   Anni  Kasikov  ja  Kristi    Kuhi    8R                                                                                   3.  koht   10.-­‐11.  klass   Kerli  Kivimägi    ja  Maria  Klimson    10T                                                                 1.  koht   Gerli  Traus  ja  Merili  Aaspalu    10R                                                                             2.  koht   Joanna  Erm  ja  Jaana  Rästas  11T                                                                                     3.  koht     “Vigurivänt  2012”  võistlusel  Maakondlik  võistlus  9.  mail  2012.  Piirkondlik   võistlus  21.  mail  2012     1.  võistkond    3.   Merline  Virves  5C   koht  maakonnas,   Rain  Leenpalu  5C  -­‐  individuaalselt  2.  koht  maakonnas,   10.  koht   1.  koht  piirkonnas   piirkonnas.   2.võistkond,  piirkonnas  19.  koht   Karl  Markus   Getter  Rebane  3B   Ojamets  3A   Kristo  Mikotin  3B   Marie-­‐Helene   Nele  Vaarmets  5B   Saaver  3B    -­‐   Markus  Puusaar  5A   individuaalselt  5.   Emili  Heidi  Rätsep  –  individuaalselt  6.  koht   koht   Õpetaja  Marilin  Ojasaar     RMK  metsaviktoriin  (osales  351  klassi)   üldarvestuses:   6T  klass  137.  koht       õpetaja  Tiina  Sirelpuu   9R  klass  163.  koht       õpetaja  Tiina  Sirelpuu   6R  klass  239.  koht       õpetaja  Kadi  Inno     õpilane  

klass punkte  

6A

74

Janeli Kontkar  

9A

80

Robin Tamm  

6A

74

Ronja-­‐Liis Tamm  

9A

80

Mihkel Holzmann  

6A

74

Liisi Kuusik  

9A

78

Karl-­‐Leo Part  

6A

74

Karmen Alamets  

9A

75

Triinu Olmre  

9A

74

Kairit Kruusimägi  

9A

75

Johanna Konso  

6A

73

Triin Lemkov  

6A

74

Anneli Roopa  

9A

73

Tanel Piirimäe  

6A

74

Dagne Pihel  

9A

73

Kevin Gregor  Hargel  

6A

74

Eveli Vissor  

6A

72

Henri Raus  

6A

74

Rauno Neito  

9A

72

Keiro Orgus  

6A

74

Hanna-­‐Elis Liimann  

6A

71

43  

Cris Martin  


Karen Larkina  

9A

71

Teele Tahk  

9A

59

Tuule Sireli  Mäe  

9A

71

Karmen Koov  

6B

59

Kevin Varzin  

6A

69

Kaisa Kuusik  

6B

59

Andreas Rebane  

9A

69

Carolin Kattel  

9A

58

Nele-­‐Triin Berman  

6A

68

Kaisa Kärmik  

6B

58

Karin Toom  

6A

68

Alise-­‐Valentine Prits  

6B

58

Enelin Leppik  

6A

68

Alari Tippi  

9A

57

Elisa Põldma  

9A

67

Ignas Koit  

9A

57

Andra Kask  

6B

67

Katri Kuhi  

6B

56

Cristiine Aljaste  

6A

66

Annegret Reisi  

6B

56

Kaire Kaljuvee  

9A

66

Voldemar-­‐Johannes Rätsep  

6B

53

Elise Poom  

6B

66

Katariina Škurinski  

6B

53

Siim Anderson  

9A

65

Felix Verlin  

6B

51

Johanna-­‐Laurita Iljušin  

6A

63

Laivi Ots  

6B

49

Ronald Poom  

9A

63

Kertu Kesler  

6B

48

Gerli Virves  

9A

63

Kristofer Veismann  

6B

48

Triin Torm  

9A

63

Maris Martinson  

6B

45

Lisanna Piho  

6A

62

Mario Vool  

6B

44

Kristin Rossmann  

9A

60

Alex Verlin  

6B

41

Oliver Lauri  

9A

60

Thea Nigol  

6B

33

Liina Ots  

9A

60

Helina Elva  

6B

30

Aleksander Smirnov  

9A

60

Teele Kaljuvee-­‐O``  Brock  

6B

23

Raimond Tribuntsov  

9A

60

Kevin-­‐Erik Veilberg  

6B

22

Leila Õis  

9A

59

  MTÜ  Noorte  Meediaklubi  poolt  korraldataval  vabariiklikul  kaheteistkümnendal  koolimeedia   konkursil  kooliTV  arvestuses   ReaaliTV    3.  koht     Üldse  osales  konkursil  29  koolilehte,  6  KooliTV-­‐d,  5  -­‐blogi  ja  4  –raadiot  39st  koolist  üle  Eesti.   Juhendaja  Jaanus  Lekk        

3  


Iga-­‐aastases projekt  "Tere,  Kevad!"   osales  155  rühma     3.klasside  loodusharu  (9  õpilast)  Kadri  Marksoo  juhendamisel   4.klasside  loodusharu  (23  õpilast)  Tiina  Sirelpuu  juhendamisel.  4.  klasside  rühm  osales  ka  viktoriinil  ja  oli  93.  kohal.       Iga-­‐aastane  kunstivõistlus  lastele  vanuses  4-­‐16  eluaastat   Võistlust  korraldab  juba  40  aastat  järjest  Lidice  Rahvusvaheline  Laste  Võistlus  (Tsehhi  Vabariik).  Sellel  aastal  võtsid  osa   lapsed  67-­‐st  riigist.  Kategoorias  “  Maal,  joonistus,  graafika”  võistles  21929  tööd.  Medali  said  195  last.   Dagne  Aaremäe,  15  aastane,  9T  klassist,  medal  graafilise  joonistuse  “Anomaalia  teatris”  eest     Kunda  Ühisgümnaasiumi  korraldatud  joonistusvõistlus.   7.-­‐9.  klassi  parimad  on:  Hendrik  Eerikson  „Muna  õpetab  kana”.  Selles  vanuserühmas  märgiti  ära  veel  Mihkel  Muldma   töö.     Koolitusprogrammi  “Kaitse  end  ja  aita  teist”  karusell  võistlus    08.06.2012  Läsnal   1.  koht   Kaisa  Kuusik   Oliver  Allikma   Johannes  Pihlak   Kerttu  Kesler   Kristofer  Veismann   Karmen  Koov   Gregor  Väli   Katri  Kuhi   õpetaja  Maria  Kingsepp       ReaaliTV  kanal:  www.youtube.com/reaalitv   RRG  filmiõppe  valiktööd:  www.vimeo.com/rrgvs                                               Rakvere  Reaalgümnaasium     ©  RRG  2012            

4

Profile for Rakvere Reaalgümnaasium

RRG aastaraamat 2012  

RRG aastaraamat 2012

RRG aastaraamat 2012  

RRG aastaraamat 2012

Advertisement