__MAIN_TEXT__

Page 1

Sisukord:

1


Sisukord I. Üldandmed .............................................................................................................................4 Kooli visioon ..................................................................................................................................................................................... 4 Kooli missioon ................................................................................................................................................................................. 4 Kooli põhiväärtused ...................................................................................................................................................................... 4 Kooli peaeesmärk ........................................................................................................................................................................... 4 Kooli sümboolika ............................................................................................................................................................................ 4 Lipp ...................................................................................................................................................................................................... 4 Moto ..................................................................................................................................................................................................... 4 Logo...................................................................................................................................................................................................... 5 Hümn ................................................................................................................................................................................................... 5 Sõpruskoolid .................................................................................................................................................................................... 5

II. 2010/2011. õppeaasta ............................................................................................................6 Õppeaasta ajaline jaotus ............................................................................................................6 Trimestrid ......................................................................................................................................................................................... 6 Hoolekogu koosseis ....................................................................................................................................................................... 6 Õpilasesinduse koosseis .............................................................................................................................................................. 7 Juhtkonna koosseis ........................................................................................................................................................................ 7 Õpetajad, koolitöötajad ................................................................................................................................................................ 7 Õpetajate jagunemine kvalifikatsiooni ja vanuse järgi ................................................................................................... 9

III. Õppetöö.............................................................................................................................. 11 Klassid ja klassijuhatajad ......................................................................................................................................................... 11 Gümnaasiumi õppekava 2010/2011. õa ........................................................................................................................... 11 Põhikooli tunnijaotusplaan ..................................................................................................................................................... 12 Õppeedukus ................................................................................................................................................................................... 16 Medalid ............................................................................................................................................................................................ 16 Põhikooli lõpueksamid 2010/2011..................................................................................................................................... 17 Riigieksamite tulemused 2010/2011 ................................................................................................................................. 17 Tasemetööd ................................................................................................................................................................................... 17

Vilistlased ................................................................................................................................ 18 Gümnaasiumi- ja põhikoolilõpetajate edasine käekäik.............................................................. 19 Gümnaasium.................................................................................................................................................................................. 19 Põhikool .......................................................................................................................................................................................... 20

Olümpiaadid 2010/2011 ........................................................................................................... 21 Matemaatika .................................................................................................................................................................................. 21 Geograafia....................................................................................................................................................................................... 23

2


Eesti keel ......................................................................................................................................................................................... 24 Keemia ............................................................................................................................................................................................. 25 Füüsika ............................................................................................................................................................................................ 26 Bioloogia ......................................................................................................................................................................................... 27 Loodusained .................................................................................................................................................................................. 27 Inglise keel ..................................................................................................................................................................................... 28 Saksa keel ....................................................................................................................................................................................... 29 Vene keel ......................................................................................................................................................................................... 29 Ühiskonnaõpetus ......................................................................................................................................................................... 29 Informaatika .................................................................................................................................................................................. 30 Töö- ja tehnoloogiaõpetus ....................................................................................................................................................... 30 Käsitöö ja kodundus ................................................................................................................................................................... 30 Õpioskused..................................................................................................................................................................................... 31

Sport ........................................................................................................................................ 31 Klassiväline tegevus ................................................................................................................. 39 Koolis tegutsevad ringid ........................................................................................................... 46 Traditsioonilised jm üritused ning sündmused .......................................................................... 47 Mida koolis ehitati ja korda tehti .............................................................................................. 49 Õpilaste arvamusi oma koolist (kirjapilt muutmata) ................................................................. 50 Õpilaste omalooming ............................................................................................................... 57

3


I. Üldandmed Aadress: Võidu 67, 44313 Rakvere E-post: rrg@rrg.edu.ee Koduleht: www.rrg.ee Kooli visioon Rakvere Reaalgümnaasium (RRG) on professionaalse töötajaskonna ja hea mainega õppeasutus, kus toetatakse õppijate individuaalset arengut, kujundatakse eluks vajalikke teadmisi, oskusi ja väärtushinnanguid. RRG on jätkusuutlik, uuendusmeelne, turvaline ja keskkonnasõbralik kool. Kooli missioon Koolis tehakse pidevat koostööd selle nimel, et iga õpilane saaks võimetekohaselt areneda elus toimetulevaks kodanikuks, kes hoolib iseendast, kaasinimestest ja keskkonnast ning vastutab oma tegude eest. Kooli põhiväärtused Kooli põhiväärtusteks on oma kooli tunne, traditsioonide austamine, üksteisest lugupidamine, töö, õppimise, koostöö ning tervislike ja sportlike eluviiside väärtustamine. Kooli peaeesmärk Reaalgümnaasiumi peaeesmärgiks on mitmekülgselt haritud ja üldinimlikke väärtusi kandva isiksuse kujundamine. Kooli sümboolika Lipp

Moto “Kui mina ei põle, kui meie ei põle, siis pimedust valguseks muuta ei saa!”

4


Logo

Hümn Viis: Tiina Kippel, sõnad: Mait Joorits Mu tee on tuulterada taeva all. Muu hääl, mu silmad lausa põlevad. Ma näen ja läen ehk õigeks jään, kui meeles vahel pean, mis siin on mulle antud. Ei koolgi eales rohkem saaks, kui algusesse viia neid, kes igatsevad minna. Jah, jääb veel aastaid astuda, kui tean, mis pean, siis läen. Mu sees on vägi, sellest tahan hõisata ja tean, et jõuan tagasi kord siia. Sõpruskoolid Uusikaupunki lukio (Uusikaupunki, Soome) Fr. Schiller Gymnasium (Preetz, Saksamaa)

5


II. 2010/2011. õppeaasta - õpilaste arv: 878 - õpetajaid: 66 - keskmine õpilaste arv klassis: 25,8 - klassikomplektide arv: 34 - koduklasse: 12 - ainekabinette: 36 - võimlaid: 2 - jõusaal - kappidega garderoob - black box tüüpi saal - videostuudio

Õppeaasta ajaline jaotus 2010/2011. õppeaasta koolivaheajad: 1) sügisvaheaeg 23. oktoober 2010. a kuni 31. oktoober 2010. a; 2) jõuluvaheaeg 24. detsember 2010. a kuni 9. jaanuar 2011. a; 3) kevadvaheaeg 19. märts 2011. a kuni 27. märts 2011. a; 4) suvevaheaeg 4. juuni 2011. a kuni 31. august 2011. a. Trimestrid I trimester 01.09.-30.11 II trimester 01.12-28.02 III trimester 01.03-03.06 Hoolekogu koosseis 1. David O’Brock-Kaljuvee, lastevanemate esindaja, esimees 2. Indrek Saar, lastevanemate esindaja, aseesimees 3. Reeli Rump, gümnaasiumiõpetajate esindaja, sekretär 4. Argo Kongi, põhikooliõpetajate esindaja 5. Rainer Miltop, volikogu esindaja 6. Anu Kilki, vilistlaste esindaja 7. Martin Rist, lastevanemate esindaja 8. Piret Tamm, lastevanemate esindaja 9. Gunnar Kotiesen, vilistlaste esindaja 10. Joonas Tartu, toetava organisatsiooni esindaja 11. Katrin Joselin, koolipidaja esindaja 12. Kristel Murumaa, õpilasesinduse esindaja

6


Õpilasesinduse koosseis 1. Kristel Murumaa, president 2. Kaidi Kivioja, sekretär 3. Kristlin Kunnus, infojuht 4. Dagne Aaremäe 5. Edith Eding 6. Markko Etverk 7. Piret Filanovitš 8. Ronald Järv 9. Elise Kumm 10. Kerli Kustola 11. Loona Ljaš 12. Marie Lugenberg 13. Kaari Muldma

14. Vladislav Musakko 15. Johanna Mäekivi 16. Merle Nakström 17. Pauliine Põlder 18. Karin Raudsalu 19. Lauri Raus 20. Anett Rannamets 21. Sander Rosenbaum 22. Jaana Rästas 23. Sandra Rääk 24. Maarit Brit Tanni 25. Sakari Tali 26. Maili Õun

Juhtkonna koosseis Martti Marksoo - direktor Mare Paloots – huvijuht, sotsiaalpedagoog Kalev Lasberg - õppealajuhataja Liivi Bauer - õppealajuhataja Aime Juuro - majandusjuhataja Jaanus Lekk - infojuht Õpetajad, koolitöötajad Jrk nr Ees- ja perekonnanimi Amet

Tööle asumise aeg

1.

Urve Allika

õpetaja

13.10.1986

2.

Liivi Bauer

õppealajuhataja

28.08.1978

3.

Ülle Bender

õpetaja

01.09.1981

4.

Kai Eek

õpetaja

01.09.1993

5.

Veronika Eek

õpetaja

15.08.1997

6.

Ly Heinpalu

õpetaja

26.08.1993

7.

Imbi Herm

õpetaja

21.08.2003

8.

Kadi Inno

õpetaja

01.08.1986

9.

Mikk Joorits

õpetaja

01.09.2007

10.

Hilja Järv

õpetaja

23.08.1993

11.

Eve Kallaste

õpetaja

01.08.1978

12.

Kaie Kender

logopeed

07.09.1993

13.

Liis Kilm

õpetaja

16.08.2010

14.

Tiina Kippel

õpetaja

01.09.1996

15.

Kaja Kirss

õpetaja

01.08.1977

16.

Sirje Kiviaru

õpetaja

01.09.1980

17.

Elle Kohal

õpetaja

25.08.1994

18.

Argo Kongi

õpetaja

01.09.2006 7


19.

Angela Kungla

õpetaja

08.08.2007

20.

Liivi Kulli

õpetaja

01.09.1991

21.

Ülle Kõiv

õpetaja

27.08.1979

22.

Tiina Kärmik

õpetaja

17.08.2006

23.

Irene Lasberg

õpetaja

01.08.1979

24.

Kalev Lasberg

õppealajuhataja

01.08.1979

25.

Maie Latt

õpetaja

01.08.1980

26.

Kristin Laur

õpetaja

06.11.2006

27.

Tiiu Leet

õpetaja

21.08.1995

28.

Jaanus Lekk

infojuht

01.09.2007

29.

Lii Liiskman

õpetaja

01.09.1987

30.

Urve Liivaste

õpetaja

11.01.1977

31.

Tiina Loodus

õpetaja

28.08.1978

32.

Kadri Marksoo

õpetaja

01.09.1996

33.

Martti Marksoo

direktor

19.08.1991

34.

Helen Medar

õpetaja

22.08.2008

35.

Andra Moor

õpetaja

01.09.1980

36.

Mare Murs

õpetaja

01.08.1974

37.

Ülle Murula

õpetaja

01.09.2010

38.

Eve Mõttus

õpetaja

01.09.1988

39.

Kaire Pajanen

õpetaja

11.02.2008

40.

Andres Pajo

õpetaja

07.01.1998

41.

Mare Paloots

huvijuht, sotsiaalpedagoog 01.09.1980

42.

Eda Peinar

õpetaja

01.09.1973

43.

Ülle Pihlasalu

õpetaja

01.08.1981

44.

Valve Pärn

õpetaja

08.01.1990

45.

Anne Raidla

õpetaja

21.08.2002

46.

Toivo Reinsoo

õpetaja

01.09.2009

47.

Heidi Reisi

õpetaja

22.08.2007

48.

Liivo Raudver

õpetaja

21.08.2003

49.

Tuulikki Raudver

õpetaja

21.08.2003

50.

Katrin Remiküll

õpetaja

20.08.1987

51.

Riina Rohtung

õpetaja

01.08.1976

52.

Svetlana Romov

õpetaja

01.09.1976

53.

Reeli Rump

õpetaja

01.09.2001

54.

Neidi Saksman

õpetaja

01.09.1973

55.

Ulvi Selezov

raamatukoguhoidja

01.12.1982

8

01.06.1996


56.

Krista Sepp

õpetaja

01.08.1974

57.

Reet Sepp

õpetaja

01.08.1981

58.

Tiia Sihvart

raamatukoguhoidja

16.02.1981

59.

Tiina Sirelpuu

õpetaja

01.08.1984

60.

Karin Soosaar

õpetaja

21.08.2003

61.

Piret Steinberg

õpetaja

26.08.1991

62.

Aivar Tammla

õpetaja

04.11.1989

63.

Kadri-Ly Trahv

õpetaja

01.09.1979

64.

Helle Tuhkla

õpetaja

01.09.1995

65.

Andres Veermäe

õpetaja

01.09.1994

66.

Margit Veskilt

õpetaja

01.09.1982

67.

Elo Üleoja

õpetaja

22.08.2008

68.

Maie Aunapuu

laborant

25.11.1997

69.

Velda Fedulova

koristaja

01.12.2008

70.

Aime Juuro

majandusjuhataja

22.11.1982

71.

Mairi Juuro-Gulin

laborant

01.09.2002

72.

Elvi Jürna

koristaja

01.12.2008

73.

Irina Levin

hoovikoristaja

15.06.2006

74.

Raivo Maasik

remonditööline

15.09.1997

75.

Elin Nurk

sekretär-asjaajaja

18.11.1985

76.

Aili Praats

koristaja

02.03.2011

77.

Veronika Põldma

valvur

03.09.2010

78.

Tõnu Saar

elektrik

01.08.1996

79.

Helve Tali

valvur

03.10.2005

80.

Hilda Tammoja

koristaja

01.12.2008

81.

Aino Tikka

garderoobihoidja

07.06.2004

82.

Genadi Tolla

remonditööline

01.08.2000

83.

Ann Toonikus

koristaja

01.12.2008

84.

Elmo-Mait Õunmaa

valvur

13.12.2004

Õpetajate jagunemine kvalifikatsiooni ja vanuse järgi • erihariduseta pedagoog - 0% • nooremõpetaja - 4,6% • õpetaja - 84,6% • vanemõpetaja - 6,2% • õpetaja-metoodik - 4,6%

9


vanus

arv

osakaal

2005

2008

2010

2005

2008

2010

kuni 30aastased

6

11

10

9,3

16,4

15,4

31-40aastased

10

8

8

15,6

11,9

12,3

41-50aastased

23

19

16

35,9

28,3

24,6

51-60aastased

20

22

27

31,2

32,8

41,6

端le 60aastased

5

7

4

7,8

10,4

6,1

10


III. Õppetöö Klassid ja klassijuhatajad 1.a Hilja Järv 1.b Liis Kilm 1.c Margit Veskilt 2.a Marilin Ojasaar 2.b Kai Eek 2.c Lii Liiskmann 3.a Ülle Bender 3.b Helen Medar 3.c Valve Pärn 4.a Angela Kungla 4.b Kaire Pajanen 4.c Ülle Pihlasalu 5.a Urve Liivaste 5.r Kadi Inno 5.t Krista Sepp 6.a Tiina Loodus 6.r Ly Heinpalu

6.t 7.a 7.r 7.t 8.r 8.t 9.r 9.t 10.m 10.r 10.t 11.m 11.r 11.t 12.m 12.r 12.t

Urve Allika Tiina Kärmik Heidi Reisi Argo Kongi Imbi Herm Piret Steinberg Katrin Remiküll Eda Peinar Riina Rohtung Reeli Rump Elle Kohal Andra Moor Eve Kallaste Tiina Kippel Tiiu Leet Veronika Eek Svetlana Romov

Gümnaasiumi õppekava 2010/2011. õa RRG õppekava järgi

Eesti keel Kirjandus Inglise keel Saksa keel Vene keel Matemaatika Geograafia Bioloogia Keemia Füüsika Ajalugu Filosoofia Ühiskonnaõpetus Inimeseõpetus Karjäärinõustamine Muusika Kunst Kehaline kasvatus Informaatika

Riiklikult kohustuslikud kursused 6 6 6 6 6 9 3 4 4 6 7 2 1 3 3 6

M

RL

T

6 8 12 12 9 18 3 4 4 6

6 8 12 12 9 18 4 5 8 12

6 11 12 12 9 9 3 4 4 6

9 1 2 1 1 3 3 6 2

8 1 2 1 1 3 3 6 2

9 1 2 1 1 3 3 6 2

11


Majandusõpetus Kultuurilugu Videoõpetus Draamaõpetus Kokku kohustuslikke kursusi Harust lähtuvad valikkursused KOKKU

5 2

72

72

72

2 6 72

31/34

37/40

30/33

103/106

109/112

102/105

2

2

2

3

3

3

Valikkursused C-võõrkeel (rühma moodustumisel) Joonestamine (valikaine) Põhikooli tunnijaotusplaan

Eesti keel A-võõrkeel (inglise keel) Matemaatika Loodusõpetus Inimeseõpetus Muusika Kunst ja tööõpetus Kehaline kasvatus Loovus/matemaatika Informaatika KOKKU Matemaatika/draamaõpetus/loodus

Eesti keel A-võõrkeel (inglise keel) B-võõrkeel (saksa keel, vene keel) Matemaatika Loodusõpetus Ajalugu Inimeseõpetus Ühiskonnaõpetus

1. 7

I kooliaste 2. 7

3 1

4 2

1 2 3 2 1

1 2 3 3 1

20

23

4.

II kooliaste 5.

5 4

5 4

5 2

5 2 1 1

1 12

3. 5 4 5 1 1 2 3 3 1 25 1

6. 5 4 4 5 3 2 1


Muusika Kunst

2 2

1 1

1 1

Tööõpetus Kehaline kasvatus Informaatika KOKKU Matemaatika/draamaõpetus/loodus

2 2

2 3

25 1

2 3 1 26 1

31 1

7. 4 4

III kooliaste 8. 4 4

9. 4 4

3 4

3 5

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1

1

1 1 2 2 32 1

1 1 1 2 33 1

Eesti keel A-võõrkeel (inglise keel) B-võõrkeel (saksa keel, vene keel) Matemaatika Loodusõpetus Geograafia Bioloogia Keemia Füüsika Ajalugu Inimeseõpetus Ühiskonnaõpetus Muusika Kunst Tööõpetus Kehaline kasvatus KOKKU Matemaatika/draamaõpetus Informaatika

3 5 2 2 2

2 1 1 1 2 2 31 1 1

13


14


15


Õppeedukus KLASS 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 2.c 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 4.c 5.a 5.r 5.t 6.a 6.r 6.t 7.a 7.r 7.t 8.r 8.t 9.r 9.t 10.m 10.r 10.t 11.m 11.r 11.t 12.m 12.r 12.t

Klassijuhataja H. Järv L. Kilm M. Veskilt M. Ojasaar K. Eek L. Liiskmann Ü. Bender H. Medar V. Pärn A. Kungla K. Pajanen Ü. Pihlasalu U. Liivaste K. Inno K. Sepp T. Loodus L. Heinpalu U. Allika T. Kärmik H. Reisi A. Kongi I. Herm P. Steinberg K. Remiküll E. Peinar R. Rohtung R. Rump E. Kohal A. Moor E. Kallaste T. Kippel T. Leet V. Eek S. Romov

Õpilaste arv P 12 11 12 8 10 10 12 10 13 10 13 13 12 9 12 11 14 11 9 11 10 9 11 14 10 16 11 4 12 23 5 9 17 11

T 11 13 12 15 14 13 12 15 11 13 11 10 10 15 11 10 10 11 15 14 12 21 19 13 16 16 17 24 20 12 19 21 12 18

K 23 24 24 23 24 23 24 25 24 23 24 23 22 24 23 21 24 22 24 25 22 30 30 27 26 32 28 28 32 35 24 30 29 29

"4"-"5"Kiituskirjad lised P T K P T K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 3 6 9 4 10 14 6 4 10 6 6 12 4 7 11 5 3 8 5 8 13 7 8 15 0 5 5 8 5 13 3 6 9 5 9 14 0 1 1 8 5 13 0 5 5 10 5 15 2 4 6 0 3 3 1 4 5 4 2 6 0 11 11 5 6 11 1 1 2 2 1 3 0 1 1 10 0 10 1 2 3 5 4 9 0 2 2 1 6 7 0 2 2 4 10 14 1 3 4 3 4 7 0 0 0 1 7 8 1 2 3 2 3 5 0 0 0 2 6 8 0 1 1 5 6 11 0 0 0 0 5 5 0 0 1 4 8 12 0 3 3 0 2 2 0 0 0 1 8 9 0 0 0 8 6 14 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 6 0 10 10 3 2 5 7 4 11 0 0 0 0 1 1

Medalid Aileen Eek - kuldmedal; Paula Norts - hõbemedal.

16

Kordajad P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1

0 1 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Suvetööd P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 1 3 3 2 5 0 0 0 0 0

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 4 2 6 0 0 0 0 0


Põhikooli lõpueksamid 2010/2011 Eesti keel Matemaatika Inglise keel Vene keel Bioloogia Geograafia Keemia Ühiskonnaõpetus Füüsika

53 53 21 2 4 10 3 10 1

Keskmine tulemus 75,4 31,2 63,6 63,0 47,8 52,5 92,0 56,5 55,0

Ajalugu

2

49,5

Eksam

Osalejate arv

Maakonna keskmine 70,0 25,9 63,6 55,7 48,0 47,5 83,9 54,0 71,2 53,7

Riigieksamite tulemused 2010/2011 Osalejate arv

Keskmine

Ajalugu Bioloogia Eesti keel Füüsika Geograafia Inglise keel

18 24 88 6 69 69

70,7 57,6 56,6 61,0 73,8 69,5

Vabariigi keskmine 67,6 62,6 63,0 66,6 61,6 73,3

Keemia Matemaatika Saksa keel Vene keel Ühiskonnaõpetus

9 47 2 9 46

68,1 48,7 74,5 74,8 70,5

67,4 62,2 77,4 78,2 70,3

Eksam

Tasemetööd 3. klass - eesti keel 3.a klass: töö sooritas 24 õpilast keskmine punktisumma 43,50 ja keskmine hinne 4,10 3.b klass: töö sooritas 25 õpilast keskmine punktisumma 42,40 ja keskmine hinne 3,88 3.c klass: töö sooritas 24 õpilast keskmine punktisumma 47,83 ja keskmine hinne 4,43 3. klass – matemaatika 3.a klass: keskmine punktisumma 27,35 ja keskmine hinne 4,74 3.b klass: keskmine punktisumma 26,68 ja keskmine hinne 4,56 3.c klass: keskmine punktisumma 29,00 ja keskmine hinne 4,91

17


6. klass – matemaatika 6.a klass: töö sooritas 21 õpilast, nendest parandusõppel 7 õpilast keskmine punktisumma 19,62 ja keskmine hinne 2,86 6.t klass: töö sooritas 22 õpilast keskmine punktisumma 23,73 ja keskmine hinne 3,14 6.r klass: töö sooritas 24 õpilast keskmine punktisumma 32,70 ja keskmine hinne 4,3 6. klass – eesti keel 6.a klass: keskmine punktisumma 43,90 ja keskmine hinne 3,9 6.t klass: keskmine punktisumma 49,31 ja keskmine hinne 4,3 6.r klass: keskmine punktisumma 52,70 ja keskmine hinne 4,7 6. klass – kunstiõpetus 6.a klass: keskmine punktisumma 38,90 ja keskmine hinne 4,3 6.t klass: keskmine punktisumma 40,90 ja keskmine hinne 4,5 6.r klass: keskmine punktisumma 42,70 ja keskmine hinne 4,7

Vilistlased XXXVII lend M Priit Aaspalu Rahel Allas Piret Filanovitš Siim Jesse Kaisa Karjane Gertu Kendra Cristo Kens Elar Kippar Jaanika Kirsipuu Kaidi Kivioja Rene Konar Maarja Kuresson Kristin Kõrre Alvar Laks Diana Laurend Kim Lepik Raudo Lepik Helena Licht Gerda Lindma Nikol Moroz Anna-Liisa Mäeots Andres Namm Pauliine Põlder Kaisa Raudla Karin Širogorov Kairi Tammik Eveliina Tikkerberi

R Eva Aasmäe Rainer Amor Veiko Aunapuu Harri Bendi Edith Eding Aileen Eek Eret Eerik Hedi Eigi Arnold Järvala Henri Kompus Kristlin Kunnus Madis Mark Merle Muruvee Hristo Neiland Paula Norts Egle Pikhof Ragnar Pärtelsohn Ragnar Rambi Uku Salumäe Vjatšeslav Sengen Siim Simso Andres Sooneste Rasmus Zarubin Marti Torm Helen Tärn Allar Valle Evert Viibur 18

T Erika Azojan Siim Kask Emili Klimova Agnes Kuldner Mirjam Lepiksaar Barbara Lichtfeldt Margot Lindpere Kristina Luik Natalia Mastygina Monika Moltšankina Vladislav Musakko Katerina Muttonen Mari Niinemäe Laura Pajussaar Kati Part Pirjo Paulus Kaspar Piigli Pernilla Prual Andres Raja Lauri Raus Sander Rosenbaum Artur Saaroja Sakari Tali Maiette Talpsepp Martin Tamm Annika Tooming Hanno Tõnne


Andri Veskimets Kati Välimets Eeva Õun Grete Õunas

Airy Ust Ken Virula

Gümnaasiumi- ja põhikoolilõpetajate edasine käekäik Gümnaasium 12.r klass 27 lõpetajat Avalik-õiguslikud kõrgkoolid Tallinna Tehnikaülikool - 10 Tartu Ülikool - 3 Tallinna Ülikool - 1 Eesti Mereakadeemia - 2 Viljandi Kultuurikolledž - 1 Kokku 16 ehk 59,2% Muud kõrgkoolid ja ametikoolid - 7 Kokku jätkas õpinguid 23 ehk 85,1% lõpetanutest Töötab - 4 12.m klass 30 lõpetajat Avalik-õiguslikud kõrgkoolid Tartu Ülikool – 6 Tallinna Tehnikaülikool – 3 Sisekaitseakadeemia – 2 Tallinna Ülikool – 2 Kokku 13 ehk 43,3% lõpetanutest Muud kõrg- ja ametikoolid – 13 Kokku jätkas õpinguid 26 ehk 86,6% Töötab - 4 12.t klass 28 lõpetajat Avalik-õiguslikud kõrgkoolid Tartu Ülikool – 3 Tallinna Tehnikaülikool – 2 Eesti Mereakadeemia – 1 Kokku 6 ehk 21,4% lõpetajatest Muud kõrg- ja ametikoolid – 16 Kokku jätkas õpinguid 22 ehk 78,5% Töötab, ajateenistuses – 6 Abituurium kokku: 85 lõpetajat Avalik-õiguslikud kõrgkoolid Tallinna Tehnikaülikool – 15 Tartu Ülikool – 9 19


Tallinna Ülikool – 6 Eesti Mereakadeemia – 3 Sisekaitseakadeemia – 2 Viljandi Kultuurikolledž – 1 Kokku 36 ehk 42,3% lõpetanutest Muud õppeasutused - 36 ehk 42,35% Kokku jätkas õpinguid 84,6% Töötab/ajateenistuses – 13 ehk 15,4% Põhikool 9.r klass 27 lõpetajat (RRG – 22 e 81,4%, muud õppeasutused – 5) 9.t klass 25 lõpetajat (RRG – 18 e 72%, muud õppeasutused – 7) Põhikool kokku 52 lõpetajat – (RRG – 40 e 76,9%, muud gümnaasiumid – 5, ametikoolid – 7

20


Olümpiaadid 2010/2011 Matemaatika Ülevirumaaline matemaatikavõistlus 27.11.2010 8.-9. klassi võistkond: üldarvestuses 10. koht, L-Virumaa koolide arvestuses 3. koht Kairit Kruusimägi 8.r õpetaja Liivo Raudver Laura Pärnak 8.r õpetaja Liivo Raudver Brenda Lepp 9.r õpetaja Tiina Loodus Merili Aaspalu 9.r õpetaja Tiina Loodus 10.-12. klassi võistkond: üldarvestuses 7. koht, L-Virumaa koolide arvestuses 2. koht Gutnar Leede 10.r õpetaja Eve Kallaste Anna Bilmaijer 11.r õpetaja Eve Kallaste Aileen Eek 12.r õpetaja Irene Lasberg Arnold Järvala 12.r õpetaja Irene Lasberg Lääne-Virumaa olümpiaad 15.01.2011 4. klass Kerti Bobõlski 1. koht Birgit Säbel 3.-4. koht Mona Kiik 6.-7. koht Hanna Paaver 18.-23. koht Rain Leenpalu 18.-23. koht Victoria Kusma 18.-23. koht Erki Kuhi 28. koht

õpetaja Ülle Pihlasalu õpetaja Kaire Pajanen õpetaja Ülle Pihlasalu õpetaja Ülle Pihlasalu õpetaja Ülle Pihlasalu õpetaja Kaire Pajanen õpetaja Kaire Pajanen

5. klass Andra Kask Teele Kaljuvee-O’Brock Aliise-Valentine Prits Katri Kuhi Kaisa Kuusik Thea Nigol Robin Tamm

1. koht 4. koht 6. koht 7.-9. koht 12. koht 15. koht 29.-30. koht

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Anne Raidla

6. klass Teele Susi Karl Soosalu Rainer Bõkov Erlis Liiva Mihkel Muldma

4. koht 5.-6. koht 8. koht 20. koht 24.-25. koht

õpetaja Tiina Loodus õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu

7. klass Kristi Kuhi Hendrik Inno Anni Kasikov Anett Lessuk

10. koht 15.-19. koht 20.-25. koht 36. koht

õpetaja Anne Raidla õpetaja Anne Raidla õpetaja Anne Raidla õpetaja Anne Raidla

21


8. klass Rauno Neito

12. koht

õpetaja Liivo Raudver

9. klass Brenda Lepp Marie Lugenberg Merili Aaspalu Regina Mamedguseinova

11.-13. koht 11.-13. koht 15.-16. koht 23. koht

õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus õpetaja Tiina Loodus

10. klass Gutnar Leede vabariigis Kerli Kustola Merlin Alaküla Armo Karu Helena Vanari

1. koht 26. koht 3.-4. koht 6. koht 7. koht 10. koht

õpetaja Eve Kallaste

11. klass Anna Bilmaijer Madis Põld Rein Ahlberg Kristjan Nemvalts

3. koht 8. koht 11. koht 15. koht

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

12. klass Harri Bendi Andri Veskimets Aileen Eek Arnold Järvala Uku Salumäe Rasmus Zarubin

1. koht 4. koht 6. koht 7.-8. koht 7.-8. koht 10. koht

õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg õpetaja Irene Lasberg

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste

Matemaatika maakonnavõistlus “Nuputa” 5.-6. klassile 02.03.2011 6. koht võistkond: Katri Kuhi 5.r õpetaja Eve Kallaste Alise-Valentine Prits 5.r õpetaja Eve Kallaste Renita Rasmann 6.r õpetaja Ly Heinpalu Rainer Bõkov 6.r õpetaja Ly Heinpalu 10. koht võistkond: Andra Kask 5.r Teele Kaljuvee-O’Brock 5.r Karl Soosalu 6.r Erlis Liiva 6.r

õpetaja Eve Kallaste õpetaja Eve Kallaste õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu

Võistlus “Nuputa” 04.03.2011 7. klass 5. koht, võistkond: Kristi Kuhi Anett Lessuk

Anni Kasikov õpetaja Anne Raidla 22


6. koht, võistkond: Hendrik Inno Hendrik Sobi

Evely Pajula õpetaja Anne Raidla

Vabariiklik KÄNGURU matemaatikavõistlus 3.-4. klass, osales 4630 õpilast Kerti Bobõlski 120p (maksimum) 1. koht õpetaja Ülle Pihlasalu Tublid osavõtjad Birgit Säbel 97p Hanna Paaver 81p Sinea Unus 97p Andre Randmaa 76p Kadi-Liis Kivi 84p Siim Hubert 76p Marek Anton 84p Robin Sapar 75p Mona Kiik 83p Erik Kaasik 74p Sander Jaguson 82p Randar Rikk 74p Robert Purje 81p Elsa Triin Raidla 72p õpetajad Valve Pärn, Ülle Pihlasalu, Ülle Bender, Kaire Pajanen 5.-6. klass, osales 3827 õpilast Alise-Valentine Prits 92p Hannes Eiber 91p Renita Rasman 90p Rainer Bõkov 85p Tanel Kärvet 80p Eleri Etverk 80p õpetajad Ly Heinpalu, Eve Kallaste, Anne Raidla

Hendrik Eerikson 79p Karl Soosalu 78p Andra Kask 76p Tanel Piirimäe 75p Liisa Püss 74p

7.-8. klass, osales 2858 õpilast Kairit Kruusimägi 91p Rauno Neito 90p Hendrik Inno 79p õpetajad Liivo Raudver ja Anne Raidla 9.-10. klass, osales 2105 õpilast Merili Aaspalu 63p Gutnar Leede 52p õpetajad Tiina Loodus ja Eve Kallaste Geograafia Maakondlik geograafiaolümpiaad 03.12.2010 7.r klass Hendrik Sobi 1. koht vabariigis 13. koht Karl-Robert Põlder 15. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

7.t klass Karl-Joosep Leppik

26. koht

õpetaja Kadri Marksoo

8.r klass Ronja-Liis Tamm Kairit Kruusimägi

6. koht 7. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo 23


Rauno Neito Tuule-Sireli Mäe Andreas Rebane

9.-10. koht 15.-16. koht 21. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

9.r klass Merili Aaspalu Martin Flink Gerli Traus Markko Etverk

6. koht 7.-10. koht 15. koht 16.-17. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

11.r klass Martin Viljus Koit Aasumets Janno Lumiste Kristjan Nemvalts

12. koht 14. koht 15. koht 17. koht

õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo õpetaja Kadri Marksoo

12.r klass Uku Salumäe

5. koht

õpetaja Kadri Marksoo

Eesti keel 26. emakeleolümpiaadi piirkonnavoor 22.01.2011 Keskmine vanuserühm (9.-10. klass) Brenda Lepp 9.r 30.-31. koht

õpetaja Katrin Remiküll

7.-8. klass Linda-Liis Tanni 7.r

17. koht

õpetaja Tiiu Leet

5.-6. klass Kaisa Kärmik 5.r Andra Kask 5.r Liisa Püss 6.r Rainer Bõkov 6.r Evelin Dreifeldt 6.t

8. koht 19.-20. koht 6. koht 18. koht 29. koht

õpetaja Krista Sepp õpetaja Krista Sepp õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Ly Heinpalu õpetaja Riina Rohtung

Vanem vanuserühm (11.-12. klass) Kristel Murumaa 11.t 16.-18. koht Aimur Takk 11.r 21. koht Erika Azojan 11.t 25. koht

õpetaja Riina Rohtung õpetaja Riina Rohtung õpetaja Tiiu Leet

Laureaat põhikooli arvestuses olemuslugude ja esseede võistluses “Ärkamisaeg ja märkamisaeg” 2011 5.t klass Kaur Teiva eripreemia õpetaja Krista Sepp Lääne-Virumaa rahvaluuleolümpiaad 9.-10. klass Marleen Allemann “Pole ilu ilma rahata“ 1. koht

24

õpetaja Krista Sepp


Vabariiklik rahvaluuleolümpiaad 2010/2011 Keskmine vanuserühm (9.-10. klass) Marleen Allemann 1. koht

õpetaja Krista Sepp

I vooru uurimistööd (rahvaluules) 9.-10. klass Marleen Allemann eripreemia

õpetaja Krista Sepp

Maakondlikul põhikoolide kirjandivõistlused "Kirjutaja 2011" Auhinnad: Marie Lugenberg 9.r õpetaja Katrin Remiküll Rihard Reissaar 9.r õpetaja Katrin Remiküll Keemia 58. keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8. klass Kairit Pihlamägi 9. koht Reino Einmann 14. koht Rauno Neito 18. koht Andreas Rebane 21. koht Ronja Liis Tamm 21. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

9. klass Marie Lugenberg Aliis Allandi

11. koht 12. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

10. klass Kerli Kustola Gutnar Leede Helena Vanari

1. koht 3. koht 11. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

11. klass Anna Bilmaijer Martin Viljus Rein Ahlberg Lars Kristen Samolberg

1. koht 2. koht 4. koht 11. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

12. klass Merle Muruvee Aileen Eek Arnold Järvala Harri Bendi

2. koht 4. koht 7. koht 8. koht

õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs õpetaja Mare Murs

Maakonna keemia mälumäng 05.05.2011 8. klass, 7. koht Rauno Neito Andrias Rebane Ignas Koit õpetaja Mare Murs

9. klass, 6. koht Marie Lugenberg Aliis Allandi Rihard Reissaar

25


Vabariiklik keemiaviktoriin gümnaasiumitele 14.05.2011 Tartus 8. koht Aileen Eek Merle Muruvee Harri Bendi õpetaja Mare Murs Füüsika Eesti koolinoorte 58. füüsikaolümpiaadi piirkondlik voor 8. klass Ronja Liis Tamm 3. koht õpetaja Toivo Reinsoo Kairit Kruusimägi 4. koht õpetaja Toivo Reinsoo 9. klass Aliis Allandi Merili Aaspalu Rihard Reissaar

3. koht 6. koht 9. koht

õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo

10. klass Gutnar Leede

2. koht

õpetaja Ülle Murula

11. klass Martin Viljus Rein Ahlberg Triinu Piirimäe Kristjan Nemvalts

4. koht 5. koht 9. koht 9. koht

õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv

12. klass Arnold Järvala Harri Bendi Veiko Aunapuu Uku Salumäe

1. koht 2. koht 3. koht 4. koht

õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv

Põhikoolide arvestuses Aliis Allandi Ronja Liis Tamm Kairit Kruusimägi Merili Aaspalu Rauno Neito Rihard Reissaar

4. koht 6. koht 7. koht 7. koht 10. koht 12. koht

õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo õpetaja Toivo Reinsoo

Gümnaasiumide arvestuses Arnold Järvala Harri Bendi Veiko Aunapuu Martin Viljus Gutnar Leede Rein Ahlberg Uku Salumäe Triinu Piirimäe

3. koht 5. koht 7. koht 8. koht 8. koht 9. koht 10. koht 15. koht

õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Ülle Murula õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv õpetaja Kadri-Ly Trahv 26


Kristjan Nemvalts

15. koht

õpetaja Kadri-Ly Trahv

Bioloogia Bioloogiaolümpaadi piirkonnavoor 05.02.2011 6. klass Hannes Eiber 3. koht Hendrik Eerikson 12. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

7. klass Anett Lessuk Karl Robert Põlder

12. koht 13. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

8. klass Liina Ots Tuule Sireli Mäe

25. koht 26. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

10. klass Katariina Reissaar Jane Meriloo Aleksandra Jastremskaja Martin Ott Kerstin Kõrre

3. koht 4. koht 5. koht 7. koht 8. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

11. klass Martin Viljus Elerin Toomik Anna Bilmaijer Helene Kupp Koit Aasumets

1. koht 4. koht 5. koht 10. koht 11. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

12. klass Siim Simso Arnold Järvala Rasmus Zarubin

3. koht 9. koht 10. koht

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

Loodusteaduste olümpiaad 12.02.2011 Hendrik Eerikson 6.r 199. koht vabariigis 1. koht maakonnas Karl Robert Põlder 7.r 260. koht vabariigis 5. koht maakonnas

õpetaja Tiina Sirelpuu õpetaja Tiina Sirelpuu

Loodusained ARCHIMEDESe õpilaste teadustööde konkurss 2011 Aukiri eduka esinemise eest Eesti õpilaste teadustööde riiklikul konkursil uurimistööga “Selja jõe seisund 2010. aasta kevadel” Birgit Karus Triinu Piirimäe juhendaja Mare Murs 27


GLOBE uurimistööde konkurss 2011 Aileen Eek 4. koht – “Rakvere veekogude seisund” juhendajad Mare Murs ja Tiina Sirelpuu Birgit Karus ja Triinu Piirimäe 5. koht “Selja jõe seisund 2010. aasta kevadel” juhendaja Mare Murs Üle-eestiline õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss 29.03.2011 10.-12. klass 7. koht “Selja jõe seisund 2010. aasta kevadel” Triinu Piirimäe Birgit Karus juhendaja Mare Murs Inglise keel Inglise keele olümpiaadi maakondlik voor 7. klass Karl Robert Põlder 5. koht Linda Liis Tanni 6. koht Anni Kasikov 9. koht

õpetaja Tuulikki Raudver õpetaja Tuulikki Raudver õpetaja Kai Eek

8. klass Elinor Onga Rauno Neito Jane Liise Nurk

4.-6. koht 11. koht 18.-21. koht

õpetaja Piret Steinberg õpetaja Argo Kongi õpetaja Piret Steinberg

9. klass Joosep Franz Moorits Alviste Regina Mamedguseinova

13. koht 14. koht

õpetaja Maie Latt õpetaja Piret Steinberg

10. klass Gutnar Leede Kerli Kustola Annika Tamme

3. koht 7.-8. koht 7.-8. koht

õpetaja Maie Latt õpetaja Maie Latt õpetaja Maie Latt

11. klass Hans Miikael Uuspõld Kristjan Leotoots Kristel Kaljuvee Eliise Kumm

6. koht 8.-10. koht 11. koht 18. koht

õpetaja Maie Latt õpetaja Veronika Eek õpetaja Veronika Eek õpetaja Tiina Kärmik

12. klass Aileen Eek Ragnar Pärtelsohn Rasmus Zarubin

5.-6. koht 7. koht 19. koht

õpetaja Veronika Eek õpetaja Maie Latt õpetaja Veronika Eek

28


Ingliskeelsete omaloominguliste rütmisalmide konkursil (korraldaja Audentese Erakool) osalesid edukalt järgmised meie kooli õpilased: 3.c klassist Kadi-Liis Kivi – töö märgiti ära ja salvestati parimate autorite CD-le. Toomas Kaljuvee-O'Brock Ragnar Leppikus Naila Kristiin Karjus Markus Paales Anni Kärmik Alexander Kask Elis Lillmets 5.t klassist Chris Martin - töö märgiti ära ja salvestati parimate autorite CD-le. Karl-Leo Part Robin Tamm Lisanna Piho Eveli Vissor Cristopher Rogotovski Karin Toom õpilaste juhendaja Piret Steinberg, rütmisalmid salvestas Jaanus Lekk Saksa keel Saksa keele olümpiaadi Lääne-Viru piirkonnavoor 28.01.2011 10. klass Cärolin Karing 4.-5. koht õpetaja Piret Steinberg Helerin Karing 4.-5. koht õpetaja Piret Steinberg Aleksandra Jastremskaja 6. koht õpetaja Piret Steinberg 12. klass Diana Laurend

4.-5. koht

õpetaja Liivi Kulli

8. klassi saksa keele olümpiaad 02.04.2011 Dagne Aaremäe 4. koht Janeli Kontkar 8.-9. koht Anneli Roopa 11. koht

õpetaja Piret Steinberg õpetaja Piret Steinberg õpetaja Piret Steinberg’

Vene keel Vene keele olümpiaad 19.02.2011 Õpilased, kes ei suhtle kodus vene keeles Birgit Karus 11. klass 3. koht õpetaja Reet Sepp Õpilased, kes kasutavad kodus suhtluskeelena vene keelt Anna Bilmaijer 11. kl ass 3. koht õpetaja Reet Sepp Ühiskonnaõpetus Üleriigiline Eesti Ajalooõpetajate Seltsi elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaad 12.02.2011 (kohad piirkondlikus arvestuses) Raudo Lepik 12.m 10. koht õpetaja Elle Kohal Gerda Lindma 12.m 13. koht õpetaja Elle Kohal Mari Niinemäe 12.t 18. koht õpetaja Elle Kohal Andres Namm 12.m 19. koht õpetaja Elle Kohal Helena Licht 12.m 24. koht õpetaja Elle Kohal Grete Õunas 12.m 25.koht õpetaja Elle Kohal 29


Hristo Neiland 12.r 28. koht õpetaja Elle Kohal Piret Filanovitš 12.m 31. koht õpetaja Elle Kohal Elar Kippar 12.m 36. koht õpetaja Elle Kohal Eraldi märkimist väärib Raudo Lepik, kuid ka teised on oma teadmiste poolest üleriigilises konkurentsis tegijad Eesti ühiskonnaõpetuse meistrivõistlused osalesid Harri Bendi 12.r Uku Salumäe 12.r Kodanikupäeva viktoriin Osalesid: Kertu Kendra 12.m Hanno Tõnne 12.t Mari Niinemäe 12.t Annika Tooming 12.t Laura Pajussaar 12.t Elar Kippar 12.m

Raudo Lepik 12.m Allar Valle 12.m Airy Ust 12.t Anett Aunapuu 10.t Celine Aros 7.r

Informaatika Informaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 04.03. 2011 7. klass Karl-Joosep Leppik 7. koht õpetaja Reeli Rump Grete Alexandra Kendaru 9. koht õpetaja Reeli Rump Hendrik Sobi 10. koht õpetaja Liivo Raudver Martin Kotter 12.-13. koht õpetaja Reeli Rump 9. klass Sander Soots Rihard Reissaar Roger Pärtelsohn Kaspar Normak

4. koht 7. koht 14. koht 15. koht

õpetaja Reeli Rump õpetaja Reeli Rump õpetaja Reeli Rump õpetaja Reeli Rump

Töö- ja tehnoloogiaõpetus Lääne-Virumaa tehnoloogiaõpetuse konkurss Andreas Rebane 8.r 4. koht Richard Kaiva 7.r 6. koht

õpetaja Aivar Tammla õpetaja Aivar Tammla

Sepapoisid 2011 4.-6. kl poiste konkurss Hendrik Eerikson 4. koht, üldarvestuses 8. koht Tanel Kärvet 4. koht, üldarvestuses 8. koht

õpetaja Aivar Tammla õpetaja Aivar Tammla

Käsitöö ja kodundus Lääne-Virumaa käsitöö ja kodunduse konkurss 17.03.2011 Käsitöö Merili Aaspalu 9.r 6. koht õpetaja Kadi Inno 30


Kodundus Anett Nirgi 9.t

2. koht

õpetaja Kadi Inno

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt korraldatud konkurss “Eesti oma ehe” Põhikool I aste (1.-3. klass) Kollektiivne töö, „Õnnenööbikee“ 1.c juhendaja Margit Veskilt Mia Pakkanen 1.c juhendaja Margit Veskilt Aleksandra Tiidemaa 1.c juhendaja Margit Veskilt Õpioskused Lääne-Virumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaad 2. koht Osalejad: Kadi-Liis Kivi 3.c Ingela Uustal 3.a Kadi Albrecht 3.c Laura Jaguson 3.a Kirke-Merily Holm 3.b Anett Kamarik 3.b juhendaja Ulvi Selezov Lääne-Virumaa 5. klasside õpioskuste olümpiaad 4. koht Kaisa Kärmik 5.r Andra Kask 5.r Teele Kaljuvee-O’Brock 5.r Kaisa Kuusik 5.r Maris Martinson 5.r juhendaja Ulvi Selezov

Sport Kaidi Kivioja (12.m) saavutas Brno triatlonifestivalil Eesti noortest parimana neidude Avanuseklassi rajal (750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 4 km jooksu) teise koha. Lääne-Virumaa algklasside kergejõustiku MV 10.09.2010 Rakveres 1. koht Diandra Kaasik 5.t Elisa Sild 4.a Andra Aavaste 5.a Mihkel Holzmann 5.t Kätlin Selberg 5.a Kristofer Veismann 5.r Eveli Vissor 5.t Robin Tamm 5.t Kaisa Kuusik 5.r Robin Sapar 3.a Maris Martinson 5.r Robin Nirgi 4.a Johanna Konso 5.t Henri Raus 5.t Tuuliki Suder 4.a Mario Vool 5.r Laura Ong 4.b Voldemar Johannes Rätsep 5.r Elina Elva 5.r Kevin-Erik Veilberg 5.r Elisabeth Eiche 4.b Erki Kuhi 4.b Sander Ivanov 4.b Kerttu Kesler 5.r Lisa Lannusalu 4.a õpetajad Sirje Kiviaru ja Mikk Joorits

31


Eesti noorte meistrivõistlused Tallinnas Marleen Plõks 10.m 1. koht ja Eesti TA klassi noortemeister kolmikhüppes 11.69 2. koht TA 60m tj 8.99 – maakonna noorterekord Kerli Kivimägi 9.t 2. koht TA kolmikhüppes Eesti meistrivõistlused Kaidi Kivioja – Eesti meister Kelly Nevolihhin – Eesti meister Grete Õunas

1. koht TJ 1500 m jooksus 4.47.84 2. koht 800 m jooksus 2.21.67 1. koht 800 m jooksus 2.19.33 2. koht 1500 m jooksus 4.47.91 3. koht kolmikhüppes 11.52

Eesti klubide karikavõistlused Tartus Naiskondlik 3. koht Eerika Jakobi Kelly Nevolihhin Kaidi Kivioja Grete Õunas

Laura Lannusalu Jane Meriloo Kerli Kivimägi Maarja Kask

Lääne-Virumaa 10.-12. klasside neidude jalgpalliesivõistlused Tapal 21.09.2010 1. koht Loona Ljaš Kertu Kendra Eva Maria Eevald Keit Reitel Maarja Kask Kristin Lichtfeldt Annemarie Randoševskaja Sandra Krõlov Kristin Kõrre Eesti Koolispordi Liidu teatejooksuvõistlused 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide üldarvestuses 1. koht Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. klasside pendelteatejooks 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 1. koht Eesti Koolispordi Liidu 10.-12. klasside maastikuteatejooks 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 1. koht Kelly Nevolihhin Mersin Võrno Gerda Karman Allar Valle Marii Uduvee Rauno Sapar Marleen Plõks Aimur Takk Kaidi Kivioja Veiko Aunapuu Eerika Jakobi Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside maastikuteatejooks 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 1. koht Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside pendelteatejooks 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 1. koht Kerli Kivimägi Karmen Alamets Tuule Sireli Mäe Toomas Kesküla Celine Aros Taavi Kilki Mari-Liis Palk Martin Flink 32


Werner Kreis

Markko Etverk

Eesti Koolispordi Liidu 5. klasside maastikuteatejooksu võistlused 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 1. koht Eesti Koolispordi Liidu 5. klasside pendelteatejooks 06.10.2010 Paides keskkoolide/gümnaasiumide arvestuses 2. koht Andra Aavaste Erkki Kuht Kristofer Veismann Diandra Kaasik Kätlin Selberg Sander Ivanov Mihkel Holzmann Kaisa Kuusik Johanna Konso Robin Tamm Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klassi poiste korvpalli meistriliiga finaalturniir 06.07.12.2010 Kohilas 3. koht Raimond Tribuntsov 8.r Mihkel Sergio Annus 9.r Siin Anderson 8.r Roger Pärtelsohn 9.r Taavi Veevo 8.t Joosep Alviste 9.r Markko Etverk 9.r Kevin Kesler 9.t õpetaja Andres Veermäe Lääne-Virumaa koolide 6.-9. klasside poiste korvpalliesivõistlused 2011 1. koht Raimond Tribuntsov 8.r Mihkel Sergio Annus 9.r Taavi Veevo 8.t Roger Pärtelsohn 9.r Martin Flink 9.r Joosep Alviste 9.r Markko Etverk 9.r Kevin Kesler 9.t õpetaja Andres Veermäe 3.-6. klasside poiste pallimängusarja “Võrgud sahisema” I etapp korvapallis 2011 1. koht Sten Küüsmaa Marcus Merimaa Fred Liivak Erik Kaasik Karl Soosalu Kristofer Veismann Kiur Thomas Vehmanen Gregor Väli Õpetaja Andres Veermäe 24.-25.10 toimusid Jõhvis EKSL-i poolt korraldatud vabariiklikud õpetajate korvpallivõistlused segavõistkondadele (3 meest + 2 naist). Osales ka RRG võistkond, kes tuli vabariigis hinnatavale 3. kohale. Võitis Loo KK, II koha sai Kohila G. RRG võistkonnas mängisid Mikk Joorits, Raivo Tribuntsov, Andres Pajo, Liivo Raudver, Kadri Marksoo, Heidi Reisi, Helle Tuhkla. EKSL spordimälumängu “Bumerang” piirkonnavoor 1. koht Kaidi Kivioja Ronald Järv Rasmus Zarubin Aimur Takk

33


"Võrgud sahisema" Lääne-Virumaa jalgpallieelvoor 26.02.2011 Sander Ivanov 4.b Kristofer Veismann 5.r Oliver Allikma 5.r Mattias Laht 6.t Voldemar Johannes Rätsep 5.r Fred Liivak 6.a Kevin-Erik Veilberg 5.r Mario Vool 5.r õpetaja Andres Veermäe Pallimängusarja "Võrgud sahisema" 2011 üldvõitjad Kristofer Veismann 5.r Marcus Merimaa 4.c Voldemar Johannes Rätsep 5.r Sten Küüsmaa 6.r Mario Vool 5.r Fred Liivak 6.a Erik Kaasik 4.c Karl Soosalu 6.r õpetaja Andres Veermäe Eesti Koolispordi Liidu 1.-3. klassi Dumle rahvastepalli piirkonnavõistlus 16.03.2011 Jõhvis 2. koht Ragnar Leppikus 3.c Aimar Kuiva 3.a Tony Tammiksaar 3.a Sven Reiu 3.a Romet Viiber 3.c Mart Johannes Pariis 3.c Toomas Kaljuvee-O’Brock 3.c õpetaja Mikk Joorits Lääne-Virumaa 1.-3. klasside poiste rahvastepalli võistlus 01.03.2011 Rakveres 1. koht Ragnar Leppikus 3.c Aimar Kuiva 3.a Tony Tammiksaar 3.a Sven Reiu 3.a Romet Viiber 3.c Mart Johannes Pariis 3.c Toomas Kaljuvee-O’Brock 3.c Rain Lõhmus 3.a õpetaja Mikk Joorits Rahvastepallivõistluste maakonnameistrid, piirkondlik 5. koht 3. klassi tüdrukud Liis Laigu 3.a Marleen Mülla 3.b Jennifer Veismann 3.c Peppi Sophia Vehmanen 3.a Kadi Albrecht 3.c Stiina-Maris Paulus 3.a Eva Margaret Videvik 3.c Kristine Keren Kotiesen 3.a Carolina Kusma 3.b õpetaja Eve Mõttus Lääne-Virumaa 4. klasside tüdrukute rahvastepallivõistlused II võistkond, 3. koht Lisa Lannusalu 4.a Nele Vaarmets 4.b Pilleriin Jõepera 4.a Elisabeth Eiche 4.b Liis Rüntü 4.a õpetaja Sirje Kiviaru Laura Ong 4.b Aleksandra Musakko 4.a Kertu Põdersalu 4.a Tuuliki Suder 4.a Hanna-Liisa Lehtla 4.a 34


I võistkond, 5. koht Liis Laigu 3.a Jennifer Veismann 3.c Kadi Albrecht 3.c Kadi-Liis Kivi 3.c Peppi Sophia Vehmanen 3.a

Kristine Keren Kotiesen 3.a Kristiine Leimann 4.c Merline Virves 4.c Carina Lutsak 4.c õpetaja Eve Mõttus

Eesti Võrkpalli Liidu ja Eesti Koolispordi Liidu võrkpalli miniliiga Lääne-Virumaa turniir 2. koht 3.koht Mario Vool 5.r Tanel Piirimäe 5.t Kevin Erik Veilberg 5.r Tony Tammiksaar 3.a Tambet Talv 4.a Margo Orav 4.b Madis Mülla 4.a Johannes Pihlak 5.r Tanel Kroos 5.a Romet Viiber 5.r Suusatamine Randar Ivanov 7.t Maakonna koolinoorte PB 7. koht, teatevõistlus 1. koht Alar Ervin 11.m Lääne-Viru koolidevahelised MV 9.-12. klass 5 km Lääne-Viru koolidevahelised MV 9.-12. klass teatevõistlus

1. koht 2. koht

Lääne-Virumaa noorte 2011 MV suusatamises TA 3 km Rahel Allas Kaidi Kivioja PB 5 km Markko Etverk PA 5 km Alar Ervin

1. koht 3. koht 1. koht 1. koht

Teatesuusatamine TA 3x2 km Rahel Allas, Kaidi Kivioja, Angelis Palm PB 3x3 km Markko Etverk, Martin Flink, Randar Ivanov PA 3x3 km Alar Ervin, Jorma Hiie, Madis Põld

1. koht 1. koht 2. koht

Lääne-Virumaa algklasside suusatamise esivõistlus 4.-5. klassi poiste 2 km Kristjan Maltsev

3. koht

Lääne-Virumaa noorte 2011.a. võrkpallimeistrivõistlus 12. klass ja nooremad poisid 1. koht Ronald Järv Sander Konso Hardi Talv Uku Salumäe Robert Viiber Marko Kruusimägi Lääne-Virumaa noorte võrkpalli MV 2011 12. klass ja nooremad tüdrukud 2. koht Pernilla Prual Mirell Matikainen Anna-Liisa Mäots

Triinu Piirimäe Kaisa Karjane 35


Maakonna MV 5. klasside poiste jalgpallis 2. koht Kristofer Veismann 5.r Mario Vool 5.r Oliver Allikma 5.r õpetaja Andres Pajo

Kevin-Erik Veilberg 5.r Voldemar Johannes Rätsep 5.r Sander Ivanov 4.b

Maakonna 5. klasside tüdrukute rahvastepallivõistlus 3. koht Helina Elva Maris Martinson Teele Kaljuvee–O’Brock Laivi Ots Kerttu Kesler Aleksandra Deljanskaja Karmen Koov Andra Aavaste Kaisa Kuusik õpetaja Helle Tuhkla Maakonna MV tüdrukute korvpallis 8.-9. klassi tüdrukud 2. koht Gerli Traus Kristi Traus Merili Aaspalu Mirjam Kond Kätlin Korjus Mari-Liis Palk õpetaja Helle Tuhkla

10.-12. klassi tüdrukud 2. koht Triin Tikkerber Heike Pohla Kirsika Benga Sandra Rääk Kätlin Vahemets õpetaja Helle Tuhkla

Maakonna 10.-12. klassi korvpalli MV Maakonna meister 2011 Rainer Amor Cristo Kens Hristo Neiland Andres Namm

Joonas Vaino Taavi Veevo Sander Karro Martin Ots

Lääne-Virumaa 2011.a. 1.-5. klasside jalgpallimeistrivõistlused 2. koht 3. koht Kiur Vehmanen Tambet Talv Karl Lugenberg Mario Vool Erki Kuhi Kevin-Erik Veilberg Erik Kaasik Robin Nirgi Remi Ott Voldemar Johannes Rätsep Madis Mülla Oliver Allikma Roobert Purje Argen Int Margus Merimaa Egert Pent õpetaja Mikk Joorits Kristofer Veismann Sander Ivanov õpetaja Andres Pajo

36


Lääne-Virumaa noorte 2011.a võrkpalli MV minivõrkpallis 6. klass ja nooremad poisid 3. koht Tanel Kroos 5.a Ken Puuleht 6.a Margo Orav 4.b õpetaja Hendrik Kurik Eesti Koolispordi Liit “TÄHELEPANU, START!” vabariigis 7. koht Robin Tamm 5.t Mihkel Holzmann 5.t Kristofer Veismann 5.r Maris Martinson 5.r Kaisa Kuusik 5.r Laivi Ots 5.r Pilleriin Jõepera 4.a Kristiine Liimann 4.c Merline Virves 4.c Erki Kuhi 4.b Erik Kaasik 4.c Gervin Põld 4.c Rain Leenpalu 4.c Kadi Albrecht 3.c õpetajad Helle Tuhkla ja Eve Mõttus

Jennifer Veismann 3.c Liis Laigu 3.a Laura Jaguson 3.a Sander Jaguson 3.a Robin Sapar 3.a Tony Tammiksaar 3.a Marcus Lill 3.b Aleks Bazanov 2.c Eva-Maria Saar 2.c Elina Vaher 2.c Matthias-Endre Lind 2.b Anett Aasma 2.a Emily Hang 2.c Raido Oolma 2.b

Eesti Koolispordi Liidu 6.-12. klasside kergejõustikuvõistlused 11.05.2011 Rakveres I liiga võistkondlikus arvestuses 1. koht 6.-7. klass 8.-9. klass 10.-12. klass Veronica Ivanov Kerli Kivimägi Grete Õunas Geidi Kivimäe Laura Lannusalu Kaidi Kivioja Nele Triin Undrest Karmen Alamets Kelly Nevolihhin Eleri Etverk Tuule Sireli Mäe Rahel Allas Maris Martinson Toomas Keskküla Maarja Kask Martin Moldau Markko Etverk Jane Meriloo Sander Moldau Martin Flink Eerika Jakobi Kristofer Veismann Taavi Kilki Veiko Aunapuu Robin Tamm Mersin Võrno Rasmus Zarubin Rauno Sapar Karl-Martin Saaver Keijo Õunapu Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku gümnaasiumide, keskkoolide 4-võistlus 17.05.2011 Rakveres Poisid, 1999. a sündinud ja nooremad I võistkond 1. koht Kristofer Veismann Sander Ivanov Robin Tamm Erki Kuhi Robin Nirgi õpetaja Mikk Joorits

37


Poisid,1997. - 1998.a sündinud, 2. koht Martin Moldau Sander Moldau Erlis Liiva õpetaja Mikk Joorits

Fred Liivak Martti Jorgen Rosental

Tüdrukud, 1997. – 1998.a sündinud, 1. koht Veronica Ivanov Eleri Etverk Nele Triin Undrest Maris Martinson Elina Tahk

Nooremad Kaisa Kuusik Kätlin Selberg Andra Aavaste Johanna Konso Laura Ong õpetaja Sirje Kiviaru

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku 2011.a. meistrivõistlused TA 4x100 m teatejooks 1. koht “Väike TB 4x100m teatejooks 1. koht Rootsi” 1. koht Maris Martinson Kerli Kivimägi Kaile Adusoo Marleen Plõks Veronica Ivanov Jane Meriloo Celine Aros Egle Helene Ervin “Väike Rootsi” 2. koht Veronica Ivanov Celine Aros Eleri Etverk Tuule Sireli Mäe TJ 4x100 m teatejooks “Väike Rootsi” 1. koht Marii Uduvee Eerika Jakobi Kelly Nevolihhin Maarja Kask Gümnaasiumide, keskkoolide grupis 1. koht Kaidi Kivioja Grete Õunas Rahel Allas Kelly Nevolihhin Maarja Kask Marii Uduvee Eerika Jakobi Jane Meriloo Kerli Kivimägi Marleen Plõks Laura Lannusalu Egle Helene Ervin Kille Nevolihhin Tuule Sireli Mäe Nele-Triin Undrest

Kaile Adusoo Veronica Ivanov Eleri Etverk Kaisa Kuusik Maris Martinson Johanna Konso Kätlin Korjus Kerttu Kesler Kätlin Selberg Kristofer Veismann Fred Liivak Karl Soosalu Sten Küüsmaa Martin Moldau Sander Moldau 38


Mario Vool Veiko Aunapuu Toomas Keskküla Mersin Võrno Keijo Õunapu Rasmus Zarubin Karl-Martin Saaver Sander Karro Markko Etverk Rene Konar Gutnar Leede Sander Murumaa Rauno Sapar Taavi Kilki Aimur Takk õpetajad Sirje Kiviaru, Andres Veermäe, Mikk Joorits ja Jaak Vettik Lääne-Virumaa 2011.a. PC vanuseklassi jalgpallimeistrivõistlused 3. koht Ander Pindus 7.t Martin Kotter 7.t Kert Virunurm 7.a Kaarel Mikkal 7.t Artur Arhangelski 7.r Randar Ivanov 7.t Kaspar Odraks 7.r Oliver Õis 7.t Robert Viiber 7.r õpetaja Andres Pajo

Klassiväline tegevus 6.T klassi näitering võttis 22.-23.10.10 osa alternatiivsest algklasside vabariiklikust teatrifestivalist “Väike lava 2010” Kundas. Janet Beketov Mattias Laht Evelin Dreifeldt Stella Leppik Karl Joosep Einmann Loora Olmre Jüri-Kristjan Erendi Sander Purgats Eneli Juuse Helerin Rückenberg Kristjan Kandala Christian Sirelpuu Hele Koppel Vanessa Vall Sander Kotter Jan Lucas Videvik Kaute Kuusik Alex Viil Anett Laansoo Christian Sirelpuu võitis keskkonnahoiu eripreemia trupp tervikuna järjepidevuse preemia 24.-25.09.11 toimus meie koolis vabariiklik GLOBE’i uurimistöödealane konverents Tänu korraldajatele Kadi Inno Mare Murs Urve Allika Tiina Sirelpuu Tiina Kippel Kadri-Ly Trahv Kadri Marksoo Õpilased: Krista Sepp Aileen Eek Veronika Eek Triinu Piirimäe Jaanus Lekk Birgit Karus Heidi Reisi Anna Bilmaijer Mairi Juuro-Gulin Ronald Järv Maie Aunapuu Mihkel Suurkaev Aime Juuro Paul Pihlak 39


Helene Kupp Alise Randma Kätlin Tammoja Kristjan Nemvalts Elerin Toomik

Tiivi Paabut Marleen Eelma Eliise Kelli Maarja Kask

Betti Alveri „Tähetund” 19.-20.11.2010 Jõgeval tundesiiruse eripreemia LMS Karla luulekavale „Mina olen pärit ...” Elise Kumm 11.t Jaan Vassar 11.t Rait Lõhmus 11.t Anett Rannamets 10.m Kristel Murumaa 11.t Paul Pihlak 11.r Tõnis Sestverk 10.t Maarit Brit Tanni 10.t Jaana Rästas 10.t Egert Tolk 11.t Johanna Loomets 11.t Maria Emma Rist 10.t - valgus juhendaja Tiina Kippel Koidulauliku konkurss 26.11.2010 Tamsalus osalesid Tõnis Sestverk 1O.t Egert Tolk 11.t õpetaja Riina Rohtung Lugemisaasta 2010 Lääne-Virumaa õpilaste kirjandusviktoriin Viktoriin toimus 9.-10. detsembril 2010 Osalejaid 75, maksimaalne punktide arv oli 40 Triinu Piirimäe 36 punkti Kristel Murumaa 34 punkti Greete Jalast 33 punkti Kristjan Nemvalts 32 punkti Martin Ots Sarah Erikson 30 punkti Diana Karimova 30 punkti Noomi Kams 30 punkti Herdo Kala 30 punkti Marie Lugenberg 28 punkti Torsten Ojaperv 28 punkti Eliise Kelli 28 punkti Janno Lumiste 28 punkti Randar Ivanov 28 punkti Raino Piirsalu 27 punkti Elerin Toomik 26 punkti Sander Konso 25 punkti

I III

Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilasetlejate konkurss 25.01.2011 I aste – 4.-6. klass: Teele Kaljuvee-O`Brock 5.r 1. koht juhendaja Krista Sepp Anastasia Musakko 4.a 2. koht juhendaja Angela Kungla Ken Püss 4.c 3. koht juhendaja Ülle Pihlasalu Kaur Teiva 5.t 4. koht juhendaja Krista Sepp 40


Mariandra Virolainen 4.a Kerti Bobõlski 4.c Cristopher Rogatovski 5.t II aste – 7.–9. klass: Dagne Aaremäe 8.t Henrik Lainvoo 7.t Kristo Sauela 9.t Sander Soots 9.r Elina Tahk 7.a Kaile Adusoo 7.a Hellika Kallaste 7.a Krister Eek 7.t Alexandra Kruusimäe 9.t III aste – 10.–12. klass: Tõnis Sestverk 10.t Elise Kumm 11.t Maarit Brit Tanni 10.t Kätlin Tammoja 11.r Raina Oselin 10.r Tiivi Paabut 11.r Egert Tolk 11.t Piret Filanovitš 12.m Andres Namm 12.m

juhendaja Angela Kungla juhendaja Ülle Pihlasalu juhendaja Krista Sepp 1. koht 2. koht 3. koht 4. koht

juhendaja Katrin Remiküll juhendaja Meelis Lainvoo juhendaja Krista Sepp juhendaja Katrin Remiküll juhendaja Tiiu Leet juhendaja Tiiu Leet juhendaja Tiiu Leet juhendaja Riina Rohtung juhendaja Krista Sepp

1. koht 2. koht 3. koht 4. koht

juhendaja Krista Sepp juhendaja Riina Rohtung juhendaja Krista Sepp juhendaja Riina Rohtung juhendaja Krista Sepp juhendaja Riina Rohtung juhendaja Riina Rohtung juhendaja Tiiu Leet juhendaja Tiiu Leet

Žürii: Ulvi Selezov Kai Eek Tiina Kippel Eesti õpilasetlejate riigikonkursi Lääne-Virumaa voor 01.02.2011 4.–6. klass Kaur Teiva 2. koht juhendaja Krista Sepp Ken Püss 3. koht juhendajad Ülle Pihlasalu, Ulvi Selezov Teele Kaljuvee-O´Brock, žürii eripreemia, juhendaja Krista Sepp 7.–9. klass Dagne Aaremäe Henrik Lainvoo

2. koht 3. koht

10.–12. klass Elise Kumm Tõnis Sestverk

1. koht 3. koht

juhendaja Tiina Kippel juhendajad Riina Rohtung ja Meelis Lainvoo Sander Soots, žürii eripreemia, juhendaja Katrin Remiküll juhendaja Riina Rohtung juhendaja Krista Sepp

Žürii: Maret Oomer – Eesti Harrastusteatrite Liit, Reet Tomband – Lääne-Viru Keskraamatukogu lasteosakonna juhataja, Tiina Rumm – Rakvere Linnanoorte Näitetrupi juhendaja, Keio Soomelt – Rakvere Rahvamaja juhataja, Mait Joorits – Rakvere Teatri näitleja. 41


Rakvere Gümnaasiumi amatöörfilmifestival 11.02.11 1. koht Lühifilm "MinuSina" Tõnis Sestverk 10.t Joanna Erm 10.t Maria Emma Rist 10.t juhendaja: Jaanus Lekk 2. koht Lühifilm "Inimesed on nii ilusad ja head" Tõnis Sestverk 10.t Inna Sammel 10.m Joanna Erm 10.t Maarit-Brit Tanni 10.t Rait Lõhmus 11.t juhendaja: Jaanus Lekk

Jaana Rästas 10.t Elise Kumm 10.t Anett Rannamets 10.m Sarah Eerikson 11.t Kerli Kustola 10.r

Maakondlik II stsenaariumivõistlus Herdo Kala 10.m 1. koht Elise Kumm 11.t 2. koht Vabariiklik 46. harrastusfilmifestival 23.04.2011 Lühifilm "Normaalsed inimesed" täiskasvanute arvestuses II koht autor Jaanus Lekk Luulefestival „Tuulelapsed“ 21.-22. jaanuaril 2011. 6.t klassi näiteringile tunnustuspreemia Janet Beketov Stella Leppik Evelin Dreifeldt Loora Olmre Jüri-Kristjan Erendi Sander Purgats Eneli Juuse Helerin Rückenberg Kristjan Kandala Christian Sirelpuu Hele Koppel Vanessa Vall Anett Laansoo Alex Viil Mattias Laht juhendaja Kai Eek 22.02.2011 Virumaa Muuseumite korraldatud EV 93. aastapäeva maakondlik viktoriin 2. koht 11.t klassi õpilased Egert Tolk, Kristin Lichtfeldt ja Annemarie Randoševskaja 3. koht 11.r õpilased Aimur Takk, Martin Ots ja Kristjan Leotoots juhendaja õpetaja Ülle Kõiv Luulekonkursi "Ellen Niiduga Midrimaal" Lääne-Viru maakonnavoor 18.02.2011 Tapal 1. River Palm 2.b oma vanuseastmes (1.-3. klass) 2. koht, esines vabariiklikus voorus 2. Marie-Helene Saaver 2.b 3. Evelin Dreifeldt 6.t 4. Janet Beketov 6.t juhendaja Kai Eek

42


Virumaa laste luulevõistlus "Oma õpetajat tunnen" Võitjad: Brenda Lepp 9.r Liisa Püss 6.r Kaari Muldma 9.r Kristin Rossmann 8.r Rainer Bõkov 6.r Carolin Kattel 8.r Äramärgitud tööde autorid: Sander Soots 9.r Raili Essaul 6.r Luuletajaid juhendasid Ly Heinpalu, Tiiu Leet, Riina Rohtung, Katrin Remiküll Kooliteatrite 2011 keskastme riigifestivali Lääne-Virumaa eelvoor märts 2011 laureaat Kooliteater 2011 keskastme riigifestival Põlvas 15.-16.04 - laureaat Laulu ja mänguseltsi KARLA põhikooli trupi etendus “Naiste jutud ja meeste mängud” Teele Engaste Ander Pindus Grete Alexandra Kendaru Ege Siirak Kaisa Kiriland Gevin Šestak Martin Kotter Linda Liis Tanni Henrik Lainvoo Evely Pajula Kaarel Mikkal Üllart Külvari Uueni Kristiina Männik juhendaja Tiina Kippel Kooliteatrite festival Saaremaal märts 2011 - laureaat RRG LMS KARLA: Elise Kumm Maria Emma Rist Kristel Murumaa Anett Rannamets Egert Tolk Maarit Brit Tanni Jaan Vassar Jaana Rästas Tõnis Sestverk Paul Pihlak Rait Lõhmus Inna Sammel Johhanna Loomets juhendaja Tiina Kippel Maakondlik Liivide etluskonkurss 04.04.2011 Rakveres Tõnis Sestverk 10.t 3. koht juhendajad Riina Rohtung ja Tiina Kippel Raudteeohutusalane loomekonkurs „SINA SAAD” 4.-6. klass Rainer Bõkov 6.r 1. koht Eriauhinnad: Martin Moldau 6.r Sander Moldau 6.r Ergutusauhinnad: Tanel Kärvet 6.r Rando Tomson 6.r Katre Trilljärv 6.r Mari-Ann Ploompuu 6.r

Hendrik Eerikson 6.r Ülli-Kristin Uueni 6.r Renita Rasmann 6.r Liisa Püss 6.r 43


RRG 6.r klassile eraldati stipendium 3000.- krooni õpetaja Ly Heinpalu Lääne-Virumaa koolide mälumänguturniir 2010/2011 5. koht gümnaasiumite arvestuses Kristjan Nemvalts 11.r Martin Ots 11.r Roland Järv 11.r Aimur Takk 11.r Triinu Piirimäe 11.r Üleriigiline võistlus "Noor teadlane 2011" (võistlust alustas 65 võistkonda). 6.-7. klasside arvestuses: 4. koht - Hendrik Eerikson, Tanel Kärvet (6.r) 7. koht - Renita Rasmann, Mari Ann Ploompuu (6.r) 9. koht - Anni Kasikov, Anett Lessuk (7.r) juhendaja Tiina Sirelpuu Euroopa Liidu fotokonkurss osalesid 10.t õpilased Joanna Erm Jaana Rästas Tõnis Sestverk Arengufondi esseekonkurss võtsid osa Agnes Kuldner 12.t Mari Niinemäe 12.t RMK üleriigiline klassidevaheline metsaviktoriin osalesid 6.-9. klassist (osales 372 klassi) 109. 6.r (24 õpilast) 159. 8.r (30 õpilast) 10.-12. klassist (osales 67 klassi): 23. 10.r (28 õpilast). Lääne-Virumaa 7.-9. klasside õpilastele SA Roheline Maakond korraldatud keskkonnaja loodusteemaline viktoriin (läbi õppeaasta 6 vooru) 8.r klassi võistkond 16. koht Ronja-Liis Tamm Kairit Kruusimägi Liina Ots õpetaja Tiina Sirelpuu Üleriigiline kevadviktoriin teadussaate “Püramiidi tipus” teemadel Aimur Takk 11.r 5.-6. koht VIGURVÄNT 2011 maakondlik finaalvõistlus Võistkondlikus arvestuses 3. koht Hanna Paaver 4.c Merline Virves 4.c 44


Rain Leenpalu 4.c, individuaalselt 2.-3. koht Marcus Merimaa 4.c õpetaja Marilin Ojasaar Kunda Ühisgümnaasiumi joonistusvõistlus „Joonistan kurbust ja rõõmu“ parimad tööd 1.-3. klass 4.-6. klass Simona Vall 2.b Annegret Reisi 5.r Riina-Liis Lepik 2.b juhendaja Heidi Reisi UNESCO kultuuripärandi nädal koolis 09.-13.05.2011 Käsitletud objektid: 5.a - Londoni Tower 8.t - Petra kaljulinn 5.r - Tasmaania 9.r - Iguazu joastik 5.t - Tallinna vanalinn 9.t - Pueblo de Taos 6.a - New Yorgi vabadussammas 10.m - Abu Simbel 6.r - Kahuzi-Biega rahvuspark (Aafrika) 10.r - Hierapolis Pamukkale 6.t - Pompei 10.t - Hiina Ping Yao vanalinn 7.a - Taj Mahal 11.m - Borobuduri tempel Indoneesias 7.r - Monarhliblikate kaitseala Mehhikos 11.r - Suur kanjon (USA) 7.t - Macchu Picchu 11.t - Chaco kultuur (Põhja-Ameerika 8.r - Hiiglaste tee ja rannik (Põhja-Iirimaa) edelaosa) Viktoriin Viktoriini tulemused 5.-7. klass 1.-2. koht 5.r ja 7.t 3.–4 koht 6.r ja 7.r 5. koht 6.t 6. koht 7.a 7. koht 6.a 8. koht 5.a 9. koht 5.t

26 punkti 24 punkti 18 punkti 18 punkti 15 punkti 14 punkti 6 punkti

Viktoriini tulemused 8.-11. klass 1. koht 10.m 33 punkti 2. koht 10.r 29 punkti 3.-4. koht 11.m ja 11.r 27 punkti 5. koht 9.t 26 punkti 6. koht 11.t 23 punkti 7. koht 9.r 22 punkti 8. koht 8.t 19 punkti Ei osalenud 8.r ja 10.t klass. õpetajad Imbi Herm, Kadri Marksoo, Mare Paloots ja Heidi Reisi Koolikooride kategoriseerimine 2011. a. kevadel määrati tüdrukutekoorile ja poistekoorile 1. kategooria juhendaja Elo Üleoja Lastekoorile 2. kategooria juhendaja Urve Allika 45


Koolis tegutsevad ringid Heidi Reisi kunst Mare Murs, Kadri Trahv, Kadri Marksoo, Tiina Sirelpuu loodusring Ulvi Selezov kirjanduse ja õpioskuste ring 3. kl ja 5. kl Tiina Kippel LMS Karla Jane Rätsep muusikaline inglise keel algklassidele Sirje Kiviaru algklasside kergejõustik T, rahvastepall, TV-10 olümpiastarti Mikk Joorits algklasside kergejõustik P, rahvastepall, TV-10 olümpiastarti Andres Pajo 5. klassi rahvastepall P, 5. – 7. klassi jalgpall P Eve Mõttus “Tähelepanu, start!”; 2. ja 3. klassi T rahvastepall, õpetajate võimlemine Helle Tuhkla Tähelepanu, start; 2. ja 3. klassi T rahvastepall, korvpall T Urve Allika lastekoor Elo Üleoja poistekoor, mudilaskoor, lastekoor, noortekoor

46


Traditsioonilised jm üritused ning sündmused 2010/11 September 1. Avaaktus 2., 3., 6. Spordipäevad 5. - 11. Külas sõpruskoolide delegatsioonid 16. Ümber kooli teatejooks 16. – 17. Vabariiklik GLOBE’i konverents Oktoober Hea õpetaja kuu 1. Õpetajate päev – direktor Vladislav Musakko 18. – 22. „Tagasi kooli“ nädal – 28 külalist andsid kokku 43 tundi 22. kohtumine P.-E. Rummoga November UNICEF-i jõulukaartide müük 3. Pianist Mihkel Polli kontsert 8. Politseimajor Margus Kotteri vestlus 5.-11. kl õpilastele teemal “Koolivägivald/ kiusamine läbi elektroonsete võimaluste” 8. Lastevanemate kool – külas Margus Kotter 16. Ansambli Zetod kontserdid 26. I advendi kogunemised – muusikakoolis õppivate laste esinemine Detsember 2. Salongiõhtu – külas Otsa-kooli noored 4. Kärdla segakoori gospelkontsert 6. Jõululaat 6. Päkapikupäev 16. 11. klasside projekt - etendus 20. Virumaa Tütarlastekoori kontsert 20., 21., 22. Jõulupeod 23. Viimase koolipäeva aktus – ühislaulmine 23. Kollektiivi jõululõuna Jaanuar 25. Õpilasetlejate konkurss Veebruar 1. Maakondlik õpilasetlejate konkurss 7. – 11. Heljo Männi juubelile pühendatud nädal 10. 10. klasside projekt – etendus 14. Sõbrapäev 15. Lastevanemate kool – külas Gunnar Kotiesen 16. Kohtumine Andres Arrakuga 18. Algab abiturientide tantsukursus 23. EV sünnipäeva aktused – lavastus 28. Kohtumine Andres Tarandiga

47


Märts 1. Tsirkus algklassidele 2. Lahtiste uste päev 9. klasside õpilastele 3. Hiphopipidu 3., 4. Suusapäevad 7. – 11. Uuring “Noored ja alkohol” 8. – 11. klassides 10. Piirkondlik spordimälumäng “Bumerang” 16. Kohtumine TÜ Kliinikumi dr Enno Krossiga teemal “Noored ja alkohol” 17. Eesti noorte disainerite tööde näitus aatriumis 17. Kohtumine hindust trikimehega Aprill 1. Anekdootide rääkimise vahetunnid 15. Lääne-Virumaa abiturientide ball 18. – 25. „Eesti oma ehe“ tööde näitus aatriumis 18. Kooli sünnipäeva aktused 19. ABC/ART jooks 19. Etendus hirmudest ja nende võitmisest algklassidele – Ivar Lett 20. Kooli kooride kontsert 21. Tutipäev 21. – kooliaasta lõpuni Rakvere sõpruslinnade näitus aatriumis 27. Kevadkontsert - teatriõhtu Mai 3. Jalgratturieksam 5. Orienteerumispäev 8. Rakvere Rahvamaja emadepäeva kontsert 9. – 13. UNESCO maailmapärandi nädal: 9. – õppeaasta lõpuni näitus aatriumis 10. Konverentsid 11. Temaatilised filmid aulas 13. Viktoriin 10. Konkurss Ööjooksutegija 2011 – 1. koht 16. – 19. Kooli delegatsioon sõpruskoolis Uusikaupunkis 20. Parimate ainetundjate ja aktiivsete noorte väljasõit Tsitresse Juuni 2. Vastuvõtukatsed 10. klassidesse 3. 1. – 8. klasside koolilõpuaktus 3. Õpetajate väljasõit - piknik Pedassaarde 20. 9. klasside lõpetamine 21. 12. klasside lõpetamine

48


Mida koolis ehitati ja korda tehti Koolis on praegu kasutusel 48 klassiruumi, sh 12 koduklassi algklassidele ja 36 ainekabinetti keskastme ja gümnaasiumiosa õpilastele. Keldrikorrusel on prooviruum draamaõpetuse tundide jaoks. Renoveeritud on kooli aula, garderoob, duširuumid. Hiljemalt 2011/2012. õppeaastaks peaks valmima uus võimla koos aatriumiga ning renoveeritama hoone ühendosa I ja II korrus. Seega peaks nimetatud perioodiks olema renoveeritud kogu kooli hoone ning see vastama kõigile tervisekaitse ja päästeameti nõuetele.

49


Õpilaste arvamusi oma koolist (kirjapilt muutmata) 1.a klass Ma sain teada et lilled hingavad ja valmistavad päikesevalguse ja süsihappekasiga valmistab lill endale toitu. Ning sain teada Matsu pitsust. Romi Mulle meeltip väga matematika tunnd sest siis sab arvutada. Maaldib ka eesti keel siis saab ristsõna lahendata mull meltib kolis. Mattias Mulle meeldib siin koolis väga. Ja üks kord sain eelkoolis sellise teade ei Lisett on hästi kasvadatud ja hoolikas ja tark kiitus vanematele kes teda hästi kasvatasid. Ja mulle meeldib see kool väga nii tore. Johandra Lisett Ma ei osand arvata et meil nii tore õpetaja on kool on lahe mule meeldib kõike rohkem eestikeele tunt koolis ma sain palju sõpru Karl-Edmond Sain omale uusi sõbru. Mõni sõber oli iuba sõber mul. Kui ma kooli tulin siis oli väga lõbus. Ma sain väga paliu teata. Ma lägsin öhe kora om anegtoti lugema koritori. Kristjan Mulle meeldib koolis käja. Selle pärast et ma kohtasin uut sõpra. Eile me käisime. Aqvas laietes oli suur pall. Palli all oli juhe. Siis me mängisime palli soler visas palli pitvalt baseinistvälja. Marko Mule meeldib kooli toit

Robin

1.b klass Kui kaheteistkümne klassi lapsed meid kooli tõid ja meie viisine naad ülikooli Siin on toredad lapsed ja väga head lapsed, mulle meeldivad enda klassi kaaslased ja õpetaja. Me teeme palju asju koos. Killu Et me pitime valima poisi ja tütruku siis pitime käest kini võtma ja siis õue minem ja tegem ring. Et saab õppita ja tarkaks saada Markko Me tähistame pidusid. Me teeme klassiga põnevaid asju. Meil käivad külalised. Siin on noored õpetajad. Siin on nii ilus. See on nii suur kool. Me käime igal pool teatrites või lobusates asjades. Henri-Lukas 50


Mulle on 1. klassist jäänud meelde see et tunnis ei tohi jutustada. Mulle meeldib oma kool sellepärast et siin on head õpetajad. Siin koolis võetakse meid kui inimesi. Mulle meeldib see kool selleks et see kool on mu lemmik värvi. Melany Me oleme nii ilusaid pilte joonistanud ja neid pilte on nii ilus vaadata Siin saab nii lahedaid ülesandeid lahendada Lennart 1.c klass Rõõmud on kui mõned üritused on terve kooliga, ja siis kuuled et sinu võistkond võitis see on ikka tore. Mured on kui kehalises hakkama ei saa. Õpetaja Margit Veskilt on hea ka teised õpetajadon head aga kuna mina käin alles esimeses klassis ja meil ei ole nii palju tunde ei liigu me möödamaja ja me ei näe eriti teisi õpetajaid. Käitumine on mul viis ja jääbki viieks. Birgit Mulle meeldib koolis süüa ja muusikatund. Õpetajad on head. Mulle ei meeldi halvadhinded. Ma teen seda koolis mida vaia. Mulle meeldivad head hinded. Sandra Mul on kõik väga tublid. Oen oma õpetajaga rahul ja eriti meeldib mulle see et ta ütleb tihti “tõstke lauad toolide peale” see on naljakas. Koolis on vahva ja tore. Mulle meeldib koolis. Kõik õpetajad on toredad. Aleksandra Mule meldis see et kehalise pluus. Ja esimesekooli meltis see ka et nii ilusa kohvri. Erik Mulle meeldib meie õpetaja Margit Veskilt ta on tore, hea. Käitumine on parem kui ennem. Mulle meeldib kõik koolis. Mull ei olegi muresid. Mulle pakkub rõõmu et olen paremaks läinud. Orienteerumismängus võitsime. Romet Mulle meeldib kool sest siin ma saan tarkaks. Mull on tore õpetaja. Ma tahaksin et meil oleks rohkem matku. Mu lemmik tunnit on matem ja Ku/Tõ. Mulle ei meeldi Emakeele tunt. Maarja Esimene tund meie koolis oli lärmakas. Mulle meeldib kui lapsed ei kakleks. Õpetajad on head. Esimene aasta koolis läks väga tormakalt ja lõbusasti. Mõned lapsed minu klassis mõni kord peaks reegleid õpima. Ere Mai 51


Mulle meeldib kool. Seal on tore õppida ja laulda. Õppetaja on hea ja tore. Ma käitun ilusti. Mulle meeldib hübada. Ma olen rõõmus tüdruk. Anna-Liisa 12.r klass RRG kasvatas mind tugevamaks. RRG-st sain palju sõpru terveks eluks. RRG soodustab õpilaste erinevusi, tänu sellele oli koolis hiiglama tore. Kristlin Kunnus RRG-s on palju spordiinimesi, mõistva suhtumisega õpetajaid ning rohkelt võimalusi end igas valdkonnas tõestada ja maksma panna. Tuult tiibadesse lõpetajale, pikka püsimist koolile. Harri Bendi Viimane kooliaasta möödus väga kiiresti, peaaegu nagu valguse kiirusel ja kui mu mälu mind ei peta, oli see 300 000 km/s, midagi jäi füüsikatunnist külge ka. Alles ju oli 1. september, kui saatsime uhkusega esimese klassi poisse ja tüdrukuid aktusele, ja juba sooritame oma lõpueksameid. Kahju, et see aasta nii kiiresti läks, eriti veel sellepärast, et see oli keskkooliaja kõige toredam aasta. Kõige eredamalt on meelde jäänud rebaste ristimine, õpetajate päev ja jõulupidu, mille korraldamisega me suurepäraselt hakkama saime. Väga toredad olid 11. klasside korraldatud abiturientide ball ja tutipäev. Ja muidugi ei saa lisamata jätta seda, et lõpuks saime jagu ''igavese teise'' needusest ja võitsime 12. klasside võistkonnaga ümber linna teatejooksu. Kõik need üritused ja koosviibimised on meid teinud päris lähedaseks ja seda kurvem on 21. juuni, kui meie ühine koolitee lõppeb. Kaidi Kivioja Viimane aasta läks minu jaoks väga kiiresti. Selline tunne on, et alles ma lõpetasin põhikooli ja juba kuu aja pärast on keskkooli lõpetamine. Ma olen tänulik oma vanematele, kes panid mu Rakvere Reaalgümnaasiumisse, kuna minu arvates on see kõige parem kool. Ma pole kordagi kahetsenud, et ma just selles koolis õpin, pigem olen alati uhkusega öelnud, kus koolis käin, kui keegi on huvi tundnud. Pauliine Põlder Kolm aastat tagasi, kui 1. septembril siia kooli tulin, ei oleks ma uskunudki, kui kiiresti need kolm aastat lausa lendavad mööda. Ma tulin väikesest koolist siia suurde kooli, kus ma ei tundnud kedagi, kus kõik tundus liigagi võõras, et harjuda. Nüüd tagasi vaadates olen ma enda üle vägagi uhke, et suutsin vastu pidada ja väga õnnelik, et sattusin ühte klassi nii toredate inimestega ja muidugi väga toreda ja meeldejääva klassijuhatajaga. Siit sain ma sõbrad kogu eluks ja leidsin endas julguse ning vapruse, et aina edasi pürgida! Nendest kolmest aastast siin koolis võtan endaga vaid head mälestused. Karin Širogorov 10.t klass Alguses tundus see kõik siin koolis nii raske ja keeruline, kuid samas huvitav. Nüüdseks olen ma enda jaoks raskemate ainetega peaaegu järje peale saanud. Nüüd on siin koolis küll raske, aga enamasti huvitav. Klassikaaslastega on kõige rohkem vedanud, kuna me kõik hoiame 52


kokku ja oleme üksteise vastu sõbralikud ning abivalmis. Ma olen väga rahul ja õnnelik, et minu valikuks sai just Rakvere Reaalgümnaasium, kuna kool on nii hubane ja hea, siia saab igal hommikul tulla, naeratus näol. Maris Mirt Jätkates õpinguid Rakvere Reaalgümnaasiumi 10. teatriklassis, teadsin, et see aasta tuleb raskem kui varasemad. Klassi valisin igatahes endale just sobiva, sest mulle on meeletult meeldinud erinevate projektide ja ülesannetega tegeleda, tänu nendele olen õppinud paremini tundma ennast ning enda võimeid. 10. klass on stressirohke, aga see osutus kergemaks, kui ma ootasin. Olen pingutanud väga ja ületanud kõik takistused, samuti saan hästi läbi enda uute klassikaaslastega. Gerda Laura Liiv Kuna septembrikuus oli minu jaoks kõik uus: õpetajad, õpilased, klassiruumid, siis julgen oma kogemustest väita, et meie kooli on lihtsalt nii kerge omaks võtta ja siia sulanduda, sest õpilased ja õpetajad on nii abivalmis ja rõõmsad. Eriti meeldivad mulle me koolimaja värvilised seinad ja põrandad, mis ei kavatsegi kedagi külmaks jätta. Kõik see kokku loob sooja ja kerge atmosfääri, täpselt sellise, nagu üks hea kool olema peakski. Tore kohe koolis käia, kui tean, et õhkkond ja seltskond on vapustavalt armsad ja mõnusad! Britten Torstenberg Minu muljed möödunud kooliaastast on positiivsed. Kuna olin väikesest koolist tulnud suurde kooli, siis esimesel kuul oli kõik väga harjumatu. Kuid kohanemine ja harjumine ei võtnudki väga kaua aega. Põhikooliga võrreldes meeldib mulle gümnaasiumi kursusesüsteem palju rohkem. Janno Eigi Minu esimene kooliaasta RRG-s. Alguses küll pelgasin uut klassi, sest kartsin, et nii palju tüdrukuid ühes klassis ei tähenda head, kuid eksisin. Juba paari esimese nädala jooksul saime kõik sõpradeks. Õppimine ei läinud ka nii hullusti, kui olin kartnud. Mu esimene aasta siin koolis oli väga tore ja ootan rõõmuga järgmist. Ingrid Leichter 10.r klass Uus klass, uuendused koolimajas ja uued õpetajad. Erinevad eesmärgid, väljakutsed ja projektid. Kõige paremad mälestused jäävad 10. klasside ühisprojektist, mis tõi häid emotsioone ja uusi tutvusi, ka uhkustunnet. :) Kerli Kustola See kooliaasta on olnud väga tore. Nii 10. kui ka 11. klasside projektid olid väga huvitavad ja toredad. Sai palju uusi teadmisi mitte ainult koolitundides, vaid ka erinevates loengutes. Näiteks oli väga lahe UNESCO konverents. Samuti kohtusin paljude uute ilusate ja heade inimestega. 53


Keit Reitel

10.m klass See kooliaasta möödus palju kiiremini kui eelmine, aga kui arvestada seda, et eelmises koolis olin ma üheksa aastat juba käinud, siis pole ime, et ma sellest tüdinenud olin. Enamik õpetajaid on siin ikka südamega asja kallal ja see muudab õppimise huvitavaks. Kui ma oleksin mujal, siis arvatavasti oleks mul õppimisisu vähem ja võib-olla sellepärast ka tulemused halvemad. Silver Veskilt Me oleme võrdsed. Mitte keegi ei paista liialt silma ning mitte keegi ei jää tagaplaanile. Viielised ei ole enam nohikud ning kahelised pole luuserid. Muige toob suule mõte: kas tõesti oleme me suureks saanud? See üheksas teatriklass, kes eelmisel aastal (2010) lõpetas, jääb alatiseks lasteks. Eraldiseisvalt oleme me vanemad ja targemad. Ja te küsite, mis oleks teisiti, kui oleksin mujal: ma ju ei kujutagi end mujal ette. Anett Rannamets Olen esimest aastat Rakvere Reaalgümnaasiumis ja pean tunnistama, et mulle meeldib väga. Harjumatu on kooli suurus ja õpilaste arv. Kuigi mu vana kool oli ka suur, polnud seal nii palju õpilasi. Väga naljakas on see, et kui ma isegi praegu liigun kooli peal, siis näen mõnda õpilast alles esimest korda. Õpetajate üle ei saa nuriseda, aga igatsen vanast koolist ikka mõnda õpetajat, kes pani ennast tunnis rohkem maksma ja kõik olid vait. Rakvere Reaalgümnaasiumis on ka väga oluline õppimisväline tegevus ehk siis korraldatakse ka tundide ajast üritusi ja konverentse. Kõige põnevam oli minu jaoks kümnendate klasside projekt. See oli tõesti väga-väga suur ja uus kogemus. Mulle meeldivad ka siinsed koolikaaslased. Kuigi 14-15aastased on väga beibed ja üles löödud. Kaasõpilased on suhteliselt mõistvad ja rõõmsad. Olen rahul ja õnnelik, et õpin Rakvere Reaalgümnaasiumis. Loona Ljaš Rakvere Reaalgümnaasiumi tulin suhteliselt väikesest maakoolist, kus kõik tundsid kõiki nime- ja nägupidi. Siia kardinaalselt teistsugusesse olustikku tulemine oli oodatust palju kergem. Alguses olin ma surmkindel, et uue kooliga kohanemiseks läheb terve esimene aasta, tegelikult läks ainult esimene kuu. Õnneks olen sattunud klassi, mis on kokkuhoidev ja lõbus ning niinimetatud heidikuid ei eksisteeri. Eks õppimine ole natukene allapoole langenud võrreldes põhikooliga, aga seda viga annab parandada. Ütleks, et vaatamata mõningatele raskustele ja ebameeldivustele on see kool siiski parem kui eelmine (eks klass ole ka suurem ja ägedam :). Kokkuvõtteks ütleks, et kui ma suvel kujutasin ette elu kümnes eri koolis, kuhu oli võimalus minna, siis nüüd ei suuda seda teha. Loodan ka RRG-sse niikauaks jääda, et see ka lõpetada. Reino Altpere Võin öelda, et see klass erineb eelmise aasta omast totaalselt. Ometi on see mulle ju uus. Eelmise aastaga võrreldes meeldib mulle see aasta isegi rohkem, kuna olen saanud palju uusi sõpru. Lõpetuseks võin öelda, et tegin õige valiku, kui ma siia kooli astusin, sest siiamaani ei ole ma veel millegi negatiivsega kokku puutunud. Martin Õunapuu 54


Meie kool on kõige parem terves Eestis, meil on siin väga tore ja sõbralik seltskond, kellelt on alati võimalik abi küsida. Kõige suuremateks muudatusteks koolis on aula remont ja aatrium, mis laseb kahjuks vett läbi, kuna ehitajad on olnud hooletud. Kooli õu ja staadion on võrreldes teiste koolidega viimase peal. Kui oleksin kuskil teises koolis, ei saaks ma oma kooli üle nii suurt uhkust tunda. Kümne palli süsteemis annan ma oma koolile kümme. Hendriko Gävgänen Mina olen siin koolis uus. Meid on klassis 5,5 korda rohkem kui vanas koolis. Mulle meeldib mu klass ja õpetajad. Võiksin praegu kutsekas torusid keevitada ja elu oleks lill, aga see ei oleks eriline väljakutse. Werner Koppel Uus kool on hea ja palju parem kui minu vana kool. Siin on palju rohkem inimesi. Ma olen pärit väikesest koolist (nii u 100 õpilast) ja uues koolis oli alguses väga harjumatu, müra oli väga suur, aga nüüd ma olen harjunud ja ei pane seda tähele enam. Õpetajad on toredad, klassikaaslased lõbusad, ained huvitavad. Päev siin koolis ei ole kunagi igav. Tunnid muutuvad huvitavaks tänu heale klassile, kus on tore ja lõbus, õhkkond klassis on avatud ja rõõmsameelne. Kui ma oleksin mujal, siis ilmselt ei oleks mul nii huvitav ja tore kui praegu. Herdo Kala Minu jaoks on kool uus ja suur. Koolil on palju plusse ning nendest suurim on minu arust õppesuundade valik. Võrreldes vana kooliga on siin koolis ligi 500 õpilast rohkem kui eelmises koolis. See loob ka võimaluse tutvuda uute ja toredate sõpradega. Ainukene miinus linnas kooliskäimise juures on hommikune varajane ärkamine ning bussisõit. Olen sel aastal käinud juba kolmes koolis, kuid kätt südamele pannes võin öelda, et see on siiani kõige meeldivam ning toredam õppeasutus. Sander Karro Rakvere Reaalgümnaasiumis olen esimest aastat ja olen oma valikuga väga rahul. Kool näeb korralik välja, valmis ka juurdeehitus, mille käigus saime omale aatriumi. Mis minu klassi puutub, siis ausalt öeldes ei oskaks paremat tahtagi. Usun, et saan siit sõpru ja sõbrannasid kogu eluks. Me saame hästi läbi ja oleme juba palju asju koos korda saatnud. Üleüldiselt toimub koolis kogu aeg midagi, on äärmiselt aktiivne keskkond. Tänu sellele on siin alati lõbus. Pluss koolitoit on ülihea!!! Ei kujutakski ennast kuskil mujal ette. Olen nii õnnelik, et selle kooli kasuks otsustasin, tean, et saan siit vajalikud teadmised, et elus hakkama saada. Hanna-Betty Miltop Kõige rohkem positiivset sellel õppeaastal on andnud see ilus ja renoveeritud koolimaja. Olenemata kõigest sellest, et kogu see jama nii kaua venis, on kool seestpoolt ikkagi ilus. Kõiksugused üritused koolis, klassis, nendest lausa tasub rääkida, sest kooli organiseeritud ettevõtmised on olnud head, näidendid, konverentsid jne. Kokkuvõtvalt võin öelda, et olen rahul, et sain võimaluse õppida samas koolis edasi. Mõelda sellele, mis oleks mujal koolis, ma ei taha, sest ma pidasin õigeks jääda siia kooli ja olen kindel, et otsus oli õige. Keijo Õunapu 55


Mina jäin püsima Rakvere Reaalgümnaasiumisse. Olen siin koolis käinud kümme aastat. Mulle meeldib RRG väga. Olen siit saanud väga hea põhihariduse, praegu jätkan gümnaasiumiga, olen leidnud palju häid sõpru. Muutused toimusid minu jaoks juba 1. septembril 2010, mil astusin klassi 307. Sattusin looduse ja loomade klassi ning seda sõna otseses mõttes. Minu klassis käivad õunapu(u)d, rebane, karu, kala, kukk, koppel – kas pole mitte tore seltskond? Klass on meil väga tore, saame hästi läbi ning vajaduse korral aidatakse ning toetatakse üksteist. Minu klassis käib 17 poissi, uskumatu (enne käis heal juhul kaheksa). Mina soovitaksin RRG-d kõigile. Siin saab suurepärase hariduse, siin on toredad ja oma ala tundvad õpetajad, meeldiv õhkkond ning toredad inimesed. Eliisa Malm Mis oleks teisiti, kui oleksin mujal? Siis vastaks, et mitte midagi poleks parem, vaid hoopis halvem. See on üsna hea kool ja kuidagi ei tahaks siit lahkuda, kuid laiskus ja oma loll aru on mind just selleni viinud. Kuid püüan pingutada, sest see on tore kool. Inimesed sõbralikud, õpetajad toredad ja kui ei ole toredad, siis olen ikka enamjaolt ise süüdi. Klassikaaslastega saan hästi läbi ning klassijuhataja on viimase peal. Ta aitab alati, kui on vaja abi, ja annab nõu isegi siis, kui seda ei küsi. Kert Kukk Elasid kord Rebane, Kukk, Karu ja Kala koos Koplis. Seal kasvasid tugevad Õunapu(u)d, mis olid sama tugevad kui Malm. Lisaks sellele kirjule loomaaiale oli koplis veel palju teisi haruldasi olendeid. See väike jutuke kirjeldab üpriski hästi meie klassi. Kõik on tulnud erinevatest koolidest ja keskkondadest, kuid selle aasta jooksul oleme saanud väga kokkuhoidvaks ja oleme alati üksteisele toeks. Nagu kõik muugi, on muutunud ka meie kool, kuid seda ainult heas mõttes. Kool on saanud väga ilusa väljanägemise nii seest kui väljast. Mina ei kujuta ette oma kooliaega kuskil teises koolis, Rakvere Reaalgümnaasium on saanud mulle väga armsaks ja arvan, et siit lahkuda on kohutavalt raske. Brit Remiküll

56


Õpilaste omalooming Lumerõõmus laupäev Lumeuisutajatel lips läbi. Laia lund langeb laialt. Lumeinimene liigub lumeloomaaeda. Lumeloomaaias laiutavad leopardid, lumelossis laiutavad lumejänesed. Lambad lumepuuris lilli lutsivad. Lapsed longivad lumeinimestega lumeloomaaeda. Lumeloomad longivad loomaaias. Lumeinimesed lahkuvad loomaaiast. Lapsed lumelossis loevad lehti, lumeinimenegi loeb lehte. Lubati lumelinnuses lõbusat lumetralli. Lumeinimesed leidsid lumelabürindi, lumeinimestele lehvitas lõbus lumemees. Laps ladus lumeklotse lumekindluseks. Lapsed limpsisid limonaadijääd. Lumeinimene lakkus leiba koos lastega. Lõpuks lasi leiba luusse. Lõbus laupäev lõppes lahedalt. Eneli Juuse 6.t

Euro tuli, kadusid jakobsonid ja koidulad Olen alles viienda klassi poiss ja eriti midagi Jakobsoni, Koidula, Tammsaare ja teiste kohta, kes olid Eesti rahadel, ei ole veel õppinud. Sellegipoolest oli mulle Eesti raha armsaks saanud ja ma pole kindel, kuidas eurosse suhtun. Ma uurisin oma sugulastelt, mida nemad arvavad euro tulemisest Eestisse. Vanemad ja vanaemad, kellest üks on natuke üle 80 aasta ja teine üle 60 aasta vana, on mitmeid rahavahetusi üle elanud. Kõik nad arvasid, et las see euro tuleb, kuid mina ei olnud nendega ühel meelel. Minul oli see ju esimene rahavahetus. Tõsi on, et sel hetkel, mil ma sain vanematelt oma esimese euro kulutamiseks, olin õnnelik ja oli huvitav uut münti vaadata. Selle eest ostsin hiljem koolis süüa. Nüüd hakkab olema rahakõlin taskus, sest münte koguneb sinna iga päev. Arvan, et tuleks teha endale täispuhutud õhupalli suurune rahakassa, kuhu neid metalleurosid ja sente panna. Seda kassat on kõigile vaja selleks, et töölt tulles saab tühjendada oma taskuid (et nad välja ei veniks) ja mõne aja pärast koguneb sinna kassasse kopsakas rahasumma, mida saab targalt kasutada. Küsisin oma vanaemadelt, kas nad oskavad juba raha kasutada ja kuidas nad said esimestel päevadel eurodega hakkama. Nemad maksavad poes sularahaga ja see olevat nende meelest harjumatu nii väikeste numbritega münte kokku lugeda. See võtab lihtsalt rohkem aega! Isa ja ema ütlesid sama, aga nemad kasutavad harilikult pangakaarti. Minul selle poolest rahaga raskusi pole, kuigi kasutan eurosid peaaegu iga päev. Kuid igatsen ikka vana Eesti raha tagasi, sest nendel olid toredad pildid. Meie kodus on mälestuseks alles jäetud mõned koidulad ja muud paberrahad. Neid on edaspidi tore vaadata. Euro tuli ja Eesti raha on läinud – tuleb sellega leppida. Seda arvasid minu vanemad ja vanaemad. Eks pean minagi leppima, aga vahepeal on kurb mõelda, et enam pole Eesti oma raha. Kaur Teiva 5.t

57


Kuupaiste Taevas sirab tähtedest, mis märgivad öö algust. Üksikutest pilvetupsudest tuleb kahtlast valgust. Valgus kumab väljast sisse, sirutab käe üle akna serva. Kuu on tõusnud taevasse! Heitnud varju üle maa terve. Kuu paistab hommikuni, esimese kuke kiremiseni, laotab päevateki üle silmade ning annab ruumi päikesele. Koit Aasumets 11.r Uks võluriiki Uks võluriiki avaneb mu ees, mul hämmingust on silmad vees. Näen šokolaadijõge, suhkruvatist lossi. Oh imet, keegi siin ei küsigi mu passi. See on kui minu unistuste maa, astun sillale, mis tehtud on halvaast. See sild viib üle šokolaadijõe. Oh, siia kutsuksin ka oma õe! Me jalutaks sefiirist pilvedel, kiiguks marmelaadist karu põlvedel. Me limonaadijärves supleks ja vikerkaarepiiril hüpleks. Kuid äkki haihtub suhkruvatiloss, ära kuivab šokolaadijõgi. Ma ärkan, silmad lahti löön – see polnud mingi võluvägi, see oli ainult unenägu. Grete Remiküll 11.r

58


Suvekool Peaaegu igal suvel lähen mina vanaema juurde. Seal on mul ka sugulane Triin ja temaga teeme me suvel igasuguseid huvitavaid asju. Üks lahedamaid ja naljakamaid asju on see, et me mängime suvevaheajal kooli. Esimest korda alustasime me seda siis, kui ma olin 8-aastane. Triinul tuli autos idee, siis kui me Sämisse vanaema juurde sõitsime. Ta mõtles, et nii lahe oleks ise kool välja mõelda ja seal käia. Kooli nimeks sai Sämi Algkool. Esimene õppeaine oli soda keel. Me mõtlesime selle koos välja põhimõttega, et keegi ei saa meie jutust aru. Välja tuli nii, et me ise ka ei saanud enamikest sõnadest aru, mida me räägime. Loomulikult olid meil ka teised õppeained, nt matemaatika, eesti keel, kehaline kasvatus, aiandus ja kunst. Meil vedas sellepärast, et meie vanaemal on vanad matemaatika, eesti keele, vene keele, soome keele, muusika ja saksa keele õpikud, mida me saame kasutada. Töövihikud trükkisime me ise joonelistesse ja ruudulistesse kaustikutesse. Sämi Algkool algab argipäeviti kell 12.00. Tunnid kestavad 20 min ja vahetunnid 5 min. Alguses olime me õpetajad kordamööda, aga nüüd on ainult Triin, sest mina ei taha olla, aga tema tahab. Sämi Algkool sai läbi, sest me olime kõik 4 klassi läbi käinud. See suvi hakkame mängime Sämi Põhikooli. Me olime 5.K klass. ’’K’’-täht tähendab kehalise kasvatuse klassi. Nagu Sämi Algkoolile, nii ka Sämi Põhikoolile tegi Triin oma kodulehekülje. Nüüd on meil ka teised õppeained: soome keel, batuudiõpetus, loodusteadus, kunst. Muidugi ei kasuta me seal oma nimesid. Peale meie käivad seal ka teised ehk siis välja mõeldud inimesed. Kuigi suvi on nii kaugel, mõtleme me ikkagi Sämi Põhikoolist peaaegu igal õhtul. Me mõtlesime koos välja tunniplaani. Me oleme natuke mugavad, sest me jätame endale nii palju õppida, kui me tahame, ja kui on tegemata, siis õpetaja meid ei küsi. Ma eriti ei tea, miks me suvevaheajal kooli mängisime, aga vist sellepärast, et me saame seal ise asju välja mõelda ja teha seda enda jaoks huvitavaks ja põnevaks. Thea Nigol 5.r Sa oled nii pime Ma ei taha seda. Ma pole kunagi tahtnud. Ma ei taha seda siiani – aga sina tahtsid. Sa ütlesid, et Sinu maailmas ei ole Sulle kallimat asja kui mägironimine – see tegi mulle esialgu haiget ning ma ei mõista praegugi kuidas Sa võisid nii öelda. Ma lihtsalt pidin Sulle näitama, et Sa eksid, et Sa oled pime! Seega ma tulin sinuga kaasa. Kaljuronimine – ma vihkan juba ainuüksi seda sõna ja ma vihkan, et ta oli Sulle kallim kui mina! Samal ajal, kui Sina ohutusnõudeid kontrollisid, korrutasin ma endale, et mida kiiremini me alustame, seda kiiremini on see läbi ja ma saan Sulle tõtt rääkida. Lõpuks saabuski aeg, mil me olime valmis alustama. Ma olin nii närvis, süda tuksles ja tahtis rinnust välja karata. Ma ei suuda enam meenutada kuidas see kõik käis, aga ega ma tookordki asjast täpselt aru ei saanud. Ronimine oli raske ja ma olin väsinud. See on kõik mida ma mäletan. Ma olin õnnelik, et võisin koos Sinuga olla! Võib-olla meenus mulle liiga hilja, et ma kardan kõrgust. See oli vaid hetk – ma vaatasin alla ja sattusin paanikasse. Edasi käis kõik kiirelt, mäletan kuidas tahtsin sealt minema ja lasin ohutustrossist lahti. Mulle meenub, kuidas Sa karjusid – nii valjult, nii ahastunult. Edasi on liiga valus meenutada – ma rippusin maa ja taeva vahel, ega mõistnud kuhu ma kuuluda tahtsin. Siis see piin lõppes – tross, mis mind kinni hoidis, andis järele. Ma kukkusin. Mäletan kuidas ma karjusin, mäletan kui väga ma kartsin! Päikesekiirusel saabuski hetk, kui ma olin maapinnal ega tundnud mingisugust füüsilist valu, tõusin püsti ja hüüdsin Sulle, et minuga on kõik korras – aga Sa ei kuulanudki mind, Sa ainult karjusid! Palun ära karju, see pole minu süü!

59


Seejärel jõudis mulle kõik kohale – ma tõepoolest seisin püsti, aga mu keha – elutu keha – lebas maas. Ma tahtsin nutta, aga ma ei suutnud - Ma kriiskasin – mu hääl oli täis valu, viha, pinget ja eelkõige ahastust. Ei, ma ei süüdista selles Sind – kogu Sinu maailm oli kaljuronimine ja mina tahtsin ainult Su maailma kuuluda. Surm ei teinudki mulle nii palju haiget, kui teadmine, et olen Sinust ilma ja Sa ei saagi teada, kui tugevalt ma Sind armastasin ja siiamaani armastan. See teeb kohutavalt haiget – tuian kahe paralleelmaailma vahel ja näen, kuidas Sina eluga edasi lähed. Piin – see on ainuke sõna, mis veidigi suudab iseloomustada mu olukorda. Vahel olen ma Sinu pool ja vaatan, kuidas Sa oma väikest elu elad, mida Sa sööd, kellega räägid. Kuidas Sa ei taibanud, et ma armastasin Sind? Ilma ühegi tingimuseta… Ma toon su enda juurde, sest Sina ju vabatahtlikult minu juurde ei tule. Mul pole enam midagi kaotada, mul pole enam midagi karta. Sa röövisid mu hinge, nüüd on minu kord sulle sama teha… Britten Torstenberg 10.t Tagasitulek Ühel soojal suveõhtul jalutasin mööda rannaäärt, jalad soolases merevees. Vesi paitas mu jalgu nagu siid. Ma seisatasin, pöörasin näo kuldse päikese poole ja sulgesin silmad. Tundsin, kuidas õhtune päikesepaiste mu palgeid silitas. Mul oli nii hea. Seisin liikumatultma kartsin end liigutada. Siiski tõstsin rahulikult käe, et loojuvale päikesele viibata, samal hetkel sosistades: „Kohtumiseni, varsti näeme!“ Ma tajusin, justkui oleks taevas ja maa üheks saanud, ehkki mul olid silmad suletud. Ma ei julgenud neid avada. Vaikselt istusin rannaliivale ja lasin soojal tuulel õrnalt oma juukseid sasida. Nautisin üksindust ning mõtlesin imeilusaid mõtteid. Seda vaid hetkeks. Keegi pani järsult oma käed mulle õlgadele, nii et ma võpatasin. Juhtus see, mida ma kartnud olin - avasin silmad ja nägin, kuidas akna taga langevad suured valged helbed. Anett Rannamets 10.m Külamees Kalle Kord kõrtsikojast kostis kõva kolin. Kõik kliendid, ka kõrtsmik, kuulatasid korraks. Kojas koperdas külamees Kalle, kes kukkus, kuidas küsis kõrtsmikult kopatäie kalja, kõrvale killukese karaskit. Kõrtsmik küsis: „Kas käib ka klaasike kanget?“, kuid külamees keeldus. Kitsekarjus Kaarel kohe kõrval käratas: „Kas Kalle kordki kappab koju kainena?“ Kalle kiskus kiiresti kotist kahtlase kujuga kannu, keeras kärmelt korgi küljest. Külamees kallas kõik kindla käega keresse. Korraga kihistas Kalle Kaarelile: „Kõrtsi kraam kole kallis, kodus kuumutasin!“ Silver Veskilt 10.m

60


Hingates välja Ja mõttes ma mõtlen oma mõttekaid mõtteid. Kui mõttetult mõteldes mu mõtted kui ootus. Toodaks kui vabrikus, inspiratsioonide sajus, kui vajuks ja loodaks, et tulemas rajus. Vihmasajus, mu ajus, läbi tumeda tunneli. Lenneldes mõttevool läbi mu tunnete. Tunde nii aeglaselt möödub, ajavoolu lind. See hind, mida maksma pean, et näha saaks sind. Vaatan kaugustesse, haistan ja tunnen su lõhna. Sa ohkad ja puhkad. Oma hinges kohta otsides rändad ning sihtpunkti jõudes, nõudes seda valu, mis läbi pidid elama. Kes on see elajas, kes suutis sinuga niiviisi teha? Läbi öö, ehal sa tunnetad seda. Ja mõttes sa mõtled oma mõttekaid mõtteid, kui mõttekalt mõteldes sa mõtteid kui ootaks... Rihard Reissaar 9.r HAIKUD Palavus tapab. Merevesi jahutab. Jäätis sai otsa. Eluraamat ees. Kes selle lahti tegi? Kes kinni paneb? Kuulsin midagi... Ütlesid, et armastad? Jälle nägin und. Kuhu kadus nüüd minu kallis lapsepõlv. Mida igatsen? Kuule, sina seal! Kas oledki mu saatus? Vastu vaid vaikus... Täiskuu lummuses hõbedased kristallid härmatavad maa Anna Bilmaijer 11.r 61


Ülalt alla, hinge… Nüüd ilmekalt tunnetan elu tumedusi. Ärgates külm higi mu kehal on kanda. Ränkraske varjata kuhjuvaid torme, segadusi, ilmekalt ma siiski suudan anda etendusi. Bioloogiliselt olen Mina ju veel elus! Vertikaal kui sügaviku peegelsile pind, ainus, mis kaaslaste silmadele näha. Igaüht ei lase ligi, kaitstud ihuga on hing. Kedagi piisavalt ei suuda usaldada, seepärast iga päev teiste keskel naerul nägu, mega tuju! Vaikselt ikkagi sügavale pimedusse vajun. Päiksena kiirgan hetkel, mil ma pole üksi, istudes enesega, kõik sootuks võtab uue suuna. Naer kaob, pisar tasa silma tükib, geograafiliseks hingeseisundiks võib lugeda Bermuda. Ei tea, kes, kuidas, millal seda muuta suudab. Hristo Neiland 12.r Lühis Mu silmad on kinni, kuid tean, et olen tagasi. Tunnen seda kogu oma kehaga. Õhk on umbne ning kuiv. Magus verelõhn tekitab judinaid üle kogu keha. Tahaksin silmad avada ning karjuda täiest kõrist, kuid ma ei suuda. Kõik mu jäsemed oleksid justkui halvatud. Keegi oleks nagu mu keha ja mõistuse vahelised juhtmed läbi lõiganud. Ma olen väsinud. Seisan siin kui vaigust nukuke, kelle külge on kleepunud kõik viimsedki tunded, välja arvatud lootus, mis on siiamaani Pandora laekas kinni. Tunnen masendavat kurbust, kuid samal ajal tahaksin pahvatada hüsteeriliselt naerma, kuna kõik see siin on naeruväärne! Suur soov alla anda. Seisan siin liikumatult silmad kinni, jäsemed lühises suutmata leida seda peenikest niidiotsa, mis tõmbaks mu tagasi pinnale – reaalsuse pinnale. Oleksin nagu uppumas iseenda sees, lämbumas omaenda mõtete kätte. Tuttav, olen siin varem käinud, kuid kunagi pole nii kauaks jäänud. Ma ei taha siin olla! Kuid ma ei jaksa enam pingutada. See koht imeb kogu jõu must välja, ning ma olen üksi. Ma tulen siia alati üksi, jättes oma armastatumad koju muretsema. Ausalt öeldes olen õnnelik, et kedagi siin minuga pole. Sellist põrgut ei sooviks ma oma hullemale vaenlaselegi. Kuid mul pole jõudu siit minema pääsemiseks ilma nendeta. Valu mu rinnus. Ma oleksin nagu terve elu olnud adrenaliinilaksu all ja nüüd järsku sai mu keha puhata. Organism lõpetas adrenaliini pumpamise organitesse ja nüüd järsku tunnen seda kohutavat valu ning mul pole pääsu. Kahjustused ulatuvad üle kogu keha. Minu eest hingab aparaat, mis ootab väljalülitamist. Siin ma siis seisan – verelõhn ninas ning maitse suul. Mu jäsemed on väljunud kontrolli alt ja mõistus jookseb muga võidu. Siia ma siis seisma jään, kuni leian oma niidiotsa. Jaana Rästas 10.t

62


Maast kõrgel Olin siin äkki, 17 aastat. Lahkusin peagi. Noorelt taevaraamatusse kantud, väsind elumelust. Elu silme ees filmina keris. See oli päris. Päris elu. Pärast. Elu pärast oli miskit ebamaist. Polnud ühtki naist, kes kardaks meest. Ja ühtki meest, kes oleks kohkunud laiast teest. Teest, mis viib teise maailma. Õigemini kolmandasse. Kus istub Vanataat. Ilmataat? Ei. See on Jumal. Kui nii võib öelda. Pühad on need, kel õnnestub teda kaeda. Igatahes Jõudsin minagi sinna. Aga tahtsin tagasi minna. Kurat! Ei lasta. Näed sa nüüd, pole vaja käest lasta maist elu. Parem olla lõpmatult kellegi lelu. Tee, mida mööda ma tagasi jooksen, muutub õhkõrnaks sillaks. Ja olengi jäänud hiljaks. Kukun. Aleksandra Jastremskaja 10.r

63


Ma ei taha päris maailma. Päris inimesi, päris muresid. Tahan olla üksi oma muusika ja mõtetega ning seigelda enda väljamõeldud maailmas enda väljamõeldud muredega. Ma pöörlen ümber oma telje ja naeran hüsteeriliselt, mõeldes, kuidas kunagi on mul teine elu. Kuidas kunagi on moment, kui istun kaljuserval ja saadan päikese looja, meenutades enda keskkooliaegu muigega. Või kuidas valin sädiseval India turul puuvilju, kui äkki meenub mulle mu sõprade kilkav naer. Või kuidas jalutan sügiseses Amsterdamis punase salli ja kummikutega, enda silmarõõmuga, hullates lehtedes, hetkeks peatudes, et igatseda kallist kodu. Või kuidas kõnnin joobununa koju New Yorgi tänavatel, lauldes kõvahäälselt: „Ma tahan olla öö su akna taga.“ Või kuidas pärast pikka õhtust vahetust laevabaaris jõuan oma kajutisse ning otsin rampväsinuna pisarsilmi kirudes kohvripõhjast pildi endast ning oma sõpradest. Tunnen kibestumist ning valu. Või kuidas hulgun punapäise ja kodutuna Pariisi tänavatel, ainsaks kaaslaseks üks väike Pontu näoga koer, ning kasutan enda viimaseid rahatähti, et helistada emale ja öelda, et armastan teda. Kuidas kunagi jõuan koju sellelt pikalt reisilt. Astun tuppa ja asetan kohvrid maha. Ema magab. Isa on tööl. Võtan istet enda voodiserval. Kõik on täpselt nii kui lahkudes. Seinad on kaetud mälestustega. Voodi meenutab vallatuid magamata öid ning tänavasildid räägivad loo pätiplika mõtlematutest tegudest. Keegi pole seal pikka aega käinud. Toas on läppunud õhk. Riiulitel on paks tolmukiht. Kõik on sama. Ainsana olen mina ise muutunud. Mitte kunagi pole ma enam see, kes lahkudes. Mässumeelsest teismelisest on saanud enese- ja sihikindel noor naine, kes on tundnud kõike, mida ta vähegi igatses. Elise Kumm 11.t

64


© RRG 2011

65

Profile for Rakvere Reaalgümnaasium

Aastaraamat2011  

RRG aastaraamat 2010/11. õa

Aastaraamat2011  

RRG aastaraamat 2010/11. õa

Advertisement