Page 1


O

p 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba openbaar lichaam geworden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Commissariaat voor de Media in Hilversum houdt op grond van de Mediawet BES toezicht op de naleving van de wettelijke mediaregels op de BES-eilanden. Op de BESeilanden is permanente ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig. Die is namens het Commissariaat het eerste aanspreekpunt.

On 10 October 2010, the islands of Bonaire, St. Eustatius and Saba (BES) changed status and became public bodies within the Kingdom of the Netherlands. Pursuant to the BES Media Act (Mediawet BES), the Dutch Media Authority (Commissariaat voor de Media) in Hilversum monitors compliance with the statutory media regulations on the BES islands. A permanent official representative has been appointed on these islands for this purpose; this representative serves as the initial point of contact on behalf of the Dutch Media Authority.

2


Uitgangspunten

D

e uitgangspunten van de Mediawet BES zijn dat:

1. de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd; 2. er geen censuur plaatsvindt; 3. de exploitanten van radio- en televisiestations een eigen verantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van hun programma’s; 4. er bepalingen zijn over de uitvoering van het toezicht, zoals een langere bewaartermijn van de programma’s. Het censuurverbod is belangrijk, omdat het omroepen ruimte geeft om kritiek te uiten, ook op de regering of andere overheidsinstanties.

Basic principles The following basic principles have been established under the BES Media Act: 1. Constitutional freedom of speech is guaranteed; 2. Censorship is prohibited; 3.  Operators of radio and television stations are personally responsible for the content of their programmes. 4. In order to safeguard these principles, the BES Media Act contains provisions on how the monitoring must be conducted, for example by extending the retention period of programmes. The prohibition on censorship is important because it gives broadcasters the freedom to express criticism, including of the government or other public authorities.

wet en regelgeving bes

3


Regelgeving in een notendop

D • • • • • •

e Mediawet BES kent een beperkte set regels waar omroepen aan dienen te voldoen: een verbod op sponsoring van programma-aanbod bestaande uit nieuws, actualiteiten en politieke informatie; beperking duur en verplichting omlijsting reclameboodschappen; het hebben van een redactiestatuut; verplichte sponsorvermelding bij gesponsorde programma’s; een verbod op het uitzenden van voor minderjarigen ernstig schadelijk programmamateriaal; een beperking van reclame voor sterke drank en tabaksproducten.

Regulations in a nutshel The BES Media Act incorporates a limited set of regulations with which broadcasters must comply: • Prohibition on sponsoring programmes consisting of news, current affairs and political information; •  Restrictions on the duration of, and requirements for, advertisements; • Requirement of an editorial charter; •  Requirement to announce or list names of sponsors for sponsored programmes; • Prohibition on airing content which is harmful to minors; • Restrictions on advertising for alcoholic beverages of over 20% or more and tobacco products.

4


Sponsorverbod nieuws, actualiteiten en politieke informatie

H

et is verboden om programma-aanbod te sponsoren dat bestaat uit nieuws, actualiteiten en politieke informatie. Programma-aanbod dat bestaat uit nieuws, actualiteiten en politieke informatie moet gevrijwaard zijn van commerciĂŤle beĂŻnvloeding door derden. Dat is belangrijk voor een objectieve en onafhankelijke informatieverschaffing.

Sponsorship ban for news, current affairs and political information It is prohibited to sponsor programmes consisting of news, current affairs and political information. Programmes consisting of news, current affairs and political information must be exempt from commercial control by third parties. This is important in order to ensure objective, impartial and independent provision of information.

—

wet en regelgeving bes

5


Omlijsting reclameboodschappen

D

e inhoud van een programma moet duidelijk gescheiden zijn van een reclameboodschap. Een reclameboodschap moet als zodanig herkenbaar zijn. Dat betekent dat een reclameblok zowel aan het begin als aan het eind duidelijk moet worden afgescheiden van de rest van de (redactionele) inhoud van een programma. Dat kan bijvoorbeeld met een herkenningstune. Verder geldt dat het programma-aanbod niet meer dan 12 minuten per uur reclameboodschappen mag bevatten.

Advertising breaks The content of a programme must be clearly separated from advertisements. Advertisements must be recognisable as such. This means that commercial breaks must be clearly separated from the rest of the programme’s (editorial) content, both at the start and the end of the broadcast. This may be accomplished, for example, through the use of a theme tune. Another rule is that programmes must not contain more than 12 minutes of advertisements per hour.

6


Redactiestatuut

I Een redactiestatuut is voor iedere omroep verplicht; II In het geval van sponsoring moet het redactiestatuut de redactionele onafhankelijkheid waarborgen. Het doel van het redactiestatuut is het waarborgen van de onafhankelijkheid van de omroepredactie bij het uitoefenen van haar journalistieke taak. Het regelt voorts de rechten en plichten van de medewerkers in relatie tot de journalistieke functie van de omroep. Een redactie moet altijd vrij kunnen zijn in het uitoefenen van haar werkzaamheden, ook als dat lijkt in te gaan tegen commerciële of andere belangen. Kritiek op de eigen adverteerders of sponsoren moet immers mogelijk zijn.

Editorial charter I All broadcasters are required to have an editorial charter in place; II  In the case of sponsorship, the editorial charter must guarantee editorial independence. The purpose of the editorial charter is to ensure the independence of the broadcaster’s editorial staff in performing their journalistic duties. The charter also provides for the rights and obligations of employees in relation to the broadcaster’s journalistic role. Editorial staff must be free to perform their work at all times, also if this appears to conflict with commercial or other interests, since there must be room for criticism of their own advertisers or sponsors.

wet en regelgeving bes

7


Verplichte sponsorvermelding

A

ls een programma is gesponsord, moet altijd duidelijk vermeld worden wie de sponsor is. Een sponsorvermelding heeft als doel het publiek te informeren. Bij gesponsord programma-aanbod wordt ter informatie van het publiek duidelijk vermeld dat en door wie het is gesponsord. Zo’n boodschap moet dus duidelijk hoorbaar of leesbaar zijn. Een duidelijke formulering is bijvoorbeeld: Dit programma is (mede) mogelijk gemaakt door…

Requirement to list sponsors If a programme is sponsored, the name(s) of the sponsor(s) must always be clearly announced or listed. The purpose of listing the name(s) of the sponsor(s) is to inform the audience. When a programme is sponsored, the fact that it is sponsored and the name(s) of the sponsor(s) are both clearly announced or listed for the purpose of informing the viewers. This means such an announcement must be clearly audible or readable. An example of a clear sponsorship announcement is: ‘This programme was produced with the support of...’

8


Reclameregels geneesmiddelen televisie

R

eclame voor geneesmiddelen op televisie mag onder bepaalde voorwaarden. Dit is alleen een aandachtspunt voor televisieomroepen. De reclameboodschappen dienen eerlijk, echt en controleerbaar te zijn. Vanuit het oogpunt van de algemene volksgezondheid hoort een reclameboodschap het publiek op een integere manier uitsluitend feitelijke informatie te geven.

Regulations for advertising medications on television Advertising medications on television is permitted subject to specific terms and conditions. This point exclusively concerns televisions broadcasters. Advertising for medications must be truthful, genuine and verifiable. From a public-health perspective, advertisements must solely provide factual information to viewers with the appropriate level of integrity.

—

wet en regelgeving bes

9


Reclameregels sterke drank en tabak

R

eclameboodschappen voor sterke drank en tabak mogen niet gericht zijn op minderjarigen. Reclameboodschappen voor sterke drank mogen slechts uitgezonden worden tussen 22.00 en 01.00 uur. De tijdsduur van een reclameboodschap voor sterke drank mag nooit de duur van 60 seconden overschrijden. Tussen twee van zulke boodschappen moet ten minste 10 minuten zitten.

Regulations for advertising alcoholic beverages and tobacco Advertising for alcoholic beverages of over 20% or more and tobacco must not be targeted at minors. Advertisements for alcoholic beverages of over 20% or more may be aired only between 10:00 p.m. and 1:00 a.m. The duration of adverts for alcoholic beverages of over 20% or more must never exceed 60 seconds. There must be an interval of at least 10 minutes between any such adverts.

10


Ernstige schade

H

et is omroepen verboden om programmamateriaal uit te zenden dat voor minderjarigen ernstig schadelijk is. Het Commissariaat houdt direct toezicht op de naleving van dit verbod.

Seriously harmful content Broadcasters are prohibited from airing content which is seriously harmful to minors. The Dutch Media Authority directly monitors compliance with this prohibition.

—

wet en regelgeving bes

11


Relevante wetgeving Mediawet BES Mediabesluit BES Mediaregeling BES Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES Zie hiervoor www.cvdm.nl

Contact Het Commissariaat voor de Media is voor vragen bereikbaar op +31 35 773 77 00 (op werkdagen tot 12:00 uur BES-tijd) en per e-mail via cvdm@cvdm.nl.

Relevant legislation BES Media Act (Mediawet BES) BES Media Decree (Mediabesluit BES) BES Media Regulation (Mediaregeling BES) BES Decree on Television and Radio Advertising for Alcoholic Beverages (Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES) BES Decree on Television Advertising for Medications 2000 (Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES) For further information, see https://www.cvdm.nl/english/

Contact The Dutch Media Authority is available for questions at +31 35 773 77 00 (Monday to Friday until 12:00 p.m. BES-time) and by email at cvdm@cvdm.nl.

Profile for Jaaf Design Amsterdam

Commissariaat voor de Media - Informatieboek BES eilanden  

Commissariaat voor de Media - Informatieboek BES eilanden  

Advertisement