__MAIN_TEXT__

Page 1

Hoe ik ĂŠcht over polit iek denk !? Jongeren schrijven en fotograferen over politiek en democratie


Hoe ik ĂŠcht over politiek denk!? Jongeren schrijven en fotograferen over politiek en democratie

abc de f 1 23456 Stichting f6 Politiek Jongeren Cultuur


Hoe ik Êcht over politiek denk!? Jongeren schrijven en fotograferen over politiek en democratie. Š 2014 Stichting f6 Met dank aan: Stichting Opvangcentra De Elandsstraat Maatschappelijke Opvang Atlantisplein K. Abay en N. van Mastrigt Stichting f6 Mercatorstraat 83-3 1056 RA Amsterdam ____________________ ISBN 978-90-821901-0-6


Introductie

Hoe ik écht over politiek denk!? Voor u ligt het boek Hoe ik écht over Politiek denk! Een boek met teksten en foto’s gemaakt door Amsterdamse jongeren met als thema politiek & democratie. Het boek is het resultaat van één van de projecten die Stichting f6 voor jongeren organiseert in het kader van de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees Parlement in 2014. Stichting f6 stelt zich tot doel om (kwetsbare) jongeren meer bewust te maken en aan hen kennis over te brengen van politiek en democratie. Dit doen wij door het organiseren van debatten en sociaal-culturele projecten zoals projecten met theater, dans, film, strips/cartoons, workshops over politiek en democratie, schrijven en fotograferen, etc. We richten ons vooral op kwetsbare jongeren. Stichting f6 doelt daarmee op jongeren die niet de (voor de meeste van ons) vanzelfsprekende stabiliteit vanuit thuis en school kennen, die moeite hebben met de dagelijkse structuur van onze samenleving en zich nauwlijks herkennen in de politiek-sociale omgeving die wij samen hebben neergezet. Zelf kwam ik – via vrijwilligerswerk voor verschillende jongerenorganisaties – jaren geleden voor het eerst in contact met deze groep jongeren. Ik mocht met verschillende projecten meelopen en zelf een muziekproject opzetten en zo kwam ik met hen in gesprek. Wat mij daarbij opviel was dat de jongeren een uitgesproken mening over politieke onderwerpen hebben. Maar ‘wie luistert er nou naar mij’, en ‘mijn mening zal toch wel niet tellen’[en dus mijn stem!], of ‘ik spreek die [politieke] taal niet’, waren over het algemeen de reacties. Daaruit voortvloeiend bleek een behoorlijk wantrouwen en afstandelijkheid tegenover alles wat met politiek te maken heeft. Democratie, zo blijkt uit de gesprekken die Stichting f6 met jongeren houdt, wordt door hen juist als zeer positief ervaren. En laat nu juist democratie betekenen dat iedereen gelijk en gelijkwaardig is in een samenleving. Dat iedereen (boven de 18) mag stemmen. Gelijke rechten en gelijke plichten. Maar als je niet weet wat je rechten precies zijn, mag je dan veronderstellen dat je je plichten kent? Door meer kennis over politiek en democratie bij jongeren over te brengen wil Stichting f6 deze jongeren meer bewustwording over de politiek, de samenleving en dus over zichzelf meegeven.

3


In dit boek staan teksten en foto’s die vertellen en uitbeelden hoe jongeren over politiek en democratie denken en hoe zij hier tegenaan kijken. Dit is de tweede doelstelling van Stichting f6, namelijk de politiek (lees samenleving) laten zien en lezen hoe deze jongeren nou Êcht over politiek nadenken. Dit boek is dan ook bedoeld voor politici, beleidsmakers, opiniemakers, bibliotheken, onderwijsinstellingen en jongerenorganisaties. Wij hopen dat, na het lezen en zien, uw beeld over deze jongeren en (vooral) hoe zij tegenover politiek en democratie staan verandert. Ik hoef geen groot filosoof of politiek denker aan te halen om er aan te herinneren dat alle jongeren de stemgerechtigden van vandaag en morgen zijn! Tot slot wil ik speciaal de jongeren, en daarnaast de vrijwilligers en verder iedereen die heeft meegeholpen aan deze publicatie, bedanken! Peter Paul Kleinlooh Directeur Stichting f6

4


5


Voorwoord Er wordt in tijden van verkiezingen veel geklaagd dat jongeren onvoldoende politiek betrokken zouden zijn. Ze zijn niet op de hoogte van politieke thema’s, kennen volksvertegenwoordigers niet of nauwelijks en hebben onvoldoende politieke interesse. Bij verkiezingen blijven ze thuis, op andere manieren zijn ze ook niet actief en ze blijken geen stabiele partijvoorkeuren te hebben. Ze stemmen elke verkiezing iets anders. Pessimisme alom. Politici, journalisten en beleidsmakers komen regelmatig met pleidooien om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Politieke partijen hebben eigen jongerenorganisaties die een flinke subsidie voor hun activiteiten ontvangen. Steeds meer gemeenten hebben een jongerenraad of jongerenpanel in de hoop jongeren bij de politiek te betrekken en hun politieke voorkeuren beter te leren kennen. Ook vinden in den lande regelmatig allerlei jongerendebatten plaats. Dit soort activiteiten eindigen vaak in een grote teleurstelling. Vaak is het aantal jongeren dat naar dit soort activiteiten komt klein. Debatten worden nauwelijks bezocht, jongerenraden hebben moeite leden te vinden en alleen in de grote gemeenten zijn politieke jongerenorganisaties groot genoeg voor een eigen afdeling. En zelfs daar is het vaak lastig de continuïteit te garanderen. Wie zijn die jongeren die op al die gesubsidieerde activiteiten afkomen? Het zijn precies de jongeren waar deze activiteiten niet voor bedoeld zijn. Het doel om jongeren bij de politiek te betrekken wordt alleen bereikt als er jongeren aan politieke activiteiten deelnemen die nog niet geïnteresseerd waren en dus geïnspireerd kunnen worden tot meer politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Te vaak zijn politieke activiteiten voor jongeren een gesubsidieerde hobby van jongeren die allang interesse hadden. Politiek geïnteresseerde jongeren zijn niet alleen dominant aanwezig bij activiteiten die bedoeld zijn om ongeïnteresseerde leeftijdsgenoten voor politiek te interesseren, ze zijn ook dominant in de beeldvorming hoe jongeren over politiek zouden denken. Dit leidt al snel tot het idee dat een jongerenraad effectief is voor jongerenparticipatie, dat een beweging als G500 de stem van de jongeren laat horen en dat politieke jongerenorganisaties weten wat hun generatie wil.

6


Jongeren zijn net als andere leeftijdsgroepen onderling divers. Dat is een open deur, maar bij discussies hoe jongeren bij de politiek betrokken moeten worden wordt dit vaak vergeten. Het is verleidelijk alleen te kijken naar de jongeren die voor de politiek het gemakkelijkst en goedkoopst te bereiken zijn en te denken dat daarmee voldoende inspanningen zijn geleverd aan de politieke ontwikkeling van jongere generaties. Natuurlijk is niets minder waar. Of het nu gaat om jongeren met een lage opleiding, jongeren uit achterstandswijken of jongeren die in aanraking zijn geweest met de jeugdhulpverlening of justitie, juist zij verdienen het om gehoord te worden. Alleen door hun politieke betrokkenheid te stimuleren zien zij dat ze burgers zijn wiens stem echt meetelt. Dat het veel moeilijker is deze jongeren politiek geïnteresseerd te krijgen dan hoger opgeleide jongeren uit de betere milieus, staat buiten kijf. Maar het betrekken van kwetsbare jongeren bij de politiek is niet alleen waardevol voor hen, maar ook voor iedereen die zich zorgen maakt over de democratie en zich afvraagt hoe jongere generaties aangesproken kunnen worden. Niet alleen kwetsbare jongeren kunnen iets leren over politiek, de politiek kan ook leren van deze jongeren: hoe jongeren over politiek denken, welke thema’s hen aanspreken en hoe politiek op een voor hen begrijpelijke en aansprekende manier kan worden gebracht. Van deze jongeren kunnen we meer leren over politiek dan van al die jongeren die we al heel vaak bij politieke bijeenkomsten hebben ontmoet. Chris Aalberts

Chris Aalberts is onderzoeker, docent en publicist op het gebied van politieke communicatie aan o.a. de Erasmus Universiteit. Hij schreef boeken over politieke betrokkenheid van jongeren en politiek. Hij neemt zitting in de Raad van Advies van Stichting f6 en blogt wekelijks bij ThePostOnline.

7


8


9


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ik geef geen fuck g. Politiek intresseerd me toch nie, ik lees nog liever een boek of wat poèsie, en drop nog een tekst op me pagina G. Begrijp je me wel of hoor je me nie, waahhh dit is dus geen kaolo fictiehh, het is bewijs van het levihh, dat ik heb geleedihh, als ze daar nou iets over schreevihh, hoeveel plekken wij vermeedihh, duurde het lang of was het maar voor eevihh, met alle problemen die we er nog bij kreegihh. Zonneschijn of in de reegihh broer je komt me zowizo wel teegihh dus begin maar vast te bevihh, heb jou nu wel genoeg tijd gegevihh, uiteindelijk blijkt alles wat jij kan toch neemihh en neemihh. ....Kssshh... uhhu uuhhuu wacht dan nog maar even, ik wil nog een jointje nemihh ...uuhhhu uhhuu... Btw.: hoorde nog van die teevihh, dat als jij erbij loopt als een scheeviih, heel wat andere persoonihh heel wat happier zullen zijn met hun eigen levihh, hahhaa dat is best leuk meegenomihh, want de top: dat is waar wij naartoe streevihh.

10


Vertel dat maar aan je nichtihh en je neevihh, ooms, tantes en de andere familieledihh. Voor nu: ik ga je later sprekihh, morgen weer rennihh vanaf een uur of zeevihh, ik zou je graag een hit van me joint geevihh, maar hij wil niet, hij blijft maar aan mijn hand kleevihh, dus waarschijnlijk duurt het dan toch nog wel eevihh.... Ik smoke nog deze eeniih, daarna zal mijn lichaam het denk ik echt begeevihh, na de inspanning van de laatste paar weekihh, is het verstandig om nu een goeie rust te neemihh... Good night PerrepePeeeeeepzz

11


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het opzetten van uitdagende en goede projecten om zo de problematiek in de samenleving te verbeteren. En poltiek is voor mij echt een groep mensen die voor de rest de dingen bepaald. Een soort studentenraad alleen op veel grotere school.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Democratie is meebeslissen. Mensen moeten leren geen kudde dieren te zijn, zonder stem.

12


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het is allemaal een hulpmiddel om regeringsbesluiten te maken door middel van de meningen van het volk waarbij er wordt besloten wat er zal gebeuren met al het beschikbare geld in Nederland. Terwijl we moeten vechten voor elkaar!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het is dat we denken dat wij tog een soort kans hebben en individuen zijn omdat wij iemand kiezen als onze vertegenwoordiger. De meeste stemmen gelden en stemmen de meeste op een foute persoon dan is het jammer want die geene lult. Alleen shit om te zeggen hoe goed hij wel niet is om de stemmen te winnen!

14


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ik hou van anarchie. Ik wil vrij doen en laten wat ik wil

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Het is wel belangrijk ofzo maar ook een dekmantel voor allerlei belangrijke dingen

16


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.� Nederlandse Grondwet, artikel 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - God vergeef me voor de dingen die ik doe-oe maar soms word het te veel ik ben moe-oe Ik wil me money pakke, maar ik weet niet hoe Het is 24/7 overleven in de hoo-od

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - God vergeef me voor de dingen die ik doe-oe maar soms word het te veel ik ben moe-oe Ik wil me money pakke, maar ik weet niet hoe Het is 24/7 overleven in de hoo-od

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Je moet kunnen zeggen wat je wilt en luisteren naar de besluiten van de meerderheid hoewel die niet altijd goed zijn. Maar iedereen heeft een stem.

20


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ik vind dat investeren in jongeren, investeren in de toekomst is. Ja, er moet inderdaad bezuinigd worden, maar ik vind dat je als land op langtermijn alleen achteruit gaat als je besluit om op je toekomst te bezuinigen. Ik vind niet dat we geld dat er niet is moeten investeren, maar ook zeker niet moeten bezuinigen op bijv. Studiefinanciering etc. Over de foute uitspraken, tja discriminatie en racisme is nou eenmaal een gevoelig onderwerp, omdat wij Nederlanders dit afkeuren, maar tegelijk wel gedogen door bijv. Zwarte Piet in het sinterklaasfeest te behouden of de dingen die Geert Wilders riep voor dat hij landelijk werd bekritiseerd.

22


Volgens mij wist Geert Wilders wat zijn uitspraken zou creëren. En wij worden als schapen gemanipuleerd. De meeste mensen vonden wat hij zei niet kunnen, want jij scheert de Marokkanen over 1 kam. Als hij had gezegd criminele Marokkanen, dan was er niks aan de hand, dit roept hij immers al jaren. Wat we nu vergeten is dat ‘criminele Marokkanen’ het land uitsturen ook racisme en discriminatie, maar wij accepteren dit wel??? Wat Rutte betreft, hij mag niet openlijk uitspraken doen over Zwarte Piet omdat de vvd dan in problemen komt, dus doet hij dit op zo een gênante manier dat wij als Nederlanders ons echt voor hem moeten schamen.

23


24


Uitgave Stichting f6 Mercatorstraat 83-3 1056RA Amsterdam Telefoon 020-7714851 info@fzes.nl / www.fzes.nl Eindredactie Peter Paul Kleinlooh Auteurs Amstedamse Jongeren Chris Aalberts Peter Paul Kleinlooh Workshop medewerkers Marijn Sikken (taal) Rob van de Werf (fotografie) ISBN 978-90-821901-0-6 Š 2014 Stichting f6 / alle rechten voorbehouden

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door

Profile for j_mestdagh

Hoe ik écht over politiek denk!?  

Hoe ik écht over politiek denk!? Jongeren schrijven en fotograferen over politiek en democratie. © 2014 Stichting f6 www.fzes.nl

Hoe ik écht over politiek denk!?  

Hoe ik écht over politiek denk!? Jongeren schrijven en fotograferen over politiek en democratie. © 2014 Stichting f6 www.fzes.nl

Advertisement