Page 1

bark 1 (noun) covering of a tree kora: I like the smell of bark in the woods. Lubię zapach kory w lesie.; 2 (verb) a sound that a dog makes szczekać: My neighbour's dog barks at me. Pies sąsiada

szczeka na mnie. brand 1 (noun) name of a company nazwa firmy, marka: I buy products of known brands. Kupuję produkty znanych firm.; 2 (verb) to mark cattle znakować bydło: My uncle has branded all his

animals. Mój wujek oznakował wszystkie swoje zwierzęta. close 1 (verb) action opposite to opening zamknąć: It's cold. Can you close the window? Jest zimno. Czy możesz zamknąć okno?; 2 (adjective) near blisko: My sister and I are very close. Jesteśmy z

siostrą bardzo blisko. director 1 (noun) the one who directs kierownik: She was promoted and now she is a director of our department. Dostała awans i teraz jest kierowniczką naszego wydziału.; 2 (noun) sb who makes films reżyser:I've met my favourite director when I was in Hollywood. W Hollywood spotkałam

mojego ulubionego reżysera. intimate 1 (adjective) close, confident intymny: I didn't have any intimate relationship for a long time. Od dawna nie byłem z nikim w intymnym związku.; 2 (verb) to say sth quickly and briefly napomknąć: I must have intimeted to them about what happened. Musiałem napomknąć im o

tym, co się stało. object 1 (verb) protest protestować: He objected to introducing new taxes. On protestował przeciwko wprowadzeniu nowych podatków.; 2 (noun) thing obiekt, rzecz: I've noticed some strange objects in

the room. Zauważyłam w pokoju kilka dziwnych rzeczy. picture 1 (noun) photography zdjęcie: Look at the picture of my family. Popatrz na zdjęcie mojej rodziny.; 2 (verb) imagine yourself wyobraź sobie: Can you picture yourself sitting on a beach

now? Czy umiesz wyobrazić sobie, że siedzisz teraz na plaży? polish 1 (verb) to clean sth polerować: I need to polish my car before I go for a trip. Zanim pojadę na wycieczkę, muszę wypolerować samochód.; 2 (adjective) (spelled with capital letter) adjective from PolandPolski: I'm going out with some Polish students tonight. Dziś wieczorem wychodzę z grupą

Polskich znajomych . present 1 (verb) show zaprezentować, przedstawić: May I present you my wife? Czy mogę panu przedstawić moją żonę?; 2 (noun) gift prezent: I can't wait to open my birthday presents! Nie mogę

się doczekać kiedy otworzę moje prezenty urodzinowe! sow 1 (noun) female pig maciora, locha: Watch out, there is a hugh furious sow around the corner. Uważaj, za zakretem jest wielka wściekła maciora.; 2 (verb) plant seeds siać: He decided to

sow a field with wheat. Postanowił obsiać pole pszenicą.

Słownik English-Polish  

Oto mój pierwszy słowniczek własnej roboty. Wiem, że nie ma w nim zbyt szczegółowo opisanych haseł ale niestety nie starczyło mi czasu ze wz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you