Page 1

COURSE :

AB102 – ASAS PENDIDIKAN MORAL 1.0: PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL COURSE LEARNING OUTCOME: Menyatakan konsep Pendidikan Moral


1.0 PENGENALAN PENDIDIKAN MORAL 1.1 Memahami Kursus Pendidikan Moral. 1.1.1 Menyatakan matlamat Kursus Pendidikan Moral. 1.1.2 Menjelaskan kepentingan Kursus Pendidikan Moral. 1.1.3 Menerangkan aspek-aspek moral dalam Falsafah Pendidikan Negara.


• Tumpuan khusus kepada pemupukan, penghayatan, dan amalan nilai murni yang ada dalam agama, tradisi dan adat resam pelbagai kaum di Malaysia. • Membentuk insan yang mulia dan bertanggungjawab selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Negara. • Pendidikan Moral adalah lanjutan daripada mata pelajaran wajib di sekolah. Tujuannya, memperkukuhkan lagi amalan, tabiat dan tingkah laku moral yang tersemai sebelum ini.


• Memperkukuhkan amalan tabiat dan tingkah laku yang baik sebagai teras kehidupan. • Menyedari, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai moral dan norma dalam masyarakat Malaysia. • Membuat pertimbangan dan bertindak mengikut teori, pemikiran, prinsip dan peraturan moral. • Melengkapkan cabaran Wawasan 2020 iaitu maju mengikut acuan kita sendiri.


OBJEKTIF PENDIDIKAN MORAL SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA


ARAHAN: • Berdasarkan falsafah pendidikan yang akan ditayangkan, pelajar dikehendaki mengeluarkan frasa daripada falsafah tersebut yang berkaitan dengan aspek MORAL. • Pelajar diminta menyenaraikan pendapat masing-masing terhadap makna falsafah yang difahami di atas sekeping kertas. • Pelajar akan diminta membacakan pendapat masingmasing sambil disoal oleh pensyarah.


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini bagi melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


ARAHAN: • Senaraikan 16 nilai murni yang telah diajar di sekolah yang sewajarnya telah menjadi sebahagian daripada amalan semua pelajar. • Pelajar diminta menulis nilai-nilai murni tersebut di papan putih dan menerangkan maksudnya.


RUJUKAN Abdul Rahman Md. Aroff (2006), Pendidikan Moral : Teori, Etika dan Amalan Moral, Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Abdul Rahman Md. Aroff & Chang Lee Hoon. (1994), Pendidikan Moral Dinamika Guru. Siri Pendidikan Longman. Petaling Jaya: Longman Malaysia Ahmad Khamis (1998), Etika (Pendidikan Moral) untuk Institusi Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Rajendran, N. Ee, A.M. (1995), Pendidikan Moral (Dinamika Guru). Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Tam, Y.K. (2006), Pendidikan Moral : Konsep dan Pedagogi Pendidikan Moral untuk Pelajar-Pelajar KPLI, LPBS dan PISMP Maktab-maktab Perguruan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Vishalache Balakrisnan (2009), Pendidikan Moral untuk Universiti dan Kolej. Shah Alam : Arah Pendidikan Sdn. Bhd.

1 0 pengenalan pendidikan moral  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you