Page 1

o e h

Li s t O B r o j 4 go d i n a o k t o b a

d r e d a i z v i | a ~ a “ M l a v a ” d r u ga r 2 0 0 2 .


i d e m o

E H O b r o j 4 o k t o b a r 2002. S t a r e [

i n a

o d r e d a

a l e k sa n d a r m i ja t o v i ]

n a ^ e l n i k o d r e d a n i k o l a a n a s t a s i j e v s k i u r e d n i k m i l e n a j a n k o v i } p o m o ] n i k u r e d n i k a j e l e n a t o m a [ e v i ] m m v m i z a

r e d a k c i j a a r i j a n a m i l e t i ] i l i c a c v i j a n o v i ] a s i l i l i j e v s k i i l i c a i l i ] v a n a q u b i ] o r i c a j a n k o v i ] l e k sa n d ra st a n k o vi ]

k o m p ju t e r sk a o b r a d a a l e k sa n d a r ja n k o v i ] n a s l o v n a s t r a n a t a b o r t r e s t 2002. a d r e s a o i m p f 12 3 0 0 p

o d r e d a l a v a 8 e t r o v a c

oi_mlava@yahoo.com http://oi_mlava.tripod.com

2.

d a q

e !!!

(n i k o n a m n i { t a n e m o ` e ) D a l i v a m je ` i v o t p o s l e e t a o p e t n e k a k o n a p o r a n i p u n a p e t o s t i , a “ b a t e r i je ” i s p r a ` w e n e ? e r u jt e , n e m a b o q e g l e k a o d z v i | a ~ a ! N e k o { t a n i { t a , n u d i o b r o d r u ` e w e , a o d l i ~ n o je z a o p r a v q a w e r a s p o l o ` e w a . P r o { l a s u s k o r o ~ e t i r i m e s e c a o d k a k o s e n i s m o “ ~ u l i i v i d e l i ”, a t o l i k o t o ga s e i z d e { a v a l o u n a { e m O d r e d u ... A k o v a s z a n i m a { t a je t o { t o s e i z d e { a v a l o , o n d a j e “ Eh o ” b a { o n o { t o v a m t r e b a ! Im a t e p r i l i k u d a s e i n f o r m i { e t e o r a d u O d r e d a i z v i | a ~ a “ M l a v a ”, o v o go d i { w e m t a b o r u n a Tr e s t u , d a n a u ~ i t e n e k u n o v u i gr u , p e s m u , i z v i | a ~ k e t e r m i n e n a s t r a n i m je z i c i m a , s a z n a t e n e { t o v i { e o p r e d s t o je } e m X e m b o r i j u n a Ta j l a n d u , k a o i n e { t o v i { e o s e k t a m a (z l u n e t r e b a l o ). Im a jo { m n o g o “ t e k s t i } a ” k o je n i p o d t a ~ k o m r a z n o n e b i t r e b a l o d a p r o p u s i t e d a p r o ~ i t a t e ! Ak o v a s m r z i d a ~ i t a t e , o n d a b a r p r e l i s t a v a jt e , m o ` d a v a m n e k a s l i ~ i c a z a p a d n e z a o k o . M o ` e “ Eh o ” d a b u d e i s l i k o v n i c a , n i j e n i k a k a v p r o b l e m . Im a o n v i { e s t r u k u n a m e n u . A , o n i k o ji n e } e d a g a ~ i t a ju - p o n u | e n i k ’ o p o ~ a { } e n i . Im a k o h o } e ! l n V i d p

P u n o p o z d r a v a o d Re d a k c i j e !

“ Gl e d a j { i r e , g l e d a j v i { e , g l e d a j d a q e i v i d e } e { p u t .” R. B . P a u e l 1939. go d .


Gd e , { t a , k a d a , k a k o ? ? ? K v a l i f i k a c i j e z a Sa v e z n i v i { e b o j K v a l i f i k a c i j e z a Sa v e z n i v i { e b o j ( I z b o r n i i z v i | a ~ k i v i { e b o j ) o d r ` a n e s u o d 2 4 . - 2 6 . m a j a u Ko { u t w a k u , u o r g a n i z a c i j i Sa v e z a i z v i | a ~ a B e o g r a d a . N a { O d r e d s u p r e d s t a v q a l e 2 e k i p e - je d n a u k a t e g o r i ji i z v i | a ~ a i je d n a u k a t e g o r i ji p l a n i n k i . P o r e d p r e l a s k a s t a z e , l u t a w a p o Ko { u t w a k u , c r t a w a i z v i | a ~ k i h c r t e ` a , s i g n a l i z a c i je i p r i m e n e p r v e p o m o } i , jo { je d a n o d z a d a t a k a b i o je i p o d i z a w e k o n a ~ i { t a o d { a t o r s k i h k r i l a i k u v a w e o b r o k a . N i k a d n a p o r n i je , a l i n i k a d z a n i m q i v i je i l e p { e z a h v a q u ju } i d r u { t v u i d o b r o m r a s p o " \ u r | e v d a n s k i d a n i " u V e l i k o m l o ` e w u . O r a { ju Ek i p a i z v i } a ~ a "V r a w " o s v o ji l a je { e s t o m e s t o , a N a a k c i ji " \ u r | e v d a n s k i d a n i 2 0 0 2 ." u e k i p a p l a n i n k i " Ka s p e r " V e l i k o m O r a { ju , k o ja je t r a ja l a o d 1 0 . - 1 2 . m a ja ~ e t v r t o m e s t o . V e o m a s m o 2 0 0 2 . g o d i n e , n a { O d r e d je u ~ e s t v o v a o s a 6 e k i p a z a d o v o q n i o v i m p l a s i p o s t i g a o z a v i d n e r e z u l t a t e . Iz d v a ja m o p o l i g o n m a n o m ,s o b z i r o m n a t o s p r e t n o s t i , g d e j e Ru ` a n b i o u b e d q i v o n a j b o q i ! d a s u e k i p e u o v o j N a j { a r m a n t n i j a l i ~ n o s t n a KZ P - u j e b i l a n a { a X e n i f e r , p o s t a v i p r v i p u t k o jo j je n a g r a d a b i l a d a s a o r g a n i z a t o r i m a t a k m i ~ e w a i d e u ~ e s t v o v a l e n a u p o s l a s t i ~ a r n i c u n a k o l a ~ e , a l i p o d u s l o v o m d a s a s o b o m t a k m i ~ e w u p o v e d e i s v o ju e k i p u , { t o je i u ~ i n i l a . k a o { t o je [ t o s e t i ~ e r e z u l t a t a , o b r a t i t e p a ` w u : o v o . U k a t e g o r i ji m l a | i h i z v i | a ~ a e k i p a " Z a l u | e n i s m o , p a n e k a s m o " o s v o j i l a j e p r v o m e s t o , d o k j e e k i p a " Ko k a - k o l a " b i l a t r e } a . U k a t e g o r i ji s t a r i ji h i z v i | a ~ a e k i p a " Z a ja c i " b i l a je ~ e t v r t a , a e k i p a " Kl o v n o v i " { e s t a . E k i p a p ~ e l i c a " K r o f n i c e " z a u z e l a j e p r v o m e s t o , d o k j e e k i p a " To s t e r i " u k a t e g o r i ji p o l e t a r a c a b i l a ~ e t v r t a . M . J. U P e t r o v a c s m o s e v r a t i l i s a t r i p e h a r a i ~ e t i r i d i p l o m e !

3 .


P RO Z I V KA

Ek i p a V r a w

n a d e l u

P r e d s t a v n i k n a { e g O d r e d a n a o v o g o d i { w e m N O T- u “ P r i r o d e s m o m i s i n o v i ” , o d r ` a n o m u Z a je ~ a r u o d 2 1 . - 2 3 . 8 . 2 0 0 2 . b i l a je e k i p a “ V r a w ” k o ju s a ~ i w a v a ju P i t a , @ i k a , [ t u k a . Il i je v s k i i R i s t i } . Sa t a k m i ~ e w a s u s e v r a t i l i z a d o v o q n i p l a s m a n o m (5 . m e s t o ) i p r e p l a v q e n i u t i s c i m a , n a r o ~ i t o o n i m i z v o z a . N a jt e ` e s u p o d n e l i s a o p { t e w e d a v o z n a k a r t a z a w i h p e t o r i c u k o { t a 1 7 6 7 ,0 0 d i n a r a . [ t a i m je d r u g o p r e o s t a l o , p o s l e o v o g “ s l o m a ”, s e m d a p o ~ n u d a l u p e t a ju g l u p o s t i i s m e ju s e , { t o i m n i je t e { k o p a l o . Ri ~ i j e s a v s l u | e n p i t a o u k o j i “ k u p o n ” (u m e s t o k u p e ) t r e b a d a u | e , d a b i n e d u go z a t i m , n a @ i k i n e r e ~ i d a } e u s k o r o s t i } i u V o l u ju , p i t a o : ” A , k o je t a j? ” D a P i t a n i je p r o s u o ~ a j n a s k i c u d e l a p u t a , d a Iv a n n i je o m a { i o s e v e r z a 9 0 s t e p e n i , d a s e @ i k a n i je i z u b i ja o n a “ s t a z i i z n e n a | e w a ” i d a B a t a n i je d o b i o t e m p e r a t u r u n o } p r e d p o l a z a k , r e z u l t a t i b i s i gu r n o b i l i m n o go b o q i . Ip a k , n a jv a ` n i je je d a s u u ~ e s t v o v a l i i d a l i s v e o d s e b e . Do } i } e i w i h o v i h p e t m i n u t a ! 4.

U p e t a k , 30 . a v gu s t a 20 0 2. u p r o s t o r i ja m a O d r e d a o d r ` a n a je p r o z i v k a p o v o d o m p r o t e k l o g Ta b o r a , n a k o jo j s u , z b o g n e m o gu } n o s t i d a s e t o u r a d i n a Tr e s t u , p r o g l a { e n i o n i n a j b o q i , k o ji s u s v o ji m r a d o m i z a l a g a w e m o d s k o ~ i l i o d o s t a l i h . U z m u z i k u , m e k i k e , s o k o v e i gi r i c e , p r o z i v k a je b i l a o d l i ~ n a p r i l i k a d a s e s v i u ~ e s n i c i t a b o r a p o n o v o o k u p e n a je d n o m m e s t u , e v o c i r a ju u s p o m e n e i p r e p r i ~ a v a ju n e z a b o r a v n e d o ` i v q a j e s a Tr e s t a . N a s p i s k u n a jb o q i h n a { l i s u s e : 1 . \ o r | e Ri s t i } - n a j p o l e t a r a c 2 . A n a A n a s t a s i je v s k i - n a j p ~ e l i c a 3 . Z o r a n Ja n k o v i } - n a j i z v i | a ~ 4 . Ka t a r i n a M i l a d i n o v i } - n a j p l a n i n k a 5 . N e n a d Ri s t i } - n a j d e ` u r n i 6 . V o d “ Jo k o h a m a ” - n a j l o g o r , n a Sa { o m ~ e l u s a v o d n i k o m Ja n k o v i } . Go r e p o m e n u t i s u d o b i l i i n a g r a d e , u k q u ~ u ju } i i n o v i n a r k e M i l e n u i Je l e n u . Ko m e n t a r r e d a k c i j e : “ B i o j e i r e d , s o b z i r o m n a t o d a s u p o je d i n c i h t e l i d a i z v r { e a t a k n a w i h d v e , z b o g p i s a w a i s t i n e i s a m o i s t i n e .”


U

S L E D E ] E M

Sv e o Tr e s t u

P l a n i n a k o ju s v i v o l i m o i k o ja n a s s v a k e g o d i n e p r i m i u s v o j e " o d a j e " j e Tr e s t . Z a t o } e m o v a m r e } i n e { t o v i { e o w o j , ~ a k i o n o { t o n i s t e z n a l i , a m i s l i l i s t e d a z n a t e .

B R O JU , FL O R A I F A U NA T R E S T A

Tr e s t s e p r o s t i r e n a z a p a d n i m o gr a n c i m a m a s i v a H o m o q s k i h p l a n i n a . Te r e n j e i z r a z i t o b r d s k o -p l a n i n s k i , i s p r e s e c a n m n o gi m p o t o c i m a i g r e b e n i m a ( g l a v n i g r e b e n Je l o v a b a r a - M a l i V r a w - V e l i k i V r a w o d v a ja s l i v o v e O s a n i ~ k e i V i t o v n i ~ k e r e k e ). [ u m a s e n a l a z i z a p a d n o o d o v o g g r e b e n a i c e l a je u s l i v u V i t o v n i ~ k e r e k e , o b u h v a t a ju } i w e n g o r w i t o k (i z v o r i { t e ) s a n i z o m m a w i h p o t o k a k o ji u s t v a r i ~ i n e V i t o v n i ~ k u r e k u . N a j v i { i v i s o v i s u Je l o v a b a r a - 9 4 0 m, V e l i k i V r a w 8 8 5 m, M a l i V r a w - 7 8 5 m i V r a t a - 8 1 5 m. N a j n i ` a t a ~ k a j e n a u { } u R | a v o g p o t o k a u V i t o v n i ~ k u r e k u ( 4 0 0 m) . D u ` i n a s p o q n e g r a n i c e Tr e s t a j e 1 7 km, a u k u p n a p o v r { i n a j e 1 0 3 3 , 5 9 ha . P o d { u m o m j e 9 3 9 , 9 4 ha, a n e o b r a s l o j e 8 3 , 2 8 ha, o d ~ e g a n e p l o d n o 3 7 , 1 9 ha. Ge o l o { k a p o d l o g a 1 . k r e ~ w a c i - s e v e r o i s t o ~ n i i ju ` n i d e o , k a o i n a s e v e r n o -ju ` n o j gr a n i c i ; 2 . c r v e n i p e { ~ a r i - u s l i v u P a j k i n o g i Ka z a n s k o g p o t o k a ; 3 . d i j a b a z - l e v o m s t r a n o m p o t o k a V r a w p r e k o m e s t a z v a n o g Tr e s t n a s e v e r ; 4 . { k r i q c i o d n o s n o g n a js e v i - o d M a l o g V r a w a d o V i t o v n i ~ k e r e k e . U z a v i s n o s t i o d g e o l o { k e p o d l o g e , o r o g r a f i je i o b r a s l o s t i t r a v n i m i { u m s k i m f o r m a c i ja m a , f o r m i r a n i s u t i p o v i z e m q i { t a : 1 . s m e | e k i s e l o z e m q i { t e n a je d r o m k r e ~ w a k u ; 2 . o r ga n o ge n a k r e ~ w a ~ k a c r n i c a ; 3 . c r v e n o -s m e | a z e m q i { t a n a p e { ~ a r a m a . Tr e s t i m a r a z g r a n a t u m r e ` u v o d e n i h t o k o v a (s v i p r i p a d a ju s l i v u r e k e V i t o v n i c e , t j. r e k e M l a v e ), d o k je s a m o u d e l u s a i z r a ` e n i m k r a { k i m r e q e f o m s i r o m a { n a . P o s t o ji v e l i k i b r o j i z v o r a ,u gl a v n o m n e u r e | e n i h .

Ro | a , { u m a r s k i i n s p . 5.


[ U M A J E I Z V I \ A ^ U D R U G Ta b o r “ Tr e s t 2 0 0 2 . ” Jo { je d n o d v o n e d e q n o r u ` e w e u { u m i z a k q u ~ a n o je u a { i z v i | a ~ k i s p o m e n a r e } a w a . Sa d a k a d a s u s e u t i s c i r e d i l i , m o ` e m o o b je k t i v n i je a go v o r i m o o o v o m t a b o r u , l a t u , k i { i i s v i m n e z a b o r a v n m d o g a | a ji m a k o ji s u s a s t a v n i d e o n a { e g b o r a v k a n a Tr e s t u . Ka o { t o n a s l o v k a ` e , t a b o r j e n o s i o n a z i v “ [ u m a j e i z v i | a ~ u d r u g ” . [ u m a s t v a r n o je s t e n a { d r u g , a l i v r e m e d e f i n i t i v n o n i je . O n o l i k o k i { e , p q u s k o v a , b l a t a . . . To b a { n i j e b i l o d r u g a r s k i o d s t r a n e g o s p o d i n a p o i m e n u V r e m e . A l i , { t a j e , t u j e . Hr a b r o s m o o d o l e v a l i n a l e t i m a k i { e i t r u d i l i s e d a { t o b o q e u p o t p u n i m o d a n e . N i je b i l o l a k o , a l i m o r a s e p r i z n a t i d a je b i l o z a b a v n o . P a , n e { q a p k a s e p o b l a t u b a { s v a k i d a n ! St a r e { i n a P r a j a j e n a s v e t o g o v o r i o :” P r a v a s v i w s k a a t m o s f e r a ! ” N a m a n i j e s m e t a l a . Je d i n o { t o s m o m o r a l i d a p r o m e n i m o g a r d e r o b u , i u m e s t o o n e z a l e t o , n o s i l i s m o o d e } u i z k o l e k c i je z a je s e n - z i m u 2 0 0 2 . N a p r v o m m e s t u s u b i l e gu m e n e ~ i z m e i k e s e u m e s t o ~ a r a p a i n e z a o b i l a z n a k i { n a k a b a n i c a . M i r a k u v a r i c a je k v a r i l a p r o s e k p a r a d i r a ju } i k r o z t a b o r s a k i { o b r a n o m . V e } p r v e v e ~ e r i je o r g a n i z o v a n o t a k m i ~ e w e s a g r m q a v i n o m k o je je o b u h v a t a l o je d n u d i s c i p l i n u , a t o je n a d ja ~ a v a w e - k o } e b i t i g l a s n i ji , g r m q a v i n a i l i n a { a p e s m a . I, { t a m i s l i t e , k o je p o b e d i o ? P a , m i , n a r a v n o ! Gr m q a v i n a j e b e z d u { n o p o r a ` e n a . Z v u c i g i t a r e i p e s m a s u j a ~ e , b o q e i l e p { e o d z v a w a l i . Ip a k , d u { e } e n a s i d a q e b o l e t i z a o n o l i k e l u b e n i c e k o j e s m o o s t a v i l i u p o t o k u d a s e o h l a d e , a v o d a i h j e o d n e l a ... P o je d i n c i s u i h ju r i l i ~ a k d o i g r a l i { t a ! Z a r a z l i k u o d p r e d h o d n i h g o d i n a , o v o g a p u t a je b i l o m n o g o v i { e g o s t i j u . N a p r v o m m e s t u , t o s u n a { i d r u g o v i , “ r u ` n i ” Z a j e ~ a r c i - Ga r e , A n d r e ja i Z m i ja . P o s l e d w a d v o ji c a s u b a { ` e l e l a d a s e p r o v e d u , p a s u p r o v e l a n o } n a M a l o m V r a w u . Is k r e n o , s t r a h o v a l i s m o d a l i } e s e n a r e d n o g ju t r a v r a t i t i u je d n o m k o m a d u . A l i , z n a t e k a k o je t o - s r e } a p r a t i h r a b r e . P o r e d w i h , t u s u b i l i j o { i i z v i | a ~ i i z o d r e d a “ Ja v o r ” i z B e o gr a d a , k a o i i z Z e m u n a i Kr e p o q i n a . Je d a n d a n s a n a m a , p r o v e l i s u i p r i p a d n i c i 7 2 . s p e c i ja l n e b r i g a d e V J, k o j i s u n a m p o k a z i v a l i o r u ` j e i n a p r a v i l i v i s e } i m o s t v i s o k 4 m . Iz v i | a ~ i s u s e m e | u s o b n o u t r k i v a l i k o } e p r e d a ga p r e | e , d o k s u p l a n i n k e s a m o “ k u k a v i ~ k i ” p o s m a t r a l e o d o z d o . 6. d n s s d b i


Gl a v n i i o d g o v o r n i z a s v e ( r a d , r e d d i s c i p l i n u ) b i l i s u ~ l a n o v i { t a b a @ i k a , M i l i c a , M i l e n a i Je l e n a , n a e l u s a n a ~ e l n i k o m N i k o l o m P i t o m . s t a l e “ gl a v e { i n e ” b i l e s u u B e l o m v o r u . Sv i u ~ e s n i c i t a b o r a b i l i s u p o d e q e n i n a 4 l o go r a . P r v i l o go r p o d n a z i v o m “ Ka i r o ” ~ i n i l i s u p o l e t a r c i i p ~ e l i c e n a ~ e l u s a p r e d v o d n i c o m o d “ Ho n g Ko n g ” P A D A KI[ A N A P O Q U , l e d i “ Ri m ” n a K A P Q E M I P O [ A TO R U ! je m Ri s t i } e m . ” k o ji je r a d i o p o p r a v i l i m a k o ja je u s v e m u , v e o m a z a n i m q i v a k o m b i n a c i i ~ O d

M i l i c o m . Sl e d e } i u n i z u b i o j e v ~ i ji je v o d n i k b i o B a t a , z a t i m s ~ e l u s a i m p e r a t o r o m Ga j Ju l i P o s l e d w i v o d j e b i o “ Jo k o h a m a z a d a v a o v o d n i k Sa { a [ t u k a . Sv e ja . D i s c i p l i n a : Ko j e u q u d a n p r e k o m e r e , p o s t a j e d o s a d a n . Z a t o s e i n i s m o t r u d i l i d a b u d e m o t o l i k o u q u d n i . Sv e u g r a n i c a m a n o r m a l e . H r a n a : W a m , w a m , w a m ! Sv e p o h v a l e { e f u k u h i w e M i r i i w e n o j s e s t r i Go c i i z “ ^ a r a p a n i j e ” . D a n i j e b i l o p o je d i n a c a k o ji s u m o g l i u n e o g r a n i ~ e n i m k o l i ~ i n a m a d a je d u } u f t e i s l a t k o m a z a n o , s i t u a c i ja b i b i l a i d e a l n a . A l i , o v a k o je z a n i m q i v i je . KZ P : Lu d i l o ! P o r e a k c i j a m a p r i s u t n i h , i z v i | a ~ i u ` e n s k i m k u p a } i m k o s t i m i m a s u u b e d q i v o b i l i n a j ` e { } i . Ri v a l i m j e b i o j e d i n o m a l i Go r a n - b u d u } i p e v a ~ , k o ji s e p r o s l a v i o h i t o m “ U l i v a d i p o d ja s e n o m v o d a i z v i r e ” . P l a n i p r o gr a m : De l i m i ~ n o i s p u w e n i , k o l i k o s u v r e m e n s k i u s l o v i d o z v o q a v a l i . N a jv a ` n i je je d a n i je b i l o d o s a d n o . P l a n i r a n o je d a s e p o l a ` u i z v e z d e i v e { t a r s t v a , a l i je b i l o m o g u } e o r g a n i z o v a t i s a m o p o l a ga w e v e { t a r s t a v a , i t o : k u v a r , p r i r o d w a k , t o p o gr a f , f u d b a l e r , p r i r o d w a k , ~ v o r o l o g, p r v a p o m o } , p e v a ~ , s a v r e m e n a p l a n i n k a i d r . P r i l i k o m p o l a g a w a z a v e { t a r s t v o p r i r o d w a k a , m a l i M i } a je d a o n a ju b e d q i v i ji o d g o v o r n a n a jg l u p q e p i t a w e : “ [ t a r a d i { k a d a t e u je d e k o m a r a c ? ” M i } i n o d g o v o r j e g l a s i o :” P a , n a p r a v i m k r s t i } ! ” P o r e d p o l a g a w a , i { l o s e i n a i z l e t e g d e je o b u k a b i l a n a p r v o m m e s t u ( ~ v o r o v i s a p r i m e n o m , t o p o g r a f i ja , s n a l a ` e w e u p r i r o d i , { i f r o v a n a p i s m a , n o v e p e s m e ,...) A t m o s f e r a : Ia k o s v i w s k a , b i l o je , d a n e b u d e m o s k r o m n i - STR A V A ! I z a k r a j: B o g a t je o n a j k o je z a d o v o q a n . A k o je t o t a ~ n o , o n d a s m o m i n a o v o m t a b o r u b i l i n a jb o g a t i ji n a s v e t u . Q u b a v p o b e | u je s v e ! !!

M i l e n a i Je l e n a 7.


J , A N l s g i k l m t n o

J , A .. N . J R e d a k c i ja n a { e g N A s e p o t r u d i l a d a

i s t a a z n a { t a je t o { t o s e o v e o d i n e z a n i m q i v o z d e { a v a l o n a T r e s t u , a k o je p r o t e k l o n e z a o b i a z n o m a z a w e i k o ji s u o d n i d e t a q i b i l i n a jz a s u p q e n i ji . E v o { t a s u e k i o d u ~ e sn i k a t a b o r a d g o v o r i l i ...

V a s k o Na j d o ` i v q a j : “ P o { t o j e n a o v o m t a b o r u b i l o m n o g o n o v i h f a c a k o je n e p o z n a je m , n i t i o n i p o z n a ju m e n e , je d n o g o d w i h s a m p o s l a o d a p o zo v e m o g b r a t a . P o { t o n i s u z n a l i k o je m o j b r a t , o b ja s n i o s a m i m d a je t o o n a j d e ~ k o s a i d i o t s k o m f r i z u r o m . Na k o n 5 m i n u t a s e p o r e d m o g { a t o r a p o ja v i o Ku r d u l i ja i p i t a o : ” Ko ji je t o m o j b r a t { t o m e t r a ` i ? ” R a z l o g t o m e je { t o je o n , k a o i m o j b r a t i m a o i d i o t s k u f r i z u r u .” Na j m a z a w e : ” S a v ~ i } i N.N. p o ~ i n i l a c (ja ) s u n a z i m o v a w u o v e g o d i n e k r e n u l i d a u n i { t e “ S o k o l o v e ” . P o { t o s u Ne k a c i M r m o t b i l i c i q n a g r u p a ,o n i s u p o k u { a l i d a s e u { u w a ju i z m e | u w i h d v o ji c e d a b i i h n a m a za l i . U t o m t r e n u t k u ,M r m o t a se p r o b u d i o ` e l e } i d a z n a k o je t o n a w e g o v o m k r e v e t u . S a v a je n a t o r e k a o :” T o s a m j a . J e l ’ m o gu d a sp a v a m p o r e d t e b e ?” M r m o t a je d a o p o z i t i v a n o d g o v o r , a l i je n a k o n n e k o l i k o t r e n u t a k a b i o i zm a za n k a o n i k a d a d o t a d .” M o d n i d e t a k a k a v se n e q i R i m

8 .

q : M o d n i d v i | a n i n a v i s o k e m o u , je s u M i l o k u p a } e ga } e sa

e t a q n e d e d e u jk o v e

k o ji m a -d o l e k o d k o p o sl e t

je p o ga u {

{ t r t a b je i r a

* M O D A SA TR E STA

a p a c i r a o go r e o r u , n e z n a ju } i o st a v i o st v a r i w a .”

R i s t a Na j d o ` i v q a j : “ U t o k u s t r a ` a r e w a , u { a o s a m s a P a r i z o m u n a ~ e l s t v o d a b u d i m Iv a n a z a s l e d e } u st r a ` u . U t o m t r e n u t k u sa m z a p a z i o m a ~ k u (d i v q a k u { u ), u p l a { i o se i p a o n a za d w i c u . T a d a se @ i k a p r o b u d i o i u b u n i l u r e k a o : “ R i st i } u , P a r i z ,s u t r a s p a v a w a c d o 1 0 !” Na r a v n o , n i j e i m a o p o j m a { t a g o v o r i .” Na j m a z a w e : “ P a r i z m e j e n a m a za o sa sm r t n o q u t o m p a st o m zb o g ~ e ga sa m se p r o b u d i o . A l i , b i l o je k a s n o , s a v s a m b i o u l e p q e n .” M o d n i d e t a q :“ M o j { t r o k a v i k o m b i n e z o n !” B a t a Na j d o ` i v q a j : “ V i s e } i m o s t ! Ni s a m u s p e o d a g a p r e | e m j e r n i s a m n i p o k u { a o . K a d je s t i ga o r e d n a m e n e , m o r a l i sm o d a se v r a t i m o u t a b o r . B a { t u ` n o ...” Na j m a z a w e : “ Ni k a d n i k o g a n i sa m m a za o , za t o { t o sa m p o { t e n !” M o d n i d e t a q : “ H a l i l o v e k u p a } e ga } e , R u ` a n o v e gu m e w a jk e , A c i n a k i { n a k a b a n i c a i n e za o b i l a zn e k e se p r e k o ~ a r a p a .” Na j d o b r l a “ D o m ju } i b a c a b l a t m u k a

V e s n a d o ` i v q a j: o d u { n a ,p a s n a ~ e l s t v u a } i c e ” , k o ja m o jo j p r e w u s t v a r i u . D o t i ~ n i m a je r s u

“ B i l a s a m a m p o k l o n i p a k o v a w e je , z a h v a q u c i z n o s t i u z a v r { i l a u su b i l i n a

p a s u m o r a l i s v e d a b a c e .” M o d n i d e t a q : “ Z a v r e m e KZ P -a , k a d a s u m u { k a r c i i g r a l i u ` e n sk i m k u p a } i m k o st i m i m a , n a jja ~ i l i k m i je b i o @ i k a , k o m e je s a v r { e n o p a s o v a o je d n o d e l n i k u p a } i , p a p u ~ e i b o k s e r i c e k o je s u v i r i l e i z k u p a } e g. Fi gu r a no comment! S v e j e t e s n o i p o p u w e n o .” A l e k s a n d r a Na j d o ` i v q a j : ” @ i k a j e u sr e d n o } i u p a o u [ t u k i n { a t o r , g d e s a m s e , i n a ~ e , i ja za d e si l a ,i r a zd r a o se n a n a s d v o j e r e ~ i m a : “ Na { t a o v o l i ~ i ? ” Na t o s a m j a o d g o v o r i l a : “ Ja sa m d o { l a p o b o m b o n e .” Z a t i m j e o n u z v r a t i o : “ M o r e , m a r { u { a t o r ! ” Ne m o ` e t e z a m i s l i t i { t a je p r e k i n u o !” B r a n k a M o d n i d e t a q : “ U sr d a n a za p a zi h @ i k u u ` u t o q u b i ~ a s t e b o je t r e n e r c i i p r q a v i m m a . F u j!!!”

e d m , p c i

b e l a a ji c i l a v o j p e l a -


S a { a [ t u k a Na j d o ` i v q a j : “ K a d a s m o k a o k o n a ~ a r i d o { l i n a T r e st , B a t a ,P a r i z i ja s m o k r e n u l i p o g r a | u z a m o s t . Ka d a s a m i s e k a o s v o je d r v o , s e o s a m n a k a m e n d a m a l o o d m o r i m . U t o m t r e n u t k u je B a t i n o d r v o , d o k g a je s e k a o , m o g l o d a p a d n e n a m e n e , a o n d a je P a r i z o v o d r v o m o gl o d a u b i je B a t u ! L u d i l o !” Na j m a z a w e : “ K u r d u l i j a i j a sm o p o sl e d w e n o } i m a za l i Ka t a r i n u , a l i d o { l o je d o m a l e n e z g o d e . Ku k i je p r i t i s a o t u b u , i s v e { t o je b i l o u w o j i z l e t e l o je n a Ka } i n o l i c e . U t o k u n o } i , o n a se s a m a s k r o z i z m a z a l a .” M o d n i d e t a q : “ S a n d r i n e p a n t a l o n e (o n e u m a z a n e ) k a d a je p a l a u b l a t o i z l a z e } i i z n a ~ e l s t v a .” @ i k a r o m a n t i k a Na j d o ` i v q a j : “ J e d n o m p r i l i k o m sa m se m a l o za n e o i u d a r i o u ^ e d i n u g i t a r u st a r u 27 go d i n a . P r e p a o sa m se i b e z r a zm i { q a w a r e k a o : ” I z v i n i !” M o ` e t e p r e d p o st a v i t i , sv i su se za c e n i l i o d sm e h a . T o su i st o u r a d i l i k a d a m e je u h v a t i o g r ~ u r a m e , p a s a m r e k a o H a l i l u :” D a j , i z m a s i r a j m e , ’ l e b a t i !” Na j m a z a w e : “ P r v i p u t u ` i v o t u m i se d e si l o d a m i n e k o d o k sp a v a m n a l a k i r a n o k t e . D a je b a r b i l a n e k a n o r m a l n a b o ja , n e g o n e k a t a m n o b r a o n ( k a k i ). T e k n a r e d n o g ju t r a s a m s a z n a o i d a su m i u d a r a l i p e ~ a t e p o ~ e l u .” M o d n i d e t a q : “ T r e n e r k a , c i p e l e i b e l e ~ a r a p e ,a u z t o jo { i i z v i | a ~ k a k o { u q a . D i v o t a ! Na ~ e l n i k j e v e o m a ~ e st o “ { e t a o ” p o t a b o r u o v u o d e v n u k o m b i n a c i j u .”

p r i z n a t i d a je b i l o v e o m a z a -n i m q i v o . T a m a n k a d a s m o se ,p o sl e “ o b a v q e n o g p o sl a ” s p a k o v a l i u k r e v e t e , M i l i c i ( \ a g e t o v o j) je s i n u l a i d e ja d a b i m o g l i i m a l o d a p e ~ a t i r a m o .Ka o b e z d u { e je s a m o u r o l c i i z l e t e l a i z { a t o r a i u p u t i l a s e k a V a s k u , k o ji je s p a v a o u e k o n o m a t u , d a s e m a l o p o i gr a sa w e go v i m l i c e m i p e ~ a t i m a . Z a t o v r e m e sm o m i “ k r c a l i ” k e k s k a o “ p u si ”. H a , h a , h a ...” M o d n i d e t a q : “ [ t u k i n e n a j l o n p a n t a l o n e .” A c a Na j d o ` i v q a j : “ Na { i “ p r i ja t e q i ” p u h o v i s u v e o m a ~ e s t o p o s e } i v a l i k u h i w u . J e d n e v e ~ e r i , p u h je s i { a o s a k r o v a k u h i w e i je o h l e b Ju m b i i z r u k e .P o l e t a r c i su n a k o n t o ga d o { l i d o m e n e i r e k l i :” J e o J u m b a p u h u i z r u k e !” Na j m a z a w e : “ O v e g o d i n e n i sa m n i k o ga m a za o ,a l i sa m z a t o p r o { l e go d i n e b i o s n a b d e v a ~ b o j a ( z a } e l i j e ). V e ~ e p r e p o l a sk a k u } i sm o R u ` a n a i e k i p u i z m a z a l i t o m b o jo m ,k o ja je ja r k o c r v e n a , p o v r a t u . Na r e d n o g j u t r a s u i z g l e d a l i k a o d a i h je n e k o k l a o .” M o d n i d e t a q : “ G u m e n e ~ i zm e , k e se u m e st o ~ a r a p a i M i l e n a u m o jo j k i { n o j k a b a n i c i .” M i l i c a C . Na j d o ` i v q a j : “ K i { a ! P r v i p q u s a k i g r m q a v i n a ! Na j z a n i m q i v i j e i n a js m e { n i je m i je b i l o o n e v e ~ e r i k a d a je z a KZ P b i o “ @ i k a d u r ” . Na p o q u p q u { t i , a i z v i | a ~ i p e v a ju l i , p e v a j u ...” Na j m a z a w e : “ E k s k l u z i v n o o t k r i v a m t a jn u d a s u g l a v n i p o ~ i n i o c i m a z a w a n o k t i ju i u d a r a w a p e ~ a t a b i l i : M i l i c a ( \ a g e t o v a ), J e c a T o m a { e v a , M i l e n a , P i t a i ja . P r v i p u t s a m n e k o g u ` i v o t u m a za l a ,i m o r a m

P i t a Na j d o ` i v q a j: “ P o r e d p r e l a ` e w a v i se } e g m o st a i m a z a w a s a k o n a ~ a r i m a , n a js l a | e s a m s e i s m e ja o k a d a s u m o m “ t a t k u ” r e k l i d a su m u p o l o m i l i g i t a r u , k o ja je s t a r a 2 7 g o d i n a i k o ju o n ~ u v a k a o o ~ i u gl a v i . M i s l i o s a d a } e u t o m t r e n u t k u n e k o g a d a u b i je , d o k n i je u k a p i r a o d a g a z e z a j u .” Na j m a z a w e : “ Na r a v n o , l a k i r a w e n o k t i ju i p e ~ a t i r a w e . M i s l i m d a je @ i k a b i o u b e d q i v o n a j` e { } i s a n a l a k i r a n i m n o k t i m a i o d r e d s k i m p e ~ a t o m n a ~ e l u .” M o d n i d e t a q : “ M a , n a jv e } i m o d n i h i t o v e s e z o n e n a T r e st u je { o r t s u k o m b i n a c i j i s a g u m e n i m ~ i z m a m a .” M i l e n a i Je l e n a

9 .


SK R A ] E N A V E R Z I JA

TA B O R TR E ST 2 0 0 2 .

V R A B A C P o r e d n a { e s t a r e b u k v e , u t a b o r u O I “ M l a v a ” d o l e t e o v r a b a c s t a r i d a n a m s v o ju p r i ~ u p r i ~ a , a p r i ~ a n a m je u v e k i s t a . Ko n e r a d i k a k o t r e b a , i k o m s a v e s t n i je ~ i s t a , w e ga v r a b a c b u d n o v r e b a . V r a b a c a je b i l o d o s t a , a v r e m e n a m a l o o s t a , p a } e v r a b a c o v e } i n i n e { t o r e } i i n e k o ga ~ a k o p e } i . Z a t o s a d a q u t w e n e m a , a k o v r a b a c n e k o m s p r e m a z a m k u - l e p u , m a l u , z a v e ~ e r w u o v u { a l u . Ta b o r n o v i , p e s m a s t a r a , p o ~ e } e m o o d k o n a ~ a r a . Ko n a ~ a r i - g r u p a s l a v n a , p o d i z a w e t a b o r a b r i g a i m je g l a v n a . P r e d v o d e i h Ac a , P i t a , P r a ja , d o | o { e n a Tr e s t , i s t o ~ n o o d r a ja . P o s l e n e k o l i k o d a n a , d o | e i m M i l i c a z v a n a \ u r a , k o ja r e { i d a s e s t v a r p o g u r a . O k r e n u { e { a t o r e n a o p a ~ k e , z e z n u { e s t v a r n a gl a v a ~ k e . Ri s t a d i ` e s t r a n u l e v u , P e r a s t r a n u d e s n u , a n e v i d e Ac i n u w u { k u b e s n u . M e | u k o n a ~ a r i m a je i D r n d a r B a t a , z a d r e k u i v i k u p r a v i je t a t a -m a t a . Tu s e n a | e i N i k o l a z v a n i Gu z a , je s ’ d a je m l a d , a l ’ p r o | e b e z s u z a . O g i , Ku k i , m a l i \ o l e i P a r i z s t a r i s u { v a l e r i , z a l o { e v r e m e o n i s u m a l e r i . I d o k v r a b a c l e t i k a u l a z u u t a b o r i z { a t o r a b e l o g ~ u je s e n e k i ` a g o r . Gl a s n i c e s u s v o j e n a t e g n u l e o n e , a l i d o b r o m k u v a w u o d u v e k s u s k l o n e . 1 0.

K u v a r i c a M i r a i s e s t r a j o j Go c a z a je l o s u g l a v n e , z a t o s u u t a b o r u s a m o o n e s l a v n e . P a k i s t a n c i { a t o r i ~ u d o s u n o v o , i z w i h n a ~ e l n i k P i t a d r ` i s l o v o . Tu s u i d e v o j k e , n a j b o q e n a s v e t u M i c a , Je c a i M i l e n a , k a k o s u k r e n u l e , p r e v r n u } e c e l u p l a n e t u . N a k r a ju w i h t r i p o s t a d o { e r a w e n e d u { e , je r s u u p a k i s t a n c u m o g l e d a s e u gu { e . To @ i k a p r d i , a l i i d a q e t v r d i : “ N i s a m ja , t o je o d l a t r i n e , i l i m o ` d a P i t a p r d i s a v i s i n e !” Tu j o { s t a n u j e i I v a n - u m e t n i k s l a v n i , za { k r a b a w e i m a za w e o n je m a js t o r g l a v n i . To j e { a t o r ~ u d a n , i n e m a m u m a n e s v a { t a s e d e { a v a k a d a z o r a s v a n e . Ek o n o m a t o m o p e t c a r u j e Ju m b a , a l i t u je i c a r i c a , w e g o v a v e r n a q u b a . To j e g o s p o | a V e s n a , ~ i n i n a m s e d a jo j je e k o n o m a t k u } a t e s n a . U o v o m n a { e m “ B l a t o gr a d u ” s v a { t a s e d e { a v a , a l i u w e m u i m a 4 n a jl e p { a g r a d a . Ka i r o j e g r a d p u n m l a d i h s t a n o v n i k a , i z w e g a s v a k o d n e v n o o d je k u je v i k a . Ta k o v r a b a c l e t i d o p r v o g d u r i n a i o d m a h p o ~ e d a s n i m a . X e n i , Je c a , He l e n a , I v a , A n a , Hr i s t i n a - s v e s u t o c u r e f i n e , k o d w i h s u z a s t u p q e n e s v e v r l i n a d o v r l i n e . P r e k o p u t a w i h , \ o l e i Du l e r { u m p r a v e


m a h e r i s u d a t o n u s l a t k i { a u u s t a s t a v e . M a l a N a t a { a , p a Ti ja n a , Ta w a , Z o r i c a ` u r k u p r a v e u { a t o r u , i b r ` e - b o q e i z b a c u ju M i c u m a t o r u . A l e k s a n d r a , K a } a , M i k a i Je c a p r a v e s u z a v o d n i c e i p o l e ta r c i m a sta l n o { a q u p o q up c e . M a l i Ra d e , M i l u t i n i N i x a p r a v e k r { i l o m k a k o i m s e s v i | a . D o Ho n g Ko n g a i m p e r i j a v l a d a , m a l i , s t r a { a n t i m - d a , d a , t o je R i m ! I m p e r a t o r Ri ~ i z a p o v e d a , p a s v e p i ~ i . I k a d p q u { t i n a d Ri m o m s t r a { n a k i { a , ga l a m a i l u d i l o n i k a k o d a s e s t i { a . U l o go r u t o m V e s n a s p a v a s a m a , a l i u w e n o m s r c u n i je m r a k i t a m a . Ko m { i k e o d p r e k o p u t a , Gr u j i } k a i K r e p o q i n k e , n a v i k l e s u n a o k o l n e k r i k e . U sr e d n o } i ,Ni k o l a i M i } a su b ud n i , n a u m i m p a d a ju n e s t a { l u c i b l u d n i . U n a r a n x a sto m { a to r u, V o jk a n i A c a , t i h i s u i m i r n i , tr e b a i m v r e m e n a d a p o sta n u d i v q i . Sa v i s i n e g l e d a i m p e r a t o r Ri s t a , i l o go r z b o g t o ga m o r a d a b l i s t a . Sa p u t n i k w e g o v v e r n i - O g i je t o , o n s v e s l u { a ,a l i d a ~ i s t i l a t r i n u -n i k a k o ! U { a t o r u d o w i h , t a n d e m je p r a v i \ a g e i Gu z a , k o j i s v e k o ~ i } e u m e v e { t o d a i z gl a v i . V r a b a c s e v r a } a n a z a d u Ho n g Ko n g g d e c a r u j e v e l i k i Ki n g Ko n g . U p i t a w u je B a t a D r n d a r m a l i , s v e je s u p e r , s a m o m u jo { ` e n s k a f a l i . B u k u u t o m l o go r u d i ` e i Ru ` a n , p o r e d w e ga n i k o n e s m e d a je t u ` a n . Le p { u p o l o v i n u o v o g l u d o g v o d a ~ i n i Z e m u n k a Al e k s a n d r a , k o j a s e l u d o z a q u b i u Sa { u , p a je s v i p r i h v a t i { e z a D r n d a r s k u s n a { u . D r u { t v o jo j u d u r i n u p r a v e K r i s t i n a , Sa w a i K a t a r i n a , sm e h i z to g { a to r a d o se ` e d o v i si n a . N a Ga l e r i ji , Lu k a i P e r a , je d u “ N u t e l u ” p r o t i v m a l e r a . B r a } a D e v e t a c i z a je d n o s u u s v e m u a l i k a d a s e p o m e n u s l a t k i { i , o d m a h m e w a ju t e m u . A B a n g e n a m n e { t o p o s u s t a je ,

s v e n a m s e ~ i n i d a m u c i m e r k a n e d o s t a je . B e o g r a | a n i n N e r i } je d u g o l u t a o , i n a k r a ju u t u | { a t o r z a l u t a o . [ t a s e t o ~ u j e i z Jo k o h a m e ? Kr i c i u n o } i , i l i s e t o [ t u k a s p r e m a k o d Al e k s a n d r e p o } i ? M e gi i B r a n k a u l o go r u r { u m p r a v e , i z a t o { t o Z a je ~ a r c i i d u , p o ~ i w u d a sl a v e . D o k P a r i z s a m u je , k o m { i je se w e go v e z a b a v q a ju , a { a t o r e s v o je , r e t k o k a d p o p r a v q a ju . Ku k i n a g l a v i g r i v u i m a i t o m u d a je s l o b o d u d a se hv a l i p r e d sv i m a . Le t i v r a b a c d a q e , i d o B e l o g d v o r a d o | e , a t a k o je s l a t k o h t e o d a g a p r o | e . P r i m e t i { e ga n o v e f a c e , n o v a jl i je B e l o g d v o r a , Z a je ~ a r c i s l a v n i , p r i z n a t i s e m o r a . Ga r e , Z m i ’ ~ e i A n d r e j a , u n e l i s u m e | u p l a n i n k e n e m i r , o b e } a v a l i i m c e o s v e m i r , a s a d b e ` e n e o k r e } u } i gl a v u , t v r d e , n i s u n a i { l i n a o n u p r a v u . I d o k V a s k o p r i ~ a , d a s e s m u d r i m s t a r c i m a s a p l a n i n e d r u ` i , o p a s a n t r a ~ o w e m u k r u ` i . D o k t o r k a Q i q a je i m a l a p u n e r u k e p o s l a s a n d u k je s a l e k o v i m a p r a z a n , n a r k o m a n a n i k a d d o s t a . St a r e { i n a d u g e b r a d e , n a p o s a o v o js k u d a d e . O r g a n i z a c i ja je n a n i v o u b a { , s t a r e { i n a P r a ja je jo { u v e k n a { . M i r a i Ti k a i z P e t r o v c a d o j e z d i l e , n e b i l i s e i o n e n a Tr e s t u g w e z d i l e . Le t i v r a p ~ e d a i s p r a v i s t v a r i , n e m a v a jd e - o p e t v l a d a ju D r n d a r i . V l a s t i m je o d u v e k u k r v i , A c a D r n d a r je u d r ` a v i p r v i . V r a b a c je o d a v n o n a u ~ i o n e { t o , d a i z b e ga v a p o d m u k l e z a m k e v e { t o . Al i , z a b o r a v i t e s v e s t v a r i r u ` n e , p a m ti te sa m o d o b r e ,n i k a k o tu` n e . N i je v r e m e d a s e p l a ~ e , s a m o s e z e z a jt e i s m e { i t e ja ~ e . P usti te m a { ti n a v o q u, d o ~ e k a jm o z o r u u z p e s m u b o q u . V r a b a c o s t a je n a o v o m e m e s t u , a v a s o ~ e k u je i d o g o d i n e n a Tr e s t u . M i l e n a i Je l e n a

11.


J E D A N D A N N A T A B O R U SA J A T O M K A I R O [ t a n o gu , i k u d ja t o Ka i r o Ka i r o s a d

je t go d k o je je n a

o ? Im a 2 5 n a js l a | i h o s m e h a , 5 0 n a jn e s t a { n i ji h r u k u , 5 0 n a jb r ` i h d a k r e n e , ~ u j u s e n a j v e s e l i j e i z v i | a ~ k e p e s m e ? To j e r a z d r a g a n o j e i o v o g l e t a o s v o j i l o Tr e s t . I k a k o n a { p o z d r a v k a ` e : “ Ja t o Tr e s t u , i m i s m o u v e k n a p r v o m m e s t u !” a n a e s t n e z a b o r a v n i h d a n a p r o l e t e l o je k a o t r e n k r o z p e s m u , i g r u , { a l u o , n o v a i s k u s t v a k o je n o s i i z v i | a ~ k i ` i v o t u { u m i . P r v i l o g o r n a i p a d a o je o v o j l u d o j i o t k a ~ e n o j d r u ` i n i . N a { i h s l a t k i h p e t “ k u } i c a ” ~ e s t o s u p o s e } i v a l i i z v i | a ~ i i p l a n i n k e , je r s u p r { t a w e s o k o v a i k e s i c a s l a t k i { a v e o m a l a k o o s v o ji l i s v a s r c a m e | u u ~ e s n i c i m a t a b -

Dv i , n a r a v n t a b o r u p r ({ a t o r a ) { u { k a w e o r a . Sv a k o j u t r o j e p o ~ i w a l o u ` u r b a n i m p o s p r e m a w e m { a t o r a z a s m o t r u . U h , u h , u h . . . Tu j e b i l o s v e g a i s v a ~ e g a . P o n e k a d i s u z a z b o g o d u z e t i h p o e n a ( n a r a v n o , p a p i r i } i s e u v e k v e { t o k r i ju i s p o d d u { e k a ), m a l o v i { e s m e h a i p o s k a k i v a w a k a d a u s p e m o d a { a r m i r a m o d e ` u r n o g u t a b o r u i d o b i je m o n a jv i { e b o d o v a . E , o n d a s l e d i j u r i { n a k u h i w u . M i r i n o i Go c i n o c a r s t v o z a t i l i ~ a s ~ u d n a v o j s k a “ Ka i r o ” o s v o j i b e z p o v e } i h m u k a . A z a t i m s l e d i “ q u b a v n a p r v i z a l o g a j” ... Z v r r r ... P r i p r e m e z a i z l e t ! N a { i z v i | a ~ k i r a j ~ e k a d a o s v o ji m o w e g o v a b r d a i l i v a d e . To s m o i u ~ i n i l i , a l i p r e t o g a j e b i l o : ” K o p r e ` i v i , p r i ~ a } e ” , a e v o i z a { t o . Iv a n e z n a g d e jo j je r a n a c , m a l i M o r a v a c je i z g u b i o d e s e t u f l a { u Ko k a - k o l e . U z b u n a ! N a t a { a n e m o ` e d a n a | e j a k n u . Ra d e i P a n i } s e s v a | a j u ~ i j a j e A l e k s a n d r a d e v o j k a . K a } a , p a z i s m o k i , b r e ! Jo j , K i k a p l a ~ e j e r o d l a z i K a l i m e r o ! U p s , t r a s . . . St o p ! P r e ` i v e l i s m o ! K o n a ~ n o , p o l a z a k ! Sv i s m o t u , z e m q o t r e s j e p r o t e k a o b e z v e } i h ` r t a v a . V e s e l a k o l o n a je k r e n u l a k a V e l i k i m b o r i } i m a . Z a p o l a s a t a , i z v i | a ~ k i d u h j a t a “ Ka i r o ” v l a d a o j e o v i m i z l e t i { t e m . Ra s p r { t a l e s u s e { e s t o r k e , s v a k a n a s v o j u s t r a n u . Sv i n a p o s a o . N a r a v n o , n a ~ e l u s a s v o ji m m a l i m p r e d v o d n i c i m a . To s u m o j i z a m e n i c i : z v r ~ a k He l e n a , l e p o t i c a M i k a , m a l i v o | a D u { a n i n a j p o l e t a r a c \ o l e . Z a ~ a s s u s e s k u p i l e gr a n ~ i c e , i u z m a l o v o q e , p u n o z n a w a i m a { t e i z r a s l e s u 4 n a jo r i g i n a l n i je l o go r s k e v a t r e . N a k o n t o g a , v r a } a m o s e u t a b o r ...

12.


P o p o d n e je u v e k b i l o r e z e r v i s a n o z a d i o n i c e . Sv i s m o s e z a b a v q a l i p r a v e } i k e t e , k a r i k a t u r e t a b o r a i n a j{ a r e n i je t e ` e . U s t v a r i , n e b a { s v i , je r s e m a l i a t e { k o o d v a ja o o d s v o je n a jv e } e q u b a v i t a b o r u , a t o je p o t o k , d o k je l e g e n d a t a b a ^ e d a ^ u p i } s v a k o d n e v n o u ` i v a o u a t u i b a r a m a . “ V r e m e je z a i g r u ” , p e v a s i r e n a s a s t a v q e n a o d n e r a z d v o jn o g t r i a - Z o k a , Ta t j a n a i D r a g a n a . O n e s u b i l e z a d u ` e n e z a t e m p i r a w e a t m o s f e r e u j a t u . Tu r n i r u { i b i c a m a je z a t r e n p o s t a o p r a v a s e n z a c i ja u t a b o r u t o g p o p o d n e v a . Al i , t a k m i ~ a r s k i d u h je u b r z o b i o s m e w e n g r m q a v i n o m i p q u s k o m . Ka k o v r e m e n e i g r a u v e k p r o t i v n a s , p o n o v o j e v e d r o . Ri t u a l s p u { t a w a z a s t a v e j e z a v r { e n . ^ e d a je , k a o p r a v i p o l e t a r a c , o d r a d i o i o v a j p o s a o . V r e m e je z a l o g o r s k u v a t r u , k o ja je o s v e t l i l a c e o t a b o r . Ko n a ~ n o , u n a jv e } e m s v e t l u , p o ja v q u je s e z v e z d a v e ~ e r i M i l u t i n D e v e t a k ! W e g o v { o u -p r o g r a m je d o v e o c e o t a b o r d o s u z a ( o d s m e h a , n a r a v n o ) , a o n je p o n o s n o p r e d s t a v q a o c e l o ja t o . P o v e ~ e r je . V r e m e je d a s e s p a v a ! P o s l e n a p o r n o g d a n a i e n e r gi ~ n o g l u d o v a w a , s v i s u k a o u s p a P r e d v o d n i c a M i c a v a n e l e p o t i c e . U { u { k a n i , u ` i v a ju u p r i ~ a m a z a l a k u n o } . I u b r z o “ r o l e t n e ” z a t v a r a ju r a d o z n a l e p o g l e d e s a ~ u v e n i m p i t a w i m a : ” A z a { t o je o v o o v a k o i z a { t o je o n o o n a k o ? ” Z a t i m v l a d a ju t i { i n a i m i r , s v e n e g d e d o 5 s a t i u ju t r u , d o k p r v i p o l e t a r c i n e p o ~ n u d a s e b u d e i k r e n u u o s v a ja w e n o v o g r a d o s n o g d a n a . A t o m a l o { t o g o r i c e l e n o } i n a s r e d i n i l o g o r a je N a c i n a b a t e r i ja k o ja v e { t o t e r a w e n s t r a h ! P s s s t ! ! ! La k u n o } ! V i d i m o s e n a s l e d e } e m t a b o r u ! r a m a c r Ac n a o r b l

Z - D - R - A - V - O

V r e m e je z a i g r u !

! ! !

p r e d v o d n i k M i l i c a Il i } 13.


SK I M L I F O K R A M U ZI ^ T E M O R BA

Ta b o r “ Tr e s t 2 0 0 2 . ”

>D o b r e v i b r a c i j e - a t m o s f e r a t a b o r u >V i { e n i { t a n i j e k a o p r e - t a b o r >R a j s k e k o ~ i j e - k a m i o n >D e v o j k a s a s e l a - M i l i c a >^ o v e k b e z p r o b l e m a - R i s t a >Te b e n e b i h m e w a o - l a t r i n a >V e r k a K a l u | e r k a - X e n i f e r >D a l e k o j e m o j e s e l o m a l o - B e o gr a | a n i >[ t a s i u k a v u s t a v i l a - M i r a Ku d r a >^ o v e k s a m e s e c o m u o ~ i m a - Ga r e >V r a } a m s e t e b i , s e k o - P i t a >St r a n a c u n o } i - Z m i ja >N e k a s v e m i r ~ u j e n e m i r - z b o r >N e o b i ~ n a z v e z d a i z s e n k e - M i l u t i n >@ a o m i j e n a s - { t a b >Ja s a m s e l o ` i o n a t e b e - @ i k a i D i ja n a >Z b u w u j u } a t i { i n a - p o v e ~ e r je >D r s k a ` e n o p l a v a - M i l i c a >V u k s a m o t w a k - Ru ` a n >Z a b r a w e n i g r a d - n a ~ e l s t v o >Te l e t a b i s - B a n k o v i } >K u } a p o r e d p u t a - e k o n o m a t >Sl o ` n a b r a } a - D e v e t a c i >M i s m o o v d e s a m o z b o g p a r a Z a je ~ a r c i >O n j e d o { a o u z v e t a r - V a s k o >Sk r i v e n i z a l a ` n i h i m e n a - P a r i z >P a d a k i { a n a p o q u - r o m a n t i k a u ta b o r u >H o d a m s a d k a o Z o m b i - B a t a k a b a n i c i >Z a v e l a m e t a B e o g r a | a n k a - \ i Du w a >L e p e ` e n e p r o l a z e k r o z g r a d - p l a n i n k e >D o } i } u t i u s n o v i m a - [ t u k a Al e k s a n d r a >D a l ’ s e s e t i { n e k a d m e n e - b r | a n i >B u n t o v n i k s r a z l o g o m - ^ u p i } >M e n i t r e b a { t i - M i l e n a i s l a t k i { i 14.

u

i

u a ge i

>D a l e k o j e s u n c e - v r e m e n a t a b o r u >A { t a i m a m j a o d t o g - V a s k o c e p a d r v a >Sv e t u k o m e ` i v i m - b l a t o u t a b o r u >N e z o v i , m a m a , d o k t o r a - R u ` a p o p i o z o q u >L i m e n e t r u b e - @ i k i n g l a s >^ u d n a { u m a - Tr e s t >N a v r h o v i m a p r s t i j u - h o d a w e k r o z b l a t o >Q u b i o s a m s n a { u n a s a l a { u - @ i k a >H l a d a n k a o l e d - Z m i j a >Sa d s e j a s n o v i d i - Je c a s t a v i l a n a o ~ a r e >M a ~ a k n a u s i j a n o m l i m e n o m k r o v u - A n d r e ja n a m o s t u >N e g o v o r i v i { e d a t e n e v o l e - P i t a >P l o v i b a r k a - t a b o r t e ~ e d a q >N i s a m v i { e k a o { t o s a m b i l a - M a r ga r e t a >O b o j e n i p r o g r a m - p l a n i n k e l a k i r a ju n o k t e >M a l e l u j k e - I v a i H e l e n a >U z a l u d v a m t r u d s v i r a ~ i - t a b o r p o r u ~ u je P i t i i V a s k u >I d i i n e b u d i q u d e - M a l i M i } a n a s t r a ` i >K u c a j o p e t , a l i n e } e { u } ’ - p o l e t a r c i u n a ~ e l s t v o >N i n a n e b u , n i n a z e m q i - p r e l a z a v i se } e g m o sta >L e p e o ~ i - Iv a n B G >N e k e ~ ud n e m a t e r i je -r u~ a k >M o r s k a v i l a - Hr i s t i n a >N a z a d u v e l i k i p r q a v i gr a d - p o v r a t a k k u } i

n

e

k

-


I Z V I \ A ^ K I TE R M I N I N A R A Z L I ^ I TI M JE Z I C I M A O I DE P RV

SR P SK I

E N GL E SK I

F R A N C U SK I

I TA L I JA N SK I

B u d i s p r e m a n !

Be prepared!

Toujours pr‚t!

Estote parati!

P ~ e l i c a / p o l e t a r a c

brownie/ cub

Ja t o P r e d v o d n i k ^ l a n v o d a

cub pack

meute

cub leader patrol member/

l ouvette/ louvetteau

chef de meute scout patrouillard/ scout

V o d

patrol

patrouille

V o d n i k

patrol leader

chef de patrouille

B r | a n k a / b r | a n i n ^ e t a V o | a ~ e t e U n i f o r m a M a r a m a ^ v o r z a m a r a m u

lupetto branco capo branco squadrigliere squadriglia capo squadriglia

ranger/ rover

routier

rover

troop / group

troupe

reparto

troopleader

chef de troupe

uniform

uniforme

uniforme

neckerchief

foulard

fazzolettone

woggle

capo reparto

anneau de foulard ferma fazzolettone

Z a s t a v a

flag

drapeau ou etandart

bandiera

Ka r t a

map

carte geographique

mappa

compass

boussole

bussola

B u s o l a / k o m p a s V r e } a z a s p a v a w e

sleeping bag

sac de couchage

sacco a pelo

[ a t o r

tent

tente

tenda

B i v a k

bivouac

bivouac

bivacco

camp

camp

campo

Ta b o r / l o g o r Iz l e t

hike

P o d i z a w e { a t o r a

pitching a tent

P o d i z a w e z a s t a v e

flaghoistering

Lo g o r s k a v a t r a O z n a k a v e { t a r s t v a

camp fire

une marche

uscita/ hike

monter une tente montare una tenda mont‚e du drapeaus

feu de camp

proficiency badge insigne de specialite

alzabandiera fuoco di bivacco specialita 15.


JA M B O R E E 2 0 . SV E TSK I SK A U TA JL A N D N a Sv e t s k o j Sk a u t s k o N o r v e { k o j , u o k v i r u Sv e t s k e o r

TSK I X E M B O R I 2003. j Ko n f e r e n c i j i u O s l u , u g a n i z a c i je s k a u t s k o g p o k r e -

t a

(W O S M ), o d l u ~ e n o

s e

X e m Ta j l o r ga -p a c

b a n i

d a

2 0.

s v e t s k i

s k a u t s k i

r i o d r ` i u Sattahip- u , K o l b u r i p r o v i n c i j i , n a d u . O r g a n i z a t o r i X e m b o r i ja s u N a c i o n a l n a s k a u t s k a z a c i j a Ta j l a n d a i n a c i o n a l n o u d r u ` e w e u a z i j s k o i ~ k o m r e gi o n u . N a o v o m z n a ~ a jn o m d o g a | a ju k o ji } e s e o d r ` a t i o d 2 8 . d e c e m b r a 2 0 0 2 . d o 8 . ja n u a r a 2 0 0 3 . g o d i n e , m o g u u ~ e s t v o v a t i s v i o n i k o ji s u s t a r i i z m e | u 1 4 i 1 8 g o d i n a (s v i r o | e n i i z m e | u 2 9 . d e c e m b r a 1 9 8 4 . i 2 8 . d e c e m b r a 1 9 8 8 . g o d i n e ) . Ka o i n a p r e d h o d n i m X e m b o r i j i m a , s t a n d a r d n u g r u p u ~ i n i } e 3 6 ~ l a n o v a i 4 s t a r i j e v o | e . Sv a k a g r u p a (~ e t a ) } e b i t i o r g a n i z o v a n a u 4 p a t r o l e (v o d a ) o d p o 9 ~ l a n o v a . Ko n t i g e n t k o j i n e b u d e i m a o d o v o q n o ~ l a n o v a , b i } e p r i d r u ` e n v o d o v i m a i z d r u gi h z e m a q a . [ t a b X e m b o r i ja ~ i n i i z m e | u 1 8 i 3 0 ~ l a n o v a , k o ji } e i z v r { a v a t i s l u ` b e n e z a d a t k e k o je i m d o d e l i O r g a n i z a c i o n i k o m i t e t X e m b o r i ja . Te m a 2 0 - o g X e m b o r i j a n a Ta j l a n d u j e " P o d e l i m o n a { s v e t i k u l t u r e " . M i { q e w e je d a , b e z o b z i r a n a t o { t o u ~ e s n i c i o v o g v e l i k o g s v e t s k o g d o g a | a ja d o l a z e i z r a z l i ~ i t i h z e m a q a i r a z n i h s t r a n a s v e t a , i p a k s e m o g u u je d i n i t i w i h o v i ` i v o t i i k u l u r e p o d je d i n s t v e n i m i z v i | a ~ k i m d u h o m . M e s t o o d r ` a v a w a 2 0 . s v e t s k i s k a u t s k i X e m b o r i , Ta j l a n d 2 0 0 3 . , o d r ` a } e s e u Sattahip- u , K o l b u r i p r o v i n c i j i , 1 5 0 k m i s t o ~ n o o d B a n g k o k a . Ka m p je s m e { t e n n a i s t o ~ n o j o b a l i Ta j l a n d s k o g z a l i v a . O v a p o v r { i n a p r e k r i v a t e r i t o r i j u o d 1200 h e k t a r a i s a d r ` i m n o { t v o p q o s n a t o g b i q a , b r d a u p o d n o ` ju p l a n i n a i d u g i h p e s k o v i t i h p l a ` a k o je s e p o l a k o s p u { t a ju k a k r i s t a l n o p l a v o m m o r u k o je je p r i k l a d n o z a s p o r t o v e n a v o d i i d r u ge a k t i v n o s t i n a o t v o r e n o m . U v r e m e o d r ` a v a w a X e m b o r i j a , v r e m e n a Ta j l a n d u } e b i t i v e o m a p r i ja t n o i s u n ~ a n o s a p r o s e ~ n o m t e m p e r a t u r o m o d 2 0 - 2 5 s t e p e n i , { t o je v e o m a p o g o d n o z a k a m p o v a w e .

16.

o n i f

je


X e m b o r i a m b l e m Z v a n i ~ n i a m b l e m X e m b o r i j a 2 0 0 3 . , n a Ta j l a n d u , p r i k a z u j e t i p i ~ a n t a jl a n d s k i k r o v , s a s v e t s k i m s k a u t s k i m a m b l e m o m ( a m b l e m o m W O S M

- a ) u c e n t r u . O b l i k k r o v a p r e d s t a v q a Ta j l a n d , d o m a } i n a o v o g v e l i k o g s v e t s k o g s k u p a i z v i | a ~ a . 1929. - t r e } i - A rrow e p a r k , B i r k e n h e d 1 9 3 3 . - ~ e t v r t i - Ge d e l e , M a | a r s k a 1 9 3 7 . - p e t i - V o g e l e n c a n g , Ho l a n d i j a 1 9 4 7 . - { e s t i - M o l s o n , Fr a n c u s k a 1 9 5 1 . - s e d m i - B a d I{ l , A u s t r i ja 1 9 5 5 . - o s m i - N i a g a r a -o n -t h e -l a k e , K a n a d a 1 9 5 7 . - ju b i l a r n i X e m b o r i - S u t t o n C o l d f i e l d , W ar w i c k shi r e 1 9 5 9 . - d e s e t i - La g u n a , F i l i p i n s k a o s t r v a 1 9 6 3 . - j e d a n a e s t i - M a r a t o n s k o p o q e , Gr ~ k a 1 9 6 7 . - d v a n a e s t i - A j d a h o , SA D 1 9 7 1 . - t r i n a e s t i - As a gi r i h e i gh t s , n ear F u ji n o m y a c i t y 1975 . - ~ e t r n a e s t i - L illeham m er, N o r v e { k a 1 9 8 3 . - p e t n a e s t i - Ka n a n a s k i s - Ka n a d a 1 9 8 7 . - { e s n a e s t i - K a t a r a k t p a r k , Si d n e j , A u s t r a l i ja 1 9 9 1 . - s e d a m n a e s t i - So r a k s a n n a c i o n a l n i p a r k , Ju ` n a K o r e j a 1 9 9 5 . - o s a m n a e s t i - Ho l a n d i j a 1 9 9 8 ./9 9 . - d e v e t n a e s t i - ^ i l e 2 0 0 2 . / 0 3 . - d v a d e s e t i - Ta j l a n d

Ak t i v n o s t i n a X e m b o r i ju o b u h v a t a ju 6 g l a v n i h p r o g r a m a : 1 . k u } n o go s t o p r i m s t v o 2 . ` i v o t u k a m p u ( ju t a r w e , 3 . s a s t a v n i d e l o v i ( gl o b a l r a s k r s n i c a k u l t u r e , t a k m 4 .s l o b o d n e a k t i v n o s t i ( X e r a d i o -a m a t e r i , z a b a v e , m 5 . g l a v n i d o g a | a ji ( s v e ~ a n o ja v n o g i n f o r m i s a w a ...) 6 . m a t e r i ja l i i p u b l i k a c i je

v e ~ e r w e a k t i v n o s t i n i r a z v o j s e l a , gr a d i ~ e w a , h a jk , d a n s l u m b o r i - s i m b o l m i r a e | u n a r o d n e i z l o ` b e s t i , c e r e m o n i je , v e r

i d r .) n a u k e i t e h n o l o g i je , ` b e u z a je d n i c i ...) , s e l o s l o n o v a , i n t e r n e t , , f i l a t e l i s t i ...) s k i p r o gr a m , s r e d s t v a M . J. 17.


N a { a [ T A S U I Z V I \ A ^ I

SV E U K U P N I R A Z V O J P o d s t i ~ e m o u r a v n o t e ` e n i r a z v o j r a z l i ~ i t i h d i m e n z i ja l i ~ n o s t i ~ i m e d a je m o p r i l i k u d a s e i s p o q e c e l o k u p n e m o g u } n o s t i p o j e d i n c a . Ta k a v p r i s t u p o b u h v a t a r a z v o j t e l a , p o d s t i c a w e s t v a r a l a { t v a , f o r m i r a w e k a r a k t e r a , u s m e r a v a w e e m o c i ja , b r i g u z a d r u g e i z a je d n i c u i o t k r i v a w e d u h o v n o s t i . Z d r a v q e , s a m o i s p u w e w e , i d e n t i t e t , z r e l o s t , d r u { t v e n a i n t e g r a c i ja i s r e } a z a v i s e o d s k l a d n o g r a ~ i n i l a c a l i ~ n o s t i . Q u d s k i ` i v o t je b e s k r a ja n p r o c e s u ~ e w a i o p l e m e w i v a w a a s p e k t o b r a z o v a w a n e m o ` e s e o gr a n i ~ i t i n a { k o l s k i s i s t e o d r e | e n i p e r i o d ` i v o t a p o { t o q u d i i m a ju s t a l n u p o t r e b u d a b a l o b i i m d a t i p r i l i k u d a t o ~ i n e c e l o g ` i v o t a . U i z v i | a { t v u , m l a d i p o s t a ju s v e s n i t o g p r o c e s a p u t e m s o t k r i } a , o p l e m e w i v a w a i s t a l n d a p o s t i g n u n a jv i { e { t o m o g u .

v m o P s s t n t

N

18 .

u l o g a ...

z v o ja s v i h . N i je d a n m n i t i n a u ~ e i t r e o p s t v e n o g i h n a p o r a

P R I N C I P I K O JI N A SV O D E N a { i p r i n c i p i s u s r c e i z v i | a { t v a . O d a n o s t w i m a v o d i m l a d e k r o z ` i v o t i d a je i m s n a g u d a p o d s t a k n u d r u g e d a k r e n u i s t i m p u t e m . U s e b i n o s i m o r e ~ i z a v e t a , a d a b i s e o n o s t v a r i o m o r a m o t e ` i t i d a d a m o s v e o d s e b e . Iz v i | a { t v o p o d s t i ~ e m l a d e d a p r i h a t e i i s p o q e s v o ju s l o b o d u , d a b u d u o d g o v o r n i p r e m a s e b i , d a p r o c e n e o gu } n o s t i p r e d s o b o m ,d o n o s e o d l u k e i p r e u z m u o d go v o r n o s t z a o n o { t o d l u ~ e i u r a d e . o k r e t n a g l a { a v a d o s t o ja n s t v o s v a k o g p o je d i n c a i p o d s t i ~ e d a s l e d e v o ja o p r e d e q e w a . P o d s t i ~ e m o i h d a b u d u q u d i ja k e v o q e , d a o d l u ~ n o l e d e s v o je c i q e v e , d a b r a n e o n o u { t a v e r u ju i d a b u d u p r i m e r o n o g a { t o v r d e d a je s u . Iz v i | a { t v o o m o g u } u je d a s e k o d m l a d i h p r o b u d i r a d o z a l o s t , p o m a ` e i m d a s t a l n o b u d u z a i n e r e s o v a n i , d a u ~ e n o v e v e { t i n e , d a s t v a r a ju i k a d o d r a s t u , m e w a ju s v e t o k o s e b e k o r i s t e } i n a u k u i t e h n o l o g i ju . D a b u d u p r o n a l a z a ~ i i u t r u jo { u v e k n e i s t r a ` e n e s t a z e .O s o b a k o j a ` i v i u s k l a d u s a o v i m p o s e d u je i n t e g r i t e t , ~ a s t i s n a gu k a r a k t e r a , n a s u p r o t p o v r { n o m s ja ju s a v r e m e n i h t r e n d o v a . M a r i ja n a M i l e t i }

o 2


^ V O R P O ^ V O R , ^ V O R U G A

U z p o m o } p r e d h o d n i h b r o je v a s m o d o s t a t o ga n a u ~ i l i o ~ v o r o v i m a , k a o i w i h o v o j p r i m e n i . N a s t a v q a m o u i s t o m p r a v c u , a l i s e o v o g p u t a z a d r ` a v a m o n a d v a v a ` n a ~ v o r a , k o ja m i u i z v i | a { t v u n a z i v a m o - v e z i v a w a .

* V EZ I V A W A *

U p i t a w u je k v a d r a t n o i d i ja g o n a l n o v e z i v a w e . O b a v e z i v a w a n a m s l u ` e d a d v e m o t k e i l i s t a b l a ~ v r s t o v e ` e m o j e d n o z a d r u g o . To m p r i l i k o m m o t k e m o r a j u d a s t o je p o d p r a v i m u g l o m je d n a p r e k o d r u g e . V a ` n o je z n a t i d a k a d p o ~ i w e m o o v a v e z i v a w a , p r v o v e ` e m o v r z i n ~ v o r . Ka d a w e g a d o b r o z a t e g n e m o , n a s t a v q a m o o b a v i j a w e k o n o p c a o k o m o t k i k o je ` e l i m o d a v e ` e m o . N a { e v e z i v a w e b i } e jo { ~ v r { } e , a k o d r v o m a l o u ` q e b i m o i t e k o n d a p o ~ n e m o s a v e z i v a w e m . O v i m v e z i v a w e m s e s l u ` i m o k a d a ` e l i m o d a p o d i gn e m o m o s t , o s m a t r a ~ n i c u i l i m a k o ji d r u g i l o g o r s k i o b je k a t , a p o t r e b n o n a m je d a m o t k e s t o je p o d p r a v i m u g l o m . B i } e s l u ~ a je v a d a je p o t r e b n o d a m o t k e s t o je p a r a l e l n o . U t o m s l u ~ a j u s e s l u ` i m o v e z i v a w e m o s m i c a . Ka d a v e z u j e m o o s m i c e , i s t o k a o i k o d k v a d r a t n o g v e z i v a w a , p o ~ i w e m o n a jp r e s a v r z i n i m ~ v o r o m , a z a t i m v r { i m o o b a v i ja w e je d n e i d r u g e m o t k e (k a o n a s l i c i ). O s m i c e n a j~ e { } e u p o t r e b q a v a m o k a d a ` e l i m o d a z a gr a d i m o r e ~ i c u k a k o b i i z gr a d i l i m a l i b a z e n z a k u p a w e i l i r e z e r v o a r z a v o d u M a r k o Qu b i }

1 9 .


I SH RA N A U P RI R O D I Je s t i v o d i v q e b i q e p o s v o j o j n a m e n i i h r a n q i v o j v r e d n o s t i m o ` e d a s e s v r s t a u n e k o l i k o gr u p a : * P o v r } n e b i q k e i s a l a t e - t o s u z e q a s t e b i q k e , ~ i ji s e l i s t o v i i l i n e ` n e s t a b q i k e u p o t r e b q a v a ju z a p r i p r e m a w e s a l a t a , ~ o r b i i v a r i v a . * Hl e b n e b i q k e s u o n e ~ i j i k o r e n , k r t o l a , l u k o v i c a i l i p l o d , z b o g b o ga t s t v a u s k r o b u , m o gu d a p o s l u ` e z a p r i p r e m a w e p i r e a , k a { a i l i h l e b a . * ^ a jn e b i q k e s u o n e ~ i je s e l i { } e i l i c e l o k u p n i n a d z e m n i d e l o v i u p o t r e b q a v a ju z a s p r e m a w e ~ a ja i l i v i t a m i n s k i h n a p i t a k a . * Z a ~ i n s k e b i q k e s l u ` e d a s e w i m a p o b o q { a u k u s h r a n e i z a m e w u ju b i b e r , p a p r i k u i d r u ge z a ~ i n e . P r e h r a m b e n a v r e d n o s t je s t i v o g d i v q e g b i q a z a v i s i p r v e n s t v e n o o d d e l a b i q k e k o ji s e k o r i s t i z a i s h r a n u . Li { } e j e , p o p r a v i l u , b o ga t o v i t a m i n i m a , p l o d o v i { e } e r i m a i v i t a m i n i m a , a k r t o l e , k o r e n i i l u k o v i c e s u ~ e s t o p r a v a s k l a d i { t a s k r o b a i d r u gi h { e } e r a . N e k i p l o d o v i i s e m e w e s u o d l i ~ a n i z v o r m a s n o } a . U p o gl e d u v i t a m i n s k e v r e d n o s t i n a p r v o m m e s t u s u p o v r } n e b i q k e i s a l a t e k a o b o ga t i i z v o r i v i t a m i n a C i k a r o t i n a . Di v q e v o } e je b o g a t o v i t a m i n o m C . P o d z e m n i d e l o v i b i q a k a n e s a d r ` e k a r o t i n , a i v i t a m i n a C i m a ju m a l o . 20.

^ a jn e b i q k e s u v e o m a b o ga t e v i t a m i n o m C , k a k o t o p o k a z u ju p o d a c i o k o l i ~ i n a m a o v o g v i t a m i n a , k o je s e s a d r ` e u 1 0 0 g p o je d i n i h ~ a jn i h b i q a k a : Ig l i c e b o r a 82 m g Go s p i n p l a { t 1 32 m g M a j~ i n a d u { i c a 4 4 m g Ru ` a p l a n i n s k a ( l i s t ) 1 2 6 m g M a l i n a (l i s t ) 1 37 m g Ja g o d a ( l i s t ) 1 1 8 m g [ i p a k 368 m g P o { t o b i q e t o k o m s t a r e w a p o s t a je s v e b o g a t i je c e l u l o z o m i s v e go r ~ e , t o z a i s h r a n u t r e b a u p o t r e b q a v a t i p r v e n s t v e n o m l a d e b i q k e . N a js o ~ n i je i n a jje s t i v i je je m l a d o b i q e u p r o l e } e i l i n o v i i z b o jc i , k o ji i z b i ja ju u je s e n . U l e t o , m l a d o b i q e t r e b a t r a ` i t i p o v l a ` n i m i s e n o v i t i m m e s t i m a , a b r a t i s o ~ n i je l i { } e i m l a d e o v r { k e . Go r ~ i n a s e d o n e k l e u k l a w a t a k o { t o s e b a c a p r v a v o d a o d k u v a w a , k a k o s e t o ~ i n i i p r i l i k o m p r i p r e m e s p a n a } a . N e k e b i q k e m o g u d a s e je d u i s i r o v e , ~ i m e s e o b e z b e | u je v i { e v i t a m i n a i m i n e r a l a , k o ji s e d e l i m i ~ n o g u b e p r i l i k o m k u v a w a . M e | u t i m , p o p r a v i l u , b i q e je m e k { e , s v a r q i v i je i u k u s n i je k a d a s e k u v a . Is k u s t v o p o k a z u je d a s u je l a u k u s n i ja , a k o s e s p r e m a ju o d m e { a v i n e n e k o l i k o v r s t a d i v q i h b i q a k a n e go s a m o o d je d n e v r s t e . N a ~ i n p r i p r e m a w a o v i h je l a je i s t o v e t a n k a o p r i p r i p r e m a w u je l a o d p i t o m i h b i q a k a . Di v q e b i q e m o ` e d a s e s a ~ u v a z a d u ` e v r e m e s u { e w e m n a v a z d u h u , u s u { n i c i p o m o } u v r u } e g v a z d u h a i l i s a m o k i s e q e w e m .


P r i s a k u p q a w u i k o r i { } e w u b i q n i h v r s t a s a m o n i k l e f l o r e t r e b a v o d i t i r a ~ u n a o n e k i m o s n o v n i m p r a v i l i m a , i t o : 1 . Ka d a s e u p o t r e b q a v a j u l i s t o v i i d r u gi s o ~ n i n a d z e m n i b i q n i d e l o v i (p u p o q c i , o v r { c i s t a b q i k a i s l .) , t r e b a u v e k b r a t i { t o m l a | e i s o ~ n i je d e l o v e (n a r o ~ i t o k a d a s e o v i d e l o v i s a k u p q a ju z a s a l a t u ). St a r i j i i m a w e s o ~ n i d e l o v i i m a j u v i { e n e s v a r q i v e c e l u l o z e , m a w e k o r i s n i h s a s t o ja k a i ~ e s t o p o ~ i w u m a w e i l i v i { e d a go r ~ e . 2 . U v e k s u s o ~ n i ji , s v a r q i v i ji i h r a n q i v i ji d e l o v i o n i h b i q a k a k o je s u r a s l e i r a z v i l e s e u h l a d u o d o n i h k o je s u r a s l e s t a l n o n a s u n c u (i z u z e v o n i h k o je i s k q u ~ i v o r a s t u n a m e s t i m a i z l o ` e n i m s u n c u ). 3 . Ka d g o d j e m o g u } e , d e l o v e z e l e n e b i q k e t r e b a b r a t i u ju t r u , d o k je jo { s v e ` i n a . 4. P r i s a k u p q a w u n a d z e m n i h b i q n i h d e l o v a , t r e b a u v e k d a s e b e r u s a m o s v e ` i , z e l e n i , z d r a v i l i s t o v i i i z d a n c i , a d a s e i z b e g a v a ju s v e n u l i , s u v i , p o ` u t e l i l i s t o v i i i z d a n c i i o n i k o ji s u n a p a d n u t i r a z n i m p a r a z i t i m a .

P r e g l e d je s t i v o g d i v q e g b i q a p r e m a n a m e n i B a g r e m - k a o p o v r } e i ~ a jn a b i q k a B e l a r a d a - k a o p o v r } e B e l i b o r - k a o ~ a jn a b i q k a B o k v i c a - k a o p o v r } e i s a l a t a B o r o v n i c a - k a o ~ a jn a b i q k a i d i v q e v o } e B r e z a - k a o p o v r } e , s a l a t a , h l e b , k a { a i s l ., i z v o r m a s n o } e , { e } e r , s i r u p i s l . C r n i s l e z - k a o p o v r } e , s a l a t a , i z v o r m a s n o } e

Di v o Dr Gl Hr

v q } e e n o g a s i

e r u ` e - ~ a jn a b i q k a , d i v q e

- d i v q e v o } e - k a o h l e b , k a { a i s l . t o v ` i r - k a o h l e b , k a { a i s l , z v o r m a s n o } e , z a m e n a z a k a f u Ja g o r ~ e v i n a - p o v r } e , s a l a t a ,~ a j n a b i q k a Je l a - h l e b , k a { a i s l . Kl e k a - ~ a j n a b i q k a Ko p r i v a - p o v r } e Ku p i n e - ~ a j n a b i q k a , d i v q e v o } e Le { n i c i - k a o h l e b , k a { e i s l . Lo k v a w - h l e b , k a { a i s l ., z a m e n a z a k a f u M a j~ i n a d u { i c a - z a p o p r a v q a w e u k u s a v a r i v a , ~ o r b i , k a o z a m e n a c i m e t a i k a f e Z a ~ i n i - z a ~ i n s k o b i q e Z p n s v o b d

a o e a e s ) i

m e n a z a b i b e r : a ) k o r e n i a n a k k o p i t w a k a (s i r o v i s u { e n s a d r ` i je d a n { k o d q i v t o ja k z b o g ~ e g a g a n e t r e b a u i m k o l i ~ i n a m a u p o t r e b q a v a t i ; { e n i s k u v a n je n e { k o d q i v ) ; o s u { e n i i t u c a n i l i s t o v i v q e g ~ u b r a ; c ) o v r { c i s t a b q i k a p a p r a c a . Z a m e n a z a b e l i l u k : b a l u ~ k a , l u ~ a c , l a n e n k a , s i b i r s k i l u k , l i s t o v i i l u k o v i c a s r e m u { a , z m i ji n l u k . Z a m e n a z a c r n i l u k : l u k o v i c a s r e m u { a , o k r u gl i i o k r u gl a s t i d i v q i l u k . Z a m e n a z a z e l e n : (p a { t r w a k , c e l e r i s l .) l i s t o v i i k o r e n m e ~ j e { a p e , m o r gr u { a , m o t r i k a , s e d m o l i s t , { a p i c a , v e l i k a m e ~ ja { a p a . Z a m e n a z a k a r a n f i l i } : k o r e n z e ~ je s t o p e . Z a m e n a z a c i m e t : s u v i t u c a n i p o d a n a k i d i v o t a . Ar o m a t i ~ n e z a ~ i n s k e b i q k e s p e c i f i ~ n o g uk usa za za ~ i w a v a w e p e ~ e w a , s o s o v a i s l .: d i v q i ~ u b a r , m a j ~ i n a d u { i c a , b o b i c e k l e k e i { m r i k e . d o s } u

21 .


SM E [ T A J U p r o i l i k o l i b u p o z a b a v i t i k o m e } e t e n

{ l o m b r o o d m a t e r n e ~ i m m n a p r a v i t i

ju s m o p i s i ja l a k o ji o go v a ` n i s v o j "k r o v

U a l i p r o ji m , n a d

o t o m e n a | e t e a t o je gl a v o m

St a n o v a w e u p r i r o d i n e s u m w i v o d o p r i n o s i ~ u v a w u i ja ~ a w u p s i h i ~ k o g i f i z i ~ k o g z d r a v q a s a v r e m e n o g ~ o v e k a . M e | u t i m , o v a j v i d s t a n o v a w a k r i je u s e b i i r a z n e o p a s n o s t i k a o { t o s u : - s l a b i ja z a { t i t a o d m e t e o r o l o { k i h n e p o go d a , - n e k e z a r a z n e b o l e s t i , k o je t i w a ju m e | u ` i v o t i w a m a u t a k o z v a n i m “ p r i r o d n i m ` a r i { t i m a ” i k o je s e m o g u p r e n e t i n a ~ o v e k a p r e k o k r p e q a , z a r a ` e n o g t e r e n a i v o d e i l i p r i l i k o m h v a t a w a i k o r i { } e w a o b o l e l e d i v q a ~ i . O v e o p a s n o s t i m o gu s e i z b e } i i e f i k a s n o z a { t i t i t i z d r a v q e , a k o s e p r i s t a n o v a w u u p r i r o d i s p r o v o d e h i g i je n s k o - p r o f i l a k t i ~ k e m e r e , k o je o b u h v a t a ju : - i z b o r m e s t a z a s t a n o v a w e , - u r e | e w e l o g o r a (k a m p a ), - s n a b d e v a w e v o d o m , - h i g i je n s k u p r i p r e m u h r a n e , - l i ~ n u h i g i je n u , - u k l a w a w e o t p a d n i h m a t e r i ja

2 2 .

P R I R O D I k u k "

a k o d a n a p r a v i t e s k l o n i { t e p r i r o d i . O v o g p u t a } e m o s e a k o i z a b r a t i p r a v i t e r e n n a .

I ZBO R M E ST A ZA ST A N O VA W E U P RI RO D I M e s t o m o r a b i t i ~ v r s t o , s u v o , o c e d n o , b l a go n a gn u t o , s a n i s k i m n i v o o m p o d z e m n e v o d e , d a i m a d r v e } a i l i d a je p o r e d { u m e , u d a q e n o 2 - 3 k m o d b a r a (m o ~ v a r a ) i z a k l o w e n o o d ja k i h v e t r o v a . Tr e b a i z b e g a v a t i m e s t a s a g u s t o m v e g e t a c i jo m ( v i s o k a t r a v a , ` b u w e , { i b q e i s l .) i m e s t a g d e i m a d o s t a p o q s k i h m i { e v a i d r u gi h gl o d a r a , je r t u m o g u b i t i p o m e n u t a “ p r i r o d n a ` a r i { t a ” z a r a z n i h b o l e s t i . N a m e s t u l o go r a i l i u b l i z i n i t r e b a d a b u d e d o v o q n o v o d e . U p l a n i n s k i m m e s t i m a m o r a s e p a z i t i d a je m e s t o z a { t i } e n o o d o d r o w a v a w a s t e n a , s n e ` n i h l a v i n a i v e ja v i c a . P o ` e q n o je d a s e m e s t o n a l a z i p o r e d je z e r a , p o t o k a i l i r e k e , a l i u t o m s l u ~ a ju m o r a b i t i u z v o d n o o d o b l i ` w i h n a s e q a i m e s t a i z l i v a k a n a l i z a c i je , b a c a w a o t p a d a k a i s l . M . J.


u

z d r a v o m

t e l u ,

* I SH R A N A N A P L A N I N I * n a m go | a r a n a i z a b n a .

N a jt e ` e je n e k o g a s a v e t o v a t i k o ju h r a n r a z l i ~ i t i , a t o je p i t a w e o s n o v n e ` i v o v a m o u s l o v i m a k o je n a m n a m e } e p l a n i r a n c o g r a n i ~ a v a k r e t a w e i u z r o k u je v e } e r a t i k v a l i t e t n u , a s a m i m t i m i m a w u k o l i

u d a s t a v i u r a n a c . U t n e p o t r e b e . O b i ~ n o u s p o n i go d i { w e d o b g u b q e w e e n e r g i je . Z ~ i n u h r a n e k o ja } e b i t

k u s i s u s e p r i l a , a t e ` a t o t r e i n e o p h o

a a k b a d -

N i k a d n e t r e b a n o s i t i h r a n u k o ja v e } n i je p r o b a n a u k u } n i m u s l o v i m a . P r e p o r u k a je d a s e n o s i { t o r a z n o v r s n i ja h r a n a , k o ja n i je o n o { t o n a jv i { e v o l i m o d a je d e m o , v e } o n a i z k o je } e n a { o r g a n i z a m i z v u } i m a k s i m u m e n e r g i je . P o s t o je t r i o s n o v n a o b l i k a o d k o ji h s u i z g r a | e n e n a m i r n i c e : b e l a n ~ e v i n e , u g q e n i h i d r a t i i m a s t i . Tu s p a d a j u i m i n e r a l i i v i t a m i n i . V o d a i m a n a jv a ` n i ju u l o g u n e s a m o u i s h r a n i , n e g o z a o d r ` a v a w e v i t a l n i h f u n k c i j a o r g a n i z m a . Sv i z n a m o k a k o n a m j e t e { k o k a d a p r i k r a j u t u r e o s t a n e m o s a p r a z n o m ~ u t u r o m . N a p r v o m i z v o r u s e o s e } a m o b l a ` e n o i b o go v s k i k a d a n a m t a d r a g o c e n a t e ~ n o s t k l i z n e u v r e l o g r l o . Te k p o s l e m i s l i m o n a o s t a l e “ c i v i l i z a c i j s k e p r o i z v o d e � . Sa m o v o d a g a s i ` e | ! K v a l i t e t v o d e n a t e r e n u je r a z l i ~ i t o d o n e i z s l a v i n e i p r v e n s t v e n o s e r a z l i k u je p o h e m i js k o m s a s t a v u je r je r a z l i ~ i t s t e p e n m i n e r a l i z a c i je k a o p o s l e d i c e r a s t v a r a w a s t e n a p o d z e m n i m v o d a m a . B e l a n ~ e v i n e s u g r a d i v n e m a t e r i je i r e z e r v n i e n e r g e t s k i i z v o r . Sa d r ` e i h m e s o , m l e k o , j a j a , s i r e v i i n i z d r u g i h n a m i r n i c a . Z a p l a n i n a r e w e b i t r e b a l o d a i h i m a u h r a n i o k o 15% . U gq e n i h i d r a t i s u e n e r ge t s k e m a t e r i je s a s t a v q e n e o d v i { e v r s t a { e } e r a , s k r o b a i c e l u l o z e . U o r g a n i z m u s e b r z o r a z g r a | u ju i o s l o b a | a ju e n e r g i ju , o s i m c e l u l o z e k o ja p o t p o m a ` e v a r e w e . U d e o u g q e n i h h i d r a t a u i s h r a n i p l a n i n a r a n a a k c i ji t r e b a d a b u d e o k o 5 5 % . M a s t i s u i g r a d i v n e i e n e r g e t s k e m a t e r i je i d n e v n e p o t r e b e p l a n i n a r a t r e b a d a s u o k o 1 5 % . U n a jv a ` n i je m i n e r a l e u b r a ja ju s e g v o ` | e , k a l i ju m , k a l c i ju m i s o . V i t a m i n i : C , D , E i k o m p l e k s v i t a m i n a B s u ja k o v a ` n i z a p r a v i l n u r a z m e n u m a t e r i ja u p r o c e s u m e t a b o l i z m a , k o ji je n a p l a n i n i ja k o u b r z a n . P o v r } e je p u n o k o r i s n i h v i t a m i n a i m i n e r a l a n e o p h o d n i h z a m e t a b o l i ~ k e p r o c e s e . P o { t o i m a v e l i k u t e ` i n u u s v e ` e m s t a w u , n i je z g o d n o z a n o { e w e , v e } s e n o s i u s u { e n o m o b l i k u . P o s l e n a p o r n o g p e { a ~ e w a , p o p o v r a t k u u l o g o r n e t r e b a o d m a h je s t i , v e } s e i s p r u ` i t i n a jv i { e p o l a s a t a . V i d n o o s v e ` e n i p r i s t u p a m o p r i p r e m a w u je l a k o je t r e b a d a b u d e o b i l n o . Z n a s e d a s v a k i p l a n i n a r n a p u t n o s i n e k o l i k o gl a v i c a c r n o g i b e l o g l u k a , a p o n e k o i s v e ` u z e l e n u p a p r i k u . [ e } e r i u v i d u r a z n i h p r e r a | e v i n a s e o b a v e z n o n o s e . N a p r v o m m e s t u je (m l e ~ n a ) ~ o k o l a d a k o ja s a d r ` i { e } e r k o ji p a k t r a ` i v o d u . P r e p o r u ~ u je s e ~ o k o l a d a z a k u v a w e k o ja i m a m a w i p r o c e n a t { e } e r a i b o g a t i ja je g v o ` | e m . N a jb o q i je m e d je r s a d r ` i s v e v i t a m i n e i m i n e r a l e n e o p h o d n e z a o r g a n i z a m , d u go s e v a r i p a ga t r e b a k o n z u m u r a t i u p o p o d n e v n i m s a t i m a .

z d r a v d u h , u h , u h ... 23.


E

P A N ^ I ] EV A O M O RI KA A TR A N S K O ^ e t i n a r s l i ~ a n s m r e k i . R a s t e n a p l a n i n i Ta r i

i u k a w o n u D r i n e . Z a { t i } e n a je v r s t a , je r je o s t a t a k b i q n o g s v e t a d a v n e p r o { l o s t i . P r e ` i v e l a je l e d e n o d o b a s a m o n a o v o m u s k o m l o k a l i t e t u .

@ U TA L I N C U R A V e o m l e k o v je n k a p a { w

a i a m a

u gr o ` e n a b i q k a i z t o s t i ~ e s t o s e b e r e j l e k o v i t i j i . Ra s t e n e n i t i m p l a n i n s k i m c i m a i u { i k a r a m a . c u r a i s v e s u z

p o r o d i c z a je d n o a ja k o n e l i t i c a m P o s t o ji a { t i } e n

e l i n c u r a . s a r i z o m o m p r i s t u p a ~ n a , l i v a d a m v i { e v r s t a e .

Z , i a

b o g k o ji m , l i n -

R E TK E , Z A [ TI ] E N E I U GR O @ E N E V R STA B I Q A K A B i q k e k o je n a l a z i { t i m a p o s u n i { t a v a w e o v i n i p o { t o n e t f o t o gr a f i s a t

s u p r i r o d n e r e t k o s t i ,z a { e b n i m Z a k o n o m o z a { t i t i p h b i q a k a n a n o s i n e p r o c e w r e b a b r a t i n i s a k u p q a t i , v i . U o v o m b r o ju n a s t a v q a m o v r s t a b i q a k a .

t r i e

i } e n e s u n a s v i r o d e . Sa k u p q v e { t e t e p r i r } s a m o p o s m a t s a p r i k a z i v a w

i m p r i r o d n i m a w e , b e r b a i o d i . Z a t o i h r a t i i l i e m t a k v i h

SR P SK A R A M O N D A

Ra s t Si } e v a ~ k o j k m a s i v i m a . O v a z a

e u o k l i s u r b i q k v r e m

o l i n i i i n a a o p s t e l e d e

Z l o t s k e p e } i n e , u d r u gi m k r e ~ w a ~ k i m a l a j e j e d i n o u Sr b i j i n o g d o b a .

B ELI LO KV A W B i q k a d e k o r a t i v n o g , k r u p n o g c v e t a , k o ja je z b o g i s u { i v a w a m o ~ v a r a s v e u g r o ` e n i ja v r s t a i p r e t i jo j n e s t a ja w e . P r i p a d a p o r o d i c i l o k v a w a .

Z L A TN I Q I Q A N Re t k a v r s t a , d e p o r o d i c e q i q a n a k o b u k o v i m { u m a m a i b u k o Sr b 24.

k o r a t i v n o g c v e t a , i z ja r a s t e u v l a ` n i m v o -g r a b o v i m { u m a m a u i ji .


D O SA D A N SI K A O

M U V A A A A ...! Ko t i j e n a j v i { e d o s a | i v a o p r o t e k l o g l e t a , a i j o { t i d o s a | u j e ? M U V E! D a b a { o n e . Ka k o d a m i r n o g l e d a { o m i q e n u s e r i j u , ~ i t a { k w i g u i l i s p a v a { k a o ja g w e , k a d t e n e k o s a t i m a b e s o m u ~ n o p r o g a w a i z u ji o k o g l a v e ? Z b o g w i h jo { m o r a { d a s e g u { i { o d " m i r i s n o g " s p r e ja z a i n s e k t e k o ji } e p r e d a u b i je t e b e n e go w u , go s p o | i c u m u v u . M o ` e s e r e } i b e z p r e t e r i v a w a d a je m u v a u k l e t i , d o s a d a n i ~ e s t o n e p o d n o { q i v ~ o v e k o v p r a t i l a c . Sv i m i p o z n a j e m o w e n e r | a v e o s o b i n e : n a m e t q i v o s t , p o m a m n o s t , i d r . O n a s v u d a d o s p e i s v e z a p q u je a z a b i l o k a k v u w e n u v r l i n u jo { n i k o n e z n a . P r e d k r a j l e t a , k a d a n a s t u p e h l a d n e n o } i i ju t r a , o n a z a l a z i u k u } e i p o s t a je " n o v i ~ l a n p o r o d i c e " . Ta d a q u d i k o r i s t e s v a m o g u } a i n e m o g u } a s r e d s t v a o d b r a n e , n e b i l i s e n e k a k o o t a r a s i l i t e b e d e . M u v a , k a o i s v i w e n i s r o d n i c i , i m a s a m o j e d a n p a r k r i l a . To s u p r e d w a k r i l a , d o k s u z a d w a p r e o b r a ` e n a u w i h a l i c e k o je p r i l e t u s l u ` e z a u p r a v q a w e . A k o i h o t k i n e m o , m u v a s e k o p r c a i n e m o ` e d a s e o k r e n e . Sv i s t e v e r o v a t n o i z v o d i l i t a j e k s p e r i m e n t , n e b i s t e l i jo j s e o s v e t i l i z a m u ~ e w e k o je v a m je n a n e l a . P r e d w a k r i l a s u p o o b l i k u i gr a | i p o d e { e n a z a l e t . M u v a m o ` e ~ a k 300 p u t a u je d n o j s e k u n d i d a z a m a h n e k r i l i m a ! O ~ i s u jo j v e l i k e i n a p r e d w o j s t r a n i g l a v e g o t o v o s u s a s t a v q e n e . Sv a k o z n a k a k o m u v a d o b r o z a p a z i r u k u k a d a h o } e m o d a j e u h v a t i m o . P r e d w e v i l i c e s u s r a s l e i g r a d e s i s a q k u , k o ja s a d o w e s t r a n e i m a d v a ja s t u ~ i } a . O n i s e p r i q u b e z a h r a n u i p u { t a ju i z k a n a l i } a s o k o v e z a r a s t v a r a w e h r a n e k o ju z a t i m p o s i s a ju s i s a q k o m . K O M E N TA R R E D A K C I JE : B Q A K ! Z a r a z l i k u o d o b i ~ n e m u v e , c r n o -p l a v a m u v a z u n z a r a i m a c r n e o b r a z e s a c r v e n i m d l a ~ i c a m a , d o k s u jo j l e | a p r e k r i v e n a n e b a { ja s n i m m r q a m a i d l a k o m . V e l i ~ i n e j e o d 8 d o 1 3 m m . Si g u r n o s t e j e s v i v i d e l i i ~ u l i k a d a u s o b a m a z u j i o k o p r o z o r a , u d a r a ju } i g l a v o m u o k n o . Re d o v n i je p o s e t i l a c " c u r e f i n e " l a t r i n e . P l o d n o s t o b e ju v r s t a je v e l i k a , je r ` e n k e p o l a ` u m n o g o ja ja , a m l a d i s e v r l o b r z o r a z v i ja ju .O b i ~ n a m u v a p o l o ` i z a 1 5 m i n u t a 6 0 - 7 0 ja ja . Is t i n a je d a k a o i z v i | a ~ i v o l i m o p r i r o d u i s v e { t o u w o j l e t i , t r ~ i i s k a ~ e , a l i g o s p o | ji c a m u v a n i je u t o j k o m b i n a c i ji . D a n i je t o l i k o d o s a d n a , m o ` d a b i s m o i r a z m i s l i l i . D a n e g o v o r i m o jo { o k o m a r c i m a i b u v a m a , k o ji s u n a s " s a k a t i l i " n a Tr e s t u , p a s m o s e v r a t i l i k u } i k a o d a j e , n e d a j B o ` e , n a Tr e s t u v l a d a l a e p i M . J. d e m i ja b o g i w a !

25 .


m a s i d a Ur

h r a n i l i c e z a p t i c e

Sv a m e s t a m o g u p o s t a t i s k l o n i { t e z a p t i c e , a k o i s p u w a v a ju 4 o s n o v n a z a h t e v a d i v q a ~ i : 1 .z a k l o n - d r v o , ` b u n , i t d . 2 .h r a n a - i z s t a n i c a z a h r a w e w e , u z g a j a w e m c v e t n i c a , v o } a , b o b i ~ a s t i h b i q a k a , i t d ., u z d o s t a i n s e k a t a u b l i z i n i 3 .v o d a - i z j e z e r a c a , b a z e n a , k u p a l i { t a z a p t i c e 4 .p r o s t o r z a ` i v o t - k o g a d a j u p r i r o d n i u s l o v i z a p r a v q e w e gn e z d a i l i v e { t a ~ k o gn e z d o Ko d i z r a d e i p o s t a v q a w a k u } i c e t r e b a i m a t i u v i d u : * P r o v e r i t e d a l i s u k u } i c e s i gu r n o p o s t a v q e n e . * N e u k u c a v a jt e e k s e r e u v r e d n o d r v e } e . O n i g a m o g u o z b i q n o o { t e t i t i . * N a gn i t e k u } i c u n e z n a t n o u n a p r e d ,k a k o k i { a n e b i u p a d a l a u n u t r a i p r o v e r i t e d a n e p r o k i { w a v a p o s p o je v i m a . * O k r e n i t e u l a z u z a v e t r i n u , d a q e o d s t a l n o g v e t r a . * N e p o s t a v q a jt e g r a n u z a s t a ja w e i s p r e d u l a z a w i h } e k o r i s t i t i s a m o o n e ` i v o t i w e k o je je d u p t i c e , w i h o v a ja ja i l i m l a d u n c e . * ^ i s t i t e k u } i c u je d n o m g o d i { w e u o d g o v a r a ju } e v r e m e , k a d a b u d e t e s i gu r n i d a s u p t i c e n a p u s t i l e g n e z d o .N e z a b o r a v i t e d a s e s e l i c e o b i ~ n o n a p o v r a t k u v r a } a ju u s t a r o g n e z d o .N e k e p t i c e } e o s t a t i u g n e z d u p r e k o c e l e go d i n e . * P o s t a v q a w e h r a n i l i c a i k u } i c a z a p t i c e je d o b r a u s l u ga p t i c a m a t o k o m c e l e go d i n e , a p o s e b n o u v r e m e s u { e i l i u z i m u . * Hr a w e w e t r e b a p o ~ e t i r a n o p r e d z i m u k a k o b i s e p r i v u k l e p t i c e , a a k o z a p o ~ n e t e , m o r a t e i s t r a ja t i d o p r o l e } a je r p t i c e z a v i s e o d d o t u r a h r a n e . A k o s e o n i z n e n a d a p r e k i n e , d o k i m je p r i r o d n o s n a b d e v a w e jo { o s k u d n o , m o g u u m r e t i d o k n a | u h r a n u n a d r u go m m e s t u . * P o s t a v i t e s v o je k u } i c e z a h r a n u i v o d u u b l i z i n i d r v e t a i l i ` b u n a - p t i c a m a je p o t r e b a n z a k l o n k a d a s u i m u b l i z i n i v e l i k e p t i c e gr a b q i v i c e k a o { t o s u v r a n e .P o s t a v i t e i h t a k o d a i h n e m o g u u h v a t i t i m a ~ k e i p s i .

26.


SV E ZN A L I C A !

D a l ’ z n a t e ...? K a k o bi q k e p ra ve O 2

K A K O B I Q K E P R A V E K I SE O N I K t k m n

u b u U

g t k p

V a z d u h o j a k a . Ki o r i s t e q o b i l s k e a | u ju b i q

s e s a s t o ji o d 2 1 % k i s e o n i k je v e o m a v a u d i i ` i v o t i w e , a k i d r u ge m a { i n e , z a k e , k r o z p r o c e s z v a

s e o n ` a n o r i s gr e v n f o

i k ga t i a w t o

a , 78% a z o t a i 1% ga s o v i t i h i ~ s z a s v a ` i v a b i } a . O v a j ga s s e i u p r o c e s i m a s a g o r e v a w a (v e k u } a , i t d .).P o t r o { e n i k i s e o s i n t e z a .

v r s t i z v a t r a n i k

i h s a s a z d u h a , a u t o n a d o k -

P r o c e s k o ji m b i q k e p r o i z v o d e k i s e o n i k i i s p u { t a ju g a u v a z d u h - Ko r i s t e } i s u n ~ e v u e n e r g i j u , v o d u i z z e m q e i u g q e n - d i o k s i d i z v a z d u h a , z p o m o } h l o r o f i l a ( m a t e r i ja k o ja d a je b o ju l i { } u i d r u g i m z e l e n i m d e l o v i m a i q a k a ), b i q k e p r o i z v o d e s v o ju " h r a n u " - { e } e r , s k r o b , i t d . - O v a j p r o c e s s e z o v e f o t o s i n t e z a i z a v r e m e w e g a b i q k e i s p u { t a ju k i s e o n i k v a z d u h . - B i q k e s v i h v r s t a , v e l i k e i m a l e , s u z e m q i n e "f a b r i k e k i s e o n i k a ". n i { t a v a w e b i q a k a s m a w u je p r o i z v o d w u n a { i h " f a b r i k a k i s e o n i k a " . - B i q k e s u p r i r o d n i o s v e ` i v a ~ i v a z d u h a . - Kr o z p r o c e s z v a n f o t o s i n t e z a , b i q k e u p i j a j u u g q e n - d i o k s i d i p r e r a | u j u a u k i s e o n i k . - Ka d s a g o r e v a m o p e t r o l e j , b e n z i n , u g a q i l i b i o k o j u d r u g u v r s t u g o r i v a , r o { i m o k i s e o n i k i z v a z d u h a . - Ko d d i s a w a , u d i { e m o k i s e o n i k a i z d i { e m o u g q e n - d i o k s i d . B i q k e o r i s t e t a j u gq e n -d i o k s i d i p r o i z v o d e s v e ` k i s e o n i k . - P r i m e r : t r a v w a k v e l i ~ i n e 15h 15 m e t a r a o s l o b a | a d o v o q n o k i s e o n i k a z a o t r e b e ~ e t v o r o q u d i .

A l e k s a n d a r Ja n k o v i } 27.


* P RV A P O M O ]

*

D E E J J U I M Z

Z m i je o t r o v n i c e s u n a jz n a ~ a jn i je m e | u o t r o v n i m ` i v o t i w a m a . O d o k o 2300 z m i ja , u k u p n o 3 9 0 s u o t r o v n i c e . O p a s n e o t r o v n e z m i je g r u p i s a n e s u u 4 o d v o je n e p o r o d i c e : 1 . ELAPIDAE o d k o j i h j e n a j p o z n a t i j a k o b r a ; 2 . HYDROPHIDAE i l i p r a v e m o r s k e z m i j e ; 3 . VIPERIDAE; 4 . CROTALIDAE U E v r o p i s u z a s t u p q e n e s a m o Viperidae i t o u g l a v n o m p o d f a m i l i j a Viperinae. Ko d n a s p o s t o j e s t a n i { t a p o s k o k a , { a r k e , q u t i c e i ` u t o k r u ga . Z m i js k i o t r o v je p o s v o m h e m i js k o m s a s t a v u n e n a d m a { a n s a d r u gi m o t r o v i m a ` i v o t i w s k o g p o r e k l a . Si m p t o m i i z a z v a n i u j e d o m z m i j e n e i s p o q a v a ju s e u v e k u i s t o j m e r i ; w i h o v a t e ` i n a z a v i s i o d v i { e f a k t o r a , k a o { t o s u : s t a r o s t z m i je (s t a r i ji p r i m e r c i s u o t r o v n i ji ) ; k o l i ~ i n a o t r o v a ; m e s t o u je d a ( o p a s n i ji s u u je d i u p r e d e l u g l a v e i v r a t a i v e l i k i h k r v n i h s u d o v a ) ; z a g a | e n o s t r a n e o d u je d a d r u g i m b a k t e r i ja m a ; u z r a s t b o l e s n i k a ( d e c a i s t a r e o s o b e s u o s e t q i v i ji ).

Ra n e m a n i f e s t a c i j e z m i j s k o g u j e d a N a j~ e { } e s e o d m a h n a k o n u je d a ja v i s t r a h . N a m e s t u u je d a s e m o g u v i d e t i d v e u b o d n e r a n i c e r a z m a k n u t e o k o 1 5 m m i z k o ji h c u r i k r v i s u k r v i c a v o -g n o jn a t e ~ n o s t . P o v r e | e n o m e s t o je b o l n o i o t e ~ e n o . O t o k s e ja v q a n e k o l i k o m i n u t a p o s l e u je d a i v e o m a je v a ` a n z a p o s t a v q a w e d i ja g n o z e . W e go v o o d s u s t v o go v o r i u p r i l o g d a s e r a d i o n e o t r o v n i c i . N e s p e c i f i ~ n i r a n i z n a c i d e js t v a o t r o v a n a c e o o r g a n i z a m s u p o v r a } a w e , p a d a r t e r i js k o g p r i t i s k a i p r o m e n e u b e l o j k r v n o j l o z i t j. p o v e } a w e b r o ja l e u k o c i t a . Sp e c i f i ~ n i z n a c i s i s t e m s k o g d e j s t v a o t r o v a ( d e j s t v a n a c e o o r g a n i z a m ) s u : a b n o r m a l n o k r v a r e w e n a m e s t u u je d a , k r v a r e w e i z d e s n i , z a t i m , p o ja v a k r v i u s t o l i c i i p o v r a } e n o m s a d r ` a ju , k a o i t a ~ k a s t a k r v a r e w a p o k o ` i . O v i z n a c i s e r a z v i ja ju n a jr a n i je 1 5 m i n u t a p o s l e u je d a , a p o n e k a d i p o s l e n e k o l i k o s a t i . 28.


Ka 1. 2 . 3. 4 . 5. 6.

{ p p o k {

s n i z n a c i t r o v a w a r a z v i ja ju s e p o s l e v i { i r e w e o t o k a n a c e o e k s t r e m i t e t ; r o m e n a b o je k o ` e o k o m e s t a u je d a u v i d u o ja v a p l i h o v a i s p u w e n i h g n o ja v i m i l i k r d u m i r a w e t k i v a n a m e s t u u je d a k o je s e { r v a r e w e u u n u t r a { w i m o r ga n i m a ; o k s a z n o je w e m , p a d o m a r t e r i js k o g p r i t i

e s a t i i l i d a n a i t o s u : m o d r i c e ; v a v i m s a d r ` a je m ; i r i n a o k o l i n u ; [ A RKA

s k a , i t d .

s s s s s s s s s s s s ...

1 i k 2 3 p 1 2 3 m m

P r v a p o m o } i l e ~ e w e P O SK O K P r v a p o m o } s a s t o ji s e o d : . P r e k r i v a w a p o v r e | e n o g m e s t a ( n i k a k o p o t p u n o u v i ja s i s a v a w e r a n e n i k a k o n e r a d i t i , je r m o ` e i m a t i v i { o r i s t i . . Im o b i l i z a c i ja i s t a v q a w e p o v e s k e i z n a d m e s t a u je d a . .M o ` e s e p o v r e | e n o m d a t i n e k o s r e d s t v o p r o t i v b o l o v a , r i r u c i . Da q e l e ~ e w e p o d r a z u m e v a p r i m e n u l e k o v a , p o p r i n c i p u . a n t i t o k s i n - p r o t i v o t r o v ; . a n t i t e t a n u s n i s e r u m ; . a n t i b i o t i k . D a q e s e p r i m e w u je s i m p t o m a t s k a t e r a p i ja i o b i ~ n o p o d e n u l e k o v a z a s m i r e w e z b o g s t r a h a k o ji s e ja v q a k o d p o v e n u r a s t v o r a n a m e s t u u je d a .

*

O TR O V N E

w e ). P r a w e i e { t e t e n e go u k o l i k o n a m je z a :

r a z u m e v a p r i r e | e n i h i p r i -

N E O TR O V N E

GL A V A

t r o u gl a s t a

V RA T

n a gl a { e n

n e n a gl a { e n

TE L O

k r a t k o , z d e p a s t o

d u go , v i t k o

s a { a r a m a

n a j~ e { } e b e z { a r a

O B O JE N O ST

ja ja s t a

D a n i je l a M i l e t i } 2 9.


Te m a

b r o ja :

V E R SK E SE K TE I P O K R E TI P o s l e d w i h g o d i n a u Ju g o s l a v i j i d o { l o je d o p r a v e e k s p a n z i je v e r s k i h s e k t i , p o k r e t a , t a jn i h o r g a n i z a c i ja i d r u { t a v a . P r o c e w u je s e d a j e u o ~ i g r a | a n s k o g r a t a u SF R J d e l o v a l o o k o 2 0 0 t a k v i h o r g a n i z a c i ja . D a n a s s a m o u B e o gr a d u i m a o k o 200 s e k t i , a s a m o 35 s u z v a n i ~ n o r e gi s t r o v a n e . Re ~ s e k t a j e n a s t a l a o d l a t i n s k e r e ~ i " sequi" { t o z n a ~ i s l e d i t i , i } i z a n a k i m , a p o d t i m s e p o d r a z u m e v a p o l i t i ~ k o - p a r t i js k o s l e d b e n i { t v o . P o d p o jm o m " v e r s k e s e k t e " p o d r a z u m e v a s e o b l i k v e r s k i h z a je d n i c a ~ i ja s e d o k t r i n a , M a s o n s k i s i m b o l i n a ~ i n o r ga n i z o v a w a s l e d b e n i k a i t r e t m a n u d r u { t v u u v e l i k o j m e r i r a z l i k u ju u o d n o s u n a p o s t o je } e r e l i g i je . Ra z l i ~ i t i s u r a z l o z i k o j i p o m a ` u d o n o { e w e o d l u k e d a n e k i p o je d i n a c b u d e s l e d b e n i k s e k t e . Ti m o t i v i m o g u b i t i r e l i g i j s k e , s o c i j a l n e i m a t e r i ja l n e p r i r o d e ( n a p r i m e r : r a z o ~ a r a n o s t v e r n i k a u m a t i ~ n u c r k v u , o b e } a v a w e v e ~ n o g b l a g o s t a w a i ` i v o t a u Ra ju , k o r i { } e w e s e k t e k a o p a r a v a n a z a t z v . p r q a v e p o s l o v n e t r a n s a k c i je , k a o { t o je p r a w e n o v c a , t r g o v i n a d r o g o m i o r u ` je m , p o d v o | e w e i s e k s u a l n o z l o s t a v q a w e p r i p a d n i k a s e k t i , i t d .) . [ t o s e t i ~ e p o d e l a s e k t i , o n e s u m n o g o b r o jn e , a n a jz a s t u p q e n i ja je p o d e l a n a : 1 . H R I [ ] A N SK E R E F O R M A TO R E I O TP A D N I K E ( B o g u m i l i , K a t a r i , A l b i ` a n i , P r o t e s t a n t i , A d v e n t i s t i - s u b o t a r i , Je h o v i n i s v e d o c i , . . . ) 2 . SE K TE P O D B L A GO SL O V O M A L A H A ( Su n i t i , [ i i t i , A l u i t i , . . . ) 3 . I STO ^ W A ^ K I P O K R E TI I SE K TE ( Sa e n t o l o { k a c r k v a , H a r e k r i { n a , . . . ) U D O B RU I Z LU 4 . B R A TSTV A ( Te m p l a r i , M a s o n i , . . . ) 5 . P A R A M A SO N SK E O R GA N I Z A C I JE ( Sa v e t z a i n o s t r a n e p o s l o v e , Tr i l a t e r a l n a k o m i s i j a , . . . ) 6 . D E M O N SK A K O SM O GO N I JA ( B e l e v e { t i c e , M e | u n a r o d n e v e { t i c e , Sa t a n s k a c r k v a , C r n a r u ` a , V a t r a p a k l a ,...) Iz g l e d “ i d o l a ” k o m e s e m o l e M e | u n a r o d n e v e { t i c e 30.


O d o v i h s e k t i , k o d n a s a j r a { i r e n i j i s u Je h o v i n i s v e d o c i . n i s u je d n a o d a d v e n t i s t i ~ k i h s e k t i , o s n o v w i h o v o g v e r o v a w a je r o r o ~ a n s t v o o Hr i s t o v o m p o v r a t k u n a e m q u i w e go o j h i q a d u go d i { w o j v l a d a v i n i . O n i m a t r a j u d a s u " u m e s t o Je v r e j a , k o j i s u z d a l i Hr i s t a " o n i t a j " i z a b r a n i o ` ji n a r o d " o k o m e g o v o r i B i b l i ja . I z d a w a s e k t e “ Je h o v i n i s v e d o c i ” v a s e k t a je , p r e i z b i ja w a g r a | a n s k o g r a t a u o n d a { w o j Ju g o s l a v i j i , b i l a r e g i s t r o v a n a u 1 0 4 o p { t i n e ( B e o g r a d , K r a g u j e v a c , P a n ~ e v o , Su b o t i c a , P o ` a r e v a c , . . . ) . P o r e d n e p o m i r q i v o g s t a v a p r e m a v o j s c i , Je h o v i n i m s v e d o c i m a s e b r a n i " f l e r t o ~ i m a " , a b o r t u s , p r i m a w e i d a v a w e k r v i , n o { e w e v a t r e n o g o r u ` ja , k o n z u m i r a w e a l k o h o l n o g p i } a , p u { e w e , i t d . Je d n o o d g l a s i l a Je h o v i n i h s v e d o k a " K u l a s t r a ` a r a " { t a m p a s e u s t o m i l i o n a p r i m e r a k a , n a 7 5 s v e t s k i h je z i k a . A k t i v n o s t Je h o v i n i h s v e d o k a j e z a b r a w e n a u [ v a j c a r s k o j , a u N e m a ~ k o j i [ v e d s k o j s e p r i p r e m a n a c r t s l i ~ n o g z a k o n a . Sv a k a k o n a j o p a s n i j e s u s e k t e i z g r u p e D e m o n s k e k o s m o g o n i j e . P r i p r i je m u n o v o g ~ l a n a u s e k t u , s v i s e u h v a t e z a r u k e i s t a n u u k r u g o k o w e g a . N a k o n t o g a o n , k r v q u i z s v o j e v e n e , t r e b a d a p o t p i { e s a v e z s a Sa t a n o m . Sv i r i t u a l i s e i z v o d e u d o b r o z a m r a ~ e n i m s o b a m a , p a ~ a k i u d i s k o t e k a m a . Sv e t e p r o s t o r i j e m o r a j u d a b u d u u r a v n i s a g r o b o v i m a , t j . m r t v a c i m a k a k o b i s e p o v e } a l a s a t a n s k a m o } .P o v o d o m v a ` n i h d a t u m a s e k t e , d o v o d i s e , d o b r o v o q n o i l i s i l o m , d e v i c a ~ i j a } e s e n e v i n o s t d a r o v a t i Sa t a n i . A k o s e d e v o jk a o p i r e t o m ~ i n u , w u n a jp r e s i l u je " s v e { t e n i k " , a p o t o m i o s t a l i ~ l a n o v i s e k t e . [ t o s e t i ~ e s e k t e C r n a r u ` a , p r i p a d n i c i o v e s e k t e u Su b o t i c i s e o k u p q a ju n a p r a v o s l a v n o m g r o b q u g d e u z g l a s n u m u z i k u o d a b r a n i h g r u p a ( " Division" , " The Faust" , . . . ) , ~ u p a j u k r s t o v e i p o b i j a j u i h n a o p a k o . ^ l a n o v i o v e s e k t e n a s e a n s a m a u z i m a ju d r o g u , a v o | a s e k t e i m o d r e | u je t e r m i n s a m o u b i s t v a , u r o k u o d n e d e q u d o go d i n u d a n a , a t a j d a t u m s e t e t o v i r a i z m e | u p a l c a i k a ` i p r s t a l e v e r u k e . V e r s k e s e k t e s u d u h o v n a k u g a 2 0 . v e k a , o k o jo j n e p o s t o ji s t r u ~ n a l i t e r a t u r a z a p r e v e n t i v u i i z l e ~ e w e . N e p o s t o je z d r a v s t v e n a s a v e t o v a l i { t a z a p r u ` a w e s t r u ~ n e p o m o } i ~ l a n o v i m a p o r o d i c a , ~ i je V a v i l o n s k i k i p s u n a jm i l i je z a v r b o v a l i s e k t a { i . i z t r e } e g v e k a Je d i n o j e v o j s k a n a ~ i n i l a p r v e p .n .e . p o k a z u je n a gu v e { t i c u k o r a k e u s t r u ~ n o m o s p o s o b q a v a w u I{ t a r , s a p o l p s i h o l o ga z a p r e v e n t i v n u z a { t i t u u m e s e c o m n a p r i p a d n i k a V o j s k e Ju g o s l a v i j e . gl a v i o k r e n u t i m V e r s k e s e k t e s u p r o b l e m k o ji n a go r e , { t o } e p r e v a z i l a z i n i v o i n f o r m a t i v n o g p o s t a t i r e d o v n i z n a ~ a ja , z b o g ~ e g a z a s l u ` u je p a ` w u s i m b o l m n o gi h i v i s o k s t e p e n v r e d n o v a w a . s a t a n i s t i ~ k i h s e k t i M a r i ja n a M i l e t i } n O a p z v s i B O

3 1.


P r e d s t a v q a m o v a m ...

I A RH E O L O [ K

T E T I L A L O K O

V O L E B

D E

Iz v i | a ~ i i p l a n i n k e n a { e g O d r e d a s u u l e t o 2 0 0 0 . g o d i n e p o m a i a r h e o l o z i m a (~ i je s u p r o s t o r i je u " n a { e m k o m { i l u k u " ) k o ji r a d e n a a l i t e t u B e l o v o d e u ~ i { } e w u i p r a w u i s k o p i n a (d e l o v i p o s u d a , t k i i d r .) s a o v o g l o k a l i t e t a . N a d a m o s e d a i m je n a { a p o m o } b i l a o d i s t i . " Eh o " v a m u o v o m b r o j u p r u ` a p r i l i k u d a s a z n a t e n e { t o v i { e o s a m o m l o k a l i t e t u . V e o m a je i n t e r e s a n t n o , v e r u jt e n a m n a r e ~ ! A r h e o l o { k i l o k a l i t e t B e l o v o d e s e n a l a z i n a t e r i t o r i ji o p { t i n e P e t r o v a c , n a t r o m e | i s e l a V e l i k o L a o l e , K r v i j e i Ta b a n o v a c . Sm e { t e n je n a d e s n o j o b a l i r e ~ i c e B u s u r . B e l o v o d e p r e d s t a v q a ju v e l i k o n a s e q e i z p e r i o d a m l a | e g k a m e n o g d o b a (n e o l i t a ), s t a r o s e d a m i p o h i q a d a g o d i n a , o d n o s n o , p r i p a d a ju v r e m e n s k o m p a e i o d u o d 5 5 0 0 . d o 4 5 0 0 . g o d i n e p r e n o v e e r e , k a d a je n a p r o s t o r u c e n t r a l n o g b a l k a n s k o g p o l u o s t r v a e g z i s t i r a l a s t a r a v i n ~ a n s k a k u l t u r a . So n d a ` n a a r h e o l o { k a i s t r a ` i v a w a s e o d v i ja ju k o n t i n u i r a n o o d 1 9 9 4 . g o d i n e . P a ` q i v i m p o v r { i n s k i m p r e gl e d a w e m l o k a l i t e t a , u s t a n o v q e n o je d a s e r a d i o v e l i k o m p r a i s t o r i js k o m n a l a z i { t u k o je z a u z i m a p r o s t o r d i m e n z i ja 1 0 0 0 p u t a 8 0 0 m e t a r a . N a l a z i s e n a n a d m o r s k o j v i s i n i i z m e | u 1 60 i 1 90 m e t a r a , n a v i s o k o j t e r a s i k o ja d e l i r e ~ i c u B u s u r o d r e k e M l a v e . U ju ` n o m d e l u l o k a l i t e t a n a l a z i s e ja k i z v o r p i t k e v o d e - B e l o v o d a , p o k o m e ~ i t a v p o t e z n o s i i m e . U o k v i r u p r o je k t a " N e o l i t b r a n i ~ e v s k o g o k r u g a i d o l i n e r e k e M l a v e " , B e l o v o d e je t r e b a l o d a b u d u s a m o je d a n o d m n o g i h l o k a l i t e t a i z n e o l i t s k o g p e r i o d a n a o v o m p r o s t o r u . M e | u t i m , B e l o v o d e s u i z go d i n e u g o d i n u o t k r i v a l e n e { t o i z n e n a | u ju } e , t a k o d a s u i s t r a ` i v a w a , z a s a d a , u s m e r e n a n a o v o v i n ~ a n s k o n a s e q e . O n o { t o i z d v a ja B e l o v o d e u r e d z n a ~ a j n i j i h l o k a l i t e t a u Sr b i j i j e s t e w e g o v a v e l i ~ i n a . Re k o g n o s c i r a w e m i k a r t i r a w e m l o k a l i t e t a , u t v r | e n o je d a s e r a d i o n a s e q u p o v r { i n e 8 0 h e k t a r a , { t o je i z n e n a | u ju } e v e l i k i p r o s t o r z a n a s e q a i z m l a | e g k a m e n o g d o b a . Z a o v i h 9 go d i n a a r h e o l o { k i h i s k o p a v a w a , i s t r a ` e n o je s a m o 200 k v a d r a t n i h m e t a r a . M e | u t i m , i s a o v e p o v r { i n e d o b i je n i s u z a d i v q u ju } i Re k o n s t r u k c i j a k u } e r e z u l t a t i .

g l a k

a l o k l a o r

32.


V e o m a v a ` n i p o d a c i d o b i je n i P r i v e z a k i p e r l a o d u o a r h i t e k t u r i . P r o n a | e n o je n e k o m a l a h i t a i k o k u } a . Sv e s u u n i { t e n e j e r s u t r a d a l e u p o ` a r u .O ~ u v a n i s u s a m o o d o v i k u } a . U s l e d p o ` a r a , p a l a je r o v n a k o n s t r u k c i ja , o b r u { i l i s u e z i d o v i i z a t v o r i l i s a v i n v e n t a r k o ji s e u t o m m o m e n t u n a l a z i o u k u } i . N a o s n o v u p l a n a n a s e q a u ju ` n o m d e l u , z n a s e d a p o s t o je t r i n i z a k u } a . U s v a k o m , p o s l o b o d n o j p r o c e n i i m a p o d e s e t a k o b j e k a t a . Ta j n a j m l a | i p e r i o d a r h i t e k t u r e k u } a n a B e l o v o d a m a p r i p a d a n a jm l a | o j, t z v . g r a d a ~ k o j f a z i v i n ~ a n s k e k u l t u r e . V e o m a z n a ~ a j n i s u i n a l a z i m a l a h i t a i a z u r i t a . To s u b a k a r n i k a r b o n a t i . Ra z n e i z r a | e v i n e o d o v i h m i n e r a l a i n d i c i r a j u d a j e o v d e p r e r a | i v a n i t o p q e n b a k a r . Tu j e p r o n a | e n p r i v e z a k o d m a l a h i t a , d e l t o i d n o g o b l i k a . Z a s a d a p o s t o je s a m o d v a t a k v a p r i v e s k a u s v e t u . Je d a n j e n a | e n u [ a n i d a r u u I r a k u , a d r u g i o v d e , n a B e l o v o d a m a . N a o v o m l o k a l i t e t u je p r o n a | e n i b r o ja n p o k r e t n i m a t e r i j a l . Tu s e p r e s v e g a m i s l i n a p o s u | e , a l a t k e i d r u ge i z r a | e v i n e . U o v o m ju ` n o m d e l u n a s e q a s u p r o n a | e n e d v e p e } i , l e p o r a | e n e o d p e ~ e n e z e m q e , s a p o d o v i m a k o ji s u b i l i t o l i k o ~ v r s t i d a s e m o r a p r e t p o s t a v i t i d a s u p o z n a v a l i n e k u v r s t u m a l t e r a . Iz m e | u o v i h p e } i , n a | e n je i z u z e t n o v e l i k i b r o j k e r a m i ~ k i h p o s u d a u r a z l i ~ i t i m s t a w i m a . Tr i d o ~ e t i r i k e r a m i ~ k a s u d a s u n a | e n a je d a n u d r u g o m , k a o i z d e l e s a o s t a c i m a h r a n e . Re g i s t r o v a n j e n i z r a z l i ~ i t i h o b l i k a , r a | e n i h r u k o m i d o b r o g k v a l i t e t a , o d s a s v i m m i n i ja t u r n i h P r i v e z a k o d k o s t i d i m e n z i ja d o o g r o m n i h p o s u d a , v i s i n e 1 m e t a r . N a s a m o 1 0 - a k c m o d s p o q a { w e g z i d a p o s l e d w e u n i z u p e } i , n a | e n a je g r u p a z a n i m q i v i h z o o m o r f n i h f i g u r i n a , m e | u k o ji m a s e i s t i ~ u d v a v e } a k e r a m i ~ k a b i k a ( o k o 1 6 c m d u ` i n e ). N a w i m a s u n a g l a { e n o p r e d s t a v q e n i p o l n i o r g a n i , { t o n a v o d i n a m i { q e w e d a s e r a d i o s v o je v r s n o m k u l t u p l o d n o s t i . Je d a n k e r a m i ~ k i b i k j e i m a o p r o b u { e n u w u { k u , a s u v i { e j e t e ` a k d a b i m o g a o s l u ` i t i k a o a m u l e t - p r i v e z a k k o ji s e n o s i o k o v r a t a . P o r e d t a d v a b i k a , p r o n a | e n e s u jo { d v e ` i v o t i w s k e f i gu r e - k r a v a i m l a d u n ~ e . N a jv e r o v a t n i je je d a s e r a d i o k u l t n o m m e s t u , k o je je u z a v i s n o s t i o d o k o l n o s t i p e r i o d i ~ n o k o r i { } e n o . To s u s v e e l e m e n t i k o ji s u u s l o v i l i d a B e l o v o d e d o b i ju v i s o k r a n g , u n e s a m o n a { o j a r h e o l o { k o j n a u c i , v e } i { i r e u Ev r o p i . Ja s m i n a @ i v k o v i } @ r t v e n i k a r h e o l o g 3 3. s l s p k s


E! ! ! M I ^ U N A

Kr o k i je d e t a q a n i p r e c i z a n p l a n d e l a z e m q i { t a , p r e ~ n i k a o d 100 d o 300 m e t a r a u z a v i s n o s t i o d p r e g l e d n o s t i . Ra d i s e u k r u p n o j r a z m e r i ( o d 1 :3 0 0 d o 1 :1 0 0 0 ) u z u p o t r e b u t o p o g r a f s k i h p o m a g a l a (b u s o l e , v i z e r - g l e d a ~ a , t r o u gl a , l e w i r a , u gl o m e r a , m e t a r s k e t r a k e i l i k a n a p a , o l o v k e u b o j i i d r .) . Ra d i s e s a d v e i l i v i { e s t a jn i h t a ~ a k a k o je s e u c r t a v a ju n a c r t e ` . Sv i o b j e k t i n a t e r e n u t r e b a d a s u p r e c i z n o o r i j e n t i s a n i i u c r t a n i u z a d a t o j r a z m e r i . Ka k o s e u k r o k i t e r e n a u gl o v i i r a z d a q i n e u n o s e p r e c i z n o i z m e r e n i , n i je p o t r e b n o u p i s i v a t i v r e d n o s t i t i h r a z d a q i n a i u g l o v a , je r s e o n i l a k o m o g u o d r e d i t i s a c r t e ` a . U k r o k i s e o b je k t i u c r t a v a ju t o p o g r a f s k i m z n a c i m a z a k o je s e n a p o l e | i n i d a je i l e g e n d a . P o r e d l e g e n d e , n a p o l e | i n i c r t e ` a s e d a je i t e k s t u a l n i o p i s m a r k a n t n o g o b je k t a , o d n o s n o b a z e . B e z u c r t a n o g s e v e r a i l i u s l u ~ a ju n e p r i d r ` a v a w a z a d a t e r a z m e r e , k r o k i s e n a t a k m i ~ e w u n e b o d u je . Re d o s l e d r a d w i z a i z r a d u k r o k i j a j e s l e d e } i : 1 . P r i p r e m a z a c r t a w e : u r a m q i v a w e p a p i r a i u p i s i v a w e p o d a t a k a (n a z i v a k c i je , d a t u m , n a z i v o d r e d a , i m e e k i p e , k a t e g o r i ja ), o d r e | i v a w e i u p i s i v a w e r a z m e r e , o r i je n t a c i ja p a p i r a , u p i s i v a w e p r a v c a s e v e r a i o d r e | i v a w e s t a jn i h t a ~ a k a u p r i r o d i i n a p a p i r u . 2 . C r t a w e b a z e , p u t e v a , v o d e n i h t o k o v a i o b je k a t a : k r o k i r a w e s a m e b a z e , c r t a w e p u t e v a , u p i s i v a w e s m e r o v a i n a z i v a m e s t a k u d a v o d e p u t e v i , c r t a w e v o d e n i h t o k o v a i u c r t a v a w e w i h o v i h p r a v a c a , c r t a w e o b je k a t a k a o { t o s u k u } e , s t u b o v i , b u n a r i i s l . 3.C r t a w e n a gi b a t e r e n a : u c r t a v a w e i z o h i p s i . 4 . C r t a w e p o v r { i n a k o je s e u c r t a v a ju n a t a j n a ~ i n { t o s e o d r e d e i v i c e z e m q i { n i h p o v r { i n a , a w i h o v a p o v r { i n a s e i s p u w a v a b o jo m i l i t o p o g r a f s k i m z n a c i m a z a o d r e | e n e k u l t u r e k o je n a w i m a r a s t u . 5 . Is k q u ~ i v a w e gr e { a k a k o je s e v r { e u v o | e w e m t r e } e s t a jn e t a ~ k e (u k o l i k o je k r o k i t e r e n a r a | e n s a d v e t a ~ k e ) 6 . U p i s i v a w e l e g e n d e i o p i s b a z e k o ji s e r a d e n a p o l e | i n i c r t e ` a .U l e ge n d i , p o r e d u c r t a n o g t o p o g r a f s k o g z n a k a , d a je s e i w e g o v o z n a ~ e w e , a u o p i s u b a z e u k r a t k o s e u p i s u je t e r e n , n a ~ i n c r t a w a , v r e m e i z r a d e c r t e ` a i d r u gi n e o p h o d n i p o d a c i k o ji m o gu d o p r i n e t i l a k { e m r a z u m e v a w u c r t e ` a . Iv a n a Q u b i }

K R O K I

34.

A N T E R E


k o se t a j se

i gr a v o l i ...

Ig r " O n a q u d s k a a k t i v n o s t k o ja je s l o b r a d i w e s a m e .I n t e r e s o v a w e z a p r o d u ` u je p o d b i l o k a k v o m u n u t r

a je : o d n a i s p o n t a n a i k o ja s e p r e d u z i m a w u je s a m o o d r ` a v a ju } e i o n a s e a { w o m i s p o q a { w o m p r i n u d o m ." P a t r i k P U T P U TU JE

B r o j ~ l a n o v a u e k i p i t r e b a d e s e t . Sv a k o j e k i p i s u p o t r e b n e d v e D e c a s e p o r e | a ju u o b l i k u p o t k o v i c i u z i m a d v e l o p t e i p s v i h t a k m i ~ a r a . Z a t i m u z i m a { e { k r o z n o ge s v i h u ~ e s n i k a u i gr i . U z i m x a k s a l o p t a m a , k o je je o n p r e d h o d n o t a k m i ~ a r i , je d n i z a d r u g i m a p r o l a z e k r o z n o g e o s t a l i h . Ka d a s v i s a { e { i r o m i l o p t a m a p o n o v o p r o l a z i k r o z n o ge s v i h u ~ e s n i k a ,d b a c a l o p t e i { e { i r ,~ i m e o z n a ~ a v a k r a j z a d a t k a i i gr e .P o b e d n i k z a v r { i z a d a t a k . N a p o m e n a : M o g u } e je d a i { e { i r i d e s a g l a v e n a g l a v u .

V E SE L I B A L O Ek i p a s a d r ` i 6 ~ l a n o v a . U s v a k o j e k i p i k o r i s e k i p e p r v o n o s e b a l o n i z m e | u gl a v a i p r e l a z e p r e k o Z a t i m i s p o d p r e ~ k e k o ja je n a v i s i n i o d o k o p o l a m e l i c e i v r a } a j u s e i s t i m p u t e m d o e k i p e . Tu p r e d a s l e d e } e m p a r u k o ji b a l o n n o s i i z m e | u g r u d i i s t i m p u t e m , v r a } a s e i p r e d a je b a l o n s l e d e } e m p a r u . Sl e d e } i p a r n o s i b a l o n i z m e | u l e | a i p r e l a z i i s t i p u t . N a k r a ju , s v i h 6 t a k m i ~ a r a g u r a ju b a l o n p e c k a l i c a m a i s t i m p u t e m , k a o i p a r o v i . P o b e d n i k je o n a e k i p a k o ja p r v a o b a v i z a d a t a k . N a p o m e n a : U k o l i k o b a l o n i s p a d n e n e k o m o n i s e p o n o v o v r a } a ju n a p o ~ e t a k .

o d

t i k l t a ju

d a b u d e 10 i v i { e o d l o p t e , x a k i { e { i r . p o t k o v i c e . Z a d w i r o v l a ~ i i h k r o z n o g i r i s a w i m p r o l a z a o d p r v o g t a k m i ~ a r s p a k o v a o . P o t o m s v p r o | u , o n d a t a k m i ~ a o l a z i n a p r v o m e s t o je o n a e k i p a k o ja p r v

u e i a i r i a

N I

s e je d a n b a l o n . P o d v a ~ l a n a i z u p e , t j. u z v i { e w a o k o 1 0 - 1 5 c m . r a i l i m e t a r , p r o l a z e o k o s t o b a l o n

p a r o v a ,

Da d a

35.


Q i l t m k n s p s

u b a v p r e k o n e t a

O d p r v o g d a n a o d k a d a p o s t o ji n t e r n e t , z a w e ga s e , p o p u t r u ` n i h i o { i h p r i ~ a , v e z u ju i n e k e l e p e i r o m a n i ~ n e p r i ~ e . To s u n a j ~ e { } e p r i ~ e o q u d i a u d a q e n i m d e s e t i n e i d e s e t i n e h i q a d a i l o m e t a r a , k o ji s u p u t e m i n t e r n e t a u p o z a l i s v o je v e l i k e q u b a v i i ` i v o t n e a p u t n i k e . P r i ~ a je z a i s t a m n o g o , s v a k i a r i m a s v o ju , t a k o d a n e } u o p i s i v a t i v a k u p o s e b n o .

Ka k o s v e p o ~ i w e ? N a j ~ e { } e v e o m a je d n o s t a v n o i b e z n a m e r e d a s e b i l o { t a u r a d i , o s i m d a s e u b i je n e k o l i k o m i n u t a u p r i ja t e q s k o m } a s k a w u s a n e k o m o s o b o m k o j a ` i v i d a l e k o o d v a s . Ka o i s v a k i d r u gi , r a z go v o r p o ~ i w e o b i ~ n i m r e ~ i m a " ] a o " i l i " Hi" i n a j ~ e { } e s e n a k o n n e k o l i k o r a z m e w e n i h r e ~ e n i c a r a z go v o r o b u s t a v q a i p r o n a l a z i s e n o v a o s o b a z a n e o b a v e z n u p r i ~ u . M e | u t i m , v e o m a ~ e s t o s e d e s i d a o s o b a s a k o jo m s t e r a z g o v a r a l i n a v a s o s t a v i d u b o k u t i s a k . Sl e d i r a z m e n a e-mail a d r e s a , z a t i m i f o t o g r a f i j a , a o n d a s e n e { t o d e s i . Do k u d a r i t e d l a n o m o d l a n , v i s t e z a q u b q e n i u o s o b u k o ju n i k a d a n i s t e u p o z n a l i , a v e r o v a t n o n i k a d a i n e } e t e . N a h i q a d e je t a k v i h p r i m e r a u k o ji m a z a q u b q e n i p a r o v i go d i n a m a r a z m e w u ju s l i k e , p i s m a , r a z g l e d n i c e i s l i ~ n o p r e n e g o { t o s e u p o z n a ju . M e | u t i m , n i je s v e t a k o r o m a n t i ~ n o k a o { t o i z g l e d a . Is p i t i v a w a p o k a z u ju d a ~ a k 8 0 % k o r i s n i k a i n t e r n e t a n e go v o r i i s t i n u k a d a p r i ~ a o s e b i .

36.

Iz m i { q a i m e n a , { a q e t u | e s l i k e i s l i ~ n o . N a s v e t u i m a r a z n i h q u d i i z a t o t r e b a b i t i o b a z r i v . N a jp o p u l a r n i ji n a ~ i n z a u p o z n a v a w e p r i j a t e q a j e Chat ( n e { t o s l i ~ n o k a o SM S, k o j i j e i n a s t a o o d w e g a ) . P o r e d w e g a , p o s t o je i s a jt o v i ~ i ji je g l a v n i z a d a t a k d a v a s p o v e ` e s a o s o b o m k a k v u ` e l i t e d a u p o z n a t e . N a { n a jp o z n a t i ji i n a j v e } i t a k a v s a j t j e poljubac.com k o j i d o s a d a i m a p r e k o 1 0 0 .0 0 0 ~ l a n o v a s a p r o s t o r a b i v { e Ju g o s l a v i j e . U z p o m o } w e g a j e n e k o l i k o s r e } n i h o s o b a u p o z n a l o ` i v o t n e s a p u t n i k e . P r i u ~ l a w e w u k o je je b e s p l a t n o , p r i ja v q u je t e i n f o r m a c i je o s e b i (o n e k o je ` e l i t e d a p r i ja v i t e ), a z a t i m ~ e k a t e d a s e z a i n t e r e s o v a n a o s o b a v a m a j a v i . Ta k o | e i s a m i m o ` e t e p r e t r a ` i v a t i b a z u i t r a ` i t i s v o ju s r o d n u d u { u . Sv e o v o i z gl e d a p o m a l o n e v e r o v a t n o , a l i t o je je d n a o d s t v a r i k o ja ~ i n i i n t e r n e t f e n o m e n a l n o m z a b a v o m z a { i r o k e n a r o d n e m a s e . [ t o s e q u b a v i p r e k o n e t a t i ~ e , m i { q e w a s u p o d e q e n a . Je d n i m i s l e d a j e m o gu } a , d r u gi s u p r o t n o t o m e , d o k i h n e p o go d i s t r e l a q u b a v i . Z a t o , ~ u v a jt e s e ! P u n o p o z d r a v a i v i d i m o s e n a i n t e r n e t u !

V a s k o yumixer@ptt.yu http://yumixer.tripod.com/


u

k

k u

ri k u u u

u u u u u u u u u

u u u u u u

P e t l o v i

u z v r a } a ju u d a r a c U

p r o { l o m b r o ju d e v o jk e (k o k o { k e ) s u i z ja v i l e d a s u s u p e r i o r n i je o d m u { k o g d e l a p o p u l a c i je ( p e t l o v a ) . To } e m o j o { d a v i d i m o . Da l i s t e z n a l i d a ` e n e d u ` e ` i v e o d m u { k a r a c a , z a t o { t o je d a n d e o g l a v e k o r i s t e v i { e - je z i k ! M a l o s e ~ u d i t e z a { t o je z i k ? ! Z a t o { t o k o d ` e n s k o g d e l a p o p u l a c i je je z i k m n o g o b r ` e r a d i o d m o z ga , b r z o p l e t e s u u d o n o { e w u o d l u k a , t j. n i s u z a x a b e q u d i r e k l i : "B r ` i je z i k o d m o z g a " i l i "P r i ~ a jt e u s t a , d a n i s t e p u s t a ". Z n a t e l i m i t o n a s t a n k u Ad a m a i Ev e ? B o g s t v o r i Ad a m a d a s t v a r a ` i v i s v e t , b i q k e , h r a n u i d r . Da b i m u | a v o n a p a k o s t i o , s t v o r i ` e n u d a b i , k a k o b i s m o m i r e k l i , "b o g o r a d a l a " , t j. " k o k o d a k a l a " . D a s u ` e n e (k o k e ) s u p e r i o r n i je o d n a s m u { k a r a c a , p o k a z u je i t o d a u 8 0 % s l u ~ a je v a , ` e n e b o q e v o z e o d m u { k a r a c a , a l i k a o { t o s v i z n a m o , s t a t i s t i k i p o d a c i n i s u u v e k t a ~ n i . N a jv e } a m a n a s v i h ` e n a je u t o m e { t o o n e m n o go v o l e d a s e h v a l e .

N i je b i t n o ~ i m e s e h v a l e , a l i je b i t n o d a s e h v a l e . A k o s e z b o g t o g a s m a t r a ju s u p e r i o r n i ji m o d n a s , o n d a s u o n e s t v a r n o " k o k o { k e u m a g l i ". M i n i s m o ja k i n a je z i k u , a l i t o n e z n a ~ i d a "k o w a z a t r k u n e m a m o ", a l i d a z n a t e , i m a m o ga . To je k e c u r u k a v u . U v i d e } e t e t o , k a d t a d . M i { q e w a s u i p a k p o d e q e n a . Ko j e u s t v a r i s u p e r i o r n i ji -m u { k a r a c i l i ` e n a ? To s e m o ` e r e } i s a m o z a p o je d i n c a , a n e z a g r u p e q u d i k o je s e d e l e n a m u { k o - ` e n s k i r o d . Sv i v o l e d a k a ` u : “ It a l i ja n i s u v a t r e n i q u b a v n i c i ” - a d a l i je s v a k i It a l i ja n q u b a v n i k ? I l i , Ho l a n | a n k e s u s t r a s t v e n e ` e n e - d a l i je i o v o t a ~ n o ? Ra z m i s l i t e o t o m e ...

P e t l o v i 37.


D A LI Z N A TE ?

S V

* N e m o g u } e je d a s a m i s e b i p o l i ` e t e l a k a t . * Kr o k o d i l n e m o ` e i s p l a z i t i je z i k . * N o { e w e s l u { a l i c a (z a s l u { a w e m u z i k e ) u t r a ja w u o d s a m o je d n o g s a t a p o v e } a v a b r o j b a k t e r i ja u v a { e m u h u 7 0 0 p u t a . * 2 3% o d s v i h gr e { a k a n a f o t o k o p i r n i m a p a r a t i m a o t p a d a n a o n e u z r o k o v a n e p o k u { a ji m a q u d i d a s e d n u n a w i h i n a p r a v e f o t o k o p i je s v o ji h s t r a ` w i c a . * Sr c e m o r s k o g r a ~ i } a ( e n g . " shrimp" ) n a l a z i s e u w e go v o j gl a v i . * E n g l e z i k a ` u " Bless you" k a d a k i n e { , j e r k a d a k i n e { , s r c e t i z a s t a n e n a je d n u m i l i s e k u n d u . * U s t u d i ji k o ja je o b u h v a t i l a o k o 2 0 0 .0 0 0 n o je v a u r a z d o b q u o d o k o 8 0 g o d i n a , n i je z a b e l e ` e n n i je d a n s l u ~ a j d a je n o j z a b i o g l a v u u p e s a k . * Sv i w a m a j e f i z i ~ k i n e m o g u } e d a p o g l e d a j u u n e b o . * V i { e o d 5 0 % q u d i n a z e m a q s k o j k u g l i n i je n i k a d a u p u t i l o i l i p r i m i l o t e l e f o n s k i p o z i v * P a c o v i i k o w i n e m o g u d a p o v r a } a ju . * Ka ` u d a j e n a j k o m p l i k o v a n i j a r e ~ e n i c a z a i z g o v o r n a e n g l e s k o m j e z i k b a { o v a : " Sixth sick sheik's sixth sheep's sick" . * A k o k i n e t e p r e ja k o , m o ` e t e s l o m i t i r e b r o ! A k o , p a k , p o k u { a t e d p r e k i n e t e k i ja w e s t i s n u v { i n o z d r v e p r s t i m a , m o ` e t e i z a z v a t i p u k n u } k r v n e ` i l e u gl a v i i l i v r a t u i u m r e t i . * P o k u { a t e l i d a n a s i l n o d r ` i t e o ~ i o t v o r e n i m , o n e } e i s p a s t i i d u p q i ? ! * P a c o v i s e r a z m n o ` a v a ju t a k o b r z o , d a u 1 8 m e s e c i p a r p a c o v a m o ` s t v o r i t i p r e k o m i l i o n s v o ji h n a s l e d n i k a . * U p a q a ~ je i z u m q e n p r e { i b i c e . * 3 5 % q u d i k o ji s e s l u ` e o g l a s i m a t i p a " k o n t a k t i / p o z n a n s t v a " , s u v e } b r a k u . * O g l a { a v a w e p a t k e n e p r o u z r o k u je je k u i n i k o n e z n a z a { t o je t t a k o . * Ka o i o t i s a k p r s t a , s v a ~ i j i o t i s a k j e z i k a j e u n i k a t a n . * M a ~ j a m o k r a } a s j a j i p o d t z v . " black light" .

A

[

T

A

R

A

* * * Kl a d i m s e d a s t e p o k u { a l i d a p o l i ` e t e l a k a t ! ! ! M . J. 38.

u a e z e u o


st a r n a

s

v p e a n a R a

SV I SM O

Ku d a i P i t a { M a gd e I t e b i Ju g o Je r Sv e Sa m

I Z V I \ A ^ KA HI M N A Sa d a p o { p u t e m , u s v e m u { r a d , m o ja n a gr a d a k z a m e n e je d a b u d e m O t d a u z o d

t v o r i m r e b a d a a m o gu k t i v n o s ~ i n i d a a s v a k u s t a n e m e l u .

I k a k o p p u t e m u s v e m u { r a d , m o ja n a gr a d a k z a m e n e je d a b u d e m

t o t o d e l o ju , n a jb

s a m

k r e n u o

i z a b r a n i m

r a d i m , m o je m i s l i , m o j a , s a m o b e } a o , n o v a s n a ga o q i , n a jb o q i { t o m o g u .

i o ~ i d a v i d i m s t v a v i d i m , d a r a d i m s v a k o t i b u d e m s p r e m a n , ~ e k a p o t r e b u , p o { t e n u m i s l i m a ,

u t u je m

ja

m o ji m

r i k o je d n e v n e ju } i d a r a d u i

d e l i b i s a

o v a j s v e s e d r u ` o n a o v o d a o l u ja

s l a v i ja n e z n a z t e m o j, n o s e s e t

I STI

t e m o j j p l a n e t i r a t a p r e t i

je c e o s l o z a gr a v r e m e i , s a m o

v e t a n i c e s e o p a m e t i s e s e t i

Da s v i s m o i s t i , i i b e l i Sv a k o m e m i r a p o ` q u b a v i z a q u d e s v e Je r s v i s m o j e d n o , r a t a z a } u t e I p o s l e d w e d a jt e s p a s i m o s v e t Ku Z a Av Dv O p

d r a a

c r n i i ` u t i e l i i n e k b u b w e v i a d u t e d a

a i d e o v a j s v e t n i je p l a t i o p r e v i { e n t u r e b o l e s n o g u m a s v e t s k a r a t a e t je ~ a { a p u n a

Je d n a Iz n a d I n e } e Sv e j e

k a p B a l b i t t o b

je m o ` e p r e l i t i k a n a je v i d e s v i i z a k l o n a n a p l a n e t i l i z u , s a m o s e s e t i

D a s v i s m o i s t i ...

i z a b r a n i m

t o r a d i m , m o je m i s l i , m o j d e l a , o ju s a m o b e } a o , n o v a s n a g a n a jb o q i , n a jb o q i { t o m o g u .

(H i m n a s k a u t a E n g l e s k e ) p r e v o d :Je l e n a L e p o j e v i } 39.


EHO br.4  

List odreda izvidjaca Mlava, Petrovac na Mlavi

EHO br.4  

List odreda izvidjaca Mlava, Petrovac na Mlavi

Advertisement