Page 1

CENIK ZA LETO 2011 RA^UNALNI[TVO U~beniki in delovni zvezki s CD-jem IZOTECH zalo`be RAZRED, PREDMET, NASLOV GRADIVA, KRATEK OPIS VSEBINE IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil (ZA 7., 8., 9. RAZRED) UČBENIK Urejanje besedil (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2008 DELOVNI ZVEZEK S CD-jem Urejanje besedil (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2008 IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Multimedija (ZA 7., 8., 9. RAZRED) UČBENIK Multimedija (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2009 DELOVNI ZVEZEK S CD-jem Multimedija (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2009 IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO: Računalniška omrežja (ZA 7., 8., 9. RAZRED) UČBENIK Računalniška omrežja (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2010 DELOVNI ZVEZEK S CD-jem Računalniška omrežja (Gerlič, Slukan, Puncer) IZOTECH ZALOŽBA 2010

DDV

cena z DDV

8,5 %

16,50 EUR

8,5 %

13,50 EUR

8,5 %

16,50 EUR

8,5 %

13,50 EUR

8,5 %

16,50 EUR

8,5 %

13,50 EUR

USTANOVA: Naslov: Po{ta:

Dav~na {tevilka: SI

Ime in priimek naro~nika: Datum:

Podpis: @ig:

Prodajni pogoji: > V ceni je vklju~en DDV. > Za naro~ila manj{a od 200,00 EUR, zara~unavamo stro{ke po{iljanja. > Cenik velja 31.12.2011. > Rok dobave blaga je do 7 dni, v primeru, da je blago iz uvoza ali ga nimamo na zalogi, je lahko dalj{i. > Pridr`ujem si pravico do spremembe cen. > Naro~ilnice po{ljite na naslov IZOTECH zalo`ba d.o.o., Lackova cesta 219, 2341 LIMBU[, ali na FAX: 02 614 00 98, ali po > E-mailu: info@izotech-zalozba.si > Za podrobnej{e informacije pa si oglejte na{o internet stran www.izotech-zalozba.si

Naročam kom

/narocilnica-racunalnistvo  
/narocilnica-racunalnistvo  

http://www.izotech-zalozba.si/images/narocilnica-racunalnistvo.pdf

Advertisement