Page 1


dr. Ivan Gerli~, Zdenko Puncer, Drago Slukan

RA^UNALNI[TVO RA A^UNALNI[ [ [TVO

MULTIMEDIJA U~benik za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli


Ra~unalni{tvo - MULTIMEDIJA U~benik za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli Š 2009, IZOTECH zalo`ba Limbu{ 2009

Avtorji: izr. prof. dr. Ivan Gerli~ Zdenko Puncer Drago Slukan, prof. Ilustracije: Said Be{lagi} Recenzenta: dr. Marjan Kra{na Rolando La{i~ Lektorica: Jelka Slukan, prof. Fotografije: Drago Slukan, prof. Zdenko Puncer Uro{ Zupan~i~ stran 86: vir slik: http://vlado.fmf.uni-lj.si/educa/logo/ferdoe.htm

Oblikovanje: Prelom: Zalo`ila: Fotoliti in tisk:

Uro{ Zupan~i~ Manja Simoni~ IZOTECH zalo`ba d.o.o. MI BO TISK d.o.o.

Vse pravice pridr`ane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli na~in, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako druga~e, brez predhodnega privoljenja zalo`nika.

CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji Univerzitetna knji`nica Maribor 004.9(075.2) GERLI^, Ivan Ra~unalni{tvo - multimedija. U~benik za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli / Ivan Gerli~, Zdenko Puncer, Drago Slukan ; ilustracije Said Be{lagi} ; fotografije Drago Slukan, Zdenko Puncer, Uro{ Zupan~i~. - Limbu{ : Izotech, 2009 ISBN 978-961-6740-07-4 1. Puncer, Zdenko 2. Slukan, Drago COBISS.SI-ID 63194625


Kazalo Osnove informatike in ra~unalni{tva

5

Multimedijska predstavitev informacij Predvajanje in urejanje datotek midi

8 12

Ra~unalni{ka predstavitev

16

Vrste prosojnic

24

Projektna naloga

27

Iskanje podatkov za projektno nalogo Priprava slikovnega gradiva za predstavitev

Izdelava predstavitev

28 32

35

Oblikovanje preproste predstavitve Moja prva animacija Slikanica Fotoknjiga Fotoalbum Obdelava zvoka Zvok v predstavitvah Moj prvi film Filmi v predstavitvah Zdru`evanje predstavitev Multimedijska predstavitev

Elektronska po{ta Programiranje Zanimivosti Pojmovnik

35 45 47 47 53 57 61 65 71 72 72

78 80 87 88

novo poglavje

namig/pomembno

razlaga postopka

vsebina na zgo{~enki

pomo~

razmisli/razlaga


INFORMACIJSKI LIST 8

Photo Filtre

Izberi

pomanj{am

Zmanj{ano za 50 %

Zmanj{ano

Izberi

naredim prosojno

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

33


Izdelava predstavitev Oblikovanje preproste predstavitve Predstavitev lahko oblikujemo samostojno kot zaklju~eno celoto, pri projektnih in seminarskih nalogah pa lahko neko temo razdelimo na posamezna poglavja, ki jih predstavimo kot zaklju~ene celote. Posamezna poglavja lahko zdru`imo v skupno predstavitev. Kot primer si oglejmo temo Oblaki in padavine. Razdelimo jo na poglavji Oblaki in Padavine. Na zgo{~enki je v poglavju Enostavna predstavitev primer predstavitve teme Oblaki. V isti mapi sta tudi datoteka Oblaki_besedilo z besedilno vsebino predstavitve in mapa Oblaki_slike, v kateri so slike, ki jih potrebujemo za oblikovanje predstavite. Odprimo datoteki Oblaki, kjer imamo vzorec predstavitve, in Oblaki_besedilo. Postopek izdelave predstavitve s programom PowerPoint bo potekal v dveh fazah. Najprej bomo vnesli besedila in vstavili slike, nato bomo predstavitev urejali in oblikovali.

Izdelava naslovnega diapozitiva in diapozitiva z besedilom Z ukazom Start>Programi>Microsoft Office>Microsoft Office PowerPoint odpremo program za izdelavo predstavitev. Prvi diapozitiv, ki nam ga program ponudi, je naslovni diapozitiv. V polju za naslov napi{imo naslov Oblaki, v polju za podnaslov pa podatke o avtorju, {oli, ~asu nastanka ...

Oblikovanje naslovnega diapozitiva

Vstavimo nov diapozitiv. Na kartici Osnovno v skupini Diapozitivi kliknimo na Nov diapozitiv in izberimo temo Naslov in vsebina. Iz Wordovega dokumenta Oblaki_besedilo prenesimo preko odlo`i{~a naslov in vsebino. Dodali smo vsebino drugega diapozitiva.

Oblikovanje tabele Ponovno vstavimo nov diapozitiv, med ponujenimi temami pa izberemo Samo naslov. Vsebino naslova napi{emo ali prenesemo iz Wordovega dokumenta, za vsebino pa moramo vstaviti tabelo. Odprimo kartico Vstavljanje, v skupini Tabele kliknimo na gumb za vstavljanje tabele in s pritisnjeno levo mi{kino tipko ozna~imo `eleno {tevilo stolpcev in vrstic. Za na{o tabelo potrebujemo dva stolpca in {est vrstic.

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

35


Vstavljanje tabele

Za napis na vrhu tabele moramo celici zdru`iti v eno. Prvo vrstico tabele ozna~imo, z desno mi{kino tipko prikli~emo priro~ni meni in izberimo ukaz Spoji celice. S pomo~jo odlo`i{~a prenesimo iz Wordovega dokumenta vsebine celic. Tabelo po potrebi pove~amo in premaknemo na ustrezno mesto na diapozitivu.

Ozna~ene celice spojimo z ukazom Spoji celice.

Izgled oblikovane tabele

S klikom na zunanji obrobi tabele ozna~imo celotno tabelo. Tako bodo vse spremembe, ki jih bomo naredili, veljale za vse celice. Velikost pisave pove~ajmo na 24 pik.

Vstavljanje slik na diapozitive Vstavimo nov diapozitiv in med temami izberimo Naslov in vsebina. Napi{imo naslov diapozitiva in prenesimo vsebino iz Wordovega dokumenta. Polje vsebine pomanj{ajmo tako, da ga primemo za spodnje prijemali{~e in ga premaknemo navzgor. Naredili smo prostor, kamor bomo vstavili slike. Slike vstavimo tako, da na kartici Vstavljanje v skupini Ilustracije kliknemo na Slika. V polju I{~i v poi{~emo mapo s slikami in ozna~imo sliko, ki jo `elimo vstaviti. Slike se nahajajo na zgo{~enki v mapi Enostavna_predstavitev\ Enostavna_predstavitev Enostavna_predstavitev\Oblaki_slike. Oblaki_slike. Najprej vstavimo sliko Cirusi. Slika je prevelika, zato jo pomanj{amo tako, da jo ozna~imo, primemo za eno od kotnih prijemali{~ in potegnemo diagonalno navznoter. Namig! ^e `elimo imeti vse slike enake velikosti in poravnane, odprimo z desno mi{kino tipko priro~ni meni, kjer izberimo ukaz Mre`a in vodila. V pogovornem oknu Mre`a in

36

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a


vodila obkljukamo Prika`i vodila za risanje na zaslonu in Pripni predmete na mre`o. Vodoravno vodilo primimo z mi{ko in prestavimo tja, kjer `elimo imeti spodnji rob slik. Spodnji rob slike po obdelavi premaknimo k vodilu in poravnajmo z vodilom.

Vklju~itev vodil za risanje na zaslon

Na podoben na~in vstavimo slike na ostalih diapozitivih, le da jih poravnamo ob navpi~no vodilo z leve ali z desne strani diapozitiva.

Vstavljanje polja z besedilom Podnapise pod slikami bomo dodali s pomo~jo polj z besedili. Ukaz Polje z besedilom je na kartici Vstavljanje v skupini Besedilo.

Vstavljanje polja z besedilom

Polje z besedilom, vstavljeno kot podnapis pod sliko

Velikost in polo`aj polja z besedilom dolo~imo tako, da z levo mi{kino tipko kliknemo na mestu, kjer `elimo imeti za~etek polja, nato s pritisnjeno levo tipko ozna~imo dol`ino polja. [irino polja program prilagodi velikosti pisave, ki je nastavljena. Za podnapise pod slikami je zaradi poravnave besedila priporo~ljivo, da je polje podnapisa enako {iroko kot slika. V polje napi{emo besedilo podnapisa ali pa ga preko odlo`i{~a kopiramo iz Wordovega dokumenta. Na podoben na~in dodamo podnapise k ostalim slikam.

Oblikovanje ozadja Izberimo prvi diapozitiv in kliknimo na ozadju desno mi{kino tipko. V priro~nem meniju izberimo Ozadje oblike. Odpre se nam pogovorno okno Oblikovanje ozadja, kjer nastavimo npr. polnilo s prehajanjem, svetlo modro barvo ... ^e `elimo imeti na vseh diapozitivih enako ozadje, izberemo Uporabi za vse.

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

37


Priro~ni meni z ukazom za oblikovanje ozadja

38

R A ^ U N A L N I [ T V O

Mo`nosti pogovornega okna Oblikovanje ozadja

-

M u l t i m e d i j a


INFORMACIJSKILIST LIST98 INFORMACIJSKI

Izdelava predstavitve Izdelava predstavitve

Oblikovanje tabel Naslovni diapozitiv

Oblikovanje podnapisov

Vstavljanje polja z besedilom Animacije

Oblikovanje ozadja

Prehodi med diapozitivi

Oblikovana predstavitev

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

39


Oblikovanje pisav Za oblikovanje pisav uporabimo orodja v skupini Pisava na kartici Osnovno. ^e `elimo oblikovati pisave v celotnem okvirju z besedilom, kliknimo na okvirju, da dobi polno obrobo. Pri oblikovanju pisav ne smemo pozabiti na oblikovanje podnapisov pod slikami. ^e nam orodja v skupini Pisava ne omogo~ajo dovolj mo`nosti oblikovanja, odpremo s klikom na gumbu v desnem spodnjem kotu skupine Pisava pogovorno okno Pisava.

S klikom na gumb Pisava odpremo pogovorno okno Pisava.

Mo`nosti pogovornega okna Pisava

Namig! V celotni predstavitvi smo uporabljali dve vrsti (temi) diapozitivov diapozitivov. Prvi diapozitiv je naslovni, vsi ostali imajo naslov in vsebino. ^e `elimo oblikovati pisave tako, da bodo enotno oblikovane na vseh diapozitivih, uporabimo Matrico diapozitiva. Na kartici Ogled izberimo skupino Pogledi predstavitve, nato pa Matrica diapozitiva. Pomo~ Za ve~ informacij o uporabi matrice diapozitiva odprimo Pomo~ za Microsoft Office PowerPoint (ali funkcijska tipka F1) in izberimo poglavje Uporaba predlog in matric.

Animacija objektov na diapozitivih Objekte na diapozitivih lahko animiramo, da se pojavljajo na razli~ne na~ine. S tem naredimo na{o predstavitev zanimivej{o in nazornej{o. Z dobro animacijo lahko usmerjamo pozornost gledalcev na posamezne dele predstavitve. Postavimo se na drugi diapozitiv in ozna~imo okvir z besedilom (besedilo naj bo uokvirjeno s polno ~rto). Kliknimo na kartici Animacije in izberimo v skupini Animacije gumb Animacije po meri. Z desne strani se nam odpre podokno opravil Animacija po meri. Kliknimo na gumb Dodaj u~inek. Ker `elimo dolo~iti, na kak{en na~in naj se objekt pojavi, izberimo Vhod in nato Letenje navznoter. Pomo~ Ve~ o animacijskih u~inkih in drugih skupinah animacij najdemo v Pomo~ za Microsoft V Office PowerPoint (ali funkcijska tipka F1) v poglavju Animacijski u~inki.

40

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a


Izbira animacijskih u~inkov

Dodatne nastavitve animacij

Ve~ini animacij lahko dodatno nastavimo za~etek, smer in hitrost pojavljanja. V podoknu opravil ima vsak u~inek gumb s pu{~ico za odpiranje mo`nosti izbire. ^e izberemo ukaz Mo`nosti u~inka, lahko u~inku dolo~imo {e dodatne nastavitve, kot so spremljajo~i zvo~ni u~inek in kaj naj se z objektom (pisavo) po animaciji zgodi. ^e v polju Po animaciji nastavimo barvo, ki se le malo razlikuje od ozadja, usmerjamo pozornost gledalcev le na besedilo, ki se trenutno prikazuje, saj je besedilo, ki smo ga `e pogledali, obarvano z druga~no, manj vpadljivo barvo. Na podoben na~in animiramo naslove, besedila, slike, podnapise ... na ostalih diapozitivih.

Dolo~itev dejanja po izvr{eni animaciji

Namig! ^e `elimo, da se nam pojavita slika in podnapis hkrati, ozna~imo najprej sliko, dr`imo pritisnjeno tipko CTRL CTRL, ozna~imo {e podnapis, nato pa z desno mi{kino tipko prikli~emo priro~ni meni in izberemo ukaz Skupina>Zdru`i. Program obravnava objekte, ki smo jih zdru`ili, kot en objekt in jih animira hkrati.

Prehodi med diapozitivi Dolo~imo {e, na kak{en na~in se bodo pojavljali posamezni diapozitivi med samo predstavitvijo. Na kartici Animacije imamo v skupini Prehod na ta diapozitiv mo`nosti prehodov.

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

41


Dolo~itev prehoda med diapozitivi

Datoteko shranimo na C:\Multimedija. Datoteki dajmo ime Predstavitev_Ime_in_Priimek.

@elim izvedeti ve~ Na zgo{~enki najdemo v mapi Enostavna_predstavitev primer predstavitve Padavine. V datoteki Padavine_besedilo je besedilo za posamezne diapozitive, v mapi Padavine_slike pa so vse slike, potrebne za izdelavo predstavitve. Sami izdelajmo podobno predstavitev, predstavitev kot je na vzorcu.

Strip Oglejmo si, kako v programu za predstavitve naredimo preprost strip. Odprimo datoteko Objem, ki je na zgo{~enki v mapi Strip, in si jo oglejmo. Za strip so zna~ilna besedila v obla~kih. V mapi sta {e poleg predstavitvene datoteke datoteka Objem_besedilo z besedili in mapa Objem_slike s slikami za izdelavo. Izdelava stripa bo potekala po naslednjih zaporednih korakih: vstavljanje slik vstavljanje besedil nastavitev prehodov med diapozitivi

Vstavljanje slik V PowerPointu odprimo novo, prazno predstavitev. Naslovni diapozitiv oblikujmo tako, kot je na vzorcu. Vstavimo sliki Slika_1_1 in Slika_1_2 in ju postavimo na ustrezni mesti na diapozitivu. Nato vstavimo nov diapozitiv diapozitiv, med ponujenimi temami izberimo Prazen diapozitiv in vstavimo sliki Slika_2_1 in Slika_2_2. Sliki ustrezno pove~amo ali pomanj{amo. Strip je zasnovan tako, kot da zgodbo pripoveduje deklica, ki je ni na slikah. Zato vstavimo {e sliko Deklica_desna (sliko Deklica_desna postavimo na desno stran, Deklica_leva pa na levo stran diapozitiva).

42

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

U r e j a n j e

b e s e d i l


Vstavljanje praznega diapozitiva

Vstavljene slike na drugem diapozitivu

Vstavimo nov prazen diapozitiv in postopek ponavljamo, dokler ne vstavimo vseh slik. Oblikujmo {e ozadje diapozitivov. Na ozadju diapozitiva, kjer ni okvirjev, kliknimo desno mi{kino tipko in izberimo ukaz Ozadje oblike. V pogovornem oknu Oblikovanje ozadja potrdimo potrditveno polje Polnilo s sliko ali teksturo, s pomo~jo gumba Datoteka pa poi{~imo datoteko za ozadje, ki se nahaja na zgo{~enki v mapi Strip\Objem_slike. Sliko za ozadje uporabimo na vseh diapozitivih.

Ukaz za oblikovanje ozadja

Izbira mo`nosti za oblikovanje ozadja

Vstavljanje besedil Odprimo datoteko Objem_besedilo, ki je na zgo{~enki v mapi Strip. Na drugem diapozitivu moramo vstaviti obla~ka z besedili. Najprej v datoteki Objem_besedilo ozna~imo besedilo za prvi obla~ek in ga kopirajmo v odlo`i{~e (CTRL+C). Postavimo se na drugi diapozitiv. Na kartici Vstavljanje izberimo Oblike in med ponujenimi oblikami Zaokro`en pravokotni obla~ek. Na diapozitivu z levo mi{kino tipko kliknimo in potegnimo ter tako nari{imo obla~ek. Ko je ozna~en, prilepimo z ukazom CTRL + V besedilo iz odlo`i{~a. Obla~ek {e oblikujmo: polnilo obla~ka - belo, barva orisa - ~rna, debelina orisa - tanka ...

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

43


Oblikovanje polnila in obrisa obla~ka

Oblikovan obla~ek

^e `elimo spremeniti smer prihajanja obla~ka z besedilom, z mi{ko primimo ro~ico za spreminjanje smeri in jo pomaknimo na ustrezno mesto (na zgornji sliki v krogu). Postopek ponavljamo, dokler nimamo vstavljenih vseh obla~kov z besedili.

Animiranje prehodov med diapozitivi Na zgo{~enki v mapi Strip so v vzor~ni datoteki Objem vsi objekti brez animacije in se vsi pojavijo ob pojavitvi diapozitiva. Zato bomo nastavili le prehode med diapozitivi. Na kartici Animacije izberimo prehod, ki ga `elimo vstaviti. Ker bomo izbrani prehod uporabili na vseh diapozitivih, kliknimo na ukazu Uporabi za vse.

Izbira prehodov med diapozitivi

Uporaba prehoda na vseh diapozitivih

Pri vseh diapozitivih nastavimo Premakni diapozitiv na Ob kliku mi{ke.

Nastavitev na~ina premikanja diapozitivov

Z ukazom SHIFT + F5 po`enimo diaprojekcijo s trenutnega diapozitiva in preverimo, ~e smo vstavili prave slike in besedila ter ~e so prehodi med diapozitivi ustrezni. Nastavimo prehode in ~as {e za preostale diapozitive. 44

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a


Datoteko shranimo (C:\Multimedija pod imenom Strip_Ime_in_Priimek).

@elim izvedeti ve~ Na zgo{~enki najdemo Strip datoteko Snezak,, kjer je oblikovan {e en primer stripa. V isti mapi sta datoteka Snezak_besedilo z besedili in mapa Snezak_slike s slikami. Sami oblikujmo podoben strip, kot je na oblikovanem primeru.

Moja prva animacija Animacija (animare pomeni obuditi v `ivljenje) je navidezno gibanje, ki ga dose`emo s hitrim prikazovanjem zaporednih sli~ic. Vsaka sli~ica je nekoliko druga~na od predhodne. Da dobimo ob~utek gibanja, se mora v sekundi zvrstiti od 16 do 24 sli~ic. Glavni tipi animacije so risba na celuloidnih prosojnicah, animacija lutk in predmetov ter ra~unalni{ka animacija. Z animacijami lahko popestrimo tudi ra~unalni{ke predstavitve. Animiramo lahko posamezne objekte na diapozitivih, lahko pa izdelamo celotno predstavitev v obliki animacije. Za izdelavo animacij obstaja veliko programskih orodij. Nekaj brezpla~nih programov najdemo tudi na internetu. Animacije lahko naredimo tudi s programi za predstavitve (PowerPoint).

@elim izvedeti ve~ Na zgo{~enki najdemo v poglavju Animacija nekaj primerov animacij, narejenih s programom PowerPoint: Test, Test_2, Sestevanje, Dril, Matematika, Odstevanje_casa Odstevanje_casa, Pravokotna_projekcija, Semafor in Vhod_izhod. V mapi sta datoteka Animacija,, kjer je opisan postopek izdelave animacije Test in mapa Domine_slike s slikami, ki jih potrebujemo za izdelavo.

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

45


dr. Ivan Gerli~, Zdenko Puncer, Drago Slukan

RA^UNALNI[TVO RA A^UNALNI[ [ [TVO

MULTIMEDIJA Delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli


Ra~unalni{tvo - MULTIMEDIJA Delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli Š2009, IZOTECH zalo`ba Limbu{ 2009

Avtorji:

dr. Ivan Gerli~ Zdenko Puncer Drago Slukan, prof. Ilustracije: Said Be{lagi} Recenzenta: dr. Marjan Kra{na Rolando La{i~ Lektorica: Jelka Slukan, prof. Fotografije: Drago Slukan, prof. Zdenko Puncer Oblikovanje in prelom: Uro{ Zupan~i~ Zalo`ila: IZOTECH zalo`ba d.o.o. CTP in tisk: MI BO TISK d.o.o.

Vse pravice pridr`ane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli na~in, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako druga~e, brez predhodnega privoljenja zalo`nika.

CIP - Katalo`ni zapis o publikaciji Univerzitetna knji`nica Maribor 004.9(076.1) GERLI^, Ivan Ra~unalni{tvo - multimedija. Delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni {oli / Ivan Gerli~, Zdenko Puncer, Drago Slukan. Limbu{ : Izotech, 2009 ISBN 978-961-6740-08-1 1. Puncer, Zdenko 2. Slukan, Drago COBISS.SI-ID 63194113


Kazalo Delovni list 1: Predstavitev informacij in multimedija

5

Delovni list 2: Grafi~na predstavitev informacij

7

Delovni list 3: Zvo~na predstavitev informacij

9

Delovni list 4: Videopredstavitev informacij

11

Delovni list 5: Projektna naloga

13

Delovni list 6: Predstavitev projektne naloge

15

Delovni list 7: Predstavitev prosojnic projektne naloge

17

Delovni list 8: Oblikovanje preproste predstavitve

19

Delovni list 9: Strip

21

Delovni list 10: Fotoknjiga

23

Delovni list 11: Predloge

25

Delovni list 12: Obdelava zvoka

27

Delovni list 13: Vstavljanje zvoka

29

Delovni list 14: Moj prvi film

31

Delovni list 15: Multimedijska predstavitev

33

Delovni list 16: Logo

35

Delovni list 17: Ergonomija

37


DELOVNI LIST 2: Grafi~na predstavitev informacij 1. Glede na strukturo ra~unalni{kih slik lo~imo to~kovne (bitne) in predmetne (vektorske) slike. Opi{i zna~ilnosti obeh. Zna~ilnosti to~kovnih slik

Zna~ilnosti predmetnih slik

2. Za`eni program Slikar in re{i naloge. a) Omogo~a izdelavo (ozna~i pravilno): to~kovnih slik predmetnih slik b) Koliko barv ima v osnovni barvni paleti?

c) Napi{i kon~nice grafi~nih formatov, v katerih lahko v Slikarju shranimo sliko.

~) V Slikarju nari{i zvon~ek. Zvon~ek shrani v vseh spodaj napisanih formatih v mapo C:\Multimedija\Vaja V Vaja pod imenom Zvoncek. Odpri Raziskovalec, med pogledi izberi Podrobnosti in si oglej shranjene datoteke. Na ~rte zraven formatov napi{i velikost posameznih datotek. 256-barvna bitna slika Zvoncek.bmp

KB

Zvoncek.jpg

KB

Zvoncek.gif

KB

Zvoncek.tif

KB

Zvoncek.png

KB

d) Koliko osnovnih orodij nudi Slikar?

e) Ali je program Slikar po tvojem mnenju primeren za pripravo in obdelavo slik? DA

NE

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

7


8

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a


DELOVNI LIST 4: Videopredstavitev informacij 1. Kaj potrebuje{, da lahko z ra~unalnikom sprejema{, obdeluje{ in predvaja{ videoinformacije oziroma podatke?

2. Na internetu poi{~i kratko zgodovino razvoja filma in odgovori na spodnja vpra{anja. Nekatere podatke najde{ tudi na http://sl.wikipedia.org. Katerega leta se za~ne obdobje gibljivih slik? Kdaj je nastal prvi zvo~ni film? Katerega leta so razvili VHS videosistem? Od katerega leta so na tr`i{~u videokamere na pomnilni{ke kartice (SD)?

3. Najmanj koliko sli~ic se mora zvrstiti v sekundi, da bomo pri filmu zaznavali gibanje in ne posameznih sli~ic (pojav imenujemo persistenca ali vztrajnost vida). Podatek poi{~i na internetnem naslovu http://sl.wikipedia.org. a) 8

b) 16

c) 32

4. Kaj prikazuje slika?

U15

a) o~ala za opazovanje son~nega mrka b) za{~itna o~ala in varnostne slu{alke (antifoni) delavca v jeklarni c) o~ala za ogledovanje navideznih svetov d) pove~evalna o~ala v stomatologiji (zobozdravstvu)

5. Odpri program Windows Media Player. Z mi{ko se postavi na posamezne gumbe programa in pomen gumbov zapi{i v spodnje okvir~ke.

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

11


20

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a


DELOVNI LIST 9: Strip 1. Kako imenujemo postopek, prikazan na sliki? Odgovor na vpra{anje najde{ v u~beniku.

U35

Odgovor napi{i na ~rto.

2. Pri oblikovanju stripov praviloma uporabljamo obla~ke z besedilom. Primer obla~ka je na sliki.

V PowerPointu {e sam oblikuj podoben obla~ek. Datoteko shrani pod imenom Oblacek_Ime_in_Priimek.

3. Na spodnji sliki je kratek strip. V PowerPointu {e sam oblikuj podoben strip. Slike najde{ na zgo{~enki v mapi Razno\Garfield_slike. Datoteko shrani pod imenom Garfield_Ime_in_Priimek.

4. S katerim ukazom po`enemo diaprojekcijo s trenutnega diapozitiva? Pomagaj si z u~benikom. a) F5 b) CTRL + F5 c) SHIFT + F5

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

U44

21


22

R A ^ U N A L N I [ T V O

-

M u l t i m e d i j a

Računalništvo: Multimedija  

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Drago Slukan, Janez Virtič Sodobni učni načrti zahtevajo nove pristope k usvajanju znanja, uporabo novih učnih obl...

Računalništvo: Multimedija  

Avtorji: dr. Ivan Gerlič, Drago Slukan, Janez Virtič Sodobni učni načrti zahtevajo nove pristope k usvajanju znanja, uporabo novih učnih obl...

Advertisement