Page 1


MOJ SVET 2 Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole ©2009, IZOTECH založba Limbuš 2009

Avtorji: red. prof. dr. Samo Fošnarič mag. Martina Rajšp Jasna Žic, prof. Ilustracije: Said Bešlagič Recenzenti: Red. prof. dr. Marko Marhl Tina Brglez, prof. Jasna Caf, prof. Sara Glavič, prof. Lektorica: Jelka Slukan, prof. Fotografije: red. prof. dr. Samo Fošnarič Uroš Zupančič mag. Martina Rajšp Jasna Žic, prof. strani 26, 27: vir - fototeka Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana (Ljudska šola Paški Kozjak, okoli 1930 / prirodopisni pouk na prostem, ljudska šola Mladika, Ljubljana, leto 1910-11 / šolski razred ljudske šole Globoko, 1914).

Oblikovanje in prelom: Prelom: Založila: Fotoliti in tisk:

Uroš Zupančič Uroš Zupančič IZOTECH založba d.o.o. MI BO TISK d.o.o.

Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega privoljenja založnika.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 372.85(075.2) FOŠNARIČ, Samo Moj svet 2. Učbenik za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole / [avtorji] Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustracije Said Bešlagič ; fotografije Samo Fošnarič ... et al.]. - Limbuš : Izotech, 2009 ISBN 978-961-6740-05-0 1. Rajšp, Martina 2. Žic, Jasna COBISS.SI-ID 63193601


KAZALO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

HODIM V DRUGI RAZRED MOJA U^ILNICA V MOJI [OLI VARNA POT V [OLO JESEN JE TU JESEN NA VRTU IN NA POLJU JESEN V VINOGRADU MOJ DOMA^I KRAJ MOJ DOMA^I KRAJ NA ZEMLJEVIDU V MOJEM DOMA^EM KRAJU @IVLJENJSKA OBDOBJA KO JE BIL DEDEK [E MAJHEN ZIMA PRIHAJA SNE@ENI MO@ PRAZNI^NI DECEMBER MED LJUDMI LETO ZAMENJALI SMO KOLEDAR RAZISKUJEM PRIPOMO^KI ZA GIBANJE ZIMA - VESELJE IN TE@AVE PRAZNIKI, [EGE, NAVADE ZDRAVO @IVIM MOJE TELO KO SEM LA^EN, JEM POMLAD PRIHAJA GUGALNICA IN TEHTNICA SPREMINJAMO OKOLJE OD DREVESA DO PAPIRJA @IVLJENJSKI PROSTOR POMLAD V MLAKI IN OB NJEJ POMLAD NA VRTU IN POLJU, V VINOGRADU IN SADOVNJAKU POTUJEMO NA POTEP PO SLOVENIJI NA POTEP PO SVETU LJUDJE PO SVETU SMO RAZLI^NI POLETJE PRIHAJA

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76


4


POZDRAVLJENI, DRUGO[OLCI! VA[E PRVE DOLGE [OLSKE PO^ITNICE SO MINILE IN ^AS JE, DA SKUPAJ ZAKORAKAMO NOVIM DOGODIV[^INAM NAPROTI. V DRUGEM RAZREDU BOMO NATAN^NEJE SPOZNALI SVOJE TELO, RAZLI^NA @IVLJENJSKA OKOLJA, SVOJO DOMOVINO, RAZLI^NE POKRAJINE SVETA IN SKUPAJ RAZMI[LJALI O PRIJATELJSTVU, PRAZNIKIH IN PRIMERNEM OBNA[ANJU. TUDI V TEM [OLSKEM LETU BOMO IZDELALI KAR NEKAJ IZDELKOV, KI JIH BOMO LAHKO UPORABILI ALI PODARILI. NA POTI NAS BODO SPREMLJALI U^BENIK MOJ SVET 2, DELOVNA [KATLA IN PA VA[ U^ITELJ/U^ITELJICA TER RAZISKOVALNA RADOVEDNOST, DOBRA VOLJA IN POTRPE@LJIVOST. PA ZA^NIMO! SVETKO

5


VARNA POT V [OLO PROMETNI ZNAKI SO OBVESTILNE TABLE ZA UDELE@ENCE V PROMETU.

POLICIST

10


POLICIJSKI AVTO

POLICIST NA KONJU

POLICIST NA MOTORJU 11


V MOJEM DOMA^EM KRAJU TAKO JE PRI NAS. JE TUDI PRI VAS PODOBNO? PREGLEDNICA: BARVE STAVB V MOJI ULICI BELA

16

RUMENA

15

ROZA

10

RDE^A

6

MODRA

3

SIVA

DIAGRAM: BARVE STAVB V MOJI ULICI BELA RUMENA ROZA RDE^A MODRA SIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

22

12


TAKO PA JE Z DREVESI V NA[EM [OLSKEM VRTU.

PREGLEDNICA: DREVESA V [OLSKEM VRTU BUKEV

15

JAVOR

5

BREZA

10

SMREKA

2

KOSTANJ

8

BOR

5

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

DIAGRAM: DREVESA V [OLSKEM VRTU

BUKEV

JAVOR

BREZA

SMREKA

KOSTNJ

BOR

TUDI TI ZBERI PODATKE V SVOJEM KRAJU, ZAPI[I JIH V PREGLEDNICE IN NARI[I [E DIAGRAME. 23


SNE@ENI MO@

[E TI NAPRAVI SNE@ENI KEPI. POLO@I JU VSAKO V SVOJO PLASTI^NO POSODO. ENO POSODO S KEPO POSTAVI V SOBO NA MIZO, DRUGO POSODO S KEPO PA OB RADIATOR. OPAZUJ. KAJ SE JE ZGODILO? 30


LED

SEGREVAMO OHLAJAMO

VODA

SEGREVAMO OHLAJAMO

PARA

LEDENE KOCKE

VODA

PARA

SNE@ENA SKULPTURA

LU@A

OBLAKI

ZAMRZOVALNA SKRINJA

HIDROELEKTRARNA

PARNA LOKOMOTIVA 31


MOJE TELO KOSTI NAM DAJEJO OPORO IN NAM OMOGO^AJO GIBANJE. ^LOVE[KO OKOSTJE = ^LOVE[KI SKELET LOBANJA

RENTGENSKE SLIKE LOBANJA

PRSNI KO[

HRBTENICA DLANI

KOSTI ROKE STOPALO

KOSTI NOGE

50


NOTRANJI ORGANI OMOGO^AJO DELOVANJE TELESA. ^E NE DELUJEJO PRAVILNO, SMO BOLNI.

MO@GANI

Z NJIMI RAZMI[LJAMO IN SE U^IMO.

PLJU^A

Z NJIMI DIHAMO. KO VDIHNEMO, SE RAZ[IRIJO, KO IZDIHNEMO, SE SKR^IJO.

SRCE

LEDVICE

IMAMO DVE. NJUNA NALOGA JE ^I[^ENJE KRVI IN IZLO^ANJE URINA.

POGANJA KRI PO TELESU.

@ELODEC

PREBAVI HRANO.

51


MOJ SVET 2 Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole ©2009, IZOTECH založba Limbuš 2009

Avtorji: red. prof. dr. Samo Fošnarič mag. Martina Rajšp Jasna Žic, prof. Ilustracije: Said Bešlagič Recenzenti: Red. prof. dr. Marko Marhl Tina Brglez, prof. Jasna Caf, prof. Sara Glavič, prof. Lektorica: Jelka Slukan, prof. Fotografije: red. prof. dr. Samo Fošnarič Uroš Zupančič mag. Martina Rajšp Jasna Žic, prof. vir - fototeka Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana Oblikovanje in prelom: Uroš Zupančič Prelom: Uroš Zupančič Založila: IZOTECH založba d.o.o. Fotoliti in tisk: MI BO TISK d.o.o. Vse pravice pridržane. Noben del te izdaje ne sme biti reproduciran, shranjen ali prepisan v katerikoli obliki oz. na katerikoli način, bodisi elektronsko, mehansko, s fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače, brez predhodnega privoljenja založnika.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 372.85(076) FOŠNARIČ, Samo Moj svet 2. Delovni zvezek z delovnim gradivom za spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole / [avtorji] Samo Fošnarič, Martina Rajšp, Jasna Žic ; [ilustracije Said Bešlagič ; fotografije Samo Fošnarič ... et al.]. - Limbuš : Izotech, 2009 ISBN 978-961-6740-06-7 1. Rajšp, Martina 2. Žic, Jasna COBISS.SI-ID 63193857


KAZALO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

HODIM V DRUGI RAZRED MOJA U^ILNICA V MOJI [OLI VARNA POT V [OLO JESEN JE TU JESEN NA VRTU IN NA POLJU JESEN V VINOGRADU MOJ DOMA^I KRAJ NA ZEMLJEVIDU V MOJEM DOMA^EM KRAJU @IVLJENJSKA OBDOBJA KO JE BIL DEDEK [E MAJHEN ZIMA PRIHAJA SNE@ENI MO@ PRAZNI^NI DECEMBER MED LJUDMI LETO ZAMENJALI SMO KOLEDAR RAZISKUJEM PRIPOMO^KI ZA GIBANJE ZIMA - VESELJE IN TE@AVE PRAZNIKI, [EGE, NAVADE ZDRAVO @IVIM MOJE TELO POMLAD PRIHAJA GUGALNICA IN TEHTNICA SPREMINJAMO OKOLJE SKRBIMO ZA ^ISTO OKOLJE @IVLJENJSKI PROSTOR POMLAD V MLAKI IN OB NJEJ POMLAD NA VRTU IN POLJU, V VINOGRADU IN SADOVNJAKU POTUJEMO NA POTEP PO SLOVENIJI NA POTEP PO SVETU LJUDJE PO SVETU SMO RAZLI^NI POLETJE PRIHAJA

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73


HODIM V DRUGI RAZRED


S KRI@CEM (X) OZNA^I, KAJ IMAJO OTROCI.

X 5


VARNA POT V [OLO POVE@I.

ZNAKI ZA NEVARNOST

ZNAKI ZA OBVESTILA

ZNAKI ZA OBVEZNOST

ZNAKI ZA PREPOVEDI IN OMEJITVE

9


RAZISKUJEM PLAVA, POTONE, SE RAZTOPI. NARI[I.

MOKA

KIS

BU^NO OLJE

RI@

FI@OL

SOL

OLIVNO OLJE 37


MOJE TELO

DEBELO ^REVO

Moj svet 2  

Avtorji: dr. Samo Fošnarič, mag. Martina Rajšp, Jasna Žic Skupaj bomo raziskali bližnjo in dalnjo okolico, se učili pravilnega obnašanja v r...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you