Page 1

สารบัญ ลำำดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ สงฆ์จ้ กี งวิปลาส พระพุทธจี้กง พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน องค์ประธานคุมสอบสามภูมิ สงฆ์จ้ กี งวิปลาส พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน สงฆ์จ้ กี งวิปลาส

สถำนธรรม ไท่หัง ไท่หลี ไท่เฉวียน ฉงกวง ฉงกวง ไท่อวี่ ไท่หลิน ไท่เหอ

ระยอง สุรินทร์ กาญจนบุรี นครราชสีมา นครราชสีมา ราชบุรี มุกดาหาร อุ บ ลราชธา จี้กงสงฆ์อนุเคราะห์ชาวโลก นี ไท่เหอ อุ บ ลราชธา พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน นี ไท่ฮว๋า สงฆ์จ้ กี งวิปลาส เพชรบุรี พระสงฆ์จ้ กี งวิปลาส ไท่เทียน ลำาปาง พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน ตระกูลชิ้น ราชบุรี ไท่องิ๋ พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน นครสวรรค์ ไท่ซิว พระสงฆ์จ้ กี งวิปลาส กรุงเทพฯ ไท่อวี้ สงฆ์จ้ กี งวิปลาส บุรีรัมย์ ไท่หลิน พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน มกุดาหาร หนึ่งในจอมเทพวินัยธรกวนเซิ่งตี้จวิน ไท่จง กรุงเทพฯ ไท่จง พระอรหันต์จ้ กี ง กรุงเทพฯ ไท่หลิน อรหันต์จ้ กี งวิปลาส มกุดาหาร ไท่ฟง อุ บ ลราชธา ขีณาสพจี้กงอนุเคราะห์ชาวโลก นี

วัน เดือน ปี

หน้ำ

2 ตค 2553 2 ตค 2553 3 ตค 2553 3 ตค 2553 3 ตค 2553 10 ตค 2553 10 ตค 2553 12 ตค 2553

1 3 6 9 11 14 16

12 ตค 2553 16 ตค 2553 16 ตค 2553 17 ตค 2553 17 ตค 2553 23 ตค 2553 23 ตค 2553 23 ตค 2553 24 ตค 2553 24 ตค 2553 31 ตค 2553 31 ตค 2553

20 23 27 30 33 37 40 44 48 52 54 58 61

ั ส ิ ธิ์ พระโอวาทสงิ่ ศกดิ ์ ท 仙 佛 慈 訓

ประทานไว้เนื่องในโอกาสประชุมธรรม เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 二零一零 年 十 月


62 ถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ 4 บ้ านสันป่ าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 053-801-639 8 พฤศจิ กำยน 2553

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ 仙 佛 慈 訓

ประทานไว้ เนื่องในวันประชุมธรรม เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 二零一零 年 十月

รวบรวมจาก ศูนย์กลำงอำณำจักรธรรมฟำอีฉงเต๋อประเทศไทย www.chongter.com

รวบรวมจัดพิมพ์โดย

สถำนธรรมไท่หลิน เขตเชียงใหม่


สุดท้ ายก็ไม่ได้ มา เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ อย่าท้ อใจ เมื่อมีบุญสัมพันธ์กจ็ ะได้ พบธรรม ไร้ บุญ สัมพันธ์ไปนำาพาก็ไม่มา ธรรมะคือธรรมชาติ บุญสัมพันธ์ ก็คือ ธรรมชาติเช่นกัน ขอให้ เจ้ า หมั่นย้ อนมองถามตนเอง

หนี้แห่งเงินตราชดใช้ ด้วยเงินตรา หากชีวิตรู้ซ่งึ หลักสัจธรรมจริง หากชีวิตอยู่ทา่ มกลางความขมขื่น ชีวิตหนึ่งอย่าให้ เกิดมาสูญเสียค่า เมือ่ พบธรรมพึงตรึกตรองแล้วเปลีย่ นแปร การเป็ นหนี้ชีวิตช่างยิ่งใหญ่ มีกรรมใดชดใช้ ไปด้ วยกุศล หวังศิษย์รักเข้ าใจธรรมแล้ วดำาเนิน พึงสงบมีสติใช้ ปัญญา เดินเข้ าสู่วิถีธรรมบำาเพ็ญจิต การพบธรรมบำาเพ็ญธรรมมิใช่ง่าย อย่าผลัดวันประกันพรุ่งบอกไม่ว่าง ที่ล่วงลับมิอาจกลับคืนกายา ทำาความดีด้วยกายใจบริสทุ ธิ์ เส้ นทางธรรมอริยะเดินคือช่วยคน ขอให้ เจ้ าเปิ ดจิตใจให้ กว้ างกว้ าง จากวันนี้พึงปฏิบัติไร้ ข้อแม้

หนี้แห่งเวรกรรมหนาชดใช้ ด้วยสิ่งใด ประพฤติตนบนความจริงย่อมรู้ต่นื คือลุ่มหลงหลอกลวงผ่านคืนวัน ความเป็ นคนอันประเสริฐยิ่งแท้ เป็ นหยกแท้ท่ผี ่านการเจียระไน ดังนั้นพึงเข้ าใจแจ้ งหมั่นสร้ างกุศล มิพร่ำาบ่นให้ ก่อบาปมิจบสิ้น แม้ เผชิญในท่ามกลางลมปากหนา ศึกษาธรรมให้ ศึกษาอย่างเข้ าใจ รู้ตรึกคิดมีหลักมีจุดหมาย คือเรื่องใหญ่แห่งชีวิตเวไนยทุกคน อย่าถอยห่างจงนึกถึงบรรพชนหนา แต่เจ้ าหนามีกายาหมั่นสร้ างบุญ ทำาต่อเนื่องอย่าได้ หยุดคิดหวังผล เจ้ าเดินตามช่วยคนช่วยตนเอง มองเห็นทางมองเห็นจิตเดิมแท้ ด้ วยศึกษากระจ่างแท้แล้ วดำาเนิน เข้ าใจไหม

ศิษย์รกั เอ๋ย... ในวันนี้ อาจารย์มาผูกบุญสัมพันธ์ด้วยความรักจริง ห่วงใยอาทรหลายคนที่อุทศิ เสียสละมาโดยตลอด ทำางานฟ้ านำาพาชนอย่างมิย่อท้อ งานทุกงาน คือบุญกุศลจากจิตใจที่ ศรัทธาจริง แสดงออก ขอให้ อย่าท้ อใจ นาทีน้ ีเกิดเรื่องวุ่นวายกับจิตใจเจ้ าทั้งหลาย ดั่ง คลื่นที่สาดโถม ยืนให้ ม่นั ปณิธานใจให้ แกร่งทน หลายวันก่อนอาจารย์มาสำารวจดู เห็นเจ้ าต่างคิดจะนำา พาผู้คน เข้ าสู่การประชุม ธรรม เมื่อมองแล้ วจิตใจนี้ช่างยิ่งใหญ่ แม้ มิร้ วู ่าคนเหล่านั้นที่จะนำาพามา ตกปากรับคำา แต่

20101002120300

4

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หัง ระยอง วันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ อุเบกขาทุม่ เทไม่หมายยึดครอง ทัศนะถูกต้ องหลักจิตขานไข หนึ่งชาติบาำ เพ็ญหลุดพ้ นยิ่งใหญ่ มิใช่วัดในผู้คนสถานธรรม เราคือ สงฆ์จี้กงวิปลำส รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสู่พุทธสถาน น้ อมกายอัญชลี องค์มำรดำแล้ ว ถามศิษย์รกั ทัง้ หลาย สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา ร่วมช่วยงานแพร่ธรรมสามภูม ิ ช่วยเวไนยคืนจิตใส โองการฟ้ ามอบ ไว ้กลางใจ รู ้น ้อมนำ าแจ ้งจริง หากก ้าวเดินพบการทดสอบ ฝนลมเคีย ่ วกรำาศิษย์หนา เส ้นทางไกล ำ หัวใจอ่อนล ้า ทุกครายาเตื ้ อนเสมอ จีก ้ งนีย ้ ังมีรักและกำาลังใจ ให ้ศิษย์เรือ ่ ยไป หวังเพียงตัง้ ใจ ่ มั่นศรัทธา ต่อธรรมทีเ่ ธอก ้าวเดิน มุง่ หมายข ้ามแดนเวียนว่าย เชือ ศิษย์บำาเพ็ญงดงามสมบูรณ์ กว ้างไกลคุณธรรมหนา ปรกแผ่ธรรม ช่วยเหลือประชา แจ ้งพ ้นทุกข์คน ื ใจพุทธะเหมือนเดิม บทเพลงทำานอง : สายลมใต้ปีก

ทุกคนสงบจิตแล้ วนั่งลง


ธรรมสืบทอดสายทองเนื่องต่อ ปัญญาญาณส่องสว่างราตรีนา ศิษย์รับธรรมฟื้ นฟูจิตเดิมแท้ พบโอกาสบำาเพ็ญธรรมถนอมให้ ดี ฟื้ นฟูจิตเพื่อคืนสู่จิตพุทธะ ก้ าวเดินทางเอกมรรคมีจริยา ศึกษาธรรมก็เพื่อขจัดกังขา ศิษย์วันนี้ถนอมจิตความตั้งใจ บุญสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องไว้ ยังมีเวไนยรอคอยธรรมนาวา แม้ ทุกข์ยากลำาบากกายใจมุ่งมั่น ปณิธานจากฟ้ าน้ อมกลางใจ อาจารย์ย้ำาเตือนศิษย์อยู่เสมอ บำาเพ็ญธรรมกลางโลกีย์ต้องแน่วแน่ ต้ องดำารงจิตฟ้ าเป็ นใจตน คัมภีร์จิตวันนี้แจ้ งจึงยิ่งใหญ่ บุพกาลบรรพจารย์ล้วนคราดไถ ปัจจุบันศิษย์พบทุกข์จงลุกสู้ มโนธรรมจริยธรรมน้ อมใจจิต วันนี้ร้ ทู มุ่ เทตนเสียสละ บุคลากรคือตัวแทนแห่งฟ้ าดิน ส่งเสริมชนคงมั่นในศรัทธา นำาธรรมะแผ่กว้ างทั้งสี่ทศิ บุกเบิกธรรมส่งเสริมตนทุกหนทาง ในวันนี้ศิษย์ท้งั หลายน้ อมดวงจิต น้ อมดำาเนินเส้ นทางธรรมสัมมา อาจารย์มอบกำาลังใจอุ้มชูศิษย์ ฉุดช่วยชนมิลืมช่วยตนไซร้ ฝากคำาถึงผู้บุกเบิกทั้งหลาย น้ อมจิตตนก้ าวเดินในทุกวัน สั่งสมในคุณธรรมล้ำ าเลิศค่า ผจญลำาบากมิกลัวเกรงจิตแน่วแน่

ปราชญ์เมธามิรีรอบำาเพ็ญหนา ทุกทิวาขัดเกลาตนเห็นผลงาม ขอแน่วแน่เชื่อมั่นธรรมวิถี ชีวีน้ หี ลุดพ้ นได้ จากห้ วงทุกข์ อนุตตรสง่างามทุกยามหนา รู้รักษาพุทธระเบียบไม่สบั สนใด 1 เพื่อรู้แจ้ งหนทางฟ้ าก้ าวเดินได้ ทั้งสองวันน้ อมใจฟังธรรมา พุทธสัมพันธ์ย่งิ ใหญ่ช่วยชนหนา ก้ าวมุ่งฝ่ าลมฝนช่วยเวไนย อุปสรรคมิอาจผันเจตนาได้ ใช้ สองเท้าก้ าวไปปรกโปรดธรรม มิเผลอเรอปล่อยใจตนตามกระแส เพื่อไม่แพ้ ต่อกิเลสที่ล่อใจ ทุกคนล้ วนพุทธบุตรเดิมขานไข เมื่อรู้ถึงความแยบคายต้ องลงแรง เหนื่อยเช่นไรทุกข์ท้อใจมีใครรู้ เพื่อข้ ามพ้ นประตูทุกข์แห่งโลกีย์ ทุกชีวิตขาดมิได้ คือธรรมะ ไม่ยึดหมายจึงจะรับผลงาม ทุกหน้ าที่ยลยินเพื่อชนหนา เสริมปัญญาสว่างไกลใจเที่ยงตรง นำาชีวิตหนึ่งนี้สมั พันธ์กว้ าง ชีวิตวางต่อฟ้ าดินสักขีพยาน ปณิธานอุทศิ จริงใจหนา ก้ าวมุ่งฝ่ าคืนฝั่งอนุตตรธรรม หวังศิษย์รักลิขิตตนพ้ นเวียนว่าย บรรพชนรอลูกหลานได้ ผลงาม พึงมีใจตรงต่อฟ้ าธรรมมุ่งมั่น ต้ องกวดขันพุทธระเบียบสง่างาม อยู่หน้ าชนพัฒนาใจฟ้ าแท้ ต้ านกระแสใจโลกีย์ปุถุชน

พบหน้ าศิษย์กล่าววาจาอันมากมาย จิตศรัทธาปณิธานน้ อมกมล กราบลา

หวังครวญใคร่ปฏิบัตินาำ เกิดผล พุทธะดลอำานวยเสริมให้ เป็ นจริง ฮา ฮา ถอย

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7685.0

20101002120441

2

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธจี้ กง

ประทานเนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หลี จ.สุรินทร์ วันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ หวนสู่บูรพาแดนอีกครั้ง สัญลักษณ์คือวัตถุบาตรจีวร

ถ่ายทอดยังคัมภีร์ไร้ อกั ษร พึงสังวรจิตประทับจิตตื่นพลัน

เราคือ พระพุทธจี้ กง พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์มำรดรแล้ ว

รับบัญชาจาก ลงสู่โลกีย์ น้ อมกายเคียมคัล ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

หลักธรรมถ่ายทอดมาแต่โบราณ สืบส่งให้ พระโองการแห่งฟ้ า ศิษย์ได้ รับธรรมสูงส่งแห่งพุทธา อย่าได้ ดูเบาหนาเวลานี้ กว่าจะพบกาลปรกโปรดมิง่ายเลย กว่าจะเฉลยไขปริศนาคัมภีร์จิต เจ้ าต้ องรู้ข้อสำาคัญแห่งชีวิต คือดวงจิตอันดั้งเดิมซ่อนรูปกาย จงค้ นหาพบแล้ วน้ อมบำาเพ็ญจริง อาศัยใจศรัทธาจริงสู่วิถี หากดูเบายากพบแจ้ งรากธรรมนี้ ยากจะมีบุญสัมพันธ์ในยุคปลาย เจ้ าทั้งหลายพบธรรมะด้ วยรากบุญ ที่นาำ หนุนเข้ าสู่ประตูฟ้า หากออกไปอย่าเร่ร่อนเวียนว่ายนา ในทะเลทุกข์ทุกข์ย่งิ กว่าคำาบรรยาย


ย้ อนมองถึงบรรพชนมาวันนี้ เจ้ าต้ องรู้หน้ าที่บุตรกตัญญูหนา สดับธรรมตั้งใจจริงด้ วยศรัทธา กายวาจาใจรู้สาำ รวมระวังตน การบำาเพ็ญยุคขาวคือบำาเพ็ญจิต การเข้ าประชุมธรรมฟื้ นฟูจิตให้ สว่าง กล่อมเกลาใจงดกรรมปากเป็ นหนทาง คืนสูฝ่ ่งั พระพุทธะแดนเดิม ในวันนี้มหี ลายคนที่เป็ นหนี้ เหตุจาำ เป็ นหรืออย่างไรให้ เป็ นหนี้ 3 ทุ กคนพ้ น ผ่ ำนได้ ...จึ งเป็ นอริ ยะได้ เอำชนะใจตน...จึ งเป็ นคนเหนื อคนได้ เข้ าใจไหม หนึ่งชาติบาำ เพ็ญหลุดพ้ นห้ วงกรรม ตั้งใจให้ ดี สร้ างกุศลชดใช้ หนี้กรรม ละบาป สร้ างความดี บำาเพ็ญจิต บรรลุปณิธาน ในยุคสาม ให้ ศิษย์ทุกคนกลับคืนนิพพานพร้ อม กัน ขอให้ โชคดี กราบลา

ฮวา ฮวา ถอย

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7686.0

8 ปลู กฝั งพลั ง เที่ ยงตรงเอำไว้ ปลู กฝั งดู แลจิ ตเอำไว้ ปลู กฝั งทั ศนะที่ ถู กต้ อ งเอำไว้ ปลู กฝั งกำรบำำ เพ็ ญยั ่ งยื นยำวเอำไว้ เข้ าใจไหม จากกันวันนี้ ทั้งที่ใจนั้นไม่อยากจาก กลัวเจ้ าจะพลัดพรากจากไปไม่ไยดี กลัวว่า ศิษย์ จะมิต่ืนมาบำาเพ็ญจริงเสียที เฝ้ ามองดูเจ้ าอย่างโง่เขลา รู้ดีว่าศิษย์รักนั้น ยังคงเพลิน ว่ายในทะเลทุกข์ ยิ่งว่าย ยิ่งลึก ลึกถลำาจนพลัดพรากจากกันไป มองเจ้ าวันนี้คือศิษย์รัก ที่ พร้ อมจะมุ่งมั่นแรงศรัทธาจริง บอกอาจารย์ว่าเจ้ าจะเป็ นศิษย์ท่ดี ี ว่านอนสอนง่าย อาจารย์ เชื่อมั่นมาโดยตลอดอย่างมิเคยสิ้นหวัง เห็นเจ้ านั้นปฏิบัติงานธรรมอย่างตั้งใจ นำา พาคน อย่างมิร้ จู ักเหนื่อยกายใจ ทุม่ เทอย่างสม่ำาเสมอ และสถานธรรมรู้จักเอาใจใส่ อย่างศรัทธา จริง ปัดกวาดเช็ดถู ดูแลผู้คนอย่างใส่ใจ เอื้ออาทรจริงใจ เหล่านี้น้ันคือการเจริญตามพระ พุทธะ พระโพธิสตั ว์ จดจำ ำ ไว้ ...จดจำ ำ ไว้ ยื นให้ ตรง...ประคองจิ ตธรรมให้ มั ่ น ยื นให้ ตรง...ประคองจิ ตใจอย่ ำงอดทนอดกลั้ น บอกย้ำ าเตือนตนเองว่า จะบรรลุธรรมในชาติน้ ี อาจารย์น้นั ให้ กาำ ลังใจ ทุกหน้ าที่ ที่เจ้ าปฏิบัติ ทุกทุกวันคือโอกาสดีงามในการสร้ างบุญกุศล ทุกขณะจิตคือการยกระดับจิต ให้ พัฒนา เข้ าใจไหม กราบลา ฮา ฮา ถอย


มี โองการฟ้ า ย่ อมสำา เร็ จลุ ล่ วง ศิ ษย์ ร ั ก ทั้ งหลำย...พั น หมื่ นจิ ตใจ มี ปณิ ธานดำา เนิ นงานฟ้ า มรรคผลงาม เข้ าใจไหม From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7684.0

5

20101203120224

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่เฉวียน(ไท่ซง)(เฉพาะกิจ) กาญจนบุรี วันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ฉงเต๋อคือบ้ านครอบครัวธรรมใหญ่ ชาวฉงเต๋อร่วมใจร่วมคุณธรรมนา สืบสานยั่งยืนแห่งขวัญวิญญาณ โลกสุขสันต์มหาชนเปรมปรีดา เราคือ พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์มำรดำแล้ ว

ฉงเต๋อคือหัวใจปู้ ซิวสีผูซ่า สำานึกปกป้ องพัฒนาฉงเต๋อ ความหวังตั้งฐานชีวิตอริยะ ไม่ชราไม่อวสานไม่หยุดเดิน

รับบัญชาจาก ลงสู่พุทธสถาน น้ อมกายเคียมคัล ต่อหน้ า ถามศิษย์รักทั้งหลาย สุขสบายดีไหม จิตสงบตั้งใจฟัง ฮวา ฮวา

เส้ น ทำงยำวไกล...พั น หมื่ นลี้ มี บุ ญสั มพั นธ์ ย่ อมได้ พบกั น จิ ตใจมหำชน...พั น หมื่ นใจ มี จิ ตศรั ทธาเป็ นหนึ่ งเดี ยวกั น ธรรมกิ จเจริ ญก้ ำ ว...พั น หมื่ นวิ ธี

6

ทุกคนสงบจิตแล้ วนั่งลง ฟ้ ามอบธรรมอนุตตรลงปรกโปรด ทั้งสามภพต่างปราโมทย์รับวิถี บำาเพ็ญธรรมมิห่างจุดหนึ่งชี้ นำาชีวีสาำ แดงซึ่งคุณาธรรม บำาเพ็ญธรรมบำาเพ็ญจิตบริสทุ ธิ์ คืนวิมุตติคือรู้แจ้ งจิตเดิมหนา ทุกคนต่างล้ วนมีจิตแห่งพุทธา ฟื้ นฟูคืนหน้ าตาเดิมแห่งตนเอง ตั้งใจฟังสดับธรรมในสองวัน ตั้งปณิธานจริงใจดำาเนินก้ าว ดำารงในศีลธรรมงามแพรวพราว ศิษย์ยุคขาวทั้งนอกในงามกลมกลืน เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... ด้ วยบุญสัมพันธ์จึงได้ พร้ อมหน้ า ถามเจ้ าทั้งหลายสุขสบายดีไหม ทานอาหารอิ่ม ไหม สองวันนี้ บริสทุ ธิ์ท้งั กายใจ สดับธรรมแห่งพุทธะ เพื่อฟื้ นฟูคืนสู่พุทธะ ทุกคนรู้ ธรรมะดี ต้ องยิ่งศึกษา มิห่างสถานธรรม ยิ่งเรียนรู้ ยิ่งเข้ าใจในสัจธรรมชีวิต ดำารง ศีลธรรม ครองจิตดีงามในชีวิตประจำาวัน เจ้ าทั้งหลาย เมื่อเป็ นผู้บาำ เพ็ญธรรมยุคขาว จะต้ องประพฤติตนเป็ นแบบอย่าง แห่งชนทั้งหลาย ด้ วยการนำาธรรมะ แก้ ไขจิตใจ ขัดเกลา พัฒนาชีวิตให้ ย่งิ งดงาม จิต มีคุณธรรม จริยาสง่างาม กล่าวปิ ยวาจา ช่วยเหลือผู้คน เช่นนี้คือการสำาแดงพลังธรรม แผ่กว้ าง ศิษย์เป็ นตัวแทนแห่งฟ้ า ประกาศคุณานุคุณแห่งธรรมะอนุตตรธรรม เปลี่ยนแปลงจิตใจคนให้ ดีงามได้ อย่างแท้จริง เข้ าใจไหม ศิษย์วันนี้ มีความตั้งใจจริง มีความอดทน ฟังธรรมะเข้ าใจเพียงใด กระทำาได้ ไหม ในวันข้ างหน้ า จะบำาเพ็ญธรรมอย่างไร รู้วิธไี หม ศึกษาธรรมต้ องเข้ าใจแจ้ งชัด


จึงดำาเนินได้ ถูกต้ อง หากเข้ าใจผิด ชีวิตก็จะผิดไปด้ วย เพราะฉะนั้น กังขาสงสัยในสิ่งใด ให้ ไต่ถาม ค้ นคว้ าให้ ร้ จู ริงก่อนปฏิบัติ ในวันนี้ พบหน้ าศิษย์ท้งั หลาย อวยชัยให้ เจ้ าชีวิตผาสุก บำาเพ็ญสกาวจิต ราบรื่น ขอจงตั้งใจ มั่นในปณิธาน และศรัทธาแห่ งตน เส้ นทางอริยะ ก้ าวเดินเพื่อเป็ นอริยะ จาก ปุถุชนสู่อริยะมิใช่ง่าย หนทางลำาบากให้ ฝ่าฟัน อย่าได้ ท้อ ทุกความสำาเร็จ ล้ วนต้ องแลก มาด้ วยหยาดเหงื่อ และคราบน้ำ าตา 7 ศิษย์รักเมื่อพบกันมิใช่ง่าย อย่าทำาเป็ นเหมือนไม่ค้ ุนเคยหนา รู้ว่ามีธรรมสูงส่งให้ บาำ เพ็ญนา เพียรจิตศรัทธารู้ก้าวออกบำาเพ็ญ กระตือรือร้ นด้ วยจิตใจที่ม่งุ มั่น ส่งเสริมตนนำาพาชนนั้นอย่างกล้ าหาญ พิสจู น์ความสามารถของตนนั้น ด้ วยพลังธรรมอันแกร่งกล้ ามิกลัวทุกข์ ย้ อนมองตนค้ นหาธรรมรส ใช้ โอสถรักษาใจที่ทุกข์หมอง ใช้ ปัญญาขับเคลื่อนพลสู่ครรลอง ใช้ จิตบกพร่องย้ อนสอนเป็ นครูเตือน รู้ถึงความสำาคัญของตนหนา ทุกขณะเวลานี้ต้องบำาเพ็ญแท้ มิหละหลวมกำากวมธรรมจงปรับแก้ นิสยั ความเคยชินรู้แปรสู่อริยา อย่าบอกว่าธรรมะนี้ไร้ แก่นสาร อย่าบอกว่าธรรมะนั้นยากเดินหนา อย่าบอกว่ามิว่างไปสถานธรรมนา รู้ตรึกตรองชีวาตนชาติน้ เี อย การพบจิตเดิมนั้นมิใช่ง่าย เป็ นเรื่องใหญ่ท่เี จ้ านั้นต้ องขบคิด บำาเพ็ญธรรมคือแกร่งกล้าฉุดช่วยดวงจิต อย่าละสิทธิแห่งการเป็ นพุทธาเดิม ความโชคดีในชาติน้ ชี ่างไพศาล โอกาสงามมาถึงประตูหน้ าบ้ าน เจ้ าจะนิ่งเฉยปล่อยโอกาสดีได้ อย่างไรกัน พึงจับมั่นในบุญสัมพันธ์ของตนเอง เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... อาจารย์ร้ ูว่าทุกคนนั้น เหนื่อยกาย ใจ เพราะมิร้ ูจะนำาพาซึ่งกันและกันอย่างไรจึงให้ ทุก คนเจริ ญเติบ โตทุกด้ าน ทางด้ านธรรมะบำา เพ็ญจิต ปฏิบัติกายยัง ไม่ ผสาน บำา เพ็ญจิต ปฏิบัติกาย ยังไม่ควบคู่ เมื่ออาวุโสภาษานั้นเป็ นอุปสรรค แต่ศิษย์รักเป็ นสะพานเชื่อมโยงได้ อย่างดีงาม ขอเพียงเจ้ ากระตือรือร้ น มุ่งมั่นต่อเนื่อง ที่จะทำาจริงอย่างแน่ วแน่ อยู่เบื้องหน้ า ต่อคนทั้งหลายเจ้ าจะวางตนเช่ นไร นี้คือการบำาเพ็ญจิต บ่มเพาะคุณธรรมบารมีของเจ้ าเอง

ทุกสิ่งอย่างมองดูแล้ วเหมือนจะเพียบพร้ อม แต่ยังขาดการเอาใจใส่อย่างจริงจัง จากวันนี้เจ้ า ยิ่งต้ องรู้รักษาโอกาสดีงาม ภายใต้ บารมีคุณบรรพจารย์ เจ้ ายิ่งต้ องมุ่งมั่นกว่าที่เป็ นอยู่ เพราะ ยิ่งมาคนจะยิ่งมาก ให้ เจ้ าเตรียมตัวไว้ ให้ จับมือรู้รักสามัคคี ไม่มสี ่งิ ใดกั้นพลังธรรมะเที่ยงตรง ของทุกคน เข้ าใจไหม

20101003120425

12

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทองค์ประธำนคุมสอบสำมภูมิ

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ฉงกวงฝอเอวี้ยน นครราชสีมา วันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ปฐมธรรมจารย์โพธิธรรม รับช่วงต่อถ่ายทอดภาวะรู้แจ้ ง

บุญญาสัมพันธ์พระเสินกวงตื่นแจ้ ง เสมอภาคมิเคยแบ่งดวงญาณเดิม

เราคือ องค์ประธำนคุมสอบสำมภูมิ รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสู่ พุทธสถานฉงกวงฝอเอวี้ยน น้ อมกายเคียมคัล องค์ชคัตตรยำพดงแล้ ว ถามศิษย์น้องทุกคน สุขสบายดีฤๅ ฮวา ฮวา ควำมนั ย แยบคำยแห่ งอนุ ตตรธรรม คื อรำกต้ น แห่ งจิ ตญำณ มี บุ ญสั ม พั น ธ์ หรื อไม่ มี อยู่ ที่ ตนถนอมรั ก ษำนั้ น จึ งบำา เพ็ ญเข้ าสู่ ธรรมชาติ มี รู ปลั ก ษณ์ แ ห่ งโลกโลกี ย์ น้ ั น


จึ งเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหมกมุ่ น หลงอาลั ย เวี ยนวนไปมา รู ้ ถนอมรั ก ษ์ ในบุ ญ จึ งได้ รั บบุ ญวาสนาสุ ขสบาย ศรั ท ธำจริ งใจแท้ น้ ั น จึ งได้ รั บความปี ติ สุ ขแห่ งจิ ตญาณ ถ่ อมใจอบรมฉุ ดช่ วยคนนั้ น จึ งทะลุ ปรุ โปร่ งแห่ งชี วิ ตจริ งสว่ างสู งส่ ง ใจเรี ยบอำรมณ์ ส งบผำสุ กกำยใจนั้ น จึ งได้ รั บเกี ยรติ อั นรุ่ งโรจน์ From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7688.0

9 ได้ รับธรรมได้ บาำ เพ็ญในยุคสาม อย่าทิ้งขว้ างรู้บาำ เพ็ญสว่างกายใจ มีกายจึงเจ็บป่ วยลิ้มรสชาติชีวิต มีธรรมะเป็ นสรณะเบิกทาง หวังศิษย์น้องรู้จักสงบจิตเคารพ หากมิตรองสดับผ่านยากกระจ่างจริง เคารพกฎวินัยอย่างเคร่งครัด ขอเพียงฟังอย่างรู้ต่นื ธรรมจริง ถ้ ารู้รากต้ องรู้ถึงความสูงส่ง เข้ าใจชัดปฏิบัติแจ้ งจิตสดใส ขึ้นเรือธรรมอย่าออกห่างสถานธรรม วันนี้หวังศิษย์น้องชีวิตเปลี่ยนแปร

ต้ องรู้รักษ์บุญสัมพันธ์ของตนไว้ เพื่อกลับไปยังแดนเดิมแห่งพุทธา รู้ปรับใจปรับความคิดให้ ถูกต้ อง ด้วยแท้หยัง่ ความเป็ นหนึง่ แห่งญาณเดิม จิตศรัทธาจึงพบความวิเศษยิ่ง หวังอย่างยิ่งธรรมนำาพาชีวิตตน แม้ ไม่ถนัดในวิถีท่พี บเห็น โองการฟ้ าประกาศิตยิ่งยำาเกรง รู้จุดประสงค์การบุกเบิกธรรมยุคท้าย มีความสุขผาสุกใจนำาพาชน ตื่นใจนั้นมุ่งมั่นก้ าวอย่างแน่วแน่ สู่ดีงามแท้อย่างสมดั่งใจ ฮวา ฮวา หยุด

2010100312000425

10

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ฉงกวงฝอเอวี้ยน นครราชสีมา วันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ วิถแี ห่งจิตหนทางเที่ยงตรง ความประณีตใช้ ปัญญาไขจึงยล ปฏิรูปปรกโปรดทั่วทั้งสามโลก ฟ้ ากับคนร่วมกันเป็ นหนึ่งเดียวนา

วิเศษสูงส่งชี้ตรงจิตหลุดพ้ น สามัญชนใฝ่ ธรรมบำาเพ็ญตาม เป็ นงานใหญ่ไม่เคยปรากฏหนา ร่วมธรรมนาวาเมตตาเกื้อการุณย์

เราคือ สงฆ์จี้กงวิปลำส พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์มำรดำแล้ ว

รับบัญชาจาก ลงสู่ ฉงกวงฝอเอวี้ยน น้ อมกายกตัญชลี ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม ฮา ฮา


ศิษ ย์รั ก เจ ้าเอยอย่า ถอย ศิษ ย์รั ก เจ ้าเอยกลั บ ใจ อย่า บอกว่า ธรรม ่ มั่นธรรม กำาชับเป็ นสัญญาเอาไว ้ รู ้ไหม บำาเพ็ญยากนา ศิษย์เอ๋ยให ้เชือ อย่าเป็ นเหมือนนกผกผิน ตืน ่ กลั วระส่า ยระส่าำ ละทิศละทาง เจ ้าจะ ละวาง ปณิธาน ปรกโปรดได ้ฤๅ มองให ้ไกล จับมือให ้มั่นได ้ไหม ่ ว่า ศิษ ย์จ ะบำา เพ็ ญ จริง รออย่า งคนโง่เ ขลา ถึง แม ้ เพราะอาจารย์เ ชือ ยาวนาน เพราะรัก ษาคำา มั่ น นำ า ศิษย์จนหลุด พ ้น มือโอบกอดเจ ้าไว ้ให ้คลาย เหน็ บหนาว ถ ้าพระอาจารย์ไม่ใ ช่ พุทธะพระโพธิสัตว์ ไม่มเี มตตาห่วงใยรักจริง ร่าำ ลาเจ ้าไปทันที แต่เจ ้าคือ บุตรฟ้ า พุทธะจีก ้ ง บทเพลงทำานอง : ขอเวลาฉ ันหน่อย

11

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส

แก้ ไขตนเริ่มต้ นตามรอยพุทธา มุ่งในตนวิริยะทุกเวลา

เราคือ สงฆ์จี้กงวิปลำส พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์ชคัตตรยำพดง

ศิษย์รกั เอ๋ย...

รับบัญชาจาก ลงสู่พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม ขอทุกคนน้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

16

20101010120417

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร วันอาทิตย์ท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ หลักสูตรการบำาเพ็ญธรรมสำาเร็จผล หลักจิตไขแจ้ งในอายตนะ

หำกชื่ นชอบคำำ ชื่ นชม สุ ดท้ ายชี วิ ตขมจมสู่ ต่ำา หำกนิ ยมคำำ ยกย่ อง สุ ดท้ ายชี วิ ตจะหมอง เพราะไม่ ได้ รั บรู้ ความจริ ง หำกมั ว แต่ ยกยอตั วเองคื อไร้ ซึ่ งกรุ ณำ สุ ดท้ ายจะไม่ อาจฉุ ดช่ วยเวไนยภายในตนเองได้ หำกมุ่ งหวั งแต่ คนที่ ถู กใจ สุ ดท้ ายจะไม่ ได้ พบกั บคนที่ ถู กต้ อง หำกมุ่ งหวั งแต่ สิ่ งที่ สมใจ สุ ดท้ ายจะไม่ ได้ พบกั บสิ่ งที่ ถู กต้ อง หำกรู ้ ยอมอดทนเคี่ ยวกรำำ ยอมลำำ บำก สุ ดท้ ายความก้ าวหน้ าจะบั งเกิ ด ก่ อนจากกัน อาจารย์ อวยพรในสิ่งที่จ ะเติ บ โตและพั ฒ นา อวยพรสมดั ง ปอง สำาเร็จลุล่วง งานธรรมกิจทุกคนมีพลังรักร่วมกัน ทุกคนมีความเป็ นครอบครัวเดียวกัน ทุก คนคือคนของฟ้ าเบื้องบน เท้ ำ ทั้ งสองของเจ้ ำทุ กคน...คื อ รอยเท้ ำ แห่ งพระโพธิ สั ต ว์ มิ พั ก มื อสองมื อของทุ กคน...คื อมื อแห่ งซื อจุ น ซื อหมู่ โอบอุ้ม ชุบชูผ้ ูน้อย ให้ ความรักอบอุ่น ให้ แสงรัศมีธรรมฉายทั่วสิบทิศ ให้ ความ ยั่งยืนยาวของพระโองการฟ้ าสืบรุ่นต่อรุ่น โชติช่วงลุกโชนอย่างมิร้ ูดับ ให้ ทุกมวลชนรู้รักษา จิตญาณอันดั้งเดิมของตนเอง จากวันนี้ถึงอนาคต การเดินทางของผู้บาำ เพ็ญจะลืมมิได้ คือ พรหมวิหารสี่ เข้ าใจไหม กราบลา

ฮา ฮา ถอย


From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7776.0

13

20101010120300

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่อวี๋ จ.ราชบุรี วันเสาร์ท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ให้ ย่งิ มางานธรรมยิ่งเจริญ ให้ ย่งิ ฟังธรรมะยิ่งชื่นใจ

ให้ ย่งิ เดินทางฟ้ ายิ่งกว้ างใหญ่ ให้ ย่งิ ให้ กลับคืนมิประมาณ

เราคือ พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสูพ่ ุทธสถาน น้ อมกายเคียมคัล องค์ชคัตตรยำพดง ถามศิษย์รักทั้งหลาย สุขสบายดีไหม สงบจิตตั้งใจฟังคำากล่าว ฮวา ฮวา

ศิษย์รกั เอ๋ย.. จิตบริสุทธิ์เดิมแท้ ทุกคนล้ วนมีรักษาจิตบริสุทธิ์ ไว้ ได้ ย่ อมกลับคืนบ้ านเดิมได้ หากรักษาไว้ ไม่ได้ ย่อมหลงเวียนว่ายไปตามโลกีย์กระแส เวียนว่ายวัฏฏะ กี่ภพกี่ชาติยาก จบสิ้น ในวันนี้ ได้ พบซึ่งอนุ ตตรธรรม เบิกจุดชี้แจ้ งญาณพุทธเดิมแห่ งตน เมื่อค้ นพบ ประตูกลับคืนฟ้ า รู้หนทางบำาเพ็ญ ย่อมสามารถกลับคืนสู่จิตบริสทุ ธิ์เดิมที เป็ นหนึ่งเดียว กันกับสภาวะฟ้ าเดิมได้ ในยุคสามบำาเพ็ญธรรมไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอก แต่ต้อง ขัดเกลาที่จิตภายในแห่ งตน ให้ วิสุทธิ์ใสได้ ศีลธรรม คุณธรรมดำารงไว้ กายสะอาด วาจา และใจยิ่งต้ องสะอาด จึงบริสทุ ธิ์ได้ อย่างแท้จริง ศึ กษำธรรมะ...เพื่ อแจ้ งใจสั จธรรมชี วิ ต ศึ กษำคุ ณธรรม...เพื่ อนำา ปฏิ บั ติ บำา เพ็ ญหล่ อเลี้ ยงจิ ตญาณแห่ งตน ศึ กษำจริ ยธรรม...เพื่ อนำา ปฏิ บั ติ ครองตนได้ งดงาม ศึ กษำคั มภี ร์ ธรรม...เพื่ อเกิ ดปั ญญาแตกฉาน 14

บำาเพ็ญอนุตตรวิถี ก้ าวเดินตามสายทองจิตเที่ยงตรง ใจมั่นคง กายตั้ง ตรงต่อฟ้ าดิน ก้ าวเดินไปข้ างหน้ า ยิ่งเดินหนทางยิ่งกว้ างใหญ่ มิมีว่าอับจนยิ่ง บำา เพ็ญธรรมยิ่งผาสุกในฤทัย พี่น้องปรองดอง ครอบครั วมีธรรมะจึงอบอุ่น มนุ ษ ยธรรมอยู่ คู่ อ นุ ต ตรธรรม ทุ ก คนมี น้ำา ใจเกื้ อกู ล ซึ่ ง กั น ย่ อ มผาสุ ก แท้ ครอบครัวแห่ งธรรมยิ่งใหญ่ ล้ วนคือพี่น้องจากทุกทิศา ล้ วนมีบุญสัมพันธ์ ล้ วน มีรากธรรมปัญญา จึงได้ พบหน้ าร่วมกันบำาเพ็ญ จึงหวังศิษย์รักทั้งหลาย ตั้งใจจริง บำาเพ็ญเอกธรรมไปสู่จุดหมาย คือ พระนิพพาน ระหว่างทางบำาเพ็ญ ทุกคนยิ่งต้ องช่ วยเหลือซึ่งกัน ปลอบโยนให้ กำา ลังใจ จู งมือก้ าวไป หนทางฟ้ า พุทธะโพธิสัตว์ล้วนอุ้มชู ช่ว ยเหลื อ เพี ยงมี ปณิธานฉุดช่วยเวไนย ย่อมเป็ นหนึ่งเดียวกับจิตใจแห่งพุทธะโพธิสตั ว์ หวังศิษย์ ทั้งหลาย บำาเพ็ญมุ่งมั่นให้ สมั ฤทธิ์ผลในชาติน้ ี เข้ าใจไหม


ถนอมในบุญสัมพันธ์ พบธรรมบำาเพ็ญธรรม ปฏิบตั ิธรรมสร้ างบุญกุศล บรรลุปณิธาน ศรัทธาคงมั่น ไม่ย่อท้อต่อหนทาง ไม่หวั่นกลัวต่อความ ทุกข์ยาก สำำ นึ กคุ ณฟ้ ำ สำำ นึ กคุ ณบรรพจำรย์ สำำ นึ กคุ ณอำวุ โส ขอบคุ ณ ทุ ก คนที่ ร่ ว มบำา เพ็ ญ เกื้ อกู ล ซึ่ ง กั น รั ก ษาจิ ต อ่ อ นน้ อม บำาเพ็ญจิตดั่งทารกบริสทุ ธิ์ใส กลับคืนเบื้องบน ขอทุกคนตั้งใจ กราบลา ฮวา ฮวา ถอย

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7586.0

15

20101012120400

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทจี้ กงสงฆ์อนุ เครำะห์ชำวโลก

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่เหอ (เฉพาะกิจ)จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ในชีวิตจิตรู้คุณนำาเป็ นหลัก บำาเพ็ญธรรมง่ายง่ายคือแก้ ไขตน เราคือ จี้ กงสงฆ์อนุ เครำะห์ชำวโลก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์ชคัตตรยำพดง

รู้ฟูมฟักหล่อเลี้ยงญาณคืนสู่ต้น รู้ย้อนผิดแก้ เกิดผลสมบูรณ์ตาม

รับบัญชาจาก ลงสู่พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม

สงบจิตตั้งใจฟัง ฮา ฮา ในโลกที่ว่นุ วายใจให้ แจ้ ง รู้ถึงแหล่งที่มาญาณแห่งฟ้ า เข้ าใจตนภาวะแท้เดิมพุทธา มิล่มุ หลงโลกมายาบนโลกีย์ หลายหมื่นปี ที่หลับหลงจงตื่นหนา มุ่งเดินหน้ าศึกษาตนเฝ้ ามองย้ อน โลกแดนนี้มแิ ตกต่างจากละคร มาปิ ดฉากที่เร่ร่อนสู่นิรันดร์ ศิษย์รักมุ่งศึกษาธรรมนำาชีวิต ภายในจิตรู้คุณกตัญญูหนา ก้ าวดำาเนินพี่น้องปรองดองทุกเวลา ต่อเพื่อนหนาซื่อสัตย์และจริงใจ แต่ละวันรู้จุดหมายภายในตน จิตแน่วแน่จึงข้ ามพ้ นอุปสรรค บำาเพ็ญธรรมมโนธรรมนำาเมตตารัก มีจุดหลักพักพิงคือใจธรรม หวังศิษย์รักจะตั้งใจใฝ่ ศึกษา ทุกเวลาเอาใจใส่ไม่หลีกหนี รู้ในตนมีภาระทำาหน้ าที่ น้ อมในตนเปรมปรีด์ิไปดำาเนิน แต่ละคนตั้งใจหนาอย่าดูเบา รุดเร่งก้ าวอาสวะกิเลสล้ าง สูงหรือต่ำาอยู่ท่ตี นมุ่งปูทาง มืดสว่างอยู่ท่ตี นก้ าวมุ่งไป เข้ าใจไหม 20 หำกจะเป็ นผู ้ ยิ่ งใหญ่ อย่ ำงจริ งแท้ ต้ องน้ อมตนให้ อยู่ ต่ำา จนถึ งต่ำา ที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นสั มพั นธภาพอั นแท้ จริ ง กำรบำำ เพ็ ญ...หำกมิ รู ้ จั กยอม มิ รู ้ จั กอ่ อนน้ อ ม มิ รู ้ จั กอดทน ชี วิ ตนี้ ย่ อมยำกนั ก หนำที่ จะก้ ำ วสู่ ควำมสู งส่ งอย่ ำงแท้ จ ริ ง เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... มนุษย์น้นั แม้ จะมีระดับมันสมองสติปัญญาอยู่ในขั้นไหน ความสามารถมาก น้ อยเพียงใด สำาคัญอยู่ท่คี วามเพียร ลงแรงทั้งกายใจอย่างแท้จริง ก็ก่อเกิดความสูงส่ง ล้ำ าค่าได้ แต่ด้วยอุปนิสยั คุณสมบัติ และสภาพแวดล้ อมที่แตกต่าง ทำาให้ ผลสำาเร็จของ งานแตกต่างกันไป แต่ผลสำาเร็จมิได้ วัดกันที่ใหญ่หรือเล็ก อยู่ท่คี วามทุม่ เทต่างหาก ชีวิตนี้ ที่บาำ เพ็ญจงอย่าได้ ดูถูกดูเบาตัวเอง อย่าได้ น้อยเนื้อต่ำาใจ ว่าตัวเองต่ำาต้ อย น้ อยความ สามารถหนา หรือแม้ แต่คนที่เก่งกาจมากความสามารถ ก็อย่าได้ ผยองลำาพองใจ เพราะ ความสำาเร็จวัดกันที่การทุม่ เท เสียสละ มิใช่ใครเก่ง ใครไม่เก่ง เข้ าใจไหม


ศิษย์รกั เอ๋ย... น้ อยคนนักจะเข้ าใจอย่างแท้จริงว่า การบำาเพ็ญคืออะไร ชีวิตนี้แท้จริงแล้ วคือ ธรรมะ ธรรมะคือชีวิต ชีวิตที่ขาดธรรม มิอาจดำารงอยู่ได้ ฉะนั้น ศิษย์วันนี้ก้าวเข้ ามา ศึกษาธรรม จงแยกแยะทุกสิ่งทุกอย่างให้ ชัดเจน เข้ าใจให้ กระจ่างแจ้ ง มองในหลักแห่งจิต เข้ าให้ ถึงภาวะธรรมภายในตน บำาเพ็ญธรรมจะต้ องทำาเช่นไร ในวันนี้ อาจารย์จะให้ ศิษย์รัก ที่มจี ิตใจจะร่วมพายนาวาธรรม ร่วมกับอาจารย์ ออกมา ฝ่ ายชายขอตัวแทนสามคน ฝ่ ายหญิงสามคน บุคลากรก็ร่วมได้ อาจารย์จะให้ เจ้ าก้ าวไป ให้ เลือกผลไม้ ท่โี ต๊ะพระมาคนละหนึ่งผล จากนั้น จงบอกกับอาจารย์ว่าเจ้ า เลือกผลไม้ ชนิดใด เพราะอะไร มีความหมายต่อจิตใจของเจ้ าอย่างไรบ้ าง คนที่หนึ่งเริ่ม ได้ คนที่หนึ่ง พระอำจำรย์

: :

คนที่สอง

:

พระอำจำรย์

:

คนที่สาม

:

พระอำจำรย์

:

คนที่ส่ี

:

พระอำจำรย์

:

สาลี่มรี สหวาน มีกลิ่นหอม ชีวิตนี้เจ้ ามองโลกในแง่ดี จงถนอมจิตใจนี้ มอบสิ่งที่ดี ให้ กบั คนอื่นด้ วยหนา 17 เลือกสาลี่ เพราะรสอร่อยทานง่าย มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำาให้ สดชื่น เลียนแบบคำาตอบตามกันหรือเปล่า เจ้ าจงมุ่งในจิตใจให้ งดงามให้ สดชื่น ดั่งที่เจ้ าเลือกสาลี่กแ็ ล้ วกัน ที่เลือกสัปปะรด เพราะว่าเป็ นสมุนไพรได้ ทำาอาหารได้ หาได้ ง่าย ชีวิตรู้จักปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ จงก้ าวไปนำาพาชน สู่หลักธรรม มีสายตาอันยาวไกล จงใช้ ใจพุทธะไปดำาเนิน เลือกแอปเปิ้ ล เป็ นผลไม้ ท่มี คี วามสวย ทั้งภายนอกภายใน เปรียบเหมือนดั่งคนเรา ที่ต้องสวยทั้งภายนอกภายในกาย วาจา ใจ อาจารย์หวังว่า เจ้ าจะเป็ นผู้นาำ พาความงดงาม สวยทั้ง

ภายในและภายนอก ไปฉุดช่วยเหล่าชน คนที่ห้า

:

พระอำจำรย์

:

คนที่หก

:

พระอำจำรย์

:

เลือกแอปเปิ้ ล เพราะภาคเราเป็ นภาคอีสานไม่ค่อยมีแอปเปิ้ ล เปรียบเหมือนคนเราที่จะมารับธรรมะทุกคนเป็ นไปไม่ได้ พบธรรมะเป็ นสิ่งที่ยาก จงรักษาโอกาสตน มุ่งบำาเพ็ญให้ สำาเร็จ เลือกสาลี่ เพราะสาลี่มคี วามเย็น มีความหวาน มีน้ำาเยอะ สามสิ่งนี้จะหล่อเลี้ยงร่างกาย ให้ ทุกคนอยู่ได้ น้ อมจิตใจจริงแท้มาบำาเพ็ญ จะเห็นผลซึ่งหวานหอมได้ ด้ วยตน เข้ าใจไหม

ศิษย์รกั เอ๋ย... เจ้ าทุกทุกคน ต่างมีจิตใจทีแตกต่าง มีความหวังที่มากมายหลายอย่าง หากวันนี้ จิตใจไม่แน่วแน่จริง ก็ยากจะก้ าวสู่ประตูแห่งความสำาเร็จได้ ชีวิตที่บาำ เพ็ญสำาคัญก็คือ ต้ อง แก้ ไขตน เปลี่ยนแปลงอุปนิสยั ความไม่ดีของตน 18 ศิษย์ท้งั หกคนที่ก้าวเข้ ามา เจ้ ามุ่งหวังความหอมหวาน ความงาม ความสวยงาม ในชีวิต อาจารย์จะบอกเจ้ าว่า ชีวิตที่จะก้ าวสู่ความหอมหวาน ต้ องผ่านความขมเสียก่อน จะต้ องผ่านความลำาบากยากเข็ญ จึงได้ มา อาจารย์กห็ วังว่าเจ้ าจะยอมรับ การสลักเสลา การขับเคี่ยวของชีวิตให้ ได้ เจ้ าอย่าลืมหนา สัญญาจะร่วมเป็ นกัปตันนาวาฟ้ า กลับไปก็อย่า ได้ ลืมสัญญา ตั้งใจหนา อาจารย์ยังรอคอย ศิษย์รกั เอ๋ย... สุดท้ายฝากศิษย์รักบำาเพ็ญตน บำาเพ็ญที่ใจ แก้ ไขที่ตน อย่าได้ หวังไปแก้ ไขหรือ เปลี่ยนแปลงที่คนอื่นเลย ขอศิษย์รักจงบำาเพ็ญจิตใจ ให้ ใสสงบ ใจสงบ...จะไม่ เป็ นทุ กข์ ต่ อวั ตถุ ภายนอก ใจสงบ...จะไม่ หวั่ นไหว ต่ อสายใยสั มพั นธ์ ใจหนั ก แน่ น...ตั ณหาความอยากไม่ อาจมากล้ำ า กราย


ใจเป็ นหนึ่ งไม่ หวั ่ นไหว...จะสามารถบรรลุ ถึ งพุ ทธะสิ่ งศั กดิ์ สิ ทธิ์ จงรักษาใจตนให้ บริสทุ ธิ์ จงดูแลกายนี้ให้ ผุดผ่อง ทุกเวลาน้ อมใจไปศึกษาแล้ ว ดำาเนินตาม เจ้ าจึงจะรู้ถึงคุณานุคุณของธรรมะได้ อย่างชัดเจน เตี่ยนฉวนซือ เจ้ าจงเป็ นตัวแทนของอาจารย์ นำาผลไม้ ไปให้ กบั แม่ครัวที่เหนื่อย ยากลำาบากทั้งสองวันนี้ และพวกเจ้ า ศิษย์รักของอาจารย์ทุกทุกคน ขอให้ จงพบแต่สง่ิ ที่ดี ในชีวิต ทำำ ควำมดี ในวั นนี้ ...แม้ บุ ญวำสนำจะยั ง มำไม่ ถึ ง แต่ เคราะห์ ภั ยร้ ายก็ ได้ ไกลจากไปแล้ ว ทำำ สิ่ งที่ ไม่ ดี ในวั นนี้ ...แม้ เ ครำะห์ ภั ย ร้ ำ ยจะยั ง มำไม่ ถึ ง แต่ บุ ญวาสนาก็ ได้ ไกลจากไปแล้ ว เพราะฉะนั้นจึงหวังศิษย์รัก จะพูด จะคิด จะกระทำาสิ่งใดใด จงให้ ตรงต่อหลัก ธรรมหนา ดูแลตนให้ จงดี อาจารย์จะเคียงข้ างพวกเจ้ าบนเส้ นทางนี้ตลอดไป ดูแลตน ดูแล ตน กราบลา ฮา ฮา ถอย

จิตใจที่ศรัทธาจริงใจมาบำาเพ็ญ รักษากาลเวลาแห่งชีวิตที่ได้ พบธรรมให้ ยืนยาวนานที่สดุ สร้ างคุณค่าชีวิตให้ ย่งิ ใหญ่ท่สี ดุ สลักเสลาตนให้ สว่างไสวงดงามถึงที่สดุ จะดีไหม ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ศิษย์รักก้ าวสู่สถานธรรมแห่งนี้ ด้ วยบุญญาสัมพันธ์ ทันทีท่เี จ้ าคุกเข่ารับวิถี ธรรม เจ้ าก็คอื ศิษย์ของอาจารย์ อาจารย์ร่วมแบกรับกรรมกับพวกเจ้ าด้ วยจิตใจที่ยินดี ขอเพียงแต่ความหวังแห่งอาจารย์ เป็ นจริงได้ ความหวังว่าศิษย์รักของอาจารย์ จะร่วม ก้ าวบำาเพ็ญฉุดช่วยผองชน ล่องนาวาธรรมกอปรกุศลคุณงามความดี ยินดีท่จี ะร่วมทาง แห่งฟ้ า ยินยอมที่จะแบกรับภาระอันศักดิ์สทิ ธิ์ น้ อมใจจริงเถิดหนา ศิษย์เจ้ำเอ๋ย... ทันทีท่เี จ้ าเป็ นศิษย์ของอาจารย์ อาจารย์จะไม่ปล่อยให้ เจ้ าต้ องทุกข์ทนอยู่เพียง ลำาพังอย่างแน่นอน จงตั้งใจเป็ นศิษย์รักแห่งอาจารย์ทุกก้ าวย่างมิใช่เพื่อตน ทุกก้ าวย่าง มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกก้ าวของพวกเจ้ า เพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขแห่งเหล่าชนเช่นนี้ พุทธะโพธิสตั ว์กอ็ ยู่ในใจเจ้ าเอง เข้ าใจไหม

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7779.0

19 ระวังตนกายใจทุกเวลา หวังศิษย์รักจะรู้ตนค้ นพบจิต ทุกย่างก้ าวมิใช่เพียงเพื่อตน

น้ อมจิตใจศรัทธามาบำาเพ็ญ สลักเสลางามชีวิตจิตหลุดพ้ น ก้ าวข้ ามพ้ นโลกีย์ด้วยใจธรรม เข้ าใจไหม

ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ชีวิตคนแสนสั้นนัก แต่ความรักยิ่งสั้นกว่า ดอกไม้ ยังร่วงโรยตามเวลา แล้ ว คุณค่าของคนอยู่หนใด ชีวิตนี้อย่าได้ มวั เพลิดเพลิน หลงระเริง ไม่ใส่ใจในแก่นสาร ชีวิต นี้วันนี้มริ ักษาคุณค่าตน มิก่อเกิดคุณค่าให้ กบั ตน ผ่านพ้ นไปแล้ ว จะเสียใจก็สายเกินกาล ศิษย์รักได้ พบธรรมได้ ร้ ถู ึงความเป็ นจริงแห่งชีวิต จงศึกษาให้ กระจ่าง แจ้ งด้ วยใจ เอา

24 ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ในวันนี้ ศิษย์คนดีศึกษาธรรม ดำา เนินตามแบบอย่ างกัลยาณชนจะต้ องรู้ห ลัก เข้ าใจอย่ างแท้ จริง จะต้ องอาศัยหลักเหตุผลตามธรรมชาติ เพื่อเข้ าสู่การรู้แจ้ งต่ อหลัก ธรรม เมื่อจิตใจรู้แจ้ งสัจธรรม จิตใจสงบนิ่งมั่นคง เมื่อจิตใจสงบนิ่งมั่นคง คุณสมบัติแห่ ง ความเป็ นคนก็จะลุ่มลึก เมื่อคุณสมบัติแห่งความเป็ นคนลุ่มลึก ไม่ว่าจะคิด พูด ทำาการใดๆ ในทุกขณะ ในทุกสถานการณ์กจ็ ะสอดคล้ องต่อหลักสัจธรรม การบำาเพ็ญ ศิษย์บาำ เพ็ญวันนี้ ก้ าวศึกษา จงน้ อมใจศึกษาให้ ต่อเนื่องอย่าขาดสาย ศึกษาต้ องน้ อมใจอย่าดูเบา ศึกษาต้ อง มุ่งมั่นอย่าหวั่นไหว การศึกษาจะต้ องควบคู่การปฏิบัติดาำ เนินอย่างต่อเนื่อง จึงบังเกิดผลอ ย่างงดงามในชีวิต เข้ าใจไหม


ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... เจ้ า ทั้ง หลายในวันนี้ กำา ลังอยู่ ในวัยที่มีพละกำา ลัง มีสติปัญญาอัน ฉลาดเฉลียว เจ้ าจงรู้นาำ พลังแห่ งชีวิตที่มีภายในตน ออกมาสำาแดงสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด นำามาใช้ ให้ เกิดคุณพลังจิตใจที่แกร่งกล้ า นำาพาศึกษาธรรม บำาเพ็ญธรรมมิหวาดกลัว อาจารย์กห็ วัง ว่ า ศิษย์ รั ก ที่เ ปี่ ยมด้ วยพลั งความสามารถ พลัง แห่ ง สติปั ญ ญา พลังแห่งความกล้ าหาญเด็ดเดี่ยว จะก้ าวเท้าออกมานำาพาผู้ท่ยี ังมืดมนอยู่ ให้ คนเหล่านั้น ได้ ต่นื รู้ถึงพลังอันสูงส่งภายในตนเช่นกันกับเจ้ า เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... เจ้ าวันนี้ยังเยาว์วัย จิตใจยังไม่หนักแน่น จะต้ องรู้รักษาตนให้ จงดี อย่าได้ วู่วาม ตามอารมณ์ร้อน อย่าได้ บ้าบิ่นตามอารมณ์ท่ดี ุเดือด ชีวิตนี้ยังเยาว์วัย จะต้ องยิ่งมีหลักยึด ที่ถูกต้ องชัดเจนให้ กบั ตน จะต้ องยิ่งมีเส้ นทางที่ถูกต้ องสว่างไสวให้ กับตน ชีวิตจึงจะไม่ ผิดพลาด ในวันนี้ การคบเพื่อน จงรู้จักที่จะเลือกคบเพื่อนที่แท้ จริง คือผู้ท่คี อยอุ้มชูดูแล คุ ณ ธรรมให้ ซ่ึ ง กัน และกั น จึ ง เป็ นเพื่ อ นที่แ ท้ จ ริ ง ศิ ษ ย์ เ จ้ า จะต้ อ งสำา นึ ก คุ ณ กตั ญ ญู รู้ ปรองดองในน้ องพี่ ซื่อสัตย์ต่อเพื่อน จริงใจต่อทุกคนดำาเนินชีวิตตาม คุณสัมพันธ์หา้ เช่นนี้ อาจารย์รับรองว่า ชีวิตเจ้ าจะโชติช่วงชัชวาล อย่างแน่นนอน เข้ าใจไหม 21 ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ในวันนี้จงเรียกร้ องขอจากตน จะนำา ความสุข วาสนามาสู่ จงอย่ าได้ ทาำ ร้ าย ศักดิ์ศรีตน อย่าได้ ละทิ้งศักดิ์ศรีตน ทำำ ร้ ำ ยศั กดิ์ ศรี ตน...คื อ พู ดจาผิ ดต่ อ จริ ยมโนธรรม ละทิ้ งศั กดิ์ ศรี ตน...คื อ ไม่ รั กษากรุ ณามโนธรรม หากวันใด ศิษย์ไม่รักศักดิ์ศรีตน วันนั้นทุกอย่างก็ด่ังถูกทำาลายลง ศิษย์บาำ เพ็ญ เข้ าใจอย่างแจ้ งชัดในความหมาย ในชีวิตจริงจึงพร้ อมที่ก้าวดำาเนินปรกโปรดร่ วมงานกับ อาจารย์ในวันนี้

บุ ค ลากรทั้ง หลายต่ า งเหนื่ อ ยยาก ชี วิ ต หนึ่ ง ที่ทุ่ม เท ชี วิ ต หนึ่ ง ที่เ สีย สละมิ ใ ช่ ธรรมดาหนา ใครจะทำาได้ เช่ นพวกเจ้ า ฉะนั้น ขอศิษย์รักจงภาคภูมิใจในตัวเอง แบ่งปั น ความสุขจริงสู่เหล่าชน ร่วมแบกรับแม้ หนักหน่วง แต่ไม่หนักใจ เช่นนี้แล้ ว ชีวิตการบำาเพ็ญ จะไม่สญ ู ค่าเปล่า อย่างแน่นอน ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ศิษย์ทุกคน คนทุกคนเกิดมาบนโลก ต่างมีคุณค่าภายในตนกันทุกคน แต่คุณค่า จะแตกต่างระหว่างแต่ละบุคคล ไม่เท่ากัน นั่นก็คือขึ้นอยู่กับว่าคน คนนั้นจะใช้ ชีวิตเช่นไร จะใช้ ชีวิตเพื่อปรนเปรอความสุขส่วนตน หรือว่าจะใช้ ชีวิตเพื่อแบ่งปันสุขเสรีส่คู นอื่นด้ วย ศิษย์รักเจ้ าทั้งหลาย จงตั้งใจในวันนี้เหนื่อยยาก วันหน้ าจะเปรมปรีด์ิ ในวันนี้ ลำาบากวันหน้ าจะเสรี หวังศิษย์รักของอาจารย์ทุกๆคนจะเจริญในปณิธาน ในจิตแห่ งธรรม ยิ่งบำา เพ็ญความอาบอิ่มรอยยิ้มยิ่งฉาบไว้ ให้ เห็นในใบหน้ า ยิ่งบำา เพ็ญ ยิ่งเห็นได้ ถึงพลัง ความกล้ าแกร่ง ที่ปฏิบัติธรรม ยิ่งบำาเพ็ญ ยิ่งได้ เห็นความเป็ นจิตหนึ่งใจเดียวร่วมช่วยงาน ขับขานนาวาธรรม ให้ โลดแล่นอย่างกว้ างไกล สุดท้ายเจ้ าจงรู้ ศิษย์รักคือ ความหวังแห่งอาจารย์รักษาตนให้ จงดี อาจารย์จะอยู่ เคียงข้ างพวกเจ้ าตลอดกาล กราบลา ฮา ฮา ถอย From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7780.0

20101014120400

22

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่เหอ (เฉพาะกิจ)จ.อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ พระพุทธาลงปรกโปรดในยุคท้าย พุทธบุตรคนเดิมอย่ารอรี

จุดมุ่งหมายได้ นาำ ชนพ้ นทุกข์น้ ี รับธรรมาเร่งรี่บาำ เพ็ญเพียร


บรรพจารย์สบื สายทองนำาลงสู่ เทียนหยานร่วมรับบัญชานำาพาชน

รับธรรมรู้ปฏิบัติบังเกิดผล มุ่งดั้นด้ นค้ นหาผู้มบี ุญสัมพันธ์

เราคือ พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสูพ่ ุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล องค์ชคัตตรยำพดง ถามศิษย์รักทุกคนสุขสบายดีไหม สงบจิตตั้งใจฟัง ฮา ฮา ยุคกาลท้ายฟ้ าปรกโปรดเหล่าคนดี รู้ชีวิตกำาหนดตนภายในใจ ชีวิตหนึ่งมิใช่ว่ายาวนาน อย่าดูว่าตนยังเยาว์ไม่ชรา ชีวิตหนึ่งได้ รับธรรมบำาเพ็ญเถิด สร้ างคุณค่าให้ กบั ตนพ้ นร้ อนหนาว ศิษย์รักเอ๋ยเวลานี้จงรู้ตน แต่ละก้ าวเคียงคู่ด้วยหลักธรรม รู้สาำ นึกในคุณมุ่งทดแทน สุขแท้จริงในชีวิตจิตรู้ปลง ศิษย์รักต้ องมีจุดหมายอันชัดเจน 23

ศิษย์วันนี้มโี อกาสพบทางไสว ก้ าวเดินไปสูเ่ ป้ าหมายอย่ารอรี กุสมุ าลย์ยังร่วงโรยตามกาลหนา วันข้ างหน้ าเป็ นอย่างไรให้ พิจตรอง ทางประเสริฐจริงใจไปเดินก้ าว สุกสกาวด้ วยใจเปี่ ยมไอธรรม ศึกษาค้ นย้ อนตนฝึ กฝนล้ำ า รู้ชีวิตนำาด้ วยกตัญญู พายดรีฟ้าล่องแล่นนำาผู้หลง มุ่งมั่นคงปณิธานงานฟ้ าดิน อย่ามัวเล่นเพลิดเพลินเดินหลงหนา

บำาเพ็ญขัดเกลาจิตใจ ลดละกิเลส รู้เท่าทันใจโลกีย์ อยู่บนแดนโลก ต้ องรู้เท่าทัน กระแสโลกีย์ แลฝื นทวนได้ ชีวิตหนึ่งพบธรรมะ อนุตตรธรรม หนึง่ จุดชี้แจ้ งล่วงพ้ นด้ วย รากบุญสั่งสมมาจึงมี วั น นี้ ต้ องรู้ ถ นอมบุ ญ วาระโอกาสแห่ ง ตน ต้ องรู้ ว่ า ชี วิ ต นี้ โชคดี เ พี ย งไร แม้ มี เ งิ น ทอง มากมาย แม้ การศึกษาสูงเพียงใด มิอาจพาให้ หลุดพ้ นจากห้ วงทุกข์ได้ ในวันนี้ มาศึกษาสัจธรรม รู้ถึงที่มาแห่งตน รู้ถึงจิตเดิมแห่งตน และฟื้ นฟูจิตคืนสู่ จิตพุทธะ ด้ วยการบำาเพ็ญขัดเกลา ในสองวันนี้ ขอให้ ศิษย์ต้งั ใจ ตั้งใจอย่างแท้จริง เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... มาทุกครั้ง อาจารย์กม็ อบกำาลังใจให้ ทุกครั้ง แต่กย็ ังไม่พอ ใช่หรือเปล่า หนทาง การบำาเพ็ญยังอีกยาวไกล ให้ ศิษย์รักเดินไปฉุดช่วยเวไนยพร้ อมฉุดช่วยตน มีคุณธรรมฟ้ า ดินรู้ แต่ทว่า ศิษย์รักจะต้ องสำาแดงคุณธรรมนั้นออกมาปรกแผ่เวไนยทั้งหลาย ให้ ประจั กษ์ ถึ ง...ความเมตตาแห่ งฟ้ าดิ น ให้ ประจั กษ์ ถึ ง...การเสี ยสละทุ่ มเทของบรรพจารย์ ช่วยเวไนยพ้ นทุกข์ นั่นคือช่ วยตนให้ พ้นทุกข์ด้วย แม้ ระหว่างทางจะอ่อนล้ า เพียงใด ศิษย์ยังมีแสงตะวันอันอบอุ่น ศิษย์ยังมีแสงจันทร์อันนุ่มนวล ส่องสว่างนำาทางเจ้ า เรื่อยไป

ทุกคนสงบจิตแล้ วนั่งลงได้ 28

ศิษย์รกั เอ๋ย... ก้ าวเข้ าสู่สถานพุทธะ จงสงบจิตไม่ว่นุ วายสับสน สดั บ ธรรม...เพื่ อกระจ่ ำงในจิ ตตน สดั บ ธรรม...เพื่ อก่ อเกิ ดปั ญญำ สดั บ ธรรม...เพื่ อนำำ ไปปฏิ บั ติ ฝึ กฝนตน

ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... มุ่งชีวิตที่สงู ส่ง ต้ องรู้วางปลงสิ่งผูกมัด ขจัดอวิชชานำาปัญญามาส่องฉาย ดำาเนิน กตัญญูเป็ นสำาคัญ บำาเพ็ญทานทัง้ สาม รักษาคุณธรรมแปด คุณสัมพันธ์หา้ ทุกเวลา ศิษย์รักมีจิตใจที่จะมุ่งบำาเพ็ญ ต้ องรู้ย้อนเห็นตนเป็ นสำาคัญ มองที่ตนอย่าได้ สนใจในคน อื่น สอนที่ตนอย่าได้ ม่งุ สอนคนอื่น เรียนรู้ด้วยตนอย่าได้ หวังคนอื่นป้ อนให้ ฉะนั้น ศิษย์


รักก้ าวบำาเพ็ญ อย่าได้ ห่างจากสามสิ่ง เคารพโองการฟ้ าประกาศิต น้ อมชีวิตรักษา คุณธรรม มีจิตใจแน่วแน่ในจุดหมาย มีจิตใจมั่นคงในศรัทธา มีจิตใจมุ่งมั่นเสมอต้ นปลาย มีจิตใจที่จะแก้ ไขตนอย่างจริงจัง มีจิตใจที่จริงใจต่อตัวเอง ต่อผู้อ่นื ต่อทุกทุกสรรพสิ่ง เช่นนี้การบำาเพ็ญย่อมบรรลุ สู่สงู ส่งอย่างแน่นอน เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... บุคลากรเจ้ าทุกคน ต่างเหนื่อยยากลำาบากกายทุม่ เทใจ วันนี้แม้ ร่างกาย จะ อ่อนล้ า แต่จิตใจยังเข้ มแข็ง อาจารย์จะให้ โอสถทิพย์แก่พวกเจ้ า ให้ พวกเจ้ า ได้ มพี ลัง ชีวิตชีวา ให้ มสี ขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้ อมจะทำางานแห่งฟ้ าอีกต่อไป หลังจากที่ อาจารย์ไปแล้ ว อาจารย์จะให้ พวกเจ้ า เลือกเอาผลไม้ บนโต๊ะพระคนละหนึ่งลูก เป็ นโอสถ ทิพย์จากอาจารย์ แต่ศิษย์รัก จะต้ องรู้หนา โอสถทิพย์น้นั ที่แท้จริง อยู่กบั ตัวเจ้ าทุกคนแล้ ว เจ้ ารู้ หรือไม่ว่า โอสถทิพย์คืออะไร โอสถทิพย์กค็ ือหยาดเหงื่อและหยดน้ำ าตาของพวกเจ้ า ที่ ขับเคี่ยวหล่อหลอมมาจนทุกวันนี้ หยาดเหงื่อและหยดน้ำ าตา ทำาให้ เจ้ าซาบซึ้งถึงคุณค่า แท้จริงแห่งการเสียสละทุม่ เท หยาดเหงื่อและหยดน้ำ าตา ก็เป็ นพยานแห่งจิตใจที่ม่งุ มั่น ไม่ ท้อถอย ใช่หรือไม่ ฉะนั้น ในวันนี้แม้ พวกเจ้ า จะต้ องปาดน้ำ าตาสักเท่าใด สุดท้ายก็จะได้ พบกับรอย ยิ้ม แม้ วันนี้ จะล้ มลุกคลุกคลานสักเท่าใด สุดท้ายก็จะได้ พบจุดยืนที่ชัดเจน แม้ วันนี้ เจ้ า จะท้อแท้สกั เท่าไร สุดท้ายก็จะได้ พบกับความมุ่งมั่น จากใจส่วนลึกอย่างแท้จริง สุดท้ายฝากศิษย์รักดูแลสุขภาพ รักษาจิตใจให้ งดงามตลอดเวลา เจ้ าจงดูแล ตนให้ จงดีจึงจะสามารถดูแลผู้อ่นื ได้

ให้ ร้ หู นา ทุกเวลา อาจารย์ร่วมเคียงข้ างปลอบประโลมศิษย์รักอยู่ทุกเวลาหนา ต่อไปอย่าได้ แอบร้ องไห้ เพียงลำาพัง อย่าได้ กล้ำ ากลืนฝื นทนเพียงคนเดียว อย่าได้ น้ำาตา ตกใน ไร้ คาำ พูด ให้ ร้ วู ่า อาจารย์ร้ แู ละเข้ าใจ และคอยช่วยเหลือพวกเจ้ าตลอดเส้ นทาง ศิษย์รักจงเข้ มแข็ง จงมุ่งมั่นดุจดั่งเคย และรักษาใจมุ่งมั่นเช่นนี้ให้ ตลอดไป อาจารย์จะเคียงข้ างพวกเจ้ าทุกเวลา กราบลา

ฮา ฮา ถอย

25 อย่าร้ องไห้ อย่าร้ องไห้ อย่าร้ องไห้ อย่าร้ องไห้ อย่าร้ องไห้

กับสิ่งที่ทาำ ให้ เศร้ าใจ แม้ ว่าใครจะไม่เข้ าใจเจ้ า แม้ ว่าใครจะมองไม่เห็นความสำาคัญ แม้ ว่าจะลำาบากเพียงใด แม้ ว่าเจ็บปวดใจไร้ คนสนใจ

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7783.0

26

20101016120200

2


พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่ฮว๋า จ.เพชรบุรี วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ เจริญรุ่งเรืองมาถึงชนรุ่นหลัง อุ้มชูชีวิตจิตทารกกอบเกื้อ

พระบรรพจารย์ปูทางด้ วยหยาดเหงื่อ แผ้ วถางเพื่อให้ ศิษย์เดินราบรื่นทาง

เราคือ สงฆ์จี้กงวิปลำส พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์ชคัตตรยำพดง

รับบัญชาจาก ลงสู่โลกีย์ น้ อมกายกตัญชลี ถามศิษย์รักทั้งหลาย สุขสบายดีไหม จิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

ก่อนจากกัน เปิ ดสถานธรรม อาจารย์อวยพร ให้ ย่งิ มา ยิ่งเจริญผล แม้ วันนี้ยังไม่ ปรากฏบุคลากร ขอเพียงเจ้ าอย่าท้ อแท้ มีอาจารย์คู่เคียงร่ วมผสาน ผจญทั้งความทุกข์ และความสุขเคียงข้ างไป วันนี้น้ัน มากันหลากหลายทิศทาง ด้ วยปณิธานงานฟ้ ามีร่วมกัน ผู้เข้ าประชุมมี บางคนต้ องเจอทดสอบ ให้ มีสติ สมาธิ ยึดหลักธรรมดำาเนินชีวิต หนี้เวรกรรมที่น้ ีแรงมาก แรงจริงจริง พัดของอาจารย์ท่โี บกปั ด กั้นขวางไว้ พรุนหมดแล้ ว พรุนหมดแล้ ว ได้ แต่ ชี้นาำ ทางสว่างให้ ชีวิตเจ้ า ด้ วยการมีอภัยทาน สร้ าง ทานทัง้ สาม ให้ สม่ำาเสมอ มีเมตตาจิต ที่ไม่ยึดหรือหวังผล จากหนักจะได้ เป็ นเบา อาจารย์หวังทุกคนไม่ทอดทิ้งซึ่งกันและกัน รู้จักผ่อนปรนเอาใจฟ้ ามาเป็ นใจตน เข้ าใจไหม นำา ผลไม้ แจกจ่ ายให้ แ ม่ ครัวและผู้ ทาำ งานแห่ งฟ้ า ในส่วนอื่นแบ่ งปั นให้ ผ้ ูเ ข้ า ประชุมธรรม จัดสรรให้ เรียบร้ อย อาจารย์อวยพรให้ ทุกคนโชคดี กราบลา ฮา ฮา ถอย

พระพุทธะนัน ้ ทุม ่ เทเพือ ่ เวไนย เบือ ้ งฟ้ าไม่ไร ้ซึง่ ความเมตตา เกือ ้ การุญ มอบโองการกู ้ญาณคืนฟ้ า ช่วยเหลือเวไนยได ้ แจ ้งรู ้ถึงหนึง่ จุดชี้ พบวิสท ุ ธิอาจารย์ สำานึกรู ้ถึงพระคุณแห่งเบือ ้ งฟ้ า รู ้ถึงพระคุณพระบรรพจารย์นัน ้ ยิง่ ใหญ่ บุพกาลเวลาผ่านมา จวบถึงจนวันนี้ พุทธธรรมแผ่กว ้างไซร ้ เวไนยตืน ่ กลับใจ กาลยุคปลาย ด ้วยบุญญาแจ ้งพบธรรมาลา้ำ คืนพุทธา คือจิตเดิม ตืน ่ ใจแจ ้งปั ญญา บำาเพ็ญผันแปรชะตา หยุดเวียนวงล ้อกรรม ในวันนี้ ปณิธานกลับคืน สำานึกเข ้าใจ ดำาเนินงานแพร่ธรรม แพร่คณ ุ ธรรม สืบทอดปั ญญา ธรรมกว ้างไกล ช่วยเวไนยขึน ้ นาวาฟ้ า หลุดพ ้นทุกข์ทงั ้ ปวง ด ้วยบำาเพ็ญ ในวันนี้ ก ้าวเดินได ้ทันเวลา แดนพุทธา คืนนิพพาน บทเพลงทำานอง : ร ักไม่ตอ ้ งการเวลา

27

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7785.0

32


จงนำำ บุ ญสั ม พั น ธ์ นี้ ปรกโปรดธรรมทั่ วหล้ า เป็ นตั วแทนแห่ งฟ้ าดิ น จงนำำ บุ ญสั ม พั น ธ์ นี้ อุ้ มชู มวลชี วิ ตพ้ นจากห้ วงทุ กข์ จงนำำ บุ ญสั ม พั น ธ์ นี้ สร้ างครอบครั วธรรมอั นอบอุ่ น จงนำำ ธรรมะนี้ บำา เพ็ ญขั ดเกลาแจ้ งหลุ ดพ้ น จงใช้ เวลำนี้ ที่ อยู่ บนโลก บรรลุ ปณิ ธานตน กลั บคื นเบื้ องบน อริยะทั้งหลาย ล้ วนผ่านการเคี่ยวกรำาจากโลกีย์ แม้ เหนื่อยยาก ก็เพียงแค่ระยะ เวลาสั้นๆ ยอมลำาบากเพื่อช่วยผู้อ่นื คือวีรเมธี หวังศิษย์รักนำาจิตใจแห่งฟ้ าดิน จิตใจแห่งบร รพจารย์ ไปบุกเบิกถากถางเส้ นทางธรรม ช่วยเวไนยในกาลท้ ายให้ พ้นทุกข์ กลับคืนบ้ าน พร้ อมกัน ดีไหม ยุคท้ ายแล้ ว ต้ องก้ าวเดินให้ ทนั เวลา หยุดช้ าไปอาจก้ าวไม่ทนั เสียใจก็ไม่ทนั เช่ น กัน ดังนั้น อาจารย์จึงให้ กาำ ลังใจศิษย์ทุกครั้ง ให้ มีพลังก้ าวเดินต่อไป อย่าหยุดท้ อ อย่าคิด น้ อยใจ แม้ ทางเดินแต่ละคนต่างกัน แต่เป้ าหมายทุกคนเหมือนกันคือพระนิพพาน แม้ จะ เลือกก้ าวในเส้ นทางที่ต่างกันออกไป แต่สดุ ท้ าย ประคับประคองใจตน ย่อมไปถึงได้ จุด หมายเดียวกัน เข้ าใจไหม เพราะฉะนั้น ศิษย์รักทุกคน จงมีพลังใจมุ่ง มั่น ก้ าวเดิน ต่ อ ไป ทุกบทบาท ทุก หน้ าที่ทาำ ให้ สมบูรณ์ มิเปรียบวัดใคร มิกล่าวโทษใคร จงมอบความรักอภัยซึ่งกัน ร่วมใจ ร่วมคุณธรรม แผ่คุณาธรรมให้ กว้ างไกล สร้ างโลกเอกภาพสันติสขุ ให้ เกิดขึ้นจริง ขอทุกคน โชคดี ถนอมรักษาตน ดูแลจิตใจตน ในยามอ่อนล้ า ให้ เรียกหาอาจารย์ เคียงข้ างเสมอ ก้ าวเดินไปด้ วยกัน กราบลา

29

20101016120557

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระสงฆ์จี้กงวิปลำส

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่เทียน จ.ลำาปาง วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ในสามโลกไม่เคยมีมาก่อน ทางรอดชีวิตที่จะพ้ นทุกข์โศก เราคือ พระสงฆ์จี้กงวิปลำส พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์ชคัตตรยำพดง

มหันตภัยกวาดล้ างร่อนสามโลก พบธรรมปรกพบวิสทุ ธิอาจารย์

รับบัญชาจาก ลงสู่ พุทธสถานไท่เทียน น้ อมกายเคียมคัล ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบจิตตั้งใจฟัง ฮา ฮา

เมือ ่ เจ ้าถวายปณิธานแล ้ว จะมั่นคงบำาเพ็ญแท ้จริง จดจำาอย่าลืม ติดตามพุทธะ เอาชนะกิเลสของตน เมือ ่ เจ ้าถวายสัจจาต่อฟ้ า ขอให ้เดินตามปณิธาน มลายความทุกข์ สุขศานต์ได ้ไหม บอกศิษย์รักบำาเพ็ญให ้ดี ผู ้กล ้าหาญปราศจากถอย สิง่ กัน ้ ขวางเป็ นร ้อยฝ่ าพ ้น พระคุณฟ้ า เมตตาปรกแผ่ชวี ต ิ ใคร่ครวญคิดจริงจังกว่านี้ เมือ ่ เจ ้าถวายปณิธานแล ้ว ตืน ่ จากหลงบำาเพ็ญเสียที เมือ ่ เจ ้าถวาย ปณิธานแล ้ว ตามแกะหลงคืนมาเสียที บทเพลงทำานอง : บอก

ฮา ฮา ถอย

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7777.0

2


30 31 สถานธรรมคือสถานฉุดช่วยคน สถานธรรมที่ศักดิ์สทิ ธิ์บริสทุ ธิ์ สถานธรรมดั่งนาวาร่วมกันพาย กราบไหว้ เช้ าเย็น เคารพจริงฤดี มาวันนี้พบหน้ าศิษย์ท้งั หลาย รู้สาำ นึกสำารวมกายใจวาจา รอบสถานธรรมมีรัศมีฉายเจิดจ้ า ศิษย์รัก พึงตระหนักคิดด้ วยศรัทธา หลักธรรมรู้บาำ เพ็ญรู้ปฏิบัติ แดนอนุตตรเชื่อมโยงมาช่วยคนดี หวังว่าเจ้ าทั้งหลายเปิ ดจิตใจ เจ้ ามีฐานบุญมาหยั่งลึกของตน ก้ าวเข้ าสู่ประตูธรรมชโลมจิต จากโลภโกรธหลงด้ วยฟูฟ้ ื น มีความสงสัยไขขานให้ กระจ่าง วันนี้ท้งั สามโลกสะเทือนฟ้ า หวังว่าเจ้ าจิตสงบมีสติ บำาเพ็ญธรรมจริงเพื่อสู่กตญาณ เมื่อมองเห็นศิษย์ทุกคนเจอสอบหนา และบางคนอวดเก่งยิ่งกว่าใครนา หวังว่าเจ้ าฉุดช่วยเวไนยตามปณิธาน จงฝึ กฝนจิตเที่ยงธรรมพลังแห่งฟ้ า ทลายกำาแพงแห่งความแค้ นในอดีตตน ธรรมะจริงโองการฟ้ าจริงยุคขาว

ปรกโปรดเวไนยบนโลกมนุษย์ บำาเพ็ญปฏิบัติผุดผ่องกายใจ นำาพาเวไนยรับธรรมวิถี เป็ นสถานที่สร้ างบุญเจริญปณิธาน เจ้ ารู้ไหมบรรพชนติดตามหนา อย่าได้ เผลอทำาผิดหนาทั้งกายใจ ในสถานธรรมผู้มบี ุญญาร่วมชุมนุมหนา บำาเพ็ญอย่างไรจึงก้ าวหน้ าพัฒนาตน รู้สลักเสลาชัดเจนธรรมวิถี และเทพผีต่างได้ รับอานิสงส์กนั รู้ถึงธรรมกระจ่างไซร้ รากเดิมต้ น พึงรักษาแรกเริ่มต้ นแห่งศรัทธา สัจธรรมชีวิตชโลมปัญญาให้ ต่นื และรู้ตนกลับคืนยังแดนนิพพาน ด้ วยปัญญาพิเคราะห์ยังหลักธรรมหนา และวิญญาณที่ตามมาอยู่รอบราย ลดละทิฐิจากการยึดมั่นถือมั่น มิยึดหมายในสิ่งนั้นสิง่ นี้เอย ทั้งหนักเบาเคล้ าน้ำ าตามีท้งั นั้น รู้ไหมว่าอาจารย์น้ โี ง่กว่าใคร สถานที่น้ มี บี ุญสัมพันธ์กบั ศิษย์หนา สถิตไว้ เข้ าใจหนามิดับสิ้น ทลายสิ้นมิสบั สนการเดินก้ าว ขอให้ เจ้ าปฏิบัตหิ น้ าที่อย่างกลมกลืน เข้ าใจไหม

อุปสรรคเพียงทดสอบระยะทาง เจริญตนเจริญธรรมเจริญจิต งานแห่งฟ้ าตั้งใจจริงก้ าวครรลอง ในวันนี้อวยพรศิษย์ท้งั หลาย บำาเพ็ญจิตสร้ างกุศลช่วยประชา กราบลา

ระหว่างจิตที่หวั่นไหวให้ มธี รรม นำาชีวิตฉุดช่วยเวไนยผอง ทุกคนคือพี่น้องครอบครัวเดียวกัน ทุกดวงใจขอตั้งมั่นพุทธคุณหนา ราบรื่นพาเกิดมรรคผลบนโลกแดน ฮา ฮา ถอย


From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7784.0

20101017120200

36

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสเปิ ดพุทธสถาน ณ ตระกูลชิ้น จ.ราชบุรี วันอาทิตย์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ เพรำะกำรปรกโปรดยิ่ งใหญ่ ...ธรรมะจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะธรรมะยิ่ งใหญ่ ...........ความรั กจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะควำมรั ก ยิ่ งใหญ่ .........บุ ญสั มพั นธ์ จึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะบุ ญสั ม พั น ธ์ ยิ่ งใหญ่ ......การฉุ ดช่ วยจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะกำรฉุ ดช่ วยยิ่ งใหญ่ ......จิ ตเมตตาจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะจิ ตเมตตำยิ่ งใหญ่ ........การส่ งเสริ มจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เพรำะกำรส่ งเสริ มยิ่ งใหญ่ .....สั นติ สุ ขจึ งก่ อเกิ ดและแผ่ กว้ างได้ เราคือ พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสู่โลกา น้ อมบทมาลย์ องค์มำรดำแล้ ว ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮวา ฮวา ศิษย์ศิษย์รกั เอ๋ย... ด้ วยธรรมะปรกแผ่ในยุคสาม โองการฟ้ ามอบสู่โลกา กอบกู้สามภพ สาธุชนทั้ง หลายจึงได้ พบอนุ ตตรธรรมวิถีจิต คุณค่าล้ำ าอยู่ท่ไี ด้ รับธรรม รู้น้อมนำาปฏิบัติขัดเกลาตน สร้ างกุศลชดใช้ หนี้กรรมจนหมดสิ้น จึงสามารถกลับคืนฟ้ าได้ ไตรรัตน์น้นั อยู่คู่กายคู่ใจตน ตลอดเวลา ใจมีธรรม นำาปฏิบัติ จึงก่อเกิดคุณ มีคุณธรรมนำาปรกแผ่ ช่วยเหลือชน จึงก่อ เกิดสันติสุข นำาหลักธรรมเปลี่ยนแปลงชีวิตวัฒนาได้ นำาหลักธรรมเปลี่ยนแปรใจคน โลก เป็ นเอกภาพในวันนี้ก่อตั้งพุทธสถานอันศักดิ์ สิทธิ์ ด้ วยจิตศรัทธาจริงใจ ด้ วยความมุ่งมั่น

แห่ งเจ้ า นับเป็ นบุญวาสนา เป็ นอริยทรัพย์ มิใช่โลกีย์ทรัพย์ พุทธสถานแท้ ในตน ทุกคนมี อยู่ เจ้ าต้ องรู้ค่า หมั่นมาพุทธสถานคือหมั่นย้ อนสงบจิตตน ณ พุทธภาวะคือนิพพาน 33 การตั้งพุทธสถานก็เพื่อฉุดช่วยเวไนย ได้ ข้ นึ เรือธรรม ก็เพื่อได้ ใกล้ ชิดพุทธะ กราบไหว้ ทุกวันก็เพื่อสงบจิตใจ ภาวนาจิตอยู่ในศีลธรรม ต้ องตั้งมั่นดำารงตนมิห่างจาก ธรรม ศิษย์ต้องรู้สถานภาพตน ทุกคนล้ วนคือตัวแทนแห่งฟ้ า ตัวแทนแห่งธรรมะ ประกาศเจตนาอริยะ ดังนั้น ทุกขณะจริยะต้ องงดงาม สำารวมระวังทุกขณะจิต สั่งสมคุณธรรม ก่อเกิด จิตรักเมตตา โอบอุ้มมวลชน แผ่กว้ างจิตฟ้ า ปณิธานยิ่งใหญ่ จุดประสงค์แห่งธรรมะจำา ขึ้นใจ และปฏิบัติได้ จริง มิผดิ เพี้ยน อุทศิ ทุม่ เทก็เพื่อเวไนยมิใช่เพื่อตน เสียสละแรงกายก็ เพื่อบรรลุปณิธาน มิใช่ผลประโยชน์ ศรัทธาจริงใจ ดำาเนินเพื่อธรรม ผลส่งถึงบรรพชน แลลูกหลาน มุ่งหวังสำาเร็จธรรม ต้ องตั้งใจบำาเพ็ญจริงจัง มิใช่เพียงเล่น บนโลกานี้ เวลา เวียนเช้ าค่ำามิหยุดนิ่ง ช้ าไปหนึ่งนาที มิอาจเรียกกลับ ต้ องถนอมรักษาช่วงเวลาแห่งชีวิต ตั้งใจบำาเพ็ญ เข้ าใจไหม เจ้ำตำำหนักพระ...ตั้งใจฟัง มีโอกาสได้ พบธรรมะ คือโอกาสยิ่งใหญ่ มีโอกาสบำาเพ็ญธรรมะ ยิ่งกว่าล้ำ าค่า มี โอกาสก่อตั้งพุทธสถานต้ องรู้คุณค่า หน้ าที่เจ้ าตำาหนักพระ หนักดั่งขุนเขา ต้ องเห็นความ สำา คั ญ ต้ องถนอมจิ ต ศรั ท ธานี้ มุ่ ง มั่น ยาวนาน ฉุ ด ช่ ว ยเวไนยด้ ว ยใจรั ก เมตตา ดั่ ง โพธิสตั ว์ พบธรรมรู้ส่งเสริมสาธุชนให้ แจ้ งพ้ นทุกข์ เสียสละทุม่ เทดั่งพุทธะอริยะ ทุกคนคือ พี่น้องครอบครัวเดียวกัน ต้ องช่วยเหลือกัน กราบไหว้ พระเช้ าเย็น หมั่นสงบจิต สำานึกขมา น้ อมจิตตน มุ่งมั่นปณิธานในทุกวัน อย่าได้ เสื่อมถอย รู้ไหม ทรัพย์สินเงินทอง ชื่อเสียงลาภยศ ก็คือภายนอก เพียงปล่อยมือ ทุกสิ่งล้ วนว่าง เปล่า มิส้ ธู รรมะบำาเพ็ญล้ำ าค่าภายในตน ผลกุศลติดตามตลอดไป บำำ เพ็ ญธรรมะ...สำา เร็ จคื อพุ ทธะ บำำ เพ็ ญธรรมะ...ล่ วงพ้ นเกิ ดตายได้ บำำ เพ็ ญธรรมะ...ฉุ ดช่ วยบรรพชนได้


บำำ เพ็ ญธรรมะ...ส่ งเสริ มลู กหลานได้ ดังนั้นเจ้ำต้องตั้งใจให้ดีรูไ้ หม 34

รับธรรมะรู้บาำ เพ็ญเปลี่ยนชะตา โองการฟ้ ามอบให้ ส่แู ดนโลก ประคองจิตบริสทุ ธิ์เสมอนา ปณิธานแห่งตนรักษามั่น 35

ศิษย์รกั บุคลำกร...ตั้งใจฟัง กาลเวลาผันผ่านไปนานเท่าไร ศึกษาธรรมะมานานเท่าไร กระจ่างแจ้ งหลัก ธรรมะไหม บำาเพ็ญธรรมะ ฝึ กฝนปฏิบัติมากน้ อยเท่าใด เกิดผลเท่าใด คุณธรรมยิ่งนับ วัน ยิ่งต้ องเพิ่มพูน กายปฏิบัติดาำ เนินงานแพร่ธรรม ฉุดช่วยคน ต้ องไปพร้ อมกับใจที่ บำาเพ็ญขัดเกลา ยกระดับอยู่เสมอ งานแห่งฟ้ าต้ องใช้ จิตฟ้ ามาดำาเนิน ครอบครัวมีธรรม จึงสมานกลมกลืน ครอบครัวแห่งธรรมนั้นยิ่งใหญ่ ยิ่งต้ องสมานกลมกลืน รักอภัย คือสิง่ สำาคัญ ทุกคนล้ วน คือพี่น้องกัน ครอบครัวเดียวกัน จะแบ่งแยก แบ่งกั้นได้ อย่างไร ทุกคนล้ วนคือตัวแทน แห่งฟ้ า จะหละหลวมตนได้ อย่างไร ทุกหน้ าที่ทุกบทบาท ล้ วนต้ องอาศัยทุกคนลงแรง จัดสรรหน้ าที่ตามความสามารถ ตามปณิธานและจิตยินดี จึงก่อเกิดผลอันยิ่งใหญ่ได้ ทุกคนล้ วนทุม่ เท ก็เพื่อเวไนย ก็เพื่องานฟ้ า สะเทือนถึงเบื้องบน ทุกคนศรัทธาจริงใจ มีมหาปณิธาน ฟ้ าย่อมเห็นใจ พุทธะช่วยเหลือ อาจารย์ร่วมเดินกับเจ้ าทั้งหลาย ตลอดเส้ นทางที่ผ่านมา ทุกคนถามตัวเอง ลงแรงเพียงพอไหม บำาเพ็ญจริงจังหรือยัง ผ่อนปรนให้ ตนมากไปไหม เปรียบวัดผู้อ่นื หรือไม่ สำาคัญที่ตน ศิษย์บาำ เพ็ญสร้ างบุญกุศล มิใช่เพื่อใคร ก็ล้วนเพื่อตนสำาเร็จธรรม กลับคืน ก็ล้วนเพื่อตนบรรลุปณิธานที่ต้งั ไว้ จงนึกถึงพระบรรพจารย์ท่ลี ้ วนเหนื่อยยาก ลำาบากเพื่อใคร ก็ล้วนเพื่อชนรุ่นหลัง ได้ บาำ เพ็ญธรรมอย่างราบรื่น ศิษย์ร้ สู าำ นึกคุณ จึงยิ่ง ต้ องตั้งใจบำาเพ็ญ อุทศิ ทุม่ เท จึงจะไม่สญ ู เปล่าในค่าเวลา กาลสุดท้ายยังเวียนว่ายอีกหรือ มีโอกาสบำาเพ็ญ ไม่ถนอมรักษาได้ หรือ จิตมุ่งมั่นต้ องให้ ม่นั คงเสมอต้ นปลาย ทุกคน เข้ าใจไหม ร่วมยินดีศิษย์ท้งั หลายตั้งใจจริง สัจธรรมเที่ยงตรงเสมอมา ก่อนอัสดงรุดเร่งเดินก้ าวเถิด

ให้ ชีวิตวัฒนาด้ วยมีธรรม ทางวิโมกข์รับรู้ถนอมรักษา รัถยาเดินก้ าวอย่างระวัง อีกกวดขันขัดเกลาตนทุกก้ าวย่าง

รู้ทุกสิ่งอนิจจังมิกงั ขา พระพุทธาล้ วนชี้บอกทางตรง ทางประเสริฐรออยู่ ณ เบื้องหน้ า

20101023120508

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระสงฆ์จี้กงวิปลำส

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่ซิว กรุงเทพฯ วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ เต้ าเจิน สภาวะธรรมแท้จริง พบคนเดิมในตนสูงส่งค่า หลี่เจิน หลักสัจธรรมเหตุผลจริง ชี้นาำ ชนกล่อมเกลาชีวิตสว่าง เราคือ พระสงฆ์จ้ กี งวิปลาส พระอนุตตรธรรมมารดา องค์มารดาแล้ ว

บำาเพ็ญจริง บรรลุธรรม ได้ จริงหนา ฉุดนำาพาสาธุชนพ้ นเกิดตาย บำาเพ็ญจริง ปฏิบัติเผยแผ่กว้ าง เจริญตามอย่างพุทธะปฏิปทา

รับบัญชาจาก ลงสู่พุทธสถาน น้ อมกายกตัญชลี ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮาฮา

้ ้นการเกิดตาย ปั ญญาขันธ์ แจ ้งรู ้ธรรมญาณ วิเศษ หนึง่ จุดชีพ ิ ธิแ ั ธรรม ลากถาศั ้ำ กดิส ์ ท ์ ท ้ พระวิสท ุ ธิอาจารย์เบิกทาง ปฏิปัตติสท ้ ้นว่ายเวียน เกิดตายประมาณค่ามิได ้ในกาลนี้ หัวใจธรรม หนึง่ จุดชีพ สำาคัญไตรรัตน์ ธรรมบำาเพ็ญให ้อธิปัญญาสิกขา แจ ้งความหมายแท ้ วิมต ุ ติขันธ์ ย่อมนำ าไปสูว่ ถ ิ ห ี ลุดพ ้น หากมิจฉาพาตกห ้วงกรรม ปิ สณ ุ า ้ วาจาหยุดสินบำาเพ็ญจริง มุง่ มั่นจริงหนทางปั ตติผลได ้โดยตรง บรรลุ ชาตินค ี้ น ื บ ้านเดิมนิพพาน


บทเพลงทำานอง : กุญแจดอกสุดท้าย

20101017120511

40

37

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่องิ๋ ฝอเอวี้ยน จ.นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ เฉพาะกาลอย่าพลาดบุญวาระ ฝึ กฝนปฏิบัติร้ ปู ล่อยวาง ยุคขาวธรรมกาลยุคสุดท้าย พระวิสทุ ธิอาจารย์ชุบชูจิต

บทเพลงทำานอง : ดาวในใจ

บำาเพ็ญจิตสว่างถือศีลว่าง เดินตามอย่างพุทธะในยุคโบราณ ธรรมหนึ่งเดียวเชื่อมโยงไปทั่วสิบทิศ มวลชีวิตเหล่าเวไนยคืนต้ นเดิม

เราคือ พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสูพ่ ุทธสถาน น้ อมกายเคียมคัล องค์มำรดรแล้ ว ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา จิตใจธรรม สว่างเรืองปรีดา ดับความทุกข์ ฉุดช่วยหนาเวไนย ล่อง เรือฟ้ าการุณย์ รับผู ้คนขึน ้ เรือ ิ อุปสรรคทีเ่ จอ อย่างกล ้าหาญ ให ้ปั ญญาโชติชว่ ง มุง่ * ก ้าวพิชต มั่นทิศทางจิตวิรย ิ ะเอาจริง ่ มโยง * * เป็ นสะพานบุญแทนฟ้ า ระหว่างพุทธะกับแดนเวไนย เชือ ชีวต ิ ผู ้คนทัง้ หลาย ขอให ้อุทศ ิ เสียสละ ่ าราอันกว ้าง อุดมการณ์ ปราชญ์เป็ นจริงยุคปลาย ล่องนาวาออกสูธ ใหญ่ จุดประสงค์ธรรมา เผยแผ่กอบกู ้ญาณ

ความจริงแท้อนุตตรธรรม คือ รากเดิมแห่งธรรม ถ่ายทอดจิตสู่จิต บำาเพ็ญจิต รู้ ถึงญาณหยั่งลึก อย่าได้ เคลือบแคลง วิถธี รรมที่ปรกโปรด มวลเวไนยสัตว์ในยุคนี้ เมื่อเจ้ า รับวิถีธรรม รู้จักจิตเดิมตัวจริงของตนเอง พระพุทธะชี้ให้ เห็นจิตเดิมอย่างชัดเจน เมื่อนำา บำาเพ็ญปฏิบัติจริงยึดถือไตรรัตน์ ศรัทธาจริงมั่นคงเท่านั้น จะประจักษ์ผลบุญญาธิการ แห่งไตรรัตน์ หากไร้ ความศรัทธาจริง ย่อมมิประจักษ์จริง คนเรียนหนังสือมีมาก คนเก่งมีความรู้ มีความสามารถในยุคปัจจุบันนั้น แต่ มองดู มิมใี ครเลยที่บรรลุถึงอริยปราชญ์ ดังโบราณมีคาำ กล่าวว่า สามพันปี ถึงจะตกผล ดังนั้น กาลบัดนี้ ศิษย์ได้ รับธรรม ได้ ร้ หู นทาง ได้ ถวายชื่อลงทะเบียน ณ เบื้องบน ต้ องรู้จักถนอม รักษาบุญวาระโอกาสดีงามของตนเองไว้ จิตนึกคิดรู้จักเดิน แบบอย่างพุทธะ พระโพธิสตั ว์ พระองค์น้นั ได้ เจริญปณิธาน ปรกโปรดเวไนยด้ วยความ มีมหาเมตตา มองเห็นถึงจิตเสมอภาคเป็ นภาวะเดียวกัน แต่ร้ ตู ่นื รู้แจ้ งนั้น ขึ้นอยู่กบั ปัญญาธรรมที่ขบคิด ณ จิตใจที่ศรัทธา มุ่งมั่นมิเปลี่ยนแปร ศิษย์กเ็ ช่นกัน หวังว่าจะรู้ม่งุ มั่น รู้คุณค่าความหมายของความเป็ นพุทธะเดิม มีหนังสือคัมภีร์ศาสนาพุทธ กล่าวไว้ ว่า ช่องกุญแจที่ไร้ ร่องรอยอยู่ ณ ที่ใด นั่นคือ ประตูปริศนาธรรม บัดนี้ ศิษย์เองได้ ร้ ถู ึงประตู หนทางปริศนานั้นเช่นเดียวกัน จุด ประสงค์การเข้ าประชุม เพื่อให้ เจ้ าได้ เข้ าใจถึงคำาว่า ธรรมะ รู้ถึงชีวิตจริงที่สว่างนิรันดร์ ในวันนี้ อาจารย์ร้ วู ่ามากันคนละทิศละทาง แต่มาสู่สถานที่เดียวกันมิใช่ง่าย เพราะบุญสัมพันธ์ ต้ องเข้ าใจอย่างชัดเจน บำาเพ็ญธรรมมิใช่เรื่องของผู้อ่นื แต่เป็ น เรื่องของตนเอง ต้ องรู้จริง เข้ าใจไหม


มีวัยหนุ่มสาวก็หลายสิบคน มีวัยชราก็หลายสิบคน มีวัยกลางคนร่วมอยู่ด้วย วัยหนุ่มสาวนั้น เป็ นวัยดั่งตะวันยามอรุณเช้ า พร้ อมที่จะแสดงพลังสร้ างสรรค์ พร้ อม ที่จะกระตือรือร้ น สดใส ร่าเริง แต่อย่าลืมความกตัญญู ความอ่อนน้ อมถ่อมตน ลดละ ในการทำาตามอำาเภอใจ จะเป็ นปราชญ์บุคคลที่น่าเคารพให้ ผ้ ูอ่นื ยกย่อง ต้ องมีหลักธรรม คุณธรรมในการดำาเนินชีวิต หากขาดไปมิเรียกว่า ปราชญ์บุคคล แม้ มคี วามเก่งความ ฉลาด แต่จงรู้ความเก่ง ความฉลาดนั้น อย่าใช้ ในทางผิดๆ รู้หลักธรรม อบรมจิต ต้ อง มีมโนธรรม มิผดิ ศีลประเวณี รู้กาำ ราบกาย วาจา ใจ ก่อนจะเป็ นผลที่เสียหายต่อชีวิต ของ 38

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=7778.0

39

ตนเองและครอบครัว หวังว่าทุกๆ วัย จะมีหลักธรรมยึดถือบำาเพ็ญปฏิบัติ เดินตาม ปณิธานของตนเอง อาจารย์มาวันนี้น้นั ด้ วยบุญสัมพันธ์ เจอกันครั้งนี้โอกาสก็น้อยลงอีก ครั้ง เจ้ าต้ องรู้จักตื่นได้ แล้ ว เข้ าใจไหม ก่อนจากกัน ให้ เตี่ยนฉวนซือไปหยิบถ้ วยน้ำ าใส แล้ วตั้งไว้ ตรงกลางโต๊ะพระ จากนั้นจุดธูปใหญ่อกี สามดอก ในระหว่างจุดธูปนั้น ให้ ต้งั จิตศรัทธาจริง ท่อง ไตรรัตน์สามจบ แล้ วถวายธูป หลังจากที่อาจารย์กลับไป ให้ นาำ น้ำ าใสให้ เตี่ยนฉวนซือ ให้ เชาฉือ และผู้ท่เี จ็บป่ วย และผู้ท่มี ปี ัญหาชีวิตมากๆ ระบายไม่ได้ มิร้ วู ่าจะปรับ ทุกข์กบั ใคร อาจารย์น้นั ได้ แต่ช่วยเพียงระยะสั้น แต่ระยะยาวของหนทางชีวิตนั้น ศิษย์ต้องเป็ นผู้กาำ หนด เดินลิขิตคุณงามของตนเองให้ ดี เข้ าใจไหม กราบลา ฮา ฮา ถอย

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส

20101023120400

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่อวี้ จ.บุรีรัมย์ วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ รากฐานแห่งการบำาเพ็ญศรัทธา พบธรรมารักษ์โอกาสพากเพียรบำาเพ็ญ

เชื่อมั่นหนาสามจริงสิ่งพบเห็น ให้ งดงามดั่งเช่นอริยา

เราคือ สงฆ์จี้กงวิปลำส

รับบัญชาจาก

พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ

ลงสู่พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล

องค์ชคัตตรยำพดง

ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม ขอทุกคนจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ศิษย์ศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมะ

จึงมุ่งตนจะก้ าวฝ่ าทะเลทุกข์


รู้ในตนคือพุทธาล้ มรีบลุก ศิษย์ศรัทธาเชื่อมั่นในตนหนา ฝึ กฝนตนบำาเพ็ญเพียรคอยเรียนรู้ ศิษย์ศรัทธาเชื่อมั่นในหลักสามจริง รักษ์โอกาสบำาเพ็ญเพียรฝ่ าทุกสิ่ง ศิษย์ศรัทธาเชื่อมั่นต่อจิตฟ้ า รับธรรมาก้ าวเดินเส้ นทางตรง

หลับหลงอยู่รุดปลุกตนให้ ต่นื จริง คือพุทธาญาณจากฟ้ าลงมาสู่ เพื่อฟื้ นฟูคืนสู่จิตพุทธะเดิม สงบนิ่งมองย้ อนให้ เห็นจริง น้ อมเคารพศรัทธาจริงมิดูเบา ฟื้ นฟูญาณงามสง่าฝ่ าลุ่มหลง เป้ าหมายตนมั่นคงดั่งอริยา 44

ศิษย์รกั เอ๋ย การพบธรรมะมิใช่ง่าย การได้ รับธรรมะนั้น บุญต้ องสั่งสมหลายชาติ ถึงมี โอกาสได้ รับธรรม บำาเพ็ญจริง ปุถุชนวันนี้ ทำาบุญเพราะกลัวเหตุต้นผลกรรม แต่บัดนี้ศิษย์ ได้ พบธรรมะ รู้เข้ าใจ เหตุต้นผลกรรมและกระจ่างชัด ในหลักธรรม วิถีจิต รู้เหตุต้นผล กรรมอย่างเดียวมิได้ แต่ต้องรู้จิตพุทธะเดิมสถิต ณ ที่ใด การบำาเพ็ญต้ องมีจิตกุศลดีงาม เพื่อเป็ นมรรคสู่การบำาเพ็ญธรรม รู้แจ้ งในอนุตตรธรรม หากมิร้ ตู ่นื ยังหลับหลง อยู่ใน กระแสโลกโลกีย์ ให้ ผ่านวันคืน เช้ าจรดค่ำา ชีวิตนั้นก็หาคุณค่าโดยแท้มไิ ด้ เลย รู้ธรรมะต้ อง รู้จักปฏิบัติจริง เช่นวันนี้ เพียรเข้ าสู่ประตูพุทธะ ต้ องเพียรวิริยะ ในการบำาเพ็ญอย่างเนือง นิตย์ หลักธรรมแท้สงู ล้ำ าค่าอยู่ท่นี าำ พาปฏิบัติจริง จึงสัมผัสถึงความแยบคายแห่งวิถีจิต วันนี้มบี ุญสัมพันธ์ อย่าดูเบา มองดูเหมือนว่างมงาย สายตาเห็นเหมือนว่ามิจฉาศาสน์ จงก่อเกิดเปิ ดใจ ปริศนาจริง ศรัทธาจริง เพื่อเข้ าใจหลักเหตุผลจริงของชีวิตจริง การบำาเพ็ญธรรมในยุคขาว มีพระวิสทุ ธิอาจารย์รับบัญชา ปรกโปรดสามโลก เมื่อเจ้ ารู้หวังว่าจะรักษาความโชคดี วาระนี้ไว้ ในชีวิตของแต่ละคน มีสขุ และทุกข์ระคนกัน ดังนั้น การศึกษาธรรม การบำาเพ็ญธรรม เพื่อนำาพา ขัดเกลาจิตวิสยั ความเคยชิน ตัดละ รัก โลภ โกรธ หลง ให้ มลาย เจ้ าอย่าดูเบาเขลาจนปิ ดปัญญาธรรมของตน จงก่อเกิดชีวิต สว่าง มองถึงความเป็ นพุทธะดั้งเดิมของตน มีความเสมอภาค จุดประสงค์ธรรม นำาฉุดช่วยโลกสู่สนั ติภาพ การฉุดช่วยเวไนยนั้นให้ พ้นจาก วัฏฏะสงสาร จงมีปณิธานแห่งใจ แม้ วันนี้จะเลียนแบบอย่างพุทธะมิได้ แต่อย่างน้ อยขอให้

ศิษย์น้นั อยู่ใน สัมมาทิฐิ มีมโนธรรมสำานึก มีความเป็ นปราชญ์อริยะโดยแท้ อย่ามองผู้อ่นื ตัดสินผู้อ่นื โดยอาศัย จิตนึกคิดส่วนตน จงมองให้ กว้ างไพศาล มีความเป็ นกลางยุติธรรม อยู่ในมโนธรรมของตน นาทีน้ เี จ้ ากรรมตามติดทวง นาทีน้ จี ิตใจของศิษย์ยังมิสงบ คิด ฟุ้ งซ่าน กระวนกระวายใจ จงย้ อนมองถามจิตตน สิ่งที่ได้ เรียนรู้ สิ่งที่เห็นสัมผัสนั้น พิเคราะห์ให้ ชัดเจน แม้ ว่าใจเจ้ าจะคิด เท็จจริงปลอม ปลอมจริงเท็จ ล้ วนอยู่ท่ปี ัญญาธรรม ขบคิด ดังสัจธรรม เป็ นความจริงของชีวิต เช่นสรรพสิ่งมีเกิดดับ เกิดแล้ วดับ เท็จจริง ปลอม ปลอมจริงเท็จเช่นเดียวกัน

41 เจ้ ามีกายสังขาร มีชีวิตจิตญาณ สถิตมั่น หากมิร้ เู ข้ ามิถึงก็มริ ้ ตู ่นื สัจธรรม กายคือ กายเนื้อ สลายไปตามกาลเวลา แต่จิตญาณมิเคยสลาย จะหมุนพาเป็ นกรรมไปตามกรรม ลิขิต บุญลิขิต ดังนั้น วันนี้อย่าดูเบา ศึกษาให้ ร้ จู ริง วางสิ่งยึดมั่นถือมั่นลงเสีย วางความรู้ ความสามารถลงก่อนหนา จากวันนี้ศึกษาอนุตตรธรรม ประวัติเป็ นมาอย่างไรเพื่อชีวิตของ เจ้ าเอง และบรรพชนของศิษย์ เข้ าใจไหม ก่อนจากกัน ได้ ร้ วู ่าศิษย์จะเปิ ดหน้ าดิน ใช่ไหม พร้ อมแล้ วฤๅ ค่อยๆคิด ศิษย์ ค่อยทำา สิ่งสำาคัญคือความเข้ าใจซึ่งกันและกัน หากโอกาสมาเจ้ าจงกระทำาไป ทานทัง้ สามก็ ต้ องควบคู่กระทำาต่อเนื่อง เข้ าใจไหม ภาระหนักนี้ เจ้ าต้ องเข้ มแข็ง นำาพาเวไนยคืองานฟ้ า กำาลังทำางานฟ้ า ช่วยเหลือ ส่งเสริมคน อย่าตัดพ้ อ หนึ่งเวไนย หากบรรลุธรรม รู้ไหมว่า สามโลกนั้นร่วมยินดี และสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ร่วมยินดีนาำ พากลับสู่เบื้องบน หากว่าเจ้ าอวดใหญ่ มีความรู้ เก่งสามารถ ผู้คน ชื่นชมมากมาย ในวันนี้แต่มแิ น่ว่าฟ้ านั้นจะชื่นชมเจ้ าหรือเปล่า คนชื่นชมมิส้ ฟู ้ าชื่นชมเล่า ด้ วยสายตาปุถุชนสามัญชน เท้าเหยียบดิน ศีรษะจรดฟ้ าฤๅจะสู้สายตาพุทธะ ที่มหาเมตตา


การคัดเลือกอริยปราชญ์มใิ ช่วัดที่บุคลากร หรือเก่งสามารถ ผู้คนยกย่อง แต่จะ คัดเลือกด้ วยคุณธรรม บุญกุศล การมีกุศลจิต เจตนาบริสทุ ธิ์แท้นาำ ดำาเนินอย่างนี้แล้ ว เจ้ า จึงจะสมควรถูกคัดเลือกเคียงคู่ฟ้าดินและพุทธะตลอดกาล กราบลา

ฮาฮา ถอย

42 หมายเหตุ : = ธรรมแท้จริง = หลักธรรมแท้จริง = กองปัญญา หมวดปัญญา ประมวลธรรมทั้งหลาย เช่น ธัมมวิริยะ วิมงั สา ปฏิสมั ภิทา สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็ นต้ น กถา = เรื่องที่ควรนำามาพูด เรื่องที่ควรนำาสนทนา ปฏิปัตติสทั ธรรม = สัทธรรม = ปฏิปทาอันจะต้ องปฏิบัติ ได้ แก่ อัฏฐังคิกมรรค หรือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อธิปัญญา = ศีล สมาธิ ปัญญา สิกขา = คือปัญญาอันยิ่ง ข้ อปฏิบัติสาำ หรับฝึ กอบรมปัญญา เพื่อให้ เกิด ความรู้แจ้ งอย่างสูง วิมุตติขันธ์ = ประมวลธรรมทั้งหลาย เต้ าเจิน หลี่เจิน ปัญญาขันธ์

ปิ สุณา (ปิ สุณ ำ วาจำ ปหาย ฯเปาฯ สมคฺคกรณี วาจำ ภาสิตา โหติ) ละการพูดคำาส่อเสียด ช่วยสมานคนที่แตกร้ าวกัน ส่งเสริมคนที่ สมัครสมานกัน ชอบกล่าวถ้ อยคำาที่สร้ างสามัคคี

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8037.0

43

20101023120417

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสชั้นบุคลากร 2 วัน ณ ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ

เพื่อยิ่งใหญ่ฟ้าจึงได้ เคี่ยวขับ เพื่อจะนำาหนทางสว่างชน ในครานี้วิชญการงานเบื้องบน จิตสูงส่งน้ อมอดทนมิโดดเดี่ยว เราคือ

เพื่อรับกับภาระจึงเกลาฝน ฟ้ าเบื้องบนจึงสอบผู้ล้ำาปัญญา จึงอาศัยผู้อดทนยอมขับเคี่ยว ทางคดเลี้ยวพร้ อมจะเดินด้ วยใจตรง


พระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสู่พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล องค์อนุ ตตรธรรมมำรดำ ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม ทุกคนจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา ศิษย์รกั เอ๋ย... ในวันนี้เจ้ าทั้งหลาย ต่างมิใช่ คนธรรมดาสามัญทั่วไป ต่ างล้ วนแล้ ว แต่มีภาระหน้ าที่อนั ศักดิ์สทิ ธิ์ภายในตน วันนี้ตาำ แหน่งหน้ าที่ท่เี จ้ าได้ รับจากฟ้ า เบื้องบน อย่ าได้ ถือว่าเป็ นภาวะจำา ยอม จิตใจเจ้ าในทางตรงกันข้ ามจะต้ องยิ่ง ภาคภูมิใจในวาสนาแห่งตน มีผ้ ูคนมากมาย แต่ทาำ ไมจึงเป็ นเจ้ าที่ได้ รับตำาแหน่ง สำาคัญแห่งฟ้ า จึงเป็ นเจี่ยงซือได้ เป็ นถันจู่ได้ เป็ นบุคลากรได้

เบญจธรรมนำา ให้ ครบ ศิษย์ฝึ กฝนดั่งพุทธา แน่ นอนวันข้ างหน้ าย่ อมเป็ นได้ ด่ังพุทธา ศิษย์ละเลยไม่ฝึกฝน ก็เป็ นดั่งปุถุชนคนสามัญ ฉะนั้น ในวันนี้อยู่ท่เี จ้ าจะเลือกเดิน เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... ฉวี๋อ้ หี มิง หวงคุณหวง เฉินเจิ้นเหลียง ฉงอิงฮว๋า หวงป๋ อฉาง หลี่เหวินจู้ ฉวีเจีย หัว หวังเป่ าฉวิน หวังอวี้จิน เกาปี้ เหลียน อูเ๋ มิ่งหวิน เข้ ามาใกล้ ศิษย์ท้งั หลายต่างลำา บาก ข้ ามน้ำ าข้ ามทะเล ทุกข์ยากลำาบาก ไม่บ่นท้ อจิตใจแท้ เชื่อมั่นศรัทธาต่อฟ้ าเบื้องบน จิตใจแท้ เพื่อเวไนย ไม่เคยคิดถึงตนเอง จิตจึงมุ่งหน้ าข้ าม ฝั่งมาแดนไกล แม้ อากาศที่แตกต่าง อาหารที่ไม่เหมือนกัน ที่ไม่เคยกิน ไม่เคยชิน เจ้ า ก็ยังยินยอมพร้ อมแบกรับ จิตใจนี้ฟ้าเบื้องบนล้ วนรับรู้แล้ ว จิตใจแท้ เพื่อเวไนย มุ่ง หน้ าฝ่ าขวากหนาม ฝ่ าอุปสรรคจนถึงวันนี้ ศิษย์รักของอาจารย์ ยิ่งกล้ าแกร่ง ยิ่งกล้ าหาญ ยิ่งอดทน ยิ่งมุ่งมั่น ใช่หรือไม่

48 ศิษย์ศรัทธาเชื่อมั่นจึงเป็ นพลังแห่งการสร้ างสรรค์ จิตศรัทธา จึงสามารถก่อเกิด พลัง แห่ งความทะยานสู่เป้ าหมายได้ อย่ างชัดเจน จิตเชื่อมั่นจึงเป็ นพลังแห่ งความหนัก แน่นมิส่นั คลอน มิหวั่นไหว แม้ จะเจอภาวะใดใจเชื่อมั่น จุดยืนจึงยืนหยัดอย่างมั่นคงและ ชัดเจน ศิษย์ม่งุ บำาเพ็ญจึงต้ องรู้รักษาจิตศรัทธา ให้ เสมอต้ นเสมอปลาย รักษาจิตที่เชื่อมั่น ให้ ยาวนานจนถึงซึ่งฝั่งธรรม เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย...ศิษย์รกั เอ๋ย... ศึกษาธรรม เพื่อเรียนรู้ชัดแจ้ งในหลักธรรม รู้ชัดแจ้ งภายในตน ก่อนที่จะรู้แจ้ ง จึงจะต้ องอาศัยการฝึ กฝน การขัดเกลา อบรมกล่อมเกลาภายในตน สลักเสลาภายในตน ให้ งดงามพร้ อม ฉะนั้นจิตใจแท้ ที่ศรัทธาศึกษาต้ องจริงใจ ศึกษาต้ องนำาไปปฏิบัตเิ รียนรู้ ธรรมคือเรียนรู้ตน ย้ อนมองตน แก้ ไขที่ตน ละอัตตาตัวตน ขจัดอุปนิสยั ที่ไม่ดีให้ หมดสิ้น เสริมสร้ างคุณธรรมภายในตน ประพฤติงามตามพระพุทธะ คุณธรรมแปดเป็ นพื้นฐาน

45 ในวันนี้ กว่ าจะก้ าวมาถึงได้ ต้ องลงเรี่ยวแรงมากมาย ต้ องทุ่มเททรัพย์สินมิใช่ น้ อย แต่จิตใจอันยิ่งใหญ่แห่ งพวกเจ้ า สำาคัญกว่า ฉะนั้น แม้ วันนี้จะผ่านน้ำ าตามากี่หยด จะเสียเหงื่อไปเท่าไหร่ ฟ้ าเบื้องบนย่อมรับรู้ อาจารย์กอ็ ยู่เคียงข้ างพวกเจ้ าตลอดเวลาหนา จากวันนี้เจ้ าจะต้ องยิ่งมุ่งมั่น ยิ่งเป็ นเสาหลัก ยิ่งนำาพาบุกเบิกให้ กว้ างใหญ่ อาจารย์จะร่ วม เส้ นทางกับพวกเจ้ าตลอดไป เจ้ าอย่ าได้ กลัว แม้ ว่าวันข้ างหน้ าจะเจอกับสิ่งใดๆ ขอให้ ใจ ศรัทธา รักษาจิตใจเช่นนี้ให้ ตลอดไป เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... ธงชัย สุจิตจา อาหรับ เข้ ามาใกล้ เจ้ าทั้งหลายมีจิตใจพร้ อมที่จะแบกรับภาระอัน ศักดิ์ สิทธิ์ แม้ วันนี้ยังไม่ กระจ่ างในหลายๆ สิ่ง แต่ เจ้ าจะต้ องรู้ศึกษา เอาใจที่ศรั ทธา


จริงใจไปดำา เนิน เป็ นผู้ชายต้ องเป็ นผู้นาำ เป็ นเสาหลักให้ กับทุกๆคน จะอ่อนแอไม่ได้ หนา ทำาวันนี้ให้ ดีท่สี ดุ ศึกษาพุทธระเบียบให้ เคร่งครัด นำาไปปฏิบัติให้ ถูกต้ อง วันข้ างหน้ า อาจารย์หวังเจ้ า ะเป็ นผู้นาำ ที่แข็งแกร่ งในอาณาจักรธรรม เป็ นแบบ อย่างที่งดงามของเหล่าผองชน เพราะฉะนั้น ศิษย์จงรักษาจิตศรัทธาจากแรกเริ่ม ให้ จนถึง ตลอดรอดฝั่ง อย่าได้ ล้มเลิกเพียงกลางคันหนา ฉุดช่ วยคน นั่นคือฉุดช่ วยตน นั่นคือได้ บรรลุปณิธานแห่งตน เข้ าใจไหม

สุดท้ าย ฝากศิษย์รักทุกคน เจ้ าจงรักษาโอกาสเวลานี้ บำาเพ็ญเพียรให้ ตนได้ หลุดพ้ นจากทะเลทุกข์อย่ างแท้ จริง จงจำา ไว้ หนา ปณิธานหากไม่ บ รรลุ ไม่ อาจคืนหวน ตั้งใจหนา ศิษย์เจ้ำเอ๋ย... ยำมท้ อ ... ขอเพื่ อนธรรมเป็ นกำำ ลั ง ใจ ยำมอ่ อนล้ ำ ... ขอใจธรรมเป็ นพลั ง เติ มเต็ ม

ศิษย์รกั เอ๋ย... ภารดี กาญจนา แสงเดือน ฐิ ติรัตน์ วิมลศิริ ยุพา และ บังอร เข้ ามาใกล้ จากนี้ไป ศิษย์คือ ผู้ทาำ หน้ าที่พายดรีฟ้า จะเอาแต่ใจแห่ งตนนั้นมิได้ แล้ วหนา แต่ละคนต่ างอุปนิสัย ต่างใจคอ มาร่วมพายเรือธรรม จะต้ องรู้จักเกื้อกูล อลุ่มอล่วย รู้ช่วยเหลือกัน รู้อภัยให้ กนั จิตใจที่ยินยอมแบกรับ ภาระอันศักดิ์ สิทธิ์ท่หี นักอึ้ง ถือว่าเป็ นจิตใจแห่ งพระโพธิสัตว์หนา เจ้ าทั้งหลายวันนี้จึงจะต้ องยิ่งศึกษา ทุกสิ่งทุกอย่างให้ ชัดเจน จิตใจให้ หนักแน่น วาจาให้ ระวัง ให้ เห็นงานสถานธรรมดุจดั่งงานทางบ้ านตน เอาใจใส่ผ้ ูน้อยคอยชิดใกล้ ทุกเวลาให้ น้อมใจ จริงไปดำาเนิน เข้ าใจไหม

ยำมไร้ ห นทำง... ขอจิ ตฟ้ ำที่ ศรั ท ธำจริ งต่ อฟ้ ำเบื้ องบนส่ องนำำ ทำง ให้ ศิษย์ร้ ูว่า ทุกเวลาอาจารย์อยู่ข้างเคียง ไม่เคยไกลจาก ขอศิษย์รักรักษาตนให้ จงดี อาจารย์จะรอที่ หนันผิงซัน กราบลา ฮา ฮา ถอย

46 ศิษย์รกั เอ๋ย... ถัน จู่ ทุ ก คนจงรู้ ห นา วันนี้ด้วยรากบุ ญ อัน ลึก ล้ำ า จึง ได้ ดาำ รงตำา แหน่ ง นี้ ได้ รั บ ธรรมะ ก็ถือว่าเป็ นบุญวิเศษยิ่งแล้ ว แต่การได้ เป็ นถันจู่ ถือเป็ นรากบุญอันวิเศษยิ่งกว่า ฉะนั้น จงทำาหน้ าที่แห่ งตนเองให้ ดีพร้ อม อย่าได้ บกพร่ อง เพราะความมักง่ายแห่ งจิตใจ ปุถุชน อย่าได้ ให้ ธรรมกิจต้ องหยุดชะงักลง เพราะความมากอัตตาตัวตน ความแตกแยก ของถันจู่ หวังว่าศิษย์รักทุก ๆ คน จะยิ่งเจริญในปณิธาน จะยิ่งมีความสุขใจการบำา เพ็ญ ปฏิบัติงานแห่งธรรม

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8066.0

47

20101024120102

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทหนึง่ ในจอมเทพวินยั ธรกวนเซิ่งตี้ จวิน

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่จง จ.กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ


เทียนมิ่งเจินนาพระโองการฟ้ า สนองรับบัญชาถวายชีวิต เข้ าใจชัดเจนในหน้ าที่ท่ที าำ สืบส่งปัญญาญาณยั่งยืนนา

เคารพยำาเกรงยิ่งภาระศักดิ์สทิ ธิ์ ดำาเนินตามติดพระบรรพจารย์ เฝ้ าเพียรตามปฏิปทาพระพุทธะ ให้ วิสยั พุทธะปรากฏทุกวัน

เราคือ หนึง่ ในจอมเทพวินยั ธรกวนเซิ่งตี้ จวิน รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสูโ่ ลกา น้ อมกายเคียมคัล องค์ชคัตตรยำพดง ถามปราชญ์ทุกคน สุขสบายดีฤๅ น้ อมจิตสงบ ตั้งใจฟัง ฮวา ฮวา รู ้ รั ก ษำกฎพุ ทธวิ นั ย อย่ ำงเคร่ งครั ด รู ้ ว่ ำหำกหละหลวมไปไม่ เข้ ม งวดกวดขั นตนเอง เราจะลงบั ญชี ฟ้ า รู ้ สยบมำรกำำ รำบใจที่ ฟุ้ งซ่ ำน ฟั งธรรมะอย่ างมี สติ ตื่ นจากหลง รู ้ ถึ งควำมสำำ คั ญแห่ งกำรประชุ มครั้ งนี้ มี คุ ณวิ เศษอย่ างไรต่ อชี วิ ตตน รู ้ ถึ งบรรพชนรอกุ ศลอยู่ เบื้ องล่ ำง อย่ าได้ เกี ยจคร้ าน ไม่ บำา เพ็ ญธรรมสร้ างกุ ศล รู ้ ว่ ำต้ อ งงดกรรมปำก อย่ าพู ดมากจนผิ ดศี ล

ศิษย์รกั เอ๋ย... แต่ละคน ต่างก้ าวผ่านอุปสรรคขวากหนามมาแล้ ว ไม่มากก็น้อย จิตทุ่มเทเสีย สละที่ออกมามิใช่ธรรมดา จิตใจศิษย์ในวันนี้ อาจารย์อยากจะถามเจ้ าสักหน่อย ตื่ นใจจริ งแท้ ...กี่ เปอร์ เซ็ นต์ ทุ่ มเทแบกรั บ อย่ ำงจริ งใจ...กี่ เปอร์ เซ็ นต์ หนำ ภำระหน้ ำ ที่ ทำำ ได้ ...กี่ เปอร์ เซ็ นต์ ต่องานธรรม ศิษย์ลองมองย้ อนใจตน ถามใจตนจะรู้ว่าสิ่งที่ตนได้ กระทำา ที่พูดว่า ทุม่ เทเสียสละเพื่องานธรรมนั้น ศิษย์ได้ ทมุ่ เทจริงหรือไม่หนา ในวันนี้ ทุกทุกคนต่างมีปณิธาน มุ่งหนึ่งใจมุ่งหวังจะก้ าวเดินสู่ฝ่งั ธรรม แต่ถามใจ ตนสักนิด เป้ าหมายจริงยังเคว้ งคว้ างหรือชัดเจน แต่แท้จริงแล้ ว ศิษย์จงรู้... ควำมล้ ม เหลวที่ สุ ดในชี วิ ต... มิ ใช่ ก้ าวไปไม่ ถึ งเป้ าหมาย แต่ ล้ ม เหลวที่ สุ ดของชี วิ ตคื อ... การไม่ มี เป้ าหมายในตนในชี วิ ตต่ างหาก ศิษย์เจ้ าจงรู้หนา ตั้งใจตน ตั้งสติบาำ เพ็ญตนมาช้ านาน ปฏิบัติธรรมมาก็เนิ่นนาน เป้ าหมายจริงจริงคืออะไรจงให้ ชัดเจนในชีวิตตน เมื่อชัดเจนเจ้ าจึงจะบรรลุได้ ในสิ่งนั้น เข้ าใจไหม

52 นั่นมิใช่ ธรรมดาหนา ด้ วยพระมหากรุณาธิคุณเบื้องบนบวกกับแรงปณิธานของ พวกเจ้ า จึงก่อให้ เกิดสิง่ เหล่านี้ข้ นึ ได้ ฉะนั้น ศิษย์ในวันนี้ จึงต้ องยิ่งภาคภูมใิ จในตัวเอง เร่ง ตนกระตือรือร้ นจริงใจแท้ อุทศิ เสียสละจริงเพื่อบรรลุในปณิธานแห่งตนหนา ปณิธานแห่ง ฟ้ า หากทว่าตนเองตั้งเองมิไปบรรลุเองก็ถอื ว่าผิดต่อตัวเอง เข้ าใจไหม

49 ศิษย์รกั เอ๋ย... เจ้ าเป็ นเสาหลักแห่งอาณาจักรธรรม เจ้ าต้ องรู้ฝึกฝนตนอย่างต่อเนื่อง


แต่ ละฝี ก้ ำ ว...ให้ กล้ ำ แกร่ ง แต่ ละช่ วง...ให้ เจริ ญเติ บโต แต่ ละควำมคิ ดที่ บั ง เกิ ด...ให้ เพื่ อสร้ ำ งสรรค์ ชี วิ ตที่ ดี งำม แต่ ละควำมสุ ขของชี วิ ต...พร้ อ มที่ จะมอบให้ แด่ เหล่ ำชน

สุดท้ าย อาจารย์ต่างรู้ว่า ศิษย์รักของอาจารย์ได้ ผ่านการขับเคี่ยว ได้ เสียน้ำ าตามา มากมาย ได้ เจอการทดสอบมากหลากหลาย แต่เจ้ ารู้ไหมทุกเวลา ใจอาจารย์ร่วมแบ่งเบา ไปกับเจ้ าอยู่ทุกขณะ ศิษย์บางคนมีความจริงใจอย่างท่วมท้ นต่อคนอื่น แต่ส่งิ ที่ได้ รับกลับ มาคือการทรยศ ทำาร้ าย ทำาลายทำาให้ เจ้ าเสียใจ

ศิษย์เป็ นเสาหลัก ต้ องหนักแน่นอดทน แข็งแกร่ง ยินยอมพร้ อมแบกรับด้ วยใจที่ ยินดี สนองงานฟ้ าเบื้องบนต้ องมีใจเป็ นหนึ่งเดียว ร่วมเส้ นทางอริยา สืบสานญาณปั ญญา แห่งพุทธบรรพจารย์ เจ้ าจะต้ องยิ่งมุ่งมั่นกระตือรือร้ นอย่าเฉื่อยชา มุ่งข้ างหน้ าอย่าท้ อถอย ร่วมใจอย่าเหนื่อยหน่าย

เจ้ าจงรู้หนา บำาเพ็ญธรรมตามเหตุปัจจัย จึงอาศัยเหตุปัจจัยให้ เจ้ าได้ ละลายหนี้ สินเวรกรรม ให้ เจ้ าได้ ฝึกฝนความอดทนจนกล้ าแกร่ง ให้ เจ้ าเป็ นผู้ให้ จนไร้ การเรียกร้ องคืน มา ฉะนั้น บำาเพ็ญธรรมจงถือคติท่วี ่า ขออย่าได้ ให้ ตนผิดต่อใคร และจะไม่เรียกร้ องที่จะไม่ ให้ ใครไม่ผดิ ต่อตน เช่นนี้การบำาเพ็ญจึงสูงส่ง เข้ าใจไหม

หนทางนี้ เจ้ าเป็ นผู้นาำ ทาง สำา คัญที่สุด เจ้ าจะต้ อ งทำา ตัวเป็ นแบบอย่ างให้ จงดี นำาทางชน ส่งเสริมคน จึงต้ องส่งเสริมที่ตัวเองก่อน เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... ในวันนี้ ศิษย์ท้งั หลายจงร่ วมแรงร่ วมใจ มือจับมือ ใจคล้ องใจ ร่ วมสรรค์สร้ าง สมัครสมานเป็ นหนึ่งเดียว สรรค์สร้ างธรรมกิจให้ รุ่งเรือง แต่ละคนจงสำาแดงบทบาทหน้ าที่ ตนอย่างเต็มที่ จงอี้จ้ ือปั น จงร่วมน้ อมจิตใจวางแผนให้ จงดี เมื่อมีแผนจึงมีระเบียบ เมื่อ ระเบียบการดำาเนินจึงมีความสมบูรณ์ ให้ ทุกงานมีคนทำา และให้ ทุกคนมีงานทำา ในวันนี้ ฟ้ าจะมอบภาระใหญ่ ให้ กับเจ้ า ย่อมจะต้ องดูว่างานเล็กเล็ก เจ้ าทำา ได้ หรือไม่ หากว่าแม้ งานเล็กเล็กเจ้ ายังทำาไม่ได้ ฟ้ าฤๅจะกล้ ามอบหมายงานที่ใหญ่ให้ เจ้ าทำา ฉะนั้น หวังศิษย์รักจริงใจไปดำาเนิน ทุกห้ วงจิตมิลืมสำานึกคุณ ทุกห้ วงใจมิใช่เพื่อ ส่วนตน ทุกห้ วงสำานึกเพื่อเวไนยจิตใจแท้ เช่นนี้ จึงดำาเนินปณิธานสืบสานอริยกิจได้ กว้ าง ไกล เข้ าใจไหม 50 ศิษย์รกั เอ๋ย...

ในครานี้ศิษย์คนดีวิชญเมธี ประเสริฐคุณหนุนนำาธรรมเมตตา แต่ละก้ าวจริงใจไม่หยุดหย่อน แต่ละคนร่วมพลังธรรมเกิดก่อ ศิษย์รักเอ๋ยเอาใจจริงมานำาทาง แม้ วันนี้ฟ้าเบื้องบนคอยอำานวย ทุกเวลาจึงหวังศิษย์จะก้ าวหน้ า ยอมอุทศิ ผองภัยเจอมิครั่นคร้ าม ขอศิษย์รักจากวันนี้ย่งิ ก้ าวไกล ส่งเสริมตนฉุดช่วยคนทันเวลา

น้ อมตนหนารุดเร็วรี่ในงานฟ้ า น้ อมนำาพาเหล่าพี่น้องคืนฝั่งธรรม แต่ละคนมิน่งิ นอนเฝ้ าวอนขอ แต่ละคนทุม่ เทหนอมิรอใคร เดินก้ าวย่างอย่างพุทธามิฉาบฉวย แต่สาำ เร็จเกิดได้ ด้วยตนกระทำา ยอมลำาบากฟันฝ่ ามากขวากหนาม เดินก้ าวข้ ามด้ วยใจมั่นคงธรรม บรรลุในปณิธานงานแห่งฟ้ า กลับคืนฟ้ ากราบมารดากันทุกคน

กราบลา

ฮา ฮา ถอย

หมำยเหตุ** วิชญ หมายถึง ผู้ร้ ู ผู้ฉลาด ผู้ปราชญ์

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8074.0

51


ดังนั้น อย่าลืมจุดประสงค์แห่ งการเผยแผ่ธรรม รู้ว่าธรรมะปลดเปลื้องทุกข์ให้ เวไนยได้ เจ้ าทั้งหลายจะต้ องรีบเร่งเดินได้ แล้ ว ชาวโลกจะถูกชะตากรรม วิบากกรรม มาถึง ชีวิต ชะตากรรมนี้จะเป็ นหมู่และเป็ นราย ดังนั้นเจ้ าต้ องรีบสร้ างบุญกุศล บำาเพ็ญจิตใจตน ให้ สว่าง มีกุศลจิตที่ลุกโชติพุ่งสู่เบื้องฟ้ า ฉายรัศมีแห่ งจิตธรรม เจริญปฏิปทาที่ปรากฏที่ใจ ทุกคน รีบเร่งย้ อนกลับมาสู่จิตศิษย์ ในทุ กทุ กวั น...เรี ยกจิ ตกระเจิ งไปกลั บ สู่ บ้ ำ น ในทุ กทุ กวั น...สำำ รวมงดกรรมปำก ในทุ กทุ กขณะ...ย่ อมมองเห็ นจิ ตหนึ่ งจุ ดชี้ มี พลำนุ ภำพ อาจารย์น้ัน อยากให้ ศิษย์เข้ าถึงสัมผัสได้ เหลือเกิน หนึ ง่ จุดชี้ สามารถหลุดพ้ น การเกิดตาย แต่เจ้ ายังมิเห็นความศักดิ์สทิ ธิ์ของ หนึง่ จุดชี้ นั้น อาจารย์ห่วงใยในทุกครั้ง เจ้ า เคยถามตนเองไหมว่า การบำาเพ็ญให้ จิตหลุดพ้ นเป็ นเรื่องใหญ่จริงจริง หรือว่าการบำาเพ็ญ ธรรมคือการสร้ างบุญสุนทานอย่างเดียวฤๅ ต้ องพิเคราะห์ให้ ชัดเจน อนุตตรธรรมยุคขาวมี ความล้ำ า ค่า อยู่ท่ผี ้ ูตีปริศนาออกหรือไม่ ดังนั้น การดูเบาธรรมะ ใช่ เป็ นทางหลุดพ้ น พบ วิมุตติสขุ โดยแท้ เข้ าใจไหม เบื่อหน่ายหรือยัง ก่อนจากกัน อาจารย์มีคาำ ฝากแด่ศิษย์ทุกคน อย่าหลงลืมคนเดิมแท้ หากวันใด ไม่มีผูกบุญสัมพันธ์บนกระบะทราย เจ้ านั้นต้ องรู้รักษาอนุตตรธรรมเอาไว้ ประคองจิต พ้ นวิกฤตทุกข์โศกเศร้ านั้นได้ ไหม อาจารย์เชื่อว่ าศิษย์มีปัญญาธรรมอันคมกริบ มีภูมิธรรมที่จะยกระดับจิตตน ฉุดช่วยเหลือเวไนยสัตว์ตามปณิธาน ฝากถึงแม่ ครัวเหนื่อยกายใจ ทำา อาหารให้ คนทั้งหลายได้ ทานกัน แต่ ทว่ า การ บำาเพ็ญจิตยังพร่องอยู่ เจ้ าต้ องฝึ กฝนแรงไฟสุขุมให้ มากกว่านี้ เป็ นกำาลังใจอย่าได้ ท้อ การ ถอยหรือท้อ มิใช่ว่าที่อริยปราชญ์ มิใช่มหาเซียน ยิ่งมิใช่พุทธะพระโพธิสตั ว์ ในโลกนี้มมิ สี ่งิ ใดเป็ นของตนเลย ฝึ กปล่อยวางลงบ้ าง ความอนิจจังต้ องมาเยือนชีวิตสักวัน โชคดีทุกนาที ของชีวิต มีความมั่นคงเดินตรงต่อฟ้ าต่อไป

56 รู ้ ต้ อ งมี จิ ตเมตตำ อย่ ายึ ดหมายในกุ ศล รู ้ ต้ อ งฝึ กฝนเลี ยนแบบอย่ ำงพุ ทธะ ให้ เอาจริ งเสมอ รู ้ ว่ ำเมื่ อเจอทดสอบอย่ ำได้ ห วั ่ น มี พลั งธรรมเที่ ยงตรง สู้ กล้ าหาญ รู ้ ว่ ำต้ อ งบำำ เพ็ ญจิ ต เหตุ ใดเล่ าจึ งไม่ ฝึ กฝนขั ดเกลาปฏิ บั ติ จริ ง ก่ อเกิ ดจริ งสำา หรั บตน รู ้ ว่ ำงำนฟ้ ำปรกโปรดวำระนี้ ใช่ หำง่ ำย ต้ องรู้ ถึ งความหมาย ความสำา คั ญ รู ้ ว่ ำโลกตอนนี้ กำำ ลั ง วิ กฤต จะนิ่ งคิ ด อยู่ เฉยไม่ บำา เพ็ ญธรรมฤๅ รู ้ ว่ ำธรรมสำมำรถฉุ ดช่ วยโลก ฉุ ดช่ วยคน แล้ วไยยั งเพลิ นเดิ นเล่ นในโลกโลกี ย์ รู ้ ว่ ำต้ อ งบำำ เพ็ ญจิ ต สร้ ำ งคุ ณธรรมในจิ ตใจตน ให้ ก่ อเกิ ดบั ดนี้ นาที นี้ ได้ แล้ ว เรากวนอู กล่าวสัตย์จริงมิหลอกลวง ตระเวนทั่วสิบทิศ ตรวจตรา เจอลู กอกตั ญญู ... บั น ดำลโทสะต่ อพ่ อแม่ เรำนั้ นต้ อ งกำำ รำบมิ กลั ว เกรง เจอลู กกตั ญญู ที่ สุ ด... เรำนั้ นคุ ้ มครองปกป้ องอวยชั ย เมตตำกำรุ ญโดยแท้ มีส่งิ ใดแอบแฝง เรานั้นบอกให้ ถอยห่ าง สลายพลัน จอมเทพวินัยธรทั้งสี่ล้วน ต้ องคอยพิทกั ษ์ทุกทุกคน ได้ สดับธรรมอย่างราบรื่น จนจบปณิธาน


กราบลา

ยืนนานแล้ วเมื่อยหรือเปล่า ยืนต่อไปดีไหม แต่มเี สียงกระซิบบอก เมื่อยมากแล้ ว น้ อมจิตสงบแล้ วนั่งลง

ฮวา ฮวา ถอย From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8036.0

53

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทพระอรหันต์จี้กง

20101024120102

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่จง จ.กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ธรรมาบำาเพ็ญชีวิตนี้ชาติน้ ี ไม่โลภหวังเสพสุขเฉพาะตน

อุทศิ พลีช่วยเวไนยได้ หลุดพ้ น จิตสำานึกคุณเปี่ ยมล้ นในจิตใจ

เราคือ พระอรหันต์จี้กง พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์มำรดร แล้ ว

รับบัญชาจาก ลงสู่ ไท่จง น้ อมกายกตัญชลี ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

แบกต ้านไว ้หนี้เ วรหนี้กรรม แบกกรรมเอวโค ้งยัง ต ้านไหว ศิษย์รั ก เอ๋ยอย่าร ้องไห ้ เข ้มแข็งใจ แม ้เดียวดาย หากวันใดไม่มอ ี าจารย์ เจ ้าแบกคานต ้านกรรมได ้ไหม หวังศิษย์อย่า เดินเงียบหาย ให ้บำาเพ็ญกินเจเหมือนเดิม * พระอาจารย์วป ิ ลาสเตือน เหมือนสมญาสงฆ์พัดขาดหนา สร ้างบุญ กำาชับกำาชา ต่อฟ้ ารู ้จริง ** หมืน ่ พระกรแห่งพุทธะ ต ้านภัยช่วยหล ้าจมพ ้น ถนอมดูแลซึง่ ตน จนพ ้นคลายเคราะห์ทก ุ ข์โศก (ซา้ำ *, **) บทเพลงทำานอง : เหมือนนกไร้ปีก

ศิษย์รกั ...

54 มาพบกันเวลานั้นแสนสั้นแท้ ศิษย์ผ้ ูน่ารัก เจ้ าสดับธรรมขอให้ ต้ังใจจริง มีจิต ศรั ท ธาจะนำา พาตนบำา เพ็ญธรรม มีจิ ตศรั ท ธาฉุ ด ช่ ว ยเวไนยอย่ างมิย่ อ ท้ อ อย่ า งนี้แ ล้ ว อาจารย์เชื่อว่า ฟ้ าเบื้องบนย่อมอวยชัยให้ เจ้ านั้นมีชีวิตอย่างผาสุกแน่นอน หลักธรรม มีเหตุผลอันอยู่เหนือรูปลักษณ์ ดังนั้น ศิษย์ฝึกเพียรเข้ าให้ ถึงด้ วย จิตใจที่ร้ จู ะศึกษา รักที่จะบำาเพ็ญจนบรรลุในชาติน้ ี เข้ าใจไหม ชีวิตหลายคนถูกชะตากรรมเล่นตลก ทุกข์ไม่จบสิ้น ดึงดันอยู่ทุกวันนี้คอื ปุถุชน บัดนี้เจ้ านั้นรู้ถึงหนทางหลุดพ้ นทุกข์ ได้ รับ หนึง่ จุดชี้ ต้ องเข้ าใจในการใช้ ไตรรัตน์ อย่าลืม เลือน กระโดดข้ ามกำาแพงกิเลสนิสยั เคยชินนั้นเสีย จากวันนี้ต้ังใจเปลี่ยนแปรเป็ นคนใหม่ ผู้มบี ุญวาสนาได้ มาเสพสุขในชาติปัจจุบัน จงรู้ไว้ บุญวาสนามีวันหมดสิ้น หำกมิ รู ้ จั กสร้ ำ งบุ ญต่ อบุ ญ หำกมิ รู ้ เป็ นผู ้ ให้ ย่ อมมิ ถึ งกำรให้ ทำน หำกมิ สร้ ำ งบั น ไดฟ้ ำ ตนหรื อกล้ ำ ก้ ำ วบั น ไดผู ้ อื่ น บำำ เพ็ ญธรรม คื อ...ตนบำำ เพ็ ญ ฉุ ดช่ วยครอบครั ว ตน คื อ...หน้ ำ ที่ มีสถานภาพอย่างไร ให้ ปฏิบัตินาำ พาถูกต้ องธรรม ช่วยชีวิตคนเข้ าถึงหลักธรรม มิใช่ ง่าย ต้ องอาศัยจิตมหาเมตตาโดยแท้ เพราะมนุ ษย์น้ันมีวิสัยช่ างกังขา หากศิษย์ไขคำา ตอบมิได้ แล้ ว จะทำาอย่างไร ดังนั้น ศึกษาอนุตตรธรรม ศึกษาอะไรเกี่ยวกับธรรมะ บำำ เพ็ ญธรรมบำำ เพ็ ญอะไร...หากมิ ใช่ บำา เพ็ ญจิ ตตน ปฏิ บั ติ ธรรมปฏิ บั ติ สิ่ งใด...หากมิ ใช่ ปฏิ บั ติ งานฟ้ า


ดำำ เนิ นธรรมดำำ เนิ นอะไร...หากมิ ใช่ นำา ปฏิ ปทาพระบรรพจารย์ ฉุ ดช่ วยเวไนย

55 มี จิ ตกตั ญญู จะสามารถสร้ างสรรค์ ความยิ่ งใหญ่ ให้ กั บชี วิ ตตนและให้ กั บผู้ คนอื่ นได้ หวังศิษย์รักในวันนี้ จะรู้ต่นื ตนอย่างแท้จริงหนา จงสำานึกผิด ย้ อนมองในตน ค้นหำควำมผิดของตน...แล้ วเร่งแก้ ไข ค้นหำควำมดีงำมภำยในตน...แล้ วเร่งสร้ างสรรค์ให้ งดงามยิ่งกว่าเดิม หวังว่ าศิษย์รั ก ..จะก้ าวเดินได้ อย่ างถูกต้ อง ให้ งดงามตามครรลองคลองธรรม ครรลองแห่งฟ้ าดิน จิตใจจริงพร้ อมที่จะเป็ นผู้ท่สี ร้ างสรรค์คุณค่าแด่ผองมวลชน ศิษย์รักจง ก้ าวดำาเนินตามรอยปราชญ์อริยาแต่โบราณกาล เอาใจใส่ในตนเอง ฝึ กฝนตน กล่อมเกลาตนจนงดงาม คุณค่าอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดแก่เจ้ าเองหนา เข้ าใจไหม ศิษย์รักจงมุ่งมั่นในตน บำาเพ็ญธรรม สำารวจแก้ ไขที่ตน ใช่คนอื่น มองย้ อนที่ตน ใช่มองค้ นหาที่คนอื่นหนา ผู้บาำ เพ็ญจึงจะต้ องย้ อนทวนกระแสเอาชนะกิเลสตัณหาในใจตน ให้ จงได้ หวังศิษย์รัก จะก้ าวหน้ าตามวันเวลาที่ก้าวมาบำาเพ็ญ อาจารย์จะรอพบหน้ าศิษย์ ทุกทุกคน กราบลา ฮา ฮา ถอย

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8073.0

60 ให้ บรรณสารศูนย์กลาง รวบรวมพระโอวาทบทนำา เริ่มจากเทียนเซิง จนถึง ไท่จง วันนี้ ไว้ ณ ฉงเต๋อฝอเอวี้ยน เข้ าใจไหม กราบลา

ฮา ฮา ถอย


From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8036.0

57

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทอรหันต์จี้กงวิปลำส

20101031120417

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 3 วัน ณ ไท่หลินฝอเอวี้ยน จ.มุกดาหาร วันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ร้ อยความดีเริ่มต้ นจากกตัญญู เคารพแท้จริงใจฟ้ านำาหนุน เราคือ อรหันต์จี้กงวิปลำส พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ องค์ชคัตตรยำพดง

ถ่อมตนรู้กตเวทีผ้ ูมคี ุณ ผู้ร้ คู ุณจึงเจริญงอกงามจริง

รับบัญชาจาก ลงสู่พุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม ขอทุกคนจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา

ชีวิตที่มริ ้ ตู นยังมัวเมา เกิดกายลงโลกากลับสร้ างกรรม ชีวิตแท้เมื่อรู้คุณที่เกิดกาย สัจธรรมแห่งชีวิตพินิจเห็น แม้ ผดิ พลาดจากขลาดเขลาสำานึกผิด เร่งแก้ ไขในตนเปิ ดปัญญา เกิดเป็ นคนแน่นอนไม่พ้นผิด

จิตขลาดเขลาหลงผิดจิตถลำา มิร้ ธู รรมดำาเนินกุศลจริง ตั้งจุดหมายในตนหนาอย่ามัวเล่น ก้ าวบำาเพ็ญเรียนรู้ตามอริยา มโนธรรมห้ วงความคิดให้ ต่นื หนา ผู้หาญกล้ าแท้จริงคือแก้ ไขตน แต่หากจิตสำานึกผิดฟ้ ารับรู้

สำานึกจริงผิดสลายบุญค้ำ าชู เกิดกายารู้คุณค่าในชีวิ ผู้ร้ คู ุณมิผดิ ต่อทางสายกลาง กตัญญูจึงยิ่งใหญ่ในชีวิต เร่งพากเพียรธรรมกล้ าหาญ มุ่งสู่ทางสว่างจริงดุจพุทธะ สงบจิตพินิจแท้ก่อนทำาสิ่งใด มารู้ธรรมในวันนี้มใิ ช่ง่าย มีหรือได้ พบเจอธรรมอันบวร มาสร้ างสรรค์ชีวิตนี้ให้ ย่งิ ใหญ่ มาดำาเนินในชีวิตทันเวลา ลิขิตตนสู่ทางแท้ธรรมไสว ก้ าวบำาเพ็ญอย่ารอช้ าต้ องเร่งรุด กัปสุดท้ายหวังศิษย์รักที่ผ่านมา แต่ละคนก้ าวบำาเพ็ญตามรอยพุทธา

ชีวิตรู้ต้องดำาเนินมิผดิ ทาง กตัญญูเป็ นเข็มทิศจิตสว่าง เดินก้ าวย่างมิผดิ ต่อสิ่งใดใด ศิษย์รักเอ๋ยจงพินิจปราชญ์โบราณมุ่งในตน ที่ผนั ผ่านจริงใจแท้แก้ ไขตน เอาชนะอารมณ์ตนให้ จงได้ 58

อย่าได้ ล่วงเลยไปแล้ วต้ องเสียใจ หากมิใช่บุญญาแท้แต่กาลก่อน จึงต้ องรู้ทุกขั้นตอนก้ าวบำาเพ็ญ เอาจิตใจที่งดงามของเจ้ าหนา มาก้ าวข้ ามชะตาที่วกวน มุ่งหนึ่งใจจะถึงแท้ธรรมวิสทุ ธิ์ บำาเพ็ญตนหลุดพ้ นจากห้ วงทุกข์กรรม จะผ่านพ้ นจากปุถุชนคืนสูอ่ ริยาฟ้ า คืนสู่ฟ้าโฉมหน้ าเดิมปรากฏจริง เข้ าใจไหม

ศิษย์รกั เอ๋ย... ชีวิตนี้ท่พี านพบกับธรรมะ พึงรักษา นำารู้ใช้ ในชีวิต ที่ก้าวเดินเคยหลงผิด วันนี้ จงใช้ ธรรมเป็ นเข็มทิศนำาทางตน ศิษย์รกั เอ๋ย... ผู้กล้ าหาญอย่างแท้จริง มิใช่ผ้ ูท่กี ล้ าจนบ้ าบิ่น แต่กล้ าหาญอยู่ท่รี ้ ยู อมรับความผิด ของตน และพร้ อมที่จะแก้ ไขในความผิดแห่งตนอย่างจริงใจ ศิษย์รกั เอ๋ย... ผู้ย่ิงใหญ่ในอดีตกาล ล้ วนแล้ วแต่มาจากผู้ท่ดี าำ เนินกตัญญูอย่างเต็มเปี่ ยม ศิษย์ วันนี้จะก้ าวเดิน ก้ าวเป็ นผู้ย่งิ ใหญ่ในวันข้ างหน้ า จะต้ องรู้กตัญญูเป็ นรากฐานอันสำาคัญยิ่ง มี จิ ตกตั ญญู


จะไม่ กล้ าทำา ผิ ดต่ อผู้ มี พระคุ ณ มี จิ ตที่ กตั ญญู จะไม่ กล้ าละเมิ ดทำา ผิ ดต่ อตั วเจ้ าเอง มี จิ ตที่ กตั ญญู จะรู้ จั กดำา เนิ นตอบแทนพระคุ ณผู้ มี คุ ณ มี จิ ตกตั ญญู จะรู้ จั กประคั บประคองตนเองให้ ก้ าวผ่ านสิ่ งที่ ไม่ ดี ไปให้ ได้ 59

From : http://www.chongter.com/webboard/index.php?topic=8076.0

อาจารย์ ฝากความหวังไว้ กบั พวกเจ้ าทั้งหลาย...

20101031120444

ทุ กย่ ำงก้ ำ ว... ศิ ษย์ อาจารย์ จะร่ วมกั น ก้ าวเดิ นไป ไม่ มี อ่ อนล้ า ได้ หรื อไม่ ทุ กย่ ำงก้ ำ ว... ศิ ษย์ อาจารย์ จะร่ วมบุ กเบิ กถากถาง อย่ างไม่ เหนื่ อยล้ า ได้ หรื อไม่ ทุ กกำรก้ ำ วเดิ น... ศิ ษย์ อาจารย์ จะร่ วมพายนาวาธรรมด้ วยใจรั กด้ วยจริ งใจ แม้ จะมี น้ำ า ตาเจ้ าก็ จะไม่ ตั ดพ้ อ ได้ หรื อไม่ อาจารย์ ขอให้ ศิ ษย์ รั กของอาจารย์ ทุ กทุ กคน จงได้ บรรลุในปณิธานแห่ง ตน คืนสู่เบื้องบนด้ วยมรรคผลที่สมบูรณ์กันทุกคน อาจารย์จะรอพวกเจ้ า ในวันที่เต็ม เปี่ ยมมรรคผลงาม แล้ วพบกัน กราบลา

ฮา ฮา ถอย

64

พระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ พระโอวำทขีณำสพจี้ กงสงเครำะห์ชำวโลก

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่ฟง จ.อุบลราชธานี วันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2553 สาธุชนกราบขอประทานพระโอวาทชี้แนะ ขีณาสพพิสทุ ธิ์ไร้ ข่นุ หมอง จี้กงสงฆ์ลงสู่โลกด้ วยบัญชา อนุเคราะห์ท่วั ไปไม่แบ่งแยก ชาวโลกล้ วนได้ ร้ ทู างหยุดร่อนเร่

ปฏิเวธผุดผ่องเบิกบานหนา นำาพุทธาคนเดิมผู้มบี ุญสัมพันธ์ ไม่จาำ แนกจนหรือรวยสวยขี้เหร่ ชีวิตแท้มพิ เนจรอีกต่อไป

เราคือ ขีณำสพจี้ กงสงเครำะห์ชำวโลก รับบัญชาจาก พระอนุ ตตรธรรมมำรดำ ลงสูพ่ ุทธสถาน แฝงกายเคียมคัล องค์อนุ ตตรธรรมมำรดำ ถามศิษย์รักทุกคน สุขสบายดีไหม น้ อมจิตสงบตั้งใจฟัง ฮา ฮา ในชีวิตจักพบพานธรรมใช่ง่าย หากมิใช่มบี ุญญาฤๅพบเห็น ทั้งสี่ยากข้ ามพ้ นพบธรรมบำาเพ็ญ มองให้ เห็นคุณค่าตนอย่าดูเบา


ในชีวิตจะพบพานความสุขใจ จิตเมตตาจริงใจได้ เกิดก่อ ในชีวิตจักพบพานความวิสทุ ธิ์ กายสำารวมใจตรงเที่ยงทุกเวลา ในชีวิตจักพบพานเบิกบานจิต มิกลัดกลุ้มในวันหน้ าอนาคตกาล ในชีวิตจักพบพานความผุดผ่อง เปิ ดจิตใจเปิ ดนัยน์ตาปัญญาฟ้ า

จะต้ องเป็ นผู้ให้ ไร้ ร้องขอ มีจิตที่ร้ พู อภายในตน ต้ องเร่งรุดบำาเพ็ญตนนอกในหนา ดำาเนินตนดุจอริยาแต่โบราณ จะต้ องไม่ยึดติดสิ่งที่ผ่าน ทำาวันนี้ท่พี บพานให้ ดีจริง กายใจต้ องรักษาซึ่ง 7 พรหมจรรย์หนา สุดท้ายหนาบริสทุ ธิ์จึงคืนแดน เข้ าใจไหม

เพราะฉะนั้น ศิษย์เจ้ าเอ๋ย เจ้ าผู้บาำ เพ็ญจริง จะต้ องรู้ว่าชีวิตนี้หากว่ายังมีปม ที่ยัง ไม่คลี่คลาย เจ้ าจะต้ องยิ่งใช้ ใจไปมองให้ เห็นแจ้ งชัด ชีวิตนี้ท่ยี ังไม่พ้นห้ วงเวรกรรม ไม่ใช่ เพราะว่าเจ้ าทั้งหลายไม่มบี ุญกุศล แต่เพราะว่าในวันนี้บุญกุศลยังไม่มากพอที่จะลบล้ างต่าง หาก ศิษย์เจ้ำเอ๋ย... บำาเพ็ญธรรมจึงต้ องเร่งกวดขันตน เอาใจใส่ตน อย่าได้ มัวแต่มองคนอื่น อย่าได้ มัวจับจ้ องผู้อ่นื อยู่เลย ผู้อ่นื จะเป็ นอย่างไรก็ไม่เกี่ยวกับเรา เขาดีแต่หากว่าเจ้ าไม่ทาำ ความ ดีตาม เขาก็ไม่สามารถจะทำา ให้ เราดีได้ เขาเลวเจ้ าไม่ เลวตาม เขาก็ไม่ สามารถทำา ให้ เจ้ า ตกต่ำาตามไปด้ วยเพราะฉะนั้นสำาคัญที่สดุ นั่นก็คืออยู่ท่ตี ัวเจ้ าเอง มิใช่อยู่ท่คี นใดหนา เข้ าใจไหม

61 ในกัปท้ ายยุคสามธรรมลงโปรด บุญสัมพันธ์จึงพบพานหน้ ากันได้ ทุกทุกครา อาจารย์ย้ำา กำา ชับกำาชาอยู่เสมอ บำาเพ็ญจริงอยู่ท่ตี ้ องสร้ างบุญกุศลแท้ จะหลุดพ้ นได้ จะ ต้ องถึงพร้ อมด้ วยบุญจริงกุศลแท้ ในครานี้ศิษย์คนดีได้ ร่วมทางบำาเพ็ญธรรม จึงมิใช่อยู่ท่ี ใครจะเก่งหรือฉลาด ไม่ใช่อยู่ท่จี ะจนหรือรวย จะสวยหรือขี้เหร่ จะสูงส่งหรือว่าต่ำา ต้ อย ด้ วยยศถาตำาแหน่ง แต่วันนี้อยู่ท่ใี จ เมื่อใจพร้ อมความจริงใจจะปรากฏ เมื่อความจริงใจ ปรากฏขึ้น การทุ่มเทจึงก่อเกิดบำา เพ็ญธรรม อาจารย์จึงขอแค่ มีใจ มีความจริงใจ จึงจะ สามารถร่วมเส้ นทางเดียวกันกับอริยะได้ เข้ าใจไหม ศิษย์รกั เอ๋ย... มิใช่ว่ำ...ธรรมะจะดับซึ่งอธรรมไม่ได้ แต่เพราะว่าธรรมะน้ อยเกินไป จึงไม่สามารถดับอธรรมลงได้ ไม่ใช่ว่ำ...น้ำำ ไม่สำมำรถจะดับไฟที่รอ้ นแรงลงได้ แต่เพราะว่าน้ำ าน้ อยเกินไป จึงไม่สามารถดับไฟที่ร้อนแรงลงได้ ไม่ใช่ว่ำ...ฝนจะไม่สำมำรถชะล้ำงควำมสกปรกลงได้ แต่เพราะว่าฝนน้ อยเกินไป จึงไม่สามารถชะล้ างสิ่งที่สกปรกลงไปได้ ไม่ใช่ว่ำ...ควำมรักจะไม่สำมำรถสลำยควำมแค้นเคืองไม่ได้ แต่เพราะว่าความรักน้ อยเกินไป จึงไม่สามารถสลายความแค้ นเคืองลงไปได้

62 ศิษย์รกั เอ๋ย... ทุกทุกเวลา อาจารย์ร้ เู จ้ าตั้งใจ เจ้ ารับธรรมต่างได้ ร้ ถู งึ ความวิเศษล้ำ าค่าแห่งธรรมะ ได้ ร้ ถู งึ ความอบอุ่น ได้ ร้ ถู ึงคุณค่าแห่งชีวิตจริง แต่การได้ ร้ ใู นสิ่งเหล่านี้ เจ้ าจะไม่มโี อกาสได้ สัมผัสถึงความแยบยลได้ เลย ถ้ าหากว่าเจ้ าไม่ดาำ เนิน ปฏิบัติ ลงเรี่ยวลงแรงอย่างจริงจริงจัง จัง ธรรมะแท้ จริงอยู่ ท่ชี ี วิตประจำา วันของเจ้ า ลงเรี่ยวแรงปฏิบัติจริง ความวิเศษล้ำ า ค่ า ความแยบยลแห่งคุณานุคุณของธรรมะ จะบังเกิดให้ เจ้ าได้ สมั ผัสได้ รับรู้เอง เข้ าใจไหม ในวันนี้ หวังศิษย์รักของอาจารย์จะก้ าวเดินไป ไม่ย่อท้อต่อสิ่งใดใด ท่ำมกลำง...ลมฝนแรง เจ้ าจะเป็ นต้ นไม้ ท่หี ยั่งรากลึกมั่นคงแข็งแกร่ง ท่ำมกลำง...ควำมเหน็บหนำว เจ้ าจะเป็ นดั่งต้ นสน ไม่สะทกสะท้าน ท่ำมกลำง...ควำมสับสนวุ่นวำยของชำวโลก เจ้ าจะเป็ นผู้สงบนิ่งนำาทางอันชัดเจนสู่เหล่าผองชน อำจำรย์หวังว่ำ...เจ้ าจะก้ าวเดินผ่านอุปสรรค ผ่ ำนคำำ ปรำมำส ผ่ ำนควำมทุ กข์ ยำกลำำ บำก


ผ่ ำนกำรเสี ยน้ำำ ตำ ด้ วยจิตใจที่มุ่งมั่น บรรลุในปณิธานแห่งตน เจ้ าอย่าลืมหนา พวกเจ้ าคือจี้กงน้ อยน้ อย ของอาจารย์ เป็ นศิ ษย์ ร ั ก ของอำจำรย์ จึ งต้ องเข้ มแข็ งยิ่ งกว่ าใครใคร เป็ นศิ ษย์ ร ั ก แห่ งอำจำรย์ เจ้ าจะต้ องยิ่ งมุ่ งมั่ นเต็ มเปี่ ยมกว่ าใครใคร เป็ นศิ ษย์ ร ั ก ของอำจำรย์ เจ้ าจะต้ องยิ่ งทุ่ มเทยิ่ งเสี ยสละกว่ าใครใคร เป็ นศิ ษย์ ร ั ก แห่ งอำจำรย์ เจ้ าจะต้ องยิ่ งแบกรั บให้ ได้ มากกว่ าใครใคร 63

สำรบัญเพลงธรรมะ ลำำดับ เพลงพระโอวำทสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ 1 2 3 4 5 6 7

สงฆ์จ้ กี งวิปลาส สงฆ์จ้ กี งวิปลาส

สถำนธรรม

ไท่หัง ระยอง ฉงกวง นครราชสีมา ไท่ฮว๋า สงฆ์จ้ กี งวิปลาส เพชรบุรี ไท่เทียน พระสงฆ์จ้ กี งวิปลาส ลำาปาง ไท่องิ๋ พระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน นครสวรรค์ ไท่ซิว พระสงฆ์จ้ กี งวิปลาส กรุงเทพฯ พระอรหันต์จ้ กี ง ไท่จง

ทำำนองเพลง

หน้ำ

สายลมปี ก

1

ขอเวลาฉันหน่อย

2

รักไม่ต้องการเวลา

3

บอก

4

ดาวในใจ

5

กุญแจดอกสุดท้าย

6

เหมือนนกไร้ ปีก

7

กรุงเทพฯ


เพลงธรรมะ พระโอวำทพระอำจำรย์จี้กง


ที่ประทานเพลงให้ ร้องกันนั้น ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานความบันเทิงอย่าง เดียว แต่ เป้ าหมายหลัก เพื่อกล่ อมเกลาจิตใจ ความบันเทิงนั้นเป็ นผลพลอยได้ จึง อย่ า ได้ ถือ ความบัน เทิง เป็ นหลัก ในการร้ อ งเพลงธรรมะ ร้ อ งไปคิ ด ตรองไปตาม เนื้อหา ไม่ ช้าไม่ นาน ความเกลี้ยงเกลากลมใสแห่ งจิตญาณ ก็เกิดขึ้นอย่ างต่ อเนื่อง และเป็ นความเคยชินใหม่ท่งี ดงามหมดกิเลสตัณหา เป็ นจิตญาณที่สมบูรณ์กลับแดน เดิมได้

ผู ้กล ้าหาญปราศจากถอย สิง่ กัน ้ ขวางเป็ นร ้อยฝ่ าพ ้น พระคุณ ฟ้ าเมตตาปรกแผ่ชวี ต ิ ใคร่ครวญคิดจริงจังกว่านี้ เมือ ่ เจ ้าถวายปณิธานแล ้ว ตืน ่ จากหลงบำาเพ็ญเสียที เมือ ่ เจ ้า ถวายปณิธานแล ้ว ตามแกะหลงคืนมาเสียที

4

เพลงพระโอวำทพระสงฆ์จี้กงวิปลำส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่เทียน จ.ลำาปาง วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 บทเพลงทำานอง : บอก

เพลงพระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส

ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่หัง ระยอง วันเสาร์ท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2553 บทเพลงทำานอง : สายลมใต้ปีก

เมือ ่ เจ ้าถวายปณิธานแล ้ว จะมั่นคงบำาเพ็ญแท ้จริง จดจำาอย่า ลืมติดตามพุทธะ เอาชนะกิเลสของตน เมือ ่ เจ ้าถวายสัจจาต่อฟ้ า ขอให ้เดินตามปณิธาน มลายความ ทุกข์ สุขศานต์ได ้ไหม บอกศิษย์รักบำาเพ็ญให ้ดี

ร่วมช่วยงานแพร่ธรรมสามภูม ิ ช่วยเวไนยคืนจิตใส โองการ ฟ้ ามอบไว ้กลางใจ รู ้น ้อมนำ าแจ ้งจริง หากก ้าวเดินพบการทดสอบ ฝนลมเคีย ่ วกรำาศิษย์หนา เส ้นทาง ำ ไกลหัวใจอ่อนล ้า ทุกครายาเตื ้ อนเสมอ


จีก ้ งนีย ้ ังมีรักและกำาลังใจ ให ้ศิษย์เรือ ่ ยไป หวังเพียงตัง้ ใจ ่ มั่นศรัทธา ต่อธรรมทีเ่ ธอก ้าวเดิน มุง่ หมายข ้ามแดนเวียนว่าย เชือ ศิษย์บำาเพ็ญงดงามสมบูรณ์ กว ้างไกลคุณธรรมหนา ปรกแผ่ ธรรมช่วยเหลือประชา แจ ้งพ ้นทุกข์คน ื ใจพุทธะเหมือนเดิม

อย่าเป็ นเหมือนนกผกผิน ตืน ่ กลัวระส่ายระส่าำ ละทิศละทาง เจ ้า จะละวาง ปณิธาน ปรกโปรดได ้ฤๅ มองให ้ไกล จับมือให ้มั่นได ้ไหม ่ ว่าศิษย์จะบำา เพ็ญจริง รออย่างคนโง่เขลา ถึง เพราะอาจารย์เชือ แม ้ยาวนาน เพราะรักษาคำามั่น นำ าศิษย์จนหลุดพ ้น มือโอบกอดเจ ้าไว ้ให ้ คลายเหน็ บหนาว ถ ้าพระอาจารย์ไม่ใช่ พุทธะพระโพธิสัตว์ ไม่มเี มตตาห่วงใยรัก จริง ร่าำ ลาเจ ้าไปทันที แต่เจ ้าคือ บุตรฟ้ า พุทธะจีก ้ ง

1

เพลงพระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ฉงกวงฝอเอวี้ยน นครราชสีมา วันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 ทำานองเพลง : ขอเวลาฉ ันหน่อย

ศิษย์รัก เจ ้าเอยอย่าถอย ศิษย์รักเจ ้าเอยกลับใจ อย่าบอกว่าธรรม ่ มั่นธรรม กำาชับเป็ นสัญญาเอาไว ้ รู ้ไหม บำาเพ็ญยากนา ศิษย์เอ๋ยให ้เชือ

2

เพลงพระโอวำทสงฆ์จี้กงวิปลำส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่ฮว๋า จ.เพชรบุรี วันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2553 บทเพลงทำานอง : ร ักไม่ตอ ้ งการเวลา

พระพุทธะนัน ้ ทุม ่ เทเพือ ่ เวไนย เบือ ้ งฟ้ าไม่ไร ้ซึง่ ความเมตตา เกือ ้ การุญ มอบโองการกู ้ญาณคืนฟ้ า ช่วยเหลือเวไนยได ้ แจ ้งรู ้ถึง หนึง่ จุดชี้ พบวิสท ุ ธิอาจารย์


สำานึกรู ้ถึงพระคุณแห่งเบือ ้ งฟ้ า รู ้ถึงพระคุณพระบรรพจารย์นัน ้ ยิง่ ใหญ่ บุพกาลเวลาผ่านมา จวบถึงจนวันนี้ พุทธธรรมแผ่กว ้าง ไซร ้ เวไนยตืน ่ กลับใจ กาลยุคปลาย ด ้วยบุญญาแจ ้งพบธรรมาลา้ำ คืนพุทธา คือ จิตเดิม ตืน ่ ใจแจ ้งปั ญญา บำาเพ็ญผันแปรชะตา หยุดเวียนวงล ้อกรรม ในวันนี้ ปณิธานกลับคืน สำานึกเข ้าใจ ดำาเนินงานแพร่ธรรม แพร่คณ ุ ธรรม สืบทอด ปั ญญาธรรมกว ้างไกล ช่วยเวไนยขึน ้ นาวาฟ้ า หลุดพ ้นทุกข์ทงั ้ ปวง ด ้วยบำาเพ็ญ ในวันนี้ ก ้าวเดินได ้ทันเวลา แดนพุทธา คืนนิพพาน

พระโอวาทสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์เป็ นสิง่ สูงค่าโปรดเก็บรักษาไว้บนที่สงู

3

เพลงพระโอวำทพระพุทธบรรพจำรย์เทียนหยำน ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่องิ๋ ฝอเอวี้ยน จ.นครสวรรค์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2553 บทเพลงทำานอง : ดาวในใจ

จิตใจธรรม สว่างเรืองปรีดา ดับความทุกข์ ฉุดช่วยหนาเวไนย ล่องเรือฟ้ าการุณย์ รับผู ้คนขึน ้ เรือ


ิ อุปสรรคทีเ่ จอ อย่างกล ้าหาญ ให ้ปั ญญาโชติชว่ ง * ก ้าวพิชต มุง่ มั่นทิศทางจิตวิรย ิ ะเอาจริง ่ ม * * เป็ นสะพานบุญแทนฟ้ า ระหว่างพุทธะกับแดนเวไนย เชือ โยงชีวต ิ ผู ้คนทัง้ หลาย ขอให ้อุทศ ิ เสียสละ ่ าราอัน อุดมการณ์ ปราชญ์เป็ นจริงยุคปลาย ล่องนาวาออกสูธ กว ้างใหญ่ จุดประสงค์ธรรมา เผยแผ่กอบกู ้ญาณ

5

เพลงพระโอวำทพระสงฆ์จี้กงวิปลำส ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ พุทธสถานไท่ซิว กรุงเทพฯ วันเสาร์ท่ี 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2553 ทำานองเพลง : กุญแจดอกสุดท้าย

้ ้นการเกิดตาย ปั ญญาขันธ์ แจ ้งรู ้ธรรมญาณ วิเศษ หนึง่ จุดชีพ ิ ธิแ ั ธรรม ลากถาศั ้ำ กดิส ์ ท ์ ท ้ พระวิสท ุ ธิอาจารย์เบิกทาง ปฏิปัตติสท ้ ้นว่ายเวียน เกิดตายประมาณค่ามิได ้ในกาลนี้ หัวใจธรรม หนึง่ จุดชีพ สำาคัญไตรรัตน์ ธรรมบำาเพ็ญให ้อธิปัญญาสิกขา แจ ้งความหมายแท ้ วิมต ุ ติขันธ์ ย่อมนำ าไปสูว่ ถ ิ ห ี ลุดพ ้น หากมิจฉาพาตกห ้วงกรรม ้ บำาเพ็ญจริง มุง่ มั่นจริงหนทางปั ตติผลได ้โดยตรง ปิ สณ ุ าวาจาหยุดสิน บรรลุชาตินค ี้ น ื บ ้านเดิมนิพพาน

6

เพลงพระโอวำทพระอรหันต์จี้กง ประทานไว้ เนื่องในโอกาสประชุมธรรม 2 วัน ณ ไท่จง จ.กรุงเทพฯ วันอาทิตย์ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2553 บทเพลงทำานอง : เหมือนนกไร้ปีก


แบกต ้านไว ้หนีเ้ วรหนี้กรรม แบกกรรมเอวโค ้งยังต ้านไหว ศิษย์ รักเอ๋ยอย่าร ้องไห ้ เข ้มแข็งใจ แม ้เดียวดาย หากวันใดไม่มอ ี าจารย์ เจ ้าแบกคานต ้านกรรมได ้ไหม หวังศิษย์ อย่าเดินเงียบหาย ให ้บำาเพ็ญกินเจเหมือนเดิม * พระอาจารย์ว ป ิ ลาสเตือ น เหมือ นสมญาสงฆ์พั ด ขาดหนา สร ้างบุญ กำาชับกำาชา ต่อฟ้ ารู ้จริง ** หมืน ่ พระกรแห่ง พุท ธะ ต ้านภัยช่วยหล ้าจมพ ้น ถนอมดูแ ล ซึง่ ตน จนพ ้นคลายเคราะห์ทก ุ ข์โศก (ซา้ำ *, **)

7

/2553-10  

http://www.chongter.com/file/Ovat/2553-10.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you