Page 1

tijding. Ledenblad van de IZB, jaargang 79, nr. 1

IZB-Focus: Gemeentebrede missionaire toerusting ‘We kunnen veel meer leren van de wereldkerk’

Preken in een missionaire context


Een kleine wolk COLUMN

‘Zie, een kleine wolk, als de hand van een man…’ Soms voel ik me als de knecht van Elia. Zes keer keek hij uit over de zee en rapporteerde aan de profeet: ‘Er is niets’. De zevende keer was er een wolkje; een belofte van regen na tijden van grote droogte en honger (1. Kon. 18:44). Onder de titel ‘Op hoop van zegen’, publiceerde de Protestantse Kerk in Nederland onlangs een tussenstand na acht jaar pionieren. Terugblikkend kunnen we dankbaar constateren dat de hoop op zegen geen loze verwachting is geweest. God heeft het pionierswerk gezegend. Misschien anders dan verwacht, maar niettemin. De pioniersplekken die zijn ontstaan in de afgelopen jaren, zijn bijvoorbeeld minder groot en robuust dan tevoren verwacht werd. Het blijkt ook meer tijd te vergen om een gemeenschap te laten groeien. Maar er is wel echt iets gebeurd. Er zijn 84 pioniersplekken ontstaan in acht jaar. Deze plekken kennen in totaal ruim 3600 betrokkenen, van wie een kleine helft (!) niet kerkelijk meelevend was. Natuurlijk staan deze cijfers niet in verhouding tot het aantal leden dat de Protestantse Kerk jaarlijks kwijtraakt, voornamelijk door overlijden. Laten de statistieken ons niet het zicht ontnemen op die ‘kleine wolk’: tegen de trend in haken mensen aan, doen ze belijdenis, worden ze gedoopt. De ervaring in de pioniersplekken ontkracht onze onuitgesproken sombere veronderstelling dat dit tegenwoordig niet meer kan. Het percentage van aanhakers in deze kleine groepen, ruim 40%, mag bestaande kerken inspireren om in dat opzicht ook te staan naar nieuwe vruchtbaarheid. Ds. Sjaak van den Berg, algemeen directeur

‘Tegen de trend in haken mensen aan, doen ze belijdenis, worden ze gedoopt.’

2

Tandemboys maken Elfkerkentocht Willem en Klaas Jan van den Belt uit Rijssen, hebben een hart voor het missionaire werk en een passie voor fietsen. Ze trainen momenteel voor een ‘Elfkerkentocht’, een sponsortocht waarvan de opbrengst helemaal ten goede komt aan Dabar, het evangelisatie- en recreatiewerk op campings. Klaas Jan heeft een verstandelijke beperking en zelfstandig fietsen is voor hem niet mogelijk. Het favoriete vervoermiddel van vader en zoon is daarom de tandem, waarop ze samen al heel veel kilometers hebben afgelegd. Het tweetal fietst in juni in twee dagen van Rijssen via Apeldoorn en Oldebroek naar het IZB-bureau in Amersfoort, het ‘hoofdkantoor’ van Dabar. Onderweg doen ze elf kerken aan. Dat is niet alleen leuk voor een foto in het logboek op hun facebook-pagina, ze vragen meteen aandacht voor het werk van Dabar. En in het voorbijgaan hopen ze op een bijdrage voor het goede doel. Als u het tweetal (en dus Dabar) financieel wilt steunen, maak dan uw gift over op NL26 RABO 0302 2061 91 onder vermelding van 'Tandemboys'. Bestuursverkiezing algemene ledenvergadering IZB U bent van harte welkom op de algemene ledenvergadering, donderdag 11 mei a.s. om 19.00 uur, in ‘De Schakel’ te Nijkerk. De agenda vermeldt onder andere de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de bestuursleden dr. J van den Born, ds. M. van Dam en ds. J. van Walsum. Zij hebben aangegeven beschikbaar te zijn voor een volgende termijn. Bestuurslid mw. E. van Velzen is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur is dit voorjaar bezig is met de uitwerking van de opbrengst van een onlangs gehouden bestuursevaluatie onder leiding van een extern deskundige. In het kader daarvan acht het bestuur het wijs om de vacature van mevrouw Van Velzen aan te houden totdat het proces is voltooid. Wanneer u een tegenkandidaat wilt indienen tegen (een van) de herkiesbare leden kunt u daarvoor namen indienen bij de secretaris van het bestuur, ds. R.F. de Wit, onder vermelding van het herkiesbare bestuurslid (Adres: Lange Haeg 120, 3853 EJ Ermelo, of per mail: predikant.kc@hervormd-ermelo.nl).. U heeft hiervoor de tijd tot uiterlijk drie weken voor de ledenvergadering. Ook kunt u bij de secretaris eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure inzake de vacature Van Velzen kenbaar maken. Conform het besluit van de ledenvergadering van 12 mei 2016, is door het bestuur het rooster van aftreden in overeenstemming gebracht met de statuten. De zittingstermijnen van de bestuursleden dr. H. de Leede en A. van der Kooij zijn hier voor met één jaar verlengd.


Martijn van den Boogaart

‘WE KUNNEN veel meer leren van de wereldkerk’ In de afgelopen acht jaar werkte Martijn van den Boogaart voor de GZB in Afrika en liet hij via zijn mailadres weten waar zijn hart klopt: martijn@bewogenmetmalawi.nl. ‘Misschien zou ik het moeten veranderen in bewogenmetdekerk.nl.' Sinds 1 januari is hij in dienst van IZB-Focus, voor de missionaire toerusting. Hij begeleidt kerkenraden en gemeenten. ‘We zouden veel meer kunnen leren van de wereldkerk.’

3


‘Eigenlijk ligt mijn werk voor de IZB in het verlengde van wat ik voor de kerk in Malawi deed’, vertelt Martijn. De kerk daar kent een stormachtige groei, van 50 gemeenten in de jaren ’80 tot het vijfvoudige nu. Een gemeenschap met 500 leden telt er als een relatief kleine gemeente. In die context is er een grote behoefte aan goed onderwijs, geestelijke verdieping. Als organisatieadviseur was Martijn daar onder meer betrokken bij de opzet en coördinatie van gemeenteopbouw, de ontwikkeling van nieuwe vormen van bijbelstudie en de training van ambtsdragers. ‘We kunnen in Nederland nog veel leren van de kerk in Malawi. ‘Neem de training van ouderlingen en diakenen. In Nederland wordt al gauw gezegd of gedacht dat bij het ambt de ‘bekwaam-makende genade’ wordt geschonken. Maar ik heb verschillende mensen om mij heen zien ‘zwemmen’ toen ze zonder enige specifieke toerusting tot ouderling waren bevestigd. Gesprekstechniek voor ouderlingen, pastorale gespreksvoering, training in crisispastoraat - veel gemeenten

'In Nederland wordt al gauw gezegd of gedacht dat bij het ambt de ‘bekwaam-makende genade’ wordt geschonken. Maar ik heb verschillende mensen om mij heen zien ‘zwemmen’ toen ze zonder enige specifieke toerusting tot ouderling waren bevestigd.'

Wereldkerk en IZB Focus Dankzij de samenwerking met de GZB is er inbreng vanuit de wereldkerk in het toerustingswerk van IZB Focus in kerkelijke gemeenten in Nederland. Vanuit de pilotgemeenten worden jongeren gestimuleerd om deel te nemen aan de experience-reizen van project 10 27, de missionair-diaconale tak van de GZB, waarbij ze kennismaken met zendingswerk in andere delen van de wereld en daaruit inspiratie zoeken voor hun eigen gemeente. Ook wordt er nagedacht over andere vormen van uitwisseling met de kerk in het buitenland.

4

werken daar niet systematisch aan. Een ander punt is de bijbelstudie. In Nederland ligt het accent vaak op exegese en kijken we beschouwend naar een tekstgedeelte en houden het zo een beetje op een afstand – met excuus voor de generalisering. In Malawi gaat het meer over ‘wat doet de tekst met je?’ En vervolgens: ‘wat leer ik hiervan voor mijn dagelijks leven en hoe pas ik dat toe?’ Beide punten, systematische toerusting van ambtsdragers en praktijkgerichte bijbelstudies, vond ik tot mijn verrassing terug in de opzet van IZB Focus. Mijn nieuwe functie als missionair trajectbegeleider biedt me een uitgelezen kans om juist op deze punten invulling te geven aan de ‘wederkerigheid’, het leren van ervaringen op het zendingsveld.' Opleiding Martijn (43) groeide op in Oud-Beijerland en studeerde elektrotechniek aan de Technische Universiteit Delft en de Ohio University (VS). In zijn studententijd deed hij belijdenis. ‘Ds. C. Blenk is een belangrijke inspirator voor me geweest. Op een uitdagende wijze stond hij met de gereformeerde theologie midden in het leven. Hij zei bijvoorbeeld: “Als je zondenbesef wilt leren kennen, moet je ‘De val’ van Camus maar eens lezen”. Of hij daagde ons uit om argumenten vóór de kinderdoop te noemen en schoffelde ze de één na de ander onderuit, om onze gedachten te scherpen. In mijn belijdenisdienst preekte hij onvergetelijk over de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. ‘Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende?’ Daar herkende ik me in.’ Na zijn opleiding ging Martijn als projectmanager aan het werk bij KPNQwest, tot de internetzeepbel uiteenspatte. ‘Achteraf heb ik het als leiding van God gezien dat ik vervolgens zes jaar in de consultancy ervaring heb kunnen opdoen. Dat kwam me later goed van pas bij de GZB.’ Via zijn vrouw, Anneke, die arts is, was de zending in beeld gekomen. Haar ouders werkten jaren voor de zending van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. In 2004 deed Anneke een co-schap in Malawi; Martijn nam drie maanden onbetaald verlof en ging mee. Ze wisten toen nog niet dat ze vier jaar later naar dat land zouden worden uitgezonden. Spanning Bij de uitzending preekte ds. W.J. Dekker over Johannes de Doper die vanuit de gevangenis de vraag overbrengt aan Jezus: ‘Bent U het die komen zou, of verwachten wij een ander.’ Jezus antwoordt ‘Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet.’ In die geschiedenis lees je de spanning waarin je leeft, als je werkt in de kerk. Aan de ene kant de verlegenheid, de tegenwerking, de gevangenis; aan de andere kant het verlangen, de beloften, de tekenen van het Koninkrijk. Die uitersten hebben we op het zendingsveld ook gezien. In Malawi is de dood dichtbij, door ziekten als HIV, gevaarlijke wegen, gebrekkige gezondheidszorg. Het is tegelijk mooi om te zien hoe mensen er daar mee omgaan. De dood wordt niet weggestopt. De hele gemeenschap is betrokken op de naaste familie van de overledene. Een vader van een collega overleed – we gingen met het personeel in de bus naar de begrafenis.


'De profeet Nehemia is gedurende ons werk in Malawi telkens een inspiratiebron geweest. Hij leert je met nieuwe ogen naar een bestaande situatie te kijken.'

De hele gemeente was toegestroomd, de zangkoren van de kerk waren vertegenwoordigd. Je zingt je als het ware door het verlies heen. Bij zo’n begrafenis wordt niet de – typisch westerse - vraag gesteld ‘waar is God?’ Er wordt gerouwd en geklaagd over het gemis, maar altijd vanuit het diepgewortelde besef: Gods timing is the best.’ Nehemia’ ‘De profeet Nehemia is gedurende ons werk in Malawi telkens een inspiratiebron geweest. Hij leert je met nieuwe ogen naar een bestaande situatie te kijken. In het eerste hoofdstuk van Nehemia komt zijn broer met een ooggetuigenverslag: Jeruzalem ligt in puin. Op zich is dat geen nieuws, maar het is alsof de ernst van de situatie dan pas tot Nehemia doordringt. Hij geeft blijk van strategisch inzicht. Hij bidt en maakt plannen. Als de koning hem toestemming verleent om de muur van Jeruzalem te herbouwen, heeft hij een lijst paraat van wat er allemaal nodig is. Hij krijgt te maken met weerstand, intern, extern. Het gaat over vragen als: ‘Hoe krijg je mensen mee in een proces? Hoe schakel je ze in? Het is leerzaam gebleken in de ontwikkeling van visiedocumenten voor de kerk in Malawi.’ Inspireren In gesprekken over ‘leren van de kerk in Afrika’ kan soms de indruk ontstaan alsof daar totaal andere vragen spelen dan bij ons. 'Maar dat is nog maar de vraag’, zegt Martijn. ‘De vragen waar de ambtsdragers in Malawi mee kampen, zijn goed vergelijkbaar: Hoe houden we jongeren bij de kerk? Hoe schakelen we hen in? Hoe reageert de kerk als door de toenemende welvaart op zondag de prioriteiten worden verlegd van de kerkgang naar een andere tijdsbesteding? Hoe geef je meer ruimte voor variatie in liturgie, nieuwe liederen?’ Het perspectief van de wereldkerk kan de kerk in Nederland behoeden voor pessimisme. ‘De Anglicaanse traditie denkt wereldwijd, de Rooms-katholieke kerk ook. In onze gereformeerde traditie zouden we ook veel meer over de grenzen

elkaar tot een hand en voeten kunnen zijn. Het beeld van een almaar krimpende kerk kan je verlammen. De ontmoeting met broeders en zusters uit Afrika, leden van hetzelfde lichaam van Christus, kan je inspireren. En meer nog: die ontmoeting kan ons helpen door terug te horen hoe broeders en zusters uit de wereldkerk naar ons en onze situatie kijken. In 2014 kwamen enkele kerkleden uit Malawi naar Delft. Eén van hen preekte in de Oude Kerk over de tekst over de wijze en dwaze bouwer (Matth. 7:24-29). Toen ik hem na afloop vroeg waarom hij uitgerekend daarover wilde preken, zei hij: “Het is me opgevallen dat Nederlanders heel analytisch omgaan met bijbelteksten. Vroeg of laat komen ze met vraag is het waar of niet waar? Terwijl Jezus het erom te doen is dat we zijn woorden horen en ze doen".’

Bescheidenheid ‘We realiseren ons als christenen in Nederland natuurlijk terdege dat er een transformatie heeft plaatsgevonden in de twintigste eeuw. Maar welke is dat in onze ogen? Wij zouden zeggen: kenmerkend is de enorme doorwerking van de secularisatie die haar wortels heeft in het Verlichtingsdenken. Wereldwijd gezien slaat dat echter nergens op. Wereldwijd is voor het christendom niet de Verlichtingsbeweging de belangrijkste oorzaak van de transformatie van de kerk, maar de zendingsbeweging. Les één: Ons past bescheidenheid. We moeten echt tot ons door laten dringen dat we niet meer de ‘grootste speler’ zijn. We zullen dan voorzichtiger worden voor we beweringen doen over ‘wat christenen geloven’ of ‘hoe de kerk aan het veranderen is’. Want ons perspectief is niet meer zo representatief.’ Uit een artikel van Martijn van den Boogaart in het tijdschrift ‘Wapenveld’, 60e jrg. no. 3 (2010).

5


CAMPAGNESPOTJES VOOR HET KONINKRIJK De verkiezingscampagne nadert de ontknoping. Alle partijen, van links tot rechts zoeken naar een antwoord op de ‘Trump-stem’ in Amerika. Op welke manier kunnen we luisteren naar de vergeten kiezer? Een PvdA-kamerlid zei in de krant: ‘We komen niet meer iets brengen bij de kiezer, maar iets halen. We zijn volksvertegenwoordiger, dus komen om het volk te vertegenwoordigen in hun standpunten over zaken. Geen verhaal meer dat we over de kiezer uitstorten’. Andere partijen bezigen eenzelfde taalgebruik. Geen enkele politiek partij durft nog de hort op te gaan met een groot perspectief en mensen daarvan te overtuigen. Nee, ‘luisteren naar wat er leeft’ is het nieuwe partijprogramma van Nederland. Sorry, maar ik heb het idee dat ik dit eerder heb gehoord. Namelijk in de kerk. Al jarenlang zitten kerken in zo’n vorm van zelfonderzoek, met: ‘luisteren naar wat er leeft’. Net als de politiek heeft de kerk te maken met vrije mensen die volkomen vrij zijn om te kiezen welke richting zijn hun leven op willen sturen. En net als veel politieke partijen hebben kerken een enorme afbraak gezien onder de vanouds vaste groep betrokkenen van de kerk. Nog altijd daalt het aantal leden van de kerk in Nederland hard. En net als in de politiek zijn de antwoorden op deze trend voorspelbaar: 1) we hebben het aan onszelf te wijten c.q. het is een oordeel van God; 2) we moeten nog beter vertellen waar we voor staan c.q. nog beter preken en betere diensten houden; 3) het ligt aan de rare kiezer die zich niet meer durft te verbinden c.q. mensen willen niet meer luisteren naar God. Een vrij troosteloos beeld van zowel de toekomst van de kerk als van politieke bewegingen. Toch verkeert de kerk denk ik in de positie waaruit ze paradoxalerwijze hoop zou kunnen putten. Allereerst de belangrijke notie dat de kerk in wezen een vreemde en kleine beweging in deze wereld is, zoals Stefan Paas recent heeft uitgewerkt in zijn boek ‘Vreemdelingen en Priesters’. Dat besef creëert een ontspannenheid ten opzichte van hen die de overtuigingen en ideeën over de wereld niet delen. Dat zegt nog niets over de waarheid of waarde van die ideeën, maar meer over de diversiteit van mensen. Een tweede hoopvol teken: de recente golf van missionaire beweging in West-Europa heeft kerken een aantrekkelijke weg laten zien. Onder kerkplanters en pioniers van de jonge generatie ervaar ik

6

COLUMN

'De kerk is in wezen een vreemde en kleine beweging in deze wereld'

een bravoure én bescheidenheid ineen, als het gaat om het evangelie. Niet een betweterig ‘ik zal je nog een keer uitleggen hoe het zit’, evenmin een vaalbleek ‘ik vind op voorhand alles wat jij vindt’. Maar in de overtuiging dat God in Christus écht deze wereld veranderd heeft, met volharding, creativiteit en openheid zoeken naar wegen om die overtuiging te verbinden met alledaagse ervaringen van teleurstelling en hoop. Populisme is een zwaktebod. Reageren op populisme net zo goed. Op zijn best laat populisme je het belang van een minderheidspositie zien. Daarmee nodigt het uit om in kwetsbaarheid te staan voor waar je in gelooft. De Spaarndammerbuurt ervaar ik daarin als een stimulerende omgeving voor mijn dagelijks werk als buurtdominee. Misschien dat de missionaire beweging daarmee een belangrijke taak kan vervullen naar oude en nieuwe ideologisch gedreven politieke bewegingen. Dan moet ze die wel brengen met overtuiging én kwetsbaarheid. Jurjen de Bruijne


Het leggen van een 'vierkant ei' Preken in een missionaire context

Nogal wat ‘missionaire projecten’ waar de IZB bij betrokken is, ontwikkelen zich tot een min of meer zelfstandige gemeente, waarin wekelijks wordt gepreekt. Dat is een context waarin het gesproken woord niet het meest voor de hand liggende communicatiemiddel is. Toch ervaren de missionaire werkers de wekelijkse verkondiging als een kerntaak van hun werk. Ze besteden veel tijd en aandacht aan de voorbereiding. Een rondgang langs drie voorgangers. ‘Geen diepgang? Hoezo?’

‘Een goede preek raakt het hart, het hoofd en de handen’, zegt missionair predikant Niels de Jong. Hij is voorganger van Noorderlicht, een jonge snelgroeiende gemeente in Rotterdam-Centrum. Ruim vier jaar geleden begonnen in de Prinsenkerk, met een kleine kring vrijwilligers; nu komen er wekelijks bijna 300 mensen. Niels: ‘In mijn preken beoog ik verandering van mensen, namelijk dat ze (meer) in het spoor van Jezus gaan. Dat is het belangrijkste, daar bid ik ook om. Juist doordat dat mijn uiteindelijke doel is, kan de preek een

‘In mijn preken beoog ik verandering van mensen, namelijk dat ze (meer) in het spoor van Jezus gaan.'

heel gemêleerd publiek raken, variërend van iemand die de Bijbel al twintig keer van a tot z heeft gelezen, tot een religieus geïnteresseerde met minimale bijbelkennis, die zomaar een keer te gast is. Als je je focust op verandering, richt je je met het evangelie op het hart van de hoorder; en als het daarover gaat hebben we allemaal weerstanden te overwinnen. Tim Keller vertelde eens dat hij met eenzelfde preek een academisch-opgeleide christen als een eenvoudige belangstellende zoeker wist aan te spreken. Daar verlang ik

7


ook naar – dacht ik toen. Inmiddels zie ik het tot mijn verrassing en dankbaarheid geregeld gebeuren.’

vooroordeel. Het merendeel van de bezoekers in Noorderlicht heeft minimaal een hbo-opleiding, dus een preek moet wel hout snijden.’ ‘Achter de kritische vraag over de diepgang schuilt vaak het onuitgesproken verwijt dat we hoorders een soort "evangelie-light" zouden voorschotelen. Onzin’, zegt Henk Boerman, coördinator van IZB-Impact. Hij begeleidt missionaire werkers en predikanten. ‘Vergelijk het met soortgelijke discussies over muziek of kunst. Bepaalde stijlen of stromingen worden daarbij ook soms als ‘oppervlakkig’ weggezet, terwijl elk gewoon een eigen bestaansrecht heeft. Bij preken in de missionaire context worden moeilijke thema’s of bijbelgedeelten niet geschuwd. De diepgang zit voor mij in de toepassing: dient de verkondiging de hoorders in hun relatie met God en hun dagelijks leven in de navolging van Jezus Christus? Als dát een indicatie is voor ‘diepgang’ kunnen de (voor)oordelen weleens heel anders uitpakken. Je kunt op de kansel gemakkelijk zeggen: “Jezus maakt je vrij!” Maar als je dat verder niet concretiseert of niet zo ‘vertaalt’ dat hoorders er iets mee kunnen, blijft het een slag in de lucht. In een pioniersgemeente kom je daar echt niet mee weg. Dat krijg je terug; is het niet meteen na de dienst, dan wel een week later.’

Concentratie In elke preek wordt wel kennis Niels de Jong overgedragen, maar dat is ondergeschikt aan het doel: de verandering van mensen. ‘Het wordt al snel koketteren met kennis; imponeren met grote namen of boeken die je hebt gelezen. Met het oog op die verandering haal ik alles uit de kast. Momenteel ben ik bezig aan een serie preken over de Bergrede. Daarin zie ik Jezus hetzelfde doen. Hij appelleert, vertelt verhalen, haalt citaten aan, alles gericht op de verandering van het hart van de hoorders. Ik preek Christocentrisch. Eerlijk gezegd lukt het me bijna niet meer om het anders te doen. De concentratie op Jezus Christus maakt het verschil tussen een preek en een toespraak. En dan bedoel ik niet dat in de laatste minuten per se de naam van Jezus nog even moet worden genoemd. Eerder gebeurt het zonder dat ik het zoek. Elke tekst, uit het Oude of Nieuwe Testament, belicht een facet van Christus. Niet steevast hetzelfde, maar elke zondag nieuw, verrassend. In mijn preken probeer ik aan te haken bij de mensen die ik voor me heb, bij hun leef- en Belevingswereld belevingswereld. Waar zitten ze mee? Onder welke In zijn opleiding Godsdienst Henk Boerman druk staan ze? Wat zijn hun verlangens, hun zorgen? Pastoraal Werk heeft Henk niet heel Die kom ik op het spoor door goed te luisteren, in de veel scholing in preekkunde meegekregesprekken die ik de hele week door voer. Met gemeentelegen. ‘Ik ben er eigenlijk ‘ingerold’, toen vanuit den, maar ook met veel niet-christenen. Die gesprekken vind de Alphacursussen en de gesprekskringen het initiatief ik belangrijker voor de preekvoorbereiding dan dat ik precies ontstond om ‘Perronmeetings’ gaan houden. ‘Voor mij heeft op de hoogte ben van de laatste tv-programma’s.’ een goede preek in een missionaire context drie kenmerken: (1) een duidelijk voorbeeld of een pakkend verhaal (2) één Diepgang onderwerp dat goed wordt uitgelicht, desnoods met achterIn de beginperiode van Noorderlicht vroeg iemand eens aan grondinformatie en (3) één goede toepassing, gericht op het mijn vrouw: ‘Jij kerkt nu in zo’n pioniersplek, waar haal jij dan dagelijks leven.’ Bij de verkondiging maakt hij graag gebruik je geestelijke voeding vandaan?’ Het is een hardnekkig van media: muziek, YouTube-filmpjes, reclameboodschappen. 'Niet alleen voor de afwisseling, maar ook omdat je daarmee op een heel natuurlijke manier doordringt in de belevingswereld van de hoorders.’ Wekelijkse omgang met niet-gelovigen of zoekers leert je de bijbel anders lezen, is de ervaring van Henk. ‘Je ontdekt opeens dat we geneigd zijn om bepaalde uitspraken van Jezus met een korreltje zout te nemen. We vinden dan dat Hij de lat 'Je kunt op de kansel wel erg hoog legt (‘Als je oog je ergert…’), en met een slimme makkelijk zeggen: "Jezus exegese weten we de angel uit zijn uitspraken te halen. maakt je vrij!", maar als je Beginnende bijbellezers houden je bij de les. “Zo aangenaam zijn die woorden van Jezus helemaal niet”, zei een van de het niet concretiseert, blijft bezoekers uit de Perronmeeting tegen me. Gelijk had-ie.’ het een slag in de lucht.' De preekvoorbereidingsgroep zette Henk meer dan eens op een ander been. ‘Dan had ik een rode lijn in de verhalen over Jozef uitgestippeld, maar raakten de bezoekers naar aanleiding van die geschiedenissen in een goed gesprek over spanningen in familierelaties. Een mooi voorbeeld vond ik

8


Perronmeeting, Zoetermeer. Gastvoorganger: Gert van den Bos

'Preken is het onbegrijpelijke iets begrijpelijker maken, zonder afbreuk te doen aan het geheimnisvolle.'

Zacheüs. Het verhaal kwam aan de orde ten tijde van de bankencrisis en het omvallen van de DSB-bank. In het licht van de actualiteit kon ik hoorders moeilijk zo ver krijgen dat ze zich met de tollenaar zouden identificeren, want dan dacht iedereen aan Dirk Scheringa. Dus koos ik toen het perspectief van de schare.’

preek duurt bij mij vrijwel nooit langer dan 15 minuten. Dat is een acceptabele lengte gezien de aandachtsspanne van de hoorders. Meer is ook niet nodig, of ik ga hetzelfde zeggen in meer woorden, of ik probeer eigenlijk twee preken in één te houden. Laatst ben ik daar nog mee in de fout gegaan. Ik dacht drie kleine preekjes te houden, steeds onderbroken door twee liederen. Voor mij was het één verhaal, maar de hoorders pikten dat niet op. De preek gaat altijd over God en zijn relatie met mensen. Dat is een mysterie. Preken is het onbegrijpelijke iets begrijpelijker maken, zonder afbreuk te doen aan dat geheimnisvolle. Anders wordt het simpel of plat. Dat is de spanning van elke preek in een missionaire context.’

Proces ‘Preken is zoiets als een vierkant ei leggen’, zegt Arte Havenaar, missionair werker en opvolger van Henk Boerman bij Perron. ‘De preekvoorbereiding is een ingewikkeld en soms pijnlijk proces. Je moet het verhaal van de tekst je eigen maken, doorleven. De voorbereiding van een preek is een interactie tussen vier polen: de tekst, de tijdgeest, de situatie van de Leren hoorders, en mijzelf. Elk van die vier heeft Missionaire werkers kunnen leren van de Arte Havenaar een eigen inbreng. Bij de voorbereiding rijke preektraditie uit de moedergemeenten. betekent dat dat ik scherp luister naar de Bijbel Maar het omgekeerde is zeker ook het geval, en de mensen die ik ontmoet en dat ik de ontwikkelindenkt Arte. Bijvoorbeeld? ‘Minder de taal van theogen in de samenleving volg. Doordat ik nog maar een jaar logen spreken. Houd het kort en bondig. Stop met stokpaardpreekervaring heb, kan ik niet terugvallen op grote routine. jes, eindig niet elke preek met eenzelfde herhaling. Ga in Dat lijkt me trouwens funest voor het proces waarin een gesprek met de tijdgeest. Hoe spreek je over de wereld? Is dat preek geboren moet worden. Als je daarin iets op de automavooral de "boze buitenwereld", of weet je ook te luisteren tische piloot gaat doen, kun je net zo goed wat uit een boekje naar het waaien van Gods Geest tussen alle ruis van deze voorlezen. Je moet er zelf doorheen.’ wereld door? Als je daarin slaagt help je gemeenteleden ook Dan hebben we het nog niet gehad over de voordracht. ‘Een de brug te slaan naar hun doordeweekse leven.’

9


Word jij deze zomer

campingpastor? Een theologische opleiding is niet vereist; wel een hart voor mensen en passie voor het evangelie. Dabar zoekt voor komende zomer campingpastors. Actieve gemeenteleden, die twee weken willen wonen en werken op een camping in Nederland. Als campingpastor (m/v) leef je twee weken op de camping en deel je het dagelijks leven met campinggasten. De meest basale functie van dit pastoraat is: present zijn. Het gaat dus niet in de eerste plaats om het organiseren van activiteiten, maar aanwezigheid, ‘er zijn’. Je bent beschikbaar voor campinggasten, in het bijzonder voor de volwassenen op de camping. Je bent voor hen gemakkelijk toegankelijk, bent bereid te luisteren naar hun verhalen en problemen, en denkt mee in hun geloofs- en levensvragen. Je werkt samen met het Dabarteam, een groep jongeren die allerlei activiteiten organiseren voor kinderen, tieners en volwassenen om in woord en daad het evangelie te delen. De activiteiten kunnen je helpen om actief contact te zoeken met campinggasten en relaties op te bouwen. Op sommige campings word je gevraagd om voor te gaan in een laagdrempelige samenkomst. Bij elke camping is een plaatselijke commissie betrokken die praktische ondersteuning en begeleiding biedt voorafgaand aan de zomer en tijdens je periode op de camping. De minimumleeftijd om campingpastor te worden is 25 jaar. Hoewel veel campingpastors met hun partner of gezin naar de camping gaan, is dit geen voorwaarde om campingpastor te kunnen zijn. Het is ook mogelijk om je alleen op te geven. Voorbereiding Jaarlijks wordt een ontmoetingsdag voor campingpastors georganiseerd. Je wisselt ervaringen en ideeën uit, en je wordt toegerust voor het werk op de camping. Ook ontvang je diverse materialen die je kunnen helpen in het campingpastoraat. Aanmelden Kijk voor meer informatie op www.dabarwerk.nl. Voor aanmelding en vragen is dit het mailadres: dabar@izb.nl

10

of bel 033-4611949. Als je je aanmeldt, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt het campingpastoraat verder toegelicht en kijken we of de rol van campingpastor bij je past. Je kunt dan ook je voorkeur voor een periode en camping aangeven.

Uit de evaluaties van campingpastors in het afgelopen jaar: ‘Het is bijzonder dat je een stukje op mag lopen met campinggasten en iets mag horen van wat ze meegemaakt hebben in hun leven.’ ‘Op onze camping verbleven veel mensen die een scheiding achter de rug hebben. Dat heeft ook invloed op de onderlinge contacten tussen jongeren (‘Hoe lang zijn jouw ouders al gescheiden?’). Er is sprake van depressiviteit en ernstige ziekten. Doorgaans zijn de campinggasten nogal onverschillig, maar ze zijn opvallend openhartig als je belangstelling toont en iets voor een ander doet, bijvoorbeeld een ontbijtje brengen. Een klein gebaar kan het gesprek openen.’ ‘We evangeliseren desnoods met woorden. De mensen lezen de Bijbel niet meer, ze ‘lezen’ ons. Toen er eens een klaverjasavond op het programma stond, hebben wij gewoon meegedaan. Dan zie je ze denken: Huh, kunnen ze dat ook? Na die tijd ontstonden er mooie gesprekken.’


‘Vanaf de eerste dag hebben we ervaren hoe goed het was dat we er waren’ ‘Het ging boven verwachting’ – korter kan Marc Wilts uit Den Haag zijn ervaring niet samenvatten. Hij en zijn vrouw Christien waren in 2016 voor het eerst campingpastor, in Otterlo. Wat Dabarwerk is, hoefde je hen niet te vertellen; Christien draaide al meer dan tien jaar geleden mee in een team en Marc is, sinds hij haar in 2006 leerde kennen, al even enthousiast voor het werk op de camping. ‘Vanaf dag 1 hebben we ervaren hoe goed het was, dat we er waren. We zijn zeer gezegend’, zegt Christien. Marc: ‘Al meteen bij het flyeren van de programma’s voor de eerste Dabarweek kreeg ik contact met een vrouw die helemaal was blijven steken in het rouwproces over haar moeder. Die moeder was een gelovige vrouw, anders dan haar dochter, die zich bezorgd afvroeg waarom ze zo weinig merkte van de ‘geest’ van haar moeder; die zou toch nog ergens moeten rondzwerven…. Een week later trof ik haar weer en toen hebben we lang met elkaar gesproken. Over haar teleurstellingen in haar leven, en in haar huwelijk, over haar moeder die nu bij God is. We lazen samen Psalm 23 en begonnen een gesprek over het geloof, dat nog vele afleveringen zou kennen. Een dag later kwam ze stralend naar ons toe. Ze had de as van haar moeder verstrooid. Nu kon ze het loslaten. Dat opende voor haar de deur naar het evangelie. Dagelijks ging ze met sprongen vooruit, ze las de Bijbel en vroeg honderduit. We zagen haar veranderen van een neerslachtige vrouw tot een blijmoedig mens. Nu ik erover vertel word ik weer zo enthousiast…’ Christien: ‘Haar bekering – we hebben nog steeds mailcontact – behoorde tot het hoogtepunt van ons werk. We hebben ons steeds beschikbaar gesteld, vanuit het gebed of God ons wilde gebruiken in Zijn dienst. Ik herinner me een gesprek met een echtpaar dat zich meteen voorstelde als ‘atheïsten’. Twee uur later zei de vrouw: ‘er zijn zoveel mensen gekruisigd,

in het Romeinse Rijk. Waarom hebben we het dan nu nog steeds over Jezus? Zo’n uitnodiging om het evangelie uit te leggen, pak je natuurlijk graag aan.’ Zendingsreis Campingpastoraat is ‘daar zijn waar de mensen zijn’, is de ervaring van Marc en Christien. ‘Een praatje maken, een rondje maken over de camping, meedoen aan een wedstrijdje – en als je dan een fles amaretto wint, die met alle medespelers delen. Niet elk gesprek hoeft geforceerd over het geloof te gaan. Openheid, eerlijkheid, enthousiasme en inlevingsvermogen zijn onmisbaar. En vóór alles, gebed, afhankelijkheid van God. Marc: ‘We hebben onszelf twee weken gegeven. Als ik dit werk de rest van m’n leven zou kunnen doen, zou ik er zo voor tekenen. Voorlopig hebben we met veel verwachting bijgetekend voor de zomer 2017. We willen in afhankelijkheid van God leven en dáár zijn waar Hij ons roept.’ Vanuit die gedachte verhuisden ze indertijd van hun geboortestreek – Drenthe – naar het westen van het land. Marc: ‘We beschouwen ons leven als een zendingsreis. Daar waar we zijn, wonen en werken, willen we graag iets van God laten zien.’ Een goede omschrijving van de essentie van campingpastoraat.

Ook welkom: Dabarteamleden! Ook de werving voor Dabarteamleden is in volle gang. Wil jij komende zomer in woord en daad getuigen van het evangelie? Schrijf je dan nu in voor één of twee weken Dabar! En maak gelijk ook je vrienden enthousiast om mee te gaan . Ga naar www.dabarwerk.nl en vul het aanmeldformulier in. Daarbij kun je ook je voorkeur voor een camping en periode opgeven. Heb je vragen over Dabarwerk? Bel of mail gerust.

11


IZB Focus, toerusting voor de hele gemeente Jan-Cees Korteland, een fervent waterskiër, is eigenaar van een autogarage annex botenhandel. Een paar jaar geleden nam hij het bedrijf over van zijn vader. In de showroom staat voor een kapitaal aan speedboten en buitenboordmotoren. ‘Tot m’n 24e leefde ik zoals veel van mijn leeftijdgenoten: je bent met school bezig, niet al te serieus. Relaties, uitgaan’, zegt hij, terwijl aan het roer staat van het bootje dat de Graafstroom afvaart. Hij vertelt over de ongeneeslijke ziekte en het overlijden van zijn moeder. Het werd een keerpunt in zijn leven. Ten einde raad stapte hij een kerk binnen. ‘Daar vond ik de rust die ik zocht.’ Via een Alpha-cursus kwam hij tot geloof. ‘Ik noem mezelf nu geen zendeling, maar als mensen in mijn omgeving vragen hebben over het geloof, weten ze dat ze bij mij terecht kunnen. Mijn vriendenkring van vroeger is dezelfde gebleven. Als ik hen de rug toe zou keren, raak ik alleen maar verder bij ze vandaan.’ Een filmpje van het gesprek met Jan-Cees maakt deel uit van het eerste werkboek voor gemeenteleden van IZB-Focus. Het korte fragment bevat allerlei aanknopingspunten om over door te praten (‘Wat valt je op aan de keuze die Jan-Cees maakt wanneer hij Jezus ontmoet? Hoe ga je daar zelf mee om?’). Het is illustratief voor de beweging die IZB-Focus op gang wil brengen, namelijk dat gemeenteleden beter in staat zullen zijn om het geloof te verbinden met de praktijk van hun dagelijks leven. ‘De toerusting van de IZB is gericht op een nieuwe bezinning op de missionaire opdracht van de gemeente, vanuit een hernieuwde gerichtheid op Jezus Christus’, zegt ds. Jan-Maarten Goedhart. ‘Daarbij is het ons verlangen dat mensen komen tot een hernieuwde, verdiepte ontmoeting met Jezus Christus. Dáár begint het, niet bij een actieplan, een nieuw model of een zoveelste methode. Als we vanuit de ontmoeting met Jezus leven in de navolging van

12

Hem kan het niet anders of dat heeft missionaire uitstraling. Dan is het ons verlangen om anderen met Jezus kennis te laten maken, opdat er meer mensen tot geloof komen.’ Nieuwe opzet Wie de IZB de laatste tijd heeft gevolgd kan het nauwelijks zijn ontgaan: de missionaire toerusting is op andere leest geschoeid. Het accent valt niet langer op kortlopende, incidentele ontmoetingen, maar op structurele, langdurige relaties met gemeenten. Primaire gesprekspartner is niet de evangelisatie- of zendingscommissie, maar de kerkenraad, de plek waar het beleid van de gemeente wordt uitgestippeld. Vandaaruit kunnen alle geledingen van de gemeente worden bereikt. Begin dit jaar is IZB-Focus samen met tien wijkgemeenten in Nederland begonnen aan een pilot, een proef waarin twee jaar lang ervaring wordt opgedaan met de nieuwe werkwijze. ‘Dat is een spannend proces’, zegt Jan-Maarten. ‘In de gesprekken over IZB-Focus gebruik ik vaak het evangelieverhaal over de discipelen die, aan het eind van het Johannesevangelie, weer gaan vissen. Na een nacht hard ploeteren, staan ze met lege handen. Totdat Jezus zich onverwacht meldt: ‘Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden.’ In de huidige situatie van de kerk is dat het beste wat we kunnen doen. Eerlijk onze lege handen tonen en ons oriënteren op de stem van Jezus. In verlegenheid strekken we ons naar Hem uit met het gebed of Hij ons wil vervullen met zijn Geest. Op grond van zijn belofte hebben we reden om te hopen.’


Gemeente-breed Om de toerusting in elk van de deelnemende gemeenten te ondersteunen zijn ‘trajectbegeleiders’ aangesteld. Deze leden van het IZB-Focusteam worden voor enkele uren per week in de deelnemende kerken gedetacheerd, om het gemeente-brede proces in nauwe samenwerking met de predikanten en kerkenraden te stimuleren en te begeleiden. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk voor het totale proces. De proef omvat twee jaar en is verdeeld is zes themablokken, met bijbehorende werkboeken, die in de bestaande kringen binnen de gemeente kunnen worden gebruikt. Er zijn toerustingsdagen voor predikanten en conferenties voor gemeenteleden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. Uiteindelijk gaat het in Focus om een beweging die breder is dan alleen een gesprek naar aanleiding van het materiaal. ‘Het is niet zo dat we twee jaar de luiken gesloten in verband met een interne bezinning’, zegt Jan-Maarten. ‘Het werkboek bevat allerlei praktijkoefeningen, waarin gemeenteleden worden uitgenodigd/uitgedaagd om hun gedachten over God en geloof te verwoorden en die te delen met anderen in hun omgeving. Op die manier stimuleert IZB-Focus om de grenzen te verleggen, hoe moeilijk dat ook is.’ Eerste ervaringen De eerste ervaringen in de pilot van IZB-Focus zijn zeer positief. Het materiaal wordt breed benut en de betrokkenheid van kerkenraden en gemeenteleden is groot. Al kort na de presentatie rees de vraag waarom we er geen werkboek is voor kinderen en tieners van de gemeente. In overleg met de HGJB wordt daar hard aan gewerkt. ‘Het is een pilot, niet alleen voor de gemeenten, ook voor de IZB. Het materiaal is in ontwikkeling; terwijl het ene werkboek wordt gebruikt, wordt het andere geschreven. Bij het schrijven kan daardoor meteen rekening worden gehouden met de feedback uit de eerste fase.’ Voortraject In de afgelopen maanden zijn we met diverse nieuwe geïnteresseerde gemeenten in gesprek geraakt over de inhoud en opzet van het IZB-Focustraject. Met deze gemeenten wordt in een voortraject met de kerkenraad een zorgvuldige afweging gemaakt of het traject aansluit bij de situatie van de gemeente. Naast gesprekken met de kerkenraad wordt door middel van de FocusScan (de opvolger van de QuickScan) geïnventariseerd hoe het is gesteld met het missionaire bewustzijn in de gemeente. De resultaten worden besproken op een gemeenteavond, waarna besluitvorming kan plaats vinden over het wel of niet deelnemen aan een Focustraject. Een tweede groep gemeenten zal waarschijnlijk dit najaar van start gaan. www.izb-focus.nl

Wie doen er mee? Het IZB-Focusteam bestaat uit ds. Jan-Maarten Goedhart, Eline de Boo, Martijn van den Boogaart, Alineke van den Brink-Lindhoud, ds. Klaas van Meijeren, Eline van Vreeswijk (HGJB), Henri Wijnne en Kees Zeelenberg (GZB). Gemeenten die deelnemen aan de pilot: Alblasserdam (Havenkerk, Ontmoetingskerk), Hilversum (Grote Kerk), Houten (Sionkerk), Leiden (Marekerk), Maarssen (Ichthusgemeente), Nijkerk (drie wijkgemeenten; Grote Kerk en Opstandingskerk), Ooltgensplaat.

19 april, Gouda: ‘Hoe verder na een geloofscursus?’ Een bijeenkomst voor leidinggevenden van een geloofscursus (Alpha, Oriëntatiecursus, etc.) voor predikanten, kerkenraden en andere belangstellenden. Hoe geef je een zinvol vervolg aan een kortlopende cursus? De praktijk leert dat deelnemers vaak geen vinden aansluiting bij de bestaande kerken. Hoe geef je dan vorm aan een vervolg? Doorgaan in kringverband? Of zijn er alternatieven? De avond is georganiseerd door het landelijk team Pionieren, met name Ronald van der Molen (Evangelisch Werkverband), Henk Boerman (IZB) en Erik Verwoerd (Protestantse Kerk in Nederland). De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 april, in ‘De Oostpoort’, Aderpolderweg 19, 2807 KL Gouda, van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). De toegang is gratis. Wel graag aanmelden via e.verwoerd@pkn.nl vóór vrijdag 14 april 2017.

PERSONALIA

Peter Oudshoorn sinds 1 december hoofd financiën en bedrijfsvoering van de IZB. Hij volgde Henk Poolen op, die een managementfunctie heeft aanvaard bij zorginstelling Vilente. Peter was de afgelopen jaren al betrokken bij de IZB als projectcontroller. Hij heeft een lange staat van dienst als accountant/ consultant en was enkele keren waarnemend directielid van de IZB. Mendy Vis, medewerker van jonge gemeente Noorderlicht in Rotterdam, heeft een functie aanvaard bij het Leger des Heils. Na haar studie Godsdienst Pastoraal Werk werkte ze eerst als vrijwilliger bij Noorderlicht, later op contractbasis. Ze blijft betrokken bij het werk van de IZB in Rotterdam. Onlangs werd bekend dat Noorderlicht de status krijgt van zelfstandige wijkgemeente van de PKN-Rotterdam.

13


Preken na een aanslag Areopagus organiseert 26 en 27 juni een tweedaagse cursus/training voor predikanten en theologiestudenten: over ‘tijdbetrokkenheid in de prediking’. Het is helaas geregeld realiteit: er gebeurt een aanslag of een ramp, mediaberichtgeving overspoelt de samenleving, het nieuws houdt iedereen in de greep. Dan komt de gemeente op zondag samen. Wat zeg je dan? In deze tweedaagse ontwikkelen we een theologische en liturgische attitude. Welke houding heb je in je cultuur en in je directe omgeving, als er iets schokkends gebeurt? Hoe scherpen we ons onderscheidingsvermogen? Hoe functioneert je theologie en je maatschappelijk engagement? Mail voor meer informatie met areopagus@izb.nl. Nieuwe folders voor ‘Open kerk’ Kerkgebouwen zijn toeristische trekpleisters. Een open kerk trekt op een zomerse zaterdag of op Monumentendag al gauw honderden bezoekers. Dat biedt missionaire kansen. Een paar jaar geleden heeft de IZB het initiatief genomen om voor dit doel een serie foldertjes te ontwikkelen. Er is een nieuwe serie in de maak, met het oog op het komende zomerseizoen. Het aanbod verschijnt in de loop van maart op izb.nl. Als u interesse hebt, stuurt u dan even een mailtje naar info@izb.nl, dan houden we u op de hoogte.

Retraite ‘Putten uit de Bron’ ‘Putten uit de Bron’ is de titel van een tweedaagse Areopagus-retraite voor predikanten, in de dagen na Pinksteren, 9 en 10 juni. Tijdens deze dagen bepalen persoonlijke en gezamenlijke meditatie, zang en gebed het ritme van de dag. We ontvangen dr. Jos Douma (Zwolle) die ons inwijdt in de kracht van de lexicon continua. Vrijdagavond zal ds. Kees van den Berg (Gouda) te gast zijn, en ons helpen via muziek, boek en film op het spoor te komen van betekenislagen in cultuur, kerk en ons eigen bestaan. Meer info: zie izb.nl.

Schrijfster Franca Treur en prof. dr. Bernhard Reitsma leverden een bijdrage aan de nieuwjaarsbijeenkomst van de IZB. Onder leiding van Eline de Boo (midden) gingen ze in gesprek over de vraag: ‘Hoe spreken we anno 2017 in Nederland over Jezus Christus?’


COLOFON

78e jaargang nr. 1 – maart 2017 Tijding is een gratis kwartaal-uitgave van de IZB – vereniging voor zending in Nederland en wordt toegezonden aan de leden. IZB-lidmaatschap: aanmelden bij de IZB. De contributie is e 10,- per jaar. Opzegging lidmaatschap voor 1 november.

Pinksterpad op Goeree-Overflakkee en in Nieuwlekkerland-Kinderdijk Dit jaar is de IZB op twee locaties betrokken bij de organisatie van een Pinksterpad; een inspirerende wandeltocht voor jongeren en ouderen, op Tweede Pinksterdag, maandag 5 juni. Onderweg krijgen de wandelaars zo nu en dan iets aangereikt; een foto, een gedicht, een spreuk of iets anders dat aanleiding geeft tot gesprek. Deelname is gratis. De tocht is toegankelijk voor alle leeftijden. Voor de komende tweede Pinksterdag is een traject uitgestippeld van Nieuwe Tonge naar Oude Tonge. Dit jaar organiseren samenwerkende kerken in Nieuw-Lekkerland/Kinderdijk voor het eerst een Pinksterpad in hun regio. De kerkgebouwen langs de route zijn rustpunten, waar koffie verkrijgbaar is en muziek te beluisteren valt. Er kan een korenmolen worden bezocht en er zijn activiteiten voor kinderen. De IZB ondersteunt de organisatoren met adviezen, spandoeken, flyers en posters. Als u in uw gemeente volgend jaar een Pinksterpad wilt organiseren, neem dan contact op via info@izb.nl of tel. 033-4611949. Op www.pinksterpad.nl volgt actuele informatie. U vindt er ook foto-impressies van eerdere tochten.

De IZB is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland en stimuleert, adviseert en ondersteunt gemeenten en gemeenteleden in het evangelisatiewerk door middel van toerusting, materialen en missionaire werkers. Bestuur Ds. M.C. Batenburg, voorzitter ds. R.F. de Wit, secretaris A.P. van der Kooy, penningmeester dr. J. van den Born ds. M. van Dam mw. drs. Z.A. Jansen-Smit dr. H. de Leede ds. A. van Lingen mw. J.E. van Velzen-Vermaas ds. J. van Walsum Directie Dr. J.A. van den Berg Ing. G.J. de Groot IZB Breestraat 59-61 3811 BH Amersfoort tel.: 033-4611949 e-mail: info@izb.nl internet: www.izb.nl IBAN: NL26 RABO 0302 2061 91 BIC: RABONL2U Uw steun Steun de zending in Nederland door uw gebed, door uw IZB-lidmaatschap of door een gift. U kunt de IZB ook op laten nemen in uw testament. Graag willen we u helpen om dat te regelen. U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken via tel. 033-4611949 of info@izb.nl. Redactie Afd. Communicatie IZB

10 juni: Toer voor het goede doel De Toer voor het Goede Doel keert dit jaar terug, in een nieuwe opzet. De deelnemers fietsen langs drie missionaire projecten waar de IZB bij betrokken is: Zoetermeer (Perron) Rotterdam (Geloven in Spangen) en Den Haag (Leven in Laak). Daarbij kan worden gekozen uit twee routes: één van ca. 60 km en één van zo'n 150 km. Gangmakers zijn ds. Jan Holtslag (Giessenburg) en missionair werker Jan Waanders (Groningen), in samenwerking met Michaël Boon (fondsenwerver IZB). Ze stippelen een mooie route uit door Zuid-Holland, met ommetjes langs Gouda, Kinderdijk, Hoek van Holland en Wassenaar.

Foto’s Fred Cammeraat (cover, 7, 9) Marieke Berman (2) Koos van Noppen (3, 5, 8, 9, 10, 11, 14) Heiko Bertram (cover-rondje, 12) Christiaan Bruijn (6) Sjaak Boot (8) Shutterstock (15) Overname artikelen Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.

15


Kinderpagina , l a a m e l l a o l l Ha Je weet vast wel iets te noemen waar je goed in bent! Meestal vind je de dingen die je goed kunt ook leuk om te doen, klopt dat? Maar er zijn ook lastige dingen of misschien moet je iets nog leren omdat je er nu te jong voor bent. God wil dat we ook dingen van Hem leren want Hij wil ons graag gebruiken. En Hij vindt ons allemaal nuttig, of je nu oud bent of jong! In de Bijbel lees je verhalen over mensen die God gebruikt en inzet voor Zijn plannen. Hieronder vind je zeven omschrijvingen van deze mensen. Weet jij over wie het gaat? Vul de namen in en lees daarna in de geleurde vakjes het woord voor de laatste zin. Stuur je antwoord naar info@izb.nl Succes! 1. God droeg hem op om de Midianieten aan te vallen en te verslaan. Met zijn leger van 32.000 trok hij op tegen de 150.000 Midianieten, maar God liet hem zijn leger terugbrengen tot slechts 300 man. Met dit kleine leger voerde hij een verrassingsaanval uit.

2. Hij was een Jood die in ballingschap naar Babylonië was gebracht door Nebukadnezar II. In dit vreemde land wilde hij zich aan de reinheidsvoorschriften houden en hij vroeg aan de hofdienaar of hij het eten van de koning mocht weigeren.

3. Zijn naam betekent ‘de moedige’. Hij was een discipel van Johannes de Doper en werd na de dood van Johannes één van de twaalf apostelen van Jezus, net als zijn broer Simon Petrus.

5. S  amen met haar man was zij tentenmaker. Met Paulus reisde het echtpaar van Korinthe naar Efeze. Zij hebben daar een christelijke gemeente gesticht die bij hen thuis kerkdiensten hield.

6. H  ij was één van de twee Emmausgangers. Toen zij ontdekte dat Jezus bij hen te gast was geweest, gingen ze meteen terug naar Jeruzalem om te vertellen dat Jezus leeft.

7. D  it meisje had eerst een joodse naam. Ze wordt op een bijzondere manier koningin van Perzië en redt daardoor het volk Israël van de slechte plannen van een Perzische minister.

Mijn oplossing is: 4. Hij heeft het zesde boek geschreven in de serie kleine profeten van het Oude Testament. Hij heeft geschreven over de voorspelling van de plaats waar de Messias geboren zou worden.

I k b e n

De rebus in de vorige Tijding vonden jullie erg leuk, want er zijn heel veel inzendingen ontvangen. Terwijl hij best moeilijk was, vooral het eerste plaatje. De prijswinnaars zijn: Harm ten Ham uit Zwolle, Leanne Vonkeman uit Waddinxveen, Margrethe Jochemsen uit Noordeloos, Renske Bok uit Poederoyen, Naomi Waagmeester uit Dordrecht en Arie van Oosterom uit Woerdense Verlaat. Gefeliciteerd, jullie krijgen een cadeautje toegestuurd! 16

IZB Tijding maart 2017  
IZB Tijding maart 2017