Page 1

J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

Inhoud Woord vooraf

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

De vereniging

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Dienstverlening gemeenten Communicatie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vorming en educatie Boekhandel

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Samenwerkingsverbanden

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Personeel en organisatie Fondsenwerving

FinanciĂŤn en bedrijfsvoering

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Structuur van de werkorganisatie

32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Jaarplanning Personalia

10

Verantwoordingsverklaring IZB

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

1


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

WOORD VOORAF

Geachte lezer, ‘Hoe is aan onze prediking, aan de eredienst, de catechese, het pastoraat, het vormingswerk etc. te merken, dat we een gemeente zijn, die beseft een minderheid te zijn geworden in een nieuwe missionaire context?’ Het is een vraag uit de Pinksterbrief, die de IZB in het kader van het 75-jarig bestaan in 2010 aan kerkenraden zond. Veel van wat u in dit jaarverslag terugvindt is te herleiden tot die ene vraag, want onze missionaire dienstverlening - toerusting, vorming, educatie, advisering - is een bijdrage aan de beantwoording. Anders dan het voorgaande jaar is gekozen voor een sobere uitvoering van het jaarverslag. U vindt hier een verantwoording van het gevoerde beleid: inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Naast deze digitale variant verschijnt een papieren versie in een beperkte oplage. Daarmee besparen we druk- en verzendkosten, zonder dat we inleveren op de beschikbaarheid van de informatie voor onze leden. Graag spreken wij onze diepe dankbaarheid uit voor het werk dat de IZB in 2010 mocht doen. Dat kan een holle frase zijn; het kan ook een uiting zijn van het besef dat de IZB de missionaire roeping voelt als een grote verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid jegens de kerk en de gemeenten. Verantwoordelijkheid jegens de mensen om ons heen. Verantwoordelijkheid jegens God allermeest. Wij willen die verantwoordelijkheid dragen, maar voelen ook heel goed dat wij ons werk in gebrokenheid gestalte geven. Juist dat besef maakt ons dankbaar dat de IZB instrument in Gods hand is om mensen in aanraking te brengen met het evangelie. Zo hopen we ook in de komende tijd ons werk te doen, met steun van u die dit leest!

Ds. Roelof de Wit secretaris bestuur

2

Ds. Louis Wüllschleger directeur

3


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

JAAD RVE EVRESRL EAN GI G 20 I N1 G 0

De vereniging IZB De vereniging heeft als statutaire naam ‘IZB - vereniging voor zending in Nederland’ en is gevestigd te Amersfoort. De IZB is opgericht op 27 november 1935. De verkorte naam van de vereniging luidt: IZB. De IZB staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40478278. De grondslag en het doel van de vereniging luiden overeenkomstig artikel 3 van de statuten: “De vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt de Drie Formulieren van Enigheid. Zij heeft ten doel de inwendige zending in Nederland in overeenstemming met de belijdenis van de Nederlandse Hervormde Kerk”.

Missie en visie Aan de hand van deze doelstelling hebben we in 2010 opnieuw onze missie en visie doordacht en vastgesteld (zie pagina 5). De nieuwe formulering kwam tot stand na een brede consultatie van betrokkenen. Het coördinerend team (CT) brainstormde enkele keren voor een eerste concept en op 21 september 2010 belegden we een werkconferentie met bestuursleden, CT, medewerkers uit de organisatie en een aantal missionair predikanten/werkers. Het bestuur boog zich op 15 oktober 2010 met het CT over de tekst. In de bestuursvergadering van 19 november werd het proces af-

4

gerond, met de officiële vaststelling van de nieuwe formulering van de missie en visie. Als nieuwe slogan gebruiken we: IZB: passie voor missie.

Beleidsproces Met de vaststelling van de missie en visie is een eerste belangrijke stap gezet in het nieuwe beleidsproces. Om dit proces te begeleiden is een externe deskundige in de arm genomen, de heer H. Verheij, oud-gemeentesecretaris van de gemeente Nijkerk. Op het moment dat deze regels worden geschreven is het proces al weer enkele fasen verder. De kernwaarden van de organisatie staan inmiddels op papier en binnen enkele maanden zullen een omgevingsanalyse en interne analyse worden uitgevoerd. Op basis van de missie en visie, de kernwaarden en de uitkomsten van de analyses zullen we in een nieuw meerjarenbeleidplan strategische doelstellingen formuleren. Daarbij hanteren we het SMART-principe: de doelstellingen worden Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden geformuleerd. In 2012 hopen we dan een nieuw meerjarenbeleidplan voor de periode 2013 – 2016 te kunnen presenteren.

Interne organisatiestructuur In het verslagjaar is de interne organisatiestructuur aangepast aan de eisen van de tijd. Het bestuur van de IZB stelde op

MISSIE De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

VISIE De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten

uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping (bijvoorbeeld door het geven van toerusting en vorming, door het opzetten van missionaire projecten, door het verspreiden van lectuur, enz.).

ONELINER

IZB: passie voor missie 5


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

12 maart 2010 een nieuwe beschrijving van de bestuursstructuur vast, evenals een nieuw directiereglement. De directeur op zijn beurt, stelde op 27 april 2010 een nieuwe beschrijving van de werkorganisatie vast. De wijzigingen in deze documenten maakten enkele statutenwijzigingen noodzakelijk, waar de algemene vergadering op 2 juni 2010 mee instemde. De akte van statutenwijziging is op 21 juni 2010 gepasseerd door de notaris. Een kopie van de nieuwe statuten is te verkrijgen via ons kantoor. De heer P.J. Oudshoorn RA heeft in dit proces erg veel voor ons betekend. Als adviseur is hij na afloop van zijn interimdirecteurschap nog enige tijd bij onze organisatie werkzaam gebleven. Wij danken hem hartelijk voor zijn zeer deskundige inbreng. Het document ‘Beschrijving van de bestuursstructuur’ handelt over de taak van de diverse organen en functionarissen binnen de vereniging: over de algemene vergadering, over het bestuur (in het bijzonder ook over de voorzitter, de secretaris en de penningmeester), over de commissie toetsing financieel beleid, en over de rol van de directeur. In hoofdlijnen kunnen deze taken als volgt worden weergegeven. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging en benoemt de leden van het bestuur. Het bestuur is statutair belast met besturen en toezicht houden. Het element besturen wordt gedelegeerd aan de directeur. Het toezicht houden

6

DE VERENIGING

vooraf en achteraf is de primaire taak van het bestuur. Het toezicht houden achteraf wordt, voor zover het de financiële en procedurele zaken betreft, mede uitgevoerd door de commissie toetsing financieel beleid. De directeur is – bij delegatie – belast met het besturen. De directeur legt plannen ter goedkeuring of vaststelling voor aan het bestuur. De directeur rapporteert op hoofdlijnen over de voortgang. In het nieuwe directiereglement is dit laatste nader uitgewerkt. Het document beschrijft de kaders waarbinnen de directeur zelfstandig kan handelen. Ten slotte is er een nieuwe beschrijving van de werkorganisatie aanvaard. Dit document gaat in op de structuur van de werkorganisatie en de wijze waarop de directeur taken en verantwoordelijkheden binnen de werkorganisatie delegeert. Het doel en de werkwijze van het coördinerend team wordt beschreven. De functie van de personeelsvergadering wordt toegelicht. Ook is in dit document het nieuwe organogram (zie pagina 43) opgenomen.

Planning & control Voor het effectief en efficiënt werken aan onze doelstelling is het bestaan en de werking van een goede planning & control cyclus van essentieel belang. Over het element ‘planning’ hebben we eerder al geschreven in de paragraaf ‘beleidsproces’. In 2010 hanteerden we voor het eerst een instrument om het jaarplan logisch te verbinden aan de

nieuwe missie en visie: de kaderbrief. De kaderbrief omschrijft de contouren van het jaarplan 2011. Bij de vaststelling vroeg het bestuur aan de werkorganisatie om één element uit de missie en visie in het nieuwe jaarplan centraal te stellen: het dienen van de kerk en de plaatselijke gemeenten met het oog op de missionaire opdracht. Het jaarplan 2011 is vervolgens samengesteld na enkele weken intensief werken en na overleg tussen de verschillende afdelingshoofden en binnen het coördinerend team. In het bijzonder zijn de afdelingsplannen besproken met de hoofden van de ondersteunende afdelingen bedrijfsvoering en financiën (vanwege de financiële consequenties) en communicatie en innovatie (vanwege de noodzakelijke publiciteit rond het werk). Het bestuur heeft het jaarplan en de begroting voor 2011 in de vergadering van 19 november 2010 vastgesteld. Parallel aan het beleidsproces zullen we in 2011 en 2012 ook werken aan optimalisering van het ‘controlproces’, zodat we de tenuitvoerlegging van de voorgenomen plannen goed kunnen volgen. Mocht het nodig zijn op grond van interne of externe ontwikkelingen, dan kunnen we tijdig bijsturen.

Algemene vergadering De algemene vergadering werd in 2010 gehouden op 2 juni in ‘De Schakel’ te Nijkerk. Er waren 29 leden aanwezig. De secretaris van het bestuur deed inhou-

delijk verslag van de werkzaamheden in 2009. De penningmeester besprak de jaarrekening 2009. Een lid van de commissie toetsing financieel beleid deed verslag over de toetsing van het jaarverslag en de jaarrekening 2009. Aan het bestuur werd door de vergadering decharge verleend over het gevoerde beleid in 2009. Verder vond een bestuurswisseling plaats, waarover hierna meer.

Commissie toetsing financieel beleid De commissie vergaderde op basis van de nieuwe bestuursstructuur voor het eerst twee keer in 2010, op 18 mei en 14 december. In de eerste vergadering stonden de jaarrekening 2009 en het accountantsverslag centraal. In de tweede vergadering het beleidsproces, de planning & control cyclus, een directierapportage over de afgelopen periode, en het jaarplan en de begroting 2011. Op 2 juni 2010 nam de heer A.C. Duijzer uit Gorinchem afscheid van de commissie in verband met de maximale zittingstermijn. De heren P. Dalmolen uit Bedum en J.M. van Haaften uit Gorinchem traden in 2010 toe tot de commissie.

Bestuur Bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van bestuursleden geschiedt voor een tijdvak van drie jaren. Elk jaar treden ten minste twee bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.

7


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

Bestuursleden kunnen maximaal drie keer worden herbenoemd. Het bestuur doet een voordracht aan de algemene vergadering. Leden kunnen namen van kandidaten bij het bestuur indienen. Het bestuur bepaalt dan een dubbeltal ter verkiezing. Als er geen namen worden ingediend, doet het bestuur een enkelvoudige voordracht aan de vergadering. Eind 2010 bestond het bestuur uit 8 personen. De personalia van deze bestuursleden vindt u elders in dit jaarverslag, onder vermelding van hun relevante nevenfuncties. Tijdens de algemene vergadering van 2 juni 2010 nam ds. M.D. van der Giessen afscheid als secretaris van het bestuur. In zijn plaats werd mw. drs. Z.A. Jansen-Smit benoemd als nieuw bestuurslid. Het bestuur stelde op 2 juni 2010 ds. R.F. de Wit aan als zijn nieuwe secretaris. Ds. M.C. Batenburg en ds H.J. van der Veen, beiden aftredend en herkiesbaar, werden opnieuw door de vergadering benoemd. In het najaar van 2010 werd onze organisatie gecontroleerd in het kader van het CBF-keurmerk. Daarbij kwam aan het licht dat in 2010 de bestuursleden drs. A.P. van der Kooy uit Den Hoorn, onze penningmeester, en ds. J. van Walsum uit Alblasserdam aftredend en herkiesbaar waren. Dit is ons ontgaan, met als gevolg dat zij niet herkiesbaar zijn gesteld en daarom niet langer deel uit mochten maken van het bestuur. Uiteraard zijn wij nagegaan hoe dit heeft kunnen gebeuren om herhaling hiervan te voorkomen.

8

DE VERENIGING

Met acht bestuursleden bleven wij boven de sinds 2010 statutair zeven benodigde bestuursleden. We kozen ervoor de beide heren als adviseurs van het bestuur te benoemen en hun verantwoordelijkheden, met name die van de penningmeester, door andere bestuursleden waar te laten nemen. Ook besloten we hen voor de Algemene Vergadering van 2011 opnieuw voor te dragen als lid van het IZB-bestuur. Het bestuur vergaderde in 2010 vijf keer.

Directie Op 16 januari 2010 namen we tijdens een bijeenkomst in Zeist afscheid van ds. D.Ph.C. Looijen als directeur van de IZB. Hij werd daarna als predikant verbonden aan de wijkgemeente Adventkerk van de Protestantse gemeente te Amersfoort. De verwachting was dat de vacature voor directeur wel een half jaar zou kunnen duren. Met het oog daarop trad per 1 december 2009 de heer P.J. Oudshoorn aan als interim-directeur voor twee dagen per week. Anders dan verwacht konden we na een voorspoedige gespreksronde al op 1 februari 2010 onze nieuwe directeur verwelkomen: ds. L. Wüllschleger uit Middelburg. We zijn dankbaar dat deze vacature zo spoedig werd vervuld. De heer Oudshoorn nam afscheid op 31 maart, na afronding van zijn advieswerkzaamheden met betrekking tot de interne organisatie.

Medewerkers

Keurmerk CBF

In 2010 verwelkomden we een aantal nieuwe medewerkers in het kantoor in Amersfoort: Op 1 januari 2010 kwamen Lenie Dijkshoorn en Bouke Veenstra over van de Ark boekhandel in Driebergen in verband met de nieuwe samenwerking in de IZB-Ark boekhandel. Op 15 februari trad Ada Veldhuizen aan als medewerker van de afdeling toerusting. Per 1 maart keerde Leontien Timmermans terug als administrateur na een afwezigheid van enkele jaren. Op 1 juni trad Stefan Poldervaart in dienst als fondsenwerver. Er namen ook collega’s afscheid: Erika van den Berg (medewerker administratie) vertrok per 30 april. Op 28 augustus namen we afscheid van Marius van Duijn, die als missionair predikant in Eindhoven werkzaam was. Hij vertrok naar de Hervormde gemeente te Rijnsburg. Op 31 december eindigde het dienstverband van Eline de Graaf-Klok, op haar verzoek. Zij werkte als eindredacteur van ‘ECHO’.

Al eerder schreven we dat er in 2010 een hertoetsing plaatsvond in het kader van van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Na een intensief beoordelingsproces in de zomer van 2010 liet het CBF ons in september 2010 weten dat de IZB opnieuw in aanmerking kwam voor erkenning als Keurmerkhouder. We ontvingen in oktober 2010 van het CBF het keurmerkcertificaat voor de periode 1 oktober 2010 t/m 30 september 2013. We zijn blij met deze erkenning en beschouwen het als een stimulans om voort te gaan op de ingeslagen weg. Met de medewerkers van het CBF is overeengekomen dat we hen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het beleidsproces en de planning & control cyclus. Tevens zijn we in dit jaarverslag tegemoet gekomen aan enkele wensen van het CBF met betrekking tot de verantwoording.

In 2010 zijn twee personeelsvergaderingen gehouden. Op 21 april 2010 werden de diverse documenten rondom de interne organisatie besproken en stond verder de ontwikkeling in het HRMbeleid centraal. Op 16 november 2010 verschafte de directeur nadere informatie over het beleidsproces en het jaarplan 2011, en stonden opnieuw enkele zaken uit het HRM-beleid geagendeerd. Tijdens deze vergadering was ook de voorzitter van het bestuur aanwezig.

9


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

DIENSTVERLENING GEMEENTEN

Dienstverlening gemeenten De IZB kent een grote variëteit aan missionaire projecten, waarin we kerkelijke gemeenten ondersteunen bij hun missionaire roeping. Bij een gangbare onderverdeling is de mate van (financiële) betrokkenheid de leidraad:

Projecten met werkers in dienst van de IZB De medewerkers op deze locaties zijn het ‘gezicht’ van de IZB in het land en de kerkelijke gemeenten waar ze aan gelieerd zijn, weerspiegelen in hoge mate de brede achterban van de IZB. Kenmerkend voor deze projecten is ook dat ze zijn gesitueerd in een stedelijke omgeving, met name in de Randstad. De aanpak verschilt per project en heeft in zekere mate een experimenteel karakter. Bijvoorbeeld: ‘Hebron’, vanuit de Noorderkerk in Amsterdam of de activiteiten in en rond ‘Het Pand’, vanuit de Martinikerk in Groningen.

Projecten die we financieel ondersteunen De medewerkers in deze projecten zijn in dienst van de lokale gemeente; de IZB draagt financieel bij aan hun aanstelling en is ook betrokken bij de werkbegeleiding. Bijvoorbeeld: RotterdamDelfshaven, Rotterdam-Kralingen, of Zoetermeer.

10

Projecten die we alleen inhoudelijk ondersteunen Deze medewerkers participeren in intervisiegroepen en krijgen vanuit de IZB werkbegeleiding en/of advies. Bijvoorbeeld projecten in Delft, Huizen, Voorthuizen, Nunspeet, Rijnsburg, Hilversum, Bergschenhoek, Veenendaal. Als we kijken naar de aard van de werkzaamheden dan valt onderscheid te maken tussen projecten gericht op (a) gemeenschapsvorming, (b) revitalisering en (c) kerk-zijn voor de buurt. De grenzen tussen deze categorieën zijn uiteraard vloeiend. Kees Koster, hoofd dienstverlening gemeenten, is de verbindende schakel tussen elk van de projecten en de IZB. Hij overlegt met de werkers, de lokale gemeenten en begeleidingscommissies over de doelstellingen, de voortgang en de tussentijdse evaluaties. Door zijn intensieve betrokkenheid bij uiteenlopende projecten overziet hij de trends en ontwikkelingen en past daar de dienstverlening vanuit de IZB op aan. Een overkoepelend thema is ‘werken aan verandering’; de jaarlijkse tweedaagse evangelistenconferentie in Vierhouten, in januari 2010, was daar ook aan gewijd.

Om de effectiviteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan missionair werkers in het land te vergroten is in 2010 veel geïnvesteerd in ondersteuning op landelijke niveau. Medewerkers in vergelijkbare werksoorten werden rond relevante thema’s bij elkaar gebracht. Een groep pioniers bezon zich zo op de ontwikkelingen rond ‘gemeenschapsvorming/gemeentestichting’. Tijdens deze ontmoetingen werden ervaringen uitgewisseld en werd gediscussieerd over knelpunten en methodieken. De gezamenlijke bezinning leverde bouwstenen op voor de beleidsvorming.

Komen en gaan In 2010 kwam een einde aan het project in Eindhoven, waar ds. Marius van Duijn 9 jaar werkte als missionair predikant. Na een paar jaar pionieren kreeg de prille geloofsgemeenschap waar hij aan verbonden was een eigen ‘preekplek’ in een buurthuis. Sindsdien is de zelfstandige gemeente gevormd, met cursussen, kringen en jongerenwerk. In de zomer van 2010 maakte Marius de overstap naar de Hervormde gemeente te Rijnsburg. De IZB blijft – zij het nu meer op afstand - betrokken bij de voortgang van het werk in Eindhoven, waar een fulltime-predikant wordt aangesteld. Nico van Splunter nam afscheid van Amsterdam-West, waar hij 11 jaar werkte als missionair werker in het project ‘Thuiskomen’. De jarenlange investeringen van de IZB en de Jeruzalem-

kerk in missionair-diaconaal werk in Amsterdam-West, hebben ertoe geleid dat een multiculturele, multi-etnische geloofsgemeenschap is ontstaan in gebouw ‘Westerwijk’. In november 2010 stapte Nico over naar het IZB-project in Rotterdam-Spangen, opgezet vanuit de Oude Kerk van Rotterdam-Delfshaven. Suzanne Joosse nam vanaf 1 december 2010 tijdelijk waar in Amsterdam-West. In Rotterdam nam Nico het stokje over van Hans van Dolder, die eerder dat jaar was vertrokken naar Amersfoort, waar hij sinds juni 2010 predikant is van de Protestantse gemeente. Het vertrek van Hans viel nagenoeg samen met het afscheid van Sjaak Roos en Marian Vermeij, twee werkers die zich met hart en ziel hadden gegeven aan het inloophuis ‘De Brug’. Na een grondig herbezinning is ervoor gekozen om inloophuis De Brug te sluiten, de beschikbare vrijwilligerskrachten te bundelen en een nieuwe weg in te slaan. In een missionair traject wordt ingezet op een nieuwe christelijke gemeenschap, naast de bestaande kerk in Delfshaven, die aansluit bij de belevingswereld en cultuur van de bewoners en relevant is voor de buurt. In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen voor twee nieuwe projecten in Den Haag. De Marcuskerk in Moerwijk wil bruggen slaan naar nieuwe vormen van kerkzijn. De kerk staat in een probleembuurt. Zeventig procent van de bewoners heeft een laag inkomen, een

11


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

derde van de potentiële beroepsbevolking leeft van een uitkering. Er is weinig sociale cohesie, de lijst met problemen is lang: taal- en gezondheidsachterstanden, opvoedingsproblematiek, gedragsstoornissen, eenzaamheid en isolement. Om in deze context missionair te zijn, wil de kerk een netwerk opbouwen van jonge, betrokken gemeenteleden in de leeftijdscategorie 20-40 jaar. Daarbij worden zoveel mogelijk bestaande contacten benut: het netwerk van de Kinderwinkel, diaconaal-missionaire activiteiten, en activiteiten van wijkplatforms, zoals buurtkoffiebijeenkomsten, naailessen, taallessen, ontmoetingen tussen christenen en moslims, etc. Met de betrokken gemeenteleden, die bewust christen zijn (of dat willen worden) zoekt de kerk naar nieuwe vormen van gemeente-zijn, die passen bij hun leven en de context van Moerwijk. Gedacht wordt aan gezamenlijke maaltijden, kringbijeenkomsten, Bijbelstudie, lofprijzing en vieringen in kleine kring, als aanvulling op het huidige aanbod van de Marcuskerk. Het project MarcusConnect wordt gezamenlijk gedragen door de programmalijn Missionair Werk & Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland en de IZB. In het najaar van 2010 vond de benoeming plaats van proponent Ad Vastenhoud tot missionair predikant van de Haagse Betlehemkerk. Hij gaat daar vanaf maart 2011 in nauwe samenwerking met de gemeentepredikant leiding geven aan het project ‘Brood voor de

12

DIENSTVERLENING GEMEENTEN

buurt’, missionaire presentie in de wijk. Het team in Perron 61 (Zoetermeer) werd uitgebreid met Thea de Jong, die daar sinds half september 2010 aan de slag ging als kinderwerker. De Hervormde gemeente te Putten beëindigde per 31 december 2010 het contract van Anton Verstoep, die daar drie jaar werkzaam is geweest als missionair werker. Op 23 maart leverde Jan Waanders (IZBGroningen) een bijdrage aan de studiedag ‘Zwakte als kracht’, over missionairdiaconale presentie in ‘prachtwijken’, georganiseerd door Kerk in Aktie (PKN). ‘Het Pand’, het project waar Jan aan verbonden is, ontwikkelde zich in 2010 steeds meer in de richting van gemeenschapsvorming. Het lijkt een logische stap in de relaties die zijn opgebouwd met volwassenen in de wijk – al dan niet als gevolg van het kinder- en tienerwerk. Om deze plannen daadwerkelijk uit te voeren is wel een grotere locatie noodzakelijk.

Adviestrajecten We constateren een toename van het aantal adviesaanvragen uit gemeenten. Het leeuwendeel van deze missionaire advisering beperkt zich tot één of twee gesprekken met vertegenwoordigers van kerkenraden en evangelisatiecommissies. In enkele gevallen gaat het om een langer adviestraject. Zo zijn we geruime tijd in gesprek met de Hervormde wijkgemeente ‘De Rank’ in Arnhem, een kleine gemeente, die we assisteren bij

het scheppen van randvoorwaarden voor een stabiele bloeiende missionaire gemeenschap. Een soortgelijk adviesproces zijn we begonnen met vertegenwoordigers van gemeenten in Almelo, Tilburg en Rotterdam-Charlois. Het is goed denkbaar dat deze gesprekken op termijn uitmonden in een IZB-project, maar de gesprekken concentreren zich op visievorming, het werken aan draagkracht en aan goede relaties met de bredere kerkelijke verbanden. In Leeuwarden heeft de IZB de wijkgemeente van Huizum-West (PKN) bijgestaan bij het opstellen van een missionair projectplan en het werven van een kerkelijk werker.

Missionaire toerusting Op de visitekaartjes van de medewerkers van de afdeling Toerusting staat sinds 2010 missionair adviseur. Het is een bescheiden teken van een accentverschuiving in het takenpakket. De toerusting aan grote groepen gemeenteleden blijft een belangrijke pijler van het werk van de IZB. Cursussen als ‘Woorden vinden’, ‘Gunnend geloven’, ‘Moeilijke vragen in het evangelisatiegesprek’ vonden ook in 2010 gretig aftrek in gemeenten. Vorming en toerusting gaan hand in hand om gemeenteleden te stimuleren tot een vrijmoedig getuigenis over het christelijk geloof. Steeds vaker stuiten medewerkers daarbij op het probleem dat cursisten amper zelf onder woorden kunnen brengen wat ze geloven. Gemeenten ontdekken

de waarde van het onderlinge gesprek over geloof in een missionair kader. Vandaar dat gewerkt wordt aan plannen voor een programma dat voorafgaat aan de cursus ‘Gunnend geloven’. Naast deze aandacht voor de mentaliteit van gemeenteleden, is er toenemende aandacht voor het beleid van een gemeente. De ‘helpdeskfunctie’ van de afdeling Toerusting blijkt in een behoefte te voorzien, de belangstelling voor het ‘Aanwaaispreekuur’ neemt toe. Kerkenraden vragen de IZB om hulp bij het opstellen van een missionaire paragraaf in het beleidsplan of om advies bij het opzetten van nieuwe missionaire activiteiten. Met het oog op deze rol zijn enkele hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Quick Scan, waarbij een representatief aantal gemeenteleden in korte tijd een zelfportret van de gemeente schetst. De uitslag van het onderzoek is het vertrekpunt voor een gesprek over de mogelijkheden voor missionair gemeentezijn. De Quick Scan is in 2010 in een aantal gemeenten getest; de ervaringen zijn in de definitieve versie verwerkt. De eerste indrukken zijn positief. In 13 gemeenten zijn we intensief betrokken geweest bij het proces van beleidsvorming. In 60 gemeenten hebben we een cursus gegeven, een adviesgesprek gehad, een kerkenraadstraining of een gemeenteavond verzorgd. Een ander hulpmiddel is de Basis Box, waarmee een gemeente zelf op doeltreffende wijze onderzoek kan uitvoeren.

13


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

Wat is bijvoorbeeld het draagvlak in de gemeente voor missionair werk? Welke imago heeft de gemeente bij haar leden en daarbuiten? Wat zijn de wensen en behoeften van de bewoners in de buurt van de kerk? De Basis Box bevat verscheidene beknopte onderzoeken, compleet met lijsten voor de verwerking van de resultaten, zodat gemeenteleden er eenvoudig mee uit de voeten kunnen. Dr. Annemiek van der Veen, vertrouwd met wetenschappelijk onderzoek, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de box. Van de Scopus-cursus is de module ‘Op hoop van zegen’ vertaald en uitgetest. Daarmee zijn nu drie verschillende Scopus-cursussen gereed in het Nederlandse taalgebied. Om de organisatie van ‘open kringen’ (voor zoekers) te ondersteunen, hebben we een nieuwe kringleiderstraining ontwikkeld. In twee regio’s is het programma gevolgd. 2010 was het eerste jaar waarin gemeenten aan de slag konden met het zogenaamde ‘kraampakket’, een kanten-klaar hulpmiddel voor gemeenten die het evangelie willen communiceren

14

DIENSTVERLENING GEMEENTEN

met bezoekers van markten en braderieën. De gebruikers krijgen soepterrines, kaarten, kleden, een achterwand voor een kraam, etc. Onder het motto ‘Proef het leven!’ worden kommen soep, hapjes en ansichtkaarten uitgedeeld; op die manier creëren de standhouders een aanleiding voor een gesprek over het christelijk geloof. In het verslagjaar hebben gemeenten 36 keer gebruik gemaakt van het pakket, waaruit blijkt dat het in een behoefte voorziet. Soms is samen met een plaatselijke missionaire werker of met een commissie materiaal ontwikkeld, wat vervolgens elders weer kan worden ingezet. In de nabije toekomst zal de afdeling Toerusting vaker deze vorm van ‘materiaalvoorziening’ aanbieden, waarbij afnemers niet alleen een idee krijgen aangeleverd, maar ook alle benodigde hulpmiddelen. Zo wordt gewerkt aan een missionaire ‘koffer’, waarbij kerken gedurende een heel seizoen in alle geledingen (prediking, catechese, jeugdwerk, etc) aan het werk kunnen met missionaire thema’s. Een ander voorbeeld is materiaal voor een Pinksterpad – een wandeling tussen twee naburige kerken op tweede Pinksterdag.

15


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

C O M M U N I C AT I E

Communicatie De website is uitgegroeid tot het belangrijke communicatiekanaal van de IZB, met informatie over de activiteiten, interviews, columns, lezingen, boekbesprekingen en verslagen. Direct daaraan gekoppeld is de gratis maandelijkse digitale nieuwsbrief voor evangelisatie- en zendingscommissies, die ook in toenemende mate door particulieren wordt gelezen. De oplage schommelt rond de 1500. De inhoud van deze nieuwsbrief is in het verslagjaar aanzienlijk verbeterd, mede dankzij de vorming van een redactie met de missionaire adviseurs van de afdeling Toerusting. Ten bate van het werk van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging, is een gratis digitale uitgave ontwikkeld die het karakter heeft van een magazine, met een preekschets, artikelen, lezingen, studietips, columns, informatie over en terugblikken op de cursussen. Deze uitgave die tot stand komt met inbreng van de leden van de Visiegroep van Areopagus, verschijnt minimaal 5 maal per jaar, en wordt verzonden aan een bestand van ca. 750 predikanten. Het toegenomen belang van digitale communicatie maakt een vernieuwing van de website noodzakelijk. De nieuw te bouwen site zal meer mogelijkheden hebben voor interactiviteit en audiovisuele communicatie. Naar verwachting zal de oplevering in 2011 plaatsvinden.

16

Folders De IZB profileert zich als ‘missionaire dienstverlener’ voor gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Met het oog daarop werd de brochure ‘Wat kan de IZB voor uw gemeente betekenen?’ ontwikkeld, waarin het totale aanbod overzichtelijk wordt gepresenteerd. De uitgave is breed verspreid onder predikanten en kerkenraden. Een beknoptere variant van het productenoverzicht van de afdeling Toerusting verscheen onder de naam ‘Zoeken naar woorden’.

Media Regelmatig publiceren christelijke kranten en tijdschriften interviews met IZBmedewerkers of verslagen van IZB-activiteiten. Rond de viering van het 75-jarig jubileum en de verzonden Pinksterbrief verschenen in het verslagjaar artikelen in onder andere het Friesch Dagblad, het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, Christelijk Weekblad en de Waarheidsvriend. Rond de directeurswisseling maakte de Evangelische Omroep radio-interviews met ds. Dick Looijen en ds. Louis Wüllschleger. Veel media-aandacht was er ook voor symposium over ‘Kerk voor de buurt’ naar het gelijknamige boek van ds. René van Loon, een co-uitgave van de IZB en Boekcentrum. Dr. Arjan Markus, missionair predikant van de IZB te Utrecht (Jacobikerk), gaf enkele interviews naar aanleiding van de presentatie van zijn boek ‘Adieu God’.

Om de dagelijkse praktijk van het IZBwerk voor het voetlicht te brengen, schreven enkele missionair werkers op verzoek regelmatig columns. Zo publiceerde Nico van Splunter in het verslagjaar een serie bijdragen in Idea, het tijdschrift van de Evangelische Alliantie. Peter Smits en Niels de Jong leverden bijdragen aan Christelijk Weekblad.

Marginaal en missionair In het verslagjaar heeft Koos van Noppen, hoofd communicatie, intensief opgetrokken met ds. Wim Dekker, hoofd vorming en educatie, in de voorbereiding van het boek ‘Marginaal en missionair; kleine theologie voor een krimpende kerk.’ Aanleiding tot de publicatie was het 75-jarig bestaan van de IZB. Op basis van gesprekken schreef Van Noppen conceptteksten, die uiteindelijk door Dekker zijn bewerkt tot hun definitieve vorm.

Tijding / Transmissie Vier maal verscheen het ledenblad Tijding, een oplage van 26.000 exemplaren. Mw. drs. Anja van Maanen-Hoekman, missionair adviseur van de IZB, is toegetreden tot de redactie. In 2010 verschenen twee edities van Transmissie, het toerustingsblad voor kaderleden. Het is een gezamenlijke uitgave van IZB en GZB, in een oplage van 4000 exemplaren. Binnen de redactie is meer dan eens gediscussieerd over de toekomst van het blad. Een verbreding van de redactie is gewenst. Overwogen wordt ook de mogelijkheid om

de informatie uit Transmissie voortaan digitaal via de websites en nieuwsbrieven van beide organisaties aan te bieden. Er is verkennend gesprek gevoerd met de HGJB om gezamenlijk te komen tot een nieuw tijdschrift voor toerusting van gemeenteleden, vooralsnog zonder resultaat. De verwachting is dat in 2011 een knoop wordt doorgehakt over de Transmissie-nieuwe-stijl.

ECHO Acht maal per jaar verschijnt een editie van evangelisatieblad ECHO. Een reguliere uitgave wordt gedrukt in een oplage van 16.000 exemplaren. Uitschieters zijn de nummers rond Pasen en Kerst, die in een veelvoud daarvan worden verspreid; van de Kersteditie verschenen 150.000 exemplaren. In de aanloop naar de feestdagen kiezen veel gemeenten voor een huis-aan-huis-verspreiding van het blad, waarbij op de achterste pagina informatie over de kerkdiensten staat vermeld. De redactie voert permanent een levendig gesprek over het doel en de opzet van het blad. Hoe kunnen we rand- en buitenkerkelijken op een integere manier interesseren om (weer) over het evangelie na te denken? Hoe presenteren we onze boodschap in woord en beeld? Zijn de teksten toegankelijk voor minder geletterden? Moeten we onze prioriteit niet verleggen naar het internet? Hoe houden we voeling met onze verspreiders? Deputaten Zending en Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn in 2010 begonnen met de ontwikkeling van een website voor mensen die

17


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

belangstelling hebben voor het christelijk geloof. Binnen de redactie van ECHO leefde al geruime tijd het plan om de mogelijkheden van een digitaal evangelisatieblad te verkennen. Na oriënterende gesprekken hebben we de handen ineengeslagen en werken we samen aan een site voor zoekers, waarbij ook bewerkte artikelen uit het archief van ECHO worden benut. In het verslagjaar is de redactie enige tijd onderbemand geweest, onder andere in verband met het zwangerschapsverlof van eindredacteur Eline de Graaf-Klok, die kort na terugkeer ontslag nam. Per 1 januari 2011 is Johan Timmer in haar plaats aangesteld; hij maakt al jarenlang deel uit van de ECHO-redactie. Uitbreiding van het schrijversbestand blijft een aandachtspunt. Naast de lancering van de website werkt de redactie aan een editie voor laaggeletterden. In mei 2011 staat een eerste ontmoeting gepland tussen de redactie en de verspreiders van ECHO. Het is de bedoeling deze bijeenkomsten periodiek te beleggen, om tijdig plannen te bespreken en om feedback te krijgen op verschenen nummers.

18

C O M M U N I C AT I E

Licht in de avond Tijdens de 48e jaargang is het blad ‘Licht in de avond’ in een nieuw jasje gestoken. Het ‘pastoraal blad waarin gewezen wordt op de rijkdom van Gods Woord’ verschijnt tweemaandelijks in een oplage van 27.000 exemplaren. Veel gemeenten gebruiken het in het ouderenpastoraat. Ter bevordering van de leesbaarheid is gekozen voor een nieuwe indeling met smallere kolommen. Verder is de overstap gemaakt naar een vierkleureneditie, met kwalitatief goede foto’s. De redactie bleef ongewijzigd in handen van emeritus-predikant ds J.H. Gijsbertsen uit Voorthuizen. Om de band met de IZB te verstevigen wordt sinds de nieuwe aanpak, in mei 2010, in elke aflevering een column opgenomen met een flits uit het werkveld van een evangelist of missionair predikant.

19


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

V O R M I N G E N E D U C AT I E

Vorming en educatie Een substantieel deel (40%) van zijn werktijd investeert ds. Wim Dekker, hoofd vorming en educatie, in activiteiten voor Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging dat in 2008 werd opgericht. Uit de respons sindsdien is wel gebleken dat het centrum in een behoefte voorziet. Dat bleek ook in het verslagjaar. Vijfmaal organiseerde Areopagus op ‘Hydepark’ (Doorn) een meerdaagse cursus voor predikanten, onder andere over ‘Presentatie en communicatie’, en ‘Een prediking die landt’. Per cursus waren er gemiddeld 10 deelnemers. Na afloop gaven ze gemiddeld een 8 als waarderingscijfer. In het verslagjaar was voor het eerst een cursus ‘Preken in een missionaire context’ opgenomen; voor missionair werkers en -predikanten is dit een aangelegen thema. Vier van hen namen deel aan deze cursus. En voor het eerst was een cursus opgenomen over ‘Voorgaan bij een uitvaart’; dat daar behoefte aan bestond, bleek wel toen de cursus in een mum van tijd was volgeboekt.

heeft, heeft de hoorcrisis versterkt en de betekenis van de preek verder ondermijnd’, hoorden zij dr. Paul Visser zeggen. ‘Toch houden we het vol – en ook dat gebeurt kerkbreed en zelfs wereldwijd: onder de preek gebeurt het! Dat is geen kwestie van jezelf overschreeuwen tegen beter weten in. Maar vrucht van het geloof in de Bijbelse notie dat God uitgerekend door de prediking heen ‘grote dingen wil verrichten.’ Naast dr. Visser verzorgden ds. G. van Meijeren, ir. Arnoud Looijen en Thea Metske inleidingen.

Studiedag

Een nieuw onderdeel van het aanbod in het verslagjaar was de retraite voor predikanten, in samenwerking met Jos Douma. In het nieuwe centrum ‘Renovita’ in Bleskensgraaf trokken 9 deelnemers drie dagen met elkaar op rond het thema ‘De lectio divina en de preekvoorbereiding’. Jaarlijks belegt Areopagus een cursus in samenwerking met de Protestantse Theologische Universiteit. In 2010 dachten 14 deelnemers onder leiding van drs. Wim Dekker en dr. Bert de Leede na over ‘Profetische prediking’.

Op 9 april belegde Areopagus een studiedag over het thema ‘Onder de preek gebeurt het!?’ In totaal waren er 69 aanwezigen, onder wie 48 predikanten, 21 gemeenteleden. ‘De postmoderne cultuur, waarin ieder zijn zegje mag doen, maar niemand het voor het zeggen

Sinds 2009 kent de IZB een werktak gericht op hogeropgeleide jongeren in de leeftijd van 25-45 jaar, onder de titel Transparant. De deelnemers krijgen een driedaagse training gericht op discipelschap in het dagelijks leven. Tweemaal

20

21


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

belegde Transparant zo’n training in 2010, in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet. Tijdens de eerste bijeenkomst met 17 deelnemers lag het accent op de achtergronden van de hedendaagse cultuur en de relevantie van het evangelie. In de tweede bijeenkomst, waarvoor 23 deelnemers intekenden, stond de vraag centraal: ‘Hoe lees je de Bijbel?’ Door het trainingskarakter onderscheidt Transparant zich van het overige vormingsaanbod voor de doelgroep. Wel blijft het lastig om deze categorie met gericht publiciteit te bereiken; mondtot-mond-reclame en een aanbeveling van de eigen predikant lijken het best te werken.

Lezingen en publicaties Naast zijn bezigheden voor Areopagus en Transparant publiceert het hoofd vorming en educatie met grote regelmaat artikelen in de kerkelijke pers. Hij schreef toerustingsartikelen voor Tijding en Transmissie. In de Waarheidsvriend schreef hij columns voor de rubriek Zending in zicht, in Christelijk Weekblad boekbesprekingen. In het verslagjaar was hij nauw betrokken bij de organisatie van de conferentie ‘Geestelijk leidinggeven vandaag’, in mei 2010, een tweedaagse bezinningsbijeenkomst van de Gereformeerde Bond voor predikanten. Voor de Confessionele Vereniging hield hij een toespraak over ‘Missionair kerkzijn in hedendaags confessioneel perspectief.’ Een citaat daaruit: ‘Als gemeente van Christus ben je een minderheid te midden van een

22

BOEKHANDEL

cultuur, die vreemd is aan het christelijk geloof, er soms vijandig, soms onverschillig tegenover staat. Maar dat betekent niet, dat je zo goed en zo kwaad mogelijk probeert te overleven. Het betekent wel, dat je opnieuw beseft hoe bijzonder het is te mogen geloven. Het is een wonder, dat alles te maken heeft met genade en verkiezing. Er is geen enkele vanzelfsprekendheid in het geloven. Die spiritualiteit hebben we ook vandaag weer nodig, een spiritualiteit, die gestempeld is door onvanzelfsprekend geloven, door genade en verkiezing als sleutelwoorden.’ In 2010 is ds. Dekker gevraagd om in het kader van het jubileum een boek samen te stellen. In overleg met de uitgever zagen we af van een bundel opstellen over missionair kerkzijn aan het begin van de 21e eeuw. In plaats daarvan zette ds. Dekker zich aan het schrijven van een boek over missionair werk in een tijd waarin de kerk op haar retour lijkt. Het boek ‘Marginaal en missionair; kleine theologie voor een krimpende kerk’ is geschreven op basis van gesprekken met het hoofd communicatie van de IZB. De IZB heeft ds. Dekker tijdens het verslagjaar enkele maanden studieverlof verleend om hem in staat te stellen zijn proefschrift af te ronden. Het vervroegde emeritaat van zijn promotor, prof. dr. A. van de Beek, droeg bij aan dat besluit. De afronding van de studie over ‘De afwezigheid van God in de Europese cultuur’ zal in 2011 plaatsvinden.

Boekhandel Succesvol eerste jaar IZB-Ark De eerste dag van het jaar 2010 was voor de IZB op voorhand memorabel: op 1 januari werden de boekhandelactiviteiten namelijk samengevoegd met die van de collega’s van stichting Ark Mission. De bundeling van krachten, onder de naam IZB-Ark, wierp al meteen in het eerste jaar vruchten af: het resultaat pakte beter uit dan begroot. Met man en macht was de samenwerking in het najaar van 2009 voorbereid. IZB en Ark Mission bleken op veel punten gelijke partners: beide organisaties zijn actief op het gebied van zending en evangelisatie, en sterk verankerd in een deel van christelijk Nederland. De exploitatie van de boekhandels vertoonde grote overeenkomsten: een deel van de omzet wordt gerealiseerd via boekentafels in kerken. Daarnaast is er sprake van een daling van de inkomsten via de directe klantverkoop in de winkels, terwijl de verkoop van boeken via internet in de lift zit. De boekwinkel van Ark in Driebergen is gesloten. De grote opruimingsverkoop trok veel koopjesjagers en genereerde daardoor veel omzet. Twee medewerkers maakten de overstap naar Amersfoort, waar ze gelukkig snel integreerden in het team. Naast de reguliere bedrijfsvoering doet IZB-Ark van tijd tot tijd van zich spreken door extra activiteiten. In oktober belegde

de boekhandel een avond met dr. Henk Vreekamp, die kwam spreken over zijn nieuwste boek ‘De tovenaar en de dominee’. In diezelfde maand was drs. René van Loon te gast; hij hield een bezielende lezing tijdens een goed bezochte ontmoeting met alle boekentafelhouders van IZB en Ark.

Resultaten Een blik op de cijfers leert dat de trend van de afgelopen jaar zich doorzet: de omzet via de webshop steeg met 16%. De directe winkelverkoop liep daarentegen gestaag terug. Het zwaartepunt van de boekhandelactiviteiten is (ook) zichtbaar verlegd: de winkelomvang is ingekrompen, de vrijkomende ruimte is benut voor twee werkplekken. Om de klant optimaal van dienst te kunnen zijn, is begonnen met de bouw van een nieuwe webshop, met een nieuwe lay-out en een verbetering van de communicatie met cliënten. Het klantenbestand is in 2010 met ettelijke duizenden toegenomen. Een derde (34%) van de totale omzet is gerealiseerd door de 136 boekentafels in kerken. Een belangrijke opsteker was de introductie van de Herziene Statenvertaling, die 4 december op de markt kwam. In de laatste maand van 2010 gingen er 5000 exemplaren van de deur uit.

23


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

Uitgeverij De bundeling van de boekhandelactiviteiten van IZB en Ark Mission heeft de sluimerende uitgeverij een nieuwe impuls gegeven. Onder de imprint IZB-Ark verschenen in 2010 vier Bijbelstudies: ‘Op zoek naar het geheim, ‘De strijd van het geloof’, ‘Bouwen op de rots’ en ‘Geloof, hoop & liefde’. De jarenlange samenwerking met Boekencentrum werd gecontinueerd. De uitgave ‘Kerk voor de buurt’, van René van Loon, leidde binnen een jaar tot een tweede druk. Ook de twee andere titels uit 2010, ‘Jezus beter begrijpen’ (drs. Niels de Jong) en het Bijbelse dagboek ‘Door vreemd gebied’ (drs. Pieter L. de Jong) droegen goed bij aan het bedrijfsresultaat. Het boekje van Niels de Jong is de eerste in een reeks, gekoppeld aan een website.

Toekomst In het eerste jaar heeft de samenwerking haar waarde bewezen, maar is zeker geen reden om nu op de lauweren te gaan

24

J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

rusten. Daarvoor bevindt de (christelijke) boekenbranche zich teveel in turbulent vaarwater. Door de oprukkende digitalisering vindt een sanering plaats van het bestand van boekwinkels. Als uit het niets dienen nieuwe spelers zich aan. De herschikking van het aanbod biedt voor IZBArk zowel kansen als bedreigingen. Zo is in het afgelopen jaar relatief veel tijd geïnvesteerd in het verkennen van nieuwe samenwerkingsverbanden. Na rijp beraad is besloten daar van af te zien. Die slotsom maakte het proces niet tot een nutteloze exercitie; de gesprekken verdiepten het inzicht in de markt. De snelle ontwikkelingen in de branche vergen een alerte houding van het management. De krachtige concurrentie vereist een hoog niveau aan dienstverlening. Daarom wordt in de komende maanden een hypermoderne website ontwikkeld, die naar verwachting medio september 2011 online zal zijn. Snelheid, service en kwaliteit zijn speerpunten van het beleid, gericht op de uitbreiding van het klantenbestand.

25


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

SAMENWERKINGSVERBANDEN

Samenwerkingsverbanden Protestantse Kerk in Nederland Op de tweede werkdag van 2010, 5 januari, ondertekenden het moderamen van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland en het bestuur van de IZB een samenwerkingsovereenkomst. De bijeenkomst vond plaats in Wateringseveld, een symbolische locatie, want in deze Vinex-wijk werken de PKN en de IZB samen in het project BOEI 90. ‘We leven niet meer in de luxe positie los van elkaar te werken. Een dergelijke luxe kon weleens de armoede van de kerk zijn’, zei één van de ondertekenaars, dr. A(rjan) J.Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Missionair kerk-zijn is een van de speerpunten van de Protestantse Kerk. ‘Het is een reactie tegen een gevoel van verlegenheid en defaitisme. Te lang hebben we onze missionaire opdracht laten liggen’, aldus Plaisier. Hoe hartelijk de samenwerking ook is, vooralsnog kiest de IZB voor het bewaren van zijn zelfstandigheid, zei ds. M.J. (Johan) Tekelenburg, voorzitter van de IZB. ‘Aandacht vragen voor zending in Nederland is onze core business. Misschien is het niet verkeerd dat er een vereniging blijft die de kerk op deze opdracht aan blijft spreken.’ Hij verwees naar de lange traditie van de IZB. ‘We zijn het aan allen die zich hiervoor hebben ingezet verplicht zorgvuldig om te gaan met de know how en het vertrou-

26

wen dat is opgebouwd. Die kennis en ervaring zetten we al jaren in voor de kerk. U mag erop vertrouwen dat wij dat gezien de samenwerkingsovereenkomst zo intensief mogelijk zullen doen.’ Uitgesproken is dat op diverse terreinen intensief zal worden samengewerkt. In de eerste plaats met het missionaire team onder leiding van ds. mr. J.P. van Ark en drs. N. Dijkstra-Algra. In het verslagjaar was er tweemaal een werkconferentie om de concrete uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst gestalte te geven. Daarnaast participeerde de IZB in de eerste missionaire ronde. Bij minstens de helft van de 80 bijeenkomsten in het land was de IZB vertegenwoordigd. De IZB participeerde tevens in het Missionair Beraad, de beraadgroep die gevormd is rond het werk van het missionaire team in de Protestantse Kerk. Met het oog op de uitvoering van de samenwerking tussen IZB en MWKG is er geregeld overleg tussen de medewerkers van beide organisaties. Op een aantal plaatsen in Nederland werken Missionair Werk en Kerkgroei en de IZB samen in projecten. In de Haagse nieuwbouwwijk Wateringseveld, in de Rotterdamse achterstandswijk Spangen en sinds kort in het nieuwe project MarcusConnect, een missionair initiatief vanuit de Marcuskerk in het multiculturele stadsdeel Moerwijk.

In het verslagjaar werden er stappen gezet om de samenwerking met andere programmalijnen van de Protestantse Kerk te intensiveren: in het bijzonder met de programmalijnen KiO (Kerk in ontwikkeling) en KiA (Kerk in Actie).

Bonden Met de andere bonden in de hervormdgereformeerde sector van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de IZB geregeld overleg. Twee maal per jaar is er het Zeven bonden overleg. In dit bondenoverleg staat een bezinnend onderwerp centraal en wordt er informatie uitgewisseld. Nauwer overleg is er met de andere MUO’s (modalitaire uitvoeringsorganisaties) in de kerk: GZB en HGJB. Met de HGJB ligt er een lijn in verband met het jongerenwerk. Sinds het Windrooswerk bij de HGJB is ondergebracht vindt er een halfjaarlijks overleg plaats om de stand van zaken te bezien. Met de GZB werd in het verslagjaar afgesproken om een tweetal verkenners met ervaring in de kerk te benoemen. Zij zullen de mogelijkheden voor hernieuwde samenwerking van GZB en IZB in de toekomst onderzoeken en daarover in 2011 advies uitbrengen.

Andere partners Sinds haar oprichting is de stichting Evangelie & Moslims nauw verbonden met de IZB. Twee vertegenwoordigers van de IZB participeren in het bestuur van deze stichting en jaarlijks ontvangt Evangelie en Moslims een substantiële subsidie.

Voor de contacten met andere ‘partners in mission’ is de IZB lid van de koepelorganisaties Evangelische Alliantie en de Nederlandse Zendingsraad. In het breed opgezette beraad van kerken en parakerkelijke organisaties vindt waardevolle bezinning plaats op actuele missiologische vragen. In het verslagjaar is de IZB ook toegetreden tot de Werkgemeenschap Missionaire Gemeenschapsvorming, een initiatief waarin een groot aantal zendingsorganisaties in Nederland ervaringen in gemeenschapsvorming/gemeentestichting uitwisselt. In het overzicht van samenwerkingsverbanden mogen de Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken niet ontbreken. Al decennialang werkt de IZB met dit deputaatschap samen in de uitgave van evangelisatieblad ECHO. De contacten kregen in 2010 een nieuwe impuls door de ontwikkeling van een website voor zoekers, een ‘digitale ECHO’. In al deze samenwerkingsverbanden gaat het erom de missionaire expertise van de IZB ter beschikking te stellen aan andere organisaties en omgekeerd om zelf verdieping te ontvangen bij de bezinning op en de uitvoering van het missionaire werk.

27


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

P E R S O N E E L E N O R G A N I S AT I E

Personeel en organisatie Formatie In 2010 is de formatie van de IZB licht gestegen. Op 1 januari telde het personeelsbestand 31 medewerkers, op 31 december 2010 was dit aantal opgelopen tot 33. Het aantal fte is in dezelfde periode gestegen van 22,8 naar 23,8. Als gevolg van de samenwerking tussen de boekhandels van de IZB en stichting Ark Mission zijn per 1 januari 2010 twee medewerkers van Ark overgenomen door de IZB, van wie er één in een bestaande vacature werd ingepast.

Verzuim Het verzuimpercentage bij de IZB vertoont de afgelopen jaren een dalende trend. Het verzuimpercentage in 2008 bedroeg 4,73 procent, in 2009 was dit 3,2 procent. In 2010 kende de IZB een extreem laag verzuimpercentage van 0,94 procent. De meldingsfrequentie in 2010 bedroeg 0,54. Dit houdt in dat, wanneer iedereen zich maximaal 1 keer per jaar ziek meldt, 54 procent van de medewerkers zich daadwerkelijk ziek heeft gemeld. De gemiddelde verzuimduur bedroeg 7,1 werkdag.

Personeelsbeleid Voor de behartiging van de personeelszaken heeft de IZB in 2009, Marco Bijl, P&O-adviseur van de dienstenorganisa-

28

tie van de Protestantse Kerk in Nederland ingehuurd, voor gemiddeld twee dagdelen per week. Hij adviseert de directeur en afdelingshoofden en biedt ondersteuning bij het verder vormgeven en uitvoeren van het personeelsbeleid. Deze constructie is in 2010 gecontinueerd. In 2009 is prioriteit gegeven aan het beschrijven en ontwikkelen van P&Oprocedures. In het verslagjaar zijn deze daadwerkelijk ingevoerd. Daarbij gaat het onder andere over de zogeheten HRjaarcyclus, waarin iedere medewerker jaarlijks recht heeft op een functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprek. De IZB hecht grote waarde aan het bevorderen van deskundigheid van de medewerkers. Ondermeer in de functioneringgesprekken komt de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker ter sprake. In 2010 is in totaal € 10.613 uitgegeven aan deskundigheidsbevordering. In 2009 was dit € 5.168.

Functieboek In 2010 zijn alle functies beschreven van de medewerkers die op het kantoor in Amersfoort werkzaam zijn. Dit heeft tevens geleid tot het herwaarderen van enkele functies. Voor de medewerkers op het kantoor in Amersfoort is dit traject inmiddels afgerond.

Voor de medewerkers die werkzaam zijn in de verschillende missionaire projecten moeten de functies nog beschreven worden. Dit moet onderdeel worden van een breder plan waarin tevens aandacht komt voor de selectieprocedure, de kerkordelijke positie en een ontwikkelingsprogramma voor deze medewerkers. Het streven is om dit totaalplan in 2011 af te ronden.

Veiligheid op de werkvloer In 2010 is er een reglement voor seksuele intimidatie, discriminatie en geweld geïmplementeerd voor de medewerkers die hiermee te maken krijgen. Hierin is beschreven welk gedrag als ongewenst wordt aangemerkt, wat de rol van de vertrouwenspersoon is en hoe de klachtenprocedure werkt. Inmiddels is Marjan

Riedijk benoemd als vertrouwenspersoon en is een klachtencommissie ingesteld, waarin zitting hebben Liesbet van Velzen-Vermaas (vanuit het bestuur) en Peter Smits (vanuit de kring van medewerkers).

Vrijwilligersbeleid De IZB hecht veel waarde aan het werk dat door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Mede door de inzet van vrijwilligers kan het werk van de IZB doorgang vinden. Het is belangrijk dat vrijwilligers zich thuis voelen bij de IZB. Vrijwilligers hebben recht op een prettige, veilige en gezonde werkomgeving. Teneinde op een zorgvuldige wijze om te gaan met vrijwilligers zijn richtlijnen opgesteld, ondermeer over vergoedingen, begeleiding en arbeidsomstandigheden.

29


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

F O N D S E N W E RV I N G

Fondsenwerving Vijf maanden na het vertrek van Rufo Petri – per 1 januari 2010 – trad Stefan Poldervaart in dienst als fondsenwerver. Als gevolg van deze vacature en de daaropvolgende inwerkperiode heeft de fondsenwerving geruime tijd niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdient. Ondanks de sombere verhalen over de markt van goede doelen, mocht de IZB in het verslagjaar ruim 1,5 miljoen euro ontvangen. Dat stemt tot grote dankbaarheid. Anders dan zijn voorganger, die voorlichter/fondsenwerver was, richt Stefan Poldervaart zich hoofdzakelijk op de financiën. Zoals aangegeven heeft de IZB in het beleid van de afgelopen jaren bewust reserves aangesproken om nieuwe projecten te bekostigen. Nu de bodem van deze reserves in zicht komt, neemt het belang van een creatieve fondsenwerving steeds meer toe. Om de huidige projecten te kunnen continueren, heeft de IZB een doelstelling geformuleerd van jaarlijkse groei van 5%. Mede dankzij de actie ‘Overbruggen’ lag het groeipercentage in 2010 op 7%. Daarbij zijn de opbrengsten uit nalatenschappen buiten beschouwing gelaten. Met grote voortvarendheid heeft de nieuwe medewerker zijn taak opgepakt en gewerkt aan creatieve initiatieven. Zo ontwikkelde hij het concept van folders-op-maat. Gemeenten die voor de

30

zending in Nederland willen collecteren ontvangen folders met teksten die zijn toegesneden op hun situatie. Daardoor is een persoonlijker appèl mogelijk dan in een algemene folder. Het materiaal kan in eigen huis worden ontwikkeld, waardoor het ook nog eens een kostenbesparing met zich meebrengt.

Linken De nieuwe aanpak van de fondsenwerving is samen te vatten met het kernwoord ‘Linken’. Daarbij gaat het allereerst om de persoonlijke link van het lidmaatschap. Sommige leden zijn al decennialang betrokken bij het werk van onze vereniging. Hun jaarlijkse contributie is de belangrijkste inkomstenbron van de IZB. We constateren dat het ledenbestand vergrijst en dat de jongere generaties die vanzelfsprekende loyaliteit aan een vereniging minder kennen. Ze staan van harte achter het werk van zending en evangelisatie, maar uiten hun betrokkenheid liever in de vorm van donateurschap. Voor deze giftgevers ligt de nadruk niet op de IZB als vereniging, maar op het concrete missionaire project. Dat vergt een accentverschuiving in de fondsenwerving. Een andere manier van ‘linken’ richt zich op het bedrijfsleven. Dat is een gangbare strategie in de wereld van charitatieve

organisaties, maar nieuw voor de IZB. We gaan het gesprek aan met ondernemers uit de achterban, met het verzoek om zich te committeren aan één of meer missionaire projecten. Inmiddels is een eerste groep ondernemers gevormd, die we uitgebreid informeren over de verscheidene projecten in Rotterdam. Een belangrijke variant van ‘linken’ is de structurele relatie die we leggen tussen gemeenten en missionaire projecten. Bij deze werkwijze snijdt het mes aan twee kanten: de gemeente is meer betrokken op het project waarvoor ze geld inzamelt. Door de inhoudelijke contacten met een

missionair werker of een predikant krijgt zending in Nederland meer een ‘gezicht’. De inspirerende verhalen uit de projecten stimuleren gemeente(lede)n om zelf in hun eigen situatie te doen wat hun hand vindt om te doen, om het evangelie te delen in woord en daad. In de nabije toekomst biedt het ‘linken’programma nog veel mogelijkheden om verder uit te werken, bijvoorbeeld onder jongeren. Verder staan er plannen op stapel om opnieuw aandacht te vragen voor nalatenschappen.

31


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Financiën en bedrijfsvoering Met dankbaarheid zien we terug op het jaar 2010. We zijn ruimhartig van middelen voorzien om ons werk te doen. Daarbij komt dat we aanzienlijk minder uitgaven dan we hadden begroot. Van het begrote verlies van € 167.000 bleef zodoende in werkelijkheid maar een zeer bescheiden bedrag over. We sluiten het jaar af met een tekort van € 9.000. We geven u hier een toelichting op de hoofdlijnen van de jaarrekening. De cijfers in dit jaarverslag zijn slechts een samenvatting van de jaarrekening. Onze accountant, PWC, heeft die jaarrekening van een goedkeurende verklaring voorzien. De volledige jaarrekening is op aanvraag beschikbaar.

Baten uit eigen fondswerving Gedurende een aantal jaren vertoonde de begroting van de IZB tekorten. Dat was bewust beleid om onze ‘overige reserve’ af te bouwen. Het geld werd besteed aan nieuwe projecten die op ons pad kwamen, onder andere in Amersfoort-Vathorst, Wateringen, Gouda, Den Haag, Rotterdam-Kralingen, -Centrum en -IJsselmonde en Sprang-Capelle. De bodem van de reserve komt steeds meer in zicht. In 2009 is de ‘actie Overbruggen’ gestart om onze inkomsten op een structureel hoger niveau te brengen. Dat deden we vanuit de ‘drive’ om niet te hoeven

32

inkrimpen voor een sluitende begroting: er liggen overal mogelijkheden om onverminderd te werken vanuit onze passie voor missie: zending in Nederland. Achteraf blijkt dat we in 2010 al te voorzichtig waren in de raming van de verwachte groei van de contributies en giften van particulieren, fondsen en bedrijven. We ontvingen van deze groep maar liefst 17% meer dan begroot. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Ook uit de inkomsten van de kerk en plaatselijke gemeenten blijkt de loyaliteit van onze achterban. Al enkele jaren liggen deze op een min of meer constant niveau. We zoeken wel naar mogelijkheden ook deze inkomsten te doen groeien. Het programma ‘linken’ is daar een voorbeeld van. Plaatselijke gemeenten proberen we met dit programma inhoudelijk en financieel te betrekken bij de missionaire projecten in hun (nabije) omgeving.

Dienstverlening gemeenten Enkele vacatures in onze missionaire projecten leidden tot € 36.000 minder uitgaven aan ‘subsidies en bijdragen’ en ‘personeelskosten’ dan was begroot. Verder gaf de afdeling Toerusting € 8.000 minder uit dan begroot aan kosten van uitbesteed werk, kosten voor publiciteit en communicatie, en exploitatiekosten. De ontvangen bijdragen

voor gegeven cursussen waren € 8.000 hoger dan begroot, vanwege het doorvoeren van een tariefsverhoging.

Vorming en educatie

extra brutowinst van € 35.000 en de verkoop van de afgeboekte voorraad van de inmiddels gesloten Ark winkel in Driebergen leidde tot een extra winst van € 37.000.

De uitgaven aan vorming en educatie waren € 27.000 hoger dan begroot. Enerzijds kwam dit door de productie van het boek ‘Marginaal en missionair’ waar het hoofd communicatie en innovatie ook intensief bij betrokken is geweest. Anderzijds was dit het gevolg van het besluit om de managementkosten gelijkelijk over de verschillende afdelingen te verdelen. Deze beslissing leidde tot een hogere doorbelasting aan de afdeling vorming en educatie.

Tot zover een toelichting op de rechtstreekse bestedingen aan onze doelstelling. Van elke euro die we in 2010 uitgaven, besteedden we 76 cent aan de doelstelling. In 2009 was dit 80 cent. Er werd minder uitgegeven aan de doelstelling, zoals hierboven reeds is toegelicht. In verhouding hebben we daardoor 4% meer besteed aan de kosten van eigen fondsenwerving en de kosten van beheer en administratie.

Communicatie en innovatie

Kosten eigen fondswerving

De kosten voor communicatie en innovatie waren € 75.000 lager dan begroot. In het jaarplan 2010 was de realisatie van een nieuwe website opgenomen. In 2010 is besloten deze werkzaamheden uit te stellen tot 2011. Verder waren de drukkosten van het blad ‘Echo’ ongeveer € 25.000 lager dan begroot.

In 2010 maakte de IZB € 11.000 meer kosten dan was begroot. Enkele gerichte extra fondsenwervingsacties leidden weliswaar tot meer kosten, maar ook tot ruimschoots hogere - en veelal structurele - baten. De kosten voor de eigen fondsenwerving bedroegen 9,6% van de baten uit eigen fondsenwerving (2009: 8,2%). Daarmee zijn we ruim binnen de norm van 25% gebleven die het Centraal Bureau Fondswerving hanteert. Ook bleven we binnen de norm van 10% die het bestuur van de IZB zichzelf heeft opgelegd.

Boekhandel De boekhandel sloot het jaar 2010 af met een positief exploitatieresultaat van € 13.000 waar een verlies van hetzelfde bedrag was begroot. De samenwerking met Ark Mission, vanaf 1 januari 2010, heeft geresulteerd in een hogere omzet dan in de afgelopen jaren. Enkele meevallers droegen bij aan het positieve resultaat: het verschijnen van de Herziene Statenvertaling leidde tot een

Kosten beheer en administratie De kosten van beheer en administratie lagen in 2010 op een hoger niveau dan in 2009 en waren ook hoger dan begroot. Eén van de oorzaken is de directeurs-

33


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

wissel in 2010. Daarnaast besteedde het hoofd financiën en bedrijfsvoering minder tijd dan verwacht aan activiteiten die onder de bestedingen aan de doelstelling worden verantwoord. Ten slotte leidde de aandacht voor de planning & controlcyclus, het herformuleren van de missie en visie en de voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidplan tot hogere kosten van beheer en administratie. Het bestuur heeft vastgelegd dat de kosten van beheer en administratie maximaal 15% mogen zijn van de som der lasten. Met 14,4% (2009: 12,3%) blijven we daar in 2010 nog net onder.

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Bezoldiging bestuur en directie

Vermogen

Beleggingsbeleid

In 2010 ontvingen de bestuursleden uitsluitend in totaal € 3.237 aan reiskostenvergoedingen.

In 2010 is € 94.000 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Met deze reserve willen we de continuïteit van de vereniging op langere termijn waarborgen. We achten een omvang van de helft van de begrote baten uit eigen fondsenwerving daarvoor voldoende. Overigens blijven we met dit bedrag ruim binnen de norm die de Vereniging voor Fondsenwervende instellingen (VFI) heeft aangegeven: maximaal anderhalf keer de kosten van de werkorganisatie. Vooral vanwege de dotatie aan de continuïteitsreserve nam de overige reserve in 2010 met € 127.000 af tot een bedrag van € 202.000. We verwachten in 2011 opnieuw een afname van € 125.000. Daaruit moge duidelijk zijn dat we het ons niet meer kunnen veroorloven een jaarrekening met grote tekorten af te sluiten zoals in de periode vóór 2010 het geval is geweest.

De liquide middelen worden beheerd via spaarrekeningen en termijndeposito’s. We beschikken over een Treasury-statuut waarin dit is vastgelegd. Uiteraard proberen we wel de renteopbrengst te maximaliseren door het schuiven van gelden van en naar termijndeposito’s. In 2010 hebben we echter geen nieuwe termijndeposito’s gesloten vanwege de aanhoudend lage rente op de rente- en kapitaalmarkt.

Voor bezoldiging van de directie wordt de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland toegepast. De bezoldiging van de directie sluit naar de mening van het bestuur aan bij het ideële karakter van de instelling en de benodigde professionaliteit. Toetsing van de bezoldiging aan de adviesregeling beloning directeuren van de Vereniging voor Fondsenwervende instellingen (VFI) leidt tot ondersteuning van deze zienswijze.

Bezoldiging directie Dienstverband

D.P.C Looijen (directeur) €

P.J. Oudshoorn (interim-dir.) €

L. Wüllschleger (directeur) €

aard (looptijd)

onbepaald

bepaald

onbepaald

36

16

36

100

44

100

1/1 - 16/1

1/1 - 28/2

1/2 - 31/12

uren part-time percentage periode

Relevante nevenfuncties van de directie en het bestuur

Bezoldiging

M.C. Batenburg

Predikant (Waddinxveen)

Bruto loon/salaris

3.247

5.421

60.610

J.H. van Bemmel

N.v.t.

Vakantiegeld

256

434

4.849

P. van den Heuvel

N.v.t.

Eindejaarsuitkering

265

450

5.031

Z.A. Jansen-Smit

Psychologe school voor speciaal basisonderwijs

Sociale lasten

84

916

5.469

A.P. van der Kooy

Algemeen directeur P.L.J. Bom Holding BV

Pensioenlasten

439

727

8.069

M.J. Tekelenburg

Predikant (IJsselstein)

1.773

0

230

H.J. van der Veen

Predikant (Sliedrecht)

0

0

0

L. van Velzen-Vermaas

Preventiewerker OptiMent

0

0

0

J. van Walsum

Predikant (Zoetermeer)

7.948

84.258

R.F. de Wit

Predikant (Vriezenveen)

L. Wüllschleger

N.v.t.

Belastbare vergoedingen/bijtellingen Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal

34

6.064

35


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Balans per 31 december 2010

Balans per 31 december 2010 31 december 2010

E

E

31 december 2009

E

E

ACTIVA

Inventaris Vervoermiddelen

221.539

40.475

49.481

5.425

7.595

8.490

8.490

275.929

287.105

Voorraden 156.171

Overige vorderingen en overlopende activa

119.791

138.603

148.963

Kas

9.633

2.363

597

0

30.519

793.000

699.000

Overige reserves

202.142

328.889

Bestemmingsfonds missionaire projecten

995.142

179.352 747.000

57.079

44.120

992

1.123

Totaal

853.071

182.434

23.500

1.464.523

0

23.500

0

1.018.642

1.027.889

Voorziening voor groot onderhoud

58.954

69.838

58.954

125.162

103.716

Schulden aan gelieerde organisaties

39.941

48.905

Belastingen en premies

70.907

49.992

Vooruitontvangen bedragen

57.523

10.236

Overige schulden en overlopende passiva

93.394

70.997

69.838

386.927

283.846

792.243

1.027.889

Crediteuren

31.108

795.000

36

E

Kortlopende schulden

Liquide middelen Rekeningen-courant

Continuïteitsreserve

Spaarrekeningen en deposito’s

E

Voorzieningen

119.791

156.171

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premies

E

Fondsen 8.490

Vorderingen op gelieerde organisaties

E

8.490

Debiteuren

31 december 2009

Reserves

267.439 278.615

Handelsgoederen

31 december 2010

Reserves en fondsen 221.539

Financiële vaste activa Overige vorderingen

PASSIVA

Materiële vaste activa Onroerende zaken

1.381.573

Totaal

1.464.523

1.381.573

37


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

FINANCIテ起 EN BEDRIJFSVOERING

Staat van baten en lasten over 2010 Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009

Begroot 2011

E

E

E

E

1.477.783

1.398.000

1.483.147

1.586.000

64.768

64.400

56.075

57.200

BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit beleggingen Som der baten

1.542.551 1.462.400 1.539.222 1.643.200

LASTEN Besteed aan doelstellingen Dienstverlening gemeenten

791.380

849.800

921.775

925.100

Vorming en educatie

157.937

131.100

98.052

147.900

Communicatie en innovatie

102.911

178.400

116.271

146.700

-6.644

12.800

27.258

7.900

140.600

146.000

172.500

131.900

Boekhandel Samenwerkingsverbanden

Resultaatbestemming over 2010

1.186.184 1.318.100 1.335.856 1.359.500

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten van beleggingen

141.555

130.700

121.594

156.900

861

2.000

4.651

2.000

Werkelijk 2010

Begroot 2010

Werkelijk 2009

Begroot 2011

E

E

E

E

94.000

29.000

29.000

26.000

-126.747

-195.600

-157.479

-125.000

142.416 132.700 126.245 158.900

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie

223.198

178.200

205.600

223.800

Reserves

223.198

178.200

205.600

223.800

Continuテッteitsreserve Overige reserve

Som der lasten

1.551.798 1.629.000 1.667.701 1.742.200

Resultaat

-9.247

-166.600

-128.479

-99.000

Fondsen Bestemmingsfonds missionaire projecten

23.500

23.500 0 0 0

38

-32.747 -166.600 -128.479 -99.000

-9.247

0

0

0

-166.600

-128.479

-99.000

39


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

Verdeling lasten over doelstellingen, werving baten en beheer en administratie

Verdeling lasten over doelstellingen, werving baten en beheer en administratie Besteed aan doelstellingen

Subsidies en bijdragen

Werving baten

Dienstverlening gemeenten

Vorming en educatie

Communicatie & Innovatie

Boekhandel

Samenwerkingsverbanden

Kosten eigen fondsenwerving

Kosten van beleggingen

Beheer en administratie

Totaal werkelijk 2010

Totaal begroot 2010

Totaal werkelijk 2009

121.613

0

15.000

0

140.600

0

0

0

277.213

292.200

335.028

Afdrachten

0

0

0

0

0

5.455

0

0

5.455

2.600

2.535

Aankopen en verwervingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitbesteed werk

6.208

15.601

513

5.710

0

430

861

1.195

30.518

41.800

27.291

Publiciteit en communicatie

1.345

3.529

50.760

1.496

0

72.321

0

0

129.451

124.200

112.515

Exploitatiekosten

7.219

29.402

127.988

97.324

0

0

0

0

261.933

286.000

224.787

Personeelskosten

786.028

122.771

63.395

197.980

0

52.456

0

177.439

1.400.069

1.344.100

1.401.843

Huisvestingskosten

11.355

3.385

2.408

22.500

0

2.022

0

5.626

47.296

55.000

49.249

Kantoor- en algemene kosten

12.253

5.408

4.498

17.325

0

7.865

0

36.138

83.487

74.500

70.904

5.650

1.684

1.198

19.402

0

1.006

0

2.800

31.740

27.000

24.010

951.671

181.780

265.760

361.737

140.600

141.555

861

223.198

2.267.162

2.247.400

2.248.161

-160.291

-23.843

-162.849

-368.381

0

0

0

0

-715.364

-618.400

-580.460

791.380

157.937

102.911

-6.644

140.600

141.555

861

223.198

1.551.798

1.629.000

1.667.701

Afschrijving en rente Bijdragen eigen doelgroep Totaal

40

41


42 Transparant

Studie en bezinning

Toerusting

Missionair jeugden jongerenwerk

Werk onder moslims

Areopagus

Hoofd vorming en educatie

Evangelisatorische projecten

Hoofd dienstverlening gemeenten

Directie-secretariaat

Directeur

Periodieken

Expertisecentrum

Fondsenwerving

Communicatie

Hoofd communicatie en innovatie

Stafmede-werker HRM

Boekhandel

Secretariaat

FinanciĂŤle administratie

Hoofd financiĂŤn en bedrijfsvoering

Accountantsverklaring

Bestuur

ALV

J A A RV E R S L A G 2 0 1 0 S T R U C T U U R W E R K O R G A N I S AT I E

Structuur van de werkorganisatie

43


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

JAARPLAN 2011

Jaarplan 2011 In 2011 richt de IZB zich op één element uit de missie: De IZB wil de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten dienen met het oog op de missionaire opdracht. Daarbij werken we zoveel mogelijk samen met onze partners in de kerk, de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei, de GZB en de HGJB. Per beleidsterrein zetten we enkele highlights uit het jaarplan op een rij, in voorbijgaan aan de reguliere activiteiten:

Dienstverlening gemeenten • De ervaringen in de missionaire projecten in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag (Boei 90), Groningen (Het Pand) en Zoetermeer zullen worden bijeengebracht in een beleidsdocument over ‘gemeenschaps-/gemeentevorming’. • In het kader van ‘revitalisering/Kerk voor de buurt’ worden projecten gestart in Den Haag (Bethlehemkerk) en Amsterdam (Jordaan, vanuit de Noorderkerk). • Op diverse plaatsen worden voorbereidingen getroffen voor (mogelijk) nieuwe projecten: Den Haag (MarcusConnect), Rotterdam-Kralingen, Almelo, Tilburg, Arnhem, RotterdamCharlois en Hilversum. • De afdeling presenteert in het derde kwartaal van 2011 – samen met hoofd vorming en educatie - een plan hoe de opleiding en begeleiding van missionaire werkers in dienst van de IZB gestalte kan krijgen.

44

Toerusting • De Basis Box, Quick Scan en de cursus Scopus worden breed in de markt gezet. • Het aanwaaispreekuur – belangrijk voor nieuwe contacten met gemeenten - krijgt veel aandacht in de voorlichting. • Omdat veel deelnemers aan het huidige cursusaanbod regelmatig op de vraag stuiten wat geloven voor henzelf betekent, ontwikkelt de afdeling toegankelijk vormings- en toerustingsmateriaal. Met dit nieuwe aanbod proberen we 25% van een gemeente te bereiken (momenteel 5 à 10%). • Door de opleiding van trainers, kunnen we veel meer gemeenten bereiken dan nu het geval is. Met de nieuwe werkwijze kan het aantal cursussen Gunnend Geloven naar verwachting verdubbelen. In 2011 wordt hierop geïnvesteerd, de tijdwinst zal in de jaren daarna kunnen worden geoogst. • Voor de Scopuscursus wordt een gebruikersgroep opgezet. • De deskundigheidsbevordering van personeel is gericht op het procesmatig begeleiden van gemeenten en het geven van gerichte adviezen.

Vorming en educatie • Areopagus belegt vijf meerdaagse cursussen, voor predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland, daarnaast een cursus in samenwerking met de

Protestantse Theologische Universiteit en een retraite met het instituut van dr. Jos Douma. • Dr. P.J. Visser publiceert een boek onder de titel ‘Onder de prediking gebeurt het!?’ • Met de totstandkoming van de nieuwe interactieve website (IZB) ontwikkelt Areopagus een digitaal platform over missionaire en contextuele prediking. • Transparant belegt twee driedaagse conferenties voor de missionaire vorming van hoger opgeleiden tussen 25 en 45 jaar. Eind 2011 vindt een evaluatie plaats. • Het boek ‘Marginaal en missionair’ verschijnt. Voor de gedachtewisseling over de inhoud wordt een studiebijeenkomst voor predikanten/theologen belegd.

Communicatie • In overleg met hoofd vorming en educatie (en de GZB, als partner in de redactie) wordt een nieuwe opzet gemaakt van Transmissie. • De nieuwe website wordt medio 2011 in gebruik genomen. Bij die gelegenheid wordt ook de huisstijl vernieuwd. • Op het gebied van social media maakt de IZB een inhaalslag. • In 2011 ontwikkelt de IZB een film ten behoeve van de voorlichting.

Fondsenwerving • De activiteiten zijn gericht op een stijging van de inkomsten met 5% ten opzichte van 2010. • In een brochure wordt het thema ‘nalatenschappen’ opnieuw onder de aandacht gebracht. • Inspelend op de ontwikkelingen ontwikkelt de IZB een donateursbeleid.

45


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

Boekhandel • Uitgroeien tot grootste christelijke internetboekhandel • Verbeteren van de marges (o.a. op Alpha materialen) • Omzetgroei ten minste 15% t.o.v. 2010 • Optimaliseren verzendmethode • Voortzetten uitvoer businessplan (2010) • Opstellen van een handleiding voor boekentafels

Bedrijfsvoering en financiën • Aanbieden expertise aan plaatselijke gemeenten bij het opstellen van begrotingen voor nieuwe en lopende missionaire projecten; • Protocol opstellen waar in staat onder welke voorwaarden kerk en gemeenten gebruik kunnen maken van onze vergaderfaciliteiten; • Gekoppeld aan het nieuwe meerjarenbeleid plan een meerjarenbegroting opstellen;

46

JAARPLAN 2011

• Ontwerpen nieuwe interne financiële rapportagestructuur ter ondersteuning van budgetverantwoordelijkheid afdelingshoofden vanaf 2012; • Implementatie nieuw automatiseringssysteem; • Opstellen en uitvoeren meerjarenonderhoudsplan huisvesting; • Onderzoek doen naar efficient gebruik van de gebouwen (inclusief afwegingen rond modernere huisvesting) en naar het uitbreiden van parkeermogelijkheden.

Human Resource ManagementPersoneelszaken • In 2011 voert de afdeling een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. • Personeelsleden krijgen in 2011 een preventief medisch onderzoek. • Bij vertrekkende personeelsleden wordt vanaf 2011 een exit-interview afgenomen. • De procedure voor de werving en selectie en benoeming van missionair werkers en missionair predikanten wordt in 2011 geïmplementeerd.

47


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

PERSONALIA

Personalia (per 31 december 2010) Bestuur Ds. M.J. Tekelenburg, voorzitter en waarnemend penningmeester IJsselstein Ds. R.F. de Wit, secretaris Vriezenveen Ds. M.C. Batenburg, Waddinxveen Prof.dr.ir. J.H. van Bemmel, Maarssen Dr. P. van den Heuvel, Bunnik Mw. drs. Z.A. Jansen-Smit, Geldrop Ds. H.J. van der Veen, Sliedrecht Mw. J.E. van Velzen-Vermaas, Harderwijk

Directie Ds. L. WĂźllschleger, directeur

Landelijke werkers Ds. W. Dekker, hoofd vorming & educatie Mw. drs. E.M. de Graaf-Klok, eindredacteur ECHO Ds. D. Hoolwerf, regionaal missionair adviseur K. Koster, hoofd dienstverlening gemeenten Mw. drs. A.J. van Maanen-Hoekman, missionair adviseur

48

J. van Noppen, hoofd communicatie & innovatie S.H.P. Poldervaart, fondsenwerver J.J. Timmer, missionair adviseur Mw. A.E. Veldhuizen, missionair adviseur Mw. T.J. Zeefat-Otter, missionair adviseur

Bureau Mw. A. van de Beek, interieurverzorging Mw. G. van de Beek, secretariaat M.C. Bijl, medewerker personeel & organisatie Mw. M.C.E. van Ginkel-Huisman, management assistent Mw. M. Pleizier-den Oudsten, receptioniste/telefoniste H.L. Timmermans, administrateur Drs. J. Westland RA, hoofd financiĂŤn en bedrijfsvoering

Boekhandel H. Borghuis, manager Mw. H.H. Dijkshoorn Mw. W.A. Inkenhaag-van de Vliert Mw. C.M. Imthorn Mw. C. Lindhoud B.R. Veenstra H. Wijnne

Missionaire werkers/ predikanten in dienst van de IZB Dr. J. A. van den Berg, Groningen A.H. ten Brinke, Wateringen N. Grijzenhout, Veenendaal Ds. N. de Jong, Rotterdam-Centrum Mw. S. Joosse, Amsterdam (Jeruzalemkerk) Dr. A. Markus, Utrecht Ir. P.C.H. Smits, Amsterdam (Noorderkerk) N.F. van Splunter, Delfshaven J. Waanders, Groningen

Missionaire werkers/ predikanten in samenwerkingsprojecten

Ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard Ds. G.A. Kansen, Hilversum Ds. W.M. van Laar, Delfshaven Ds. M.C. van Pelt, Rotterdam-Kralingen Ds. G. van de Pol, Rotterdam-Lombardijen Ds. C.L. de Rooij, Rotterdam-IJsselmonde Drs. R.F.J. Strengholt, Delft J.W. van der Vegte, Voorthuizen J.O. Verkerk, Huizen A. Verstoep, Putten H.J. Verwoerd, Zoetermeer H. Wijnne, Nunspeet

H.P. Boerman, Zoetermeer H.P. den Breejen, Bergschenhoek C.J. Dekker, Rijnsburg M. Deleu, Gouda Mw. T.C.A. de Jong, Zoetermeer

49


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

VERANTWOORDINGSVERKLARING

Verantwoordingsverklaring IZB vereniging voor zending in Nederland 2010

sief een periodiek directieverslag) en de besluitvorming daarover.

Evaluatie van het functioneren van directie en bestuurders

Het bestuur van IZB - vereniging voor zending in Nederland onderschrijft blijkens een door de bestuursleden persoonlijk ondertekende verklaring de volgende principes van goed bestuur: 1. Binnen de instelling dient de functie “toezicht houden” (vooraf: vaststellen of goedkeuren van plannen en achteraf: het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn gescheiden van het “besturen” en van de “uitvoering”. 2. De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. 3. De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

De instelling heeft een Commissie Toetsing Financieel Beleid, welke bestaat uit leden van de vereniging (niet zijnde bestuursleden) met specifieke deskundigheid op financieel en beleidsmatig gebied. Deze commissie overlegt ten minste twee maal per jaar met de directeur en het hoofd financiën en bedrijfsvoering over het beleid, de begroting en de jaarrekening en is op deze wijze namens de leden betrokken bij het toezicht vooraf en achteraf.

Het functioneren van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd door het bestuur, mede aan de hand van de directieverslagen over de verstreken periode, die geagendeerd zijn voor de bestuursvergaderingen. Daarnaast vindt ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek door de voorzitter van het bestuur en een ander bestuurslid met de directeur plaats.

Deze drie principes zijn hierna nader uitgewerkt.

Principe 1 - toezicht houden, besturen en uitvoeren Organisatie van het intern toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken en de uitvoering daarvan De instelling wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ten minste zeven

50

natuurlijke personen. De dagelijkse leiding van de activiteiten berust bij de eenhoofdige directie. De directeur opereert met inachtneming van de statuten, de bestuursbesluiten en het directiereglement. Het toezicht vooraf berust bij het bestuur. Het bestuur stelt, op advies van de directeur, het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de begroting vast. Na vaststelling in het bestuur wordt hieraan uitvoering gegeven door de verschillende afdelingen onder leiding van de directeur. Het bestuur heeft het besturen van de vereniging gedeeltelijk gedelegeerd aan de directeur. Tot de competentie van de directeur behoren het uitvoeren van de werkzaamheden, binnen de kaders van het door het bestuur vastgestelde beleid, het leiding geven aan de werkorganisatie, het personeelsbeleid en het onderhouden van externe contacten. De instelling heeft geen afzonderlijk toezichthoudend orgaan. De functie toezicht houden achteraf wordt vervuld door het bestuur. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar, in aanwezigheid van de directeur. De toezichthoudende functie van het bestuur vindt plaats door beoordeling van door de directeur aangeleverde stukken (inclu-

Aan de hand van het jaarverslag leggen bestuur en directie aan de leden van de vereniging verantwoording af over de verrichte activiteiten, over de ingezette middelen en over de uitkomsten van de fondsenwerving. De algemene vergadering (de ledenvergadering) stelt na bespreking het jaarverslag vast en vervult aldus haar rol van toezicht houden achteraf. Optimale samenstelling van het bestuur IZB - vereniging voor zending in Nederland streeft naar een zodanige samenstelling van het bestuur, dat de noodzakelijk geachte competenties binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat de individuele bestuursleden gezamenlijk over een veelheid aan kwaliteiten beschikken.

In het op 12 maart 2010 vastgestelde document ‘beschrijving van de bestuursstructuur’ is opgenomen: ‘het bestuur zal ten minste één maal per vier jaar – onder leiding van een externe deskundige - het eigen functioneren, gericht op de kwaliteit en de doelmatigheid van besturen, beoordelen en ontwikkelen’. De vaststelling van dit document in 2010 was het gevolg van een uitgebreide evaluatie van het functioneren van bestuur, directie en werkorganisatie in 2008 en 2009. Daarbij is de heer drs. G.H. Verweij als extern adviseur betrokken geweest.

Principe 2 - optimale besteding van middelen Benoemen van richtinggevende doelstellingen op alle relevante gebieden en niveaus Op 19 november 2010 heeft het bestuur een nieuwe missie en visie vastgesteld.

51


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

VERANTWOORDINGSVERKLARING

Monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten en interne processen

teur en afdelingshoofden hun rapportages tevens in de vergaderingen van het coördinerend team.

Na evaluatie van uitvoering van het voorafgaande meerjarenbeleidplan wordt eens per vier jaar een nieuw meerjaren beleidplan opgesteld. Het beleidplan gaat vergezeld van een meerjarenbegroting waarin de financiële gevolgen van de gemaakte keuzes zijn weergegeven.

De organisatie is zich ervan bewust, dat de noodzakelijke middelen door collecten en giften bijeengebracht worden. Het beleid is mede daarom gericht op de effectiviteit van de activiteiten en de efficiënte inzet van middelen. De personeelskosten vormen de belangrijkste kostencategorie. Het betreft vaak projecten met een lange looptijd. Bij het bepalen van de personele inzet binnen de werkvelden is de omvang van de inzet (parttime of fulltime) voortdurend een punt van aandacht. Ook bij inkoop van goederen en diensten wordt gezocht naar de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De bestedingscontrole vindt als volgt plaats. Eenmaal per kwartaal wordt een budgetrapportage opgesteld en worden de bestedingen vergeleken met de taakstellende begroting. Belangrijke verschillen worden geanalyseerd. De directeur stelt aan de hand van deze gegevens vast of het niveau van de bestedingen acceptabel is.

In 2009 zijn initiatieven genomen om de beleids- en begrotingscyclus op een andere leest te schoeien; meer conform de eisen des tijds, met jaarlijkse activiteitenplannen en SMART-doelstellingen. In 2010 heeft dit geleid tot het voltooien van een eerste stap: het vaststellen van een nieuwe missie en visie. Eind 2010 heeft dit een vervolg gekregen in definiëren van onze kernwaarden. In 2011 wordt ter voorbereiding op het kiezen van nieuwe strategische doelstellingen een gedegen omgevings- en interne analyse uitgevoerd. Deze strategische doelstellingen zullen eind 2011 / begin 2012 worden vastgesteld, zodat in het voorjaar van 2012 een meerjarenbeleidplan 2013 – 2016 kan worden vastgesteld door het bestuur.

Bewaking van de doelmatige uitvoering van de activiteiten vindt plaats door bestuur, directeur en afdelingshoofden. Aan de hand van het directieverslag en/of voorstellen van de directeur bewaakt het bestuur de voortgang van de doelstellingen voor de desbetreffende periode en worden nieuwe initiatieven besproken. Intern bewaakt en evalueert de directeur de inhoudelijke aspecten van de activiteiten, de doelmatige uitvoering daarvan en de realisering van de doelstellingen. Basis daarvan zijn werkverslagen, rapportages en/of voorstellen van de afdelingshoofden, waarin aandacht besteed wordt aan knelpunten en nieuwe initiatieven besproken. Voor onderlinge afstemming bespreken direc-

In werking stellen van aanpassingen naar aanleiding van de evaluaties

De missie luidt: ‘de IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen’.

52

Maandelijks wordt de ontwikkeling van de inkomsten bewaakt aan de hand van een rapportage van de gerealiseerde inkomsten in relatie tot begroting en realisatie van voorgaande jaren.

De wijze van aanpassing hangt af van het desbetreffende onderwerp. Het bestuur maakt afspraken met de directeur over gewenste aanpassingen en de implementatie daarvan en ziet, ondermeer aan de hand van het directieverslag, er op toe dat de implementatie daadwerkelijk plaats vindt.

Principe 3 - optimale relaties met belanghebbenden Belanghebbenden van IZB - vereniging voor zending in Nederland De belanghebbenden van de IZB zijn:

intern 1. de leden van de vereniging; 2. medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers; extern 3. alle kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, en met name zij die de activiteiten van IZB - vereniging voor zending in Nederland financieel en anderszins steunen; 4. kerkenraden, predikanten, zendingsen evangelisatiecommissies, lectuurcommissies; 5. rand- en buitenkerkelijken; 6. donateurs en subsidieverstrekkers; 7. bovenplaatselijke kerkelijke organen; 8. samenwerkingsverbanden en christelijke organisaties; 9. christelijke media. Inhoud en de kwaliteit van de aan de belanghebbenden verstrekte informatie en wijze waarop informatie wordt verstrekt De externe communicatie is voornamelijk gericht op de (predikanten, kerkenraden en leden van) plaatselijke kerkelijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan middelen: 1. het blad Tijding, dat vier maal per jaar wordt toegezonden aan alle leden; 2. de website www.izb.nl, met nieuws en achtergronden;

53


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

3. het periodiek Transmissie, drie maal per jaar, een uitgave in samenwerking met de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), gericht op toerusting van gemeenteleden; 4. het (interne) IZB-Bulletin, dat gemiddeld eenmaal per drie weken digitaal wordt verspreid onder alle medewerkers; 5. folders, brochures, via kerkelijke gemeenten; 6. persberichten in landelijke bladen en kerkbladen; 7. nieuws- en achtergrondartikelen in landelijke media; 8. voorlichtingsbijeenkomsten (op aanvraag van gemeenten). De verantwoordelijkheid voor deze uitgaven ligt bij de directie; het uitvoerende werk geschiedt onder leiding van het hoofd communicatie en innovatie.

VERANTWOORDINGSVERKLARING

Manier van omgaan met ideeĂŤn, opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden Over de wijze waarop we met belanghebbenden communiceren bestaan heldere afspraken. Er bestaan korte lijnen voor de beantwoording van vragen, opmerkingen of klachten. Veruit de meeste worden binnen een week beantwoord. Als de opmerkingen of vragen nader overleg vereisen binnen de vergadering van het coĂśrdinerend team, volgt een schriftelijke, dan wel mondelinge respons uiterlijk binnen twee weken. Vragen van de pers worden behartigd door de directeur of, als de vragen specifieke werkterrein betreffen (Areopagus, Transparant, missionaire bewustwording), het hoofd vorming en educatie.

Amersfoort, 25 mei 2011 Inrichting van de communicatie Het communicatiebeleid van de IZB wordt gekenmerkt door de volgende trefwoorden: actueel, transparant, proactief, doelgericht. Afhankelijk van de aard en de urgentie van de communicatie wordt daarbij een keuze gemaakt uit de veelheid aan mogelijkheden.

54

Namens het bestuur van IZB - vereniging voor zending in Nederland, M.J. Tekelenburg, voorzitter R.F de Wit, secretaris

55


J A A RV E R S L A G 2 0 1 0

56

Jaarverslag 2010  

Jaarverslag

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you