Page 1

BERMEOKO OPOSIZINOKO HIRU TALDEEK EH BILDUK AKORDIOETARA HELTZEKO ORDUAN ERAKUTSI DAUAN  GAITASUN EZA KRITIKATU DABE      ● Gobernu taldearen malgutasun falteak eta negoziaketarako erakutsi  daben  gaitasun  ezak  Bermeon  2018rako aurrekonturik ez izatea eta  aurreko urteko aurrekontuak luzatu beharra ekarri dabe.  ● EAJ-PNV,  Guzan  eta  Izartu  Bermeo  alkarregaz  lan  egiteko  prest  agertu  dira  lehentasunak  adostu  eta  udalerriaren  beharrei  erantzunak emoteko ekimenak aurkezteko helburuagaz.    Bermeon,  2018ko  martxoaren  20an.-  Azken  negoziaketen  eta  Bermeoko  Udalean  egindako  azken  bilkuraren  ondoren,  oposizinoko  hiru  taldeak  (EAJ-PNV,  Guzan  eta  Izartu  Bermeo)  pertzepzino  bardina  partekatuten  dabe:  EH  Bilduko  kideak  osotutako  Gobernu  Taldeak  ez  dau  gaitasunik  erakutsi  Bermeoren  garapenerako  akordioak  adostuteko.   Gobernu  taldeak  erakutsi dauan malgutasun eta negoziaketarako gaitasun falta horren  ondorioz,  Bermeok  ez  dau  2018rako  aurrekonturik  izango  eta,  ondorioz,  igazko  aurrekontu-luzatuakaz  lan  egin  beharko  da.  Zentzu  honetan  azpimarratu  behar  da  oposizinoko  talde  bakotxak  (EAJ-PNV,  Guzan  eta  Izartu  Bermeo)  bere  zuzenketak  aurkeztu  ebazala  (oso  desbardinak  euren  artean)  eta,  guztien  kasuan,  EH  Bilduk  herriarentzat  garrantzitsuenak  izan daitekezanak bazter batean itxi ebazan. Aurrekontu  proiektuan  jaso  ebezanak,  ordea,  ahalegin  ekonomiko  txikiena  eskatzen  dabenak  eta  gobernu taldearen beraren proiektuak gitxien konprometituko leukienak izan dira.  Alkate  andreak  azken  osoko  bilkuran  erabili  ebazan  argudioak  entzun  ondoren,  talde  guztiak  egiaztatu  eben  EH  Bilduk  gehiengo  absolutua  baleuko  bezala  gobernatu  gura  dauala,  nahiz  eta  herrian  emoten  dan  indar  banaketak (EH Bildu 7, EAJ-PNV 7, Guzan 


2 eta  Izartu  Bermeo  1)  bestelako  jarrera  bat  exigitu  eta  bermeotarrak  adostasuna  eta  lankidetzea eskatu.  Aritz  Abaroa  bozeroale  jeltzaleak  zentzu  honetan  gogoratu  dauanez  “Bermeoko  EAJ-PNVren  aldetik  hamabostetik  gora  zuzenketa  aurkeztu  genduzan  eta  Gobernu  taldeak  ez  ebazan  garrantzitsuenak  bere  aurrekontu  proiektuan  jaso,  honeen  artean  kiroldegian  segurtasun  eskilarea  instalatzea  (legez  derrigortuta  egon  arren,  2011tik  aurrera  geldiarazita  dagoana);  Itsasbegin  aparkalekua  egiteko  lehen  faseari  ekitea;  kirol  instalazinoetan  hobekuntzak  egitea….  Ontzat  emon  deuskuezanak  be,  partzialki  baino  ez  dabez  onartu,  besteak  beste  Askatasun  bidea,  Artike  bidea,  Tellaetxe  tar  Josu  eta  Erreñe  Zubik  bat  egiten  daben  bidegurutzea  egokituteko eta saihesbideagaz  lotuteko  lanak  edota txakurrentzako guneak egitea. Halan eta guztiz be Bermeorentzat  onak izango diran akordu zabalak landuten segiduko dogu.”   Guzaneko  bozeroale  dan  Xabier  Ortuzarrek  azaldu  dauanez  “udal  gobernuak  aurkeztutako  azken  borradorean,  Guzanek  egindako  emendakin  guztien  artetik  33.000€  baino  ez  ziran  onartu;  19,6  milioi  €-ko  aurrekontu  osoaren  %0,1. Horrez gain  hainbat  izan  dira  erantzunik  gabe  geratu  diren  puntuak,  besteak  beste,  renting  kontratuak  gitxitzeko  eskaria,  energiaren  gestino  modeloan  aldaketak,  eroste  ahalmena  mantenduteko  langileen  soldata  eguneratutea,  gazteria  politikak  bultzatzea  edo  herriko  euskarazko  komunikabideei  (Itsuki  eta  Hitza)  babesa  emotea.  Aurrekonturik  ez  izan  arren,  lanean  jarraituko  dogu  herriarentzako garrantzitsuak diren  proiektuak proposatu, babestu eta bultzatzen.”   Sergio  Ugalde  Izartuko bozeroaleak, bestalde, azpimarratu egin dau aurkeztu dabezan  28  emendakinetatik  bat  bera  be  ez  jakela  onartu,  beraz,  euren  ezezko  botoa  ezinbestekoa izan dala.  Ugalderen  hitzetan  “onartezina  da  Bermeo  aurrekontu  parte-hartzaile  barik  itxi  izana  eta,  hori  gitxi  balitz  lez,  oposizinoko  alderdiak  aurkeztutako  emendakinak  osoko  bilkuran  bozkatutea  be  ukatu  egin  deusku  alkateak.  Horretaz  gain,  ulertuten  dogu  negozioazino  batek  zintsotasuna  eskatzen  dauala,  beraz,  zelan  izan  leiteke  EH 


Bilduren azken  aurrekontu  proposamenean  negoziazinoaren  hasieran  aurkeztu  deuskun  proposamenean  baino  800.000€  gehiago  agertutea  eta  oposizinoak  kopuru  horren ganean proposamenak egiteko aukerarik ez izatea?”  Holan,  oposizinoko  talde  guztiak  aho batez ondorioztatu dabe EH Bilduk aurkeztutako  aurrekontu  proiektuak  ez  deutsela  bermeotarren  beharrizanei  erantzuten,  eta  EAJ-PNV,  Guzan  eta  Izartu  Bermeo  udal  taldeak  alkarregaz  lan  egiteko  prest  agertu  dira  gobernu  taldeak  baztertu  dauzan  proiektuak  alkarren  artean  landu,  lehentasunak  adostu  eta  udalerriaren  beharrizanei  erantzuna  emongo  deutsen  ekimenak  aurkeztuteko.      

                       


LOS TRES GRUPOS DE LA OPOSICIÓN DE BERMEO CRITICAN LA FALTA DE CAPACIDAD DE EH BILDU PARA LLEGAR A  ACUERDOS     ● La  falta  de  flexibilidad  y  capacidad  de  negociación  del  equipo  de  Gobierno  ha  llevado  a  que  Bermeo  no  disponga  de  presupuestos  2018 y haya que trabajar con una prórroga presupuestaria  ● EAJ-PNV  como  Guzan e Izartu Bermeo se han mostrado dispuestos  a  trabajar  en  conjunto  para  consensuar  prioridades  y  presentar  iniciativas que den respuesta a las necesidades del municipio    Bermeo,  20  marzo  2018.-  Tras  las  negociaciones  y  el  último  pleno  celebrado  en  el  Ayuntamiento  de  Bermeo,  los  tres  grupos  de  la  oposición  (EAJ-PNV,  Guzan  e  Izartu  Bermeo)  comparten  la  misma  percepción:  la  falta  de  capacidad  del  equipo  de  Gobierno  conformado  por  miembros  de  EH Bildu de llegar a acuerdos que permitan a  Bermeo avanzar.   Como consecuencia de esta falta de flexibilidad y capacidad de negociación por parte  del equipo de Gobierno, Bermeo no dispondrá de nuevos presupuestos para el 2018 y  habrá  que  trabajar  con  una  prórroga  presupuestaria.  En  este  sentido,  cabe  recordar  que  cada  grupo  de  la  oposición  (EAJ-PNV,  Guzan  e  Izartu  Bermeo)  presentó  sus  propias  enmiendas  (muy  diferentes  entre sí), y en todos los casos, EH Bildu apartó las  más  importantes  para  el  pueblo,  limitándose  a  integrar  aquellas  que  menos  esfuerzo  económico requerían y menos comprometían sus propios proyectos.  Tras  escuchar  los  argumentos  esgrimidos  por  la  alcaldesa  en  el  último pleno, los tres  grupos  constataron  que  EH  Bildu  pretende  gobernar  como  si  gozara  de  una  mayoría  absoluta  cuando  la  actual  composición  de  la  corporación  (EH  Bildu  7,  EAJ-PNV  7,  Guzan  2,  Izartu  Bermeo  1)  exige  otra  actitud  y  el  pueblo  pide  consenso  y  colaboración. 


En este  sentido,  Aritz  Abaroa,  portavoz  jeltzale,  ha  recordado  que  “desde  EAJ-PNV  presentamos  más  de  una  quincena  de  enmiendas  y  el  equipo  de  Gobierno  no  se  mostró  dispuesto  a  integrar  ni  las  más  importantes  como,  por  ejemplo,  la  instalación  de  una  escalera  de  seguridad  en  el  polideportivo  (proyecto  exigido  por  la  ley  y  que  está  paralizado  desde  el  2011);  comenzar  con  la  primera  fase  para  la  creación  de  un  aparcamiento  en  Itsasbegi;  hacer  mejoras  en  las  instalaciones  deportivas...  Incluso  las  que  nos  han  aprobado,  lo  han  hecho  parcialmente  como,  por  ejemplo,  la  adecuación el cruce de Askatasun bidea, Artike bidea, Tellaetxe tar Josu y Erreñe Zubi  para  el  inminente  enlace  con  la  variante  o  la  creación  de  zonas  acondicionadas  para  perros.  Aún  así  seguiremos  trabajando  en  busca de grandes acuerdos que beneficien  a Bermeo”.  Xabier  Ortuzar,  portavoz  de  Guzan,  ha  querido  recordar  que  “en  el  último  borrador  presentado  por  el equipo de gobierno solo se habían recogido 33.000€ de entre todas  las  enmiendas  presentadas  por  Guzan;  un  0,1%  del  total  del  presupuesto.  Por  si ello  fuera  poco, han sido muchos los puntos que se han quedado sin respuesta, como por  ejemplo  la  petición  de  disminuir  los  contratos  de  renting,  realizar  cambios  en  el  modelo  de  gestión  de  energía,  actualizar  los  sueldos  de  los  empleados  para  el  mantenimiento  del  poder  adquisitivo,  impulsar  políticas  de  juventud  o  apoyar  a  los  medios  locales  en  euskera  (Itsuki  e  Hitza).  A  pesar  de  no  tener  presupuestos,  seguiremos  trabajando  proponiendo,  impulsando  y  apoyando  iniciativas  para  el  municipio.”  El  portavoz  de  Izartu  Bermeo,  Sergio  Ugalde,  ha  remarcado que de las 28 enmiendas  presentadas  por  su grupo no se ha aceptado ninguna, por lo que su voto en contra ha  sido inevitable.  Según  Ugalde  “es  inaceptable  dejar  a  Bermeo  sin  presupuestos  participativos  y  además,  la  alcaldesa  nos  ha  denegado  el  derecho  de  votar  en  pleno  las  diferentes  enmiendas presentadas por la oposición. A parte de todo lo mencionado creemos que  la  sinceridad  es  un  requisito  indispensable  para  una  negociación,  por  lo  que  ¿cómo 


puede ser  que  en  la  última  propuesta  presupuestaria  presentada  por  EH  Bildu  hayan  aparecido  800.000€  más  que  en  el  documento  inicial  que  se  nos  presentó,  dejando  así  a  toda  la  oposición  sin  opción  a  realizar  propuestas  sobre  esta  cantidad  de  dinero?”  De  este  modo,  la  oposición  en  bloque  ha  valorado  que,  el  proyecto  presupuestario  presentado  por  EH  Bildu  no  responde  a  las  necesidades  de  las  y  los  bermeotarras,  por lo que tanto EAJ-PNV como Guzan e Izartu Bermeo se han mostrado dispuestos a  trabajar  en  conjunto  para  poner  en  común  los  diferentes proyectos rechazados por el  equipo  de  gobierno,  consensuar  prioridades  y presentar iniciativas que den respuesta  a las necesidades del municipio.            

180320 po aurrekontuen luzapena  
180320 po aurrekontuen luzapena  
Advertisement