Page 1

Continutul are substanta! Sustinem valoarea continutului online ​ IXPR, agentia de continut.

BLIND DATE – Cesare Picco – Când sufletul vede lumina sunetului prin întuneric – Without eyesight, people learn to give power to other senses. It’s like to learn listening to the music with “different eyes”.

Cesare Picco. Dacă ar fi să îl țdefinesc mi-ar fi greu. Pentru mul i, acum, e doar un nume. Pentru mineș reprezintă sunet ;i trăire. Lumină i Întuneric. ț ș Trăire prin sunet. Experin ă i curajul de a experimenta. ș Interpretarea ț muzicii în a a fel încât să sim i muzica cu întreg trupul.

ș

Cesare Picco este pianist i compozitor italian, un pionier în domeniu muzical care se joacă cu

ț sim urile- văz-auz pentru o nouă senza ie, mult mai ț profundă. Este un muzician îndrăzne , unul


pe placul meu. Cesare Picco este cel care de ani buni organizează concerte în întuneric total, beznă completă, pentru a reda actului muzical o nouă dimensiune. Concertele, sub seria BLIND DATE- Concert in the Dark au avut loc în întreaga lume, iar după cum descrie Cesare Picco, audien a a fost transpusă într-un alt tărâm. Cum ț am țajuns la Cesare Picco? Spre deosebire de ceilal i invita i de pe Iexplore.ro, pe Cesare nu l-am cunoscut personal, nu l-am văzut pe scenă. În urmă cu câteva luni, ascultând muzică cu ochii închi i, am avut această revela ie: odată ce nu ai un stimul vizual, muzica te pătrunde altfel, o sim i cu întregul trup, î i ajunge la suflet. Chiar mi-a apărut ideea să organizez un miniconcert experiment pe tema aceasta. ș Am început documentarea temei concert în întuneric i am găsitț pagina lui Cesare. ​ Am citit ​ informa iile din site, văzut o mul ime de filme pe Youtube. Am planificat, inutil deș altfel, să ajung la Brescia la concert. Am continuat să ascult i alte experimente muzicale. A a am decis să pun întrebarea unui interviu. Am fost plăcută de răspunsul pozitiv, venit atât de rapid.

ț

Văzând răspunsurile sunt ț atinsă de bucuria experin ei, de modul natural în care redă sim ire, trăirea cu care creează i simte Sunetul. Urmări i-l!

Un început: “Pot să improvizez în întuneric total?” ș Corina tefan: Cum a apărut proiectul Blind Date, cum te-ai gândit la el i cât de lung a fost drumul de la gând până la planificarea primului concert?

Cesare Picco: Pot să spun că a fost un proces îndelungat. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu un explorator în muzică. Am încercat multe, foarte multe abordări diferite în interpretarea mea. În

1


anul 2009 mi-am dat seama că este timpul să lărgesc modalitatea în care cânt la pian, folosind o abordare diferită, una căre implică toate simțurile mele. Așa cum fac mulți muzicieni sau dirijori, obișnuiam interpretez închizând ochii, iar atunci întrebările au devenit clare: ​„Pot să improvizez în întuneric total? Am nevoie să îmi văd mâinile pentru a crea muzică? Pot purta publicul cu mine în acest experiment? ? „ Așa că am început să mă gândesc ca un regizor de film, concepând întunericul ca pe un scenariu. „BLIND DATE – Concert in the Dark”​ este rezultatul acestui proces: acesta este un act al artei spectacolului, nu este un experiment legat de orbire… Eu folosesc lumina și absenta acesteia precum designerii lumina, iar muzica mea este coloana sonora a acestui aranjament. Provocarea a fost aceea de a crea întuneric real și total: nicio lumină de securitate sau de ieșire. Am organizat acest prim experiment în mod privat într-un studio de înregistrări din Milano, în fața douăzeci de prieteni ai mei. Chiar pot spune că rezultatul a​ fost senza ional: mi-am dat seama că nu trebuie să îmi văd mâinile pentru a putea improviza, pentru că ele tiu unde să meargă cu ajutorul celorlalte sim uri. După șase luni eram pregătit să susțin premiera mea oficială într-una dintre cele mai importante săli de concerte din Milano în fața a o mie de oameni. Această aventură a început în decembrie 2009 și funcționează perfect în continuare.

“​Mi-am dat seama că nu trebuie să îmi văd mâinile pentru a putea improviza, pentru că ele știu unde să meargă cu ajutorul celorlalte simțuri.​”

C : How did the project Blind Date came into your mind and how long was the journey from planning to the first concert?

2


Cesare Picco: I can say it has been a long process. I always liked to be an explorer in music. I tried many and many different approaches in my playing. In 2009 I realized that it’s time to expand my way to play piano using a different approach with all my senses. As many musicians or conductors, I use to play piano closing my eyes and the questions have been clear: „Can I improvise in total darkness? Do I need to see my hands to create music? Can I take the audience with me in this experiment?” So I started to think as a movie director, thinking about the darkness as a script. „BLIND DATE – Concert in the Dark” is the result of this process: it is an act of performing arts, it’s not an experiment related to blindness or blind people. I use the light and its absence as a light designers and my music is the soundtrack of this set. The challenge was to create real and total darkness: no security or exit lights. I organized this first private experiment in a recording studio in Milano in front of twenty friends of mine. I really can say that the result has been great: I realized that I’ve not to see my hands to improvise, because they know where to go using other senses. After six month I was ready to perform my official premiere in one of the most important venue in Milano, in front of one thousand people. This adventure started in December 2009 and it’s still going. CS: Prin ce este diferit în a asculta muzică în întuneric de un concert obi nuit? Măre te concertul acuitatea auditivă, schimbă întunericul percep ia asupra liniei muzicale? Cesare Picco: Percepția muzicii în întunerictotal se schimbă radical: fiecare sunet poate aduce intensitate emoțională. Depinde doar de tine: dacă chiar vrei să te lași adânc și profund purtat la sursa secretă a spiritului tău, poți deschide noi uși puteți deschide noi uși în interiorul tău și să simți un nou mod de a-ți asculta corpul prin muzică. Fără vedere, oamenii învață să dea putere altor simțuri. Este ca și cum ai învăța ascultarea muzicii cu „alți ochi”.

După șapte ani de punere în scenă a acestui concert în întreaga lume, pot spune că ​oamenii au sute de reacții: unii au spus că sa întors în zilele 3


lor din copilărie, alții au înotat în abisul oceanului sau au considerat că s-au întors în confortul pântecelui mamei lor, iar alții au afirmat că au simțit emoțiile explodând cu tristețe și bucurie. CS: How is listening music in the dark different than in a regular concert? Does darkness enhance the listening acuity, does the darkness change perception on music line?

Cesare Picco: ​The perception of music in total darkness changes radically: every sound can gain emotional intensity. It’s up to you: if you really want to let yourself flow deep and deep to your secret source of your spirit, you can open new doors inside you discovering a new way to feel your body through the music. Without eyesight, people learn to give power to other senses. It’s like to learn listening to the music with “different eyes”. After seven years of this concert worldwide, I can say that people has hundreds of reactions: some said they returned to their childhood days, others swam in the abyss of the ocean, or felt they were comfortably back in their mother’s womb, and some said they felt their emotions explode with sadness and joy.

Este ca i cum ai învă a ascultarea muzicii cu „al i ochi” CS: De ce lumina-întuneric- lumină? Po i să spui ceva despre conceptul concertului? Cesare Picco: ​Încă de la primul meu experiment privat, „Lumină- Întuneric- Lumină” a fost formula. Acest concept nu s-a schimbat niciodată: o lumină ușoară salută publicul, iar odată ce concertul începe, luminile se diminuează până la beznă totală. După aproximativ 30 de minute în care se confruntă cu întunericul, lumina revine treptat. ​Aceasta este, poate, cea mai intensă 4


parte a concertului: este ca un nou răsărit, un răsărit de soare în care să trăim și simțim împreună.​ Întregul concert durează aproximativ o oră de muzică. CS: Why light – Darkness- light? Can you say something about concert concept? Cesare Picco: ​Since my first private experiment, „Light-Dark-Light” has been the formula. The concept is never changed: a soft-gloom welcomes the audience and once the concert starts lights are slowly dimmed to achieve complete darkness. After around 30 minutes facing the darkness, light gradually returned. This is maybe the most intense part of the concert: it’s like a new dawn, a sunrise to live and feel all together. The whole concert is around a hour of music. CS: Cum a evoluat seria de concerte Blind Date? Cesare Picco​: De la bun început acest concert a fost o platformă grozavă pentru a testa idei diferite. Despre muzică, am încercat electronică live și efecte de sunet pentru a extinde sunetul pianului meu. Despre lumini, am încercat un concept vizual deosebit cu Fornasetti, unul dintre cei mai mari designeri italieni. În orice caz, activitatea de inginer de sunet și designer de lumină este esențială. Sunt norocos să am doi tehnicieni speciali alături de mine în acest concert:​Daniele Valentini (sunet) ​și​ Matteo Mattioli (lumină)​. Ei fac parte din proiect încă de la început. CS: How the Blind Date concert series evolved? Cesare Picco: From the beginning this concert has been a great platform to test different ideas. About music, I tried live electronics and sound effects to expand the sound of my piano. About lights, I’ve tried a special visual concept by Fornasetti, one of the greatest Italian designers. In any case, the work of sound engineer and light designer is essential. I’m lucky to have two special technicians beside me in this concert: Daniele Valentini (sound) and Matteo Mattioli (light). They are part of the project from the beginning.

….mâinile trebuie să descopere de fiecare dată noi orizonturi Corina tefan: Considera i un repertoriu specific pentru Blind Date?

5


Cesare Picco​: Eu folosesc improvizația totală: aceasta este provocarea mea. O oră de muzică integral improvizată. Fiecare concert cu o stare de spirit diferită.​Este ca și cum ai scrie un roman in timp real.​ Starea de spirit ;i muzica depind de elemente diferite: sunetul pianului, acustică a locului, respirația publicului, starea mea de spirit de zi cu zi … Nu vreau muzică interpretată înainte, muzică a mea pe care o știu: mâinile trebuie să descopere de fiecare dată noi orizonturi .

O oră de muzică integral improvizată. Fiecare concert cu o stare de spirit diferită. ​Este ca și cum ai scrie un roman în timp real. CS: Do you consider a specific repertoire for Blind Date? Cesare Picco​:​ I use total improvisation: this is my challenge. One hour of totally improvised music. Every concert a different mood. It’s like to write a novel in real time. The mood and the music depend on different elements: the sound of the piano, acoustic of the venue, the breath of the audience, my daily state of mind… I don’t want use music before played, music of mine that I know: the hands have to discover new horizons everytime.

“Puterea sunetului nu are limite” CS: Am urmarit mai multe clipuri video cu tine cântând la pian. Simt o bucurie senină. Ce reprezintă muzica pentru tine? Cesare Picco​: Muzica este modul în care simt că trăiesc. În fața pianului trebuie să uit de mine: odată ce funcționează știu că sunt pe drumul cel bun. ​CS: I watched several videos with you playing. I sense a serene joy. What music represents for you? Cesare Picco: Music is the way to feel myself alive. In front of the piano I have to forget myself: once it works I know to be on the right way.

6


​CS: Unde î i găse ti inspira ia în a cânta/improviza în timp ce cân i? Cesare Picco: Improvizația este ca un joc, trebuie să urmezi regulile lui. ​Te joci cu trecutul, prezentul și viitorul. Actul de improvizație se consumă în prezent. Acele note nu există înainte: ele devin trecut și viitorul imediat în timp ce cânți. CS: Where do you find inspiration in playing/ improvising while playing? Cesare Picco: Improvisation is like a game, you must follow its rules. You play with past, present and future. The act of improvisation exhausts itself during the present. That notes don’t exist before: they become past and next future while playing.

CS: Ce ar trebui să reprezinte muzica pentru oameni? Este muzica o poartă spre bucurie pentru oricine? Cesare Picco: Oamenii folosesc muzica în mii de moduri. Nu-mi pasă de muzică în acești termeni (relaxare, evadare, jogging …): Î​ mi pasă de Sunet​. Este o mică, dar profundă diferență. Sunetul are puterea reală de a conecta ființă umană cu universul din jurul lui. Puterea sunetului nu are limite. Încerc să analizez aceasta în orice proiect al meu, în orice moment eu sunt cu corpul meu, în fața unui pian. C : What music should represent for people? Is music a gate to joy for anybody? Cesare Picco: People use music in thousands ways. I don’t care of music in these terms (relax, escape, jogging…): ​I care of Sound.​ It’s a small but deep difference. ​Sound has the real power to connect human being with the universe around him. Power of sound has no limits. I try to investigate that in any project of mine, anytime I am with my body in front of a piano. Corina tefan: Nu sunt un vorbitor de limba italiană, dar am înțeles că Blind Date- Concert in the Dark este dedicat copiilor orbi. Cum dăruind celor mai puțin norocoși?

7


Cesare PiccoÎn 2012, am devenit ambasador al CBM Italia, un ONG care lucreză cu persoanele cu dizabilități din cele mai sărace locuri ale lumii în prevenirea orbirii și restaurarea vederii. Am fost într-adevăr atins să descopăr munca lor din India și să cunosc oameni puternici cu adevărat în soarta lor. Din punct de vedere artistic, „Blind Date – Concert in the Dark” are aceeași misiune ca CBM: cunoscând întunericul să înveți lumina într-un nou mod diferit.

CS: I am not an Italian language speaker, but I understand that Blind Date is dedicated to blind children. How does it feel to give to the less fortunate?

Cesare Picco: In 2012 I became Good-will Ambassador of CBM Italia, an ong working with disabled people preventing blindness and restoring sight in the poorest places of the world. I was really touched discovering their work in India and knowing people really strong in their adversity. In artistic terms, „BLIND DATE – Concert in the Dark” has the same mission of CBM: to know darkness learning to see the light in a new a different way.

Corina tefan: Unde te pot urmări online i în concerte reale? Cesare Picco : Aștept cititorii tăi pe website-ul meu ​ ​www.cesarepicco.com​. Corina tefan: Where people should follow you online and in real concerts? Cesare Picco: I wait for your readers on my website:​ ​www.cesarepicco.com​. “Buona musica” to you all. MULȚUMESC CESARE PICCO!

8


NB: Cu riscul de a mă repeta voi specifica unele lucruri i de ce acest blog, de ce această formă a lui. Într-o lume supra saturată de con inut pe Internet, în care există formă fără fond, mi-am propus i am promis că voi „sta de vorbă” cu oameni frumo i, proiecte faine i lucruri care pe iexplore.ro, articole care să fie aproape de ceea ce îmi place, simt, aproape de propriile valori. De altfel, mi-am propus să încerc să păstrez valorile nealterate ale invita ilor mei, de aceea prefer interviul.

9

Blind Date- Când sunetul întalnește lumina!  

În încercarea de a anima internetul cu un alt tip de conținut, care să aibă substanță, să aducă plus valoare cititorului am creat seria de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you