Page 1

www.edudelta.nl over schoolkeuze, onderwijs, beroep, cursus, werk & baan

Leren en werken met hoofd en handen is géén schande Ruim 150.000 leerlingen van groep 8 (basisschool) hebben hun CITO-toets achter de rug en wachten op hun resultaat en het advies. Wellicht bespreken ze de komende dagen met hun ouders/verzorgers en leerkrachten de uitkomst hiervan of beredeneren ze: “welke school is voor mij de beste, welke richting of welk niveau ga ik doen of …. wat past het beste bij mij”. Voorwaar géén makkelijke opgave. Als 12 jarige de koers bepalen voor je verdere studie en loopbaan of …. om al te starten met je zogenaamde “carrière” is nu eenmaal een hele klus. Gelukkig zijn er vele hulpmiddelen, adviezen, raadgevingen en mogelijkheden. Soms spelen persoonlijke voorkeuren of situatie uit de directe omgeving al een bepalende rol. Vaak wordt het eigen kunnen (nog) niet onderkend, zijn er vooroordelen of is er onwetendheid over de mogelijkheden van een bepaalde school, de studie, het niveau of de (vak)richting. Waar de een hoge ogen gooit, kan de andere een slowstarter zijn of zelfs beter af zijn met “leren werken met hoofd en handen”. Verschillende scholen bieden ook hen goede mogelijkheden. Actief leren: Het Edudelta College Middelharnis is een van hen. Een school met verrassende mogelijkheden in ACTIEF LEREN. Deze school is per 01.01.08 ontstaan door een definitief samengaan van de vroegere Groene School Sommelsdijk en de Technische School Middelharnis en bieden nu in 3 sectoren (ECONOMIE, NATUUR en TECHNIEK) 6 prachtige zgn. “beroepswerelden” aan, waarin het beste van beide scholen samenkomt en elkaars mogelijkheden zich bewonderenswaardig versterken. Deze “nieuwe” school komt hiermee de leerlingen van groep 8, hun ouders/verzorgers en leerkrachten bijzonder tegemoet, bij het maken van zijn of haar keuze. Men biedt de nieuwe leerling het eerste jaar een Praktische Sector Oriëntatie (PSO) aan van 8 lesuren per week over alle zes

Bij de uiteindelijke keuze spelen persoonlijke voorkeur, aanleg, raffinesse, betrokkenheid en gevoel voor het vakgebied een grote rol. In het einde van het 2e leerjaar en in de bovenbouw (3e en 4e jaar) bereidt het Edudelta College de leerling gezamenlijk voor op het examen. Dat begint eigenlijk al bij aanvang van het 3e leerjaar. Hierdoor ontstaat er rust en kalmte. Dit komt de leerling, zijn of haar voortgang en keuze én het studieresultaat alleen maar ten goede. Startend op VMBO ni-

Middelharnis

Locatie: Schoolstraat 11, Middelharnis 0187 485 444

de nieuwe beroepswerelden. Nadien staat men hen met raad en daad bij voor het bepalen van de juiste keuze en als het dan echt nog niet lukt, mag men een groot deel van het 2e jaar zich nog verder oriënteren in 2 van de 6 aangrenzende beroepswerelden.

veau, met vaak doorgroei naar MBO of zelfs HBO is niet altijd de slechtste weg. De praktijk kent vele goede voorbeelden. Zie ook verderop de artikelen bij de afzonderlijke beroepswerelden. Een nieuwe naam, een nieuw concept: De vertrouwde gevel- en straatborden met opschrift “Groene School Sommelsdijk” en “Technische School” maakten op maandag 2 januari jl. plaats voor nieuwe borden met “Edudelta College Middelharnis”. Vanaf dat moment dus: één school, met 2 locaties (Langeweg 107 en Schoolstraat 11 te Middelharnis), 3 sectoren, 4 AVO-vakclusters en 6 beroepswerelden. Hiermee geeft men vorm aan een koers die precies 6 jaar eerder werd ingezet. Toen trad de Technische

College Locatie:

Economie • Natuur • Techniek

Langeweg 107, Sommelsdijk

6 nieuwe beroepswerelden Locaties:

Langeweg 107 Schoolstraat 11

( (

INFORMATIEKRANT

Maken leerlingen groep 8 de juiste keuze?

0187 471010 0187 485444

0187 471010

Postbus 43, 3240 AA Middelharnis • www.edudelta.nl

Onderdeel van de Edudelta Onderwijsgroep, met mogelijkheden voor VMBO, MBO en Cursusonderwijs www.edudelta.nl Postbus 43, 3240 AA Middelharnis ecm@edudelta.nl


&

mens communicatie nederlands duits engels

en de promotiefilm op ons laten inwerken (zie ook www.edudelta.nl/ middelharnis) is er inderdaad iets moois neergezet met vele (nieuwe) mogelijkheden. De sector “ECONOMIE” kent nu twee beroepswerelden; “voedsel & gezondheid” met vakgebieden als: plantenteelt, consumptieve technieken en verwerking agrarische producten én “toerisme & recreatie” met nieuwe vakgebieden als: toeristische informatie, gastronomie & vrijetijdsbesteding, dag- & verblijfsrecreatie en onderhoud, beheer & dienstverlening. Onder de sector NATUUR, de mooie wereld van “natuur & leefomgeving”. Hierin vakgebieden als dier & zorg, natuurbeheer & -ontwikkeling, groenvoorziening en bloemverzorging. De sector TECHNIEK kent 3 grote werelden. Allereerst: “machines & mobiliteit” met de vakgebieden voertuigtechniek, loonwerk & agrarische machines en de nieuwe vakgebieden transport & logistiek en schadeherstel. Verder “bouwen & wonen” met het bekende vakgebied bouwen en de nieuwe vakgebieden interieur & vormgeving én infratechniek & afwerkingstechniek. Ten slotte de wereld “energie & constructie”. Hierin vertrouwde gebieden als metaaltechniek en elektrotechniek en nieuw installatietechniek. Tevens nieuwe combinaties als metalektro en installektro.

School toe tot het toenmalige OCHZ, waartoe de Groene School al eerder behoorde. Een bestuurlijke fusie dus die per 01.01.02 uitmondde in de Edudelta Onderwijsgroep, met diverse scholen in Goes, Barendrecht en Middelharnis en Sommelsdijk. Als we regiodirecteur Adrie Huijser (vanaf 1 mei jl. in deze functie) aan het woord laten, wordt al snel duidelijk dat het hier gaat om een onderwijskundige samenvoeging, die bijzondere en uitzonderlijke mogelijkheden biedt. “Het is niet zomaar een samenvoeging of een nieuwe naam. Hier is een grondige analyse aan vooraf gegaan. Het managementteam van beide locaties heeft, samen met mij en externe adviseurs, vorm gegeven aan een prachtig koersdocument. Dit document biedt een kader voor eigentijdse en toekomstbestendige onderwijsvormen waarin volop ruimte voor onderwijskundige verbreding

2

en verdieping met prachtige nieuwe onderwijswerelden. Binnen één school met twee locaties bieden we zes prachtige nieuwe beroepswerelden. Deze “werelden” konden ontstaan door het beste uit beide scholen samen te brengen en uit te breiden met, aan hen gerelateerde, nieuwe vakgebieden waar het bedrijfsleven in de regio behoefte aan heeft en die er echt toe doen. Hiermee bedienen we ruimschoots 3 van de 4 bestaande sectoren die het VMBO kent, n.l.: “Economie, Natuur en Techniek”, aldus de enthousiaste regiodirecteur die nog toevoegt dat de personeelsleden van beide locaties nu op lovende wijze vormgeven aan het gepresenteerde koersdocument, via allerlei werk- en stuurgroepen en persoonlijke en collectieve inzet. Ongekende mogelijkheden: Als we de sfeervolle brochure doornemen, die Adrie Huijser ons aanbiedt

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Onderstaand een aantal vakken, in hun onderlinge samenhang, bijeen gebracht (geclusterd). Hierin wederom de mens (lees leerling) centraal. Afkortingen

MC

ML

MO

ME

MB

Vakgroepen

Mens & Communicatie

Mens & Logica

Mens & Omgeving

Mens & Expressie

Mens & Beroep

Nederlands

Wiskunde

Aardrijkskunde

CKV – CK1

Beroepsoriëntatie en vakrichtingen

Duits

Biologie

Geschiedenis

Engels

Natuurkunde

Maatschappijleer

Culturele & Kunstzinige vorming

Scheikunde

Economie

Geclusterde vakken

Lichamelijke opvoeding

(zie de 6 werelden)

3 leerwegen Dit alles geeft aan dat hiermee een mooie samensmelting is ontstaan, een nieuwe school met veel nieuwe en uitdagende mogelijkheden, waarin men

3 leerwegen aanbiedt, te weten: de basis beroepsgerichte leerweg (BBL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de gemengde leerweg (GL). Leerwegondersteuning Binnen deze drie leerwegen kent men tevens het LWO (leerweg ondersteunend onderwijs). Adrie Huijser voegt nog toe: “Bij dit alles luisteren en kijken we goed naar het bedrijfsleven. Bij hen zit de expertise en ervaring op de specifieke vakgebieden, die ze graag met ons wil delen. Bij ons de onderwijskundige expertise en ervaring. Deze combinatie biedt perspectief voor contextrijk - en competentiegericht onderwijs waarin de leerling centraal staat, gericht op zijn/ haar wensen en mogelijkheden. Voeg daarbij de mogelijkheden van doorstroom naar eigen MBO opleidingen in de sector NATUUR en de toekomstige indaling van het MBO (niveau 1 en 2) in de sectoren ECONOMIE en TECHNIEK, dan staat er inderdaad een nieuwe onderwijskundige school”. Aansluitend vertrouwt de regiodirecteur van het Edudelta College, die vanuit zijn kantoor aan de Voorstraat te Middelharnis niet alleen het VMBO maar ook het MBO (Sommelsdijk en Barendrecht) en het CBO (cursus & contractonderwijs) aanstuurt, ons toe dat er ook nieuwbouwplannen zijn. Nieuwbouw Uit het vraaggesprek komt duidelijk de behoefte aan nieuwbouw naar voren. Nu werkt men met zo’n 120 medewerkers en 1100 leerlingen vanuit 4 locaties: Langeweg 107, Schoolstraat 11, Regiokantoor Voorstraat 31 en de MBO locaties Groene

&

mens logica wiskunde biologie natuurkunde scheikunde


Zoom, Sommelsdijk en Rijnstraat te Barendrecht. Om een optimale invulling te geven aan de geschetste onderwijsplannen is nieuwbouw van belang. Op dit moment is men volop in gesprek met de gemeente en andere instanties. Het gemeentebestuur heeft inmiddels een voorbereidingskrediet ter beschikking gesteld, de school een onderwijskundig vlekkenplan. Wanneer het tij meezit, kan al in het schooljaar 2010-2011 een nieuwbouw betrokken worden. Nieuw beeldmerk Gekozen is voor de naam “Edudelta College Middelharnis”, in de kleurstelling en opmaak van de Edudelta Onderwijsgroep. Hierin symboliseert de gele boog boven Edudelta de bescherming en veiligheid die men haar leerlingen wil geven en de boog onder College de geborgenheid en zorg. Ondanks de bescherming en zorg dat het logo symboliseert, is het ook een open beeldmerk en zo wil het Edudelta College zich ook graag in onderwijsland profileren. Een breed toegankelijke instelling, die leerlingen, deelnemers en cursisten zo optimaal mogelijk toerust met competenties die nodig zijn om in de maatschappij, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs goed te kunnen functioneren. Dit vanuit een kleinschalige, relatief autonome onderwijsinstelling, die ontwikkeling, innovatie en investeringen delen vanuit de grotere Edudelta Onderwijsgroep. Aantrekkelijke leeromgeving Hiermee wil men de leerlingen, deelnemers en cursisten tevens een aantrekkelijke en krachtige leeromgeving bieden, waarin ieder op effectieve wijze deze competenties en

&

attitudes kan verwerven. Sleutelwoorden hierbij zijn: verantwoordelijkheidsgevoel, sociale en communicatieve vaardigheden, waarden & normen, vermogen tot (blijvend) leren en het verwerven van specifieke informatie en - beroepscompetenties én het stimuleren naar een probleem oplossend vermogen. Gezichtsbepalend Adrie Huijser, die in de regio Rotterdam zijn sporen in het onderwijs heeft verdiend, besluit: “Het gaat niet alleen om een nieuwe naam of prachtige gevelborden. De mensen die achter de gevel werken, bepalen het gezicht van de school. In de 10 maanden dat ik leiding mag geven aan deze school ben ik aangenaam verrast over de inzet, bevlogenheid, zorg en vakbekwaamheid van onze docenten en medewerkers. Ook bij hen staan de leerlingen centraal en als het met een leerling een keer minder goed gaat, hebben we samen een prima zorgteam in huis dat de leerling en zijn omgeving met raad en daad bijstaat. Tevens is er een goed ingevoerde kanjertraining die de leerlingen leert samenwerken op basis van respect en vertrouwen, maar ook weerbaar maakt”. Bedrijven schreeuwen om vakmensen Al met al een prachtige ontwikkeling, goed voor de leerlingen en het vakgericht onderwijs in de gehele regio. Zo concludeerden we met diverse schoolleiders, die we op de open dagen spraken en met vele ondernemers die staan te schreeuwen om goede gemotiveerde jonge vakmensen. Bedrijven die desgewenst jonge mensen na het VMBO of MBO graag verder opleiden. Werken en leren gaat vaak goed samen.

&

mens omgeving aardrijkskunde geschiedenis maatschappijleer economie

mens expressie

CKV - CK1 culturele & kunstzinnige vorming lichamelijke opvoeding

Verderop in deze uitgave meer daarover. Zo ook over het MBO en niet te vergeten het cursusonderwijs. Ook hier maakt het bedrijfsleven dankbaar gebruik van. Immers, in deze tijd blijven we leren en bijscholen gedurende het gehele werkzame leven.

Bel of mail gerust voor meer informatie. Zie de belangrijkste gegevens hiervoor op de achterzijde van deze INFORMATIEKRANT en bewaarkrant.

HBO 16 t/m 20

Edudelta

12 t/m 16

BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG

KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

GEMENGDE LEERWEG

Examen in 4 algemene vakken en 1 beroepsgericht vak. Zeer praktisch ingericht.

Examen in 4 algemene vakken en 2 beroepsgerichte vakken. De theorie blijft hier zeer belangrijk.

Examen in 5 algemene vakken, het 6e examenvak is beroepsgericht.

ROC

GROEN BOL/BBL

OVERIGE BOL/BBL

waar nodig leerwegondersteuning

M B O

V M B O

BASISSCHOOL INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Regiodirecteur Adrie Huijser

3


6 prachtige beroepswerelden met mooie vakgebieden in de sectoren Economie • Natuur • Techniek

Edudelta College Middelharnis

&

voedsel gezondheid plantenteelt

consumptieve technieken

verwerking agrarische producten

De wereld “voedsel & gezondheid” is een voorbeeld van onderwijskundige innovatie binnen de sector ECONOMIE. Naast de bekende consumptieve technieken, die de basis leggen voor een opleiding tot kok, bakker en gastheer/gastvrouw hierin ook verwerking agrarische producten en plantenteelt. Een brede wereld dus, die begint bij het kweken van voedsel en niet stopt bij het nuttigen hiervan maar tevens oog heeft voor restproducten vanuit de voedselketen.

4

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Restaurant Edudelta College Locatie Schoolstraat 11 Middelharnis

Center Parcs Port Zélande Port Zélande 2 3253 MG Ouddorp Telefoon: 0111-674859 werkenbijportzelande@centerparcs.com www.centerparcsjobs.nl

Elke woensdag (uitgezonderd schoolvakanties) geopend vanaf 17.00 uur Uitsluitend via reservering 0187 48 54 44


&

toerisme recreatie toeristische informatie gastronomie & vrijetijdsbesteding dag- & verblijfsrecreatie onderhoud, beheer & dienstverlening

Binnenkort is het zover Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een nieuwe school. Maar welke? Je zit vast nog met heel veel vragen, zoals: • Welke richting wil en kan ik op? • Wat wil en kan ik worden? • Welke vakken moet ik dan gaan leren? • Alleen theorievakken of ook praktische vakken? Heel veel vragen, waar je antwoord op wil. Natuurlijk zijn er mensen die je hier bij helpen, zoals: • je juf of je meester • je ouders en andere vertrouwde mensen om je heen • maar ook de scholen in het voortgezet onderwijs • en …. hopelijk ook deze krant van het Edudelta College De 3 sectoren Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kent vier sectoren. Voor drie hiervan kun je op het Edudelta College goed terecht. Deze 3 sectoren zijn: • ECONOMIE • NATUUR • TECHNIEK. De 6 werelden De “6 beroepswerelden” konden jullie al zien op de voorpagina, te weten: • Voeding & gezondheid, • Toerisme & recreatie, • Natuur & leefomgeving, • Mobiliteit & machines, • Bouwen & wonen én • Energie & constructie.

Een krachtige nieuwe wereld is “toerisme & recreatie”. Vroeger binnen de sector ECONOMIE en “consumptief breed” een ondergeschoven kindje. Nu een frisse wereld, met daarin toeristische informatie, gastronomie & vrijetijdsbesteding, dag- & verblijfsrecreatie én onderhoud, beheer & dienstverlening. Brede vakgebieden die in een toeristische omgeving als de Zeeuwse- en Zuid Hollandse eilanden gewild zijn, zowel bij leerlingen als de recreatieondernemer.

Inderdaad, dit kan allemaal binnen de nieuwe onderwijskundige organisatie “Edudelta College” Middelharnis waarin de Technische School en de Groene School nog intensiever zijn gaan samenwerken en binnen enkele jaren zelfs samen gaan “wonen”. Vanaf 1 januari 2008 spreken we dan ook niet meer over beide scholen maar over het “Edudelta College”, met 2 vestigingen: • de locatie Langeweg 107 te Sommelsdijk • de locatie Schoolstraat 11 te Middelharnis

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

VVV/ANWB kantoor Middelharnis Vingerling 3 3241 EB Middelharnis Tel. 0187 - 48 48 70 Fax 0187 - 48 78 15 middelharnis@vvvzhe.nl

5

Center Parcs Port Zélande Port Zélande 2 3253 MG Ouddorp Telefoon: 0111-674859 werkenbijportzelande@centerparcs.com www.centerparcsjobs.nl


Volop nieuwe mogelijkheden In hun onderwijskundig programma vullen beide locaties elkaar perfect aan, versterken ze elkaar en bieden ze volop nieuwe mogelijkheden. Al vanaf 2002 werken ze samen, steeds intensiever en nu moest het er maar eens van komen. Een gezamenlijke nieuwe naam. Eén (gezamenlijke) nieuwe naam voor één vertrouwde schoolomgeving! Hierin de ontwikkeling en zorg voor de leerling centraal en dit vanuit een missie. Samengevat Met haar onderwijs wil het Edudelta College Middelharnis een positieve bijdrage leveren aan de weerbaarheid en wendbaarheid van haar leerlingen. Zij wil dit doen door een brede toegankelijke school te zijn, die iedere leerling als individu zo optimaal mogelijk toerust met die kennis, vaardigheden en attitudes (… houding…), nodig om in het vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij goed te kunnen functioneren.

& natuur

leefomgeving dier & zorg natuurbeheer & -ontwikkeling groenvoorziening bloemverzorging

Voor onze nieuwe lichting leerlingen (brugklassers) betekent dit een kleurrijk palet aan mogelijkheden. Zeker als je, zowel met je hoofd als met je handen, wilt werken. Mens & beroep Laat de werelden op je inwerken, dan ontdek je dat op het Edudelta College keuzes te over zijn voor jonge mensen, zeker als je een indicatie hebt voor het “voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs”. Stuk voor stuk vakgebieden die er echt toe doen en die vragen, ja zelfs schreeuwen, om vakmensen. Ze zijn hard nodig, kunnen zo aan de slag en zich in de praktijk (het bedrijfsleven) steeds verder bekwamen. Ook zo kun je je talenten verder ontwikkelen. We helpen je daar graag bij. Breed waar het kan, smal waar het moet De verschillende beroepswerelden hebben je veel te bieden. We zeiden het al: een kleurrijk palet aan mogelijkheden. Afhankelijk van je eigen interesse, je kunnen en vorderingen, ga jij je straks hierin “breed” verdiepen

6

In de wereld van “natuur & leefomgeving” zien we naast de vakgebieden; dier & zorg, groenvoorziening en bloemverzorging, prachtige vakgebieden als natuurbeheer & natuurontwikkeling ontstaan. Deze, voor de mens belangrijke, beroepswereld, legt de basis voor vele mogelijkheden en vervolgopleidingen in deze sector. Kan ook een ideale combinatie vormen met de mogelijkheden uit de wereld “recreatie & toerisme”.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Systemate Numafa biedt vele mogelijkheden in de techniek voor studenten en starters!

Staverseweg 2, 3245 NE Sommelsdijk Tel. 0187 483100 Fax 0187 487939

www.graka.nl

Maaskant Shipyards Stellendam Deltahaven 40, 3251 LC Stellendam Tel. 0187 491477

www.maaskant-shipyards.nl

Interesse? Bezoek onze website:

www.systematenumafa.nl Edisonstraat 1 - 3281 NC - Numansdorp Tel.: 0186 650750 - E-mail: info@systematenumafa.nl


&

mobiliteit machines

voertuigentechniek loonwerk & agrarische machines transport & logistiek schade-herstel

(combinatie van diverse beroepsgebieden) of gewoon “smal”, in één deelgebied. We noemen dit: breed waar het kan, smal waar het moet. Moet ik zeker nu al weten wat ik wil worden? Zoals je hebt gezien, stuk voor stuk interessante en noodzakelijke vakgebieden. Zonder technische voorzieningen zouden we het niet makkelijk hebben. Zonder eten of drinken (Voedsel & gezondheid) gaat het al helemaal niet. Op zijn tijd willen we allemaal ook nog even genieten van onze vrije tijd, de natuur en van een leuke vakantie met een lekkere maaltijd (natuur & leefomgeving én recreatie & toerisme). Zo zie je maar, zonder dit alles en zonder “mobiliteit & machines” (het vervoeren van al die producten over de weg, water en door de lucht) is het een moeilijk bestaan. Dan hebben we het nog niet over het onderhoud van dit alles. Keuzes te over. Ik krijg dus nog gelegenheid om te kiezen? Je hebt nog even de tijd. Een globale richting kiezen en de daarbij passende school is nu wel al van belang. In de brugklas krijg je op het Edudelta College al volop de gelegenheid kennis te maken met al die vakgebieden. We doen dit door de zogenaamde “Praktische Sector Oriëntatie”, kortweg PSO. Klinkt moeilijk, dat is het niet. PSO geeft je de mogelijkheid je te oriënteren in ALLE sectoren en (beroeps)vakken en dit over 8 lesuren per week. Aan het eind van het eerste jaar is er wel al een keuzemoment. Het 2e jaar ga jij je nog verder oriënteren. Tijdens dat jaar maak je een definitieve keuze. Vanaf de bovenbouw ga je dan verder in je keuze.

Een krachtige “zware” nieuwe beroepswereld, met vele mogelijkheden. Naast voertuigentechniek en loonwerk & agrarische machines nu transport & logistiek en schadeherstel, in de wereld “mobiliteit & machines”. Een prachtige voorbereiding voor vele beroepen in deze actieve sector. Daarin vele facetten uit het “georganiseerde” dagelijks leven van vervoer, mobiliteit en (zware) machines. De hedendaagse maatschappij kan er niet zonder.

In het 4e jaar doe je vanaf april examen in deze vakrichting. Wel moet je weten dat vanaf het 3e en 4e leerjaar alle cijfers voor toetsen en overhoringen meetellen voor je eindcijfer.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

7

GEGAR ANDEER D PR OF ES S IONEEL S CHADEHER S TEL

VAN !, , % -% 2+ % .

 

HERSTELVANALLEBESCHADIGINGEN

BUMPERREPARATIE

UITDEUKENZONDERSPUITEN

STEENSLAGREPARATIE

DASHBOARDREPARATIE

RUITREPARATIE

RUITVERVANGING

BEPERKTEIGENRISICO 7IJVERZORGENVOORUHETCOMPLETE TRAJECTVANREPARATIEALLEMERKEN INCLUSIEFHETINVULLENVANDE SCHADEPAPIERENENAFHANDELING METUWVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ

• Koelers • Containers

• Ferry traylers • Speciaal transport

ZHZ Transportgroep b.v. Van der Waalsweg 17 3241 ME Middelharnis Tel. 0187 - 48 56 57 Fax 0187 - 48 79 55 www.zhztransportgroep.nl

&

Goeree Overflakkee

Leerlingen gezocht voor vestigingsplaatsen: - Barendrecht - Dordrecht - Europoort - Oude Tonge Kijk op: www.besttrucks.nl


Zodoende werk je vanaf je 3e jaar toe naar je eindresultaat. Dit in goed ingerichte praktijklokalen en via “stages“ bij bedrijven en instellingen. Ook bezoeken we vakbeurzen en organiseren we bedrijfsbezoeken, snuffelstages, etc. Is het eigenlijk wel een leuke school? Wij en vele leerlingen met ons vinden van wel. Vraag maar eens aan onze leerlingen. Met elkaar zorgen we ervoor dat het een leuke school en vooral goede school is. We behandelen elkaar met respect, dat geldt voor elke leerling, hoe verschillend ze soms zijn. Maar ….. we willen ook dat de leerlingen dit doen ten opzichte van hun medeleerlingen en hun docenten en dat iedereen zich er thuis én veilig voelt. Dat kan alleen als iedereen zich prettig voelt en zich houdt aan de afgesproken regels. Zo is er ook een speciale “kanjertraining” met “kanjerregels”.

&

bouwen wonen bouwen interieur & vormgeving infra- & afwerkingstechniek

Kanjerregels? De 6 basisregels hieruit: • niemand lacht uit • niemand speelt de baas • niemand gedraagt zich zielig • we vertrouwen elkaar • we helpen elkaar • we zijn eerlijk zonder te kwetsen Wat wordt er van mij verwacht? Omdat we niet zo’n grote school zijn (ca. 750 leerlingen, verdeeld over 2 locaties) ben je bij ons géén nummer. We kennen je al gauw bij naam. Zelfs de conciërges. We vinden belangrijk dat je de wil hebt om iets te bereiken. Een vak wil leren. Dat je beseft dat dit inspanning en tijd kost. Onze docenten zijn gemotiveerd om je een vak te leren, maar zonder je eigen motivatie zullen we weinig bereiken. Als die motivatie er is, helpen we je graag, ook als het een keer moeilijk gaat.

8

Kijken we naar de wereld “bouwen & wonen” dan zien we interieur & vormgeving evenals infratechniek en afwerkingstechnieken als nieuwe opleidingsmogelijkheden. Voor infratechniek is hierin zelfs aan het Edudelta College een landelijk PILOT-project gegund. Samen met brancheorganisaties en bedrijven uit de regio gaat men hier vorm en inhoud aangeven. Zo sluiten de opleidingen aan op gewenste startkwalificaties en behoeftes vanuit het bedrijfsleven.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Esselink

TOE KO M S T ?

Waar je na je opleiding ook gaat werken, je bent welkom bij Imabo Esselink. Voor alle hout en bouwmaterialen die je nodig hebt bij je werk!

ESSELINK MIDDELHARNIS - ZIERIKZEE www.esselink.nl

Schildersbedrijven KLOET VOORNE-PUTTEN BV Pascalweg 6, 3208 KL Spijkenisse Tel. 0181 - 61 21 92 Fax 0181 - 61 22 61 www.kloetonderhoud.nl

Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Schoolstraat 9A, 3241 CT Middelharnis Tel. 0187 487332

www.sspb-go.nl

Van der Waalsweg 18 3241 ME Middelharnis E-mail: bpm@topdakbv.nl Tel. 0187-489911 Mobiel 06-53348872 Fax 0187-489970 www.topdakbv.nl


&

energie

constructie

Leerwegondersteuning? Ja, LWO. Wanneer je moeite hebt met leren, maar met extra hulp wel in staat bent om een diploma te halen, kun je in aanmerking komen voor leerweg ondersteunend onderwijs. Op school zijn we actief bezig met zorg. Een leerlingbegeleider, zorgcoördinator, de orthopedagoog en teamleider werken nauw samen. Door zorg op maat aan te bieden, wordt geprobeerd je (tijdelijk) te ondersteunen, zodat je na vier jaar mét diploma van school kunt gaan. Zie ook: www. samenwerkingsverband-vo.nl Wat kan ik na het Edudelta College? Als je met een diploma onze school verlaat, heb je vele mogelijkheden. Van MBO, via AOC’s en ROC’s naar HBO of (rechtstreeks) het bedrijfsleven. Onze decaan adviseert je en helpt je straks bij het maken van een gerichte keuze, voor een beroep of vervolgstudie.

metaaltechniek elektrotechniek installatietechniek

Belangrijk is dat je kiest voor de school die het best bij je past. Wij hopen dit met onze goede, fijne en bruisende school te kunnen zijn. We bieden structuur en houden van orde, rust en duidelijkheid. Onze waarden en normen zijn vastgelegd in schoolregels en kanjerregels. Zonder saai te zijn, gericht op het verbeteren van je zelfvertrouwen én je competenties. We helpen en coachen je graag. Wellicht binnen enkele jaren ook nog in een fraai, nieuw en nog beter toegerust gebouw. De keuze is aan jou. Nog vragen: bel gerust voor aanvullende informatie. 0187 485 444 of 0187 47 10 10

Voor velen de basis van alle technieken en een belangrijke beroepswereld. Hierin van oudsher vakgebieden als: metaaltechniek en elektrotechniek. Nu wordt er installatietechniek aan toegevoegd. Men is inmiddels met een “pilotproject” gestart in het zgn. “MEI-poject”. Genoemd naar de 3 beginletters van de vakgebieden. Straks kan men hier sectoraal een diploma in behalen of intersectoraal, als metalectro of instalectro. Dit alles contextrijk en onder het motto: breed waar het kan en smal waar het moet. Ook hier de samenwerking met bedrijfsleven en brancheorganisaties.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Bouwen aan je toekomst bij

Mr. Snijderweg 2, 3251 LJ Stellendam Tel. 0187 68 99 14 Fax 0187 68 42 73 verkoop@grinwis.info

• Centrale verwarming • Luchtbehandeling • Meet- en regelsystemen • Service en onderhoud

• Gasinstallaties • Waterinstallaties • Sanitair • Lood- en zinkwerk

Middelharnis Industrieweg 44 Postbus 29, 3240 AA Middelharnis Tel.: (0187) 482609 Fax: (0187) 485148

www.ooms.nl

9

www.kievitwarmte.nl

Industrieterrein “De Tram” Molendijk 167 3244 AM Nieuwe Tonge 0187-651432 of 06-53348250 Leerlingen: Kijk voor metaal, electro en installatietechniek op

www.breston.nl


10

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

zoek je een baan in de keuken van de moderne tuinbouw?

kijk eens op www.deruiterseeds.nl

Bloemschikken - decoreren / Tuincentrumbranche

Dynamic Art of Design Design

Loonwerk

Mighty Machines

Akkerbouw / Fruitteelt / Tuinbouw / Veehouderij

Good Food

Dierverzorging / Paardenhouderij

Animal Friends


Aansluitend bij de beroepspraktijk

Edudelta College wil jongeren opleiden voor modern vakmanschap

Groene ruimte / Tuin, park en landschap

Outdoor Life

Het Edudelta College MBO wil jonge mensen opleiden voor modern vakmanschap met gedegen vakkennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, die sterk staan in het bedrijfs- en beroepsleven. Daarom ontwikkelen we opleidingen op basis van competentiegerichte kwalificatiestructuur. Programmering, inrichting en examen krijgen hierin nieuwe vorm en inhoud. We leiden op voor niveau 1 t/m 4 in een onderwijsvorm die aansluit bij de beroepspraktijk. Zowel binnen de beroepspraktijk als binnen de school. Afhankelijk van het opleidingsniveau en inzet kun je later functies verwerven van medewerker tot manager of van directeur tot ondernemer. Twee opleidingsvarianten: BBL: 1 dag per week naar school. De overige dagen werk je in een bedrijf met veel praktische opdrachten voor school. BOL: 2 of 3 dagen naar school. Overige dagen: beroepspraktijkvorming bij een stagebedrijf. Praktijk en theorie zijn nauw verweven. Animal Friends Veel mensen voelen zich aangetrokken door dieren, halen ze in huis, zoeken ze op in de dierentuin of dolfinarium en gaan vaak tot het uiterste om zeehonden of andere bedreigde diersoorten te beschermen. Anderen zitten het liefst elke dag op een paard. Van dieren kun jij je beroep maken, in een manege, dierentuin, (kinder)boerderij, asiel, kennel, de dierenartsenpraktijk of de dierenkliniek. Er is groeiende behoefte aan goed opgeleide dierverzorgers. Vind je het een uitdaging om te werken met paarden dan is paardenhouderij, dé opleiding voor jou, mits je liefde voor dieren en paarden hebt, evenals de capaciteit en inzet om ook buiten kantooruren te werken. De beroepspraktijkvorming zorgt voor een brede oriëntatie in de verschillende sectoren. Natuurlijk wordt er veel aandacht besteed aan dieren, hun voeding, gezondheid en verzorging. Ook krijg je les in communicatieve vaardigheden, evenals les in ondersteunende vakken als maatschappijleer, economie, exacte vakken en pc-gebruik. Good Food Je boterham, de yoghurt, de kaassnacks en al die levensmiddelen in de supermarkt. De toonaangevende rol van Nederland in de voedselvoorziening. Onze export, onze trots, onze

welvaart. De voedselvoorziening is zó vanzelfsprekend in het dagelijks leven, dat we bijna vergeten dat het telkens weer begint met een klein wonder. Een zaadje dat ontkiemt of een kalfje dat zich opricht in de stal. Nederlandse agrariërs en tuinders zijn dagelijks getuige van deze wonderen. Ze vinden dat ze het mooiste vak hebben. Door de teelten die zij verzorgen, krijgen wij ons eten op tafel. Nederland is wereldleider in het produceren en verhandelen van tuinbouwproducten. In grote kassencomplexen groeien groenten, fruit, planten en bloemen. Wie hierin succesvol wil werken, moet verstand hebben van gewassen, de ideale groeiomstandigheden en van het milieu. Dan nog het vak veehouder. Hier zien we een bijzondere combinatie van beleid, verzorging en handel. In de praktijkgerichte opleidingen van het EDUDELTA MBO leer je de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van teelten, oogsten, economie/maatschappij en techniek. Het is mogelijk dat je wordt opgeleid tot het runnen of managen van een eigen bedrijf. Mighty Machines Hoe zou Nederland eruit zien zonder graafmachines, shovels, mobiele kranen en tractoren? Kijk naar de polders, wegen, land en tuinbouwgronden, sloten en kanalen. Deze worden met supersterke machines aangelegd, onderhouden en bewerkt. Het geeft een kick om met die extreme krachten te werken, mits je weet wat je moet doen, technisch inzicht hebt, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid. Wie met deze eigenschappen in de wereld van “Mighty Machines” stapt, kan straks letterlijk “bergen verzetten”. Gemeenten en bedrijven doen steeds vaker een beroep op de loonwerker voor o.a. grondverzet, zaaien, verzorgen en oogsten van gewassen. De opleiding is vooral gericht op het

gebruik en toepassen van verschillende machines in het loonwerk. Omdat je veel contacten hebt met bedrijven in de groene sector, zijn communicatieve vaardigheden ook een onderdeel van de opleiding. Het is een praktijkgerichte opleiding, met veel ruimte voor techniek. Dynamic design/ Art of Design Meubels, kleding, lampen, vazen en natuurlijk de samenstelling van het boeket is door mensen bedacht. Anderen gebruiken die voorwerpen en (levende) materialen om complete interieurs in te richten en houden zich bezig met styling en decoratie. Ze hebben veel met elkaar gemeen. Smaak, inlevingsvermogen, trends, kennis van planten, bloemen en materialen en een eigen stijl. En vooral: de dynamiek om de wereld een eigen gezicht te geven. Ben je creatief en heb je gevoel voor styling? Dan is de opleiding bloemschikken en tuincentrum iets voor jou. Je ontwikkelt je creativiteit en je maakt veel werkstukken. Vormgeving, etaleren, presenteren, werken met kleuren, kennis van stijlen, trends en materiaal vormen de basis van de opleiding. Je leert klantgericht werken en denken. Ben je echt creatief, hebt je nog meer gevoel voor styling en trends? Dan is Art of Design (niveau 4, BOL) de opleiding voor jou! Hierin staat de vormgeving van interieur, het etaleren en decoreren centraal. Het inrichten van een winkel, het maken van productpresentaties in de nieuwste stijlen en trends. Je maakt vanuit een ontwerp een visualisatie en uiteindelijk het project. Je ontwikkelt je creativiteit en gevoel voor vormgeving. Praktijkleren in bijvoorbeeld: standbouw, party- en cateringbedrijven, tuincentra, bloemenwinkels, evenementen, grafische- of ruimtelijke vormgever, etaleur, of decorateur.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

11

BUITENGEWOON IN TUINEN

Wij zijn op zoek naar een

LEERLING HOVENIER Voor meer informatie of een sollicitatie, neem dan contact met ons op: T 06-53342525 E info@batenburgdehovenier.nl

www.batenburgdehovenier.nl

Tuinwereld is op zoek naar een

Tuinwereld is op zoek naar een

Tuinwereld is op zoek naar een

LEERLING MEDEWERK(ST)ER BLOEMENSHOP

LEERLING MEDEWERK(ST)ER PLANTENAFDELING

LEERLING VERKOOPMEDEWERK(ST)ER

Een leuke baan bij Tuinwereld?

Een leuke baan bij Tuinwereld?

Een leuke baan bij Tuinwereld?

Bel voor informatie of voor een telefonische sollicitatie dhr. L. Batenburg, telefoon 06-53155030

Bel voor informatie of voor een telefonische sollicitatie dhr. L. Batenburg, telefoon 06-53155030

Bel voor informatie of voor een telefonische sollicitatie dhr. L. Batenburg, telefoon 06-53155030


Drie onderwerpen staan in deze opleiding centraal; het groen, de techniek, en de omgang met mensen. Je leert praktisch groentechnische vaardigheden, zoals het rijden met de trekker, maaien, omgaan met de bosmaaier en zagen met de kettingzaag evenals snoeien, knippen en de grond onkruidvrij maken. Communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk: daarom wordt er ook aandacht besteed aan informeren, presenteren en communiceren.

Cursus & Contractonderwijs

0187 - 480561 • cbozhz@edudelta.nl • www.edudelta.nl

Outdoor Life / Groene ruimte Als het weer het toelaat, willen mensen er op uit. Frisse lucht, fietsen, sporten of zonnen. De één bezoekt het sportpark, de ander zoekt de drukte van het stadshart of bezoekt campings en recreatieterreinen. Hier zijn mensen nodig om het favoriete ‘buiten’ te bedenken, aan te leggen en te onderhouden. Ook tuinen moeten worden ontworpen, aangelegd en onderhouden. Het hele jaar door is er werk aan de tuin. Je werkt samen met je collega’s en (veilig) met goed gereedschap. Een medewerker “groene ruimte” zorgt ervoor dat iedereen van het groen kan blijven genieten. Je hebt verstand van aanleg en onderhoud. Jij herstelt schade of je maakt plannen voor verbeteringen aan de groene omgeving.

College

Veiligheidscursussen: • BHV (bedrijfshulpverlening) & EHBO • VCA & vol VCA • Werken langs de weg • Heftruk & hoogwerker • Trekkerrijbewijs jeugdigen

Lascursussen (MIG/MAG, TIG en BMBE): • NIL, niveau 1, 2, 3 en 4 • Hobbycursussen

Groenvoorziening: • • • • • •

Plantenkennis hoveniers Onderhoud struikbeplanting Aanleg en onderhoud gazons & sportvelden Aankomend hovenier*) Boomverzorging Werken met bosmaaier & motorkettingzaag*)

Gewasbescherming: • • • •

Licentie 1, 2, 3 en A, B, en C. Verlengingsbijeenkomsten Praktijkopleider (basiscursus) Mol- en woelratbestrijding

Bloemverzorging: • Dutch flower arrangementen 1 en 2 • Bruidswerk en rouwwerk • Bloemsierkunst voor hobbyisten*)

Dier & zorg: • Verloskunde schaap • Aquarium cursussen

Computercursussen: • PC gebruik, diverse cursussen • Helix, Cad Visual tuintekenen Vraag meer informatie en om de uitgebreide brochure.

*) op aanvraag

Voor informatie en aanmelden: MBOMiddelharnis@edudelta.nl tel. 0187 - 480095 Postbus 244 3240 AE Middelharnis MBOBarendrecht@edudelta.nl tel. 0180 - 547528 Rijnstraat 3 2991 AH Barendrecht

12

Vele mogelijkheden Edudelta biedt unieke en brede mogelijkheden voor “een leven lang leren”. Immers, dit is zo langzamerhand de praktijk. Constant werken aan persoonlijke competenties of inspelen op de vraag vanuit de markt, bedrijfsleven en veranderende regelgeving van de overheid. Naast het royale cursusaanbod in de bovengenoemde categorieën, is er veelal ruimte voor maatwerk. Edudelta staat midden in deze markt met al zijn veranderingsprocessen en werkt dan ook vraag gestuurd. Doe er uw voordeel mee en vraag desgewenst aanvullende informatie.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Adressen en cursuslocaties Regio Zeeland t.a.v. mevrouw A. van Groningen Postbus 95, 4460 AB Goes Tel. 0113 272241, fax 0113 250710 a.vangroningen@groencollegegroen.nl Bezoekadres: Stationspark 39, Goes

Uitvoeringslocaties: Groen College Goes Proefboerderij Rusthoeve, Colijnsplaat ROC Contract, Terneuzen

Regio Zuidholland-Zuid t.a.v. mevrouw C. de Vries Postbus 244, 3240 AE Middelharnis Tel. 0187 480561, fax 0187 480207 c.devries@edudelta.nl Bezoekadres: Voorstraat 31, Middelharnis

Uitvoeringslocaties: De Gaarde, Barendrecht Edudelta College Middelharnis, Locatie: Langeweg 107 Edudelta College Middelharnis, Locatie: Schoolstraat 11

Aanmelden kan via een download van het inschrijfformulier of direct telefonisch.


Vakmensen blijven leren en volgen de nieuwe ontwikkelingen

Het Edudelta cursusonderwijs helpt u graag daarbij Of het nu gaat om cursussen of lessen voor bedrijven, organisaties of instellingen t.a.v. bedrijfshulpverlening en veiligheid of …. de zorg & welzijn van uw medewerkers of gasten en bezoekers, .… het behalen van benodigde certificaten, bevoegdheid en vakbekwaamheid binnen de sector natuur of groen of …. cursussen in de technische sector, als de bekende NIL lascursussen. De Edudelta Onderwijsgroep heeft het in huis of haalt desgewenst maatwerk voor u in huis of op uw locatie. Bijspijkeren, volgen van nieuwe ontwikkelingen, verbeteren van vaardigheden, vergroten van competenties, opdoen van ideeën. Allemaal redenen om een cursus of training te volgen, direct op de werkplek, op één van de Edudelta-vestigingen of op uw locatie. Het cursusonderwijs van de Edudelta onderwijsgroep bevat wellicht die cursus, training of opleiding die u nodig heeft. Vraag gerust de uitgebreide brochure aan of kijk op de site: www.edudelta.nl In de brochure of onder de knop cursussen vindt u het complete overzicht. Onderstaand een compact overzicht. Veelal is er ook maatwerk mogelijk. Op een van onze vestigingen, op de werkplek of bij u op locatie. Laat u informeren. Met dit alles leveren we graag een bijdrage aan de competentieontwikkeling van ondernemers en hun medewerkers. Edudelta zet ambities om in resultaten. Deskundige docenten, instructeurs en trainers zullen u begeleiden naar dat goede resultaat. Een resultaat dat direct rendement oplevert voor zowel de werknemer, de werkgever als de individuele cursist. Onze drijfveer is immers: het verbreden van kennis, vaardigheden en competenties. De missie van onze afdeling “Cursus- en Contractonderwijs” is dan ook: “het maximale uit het potentieel van medewerkers halen en mensen in staat stellen om het maximale uit hun carrièremogelijkheden te halen”. Onze opleidingen sluiten optimaal aan bij de praktijk en spelen op het juiste moment in op verandering en nieuwe ontwikkelingen. Het richting geven aan veranderingsprocessen en het managen daarvan maakt haast een permanente scholing noodzakelijk of als tegenwoordig gezegd: “een leven lang leren”. Bij de invulling van uw scholingsbehoefte worden wij graag betrokken. Maak gebruik van ons aanbod, door

een open inschrijving of via een oriënterend gesprek over de mogelijkheden van de Edudelta Onderwijsgroep. Samen met u geven we graag vorm aan de competentieontwikkeling van u of uw medewerkers of aan het veranderingsproces binnen uw organisatie. Hebt u speciale wensen, neem ook dan contact op met één van de vestigingen. U bent er van harte welkom . Veiligheid & arbeidsomstandigheden - Bedrijfshulpverlening - Herhalen Bedrijfshulpverlening - Herhalen Reanimatie - Basisveiligheid (VCA) - Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL-VCA) - Examen Basisveiligheid (VCA) - Veilig werken met de heftruck - Veilig werken met de hoogwerker - Examen trekkerrijbewijs Gewasbescherming - Uitvoering Gewasbescherming (L1) - Bedrijfsvoeren Gewasbesch. (L2) - Distribueren Gewasbeschermings middelen (L3) - Verlengen spuitlicenties - Mollen- en Woelrattenbestrijding Communicatie & management - Basiscursus Praktijkopleider beroepspraktijkvorming Dynamic Design - Dutch Flower Arrangements - Advanced Dutch Flower Arr. (ADFA 1) Techniek - Lascursussen zoals: > hobbycursussen > NIL-opleidingen, niveau 1,2,3 en 4 > technieken MIG/MAG, TIG en BMBE (electrodelassen) OUTDOOR life, niveau 2 - Basis Landmeten en Waterpassen - Basis Aanleg Bestrating - Basis Aanleg Gazon - Basis Plaatsen Bouwkundige en

Regulier dagonderwijs (BBL&BOL) Cursusonderwijs / Avondopleiding hovenier - - - - - - - - - - - - - -

Technische Voorzieningen Basis Aanleg Beplanting Basis Plantenkennis Basis Bedienen Machines Basis Gereedschaponderhoud Veilig Werken met de Motorkettingzaag Herhaling Veilig Werken met de Motorkettingzaag Veilig Werken met de Bosmaaier Herhaling Veilig Werken met de Bosmaaier Werken met de Takhoutversnipperaar Snoeien (onderhoud beplanting) Basis Borderonderhoud Onderhoud van Sportvelden en Gazons Basis Communicatietraining Basis Tuintekenen

OUTDOOR life, niveau 3 - Vervolg Landmeten & Waterpassen - Vervolg Aanleg Sierbestrating - Bodemkunde/Bemesting siertuin - Vervolg Plaatsen Bouwkundige en Technische Voorzieningen - Vervolg Plantenkennis - Vervolg Motorkettingzaag en Lichte Velling - Vervolg Veilig werken Bosmaaier - Veiligheidscert. Hoogwerker VCH - Vervolg Onderhouden van Sport velden en Gazons - Snoeien Laan- en Straatbomen - Greenkeeper - Vervolg Communicatietraining - Veilig Werken Langs de Weg - Tuinontwerpen - Hydrocultuur Outdoor life, niveau 4 - Bedrijfseconomie in het Groen - Toolbox voor Ondernemers Outdoor Life, avondopleiding - Medewerker Hovenier (1 jaar) - Medewerker Hovenier niveau 2 (BBL-traject, 2 jaren) (opgebouwd uit alle genoemde opleidingen uit niveau 2 - Vakbekwaam medewerker Hovenier, niveau 3 (BBL-traject, 3 jaren) (opgebouwd uit alle ge noemde cursussen niveau 3) - Vakbekwaam Hovenier (1 jaar) - Vakbekw. Tuinontwerpen (1 jaar)

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Subsidiemogelijkheden In sommige gevallen is er subsidie op cursussen mogelijk. Voor informatie hierover zie betreffende websites. Vlechtbedrijf Vijfhuizen Berkenpad 25 4675 AT Sint Philipsland Tel & Fax: 0167-573637 Mob: 06-53788123 info@vlechtbedrijfvijfhuizen.nl www.vlechtbedrijfvijfhuizen.nl

www.colland.nl Het samenwerkingsverband van alle agrarische en groene sociale fondsen. Ook subsidies op opleidingen en arbeidsmarktbeleid.

www.oom.nl Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het metaalbewerkingsbedrijf. Ook voor subsidies op lascursus. Interessante site voor vmbo, mbo en hbo studenten.

Bel voor informatie de cursusadministratie

Professionaliteit lijkt logisch maar in de praktijk blijkt maar al te vaak dat dit niet vanzelf gaat. Daarom heeft Edudelta Onderwijsgroep een speciaal “op maat” cursusprogramma geschreven voor het bedrijfsleven. Het cursusaanbod is verdeeld over drie niveaus en speelt in op beroepsspecifieke handelingen waardoor het geleerde goed toepasbaar en waardevol is voor uw bedrijf. Als de cursist besluit de volledige opleiding te volgen, zijn de al behaalde cursussen inpasbaar en leveren vrijstellingen (EVC) op. Hierdoor treedt er geen tijdverlies op voor de cursist. Het cursusprogramma kan op drie manieren toegepast worden: 1. Cursusonderwijs De “losse” cursussen zijn bedoeld voor professionals die zich verder willen bekwamen in het groene vakgebied en particulieren die geïnteresseerd zijn in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen. De cursussen worden in principe in de avonduren gegeven. Speciaal voor bedrijven/ instellingen kunnen sommige cursussen ook overdag op het bedrijf verzorgd worden. 2. Avondopleiding hovenier/ groenvoorziener (niveau 2 en 3) Deze opleiding is bedoeld voor mensen die 21 jaar of ouder zijn, professioneel verder willen in het vak en werkzaam zijn bij een “groen” bedrijf met een Aequor opleidingslicentie. De opleiding bestaat uit een verzameling cursussen en wordt afgesloten met een “Proeve van bekwaamheid” dat recht geeft op een wettelijk erkend diploma. 3. Avondopleiding hovenier/ groenvoorziener (SOG) Een opleiding bedoeld voor mensen die grote interesse hebben voor het “groen”, maar niet per se werkzaam willen zijn bij een professioneel “groen” bedrijf. Voor het volgen van deze opleiding is het niet nodig dat de cursist werkzaam is bij een ‘groen’ bedrijf. De opleiding bestaat uit een verzameling cursussen en wordt afgesloten met een examen van de Stichting Onderwijs Groenvoorzieningen.

13

Klompenmakerstraat 80 3194 DE Hoogvliet Tel: (010) 4723077 Fax: (010) 4720950 0653-204560

www.lastotaal.nl


Van 6 t/m 8 maart met: “vaktrots”, vakwedstrijden, opleidingen & vacatures en veel meer

Skills Masters met Skills Talents in Ahoy Rotterdam Winnaars van de voorrondes afdeling electrotechniek Edudelta College.

Tijdens het spectaculaire beroepenevenement Skills Masters op 6, 7 en 8 maart zijn alle facetten van beroep, opleiding en werk te beleven. Er zijn spannende (nationale) vakwedstrijden, doe-manifestaties en vele demonstraties. Er is een uitgebreid info- en entertainmentprogramma. De “arbeidsmarkt” is prominent aanwezig met een groot aantal werkgevers uit allerlei branches. Skills Masters is een uniek evenement. “Zien, doen en beleven” is het motto. Zeker voor leerlingen, jongeren en werkzoekenden een bezoek waard. Als enige in Nederland laat het de bezoekers met een vmbo- en mboachtergrond (of leerlingen uit groep 8) kennismaken met vakmanschap en vakwerk en dit op een verrassende en spannende manier. Skills Masters vindt voor de vierde keer plaats. Dit jaar van 6 t/m 8 maart, (dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur) in de Ahoy te Rotterdam. Vorig jaar won het de “Nationale ExpoJaarprijs” voor beste beurs in de categorie “publieksbeurzen”. Ook leerlingen van het Edudelta College nemen deel De Skills (inmiddels kortweg zo genoemd) is ingedeeld in zeven beroepenzones, te weten: Bouwtechnieken, Economie & Handel, Groen, Techniek, Zorg & Welzijn, Geüniformeerde Beroepen en de nieuwe zone Media & Design. In deze zones komen bezoekers van alles te weten over het werken in de betreffende sector. Er zijn vakdemonstraties, doemanifestaties en vakwedstrijden. Hieraan nemen vele scholen deel, waaronder ook diverse leerlingen vanuit het Edudelta College (Natuur, Techniek en Bouwen) en dit zowel als VMBO’ers als MBO’ers. Workshops Ook dit jaar een “opleidingenplein”, diverse workshops en aantrekkelijke randprogramma’s met o.a. performances van de dansopleidingen evenals optredens van “street culture” theatergroepen. Aan de “arbeidsmarkt” nemen meer dan 100 bedrijven deel met meer dan 1.000 vacatures. De Rotterdamse haven presenteert zich gezamenlijk op Mainport @ Arbeidsmarkt, o.a. met een catwalk voor de demonstratie “hoge hakken in de haven”.

14

Vakwedstrijden op vmbo- & mbo-niveau Verschillende (branche)organisaties houden er hun nationale kampioenschappen van vakmanschap. Mbo-leerlingen strijden om de titel Skills Masters 2008, die toegang geeft tot een felbegeerde plek in de selectie voor Team Nederland dat in september aan de EuroSkills (eveneens in Rotterdam) zal deelnemen. Opnieuw ook de “vmbo-teamwedstrijden”, de populaire Skills Talents. Hierbij krijgen tien teams van vmbo-leerlingen uit het gehele land, o.a. de opdracht een van de optredens van theatergroep ISH op de Skills te organiseren. De wedstrijden zijn volop te volgen. Staatssecretaris Gratis toegang door voorregistratie en kans op Nintendo DS Lite Op donderdag 6 maart wordt de Skills om 10.00 uur geopend door: de staatssecretaris van onderwijs, Marja van Bijsterveldt én DJ Jean. Meer informatie via www.skillsmasters.nl Aanmelden op deze site geeft gratis toegang en kans op een Nintendo DS Lite. Bundeling van krachten Skills Masters, georganiseerd door Skills Netherlands en Ahoy Rotterdam, wordt gesteund door: ministerie van OCW, Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, het CWI, Kamer van Koophandel, Instituut Gak en veel brancheorganisaties, evenals diverse mediapartners waaronder: AD NieuwsMedia, SLAM!FM, FunX, JobTrack.nl en OpleidingenWerk.nl.

foto beneden Leerling (links) van het Edudelta College tijdens de prijsuitreiking Skill Talents 2007 in Ahoy.

Winnaars van de voorrondes afdeling bouwtechniek Edudelta College. Gezamelijk nemen ze deel in het team “Rotterdam Rockies” aan de Skill Talents op 6, 7 en 8 maart.

Nieuwe opleiding bij MBO-vestiging Middelharnis

“MBOplus” in dierverzorging en detailhandel Niet alleen het VMBO, maar ook de MBO-poot van het Edudelta College te Middelharnis start met nieuwe en gewilde opleidingen. Per 1 augustus a.s. voegt men aan het MBO-pallet van opleidingen “dierverzorging” en “detailhandel” toe. Interessante opleidingen om na het VMBO te volgen. In ruim twee jaar kan de kwalificatie voor dierhouderij en detailhandel in het klein- en middenbedrijf behaald worden. Hiermee kan men breed “uitstromen” en b.v. gaan werken in een dierenzaak of in vele andere branches van de detailhandel. Medewerker dierverzorging Als medewerker dierverzorging ken je straks het vakgebied “dierverzorging”. Je krijgt een brede opleiding hierin en te maken met veel diersoorten. Bovendien leer je hoe je met dieren moet omgaan en hoe je veilig en zorgvuldig kunt werken. Het op de juiste wijze voeren, hun leefomgeving verzorgen, zorg dragen voor voldoende beweging en het geven van gerichte aandacht, zijn belangrijke onderdelen van de opleiding. Het bestuderen van hun gedrag, de voortplanting van de dieren en de zorg om hun gezonde nakomelingen komt eveneens aan bod. Zo ook diergezondheid en dierwelzijn. Natuurlijk komen ook de bekende algemene vaardigheden als communicatie, rekenen, maatschappijleer, moderne vreemde talen en computergebruik aan de orde.

INFORMATIEKRANT Edudelta College maart 2008

Vlakbodem 10 , 3247 CP Dirksland Tel. 0187 602 744 Zie voor vacatures

www.tbp.eu

Medewerker detailhandel Als medewerker detailhandel/ verkoper(ster) zorg je samen met je leidinggevende voor de verkoop, verzorging en presentatie van allerlei producten. Je bent op de hoogte van wat er nodig is om de winkel of verkoopafdeling te runnen. Tijdens de opleiding leer je vele aspecten van het verkoopvak zoals: presentatie, communicatie, gedegen productkennis, nodig voor een goede advisering en zorg je dat je werk- en verkoopruimte er op en top uitziet. Belangrijk voor de uitstraling van je zaak. Verder leer je: hoe om te gaan met de (computer) kassa’s en allerlei betaalsystemen, het opnemen van bestellingen en allerlei algemene vaardigheden zoals o.a. genoemd onder dierverzorger. Beide opleidingen worden gegeven in de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Dit op niveau 1 en 2.


Energie & Constructie

Bouwen & Wonen

Mobiliteit & Machines

Natuur & Leefomgeving

Toerisme & Recreatie

Voedsel & Gezondheid

V: Zie voor vacature de website

• Actief in deze beroepswereld

www.sspb-go.nl

ZHZ Transportgroep bv, van der Waalsweg 17, Middelharnis 0187 485657 Koelers, containers, ferry-traylers, speciaaltransport

V

www.zhztransportgroep.nl

• • •

Jan de Bakker Transport bv, Molendijk 63, Den Bommel 0187 611492 ZHZ partner

Verolme Transport bv, Molendijk 114, Nieuwe Tonge 0187 652255 ZHZ partner

www.verolmetransport.nl

• • •

Troost Transport, van der Waalsweg 17, Middelharnis 0187 484361 ZHZ partner

troosttransport@hetnet.nl

Struik Transport VOF, Onderlangs 10, Herkingen 0187 669929 ZHZ partner

jandebakkerbv@hetnet.nl

Van Rumpt bv, internationaal transport L.vr. Poldersedijk 8, Haringvliet 0187 611267 ZHZ partner www.rumpt-transport.nl

Heijmans Transport bv, Industrieterrein Seggelant Oost 1, Brielle/Vierpolders 0181 412500 ZHZ partner www.heijmans-transport.nl Taale Transport bv, Huygens 60, Middelharnis 0187 482833 ZHZ partner

www.taaletransport.nl

www.struik-transport.nl

V

Tieleman keukencentrum, Melissant, Spijkenisse, Barendrecht en straks, Middelharnis Keukenplezier als basisingrediënt. Diverse vacatures 0187 - 602555

V

Frans Melaard, Nieuwstraat 56, Middelharnis 0187 470279 Parket en houten vloeren

Het Binnenhuis, Gedempt Kanaal 105, Middelharnis 0187 482784 De betere woninginrichting sinds 1920

www.stijlenklasse.nl

www.destaver.nl

• • • •

Grinwis voor bouw en industrie, Mr. Snijderweg 2, Stellendam 0187 689914 gereedschappen, ijzerwaren, klimmaterialen, werkkleding enz.

V

Knöps groep, Middelharnis: Langeweg 113, 3245 KG Sommelsdijk 0187 476767 Middelharnis, Noordgouw en Poortvliet: voor Opel, Chevrolet en Mitsubishi

• • • •

Cor Melissant, Nijverheidsweg 4, Dirksland, 0187 601598 Mobiliteitscentrum: Mazda/Hyundai, caravans&campers, tweewielers

Garage Grinwis, Ouddorp, Dorpsweg 43, Ouddorp 0187 682311 Reparatie van auto’s Autobedrijf S.B. Admiraal & Zonen. / BMW-SPECIALIST / Boezemweg 17/ Oude Tonge / 0187 641954 Centerparcs, Port Zélande 2, Ouddorp 0900 7678935 Voor recreëren, vakantie of culinair verblijf

V

V

verkoop@grinwis.info

Esgri, Mr. Snijderweg 2, Stellendam 0187 689914 verkoop@grinwis.info Schuifdeurkastwanden en maatwerk inrichtingen

Karels autoservice Volvo, Langeweg 30, Nieuwe Tonge, 0187 652222 Dealer voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland

V

www.tieleman.nl

bel voor informatie

Recreatiecentrum de Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk 0187 483306 Overdekt zwembad, sporten, bowling

V

zie ook www.edudelta.nl voor het doorlinken naar

SSPB-GO, Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw zie voor aangesloten bouwbedrijven de website en hun vacatures

V

V

Breng een bezoek aan onderstaande bedrijven en bekijk eventueel hun vacatures of bel/mail voor informatie

www.knopsbv.nl

www.cormelissant.nl

www.karels.com

www.garagegrinwis.nl

www.autobedrijf-admiraal.nl

www.centerparcsjobs.com werkenbijportzelande@centerparcs.com

Vlechtbedrijf Vijfhuizen, Berkenpad 25, 4675 AT Sint Philipsland, 0167 573637 Ons werk wordt “onzichtbaar” www.vlechtbedrijfvijfhuizen.nl

Zie ook de vermeldingen van de bedrijven op de overige pagina’s


GROEN

OPEN DAGEN:

OPLEIDINGEN SCHOOLJAAR 2008 - 2009

Zaterdag 5 april: MBO Barendrecht, locatie Rijnstraat 3 van 10.00 - 16.00 uur. VMBO Barendrecht, locatie Dierensteinweg 2 (de Gaarde) van 10.00 - 16.00 uur

Zaterdag 19 april: MBO Middelharnis, locatie Groene Zoom van 10.00 - 15.00 uur.

s j i w r e d n Groen o n a a r u e l k geef t ! t s m o k e o t jouw Direct inschrijven van leerlingen/studenten mogelijk.

OPROEP REÜNIE Lagere Land- & Tuinbouwschool Sommelsdijk Van 1973-74 t/m 1978-79 op deze school gezeten en geboren tussen 1962 en 1963?

Barendrecht Middelharni s Sommelsdijk

Meld je dan aan voor deze reünie op Zaterdag 19 april 2008. Aanvang ca. 18.30 uur tot ca. 23.00 uur. Meer info en toegangskaarten via: Annemarie Mulder-Geelhoed, alleen via e-mail: info@pacito.nl . Toegang alleen met toegangsbewijs. Dit ontvang je na betaling met persoonlijk nummer!

Goes

Bekijk ook de

Edudelta Onderwijsgroep College van Bestuur & Stafbureau

PROMOTIEFILM op Klein Frankrijk 1 4461 ZN Goes 0113 246360 0113 246361 info@edudelta.nl

www.edudelta.nl klik op Middelharnis

www.edudelta.nl

Middelharnis

College

MBO

College

Edudelta Onderwijsgroep Cursus & Contractonderwijs

Economie • Natuur • Techniek Locaties: Langeweg 107 0187 471010 Schoolstraat 11 0187 485444 Postadres: Postbus 43, 3240 AA Middelharnis

MBOMiddelharnis@edudelta.nl 0187 - 480095 Postbus 244, 3240 AE Middelharnis MBOBarendrecht@edudelta.nl 0180 - 547528 Rijnstraat 3, 2991 AH Barendrecht

Regio ZHZ: Voorstraat 31, Middelharnis cbozhz@edudelta.nl 0187 480561 0187 480207 Postbus 244, 3240 AE Middelharnis Regio Zeeland: Stationspark 39, Goes cbozeeland@edudelta.nl 0113 272241 0113 250710 Postbus 95, 4460 AB Goes

Groen College Goes Stationspark 39, Goes cbozeeland@edudelta.nl 0113 272241 0113 250710 Postadres: Postbus 95, 4460 AB Goes

Edudelta College Informatiekrant  

Edudelta College Informatiekrant maart 2008

Advertisement