Page 1

ulte i ijs - Dorpskrant van Koudum -11e jaargang nr. 3 - maart 1999 -

'de Welle' heropend!

•Op 19 februari opende mevr. °dellen van der Baan, wethouder van Onderwijs in Nijefurd, de vernieuwde Openbare basisschool 'de Welk?. Na een ingrijpende verbouwing beschikt de schooi nu over 4 lokalen; het noodgebouw werd vervangen door een permanent lokaal en de kleuterklas werd vergroot. De onderbouw heeft nu een eigen entree, de hoofdentree is ruimer, er kwam een direkteurs- annex overlegkamer, een dokumentatiecentrum, een groter magazijn en ruimere sanitaire voorzieningen. Tegelijk met de opening van de vernieuwde school werd het 25-jarig bestaan van het gebouw gevierd. In 1973 begon 'de Wette' als tweemansschool. Hielke Dijkstra was toen hoofd van de school. Hij werd in 1986 opgevolgd door de huidige direldeur Thys Wadman. Momenteel telt de school zo rond de 110 leerlingen en werken er zes leerkrachten De school ontleent z'n naam aan een waterput, een wel, die op de plaats was, waar nu de school staat. Koudumers konden er hun water halen en nu halen Koudumer kinde-

Op de foto neemt Fenny Hartman een aquarel van de school, geschilderd door Jent» Fekkes, in ontvangst. De school kreeg deze aangeboden door de medezeggenschapsraad en de Ouderraad.

ren hun kennis uit deze bron. Het ligt in de bedoeling dat er weer een waterput wordt gebouwd, samen met de leerlingen, zodat ieder kind z'n eigen steentje kan bijdragen, in haar toespraakje sprak mevr. van der Baan de wens uit, dat de bron van kennis nog lang mag • blijven stromen. Na een lange periode van verbouwen, zitten de leerkrachten en de leerlingen tevreden in een fraai en kleurrijk schoolgebouw.

it Sweitsje fan it fier 1998

Sinds 1987 wordt de verkiezing 'it Sweltsje fan it jier' georganiseerd door een commissie uit de afd. Voetbal van Oeverzwaluwen. Hiervoor komen mensen in aanmerking, die zich verdienstelijk maken voor het voetbal. Deze keer Is Domien Flapper Sweltsje geworden, als waardering voor zijn vrijwilligerswerk bij Oeverzwaluwen. Vanaf z'n 10e jaar is Domien lid van Oeverzwaluwen, met af en toe een onderbreking. Domien voetbalde tot 5 jaar geleden, toen werd hij elftalleider bij het 2e elftal. Hij kreeg de titel ook voor z'n inzet in de papierploeg en de toemooicommissie. Domien was zeer verrast door z'n benoeming tot Sweltsje. Bij de uitreiking kon hij niet aanwezig zijn vanwege vakantie, maar toen hij thuis kwam was zijn huis versierd. Een mooi eerbetoon!

De SLIdwester

Amateurtoneel In de Zuldwesthoek

Reeds vele jaren bent u gewend dat de culturele organisatie 'De Stldwester aandacht besteedt aan regionaal amateurtoneel. Het kan haast niet anders, dan dat It knalde:festival u

bekend in de oren klinkt. De afgelopen 9 jaren is dit festival met veel Inzet door diverse regionale toneelverenigingen ten tonele gebracht én met enthousiasme door het publiek ontvangen. Het lenaiderfestival staat dit jaar evenwel niet geprogrammeerd! Wel 'Himmelskotr: een uniek amateurtoneelproject. Uniek in vele opzichten. De regionale toneelverenigingen 'strijden' deze keer niet tegen elkaar maar werken samen tot één voorstelling. Met als eindresultaat: diverse voorstellingen van een, speciaal hiervoor geschreven, nagelnieuw friestalig stuk Vachtsjend Deze samenwerking geldt niet alleen voor de spelers. Wat te denken van samenwerking tussen de Koudumer schrijfster, de Wamser decorontwemster, de decorbouwers uit o.a. Koudum en Workum, 't verzorgen van de kleding vanuit Hemel enz. De Stidwester heeft contact gezocht met st. Keunstwurk te Leeuwarden en ondersteuning aanurn gevraagd om met een professionele ,regisseur, een dramaturg en een beroepstechnicus een tolaalpakket reg aan leerelementen'aan de regionale ie-amateurtoneelver. aan te bieden. Naast het repeteren vindt er op dit as moment een korte leeskursus van sist theaterstukken plaats, wordt hard gewerkt aan het decor en wordt enti extra aandacht geschonken aan de e mogelijkheden van techniek binnen de amateurver. Zoals de naam uit 'Himmelskoft' al doet vemoeden, vraagt La dit project van de deelnemende amateurspelers om in de (vaste) ax structuren van de toneelver. even pas um op de plaats te maken; even schoon schip maken met de ingeslepen eigenaardigheden om met alle nieuwe ervaringen een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan hun eigen loneelverenigingen en dus indirect ook aan u, als publiek. Al een beetje nieuwsgierig naar het resultaat? U kunt álvasi noteren: vrijdag 23 april a.s. in De Klink te Koudum (première); zaterdag 24 april en 1 mei te Warns. In de volgende Bulte Nijs meer over het stuk: 'Wachtsjend Wette. Het bestuur


Ferentoeurding Sufte Nijg Oplage 1090 stikt Rede: Femty. Hartman, Onderweg 78 Wart de Jong, Kavenkade 2 Tineke Munniksma, Wjultalach 3 Els Runia-Jager, Ooste 10 Jan Huls, G. Yomastraat 11 Elnredaksje: Fermy Hallman %deka» adres: lAriukalach 3, Koudum (indien mogelijk op schijt aanleveren - bewaren als wp 5,1)

Opmaalt Decottoo reclame, Koudum Fotowurk: Els Runia-Jager~ de Jong Pdntwurk: Decorboo reclame. Koudum Adverlincles: L Krommenhoek. De Tille 8 8723 ER Koudum Feraprieding: Buertferiening lste treed yn e moanne july, augustus Abonneminten: Vn 1 kahnderjier Leden Doarpsbelangen f. 1340 Net leden f. 15,00 Abon. om utens f• 32,50 Sponsoring: Vnl. V. v.d. Geest til 522283 Kon: Foet de 14e fan 'e moanne by it redaksje adres Benknumer: Rabobank 33,35.65.193

Re(d)actie Kort geleden plaatsten we een artikel over namen van buurtverenigingen. Deze auteur heeft iets met straatnamen, want hij verraste ons nu met een tweede artikel. Spoorzicht is trouwens een correcte naam. Toen deze naam werd gegeven reden treinen nog op stoom en werden gestookt op kolen. Onder aan de 'Bult' was de Onderweg, bovenaan de 'Buit' lag de Bovenweg. Logisch dat weg no. 3 De Nieuweweg werd. Deze maand gelukkig weer een paar items over jonge Koudumers die met veel enthousiasme werken aan hun hobby of hun beroep. T.V.-kok Gas Spijkers zal z'n vingers nog aflikken als hij ooit de kans krijgt het voorgerecht van Bjom v.d. Broek te proeven. Annerixt Wadman deed auditie voor de rol van Bleke in de musical 'Anatevkat. Begin maart staat ze 4 avonden lang op het podium van 'de Harmonie'. Pier Zijlstra ging op safari naar Laaxum om onderzoek te doen naar nestpalen van ooievaars. Een van de vragen die opgelost moet worden is: Waarom vliegen die klepperaars wel rond, maar willen ze niet landen op het Koudumer nest. Tot slot, Domien Flapper wordt met recht en reden 'Sweltsje fan it jier', en 'de Welle' is inmiddels millenium-proof gemaakt. Veel leesplezier!

De bezorgdienst van het doktershuis In het vorige nummer van Bulte Nijs maakte een 'oudere-oudere' van zijn/haar hart geen moordkuil en deed een paar ferme uitspraken over vermeende veranderingen bij de bezorgdienst van het doktershuis. Uit reakties hierop is ons gebleken dat een en ander niet strookt met de daadwerkelijke situatie. De bezorgdienst is een initiatief vanuit het doktershuis en is gestart op 01-01-1998. Om de bezorgdienst goed te laten functioneren, zijn er toen een aantal 'spelregels' vastgesteld en die zijn sindsdien niet veranderd. Om hierover geen onduidelijkheden te laten bestaan herhalen we die 'spelregels' hier nog een keer, zodat een ieder weet wat hij/zij van de bezorgdienst kan en mag verwachten. TrIenke v.d. Gaast is de bezorgster van de medicijnen aan huis. Buiten Koudum kunnen desgewenst alle geneesmiddelen bezorgd worden. in Koudum alleen, als op (laten) halen heel moeilijk is! Het schema voor bezorging van herhalingsmedicijnen is: maandag: Hindeloopen e.o. dinsdag: Stavoren, Molkwerum, Wams, Hemelum, Bakhuizen, Oudemirdum, Oudega en Elahuizen woensdag: It Heidenskip donderdag: Hindeloopen e.o., Molkwerum, Wams en Stavoren vrijdag: Hemelum, Bakhuizen, Oudemirdum, Harich, Oudega en Elahuizen. Uitzonderingen zijn mogelijk. De bezorgdienst is kosteloos. De redactie

Oproep Feestcommissie! De feestcommissie doet een oproep aan de Koudumer bevolking om ideëen te leveren voor de eerstvolgende Koudumer Feestweek. Graag inleveren bij de Marskramer voor eind maart 1999.

INSTALLATIEBEDRIJF HIEMSTRA BV

meldt: Koudurn dat de eerstvolgende jaarvergadering gehouden zal worden op 23 maart a.s. in de Klink te Koudum, aanvang: 20.00 uur. Naast de gebruikelijke huishoudelijke zaken, zullen De Klink, Feestcommissie en Vrienden van de Koudumer Molen aan het woord komen. We zijn nog op zoek naar iemand die de plaats van dhr. S. de Boer in wil gaan nemen. Heeft u belangstelling, meldt u dan aan bij mevr. R. de Vries-Meter, Wjukslach 14 (522138). Als speciaal onderwerp wordt deze keer aandacht besteed aan de festiviteiten rond Simmer 2000. Dus: houdt u deze avond vrij. Halt maart komt de uitnodiging bij u in de bus! Het bestuur

Jaar agenda 1999 Noteert u deze datums alvast!! Vilegerfeest 13 mei Hemelvaartsdag KitInfestival 12 juni in alle Horeca-gelegenheden van Koudum Kuliart-Heeg race 19 en 20 juni Toeristische markt 6,13 en 20 juli Fryske jein 22 juli v.a. 19.00 in de Klink Toeristische markt 27 juli, 3 en 10 augustus. Concert 6 november in de Klink Fanfarekorps Kon. Landmacht Ondememersvereniging (OVK) Aktief Nijefurd Boekenweek 10-20 maart 1999

Uw installateur voor:

(FAMILIE-ALBUM)

Gas - Water - Electro en C.V. installaties

Ouders en kinderen in de literatuur

Speciale afdeling voor beveiliginginstallaties

Verkoop van: T.V.-, Hifi- en Videoinstallaties Uitgebreid assortiment elektrische huishoudelijke apparaten. Kortom het enige allround bedrijf ter plaatse.

Hoofdstraat 18, tel. 0514 521232

Familie•album. Owlers en kinderen in de literatuur Familie en gezin. omgespit', op de relatie ouder- kind Daar zijn de sekt:tornde hoeken «ver gerehreven. Uw bewkliandelaar heeft er tijdens de Boekenweek extra veel in hak ~mrt

Boek- en Fotohandel

Muizelaar

HOOFDSTRAAT 10-8723 BH KOUDUM


25 jaar Vrijwillig Brandweerman - Sjoerd Seffinga 1 Februari was het 25 jaar geleden dat dhr. Sjoerd Seffinga bij de vdjwilligebrandweer in dienst trad. Suite Nijs sprak met hem over zijn 25 jaar als brandweerman.

"Een brandweerman is behept met een speciaal virus," zegt Seffinga, en stopt ook (bijna) 'nooit meer met dit werk. Als jongen van 6 jaar raakte hij al in de greep van dit virus. Wanneer de brandweerauto van Mantgum voor een smeerbeurt naar Leeuwarden ging, mocht hij voor in de auto mee. Een hele belevenis. Later, met zijn vader die loco-burgemeester was, achter op de brommer naar een brand toe. "Ik stond dan vooraan en wist precies wat er gebeurde." Ruim 25 jaar geleden hoefde er dan ook niet lang over nagedacht te worden toen dhr. Eelke Steilingwerff, zijn collega bij de gemeentewerken, hem voor de vrijwillige brandweer vroeg. in die tijd had men thuis nog een brandbei, die via het gemeentehuis in werking werd gesteld. Het hele gezin was dan ook bij de brandweer betrokken; terwijl Sjoerd zijn brandweerkleding aantrok (die had men toen nog thuis), openden de kinderen de deur en zette zijn vrouw de fiets buiten. Vanaf de G. Vpmastraat een hele klim de Dammenseweg omhoog. Ter hoogte van de Hervormde pastorie werd de fiets in de heg gegooid en hardlopend het laatste stuk naar de kazerne afgelegd. Binnen 3 minuten kon men dan uitrukken. Dokter Eisma zorgde ervoor dat zijn fiets in de kazerne kwam. Tegenwoordig gaat het brandalarm via een moderne pieper waarop al gelijk melding wordt

gemaakt van de plek en het soort hulpverlening dat nodig is. Ook de kleding hangt tegenwoordig in de brandweerkazerne. in de afgelopen 25 jaar is de brandweer meer een huipverleningsorganisatie geworden. Voor de nodige scholing volgde Sjoerd Seffinga de afgelopen jaren vele cursussen. Sinds 4 jaar mag hij zich nu instructeur voor de brandweer van Nijefurd en Gaastedán/Sleat noemen. Achttien jaar lang was hij bevelvoerder bij de wedstrijdpioeg. Het doel hiervan is ook om bij weinig branden de ploeg getraind en gemotiveerd te houden. Hiervoor oefent men ook eens per 3 weken. Er wordt dan een brand gesimuleerd. Men traint dan o.a. met perslucht en slangen uitrollen. Bijzonder is dat de brandweer in Koudum minimaal lx per jaar een oefening met politie en ambulance houdt. Ook het materieel veranderde in de afgelopen jaren, voor Sjoerd is dit nu de derde brandweerauto. Binnenkort krijgt men in Koudum de beschikking over een blusboot. Deze komt op een trailer achter de huipverieningsauto aan en is bedoeld om mensen te redden (van ongelukken aan boord tot het blussen van een brand). Wat al die jaren bleef is de kameraadschap van de Koudumer ploeg brandweermannen en nu ook -vrouwen. Dit is belangrijk, want je moet elkaar tijdens hulpvedeningsacties goed terzijde kunnen staan. Het ergste dat je ais brandweerman kan overkomen is het missen van een brand. Voor Seflinga was dat de brand van de R.K. kerk in Bakhuizen "Dat bliuwt jammer!" Bijzondere herinneringen zijn ee aan een boerderijbrand in Molkwerum, waarbij de boerderij behouden werd. Ook bijzonder voor hem is de boerderijbrand op de Galamadammen. De boerderij ging geheel verloren maar de bewoner wi3rd op spectaculaire wijze gered. Als ondercommandant van de brandweer Nijefurd had Sjoerd Seffinga de coördinatie over de 4 korpsen bij de schaatstocht Stavoren-Enkhuizen op 4 februari 1996. Aan deze bijzondere uitdaging bewaart hij goede herinneringen. Naast de brandweer Is Skûtsjesilen zijn andere passie. Zomers is hij dan ook graag op het water. "Voor een grote brand kom ik altijd terug, waar Ik ook ben," aldus Sjoerd, "maar ais ik aan het zeilen ben, dan blijf ik op het water!"

In het zonnetje

Mevr. Janna de Itries-Tjalma is sinds kort woonachtig in het verzorgingshuis de Finke. Wanneer het precies begon weet ze niet meer, maar het zal ruim 10 jaar geleden zijn dat een nichtje vroeg of tante eens wat wilde breien voor Roemenië. De mensen daar hebben weinig en de winters zijn koud. Dus of tante vooral wat warms wilde breien. in de afgelopen jaren vonden ai vele truien, wanten, sokken, sjaals en mutsen hun weg richting Roemenië. Van de restjes wol haakt mevr. De Vries kleurige warme spreien voor de kinderen daar. De meeste wol krijgt ze, maar soms wordt er wel eens een bol gekocht. Een poos terug dacht zij aan stoppen. De zak met wol die iemand haar bezorgde stond vier weken onaangeroerd. Toch nieuwsgierig naar de inhoud, werd die bekeken en begon haar breistersbloed weer te stromen. Hoewel mevr. De Vries veel breit, leest ze ook graag een boek (dat kon vroeger niet!). Het t.v. journaal van 18.00 uur houdt haar dagelijks op de hoogte van landelijk en wereldnieuws. "Ik kan niet lang stil zitten, dan jeuken mijn handen alweer." Ze vindt het fijn om op deze manier wat voor de mensen daar te kunnen doen. ("als het maar warm is!"). Suite Nijs wenst haar nog veel breiplezier toe. T.M.


Koken met Bjorn

De 16-jarige Bjom v.d. Broek werd onlangs geseleideerd voor een schooikampioenschap koken. Met nog zeven jonge koks in opleiding werd hij beoordeeld door een deskundige jury. Zijn voorgerecht kreeg een eerste prijs. "De topkoks letten niet alleen op smakelijkheid, geurigheid en kleurigheid, maar ook op het opruimen van de pannenrommel. De versierde salade kreeg van de 'sterren' een 3. En dat hoge cijfer leverde mij weer een schoolkampioenschap op!" "Ik heb het thuis en bij m'n oom die kok is, eerst uitgeprobeerd," vertelt Blom. 'De snelheid en het gemak die voorop staan bij het maken van een salade, heb ik maar gelaten voor wat ze zijn. Koken is voor mij een creatieve bezigheid en het is een kunst de vruchten en groenten hun eigen smaak te laten houden. Alles wat er wordt toegevoegd moet de typische eigen smaak onderstrepen." Ook op de twee horeca-adressen in Hindeloopen blijken de salades goed te zijn gevallen. "Toch kan het op schooi weer heel anders uitpakken. Misschien ligt dat aan de hulpmiddelen, of aan mezelf. Wie zal het zeggen? Op 25 maart ga ik het nog eens proberen in Eindhoven. Dan doe ik aan een landelijk kampioenschap meel M'n tip geef ik graag aan de lezers van Butte Nijs door: Als je deze gerechten gaat bereiden, moet je wel alles van te voren klaar zeden! Misschien is dat wel het succes voor het maken van een eenvoudig dineetje. De salade is een heerlijk voorgerecht: Neem frisse sla met licht gerookte grandaham, honingdressing (honing, drie eetlepels azijn, éen eetlepel olie en een beetje zout), walnoten, appel en toast met boter. Met palingsoep en lamsfilet in rozemarijnsaus stel je het hoofdgerecht samen. Het nagerecht kan weer een salade zijn: Twilli (zelf bakken in de oven op 170 graden) met mango, meloen, kiwi, rode pruim en chocoladerasters in stratratelli mousse met slagroom, is een geliefd granddessert." JHJR

Brassconcerten in de Klink De 'commissie brassconcerten de Klink' is opgericht, met als doel de schitterende brassavonden die in de 70 en 80er jaren veel in de Klink waren te beluisteren, weer in ere te herstellen. Zij bestaat uit leden van de muziekverenigingen uit Workum, it Heidenskip, Koudum en van het bestuur van de Klink. Vorig jaar heeft de 'Commissie Brassconceden de Klink' een flitsende start gemaakt met een fantastisch concert door de Engelse brassband Destord Colieryt! Ook dit jaar wil de 'Commissie Brassconcerten' weer een aantal mooie blaasmuziekconcerten voor u verzorgen. Op vrijdag 19 maart is er een concert dat wordt gegeven door de Nederlandse Kampioen Brassband 'de Bazuin' uit Oenkerk o.l.v. Klaas v.d. Woude. 'De Bazuin' uit Oenkerk is al vele jaren een begrip in Nederland en daarbuiten. Opgericht ais fanfare in 1924, omgevormd tot brassband in 1971. Een koperorkest in Engelse stijl met een kenmerkende klankkleur. Met 25 blazers in vaste samenstelling, aangevuld met slagwerk. Vandaag de dag bezet met musici uit geheel Friesland. Allen op amateurbasis lid van deze band, maar musicerend op professioneel niveau. Op concoursen en festivals komt de band uit in de Kampioens divisie. In binnen en buitenland zijn hierbij al diverse prijzen gewonnen. Zo werd de band in 1995 Swiss Entertainment Champion, winnaar van het Nationaal Brassband Festival en van het Survento Brassband festival. Maar ook als concertband is men thuis op elk podium, met een programma dat bestaat uit een melange van originele composities en arrangementen in diverse stijlen, smaakvol samengevoegd tot een boeiend programma dat de echte liefhebber boeit van begin tot eindt Aanvang van het concert is 20.00 uur. Toegangsprijzen: Zaal f. 17,50 voorverkoop f. 15,-- Balkon t 20,— voorverkoop f. 17.50 Jeugd t/m 16 jaar f. 10,-- (alleen zaal) Reserveren en voorverkoop bij: Boekhandel Muizelaar, Hoofdstraat 10, Koudurn. Voor de intemetters onder de lezers van Bulte Nijs, de commissie heeft ook een site op intemet: www.globalxs.ni\homeʻm\molenwy

Pake yn 'e kast

Op 10 febr. jl. kwam de toneelgroep ITryater naar de o.b.s. 'de Welles in Koudum, om voor de groepen 1 t/m 4 de toneelvoorstelling 'Fake yn 'e kast' te spelen. De grote ruimte waar normaal gesproken wordt gegymd, gelezen, gewerkt of geknutseld, werd voor deze gelegenheid omgetoverd in een jongenskamer met daarin een grote kast, de kast van pake en in die kast.. pake. Pake moet naar het bejaardenhuis. Maar hij wil niet. Daarom verstopt hij zich in de kast bij kleinzoon Romme, want Romme wil wel voor pake zorgen. Dat dat nog niet zo eenvoudig is, blijkt uit de daaropvolgende reeks van aanstekelijke, hilarische, maar vaak ook ontroerende taferelen die zich in en rondom de kast van pake afspelen. In het 'theater de Welke werd van dit schouwspel genoten!

Uw schoenenspeciaalzaak in Koudum en Balk


What's in a name (2)

As jo mei Koudumer stijitnarnmen yn't geweer binne dan fait jo al it len en oare deroan op. De strjitnammen binne trochmekoar wol te forkièrjen, mar der bin in peer nammen bij dèr 't de meesten en der hjer ik ek bij, net fitkomme sine. Heanmar, wol men hawwe, komt fan heannebies, in plantsje. Hindeloopen soe dr ek mei te krijen hawwe en Vermaningsweg komt fan 'e tsjerim op it ein deden, de Fermanje. Safier kin ik noch wol meidwaen. Syl, Slaperdyk en Spekersieene dèr kom ik ek noch wol irt en fan alle fomeamde Koudumer helden steen harren fortsjinsten meestentijds netsjes op it boardsje skreaun. Mar njm no Bdeurpad, wa eelt dat wat? As Kuilen, Oostenveldseweg, Heekpaed, Snakke en Groote Wiske ? En wa wie Symke (fan de wál)? Folie slimmer wurdt it noch as jo sjogge nel de Easte en de Weste, álde Koudumer beneaming boer "oostwest" soe men sizze. Mar dat kloppet lang net, noard - sird is it neffens it kompas. Vn Warkum en Wams dèr strookt it kompas wol en op de waedellannen ek. Sok soart fortizing beheint him net ta Koudum, nim no "It Flinke boskje" bij Himmelom, hoe komme se derbij? In stikmannich beammen maar hat it bij myn witten nea west, in boskje fan neet. Die beammen dy't der noch steane dy binne flink, omdát se der noch steene. De flinke beammen dèrfoar 1 soe in bettere namme weze mar ek noch net hjelendal goed want it binne net gmatte beammen. 'De flinke beamkes' dèr is alles wol mei sein. Fortizing yn oare sin is der ek, der is in stijitsje yn Koudum werfan ik hjir de namme net neame sil, de Aide namme fan dat stritsje is hjoeddode', yn in oare betsjutting, somtiden wer hiel goed fan pas. in kommisje hie it sa net betinke kint. Boppeburren, Dammensewei, Galamadammen, Poel, Boppedyk,

en Underdyk binne neffens mij ek fdj Mie nammen, net betocht troch ambtners as troch in Kommisje. II wurk fan de hjoeddeistige Kommisjes kinne wij allegearre wol, mar ek it áldere ambtlik- as kommisjewurk hellet men der gou gentig Cd, want op e dyk breld men oare nammen as de nammen fan 'e boardsjes. Burren bijgelyks dat koe net fanseis, it haadplak fan 'e gemeente krige in Hoogstraat en in Hoofdstraat en Kninebuert dat rooide hielende] neame op, Verlengde Hoofdstraat en Singel dat bie meer alluere. Noch folie melder is it op it oare ein: Molkwardyk ? pardon, Stationsweg bedoele jo, ja it station is weg (al jlerren). Doe hat men der mar Spoarleane fan makke. De middenstán die likehurd mei: wat te tinken fan Spoorzicht? Mei as ginder in slokje op is it lykwols in hiele toer om dèmei it spoar te sjen, se hiene grif bettere eagen doe. De Wyk ? Nee hjer Havenkade, no dan hawwe jo noch wol moed as net ? Gelokkig hálde Symke de kop derfoar oars wie it grif Fabrieksweg wurdert. Nieuweweg dan: it is sfNer in bytsje Onnoezel om san namme te kiezen, want wat Moatte jo dernel? Nieuwereweg? De Zwarteweg sil wol in drèkreed west ha, oars soe ik it net witte. Mar it toppunt is de Beukenlaan: Net in Beuk te sjenll Al twa genereasjes stiet it jenigste beukehout fan de Koudumer Beukenlaan yn e meubeitoansealen fan W.P. Visser. Wij witte allegearre dat saken somtiden lang yn 'e ambtlike mole sitte, mar dit is in record! Oare kear beklage de redaksje fan B.N. harren dat yn Koudum tal wurken wachtsje om &makke te wurden, werOnder ek it plaveisel fan de Beu-kenlaan, Dit is glin tafel minsken, neffens mij oerwaget de gemeente in feroaring fan de namme yn Deukenlean. Jan de Vries

Disco in Xantos

avond niet meer stuk. Ook de 'oudere' jeugd leek tevreden. De dansvloer werd na een tijdje Volledig in beslag genomen. Het bestuur bedankt de dj's en JanWielse (Tammie) voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Ook de kinderen bedankt! bet bestuur afd. Gymnastiek

De disco die op woensdagavond 24 februari voor de jeugd van s.v Oever Xantos werd gehouden, was zeer geslaagd. De 'jongere' jeugd was zwalu dolenthousiast. Nadat de Spice wen Gids gedraaid werden kon de afd. Gymn astiek in

Annerixt Wadman speelt Bielke in Anatevka Henk Poort en Bea Meulman zijn al heel oud: aldus Annet& Wadman, 11 Jaar. Zij kan het weten, want 4 avonden lang zijn het haar ouders in de musical Anatevka. Anatevka is het legendarische verhaal van Tevye: een arme melkboer in de Joodse gemeenschap Anatevka. Tevye klampt zich vast aan oude tradities. Hij heeft z'n handen vol aan zijn 5 dochters, van wie een aantal de huwbare leeftijd heeft. Gedwongen door omstandigheden en uit liefde voor zijn dochters moet hij steeds vaker concessies doen aan de hem zo kostbare tradities. De musical speelt zich af in 1905, tegen het einde van de tsaristische periode. Annerixt is één van de 3 Friese meisjes die geselecteerd zijn voor de ca. 10 voorstellingen in Leeuwarden. Rond sept.'98 stond er een oproep in de L.C. Meisjes tussen de 8 en 15 jaar, die niet langer waren dan 1.40 m., werden gevraagd te reageren wanneer zij in aanmerking wilden komen voor de rol van Bielke, 8 jaar, de jongste dochter van Tevye. Haar ouders gaven toestemming en ze werd uitgenodigd voor de lste auditie waarbij vooral gelet werd op het toneelspel. Bij de 2e auditie werd vooral gelet op zangtelent. Zaterdag 20 febr. jl. werden 4 meisjes uitgenodigd voor een hele dag die o.a. olm Mom Tummers, drama-docent, stond. In de voorjaarsvakantie kreeg ze definitief bericht dat ze mee mocht spelen. Er zijn geen generale repetities, maar dit maakte haar tot nu toe niet nerveus. "Us mem is wol senuwettich". Belangrijk is dat ze goed op de andere spelers let. Thuis kijkt ze regelmatig in haar script, waarin met gele stift is aangestreept wat ze op het toneel moet doen en evt. zeggen en waar ze moet staan. De C.D. Ana-tevka wordt regelmatig beluisterd en meegezongen. Tijdens de musical moet ze een pruik met zwarte vlechten dragen, krijgt ze make-up op en wordt er diverse keren van jurk gewisseld. Hiervoor is een speciale kinderbegeleidster aanwezig, waarmee ze ook al kennis heeft gemaakt. Annerixt hoopt nog wei dat er gelegenheid is voor het nemen van foto's samen met de spelers. Ze vindt toneelspelen leuk; zou dit later wel willen gaan doen. Voorlopig moet ze toch nog wel wennen aan de belangstelling. Bij Gribus, radio Fryslán, was ze ook al te gast. Op school heeft ze het nog niet aan iedereen verteld: "Dat merken ze vanzelf wei", denkt ze. Annerixt, veel succes bij je eerste grote bühne-ervering! T.M.


Amenda de Klink

3 rrt N.C.V.B. 5/6 mrt.: Hobby-beurs 19 mrt.: Brassband De Bazuin 20 mrt.: Popavond Briquebec en Ernst Langhout 23 mrt.: Dorpsbelangen Jaarverg. 27 mrt.: Film 31 mrt.: Bond van Plattelandsvrouwen

Collecte Nationaal Reumalonds

Van 15 tot en met 20 maart 1999 is de landelijke collecteweek van het Nationaal Reumatonds. In deze week gaan meer dan 55.000 collectanten op pad voor het Nationaal Reumatonds. Het thema van de campagne is artrose, één van de vele reumatische aandoeningen. Als boegbeeld staat Reiny Roos, die sinds haar 44e jaar aan artrose lijdt, in de campagne centraal. Steun Reiny en de overige 650.000 artrosepatiénten in hun strijd tegen reuma! Geef een bijdrage aan onze collectanten of stort uw gift op giro 324 t.n.v. Nationaal Reumalonds Amsterdam!

Open Deur Dienst

Op zondag 9 mei zal dhr. Jos Brink (van de T.V.) voorgaan in een Open Deur Dienst

Thuiszorg Zuidwest Friesland Cursus Gedragsprobiemen tijdens het eten. Balk woensdagavond 17 en 24 maart f. 5,- per bijeenkomst Cursus Eerste hulp bij kinderongelukken De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Onderwerpen zijn o.a.: hersenschudding, bloedingen, botbreuken, kneuzingen, verstikking, vergiftiging, verbranding, wondverzorging, verdrinking en ondericoeling. De cursus is voor ouders/verzorgers van jonge kinderen. Workum: dinsdEtgavond 16 en 23 maart. Kosten f. 15 voor plusdeelnerners Thuiszorg f. 20,- voor aanvullend verzekerden bij DFZ. Voor informatie en opgave kunt u bellen met het cumusbureau: tel. (0515) 42 81 70

Agenda Dienstencentrum Nij Ciaerbergen maart 1999

dinsdagmorgen: Koffiedrinken en boeken-uitleen dinsdagmiddag: Fit-zit o.l.v. J. Deenen woensdagmorgen: Spreekuur pedicure op 3 mrt. en 7 apr. Koor oefent woensdagmiddag: Warm eten op 3,17 en 31 mrt. Vervolg-cursus bridge Hobby-kelder is open. donderdagmorgen: Fitness van 9.00-12.15 uur vrijdagmorgen: Cursus Fries voor niet-Friezen. Cursus aquarelleren. vrijdagmiddag: Spelmiddag:sjoelen, klaverjassen en competitiebiljarten. Op 26 maart is er bingo. Van maandag t/m vrijdag zijn het biljart en de wasserette te gebruiken van 9.0017.00 uur. Het project 'graag gedaan' is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur, op tel.nr. 0514-521541. Oan sjen, Atty Nicolaij-Soephoer

Het cqdeauwinkel*

In het cadeauwinkeitje vindt u een ruime sortereing originele cadeaus. Babykleding (waaronder truien van de Te-ietubbies), poppenkleertjes (babybom), wenskaarten enz. De opbrengst komt ten goede aan Roemeense kinderen en hun familie. En: Wij verkopen ook Roemeens aardewerk! Reden genoeg dus om even langs te komen! Ons adres: M. Demmer, ingang Hoofdstr. te Koudum. Openingstijden: wo.dagmorgen van 9.00-11.00 uur en vdjdagavond van 19.00-21.00 uur. La Revedere (Roemeens: Tot ziens) Lieve mensen, Persoonlijk kunnen wij niet iedereen bedanken. Daarom willen wij langs deze weg Hartelijk Dank zeggen aan: familie, vrienden en relaties die aan ons gedacht hebben bij de geboorte van onze dochter: Mathilde. De vele kaarten, bloemen en cadeaus hebben ons goed gedaan. Jan en Thea Busman, Koudum

RTN Televisie zaterdag 6 mrt. 17.00 uur zondag 7 mrt. 11.00 uur Werft) woensdag 10 mrt.19.00 uur (herh zaterdag 20 mrt 17 00 uur zondag 21 mrt. 11.00 uur (herh.) woensdag 2 (herh.) , 1 mrt. 19.00 Het Nederlandse Rode Kruis uur Afdeling Kleine Zuldwesthoek

Beschermvrouw H.K.H. Prinses Juliana Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering donderdag 25 maart 1999 Aanvang: 20.00 uur Plaats: De Klink te Koudum In deze vergadering zal onder meer wijziging van de statuten worden voorgesteld. Tevens staat er op de agenda een informatieve presentatie over: 'Hulpverlening bil ongevallen en calamiteiten' Het kan ook u, ons overkomen! Graag tot ziens op 25 maart as.

Wij zijn net zo thuis in de buurt als u

Sponser v.d. maand is:

Dorpsbelangen Wie volgt (volgen) als sponsor(s) van de maand??? Amnesty International

Schrilfavond op 19 maart van 18.30-20.30 uur in de bibliotheek te Koudum.

Rabobank Zuidwest-Friesland Kantoren te Balk, Workum, Koudum, • stavoren, Bakhuizen, Oudemirdum,


Klinkslach 1999 Op 28 februari j.l. werd voor de vierde maal Klinkstach georganiseerd in ons dorpshuis de Klink. Deze talentenjacht voor opkomende Friese bands is een tot nu toe jaarlijks terugkerende popavond in februari, en het heeft er alle schijn van dat de Klinkslach een blijvertje wordt onder de Friese muziektestivals. Deze avond stonden de volgende bands op de planken: Orion, een symfonische metal band uit Beritsum, llano's, lichte pop/rock uit Workum, Fardow, muziek in het bluesrock-genre uit \Mams en Radde Snake Suitcase uit Koudum, met rockpop, van lekker stevig tot lekker jessical De bands hadden er zin in en dat hebben we geweten. Th. de Vries babbelde deze avond soepeltjes aaneen, en de vakkundige jurering van de podiumprestaties was in handen van het trio T. Wadman, J. Bloem en H. Faber. Het publiek vulde massaal het stembiljet in en nadat de punten waren opgeteld kwam Rattle Snake Suitcase als winnaar uit de bus met als tweede Fardow en derde llano's. De grootste winnaars waren natuurlijk de vete bezoekers, zij hadden gewoon een bere-gezelligellOnlen daar gaat het uiteindelijk om.

De jeugticommissie v.d. Klink

1 Op 13 februari 1999 organiseerden, K voor de derde achtereenvolgende keer, e De Keatsfreonen fan Koudum' een indoor kaatstoemooi in sporthal De a Sandobbe'. Hoewel het kaatsen in Koudum bepaald geen grote sport tis, was er genoeg deelname voor seen gezellige en sportieve avond. in totaal namen er acht parturen (een f partuur is een kaatsteam dat bestaat uit drie personen) deel aan dit indoor rkaatsevenement. Watersport 'De Stormvoger uit Warm stelde de e kransen voor de winnaars beschikbaar, sporthal De Sándobbe' gaf de o medailles en de Friesland Bank n Koudum stelde zich garant voor de zaalhuur van de sporthal. Alle spone sors worden hierbij van harte bedankt! Aan een wedstrijd zijn n natuurlijk uitslagen verbonden. Na feen sportief avondje kaatsen en een gezellige nazit in de kantine werden a de volgende prijswinnaars bekend gemaakt. n 1. Jelle Zijlstra, K Johan van der Veen, Gerard Flapper. o 2. Johannes Wielinga, Wi Ico Spoel man, u Klaas Hiemstra. 3. Gerben Brouwer, d Pieter Schaper, u Bouke Smid. m '

Morra Festival 1999 Op 27 maart vindt voor de 3e keer het Morra Muziek Festival plaats in H.R. de Galamadammen. Net als voorgaande jaren is de organisatie er weer in geslaagd een afwisselend programma te brengen met voor elk wat wils. Zoals gebruikelijk worden de bezoekers in de centrale hal verwelkomd met een optreden van duo Sail Away. In het havencafé zijn 3 artiesten te beluisteren: 3 zangers die zich louter en alleen begeleiden met gitaar. Als lste llano's uit Workum, die tegenwoordig aardig aan de weg timmert als zanger en songwriter. Ernst Langhout, komt met een meer Iers getint programma. De avond wordt hier feestelijk afgesloten met een optreden van de bekende Jaap Louwes. In de Havenzaal zullen de hele avond weer popworkshopbands van de muziekschool hun favoriete popmuziek laten horen. Onder de bands ook een aantal uit Koudum met o.a. leerlingen van de CSG Bogerman, die deze avond weer hun beste beentje voor zotten. In de nieuwe lzwemzaalt optredens van Kevin's Crew, die covers speelt, maar ook een eigen repertoire heeft. Fuse, een kwartet met wat eigentijdser furions muziek en tenslotte de Latin workshop van de jazzdub uit Bergum, met opzwepende en temperamentvolle Zuid-Amerikaanse mu-ziek. In de wintertuin begint de avond met The Billy Bangers Bigband, de bigband van de muziekschool o.i.v. Willem Aukema. Deze band heeft een repertoire van gemakkelijk in het gehoor liggende muziek, met popnummers van o.a. B-52's en Chicago, maar ook swingnummers en een aantal nummers met zangeres Anna Schotanus. Als 2e Bigband treedt de bigband van jazzclub Bergum op. 0.1.v. Lawrence Blinxma brengen zij een gevarieerd bigbandrepedoire. Als hoofdattractie van het festival treden op de 'Femmes Vattaalt Zij zorgen voor een groots slagwerkspectakel, waarbij oliedrums de hoofdrol spelen. De muziek is van eigen hand, waarbij slagwerkinvioeden uit alle windstreken worden gebruikt. Na dit spektakel een spetterend optreden van Bigband Cue mix. Willem Aukema. Ook deze band komt weer met een afwisselend en swingend repertoire met vele solisten. De afsluiter is net als vorig jaar de Makkumer Bluesbrothersband, zij het deze keer in de wintertuin. Muziek met een hoog dansgehalte, hier kunnen de voetjes dus van de vloer tot in de late uurtjes. De organisatie hoopt weer op een volle bak, wat zeker moet lukken, gezien het groeiende aantal bezoekers de laatste jaren. Het festival begint om negen uur.

Eiberts der 2 deai lang! ,091 peel stiet

Wal op 'e T-splitsing yn Laaxum Onder de strjitiampe troch rint, moat der omtinke dat er net in fletse stront op 'e kop krijt. Op len reade poat, mei de kop heat yn 'e fearren en mei iltsicht oan 't Enkhuzen ta, stiet der moams in mantsje-earrebarre op 'e lampe. En deun by de dyk op 'e nok fan 't nije havenhOs

stiet de oare te haisfearrepoetsen. Is it in spantsje? De Lammers witte it noch sa net. Wol ha beide tegels in ring om 'e poet en is it FOgeltrekstasjon al ynijochte. Ek is de iene grutter as de oare en wurdt der kleppere. Wyist Hylpen al jierren in knappe peal hat en dy fan Koudum as in tsjerketoer sa sterk is, ha dizze twa it lentaidige pealtsje hjir by 't 1 aardichheit as fOgels sa nuet binne BOte en hoefolle oanrin jout dat dêr yn ndyk Laaxuml En der is noch folie maar romte foar eiberts yn 'e SOdwestshOs hooke. Op 21 maart 1996 ha 'k len 1 earrebarre yn 'e mist moams op it Otso Koudumemêst op 'e foto set. Sunt dy cht.bid is der ek net wer ien op west. FOgelwachtmannen Bauke de Jong Wat en Douwe van der Velde ha de peal nochris in kear delhelle; wat kouter in makke; alles goed neisjoen. Yn myn fegelboek stean nochal wat meldingen fan earrebarren yn en om en boppe Os doarp yn 'e dn fan 'e perren. Sa njonkenlytsen binne der gentich fugels dy 't dit nêst hjir al sjoen ha. Vogelbescherming Nederland hat in skriuwen utjoen mei as titel: "De ooievaar terug in Nederland". it giet goed mei de earrebarren Cd 'e 12 'oolevaarsdorpen en buitenstations'. Sent 1980 is der al in stasjon yn Earnewilld: It Eibertshiem. it is nijskjirrich om dêr ris te sjen. Hieityd meer frije Kigels sykje in briedplak yn 'e frije natuer fan Os lán. Wa wit krije wy hjir krekt as yrt Laaxum aanst in spantsje op 'e peel. Pier Zijlstra

Bulte Nijs 97 1999-3  
Bulte Nijs 97 1999-3  

ren hun kennis uit deze bron. Het ligt in de bedoeling dat er weer een waterput wordt gebouwd, samen met de leer- lingen, zodat ieder kind z...

Advertisement