Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum - 10e jaargang nr. 8 - oktober 1998 Bulte Nijs Commentaar Koudum kan niet gerust zijn op dit college. Het is maar zeer de vraag of beloften gestand worden gedaan. Dat moet wel één van de conclusies zijn na een 'begrotingspresentatie nieuwe stijl'. In juni leek het er nog op. Een projektgroep onder leiding van dé wethouder maakt een vragenlijst en suggereert dat de uitkomsten belangrijk zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van het dorp. Er werd zelfs gesproken over het maken van een structuurplan in overleg met alle dorpsbewoners. Begrijpelijk en volkomen terecht reageerden de Koudumers enthousiast: De wethouder had immers eerder hoop gevestigd. Ais voorzitter van Dorpsbelangen trok hij in 1987 de kar van de dorpsvemieuwing en zette hij zich vredelievend in voor recreatieprojecten, bedrijventerrein, nieuwbouw, riolering, enz., Met de verkiezingen in aantocht was hij in '98 bereid met structuurvisie beloften te doen. Wellicht was de enquête bedoeld om enige bestuurlijke vernieuwing tot stand te brengen. Op zich een goede zaak. Dan voorkom je immers een hoop bezwaarschriften en procedures en is er altijd voldoende draagvlak voor de structuurplannen. Maar nog voordat de papieren waren ingevuld bleken de vragen over bijvoorbeeld verkeersremmende maatregelen van weinig nut. Het 'hunebed' op de Bovenweg verdween en met een andere oplossing werd de situatie gehandhaafd. Overbodige vraag dus. En een projeldgroep die voor joker staat. Zo is het precies gegaan met de centen. Een ander 'begrotingsbewind'. Het college legt het anders uit. De burgemeester sust en zegt dat het visiedocument nog moet komen. Een Koudumer raadslid liet zich er niet door afleiden. Hij stelde vast dat eerder gemaakte afspraken niet meer gelden. Weinig structuurplan! Een welwillende projektgroep die misschien eerder naar het geld had moeten vragen en een dorp dat weer met de pet in de hand naar het gemeentekantoor moet. Blijkbaar om na vele jaren wethouders en ambtenaren er nog eens van te overtuigen dat er wat in Koudum moet gebeuren!! De redactie

8e Playbackshow in de feesttent "Leuk om mee te doen", vonden Tessa Diekman, Jennie v.d. Veen en Lydia Zeldenrust. Zij sleepten de le prijs in de wacht met resp. Evita en 2 - Unlimited. 3 Blije meiden aan het woord: Hallo, ik ben Tessa , Diekman en ik ben 9 jaar. ik heb voor de le keer meegedaan aan de piaybackshow en toen won ik de wisselbeker. ik was wel en beetje zenuwachtig maar dat was iedereen. Toen ik gezongen had was het een kwestie van wachten. Toen het laatste liedje was geweest kwam de uitslag en toen kreeg ik te horen dat ik de eerste prijs had gewonnen. Op het podium kreeg ik de wisselbeker en een kleine beker die ik mag houden. ik vond het leuk om mee te doen. Tessa

Hoi, wij zijn Jennie en Lydia, we zijn 11 jaar. Wij hebben de le prijs

Een lastig portret .!

E

D Op 24 september openwinterseizoen met de voorstelling W "Hier gebeurt nooit wat!" van de E cabaretgroep Kloosterboer. De tweede activiteit van de Srldwester S IsTeen voorstelling voor. de jeugd. Op woensdag 14 oktober komt de E Theatergroep Tryater met het stuk "Lastig portret". Dit Nederiandstalige R theaterstuk is geschikt voor kinded vanaf 8 jaar. Het is een vrolijke ren voorstelling e met als thema vriendschap; hoofdpersoon dit stuk is d bekende - of is hetin de de beruchte? - eBaron van lvkinchhausen. Baron van S Milnchhausen, de grootste zwetser aller tijden, gaat één keer C week op bezoek bij de schildeper res K Alma. Terwijl de Baron vol vuur vertelt over zijn bizarre avonturen in I het verre Rusland, schildert Alma w portret. Al snel worden de twee zijn verliefd op elkaar, maar ze durven e dat niet te vertellen. De baron pros indruk te maken met zijn stoebeert re t verhalen. Alma, die de schildersessie zo lang mogelijk wil laten e duren, schildert tien keer een nieur achtergrond. Alma en de Baron we tonen weer eens dat het lang niet h eenvoudig is te laten merken hoee veel je om iemand geeft. Een t cadeautje, een kus, een verhaal of een tekening kan helpen. Maar wie begint hiermee? Om te weten hoe dit verhaal verder gaat - en afloopt! - moet je maar komen kijken in de Klink op 14 oktober. Het stuk begint om 15.00 uur. Toegangsprijs f. 7,50 voor kinderen en f. 12,50 voor volwassenen. De ~wester

Suteldel in Koudum gewonnen met de playbackshow. We deden 2-Unlimited na met lwanna get up'. We hadden het niet verwacht dat we de le prijs hadden. We deden voor de lol mee. We hebben er een maand over gedaan. We vonden het leuk om mee te doen, we zijn heel blij met onze prijs. We hebben echt een hele leuke avond gehad. Nou, doei! groetjes Jennie en Lydia

Dinsdag 15 september is een groep vrijwilligers in actie geweest voor het Fryske Boek. En hoe! Opbrengst f. 5.899,35. Een prachtig resultaat dank zij u. Alle medewerkers bedankt voor jullie inzet.

47a d pe4 o-a

( / / 2 1a,:rt L .P )51.1 521r6, S 72 i r


Fanmheurding Suite Hijs Oplage 1090 *fiks Redaksie: Fanny Redman, Onderweg 78 tatert de Jong, Havenkade 2 Tineke Munnitraims. Wiukslach 3 Els Runta-Jager, Ooste 10 Jen Huls, G. »meedraai 11 Einredaktle: Fenny Harlman Redde* adres: Witekelach 3, Koudum Ontkenmogelijk opschijt eenkwenm- bewerenais we5.1) Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotowurk: Els Runia-JagedUlfert de Jong Printwurk: Decorboo reclame, Koudum Advertinsjes: L Krommenhoek De Wie 6 8723 ER Koudum Feraprieding: Buedleriening 1" treed yn 'e moanne 'Lily. augrzetus Abonneminten: Vn t kallndetiler Leden Doarpsbelangen f. 10,00 Net leden t. 13,00 Abn. om mens t_ 32,50 Sponsoring: Vnl. Y. v.d. Gaan* til 522283 Kopy: Poer do 14e tan 'e moanne by it redaksje adres SanidGiro numer: Rabobank 33.35.65.193 Giro van de bank 825457 Dorpskrant Koodum

-Re(d)aktie

Uiteraard worden de pagina's 4 en 5 volledig beheerst door de afgelopen feestweek. Ook zonder optocht kan een feestweek natuurlijk best slagen. Naast een terugblik door de feestcommissie was er ook nog een 'feestgonger' die zich geroepen voelde om via de Moordkuil zijn wat tegendraads commentaar te leveren. Ook dat moet kunnen. Vanaf nu zal B.N. de naderende programma-onderdelen van de SCrdwester prominent vermelden. De openingsavond door het cabaretgezelschap Kloosterboer kun je, mede door een goede zaalbezetting, geslaagd noemen. Want die culturele vereniging kunnen we in deze regio absoluut niet missen. Een bewoner uit het 'andere' Koudum schreef deze keer 't Warme Hart. Ze kwamen hier 'zomaar' terecht maar voelden zich hier direkt goed thuis. Onze vaste natuurrubriek verhaalt van een dwaalgast. Is het nu een Buibui of een Katvogel? Het wordt nog uitgezocht voor de lezers van B.N. Hoe het ook zij: 1 jimme een soad iésnocht ta mei Wy winskje dizze oktober BA."

F 1 1 w e r ~

Tent en Kermis De drieëenheid: Optocht, Klink en Kermis werd 2 jaar terug onderbroken. De optocht ging niet door en dus was het wat minder feest. Dit jaar was het nog erger. Geen Optocht, geen Klink, maar wel Tent en Kermis. De meeste mensen ervaren zo'n feest als minder feestelijk. Immers diverse bedrijven werkten gewoon door en scholen bleven gedeeltelijk open. Tussen 2 haakjes, mijn voorstel is wel om die nachtelijke geluidsbarrière-doorbrekende herrieschoppers éénmaal in de vijf jaar hun gang te laten gaan. De optocht om de 2 jaar, daar kan ik mij prima mee verzoenen maar zet een eventuele tent, alhoewel het er heel gezellig kan zijn, niet weer op zo'n dislocatie. 's Avonds was het er aardedonker en bovendien gevaarlijk met die racebaan vlakbij. Tijdens de playbackshow werden de jeugdige artiesten in de behoorlijk klantonvriendelijke manege opgetut. Daarna moesten ze in hun dunne kleren door de kou en de drek naar de tent. Tijdens de Friese avond waren borsttrok en winterjas onontbeerlijk om de avond ongeschonden door te komen. ik weet bijna zeker dat de kermis een slechte week heeft gedraaid. Dat kwam deels door het slechte weer, maar ook omdat de feesttent op die verlaten toendra stond. Het ringrijden en het bungy jumpen waren geslaagde onderdelen van de feestweek. Die survival mag ook best blijven, maar zorg er dan wel voor dat het wat overzichtelijker wordt. Voor het publiek was het tot nu toe spoorzoeken. Toegegeven, het is wat pretentieus, maar ik waag me aan een paar tips voor 1999. Probeer weer eens een wieler- en/of een skeelerwedstrijd hier heen te halen. Zorg voor een paar bekende namen, "dat lOkt buiten minskenf Voor de jeugd zou je kunnen denken aan een serie zeilwedstrijden voor modelbootjes (skipkes of klompkes)' In en rond Koudum is genoeg water voorhanden. En voor de 551-groep is de terugkeer van het toneelstuk op de vrijdagavond toch wel heel erg fijn. Je kunt niet alles krijgen, maar alstublieft denk weer eens na over een vuurwerk. Toch wil ik de feestcommissie bedanken voor hun inzet om 'feestweek 1998' te laten slagen. Want geloof me elit is in bealch fol wurkr. Teestgonger 1

2

meldt: dat het eerstvolgende overleg met B&W verschoven is van 12 naar 5 okt. N.a.v. alle commotie ontstaan over de begroting zal het belangrijkste punt van overleg zijn: Wat is nu wel of niet mogelijk voor Koudum?! Wel-ke plannen kunnen wel of niet uitgevoerd worden en hoe komt dit? Het bestuur

Griepvaccinaties

In november is de tijd weer aangebroken voor de griepvaccinatie. Dit jaar bestaat daartoe gelegenheid op maandag 2 nov. van 19.00-20.00 uur en dinsdag 3 nov. van 17.00-18.00 uur in het praktijkgebouw aan de Ténkersstrjitte 47 te Koudurn. Mensen met de volgende kwalen en ziekten krijgen een oproep voor een griepvaccinatie: long- en hartpmblemen, suikerziekte, nierproblemen en steeds terugkerende huidinfecties. En alle mensen van 65 jaar en ouder. Alleen »echte" influenza. De griepvaccinatie beschermt niet tegen alle griepen, maar alleen tegen de echte influenza. Voorbeelden uit het verleden zijn de A-griep en de MAO-griep. Dergelijke griepen hebben de neiging met een interval van enkele jaren de kop weer op te steken en dan tot een ware epidemie uit te groeien. Wij adviseren daarom iedereen (ook gezonde mensen) om een griepvaccinatie te komen halen op 2 en 3 nov. Het ziekenfonds c.q. uw ziektekostenverzekeraar vergoedt de kosten, indien griepvaccinatie plaatsvindt om medische redenen. In alle overige gevallen moeten de kosten voldaan worden. Bijwerkingen van de griepprik. Een rode wat gevoelige plek tom de steekopening komt nogal eens voor, maar is onschuldig en eigenlijk ook nauwelijks belastend. En het is mogelijk dat een enkeling (één op de 100) na de griepprik een korte periode (een halve dag of zoiets) een griepgevoel heeft. Een gevoel van koud hebben, lichte hoofdpijn, en wat lamlendig in de botten en spieren. Dat is dus maar kort en niet te vergelijken met de influenza waartegen gevaccineerd wordt: daar ben je een week goed ziek van en zo'n 2 weken arbeidsongeschikt. Van de griepprik kan men geen griep krijgen. Ons advies is: laat u vaccineren. W. van Doom en J.C.Eisma


Roemeense vakantie vreugd

Wellicht heeft u gehoord van Roemenië Roept en Kinderen uit Roemenië. De jaarlijkse aktie van Roemenië Roept aan het eind van het jaar kent u, met verloting en kledinginzameling. De werkgroep 'Kinderen uit Roemenië' haalt om de 2 jaar kinderen uit Roemenië hier naar toe voor 3 weken zomervakantie. Er wordt dan van alles voor ze georganiseerd: zeilen, paardrijden e.d. ( mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven en vrijwilligers). In Koudum waren verleden jaar 4 gastgezinnen, het volgend jaar hopen wij op meer gastouderst We kunnen dan in Koudum ook eens wat organiseren. Om hiervoor geld bij elkaar te krijgen, zijn wij van plan om per 2 oktober a.s. in de ontvangstruimte van K Demmer autoschade (Verlengde Hoofdstraat) te starten met het verkopen van Roemeens aardewerk en door ons gemaakte cadeaus. De opbrengst van het verkochte willen wij o.a. besteden aan een gezellige middag in Koudum voor onze Roemeense vakantiekinderen komende zomer en hulp aan ons bekende gezinnen in Roemenië. Graag tot ziens bij T. Demmer en G. v.d. Bos op woensdagmorgen van 9-11 uur en vrijdagavond van 8-9 uur en na telefonische afspraak (0514-522280 b.g.g. 0514-522530) SOnteti bine venit (U bent van harte welkom).

75 laar W.S.V. 'de Fluessen'

Omdat Water Sport Vereniging 'de Ruessen' 75 jaar bestaat én in het kader van 'Friesland Vaart', heeft de scheepsbeurscommissie gemeend de jeugd die de afgelopen 15 jaar zeillessen heeft gevolgd een genoeglijke middag op het water aan te bieden. Alle scholieren die de afgelopen 15 jaar kennis hebben kunnen maken met de waterport, zeilden in Optimisten bij de Kuilart en later in Stokpaerdjes van zeilschool de Ruessen te Elahuizen. De middag die WSV 'de Fluessenizal organiseren bestaat uit skûtsjesilen met 'de Roos van Dekemaien het zeilen

Uit 't warme hart gegrepen: Waarom in Koudum wonen? De pen werd aan mij doorgegeven door Jippe Sinnema en ik zal proberen er wat van te bakken. Hoewel ik een Friese naam heb, zowel mijn voornaam als mijn achternaam, zijn mijn vrouw en ik geboren en getogen Drenten. Waarom wij in Koudum zijn komen wonen zal ik direid even uitleggen, maar eerst even over mijn Friese naam. De ouders van mijn vader komen uit Bolsward en ik ben verschillende keren samen met mijn vader bij Beppe op bezoek geweest. Pake heb ik niet meer gekend. Wij woonden toen in adderen en om naar Bolsward te gaan was een lange reis. We reisden dan o.a. met de stoomtram door Friesland en wat ik mij daar nog van herinneren kan, is dat alleen de rails boven water uitkwamen en vooral in de winter veel weilanden onder water stonden. En als we dan in Bolsward aankwamen keek ik mijn ogen uit. Zo'n groot station had ik nog nooit gezien. Zoveel mensen, zoveel perrons en zoveel puffende stoomloc's. Helaas er is nu niets meer van over. Als ik in Boisward kom, moet ik er toch telkens weer aan denken en ik ben er nu achter waar dat geweest is. Op deze plaats staat nu o.a. een benzinestation. Waarom zijn wij in Koudum gaan wonen?

Tja, dat kwam eigenlijk zomaar. Wij hebben de laatste 20 jaar in Meppel gewoond. Wij woonden mooi en hadden het goed naar onze zin. Maar toen de kinderen de deur uitgegaan waren (wij hebben 2 dochters) vonden wij het huis toch wel wat groot. Helaas waren de bouwkavels schaars in Meppel. Je kon ingeloot worden en je moest dan direkt het koopkontrakt tekenen, zonder te kunnen onderzoeken wat voor huis je er op kon bouwen. Met de zeilboot kwamen we vaak in Stavoren, hadden vouwfietsen bij ons en maakten dan tochten in de omgeving. Zo kwamen we ook in Koudum terecht en maakten kennis met het Morraplan en dat stond ons wel aan. De boot achter je huis, wat wil je nog meer. Wij hadden nog keus uit verschillende kavels en konden hierop optie krijgen, zodat wij konden onderzoeken wat mogelijk was voor ons en dat sprak ons wel aan. Aan de Doerebout 4 wonen wij nu met het bootje achter het huis. Inmiddels zitten wij er al weer voor het 2e jaar en we hebben er geen spijt van. Het dorpsleven bevalt ons prima en door ons aan te sluiten bij de plaatselijke verenigingen hebben wij al veel mensen in Koudum leren kennen, zodat wij ons hier al aardig thuis voelen. Ook nog even de groeten van Hennie. Pier Plantinga

Grote markt tweedehands scheepsartikelen

91 0•-•,. q ,t7C

I1fr , J fi 1 _ -,(lei w, (0*4 03 t, -1(: .JÇ ., — -iïd i:-,) dI, - Het programma ziet er met Valken. q g uit1J•t_ als volgt .1, * uur verzamelen in het restau* 11.30 5 rant van Kuilart; U de _ 14 uur wordt er gezeild; • 12.00-16.00 . * de middag 11wordt afgesloten met Itf: een gezamenlijke maaltijd. (e' 07 Het evenement zal plaatsvinden op 2411. okt.e') a.s. en opgave is schrif; telijk ,of telefonisch mogelijk tot 10 okt. a.s. De kosten voor deze bij:i:p zondere middag irdi bedragen slechts f15,- p.p. Opgave en inlichtingen bij: • Dhr. E.M. Eschweiler, Lytse Morra 9,

.• n -, '. 2 .. '; .r tel 0514-522228 8723 HG Koudum of Dhr. F. Tjalsma, De Tine 16, 8723 - 0514-522065. ER Koudum tel. ; •,

Op 16 en 17 okt. a.s. is het weer zover de unieke najaarsbeurs die de WSV 'De Ruessens nu al vele jaren organiseert. Zo'n 1000 bezoekers komen elk jaar voor de leuke, praktische en vriendelijk geprijsde zaken die in de 'De Klink' in Koudum zullen staan uitgestald. Ook is er een uitgebreide stand van de Beurscommissie, waar door watersporters ter verkoop ingebrachte spullen worden aangeprezen. De Beurscommissie van 'De %essen' biedt ook dit jaar weer een goede service aan motorbootvaarders, zeilers en surfers uit wijde omgeving. Daarbij wordt ook nog een goed doei gediend. Een deel van de opbrengst van de markt komt ten goede aan de jeugdzeilerij. Zorg dat u er bij bent in de Klink op 16 okt. van 18.00-22.00 uur of op 17 okt. van 10.00-15.00 uur!! Artikelen voor verkoop kunt u inbrengen op vrijdag 16 okt. tussen 13.00-17.00 uur in De Klink. Toegang tot de markt kost f.2,-, kinderen tot 12 jaar gratis. Meer informatie? Bel 051 4-521 376 of 521865


1964 I Feest in de tent - 35 jaar feest in Koud um Voetjes van de vloer 1998

Even dreigde het weer spelbreker te warden bij de opening van dit 35e feest. Maar de weergoden hadden het goed voor met de feestgangers. Om 2 uur was het droog en scheen zelfs de zon, zodat de massaal toegestroomde Koudumer jeugd de ballonnen los kon laten, op weg naar (hopelijk) verre oorden. Met een flink windje in de rug verdwenen ze al snel uit het zicht, waarna het feest echt kon beginnen. In de tent bezorgde clown Spekky de kinderen een vrolijke middag. De hoosbui die op het dak van de tent kletterde kon de pret niet drukken en maakte het eigenlijk extra spannend. En na afloop was het weer droogt

Het demo-team van The Northem State countrydancers liet na afloop van de prijsuitreiking van de ringrijderij een staaltje van haar kunnen zien. Laarzen, cowboy-hoeden, aangepaste kleding, de houten vloer in de tent: even proeven van de sfeer van' het Wilde Westen'. En meedoen natuurlijk! 0.1.v. Sietie Haagsma en met de hulp van een aantal 'profs' waagden de toeschouwers zich op de vloer om de eerste passen te leren. En dat viel nog niet altijd mee. Links, rechts, voor, achter, klappen, draaien en tellen; en dat allemaal op het juiste moment...

voor de liefhebbers zijn er cursussen in de omgeving.

Bedrilvenvolleybaltoernool in de Sandobbe'

ilSKEPai rimo

De weg kwijt in de feestweek? Niet nodig. Op de hoek van de Zwarteweg-Snakke vond onze fotograaf dit gedurfde richtingbord. De Friese taal, het gekozen lettertype en de vormgeving doen het in zo'n feestweek veel beter dan die officiële groene steriele bordjes. Het moet een trend worden: Koudum in de feestweek vol zotten met zelf ontworpen richtingborden. De 3 mooiste ontvangen van B.N. een prijsje.

Ie prijs en wisselbeker Fa. Th. de Vdes 8t Zn. 2e prijs Welkoop 3e prijs De Kuilart 4e prijs Hoekema Koudum Groep 5e prijs CB0 1 6e prijs FITN 2

65 plussers maken tocht met Klitrak

in de stromende regen vertrokken meer dan 50 ouderen met de Klifrak vanaf de Galamadammen. Het weer !deerde op en de 65 plussers genoten van een fijne en gezellige boottocht naar o.a. Heeg, Gaastmeer en Oudega. Ook dit jaar hebben de buurtverenigingen weer veel aandacht geschonken aan de straatversiering• De Ds.L.Tinholtstraat pakte uit met een prachtige tuinversiering met gedurfde kleine lampjes. Ook de Klokslach had er veel werk van gemaakt. Tot voor kort opereerden de Hoge en Lage Beukenlaan apart. Dit jaar hadden ze samen een nieuw concept bedacht. Het werd een soort driehoekig baken met 7 groene lampjes. De B. was gemaakt van doorzichtige kunststof met gekoppelde lampjes. Op de Beukenlaan moeten veel technische jongens wonen. Hoewel het met de versiering van de NieuwewegTjalke v.d. Waistraat een beetje povertjes gesteld was, maákte het van een fris kleurtje voorziene beeld van onze timmedegende weer heel veel goed.

Uitslag buurtversiering Koudum: 1. Ds. L. Tinholtstraat 52pnt 2. Nw. Gerben Ypmastraat 46 pnt 3. Oude Oostenveldseweg 45 pnt Opmerkingen juryleden: Er zijn originele vernieuwingen, maar er is te weinig eenheid in de meeste buurten.

Uitslag tuinenkeuring

Grote tuinenz 1. Fam. J.H. Haanstm, Snakke 18 2. Fam. S. de Jong, Ooste 29 3. Fam. A.S. Twijnstra, Wjuksiach 36 Kleine tuinen: 1. Fam. L. Hoekema, Wjukslach 21 2. Fam. J. Fekkes, Kerkhofiaan 10 3. Fam. N. Galema, Molenbuurt 9 Keurrneesters:"Mevr. Westendorp, mevr. Yke de Vries uit Koudum en dhr. G. %Isme uit ~turn.

_Sponsor van de maand:

Feestcommissie

Hartelijk bedankt hiervoor ! Wie volgt?


Plonzen en ploeteren bij 2e Survival Ondersteund door enthousiaste supporters legden sportieve bewoners van 13 buurten een zwaar parcours af. Er moest heel

wat gelopen Zelfs een enorm schuim(en gefietst ) bad de deelnemers nietkon afschrikken.

voren, want de diverse spelonderdelen waren over het hele dorp verspreid. Deze survival had ook een hoog 'watergehalte sjouwd, geplonsd en geploeterd met 1 zakken, emmers en peddels. Bij de . Er werd wat brandweer zelfs met gratis zonneschuim-bad. Hoewel, de laatste afgeploeg viste bijna achter het schuim,

Vader Henk en zoon Rik Meijer in akte tijdens het finalespel.

Bungy Jumpen

Alle Haytema en Sasje Bruno durfden het aan om de bloedstollende jump uit de kraan te maken. De landing vond plaats in de zachte handen van een begeleider. Na een halfuurtje werden knikkende knieën en het misselijk gevoel in de maag al weer wat minder. Hun eerste malde: "Nooit meer." Brandweervnjwilligster Sannette de Groes blust m.b.v. brandweerman Piet Venema een felle uitslaande brand.

Feestelijke re

omdat de brandweer (snel ais altijd) de boel ai had opgeruimd. Foutje! Even snel opgelost. Al met al een schitterend sportief festijn dat z'n ontknoping kreeg in het finalespel op het oude sportveld. Jammer alleen, dat men hierbij amper het geduld op kon brengen om ook op de laatste 2 ploegen te wachten, waardoor de ene de start nog maar net kon meemaken, terwijl de andere (die van dat schuim dus!) moest constateren dat de race al begonnen was, maar desalniettemin hun laatste krachten in de strijd wierpen onder het motto: 'meedoen is minstens zo belangrijk als winnen'. Winnaar werd uiteindelijk het team van de Ooste/Zill onder de bezielende leiding van Hans Bakker. Een goede buur(t) agent is je beste kameraad moeten ze bij de Galamalaan/Binnendijk gedacht hebben.

Op zaterdag 12 sept. jl. werd e re0nie ü van de Fedening Koudumers om Utens weer gehouden met ca. 130 bezoekers. 's Morgens kreeg nie men even rustig de tijd om oude verhalen op te halen en bij te praten. Voor het middagprogramma was de Cabaretgroep l'inksels Deinum uitgenodigd en deze zorgde 1 voor een gezellige middag. Het was uit dit jaar een geslaagde dag! ook

Terugblik op het Koudumer feest Koudum vierde dit jaar z'n 35ste feestweek. Een jubileum-jaar dus, maar helaas zonder optocht. Net ais vele andere Koudumers vond ook de feestcommissie dit een groot gemis en zij heeft dan ook geprobeerd om deze 'uitval' zo goed mogelijk te compenseren. we gingen d.m.v. een feesttent weer terug in de tijd van 35 jaar geleden. Alle festiviteiten vonden plaats in of bij deze tent, waarbij we moeten constateren dat dit voor het ene onderdeel geschikter was dan voor het andere. Zo was het tijdens de Friese avond erg koud in de grote (maar helaas geringe bezette) tent en was de clown van de kindermiddag tijdens een hevige regenbui bijna niet meer te verstaan. De popavond daarentegen was erg geschikt om in een tent te organiseren. Vele mensen uit Koudum zelf, maar ook van buitenaf waren op dit feest afgekomen en de tent was dan ook zo goed ais vol. Naast de vaste onderdelen zoals de ringrijderij, de survival en de playbackshow, hadden we ook een aantal nieuwe activiteiten in het programma opgenomen. Hoogtepunt hiervan was toch wel het bungy-jurnpen. De belangstelling was ondanks het mindere weer ontzettend groot en zo'n 30 personen durfden de 'sprong aan. Onder veel oeh's en aah's vielen de deelnemers de diepte in. Voor publiek en deelnemers een hele ervaring. Al met al kunnen we ondanks het gemis van de optocht toch terugkijkt geslaagd feest. Helaas moeten we volgend jaar 3 commissie-leden misin opAlle, sen. eenJan en Ale zullen er in 1999 niet meer bij zijn. Jongens, bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. De feestcommissie RTN Televisie zaterdag 3 okt 17.00 uur zondag 4 okt. 11 00 uur rherh woonsdi7rg 7 okt 19 00 uur (hPr!! ! zaterdao 17 okt. 17.00 uur zondag 18'okt 11 00 Ulit (hC;r! woensdag 21 okt 19,00 uur (herr].) zaterdag 31 okt. 17.00 uur zondag 1 nov 11.00 Lrur (hem., woensdag 4 nov. 19.00 uur (heir; ]

v.l.n.r. pieuwke R. de Jong, Foppe de Jong, Anne L de Jong Gerben Haijlema, Thijs W. de Boer

-• se*

• zusalooL

sigla_ztazita - AUTO - MOTOR - BROMMER Finkewei 2 - 8723 DB Koudum tel. 0514-523357


BULTE NIIS INFO sept. 1978 sept. 1998

Volksdansers' van Koudum

Voor de 20e keer doen we weer een oproep om te komen dansen in 'De Klink'. Dit keer beginnen we op 3 nov. 1998; dit i.v.m. de verhuizing van onze leidster, mevr. Tj. Calsbeek. Graag verwelkomen we ook nieuwe leden. Stap eens over de drempel, 't is onder schooltijd (dinsdagmiddag 13..45-15.30 uur) en 't is altijd heel gezellig en ontspannend. De kosten voor 10 lessen zijn f 35,-. Tot ziens. Inlichtingen bij: J. Vonk-Bakker 522257, A. de Jong-Folkertsrna 522617, S. Venema-Zwerver 521555.

Vrouwen opgelet

Gaat u ook eens een avondje mee naar de N.C.V.B. Als bestuur van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond afd. Koudum, hebben wij samen met de leden een zo gevarieerd mogelijk programma samengesteld voor 1998-1999 We zouden het fijn vinden eens een paar nieuwe gezichten te zien. Ons winterprogramma is: 21 okt.: Rayonvergadering in Nijemirdum; spreker: Jopie Huisman 11 nov.: Ds. M.L. de Boer:Humor yn 'e tsjerke 16 dec.: Kerstavond 13 jan.: Mevr. N. Zijlstra-de Boer: Financieel project (Filippijnen) 10 febr.: Jaarvergadering 3 maart: Drs. T.Ç. Wielsma: Klooster in Egmond 7 apr.: Stichting Rehoboth: Sociale Hulpverlening en dia's Onze avonden zijn in de Klink en beginnen om 19.45 tot ca. 2200. uur Misschien tot ziens!

Ledenvergadering van de Oranjevereniging

De jaarlijkse vergadering voor leden van de Oranjevereniging zal dit jaar gehouden worden op 5 november 1998, 's avonds om 20.00 uur in De Klink. De agenda zal t.z.t. door uw brievenbus vallen, maar mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u hem die avond ook nog ontvangen. Omdat er dit jaar in de 'feest-vierdaagse' geen optocht is geweest, hoeft dit voor u geen reden te zijn om de vergadering niet bij te wonen. We zullen dan geen verslag van de parcourscommissie hebben, wei zijn wij op zoek naar een leuke gast. We hopen dus op een goede opkomst. Het bestuur

Amnesty International

Schdjfavond op 16 oktober van 18.30-20.30 uur in de bibliotheek te Koudum.

Agenda Dienstencentrum Nij Claerbergen oktober 1998

dinsdagmorgen: Koffiedrinken en uitleen boeken. 3 november (zonder tegenbericht): cursus Engels dinsdagmiddag: 15.30 uur Fit-zit, eerste les is proef woensdagmorgen: 9.30 uur Koor a.t.v. R. Hament, dit meerstemmig frouijus-koor 'sjong mar ta', zoekt nieuwe leden Spreekuur pedicure op 7 okt. en 4 nov. woensdagmiddag: Hobbykelder is open. Warm eten op 7 en 21 okt, Eén keer meeëten is natuurlijk ook mogelijk donderdagmorgen: Fitness in 3 groepen van 9.00-12.30 uur. Proberen is gratis vrijdagmorgen: Op stap-groep vergadert op 6 nov. om 9.30 uur Cursus aquarelleren van 9.30-11.30 uur vrijdagmiddag: Spel/spon-middag: sjoelen, klaverjassen en competitiebiijarten Het biljart en de wasserette zijn van ma. t/m vrij. te gebruiken van 9.0017.00 uur. Het project "graag gedaan" is te bereiken van 9.00-16.00 uur tel. 521541. Het dienstencentrum is telefonisch bereikbaar van di. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur. Uiteraard ook voor opgave cursussen. N.B. Voor de bridge-cursus kunt u zich nog opgeven, probeer het eens, 't is goed voor het geheugen en nog gezellig ook Oan't sjen, Atty Nicolaij-Soepboer Thema-bijeenkomst over geriatrie De ouderenorganisaties van Koudum organiseren op 29 okt. een bijeenkomst waar het thema geriatrie centraal staat. Geriatrie is de Wetenschap die zich ten doel stelt het functioneren van de oudere mens te verbeteren. De geriater beziet daartoe de lichamelijke, psychische en sociale problemen in hun onderlinge samenhang. Inleider is de heer G. van Dam uit Wodan. Hij verstaat de kunst een boeiende en leerzame uiteenzetting te geven over dit veel besproken onderwerp. Door middel van voorbeelden zal hij duidelijk maken dat bijv. een sociaal probleem een psychisch probleem kan veroorzaken of verergeren. Welk plaats heeft de geriatrie in de medische wereld en wat zijn de laatste ontwikkelingen? is er in regio Sneek een afd. geriatrie en hoe functioneert die? Kunnen ouderenbonden een rol spelen bij de ontwikkeling van de geriatrie? Allemaal vragen die aan de orde komen. De lezing begint om 14.00 uur in Nij Claerbergen. Entree: f. 2,50 (inclusief thee)

Holiday on !ce show

(een Joop van den Enden produktie)

Zaterdag 21 november 1998 te Groningen Vertrek Koudum 17.15 uur Prijs bus incl. entree voor slechts Fl. 77,50 p.p. inl. ExceliKoudum Tours Tel. (0514) 52 29 15

Renovatie dorpshuis

De geplande renovatie en verbouw van ons dorpshuis 'De Klink' is in volle gang. Wij proberen de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk in te plannen, zodat alle aktiviteiten normaal door kunnen gaan. Mocht er toch enige overlast door de bouwaktiviteiten ontstaan dan vragen wij uw begrip hiervoor. Beheerder en bestuur van 'De Klink'

Agenda De Klink 9 okt.: Kaarten

10 okt.: Popavond Pleasure 14 okt.: 15.00 uur Tryater Jeugdtheater 'Lastig Portret' 16 okt.: Scheepvaartbeurs 17 okt.: Scheepvaartbeurs 17 okt.: Film 24 okt.: Studio It Heidenskip concert

Trekharmonicacursus Voor de 8ste winter zullen er in Hindeloopen weer trekharmonicacursussen worden gegeven. Voor het spelen op de trekharmonica is de kennis van het notenschrift niet nodig. Er wordt in 4 groepen les gegeven: Beginners, mensen die al wat van het spelen onder de knie hebben, mensen die al wat langer spelen en een groep waarin het spelen uit het hoofd centraal staat. Er wordt les gegeven op de woensdagavond. Eerste les op 28 okt. a.s. Op zat. 7 nov. a.s. wordt er in de Foeke in Hindeloopen weer een' trekzakdag' gehouden, 's middags van 13.00-17.00 uur. Voor inl. en opgave: 0514-521838, 0515-541272, 0515-542306


Koudum in trek bij politie

P LUIE Buurtagent W. Stellingwerf heeft al weer enkele maanden aan gebiedsgebonden veiligheid en leefbaarheid kunnen werken. Een aanpak die hem goed bevalt. Volgens Wybren is het leuk werk. Hij spreekt over een rustig dorp en over mensen op straat die positief reageren. "En het staat nu wel vast Koudum heeft uitzicht op een bureau. Het district De Meren werkt dan vanuit Sneek, Bolsward én Koudum. Zo'n 12 collega's zullen er in en buiten het gebouw aan de Binnendijk (Andere huisvesting wordt nog onderzocht. Red.) alles aan doen om er voor te zorgen dat het aantal misdrijven niet stijgt." Waarneembaar voor Wybren is, dat dorpsbewoners ongerust zijn over drugsgebruik. "Tot nu toe is er in Koudum nauwelijks sprake van een actueel probleem. Maar toch vragen over het opsporings- en vervolgingsbeleid van de politie geven te denken. Gebrek aan kennis moet de reden zijn. Misschien heerst ook wel de gedachte dat er weinig tegen valt te doen. En dat is natuurlijk niet waar. Het is trouwens wel een onderwerp dat de maatschappij ('En dat bent u1 houdt. Ook op het platteland krijgen 1 we er mee te maken. Soms met )alle steeds meer gevolgen van dien. Daarom geef ik er graag via Bulte Nijs wat bezig meer informatie over. Met name harddrugs brengen vaak criminaliteit met zich mee. Om deze rotzooi te kunnen bekostigen wordt er gestolen, dan wel een ander misdrijf gepleegd. Ook worden harddrugs gebruikt in combinatie met alcohol, hetgeen agressiviteit of totale blackouts met zich mee kan brengen. Softdrug-gebruik is de laatste jaren sterk toegenomen. Jeugdigen experimenteren met marihuana (weed) en hash. Dit zijn beide produkten van de hennepplant. Hierin zit een werkzame stof die THC genoemd wordt. THC versterkt de stemming van een mens. Wie zich niet zo gelukkig voelt, kan maar beter niet gebruiken, want je gaat je er nog rotter door voelen. Voel je je goed, dan verhoogt dat ook de stemming en ga je je nog

prettiger voelen. THC heeft echter naast genoemde werkingen een groot aantal nadelen. Je kunt b.v. door angst overvallen worden. Het verslapt de spieren en maakt de mond droog, de ogen rood en het versnelt de hartslag. Tevens worden concentratie- en reactievermogen én het korte-termijn-geheugen erdoor verminderd. Logisch nadenken wordt moeilijker. De draad van het gesprek wordt uit het oog verloren. Deelname aan het verkeer onder invloed van deze softdrugs is gevaarlijk en daarom verboden. Mensen die vaak THC gebruiken kunnen geremd worden in hun ontwikkeling. Het gebruik van hash en weed komt voor in alle leeftijdsgroepen, rangen en standen. Het aantal gebruikers in Nederland wordt geschat op 600.000. De interesse ervoor is het grootst in de puberteit, omdat dan de behoefte bestaat te experimenteren. Meestal is dit van voorbijgaande aard. Zoals verteld, we maken onderscheid in soft- en harddmgs. Dat geldt ook voor de opsporing. De politie moet zich ook aan regels houden. Zo wordt ondermeer gedoogd (dat wil zoggen dat de politie niet opspoort en justitie niet vervolgt), dat gebruikers tot vijf gram aan softdrugs (hennepprodukten) voorhanden mogen hebben. Dit geldt alleen voor eigen gebruik. Er mag niet in softdrugs gehandeld worden. Om de handel in dit soort drugs te bewijzen, is het nodig een aantal verklaringen van gebruikers tegen dealers (handelaren) te verzamelen. Deze zogenaamde gebruikersverklaringen moeten aantonen en bewijzen, dat er door een bepaalde persoon in drugs wordt gehandeld. Alleen als dit voldoende wordt aangetoond gaat justitie over tot vervolging. Ten aanzien van harddrugs hanteren we een strengere regelgeving. Eigenlijk is alles met betrekking tot deze middelen strafbaar. Je mag ze niet in je bezit hebben, vervoeren, bereiden, in- en uitvoeren, e.d. Ook gebruiken Is strafbaar. De politie neemt de opsporing van drugs serieus, omdat het criminaliteit tot gevolg kan hebben. Ze schaden de gezondheid en ze brengen bij gebruik in het verkeer gevaar voor anderen met zich mee. Tips over de handel in drugs zijn altijd welkom! Voor mensen die problemen hebben met drugs is er verslavingszorg. Men kan dan contact opnemen met de Kuno van Dijk Stichting te Leeuwarden.", aldus Wybren Stellingwerr.

In frjemde gast

Achteryn de nue edysje fan de fermamde Petersons Fugeigids stiet in koarte omskduwing fan de 170 ifigelsoarten dy 't as dwaalgast sporadysk yn in grut gebiet fan Europa foarkomme kinne. Dat binne der nochal wat. Ek foar Cis lán is der sa stadichoan in hiele list fan frjemde Mgells op te neamen. De sensaasje wie 27 aug. koartlyn ek tige grut doe 't wy in protte rare Inden hearden yn t:JS stiftte en dérnei in aparte fOgel waarnamen. it gedrach fan it bist wie optellend. Sa no en dan fleach er tsjin in muorre op en gie Onder in Kit sitten. it bist wie net skou en mei de ijirker liet der him aardich besjen. Us earste reeksje wie dat it in soarte Buibui wêze kinne soe. FOgels dy 't yn it waarme suden fan Europa wol foarkomme. Mar yn 'e Petersonsgids koenen wy him net Onder dat nemer fine en toplak bringe. Hast alle karakteristiken kamen oerien mei de summiere omskriuwing dy jOn wurdt fan de KatfOgel. Langsturtige Mgel mei in swarte kop, sawat prottergrutte en mále leden meitsjend. Mar it probleem slet yn de kleur fan de endersturttearren. Hjir wie betzing mooglik: Wie it no gewoan read of kastanjeread? It ferhaal gie nei bekinde Mgeiminsken yn 'e provinsje en rekke op reis. In aardichheit op himsels. Tillefoantsjes, frjemde, reeksjes, stikjes yn 'e krante. Neffens de léste berjochten hálde guon it dochs op Buibul: de 'red-vented bulbul'. Ik ha ek in foto nei de Koudumer Folièreferiening sijoerd. Wa wit komt der nochris in sturtsje oan dit ferheal. Pier Zijlstra

Sponsor van de maand april

was de Oranjevereniging

Dit is per abuis niet vermeld, waarvoor onze excuses. Alsnog hartelijk dank voor de bijdrage.

bar-cafetaria

Tarantella klOOR EEN kOEIE dRAiNk Of EEN hARTiCjE hAP

Hoofdstraat 25 Tel. 521686

Bulte Nijs 92 1998-8  

1 ,:rt L . )51.1 - 521r6, 7 gewonnen met de playbackshow. We deden 2-Unlimited na met lwanna get up'. We hadden het niet verwacht dat we de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you