Page 1

- Dorpskrant van

Nieuwe eigenaar voor Marskramer

Eind vorig jaar werd Peter Noordermeer de nieuwe eigenaar van de Marskramer. Voordat de familie Noordermeer naar Koudum kwam, hadden zij een kaasspeciaalzaak in Amsterdam. De koop van de Marskramer was voor Peter en zijn vrouw Monica een nieuwe uitdaging In een nieuwe omgeving. Op de foto Peter en Monica met hun dochters Michelle en Sharon.

Talent gezocht voor feestavond 30 april

Op donderdag 30 april wordt weer het traditionele koninginnefeest georganiseerd in de Klink. Een ieder die daaraan wil meedoen (buurtvereniging, club, individueel) en daar een bijdrage aan wil leveren in de vorm van toneel, zang of cabaret kan zich opgeven bij T. Venema tel. 521354 of H. Melchers tel: 522126. Opgave dient te geschieden v6(5r 24 maart a.s. en het 'optreden' mag niet langer duren dan 15 minuten. Wij rekenen dit jaar weer op enthousiaste deelname en veel publiek.

Bigband Cue bringt CD Cd Bigband Cue at Koudum hat in CD makke. Op sneon 21 februaris wurdt dy presintearre yn 'e wintert&I fan hotel-restaurant 'De Galamadammen'. it eerste eksimplaar sil oanbean wurde oan üs Fryske waarman Piet Paulusma. De tagong is fergees. De CD kostet trije tientsjes.

Tinksels in Kouduml Na een serie succesvolle optredens in o.m. Haarlem, Apeldoorn, Hilversum, Alkmaar, Den Haag en Gent komen de drie heren van Tinksels naar de Klink in Koudum. Ze brengen daar op 21 februari het programmalSkoaret. Dit Friestalige programma is zeer gevarieerd: Er zitten nostalgische en poëtische elementen in, maar vaak is het ook lachen geblazen. Tinksels brengt geen kritisch, geëngageerd kabaret, maar meer een avond met lwinterj0ne nooit. Het trio heeft veel opgetreden voor 'Friezen om Citens' en hoort daar vaak vergelijkingen met Tetman de Vries en Rients Gratema. Alle Koudumers worden van harte uitgenodigd voor deze avond. De ontvangst is met muziek en na afloop van het avondvullende programma is er nog lekkere muziek, die ongetwijfeld zal uitnodigen tot nazitten of een dansje.

osprké nacht (08 . ø

'3fillaiwttolli eert' ʻ1, een beetje trots da tiopijkitegirátdi tOr grolgt• 0PaLiari• •,•-stedi i . n4:l a ybc«)*g5, . Tanuark. 4.1 Plietlygrovo9ogesolei ygn ,-

[19 w:w ,koifp *ak1tz4et 51iï,'O .0•0ffi,W egt to hrtrtgfiete ke by-ei filW 'j- :'.*eett5d'pulap als miss

41in oopertifog . . 98 'i.ogneiSSogeT100oRg ee otijEgbf04* storkijo•, ' < !Wni;I:ke d •:Noweell I - MARTEN t DEMMER .61n: AUTOSCHADE . K recht wat krom is. maakt o Onderweg 8, 8723 AZ Koudum. u Telefoon (0514) 522758 d u r Ï

Lamberta Smits opent praktijk voor paranormale genezing

Begin dit jaar startte Lamberta Smits-Vlieg een praktijk voor paranormale genezing. Voorheen is zij werkzaam geweest in de verzorgingssector. Al lange tijd is Lamberta zich bewust van haar paranormale gaven en werd daar ook attent op gemaakt door deskundigen op dit gebied. Zij vertelden haar dat ze op latere leeftijd deze gaven zou gaan gebruiken voor het uitoefenen van haar beroep. Vanaf die tijd heeft het zich steeds verder ontwikkeld door middel van zelfstudie en persoonlijke ervaringen. Zo bleek geleidelijk dat Lambada mensen af kan helpen van verschillende klachten of klachten op een dusdanig peil terug kan dringen dat patiënten zich beter voelen, opgewekter zijn en minder pijn hebben. Goede resultaten behaalde zij reeds bij chronische vermoeidheid, migraine, spierontsteking, spit, blessures of aandoeningen die voortkomen uit blokkades in rug, schouder of nek en bij pijnbestrijding. Als mensen kontakt opnemen met Lamberta vraagt ze altijd of ze bij een arts zijn geweest. Pas als men geen of onvoldoende baat heeft gehad bij de voorgeschreven behandelmethode, kan men een beroep op Lamberta doen. Om herkenbaar te zijn als serieuze en betrouwbare praktijk sloot Lamberta zich aan bij het Genootschap voor Paranormale Genezing en Esoterische Patiënten Begeleiding te Arnhem. Eens in de 14 dagen reist ze naar Arnhem om nog meer kennis op te doen. De behandeling door Lamberta gebeurt volgens afspraak tel: 0514-522172 Wjukstach 8.


Ferentwurding Sufte NO Oplage 1075 stiks Redeksje: Fenny Hartman, Onderweg 78 Ottert de Jong, Havenkade 2 Tineke Munniksma. Wjukslach 3 Eis Rtmla-Jager, Ooste 10 Jan Huls. Gerben Ypmastraat 11 Einredaksje: Fenrry Hartman Redaksje adres: INIukstach 3. Koudum onrein mogelijk op schijf amieveten - bewaren als wp5.1)

Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotowurk: Els Runia-Jageritiltert de Jong Printwurit: Decorboo reclame, Koudum Advertinsies: L Krommenhoek. De Tille 6 8723 ER Koudum Fersprieding: Atiertferiening I aUgliStUS SIS freed yn 'e Abonnemintent moanne mui Vn 't kalinderiier july, Doarpsbelangen f. 10,00 Leden Net leden I. 13,00 Abon. om utens f. 32,50 Sponsoring: Ynt.Y. v.d. Geest til. 522283 Kopy: %ar de 14e fan *e moanne by it redaksie adres BanktGlre numer: Rabobank 33.35.65.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Kouclum

Re(d)actie Toen dr. Broek en dr. Meijer nog werkzaam waren in Koudum, hadden ze in de meeste plaatsen rond Koudum "steunpunten". Boodschappen, visites en medicijnen liepen via deze adressen. Sinds enige jaren loopt alles via de praktijk in Koudurn. Vanaf januari is er een medicijnenbesteldienst operationeel. Deze bezorgdienst vult een gat in de markt, dat is zeken De gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart werpen hun schaduw reeds vooruit. Bijna alle raadsleden uit Koudum stellen we in dit nummer aan u voor. Sommigen zijn al veteraan. Soms is er sprake, zoals bij de FNP, van een herintreder. Omdat de ouderenpartij voor ons te laat in beeld kwam, konden we geen interview meer organiseren. Indien ze de raad bereiken komen ze alsnog aan bod. Dorpsbelangen Koudum geeft de raadsleden via een ingezonden brief al flink wat huiswerk mee. Ook de wethoudersverkiezingen kunnen nog interessant worden, gelezen de ambities van sommige raadsleden. Laten we dus hopen op een beetje vuurwerk tijdens de verkiezingscampagne. "In soad nocht tawinske mei dizze sellemoanne-B.N."

meldt: Koudum

dat het bestuur de aandacht vraagt van de lezers van Bulte Nijs voor de 'open brief' aan het college van B&W, die tevens verstuurd is naar de fractievoorzitters. Het bestuur hoopt hiermee een juiste aanpak van de problematiek te hanteren zonder daarbij op de stoel van het gemeentebestuur te gaan zitten. Verder nog een belangrijke datum: dinsdag 24 maart a.s. Jaarvergadering Dorpsbelangen in de Klink, aanvang 20.00 uur. U ontvangt ruim van te voren een uitnodiging met de agenda. Het bestuur

Open brief aan het college van B&W Nijeturd Geacht college, Wij vragen uw dringende aandacht voor de volgende problematiek. 1. Er zijn in Koud= momenteel geen gemeentelijke woningbouwkavels meer te koop. Wij weten vrijwel zeker dat er behoefte is aan dergelijke kavels, bovendien is vastgesteld dat er de komende jaren in Koudum jaarlijks 14 woningen gebouwd mogen worden. 2. Er is in Koudum momenteel geen bedrijventerrein te koop. Wij weten dat er op dit moment in Koudum behoefte bestaat aan ten minste 2 ha bedrijventerrein. 3. Het centrum van Koudum worstelt met de parkeerproblematiek, de

oplossing hiervan is toegezegd buiten het structuurplan om, dus eerder. Om de ruimtelijke ordening in goede banen te leiden heeft u een structuurplan-methode ontwikkeld, die ook voor de situatie Koudum gebruikt zal worden. Na de zomervakantie van 1997 zou gestart worden met het structuurplan Koudurn. Na de uitkomst van het structuurplan is het allerminst zeker of meteen met de uitvoering begonnen kan worden. Dorpsbelangen Koudum acht het van groot belang dat er op korte termijn ruim voldoende woningbouwkavels beschikbaar komen; in ieder geval toereikend voor het jaarlijkse aantal woningen dat Koudum is toegedacht. De lokatiekeuze laten wij aan het gemeentebestuur over, evenals de beslissing welke lokaties ai dan niet onder het structuurplan zullen vallen. Dorpsbeiangen Koudum vindt dat ondernemers zich in Koudum moeten kunnen vestigen en ontplooien, dit is ĂŠĂŠn van de voorwaarden voor een bloeiend dorpsleven. Op dit moment bestaat bij vijf ondernemers concrete vraag naar beddiventerrein in Koudurn. Domsbelangen Koudum vindt dat de commissie waarin Ondernemersvereniging, Trochgean en Dorpsbelangen samenwerken om de parkeerproblematiek op te lossen te weinig steun ondervindt vanuit het gemeentebestuur. Nu in actie komen voor Koudum is nog op tijd. Dorpsbelangen Koudum ziet reikhalzend uit naar initiatieven van uw kant. Met vriendelijke groet, Bestuur Dorpsbelangen Koudum

In kiek goede zaak, dat se mei de ferbouwing ran de Klink ek de wc's op in oar plak genen haveree........

"iel yn 'e Klingen): 1 1Skamte..?


5 op een rij: over gemeenschapszin en dadendrang Op 4 maart worden de nieuwe gemeenteraadsleden gekozen. De huidige 4 Koudumer raadsleden hebben zich opnieuw kandidaat gesteld. Maar ook een herintreder maakt z'n opwachting. Wat beweegt hen om (bijna) al hun vrije tijd in dienst te stellen van de gemeenschap? Bulte blijs ging op (be)zoek!

Nel Bossina,

voor de PvdA in de gemeenteraad zittend; werkt bij de Stichting Thuiszorg ais leidinggevende bij de gezins- bejaardenverzorging. Vier jaar geleden had B.N. ook een interview met haar. Op de vraag waar ze gelijk aandacht aan wilde besteden antwoordde ze dat de parkeerproblematiek in Koudum op korte termijn diende te worden opgelost. N.B. "Ja, dat was ik ook echt van plan, maar dat is mij wel tegengevallen; vooral de door te lopen procedures kosten enorm veel tijd, daarvan was ik mij voor mijn raadsperlode niet zo bewust." Terugkijkend op de afgelopen raadsperiode waren voor haar hot items o.a. de subsidieregeling voor de kinderopvang; het kwijtscheldingsbeleid en de tegemoetkoming in de reiskosten voor kinderen van minima, die school gaan in b.v. Sneek. Ook de uitbreiding van de Merk Workum, Stavoren en de burgemeestersruil vond zij belangrijke zaken waarover de raad beslissingen moest nemen. De grote opkomst van de bevolkingbij de diverse besprekingen maakte haar nogmaals bewust van de afwegingen die gemaakt worden. Voor de komende verkiezingen/ raadsperiode zijn werkgelegenheid, structuurplan Koudum, jeugdbeleid en sociaal beleid o.a. creatief en actief arbeidsbeleid voeren voor langdurig werkelozen, belangrijke punten. in onze verkiezingscampagne proberen mensen via folders, pamfletten, spots op t.v. en eventuele debatten te bereiken. Nijefurd heeft momenteel 3 wethouders, zouden we weer

terug kunnen naar 2? Nel Bossina vertelt dat over de portefeuilleverdeling binnen de PvdA nog wordt gesproken, want 2 i.p.v. 3 wethouders betekent wel een ander financieel verhaal. De huidige wethoudersposten zijn part-time bedoeld, maar blijken wel bijna fulltime jobs. Nel Bossina ziet een eventuele wethouderspost op dit moment niet te combineren met haar huidige baan. wel lijkt het haar mooi om daadwerkelijk invloed te hebben op de uitvoering van raadsbesluiten. Er is nu weinig tijd voor andere dingen want gemiddeld zijn er 2 á 3 vergaderingen per week en besteedt ze p/w ca. 3 uur aan leeswerk. Meer 'Morraplannen' in onze regio? Nee, zeker niet zo grootschalig hoewel er wel ruimte gecreëerd moet worden voor woningbouw, ook binnen de kleinere dorpen van onze gemeente. De overweging werkgelegenheid en natuurgebied blijft een moeilijke afweging.

Portret van een lijsttrekker

"Tot in mijn tenen ben ik ervan overtuigd dat een mens verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de ander. Bij mijn politieke partij zie ik er voldoende van terug en de V's van VVD wijzen ons bovendien niet alleen op het vrijheidsbegrip en op verdraagzaamheid, maar ook op sociale gerechtigheid en gelijkwaardigheid." Bulte Nijs vroeg Jimmo Smit over de consequenties van deze uitspraak voor de gemeentepolitiek en naar de belangrijkste thema's als aanloop naar de verkiezingen.Vragen ge-noeg. Op een natte januari avond wil hij, over de bril heen kijkend, voorzichtig formulerend, aan de keukentafel wel wat kwijt over zijn partij. Voor dit gesprek heeft Smit zich goed voorbereid. De uitgangspunten in het VVD programma zijn (politie)

blauw geaccentueerd. Het valt op dat hij meteen zegt dat hij voldoende vertrouwen heeft in de beginselen en in het Nijefurdse VVD verhaal. Deels komt dat, omdat hij als blijmoedig liberaal graag iemand behendig met argumenten wil overreden. Daar hoort bij dat de P van de 'grote' politiek hem inspireert tot politiek met een 'kleine' p. Hij komt dan ook steevast uit bij simpelweg het opkrikken van steden en dorpen op initiatieven van bewoners, zoals het opwaarderen van Koudum door winkels, bedrijvigheid en het op peil houden van voorzieningenfle vraag "Verschraalt Koudum niet?" biedt ~ma de mogelijkheid nog eens te zeggen dat economische groei en het terugdringen van de werkeloosheid goed zijn te gebruiken. Zijn VVD heeft tot dusver het beleid van dit college gesteund (Het krijgt een voldoende», maar levert hem ook het beeld van "geklungel" op als we over de uitvoering praten. "Denk maar eens aan de die parkeerplaatsen in de Hoofdstraat", voegt hij er onderzoekend aan toe. "En wat denk je van de investeringen in de toeristische sfeer? Van belang is toch dat we in onze gemeente en dus ook voor Koudum voor de toekomst kiezen!' Met opgeheven hoofd gaat onze inwoner de verkiezingen tegemoet. 't Zal niet aan hem liggen. De VVD leden vertrouwen hem wel toe dat hij in leder geval goed genoeg is om in de raad terug te keren. Overigens "Ik zit nog maar vier jaar in de gemeenteraad, maar 't is wel mooi als het nu al een wethouderschap oplevert! Zoals gezegd we hebben ervaring als VVD omdat we ons steeds hebben verplaatst in de rol van 'Als wij nu eens in B en W hadden gezeten. Waren we dan ook met dezelfde voorstellen gekomen?" Smit zal straks, na de gemeenteraadsverkiezingen, met winst of verlies z'n eerste periode afronden. Een job als deeltijdwethouder staat hem wel aan. in combinatie met z'n werk en met z'n gezin, vindt hij het best mogelijk. (Mede)besturen inspireert deze Koudumer. Een kloon van Vonhoff, Wiegel en Hermans vindt hij wel uniek, maar z'n grootste voorbeeld was toch z'n vader die met hem samen de nacht van Smeltzer beleefde voor een zwart-wit TV. Gezamenlijk hebben ze toen ai een eerste stap gezet. Zien we Jimmo met Nijefurdse stropdas straks terug In de raadszaal? Met deze vraag, die Bulte Nijs opwierp, laat ook Smit zelf de kiezers niet meer achter! JHJR


BULTE CDA raadslid Jelte de Vries De nummer 2 van het CDA wil graag als wethouder van o.a. ruimtelijke ordening en werkgelegenheid z'n karwei afmaken. Jelte de Vries, een politieke laatbloeier die veel plezier beleeft aan het reedswerk en minstens nog 4 jaar op het pluche wil blijven zitten. De belangrijkste zaken uit de fgelopen raadsperiode vond hij het maken van nieuwe bestemmingsplannen. De gemeente moet rekening houden met diverse partijen zoals provincie, O.V.K. en Doarps-belang. "In goed overleg dienen er goede structuren te komen voor de toekomst. Dus helder uitspreken waar je in de toekomst heen wilt met het dorp." Hij wil z'n eigen College geen cijfer geven, vindt dat anderen dat maar moeten doen. Voor de komende verkiezingen vindt hij dat de werkgelegenheid veel aandacht verdient. "Gelukkig is de neerwaartse spiraal van het inwonertal gestopt" Het verder uitwerken van structuurplannen en deze eerlijk over de hele gem. verdelen. Concreet voor Koudum betekent dit: Het structuurplan en het oplossen van de Hoofdstraat en 1]. v.d. Walstraat problematiek. Hij denkt dat het aantal wethouders naar 2 terug kan, maar waarschuwt wel om de politieke verhoudingen in het oog te houden. "Met 2 extra partijen er bij in de raad, kan het allemaal moeilijker worden. Ais ik werkelijk zou vertellen hoeveel tijd ik aan het raadswerk besteed, dan zou iedereen zeggen: die man is geen goed manager, dit moet vlotter kunnen. Maar ik besteed die extra tijd graag omdat deze baan mij veel voldoening geeft. Een raadslid dient een helder inzicht te hebben in de materie en verstand van maatschappelijke verhoudingen. Oog voor normen en waarden. Als wethouder hecht ik er aan om te besturen volgens het harmoniemodel. Graag wil Ik nog 4 jaar mijn energie in deze job steken om in gang gezette processen te voltooien." Hij is bang dat de bestuurskracht afneemt nu er nog 2 partijen zich warm lopen voor een zetel(s) in de raad. is van mening dat iedereen via de huidige partijen aan z'n trekken komt. "De werkeloosheid

zit op dit moment op 10,3'%. Deze ontwikkelingen zijn redelijk gunstig." Over meer Morraplannen: "Nederland heeft in z'n geheel de zorg voor de burger. Als die burger zich in het westen niet meer thuisvoelt, dan moet de BV Nederland die burger wel een rustig plaatsje gunnen. Zij leverden hun bijdrage aan de welvaart, gun hun dan ook een goede plek. De besturen beraden zich over de aanpak van de verkiezingscampagne. De partijen werken in goede harmonie. Scherpe strijdpunten zijn er eigenlijk niet. Het betreft meer accentverschillen." Wel vindt De Vries dat er te weinig belangstelling is van de burger, het moet meer leven. "Betrokkenheid bij de gemeente, dat is het belangrijkste. Als de jeugd aan de slag wil, laat ze maar komen. Een gezonde mix in de fractie is wel de beste garantie voor een evenwichtig beleid", antwoordde De Vries op een vraag over de leeftijdsopbouw van z'n fractie. U. de J.

Come back Na de verkiezingen van 1990 had de FNP geen zitting meer in de gemeeteraad. Onlangs kwam het tot de heroprichting van de FNP in Nijefurd. Romke Kroondijk is de lijsttrekker van deze partij. BN stelde hem enkele vragen. Waarom is de FNP terug? De gemeente Nijefurd bleek een wit vlak op de kaart te zijn. Een lid van het hoofdbe-

stuur kreeg opdracht om hier weer een FNP van de grond te krijgen. En benaderde hiervoor verschillende mensen om de kar te trekken. Doordat ik vroeger H.O. raadslid voor de FNP was en hierdoor enige ervaring heb, kwam ik bovenaan de lijst Hoe gaat het veridezingsprogramma eruit zien? Wij staan voor o.a.: • Een goed leefbare gemeenschap • Een sterk jongerenbeleid • Belangenbehartiging voor de ouderen •Stimuleren van werkgelegenheid • Een optimaal openbaar vervoer • Investeren in (kem)voorzieningen Campagne zal worden gevoerd via de kabelkrant en door verspreiding van folders huis aan huis. Bent u met één zetel tevreden en hoe ziet de kiezersgroep eruit, wat zijn dat voor mensen die FNP stemmen? Eén zetel zou een mooie opsteker zijn, van niks naar 1 zetel! De FNP kiezers zijn politiek bewust, 't zijn vrije vogels, die zich niet laten leiden door bestaande strukturen. Zij willen zelf uitmaken hoe zij het hier willen hebben. Zij houden het eigene hoog. Wie of wat inspireert u? Het is de drang om op de juiste plaats te spreken. Je mening verkondigen op een plaats waar het effect heeft. Over welke eigenschappen moet een raadslid volgens u beschikken om goed te funktioneren? Je moet goed kunnen luisteren, niet impulsief reageren, jezelf de tijd geven om een oplossing te bedenken, is die er, dan kritiek uit de gemeenschap kunnen verdragen. In het verleden reageerde ik direkt, hopelijk heeft de tand des tijds dat impulsieve gedrag bijgeschaafd. Ja, Hendrikje, hiel smak, san leech plafond 3rn de Klink. Enne... it went wol, hear! Nei in skoftke fielst dyn Imibbels wier net meer

4


Heeft de burger voldoende belangstelling voor de politiek? Weinig voor politiek, denk ik. Wel voor zichtbare zaken. Mensen klagen wel en doen dit meestal in de direkte omgeving. Doordat er nu een wisseling in de raad zal zijn, zijn er waarschijnlijk mensen die op zoek zijn naar iets anders, naar een andere partij om op te stemmen. De tijd is nu rijp en biedt een kans voor de Frysk Niasionaie Partij. E.R.

Beschikbaar voor een 4e periode Nienke Zijlstra, werkzaam ais invalster in het chr. basisonderwijs, staat Se op de kandidatenlijst van het CDA en begint, als ze opnieuw het vertrouwen van de kiezers krijgt, aan haar 4e periode als raadslid. Een oudgediende in de politiek dus. Via het CDA Vrouwen-beraad, waarvoor zij destijds door o.a. Akke Brandenburg gevraagd werd als gespreksleidster voor de nieuw op te richten groep in Koudum, HO., belandde Nienke in 1984 in het bestuur van het CDA. Het was de tijd van de herindeling, "Een nare periode", zo zegt zij. Hoewel ze al een keer eerder op de lijst had gestaan brak voor haar het 'grote werk' aan in 1986: Andrea Tromp hield op en Nienke werd, 2 jaar na de herindeling, met voorkeurstemmen in de raad gekozen. Het politieke bewustzijn kreeg zij van huis uit mee. Haar beide opa's waren politiek aktief binnen de AR en CH en ook haar vader was politiek zeer betrokken. De keuze voor het CDA werd dan ook mede bepaald door deze achtergrond en de behoefte om samen te werken met mensen die op dezelfde manier tegen de samenleving aankijken. Als kerkelijk meelevend lid heeft zij ervaren dat er tegenwoordig meer plaats is voor de eigen inbreng bij de kijk op de maatschappij. Dat de chr. normen en waarden daarbij natuurlijk een

belangrijke rol spelen is onmiskenbaar, wat zich volgens Nienke m.n. uitte in de discussie rond de winkelsluitingswet Had Nienke eerder o.a. ruimtelijke ordening en milieu in haar 'portefeuille', nu is dat Dienstverlening. Een zeer veelomvattend pakket, gezien de hoeveelheid zaken die de afgelopen 4 jaar op het bordje van de gemeente zijn gekomen en nog zullen komen. Zij noemt o.a. de Wet Voorziening Gehandicapten, het bijstands- en armoedebeleid, Sportzaken, Jeugdsozen, Jeugd- en jongerenbeleid. Er is echter veel tot stand gekomen. Het CDA heeft zich sterk gemaakt voor de manege en deze blijkt goed te draaien. Voor Nienke had m.n. het aanstellen van een jeugdhulpveriener de voorkeur boven een jongerenwerker en daar heeft ze dan ook voor gestreden. Daarnaast heeft het bijstandsarmoedebeleid haar volle aandacht Zij wil zich ten volle inzetten om die mensen te helpen die in een achterstandssituatie zijn geraakt (of dreigen te raken), de Lui. minima. Hierbij kan ze zich zeer goed vinden in het beleid van PvdA-wethouder Ottelien v.d. Baan en de samenwerking is dan ook goed. Ook in een volgende periode zou ze hier wei mee door willen gaan, maar ook b.v Wonen en werken spreekt haar aan. Op de vraag of ze ook een wethouderspost ambieert, antwoordt ze dat één en ander natuurlijk afhangt van de besprekingen rond de collegevorming na de verkiezingen. Ze zal er in elk geval goed over nadenken als het aan de orde komt en er zeker niet voor weglopen. Wel wil ze nog kwijt dat door de huidige werkwijze (collegeprogram, visiedocumenten, commissies) besluiten vaak ai vast staan en er nauwelijks nog discussies in de raad gevoerd worden. "Burgers beseffen vaak niet dat ze hun invloed moeten uitoefenen vóór een en ander in de raadsvergadering komt." Terugkijkend is Nienke blij dat ze is doorgegaan. De herindeling verscheurde vrijwel alle partijen, ook het CDA (CDNCGN) en zorgde voor veel spanningen en een vervelende nasmaak. De huidige verhoudingen binnen de partijen en de raad zijn goed. De afgelopen raadsperiode zorgde voor heel veel lees- en studeerwerk maar wel in een ontspannen sfeer en dat gaf haar het prettige gevoel dat het ook anders kan.

Mei de fuotten %st yn ijs

Mids jannewaris, noch gjin sterk iis en lange tochten. By Molk meant wrachtsjes in boer syn ik-kers. Vn foar- en achtertunen komwar me Ot 'e opwaarme grOn de earste snieklokjes omheech. Keppels guozzen ha eltse dei in rike kar fan griene greiden. De giele blomkes fan 'e jasmyn stekke fieurich óf tsjin deade hjerststalen. De femijing set wet yn. Vn 'e feart nei Hylpen by de KnIslingse brêge litte twa hjerringstynders (futen) sjen dat se inoar fOn ha. Mei de halzen heech opstut-

sen is tt spul fan snaffelstaan al Ot ein set. Te betijd fansels, mar it waar jout it boadskip en de bisten folgje. in frjemd gt3sicht eins, want se ha de ijochte winterklean noch oan. De brune mEtitydskraach moet noch komme. By winter as de fearten ticht lizze, sette hjerringslynders taak óf nei iepen wetten By tOzenden komme se dan op see byinoar en fiskje dar oan 'e maityd ta. Ek sykje se wol grutte wynwakken yn marren op en dOke dar nei bC.it. Gaadlik binne foar futen ek de lege havens winterdeis (sa as dy fan Hylpen en Starum) dy 't as in fOke tsjinje. Tagelyk mei grutte en middelste seachbekken en somtiden in brildOker, witte se krekt war 't de tisk swimt Vn strenge winters bringe hjerringslynders de nacht yn groepen troch op it lis fan 'e narren. Weid as guozzen sitte se tichtopinoar en komma dan oerenlang net fan It stee. it plak dar 't elke fOgel sitten hat, is dan oan twa saken eif te lazen: in ovaal teiplak, fan 'e waarme fearren en in brout fOgeistront Oer saln oernachtingsplak fol brouten ried ik wat winters lyn mei in pear maten, op 'e Fluezzen. it is swier riden, want dy bultjes binne hurd en sitte tast. Middenyn fOnen wy doe in hjerringslynder dy 't net fuortkomme koe. Mei de poaten siet er féstferzen yn lis. In gelok dat wy lans streken. Mei de waarme hannen op 'e swimfluezzen kaam er war los. Wy ha it bist in skoftsje yn 'e rêchsek han en darnel koe der wer op eigen wjokken nel iepen wener. Pier Zijlstra


BULTE NOS INFO Nieuws uit het 'Doldersheis' Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen februari 1998 interne verbouwing In de eerste 2 weken van maart zal er in het praktijkgebouw in Koudum een interne verbouwing plaatsvinden. De behandelkamer zal volledig nieuw ingericht worden. Omdat ook daar een computerterminal geplaatst zal worden, zal het na half maart mogelijk zijn om ook daar met de computer te werken. En het laboratorium zal uitgebreid worden tot een volledig assistentenvertrek. Dat kan omdat de patienten- WC zal worden verplaatst naar de voorhal van de praktijk. De doktersassistente zal dan eigen spreekuren gaan houden voor speciale handelingen: uitstrijkjes, oren uitspuiten, injecties, gehooronderzoek e.d. Tot nu toe moest zij tussen de bedrijven door haar gedelegeerde handelingen doen, maar nu kan zij dat in haar eigen ruimte doen. ECG's in 't 'doktersh0s Bovendien is het na half maart mo1 gelijk om ECG's in de praktijk te maken. Ook dat gebeurt in de assistentenkamer. In ons computersysteem wordt een zeer speciaal programma (Cardio Perfect) ingebouwd, waardoor het mogelijk is op de meest moderne wijze ECG's te maken. Het aansluiten van de electroden en het bedienen van de knoppen is assistentenwerk, het beoordelen van het ECG is werk voor dokter Eisma. Besteidienst Vanaf begin januari heeft de groepspraktijk een besteldienst ingesteld. De witte bestelauto is inmiddels al bijna een vertrouwde verschijning. Trienke van der Gaast brengt samen met haar man Yntje de geneesmiddelen aan huis. Buiten Koudum kunnen desgewenst alle geneesmiddelen bezorgd worden. In Koudum alleen als op(laten)halen heel moeilijk is. Het schema voor bezorging van herhalingsmedicijnen is: maandag: Hindeloopen en omgeving dinsdag: Stavoren, Molkwerum, Warns, Hemelum, Bakhuizen, Oudemirdum, Oudega, Elahuizen. woensdag: it Heidenskip donderdag: Hindeloopen e.o., Molkwerum, Warns, Stavoren. vrijdag: Hemelum, Bakhuizen, Oudemirdum, Harich, Oudega, Elahuizen. Uitzonderingen zijn mogelijk. De besteidienst is kosteloos. Stagiaires gaan weer verder Sandra, een stagiaire in opleiding tot

maandag: dinsdagmorgen: dinsdagmiddag: Woensdagmorgen:

Biljarten Koffiedrinken om 10.00 uur en boekenuitleen Fit-zit om 15.30 uur Koor oefent. Spreekuur pedicure op 4 febr. en 4 maart. Warm eten op 4. 18 febr. en 4 maart. woensdagmiddag: Hobby-kelder en vrij schilderen Fitness van 9.00-12.30 uur donderdagmorgen: donderdagmiddag: Hersengymnastiek 12 febr. om 14.00 uur vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren als. KI. Vellenga vrijdagmiddag: Spelmiddag; sjoelen, klaverjassen en competitiebiljarten. Bingo 27 februari De wasserette em het biljart zijn te gebruiken van ma. t/m vr. van 9.0017.00 uur. Het project 'graag gedaan' is te bereiken van di. ttrn vr. van 9.0016.00 uur. Verhuur: U kunt zaairuimte in Nij Claerbergen huren. Bel naar het dienstencentrum tel. 521541. Clan 't tijen Atty Nicolail-Soepboer

Agenda de Klink 7 febr.: Film: Spice World 11 febr.: N.C.V.B. 13 febr.: Frysk jeugd- en seniorenorkest 14 febr.: Klinkslach: 4 bands 18 febr.: Bond I/. Plattelandsvrouwen 19 febr.: Feestavond Grovestinsheif 20 febr.: Kaarten 21 febr.: Cabaretavond 22 feb.: Open Deur Dienst 28 febr. Fed. concert Korpsen en Koren 6/7 mrt.: Eénakter Festival doktersassistente verlaat ons weer per 23 januari: zij heeft gedurende 4 maanden onze doldersassistente Petra geholpen. Zij bleek van het goede hout gesneden. Bedankt Sandra. En dokter Berg, good old Menno, is bijna klaar met zijn opleiding. Begin maart zal hij bijgeschreven worden in het register van huisartsen. Menno is op zoek naar een praktijk, om die samen met zijn vrouw te kunnen runnen. Maar een jaar lang was hij een vertrouwde en gewaardeerde verschijning in onze praktijk. En nu gaat hij dus op eigen kracht verder. Maar wij zullen hem wel wat missen. Bedankt dokter Berg, bedankt collega Menno! W. van Doorn en J.C.Eisma

Atentie Attentie Attentie Bazar en rommelmarkt in dienstencentrum Nij Claerbergen op 11 maart a.s. Dit mag u niet missen! Heeft u nog spullen voor onze rommelmarkt, graag halen wij dit bij u op! Bel tel. 521541 en wij maken een afspraak. De Bazarcommissie

Sealiceatse yn de Sándobbe Op 14 februari 1998 zal er in sporthal De Sándobbe worden gekaatst. Iedereen kan meedoen, of je wel of niet kunt kaatsen maakt niet uit. Het begint om 19.30 uur. Deeinarnekosten zijn f. 5,- per persoon. De sponsors voor deze avond zijn: Friesland Bank Koudum Watersport De Stormvogel te Wams Sporthal de Sándobbe te Koudum Opgave is mogelijk tot uiterlijk 10 februari 1998. In de kantine van de sporthal hangt een opgavelijst. Een telefoontje naar Johannes Wielinga is ook genoeg (tel. 0514-523102). Kaatsen, iedereen kan het !!!

Amnesty International

Schrijfavond vrijdag 20 febr. in de bibliotheek van 18.30-20.30 uur.

Volgende Bulte Nijs komt uit op 6 maart. Copij graag voor 13 februari inleveren bij de redaktie.

TV Zaterdag 7 febr. 17.00 uur Zondag 8 febr. 11.00 uur (herh.) Woensdag 11 febr.19.00 uur (hert].) Zaterdag 21 febr.17.00 uur Zondag 22 febr. 11.00 uur (herh.) Woensdag 25 febr.19.00 uur (herh.)


De Utstalkast Een Koudumer over zijn hobby:

Durk de Jong, biljarten

Er is mij gevraagd een stukje over mijn hobby, de blijartsport, te vertellen. Vanaf mijn 16e jaar ben ik begonnen met libre (de gemakkelijkste spelsoort), overigens ook de enige spelsoort die in deze omgeving gespeeld werd. Later ben ik in clubverband gaan spelen in 'De Pauw' en toen deze club werd opgeheven, bij de biijartvereniging in 'De Aide Smidte' te Workurn. Toen wij een jaar of 10 geleden hoorden dat er een driebanden-toernooi in Drachten werd georganiseerd, leek het ons leuk hier ook een keer aan mee te doen. Tot mijn eigen verbazing slaagde ik er gelijk in in de finale te komen, na o.a. Paul de Haan uit te schakelen. Dit is een 'grote jongen', die ook nu nog in het Friese team speelt. De finale heb ik overigens verloren. Na dit toernooi was ik gelijk verkocht aan het driebandenspel, de moeilijkste spelsoort in het biljarten en ook voor de toeschouwer het leukst om naar te kijken, want er komen zeer spectaculaire oplossingen in voor. Na dit toernooi ben ik me verder gaan toeleggen op het driebanden-spel en hebben we ook ai vrij gauw een driebandenclub opgericht. We zijn toen gaan spelen voor de bond. Het driebanden-spel is inmiddels niet alleen uitgegroeid tot de populairste spelsoort, ook het spelpeil is met sprongen vooruitgegaan in die 10 jaar. Ook qua organisatie is er veel veranderd. Er is nu een jaarlijkse toernooikalender waarop 16 toernooien worden vermeld in Friesland en waarop in elk toernooi punten zijn te verdienen, die tot de kampioen van Friesland moeten leiden. Deze toernooien worden inmiddels bezocht door 80 tot 100 enthousiastelingen, waar ik ook toebehoor.

Actie Roemenië Roept

Van 2 t/m 9 januari werd ik in de gelegenheid gesteld om met enkele leden van de werkgroep Roemenië Roept een bezoek te brengen aan Roemenië. Achteraf een indrukwekkende ervaring, waarvan de gevolgen nog dagelijks bij mij bovenkomen. De overweldigende gastvrijheid van de mensen zal ik niet snel vergeten. Evenals trouwens de ongelooflijk slechte wegen of beter gezegd modderpaden. Schrijnend is de tegenstelling tussen de prachtige natuur en de armoedige dorpen. Schrijnend is ook de tegenstelling tussen onze leefomgeving en die van de Roemenen op het platteland. Na het wegvallen van het communistische systeem, waarbinnen het beleid gericht was op het ontvolken van het platteland (alle mensen moesten in de steden komen wonen) en waarbinnen nadrukkelijk werd verteld wat je moest doen, vielen de mensen in een ongelooflijk diep gat. Nu moet men zelf weer initiatief nemen. Vele ouderen kunnen deze omslag niet meer maken. Bij ons bezoek aan een aantal dorpen en in een gesprek met een burgemeester bleek dat er in de leefomstandigheden van de mensen niets was verbeterd of zelfs dat ze waren verslechterd. De dorpen, die wij bezochten werden met elkaar verbonden door een "weg" bestaande uit puin en met ongelooflijk veel gaten en modder. Levensgevaarlijk voor de mensen, die dagelijks langs deze weg naar de stad moeten. Het opknappen van de weg bleek afhankelijk te zijn van één enkele steenvergruizer, die door de overheid wel was beloofd, maar nog steeds niet was

geleverd en een brug, die was ingestort. Alle materialen lagen al klaar, maar het wachten is nog op een kraan, die de zaak op z'n plek kan leggen. Wanneer de weg egaal zou zijn zou het leven voor de mensen in de dorpen al een stuk eenvoudiger worden. Daarnaast de gebrekkige comrnunicatiemogelijkheden. Op een avond wilden we even in een school om iets te kopiëren ( op een uit de Zuldwesthoek afkomstig kopieerapparaat), maar het was 2 min. over 10; de telefoniste was al naar huis en er kon niet eerder gebeld worden dan 7.00 uur de volgende morgen. Voor ons was het een kopie, maar stel je voor dat iemand een heup gebroken had o.i.d. Er zou dan iemand naar de stad moeten rijden om de ambulance op te halen. Voor sommige dorpen 25 km. heen en terug over een pad waar je niet sneller kunt rijden dan ongeveer 15 km. per uur. ik sluit af. Wat mij betreft zijn de in de ZWH Ingezamelde spullen prima verdeeld en terechtgekomen. Op een plaats waar mensen geen geld hebben om bijvoorbeeld kleren te kopen. Op een plaats ook waar nog heel veel gedaan moet worden om de mensen structureel een beter bestaan te kunnen bieden. Een dag rijden van hier leven mensen onder omstandigheden, die we onze ergste vijand niet toe zouden wensen. Een bezoek aan deze mensen is zeer aan te bevelen. Niet om dankbaarheid van hun te verlangen, maar om met hun mee te leven en te werken en hen in de gelegenheid te stellen hun bestaan stapje voor stapje te verbeteren. Durk Stoker

Sporthal De Sándobbe Koudum Het centrum voor sportieve mensen We proberen het een ieder naar de zin te maken. Kortom, we hebben een groot hart voor de sport en u zult zich vast bij ons thuisvoelen. Uw gastheer, Johannes Wielinga Tel. 0514 522662 / 523102

Gemeenschaps-centrum 'De Klink'

• S .

ook voor sportieve wensen

• Speciaal voor bruiloften feestavonden etc. • Ook koude buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid • Zaalaccomodatie tot 600 personen • Kortom voor "Elk wat wils" in uw eigen dorpshuis waar het goed toeven is !!!!

Uw gastheer B. Bieeker (0514) 521638/522309

••••,' / BOUW- en AANNEMERSBEDRIJF

74, de Thea- gexte Wij bouwen, met ervaring uit het verleden en de kennis van het heden,graag aan uw toekomst! Zwarleweg 21 - TeL 05144212141523390

Bulte Nijs 86 1998-2  

41 . &lt; - Talent gezocht voor feestavond 30 april ' d t : K o u d u r Ï (08 . ʻ1, 0 . 4.1 - maakt recht wat krom is. - Dorpskrant van Bigb...

Advertisement