Page 1

11 - Dorpskrant van Koudum 9e jaargang nr. 9 - november 1997 -

Beste jongens en meisjes uit Koudum e.o.

Opgelet! Belangrijk bericht! Nu al is via Internet het bericht binnengekomen bij de O.V.K. (dat zijn alle mensen van alle winkels in Koudum) dat Sinterklaas in Kou-dum zijn intocht doet op zaterdag 29 november, 's middags om 13.30 uur in de haven aan de Havenka-de. Daarna gaat Sinterklaas met zijn gevolg naar de Hoofdstraat, waar voor groot en klein van alles te beleven valt op de Sinterklaas-markt. Ook is dit bericht bestemd voor alle heiten en memmen, pa-kes en beppes. Want als ook zij verschrikkelijk goed meezingen bij de haven, komt er misschien ook een pakje voor hun in de schoen. Dus? Hartelijke groeten, Sint en zijn Pieten via Internet

Clubhuis op ijsbaan in Koudum? Als het aan het bestuur van de IJsclub ligt, er bij de nieuwe ijsbaan in Koudum komt een clubgebouw. De gemeente Nijefurd zal, naar verwacht, 500m2 grond verkopen aan de ijsclub. De ijsbaan werd twee jaar geleden verplaatst naar een plek langs de weg richting Molkwerum. De oude ijsbaan in het Oldeferdpark zat vol gaten van muskusratten.

MARTEN DEMMER AUTOSCHADE maakt recht wat krom is. Onderweg 8, 8723 AZ Koudurn. Telefoon (0514) 522758

Wisseling van de wacht Dhr. D. Bellinga van de Binnendijk gaat na ruim 4 jaar de beh.commissie van B.N. verlaten. Voor hem in de plaats hebben we dhr. W. Boersma van it Heechhout bereid gevonden zijn taken over te

Verbouwing Golf Maandag 20 okt. is er begonnen met de uitbreiding van de Golf Koudum. De start werd ingeluid met de sloop, door loonbedrijf P. Dijkstra, van de lste woning aan de Smidsweg. Aan deze uitbreiding gingen andere initiatieven (Bovenweg/Hoofdstraat/Exteurpad) vooraf. Om diverse redenen haalden deze het niet, zodat er uiteindelijk werd besloten tot uitbreiding van de bestaande winkel. Ca. 3 jaar terug werd het lste pand van de uiteindelijk 4 in de Smidsweg aangekocht, om zo de uitbreiding te kunnen realiseren. De bouw zal uit 4 fases bestaan: fase 1: Grondwerk en nieuwe buitenmuur. fase 2: Verplaatsing magazijn, nieuwe bevoorradingsingang en aanleg van het parkeerterrein (ca. medio jan '98 gerealiseerd). fase 3: Voorpui en verbouwing van de helft van de bestaande winkel fase 4: Lichtstraat en verbouwing van de rest van de winkel. Tijdens de bouw, die door fa. Th. de Vries & Zn. wordt uitgevoerd, blijft de winkel open, hoewel men zich wel realiseert dat het een en ander niet onopgemerkt aan het winkelend publiek voorbij zal gaan. Het streven is om op 1 april een ge-heel vernieuwde Golf aan het publiek

nemen. De bestuursfunctie waar het om gaat is het vervangen van de distributie van ons krantje. Bellinga willen we bij dezen bedanken voor zijn inzet. Boersma heten wij hartelijk welkom. Inmiddels heeft onze nieuwe man al proefgedraaid. Ude J. te presenteren. Een meer overzichtelijke winkel met een ruimer assortiment. Een versstraat waar men de diverse versafdelingen bij elkaar vindt, meer zelfbediening, een legeflessenautomaat, eco- artikelen krijgen meer ruimte en ook een vers bakje koffie ontbreekt niet. De vernieuwde supermarkt krijgt twee inen uitgangen. Bij de ingang aan het parkeerterrein komt ook een hellingbaan voor o.a. winkelwagens, dit om het hoogteverschil van de Koudumer Bult te overbruggen. De beide in-/uitgangen worden d.m.v. een lichtstraal met elkaar verbonden. De opzet van de winkel is ruim, zodat ook mensen in een rolstoel probleemloos overal langs kunnen. De parkeerruimte in Koudum wordt hierdoor met 30 plaatsen uitgebreid. Deze uitbreiding brengt een investering van ruim 2,5 miljoen gulden met zich mee. T.M.


Parentwurding Bulkt Nija Oplage 1119 Mike Redalcale: Ferony Halmen, Onderweg 78 Inert de Jong, Havenkade 2 Tineke Munniksma. Wiukstach 3 Els Runia-Jager, Ooste 10 Jan Huis, Gerben Vpmastraat 11 Einredeltale: Fenny Hartman Bedek* adres: INJuksiach 3, Koudum (en op diskette aanleveren) Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotoentrk: Els Runia-Jagerttlitert de Jong PriMwuric Decorboo reclame. Koudurn Advertinales: L Krommenhoek, De Mae 6 8723 ER Koudum Feraprieding: Suenterioning l augustus ate treed yn e Abonnerninten: moanne m.uÂ. Vn 1 kalinderlier Leden july, Doarpsbetangen L 10,00 Net leden f. 13,00 Abon. om utens f. 32,50 Sponsoring: Vnl. V. v.d. Geest til. 522283 Kopy evt. op diskette: %ar de 14e len 'a moanne by it redaksje adres Bank/Giro numen Rabobank 33.35.65.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie Voor u ligt een speciale Bulte Nijs. Hij is speciaal omdat we U een extra thema- middenpagina aanbieden, die gaat over het hondenpoepprobleern. In samenwerking met en op initiatief van Dorpsbelangen hebben we dit, ik wil bijna zeggen, maatschappelijk probleem, op een luchtige, maar met een ernstige ondertoon, vormgegeven. 't Is niet de bedoeling om een tweedeling te creëren in de trant van: Dit zijn de slechte en dat zijn de goede hondenbazen. Maar meer om hondenbazen te wijzen op hun verantwoordelijkheden. Misschien ook om begrip te vragen van niet- hondenbezitters. Alhoewel begrip vragen moeilijk wordt als je 's morgens vroeg voor je voordeur in een vers gedraaide drol stapt. Naast deze extra pagina heeft B.N. nog meer te breden. Vijf fanatiek skateboardende jongelui vertellen over hun drijfveren om deze sport te beoefenen. Ook treft U twee artikelen aan over een momenteel 'hot item' nl.:Blijft de spoorlijn Workum - Stavoren gehandhaafd? Wij wensen U veel leesplezier met deze l'geurrijke' krant.

Fs1 Spoorlijn Workum-Stavoren

Kortgeleden keek ik op TV naar een wat oudere Bond-film. Je kent dat wel, bloedstollende achtervolgingsscènes, met veel doden en talloze geweerkogels. Aan het eind van een van die achtervolgingen zijn de banden van de auto van agent 007 finaal aan flarden geschoten. Op dat moment kruist onze geheimagent een spoorbaan. Hij maakt van de nood een deugd, draait z'n auto 90 graden en rijdt zonder moeite met kale velgen de spoorrails op, en karre maar Aan deze scène moest ik onwillekeurig denken, toen ik hoorde van de plannen van Noordned, om i.p.v. de trein een bus op de rails te laten rijden. De N.S. wil af van deze super-onrendabele lijn. Vergeten wordt dat in de bloeiperiode van de 1melkkoeije was. Ongeveer eens in de vijf jaar moet 'De lyise SCidwestStaver hoek& in actie komen om te strijden se voor het behoud van haar spoorlijn. Ik zou echter willen voorstellen om Boot' die bus maar over te slaan. Mijn deze voorstel is om de lijn Workum-Stalijn eente gaan berijden volgens de voren James Bond methode. De auto moet op de rails. Natuurlijk kan dat. Op Ieder station stationeren we en-kele omgeschoolde langdurig werklozen, die de automobilisten dienen op te vangen. De eigen wielen gaan in de koffer en aan de auto worden kale veigen gebout. Technisch moeten nog enkele kleine dingetjes worden opgelost. Op ieder station zijn wisselplaatsen zodat de lijn tegelijk in beide richtingen kan worden gebruikt. De verkeersspecialisten dienen nog enkele nieuwe autorailsseinen te bedenken, zodat het op de wielwisselplaatsen allemaal een beetje ordelijk verloopt. Noordned, pak maar in met je handel. Dat lijntje Workum-Stavoren zullen we op onze eigen manier wel eens rendabel maken. Wisselwachter Nieuws van de penningmeester Willen de abonnees die alleen Bulte Nijs ontvangen en geen lid van Dorpsbelangen zijn de abonnementsprijs van 1. 13,— overmaken voor 1 dec. '97, zie banknummer pagina 2 linksboven.

RTN steunpunt Koudum

Om de drempel naar de studio van RTN te verlagen heeft Koudum sinds eind september een eigen RTN steunpunt bij het VVV-Kantoor. Het Steunpunt is de schakel tussen de Lokale Omroep en de inwoners van Nijefurd. Hier kunnen (pers) berichten worden ingeleverd en kan Informatie worden verkregen over de reciametarieven voor zowel bedrijven als particulieren. Tevens zijn bij het steunpunt telefelicitatieformulieren te krijgen. Bij het steunpunt kunt u zich ook opgeven ais vrijwilliger bij RTN. Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zoals: cameramensen, verslaggevers, redacteuren en kabelkrantmedewerkers. Ook als u denkt dat u ons team op een andere manier kunt versterken, meldt u zich dan aan bij het steunpunt bij u in de buurt. Mocht u niet in staat zijn om vrijwilliger te worden, maar wilt u de Lokale Omroep Nijefurd toch steunen, dan kunt u donateur worden van RTN. Bij het steunpunt liggen donateurskaarten. Donateur kunt u worden voor minimaal een tientje per jaar. Het steunpunt is te herkennen aan het affiche op raam of deur.

De uitzenddata voor de televisie Zaterdag 15 nov. 17.00 uur Zondag 16 nov. 11.00 uur (herh.) Woensdag 19 nov. 19.00 uur (herh.) Zaterdag 29 nov. 17.00 uur Zondag 30 nov. 11.00 uur (hem.) Woensdag 3 dec. 19.00 uur (herh.)

Dader bekend Enige tijd geleden werden vernielingen gepleegd in het nieuwe toiletgebouw aan de Havenkade te Koudum. De dader daarvan is nu bekend. Het blijkt een vijftienjarige jongen uit Koudum te zijn. Deze heeft ook de aangerichte schade vergoed. W.S.V. "De Ruessen"

Sponsor van de maand is:

De Golf

Wie volgt?!


Zwanenzang voor Claere Kunst Tot 22 november loopt de allerlaatste expositie van Claere Kunst. 't Is een beetje wrang dat een KouduMer kunstenaar een van de laatste exposanten is. Zeven jaar lang heeft een groep vrijwilligers onder de supervisie van Andrea Tromp stug volgehouden. Maar omdat de bezoekersaantallen te zeer terugliepen, heeft men besloten om er mee te stoppen. Dit besluit is te respecteren maar het blijft natuurlijk dood-endoodzonde. Op zaterdag 25 oktober heb ik de huidige expositie bezocht. Omdat Ik op dat moment de enige bezoeker was, kon ik op m'n gemak het tentoongestelde bewonderen. Zelfs, thee met een koekje was mijn deel. Van Sofie Hupkens waren er een aantal bronzen beelden. Ook stond er een replica van het kortgeleden op 'De Merk' van Workum onthulde beeld van de monnik Uffing. Het echte beeld staat voor de Waag en is echt imponerend. Maar mijn belangstelling gold toch vooral het werk van Klaas Overzee. Dat komt natuurlijk ook, omdat ik hem op diverse locaties in Koudum nog lite" heb zien schilderen. Vooral de aquarel van Spoorzicht is prachtig. Ook de pentekening van de preekstoel van de N.H. kerk van Koudum is een juweeltje Dit was trouwens mijn eerste kennismaking met zijn olieverfdoeken. Eén doek, een stilleven met diverse soorten flessen, sprak mij

Jaarrond agenda

Het bestuur van de Ondernemers Vereniging Koudum wil voor 1998 een jaarrondagenda samenstellen. Wij willen aan het publiek bekend maken wat er in 1998 allemaal in Koudum georganiseerd zal worden. Wij roepen verenigingen, clubs, commissies, dorpshuis etc. op om data van aktiviteiten door te geven aan Sietie Haagsma van het VVV te Koudum. Dit moet voor 16 november a.s. bij haar binnen zijn. Daarna maken wij de agenda definitief, met als uitgangspunt dat het interessant moet zijn voor een wat groter publiek: toeristen en eigen inwoners. Laat deze unieke kans niet verloren gaan en geef ons z.s.m. de data door. het OVK bestuur

het meeste aan, al vond ik zijn zelfportret ook treffend. Klaas Overzee werd in 1885 te Koudum geboren. Hij woonde ruim 40 jaar in Haarlem waar hij werkzaam was, zoals zoveel kunstschilders, als huisschilder. In 1961 keerde hij terug naar z'n geboortedorp. Hier beleefde hij nog een actieve periode ais kunstenaar. De laatste jaren tot z'n dood in 1983 woonde hij met z'n vrouw in de Finke. Het unieke van de huidige expositie is dat ook zijn kleindochter, Jetske Overzee, met een aantal aquarellen exposeert bij C.K. Dit zijn kleurige portretten, welke in krachtige verf lijnen zijn opgezet. Claere Kunst stopt er mee. In het begin liep het redelijk, maar langzamerhand verminderde de belangstelling. Kennelijk was de kunstdrempel voor Koudum te hoog; gevestigd in een vroeger bejaardenoord. Of te ver gelegen van het centrum. Kunst Is een vorm van provocatie. Misschien was C.K. wel te lief en hadden er meer controversiële kunstenaars moeten exposeren. want zodra een autoriteit opmerkingen gaat maken over het tentoongestelde dan staat de pers heel snel op de stoep en in hun kielzog het grote publiek. Indien u de laatste expositie nog wilt bezoeken, en het is de moeite waard, dan hebt u vanaf nu nog twee weken de tijd. Want daarna valt het doek en is het over en uit voor Claere Kunst. Jammer, maar helaas. ti.de J.

De Groene Schatkist Hoe krijg ik de komende winter mijn energierekening nog wat verder naar beneden? Op welke wijze kan ik water besparen? Hoe zit het eigenlijk met de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen? Het afval scheiden doen we al lang, maar hoe voorkom ik eigenlijk dat ik nog meer afval krijg? Al dat gedoe rond het milieu, is dat nou wel zo nodig? Het zijn vragen die mensen bezighouden, of het nu om thuis gaat, of om bijv. het verenigingsgebouw. De cursus 'De Groene Schatkist' gaat in op allerlei vragen die mensen met betrekking tot milieu in hun eigen omgeving kunnen bezighouden. De cursus zal op 3 maandagavonden van 19.30-21.30 uur in het gemeentehuis van buurgemeente Gaasterlán-Sleat te Balk plaatsvinden: 17, 24 nov. en 1 dec. Er kunnen max. 25 pers. meedoen. Voor meer informatie tel 0515-548883.

Ut 'e Smidte Wy sjogge him de léste tijd net sa faak meer. Ik tink dat it wol in fearnsjier iyn is, dat er bar it Mist by Cis troch de doar kaam. Net dat ik him sa sear mist ha, mar as er dan yniens wer foar dy stiet, dan tinkst al :"Ferrek, dêr hast him ekr 'k Haw it dan oer Piter. "Tsjonge", sei ik In skoft net sjoen! Gean sitten, is der wat?" Want as sa'n ien as Piter by Lls oer de titer komt, dan sit hy earne mei, dat kin net misse. En dat wie dus ek sa. "Jou my earst mar ris in bakje kotje", sei er tsjin Jelije, "it reikt hjir krekt off it al klear Nei CIS twadde bakje sette er 1,1tein. "It giet oer is trein", sa begiln er, "dar hast miskien ek wol fan heard." "Dy wolle se der CO hawwe net?", sei ik. "Nee, net der hielende! sei "se wolk him ride litte oan Warkum ta en dan kinst mei bussen fierder de Stldwesthoeke yrt. En dat is fanseis de wráld op syn kop! Moatst ris neigearti Oerstappe yn Watiwm yn In bus en dan fierder troch Warkum en dan Hylpen-Koudum-MolkwarWarns en sa nei Starum. Wol in moei tochtsje fansels. Poer len, heechtlt twa kear, mar ast dat alle dagen dwaan moatst, dan is de nocht der gau etfl San sjauffeur nádt it net op om yn ien oere hinne en werom te kommen. De trein rydt alle oeren, dus yn Warkum steane jo dan te wachtsjen op 'e bus! En dat kin wol etkes duorje! Se kinne der better in pear treinen átheije. Sa slim is dat net, der kinne bêst in pear ritten Cd. Piet Sprik fan it CDA woe de minsken it léste ein fergees mei gean litte. Ja kom, sa kin ik noch wol wat mooglikheden betinke! Poer neat giet de sinne op. as net ? En dan dat Citstel om in bus op 'e reels te setten! Technysk is dat mooglik, sa haw ik !ken. Se kinne it moei betinkel Nou hie 'k it seis sa tocht, ik haw twa opsjes: as it dan dochs tiid kostje mei, dan moatte de tiden fan aleer mar wer werom komme. Mei hynder en wein bygelyks, as mei in trekskip ...r Berend

Goud Goud Goud Goud De heer en mevrouw Pabbruwee waren op 14 augustus jl. 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit Gouden jubileum!


Uit het warme hart gegrepen

Beroep belicht: Johan Folmer Johan Folmer werkt als kaasmaker 9 kaasmaker bij de Coöperatieve Zuivelindustrie 'De Twee Provinciën' in Workum. In januari 1979 begon Johan zijn werk in de melkfabriek , toen nog geheten de 'Goede Verwachting'. In die tijd was er nog veel handwerk, terwijl nu vrijwel alles is geautomatiseerd. De fabriek draait 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat betekent voor de werknemers wisselende diensten: vroeg, laat en nacht. Per dienst werken er op de kaasproduktie 2 kaasmakers, 2 operators en 1 voorman. De bestelling van kaas kan per week wisselen. De soorten kaas die in Wodwm worden gemaakt zijn o.a. Goudse, Edammer, Maaslander, Westlite, Old Amsterdammer en Trent& Per week wordt er ongeveer 600 ton kaas geproduceerd. Johan zorgt hoofdzakelijk voor de bereiding en controleert de machines. De weg van melk naar kaas is een lange: Als de melk met bepaald vetgehalte in de bereidingstanks stroomt, wordt door de kaasmaker zuursel, calcium en kleursel toegevoegd. Wanneer de tank vol is wordt er stremsel bijgedaan. Ongeveer 20 minuten staat het roersnijwerk stil en dan stremt de melk. Hierna begint het snijproces waardoor wrong& ontstaat. Het vocht dat vrijkomt is wei en wordt 2 keer afgezogen, waarna er waswater bij wordt gedaan om de zuurtegraad en de temperatuur van de kaas te regelen. Dan komt er salpeter bij, een conserveermiddel. En hierna gaat de massa over in de buffertank.

u vindt bij ons een prima ingespeeld team

Rabobank Zuidwest-Friesland Kantoren te Balk, Wofkum, Koudum, Stavoren. Bakhuizan, Oudemirdurn, Woudsend, Stoten

Wonen aan het water (II)

Dan wordt het naar de casomatic gepompt. Hierin wordt de kaas gedraineerd en gevormd. Vanuit deze machine worden blokken op gewicht afgesneden, die daarna in een vat komen waarin ze ca. 1 uur geperst worden. En dan zijn het kazen. Beschreven is de lijn voor de Goudse soorten, er is ook een Edammer lijn. Na gewogen te zijn komen de kazen in het pekelbad. Gemiddeld zo'n 70 á 78 uren. Hier stopt het werk van de kaasmaken Werknemers in het pakhuis halen de kazen uit het pekelbad. Het werktenue bestaat uit broek, t-shirt, jasje, schoenen, laarzen en haarnetje. Johan heeft verschillende cursussen gevolgd, een levensmiddelenopleiding, een zulveispecialisatie en hij behaalde het diploma kaasmaken Bijna 19 jaar zit Johan in de kaasmakerij, met veel plezier, maar ook is hij aktief in de personeelsvereniging als penningmeester en bovendien is hij redakteur van het personeelskrantje.

Vlagvertoon In Nijefurd leek het 17 oktober wel alsof de Koningin jarig was. In elke plaats hing de vlag uit. Niet vanwege een koninklijke verjaardag, maar omdat Koudum haar ambulance houdt Dorpsbelangen van Koudum wilde laten zien hoe blij het dorp is. Omdat heel Nijefurd geholpen is met een ziekenauto dichtbij, volgden alle andere plaatsen in de gemeente dit feestelijk vlagvertoon.

4

Mijn jeugd heb ik doorgebracht in Franeker, waar ik tot mijn 28ste heb gewoond en 12,5 jaar in de bejaardenzorg heb gewerkt. In Franeker heb ik ook Jacob, mijn man, ontmoet, die toen nog zeeman was.Als zeeman ben je niet gebonden aan een bepaalde plaats, dus zijn we gaan zoeken naar een huis, het liefst aan het water. In Koudum vonden we wat we zochten, een huis met een tuin aan het water (een zeeman moet het water kunnen zien). In mijn jeugd heb ik vaak gekampeerd in Oudemirdurn. We gingen dan op de brommer en kwamen dan ook door Koudum. Vaak heb ik gedacht bij het zien van het bordje Koudum: "Hier wil ik nooit wonen." Nu wonen we hier al weer 15 jaar, en het bevalt nog steeds. In de omgeving van Koudum kun je alle kanten op: naar de bossen voor een lekkere wandeling, het water op met een boot en fietsen kan je hier ook eindeloos. Wonen aan het water is voor kinderen ook ideaal: in de zomer roeien, vissen en zwemmen. In de winter, als het vriest, wordt er tot iaat in de avond geschaatst, dan hebben we onze eigen ijsbaan met muziek en schijnwerpers. Er wordt al enkele jaren door Jacob gewerkt aan het opknappen van een sloep uit 1958, want varen is voor een exzeeman nog altijd vrijheid. Hij kan niet zonder water, ook ai heeft 'ie een baan aan de wal. Enkele jaren geleden leek het er op dat we moesten verhuizen i.v.m. Jacob z'n werk. We moesten dan in de buurt van Harlingen wonen. We waren blij dat het later niet meer nodig bleek, want wonen in Koudum heeft toch wel iets speciaals. Maak° Diekman


Myngongen yn it blêd De simmer is fuort. De sirkelgong giet fierder. Hjerstdagen komme mei nachtfroast en rein. Goudesken wurde glei en Amearikaanske liken krije in roede gloede. Noch eefkes en alle bléden lizze op 'e grOn. De produksje stiet stil. Mar foardat de meeste baden falie, ha ynsekten der noch in soad iten Ot helle. Sa is der yn 'e natuer in grutte groep fan bisten dy 't in skoftsje Onder it oerflak fan in bléd libje. Wy neame dat de ʻminearders'. it binne larven fan ferskate ynsekten dy't elk op harren eigen planten as aalke op 'e wráld kaam binne. De gong fan saken is meestal sa. in flinter, in mich, in blédwesp of len of oare kever lelt aaikes flak Onder it oerflak fan in bléd. Elke soart siket syn eigen plant ek noch Ot. Dérnei komt in lyts rOpke üt it aai, dat daliks begjint te fretten en te groeien. Mei 't it bist dikker wurdt en meer nedich hat, sawol links as ijochts yt, wurde syn fretgongen Onder it blédoerflak ek breder, langer en bochtiger. Guon !Aden ha safolle fret-ters, oftewol minearders, Onder de boppelaach dat se der swier fan te lijen ha. Vn

dy gongen bliuwe de 'uitwerpselen' fan 'e bisten lizzen en oan 'e wize hoe 't se lizze kin men sjen wat foar bist it west hat. len fan de planten dy faak en folie te lijen hat fan ketterij yn 't bléd is de Kladde/Donzige Klis (sjoch foto). De myngongen lizze Onder de tette, wite waakslaach fan it bléd. ft minearlarfke fret it sekerrike blédgrien allinnich mar op en itt sa nel ferrin fan in wike in doalh6f fan gongen achter. It resultaat fan dy myngongen is op bygeande foto moa' te sjen. Pier Zijlstra

Skaten: een lite-style

Aan het woord zijn Timon Hartman(17), Jaap Eisma (12), Klaas Lageweg (19), Joop Beekman (14) en Gysbert Zijlstra (19) om te vertellen over hun grote passie of zoals ze het zelf zeggen 'onze life-style': skateniskateboarden. Wat is skaten? Op een houten plankje met 4 wieltjes allerlei springtrucjes doen. Zo'n plank noemen ze een deckje• Het gaat natuurlijk om het deck, maar ook de kleding is heel herkenbaar: wijde broeken, truien met capuchons, suède skateschoenen, dit laatste om meer grip op het deckje te krijgen, en vaak een rugzak met eten, kleding en soms een fototoestel. De favoriete muziek van de skaters is vooral 'Hip Hop'. "Waar het om gaat is de kick", volgens Gysbert, de anderen vallen hem bij: "Het gevaar en het geconcentreerd bezig zijn maakt het tot een spannende sport!' Ongelukken zijn er binnen hun groep niet gebeurd, ze nemen geen onnodige risico's, hoewel er natuurlijk de nodige schaafwonden en blauwe plekken worden opgelopen. Gysbert en Klaas: "Sinds 1988 zijn wij al met een skateboard bezig." Timon: "Zo'n 5 jaar geleden ben ik er ook mee begonnen!' in 1992 wordt het allemaal serieuzer ais zij in de bibliotheek een boek lezen over skateboarden. De diverse sprongen: ollie, shuttle, kick-flip enz. worden hierin beschreven en dat geeft hun de nodige inspiratie om dit uit te proberen en met succes. Tegenwoordig wordt er, vaak gezamenlijk, naar speciale skatevideo's gekeken. Jaap en Joop, sinds 6 mnd. ook actieve skaters, doen het volgens de andere 3 prima: "Het zijn fanatieke skatersi" De Koudumer skateploeg bestaat uit zo'n 12 jongens. Na al van diverse plekken te zijn weggestuurd, Is het Westergoplein sinds deze zomer hun skateplek (Parkeerterrein achter schoenhandel de Boer,

(red.) "Niet een erg ideale plek", vinden de jongens: "Er moet vaak ruimte voor de auto's warden gemaakt!' Jaap en Joop: "Er is hier een zelfgemaakte springschans neergezet en van al dat versjouwen gaat de boel steeds kapot." Het liefst zien de jongens een eigen plek gerealiseerd waar naar hartelust kan warden 'geskate'. De jongens hebben al een vast omlijnd plan over hoe hun plek er binnen ons dorp uit zou kunnen zien. in Ieder geval een eigen stuk asfalt met daarop obstakels van watervast materiaal. Dat er binnen Koudum ook van deze ploeg wordt genoten blijkt wel uit de reacties die zij vaak van, ook oudere, mensen krijgen: "Wat jammer dat dit er in onze jeugd niet was, dan hadden wij dit zeker ook willen doen!' Of dan die meneer die altijd even van zijn fiets stapt om naar de jongens hun capriolen te kijken en dan voor hun een reep chocolade uit z'n fietstas haalt! "Dat is pas echt 'coolt man!"

(inmiddels hebben de jongens ook dit stukje terrein hebben moeten prijsgeven. Op last van de politie hebbn zij hun springschans verwijderd, red.).

Hoekemo's Doe het zelf shop HOOFDSTRAAT 46 - KOUDLIM TEL. 0514 - 521369


BULTE NUIS INFO Koper Koper Koper 14 oktober was het 12 1/2 jaar geleden dat ds. Wim Beekman werd bevestigd als predikant van de Herv. gemeente in Koudurn. Van harte gefeliciteerd met dit ambtsjubileurn.

Amnesty International

Schrijfavond vrijdagavond 21 nov. in de bibliotheek van 18.30-20.30 u.

Agenda De Klink

8 nov.: Jubileumconcert Majim 9 nov.: Open Deur Dienst 12 nov.: N.C.V.B. 15 nov.: De Dijk en Deadline 20 nov.: Plattelandsvrouwen 22. nov.: Donateursconcert Nij Libben 26 nov.: Familievoorstelling: Pake yn le kast 14.30 uur 29 nov.: Stidwester: Melinoar len (toneel)

Weet u soms ook niet hoe u precies moet handelen bij kleine of grote ongelukjes ? De E.H.B.O. Vereniging in Koudum organiseert een nieuwe cursus E.H.B.O. Heeft u hiervoor belangstelling neem dan voor meer informatie contact op met: Lammie Weiler 0514-522761of Corrie Venema 0514-522075

herinnering herinnering Weet u het nog? Sjonggroep MAJIM bestaat 10 jaar. Zij geeft een jubileumconcert op zaterdag 8 nov. in 'De Klink' te Koudum. Het jubileumconcert begint of :uur en de toegang is gratis. concert mag u niet missen. nDit20.00

Agenda dienstencentrum Nij Ciaerbergen november 1997

dinsdagmorgen: Koffiedrinken vanaf 10.00 uur, tevens boekenultieen dinsdagmiddag: Van 15.30-16.30 uur Fit-zit woensdagmorgen: Koor o.i.v. R. Hament. Spreekuur pedicure op 5 nov. en 3 dec. Warm eten op 5 en 19 nov. woensdagmiddag: Cursus 'vrij schilderen'. Hobbykelder is open vanaf 14.00 uur donderdagmorgen: Fitness 9.00-12.30 uur, nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven in het dienstencentrum donderdagmiddag: N.B. op 27 november: puzzelmiddag 14.00 uur. vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren vrijdagrniddag: Spelmiddag; sjoelen, klaverjassen en biljarten. Bingo op 28 november a.s. Het project "graag gedaan" is te bereiken van di. t/m vrij. van 9.00-16.00 uur. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van ma. t/m vrij. van 9.0017.00 uur. Oan't sjen Atty Nicolaij-Soephoer

Sinterkleasverkoop wereldwinkel Nijefurd

De Wereldwinkel organiseert weer haar jaarlijkse Sinterklaasverkoop In de Finke. Ons assortiment is dit jaar uitgebreid en vernieuwd, vooral met interieurartikelen. Ook levensmiddelen, zoals zuivere koffie, thee, chocolade en wijn bieden we aan tegen een eerlijke prijs. Een deel van de produkten staan in de FairTrade-produktenfolder, welke bij u is of wordt thuisbezorgd. in de folder vindt u een aantal kortingsbonnen, een mooie aanleiding om eens een kijkje te nemen bij de verkoop in de Finke op vrijdag 21 nov. van 13.00-21.00 uur en op zaterdag 22 nov. van 10.00-16.00 uur. Tot ziensl

Oproep Ik wil graag op schaatsies in Heerenveen. Dit kan op woensdagmiddag of op zaterdagmorgen. Eén les p.w. kost f. 67,-- per jaar + tranierskosten ca. f. 40,-. ik zoek nu nog andere kinderen die met mij mee willen, zodat we bij toerbeurt naar Thialf kunnen rijden. Heb jij ook interesse bel dan met: Femke Folmer, Boppeslach 4, tel. 0514522869.

Agenda 18 okt. t/m 22 nov. Claere kunst Openingstijden do tim za 14.00-17.00 uur of op afspraak 0513-414606

Klaas Overzee t, Jetske Overzee uit Den Helder - schilderijen Sophie Hupkens uit Bakhuizen beeldhouwwerk Tijdens elke expositie aanwezig sieraden van Els Vastenberg uit &Jure

Dorkas houdt nationale voedselactie voor OostEuropa

Dorkas Hulp is een christelijke huiporganisatie. De stichting verleent structurele en sociale hulp in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Van 2 t/m 8 november staat Nederland in het teken van de Nationale Voedselactie. De christelijke hulporganisatie Dorkas Hulp houdt dan op honderden plaatsen in Nederland voedselacties. in Koudum wordt i.s.m. Golft Supermarkt een voedsel inzameling gehouden. Hoe kunt u helpen? Op 8 november worden aan de ingang van de Golft van 8.30-16.00 uur voedsellijsijes uitgedeeld. Hierop staan de produkten vermeid die in één voedselpakket gaan. U kunt de mensen in Oost-Europa helpen door één of meerdere produkten van dit lijstje te kopen en weer bij de uitgang in te leveren bij één van de Dorkas medewerkers. Deze voedselpakketten worden deze winter naar de allerarmsten in Albanië, Roemenië, Oekraïne, Moldavië, Tsjetsjenië en Rusland gestuurd. Veel landen in Oost-Europa hebben te maken met economische achteruitgang en hoge werkloosheid. Velen kunnen nauwelijks rondkomen van het inkomen dat ze hebben. Sommigen hebben zelfs te kort aan goede voeding of hebben dagenlang helemaal geen voedsel. Door het uitdelen yan voedselpakketten wil Dorkas deze mensen helpen. Helpt u mee? Een gift voor transportkosten kunt u overmaken op giro 2018 van Dorkas Hulp, o.v.v. Nationale Voedselactie.


Voorlezen is vooral leuk De bibliotheek richtte vorig jaar een voorleesteam op en startte met een half uurtje voorlezen. De elf vrijwilligers lezen in de maanden oktober tim april op vrijdagmiddag weer voor aan kinderen van de basisschool Zij werden zelfs op een speciale avond op deze taak voorbereid. De Koudumers die meedoen zeggen én van kinderen én van boeken te houden! Wat de kinderen vinden Vrijwel alle kinderen, tot de oudsten aan toe, melden dat ze graag worden voorgelezen. Zij vinden het leuk dat er speciaal iemand voor is of komt. Een voorlezer over het half uur "Je moet je wel degelijk voorbereiden: Zelf boeken uitzoeken en beoordelen en dan afwachten hoeveel kinderen uit zichzelf naar je willen luisteren en hoe ze reageren op het boek en op je manier van voorlezen, terwijl het uitlenen van boeken, enz gewoon doorgaat. Maar je krijgt veel respons, zeker als je stem het verhaal draagt. En de praktijk is leuk!" De bibliothecaris over het voorlezen Het enthousiasme van de voorlezers is groot en organisatorisch loopt het lekker. ledere voorlezer heeft het op haar of zijn eigen manier opgepakt: Zo praat Luky Rusticus vaak nog even over het verhaal na en straalt mevrouw Dijkstra van It Heechhout als ze in het dorp hoort "Hé, mam, dat is die mevrouw van het voorlezen!" De kinderen die komen zijn aandachtige toehoorders geworden. En een plezier dat ze er aan beleven! We gaan er zeker mee door! Wel willen we graag dat er nog meer kinderen op vrijdagmiddag naar het voorleeshalfuur komen! JHJR

MorrartIters blij met nieuwe manege:

Wietske Bosch, paardenliethebster

Wietske Bosch is opgegroeid met paarden om zich heen op de boerderij aan de Zijl Er waren veel pony's en paarden thuis, waar ook mee gefokt werd. Toen ze nog maar zes was reed ze op een Weish pony. Ze was lid van de ponyclub "de Team" tot haar 16e jaar. En daarna bleef ze paardrijden. Vorig jaar kocht Wietske het 5-jarige Friese paard Ynskjen. En sindsdien neemt ze weer lessen in de nieuwe manege van de Morran:iters. De vereniging "de MorrartIters" werd opgericht in 1991 en bestaat uit zowel een ponyclub als een landelijke Rijvereniging. De manege werd 26 sept. jl. officieel geopend door wethouder mevr. M. Schilstm. 's Avonds was er een showprogramma waar ook Wietske en 7 andere amazones op Friese paarden aan meededen. De rijhal is bedoeld voor leden met een eigen paard. Er zijn momenteel ongeveer 60 Morraleden. De trainingen in dressuur vindt Wietske plezierig en 't is gezellig in een groep. Boven-

dien stimuleert het om met anderen te rijden. ledere ochtend om half 7 staat Wietske op en fietst naar de Zijl, waar Ynskjen staat. Ze voert en borstelt het paard en maakt de stal schoon. Op een buitenrit reageert Ynskjen op alles wat er anders uit ziet onderweg. Wanneer het oud papier buitenstaat b.v. of plastic zakken aan de weg staan. Als het hard waait kan ze schrikken van bewegingen en van auto's die snel langs rijden of toeteren. Maar elke keer wordt het beter. Net zoals onder de tunnel door, wat ze eerst niet durfde. Een paard hebben én verzorgen kost veel en neemt veel tijd, maar haar paard is alles voor haar. Het geeft haar veel plezier. Een rit op de rug van haar prachtige merrie ontspant heerlijk, vindt Wietske. E.R.

De heer ten Brinke tennist in de 55+ groep Sinds juli '95 wonen de heer en mevr. ten Brinke in Koudurn. Zij verruilden hun huis in Nederhorst den Berg voor een woning in het Morraplan. Toen in sept. vorig jaar een 55+ groep voor tennis van start ging, heeft Wim ten Brink° zich aangemeld voor de lessen. Hij had niet eerder getennist. 0.1.v. Piet Sinnema uit Franeker kregen de beginners, zo'n 25 personen verdeeld over 3 groepen, tenniste& Meer dan de helft Is lid geworden van s.v. Oeverzwaluwen afd. Tennis. Na de 10 lessen werd met een groepje van ongeveer 12 mensen doorgetennist in de hal. Het voordeel van 55+ tennis is dat deze leden in stille uren kunnen spelen, er zijn dan meer banen vrij. De heer ten Brinke ziet tennis als ontspanning, hij doet het graag, maar ook het wedstrijdelement komt naar voren. Hij deed in juni mee aan het 55+ mixtoernooi in Franeker en werd 2e in zijn poule. En nu is hij ook ingedeeld in het competitietennis. De eerste lessen van dit seizoen zijn

alweer begonnen. Er kunnen go mensen bij, iets voor u?

50+ lestennis in .a Koudum . Waar: Sporthal "De Sandobbe". Wanneer: 10 vrijdagochtenden van 9.0010.00 uur Start: vrijdag 31 oktober 1997 Materiaal: voor rackets en ballen wordt gezorgd Kosten: f. 5,- per les incl. kop koffie Organisatie: s.v. Oeverzwaluwen afd. tennis Informatie en opgave: R Zonderiand (0514-522458) R Sinnema (0517-392331)

Bulte Nijs 83 1997-9  

Beste jongens en meis- jes uit Koudum e.o. Dhr. D. Bellinga van de Binnendijk gaat na ruim 4 jaar de beh.com- missie van B.N. verlaten. Voor...

Bulte Nijs 83 1997-9  

Beste jongens en meis- jes uit Koudum e.o. Dhr. D. Bellinga van de Binnendijk gaat na ruim 4 jaar de beh.com- missie van B.N. verlaten. Voor...

Advertisement