Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum - 9e jaargang nr. 7 - september 1997 -

Willem van Doom verlaat Bulte •30--

Intern is hij al uitgewuifd en inmiddels heeft hij de financiële administratie al overgedragen aan de nieuwe penningmeester Vvd. Gaast. Willem van Doom heeft B.N. verlaten. Als mensen van het eerste uur weggaan ontkom je er niet aan om even om te kijken. De allereerste notulen van een vergadering om te komen tot het oprichten van een dorpskrant dateren van 16 maart 1988. Deze vergadering werd gehouden bij Van Doorn thuis en alle mensen van het eerste uur waren daar aanwezig. De oprichting van B.N. verliep niet van een leien dakje. Koudum was toen nog niet super enthousiast voor een dorpskrant. Ook bij de diverse verenigingen stond men niet te trappelen om mee te werken aan een dorpskrant. De oprichtingscommissie moest een beetje tegen de stroom in roeien. Ook de financiering kostte menig zweetdruppel. Op 13 april 1989 zag het er naar uit dat de financiering rond kwam. in juni van dat zelfde jaar werd de redactie samengesteld en kon B.N. van start gaan. Van Doorn heeft in deze fase een stuwende en bemiddelende rol gespeeld. Bovendien nam hij de taak op zich om sponsors te werven. Vanaf de start tot voorjaar '97 voerde hij bovendien de financiële administratie. Bij het afscheid van deze voortrekker wil ik besluiten met: Willem bedankt voor het vele werk dat je hebt gedaan voor Bulte Nijs. Namens de beheerscommissie en redactie lide Jong (voorz. bettcomm.)

Nijeturd expo Om de 2 jaar wordt er in de sporthal "de Sándobbes een beurs gehouden voor de ondernemers en consumenten uit de gemeente Nijefurd e.o. Dit jaar is het weer zover. Met als thema Huis en Tuin gaan we er een gezellige beurs van maken. Op donderdagavond 25 sept. om 19.00 wordt de expo geopend. Er is weer genoeg te beleven en te zien. Er is live-muziek en er zijn verschillende optredens van dansgroepen en modeshows. Maak kans op een nieuwe dames- of herenfiets uw toeganskaart is tevens uw lotnummet De openingstijden zijn als volgt: donderdag 25 sept.19.00-22.00 uur vrijdag 26 sept. 15.0042.00 uur zaterdag 27 sept. 15.00-22.00 uur zondag 28 sept. 13.00-18.00 uur

Nieuw fietspad

Er wordt veel gefietst rondom Koudurn. Het prachtige weer van de afgelopen weken leende er zich uitstekend voor. Maar ook de fietspaden zijn mooi. Er kwam deze zomer weer een nieuw fietspad bij. Via de Ziji en langs de Haanmeer, met z'n vogelkijkhut, kun je nu ook naar Hindeloopen fietsen. De moeite waard!

MARTEN DEMMER AUTOSCHADE maakt recht wat krom is. Onderweg 8,8723 AZ Koudurn. Telefoon (0514) 522758

Koudum hee "Konditorei"

Im\ ;

Om de paar jaar moet een middenstander, om bij de tijd te blijven, zijn bedrijfspand aanpassen. Hij dient tijdig te innoveren en de trend in zijn branche goed te volgen. Rond Koninginnedag liet Wouter v.d. Molen door een van de plaatselijke aannemers de nieuwe schuifbare aluminium pui plaatsen. Hij bereikte hiermee twee dingen; nl. renovatie van de gevel en innovatie van zijn winkelverkoop. Als het mooi weer is bestaat de mogelijkheid om de pui helemaal open te schuiven. Doordat de hardstenen dorpel van de pui heel laag is geplaatst, loopt het trottoir, bij een geopende pui, als het ware over in de winkel. Na het plaatsen van enkele tafels en stoelen ontstaat er een gezellig terras waar het goed toeven is. Op de gevel staat een nieuwe slogan, "Smullen doe je bij je bakker. En smullen, dat kun je op dit terras. Alle gebak komt Immers ovenvers op tafel. sTidens de merkedagen bleau it terras hieltyd beset, ja it tint werielik as in trein", aldus een enthousiaste Wouter van der Molen. Wij wensen de V.d. Molens veel sukses toe met hun nieuwe "Konditorein.


iujiiuui Farantwurding Bult. Wijs Oplage 1040 stik* %dasje: Fenny Hennen. Onderweg 78 Wied de Jong, Havenkade 2 Tineke Munnlksma. Wiukslach 3 Eis Rurila,lager, Ooste 10 Elriredaltilen Fanny Hadman Rodelt* adres: WItikslach 3. Koudum Opmaak: Docorboo reclame. Koudum Folowuric Els Punkt-Jager/Wart de Jong Printwuric Decorboo reclame. Koudum Advertinsjes: L Krommenbeek. Do Tido 6 8723 ER Koudum Femprieding: Buertferlaning 1sta treed yn a moanne iuly, augustus Abonnernintan: Yn 1 kalindertier Leden Doarpsbalangen f. 10.00 Net leden I. 13,00 Abon. om utens 1.32,50 Sponsoring: YnI.Y. v.d. Geest til. 522283 KoPY: Foet de 14e fan 'e rnoanne by ft redaksje adres Banklettro numen Rabobank 33.35135.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie De scholen zijn weer gestart. Het verenigingsleven begint weer en de zomer loopt (helaas) ten einde. Maar Bulte Nijs is er weer. Het was even aanpoten om dit septembernummer voor de "deadline" gereed te hebben. In dit nummer aandacht voor het vertrek van dhr.W. van Doom, mede-oprichter van B.N. en vanaf de start tot voorjaar '97 lid van de beheerscommissie. Inmiddels heeft zijn opvolger, dhr. Y.v.d. Geest, zijn taken overgenomen. Yntje welkom bij B.N. De feestweek krijgt weer oude ailure, want de optocht gaat dit jaar door. Koudum was deze zomer veel "yn it nye. Dit kwam omdat Sjoukje Bakker een boek heeft geschreven over haar handicap. Na 18 jaar moest Betty Boonstra het werk op "haar" ambulance opgeven. Ze slaapt nu zelfs minder omdat ze de pieper niet meer draagt. Dankzij het doorzettingsvermogen van diverse Koudumer verenigingen heeft Koudum toch nog een net tolletgebouw gekregen. (Aanvulling B.N. juni; Siemen Vlieg en Geeske Spoelstm keerden terug naar hun geboortedorp). Veel leesplezier

Wertfe , 14

De scholen zijn weer begonnen. Enkele dagen voordat het schoolseizoen begint, hangt de gemeente prachtige spandoeken op bij de invalswegen van Koudum. Vorige jaren luidde de tekst: 'Wij gaan weer naar schoor Intussen is de campagne in een nieuw jasje gestoken. Bij de toegangswegen staan nu gekleurde billboards in een moderne lay-out, met de tekst: "De scholen zijn weer begonnen". Deze campagne heeft ten doel de gemotoriseerde weggebruiker te attenderen op lopende en fietsende scholieren die weer naar schooi gaan en manen hen tot voorzichtigheid. Maar wat mij echter nog steeds niet duidelijk is, is waarom al die "memmen" de jongste kinderen zo nodig per auto naar school moeten brengen. Op deze manier raken we van het ene verkeersprobleem weer in het andere. 's Ochtends om 8.30 uur ontstaan bij de Welle en het Grovestinsh6f enorme verkeersopstoppingen door taxi spelende "memmen". Ais een enkele "tieduort mem" met de auto komt, akkoord. Er is vaak geen doorkomen aan en er is regelmatig sprake van levensgevaarlijke toestanden. Daarom stel ik voor om aan de nieuwe leus iets toe te voegen: "De scholen zijn weer begonnen en de "memmen" gaan voortaan op de fiets". Opmerker

Feriening Koudumers om Catens Nog even en dan staat de Koudumer feestweek weer voor de deur. Met man en macht wordt weer hard gewerkt aan de voorbereiding. Een speciaal onderdeel van deze week is de dag voor de Koudumers om Citens. Zo komen ieder jaar 150 leden naar de Klink in Koudum om die dag met elkaar te beleven. De eersten zijn al om 10 uur aanwezig. Deze re端nie wordt voor de 30ste keer gehouden. Dat is niet niks. Het geheim van deze dag is natuurlijk

Programma Feestweek 1997 Woensdag 10 sept. Ballonnen 14.00 uur Kindermiddag 14.30-16.30 uur Kermis vanaf 14.00 uur Ringrijderij 19.00 uur Donderdag 11 sept. Bingomiddag in de sporthalkantine 14.30 uur 65+ middag in de Klink 15.00 uur Playbackshow in de Klink 19.30 uur Vrijdag 12 sept. Optocht 10.00 uur Matinee 11.00 uur Stamppoteten in de sporthal kantine 13.00 uur Survival 14.30 uur Spuitwecistrijd voor de jeugd tot 12 jr. bij "de Wyk" Havenkade 14.30 u. Cabaret Rients Gratama in de Klink 20.00 uur Karaoke bij R v.d. Molen 21.30 uur Disco Jeugdsoos in Xantos 20.0023.00 uur Zaterdag 13 sept. Pluimveekeuring 09.00 uur Re端nie oud-Koudumers 10.00 uur Karting 13.30-17.30 uur Herhaling optocht 20.00 uur Popavond in de Klink 21.30 uur Prijsuitreiking optocht in Pizzeria "Paradiso" 22.30-23.00 uur In diverse horeca gelegenheden live muziek Zondag 14 september Feestelijke zangdienst in Gereformeerde kerk 10.30 uur het samen zijn en weer oude herinneringen ophalen. Voor het middagprogramma hebben we de Drachtster toneelgroep met het stuk "Reade Rozen", geschreven door de oud-Koudumer Piet de Vries. Dit belooft weer een prachtige middag te worden. Oud-Koudumers die zich willen opgeven voor deze dag of donateur willen warden kunnen dit doen bij Doede Hoekema, secretaris Oud-Koudumers om Citens. tel 0515-541941. Namens het bestuur wensen wij u een fijne feestweek toe. Secr. D. Hoekema


Betty Boonstra: 18 Jaar op de ambulance mi Toen in 1 1979 in Koudum een ambulance zou worden gestationeerd, solliciteerde Betty Boonstra als ambulancebegeleidster. In die tijd vroeg men voor deze baan EHBOers, die later een specifieke ambulancecursus moesten volgen. Per 1 juli jl. zijn de regels veranderd en eist men verpleegkundigen op de ambulance. Hierdoor kwam er voor Betty een eind aan 18 jaar ambulancewerk dat ze met veel plezier heeft gedaan. Ze mist het werk en haar pieper! Ze was zo gewend dit apparaat altijd bij zich te hebben. Wanneer ze dienst had, sliep ze er nooit minder om. Haar stapeltje kleren lag klaar op de stoel naast het bed. Betty vertelt enthousiast over haar werk. De samenwerking met collega's was altijd goed, het is een leuke ploeg. Er zijn 3 vaste chauffeurs in Koudum, waarvan Jouke Melchers ook al vanaf het begin op

de ambulance rijdt. In al die jaren is er veel veranderd in de hulpverlening. Er kwam meer apparatuur en de handelingen werden complexer. Hierdoor waren er steeds bijscholingen nodig. "Je groeit er in mee," zegt Betty. Om allround te blijven moest ze, als ze dienst had, ook 1 dag per week op de ambulance in Sneek meedraaien. Spanning geeft dit beroep ook. "Die spanning is er bij het begin van de melding totdat je bij de patiënt bent" ,vertelt Betty, "dan moet je handelen. Er zijn gebeurtenissen die je nooit vergeet, zoals die ene keer dat er een baby in de ambulance werd geboren". De laatste jaren had Betty 14 dagen dienst en was dan 1 week vrij. Dit was eigenlijk nooit een probleem voor Betty, ook niet voor haar man Piet, die altijd achter haar stond. "Anders zou je dit werk ook niet kunnen doen", vindt Betty. Op 11 juni hadden haar collega's een surpriseparty voor haar georganiseerd in Café Spoorzicht. De pieper ging tijdens haar sportuurije en meldde Al, dit betekent: met spoed klaar staan. Eerst had ze niet in de gaten dat dit voor haar op touw was gezet. Veel collega's verrasten haar met hun aanwezigheid. Inmiddels heeft Betty weer werk gekregen. Na een cursus medisch sekretaresse heeft ze een administratieve baan in het ziekenhuis.

SBS 6, Omrop Frystán en WN. En pas geleden verscheen er een artikel In Sjedérrr, een tijdschrift voor jongeren. Sjoukje vindt het allemaal wel erg leuk, die belangstelling. Na de presentatie van het boek kreeg ze veel reaidies uit het dorp, maar ook vakantiegangers stopten even en vroegen of zij het was, die op t.v. te zien was geweest. Toen de familie Bakker op vakantie was, werd Sjoukje zelfs op de camping herkend. De t.v. opnamen waren voor de Deze zomer was er veel publiciteit familie Bakker een leuke ervaring. rondom Sjoukje Bakker. Voor en na De SBS-ploeg bleef maar liefst 5 het verschijnen van haar boek "Leuren in Koudurn. Het team van het ven met een handicap" was Sjoukje Jeugdjoumaal was ook erg aardig. volop in het nieuws. Artikelen in de De presentatrice belde na de uitzenLeeuwarder Courant, Bakster Couding op om Sjoukje te vragen hoe ze rant en Friesch Dagblad. Maar ook de het vond. Ze verontschuldigde zich televisie schonk aandacht aan Sjoukvoor de verwisseling ván de namen je en haar boek. Het Jeugdjoumaal,

Sloukje in het nieuws

Ut 'e Smidte Hy wie jusijes álder as ik, tocht ik. Oan syn dwaan en litten soe 'k sizze sa tsjin de santich. Wy hiene elkoar airis de tiid fan 'e dei sein, mar dêr wie it dan ek by bleaun. In Koudumer wie er net, mar dat er hjir yn 'e omkriten thOs hoerde, hie 'k wol toch. Ek al omdat ik him wol faker tsjinkaarri. Ferline wike kaam er Ot de Friesland Bank, doel ik krekt dar deryn geen woe. En in praatsje oer it waar is gau makke. Omdat ik altyd graach alles witte wol, frege ik him ek even wér 't er wenne. lt die bliken dat er yn Wams ta hokt, mar ek al omdat dêr gjin bank is en allinnich mar in bakker nei 't er miende - kaam er wol gauris in Koudurn. Hy wie in "Klaaiker" en sa as er sei hie hy wat mei jirpels te dwaan hán. No femuvere my dat net, want idaaikers dogge meestentijds yn jirpels. En dat hie him gjin (Me nuten lein en doe 't de ttid kommen wie om der mei op te haiden hiene syn Jonges it bedriuw oernommen. Seis hie er in bungalow sette Men oan it wetten Se woene dêr boppe yn Frystán net wenje bliuwe. In oare streek tocht er, en oare granen it wetter like harren ek wol goed ta. "Wy wenje hjir no in goed jier, sei er. Op myn fraach oft it harren hjir foldie, joech hy net daliks in antwurd. Hy skrabbe him ns Onder de pet en seach my wat fansiden oen. "Om earlik te wêzen", sei er, "myn frou kin hjir net aardzje en ik eins ek net al te bikt. It sit him yn 'e gren, moatst rekkenje. By Os is it fan dy swiere klm' en hjir is it allegear meer lichtierdich". it wie efkes stil. "Nee", sei er, "wy bliuwe hjir net. Ik bin Wild dat de áltie 'ju dêr grêven hawwe" 'k Hie it wol tocht: dizze bliuwt hjir net! Berend(Botje) van klasgenootjes. De verkoop van het boek, waarvan de oplage 500 is, loopt goed. Sjoukje zit nu op het Bogerman, het Is nog even wennen; na iedere les tas inpakken en wisselen van lokaal, verschillende leraren en huiswerk maken. Verder oefent ze druk voor haar grote hobby; het playbacken. Volgende week is ze weer present en dat voor de 4e keer. Sjoukje wil nog graag iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de tot standkoming van het boek en alle mensen die bij de presentatie van het boek aanwezig waren. E.R.


Een openbaar toiletgebouw in Koudum ; Het is , dels al

inmid-

weer 2 maanden geleden, dat de wethouder Mevr. Schilstra het openWethouder Mevr. M. Schlistra baar

le Koudumer KILInfestival Het Koudumer Kii:infestival kan met zo'n 600 bezoekers een succes genoemd worden. De formule dat bezoekers met de "KiCinbus" van de ene naar de andere lokatie gebracht werden met "Koudum Tours" werd eveneens gewaardeerd. In elke horecalokatie speelde een (Fries) bandje alwaar je een stempel en veel luister plezier kon halen. Wat de organisatie betreft: we gaan door! U komt toch ook weer ? Nijeturd Actief, Theunis de Vries

Groei en Bloei

opent het nieuwe toitetge- toiletge-

bouw. bouw aan de Havenkade alhier opende. Muziek en zang van het shantykoor van Koudum luisterde dit feestelijk gebeuren op en ook het door de vereniging aangeboden drankje achteraf in het '(kleine) café aan de haven "Spoorzicht", werd niet versmaad. Eindelijk is alles rond, zo zeggen het bestuur en de leden van de havencommissie, maar, misschien is het beter te stellen dat het ons is gelukt. Vereende kracht maakt macht. En vereend hebben de diverse belangengroeperingen zich achter het plan gezet en de gemeente ervan kunnen overtuigen dat een openbaar toilet in onze gemeente een bijdrage levert aan het toeristisch pakket dat de gemeente Nijefurd zo hoog in het vaandel heeft en dat het gebouw er dus moest komen. Het is alleen jammer dat de bewegwijzering nog niet is aangepast. Je zult maar nodig moeten en de weg 'nog' niet kennen. Maar ach, waarom klagen bij zoveel moois dat inmiddels al is gerealiseerd. 0 ja, nog even dit, en de voorzitter van de havencommissie, Dhr. Postma, gaf dit in zijn openingswoorden ook al aan alle burgers van Koudum als boodschap mee: "Goed toezicht van ons allemaal, is voorwaarde om deze voorziening een echte voorziening te laten zijn en blijven". En als laatste welgemeend en inmiddels bewezen advies: als Koudum iets wil en we zijn eensgezind, dan lukt het. Het bewijs staat op de Havenkade. M. de Legé, secretaris

Begin juli werd deze foto genomen van de Crambe Cordifolia in de tuin van mevr. Venema aan de Bovenweg. Zij nam de "zeekool" 3 jaar geleden mee als stekje uit de tuinen van Mien Ruys. Deze decoratieve plant kan zeer groot worden en is bijzonder fraai van eind mei tot juli, als de talrijke geurende witte bloemen opengaan. Mevr. Venema, wier hobby tuinieren is, vraagt zich af of er elders in Koudum nog een Crambe Cordifolia groeit

Sportvereniging Oeverzwaluwen afdeling Gymnastiek

vraagt de aandacht voor het volgende: een cursus Step/Aerobic wat eigenlijk meer omvat dan alleen steps. Alle takken van Aerobic).Callenetics en Step Aerobic komen aan bod. Het is dé manier om in beweging te blijven en een conditie op te bouwen. Uit een enquéte, gehouden door onze vereniging is gebleken dat er dringend behoefte is aan deze tak van gymnastiek. Onder deskundige leiding van K.J. Semplonius uit Workum worden op de maandagmiddag en donderdagochtend lessen gegeven. De lessen beginnen op 15 september (bij voldoende deelname). Maandagmiddag van 16.45-17.30

uur en donderdagochtend van 10.15-11.00 uur. Bel voor informatie Mw. Wilma Smid-Huizinga tel. 0514-522394.

UFO geland in Koudum?

Plotseling staan ze overal in het land. Hoge dunne stalen palen met drie ovaal ronde schijven boven elkaar geplaatst. In Koudum staat zo'n horizonvervuller op de hoek van de Onderweg en de Symkewal. in de schemering lijken het net 3 landende UFO's (vliegende schotels). Navraag bij de gem. Nijefurd leerde dat deze paal geen functie heeft om de communicatie tussen bijv. politie, brandweer en ambulance te verbeteren. Deze palen vervangen de oude BB sirenes. in Koudum was dit apparaat op de brandweerkazerne geplaatst. Eens per maand was er proefalarrn. Maar de Russen komen niet meer en de BB is ter ziele. Talloze ondergrondse commandobunkers openen binnenkort hun poorten als musea. Toch een gek idee eigenlijk, dat er dag en nacht in Den Haag iemand naast een rooie knop zit te wachten, op wat? Dus als u binnenkort een niet geïdentificeerd geluid hoort, dan zou dat uit deze paal kunnen komen. Waarvoor de waarschuwing geldt, daar wordt nog druk op gestudeerd. Op Mars is misschien leven, dan is het vast voor het geval dat de marsmannetjes komen Dit bericht bereikte ons via een niet geïdentificeerde correspondent. •••••• ger


De Uitstalkast: Een Koudumer over zijn hobby:

Jappe Roosjen spaart Balkster Couranten "Ik ben nu 57 en hoop op m'n 62-ste te kunnen stoppen met werken. Dan wil ik heel veel tijd besteden aan de oude dorpshistorie van Koudum."

Aan het woord is Jappe Roosjen. Hij Balksters" heeft een speciale Jappe Roosjen tussen zijn hobby, nl. asdkster Couranten bewariams die in de B.C. verschijnen. ren c.q. sparen. Het begon als volgt: Ook oude middenstandsadvertenVan '78 tot '97 was Jappe bezorger ties mag hij graag doorsneupen. "Ik van de Balkster Courant. Vaak bleef betreur het trouwens ten zeerste dat er wel eens een krant over. "Ja en Koudum geen vaste B.C. corresponvoor je het weet, is het je hobby. ik dent meer heeft". Doordat Jappe heb trouwens vaak helemaal geen naast de B.C. ook nog houten tijd om die kranten te lezen." Erg is speelgoed spaart heeft hij te kamdat ook niet, want hij gaat deze pen met ruimtegebrek. kranten in de toekomst gebruiken Wij wensen Jappe Roosjen veel als naslagwerk. Z'n belangstelling succes met z'n hobby's en hopen gaat vooral uit naar personen die dat het mimteprobleem wordt opgeveel voor Koudum hebben betelost. I.I.de J. kend. Hij leest ook alle in memo-

Romkes Steiger

In de afgelopen maand (de warmste augustusmaand sinds 1706) zochten vele dorpsgenoten verkoeling in het water. Het Mormplan bleek daarvoor een favoriete plaats om een (vaak maar tijdelijke) verfrissende duik te nemen. Zo werd er heel wat door de "achtertuinen" van de Morra-planbewoners gezwommen. Het in en uit het water komen loste men vaak op met huishoudtrappen of een watertrap. Dhr. Romke Kroondijk, aan de Doerebout, zorgde voor een echte zwemsteiger, zodat ook de kleinere jeugd met gemak veilig in en uit het water kon klimmen. Dit was een succes, waarvoor via Bulte Nijs, nogmaals onze hartelijk dank.

Thuiszorg Z1A/F Praten over peuters en kleuters De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur. Onderwerpen zijn o.a.: ontwikkeling, slapen, zindelijk worden, koppigheid, angst, jaloezie, regels en grenzen, straffen en belonen, voeding, speelgoed en boeken. De cursus is voor ouders/verzorgers van kinderen van 2-6 jaar. Kosten f. 45,— of f. 30,-- voor deelnemers van Thuiszorg. Workum: woensdagavond 17, 24 sept. 1, 8, 22, 29 okt. Tel. 0515-428170 LANDBOUINMECHANISATIEBEDRUF

J. PRIES & Zn.

•;,

Smidsweg21- Koudum-

Verkoop & Reparatie

TRACTOREN LANDBOUWWERKTUIGEN GAZONMAAIERS ALFALAVAL Tevens ruime sortering in: stelen bouten en moeren gegier. siotbouten

Cursus gezond tuinieren De gemeente Nijefurd biedt u in het najaar de mogelijkheid om gratis een korte cursus te volgen. U wordt ingewijd in het zogenaamde biologisch tuinieren. Dat is tuinieren zonder gebruik te maken van chemische middelen. De cursus wordt verzorgd door een medewerker van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV). Veel inwoners in Nijefurd willen af van het gebruik van de gitspuit. De gemeente wil u daarbij een helpenden hand bieden door kostentoos deze cursus voor u te organiseren. Cumusinhoud De cursus is verdeeld over 3 avonden. Als eerste krijgt u informatie over: bodemsamenstelling, waterhuishouding, evenwichtsbemesting, organische bemesting in relatie tot het bodemleven, zelf composteren, aankoop van GFT -compost, aankoop van stalmest en opslag en wettelijke regels over de opslag. De 2e bijeenkomst zal voornamelijk bestaan uit het maken en bespreken van een teeltpian en het doornemen van het thema vruchtwisseling. Ook het voorkomen van ziekten en plagen en het eventueel bestrijden hiervan komt deze tweede avond aan de orde. De laatste avond komen met name teelttechnische aspecten aan de orde, en krijgt de cursist ruim de gelegenheid om vragen over eigen tuin te stellen. Ook de sienuin kan dan uiteraard ter sprake komen. Wanneer u niet aangesloten bent bij een volkstuinvereniging, maar over een eigen tuin beschikt of op een andere wijze een stukje grond bezit, kunt u uiteraard meedoen aan de cursus gezond tuinieren. Data: donderdagavond 18, 25 sept. en 2 okt. 1997 van 19.30-21.30 uur in Cultureel Centrum "De Klamearelt, Skil 6a te Workurn. Om een cursus te laten doorgaan, dienen er minimaal 15 deelnemers zich te hebben opgegeven, met een maximum van 25 deelnemers. Opgeven: Dit kan op werkdagen bij de contactambtenaar Natuur en Milieu Educatie van de Gemeente: mw. A. Griede, tel 0515-548883. Geef u snel op want vol is vol!!!


Oproep

Agenda dlenstencentrum NIJ Claerbergen september

De aktiviteitenbegeleiding van De Finke zoekt enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om te werken met en voor oudere mensen. Het betreft vrijwilligerswerk dat o.a. inhoudt: - ondersteuning bieden tijdens de georganiseerde aktiviteiten - wandelen met bewoners - samen koffie/thee drinken e.d. Eigenlijk vragen we mensen die 'n stukje van hun vrije tijd over hebben voor "onze bewoners". Iedereen die interesse heeft kan contact opnemen met de aktiviteiten begeleiding van verzorgingshuis "De Finke" Koudum.

W.K. schaatsen in Thialt Aan de leden van Usclub Koudurn. U kunt via de ijsclub weer kaarten bestellen voor de W.K. allround dames en heren op 13 t/m 15 maart 1998 in het ijsstadion Thialf te Heerenveen. Zitplaats op de Westtdbune op vrijdag, zaterdag of zondag f. 65,—. Staanplaats op vrijdag, zaterdag of zondag f. 35,-Opgave en inlichtingen: A. de Kroon-Hoekema, Tinholtstmat 10, tel. 0514-522269. Opgave vddr 10 september 1997.

Thuiszorg ZINF

Eerst hulp bij kinderongelukken De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Onderwerpen zijn o.a.: hersenschudding, bloedingen, botbreuken, kneuzingen, verstikking, vergiftiging, verbranding, wondverzorging, verdrinking en onderkoeling. De cursus is voor ouders/verzorgers van jonge kinderen. Kosten: f. 200,-- of f. 85,— voor plusdeelnemers van de Thuiszorg; gratis: voor aanvullend verzekerden bij De Friesland Zorgverzekeraar. Bolsward: donderdagavond 25 sept. en 2 okt. Workum: vrijdagavond 21 en 28 nov. tel. 0515428170

dinsdagmorgen: Koffiedrinken dinsdagmiddag: Vanaf 15.30-16.30 Fit-zit woensdagmorgen: Koorzang. Spreekuur pedicure 3 sept. en 1 okt. Eet-smakelijk op 10 en 24 september woensdagmiddag: Hobby-kelder is open vanaf 14.00 uur Vrij schilderen begint op 17 sept. donderdagmorgen: Fitness van 9.00-12.30 uur Opgave: in het dienstencentrum Wilt u ook graag mee doen, meldt u zich dan in het dienstencentrum. Bij voldoende deelname kan er op vrijdagmorgen een groep gestart worden. vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren start op 26 sept. van 9.3011.30 uur vrijdagmiddag: Spelmiddag vanaf 14.30 uur. Bingo op 26 sept. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van ma. tirn vrij. van 9.0017.00 uur. Het project "graag gedaan" is te bereiken van di. t/m vrij. van 9.00-16.00 uur tel. 521541. Voor meer informatie verwijs ik naar het programmaboekje van het dienstencentrum. Mocht u ook, boekje gekregen t om geen wat voor reden dan hebben, dan hoor ik dit graag van u. Oan't gen Atty Mcolall-Soephoer

Oproep Wie wil er de komende maanden één keer per week de hond van Theo en Attie Smid van de Beukenlaan 32 uitlaten? Graag kontakt opnemen. Tel. 0514-521965

jeugd jeugd jeugd 21 september is er een jeugddienst in de Herv. Kerk om 9.30 uur m.m.v. ds. Beekman en "Forte" uit Maldwrn.

Amnesty International Schrijfavond vrijdagavond 19 aug. in de bibliotheek van 18.30-20.00 u.

Agenda De Klink 12 sept.: Matinee "Sellina" 13 sept.: Popavond Deadline en Expo 17 sept.: fsi.C.V.B. 9.45 uur Open les "Beter bewegen", ca 50 jaar en ouder 21 sept.: Open Deur Dienst 25 sept.: Bond van Plattelands Vrouwen 26 sept.: Kaarten 3 okt.: Teake v.d. Meer, Anneke Douma en Minse Dijksma

Agenda 6 sept. tim 11 okt. Claere kunst Openingstijden do za 14.00-17.00 uur of op afspraak 0513-414606

Sjoerdie Hak uit Wijhe - aquarel en olieverf Rixt Hak uit Zwolle - bronzen Tijdens elke expositie aanwezig sieraden van Eis Vastenberg uit Joure

Feestmiddag 65+ De feestmiddag voor onze dorpsgenoten van 65 jaar en ouder, zat zijn op donderdag 11 september a.s. 's middags om 15.00 uur in "De Klink". We hebben deze middag een rasverteller gevraagd, je vergeet de tijd ais je naar de heer M. Wijnstra uit Wams zit te luisteren. Zijn oude volksverhalen uit de omgeving worden opgeluisterd met gezellige meezingers door de troubadour Joop de Jong , de zanger en accordionist van de groep "Wilt* fan Paesens". Daarna is het de tijd voor een slokje en even napraten, en om zes uur heeft Bennie Bleeker de broodmaaltijd weer klaarstaan. Kosten van de hele middag f. 15,— U krijgt dit jaar geen persoonlijke uitnodiging van ons, omdat we niet over een goed en bijgewerkt adressenbestand kunnen beschikken, en u begrijpt dat we niemand willen overslaan. Onze vraag is nu: wilt u uzelf opgeven bij één van de onderstaande adressen vd6r donderdag 4 september?! We rekenen op uw medewerking, want deze keer wordt het een hele mooie middag, die u, ais het even kan, niet moet missen. R Hoekstra-Landman tel. 521296 J.v.d. Ploeg-Faber tel. 521691 A.de Vries-v.d. Weg tel. 521595

'Wie volgt (volgen) als sponsor(s) van

de maanci99999


it koarte libben fan Gajus

tt is altyd eetkes Bfwachtsjen wat der yn in doaske sitte kin, dat samar op in moam achter yn jins ten stiet. Der kamen gijn tildeden et, mar it ritsele der wol raar yri. In ótsender stie der net op en ek net in briefke mei hoe en wat. Mar doe 1 ik it hoeden iepenmakke, wie de saak folslein dedlik: in jonge Vlaamse Gaai. Mei opsette kopfearren seach der my 101 aan. Woikom files, mar hoe fierder? Oan syn heale garderóbe seach ik wol dat it bist einliks noch yn 't aiderlik nêst theshearde, mar it wie no hjir: metager, wat fersutere en gjin kniip genóch yn 'e dochter poet. in Ierpleechgefal, sa as wy yn 'e rin fan 'e 'lemen wol faker hán ha. Vn 1 houtstek hie 'k in moaie álde kaai en dêr heide er him op in teke daliks te plak. Mar omt it noch sa'n jong bist wie, koe der seis de iterij net regelje. Dus bm 'e safolle tijd: wetter, stikjes rou fiels, weakkebóle, gehak sender sált, in wjirm, wat repen, in slikje net. Fan moams ier oant jens let, as in foisleine álderfegel, wie 'k yn 'e baan om dizze houtekster grut te bringen. Ik hie der sin aan en de Jonge Gajus ek wol sa't it like. Mei Cd en troch in rouwe woikomsrop fan syn kant by fuoden, wie 'k al ek al hong syn kop elke moam wat fierder et it leed. Ut neifraach kaam ik te witten, dat gemeentemannen by it skoffeljen it ferilttene bist yn 1 park fen hienen. Jierrenlyn hienen we in bult wille hán fan de male fiten fan Os grutbrochte hiemka Gerrit, mar doe 't dy de puberperren krige, is er samar mei in ferdacht stel yn 1 Koudumer bosk hingjen bleaun. De fraach wie wat sil Gajus dwaan? Op dy kreme teen oan 'e dochter poet en dy brike trochhingjende kop hie 'k it net stean, mar hawar Nel twa wiken wiel mis. op 'n moarn lei Gajus op 'e side. Beide poaten stijf. Vn in pede ha 'k him mar bedobbe. Pier Zijlstra

Wannear lansje EastEuropeanen? Uklaging - Do heerst fia It Frysk Internationaal Kontald fan in Minderhiedstalenkursus eame yn Denemarken. Do wurdst aksep tearrel en slist in moanne lang mei 29 oare West-en 30 EastEuropeanen ilbje. Ferskillende minsken, leefsituwaazjes en net len gelyk as dy. Dit alles begOn op 6 july yn Aabenraa yn in folkshegeskoalle mei dieinimmers Ot 19 'armen. En dan at we krekt nei in pear wiken oan elkaar went binne en witte mei wa we in pilske drinke kinne, mei wa es idean waskje en wy hiel wat ynformaasje riker binne oer de DeenskDi:dske grinssituaazje en de omgeving, geane we yn de tredde wike etern yn twa groepen. WestEuropeanen geane in wike nei Letián ta om dêr de ferskillende minderheden te moetsjen en de East-Europeanen geane nel Fryslán om de minderhiedssikmazje te bestudeerjen. Wy hiene in geweldige bid yn Letián, mar at de tijd om nel Denemarken werom te gean tichter en tichterby komt, kry ik kriebels yn myn bek. Wat soene se fan es bêste lan op ierde tinke? Ferhalen, ferhalen ettsenien fan de kursus kin jim nachtenlang fertelie oer es enderfinings. ft is wol swier om et te lizzen dat yn Letián in heske ek in houten kiste wêze kin mei in kearske as ferljochling! En se prate net allinniich Frysk of Nederlansk yn Starum, mar se ha ek noch soks se wat as stildstrysk. Wy ha in soad lake en in hiele soad leert fan elkaar. Gpnien sil in Bask noch in Spanjaard neame en sil freegje of de Letske taal itselde is as Russisch. En wy sille no mei hiel oare eagen nel Europa sjen. We hiene sa'n soad gemien, mar dochs wiene der ek ferskillen. We ha es bêst dien om te mixen, iepen en tolerant te wêzen en we ha dat redden. Der binne saken dy 't eitsenien yn de wráid kin, de sa fleemde "echte waarden" sa as 'Coca Cola', 'Mc Donalds' en 'Donald Duck'. Sa binne der in pratte saken der 't ja mei eltsenien oer prate kinne, 't makket net et fan hakker part fan Europa jo komme. Wy ha leert dat wy tragen stelle kinne at wy wat net troch ha. Mar der is meer, dat wy yn mienskip ha. Dat is net jild, oplieding of in hes, mar dat is in glimke, laitsje kinne. As West-Europeanen foei Os, doe't wy yn Letlán wienen, op dat de minsken hast net spontaan Mitsje. De minsken wiene hofiik en aardich, seis at se gjin Ingels koene, mar se lansje

net in soad. Dat kin de yndruk jaan dat se net sa freonlik binne as de minsken yn it westen. Myn Letse keamergenoat koe dit befestigje. Mar wêrom is dat sa? De redenen dy't neamd wurde binne dat it libben dêr net sa makiik is, de ekonomyske situaazje dyt net sa "belovend" is as hjir, it iten net sa goed as hjir (we wiene wat ferbjustere doe we Onder oaren chips foar moamsiten en roze sop foar lunch krigen) en God mei witte wat noch mear. Dat alles wie folgens myn keamergenoate gjin reden. De belangrykste reden wie dat de East-Europeanen net ieard is om spontaan te laitsjen sa as yn West-Europa. Vn East-Europa ferbine de minsken laitsjen mei wat yntyms en persoanliks. Sy witte net asto wist: in glimke is in instrumint dár 't doarren en herten mei iepene wurde. it is simpel en mak& en hal In soad mooglikheden. Soene jim nei in winkel ta gean Mit de minsken net tsjin dy laken? it libben is in grutte merim, gjin investeringen, gjin begrip, gjin brêge fan minsk nei minsk. Laitsje tsjin East-Europeanen miskien beantwurdsje se dien glimke wol mei itselde op meiháld laitsjen at it net slagget. De sbêste mar net wei om dit te karen is miskien sa'n minderhiedstalenkursus as dit. Ik ha in káns krigen en in ferskriklik soad mei minsken praat en freonen makke en dat is wêrom ik my in befoardocht minsk fpl. ik woe gmach de Golf en bakker fan der Moten tige tanke foar de stipe fan de koeke en droege woarsten. Se foenen It hearVn septimber kin jim lêze oer dit projekt op Internet. it E-mail adres is: h0loster@post4.tele.dk Dik is in eigen homepage oer dizze 4 wiken te finen. Jessica van 't Hul

Bulte Nijs 81 1997-7  

Nieuw fietspad Willem van Doom ver- laat Bulte - Dorpskrant van Koudum - 9e jaargang nr. 7 - september 1997 - maakt recht wat krom is. Onderw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you