Page 1

%

Bulte Nij s

- Dorpskrant van Koudum 8e jaargang nr.10 december 1996

Sinterklaas in Koudum

Sint en zijn muzikale Pieten kwamen dit jaar weer aan in de Koudumer haven en werden daar verwelkomd door onze burgemeester en heel veel kinderen met hun ouders. Altijd ai een spannende gebeurtenis, maar deze keer! Zelfs de brandweerauto kwam er aan te pas. Maar er was meer. Leest u maar! 23 nov. was het eindelijk zo ver. We fietsten naar de haven. Toen we daar waren zagen we nog niks. Maar niet lang daarna daar kwam hij al aan, Sinterklaas met heel veel Pieten. Maar de boot stond in brand tenminste dat dachten de Pieten. Ik dacht dat het niet zo was. Maar toch hadden de Pieten de brandweerauto meegenomen uit de kazerne. Toen gingen we naar de Klink. Er was een Piet die meende dat hij toveren kon. Dat was niet zo want hij had het horloge van een meester kapot gemaakt. Later gingen we naar huis maar eerst kregen we nog een kieurplaat en een kleurttoek en een pen.

Op zaterdag 23 november kwam sinterklaas aan en toen kwam er ook een koets met twee paarden en toen gingen we naar de Klink en toen lag sinteddaas in de Klink op een bed en toen wou een zwarte piet sinterklaas zijn boek stelen en toen werd sint wakker en toen mochten kinderen een lied zingen en toen was het afgelopen en kregen we een schrift en een pen.

Aidie Ook dit jaar houdt voetbalvereniging Oevetzwaluwen weer een oliebollenaidie. Bij bakker Uilke de Vries worden in 2 dagen tijd de lekkerste oliebollen voor u gebakken. De verkoop is dit jaar op dinsdag 31 dec. De leden van Oeverzwaluwen komen bij u aan de deur om oliebollen te verkopen. in de Hoofdstraat, bij de A-Markt en de Golft, staan 2 kraampjes waar u deze tractatie kunt kopen. De prijs is f. 5,-- voor 9 oliebollen. De aldiviteitencommissie van Oeverzwaluwen afd. voetbal wenst u allen gezegende kerstdagen en een voorspoedig 1997.

Beukenlaan op 'e skeppe

Nijefurd vernieuwt en vergroot momenteel de riolering van de Veil. beukenlaan en De Tik. Achter het gymlokaal van de L.T.S. komt een vullwateropsiagkelder met een inhoud van 300m'. De totale investering bedraagt 1 1 Drumband en color guards 5 miljoen "Nij Libben" gulden.

Mandarijnenaktie

Ook dit jaar organiseren de drumband en majorettes weer een mandarijnenaldie. En wel op maandag 16 december a.s. Onze leden komen dan weer bij u langs om de overheerlijke mandarijnen aan u te verkopen. Tot maandag 16 dec.!

Klinken begin in de Klink

Het wei of niet open zijn van "de Klink" in de oudjaarsnacht is onderwerp van bespreking geweest in de vergadering van het bestuur en de Stichtngsmad van "de Klink'. Een Ieder was het erover eens, dat het open zijn van "de Klink' in deze nacht duidelijk in een behoefte voorziet. Nu is het open zijn voor Bennie en Mie Bleelcer, Pieter de Jong en de vrijwilligers, die het werk moeten doen, een niet geringe belasting. Mede met behulp van deze vrijwilligers is het ons de afgelopen jaren gelukt om juist deze nacht de deuren van "de Klink' te openen. Hierdoor was er een ontmoetingspunt in ons dorp waar jong en oud elkaar konden ontmoeten om pezamenlijk het nieuwe jaar te beginnen. Om dit gebeuren wat meer *handen en voeten" te geven, zouden wij graag een soort l'oudejaarsploetrin het leven willen roepen, Een ploeg die er aardigheid in heeft om deze nacht aktiviteiten voor het dorp te ontplooien. Zo'n ploeg zou kunnen bestaan uit een vriendengroep, leden van een club of gewoon spontane mensen. Wij hopen op een aantal enthousiaste mensen die hiermee aan de slag willen. Daarnaast vragen wij vrijwilligers om deze nacht de bars te bemannen c.q. "vrouwen". Dus mensen geen gezeur, doe op oudjaatsnacht die stap buiten de deur. Om elkaar het beste voor 1997 toe te wensen. Namens het bestuur, Janny Vonk

Laat 1996 en vroeg 1997 Net zoals voorgaande jaren zijn de wagenbouwploegen Ut Noatsaek, Us Nest, De Blauwe Knoop en de Wettips van plan om 1996 gezellig te eindigen en 1997 fantastisch te beginnen. Dit gebeurt in de tent bij de manege. Iedereen is vanaf 23.00 uur van harte welkom. We proberen weer een kampvuur te organiseren; dit kan echter niet zonder uw hulp. Daarom een verzoek. Geef de kinderen uw kerstboom mee, zodat deze kinderen een bonnetje op kunnen halen voor een pannenkoek op 31 dec. om 16.00 uur in de tent. De kerstbomen kunnen !Norden ingeleverd op 30 en 31 dec. bij de manege.% Oud- en taeuwoommissia


Ferantwurding Bulkt NO Oplage 1050 stiks Bedekt* Fenny Hartman, Onderweg 78 Wort de Jong. Haventrade 2 Tineke Munniksma. Vtijukslach 3 Els Runia-Jager, Oost. 10 Einredalcale: Fenny Hartman ,Redaltele adres: Wijultalach 3, Koudum Opmaak, Decorboo reclame, Koudurn Fottrentric Els Runia-JagerAiltert de Jong Prinhwurk: Decorboo reclame, Koudum Advertinales: L Krommenhoek, De TIN. 8 8723 ER Koudum Fersprieding: Elueriferiening lste treed yn 'e =anno mul ittly. augustus Abonneminten: Vn 't kalindeijier Leden Doarpsbelangen 1. 8,00 Net leden 11,00 Abon. om utens 1. 30,00 Sponsoring: 'MIK van Doom 16. 521320 KoPP %ar de 14e fan 'e moanne by it redakrije adres BanWGiro numer: Rabobank 33.35.65.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie

Het laatste nummer van dit jaar ligt al weer voor u. Het was weer persen om alles een goed plekje te geven. We ontvangen soms te veel copy, zodat er vaak geschoven moet worden. Een niet geplaatst item is voor de aanbieder, dat beseften we, vaak een teleurstelling. In de colofon kunt u lezen dat Berend Mintjes zijn advertentietaken heeft overgedragen aan L. Krommenhoek Berend, bedankt voor 7 jaar noeste arbeid. De moordkuil handelt over de aantasting van ons enige echte standbeeld. Naast aandacht voor Sinterklaas staan we ook even stil bij het 50-jarig jubileum van Nij tibben. Zaterdag wordt er een feestje gevierd in de Klink. Nij Libben verwacht heel veel oud-muzikanten en vroegere dirigenten. Verder vertelt Fetsje de Vries over haar verpleegperiode in het brandwondencentrum. Dit artikel maakt duidelijk dat de gevolgen van een verbranding je leven behoorlijk kunnen veranderen. Dhr. Schaap zet na 24 jaar een punt achter zijn loopbaan als fysioen manueeltherapeut. Zijn opvolger is de heer Olger Leenders. Wij hopen op een goede jaarwisseling en een Bulte Nijs voor 1997.

die in feite nog met pampers moeten lopen. Een positieve aidie van hen zou "hun beeldje" weer opwaarderen. Waarom niet zo af en toe een echte "happening" op deze plaats. Een optreden in stijl waarbij, na een feesteEr schijt aan hebben lijke toespraak, liederen gezongen Deze uitdrukking is ongeveer gelijk worden en het glas geheven wordt aan "er lak aan hebben" en wordt op het welzijn van Sybren. Dat bij gebruikt wanneer men zich niets wijze van grap Sybren in de aantrekt van bv. een voorschrift, feestweek bij zulke gelegenheden autoriteit of 1.d. Het kan een goede zaak zijn in die gevallen, waar sprake een feestneus opgezet wordt, lijkt me gepast. Maar de vervuiling en beis van zinloze of onjuiste machtsuitsmeuring van deze gave dorpsgeoefening, hier terecht "schijt aan te noot moet je ter harte gaan. hebben". Deze uitdrukking, in figuurEen Koudumer lijke zin gebruikt, ziet er heel anders uit in letterlijke zin. Deze situatie deed zich onlangs voor op een overigens schitterend openbaar toilet. Hoe het mogelijk is dat het gebeurt zal me waarschijnlijk altijd een raadsel blijven, maar wanneer de closetpot volledig ondergesmeerd zit met faecaliรกn is hier sprake van opzet. In het dierenrijk kom je een dergelijk meldt dat: gedrag niet tegen. Reeds in een pijl er op 21 november overleg is stadium wordt het dier geleerd niet geweest met het college van B & W z'n eigen nest te bevuilen. De mens over zaken die Koudum betreffen. heeft een langere zindelijkheidstraiVoorlopig kunnen wij het volgende ning nodig, maar kan na enige tijd melden: Nog deze zomer zal er een z'n sluitspieren toch controleren. Op (betonnen) fietspad door de Haanhoge leeftijd wordt dit helaas vaak meer (Koudum-Hindeloopen) aanopnieuw een probleem. Wanneer gelegd worden. Een al zo lang genestbevuiling optreedt in de periode wenste openbare toiletvoorziening hiertussen, spreekt men van regresbij de haven wordt komend jaar ook sie: een terugvallen in gedrag naar gerealiseerd. Wat betreft de afsluieen anale fase. In feite vindt dit geting van de Bovenweg is nog geen drag regelmatig plaats in het cenbeslissing genomen; de verkeersteltrum van het warme hart van Kouling die de gemeente zou (laten) uitduim Een schitterend beeldje siert voeren heeft nog niet plaatsgevonterecht het kloppend hart. De perJ den; deze zal pas komende zomer soon, alom gerespecteerd als mens, plaatsvinden. Verder zou een definistaat hier zo karakteristiek uit steen tieve oplossing moeten passen in gehouwen, dat het een genoegen is het op handen zijnde structuurplan hier dagelijks langs te komen. Nu voor Koudurn. Dorpsbelangen zal vindt er helaas de laatste tijd regelhaar best doen om toch zo snel matig een besmeuring plaats van dit mogelijk tot een goede definitieve beeldje, deze persoon. Ais er sprake oplossing te komen. Weer dreigt was van een persoon die in gedrag Koudum de ambulancepost te veren levenswandel hier duidelijk om liezen. Het college is niet van plan gevraagd heeft, zou ik zeggen: tedit zomaar te laten gebeuren en recht. Liever zag ik het beeldje dan heeft hiertoe de hulp ingeroepen totaal verwijderd; nu dat mi. niet het van de diverse verenigingen van geval is, rest slechts verbazing over Dorps- en Stadsbelangen van de dit hopeloze gedrag. Naar men zegt desbetreffende gemeenten. 15 jan. Is het gelukkig een zeer klein groepje vindt hierover een bijeenkomst jeugd dat zich hieraan schuldig plaats in het Provinciehuis. Over demaakt. De grote groep jeugd die hier ze en andere zaken is uitvoerig graag zit, elkaar ontmoet en hier gesproken. Wilt u meer weten, dan totaal anders over denkt, hoeft dit kunt u altijd bellen met het secretaniet te nemen. Hun hoekje wordt riaat, tel. 522138(R. de Vries bevuild door beddeplassers, jongelui Meter)

tge~f


Slijterij wordt kapsalon

Computers voor pater Zeinstra De stichting EmmaCis werkt, mede dank zij uw gaven, mee aan de instandhouding en uitbreiding van een school en opvangcentrum voor 200 dakloze en gehandicapte kinderen in Zaire, ja u leest dit goed, Zaïre. Recentelijk was de initiatiefnemer van dit projekt, pater Zeinstra, in ons land om even te bekomen van alle ellende daar. - Deze maand hoopt hij echter weer terug te gaan en heeft Emmatis hem kunnen verblijden met enig geld en wat communicatieapparatuur, waaronder computers. Hierdoor hoopt hij zijn kinderen een betere toekomst te kunnen geven. Want, zo stelt hij: "Zonder een goede opleiding dreigen deze kinderen tussen wal en schip te vallen". De pater heeft ons gevraagd u zijn dank over te brengen en dat doen wij van ganser harte! K de Legé, sekretaris Emmails

In september sloot Slijterij Hoekstra haar deuren. Hotske Hoekstra werkte 22 jaar in de zaak. Gerrit en Hotske begonnen in 1969 samen in het Wapen van Friesland. De Horeca was hen niet onbekend, want deze zaak was eerder in handen van Hotske's ouders, Rimmer en Hitje Osinga. Na enkele jaren kocht Gerrit het tegenoverliggende pand van Wiebren en Sietske de Vries met als doel er een slijterij te beginnen. Rens (Hotke's zus) en Jette Lageweg runden de eerste jaren de winkel en later werd dit overgenomen door Hotske. Met plezier werkte ze in de zaak, die in de loop der jaren steeds drukker werd. Het Per 1 december heeft dhr. Schaap groeiend toerisme speelde hierin een punt achter zijn loopbaan als fysieen rol, maar ook het nuttigen van otherapeut en manueeltherapeut meer alcoholhoudende dranken. gezet. Hiermee sluit hij een periode Hotske zorgde voor een uitgebreid van 24 jaar, waarin hij werkzaam was assortiment. Bij de inkoop van b.v.. als fysiotherapeut in Koudum af. In wijnen werd rekening gehouden met okt. 1962 heeft hij zich samen met de wensen van de klant. De intereszijn vrouw aan de Verlengde se voor wijnen is groter geworden, Hoofdstraat gevestigd. Toentertijd met name voor wijnen uit vakantiewas hij de enige fysiotherapeut in het landen. Hotske vertelt dat er een tijd gebied Gaasterland, Hemelumer Is geweest dat men bij een feestje Oldeferd en Workurn. In al die jaren alle soorten drank in huis haalde, heeft hij heel wat veranderingen meeterwijl voorheen alleen jonge, citroen gemaakt binnen de, fysiotherapie. Een en bessenjenever voldoende leek te van die veranderingen was de groeizijn. Tegenwoordig is er meer voorende vraag naar fysiotherapie. in die lichting d.m.v. reclamespotjes, waar24 jaar is het aantal praktijken in door men wat bewuster is gaan drinbovengenoemd gebied uitgegroeid tot ken, wat maar goed is ook, vindt 6 stuks. De laatste 12 jaar werkte dhr. Hotske. De verhalen van de klanten Schaap samen met Dick Bellinga in in de slijterij zal ze missen, maar ze maatschapsverband. Door ruimtegeheeft naar de sluiting van de zaak brek en hoger gestelde eisen aan de behandelruimtes werd in 1990 de toegeleefd. Ze heeft genoeg te doen en hoopt haar tijd nuttig te besteden. beslissing genomen om te verhuizen En nu, na 22 jaar, heeft de zaak een naar de Wjukslach. Na 24 jaar zich totale metamorfose ondergaan. ingezet te hebben voor de fysiotheraLieneke v.ci Ley en Yvonne Bouma pie en manuele therapie in Koudum, hebben er nu hun eigen kapsalon draagt dhr. Schaap per 1 dec. zijn 1 praktijkdeel over aan Olger Leenders. geopend door hun voormalige werkDhr. Leenders is getrouwd en heeft 2 B gevers en leermeesters Henk en kinderen. Hij is in 1992 afgestudeerd o Marjet Kuyt. En zo vond er een wisals fysiotherapeut aan de Akademie n seling van de wacht plaats! voor Fysiotherapie te Utrecht. Tot nog b i n it .

Zwarteweg toernoolwinnaar

Zaterdag werd in "de Sándobbe" de finale gespeeld tussen de 6 overgebleven teams om de Rabo-wisselbeker in het Buurtzaalvoetbaltoemooi 1996. In de loop van de avond werd reeds duidelijk, dat de strijd om de eerste plaats zou gaan tussen de teams van de Zwarteweg en de Gerben Ypmastraat, waarbij de Zwarteweg uiteindelijk aan het langste eind trok en de le prijs in ontvangst mocht nemen. Voor de tweede achtereenvolgende keer en dus bleef de wisselbeker in hun bezit. Gefeliciteerd.

Sponsor van de maand:

Friesland Bank Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Nieuws uit de Fysiotherapiepraidijk toe was hij werkzaam als fysiotherapeut in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Hij heeft hier op verschillende afdelingen gewerkt. De laatste jaren ii-do werkte hij als ""Illh gespecialiseerd fysiotherapeut op de afdeling geriatrie, waar hij in aanraking kwam met alle problemen van de ouder wordende mens. Door de vestiging in Koudum gaat er voor dhr. Leenders en zijn vrouw een wens in vervulling. Daar zij reeds meerdere jaren hun vakanties in Heeg doorbrachten waren zij erg verknocht aan deze omgeving en groeide de wens om in Friesland te gaan wonen. Daarnaast trekt het werk in een particuliere fysiotherapiepraktijk steeds meer, ondanks de beperkende maatregelen van minister Borst. Wij hopen dat dhr. Leenders met net zoveel verve en inzet als zijn voorganger, dhr. Schaap, zijn werk mag doen in de praktijk aan de Wjukslach.


Verblijf in een brandwondencentrum: Zorg en hygiëne in 2-voud Op 8 mei 1995 heb ik brandwonden opgelopen; mijn rechterschouder en onder- en bovenarm zijn toen 3de graads verbrand. ik wil het niet over de pijn en het ongemak hebben, maar wil schrijven over mijn verblijf in het brandwondencentrum in Groningen. Er is een goed georganiseerd team aan het werk. Chirurgen, apart opgeleide verpleegkundigen, Fysiotherapeuten en Psychiaters; ze werken allemaal nauw samen. Je wordt héél goed opgevangen en kan je verhaal ook erg goed kwijt. Ook de familie, in mijn geval mijn man, jongste dochter en een schoonzoon, werd goed ontvangen en er werd verteld wat me te wachten stond. Mijn kleding moest ik in de le sluis uitdoen en ik kreeg ondergoed en een pyama. Toen ben ik eerst helemaal uit het verband gehaald en gewassen en verbonden (1 1/2 uur werk). in Sneek was ik eerst al geholpen. Deze wasbeurten en verbandwisselingen werden verder elke morgen herhaald, 66k na de operatie, die vijf dagen later plaatsvond. Alles wat werd gebruikt was hygiënisch verpakt; 2 waskommen, 2 washandjes, 2 badhanddoeken, ondergoed, pyama, schaar, pincetten, alles was 2-voudig verpakt in plastic en eerst in papier. Ook de post werd speciaal behandeld: de kaarten moesten in een enveloppe verstuurd worden, de secretaresse haalde ze er uit en deed ze in de magnetron. Ze waren nog warm als ik ze kreeg. Ook met tijdschriften en boeken gebeurde dit. De verplegers droegen een groen uniform met, ais ze mijn kamer binnenkwamen, daar overheen een witte jas, een plastic muts, plastic slofjes over de schoenen, een

monddoekje en plastic handschoenen. Als ze met je bezig waren, lag je op een groen laken en als je dan eindelijk klaar was, mocht je op een stoel zitten en werd je bed verschoond en helemaal gesopt. Het onder- en bovenmatras, chroomwerk, alles werd grondig schoongemaakt en de schone lakens, dekens en slopen waren ook allemaal weer 2-voudig verpakt, ik kon dan weer gaan liggen maar ais ik me goed voelde mocht ik een uurtje blijven zitten. Een week na de transplantatie heb ik 2 dagen met ontbloot bovenlichaam moeten lopen of liggen. Zo konden de wonden luchten en gingen ze vlugger dicht. De huid hebben ze van mijn bovenbenen gehaald, wat ook een pijnlijke geschiedenis was. Ook de kamer werd elke dag gesopt, gezeemd en gedweild. En elke keer als er iemand naar binnen moest, dan moest alles weer aangetrokken worden. Ging hij of zij weer weg, dan kwam het plastic spul in de afvalemmer en de jas in de was. Dit gebeurde zo dagelijks verscheidene keren. Ook mijn bezoek kreeg in de eerste sluis hetzelfde aan, en toen mijn wonden nog open waren, in de 2e sluis nog eens handen wassen met alcohol, en nog eens handschoentjes eroverheen en slofjes, en nog een witte jas. ik zag ze dan komen door het raampje in de deur en moest er wei eens om lachen, maar ja, ze zijn zo bang voor bacteriën. Eén keer per dag kwam de fysiotherapeut met me oefenen en 2 keer is er een psychiater bij me geweest, Wij gewone, gezonde mensen hebben er vaak helemaal geen erg in hoe het op zo'n centrum toegaat, daarom wou ik even vertellen wat een goed en zwaar werk deze mensen daar doen. Fetsje de Vries-Adem

Wereldwinkel ~gerij de Bertl een vei ontionebndijit. dogger« biedtu oen uitgebreid ttemettintont Oom

ane4ammeadoron.

Zo bene u bij ondl issit Nieto adm. voor, Mol. nuk& Ronddans Moeilijk soppig Verknoeiden* Webbs mei. lanunione Allee sun eigen Meekelise Ook voort Plarbegue porlyen Oterwrito vulling lluisaistelningen

MEINDERT DE BOER MOOPtiellteoll II KOUDUM ZO- Wie NOM

4. 1 dc Itréknebe 1 1 ansbetehteiijko 1, ,t_ Aic,LEIn 4 0 1 1. ,,i 0 1 1 1

De Wereldwinkel heeft in november weer haar jaarlijkse Sinterklaasverkoop gehouden in de Finke en met meer succes dan voorgaande jaren. Men heeft hierdoor laten blijken achter Eerlijke Handel te staan. Mensen uit de minder welvarende landen hebben zo ook een geschenk ontvangen. Hartelijk dank voor al uw belangstelling! Wererldwinkel Nijeturd, Begine 28, Workum

Blêden as messen en einepoefen

Net allinnich yn 'e maitild binne moal as se geefgrien krekt dtkomme, mar fral yn'e hjerst as de kleurestoarrn troch Noard-Europa raast. Der wurde dan hjir en dêr seis wol reizen organisearre om minsken fan 'e hjerstkieuren en de tild fan 't jier genietsie te Men. Bladen binne eins wizers fan in grutte natuerklok dár 't jo de tiid fan 't jier skerp oan dfláze kinna Net allinnich nei bikten sjen, mar ek se tekenje en sykje dogge in soad minsken. Guon droegje elk jier wer in stikmannich en hingje se in skoftsje op. Oaren nimme in ruffeltsje mei om 't se alle lierren opnij wer falie op 'e foarm fan in bepaald bied. Sa giet it my hjerstmis as ik dy frjemde bidden foar yn 'e tin fan Timmerman (Dammensewei) lizzen sjoch, fan 'e Gingko Bib!». Nei de earste novimbemachtfroast lizze se dêr dan wer kreis om dy aparte beam hinne. It lykje krekt skerpe filearmessen fan Eskimo's. Gjin beam yn Fryslán makket biéden dy 't net allinnich op in mes of in waaier lykje, mar ek wol op in poet fan in ein. Fanditir ek wol de namme: Eendevoetboorn. Thds stopje ik se oeral yn boeken om te droegjen en sa groeit myn jierlikse foarrie Eskimo-fleismessen. Ut fossile stiennen blykt dat de Gingko as soart ai miljoenen lieren áld is. in protte planten en bisten binnen mei sterke klimaatsskommelingen dtstoarn, mar dizze plantesoart net. »kitsen en hannelsreizgers ha stekjes en sied yn ferline meinaam. En sa stiet dizze "Chinees » no oeral op 'e wraid. Vn 't wyld komme se noch bar yn in delling yn 'e bosken sdd fan 'e Jang-tse rivier yn China. Biloba betsjut dat it blad ût twa stikken bestiet mei in keep yn 'e midden. Om 't it sied fan dizze beam stjonid as it begjint te rotsjen wolk de measte minsken in manlike sierbeam yn 'e tdn ha. Fandér dat wy de fruchten fan 'e einepoatbeam nea sjogge. it binne sulverldeurige boltsjes oan in triedtsje. De beammen, dy 't de foarm ha fan in piramide, kinne lige áld wurde. De Chinezen sizze dat se tsjin it fjoer kinne. Sa hat yn Tokio yn 1923 in rige Gingko s, dy't om in timpel hinne stienen, dizze tsjin in grutte brán besparre. Vn 'e boeken sil fést noch wol meer stean oer wat de plant op medisinaal méd wol net kin. Ruif my is dizze wylde eksoot in wolkomme dtwikseling dêr 't ik net makkelik oan barby gean kin hjerstmis.


-

440 loc\ ak

til \ ,

Looft den Heer

Nij Libben 50 jaar jong

Richard Holl

Morgen (7 december) viert Nij Libben haar 50 jarig jubileum. De festiviteiten vinden plaats in de Klink, de huidige repetitieruimte van het korps. Vroeger repeteerde Nl_ in de bewaarschool, die stond op de plaats van het plein bij de brandweerkazerne. Later oefende N.L. jarenlang in het gymlokaal van de ULO. Dit gymlokaal funktioneert nu al weer een flink aantal jaren als voorspeelzaal van de muziekschool. Die gymzaal was een ongezellige repetitieruimte. Tegen de ramen hingen latwerken bespannen met gaas. Boven de trombones hingen de opgetrokken klimtouwen. Als Nij Libben daar speelde stonden de

turntoestellen in de gang. In de pauze was er geen koffie of frisdrank voor de muzikanten. De oudere muzikanten stonden wat bij elkaar te praten of rookten een sigaretje. Trouwens, onder de repetitie werd er ook behoorlijk gepaft. Op de jaarvergadering van '62 werd besloten dat er alleen na de pauze onder de repetitie gerookt mocht worden. De jeugdige muzikanten gingen in de pauze soms oefeningen doen op de tumtoestellen. In de hoek van het lokaal aan de zijde van Dr. Broek kon je een stuk of 6 klimpalen in de grond plaatsen. We hielden dan wedstrijden wie als snelste het plafond kon aanraken. Mijn favoriete manier van klim-

men was, om alleen op handkracht tussen 2 palen omhoog te slingeren. Na afloop van de repetitie werden de houten klapstoeltjes in 2 niet gebruikte uninoirs opgeslagen. Nadat de Klink was gebouwd, verhuisde N.L. naar de grote zaal. Vanaf die tijd verschoof de vaste repetitieavond van vrijdag naar maandag. Tegenwoordig zitten de muzikanten in de pauze even aan de bar bij Bennie. Onder de repetitie wordt niet meer gerookt. U zult begrijpen dat de voorzitter soms enige overredingskracht moet gebruiken om de kudde de zaal weer in te krijgen. 11.del

dus krijgen we voor ons geld twee keer zo veel. 2..Het scheelt misschien wei een vrachtwagen voor vervoer en dus een paar duizend gulden die nu anders besteed kunnen worden. 3. We steunen hierdoor ook de Roemeense economie, waardoor men vlugger in staat zal zijn het een en ander zelf op te bouwen of te herstellen.De jaarlijkse inzameling van goederen is dit jaar in Koudum op zaterdag 14 december tussen 9.00 en 11.00 uur bij het HERVORMDE GEBOUW (de Klink is die dag al anders geboekt). U mag de goederen die dag ook voor 9.00 uur bij de stoep zetter'. Er staat die dag ook een giftenpot bij het Hervormde Gebouw. De jaarlijkse lotenverkoop zal in de week van 9 tot 14 december gehouden worden. Op 17 januari 1997 zal weer uitvoerig verslag worden gedaan van het verloop van de aktie in dorpshuis Nit Klif' te Oudemirdurn. Alvast bedankt namens de werkgroep Roemenië Roept. Inlichtingen: Gerard Flapper tel. 521889 of Annie van Dijk tel. 522330.

Ter opening van de feestweek 1996 werd weer de traditionele ballonnenwedstrijd gehouden. Bij prachtig weer werden de 500 ballonnen op het sein van de voorzitter van de feestcommissie om 14.00 uur losgelaten, richting de Galamadammen. Er zijn dit jaar 60 kaartjes teruggestuurd, wat prima is. De ballon die het dichtstbij landde werd gevonden in Kolderwolde en het verst weg was die in Orerje, in de provincie Liège (Luik) in België. Dit is ca 245 km. van ons vandaan. De wedstrijd werd gesponsord door supermarkt de Golft. Hiervoor onze dank. De uitslag:

ROEMENIE ROEPT Marinska is zestien. Een vrolijke meid. Een ijverige meid. Van 's morgens vroeg tot Is avonds iaat aan het werk. Voor schooi, voor thuis. Zij woont in een internaat. Dat hoort bij haar schooi. Een goor, grijs internaat. Met een donker, koud trappenhuis. De traptreden zijn van beton en slecht begaanbaar. De slaapzalen staan vol trieste ledikanten. Dekens zijn er minimaal. Kou maximaal.

Dit is een citaat uit het reisverslag van Jannie Hoomoedt n.a.v. haar bezoek in oktober 1996. Hoewel de situatie in Roemenië elk jaar iets beter lijkt te worden, blijft de levensstandaard ver beneden die van de westerse landen. In Roemenië is steeds meer te krijgen. Voor hen is het duur, maar voor ons normaal of goedkoop. Dit vanwege de geweldige inflatie. Afgelopen oktober werd geconstateerd dat goederen als suiker, olie, zout en macaroni beter in Roemenië gekocht kunnen worden dan in Nederland en wel om de volgende drie redenen. 1. Het is daar de helft goedkoper,

Uitslag Ballonnenwedstrijd 1996

le prijs Suzanne de Hoop 2e prijs Arjen Smid 3e prijs Sietse Ybema 4e prijs Tjitse Sijtsma 5e prijs Jente Bootsma 6e prijs Eiske Folmer 7e prijs Baudina v.d. Velde 8e prijs Tamara Draaier 9e prijs Marcel Minkmar 10e prijs Gelke Talsma Deze ballonnen kwamen allen in België terecht. De prijzen zijn inmiddels uitgereikt. De Feestcommissie


MATE NIIS INFO Koudum in kerstsfeer Op 13 december is het erg gezellig in Koudurn. Niet dat het op andere dagen niet gezellig zou zijn, maar deze vrijdagavond is kg iets bijzonders aan de hand. Vanaf 19.00 uur kunt u in de Hoofdstraat van Koudum genieten van een echte Kerstsfeer. Versierde en verlichte kraampjes zijn dan in de Hoofdstraat opgesteld, verzorgd door de plaatselijke middenstand aangevuld met stands van de Wereldwinkel, Amnesty, Oeverzwaluwen etc. Van alles en nog wat is er te koop, van oliebol tot kerstboom, van snert tot kerstversiering enz, enz.! Er is kerstmuziek op de verschillende hoeken van de straten. En een levende Kerststal, met herders en de wijzen die ons met een bezoek komen vereren. Natuurlijk komt de kerstman ook. Om ongeveer 19.00 uur arriveert hij bij de grote kerstboom in het midden van de Hoofdstraat om met de kinderen van de Koudumer scholen de grote boom vol te hangen met eigengemaakte kerstversiering. Tijdens het hele feest, maar ook na afloop, is er bij Café "het Wapen van Friesland" après ski en naar ons ter ore is gekomen is het daar dan heel erg gezellig. Uiteraard moet u niet vergeten de schitterend versierde etalages te bewonderen, want de winkeliers hebben er veel werk van gemaakt. De Hoofdstraat Is deze avond afgesloten voor het verkeer, om de Kerstman en zijn arresiee ruim baan te geven! Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Koudum e.o. Kursus Ergonomisch werken Op de woensdagen 29 januari en 12 februari van 9.00-11.30 uur. Aan huis bij Dj. Lageweg, Nieuweweg 48. Kosten f.15,-p.p., koffie inbegrepen. Opgeven bij W. van Dijk tel. 522845. Niet-leden zijn welkom, maar betalen f.7,50 boven het normale kursusgeld.

De volgende Bulte Nijs verschijnt 10 Januari. Copy graag

voor 14 december inleveren op het redaktie adres: Wjukslach 3

Agenda dienstencentrum Hij Ciaerbergen december 1996 maandagmiddag: Vrouwen biljarten dinsdagmorgen: Koffiedrinken vanaf 10_00 uur dinsdagmiddag: Koersbal, op 17 dec. kerststukjes maken om 14.30 woensdagmorgen: Koor, spreekuur pedicure 4 dec. en 8 Jan.17 Eetsmakelijk op 15 Jan. 1997 woensdagmiddag: Hobbién of klussen in de kelder donderdagmorgen: Fitness/gymnastiek voor 55-plussers donderdagmiddag: 26 dec. kerstdiner om 17.00 uur, uiteraard bij voldoende deelname. 2 Jan. '97 Nieuwjaarsn3ceptie van 16.00-17.00 uur vrijdagmorgen: Informatie/advies vrijdagmiddag: Spelmiddag vanaf 14.30 uur, bingo op 27 dec. 13 dec kerstbroodmaaltijd om 18.00 uur Voor alle extra activiteiten (en informatie) deze maanden kunt u zich opgeven in het dienstencentrum Nij Claerbergen tel 0514-521541 (di t/m vrij. van 9.00-17.00 uur). Dit geldt ook voor de cursussen (zie programmaboekje). Het project "graag gedaan" is bereikbaar van di. t/m vrij van 9.00 -16.00 uur tel. 5211541. °ani sJen , Atty

Agenda De Klink 7 dec.: Nij Libben 12 t/m 14 dec.: Kleindierenshow 14 dec.: Film 18 dec.: Film: de Gouden Swipe (voorverkoop in de Klink) 20 dec.: Kaarten 22 dec.: Open Deur Dienst 5 Jan.: 16.00 uur Nieuwjaarsconcert Nij Libben 8 Jan.: N.C.V.B. N.B.: - 18 Jan.: Popavond: De Kast - 1 febr.: Artiku: Toneeluitvoering

Kerstmarkt Woensdagmiddag 11 december van 13.30-16.30 uur is er weer een kerstmarkt in verzorgingshuis de Finke in Koudum. Er zijn ca. 16 kramen met o.a. kerstartikelen, bloemsierkunst, hobbyartikelen, kerstkaarten en natuurlijk is de kerstman aanwezig ! Komt allen!

Voorlezen in de Bibliotheek Vanaf 1 jandad 1997 zal er iedere vrijdagmiddag om 16.30 uur in de bibliotheek te Koudum worden voorgelezen aan kinderen t/m 8 jaar. De bibliotheek vraagt hiervoor nog enkele vrijwilligers die dit één keer in de maand een half uur met de kinderen willen doen. Per 1 januari vindt er een wijziging plaats betreffende de openingsuren van de bibliotheek. Op maandag, woensdag en vrijdag is de bibliotheek voortaan geopend om 14.00 uur. December is weer videomaand in de bibliotheek (2 halen - 1 betalen). Openingstijden: Maandag 14.0017.30 uur. Woensdag 14.00-17.30 uur Vrijdag 14.00-17.30 18.30-20.30

Amnesty International

20 december in de bibliotheek van 18.30-20.30 uur

BIBLIOTHEEK KOUDLIM Cell0

Binnen* 13 - 8723 CV Koudum Tol 0514-521818

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: 15.00 - 17.30 UUR WOENSDAG: 15.00 - 17.30 UUR VRIJDAG: 15.00 - 17.30 UUR 18.30 - 20.30 UUR

Agenda 30 nov. tim 14 dec. Kunstenaarskolleidief "Zephyrus" - Den Helder


Kerstoratorium "Christus Geboorte" in de Ned. Herv. Kerk te Koudum op 13 dec. om 20.30 uur. Deze kerstcantate 'Christus' Geboorte" is geschreven in de oorlogsperiode 1940-1945. Het zangstuk bestaat uit vier delen: de verwachting, de aankondiging, de geboorte en de herders. De tijd waarin het zangstuk werd geschreven is in de vorm en de inhoud te herkennen. Omdat veel mannen niet beschikbaar waren, zijn in deze cantate diverse zangstukken voor vrouwen opgenomen. Verder bevat het o.a. een gebed, waarin de componist niet onder stoelen of banken steekt dat een vijand het land overheerst. Het geheel van gebeden om uitkomst is op een dusdanige wijze ingekleed dat de vijand niet door kan hebben dat het over hem gaat. De cantate eindigt met een tekst uit Joh. 3 vs.16 "Want alzo lief heeft God de wereld enz." Een prachtig slot van deze cantate, dat we ook vandaag de dag goed kunnen plaatsen in het wereldgebeuren met al zijn dreigingen en geweld. Medewerking verlenen de volgende koren: Cantemus Dominum, Lemmer, Laudate Dominum, Bant/Rutten, Krite Koar, Balk Kerkkoor, Koudum. Als solisten werken mee: sopraan, A. Kingma, bariton, G.E. Hoekstra, orgel, V. v.d. Wal en piano L. Koster. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het kerkkoor á f. 5,— pist.

Een bijzonder spektakel Zondagavond 8 december staat er wat bijzonders te gebeuren. in plaats van een jeugddierist is er een musical. De musical, uitgevoerd door de aLighting Stars" uit Ureterp, Is eerst bezocht door de jeugdouderlingen. Die waren erg onder de indruk. Een mooi decor, prachtige lichteffecten, een enthousiaste groep met prachtige liederen in een eigentijds verhaal. Deze professioneel uitgevoerde musical mag je/u niet missen. Voor jong en oud! Graag tot 8 december om 19.30 uur in de geref. kerk.

'Post uit Frankrijk' Salut ! (6-11Hier een krabbel uit het "Franse. 2 Dinsdag 8 okt. jl. zijn de lessen dan eindelijk begonnen. Het loopt nu 96) allemaal steeds soepeler, doordat

onze kennis van de Franse taal steeds uitgebreider wordt. De «profs" houden erg veel rekening met ons tempo en passen zich erg goed aan. Je begrijpt de les op deze manier veel gemakkelijker en van een organisatie binnen de school krijgen we de collegestof op stencil. We hoeven dus in feite alleen maar op te letten, te luisteren en proberen te begrijpen wat de leraar zegt. Wanneer we een maand of wat verder zijn krijgen we die stencils natuurlijk niet meer. Van 23/10 t/m 25/10 hadden we een uSeminaire d'intégmtion". Op informele manier kennismaken met je medestudenten en docenten aan de Cote d'Azur (H). Er werden verschillende sportieve activiteiten en feesten georganiseerd, dit was dus allemaal ontzettend gezellig. Op donderdag waren er vrije activiteiten: katamaranzeilen, boogschieten, duiken paardrijden en voor de mensen die nog geen activiteit hadden gekozen, of die er niet voor wilden betalen, was er de activiteit «Promenade". In eerste instantie dachten we dat het een wandeling was, maar het bleek achteraf doodgewoon winkelen te zijn. Zelf heb ik deelgenomen aan het paardrijden. Ontzettend gelachen om iedereen en het meest om de door mezelf uitgehaalde capriolen (holderdebolder een steile helling af en grazen onder een lage boom). Kortom, een paar zeer geslaagde dagen, want wie kan er nu zeggen dat 'ie eind oktober nog in zee gezwommen heeft? Verder zijn er hier nogal wat problemen tussen de partners Sheffield en Clermont-Ferrand. Het gevolg hiervan is, dat we hier maar met z'n vijven overblijven voor het IFSL-programma. Drie Engelsen zijn naar Leeuwarden gestuurd en 2 terug naar Engeland; de Fransen zijn gedwongen uit Sheffield te vertrekken. Na een gesprek met de directie Is gebleken dat aan de school toegekende subsidies plotseling zijn ingetrokken en dat daarom nog niet alle lesstof volledig is. Het is natuurlijk ook wel duur om aan een zo klei-

ne groep aparte lessen te moeten geven. Lichtpuntje: een van de leraren heeft aangeboden om desnoods voor niets les te geven. We zijn hier nu toch! Joyeux Noiril et je vous la souhaite bonne et heureuse annéell Amicalement, Marjan Kamstra Re. Vandaag (12-11directie gesproken. Het programma 1 gaat gewoon 96) met de door en het nog ontbrekende vak krijgen we zo snel mogelijk!! Dat is dus een opluchting. Een andere meevaller is dat het weer hier zoveel beter is dan bij jullie. Zo'n 15/16 C en heel veel zon, ideaal herfstweer! Volgens de Fransen treffen we het dit jaar ook heel erg. Voorgaande jaren veel regen en somber weer. Wij lopen hier dus nog mooi in blouses en tshirts, terwijl de Franse medestudenten in dikke truien en jassen rondlopen. Men verklaart ons dus ook dik voor gek. Het is toch echt wel KOUD!?! Ze zijn niks gewend dus. Marjan

Open Deur aan de deur Zoals velen van u weten, komen in de week van 16 december mensen van de Open Deur Groep traditiegetrouw bij alle inwoners van Koudum aan de deur met de uitnodiging voor de adventszangdienst. Tevens hebben zij dan altijd een kerstnummer van de Open Deurzaaierkrant en de Elisabethbode bij zich. Die bieden zij u aan tegen een vrijwillige gift/kostprijs. Dit willen wij graag bij u aanbevelen. Veel nieuwe inwoners van Koudum weten dit niet. Mede door uw steun kunnen wij 5 Open Deurdiensten en 5 campingdiensten in stand houden. Bij voorbaat alle gevers hartelijk dank; laat de Open Deur Groep niet in de kou staan! P.S.: zondagavond 22 december as. is er een adventszangdienst om 19.30 uur in de Klink; vanaf 19.15 uur samenzang. De zanggroep Majim verleent medewerking en Tom Kusters zal de meditatie verzorgen. Hopelijk komt u allen in de Klink. Tot ziens! P. Wijnja voorzitter Open Deur Groep

Bulte Nijs 74 1996-10  

- Dorpskrant van Koudum 8e jaargang nr.10 december 1996 Nijefurd vernieuwt en vergroot momenteel de riolering van de Veil. beukenlaan en De...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you