Page 1

Play "Bakker" show in de Klink

Hallo allemaal, Dinsdagavond 10 september was voor mij een hele leuke avond. ik playbackte dit jaar voor de 3e keer. Een Frans liedje van Celine Dion had ik ulgekozen. Na de pauze was Ik aan de beurt, gelukkig had ik geen last van zenuwen. Het was wel spannend toen de jury kwam met de uitslagen. Eerst Sjoukje (Bakker, red.) met de 3e prijs, toen Johan en Paulien (Bakker, red.) met de 2e prijs, en toen hoorde ik mijn naam, ik kon het niet geloven. 's Avonds thuis heb ik het nog een keer op video gezien, mijn vader had alles opgenomen. Toen ridg kon ik het niet geloven, maar ik ben er ontzettend blij mee. Ook mocht ik donderdagavond dit liedje playbacken in de Klink, wat ik ook leuk vond. Volgend jaar doe ik weer mee, want dan moet ik de wisselbeker verdedigen.

Toch nog een optocht Toch had Koudum dit jaar weer een optocht. Helaas wat bescheidener van opzet dan voorafgaande jaren, maar kwalitatief van hoog nivo. De Wettips en de Japkes hebben met deze "aanfluiting" de eer voor Koudum gered. in mei waren ze al met de bouw van de wagens begonnen, dus stoppeni dat kon niet meer. Een citaat uit het juryrapport:

"De stijgende lijn van '95 heeft zich dit jaar voortgezet. Qua originaliteit kunnen we deze wagens aanmerken als regelrechte toppers. Ook stonden wij versteld van het hoge afwerkingsnivo. Een vergelijking met regio-optochten leert, dat Warns nu al ver achter ligt en dat Workum en Balk heel voorzichtig moeten zijn. St. Niek en Oldeboorn worden op deze manier snel ingehaald".

Marjan in Frankrijk

Groetjes, Brenda-Grace Bakker

Oprop foar alle Koudumers It programma PM kanaal 5 fan Omrop Fryslรกn wurdt rjochtstreeks Utstjoerd fanCit 't wapen van Fries-land op woansdei 9 oktober. Geert van Tuinen presentearret dizze Citstjoering fan twa oant fjouwer oere. Eltsenien is wolkoml

En aam kwal Itlaterjel

Cafetaria Tarantella k.00P (1โ€ขNk t It 01 t t N 11,ARli( 1 1 1$,'\1)

Hoofdstraat 25 - Tel. 521686

Marjan Kamstra zit in het 3e leerjaar van de HEAO te Leeuwarden, richting management, economie en recht (M.E.R.). Daarvan doet Marjan de afstudeervariant International Financial Studies and Law. De vier samenwerkende scholen in dit uitwisselingsprojekt voor HEAO zijn in Frankfurt, Sheffield, Clermont

Succes A-markt krijgt vervolg A-Markt Van der Werk breidt haar activiteiten uit door de aankoop van een 2e winkel in Kollumer-zwaag. De Koudumer A-Markt blijft in handen van de familie van der Werk.

Toen de tam. van der Werk in 1992 begon met de A-Markt was zij nog niet bekend met het vak van kruidenier. Toch is de A-Markt aan de Hoofdstraat een succes gebleken. Zelfs de brand in '94 kon hen niet uit het veld slaan. Op de vraag waarom hij ervoor kiest weer opnieuw te beginnen antwoordt hij: "Voor mijn vrouw en mij is deze winkel groot genoeg. Maar nu Roeit* onze jongste zoon, van school is en ook graag verder wil in de supermarktbranche, is een grotere winkel geschikter. De A-Markt in Koudum zal verder worden gerund door onze tweede zoon Rienk en Gerda Oom, die beiden helemaal bekend en ingevoerd zijn in het reilen en zeilen van de A-Markt, daar zullen onze klanten weinig van merken. We hebben er alle vertrouwen in, dat ook zij de klanten een prettige winkel zullen bieden waar iedereen zich welkom voelt", zo zegt de heer van der Werk. Op 14 oktober vindt de overdracht plaats. Dan zullen de heer en mevrouw van der Werk samen met hun zoon verhuizen naar Kollumerzwaag. De familie van der Werk wil de gemeenschap van Koudum en speciaal haar klanten hartelijk bedanken voor de fijne tijd die zij in Koudum gehad hebben. Ferrand en Leeuwarden. Deze scholen hebben hetzelfde vakkenpakket en zijn op elkaar afgestemd. Marjan koos voor Clermont Ferrand in Frankrijk. in de feestweek is ze vertrokken met 4 medeleerlingen. Zij gaat 10 maanden in Frankrijk studeren en zal ons op de hoogte houden van haar ervaringen. In deze Butte Nijs op pag. 7 de eerste "post uit Frankrijk".


Ferantwurding Stutte NO Oplage 1050 stik* Redaksle: Fenny Hartmen, Onderweg 78 Uiten de Jong, Havenkade 2 Tineke Munniksma, %dialect' 3 Els Runia-Jager. Oost. 10 Einmdeksle: Fenny Hartman %dak* adres: Wjuitslach 3, Koudum Opmaak Decorboo reciame, Koudum Fotoviuric Eis Runia-Jagedlittert de Jong Printwurke Decorboo reclame. Koudum Advertinsfes: 8. Mintes. E van intkiernastraat 40 8723 AC Koudum Fereprieding: Buerderiening 1 Ste treed yn ~enne mul july. augustus Abonneeninten: Vn 1 kalinderlier Leden Dompabekingen L 8.00 Net leden I. 11.00 Abon• om utens I. 30,00 Sponsoring: Vnl. K van Doom bl. 521320 KoPY: %ar de 14e fan moanne by it redakaje adres BanidGiro mimer: Rabobank 33.35.65.193 Giro ven de bank 825457 t.n.v. DorpsluaM Kouclum

Re(d)actie

Deze oktober B.N. wordt huis-aanhuis bezorgd. Dit i.v.m. de 2e oproep van Het Groene Kruis om de algemene leqenvergadering (lees: opheffingsvergadering) te bezoeken. Verder staat deze krant uiteraard bol van de feestweek. De feest week kunnen we geslaagd noemen. Er was een prachtige solexrace. De helicopter, het was eigenlijk een glazen bol met wieken, heeft de hele vrijdag rondvluchten gemaakt. Verschillende Koudumers ondergingen deze dag hun luchtdoop. Toch knaagt bij heel veel mensen het vervelende gevoel dat er geen optocht was. Ook vraagt het feestprogramma enige aanpassing, want het ringsteken eh het blijspel overlapten elkaar. Gevolg: geen volle Klink. Pier Zijlstra vertelt in zijn vaste rubriek dat mens en dier in de herfst bessen gaan zoeken. Bovendien waarschuwt hij voor een giftige plant die voorkomt bij het "Morra-paadsje". Ook drukken we een nieuwe versie af van Anneke Doumals "Woonskip". Verder geeft Gajes Beansma aan dat de Ds. Tinholt-straat alles uit de kast (doos) zal halen om volgend jaar met de buurtversiering heel hoog te scoren.

Oh, oh, oh wat zijn we stoer. Heel vervelend was het dat er dit jaar veel vernielingen zijn aangericht aan de feestversiering. Dit beneemt de buurtverenigingen de lust om hun straat het komende jaar weer mooi te maken. De vernielingen vonden veelal niet plaats na het popconcert van zaterdagavond. De conclusie lijkt gewettigd dat opgeschoten jongelui uit Koudum zelf de schuldigen zijn. Ook de oriiinteringsrit ondervond nogal wat problemen in Koudum. Alle aanduidingsborden voor deze rit op de Ooste, Grovestinsstraat en Onderweg waren weggehaald. Misschien moeten we middels buurtcomitees en straatwachten het komende jaar de lieve jeugd van Koudum in de gaten houden. Het kan ook zijn dat het niet doorgaan van de optocht deze jeugd dermate frustreert dat dit gedrag het gevolg is. in diervoege zou het misschien gewenst zijn een psycholoog te raadplegen met als specialisatie: "Gefrustreerde dorpsjeugd met onverwerkte optochttrauma's".

Tweede oproep Vereniging Het Groene Kruis Koudum Algemene Ledenvergadering Wegens het niet aanwezig zijn van het benodigde quorum op de ledenvergadering van 23 sept, jl. worden de leden van de Vereniging "Het Groene Kruis" te Koudum uitgenodigd voor een algemene ledenvergadering op 7 oktober 1996 om 20.00 uur in De Klink te Koudurn. De algemene vergadering zal moeten beslissen over het bestuursvoorstel om de vereniging, krachtens art. 20 van de statuten, te ontbinden. Namens het bestuur, D. Kuipers, voorzitter, J. Wijnsma-Benedictus, secretaris.

meldt dat: In de onlangs gehouden, zeer geslaagde, feestweek door VANDALEN op 2 plaatsen de borden "het warme hart van Friesland" omgezaagd en vernieldzijn. Van de da-ders ontbreekt nog elk spoor. Dit komt Dorpsbelangen op een schadepost van f.1.200,-- te staan en dat is natuurlijk jammer van zoveel geld. Heeft u hier iets van gezien of over gehoord dan kunt u dit melden bij dhr. S. de Boer, tel. 522340. Het eerstvolgende overleg van het bestuur van Dorpsbelangen met het college van B&W is vastgesteld op 21 nov. a.s. Diverse zaken waarover u als inwoner van Koudum, buurtvereniging of anderszins contact heeft gezocht met de Gemeente zullen dan aan de orde komen.

Jiske goed onderdek

Eind juli werd een kortharig hondje uit een auto gezet in de TLInkersstrjitte. Het zwierf daarna door verscheidene straten van Koudum, maar meestal verbleef 't in de omgeving Trinkerssttlitte waar enkele bewoners voedsel neerzetten, dat werd opgegeten als 1 hondje niemand zag. Zondag 25 aug., tijdens slecht weer, kon een bewoonster 't hondje in huis lokken met stukjes leverworst. Eerst werd het huis onderzocht en daarna sprong 't op de bank en begon de hand van die mevrouw te likken. Deze waarschuwde een andere bewoonster om te bellen naar de Dierenbescherming, waarmee al enkele keren contact opgenomen was. Binnen een half uur kwam een echtpaar, dat 't hondje na ca. 15 min, gewoon op de arm had, en namen enkele bewoners afscheid van hun zwervertje, dat als dank weer de handen ging likken. 't is een week in het asiel in Sneek geweest, daarna heeft de directrice van dit asiel het zelf als huishondje gehouden. Het kreeg de naam "Jiske", omdat 't als oud vuil was afgedankt, bestemd voor 't Jiskefet. Het was wei een rashondje volgens die mevr., maar jiskefet slaat meer op "vuilnisbakkenras", volgens mij. C.Klein-Ferwerda, Snakke 5


Beroep belicht: Beheerdersechtpaar Bleeker

Sinds 1 juni 1992 zijn Bennie en Alle Bleeker het beheerdersechtpaar van "de Klink". In 1985 verhuisde het gezin Bleeker naar Koudum, waar Bennie beheerder werd van sporthal "de Sandobbe". Bennie begon als 15-jarige in een horecagelegenheid in Irnsum met het ophalen van glazen. Hij werkte 2 1/2 jaar in Akkrum als kelner en daarna jarenlang in Bar-Dancing "de Twee Gemeenten" in irnsum. Bennie en Alio hebben 3 kinderen, Eelco, Joke en Albert. Alle is verpleegkundige en na 14 jaar huisvrouw geweest te zijn pakte ze deze baan weer op. Naast haar werk in de Klink is zij part-time werkzaam in de kraamverzorging in Zuidwest-Friesland. De aktiviteiten in ons gemeenschapscentrum zijn gevarieerd: van bruiloften en vergaderingen tot toneel-en popavonden. Het mannenkoor zingt en Nij Libben speelt er iedere week. De peuterspeelzaal is (nu nog) in de Klink gevestigd en de kinderen van "de Welter doen er gymnastiek. Er is volksdansen en er zijn knutselmiddagen voor de plattelandsvrouwen. Geregeld worden er beurzen gehouden en elk jaar is er een kleindierenshow. De Klink beantwoordt aan haar doelstelling: Een

steunpunt voor bezinning en ontspanning. Bennie werkt zo'n 70 á 80 uren per week om de accomo datje op peil te houden. Voor iedere aktiviteit wordt de zaal klaarge maakt en worden de tafels gedekt en de stoelen klaargezet. Bennie regelt de inkoop van goederen. Het onderhoud van de Klink wordt door Pieter de Jong gedaan, die daarvoor in vaste dienst is. Verder zijn er voor grote aktiviteiten vaste oproepkrachten. "Als beheerder moet je flexibel zijn", vertelt Bennie, uer is veel va-riatie in klanten, in jong en oud, daardoor blijft het een leuk vak, altijd mensen om je heen". Toch vinden Bennie en Alie dat het be-heren er niet gemakkelijker op ge-worden is. Tegenwoordig is het besturen van de Klink gebonden aan strengere regels, zoals geluidshinder en sluitingstijd. Voorheen had de Klink een regiofunktie, nu is dat minder. Veel aktiviteiten warden naar elders verplaatst. Er is een terugloop, er wordt minder vaak getrouwd, er komt minder jeugd op bv. popavonden en m.n. de culturele avonden worden maar matig bezocht. Vorig jaar kreeg de Klink de "Trochgeansbar. De volgende wens is dat de W.C.'s omhoog worden gebracht (nu met een trap naar beneden). Wel is er een invalidentollet. Er is nu ook een t.v. met videorecorder, die men kan huren. Pas nog is de foyer gezellig aangekleed met nieuwe tafelkleedjes. Bij binnenkomst geurt meestal de koffie van Bennie en ziet de Klink er uitnodigend uit.

Cajun Beano Feest 2 november in de Klink Velen zullen zich de Mexicaanse avond in oktober 1995 nog herinneren. Op 2 november organiseert Cajun Beano een tweede feestavond. Het thema van deze avond is "Caribbean Night". Een avond met verrassingen en gezelligheid in de Antilliaanse, caraibische

sfeer. Vanaf 1 oktober zijn toegangskaarten te koop á f. 15,-- bij de bandleden en Domien en Gerard Flapper. Kaarten zijn uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar. De tweede Cajun Beanoavond belooft weer een grandioos feest én reünie (1) te worden

Poison Ivy - in fergittige plant tusken de toarnbelen No 't kloften protters wer heaidronken troch it doarp swalkje fan flear nei flear om te beisykjen en oeral stront mei pearse pitten leit, is de hjerst oanbrutsen. Faak net allinnich in ritige tijd mei wynpesten en hurde rein, mar ek fan stille, waarme nelsimmerske dagen. De perioade by tItstek om krekt as de fOgels achter de ripe beien oan te gean. Fynplakken binne der hjir en yn 'e omkriten genóch: yn 't park boppe de sleetten, achter de wylgen yn't Koudumer boskje, de dyk lans nei Molkwar. Wik° sikers rinne inoarren no as taste konkurrinten foar 'e fuotten. Ammerkes, polsjes, plastikpOden, fan alles wurdt oansleept om yn te rispjen. In gouden tiid foar sjemsleders. Guont ha tsien blaupearse tingerseinen en oeral skrammen. it heart der allegearre by. Net allinnich toarnen, eaijebijen (wespen) en wiete fuotten pleagje de sikers: noch in oar gefaar kin tasiaan. Wa't de gewoante hat by Moarrapaadsje (op stikje dyk dat de ngelhoeke under Himmelum skiedt ian 'e Moarre) te sykjen, moat acht slaan op in tige gefaarlike klimplant: Poison Ivy. Dizze giftige klimmer slingert him hjir oan 'e Fangdyk troch smoarbeibeammen, om wylgen en troch toarnbeistrOken hinne. Yn begjin fan dizze jeu is de plant oersijoend (At Amearika wei. Dar warskógje de minsken inoar en bern tral om de Poison Ivy net oan te reitsen. Alle dielen fan de plant: blad, stalen, fruchten en woartels, binne tige gefaarlik. Fral nel in twadde kear oanreitsjen krije jo der rare hOdiltslach fan. (Krekt sawat as dy fjurrige blierren dy guont krije at se tsjin 'e Reuzebeareklau oan rOn binne). En dat wol mar min oerbetterje. Ek mei it ferbaarnen fan 'e tOken en bieden moat oppast wurde, neffens de Amearikaanske boeken. it blad fan Poison Ivy is geef en liket wat op in grut Ligusterhagebléd. De hjerstkleuren binne moal. Krekt sawat sa glei en bnln as fan 'e Fiewielbeam (Rhus typhina). Ek in Amearikaan. Dy is net giftich. Beide planten binne famyije fan inoar. Mar de iju dyt de earste stekjes fan dizze giftige klimmer oanhelle ha, sille grif net witten ha hoe slim slik jo der fan wurde kinne. In echt Fryske namme hat dizze gifplant net. Under de Latynske namme: Rhus radicans L. stiet er yn guon boeken. Foei' toambeisikers en bem kin it in slim ferriederlike plant wéze. Poison Ivy pas mar op Pier Zijlstra


Koudum Sjongt

Het Koudumer feest in woord en beeld

Na een zeer geslaagde "Koudum sjongr avond in de Klink, brachten Theunis en Jan de Vries een Koudumer variatie op 't Wenskip. Als Kornelis en Annie Bergsma zongen zij onderstaand lied:

Solexrace 1996

It wenskip En we heviwe in wenskip en it leit yn 'e haven we hewwe in arkje, 't kin hinne nog wer en komme jim nog fis by ûs oan 'e kade kom dan yn Cis wenskip gerust allegeart Knilles en Annie dat binne twa minsken o sa gewoan net oars as de rest die woone graag trouwe, mar se hiene gjin wenning en deroan hie Annie geweldig de pest! Mar op in dei, doe soe it mar wêze se kochten in arkje, se wiene net ryk mar ach wat jout it, se wiene gelokkich en sa lelt er dat arkje by yn 'e wyk! Mar op in snein sei Annie ynienen sjoch no ris Knilles hoe't dat no wer komt Ik sit hjir fergemie mei de futten yn't wetter der sit in gat as in fust yn 'e romp! it wetter dat kolke, de meubeitsjes dreauwen de kans op fersCipen die wie ievensgrut want swemme koene se gjinien fan beiden se dreauwen it raam Cd yo hun sneiske gudi Se sleepten it arkje doe flug nei Jan Busman die stoppe hiel fakkundig it lek dat Annie die koe doe de meubels wer poetse it plus fan 'e klubkes seach blauw fan de drek! Se !eine net lang by ijs yn 'e haven doet Jimmo kaem kompleet mei syn pet Hy sei jim mutte hier fut weze minsen jim hewwe ons dorp met jim woanskip besmet! Se woene die ark nen Jan Broers kanaal slepe doe kaem hiel Koudum as ien yn ferset As Knilles en Annie nel de Finke ta geEtne dan ferdwynt skylk dat arkje mar earder dus net!

Beste Wettips In sOnder optocht, 2 Feestwike wa hie dat dizze kear betocht?

i • r Al • k'ij%0 i•irtP

,7 >

7 _,

.1" • 1• ob'

Zaterdag 14 sept. stond de solexrace op het programma van de Feestweek. De solexclub "Altijd Onderweg" uit Koudum organiseerde de solexrace met medewerking van A.O.W. uit Joure. Om 10.00 uur werd met man en macht de wedstdjdbaan klaargemaakt. Deze wedstrijd is mogelijk gemaakt door sponsoring van bedrijven uit Koudum. De solexclub heeft 288 leden, waarvan 60 uit Koudum. De opkomst was aanmerkelijk minder hoog dan vorig jaar. Toen hadden we 66 deelnemers en dit jaar maar 30, waarvan 2 dames. De oudste deelnemer was N. Osinga (64 jaar jong). Deze man kreeg de poedelprijs omdat hij in de 2e ronde een lekke band kreeg. De race ging om 4 manches en een finale. De uitslag: Dames: le Thea Lourens, 2e Roos Rummer. Heren: le Jan Stoetwinder, 2e Henk Jan Lourens, 3e Johan Ruisendaal, 4e Jouke Melchers, Koudum 5e Sjoerd Melchers, Koudum 6e Melle Zwerver, Koudum 7e Anne Merkus, Koudum 8e Willem Kamstra, Koudum 9e Jan Speerstra, Koudum Melle Zwerver Onder de kop "stamppot In plaats van optocht" plaatste de L.C. een hele aardige foto van vier stamppotetende jongedames. Dat gezamenlijke schransen in de sporthal is prachtig en hoort al helemaal bij de feestweek. Maar voor 1997 moet die optocht er gewoon weer komen. Want vrijdag de 13e was, ondanks een helicopter, geen echt hoogtepunt van ons dorpsfeest.

De optocht is fan Os feest dochs it hert? En fan in goed feest ha wy wol feriet.Wy hoopje dat op jimme aksje, Koudum komt mei in reeksje. Want wolle wy Os feest hjir háide, dan moet it wer nei it aide: Alle buerten bouwe in wein, dan wurdt der yn de media sein: Sjoch Koudum is war werom. En dat is wer om wy jimme de prijs ta ha wolle. Wa oars tinkt, is net goed by de holle!

Kinderspelen op sportveld De spelletjesmorgen op het oude voetbalveld, georganiseerd door de Oranjevereniging, slaagde prima. Het waaide stevig, maar onderin de Sandobbe was daar weinig van te merken. Bij Theunie VenemaGalema, de voorzitster van de Oranjevereniging, was de regie van de kinderspelen duidelijk In goede handen.

ceo

BIBLIOTHEEK KOUDUM E34nnendijk 13 - 8723 CV Koudum Tol. 0514-521618

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: 15.00 - 17.30 UUR WOENSDAG: 15.00 - 17.30 UUR VRIJDAG: 15.00 - 17.30 UUR


Vn ie kikert:

Licht voor Sweitsjes

Tinholtstraat geeft Tinholl een vaste plaats!

Er is al veel over gezegd en geschreven, maar toch ook in deze B.N. nog even een terugblik op de feestelijke ingebruikname van het nieuwe WETRA (WEdstrijd TRAIningsveld) van Oeverzwaluwen, afd. voetbal, tijdens de feestweek op 11 sept. jl. Er is veel werk verzet (letterlijk en figuurlijk) om dit nieuwe veld te realiseren, zo bleek wel uit de lovende woorden van wethouder Minnie Schilstra. De speciale "veld" commissie had zoveel voorwerk gedaan, dat de raadsleden bijna niet anders meer konden dan instemmen met het plan. Ook de heer Jan Oostenbrug van de Grontrnij was onder de indruk van de degelijke manier van onderhandelen van de commissieleden. Ze haalden het onderste uit de kan. Hoe het ook zij, het veld ligt er. De Grontmij klaarde de klus en de St. Trochgean zette de kroon op het (vele) werk door een lichtinstallatie aan te bieden. Namens de St. Trochgean ontstak de heer Folkert v.d. Ploeg symbolisch de lichten m.b.v. een brandende fakkel. Mevr. Schilstra verrichte de aftrap. Een hoofdrol was ook weggelegd voor de jongste spelertjes van v.v. Oeverzwaluwen, Ronald Wester en Willem-Melle Zwerver. Zij mochten de fakkel en de bal dragen. Aan de spelers van Oeverzwaluwen I en O.N.S. I vervolgens de eer het veld officieel "open"

Mevrouw Hengst onthult de nieuwe borden met daarop da.Tinholt.

Tijdens de Koudumer feestweek van 1995 kreeg de buurtvereniging van de L. Tinholtstraat - terecht - de hoofdprijs voor de mooiste straatversiering. Om ook dit jaar weer hoog te kunnen scoren is er in de afgelopen maanden hard gewerkt aan een totaal nieuwe straatversiering. Een versiering die door het enthousiasme van de buurtbewoners zo uniek en uitgebreid gaat worden dat gesproken kan worden van een "eigen huisstijl". De straat is, zoals wellicht bekend, genoemd naar de hervormde predikant Tinholt. Deze dominee droeg, wanneer hij zich op straat begaf, steevast een zwarte hoge hoed. En die hoed nu is hèt symbool geworden van de buurtversiering. Het ontwerp en de ontwikkeling van de versiering geschiedde i.s.m. grafisch ontwerp- en adviesbureau Bert Jan Braaksma uit Koudekerke. Na intensief overleg met de buurtbewoners kwam Bert Jan met een uniek concept: als eerste onderdeel ont-

Luchtdoop

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om met een helikopter een rondvlucht boven Koudum te maken en zo ons dorp ook eens van een andere kant te bekijken. Ondanks

wierp hij een "keramische" hoge hoed welke gevuld zou moeten worden met het plantje de "Kardinaalsmuts". Echter, dat stuitte op bezwaren van de buurt. Enkele bewoners kozen voor een droogboeket, maar ook de "Jeneverbes", de "Christusdoorn" en het "Kruid-je-roer-me-niet" waren geliefd als vulling van de hoge hoed. Vervolgens maakte Bert Jan Braaksma van het portret van dominee Tinholt een aangepaste versie. Uit het dossier van het modellenbureau "Lookweir uit Warmenhuizen werd een persoon gekozen die een enorme gelijkenis vertoonde met de oude dorpsherder. Getooid met een hoge hoed werd er een foto van hem gemaakt en met behulp van deze foto maakte ons aller firma Decorboo een perfecte zeefdruk. Een montageteam van de firma Losvast plaatste de borden waarop de zeefdruk was aangebracht. Maar toch is deze immer actieve buurtvereniging nog niet tevreden. Zo zullen alle bewoners gedurende de feestweek in 1997 de gehele week een hoge hoed dragen en in het zwart gekleed gaan. Ook wordt gedacht aan het drukken van eigen briefpapier en vlaggen met daarop het hoofd van de oude predikant. U hoort - en ziet - er volgend jaar meer van! Een fijne buurt, waar het goed wonen ist Gajes Beansma het niet al te mooie weer (veel wind en van tijd tot tijd flink wat bewolking) was hiervoor veel animo. De "wentelwiek" heeft dan ook heel wat rondjes gedraaid.


BULTE NIIS INFO Amnesty International

18 oktober in de bibliotheek van 18.30-20.30 uur

Keuring tuinen Koudum 1996 Er wordt op de volgende onderdelen gejureerd: Onderhoud, Kleur, Aanleg en Verharding. Beoordeling grote tuinen: 1. Haanstra, Snakke 16, 245 pnt. 2. De Vries, Doerebout 30, 240 pnt. 3. De Jong, Ooste 29, 230 pnt. Beoordeling kleine tuinen: 1. Hoekema, Wjukslach 21, 255 pnt. 2. Fekkes, Kerkhofiaan 10, 245 pnt. 3. Galema, Moienbuurt 9, 230 pnt.

Sponsor van de Maand: Fgsgagamoutlatl® gcnijelung Bedankt! Wie volgt? Uitslag keuring v. d. straaten buurtversiering 1996

1. Oude Oostenveldseweg, 46,5 pnt. 1. Nwe G. Ypmastraat, 46,5 pnt. 3. Stationsweg/Zwarteweg (Haanmeer), 45,5 pnt. Op 10 oktober a.s. is er een lezing over het Persoons Gebonden Budget (RG.B.) Dit is een gezamenlijk initiatief van alle ouderenorganisalies in Koudurn. Als u de thuiszorg die u nodig heeft, graag zelf wilt regelen, dan kan dat. U bepaalt dan zelf wie u de noodzakelijke hulp verleent en op welk uur, van de dag of de nacht. De heái• haven, van de Zorgverzekeraar De Friesland, zal deze lezing verzor..I. van Brouwersgen. Na de pauze zal mevr. Y. Hettinga uit Koudum uit eigen werk voordragen. Plaats: Dienstencentrum Nij Claerbergen Tijd: do. 10 oktober om 14.00 uur Kosten f. 2,50 (thee of koffie inbegrepen). Ook anderen van harte welkom.

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen oktober 1996 dindagmorgen: 9.30 uur koffiedrinken dinsdagmiddag: Koersbal bij voldoende deelname woensdagmorgen: Frouljuskoor usjong mar ta" zingt. 6 nov. en 4 dec.: spreekuur pedicure. 16 en 30 okt. "eet smakelijk" woensdagmiddag: Hobbykelder open donderdagmorgen: Fitness voor 55-plussers donderdagmiddag: 10 okt. lezing over Rail door de heer Van Brouwershaven. Na de pauze mevr. Y. Heffing& Zie progr. boekje. 17 okt. start verkeerscursus vrijdagmorgen: Advies en informatie vrijdagmiddag: Spelmiddag. Biijartcompetitie en 25 okt. bingo. Van ma tim vrij kan het biljart en de wasserette gebruikt worden. Het project "graag gedaan" is bereikbaar van 9.00-16.00 uur van di. t/m vrij. Oan 't sjen, Atty Nicolaij-Soepboer Herbestemming van goederen Sinds de zomer staat er een blauwe tedielcontainer van het Leger des Heils op de hoek van het parkeerterrein bij de Sándobbe. Hierin kunt u kleding of schoenen, verpakt in plastic zak, deponeren (géén lompen of stofresten). Om de week wordt de container geleegd.

Kunst kent geen grenzen

9 september jl. zijn de beeldhouw/ keramiekcursussen gestart in Atelier Het Ooste. Het komende jaar is het de bedoeling een aantal nieuwe cursussen toe te voegen aan de al bestaande. Nieuw is de cursus Kunst kent geen grenzen: deze cursus biedt de mogelijkheid objeiden te maken met gecombineerde materialen b.v.glas, keramiek, ijzer, polyester en steen. Oneindig veel mogelijkheden om vrij te werken. Deze cursus staat onder de enthousiaste leiding van Jaap de Best. Jaap heeft een brede ervaring in het werken met diverse materialen. Nieuw is ook de keramiekcursus op de dinsdagmiddag. Op vrijdag 11 oktober a.s. zal Els Vastenburg een eendaagse workshop Edelsmeden houden.

Agenda 19 okt. t/m 23 nov. Wil van Veen- Leeuwarden, Marijke Warmelink - Tietjerk, Yvonne van Stralen met schilderijen en keramiek. Claere Kunst

Tijdens de expositie zijn permanent aanwezig: zilveren sieraden van Fred Goudswaard uit Losser.

lt Fryske Boek Op dinsdag 10 september was de "sutelaktie" van het Fryske Boek in Koudurn. Ruim twintig vrijwilligers zijn deur aan deur gegaan om het "Fryske Boek" te verkopen. Resultaat: ruim f. 5.600,-- in één dag. Prachtig! Alle medewerkers bedankt voor de inzet. Tot over 2 jaar. J. Hoekstra (tel 521798) P.s. Wie mist zijn of haar paraplu ?

Plattelandsvrouwen Cu rsusprog ramma * creatief met lapjes al.v. Jannie Vonk-Bakker & Wiesje Hiemstra-de Boer, te houden in okt./nov. * cursus verkeersregels en pech onderweg o.i.v. C. Eriks, te houden in september * werken met ~Mei ab/. Akakadabm, te houden in okt./nov. * cursus schoonheidsverzorging o.l.v. W. Smit, te houden okt./nov. N.B. voor alle cursussen geldt: deelname vrij maar niet leden betalen 1.7,50/ f.10,- boven het normale cursusgeld.

Info: Mw. W. v.Dijk-Zwaagstra 522845 of Mw. M. Haanstra-de Jong 521604

OPROEP AAN OUD-DRUMBANDLEDEN NIJ LIBBEN Op 7 december a.s. is er een grootse reünie van Nij Ubben. Speciaal voor deze gelegenheid zullen "oud" leden van de drumband een rondgang door Koudum maken. Ben je "oud" lid maar heb je geen uitnodiging gekregen bel dan met het reünie-secretariaat 0514 522516 (Decorboo) en vraag naar Gerben Zwerver.


1

Zomerkamp in Amerika

Deze zomer ben ik tien weken in Amerika geweest. Ik heb daar op een kamp gewerkt met verstandelijk gehandicapten (de campers). Ik heb dit op eigen initiatief geregeld mét de organisatie "Camp America" (uitwisselingsprogramma's en werken in het buitenland) Het had dus niets met school te maken. Op vrijdag 21 juni ben ik vertrokken naar Amerika met een tussenstop in Engeland. Mijn kamp was midden in het bos, In Cold Spring, in de staat N.V. Ik ben 8 weken op "Camp Echo" geweest. De mensen die daar werkten kwamen overal vandaan, zoals uit Engeland, Schotland, Ierland, Polen en Nederland (er was nog één Ned. meisje) ! Er werkten geen Amerikanen als begeleiders. Er waren zo'n 30 begeleiders en daarbij nog wat ander personeel, het was een klein kamp. De eerste week hadden we introductieweek: elkaar leren kennen, samenwerken, verkenning van de omgeving, informatie over de campers, uitstapjes. Hierna begon het kamp pas echt. In elke hut waren 3 begeleiders en acht camper& Er waren 4 periodes, 3 van 2 weken, en 1 van 1 week. De eerste 2 periodes hadden we heel zelfstandige camper& Hierna verhuisden we naar een andere hut, waar we de laatste 2 periodes hebben doorgebracht. Deze campers waren minder zelfstandig en hadden meer hulp nodig. Er waren elke dag 4 aktiviteiten: tekenen, zwemmen, sport en spel. En 's avonds een avondprogramma. Ik heb een fantastische tijd gehad en veel ervaring opgedaan. Daarbij heb ik ook veel vrienden gemaakt en met hun ben Ik 2 weken op vakantie geweest en ik ga zeker weer eens terug 1 Als je vragen hebt kun je altijd bellen. Bye, Aukje de Jong

Nijs tlt myn bernsperren

Sjonge Onder it wurk

Sjonge Onder it wurk bart dat noch in soad? It is de radio dy lt de muzyk makket. En as men gjin wurk meer hat, Rinst wol sjonge fan " Hou er de moed maar in", mar dat bdngt gjin jild yn it buisje. En as men wurk docht dat hielendal net mei nocht dien wurdt, dan is it in toer om sjongende te bliuwen. En dochs ferwenderje ik mij der somtiden oer dat der minsken binne dy nettsjinsteande

"Post uit Frankrijk", 18-09-96

Clermont-Ferrand is een, voor onze begrippen, zeer grote stad, (300.000 inwoners) in het midden van Frankrijk. Ik zit nu ca.1100 kilometer van iedereen vandaan. Het is hier behoorlijk bergachtig en de mensen kijken heel erg vreemd wanneer ik op m'n "opoe"- fietsje langs kom peddelen. De weinige fietsen die je hier ziet zijn mountainbikes. ik heb een kamer van 4x2m., deels gemeubileerd. De kamers zijn hier dusdanig ingedeeld dat je veel, heel veel bergruimte hebt en ook nog een hoekje met wasbak etc. Het beddegoed wordt hier ook verzorgd, dit omdat het een studentenhuis is. We delen met z'n 44-en 6 toiletten, 6 douches en 2 elektrische kookpitten. Deze gezamenlijke ruimten warden dagelijks gereinigd en onze kamers eens per 2-3 weken. De dames die hier schoonmaken verzorgen ook onze post. Het complex waar ik op school zit heeft een oppervlakte van zo'n 6km2 en misschien nog wel meer. Het studentenhuis en mijn school liggen elk aan een kant van het terrein en binnendoor is het zo'n 15-20 minuten lopen. Boodschappen doen we hier in de Mammouth, nou de naam zegt het al. Er is geen "nee" te koop en de MaXiS uit Leeuwarden past er met gemak 3x in. Op dit moment volg ik samen met 4 klasgenoten uit Leeuwarden een "opfris"-cursus Frans. Deze is verplicht voor alle buitenlandse studenten. Het is wel een bonte mengelmoes: Spanjaarden, Engelsen, Polen, Duitsers, Portugezen en Nederlanders dus. En dat zijn dan ook nog personen die op dezelfde school zitten, maar er lopen hier nog veel meer buitenlandse studenten rond. Zoals het nu staat beginnen de 23ste de lessen, maar dat is nog niet duidelijk aangegeven. Groeten Marjan Kamstra harren soargen dochs sjonge kinne. it docht mij tinken oan in boerefaam dy eertijds by ûs wurke. Sy hiet fan Jelije Visser of sa 't wy it doetilds seine Jelije fan Pieter Wabe. Dy koe altyd wol sjonge en no 't ik áld wurden bin (85) moet ik fakentiids tinke oan it ferske dat se sa graach sjon-

Dagverzorging in Kondurn Sinds 1991 wordt er één dag dagverzorging in Koudum aangeboden. Dagverzorging heeft als doel de oudere meer mogelijkheid tot contact met leeftijdsgenoten te bieden. Dagverzorging kan een verbinding zijn tussen zelfstandig wonen en opname in een verzorgingshuis. Zorg en begeleiding nemen daarom een belangrijke plaats in. Dagverzorging biedt, naast zorg en begeleiding, ook activiteiten die een beroep doen op lichaams- en geheugenfuncties. Er worden o.a. bewegingsoefeningen en hersengymnastiek gedaan, de krant wordt gelezen met als gevolg discussies en gezelligheid. Het bezoeken van de dagverzorging betekent voor de oudere een dag weg uit de vertrouwde omgeving. In het centrum ontmoet men leeftijdsgenoten en doet men andere contacten op. Men wordt door anderen gehoord en gezien. Men "hoort ergens bij" en kan mede daardoor de eigen situatie gemakkelijker relativeren. De ervaring leert dat bezoekers, na een zekere gewenning, uitkijken naar deze dag van contact, ontmoeting en gezelligheid. Dagverzorging is niet vrijblijvend. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan, waarin ieders interesse, motivatie en zorg/begeleiding verwoord is. Naast zorg en aandacht voor de oudere zelf wordt ook de thuiszorg, de mantelzorg en/of partner ontlast. &Inne_n ding: De oudere zelf kan zich aanmelden, maar ook een huisarts, de thuiszorg, familie of buren kunnen iemand aanmelden. Na aanmelding komt de leidster van de dagverzorging op bezoek en maakt afspraken met de oudere, familie en/of de aangemelde instantie. In Koudum is dagverzorging ondergebracht in het dienstencentrum Nij Ciaerbergen elke donderdag van 10.00-16.00 uur. Atty Nicolaij, leidster, kan hierover meer informatie verstrekken. Zij is bereikbaar op tel.nr. 0514-521541 ge mocht en dat ik no wol ns mei begjin te sjongen: Er is een Heiland die leeft om te bidden, Een Heiland die bidt ook voor u en voor mij. 0, hoor naar zijn bede (3x) Zijn bede geldt u. (iets Johannes 17). Hindrik J. Wiersma

Bulte Nijs 72 1996-8  

Hoofdstraat 25 - Tel. 521686 Toch had Koudum dit jaar weer een optocht. Helaas wat bescheidener van opzet dan voorafgaande jaren, maar kwali...