Page 1

•• Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum - i e Jaargang nr. 6 - juni 1995

Eerste kampeerders op mini-camping Venema.

Na de voetbalwedstrijd Ajax-Milan belden de eerste kampeerders aan bij de famile Venema aan de Dammenseweg. Jacqueline Graave, Jan Groenland en Domien Flapper brachten de nacht door, In hun tenten, op de mini-camping, die nog diezelfde dag gereed kwam. Na lekker geslapen te hebben kregen zij de volgende ochtend een heerlijk ontbijt aangeboden door Teunie. De camping kan, in het hoofdseizoen, plaats bieden aan 15 tenten of caravans en iedere plaats heeft een stroomaansluiting. in de wasgelegenheld zijn wastafels, douches en toiletten. De twee prachtige, van Fins hout gebouwde, trekkershutten kunnen ieder 4 gasten herbergen.

Korenmolen "De Vlijt" in bedrijf gesteld Op 13 mei, nationale molendag, is de Koudumer korenmolen "De Vlijt" door burgemeester Greet de Vries-Hommes en wet houder Minnie Schilstra-Winia in bedrijf gesteld. Dit gebeurde, nadat de beide dames de vang middels het vangtouw en de vangstok hadden losgemaakt. Zodra de vang los was begon de molen, waarvan de wieken met vlaggen waren versierd, met flinke snelheid te draaien. Omdat het hard waaide hoefden de zeilen niet voorgehangen te worden. Even daarvoor had de voorzitter van Dorpsbelangen, dhr. Loike Hoekema, de dames welkom geheten. Deze ceremonie vond plaats in een halfopen legertent,

Salon les Cheveux

Oan 'e bult fage • ix Diamant 4 mei was het 60 jaar geleden dat het echtpaar S. Zwaagstra-Vtlersma, TI:inkersstrlitte 53, in het huwelijk trad. Van tegelukgewenstgelukgewenstmetditjubileum. • 2x goud: 8 mei was het voor het echtpaar S. Bouma-Feenstra, Onderweg 21, 50 jaar geleden dat zij in het huwelijksbooije stapten. • 9 mei was een gouden huwelijksjublieumdag voor het echtpaar Leenstrade Vries van de D.v. Epernastraat 12. Beide echtparen van harte gefeliciteerd namens Buita Nijs. • Maandag 29 mei was het afscheid van de heer E, v.d. Ploeg als brandweercommandant. Zijn

plaats wordtper 1 juni ingenomen e beer F. Stabel uit Tiburg.

enn e Blom, kleindochter van mevr. Sinnema, zet de kapperszaak van haar beppe voort. Na 45 jaar "kapsalon Sinnema" te zijn geweest, gaat de geheel vernieuwde zaak verder onder de naam Salon les Chevan( (de Karen) en is zowel voor dames ais voor heren.

welke was geplaatst door cateraar Peter v.d. Molen. Me molen« bezoekers konden hier terecht voor een gratis kopje koffie. in de tent zorgde Willy Hoekstra met haar accordeon voor bijpassende achtergrondmuziek. Na de Ingebrulkstelling van de molen boden onze warme bakkers Wouter v.d. Molen en de Vries beide autoriteiten brood aan, gemaakt van meel dat was gemalen door "De Mijn Voor de jeugd was er daarna nog een fotopuzzeltocht door Koudum. De molenaars Poepjes en Reekers uit Sloten zullen ervoor zorgen dat de molen tijdens de marktdagen en op de zaterdagen zal draaien. Een aanwinst voor Koudum, deze molen! LU-

Zomermarkten 1995 De marktcommissie is weer druk bezig met de zomermariden. Deze zomer hebben we er weer een evenement bij. Als iniulding van de zomer wordt er op maandag 3 juli a.s. een avondmarkt georganiseerd. De muziekschool geeft haar medewerking aan deze avond. Er is van alles te beluisteren en te bezichtigen, van gitaarensemble tot ballet. Dit belooft een groots evenement te worden, temeer omdat we er ook nog een hobbymadd bij willen (zie de advertentie elders in dit blad). Natuurlijk laten de Koudumer winkels zich ook niet onbetuigd. Er valt van alles te proeven, te kijken en te leren. De overige zomermarlden zijn weer op dinsdag, te beginnen op 11 juli om 10.30 uur. We hopen op een zonnige en droge zomer zodat deze evenementen niet in het water vallen. De marictcommissle


Ferantwurding Buit* NO Oplage 1000 stik* Rodelt*: Penny Hartman, Onderweg 78 Uiten de Jong, Havenkade 2 Tineke Munnikerna, nuksisch 3 Eis Runia-Jager, Oost* 10 Enredakefe: Penny Hartrnan %deka> adres: Vitjukslach 3, Koudum Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotovniric Els Runia-Jageatitert de Jong Prinhvurk: Hanzedruk, Bolsward Advertinsles: B. Minties, F. van Intblemastraat 40 8723 AC Koudum Fereprieding: Buertteriening 1 st* treed yn 'e moanne july, augustus Abonneminten: Vn 't kalinderlier Leden Doampbelang 1 5,00 Net leden 1 8.00 Abon. om titens f 25,00 Sponsoring: Vnl. W. van Doorn til. 1320 Kopy: Poer de 140 Oen e moanne by it redaksje adres Bank/Giro nOmer: Rabobank 33.35.65.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie De laatste B.N. van dit seizoen ligt ai weer voor u. in september gaan we weer fris van start. Mocht u nog vakantleplannen hebben voor de Costa del Sol, dan kunt u nog snel een cursus Spaans volgen. Een lintje van Bea wilde hij niet, toch heeft "Us" brandweercommandant Folkert v.d. Ploeg in stijl afscheid genomen van zijn mannen. Aan het ondememersfront is de zaak ook in beweging. Durk Venema begon een mini-camping. Mevr. Sinnema deed haar zaak over aan "beppesizzer Hennie Blom. Na een flinke interne verbouwing is het goed knippen bij "Les Cheveur. in de átstalkast één van de vele hobby's van "Heit en Soan" Postma. "De mijt" is officieel in bedrijf gesteld. Een mooie toeristische opsteker voor Koudum. De redactie, incl. onze losse/vaste medewerkers, wenst u een prettige vakantie toe.

KLINK-NIEUWS

Koudum

meldt: dat er onlangs overleg is geweest met B&W over diverse zaken, ons dorp en haar inwoners betreffend. Dit overleg "op lokatie" houdt in: een korte bespreking van een aantal punten. Vervolgens fietst het hele gezelschap langs bepaalde punten In het dorp die de aandacht verdienen. Het blijkt altijd heel nuttig eens "ter plekke" te kijken. Aan de orde zijn aa. gekomen: - riolering Wetterplan. Dit staat nog steeds voor '95 te boek om uitgevoerd te worden, zo verzekerden B&W ons. - de maatregelen om de verkeersdruk op de Bovenweg (gedeelte na de F. van inthiemastraat) te verminderen. Hier is ook op de jaarvergadering over gesproken. B&W verwachten dat deze nog voor de zomer ten uitvoer worden gebracht. - speelmogelijkheden. Reacties op onze oproep in Buite Nijs van april om vanuit de bevolking een beeld te krijgen van de behoefte aan speelterreintjes en mogelijke lokaties hiervoor zijn, op verzoek van de burgemeester, doorgestuurd naar de desbetreffende wethouder. Er zijn slechts 2 reacties binnengekomen. Dit is slechts een kleine greep uit wat besproken is. Wilt u of uw (buurt)vereniging iets bespreken met de gemeente of heeft u ergens klachten over. iaat het aan ons weten, zodat Dorpsbeiangen dit kan aankaarten bij B&W en mogelijk kan ondersteunen. Ais u uw contributie over 1995 nog niet heeft betaald, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit zo spoedig mogelijk te doen?! Dit zijn de bedragen: Dorpsbelangen en Bulte Nijs f. 10,—, alleen Dorpsbelangen f. 5,—, alleen Suite Nils f. 8,—. En zo kunt u betalen: overmaken op rek.nr. 33.35.04.674 Rabobank Koudum (giro van de bank 82.54.57), of op rek.nr. 29.61.96.126 Friesland Bank Koudum (giro van de bank 81.15.42) Namens Dorpsbelangen, Dila M gering

Hoe heeft de leugdactiviteitencommissie van de Klink het afgelopen jaar gefunctioneerd? In juni van het afgelopen jaar kwamen er zo'n 15 jongelui bijeen om mee te denken om met name de popavonden in de Klink weer wat leven in te blazen. Na een gezellige avond brainstormen ging de jeugdcommissie verder met 8 mensen, waaronder de beheerder van de Klink en een vertegenwoordiger van het bestuur. in augustus werd vervolgens het programma samengesteld, zoals dit ook in de folders kwam te staan. Helaas moest hier later nog het één en ander aan veranderd worden. Ook al moest de "Sándobbe" een paar keer bijspringen, er kan toch gesproken worden van een redelijk succesvol popseizoen. Tot grote veranderingen heeft dit alles niet geleid, wel waren daar de kleine dingen zoals de camouflagenetten boven in de zaal en de kleine hangtatels waar gretig gebruik van werd gemaakt. Ook de gezelligheid was iedere keer goed te 1100merk De jeugdcommissie kwam iedere woensdag (of donderdag als er voetballen was) na een popavond bijeen om de betreffende avond te evalueren en vooruit te kijken naar de volgende popavonden. Meestal waren er wel een paar die verzaakten, maar omdat de groep uit 8 personen bestond waren er altijd weer voldoende mensen om ook deze avonden nuttig en gezellig af te sluiten. Tot zover de activiteiten van de jeugdcommissie in het seizoen 1994/1995. De jeugdactiviteltencommissie van De Klink. Koudumer haven krijgt face-lift Na ruim drie jaar tekenen, vergaderen en praten gaat het nu toch echt gebeuren. De "Wyk" wordt heringericht. Vanaf 1 fan. '95 huurt watersportver. "De Fluessen" de ,haven van de gem. Nijefurd. Vanuit de vereniging is een havencommissie opgericht om de zaak te gaan runnen. Er wordt momenteel druk met de gemeente overlegd om een tolletvoorziening van de grond te krijgen.


Douwe Smits yn it Sint*

Douwe Smits kin in hieie protte fertelie oer al syn bezichheden, fan syn jongesjierren Of oan 't no ta. it sil de meeste minsken net Ontgien wêze dat Douwe Smits In protte fdjwilligerswurk dien hat. it is bard it fuotbaijen dat as in reade tried troch syn libben tint Smits, beme yn Wams, spile as jonge by v.v. "de Valken" en waard sekretaris fan dizze ploech. Nel in fusy yn 1946 mei v.v. "Ouickiát Starum waard de namme v.v. "Ct.V.C." (QuickValken-Combinatie). Smits waard doe sekretaris fan dy nije feriening. Hy spile yn it eerste fan Q.V.C. oan 't 1959, en wie doe 36 per. Hy wenne yntusken ai yn Koudurn. Nel syn houlik mei Tryntsje Zeldenrust, yn 1952, kamen hja te wenjen oan 'e Binnendyk en dêr hawwe se 20 jier wenn& Harren trije dochters binne der berne. Mefrou Smks hat allyd etter har man stien en het der naait muoite mei hán dat hy in protte fan hOs wie. Foaral net as it om it fuotbal gle; har broers en sweagers wiene ek fanatike fuotbaloanhingers. Smits hat 45 jler as gemeenteamtner wurke oan 't de gemeentlike weryndieling ta. Hy waard mei syn 40-jierrich amtsjubileum, ek mei op gran fan syn funksjt3s yn it sosjaal-kultureel libben, enderskieden mei de Gouden Earemedaije fan de Orde fan Oranje Nassau. Fan 1962 oan 't 1992 wie Smits bestjoersild fan "Oeverzwaluwen". Vn it lêst- aan wie hy belestige mei de

jildsaken. Hy krige yn '79 de suiveren BOnsspjelde fan de KN.V.B. en yn '89 de gouden spjelde. Dat syn yriset boer it fuotbaijen tige op prils steid waard, docht ek bliken ût syn beneaming ta eareild fan "OeverzwaluwenN. Oan 't no ta hat Smits noch hieltyd Inkale aktiviteiten oanhálden, op fersyk fan k bestjoer. Hy docht dit altyd noch mei in protte wille. Meer as tsien per sk Smits yn 'e organisaasje fan in trijetal toernooien toer leathawwers fan sport Uiten ferieningsverbán; it bedriuwssealfuotbal, it buertsealfuotbal en k famyije-krystsealvolleybaltoernool. En dan is der it "Vetzavota'. Nel de bou fan 'e sporthal Ontstien op inisjatyf fan Jaap Peterson. Dit is in groep áld-fuotballers fan 40+,50+,60+ én 70+,dyltyn'e wintermoannen, tongersdel-te-jOns fan 10 oen 't 11 oere fuotbaije en dan noch in geseilige neisit hawwe. Eits lier meitsfe se in átstapke, dit jier nel Skiermuontseach. Ek de froullu geane dan mei. Foar de tlid dy 't Smits aan Vetzavot besteege hat, krige hy as beleaning de "Superster. Neist syn ynset foar de sport het Smits jierrenlang typwurk dien foar it tsjerkebled. Boppedat is Smits 40 lier warber foar it Reade Krás. Hy fersoarget de jildsaken fan de Wieling "Kleine Zuldwesthoek" en regeiet de perlikse kollekte en beheert de ledenadministraasje. Doe 't yn 1964 in feestkornmisje beneamd waard wie Smits deryn ek aidyf en hat meer as 15 jier pongháider west en letter ek sekretaris. Neist al dizze besiommernissen, dy 't wurdearring fertsjinje, kin de buertferiening Easte-Syi ek noch in berop op him dwaan. Mei tawijing en oettsjOging is hy tige bekwaam yn 'e rol fan Sintekiaas en op 'e laste feestjOn fan de oranjeferiening wie Smits as doarpsomropper te sjen yn in toanleistikje bn 'e buert. Jim leze k: Dizze man het net stil sitten en docht dit noch net. Mei wurdearring ha wy him efkes yn it sintsje watten! ER,

Oan 'e buit lage 1.:

Oan 'e buit lage 2.:

Buite Nijs hie in petear mei Douwe Smits fan 'e Easte en set him hjirby efkes yn it sintsje.

• Voor Wouter v.d. Molen Is een winkelbestand pas compleet ais je alles tussen een "Onderbroek" en een °bede in kunt kopen. (Deze uitspraak deed W.v.d.M. deze week voor TV Frystán)

• Het le Koudumer Vilegerfeest op Hemetvaartsdag mag geslaagd genoemd wordetn. Hoewel er misschien iets te weinig wind stond, waren de vele prachtige vliegers een lust voor het oog.

tilt het warme hart gegrepen:

Koudum: een beetje vakantie thuis

Sinds april 1984 wonen wij aan de Bovenweg nr. 32. Vanaf het begin hebben wij ons hier thuis gevoeld. Dat komt ook, omdat wij hier erg mooi wonen. Een leuke buurt met Inmiddels veel kinderen, een leuk huis en wat voor ons ook belangrijk is: een groot erf met "vrij" uitzicht. Dat "vrije" uitzicht is nu een beetje weg, doordat er aan de Bovenweg aardig wat bomen zijn geplant Het moet nog een bos worden, maar het lijkt nu meer op een wildernis. Toen wij hier pas woonden was de Bovenweg een rustige weg, maar het is er inmiddels aardig druk. Doordat de rondweg er nu ligt, is de afslag Ooste vervallen en krijgt de Bovenweg meer verkeersaanbod en daar is zo'n smalle weg eigenlijk niet op berekend. Verder werk ik met erg veel plezier als leidster op de peuterspeelzaal. Het is prachtig om mee te maken hoe een peuter langzaamaan een kleuter wordt. Ze maken een grote ontwikkeling door met name in hun taal, in hun motoriek maar ook in hun sociale en emotionele gedrag. Het is alleen jammer dat de peuterspeelzaal In Koudum geen eigen plek heeft, waar de peuters ook naar buiten kunnen om te spelen en waar ze géán trappen op hoeven te lopen. Al jaren zijn bestuur en leidsters druk in gesprek met de gemeente; maar helaas zonder resultaat Toch hopen wij nog steeds op een eigen ruimte. Voor onze eigen kinderen heeft Koudum ook genoeg te bieden. Ze gaan met veel plezier naar school en in hun vrije tijd is er van alles te doen. Vele sportmogelijkheden, een muziekschool en op fietsafstand een manege. Als het mooi weer is kunnen we naar het strand: dan is het vakantie thuis. Verder genieten we ook van de vele fietsroutes rondom Koudum. Voor ons dus reden genoeg om te blijven wonen in het warme hart van de Zuldwesthoek. Agatha Hettinga


Nijs ilt myn bernelierren

Bernespultsjes As ik no bem op it skoalplein boertsjen sjoch, moet ik tinke oan 'e tild dat wij ek jong wiene en CIS mei Os spuitsles dwaande haiden. De spultsjes fan no kin ik net, wol wat wij doe diene. Wij mochten graach pottopje. len wie dan de langer, as dy mei syn snoer de top fange koe gong er yn 'e pot. De pot dat wie in sirkel, dar 't se allegearre dan yn te line kamen. De oeren mochten se der wer mei harren top Otslean en dy mochten dan wer mei dwaan. Mar de top moest wol geen en dat siagge de len better as de °are. Bokje springen diene we ek in hielsoad. En net te ferjitten it tippen. Dat waard op 'e Binnendijk dien der 't no de Klink stiet. We makken dan eerst in Kilt* en 'eine dèr dan in stokje op fan sa 'n 10 sentimeter. Mei in grutte stok moatst der op slaan sadat it houtsje omheech sprong. Dan matst dat houtsje mei de grutte stok in fikse klap laan, sadat it somtiden wol 100 meter fierder del boel De 'ene koe dat better as de °are. Marja. sa gie it op skoalie ek, de len kin better rekkenje, de

Koudumer vlag

oare better léze. it moaiste spultsje wie soms wol sintsje pikke. Eerst diene wij dat mei pypstalen, letter mei knikkers, mar al gau waar dit mei sinten dien. len sette in sint heat yn 'e grOn, in oer moest der mei knikkers op mikje. Wa 't de sint rekke dy mocht der dan by steen en krige dan de knikkers sa lang as der war in oeren len de sint rekke. Letter diene wy wol streekje goeie mei sinten. Wa 't it tichtst by de streek lei mocht alles ha. Wij moesten dan goed op 'e hoede wêze boer plysje Van Dijk, want it mocht net, mei jild spyije. Dan waard der gau in knikker toer yn plak Jein. As wij frij fan skoalie hiene, giene wij wol mei de geiten foar de sjees of foar de bokkewein. Soms wol yn it span. Dat koe op 'e dyk om 't it dir noch rêstich wie. Wij giene dan de Easte wol om. Ek ringstekke diene wij dan. En wat wiene de tamkes altijd drok dwaande mei toudOnsjen of bakjen, soms mei fjouwer ballen tagelyk. Swypke topje en hoepetje diene wij ek wol in soad. Boertsje, dat koene wij om raak. Soms tink ik dat de bem fan no bast wol wer fan die aide spultsjes dwaan koene dy It wij doe dient). Hindrik J. Wiersma

Een ieder van u heeft kunnen zien en lezen dat Koudum nu officieel een eigen vlag heeft. Wij, als werkgroep die deze vlag heeft vervaardigd, hebben bij de Dokkumer Vlaggencentraie geïnformeerd naar de kosten van vervaardiging van deze vlag. Zij kunnen, bij afname van 100 stuks, deze vlag leveren voor de prijs van f. 40.— excl. BTW (prijswijzigingen voorbehouden). De vlag heeft dan een afmeting van 1.50x 1.00 meter. Bij afname van 20 stuks moet deze vlag f. 85,-pist excl. BTW gaan kosten. Misschien is het een leuk idee voor uw buurtvereniging om uw straat in de feestweek met de vlag te versieren?? Verder denken wij dat voor het hebben van deze vlag belangstelling bestaat bij onze Koudumer bedrijven. indien u besluit om een vlag aan te schaffen of ais u verdere inlichtingen wenst over het één of ander, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Teuni Venema, tel. 1354 of Janny Vonk tel. 22571 Wij hopen dat in de komende feestweek bij velen de Koudumer vlag wordt uitgestoken. •

Koudum 5 doetlids -notilds

De doetildstoto lit (is sjen hoe 't de Haadstrjitte der om-en-de-by 1900 Otseach. Der is nochal it len en oer feroare yn 'e rin fan 'e perren. Strlitterijochting is der noch net en auto's binne noch net yn byld. De foto is by 't hjerst nommen of yn 'e betide maand. De linebeammen steane der noch yn folie gioarje by. Wat fierder opfalt is dat it middelste part fan de Haadstrjitte bestraten is. Op it plak fan it wite hOs rjochts stiet no de Golf Superrnerk. Linksachter binne dOdlik de kontouren fan k aide gemeentehOs te siert. De bem steane stil en sjogge yn 'e kamers om har fotografearje te fitten. De foto lit (IS in woldiedige rest sjen. Hiel oars is dat op de notildsfoto. De hillige ko bepaalt, benammen op keapjOn, it byld. De beammen binne yntusken fermaden ta stammen (hast sOnder kr(in). Unks toer stiet de Frieslandbank. Foar 't dy bank hjir boud waard stie op dat plak in dObele wente. Tsjin dy wenning oan, oan de kant fan de Heechstrjitte, wie in fjouwerkant kantoar fan de ryksplysje boud. Dy piysjepost waard letter nel de Binnendyk oerbrocht De doetildsfoto waard Os jOn troch frou T. de Jong-Visser fan 'e Headstrjitte.


Utstalkast Twee Koudumers over hun hobby: Tseard en Ulbe Postma - vogels houden Toen onlangs

iemand van Bulte Nijs ons vroeg eens Iets over onze

hobby te schrijven, vroegen wil: "Welke hobby?" Want "wij hebben geen hobby' zoals je van sommigen hoort, dat is bij ons zeker niet van toepassing. De interesse in voetbal, de natuur, de wielersport, muziek, maar ook nog (veel) andere dingen zoals b.v. vakbondswerk, heeft ertoe geleid dat we met recht kunnen zeggen dat wij niet met onze vrije tijd verlegen zitten. Waar het in dit stukje om moest gaan, is het houden van vogels. Nu is het houden van vogels op te delen in diverse vormen. De vogels die wij (overigens in vrij bescheiden omvang) houden zijn in hoofdzaak Australische soorten, met als belangrijkste de parkletensoorten. We beschikken allebei over twee vluchten en nog een aantal broedkooien van diverse afmetingen, waarin we naast genoemde parkieten ook nog een aantal kleinere tropische vogels huisvesten. Het woord tropische vogels is in dezen enigszins misleidend. De vogels die wij houden kunnen alle in de winter

(beschut tegen tocht en regen) buiten blijven. Of dat voor alle vogelsoorten geldt? Nee, beslist niet! Hoe we aan de kennis voor de juiste verzorging komen? Naast veel lezen, er worden voor dat doel talloze boeken uitgegeven, zijn we als aanvulling hierop ook nog geabonneerd op enkele vogelbladen. Beiden zijn we lid van de SWH-volièrevereniging. Deze dub houdt naast ledenbileenkorw sten, waarin uitwisseling van kennis centraal staat, ook nog avonden waar een gast uitgenodigd wordt die Iets te vertellen heeft over vogels of de natuur in bredere zin. Ook organiseren zij excursies naar natuurgebieden, vogelparken. Zo is er binnenkort een reis naar het grootste vogelpark van Europa in het Duitse Walsrode. Waarom is het zo boeiend voor een mens om vogels te houden? Dit zal van geval tot geval weer anders zijn. Bij ons is het kennis nemen van het gedrag, de zang (vinkensoorten), maar vooral het kweken van jonge vogels ieder jaar weer een waar genoegen. Hoe we aan onze vogels komen en de jonge vogels verkopen ? Naast contact met andere liefhebbers via de vereniging, bezoeken we enkele malen per jaar vogelmarkten. Op deze markten worden duizenden vogels te koop aangeboden. U merkt wel dat, wij, hoewel je vogels kunt houden op individuele basis, het contact met andere liefhebbers van zeer veel nut achten. Het is een voordeel wanneer je als vader en zoon beide een volière bezit; van enkele soorten hebben we allebei een broedspan, zodat we na een succesvol broedselzoen aan andere liefhebbers onverwante vogels kunnen aanbieden. Een ander niet onbelangrijk voordeel is, dat we tijdens vakanties en vrije weekeinden de verzorging van elkaars vogels over kunnen nemen. Ulbe en Tseard Postma

"De Roos van Dekemam gedoopt Op zaterdag 13 mei werd "De Roos van Dekerna", het nieuwe skûtsje van de tam. De Jong (eigenaars van de Kuilen) gedoopt door Anja Hiemstra, echtgenote van onze gedeputeerde dhr. Sicko Heidoom. Voordat deze plechtigheid plaatsvond was er een korte informele bijeenkomst in de kantine van de Kuilart Een klein gezelschap van familie, vrienden en een aantal leden van het College van B&W van Nijefurd, kreeg daar een kleine hartversterking. Na het welkomstwoord door dhr. Jelle de Jong, kreeg Sicko Heidoom het woord. in zijn speech memoreerde dhr. Heldoom dat hij bijna alle Friese recreatiebedrijven had bezocht Hij kwalificeerde De Kuilen als een modelbedrijf dat een recreatief produld aflevert van hoge kwaliteit. "Zo'n skûtsje past in dit plaatje van goede voorzieningen", betoogde dhr. Heidoorn. "De tijd van recreëren met alleen een tentje en een roeiboot is voorbij. Er is een duidelijke markt voor horeca en recreatie". Na de doopplechtigheld scheepte het hele gezelschap zich In op het skûtsje. Op de motor ging het richting "KnIspeden". Daarna ging de fok omhoog en voer De Roos "mei it brOs foar de kop" weer naar zijn vaste stek op de Kuilart Ter afsluiting bood de gastheer het gezelschap een onvervalst "Captainsmeal" aan. Lleuwe de Jong wordt schipper op dit skûtsje. Het schip is vanaf nu voor gezelschappen te huur. Ook ligt het in de bedoeling om aan de I.F.K.S.-wedstrijden mee te doen. Suite Nijs wenst de tam. De Jong veel sukses met en behouden vaart voor "De Roos van Deken

Hobbyisten opgelet! Maandag 3 juli a.s. wordt er een grote hobbymarkt georganiseerd. De markt is van 19.00-23.00 uur. Alle creatieve mensen kunnen zich opgeven om hun eigengemaakte spullen te laten zien en/of te verkopen. Als u alleen even een demonstratie geeft is de kraam gratis. Wilt u ook verkopen dan Is de huur f.30,- per kraam. Opgave bij Janny de Jong tel. 05142-1201

Forocompilade, doopplechgheid. L. Anja

r. de uheikaargespatte lies champagne.


Juni vakanitiemaand bibliotheek De maand juni is vakantiemaand in de Openbare Bibliotheek te Koudun Aan de hand van een samengestelde collectie boeken en ander dokumentatiemateriaal wordt gedurende deze maand aandacht besteed aan velerlei aspecten betreffende het toerisme in een groot aantal Europese landen. Wanneer uw vakantieplannen al gemaakt zijn of wanneer dit nog moet gebeuren dan kunt u rustig even een kijkje nemen in de speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Tijdens de ultieenuren bent u van harte welkom.

Agenda dienstencentrum Nij Ciaerbergen juni '95 dinsdagmorgen: koffiedrinken woensdagmorgen: koor oefent, spreekuur pedicure op 7 juni en 5 juli woensdagmiddag: kelder is open voor hobbyisten donderdagmorgen: fitness vrijdagmorgen: open inloop voor advies/informatie Het biljart en de wasserette zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Project "graag gedaan" is telefonisch te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur or) nummer 1541 Groetnis, Attv

Koudum 50 jaar vrij 4g, Kunst

C 3 2 ( cl

Wimbergen 25 Kotoduni

Habla esparloi? In de vorige Bit maakten we al melding van de prijswinnaars bij de kinderoptocht t.g.v. Koninginnedag '95. Deze keer nog even aandacht voor de winnares van de hoofdprijs en de wisselbeker, Miranda Dijksta, die in haar jeep Koudum re 50 jaar opnieuw bevrijdde.

Oan °e buit fage • Annemarie Speersha won op het Bogerman de voorronde van de Nationale Spellingwedstrijd. Afgelopen zaterdag deed zij In Baarn mee aan deze wedstrijd, maar haalde jammergenoeg de eindronde niet.

henilunit ) Kaidum °este%I Te105142-1771 cpS )

Spreekt u nog geen Spaans? Dan kunt u dat nu leren. M.i.v. sept. langstelling, een cursus Spaans. In1 lichtingen bij Dita Meijering-den Ou95 den tel. 05142-2412, Wjukslach 1 geef ik, bij De feestweek is gered. vold Gelukkig gaat de optocht door. U oend hebt het kunnen lezen in de voore gaande Buite Nijs. Voor de komenbede feestweek (9 t/m 16 september) hebben wij alweer een paar mededelingen: • Zaterdag 9 sept. is er een skelterrace op het oefenterrein van het sportveld. Opgave bij: Ulike de Vries, Hoofdstraat 5. tel: 1279. • De Playbackshow wordt gehouden op dinsdagavond 12 sept. om 19.30 uur in de Klink Jong en oud kan meedoen. De jeugd dingt mee naar de bekers en voor iedereen is er een aardige attentie. Opgeven bij Annie de Kroon tel: 2259 en Theunis de Vries tel.: 2828. • Nieuwe evenementen in de feestweek zijn: Schuttersfeest, Skelterrace, Zitvolleybal, Solexrace. We maken er weer een feest van. Tot dan De feestcommissie.

10 juni t/m 15 juli Frans Faber-Allingawier, en zijn cursisten , grafiek en tekenen Annelies Hoomweg-Heerenveen, keramiek 22 juli t/m 26 augustus Folkert Verbeek-Sloten, gemengde technieken en gedichten Piets Althuis-Wezep, bronzen beek den(Tildens de exposities zijn permanent aanwezig: zilveren sieraden van Fred Goudswaard uit Losser)

Zomeragenda • Toeristische markt (dinsdag) 11,18, 25 juli, 1, 8, 15 aug. • Wijnfeest in de Hoofdstraat (donderdag): 20, 27 juli en 3, 10 aug. • TouwtreloNedstrild om de Nijefurd Bokaal. Bond- en recreatieldasse 27 juli aanvang 20.00 uur in de Hoofdstraat tam. V.V.V. • ledere zaterdag kunt u een (gratis) kijkje komen nemen In onze Koudumer molen. Er wordt dan, bij voldoende wind, tarwe gemalen en de molenaars zijn graag bereid u het een en ander uit te leggen over dit ambachtelijke werk! De molen zal van ca 11.00-16.00 uur open zijn en tevens is er dan gelegenheid om molenmeel te kopen b.v. voor pannekoeken. Schrilfavond Amnesty International 16 juni in de bibliotheek van 18.30-20.30 uur

oltla • WUtuookvrlendw Koudumer molen?! ku orden :nt zich L opgeven bij het VVV • vanaf f. 5,— per jaar bent u al vriend.


Pylksturten: de kolibry's lan Europa

Foarsichtich hie in skoaijonge de flinter fan 'e muorre helle by 1 kafetaria yn e haadstijitte. Omt er nijaglirrich wie, brocht er my it bist krees yn in skjinne "Eet smakelijkgide". Wylst ik hoeden it knisterjende patataakje iepen*, wie 't gau dÛdIik in pylksturt, Mimes Tillae, de linebeam-pylkaturt, in fleareende waarrne hap bar flearrnOzen". ik bewarre de nachtflinter yn 'e pOde om him de jOns los litte te kinnen. Al komma der yn Ces levet* mar in hanijefol pylksturtan bar, 17 dizze hie 'k noch net ajoen. Wol de haat gelikense dy 1 graach yn 'e Liguaterhage alt en de grutte 11 sturt. Sela 13-52": deslet in keer de Afrikaans» trekpylksturt mei syn ysbaarlike Deadskopte. Polulierepylkkoning op 'e riek by ûs yn 'e gong. Mei sok. ke prachtige lineleanen yn 1 doarp as Dammensewei en de Singel koe dizze soart net weibliuwe hangels. Llochtgriene nagelnije linebliden by de ree jouwe linepylksturten oerdeis in perfekte skutkieur. Mar dy 'ene nachtelike hecht nel in teade kaletaria-muorre hie syn laste restplak weze kinnen. Stilsitte en derop betrouw* dat jo griene kleur it ek op in made muorre goed docht, is in deadlik bemin. Nijadirrige jongenseagen misten itik net. Opakildere yn 'e militare tinten monden en ijochtgrils op 'e wjukken, mei noch kamoeflaazje teljehoeken en donkere bannen as *katte middels derby, is it bist oerdeis loislein fellich op in deagewoan linebeamblad. Omt it in nachtfleander is, alt it hiel° lichaam bar de kjeld en itiOd ek nochris stlif Onder it hier. De gins om 9 oere like it heaitsjuster my bar dit skimerdier in gaadlik tildatip om Ot 'e pOde te krOpen. Mar it bist hie wat °ars by d'eln en der slet net folie beweging yn. Dizze lytse "B-52" sette kreid in lading biologyaks tiidbommen af op in hiel ferkeard plak. Oeral yn 1 patatsekle sleten lytte groepkes ijochtgriene aaikes aa hurd as in kraai muorrefist oan 't papier. it wie dOdlik: myn pylksturt wie in heechswanger wilt» dy 1 noadich har tracht kwyt mout. No hie de muorre fan 1 kafetaria net goed west mar dit wie ek net de bedoeling. Dochs bie it patatpudtsje tal it liek oan alle easken foldien en myn heechawiere flinter Ne de put foet 1995 der 6t. Ik telde 128 makel'. De aakjes papier mei de aaien ha 'k op in gaadlik plak by in yp dellein. Op dy beam komma se ek wol bar. Wie sille mar hoopje dat de 'metamorfose" ynset. As it goed is, komt dir dan eenst de *arste generaasje VatatpOde-pylkaturt-rOpen grou en readgiele strepen yn 'e flan1 Ot wurde dy 1 hurd ken krije. En op 1 ein fan sa'n lange r0pertch wachtet dan bar freon en Qin fan achteren in *korps fermssing: de deadlike pylk. Nel dit stekwapen binne al dy grouwe nachtflinters neemt len kaar fredich en blwoeksen het eik in lange roitonge en kinne se as in kolibry •tadisteand" laad de loft wei nekt« Ot blommen *Ochje. Hooplik jildt lou dizze Europeeske "kolibry'ssnoch lang: 'Eet en drink smakelijk' yn en om Koudum I Pier Zyistra

Drie generaties op reelnie

Ut 'e Smidte

Vorige maand werd in de Klink weer een reünie gehouden van de openbare lagere school in Koudurn. Zo'n 85 oudieedingen kwamen bij elkaar om herinneringen op te halen aan de tijd die zij doorbrachten op de lagere schooi, die destijds aan de Tjalke v.d. Waistraat stond. Een hoogtepunt op deze dag was het optreden van oud-leerlingen, ouders en leerkrachten, die het schoolreisje van 1952 nog een keer tot leven brachten. Onder de retiniegangers waren ook (oer)beppe Hinne Hogeveen, haar dochter Tine Klein-Ferwerda en haar kleindochter Hennie van Dijk. Drie generaties op één reünie, dat is toch wel heel bijzonder. Hinne Hogeveen, velen kennen haar nog wel van orde Spoorzicht, zat in 1912 op de school Tine klein-Ferwerda bezocht In de periode 1936-1942 de school en Hennie van Dijk was van 1966 tot 1973 leerling. Aardig om hier te vermelden is, dat de dochter van Hennie, Catherine van Dijk, op dit ogenblik op dezelfde school zit. Dus eigenlijk mogen we spreken van 4 generaties. En dat is niet bijzonder, dat is uniek!

In wike as wat lyn kaam Cis pakesizzer by 'Ans mei de meldiefing dat er op fuotbaijen wie. Gjin 'Wereldschokkend" banen fansels, mar bar him grut nils. "Hat pake ek fuotbalie?", frege er. ik hie noch wat álde kykjes fan eartilds. Nijsgjirrich gong er by my sitten. "Slochl ik, 1 "dy dér, dat bin ik en dy dar, op 'e hoeke dat bin ik ek." Hy beseach ,de se' foto's ns goed. "Is dat al lang lyrt?", woe er witte. "Pake s doe sten 25 lier west ha, tink ik', sel ik tsjin him. Syn kommentaar wie der len om yn te "lijsten". "Doe hie pake noch net sa'n grou ilif, mar pake moet mar gauris komme te sjen", gong er fierder,"op sneon spyije wy en ik bin by de F-kes." Ik sei him fuottendaliks ta dat ik komme soe. Mar hoe giet soks? Jo sizze woiris wat, mar jo feijitte ek wolds wat, en sa gong it ek mei my. Fan 'e wike kaam er oan mei in gesicht fan: "Wér wiesto no, Aide?" Omdat ik my dochs wat skuldich heide, begong ik der seis mar oer, ek al om sjen te liften dat it myn oandacht hie. "Hoe hawwe jim spile?", frege Ik h'm. "Jo binne der net west", sei er. Hearde ik dér wat fan in ferwyt yn syn stem? "ik bin it in bytsje ferjitten", sa makke ik my der fantif. "Mei 13-0 fedem", sei er, "se wienen wol in kop grutter as wyl" 'Wat spilest?", woe ik witte. Dat wist er net. stiesto dan yn it ijfid? Unks of ijochts, as stiesto yn 'e goal?" Hy moest dochs eame taháide op it ijild? Hy seach my ns oen. "Ik steen net yn it gild," sei er "ik draaft" Berend

Jan v.d. Werf winnaar klaver. lascompetitie '94195 OosteZiji

500 punten op de nummer 2. Al vele jaren wordt eik winterseizoen een idaveijascompetille gespeeld door leden van de buurtvereniging Ooste-ZIJ. Door de prima inzet van de branieden zijn er elke maand 3 tafels bezet, met al en toe een uitschieter van 4, waarbij de mannen en vrouwen elkaar rt3delijk in evenwicht houden Op gemoedelijke doch fanatieke wijze wordt telkens bij iemand thuis om de punten gespeeld. Van de inleg wordt altijd een klein prijsje gekocht voor de winnaar. En op de siotavond ontvangt iedere deelnemerren prijs. Jan Wessellus

Na 6 gezellige idaveijasavonden is Jan v.d. Werf als winnaar uit de bus gekomen van het seizoen '94 Na 1 aftrek van de slechtste ronde behield 95. hij een kleine voorsprong van

Bulte Nijs 60 1995-6  

Salon les Cheveux - Dorpskrant van Koudum - i e Jaargang nr. 6 - juni 1995 enn e Blom, kleindochter van mevr. Sinnema, zet de kapperszaak va...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you