Page 1

Bulte Nijs - Dorpskrant van Koudum - 7 e jaargang nr. - april 1995 Bavrijdingsooncert Nijeturd Vrijdag 5 mei wordt er ter gelegenheid van het 50ste Bevrijdingsfeest een concert georganiseerd. Aan dit concert verlenen vrijwel alle koren en korpsen uit de gem. Nijefurd hun medewelidng. Dit grootse evenement vindt plaats in de Sporthal te Koudurn. De muzikale leiding is In handen van Jannie Kramer en Marten Miedema; Geartsje de Vries is ladyspeaker. Solisten: Jemie Haisma, zang, Ria v.d. Werf, piano en Sjoerd v.d. Veen, hoom.Voor de toegang zijn kaarten beschikbaar; deze zijn voor de Koudumers vanaf 18 april gratis verkrijgbaar bij Boekhandel Muizelaar. Bewoners elders In Nijefurd kunnen in hun eigen dorp kaarten krijgen.

Ambulance blijft in Koudum Me zal sneller zijn, de ambulance of magere lisonr Aldus de pittige tekst op één van de vele spandoeken die door tegenstanders van de provinciale plannen waren meegenomen naar het provinciehuis in Leeuwarden. Het leek op 22 maart wei feest op de Tweebaksmarict Voor het provinciehuis stonden een brandweerauto met gillende sirene en zes bussen uit Lemmer en Surhuisterveen die tegenstanders van de provinciale plannen hadden aangevoerd. Een dwelloricest speelde "Mooi Man" met een aangepaste ambutekst Het lukte mij om nog een stoei te bemachtigen op de publieke tribune. Het werd een mamthonzitting. Voor de vergadering mochten 14 insprekers hun zegje doen. Dhr. Eisma sprak namens een groep huisartsen. Dhr. Kramer sprak in voor het ELIO. Burgemeester Greet de Vries hield een gloedvol betoog uit naam van de gemeente Nijefurd. Tot slot sprak Ad Woelders namens de gezamenlijke plaatselijke belangen uit Nijefurd. Daarna begon de commissievergadering. De verschillende frakties bleken niet ongevoelig voor

het massale protest en namen voor het merendeel stelling tegen het Collegestandpunt (alleen de VVD was voor). Portefeuillehoudster mevr. Aldo Brandenburg, die de nadagen van haar politieke carrière natuurlijk graag wil afsluiten met een overwinning, deed haar uiterste best om de commissie te overtuigen van haar gelijk Toen ze echter begon te schermen met hele korte aanrijtijden die het resultaat waren van een vage proef, was hoongelach haar deel Een paar kanttekeningen; Lemmer en Sur. htdsterveen kwamen massaal naar Leeuwarden en voerden een uitstekende protestactie die de publiciteit haalde. Ook Hindeloopen trok met een pittige actie veel aandacht. Waar bleven de protestacties uit Koudum en de rest van Nijefurd? Waar bleven de handtekeningen en de spandoeken? Waar bleven de bussen vol met mensen? Op de publieke tribune in het provinciehuis zaten vast minder dan tien KouduMere en ze hadden spandoeken en pmtesthandtekeningen thuisgelaten. II de&

Komt er een jeugdsoos In Koudum ? Een aantal weken geleden zijn er enkele ouders (ca. 14) bijeen geweest om met elkaar te praten over een gezamenlijke ruimte voor de jeugd In Koudurn. Aanleiding hiervoor was het feit dat er in Koudum en omstreken steeds meer caravans komen waar jeugd in de leeftijd van 12 tot 23 jaar z'n vrije tijd doorbrengt. Volgens de ouders is het beter/leuker om deze groepen en dan m.n. de groepen van 12 -17 jaar, in een gezamenlijke ruimte onder te brengen; samen mot de andere jeugd uit Koudunt. Op deze manier komt alle jeugd bijeen en is er, buiten het gezellig bij elkaar zijn en met elkaar kletsen, ook meer gelegenheid voor activiteiten voor de jeugd (tafeltennis, tafelvoetbal, biljarten etc.) Bij het opzetten van zo'n jeugdsoos komt heel wat kijken en het voorstel van de ouders was dan ook, om de gemeente te vragen of er een sociaal-cultureel werker kan worden aangesteld. Zo'n persoon staat dicht bij de jeugd en weet hoe je zoiets aan moet pakken. Er was vernomen dat de gemeente geld had voor zo'n sociaal-cultureel werker en met die wetenschap is er een gesprek geweest met de gemeente. Het resultaat van dit gesprek was: 1. Men is druk bezig om op korte termijn een jongerenwerker aan te stellen voor de hele gemeente Nijefurd. 2. Men gaat er achteraan of de ruimte onder de Klink eventueel beschikbaar is voor een jeugdsoos. 3. Er moet in Koudum een soort bestuur worden gevormd dat als rechtspersoon kan worden gezien. Om de eerste twee punten to kunnen aanpakken, zal er dus eerst een bestuur gevormd moeten wordea Daarom zoeken wij mensen, jongeren en ouderen, die zitting willen nemen in het bestuur. Opgave bij Sasje Bruno (tel. 1780) en Mieke Schuurman (tel. 2350). Meer nieuws over de jeugdsoos op pag. 2


Ferankawding Suite Ms Oplage 1000 Moa %dak* Fenny Hartman, Onderweg 78 Med de Jong, Havenicade 2 Tineke Munnikama Eis Runia-Jager, t Wjuladaob 3 Oost* 10 Eireedakele: Fenny Harknan Redakeie adres: Vilukslaoll 3, Koudum Opmaak Deoorboo reclame, Koudum ~muft Els Runia-Jagsaillert de Jong Printwuric Hanzedruk, &geward Advertnales: B. Minties, F. van intbismastraat 40 8723 /0 Koudum Ferapdeding: Buertledening lat. treed yn 'e rnoanne m.4.1. juk, augustus Abonnemlnten: Vn 't kalindeoper Leden Dearapbelang t 5,00 Net leden 1 8,00 Abon. om Stens 125,00 Sponsoring: Vnl. W. van Doorn til. 1320 Kopr Foet de 14e fan 'e moanne by It Makel* adres Bank/Citro nemer: Rabobank 33.35.85.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)aktie Deze keer werd het warme hart geschreven op de koudste plek van Kotodum. Ut 'e Smidte komt deze keer met een vmar gebaad verhast De ambulanceproblemen laten ons nog niet helemaal ba In de eisten tekende zich echter wel een politieke meerderheid af. Maar wat doet Aidce? Verder een interviErw met Theo Vonk. Hij is kok in de Anke en geeft u een paar suggesties voor een heerlijk peasdiner. Dan leer nog een Item cNer de leugdsoos. Tot nu toe zijn de vroegere pogingen ukeindek gestrand. Hopelijk leveren de nietreie Malie/en meer succes 0 Denkt u nog even aan het beent* 1 fan klier? 1 bespieder met deze voile Buite Veel De redactie

Jeugdsoos (vervolg van voorpagina)

meldt: In het laatste overleg van Dorpsbelangen met het college van B&W is ook het onderwerp sispeelmogelijkheden voor kinderen" aan de orde gekomen. Om een beeld te krijgen van de behoefte aan openbare speelterreintjes in ons dorp of aan de plaatsing van speettoestellen, waagt Dorpsbelangen u, inwoners van Koudum, aan ons door te geven wat u vindt van de openbare speeivoorzieningen voor kinderen In koudurn. Tevens kunt u ons meiden waar u graag speelvoorzieningen zou willen zien. De gemeente Is genegen de bestemming van *verloren" stukjes grond aan te passen, zodat daar evt. speelterreintjes gerealiseerd kunnen worden. Het is wei zo dat de gemeente in zo'n geval alleen de grond ter beschikking stelt Het zou wellicht al een goed begin zijn, te inventariseren wat er aan speelmogelijkheden is en waar behoefte aan is. Dus: schrijf of bel naar het secretariaat van Dorpsbelangen: mevr. R. de Vries-Meter, Wjuksiach 14, tel. 2138. Het afgelopen najaar heeft Dorpsbelangen aan alle buurtvemnigingen een brief gestuurd over een (buurtsgewijs) te houden schoonmaakactie. Van de 16 aangeschreven buurten hebben er slechts 5 geantwoord; 2 positief en 3 negatief. Jammer, maar de actie heeft zo een te idein draagvlak en kan niet doorgaan. Over de op 4 april gehouden jaarvergadering hoort u in de volgende Bufte Nijs meer. Namens Dorpsbelangen, Dila Meijedng

phrdo4 ketthittm, D®©o(ti@c)rndomig®

Inmiddels kunnen wij meedelen dat we ons tweede contact met de gemeente hebben gehad. Op 7 maart Is er een bijeenkomst geweest van de Kommissie Dienstverlening. In deze bijeenkomst kon gereageerd worden op een stuk over jeugdhulpverlening binnen de gemeente. Wij, het algemeen jongerenwerk, hebben dit stuk ook gelezen en kwamen samen met het kerkewerk van Koudum tot de volgende conclusie: in het gehele stuk wordt erg benadrukt dat een jeugdhuipverlener eigenlijk niet zonder een jongerenwerker kan. Deze samenwerking zou namelijk leiden tot een verlaging van de kosten en een verhoging van de effectivitelt Ook het Algemeen Maatschappelijk Werk (AKW.) bevestigt dit. Toch wordt er in het stuk vermeid dat men de prioriteit geeft aan een jeugdhuipverlener. Hier konden wij dus niet achter staan en dit wilden wij de Kommissie tonen door gebruik te maken van 5 min. inspraak Op de bijeenkomst werd al vrij snel duidelijk dat wij niet de enigen waren die er zo over dachten. Veel van de Kommissideden gaven ook de voorkeur aan een jongerenwerker die preventief te werk kan gaan. Na de problemen te hebben gesignaleerd, kan de jongerenwerker doorverwijzen naar hulpverlenende Instanties. De voorzitter beëindigde de bijeenkomst door te vermelden dat de reacties van deze avond zullen worden meegenomen in het college en dat er inderdaad nog eens moet worden nagedacht of het wel reaal is om de voorkeur te geven aan een jeugdhuipverlener. Wij zijn tevreden over de avond en het is nu afwachten wat het college boekt Wij zijn in elk geval erg benieuwd naar het verdere verloop en we zullen u zeker op de hoogte houden over het reilen en zeilen van het jongerenwerk.

Sponsor van de maand:

Oranjevereniging Onze hartelijke dank !

Wie volgt ?


Nij Claerbergen viert haar eerste lustrum

De hoofdprijs van do fotowedstrijd, een tuinameubiement, werd gewonnen door mevr. BergsmaMes. De 2e prijs ging naar mevr. W. Bakker. Mevr. Hoekema-v. Dijk won de 3e prijs en de 4e prijs was voor de heer Jaap v.d. Veer. Sjong, sjong de hikke fan 'e daam, do slist wer wat beieve Sjong, sjong de stjerren fan 'e lolt tt di fan 'e middel wer heve. Woensdagmiddag 22 maart was de recreatiezaal van de Finke afgeladen vol. Ruim 160 55-plussers waren gekomen om het feest te vieren, dat het dienstencentrum Nij Claerbergen haar maatschappelijke aktivitelten nu ai weer 5 jaar uitoefent. Dit onder de enthousiaste leiding van mevr. Atty Nicolaij, m.b.v. een net zo enthousiaste schare vrijwilligers. Uit volle borst werd het openingslied, schrijver dhr. Hindrik Bakker, meegezongen. Net zoals het refrein dat bij het lied hoorde van de openbare Friese les (zie boven). 0.1.v. hun lerares mevr. Theodora Zijlstra, gaven de seniorstudenten blijk van hun kennis van het Fries, geleerd elke dinsdagmorgen in Nij Claerbergen. ConversaDe feestmiddag is 'lige slaggell te noemen. De werkgroep is hierover dik tevreden, dankzij de medewerking van de middenstand, de Rabobank en particulieren, die prijzen schonken voor de verloting. Heel hartelijk dank hiervoor. De Werkgroep van dienstencenirtan Hij Cisettergen.

tie, samenspraak eigengemaakte verhalen, enz. Veel waardering en applaus kregen ze van het publiek Sommige buurtverenigingen kwamen met een voorgelezen verhaal of een heerlijk uitgebeeld kolderliedje. De video "stimulus musculus" van dhr. Woudstra, met naaien plooiwerk van dhr. Hament oogstte ook veel succes. Dat Atty en dhr. Bakker zo overtuigend mensen konden overhalen een versterkende spierzeep te gebruiken, dat ze ook echt bekende Koudumers In Nij Ciaerbergen onder de douche kregen en ze een wasbeurt gaven, dolle pret dit te zien. "Yn tiden net sa lake," en Ik ha mij de Ulsen Otskuord", hoorde men later. Een topper was het toneelstukje van de werkgroep, geschreven op de plaatselijke situatie door de bekende schrijfster mevr. Froukje Mem& Met de bus (een leuke rooie) een dagje uit Maar eerst moesten nog 2000 "piken" gered worden, die door Koudum fladderden. in de Hoofdstraat was een vrachtwagen, vol met deze diertjes, gekanteld. Verrukkelijk zot, kostelijk gespeeld. Ter afsluiting onze eigen alom bekende aan-elkaar-prater Sjoerd de Vries. Met planken-freon Loike Hoekema al schoffelend en kolder brengend met hun sisketske" over een nieuwe levensinvulling lánkjerf. Vaak op de zaai spelend, vaak schaterbuien van plezier veroorzakend. in de pauze was er een verloting met alleraardigste prijzen (en zo veel). Afzendec de piaatseijke middenstand. Al met al is het een vrolijk feest geweest. Tot slot voor alle Nij Ciaerberger mensen: Met plezier zo doorgaan en vol moed op naar het tweede lustrum. Uit naam van Ally, Theodora Epen.

»WIM Ei M I M

Mose*13- 8723CVIMMIAI T.L05142lêIê

Ut 'e Smidte Dit wurdt wer sen Onfoech ferhaal, wier bard neffens dylinge dy 't it my ferteld het. "Stjerrende wier, heitel ik wie der sets br, mi er ek noch. *Do skriuwst dit op en fierder gjin gedonder!" Gedonder, sa 't er sel, woe ik fansels net ha, dat ik aal tsjin him: "Set mar Otein, dan sjoch ik wol oft k wat is as neti" Sa asto wol witst," sa begOn er, tin ik fryfeint, dat ik haw aan net ten ferantwurding 8f te lizzen foar myn handel en wandel. ik nim myn pliske op tild en soargje der foar dat de horeca hjir yn 'e omkriten nest te koert komt Gjin minsk hat last fan my, as ik wit dat ik net meer ride kin, dan skille ik in taxi. Sa giet it mei myn maten ok We geane in protte mei hoer op en Ot en wy fermeitsle Os op Os eigen wize. Sa ek ferline wike sneon. Eerst in stikmannich kocht hjir yn Koudum, de middels fansels goed hongerich en wy nel de Chinees yn Warkum, want dy hawwe wy hjir noch net Nel k iten mei de taxi nel Hyipen en dêr binne wy ris efices trochsakke. Om kaartte geen: de nachts twa oere steane wy baten en besiute: "Rinnende nel hOs tal" De Seedyk lans, oer Molkwar, restich aan, gjin geraas en gesjong: de kop der byhinde. It fytspaad del, net op 'e dyk. Goed fan Os, as net? it wie sa no en dan wat wiet it "Wetterpian" hiene wy einliks noch nea besjoen. Dat koe no hevel Pmchtich sa as it wurdti Wier is it En doe krigen wy reinwetter, mei baidenfol kaam it 'e lok VVy fOnen besid etter in boukeet Doe 't it waar wat opknapte scene wy fuort. Minne, wy misten len! Wy roppe, mar gjin antwurd. Nochris roppe en stom Is it mar wy wiens fan 'e skrik samar war nuchter. Age set l'Hy sil dochs net yn k wener rOn wèze? ik maat fan benaudons pisjel" Mar kreict doe 't er goed en wol dwaande wie, kaam Onder him in ind wei: "Jonges, as dizze bui oer is, sille wy dan mar op hOs oan?" Berend

OPENINGSTIJDEN: MAANDAG: 15.00 - 17.30 uur WOENSDAG: 15.00 - 17.30 uur VRIJDAG: 15.00 - 17.30 uur 15.30 - 20.30 uur


Lilt het (warme) hart gegrepen:

Als Ie aan de koude kant van Koudum woont! Juni 1952. Mijn eerste kennismaking met Koudum: de Dammenseweg op (puf, put), een hele klim als le de vlakke velden gewend bent om te fietsen, door de Hoogstraat en over de Oude Beukenlaan weer naar beneden en dan stond je ai weer voor het weiland. Via de Onderweg, met langs de Noordkant een hoge dichte heg, kwam je op het punt Ooste-tt Healepaed- Onderweg waar toen nog het EarrnhOs stond en dat ook nog bewoond werd. 't Healepaed was toen nog echt een pad (geen tegels) en als het geregend had was het een klein beekje. Wal is er in Koudum veel veranderd in de loop der jaren. in 1981 ben ik samen met mijn man en kinderen in Koudum komen wonen, aan de Ooste, toen nog een los gedeelte van Koudum. Maar elk jaar kwamen de nieuwe straten dichterbij. Al wonen wij aan de Koude Kant van Koudum, toch woont het hier heerlijk vrij. in 1961 werd er ook nog niet gesproken over "Het warme half, dat kwam pas na de herindding.in die tijd kreeg je nog wel eens te horen, dat je er in Koudum nooit tussen kwam als import Nou had ik daar in de eerste tijd ook niet zo'n behoefte aan; werk zat in eigen huis en tuin en met de kinderen. Maar de jeugd vliegt uit, en nu we weer samen zijn is er volop tijd voor vrijwiligerswerk in de Finke, de Kerk, de Vrouwenvereniging enz. Soms zeg ik wel eens: "Ik iaat m'n naam veranderen, dan wordt het frau Oppediek" Ook doen we graag een rondje Koudum op de fiets. Dat rondje kun je zo groot maken ais je wik met al die nieuwbouw van de laatste tijd. En zo nu en dan is er een ware volksverhuizing in Koudum, wanneer er weer een nieuwe straat !daar is. Ook vanuit Koudum naar de omliggende plaatsen is het fijn fietsen. Een nadeel van het wonen aan de rand van Koudum is, dat als je boodschappen moet doen, je altijd bij de bult op moet. En het grote voordeel daarvan is, dat je weer naar huis gaat zonder te trappen, het gaat vanzelf weer naar beneden. Ais je het zo bekijkt is wonen in "Het warme hart" een fijne beleVertia. Frou A. de Jong, Oosto 29

Al 18 Jaar druk werk In Drukwerk

..1~1111111. -

In augustus 76 zijn we begonnen met het bezorgen van reclamefolders. Met ons hele gezin, bestaande uit 7 pers., gingen we er tegen aan. We hadden zelf Koudum in routes verdeeld. En als we dan ieder zo'n anderhalf uur gelopen hadden, waren we er weer voor een week vanaf. Dinsdag is onze dag hiervoor. Weer of geen weer, de folders gaan de deur uit. De kinderen verdienden zo hun zakgeld. We hadden niet verwacht dat we zoveel folders weg zouden brengen. Me zakenlui in Koudum en omstreken weten dat we 'e maandags de folders binnen willen hebben; dan schuiven we ze 's avonds in elkaar. Dit duurt zo'n 1 1/2 tot 2 1/2 uur. Siebren doet 2 uur over de bezorging, hij doet het na z'n werk, en ik zelf doe er 3 uur

over. Mensen, kijk de bod wel dtijd even na, want er zitten ook vaak collectezakjes tussen. Of briefjes van Dorpsbeiangen, de Feestcommissie, Nij Libben of zangdiensten. Toen de kinderen begonnen uk te zwerven, hebben we 2 kinderen van onze oud. buren Bennie en Geartsje Halmen bereid gevonden, om 2 routes te lopen, nl Tineke en Herm. Maar ja, Koudum wordt al maar groter en ons gezin ideiner, dus toen hebben we het dom in tweeën verdeeld, en per januari '90 hebben Bennie en Geattsje de andere helft gekregen. We brengen nu samen nog zo'n 950 setjes weg, maar ais straks het Monaplan idaar is, zullen we het in drieën moeten verdelen. Stickers tegen reclamefolders komen we niet zo• veel tegen; over het hele dorp verdeeld zo'n stuk of 20. Me folders van vAnkdiers viorden bij ons gebracht en wij brengen dan de helft hiervan naar de tarn Halmen. Het financiële gedeelte regel ik zelf. De reclamebureaus bezorgen de folders wel op belde adressen. in de vAnter van 78-79 hebben we ze wd met de slee bezorgd, maar dat is niet zo vaak voorgekomen Het is een gezonde bezigheid, en we doen het graag. Siebmn en Rotsje de Vdee

Koudum • y doetilds-notilds

Op de dide foto slogge jo Douwe Remery toer it hels fan SIM911 van der Veer. Beide foto's binne fan de Underwel Of naam. Dizze wenning wie ferbOn mei In wente van de Fennanningwel Hjir wenne de farnyije Sipke Bakker. Beide souders wiene skeet troch in trijekertiers houten sket (16mm.). Ddr 't de eerdere stiennen KEB garaazje stiet, stie yn k ferline in boarespultsje. Tusken dizze gamazje en it tylsehok fan de lepenbiere Legere Skoalle "De Welle"rOn In kulerpead dat de Undetwel mei de Fermanningwel ferben. Ddr 't no de wenning ten W. Rusticus stiet, stie yn ft fedine it krudenierswinkeitsfe fan Romke de Jong. Ek hjir rOn in smal paadsje fan de Linderwel nel de Fermanningwel Vn 1973 boude de firma S.H. de Jong en Sn. loer de gemeente Himmdumer Aidefurd, op dit plak, de troch Doeke Kuipers Ontwurpen iepenbiere leaere skoalle. Petrus van der Veer joech Os de doetilds-foto. U.de J.


De Utstalkast Een Koudumer over zijn hobby: Age Haijtema dam.

Op tienjarige leeftijd ben Ik met dammen begonnen. 's Winters damden we, we waren met zeven maten, iedere zondagmiddag beurtelings bij ons thuis op de Ooste of bij één van mijn maten. Eón van de mooie dingen daarbij was het roken. Iedereen moest een kwartje inleggen, daar kochten we dan een half pond tabak voor. We rookten zo stevig, dat we In twee middagen het half pond tabak op hadden. Soms hing er zo'n dicht rookgordijn, dat de damhoutjes amper waren te zien. Toen ik veertien jaar werd, mocht ik lid worden van de damclub T.O.G. Inmiddels ben ik al 42 jaar lid van deze club en met veel genoegen. In die tijd bedroeg het ledental 45. Na 4 jaar was ik opgeklommen tot het eerste tiental. We gingen ook naar andere clubs in de buurt om te dammen. We gingen dan om 16.30 uur de bus in en soms waren we tegen vieren weer thuis. Om vijf uur moest er gewoon gemolken worden. Vroeger waren de dammers feller. Je wilde gewoon winnen. Dientengevolge hadden we ook vaker ruzie. Tegenwoordig telt onze club nog dertien leden en gaat alles wat gemoedelijker. Het damspel geeft mij rust en tegelijk een gezonde spanning. In het begin damden we in de oude bewaarschool. Later damden we op de bovenzaien van Spoorzicht en Het Wapen van Friesland. De snelle dammers konden dan nog even biljarten en een borreltje pakken. Tegenwoordig is De Pauw onze damlocatie. Jennes v.d. Wal is mijn voorbeeld. Vooral

zijn losse levensstijl spreekt mij wel aart Ik hoop dat we weer wat jeugdige leden bij de club krijgen, want het damspel is het waard om gespeeld te worden.

A-Markt weer open Op dinsdag 28 maart opende de Amict haar deuren weef. Het leek aanvankelijk een kleine magazijnbrand. Pi gauw bleek dat het vuur veel schade had toegebracht aan gebouw en inventaris. Met vereende krachten is in amper drie weken tijd de schade zo goed ais hersteld. 'Ik heb veel vaardering voor de manier waarop bouwers, schilder en technici de boel zo vlot hebben hersteld,' aldus kruidenier Hany v.d. Wedt Het oude zachtboard plafond is vervangen door een strak systeem plafond. De hele bkvienboel heeft een bis verfje gekregen. Het kantoor anneoc kantine werd wat ruimer gemaakt Ook is het assordrnerg hier en daar verbreed en aangepast. Het postkantoor is een paar dagen dicht geweest, maar draaide ai gauw weer volop. "De PTT klanten moesten soms "KICElje" over de bouwgereedschappen, maar toonden veel begripTM. Buite Nijs wenst de Pam v.d. Werk veel sukses toe bij de heropening van hun zaak

Majorettes in de prijzen Een aantal van onze majorettes heeft aan een twirlwedstrijd meegedaan. Deze wedstrijd werd op 4 maart jl. in de Sneker Sporthal in Sneek gehouden. Er deden acht van onze leden mee, In twee kwartetten. Het eerste kwartet bestond uit Rika Buma, Marja de Hoop, Catalina lageweg en Jannie van der Stap. Zij behaalden met 46,3 punten een 2e plaats in de 3e dMsle kwartetHet tweede kwartet bestond uit: Thea Dijkstra, Miranda Kingma, Nynke Smits en Tessle v/d Wal. Zij behaalden met 46,8 punten ook een 2e plaats in de 3e dMsle kwartet. Er was ook nog een soliste tussen de leden; Catalina lageweg vond schijnbaar één keer te weinig en deed daarom ook mee in de 3e dMsle solo. Zij behaalde hier met 48,6 punten een le plaats (ga zo dood). Wij feliciteren de dames van harte en zeggen: VOORAL DOORGAAN! Namens Muziekvereniging *blij Libben",

Alex kIngma,

Vier Koudumer winnaars in bil arttoernool

Tijdens het 5e Nijefurd-biljarttoernool vleien, voor het eerst, vier Koudumers in de prijzen. Durk Osinga won dele prijs in potde B, met 45 caramboles. Piet Wiersma behaalde in poule C ook een le prijs met 35 punten. Teake Ypma, met 35 punten in poule C, behaalde de 4e prijs, evenals Rients de Boer in poule D mat 20 punten. /dien spelen zij bij blijartclub "Wekt Mis" in café Spoorzicht De club heeft 25 spelende leden en gedurende het winterseizoen wordt er elke donderdag gebiljart De wedstrijdielding is in handen van Eelze Priem. Volgens de leden van "Krekt Mis" waren de voorrondes in het Nijefurd-toemool slopend. De wedstrijden werden op verschilende lokaties in de gemeente gespeeld en de finale was eind februari in HIndeloopen. Ongeveer 100 deelnemers, verdeeld over 5 poules, dongen mee naar de prijzen. In café Spoorzicht werden onlangs de fortuinlijke Koudumers in de bloemetjes gezet en daarom verdienen zij een plaatsje in Bulte NIJL Namens de finalisten een woord van dank aan de enthousiaste Koudumer supporters.

henk kuxt 14 40 Koutium Ooste Te105142 16 / -17 I o *71 kf


Agenda dienatencentrum Nij Claerbergen april dinsdagmorgen: koffiedrinken dinsdagmiddag: koembal woensdagmorgen: zingen, spreekuur pedicure op 5 april en 3 mei woensdag 12 en 26 april warm eten om 12.15 uur woensdagmiddag: hobby-kelder open donderdagmorgen: fitness vrijdagmorgen: advies en informatie te verkrijgen vrijdagmiddag: spelmiddag, competitie-biljarten. Op 28 april bingo De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Project "graag gedaan" is telefonisch te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur op nummer: 1541 Oen 't sjen Atty De volgende Buk Nijs:

komt woensdag 3 mei uit! 'Or* 4,1* oploop deelname Laatste optocht '95 : Tot30,• nu toe hebben slechts 8 deelneMere zich gemeld om een "feestwaMih gen° te bouwen. Dit zijn er ten minsteki*:• 2 te weinig. De optochtcornmissie komt de laatste jaren steeds weer met dit probleem te zitten. Wanneer voor 21 april a.s. zich geen nieuwe deelnemers melden bij mevr. G. v.d. Goot, Oostetweldseweg 31, tel 2476 dan wordt er dit jaar geen optocht in de feestweek gehouden Mensen die met een "mooie" auto willen rijden of misschien een Meine wagen willen bouwen zijn welkom. Meldt u zich bij ons. Bel voor informatie Gerben Zwerver tel 2516 of G. v.d. Goot tel. 2476. Denkt u nog even aan de: "Boards» fan it pee" verkiezing. De formulieren kunnen nog tot 15 april ingeleverd worden. in de supermariden bij de bussen liggen reserveformulleren.

't Fijne komt uit

var IP 4

4 4 /

Heeft u kopy dan dit graag voor 18 april inleveren op Wjuksiach

Schrijfavond Amnesty International 21 april in de bibliotheek van 18.0020.30 uur

Programma Oranjes/crank ging Koudum

Koninginne dag Zaterdag 29 april 1995 9.00 uur Opstelling idnderoptocht In de sporthal "de Sindobbe" 10.00 uur Start optocht. Na de optocht prijsuitreiking in "De Klink' 19.30 uur Gezellige dorpsavond waarop muziek, toneel en cabaret wordt vertoond in "De Klink". De entree f 3,— voor leden en f 5,voor niet-leden.

Agenda v.d. Klink

Stille tocht

1 april: 10.00 uur Reünie: atm "De Welles" 20.00 uur Film: The Uon King 3 april: jaarvergadering Nij Ubben 20.00 uur 4 april: 20.00 uur Jaarvergadering Dorpsbelangen 7 april: Tryater: de Mieu Klaverjassen 8 april: Friese popavond: Reboeije en Klinkhamer 19 april: Bond van Plattelandsvrouwen 21 april: Feestavond: o.b.s. "De Welk° 22 april: Kindercircus Satanti 14.00 uur 29 april: Oranjevereniging 5 mei: Bevrijdingsconcert 20.00 uur

Donderdag 4 mei 1995 4 mei a.s. wordt i.s.m. de basisscholen een "Stille tocht" der gevallenen 1940-1945 gehouden. Bij het monument zullen kransen warden gelegd. Verzamelpiaats bij de Ned.Herv.Keric om 19.30 uur. Na de kranslegging is er in de Ned.Herti.Kerk een herdenkingsbijeenkomst der gevallenen. Hierbij nodigen wij iedereen uit.

18 meert t/nt 22 april Bert Kiewiet MentInge met broMn beelden Reinder Honen - Bakhuizen met etsen (lijdens de exposities zijn permanent aanwezig: zilveren sieraden van Fred Goudswaard uit Losser.)

Bevrijdingsfeest Vrijdag 5 mei 1995 14.30 uur Op het sportveld achter "De Klink' geeft Sterkste man van Nederland Tjailing van den Bosch een demonstratie/show waarbij het publiek zoveel mogelijk wordt betrokken in de activiteften. De entree is f 2,50, kinderen beneden de 6 jaar gratis. 20.00 uur Sporthal "de Sandobbe Beyrijdingsconcert m.m.v. koren en 11 korpsen uit Nijefurd. .Entree gratis. Het bestuur van de Oranjevereni-


Holden Sunite Snortyte op 11 No 't it fotgler der oen komt, feroaret de Bio4i ~tier humt. De macht fan 'e álltielstallatlte eet alles wat libbet yn groei en beweeser ging. Samar yrilenen mot dan in *Wies boppe de buorkedj. SOnder caniamdiging fleant der in altroentsje toch de hap; tradzie klysters om 't der al in Mat klaar klik tette t(inkers do *arste planten yn 'e grOn. Stadichoan stiet de geer ai yn 't blad en bedint de bildt te Waden. Noch Miura en dan lelt der in djoere, grien* tikken oer Fryalán fan kostlik, deagewoan gers. Dan gide Ijildblommen wet omheech yn bermen, tunen en parken en miljoenen ynsekten kinne kriskras dweilend de kost fertsjinje mei stomositransporten en netter bytanke. Dat blommernoal en dy Iblommedieser !Anne ik de Onmiebere bránatoffen Mar Holdem (hommels). Al binne derMnt it beglin fan dizze leu yn ta lan al 03 tand. 20 soarten ttatoam, dochs *logge en humt wy ie geloiddch noch. Oan kolders hinget seis in prilskaartejel As talinstbere bestemt fan par-, prent- en spelbeam idnne ttnkers en kwekers yn bi peer dagen in fortfin fertailnje. it lenige dat it bist fregat is in bekje blornmemoal en (gen toch in MOM« goediteape blommecilmil. Vn 'e invekedien fan Holland Tomaat binne as razend popular. Helders ba ekonomysks weerde. Sa as Wolk bedt* planten en dieren. Fan 'titer aeach ik myn eerste kolder op in wol biel frjemd plak. Under In opvaarme perrontegel fan 't Wodcumer *jon wei krOpte in grauwe keniginne stadich omhsech. Noch Mild en stilt fan 'e winterallep Kin it bist Onwennich hinne en war op It perron. de hiel* wint« lang kienen denderjende N.S.-treinen har net wekker krikt kinnen. Mar krek' dy manna maillidssinne slagge it wol. Meld. lastposten fage sa de modder fan 'e herken. Om n it wite kont* wie te mien dat it da dikste fan de kolders wie: de kordhornmel (Bombus termstria). Om 't bolders net agressyl !tinne aaide ik har hoeden Wims oer de tact. Se stekke fuortialiks net. Mei wespen en bijen Otto jo dat wol. Malle vilde b6ge stegere dizze br6nawMe Mommekenigin mei tmt doelen de vilde mild fan 1995 yn: itensykje en In nije kolony stiohtsie. Dat lest* slagget as der mar geMich stomoal en blocilsol te kdjan is. Holder. Milde bami fan »blommen. Dy twalenheld is in specialisme wurden. Wa lt dan skin breadronion lerdhommel by tets ba wol, mord in hoekje mei °nue» brannettele (clevenettels) canlizze. De gleis, de paarse en de was &Wenend en noch foie mest oeren binne huningblommen dylt snorrende kolders oantOke. En in bolder om 't kiem makket musyk. Hit gjin mini out in flinter flemen heard, do kolder de tuttige snorkte op °Medioser is fan fier& al te helmen. Pier Metra

Beroep belicht

Theo Vonk: hoofd keuken Theo Vonk groeide op in Oudeschoot, waar zijn ouders een bakkerij hadden. Op aanraden van zijn vader ging Theo na de ULO naar de Bakkersschool. Na deze opleiding kreeg hij werk in een banketbakkerij in Leeuwarden. Zijn koksdipoma behaalde hij aan de Culnaire Vakschool te Groningen. Met dit diploma op zak ging hij als kok varen, am op een kustvaarder en later, voor 2 jaar, op de Grote vaart. Zijn verste reis was naar Shanghai. Na zijn militaire dienstperiode kwam Theo terug in de bakkerij, thuis in Oudeschoot Dit werk gaf hem niet genoeg voldoening. Opnieuw volgde hij een cursus, dit keer voor dieetkok. in 1975 verhuisde het gezin Vonk naar Koudum en werkte Theo eerst een aantal jaren in de keuken van Claerbergen. Sinds 1978 is hij werkzaam in de Fin». In deze keuken wordt niet alleen voor de 72 bewoners gekookt, maar ook worden er ongeveer 60 ultbrengmaaltijden per dag klaar gemaakt. Dat betekent de bereiding van zo'n 140 maaltijden per dag. Er wordt gewerkt volgens een menucyclus; periodiek terugkerende menu's, welke soms weer aangepast of veranderd worden. Er is keuze uit 2 menu's. Alle dieten en bijzonderheden staan geregistreerd in een kaartsysteem. De tafeltje-dek-je- of ultbrengmaattijden vinden hun weg niet alleen in Koudum, maar warden eveneens gegeten in Wams, Bakflutzen, M0110WerUM,

Hemelum en Stavoren. Meen al in Koudum zijn er 43 vrijwilligers die de maaltijden bezorgen. Deze mensen verdienen een pluim, vindt Theo. Het werk in de keuken is met name 's morgens het meest gebonden aan tijd dit i.v.m. het afhalen van de maaltijden op de verschillende tijden. Tijdwinning werd gevonden in de combisteamer, waarin groente gestoomd en vlees gebraden of gebakken kan worden. Dit apparaat heeft als voordeel dat tijd en warmte nauwkeurig kunnen worden gedoseerd. De voedingswaarde blijft beter behouden. Bovendien wordt door de korte berddingstijd energie bespaard. Theo doet zijn werk met veel Oezier,samen met 5 medewerkers, voor een dankbare doelgroep

Menutips van Theo Vonk voor de komende feestdagen: - kip crème soep varkenshms met garnituur (van spek, ui, champignons, paprika) - stoofperen/hark:ets verte pommes noisettes (aatdappelboBstles) - paasbevarois met slagroom

- heldere groentesoep - kalicoentliet - broccoli met kenaus/oomPato - pommss paillasson (gepaneerde schil** van geicruide puree) - bavarois cleoptdra (pyramicis vonn van chocola en comme!)

Bulte Nijs 58 1995-4  

- Dorpskrant van Koudum - 7 e jaargang nr. - april 1995 - Bavrijdingsooncert Nijeturd

Advertisement