Page 1

••

Bulte Nijs H D Ytsje Bakker wint oPlay-back show r p s k r a n t v "Hol ik ben Ytsje Bakker en ik ben 14 ajaar. Mijn hobby's zijn: muziek, lezen nen playbacken. Over het laatste wil ik nog wel wat vertellen. Mijn eerste "opK treden" was nu alweer 3 jaar geleden. Toen deed ik Olivia Newton-John na omet: IHopelessly devote& en ik won ude 2e prijs. 2 jaar geleden deed ik drie keer mee met Olivia NewtondJohn met 'A little more love' en met uGea Bakker deden we John Travolta en Olivia Newton-John met 'You're m the one that 1 want' en met mijn pake -Sipke en mijn vader (zij deden mixed Emotions na) en ik met Betty Bakker 6in het achtergrond koortje. Dat jaar ehad ik niets gewonnen, want je kunt niet altijd een prijs winnen. Vorig jaar jhad ik weer meegedaan met Dennis avan Dijk. We deden Roxette na met het liedje "Fading like a flower. Daaramee haalden we een 3e prijs. Met dit liedje hebben wij ook meegerzelfde daan met de taientenshow in Lemgmer. Daar hebben wij de le prijs geBij de laatste Playbackshow ahaald. een paar weken geleden, heb ik einndelijk in Koudum ook een eerste prijs gehaald. En volgend jaar ga ik probegren de wisselbeker te verdedigen." n Ytele r.Uitslag van de in Kou8dum gehouden Playbackshow 1. Ytsje Bakker als Paula Abdul o2. Sonja Draayer als Tine Turner k3. Brenda-Grace Bakker als Sinead 0 Connor t o b e

Koudum krijgt een vlag en een nieuw wapen Dit jaar bestaat de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland 75 jaar. Het Provinciaal bestuur deed een oproep om plaatselijk aan dit jubileum aandacht te besteden. Opdracht hierbij was dat iedere afdeling aan het dorp, de gemeente of een instelling iets zou geven. De jublieumcommissie van de afdeling Koudum e.o. bestaande uit de dames: A. v.d. Gaast, R. Kooistra, J. Vonk, J. Kroondijk en T. Venema, besloot dat Koudum een eigen vlag en een nieuw wapen zou krijgen. Daarnaast werd er een speciale ansichtkaart van Koudum e.o. gemaakt. 15 september 1.1. werd dit alles aangeboden in De Klink, In aanwezigheid van een groot aantal leden en genodigden. Hoewel we in Koudum al jaren vertrouwd zijn met de rood- gele vlag, bleek deze niet officieel geregistreerd te staan. Wel heeft Koudum een officieel wapen, hetgeen nu ook vernieuwd is. De Fryske Rie foar Heraldyk ontwierp de vlag en In de jaarvergadering van Dorpsbelang in maart 1993, gaven de leden hun goedkeuring aan dit ontwerp. De vlag is gebaseerd op het oude dorpswapen van Koudum nl rood met twee gouden dwarsbalken. De blauwe broeking in de vlag verbeeldt de Auessen; de onderste (doorlopende) gele baan stelt de Galamadammen voor, lopend door de Fluessen. in de Friese Heraldyk is het gebruikelijk om een bestuurscentrum aan te duiden met een zespuntige leid "ster.

Omdat Koudum lange tijd bestuurscentrum van de gemeente H.O. Is geweest, is deze ster in de vlag opgenomen. Op advies van de Ria foar Heraldyk is het wapen sprekender en unieker gemaakt Er is een blauw kanton (vierkant) met een gouden zespuntige ster in de rechterbovenhoek toegevoegd. Het wapen werd aangeboden in "De Klink". Dorpsbelang (dat de stof voor de vlag financierde) ontving een vaantje voor op de vergadertafel. De opdracht was ook om dorp en omgeving te promoten. Door het ontwerpen en drukken van een ansichtkaart komt dit tot uitdrukking. René Spilkermans maakte de foto's en Ciska Kroondijk tekende de vlag voor de afdruk op de kaart, welke inmiddels bij Boekhandel Mulzelaar te koop is.

Uitslag tuin- en stratenkeuring feestweek:

Grote tuinen: 1. Fam. S. de Jong, Ooste 29 2. Fam. ()Menem& Dammenseweg 51 3. J. de Vries, Zwarteweg 17 Kleine tuinen: 1. Fam. J. Fekkes, Kerkhollaan ? 2. Fam. R. v.d. Horst, Nieuweweg 17 3. FEM. T. Bouma, Binnendijk 2 De keuringscommissie: Mevr. T. Westendorp, dhr. B. v.d. Meer, dhr. H. Zijlstra

pitill&b pak», o oe IDg@atcx) ndoim@


Ferantwurding Sufte Nije Oplage 1000 elite Redeksje: Penny Hartman, Onderweg 78 Uitleid de Jong, Havenkade 2 Tineke Munniksma, Wjukelach 3 Els Runia-Jager, Oost* 10 Einredaksje: F. Hartman %daasje adres: Wjuksiaoh 3, Koudum Opmaak Decorboo reclame Koudum Folowurk: Eis Runia-de Jager Printwurk: Drukkerij Hanzedruk, Bolsward Advertinajes: B. WO* F. van Inthiemastraat 40 8723 AC Koudum Fersprieding: Buerfferienings 1 ets treed yn'e moanne m.G.f. july, augustus Abonnerninten: Vnl kalinderper Leden Doarpsbelang f 5,00 Net leden f 8,00 Abon. om utens f 25,00 Sponsoring: Vnl. W. van Doorn til. 1320 Kopy: Foet de 14a fan** rnoanne by it redaksje adres. Bank/Giro nemer: Bankgironr. 33.35.65.193 Suite Nijg Postbank nr. 825457 Suite Nijs

Re(d)aktie Buite Nijs ligt weer op de mat. Wie mag hem het eerst lezen? De onderbezette redaktie heeft deze keer de nodige problemen moeten overwinnen voor dat het zo ver was. Zonder externe hulp was het bijna niet gelukt. Want hoe bepaal je als collectief wat de "eye-catcher moet zijn van de voorpagina? Genoeg hierover. Buite Nijs staat weer vol met nieuwtjes. We laten u alweer kennismaken met twee nieuwe rubrieken. Dit zijn: "Beroep Belicht" en "Stikeis fan'e Buit". Met het beroep van schoenmaker starten we de reeks "Beroep Belicht*. De "Stiker (rubriek spreekt voor zich. De optochtwagens van de laatste feestweek staan weer prominent afgedrukt. De moordkuil werd ook weer eens ingezonden. Wie verzorgt de november moordkuil? Reekdes naar de redaldie Lees ook vooral het gedicht op pagina 9 dat een trouwe lezeres ons stuurde.

De Moordkuil "Good morning Koodum" Meer dan 25 jaar geleden trok een groep jongelui met een auto, voorzien van een drietonige brandweerhoorn, op feestvdjdag 's morgens vroeg door de straten van Koudum. Dat was leuk; dat was nieuw; dat was apart I Daarna kregen we de periode van fietsers met conservenblikken aan een touwtje. Die fietsers met blikjes waren op 9 september zo nu en dan ook te horen tussen het brommergeweld. Bij het horen van die conservenblikken schoot ik gewoon vol, zo romantisch, nostalgisch klonk dat. Graag zou ik via Suite Nijs eens van onze brommettanaten willen horen wat nu de kick is om het hele dorp voor 5 uur te doen ontwaken met uitlaten waarmee je een spaceshuttle kunt lanceren. Het starttildstip is veel te vroeg gekozen. Tijdens de laatste sessie bleek ook duidelijk dat de hele operatie niet zonder gevaar Is. Jongelui gebruik jullie fantasie nu eens en kom met een origineel (graag minder luidruchtig dan brommers) plan om feesNrijdag te openen. Herauten te paard mag maar hoeft niet pers& Opmerkt"' Rectificatie U kunt uw contributie van de Vereniging van Dorpsbeiangen en/of uw abonnement op Buite Nijs over 1994 op de volgende manieren betalen: 1. Bent u lid van Dorpsbegangen en geabonneerd op Bulte Nijs dan beleeft u f. 10,— 2. Bent u alleen lid van Dorpsbelangen dan betaalt u a Bent u alleen geabonneerd op Bulte Nijs dan betaalt u f. 8,— 4. Bent u geabonneerd op Buite Nijs en woont trom utens" dan betaalt u f. 25,— Het te betalen bedrag kunt u storten op: Rabo bank 33.35.04.674 (giro van de bank is: 82.54.57) Friesland bank 29.61.96.126 (giro van de bank is: 81.15.42) Rectificatie in het artikel Muzyk Nijs van B.N. nr. 6 (Juni) wordt gesproken over het N.H. kerkkoor. Dit had moeten zijn Kerkkoor-Koudurn.

inspraakavond bedrilventerrein aan de Far/Ooste Dinsdag 27 september jl. heeft er een inspraakavond plaats gevonden over een te vestigen bedrijventerrein aan de Far/Ooste. Voor deze avond bestond ruime belangstelling. De heer Hoekema opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet een ieder van harte welkom. in het bijzonder de gastsprekers: wethouder J. de Vries en de heer Van der Schaaf die namens de gemeente het plan zullen toelichten. De heer De Vries geeft een korte uitleg over hoe men tot de keuze van deze locatie gekomen is. Er blijkt belangstelling te zijn van ondernemers uit Koudum en delers voor een gunstig, ook via het water bereikbaar gelegen terrein. Het standpunt van De Vries in dezen is dat, als we werkgelegenheid en ruimte in Koudum willen scheppen, dit vooral van en over het water moet kunnen en komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat hiervoor de westelijke kant van Koudum het meest geschikt is. Vervolgens geeft de heer Van der Schaaf enige uitleg over de situatietekening en legt de te volgen inspraakprocedure uit. Na de pauze komen er vooral buurtbewoners en andere belanghebbenden aan het woord met opmerkingen, suggesties en bezwaren. Er wordt door de gastsprekers aandachtig naar geluisterd en zo mogelijk een antwoord op gegeven. Ook wordt er duidelijk gesteld dat dit nog slechts een ontwerpplan is, waar nog veel verandering in mogelijk is. Het plan ligt vanaf nu voor een ieder ter inzage in de bibliotheek. Opmeddngen, suggesties en (schriftelijke) bezwaren zullen binnen het college van B & W worden besproken. Om den uur sluit de heer Hoekema de vergadering en gaat een ieder zijns weegs.

De redaktie van Buit* Nija ontving een gift van: f. 50 5Hartelijk dank hiervoor. --


Uit het warme hart gegrepen:

De opa van de vriend van mijn tantezegsterm Wij wonen nu ongeveer 18 jaar in Koudurn. Toen wij hier kwamen als recreanten, waren wij meteen verliefd op het plaatsje Koudurn. Wij voelden ons hier helemaal thuis. We genieten van de mooie omgeving en van het werk dat wij hier doen. Dat leidt tot leuke en fijne contacten met de mensen. En, niet te vergeten, met onze gezellige buurtgenoten. Zoals de meesten wel weten, komen wij uit de aanstreek Daar woont een tantezegster die sinds kort een vriend heeft, die Jaap Stanmann heet Een maand geleden kwamen zij naar Koudum; op bezoek bij ons. Na wat gepraat met elkaar kwam het onderwerp Koudum aan bod. Jaap zei dat zijn opa hier vroeger nog gewoond had en wel op de Ooste. Dat vonden wij frappant Zijn naam was Jacob Stallmann. En bij navraag bij Siebren de Jong werd bevestigd dat die familie hier inderdaad had gewoond; n.l. daar waar 10 jaar terug de slachterij van Hiemstra was. Die Jaap Staltmann was een zoon van Frits en Jetske. Frits was hier ideermaker. En zo zien wij hoe wondedijk de dingen in het leven zijn. KM. Kuyt Stikeis len 'e buR

De Lisbaan van de baan..? Het hele dorp was blij. We zouden een nieuwe ijsbaan krijgen. Wanneer de baan er daadwerkelijk komt is vooralsnog een groot vraagteken. De raadsstukken voor de vergadering van 20 september jl. vermeiden bij het lijstje van nieuw beleid voor 1994 bij ijsbaan Koudum de afkorting PM. Met andere woorden: Nijefurd heeft nog geen cent uitgetrokken voor de toegezegde nieuwe ijsbaan. B&W willen mim een ton besteden aan nieuw beleid in 1994. Misschien is het een beter idee om eerst oud beleid af te maken. Onderweg en Beukenlaan liggen er al weer jaren beroerd bij. De werkzaamheden aan deze twee straten dienen nog afgemaakt te worden. Het gaat In hoofdzaak om herbestratingswerkzaamheden.

Beroep Belicht Auke de Lang Achter de schoenenwinkel van De t Boer werkt Auke de Lang als schoenschoenmaker maker. Hij doet dit ai 14 jaar. Ais schooljongen kwam hij in z'n vrije tijd bij omke Ruurd om de kunst af te kijken. Ruurd de Boer was dan ook zijn leermeester. Zijn diploma 'schoenherstellen' behaalde hij in Zwolle. in zijn werkplaats staan verschillende machines en apparaten, zoals de grote combi-macNne, waarop geschuurd, geslepen en gepoetst kan worden. Op deze machine zit een stofzuiger. Verder is er een stikmachine, een doornaaler, een dapper, een persmachine en een spijker- en nietapparaat Vroeger werden de zolen en hakken vastgespijkerd. Tegenwoordig worden ze gelijmd. Ook voor dit werk is er een afzulger, om te voorkomen dat de schadelijke lucht wordt ingeademd. Honderden schoenen in alle soorten en maten worden door Aukels vakkundige hand gerepareerd. De grootste maat schoen, die hij ooit repareerde was maat 54 1 En pas geleden nog voorzag hij een

Grote markt tweedehands scheepsartikelen Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober a.s. kunnen er in De Klink weer zaken worden gedaan op het gebied van de watersport De "marktcommissie" van de Watersportvereniging "De Fluessen" organiseert op die dagen weer de markt van gebruikte scheepsartikelen, een evenement dat in de 'Afgelopen vier jaar vele belangstellenden uit ons dorp en van ver daarbuiten trok Ook nu zal men terecht kunnen bij ruim 25 kramen met allerlei meer of minder gebruikte watersportspullen, die voor een redelijke prijs worden verhandeld. Verder is er natuurlijk ook de grote verkoopstand, bemand door leden van de marktcommissie, waar door watersporters Ingebrachte artikelen worden verkocht, Vaak dingen die al lange tijd waren opgeborgen onder het mom van "je kunt nooit weten" I Nu kan er een ander gelukkig mee worden gemaakt en ze brengen ook nog wat op. Een goed moment om uw watersportinventaris nog eens kritisch na te lopen. Vaste bakens op de markt zijn altijd de informatiestand van de Ko-

paar 100-jarige laarsjes van nieuwe zolen en hakken. Door Auke wordt schoeisel opgelapt, maar ook repareert hij tassen, koffers, paardehoofdsteilen en zet hij ritsen in leren jassen. Auke vertelt dat hij op verzoek een dokterstas heeft gemaakt naar een voorbeeld. Dit vindt hij leuk werk, maar omdat Auke een van de weinige schoenmakers in de ZWH is, heelt hij voor zulke dingen maar weinig tijd. Want niet alleen komen er schoenen ult Koudum en omgeving, maar ook, via een verzamelpunt, uit Workum, Makkum en Balk Werk heeft Auke altijd, het hele jaar door. E-11. ninidijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en die van de WSV "De Fluesserr over haar vele activiteiten zoals cursussen, jeugdzellerij, de Kullart-Heeg Race en niet te vergeten het "skOtsjesilen". Vermeldenswaard Is nog dat de leugdactMtelten voor een goed deel bekostigd worden uit het batig saldo van de markt. Voor elk wat wis daar op de markt in De Klink, die open is op vrijdag 21 oldober van 19.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Inbreng van artikelen voor verkoop op vrijdag 21 oktober tussen 14.00 en 18.00 uur in De Klink. Entree van de markt Is f.1,--: idnderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Wilt u nog meer weten bed dan 051421805/2428/1865. H.D Uw financieel kompas in

Friesland Bank winiteml1 Tooldoen051424523

NoordNederland


SLAK, goedkeape °SNACK yn soarten en maten. Do diameter fan'. grutste haskeslak by my thas is 22 landmeter. Krekt Ika grut as in kensboard. k lende weake bist is no sa hurd as in dien en u piet as In &Ibonsje. Dit *kapsel zit al miljoenen porren test yn it solde slik Maai dk 't er op 't momint fan syn dea yn Eiffelgebergte ynrekke is. In ferstienne mummy mei haat alle slakkehOs-sitealmerken der noch oen. Dy slak syn grauwe kop moet gewet 6 eindmeter breed west ha. Syn peer «lagen moeke op staltsjes fan heet 10 sintimeter heeeh aken ha. De meesten fan as woenen net graach sokke bisten op 'e tan kaken de koalplanten ha, tink ik. As muorredekoraasje Nnget it Onskuidige weekdierlossyl no &Mich boppe de skuorationmantel. Syn tild het west Nelicommerkes fan dit bist slap., swimme en glydzje no by miljoenen troch boeken, manen, seean, grolden, tanen en kassen. Se binnen hjir yn Noardwest-Europa gelokitich net sa grut moer as doe. it waar is der net net lens. Al Al soe men haat linke, dat der de laste tad in ni> reinornstach oan 'e gong is dy liket op in moesson. Wetter en waarinte !tinne aan dizze diersoart hurd in file groel-ympuis Jean. Beten de yrillerde Copyske soarten, dy 'goed dogge yn de wurm* tanboukassen, komma yn België en Nederian sawat 100 soarten foet. Yn listild moet de hiele sialtkefauna hjir anitoam west ha. Dame' Is - stadichoan fansels de slak wet fan it waarmere saden Citwel hjk hime gaden. ion soort dy 't it no poerbast yn dizze kontreien docht (ok yn Cis t(in). is: de Wyngerd-slak, Helix pomatia, mei in hOske fan wol 45 mm. Foet de konsumpsje in aardich hapke. As "escEirgote steen° se by as saderbuorlju laak gentich op 't menu. Doe 't ik yn 1977 in reiske troch it Amazonegebiet makke plukte as Indiaan-reisleider wol gewis in wite hasiceslak fan host 10 sintimeter at 'e beamen. it gis der by hen yn as in waarin° hamburger. De laste ~immers fan slakken yn streken binne de idysters. Ral de sjonglyster (Turdus Philomelos) Is *lij en sijocht op libbende. slakkesnacks. Op in Mate aken syn smidte- by toer yn 'e tirn, sktech er laak dadlik te hearren de hazen kapot Sa seach ik alle soarten en maten slak as goedkeape snack by dizze prachtige ajongfilgel viel binnen geen. Foar de idyster hoopje ik dat de snackstak der bauwt. Mc wol syn konitunint net weze.

Pier Zipstra

Wegenbouwers aan bet woord:

Eerste lustrum voor familie Klein

Dit is alweer de vijfde keer dat we mee hebben gedaan aan de optocht Het is begonnen toen we een brief in de bus hadden gekregen om mee te helpen aan de totstandkoming van een geslaagde feestweek Eigenlijk had iedereen In Koudum zo'n brief gehad. Ze hadden te weinig wagens. Na wat overleg hebben we toen besloten om ook maar wat te proberen, aardig gelukt al zeg ik 't zelf. Zo ging het eigenlijk al die vijf keer dat we meededen: te weinig wagens. Zonde toch, dus daar ga je maar weer zitten denken en doen. Bij de laatste wagen, 'Wat voor weer wordt het vandaag" wilden de grotere kinderen er niet meer op. Wel meehelpen,

le prijs "Hocus Pocus" Vrienden van Us Nêst 78,5 punten

bloemen

2e prijs bloemen publieksprijs "Fantasie: Wikken en wegen (B)" Vrienden van de Blauwe Knoop 73,5 punten

dat is ook leuk, dan heb je flink wat steun aan elkaar en komen er meer Ideeën. We zijn eind juni begonnen, maar met het warme weer hielden we het even voor gezien. Daarna flink aan de slag: zelf kleren maken - schilderen - timmeren en ais laatste ook zelf de bloemstukken maken. Dan kun je zeggen; dat hebben we mooi allemaal zelf gemaakt I Want de wagens worden duur doordat je alles maar huurt en door anderen iaat doen, die eigenlijk niet bij de groep horen. Als iedere groep/buurt zo bouwt; zelf doen, ook echt doen !I Dan kunnen er met gemak veertien wagens rijden. Daar hopen we toch eigenlijk op. Op een grote optocht Jennes en Triple Klein

le prijs "Verzuipen of verzekeren" Buurtvereniging Ooste - Zijl 73 punten


2e prijs "Joris' Dinotantasie" Basisschool uit GmvestinshĂłf groep 2 70,5 punten

3e prijs "Marten mOs op toemee" O.B.S. De Wede 69,5 punten

4e prijs "Fantasie over Jurassic Park" Vriendenclub "Ut Noatsaak 66 punten

Se prijs "Fantasie over vervlogen tijden" Vriendeclub "De Wettips� 65,5 punten

6e prijs "Fantasie: Fan Koudumer Beantsjes can't Morra-toeristenr Buurtver. komt'. Dammenseweg en Tryeyn-ien. 60,5 punten

7e prijs "Fantasie; wat voor weer wordt het vandaag?" Fam. J. Klein 59,5 punten

8e prijs "Op weg naar het dammen" De Tmchslach 58,5 punten


Cursusprogramma Plattelandsvrouwen cailigraferen voor beginners origamie architectuur - omgaan met medicijnen Voor alle cursussen geldt: deelname vrij, bij teveel deelnemers gaan leden voor niet-leden en wordt er eventueel een 2e cursus georganiseerd. inlichtingen bij mevrouw M. Haanstra-De Jong, Snakke 16, Tel. 05142-1604.

Agenda Klink 13 oktober: Tryater 20.00 uur' Kanadeeske muorre' 14 oktober: kaarten 20.00 uur 15 oktober: Jen Rog 21.30 uur 19 oktober: N.C.V.B. 20 oktober: Plattelandsvrouwen 21 oktober: Scheepvaartbeurs 19.00 uur-22.00 uur 21 oktober: Schrijfavond Ann de bibliotheek van 18.30 tot 20.30 uur 22 oktober: Scheepvaartbeurs 10.00-15.00 uur 29 oktober: Frysk Csardas (Balken muziek) 30 oktober: Open Deur Dienst 19.30

Galerie Claere kunst Expositie 8 oktober t/m 12 november Edith Schaap: acryl schilderijen Han Roeden gomdruk en foto's De galerie is geopend dinsdag t/m vrijdag 14.00-17.00 uur zaterdag 13.00-16.00 uur en op afspraak (tel. 05142-2104)

Buurtzaalvolleybaltoernool 1994 Dit toernooi wordt gehouden op zaterdag 29 oktober en zaterdag 5 november (de voorronden,) en op zaterdag 12 november de finale. Opgave van buurten/straten uiterlijk zaterdag 15 oktober a.s. bij de sporthal, tel. 05142-2662, ().v.m. buurt/straat, adres en tel. van de kontaktpersoon. Bij voorbaat dank Sporthal 'Oe Stindobbe 1

Agenda Dienstencentrum Hij Claerbergen oktober 1994 dinsdagmorgen: koffiedrinken, start van de cursus Fries voor "niet-Friezen" op 25 oktober van 9.30-11.30 uur dinsdagmidag: koersbal, 11 oktober wordt er een reisje georganiseerd naar Twente; opgave in het dienstencentrum woensdagmorgen: koor, spreekuur pedicure op 5 oktober en 2 november, warm eten op 9. 19 oktober en 2 november woensdagmiddag: 5 oktober informatiebijeenkomst om 14.00 uur. Thema: "De nieuwe wet op de voorziening van gehandicapten en ouderen", ledere woensdagmiddag is de hobby-kelder open. donderdagmorgen: Fitness van 9.00-12.30 uur vrijdagmorgen: advies en informatie (zie programmaboekje) vrijdagmiddag: vanaf 14.30 spelmiddag. 28 oktober Bingo Oen It *jen, Atty Nicolaij tel 05142-1541 Enkele weken geleden ontvingen wij van Omrop Frystán het verzoek het volgende artikel in Bulte Nijs te plaatsen. Omrop Fryslan siket ferienings foar "Taalstrild" De radiokwis wraaistrildm fan Omrop Flyslán wurdt dit jier spile mei ferienings. Allerhande ferienings idnne meidwaan: de frouljusteriening, de gettefoldedening, de billartidub, de toanielferiening gean i de sa mar Cock In fedening dy't meidocht moet der rekken mei balfuotbalferie de dat der minstens 4 leden meidning en waan mastte. Der is net in maksimum. Meldwaan kin de bining tusken leden sterker mek* en boppe dat leer je &koer ns op in hiel oare wize kennen I Opjefte kin tillefoanysk: 058-997799. Freegje nel: Geartsje de Vries, Cit Koudurn. Klaagzang van een koe Hoewel ik net een kalf op de wereld heb gezet en hartstikke trots ben en lier constateer ik droef dat mijn moederschap niet werd veroorzaakt door een stier. Ik ben altijd een fatsoenlijk meisje geweest, ook al heb ik dan juist een kalf gehad. Ik zweer, ik ben kunstmatig bevrucht, nog nooit heb ik een stier bij de hoorn gevat. Hoe somber de wei, hoe donker de stal ik loop maar wat te dolen, want dat kleine beetje plezier eens per jaar Is me door de wetansachapt ontstolen. Ze hebben me verteld dat het tegenwoordig zo hoort en dat ik me voor honderd procent moet geven maar loeiend roep ik om mijn behaarde stier: Oh, wat haat ik het modem. koeienieven. Ik weet dat ik niet mag klagen en dat er dingen zijn waarover je niet praat. Maar wedden dat het bij die inseminator thuis nog steeds op de ouderwetse manier gaat?

Beste dorpsgenoten, 25 oktober is het zover! Dan zal de verhuiswagen ons naar de andere kant van de Afsluitdijk brengen en komen we bij Wieringerwert te wonen. Voor het zover is willen we al die mensen die we hier hebben leren kennen in de 7 jaar dat we hier woonden graag de hand drukken. Het wordt een beetje veel als wij u één voor één zouden bezoeken. Daarom nodigen we u uit om 22 oktober a.s. tussen half vijf en half zes een kopje koffie met ons te drinken in ons gemeenschapcentrum "De Klink". Vriendelijke groeten, Riet, Floris en Ynte Kooistra.

Vrouwen van Koudum Wilt u eens een avondje uit? Dat kan. De N(ederiandse) C(hdsten) V(rouwen) B(ond) is haar bijeenkomsten weer gestart op 14 september in de Klink. We komen lx per maand bij elkaar. Meestal is er een spreker of spreekster, soms moeten we zelf aan de slag. De N.C.V.B. is een organisatie van Christenvrouwen waarbij ruim 55.000 leden in ca. 750 afdelingen zijn aangesloten. De bond bestaat 1 oktober 75 jaar. leder lid ontvangt het N.C.V.B. maandblad "informatie". De V' staat bij ons hoog aangeschreven. Wilt u meer weten over het werk van de N.C.V.B.? Schroom niet, stap eens binnen. Een hartelijke groet, namens het bestuur. R. Hoekstra-Grondman


Ut it Doktershels

Commissie Open Bejaarden Werk in Koudum

Zoals velen van u reeds hebben kunnen zien is de verbouwing vrijwel geheel voltooid. De uitbreiding zoals wij die voor ogen hadden voldoet in de praktijk volledig aan onze verwachtingen. Veel meer mimte voor archief en administratie en ook de koffieruirnte c.q. multifunctionele ruimte voldoet uitstekend. De spreekkamers zijn door het nieuwe raam veel lichter geworden. Het geeft ons veel minder het gevoel "opgesloten" te zitten. Hopelijk ervaart u dit ook zo. Nog enkele details moeten afgemaakt worden, maar de grootste hinder is weer voorbij. Nu alles weer op orde is kunnen wij in onze praktijk weer ruimte bieden aan stagiaires van de doktersassistentenopielding. Zij kunnen het vak niet alleen uit de boeken leren, maar moeten veel ervaring opdoen in de praktijk. Per september kunt u op woensdag en donderdag Mia Lycidama á Nijehoit uit Woisum als staglaire tegenkomen. Uiteraard kent zij u nog niet en zal zij soms dingen aan u vragen, waarvan u denkt dat het allang bekend is. Maar voor Mia is het informatie, die zij nodig heeft om u goed van dienst te kunnen zijn. Vanaf oktober kunt u een, voor velen oude bekende treffen. Op maandag en dinsdag zal onze vroegere assistente Tjitske Tuinier-De Jong, bij ons een stage lopen in het kader van een opleiding, die zij volgt. Vast voor u een prettig weerzien. W. van Doom en J. Eisma

Vaak hoor je de mensen zeggen, 'Wat doet die commissie eigenlijk?" Laatst voegde iemand na het antwoord er aan toe, "Kun je dan niet beter een stukje maken voor "Bulte Nijs", dan weten we het allemaal I" Na onze oprichting, zo'n 25 jaar geleden, zijn er natuurlijk veel nieuwe inwoners in ons dorp gekomen, die ook niet van het werk van onze commissie hebben gehoord. Daarom ga ik het proberen. De ouderen-gymnastiek is een van onze taken. We proberen dit aan de gang te houden, maar we moeten er nodig wat nieuwe leden bij hebben. Mevrouw Waistra uit Oudemirdum geeft op een leuke en verantwoorde manier les. We horen dus graag van u. Dezelfde mevrouw Walstra heeft ook de huisvrouwen onder haar hoede, het gaat prima, maar ook daar moeten eigenlijk wat nieuwe leden bij de groep om voort te kunnen bestaan. Wilt u dat gymnastieken eerst eens een keertje bekijken, kom dan gerust eens kennismaken bij de groep waar u belangstelling voor heeft. De gymnastiek begint weer op 5 oktober ELS. om kwart voor tien voor de huisvrouwengroep en om kwart voor elf voor de ouderengroep. inlichtingen over huisvrouwgymnastiek bij mevr. A.Bakker-v.d. Meulen (tel. 1325) en voor de ouderen-gymnastiek bij mevr. P. HoekstraLandman (tel. 1296).Namens de Commissie Open Bejaardenwerk in Koudum, A. de Vries-Van der Weg, G. Ypmastmat 29, (teil 595)

Koudumer ouderensoos "Nocht en Wille" bestaat 35 jaar Op 12 oktober 1959 werd de eerste soosmiddag gehouden. Op 3 oktober werd voor de 35e keer met een nieuw seizoen gestart, met twaalf geplande soosmiddagen in 1994/1995. Op deze eerste middag werd een Bingo-middag gehouden. In verband met het 35-jarig bestaan zal op 17 oktober a.s. een autorit met particuliere wagens door de gemeente Nijefurd worden gemaakt. De rit eindigt op de Kuilen. Hier wordt dan nog een rondritje over de camping gemaakt. Het

uitstapje wordt besloten met een gezenig samenzijn in het restaurant van de Kullart De koffie staat dan reeds klaar 1 Hier nemen wij de tijd om de "reisindrukken" en andere nieuwtjes te bepraten. Op 31 oktober a.s. wordt in het gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk nog een specialelubileum-viering" gehouden. Muzikale medewerking van Johan Bloem. Deze middag wordt afgesloten met een hapje en drankje + een koffietafel. De soos telt momenteel 56 leden. Nieuwe leden zijn welkom. Namens bestuur en damescomité, D. Bloem, secretaris

ezen In ........ ••••vliegerfeest van De Wl uwarden n slegaagsnia toch wel de slxm d oor; ondanks de stevige'wind, h* staienWl ...... "tre emer en p telaten intj enin de lucht te hou - -e"Sist ënhdé .•,'"" gr me JeltleVedera behaalde e t - de •-•a vijft s --• Btagyereniging ien -- JOirre •:: vliestraatversiering. Het resulééri_60•::':;_ r met haar de ::Btation ger : -Zwarte s en BreChtt4s . jan Beers heboo dit jaar. veel werk verzet :G • : Vóóral het• !Station • . . - ,- • de aa : Haan!! ••was gen prortkshrkje,-Als . at : buurt heb je geluk dat JO dit soort• 2 Zwarte vi Sla bewoners hebt : •CiteitieVellitgert : el j -: he a -: la a as t bu . lte w na de s pri _ jz e en _ .e n . •0Dtzte stasjonssjef wachtet op de 1 trein dit naait oankornme si. • .• • De gemeente Nijefurd loopt flink: 1 .• achter met haar rioleringsplannen; ; Vooral het gedeelte aan de Onder-. K weg levert problemen op Begin e september was hier een pomp t stuk Looribeddjf Dijkstra heeft drie dagen lang met twee giertanken w Iwâiè e weg r naar het doolgemaal achter Geschatte kosten f, e Galarnaldern. l 5.090, d vërv van KOudtirrt loopt helaas te vaak e 7 ôèid. over, De Op 14 en 15 september, p .gek van. regen en nog eens riodsthet weer oepsmak r WEIS 1C1 In hoeveelheden rioolwater strOorri:. i ort 8Q den "Puur" de j de was bruin 'gekleurd vanaf de Dri-.•: s .haven derwegirt. tot Piet BoOnstraGgnee •teS1 efurdHet , "Wyk" doe «Wat aan . water

plaats bij de bo y HaanheeftditJaarflink.ot . e : races. Tineke pek*•:• ,..

Bulte Nijs 52 1994-8  

Uitslag van de in Kou- dum gehouden Play- backshow H - D o r p s k r a n t v a n K o u d u m - 6 e j a a r g a n g n r. 8 - o k t o b e Uits...

Advertisement