Page 1

Julte โ€ข Dorpskrant van Koudum, nummer 106, maart 2000 Jelle de Jong neemt afscheid van Recron

De heer Jelle de Jong van Recreatiepark de Kuilan Kuilen neemt na twintig jaar afscheid als voorzitter van Recmn Friesland. Recron behoort evenals HISWA tot een van de grootste organisaties voor ondernemers in de recreatie. Recron behartigt de collectieve en de individuele belangen van ondernemers van bv. bungalowparken, campings, groepsaccomodaties en dagrecreatie. Landelijk zijn er ongeveer 1400 leden, in Friesland zijn dat er 128. Jelle de Jong werd In april 79 beheerder van de Kuitart. In len. In datzelfde datzelfde jaar werd hij voorzitter van Recron. De Jong zag dit als uitdaging, hij was door zijn politieke achtergrond gewend om veel te vergaderen. Later werd hij tevens hootdbestuurslid. Bovendien zit De Jong in de stuurgroep van Waardevol Cultuur Landschap Zuidwest Friesland en in het bestuur van Wetterskip Fryslรกn. Via vele organisaties heeft De Jong allerlei mensen ontmoet. Dit uitgebreide netwerk van relaties kwam goed van pas in zijn werk voor Recron. Op ledenbijeenkomsten komen onderwerpen aan bod zoals: hoe ga je met je klanten om, klantvriendelijkheid, agressief gedrag van recreanten, verzekeringskwesties, maar ook conflicten met de gemeente over bv. vergunning, bestemmingsplan en toeristenbelasting. Recron probeert hier op in te gaan en invloed uit te oefenen bij de desbetreffende Instanties. Ook wordt De Jong vaak persoonlijk om advies of hulp

gevraagd door mensen die bv. iets willen beginnen in de recreatie. Voor ondernemers fungeert hij als vraagbaak en vertrouwensman. In het bulletin voor Recronleden wordt Jelle de Jong beschreven als een voorzitter die bezielend en innoverend leiding gaf aan de Friese Recronleden. Naast het zakelijk belang heelt De Jong ook oog voor de natuur, want zijn grootste zorg is dat Friesland versteent. Volgens Jelle de Jong komen mensen naar Friesland voor de rust, ruimte en frisse lucht. De provincie moet dus niet worden volgebouwd met tweede woningen. "De tijd en de tijdgeest kun je niet keren, de schaalvergroting gaat door, zegt De Jong, "en soms denk ik, waar zijn de mooie plekjes gebleven". In ons gesprek praten we uiteraard ook even over de Kuilart. In '86 werd de Kuilart Kuilen eigendom van de familie De Jonge leder jaar weer wordt er gewerkt aan het opknappen, vernieuwen en uitbreiden van het recreatieoord. Het is een breedschalig bedrijf geworden, met ook veel aandacht voor dagtoerisme. Jelle de Jong is meestal te vinden achter zijn bureau en achter de computer. Hij doet de administratie en verzorgt de P.R. Op 9 maart a.s. is het afscheid van De Jong als Recronvoorzitter tijdens een distdctsiedenvergadering op zijn eigen Kuilen.

Bazar Nil Claerbergen Wat in spektakel, wat in wurk, wat in minsken, wat in geerwurking en wat in opbringstl De opbringst wie f. 3.486,25. Foar dit bedrach sine tOnmeubels kocht wurde foar it terras bij Nij Ciaerbergen. It winnend lotnOrner lotriOrner foar de oaijefant = nr. 93 bar it skilderij = nr. 348 foar it kleed = nr. 578 Hawwe jo it winnend lotnOmer, dan kin jo kontaid opnimme mei it tsjinstesintrum tel.nr. 521541 Atty Mook* Soepboer

'De Sddwester' deze maand: D Kamermuziek en E Jongerentoneel s

In de maand maart heeft de culturele vereniging 'De D -WESTER Stldwester' twee activiteiten: een kamermuziek-concert op zondag 19 maart, door het 'Noordelijk Pianotrio' in de 'Wester Esch' en een bijzondere activiteit op toneelgebied in 'De Klink', waarbij met name jeugdige spelers uit deze regio voor het voetlicht zullen treden.

Op zaterdag 11 mrt is het 'SOdwester- eenakterfestivar, waarbij 3 eenakters zullen worden gespeeld: 'Om Eleanor', 'Boppe-toanen' en lFjoer yn'e kop'. 'Om Eleanorl is een stuk dat geschreven is n.a.v. een improvisatie van een fragment uit de roman The years of Virginia Virginie Woolf, door de toneelgroep 'De mug met de Gouden Tand'. Ytsje Hettinga en Jan Eekma maakten hier een vertaling van en onder de regie van dezelfde Jan Eekma spelen Judith Jager, Berber Kramer en Hilde Tjeerdema deze eenakter. 1 skreaun is troch Alice Gerstenberg. B De fertaling is fan Wiesje Jansma o ek hjir is de rezly dien troch en Jan Eekma. De spilers binne Antje p Reitsma, Christina Kerkstra, Gina p Westra en Joulge Idzinga. it tredde stik e is 'Fjoer yn e kop', skreaun troch Aibertine Soepboer. Under de trezjy fan Ytsje Kramer spyije Gysbert Zijlstra, Maaike Bron, Joop o Beekman en Sybrand Brouwer it a ferhaal fan Age, in jonge, dyl dingen sjocht en heart, dy't oare n minsken net waarnimme. e Op deze avond kan het publiek ook kennismaken met een nieuwe vorm n van interactief toneel: ltheatersporf. 1 Deze toneelvorm biedt het publiek i een unieke gelegenheid om Klief mee te denken, te reageren of mee s te spelen. Meer vertellen we er nu e over, maar als u weet dat een niet en e ander onder leiding staat van regisseur Pieter Stellingwerf, kunt n er zeker van zijn dat het iets u bijzonders is!! Bovendien hebben we s na afloop live-muziek, met 1 ti band uit Stavoren. Kortom, kom een Yo-yo', kijken wat de jeugd te bieden heeft! k Zaterdag 11 maart, om 20:00 uur, in d Klink' in Koudurn. 'De Lees verder... pag.7 a t


zulte zulte NNijsi i j

Oplage 1000 1000 stilet stik, Bedek*: Redekelet Fanny HerMutn. liestmen. Onderweg 78 Timke alunniksme. Tineke Munnatenta.Wit:kebab %Mala& 3 Els Runkt-Jager. Runtwstager.alleuvreweg Nieuvreweg52 Jen Hult, Nuis.O.a Ygenestreet Vornestreet 11 Ebvedeltele: Elmodettelet Fanny FennyNestmen Hartman Bedek,» %deka» adres: adres: %Mach 3.3.Koudurn %Mutatie& Keudurn Mem meega op idd lianddrin • Imam ad KW Ondien trog* sP 1410 allogenron • bedam als RTF atWent Yked document) document)

Opmeet Decorboo Decortoe reclame. Koudurn %tweede Els Felenatr itt Els Ronkt...lager/Edwin Runia•JageriEdwin de Boer Boer PrIntwinIc PdnlearrIc Decorboo mdame. DeceMect tecterne. Koudum kwam Adverttnelet: Advocates»: L Krommenbeek, Krommenhoek.De DeMee Tate 5 8723 8723ER ERKoucturn Kettclum Ferspdeding: ~stang: Buenterieninglste Suenterlening 1" treed treed yn 'moanne e manne m.u.t. m.u.l. augustus muon enen»gember septimber2000 2000 Abonnentintent Abormenlintent Vn 1 kelinclertier Yn kelinderlier Leden Coargebelangen Dowdebelangen 1. t. 13.00 13.00 Net leden 1. 15.00 Atoom Abon- om om uterts utens t.134.00 34.00 Losse nOmers Lense nOmem tt.2.50 2.50 SPonect SPcollorktfil Vnl. Vnl v.d.Geest Smit111. Ot 522283 522233 111V. v.d. KoPY: WIPT 9: %er % ten moanne by It Makste rerlakne , er de 14e (en edresMjultslach 3. adresMlukatecb 3, Koud Koudurn urn ~Giro nomen Bank/Olm numer. Rabobank 33.35.05.193 33.35,65.193 Giro ven Gins vande debank bonk 825457 tem koudum t.n.ktDereskrant Dorpskrant Koudum

Re(d)actie Re(d)actie n t maart-nummer maart-nummer een enn ennissmaking met Aart van Walstijn, de nieuwe gemeentesecretaris van Nijefurd, sinds kort ook inwoner van Koudum en inmiddels al actief betrokken bij de Simmer 2000 festiviteiten. Immer actief, z'n leven lang al, is Jelle de Jong. Hij neemt na 25 jaar afscheid als voorzitter van Recron Friesland. We zochten hem op, op De Kuilart natuurlijk. Op een heel andere manier actief is Hans Meulman, geen KouduKoudu- • mer, maar beroepshalve hier geen onbekende. Hij overbrugt dagelijks op een speciale manier de afstand Balk- Koudum v.v., nl. per ligfiets. En wat te denken van Niels v.d. Broek (op de foto 2e van rechts, bovenste rij), die op patrouille ging om nu eens daadwerkelijk kennis te maken met de mensen in Obadnik, ten noorden van Knesevo, waar hij gelegerd is. Opnieuw een bericht uit Bosnië: Nieuws van Niets (op pag.7). En verder is er heel veel om zelf mee te beleven deze maand. Veel muziek, zang, maar ook toneel. Kortom, een uitgebreid en zeer gevarieerd cultureel programma op verschillende locaties. En dat alles heel heel dichtbij! dichtbij Ga eens kijken, luisteren en geniet - al dat moois. Nu eerst veel van 1 leesplezier met deze B.N.

AININEWr 411111Wr•°

Derpaltrant vanKoudum, Koudtam,maart maart2000 2000 Dorpskrant vim

rP 9 e 1 l w e e n d < (o 0 e 1 f 4

Statige dame Wandelt u wel eens over de Dammenseweg? En kijkt u dan ter hoogte van het voormalig gemeentehuis van Hemeiumer Oldeferd Hemelumer Okleferd ook even de andere kant uit om maar niet te hoeven zien hoe naargeestig dit prachtige gebouw eruit begint te zien en hoe deze statige dame aan het wegkwijnen is? De bestuurders van onze gemeente Nijefurd moeten dit haast wel wei doen, anders zouden zij niet zo werkloos toezien hoe dit pand langzaam rijp wordt voor de slopershamer. Het is nog niet zover, maar als er op korte termijn niets gebeurt, houd ik mijn hart vast voor de gevolgen. Het Het doet doet me pijn dat er zo slordig omgesprongen wordt met dit mooie gebouw, destijds overgedaan aan de heren Hoogeveen en De Boer, waarvan alleen dhr. De Boer nu nog over is, onder voor voor KouduKoudumers onbegrijpelijke voorwaarden. voorwaarden. Men wilde er gewoon vanaf in Workum! Het Is is onbegrijpelijk dat kennelijk niet ingezien wordt dat het verval van dit mooie monumentale gebouw, ook zeker door de ligging en het terrein er om heen, niet wordt stopgezet. Fraai voor de Simmer 2000 gasten, die nog even komen kijken naar de plek waar ze getrouwd zijn, hun kinderen aangegeven hebben enz. ik pleit dan ook voor aandacht van de bestuurders van de gemeente gemeente Nijefurd voor deze gang van zaken die uiteindelijk, als er niet snel en doeltreffend ingegrepen wordt, zal leiden tot het tenondergaan van 'ons' gemeentehuis. Voorbijgangster Reageren???? Graag!! Dat kan op het redactie-adres: Wjukslach 3, 8723 GC Koudurn.

Wij zijn net zo thuis in de buurt als u

Rabobank Zuidwest-Friesland Tel. 0514-608460

meldt: dat op woensdag 29 maart a.s. de jaarvergadering plaatsvindt in De Klink; aanvang 20.00 uur. uur. In in de derde week van maart wordt een uitnodiging hiervoor huis aan huis verspreid. Het belooft een interessante avond te worden, met na de pauze een presentatie van het project'Oppaad', project lOppaad waarin 20 Friese dorpen (waaronder Koudum) de 1 kans hebben gekregen een eigen ,ldoarps-site' waarin 20 'doarps-site' op Internet intemet te maken. Friese Als u bij wilt blijven moet u beslist komen!! De Ibeantsje' 'beantsje'verkiezing verkiezing staat weer voor de deur. Van 1 t/m 15 april kunt u uw stem uitbrengen op de groene formulieren die in deze periode bij beide supermarkten liggen en die u kunt deponeren.in de daarvoor bestemde bus. Graag tot ziens op 29 maart. Het bestuur

Simmer 2000 it wykein fan 14, 15 en 16 juli stiet der nog al wat op it programma yn Koudurn. Elkenien koe hjir al it len en oar oer léze yn in eardere eerdere Bulte Nijs. In protte minsken binne dan ek ai al drok dwaande mei de organisaasje. Sa is der Onder oare it 'wearrn 'waard' miel miel dnne' rinne' yn 'e Hoofdstrjitte, werf oar der miskien In berop dien wurde sil op de buurtfedenings om stuollen en tafels ferienings to fersoargjen. Hjir heare jimme miskien letter nog wol meer mear fan. Om 't alle frijwilligers mei harren eigen dingen dwaande binne like it Doarpsbelangen wol goed ta om in pear minsken te freechjen die 't in bytsje sicht haide háide op it gehiel. Sy sine sille dan ek dwaande dwaandewéke wike mei de algemiene dingen sa as bygelyks de jildsaken en fergunnings. Dit comité comité bestiet bestietCd át de de folgjende folgjende persoanen: Foarsitter Wicher Hento, tel 521684, Penningmeester Aart van Waistijn, tel. 523467, SecretaWalstijn, resse: Klaske Pries, tel. tel. 521359, 521359, Doarpsbelangen: Tiny Lagerburg, tel. 521542 Fan no oan binne dizze minsken it oansprekpunt foar ferienings en oare frijwilligers frijwilligem dy 't dwaande binne mei de organisaasje fan dit wykein.


Dorpskrarit van Kondum, maart 2000

Aart van Walstijn: een spin in het gemeentelijke web

fout. Met dat zeuren — ie hebt dat handig uit m'n nieuwjaarstoespraak gehaald — bedoelde ik te zeggen dat collega's zelf heel goed in staat zijn om problemen op te lossen. Fouten moeten mogen. Ik wil wel weten hoe ze die hebben opgelost. Uiteindelijk zijn we een lerende organisatie".

Gemeentesecretaris is geen baan voor het leven meer. De tijd dat ambtenaren die functie bereikten om er niet meer van te scheiden is voorgoed voorbij. Aart van Waistijn ziet zich zelf als een sleutelfunctionaris voor pakweg vijf jaar. Een neerlandicus van Fryske groun - gespecialiseerd in bedrijtscommunicatie — die Boxmeer voor Koudum verruilde. Buite Nijs stelt hem een paar (kritische?) vragen.

Dan de band met Koudum. Of toch in eerste instantie op zoek naar woongenot?

Tekst Jan Huts Foto: Edwin de Boer

Wat voor soort gemeentesecretaris heeft Nijefurd gekregen? Aart: "Ik ben een direct, open persoon die samen met de mensen een stabiele gemeente met plezier op koers kan houden. Mijn streven is er in ieder geval op gericht om ervoor te zorgen dat een reorganisatie niet meer hoeft". Ontwikkelt u zich dan niet richting algemeen directeur? "Ja, als hoogste ambtenaar ben ik wei verantwoordelijk voor de organisatie maar niet voor de inhoud. De nadruk ligt op het ambtelijk apparaat. Gemeentesecretaris is een baan, net als die van burgemeester. Er zijn er 538 van In Nederland. Een baan waarin je steeds weer de balans moet vinden tussen bestuurders en ambtenaren die het werk moeten uitvoeren. We hoeven het trouwens niet altijd met elkaar eens te zijn". Het lijkt me lastig, een tweeledige functie: secretaris van het college van B en W en leiding geven aan de ambtelijke organisatie. Leidt die combinatie van verantwoordelijkheden niet tot problemen en botsingen? Kun je eigenlijk wel op twee borden schaken? "Ik moet ervoor zorgen dat het keuzeproces voor de bestuurders inzichtelijk wordt gemaakt en ik ben niet verantwoordelijk voor de Inhoud. Het primaat ligt bij de politiek. Ik vind het wel leuk om bestuurders te laten scoren. Zij lossen het probleem op zonder dat Ik de eer krijg. Als gemeentesecretaris moet je ook geen eerste viool

Zulte Nijs i

willen spelen als het gaat om de politieke besluitvorming". In de media komen we nog wel eens slepende conflicten over de inhoud van de functie en het te voeren beleid tegen. Het is volgens mij een baan vergelijkbaar met die van een voetbalcoach. "Inderdaad, maar bij een slepend conflict doen beiden het niet goed!" Heeft een gemeentesecretaris als spil van de Organisatie een machtige positie of invloed en gezag? "Nee, macht is van vroeger. Ik spreek liever over Invloed en gezag. Laten we helder zijn; ik wil er voor zorgen dat de gemeente Nijefurd — dat is mijn 'drive' — de beste werkgever wordt zonder dat we voor Sinterklaas gaan spelen. Mijn ambitie is dus het werk zo goed mogelijk doen en met plezier, daar ben ik tenslotte ook verantwoordelijk voor. Laten we niet vergeten dat de gemeente een bedrijf is dat dikwijls nee moet zeggen tegen de burgers. Nijefurd levert maar liefst 107 producten. En wat je niet ziet moet wei gebeuren en georganiseerd worden. Denk maar eens aan de gladheldbestrijding; elke nacht zijn er weer drie man paraat!"

"Het werk van mijn vrouw heeft ons doen besluiten in Koudum te gaan wonen. Omdat het dorp een ambulancepost heeft, kan ze haar baan als verpleegkundige hier uitoefenen. Bovendien, terug naar Friesland — waar het soms langer duurt voordat de koffie bruin staat, maar als je binnen bent, ben je ook echt binnen — sprak ons aan! Dit huis aan de Dammenseweg is gelukkig toeval". En hoe zit het met betrokkenheid? " Die reikt in ieder geval verder dan ons tuinhek. Volgens mij is er een sociale samenhang van jeweiste. In een kleine groep die zich met de Simmer 2000 festiviteiten bezig houdt heb ik een leuk dorp en heel leuke mensen leren kennen". Is er sprake van dorpstmts? "Jazeker, ik ben trots op die ruim 2700 inwoners die een dergelijk weekend in juli 2000 organiseren!" Houden we ons in Koudum niet teveel bezig met de kwaliteit van de woonomgeving? " Nee, dat denk ik niet. Koudum worstelt met leven, wonen en werken. Maar er moet ook wel leefbaarheid en werkgelegenheid blijven! Zo'n inspraakavond vind ik prachtig. Geweldig hoe mensen met hun eigen leef omgeving bezig zijn. Zo zouden we vaker met elkaar in gesprek moeten gaan". Nog een vanzelfsprekendheid?

Wanneer gaat er niets mis ais je met de burgemeester door een deur kunt of als ambtenaren niet meer zeuren?

"Ja, die krant van jullie wees er zuinig op en zorg ervoor dat hij blijft!"

"Als de burgemeester en ik door één deur kunnen gaat er niets

Reken maar! (red.)


zulte Niisi Brassconcert in De Klink Op 18 maart komt Brassband 'De Waldsang naar 'De Klink', 'De Wáidsangl Waldsangs Waldsangt werd werd op op 11 11 dec. jl. 1 naar Nederlands kampioen. Brass Band 'De Wáidsangl Klink', Waldsangl vindt haar oorsprong in de ais 'De beginjaren zeventig als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. In die vorm werden de eerste successen behaald onder de bezielende leiding van docent/ dirigent Tjeerd Brouwer. Met zijn unieke benadering en inspirerende leiding heeft hij ongetwijfeld de basis gelegd voor de toppositie die de band tegenwoordig inneemt. Om het voortbestaan van de band te waarborgen werd zij in '77 losgekoppeld van de muziekschool en ging zelfstandig door als Brass [kiss Band BandDe 'DeWáidsangt. Wáidsang Tjeerd Brouwer bleef nog lange tijd 1 als dirigent verbonden aan de band. .Dat de kwaliteiten van de band ook in het buitenland opvielen moge blijken uit de uitnodigingen die de band uit Engeland kreeg, om mee te doen aan de Europese Brass Band Kampioenschappen als vertegenwoordiger van Nederland. In totaal nam de band tot nu toe 13 keer deel aan deze kampioenschappen.Daamaast wist kamploenschappen.Daamaast men 10 keer de Nederlandse kampioensbeker te veroveren. De band is daarmee recordhouder in het aantal kampioenschappen. Als extra 'attractie' heeft 'Commissie Brassconcerten de Klink' de bekende Engelse Euphoniumspeler Glyn Williams bereid gevonden om naar Koudum af te reizen om samen met 'De Wáldsang' Wáidsang een 3 tal schitterende solo's ten gehore te brengen. Als Ais solist behoort Glyn Williams tot de top van Engeland hij heeft bij diverse topbands in Engeland gespeeld en is sinds '95 le euphoniumspeler bij de Todens Courtois Band'. Ook heeft hij meerdere successen op zijn naam staan, zoals de 'Harry Mortimer Award' en de 'All England Masters' Awardt

Cafetaria - Bar Tarantella Hoofdstraat 27 Hoofdstraat 27 -Koudum Koudtm

411111111>r' -111111111>r'

Dorpsknmt Dorpskrant wan van Koudum, Koodum, maart maart 2000 2000

Woon-werkverkeer

Hans Meulman is onderwijzer aan de °Als. o.b.s.'De 'DeWellet Wek' te te Koudurn. Koudum. Hij Hij woont in Balk en moet dus dagelijks op en neer naar Koudum. Bij sneeuw en slagregens kiest hij voor de auto, maar verder gaat hij, al of niet met peuk, het hele jaar op de fiets. Sinds mei '99 maakt hij gebruik van een ligt ligfiets iets en dat voldoet prima. Hij moest eerst één dag tomgriemes entoen toenhad had hij hij z'n tomgrieme'en karretje min of meer in de macht. "Na veertien dagen intensieve training weet je niet beter". Hans trekt vaak veel bekijks. "De mensen zijn soms verbaasd dat je hen gemakkelijk inhaalt. De jeugd vindt het prachtig, prachtig, ouderen ouderenblijven blijvenscepsceptisch". Balk-Koudum, daar doet hij 30 á 40 minuten over. Hans begrijpt niet waarom de ligfiets niet echt doorbreekt. "Dit type fiets gaat snel. Je ligt achterover en hebt dus weinig luchtweerstand. Bovendien rijdt mijn fiets erg comfortabel omdat hij voor en achter geveerd is". Een enkele keer gaat het mis. Op 14 februari 2000 ging Hans als gevolg van een berijpt wegdek op de hoek ZwartewegOnderweg onderuit. "Op dit type fiets val je laag. Wel is het zo dat je bij dit soort slippartijtjes nooit snel genoeg je benen op de de grond grond kunt zetten". De schade betrof een paar geschaafde ellebogen. We hopen de tijd nog mee te mogen maken dat sportieve Hans in een dichte driewielige all-weather-fiets Koudum in komt 'stomen'. 't Zou mooi zijn als Koudum hem dan rijen dik rijen dikzou zouverwelkomen. verwelkomen. U.c1.11. U.d.J.

Fan Stranijip oer greidijip nel dakijip en spoarijip

27 febrewans in prachtige blauwe dei mei meiWizenen Kinnen blesguozzen blesguozzen yn 'e Poel. Stokjes mei wapperjend plastik hikte Nide se net tsjin. Der is gers en se ha honger. In boer besiket se te ferjeien, mar se strike in lán fierder wer del. del. In in taterielts taferieltsje je sa 'tlt wy it allegearre aliegearre hjir kinne. Skitterend waar oer de glinsterjende weachjes fan it Morrawetter. Twa 'jurken ijurken steen yn de sleatswál sleatswal en heech oer komt in groepke fan 8 ijippen. Gjin winter en noch noch gjin gjinfoarper. foerier. Mar Mar de sinne hat al wer macht. Foarby de Hynstekop rinne twa stránijippen iten te sykien. syklen. Se binne ek wer werom. Somstrden Somstiden sitte sitte hjir wol 70 stiks Hak flak nel nelde de winter. winter. In eerste earste Mot dy 't fan it waad elf kloft ót hjir hjir delsdelstrykt en om de Morra hinne yn de lege termen lannen iten siket. Tusken de de guozzen falie se daliks op. De wite halsring, sa karakteristyk karakteristyk foar foar de de stránijip yn winterklean, is al wer fuort. Yn Vn dit dit moaie moaiefOgelwachtgekigelwachtgebied de Poel komme noch alle jierren stránijippen bar. foet.Mar Marde deláste likte jierren is der in dikilike dildlike efterátgong eftertItgong te sjen. Fan 1994 6f bf nimrne nimme de oantallen starichoan 8f. 6f. Wat binne de oarsaken? Ha se winterdels winterdeis net genóch gen8ch kokkels en oar iten ttenby by 'tlt waad? Moatte se harren briedttden bdedtiden net better oanpasse by dy fan 'e ijip en de skries? En dus earder begjinne? Sa soenen se mear meer beskerrning krije skerming knie fan inoar, en ek fan de neisoarch, want se binne iet let as maaiebrieders. Moatte se de ijochte stránkleur fan 'e aaien net 'jochie ris feroarje feroale yn yngrien grien sa sa starichoan? stahchoan? Nel 100 jter per brieden brieden yn yn griene griene grelgreiden soe dat ris feroarje feroarje moeite! moattelItit liket dat dat dér d& gjin g jinevolusje evolusje yn yn sit noch. Gelokkich hálde der dochs Milten noch wol in spantsje of 5 ta, altiten sa om de pleats pleats fan fanHaanstm Haanstraf no nijboer Heida. Heide. Yn Vn 1999 telden wy der noch 12 aaien fan 'e boeren hán, mar ek it tal ijippen, skriezen en tjirken rint dér efterUt. En dat net allinnich hjirre, hast hast cieral. oeral. De heldere rop by ijochtmoannenacht fan de stránljip stránijip boppe Koudum en omkriten soenen wy hjir net graach misse wade. wolle. Dat se fleksibel fleksibelbinne, binne, gekke plakken sykje om te brieden sa as op it platte grintdak fanle fan'e Finke is wol moei, mar gjin oplossing. En Enin innêst nêsttusken tuskenode de spoarspoarrails is ek wol in kear aardich loer de krante en de statistiken, foar mar boer foar de de jonge fOgels %gels gjin goed Utgongspunt fansels. Gelokkich foar de stránijippen komt der aanst in breed Ondersyk nel de oarsaken en gefolgen fan 'e eftenitgong fan efterUtgong fantal talfan fanfOgels fOgels en miskien binne der oplossingen moog lik foar mooglik foar de takomst fan Cis greldkigels. Pier gmiciftlgels. Pier Zijlstra Zijlstra


Dorpskrant van Koudum, maart 2000

EHBO vereniging Koudum viert haar 40 jarig jubileum

Op dinsdag 22 febr. werd met een gezellig avondje het 40-jarig bestaan van de EHBO vereniging gevierd. Na het behalen van het EHBO-diploma door een 20-tal personen werd op 3 mrt 1960 de EHBO-vereniging opgericht. Het bestuur bestond toentertijd uit dhr. D.H. de Jong, kommies, dhr. B. Olthof en mej. D. Harsta. Nu 40 jaar later bestaat de vereniging uit 43 leden en 4 ereleden, waaronder 3 jubilarissen, die er ai 25 jaar bij zijn, ni. Y. v.d. Gaast, B. BoonstraZeldenrust en B. PostmaPietersma. Om het diploma te behouden, moeten we elk seizoen een 8-tal herhalingslessen volgen, waaronder levensreddende handelingen. Dit gebeurt onder leiding van kaderinstructrice H. Twijnstra uit Tjerkwerd en dokter W. van Doom. Tegenwoordig maakt de reanimatie ook deel uit van het Eenheidsdiploma EHBO, waarvoor elk jaar een speciale herhalingsles gevolgd wordt. Elk jaar zijn leden van de vereniging aanwezig bij een groot aantal evenementen om in geval van nood Eerste Hulp te verlenen, zoals het fierijeppen, kringwedstrijden in de manege, het dorpsf eest en de Elfstedentocht-(en).

Groep 7/8 o.b.s. De Welle doet EHBO examen

Triangel

een 3 koren concert Zondagmiddag 2 april vindt er in De Klink te Koudum een bijzonder concert plaats. Er zullen dan maar liefst 3 koren een optreden verzorgen. Hieronder stellen zij zich nader aan u voor. Soms heeft een mens de behoefte om te gaan zingen en dan het liefst in een koor, maar hoe doe je dat? Overal in Friesland zijn koren waar je lid van kunt worden. Soms echter hebben mensen bepaalde ideeen over het repertoire, gemakkelijk of juist moeilijk, vrolijk of wat meer serieus. Lid warden van een bestaand koor is niet zo makkelijk, want je valt zo middenin een al langer bestaand en geoefend repertoire, en kun je dat dan vlug genoeg inhalen om het no 9 leuk te vinden? in Wams woonde iemand die in Bolsward werkte en graag wilde zingen maar wel bepaalde wensen had. "Dan moet je zelf een koor oprichten", zei men, en dat is toen gebeurd. In 1997 is koor 'Eigen Wijs' begonnen met een groepje van 6 vrouwen. in 1998 telde het koor al 35 leden, en is de vereniging 'Koor Eigen Wijs' opgericht. Momenteel telt het koor 28 leden waarvan 20 vrouwen- en 8 mannenstemmen. De leden komen uit Bolsward en omgeving. Het koor zingt een niet-kerkelijk repertoire, dat breed is samengesteld. Een lichte voorkeur voor Afrikaanse liederen past het koor, maar ook liederen uit andere landen en werelddelen worden

Zulte Nijg graag Ingestudeerd. oud] liederenNaast Nederlandse zijn ook

moderne popsongs en chansons in het repertoire opgenomen. Sinds de oprichting staat het koor onder leiding van Borjul van de Brink. Zij Is ook de dirigente van het koor 'Net Seure mar Sjongel, welk koor in oktober 1997 in Wams van start Is gegaan en nu zo'n 35 leden telt. De leden zijn zeer enthousiast en er wordt elke donderdag serieus gerepeteerd. Ze zingen een repertoire met in het algemeen niet-kerkelijke teksten met een voorkeur voor oude muziek. Het derde koor dat zal optreden is ook een gemengd koor. 'Sjongsum' is begin 1990 in Workum opgericht. Het bestaat momenteel uit 25 leden, afkomstig uit de gehele ZuidWesthoek. Dit aantal zou men graag uitgebreid zien met tenor en/of bas. Dirigent is Siebren Kramer, die In 1996 aan het conservatorium te Groningen is afgestudeerd in het vak zang. Het repertoire van 'Sjongsum' is veelzijdig; oude muziek, muziek uit de klassieke en romantische periode en lichte muziek. Evenals de andere koren wordt er naar gestreefd enkele malen per jaar een optreden te verzorgen. Het concert vangt aan om 15.30 uur. Als slotstuk zullen de koren gezamenlijk een nummer ten gehore brengen. Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Tineke Dijkstra 0515-575202, Gepke van den Dijssel 0514-581769, Sybrand Brouwer 0514-522481

Keuze uit duizenden Bloemen en Planten in een wereldwijd assortiment

• Vele soorten opgemaakte Plantensebalen • Prachtige sortering aparte Tuinplanten • Flinke sortering snijbloemen altijd vers van de veiling

• Groene en bonte planten

• Kadobonnen voor binnenbuitenplanten

Dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen en plantencentrum: .•

1 Dinsdag 8 februari was een spannende dag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de o.b.s 'De Wek'. Die dag hebben ze het praktijkexamen afgelegd voor het EHBO-A jeugddiploma. Een dag eerder had meester Thys Wadman al het schriftelijke theoriegedeelte

Tuineentmm Welgelegen to. De Finke Koodum tel. 0514-521843

afgenomen en op 8 februari moesten ze laten zien wat ze konden aan examinator mevr. Hinke Twijnstra uit Tjerkwerd. Hand- en vingerverbanden , stabiele zijligging, beademen, meldingen doen aan 112 het ging hen allemaal goed af en lesgeefster mevr. Wiliemke de Vries, geassisteerd door mevr. Annet Mintjes, kon terugzien op een geslaagde cursus. Alle leerlingen kregen het diploma. Het

Jeugd Rode Kruis van de afdeling Kleine Zuidwesthoek, dat de cursussen organiseert op de scholen die in hun regio vallen, heeft nu nog A-cursussen lopen op de cbs het Grovestinshóf, de abbs Us Nije Gea in Elahuizen en de cbs de Skeakel in Oudega en een B-cursus voor 2e klas leerlingen op het Bogerman. De examens van deze cursussen zullen ongeveer in mei plaatsvinden. Dita ~lining-Oen Ouden


Zulte Nijs de Klink iAgenda 3/4 mrt.: Hobbybeurs

4 mrt.: Film: Kruimeltje 10 mrt.: Kaarten 11 mrt.: Eenakterfestival Eenaldedestival 15 mrt.: Passage 18 mrt.: Brassband 'De WAIdsang' Wáldsang' 23 mrt.: Piattelandsvrouwen Plattelandsvrouwen 25 mrt.: Popavond: Friends 29 mrt.: Jaarverg. Dorpsbelangen 31 mrt.: Kaarten 8 apr.: Reünie de Wette Welt

Bagno Op zaterdag 19 febr, werd Beano onze cd onze cd'Beano' 1 gepresenteerd in 'De Klink'. Getuige de reacties van Beano het veelkoppige publiek - en ook de 1 reacties van de deelnemende muzikanten! - was het een fantasgepresen tische avond. Graag willen we een ieder, teerd die in aan deze avond meegeholpen heeft, bedanken. AnneMarije Annerixt, Daniêt, David, Marije, Eline, Fenneke, Rika, de 'Klinkt crew', Jippe en, in het bijzonder, Theunis _Ann de Vries van de Golf. Mocht u, door de drukte op deze erixt, nog niet in de gelegenheid avond, zijn geweest de cd aan te schafDaniá fen, clan dan kunt kunt u uiteraard daarvoor l,nog bij de bandleden terecht. 'Cajun Beano' David ,

Collecte Jantje Beton

In de week van 13 ttm tim 18 maart kunt u de collectanten van Jantje Beton weer aan uw deur verwachten. Dit jaar is 50% van uw gift voor Peuterspeelzaal tyts Bigjin' te Koudum

Gymnastiek oproep!

Voor de maandagavondgroepen van gymnastiek zoeken wij nieuwe leden: Van 20.00-21.00 is een enthousiaste groep dames aan het sporten maar zij missen nog een aantal dames die samen met hun aan de conditie willen werken. Ervaring is niet vereist. Gewoon samen gezellig 'werken' aan de toekomst. Jetty de Jong-Anema is de nieuwe trainstenzij heeft vroeger al voor s.v. Oeverzwaluwen de jeugd getraind. Op dezelfde avond van 21.00-22.00 uur is er nog een groep gymnasten aan het werk. Zij doen iets meer met toestellen en worden tevens begeleid door Jetty. Ook hier gaat het om een gezellige groep dames die samen aan een betere conditie werken. Soms met muziek en altijd met veel plezier samen dingen bereiken. Mocht u zin gekregen hebben,kom dan gerust eens langs. Iedereen is welkom. De gezelligheid staat voorop. Voor meer informatie kunt u bellen met Helga R. Zwerver tel 0514-522516 of 0623335408

Dorpskrant van Koudum, maart 2000

Agenda dienatencentrum Nii Nij Claerbergen maart 2000

maandagmiddag: 14.00 uur cursus Fries voor niet-Friezen dinsdagmorgen: 10.00 uur koffiedrinken en uitleen van boeken dinsdagmiddag: 15.30-16.30 dinsdagmicidag: 15.30-16.30 uur uur fit-zit fit-zit 14 maart: Bekerwedstrijd biljarten met Ferwoude woensdágmorgen: Spreekuur pedicure op 8 mrt en op 5 apr. Warm eten op 1, 15 en 29 mrt en 12 apr. De Hobby-kelder is open van 14.00-17.00 uur Fitness van 9.00-12.15 uur woensdagmiddag: Bridgen vanaf 14.00 uur Country-line dansen op 1, 15, 29 mrt en 12, 26 apr. donderdagmlddag 23 maart is er een voorjaars-modeshow donderdagmiddag voorlaars-modeshow vanaf 14.00 uur vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren, cursus biljarten vrijdagmiddag: Competitie-biljarten, klaverjassen en sjoelen Bingo op 31 maart De wasserettte en het biljart zijn te gebruiken van ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur. Het project 'graag gedaan' is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur op tel nr. 521541 Oan sjen, s'en, Atty Wat je kwijtraakt door Reuma Met reuma raak je veel kwijt: hobby's, sport, liefhebberijen. Soms zelfs je baan, je toekomst, je zelfvertrouwen. In Nederland hebben zo'n zo'n anderanderhalfmiijoen mensen reuma. Dat wil zeggen dat één op de 10 Nederlanders reuma heeft. Toch weten we nog weinig over de oorzaak en nog minder over hoe we reuma kunnen genezen. U begrijpt dat wetenschappelijk onderzoek daarom heel belangrijk is. is. Vrijwel Vrijwel al dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Reumafonds, dat voor zijn inkomen afhankelijk is van giften door particulieren en bedrijven. De overheid heeft voor reuma helaas weinig geld over. In de week van 19 t/m tim 25 maart a.s. gaan de vrijwilligers van Het Nationaal Reumafonds weer de huizen langs met hun collectebus. U weet nu hoe hard hun inzet en uw gift nodig zijn. Met het opgehaalde geld financiert Het Nationaal Reumafonds het wetenschappelijk onderzoek, de individuele hulp aan mensen met reuma en de meer dan honderd patientenorganisaties. Simmer 2000 -Dorpsbelangen Dorpsbelangen Koudum en de Stichting Koudumers Om Utens organiseren, in het kader van Simmer 2000, op zaterdag 15 juli a.s. een reünie voor alle oud-Koudumers, dus ook voor niet-leden van de Stichting Koudumers Om Utens. Inlichtingen en aanmelding (liefst (liefst schriftelijk) bij: Reünie-kommissie Koudum, p/a Sekretariaat Stichting Koudumers Om Utens, Hearewei 90, 8711 GE Workum, tel.

Wasportvereniging Koudum

Beste mensen, zoals u misschien weet heeft de ijsclub een eigen clubgebouw. Het is dan ook het plan om door wat bomen en en struistruiken te plaatsen het geheel wat te verfraaien. Ais Als u uw tuin tuin dit dit voorvoorjaar opknapt, wilt u dan voordat u bomen en struiken wegdoet even bellen met een van de bestuurslebestuursleden van de ijsclub, dan komen wij langs om de bomen en struiken te bekijken c.q. op te halen voor hergebruik in ons beplantingspian; beplantingsplan; te1.0514-522269 of 0514-522584. Voor bestrating vragen wij ook nog tegels (30)(30). Het bestuur W.S.V. 'De Fluessen' Watersportvereniging 'De Watersportvereniging 'DeFlues%essen, afd. haven, biedt enkele ligplaatsen te huur aan aan in in de de paspassantenhaven te Koudum. Koudurri. Tevens zijn de nieuwe Marrekriteviagjes 2000 weer te koop. Voor inlichtingen kunt u bellen met tel. 521376 of met tel. 521696

Harry Mulisch Boekenweekgesehenk Boekenweekgeschenk 2000. Eresaluut aan de liefde. In harde band. Cadeau bij hij aankoop van tenminste f. 24,50 24.50 aan boeken. hoeken, zolang de voorraad strekt.

Boekhandel Muizelaar Hoofdstraat 10 Koudum Tel. 0514-521294


zulte Nij

Dorpskrant van Koudtum maart 2000

Morra Muzieldestival 2000 Het is weer zover. Op 25 maart aanstaande zal, alweer voor de 4e keer, het Morra Muziekfestival in restaurant Galamadammen worden gehouden. Eerst even een korte terugblik. Voor we begonnen met het Morra Muziekfestival werd al enkele jaren het festival 'Jazz In de Klink' georganiseerd. Toen dit jaar na jaar minder bezoekers trok hebben we ons als organisatie afgevraagd waar die afname van belangstellenden door werd veroorzaakt. We kwamen toen tot de conclusie dat we nog een laatste poging wilden wagen om een aantrekkelijk muzieidestival te organiseren. Randvoorwaarden waren dat de programmering in muziekstijlen breder moest en op een andere !matje. Bovendien hadden we een minimum aantal bezoekers gesteld: zouden er minder komen dan was het de laatste keer dat wij een festival organiseerden. We slaagden erin de manager van restaurant Galamadammen enthousiast te krijgen voor het idee van een muzieldestival op die locatie. Het vinden van een naam voor het festival was toen simpel. Het eerste Morra Muzieklestival vond in 1997 plaats en was gelijk een succes. Het door ons gestelde minimum aantal bezoekers werd ruimschoots gehaald en is sindsdien per festival omhoog gegaan. Door de toenemende belangstelling werd vorig jaar voor het eerst de zwembadzaal In het festival betrokken. Met een podium over het bad heeft het festival er een prachtige ruimte bij.Ook dit jaar vindt het festival in een viertal zaten plaats en kan er tegelijkertijd op de verschillende plaatsen in het restaurant naar uiteenlopende muziekstijlen worden geluisterd. Voor het op 25 maart te houden festival hebben we opnieuw geprobeerd een aantrekkelijke mix van muzieksoorten aan u te presenteren. Zo kan er worden geluisterd naar o.a. blues, jazz, salsa, pop en Afrikaanse muziek. Acts die op het festival te horen zijn, zijn o.a. Trio Salt Away, Big Milt Band, Afro Frisonne, Djembee groep Drachten, Bleck & Blue Bluesband, Bricque Bec, Bigband Cue, Swiet en Bjuster, Roerend Goed, Billy Bangers Bigband, Lawrence Blinxma Quartet en een 7-tal workshop bands. De entree prijs voor al dit moois is slechts f. 20,- , Niet missen dus. Tot ziens op de 25e. Tjitze Piekema

Nieuws van Niels

We hebben, voordat ik naar Bosnië vertrok, afgesproken dat ik iets van me zou laten horen. Over de gang van zaken hier. Nou ja, het was in het begin best moeilijk om een stukje te schrijven over de gebeurtenissen in Knesevo. Dit kwam mede omdat ik het de laatste tijd erg druk heb gehad met andere dingen. Het heeft dus allemaal wat op zich laten wachten. In ieder geval heb ik er nu een moment voor uit kunnen trekken. Het volgende verslag gaat over een dagelijkse patrouille in Obadnik. Hier heb ik de eerste twee maanden van mijn verblijf in Bosnië gezeten. Dit is een kleine basis, die ten noorden van Knesevo ligt. In kamp Obadnik wordt om de twee maanden gewisseld met een ander peloton van de bravo compagnie. Die is vaak gelegerd in kamp Knesevo. Hier kwam ik Daniël Bloem ook weer tegen. Hij zit daar de komende vier maanden en de laatste twee hiervan brengt hij in Obadnik door. Daniál werkt momenteel bij de geneeskundige dienst en ik zit bij de infanterie, ook wel het voetvolk genoemd. Omdat Daniël meestal andere werkzaamheden heeft, kom ik hem weinig tegen. Mijn dagboek-

zaterdag 4 mrt 17.00 uur zondag 5 mrt 11 00 uur (herft) woensdag 9 rnt1 19.00 uur (hern.) zaterdag 18 mrt 17 00 uur zondag 19 mrt 11.00 uur (herh.) woensd'ag 2.3 mrt19,00 uur (lierh.) zaterdag 1 apr. 17.00 uur zondag 2 apr. 11 00 LUI!" (herh.) woensdag 5 apr 19.00 uur (herh.)

Open dag

zaterdag 4 maan 2000 10.00 - 17.00 uur

De hele dag live radioprogramma's en speciale televisie-uitzendingen

patrouillerapport in Bosnië gaat over de 24e januari: Vandaag zijn we weer voor de zoveelste keer op patrouille geweest. Dat was het dus? Nee, vandaag crossten we niet alle dorpen en zwaaiende mensen voorbij..., nee, vandaag zijn we ingegaan op één van de vele uitnodigingen om eens met de mensen fe praten. Dus we gingen naar binnen, 'een kopje koffie drinken'natuurlijkl Ten eerste: koffie is hier iets van 'blubber' in een poppenhuisservieskopje en zo slecht, dat je je mond nauwelijks meer open doet, zodat je elke eventuele gebeurtenis die nacht (en volgende nachten) niet kunt navertellen! Ten tweede: 'koffie drinken' betekent hier DRINKEN!!! avo heet het vocht dat ze allemaal beschouwen als eerste levensbehoefte. Weigeren is af te raden. Drie glaasjes zijn goed voor een andere kijk op de wereld, zullen we maar zegger!. Niet drinken maar absorberen dat spul! Ze brouwen het zelf. Ik heb vaten zien staan! Je hoeft niet bang te zijn als je_ glas leeg is en het je laatste is. Wanneer je ook maar knippert met je ogen zit het weer vol. Aan jou de ondankbare taak het weer leeg te drinken. (Ze blijven net zo lang doorschenken tot je om je moeder schreeuwt!) We moeten bovendien helder blijven, want er moet nog teruggereden worden. Ik heb er vandaag twee op en wist dat tot op het afscheid zo te houden, in tegenstelling tot mijn compagnon. De collega, net 18 geworden, raakte hem flink! In hel kamp moest hij wel even bijkomen! Onderweg hebben we lol gehad om zijn verwoede pogingen met ons te communiceren] TOt slot, groeten aan alle Bulte Nijs lezers! Niels v.d Broek De Stldwester Op zondag 19 maart organiseert 'De Sudwester' S om 11.15 u. een koffieconcert met rl het 'Noordelijk 'rWESTER Planotdo'. Dit trio, afkomstig uit Groningen, bestaat uit Xander Wadman (viool), Christiaan Thomassius (cello) en Leo Leutscher (piano). Het programma vermeldt werken van Joseph Haydn, Jean Antoine Plant Desianes, Maurice Revel en Fritz Kreisler. Dit concert wordt gegeven in het recentelijk geopende conferentiecentrum 'De Wester Esch', aan de Dammenseweg in Koudurn. De aanvang is 11.15 u. en de toegang is f. 15,-. Het bestuur

Bulte Nijs 106 2000-3  

Jelle de Jong neemt afscheid van Recron Jelle de Jong neemt afscheid van Recron 'De Sddwester' deze maand: D Kamermuziek en E Jongerentoneel...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you