Page 1

13111-te Nij Dorpskrant van Koudum 5 nummer 105 De Wester Esch geopend Calun Beano viert eerste lustrum met CD 5 februari 2000

Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook watt Op 19 februari presenteert Cajun Beano de eerste eigen cd in 'De Klink' in Koudum. De titel van de cd is 'I3eanos,wat 1 betekent. De avond belooft ook uibundig feest' een uitbundig feest te worden! Geert van Tuinen van Omrop Fryslán zal de avond presenteren en Mier Wilkens zal, alleen en met de band, een gastoptreden verzorgen. Verder zal de bekende bluesformatie Bleck & Blue optreden en speelt Cajun Beano in een super-bezetting met blazers en een steel-gitarist. De bekende oud-Koudurrter Arjen Oosterhout

De gastmuzikanten hebben ook meegewerkt aan de cd-opnames. Iedere Koudumer, ongeacht de leeftijd, is uitgenodigd om deze bijzondere avond bij te wonen. De avond begint om half negen en gezien de te verwachten drukte is het raadzaam om In de voorverkoop een kaartje te kopen. De entree is tien gulden en de kaartjes kunnen vanaf 1 februari gekocht worden bij Johan Bloem, Thys Wadman en Jan Zeldenrust in Koudum en bij Harry Koch in Workum.

fib tb Keen! te7 • voor1in- en verkoop: alle merken auto's nieuw en gebruikt • officieel Lade dealer • het adres ) voor ai uw reparaties en onderhoud aan uw auto Auteneuritt

• Shell tankstation • fiets, en personenbusverhuur • lietsVeritoop en onderhoud • taxi- en mtstoeivervoer • tevens zlekenvervoer

Mouwowog 10 - Koudum Tol. 0514 - 621436

Tryater opliet E

'De Refaëls

yn 1 de Klink yn Koudum ESTER

Op zaterdag 22 januari gingen de deuren van conferentiecentrum 'De Wester Esch' aan de Dammenseweg officieel open. De Wester Esch heeft een breed aanbod van activiteiten die mogelijk zijn op het gebied van lichamelijk en geestelijk welzijn. Jeanette ten Hoeve is eigenaar van het centrum en Ryt Kooistra is bedrijfsmaneger. De praktijk voor Ayurveda, een Indiase gezondheidsleer, wordt geleid door Jeanette. Ayurveda leert ons wat we in het dagelijks leven moeten eten, drinken en doen om ons goed te voelen en er dus beter uit te zien. Hoe brengen we ons zelf in balans? Een deel van het pand is verhuurd aan Eeuwkje Kraak, logopediste en speitherapeute. Klaas Vellinga geeft er een cursus aquarelleren. Men kan er verder terecht voor o.a. massage, Feng Shui, Bach Bloesem remedie, tekenen en Energetische behandeling. Voor informatie kunt u 0514-523484 bellen. Balionwedstrijd feestweek 1999

Afgelopen maand werden de prijzen van de ballonwedstrijd in de feestweek bij de kinderen thuisbezorgd. Op de foto krijgt de le prijswinnaar, Boudiana Terluin (3 jaar) haar prijs van voorzitter Monica Noordermeer. De ballon van Boudiana werd In Duitsland gevonden. Boudiana van harte gefeliciteerd!

Op tongersdei 10 febrewaris komt Tryaterl nel 'De Klink' yn Koudum mei harren nijste produksje NDe Rafaëls 'De 1 Rafaëls'spilet him 8f yn de Roomske enklave BlauhOs yn .Inithite stiksimmer yn de tiid fan de D0tske besetting. Trije frouiju stribje nel it bêste foar harren seis, mar stroffeije hieltyd meer oer alles wat op harren paad komt. Anne bygelyks stnbbet nel it heechste mei har koar: de átfiering fan de Penis Angelicus tidens it jubileum fan it koer op Maria Himelfeart. Suze fersoarget de blommen en de !clean foar de 0ffiering, mar hat har gedachten net allinnich dêr by... En Hedwig stnInt oer de dyk en wol net nel hOs ta. Vn it ferhaal blike de dingen oars te wêzen as se yn it eerst iykje ft stik 'De Rafaibisl wurdt spile troch Aly Bruinsma, Marijke Geertsrsa en Klaasje Postma en de regy is dien troch Jos Thie. De bewurking is makke troch Bouke Oldenhof. In de akjelopen periode heeft De Sdchvasler georganiseerd, de, getuige de 1 reacties van het aanwezige publiek, verschillen zeer de moeite waard Waren Helaas de de opkomst daarbij erg tegen: viel voor 'Esta Loco', de Belgische band; activiteiten die op 29 december een (fantastisch) optreden verzolgde,kwamen slechts 82 belangstellenden naar De Klinkt De traditionele SlonglOn', die op 15 Januari werd gehouden met Bouke van der Woude, 'Het Groot Leeuwarder Smartlappenkoor'en 'Rembly' moest het met nog minder publiek doen: slechts 43 belangstellenden/ Op zondag 13 februari stond de volgende Sddwestertactiviteft gepland: 'Het Gronhger Planotriot Echter, omvat Majim; het bekende Koudumer koor, cp die dag ook een optreden heeft gepland in Koudum, hebben we besloten het concett van het Sroninger planotrio' te va/plaatsen naar een andere datum. We zullen die datum in de volgende Sufte Nijs bekend maken. Tot ziens bij De Rafadls' en natuurlijk bij Majim'l Het bestuur


Nijo i

Oplegde 1050 slik* ~Fanny Nenmen. Ondetevie 78 Tineke Munnkame. Medea,' 3 Els Runia-Jaeer, NWenvevieg 52 Jan Huis, G. »mamma 11 Einredekeie: Fenny ~en ~akela a*** INjukilach 3. »veem Oden mapilk op DOW aaniemom • bomen all RTF

atwoeiaocumeme ~c Dombo* regime, Koodum ElsFRunkpJagedEdwin otermade da Boer Primeert Deemboo togeme, Koedten Advertinehee; L Ktonvnenboek. De Tele 6 8723 ER Koodum FareededIng: Buenkwiening 1 ▪ treed yn e MOOnne atagOitue en septimber 2000 Abonneminten: Vn 1 kalinderear Leden Doareabelengen t. 13.00 Net leden f. 15.00 MMO. Om wens t. 34.00 Lease nOtnate 1. 2,50 SP Vnl 06 Y. v.d. Gust ta. 622283 Kogf: 80 Foet 19 de 14e ten'e manna by Ii ~kale adteaffiltikelach 3. Koodum 1Benke3tro nomen 9: Rabobank 33.35.65.193 Gko van de bank 825457 Lay., Doopakrant Koodum

Re(d)actie

oor u igt et em.' van Bulte Nijs met daarin niet, , -nummer zoals beloofd, de bekroonde foto's van de foto-wedstrijd over de Eeuwwisseling in Koudum. Voor een wedstrijd zijn nl. inzendingen nodig en die waren er, op één na, niet. Waar was iedereen op de drempel van de nieuwe eeuw? Geen jury-rapport dus. In plaats daarvan gunt Koudumer fotograaf en beoogd juryvoorzitter RenéSpijkerrnan ons een kijkje achter de schermen van zijn vak én ontvouwt hij de plannen voor een nieuw te bouwen fotostudio achter de winkel. Van hun hobby hun beroep maken, deden Jelle en Froukje Bakker. Gek van de l4x4 startten zij hun eigen bedrijf: JSB. 1Enterreinauto's, dan de mannen die naast hun beroep zeer professioneel met hun muzikale hobby bezig zijn: Cajun Beent). Zij namen de afgelopen maanden een CD op en kregen daarbij de medewerking van een aantal professionele gastmuzikanten. Op 19 februari is de officiële presentatie in De Klink. In de litstalkast vertelt Jannie Faber-Dijk over haar hobby: beren in alle soorten en maten. En tot slot Daniëi Bloem. Zon 3 $i jaar geleden ging hij samen met Niels v.d. Broek op stage in het leger. Het viel wat tegen, vertelde hij toen in Bulte Nijs. Nu dienen belden in Bosnië. Opnieuw een verslag: Bericht uit Bosnië. Veel leesplezier toegewenst.

Dorpakrant van Kaudurn, februari 2000

Nieuws v.d Vogetwacht Koudum- Hemeium Op 29 februari houdt de vogelwacht haar jaarlijkse ledenvergadering in 'De Klink om 19.30 uur. Naast de gebruikelijke agendapunten zal er een gastspreker zijn, en wel Johan de Jong, de man die elke morgen voor Radio Frystán over de wetenswaardigheden in en om de natuur vertelt. Op deze avond houdt Johan de Jong een dia-lezing over de kerkuilen, welke totaal 1 1/2 uur in beslag zal nemen. Alle leden zijn van harte welkom op deze avond, het is de moeite waard. Op 3 en 4 maart zal de vogelwacht met een stand aanwezig zijn op de hobby-beurs in 'De Klink'. Voor de mensen die meer willen weten omtrent vogelbescherming is dit de gelegenheid om nader kennis te maken, wij willen u graag van dienst zijn. Ook kan men dan zien en horen wat precies het leuke is aan nazorg van weidevogels. Namens de vogeiwacht, D. v.d. Velde, secretaris Hobby-beurs in de Klink Op vrijdag 3 maart van 18:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 4 maart van 10:00 tot 16:00 uur a.s. wordt door de beurscommissie weer een hobbybeurs georganiseerd in de 'De Klink*. Na een oproep in de Leeuwarder Courant hebben diverse nieuwe standhouders zich opgegeven om op onze beurs aanwezig te mogen zijn. Alleen van onze oproep in Bulte Nijs om materiaal over toud'-Koudum hadden wij meer verwacht. Daarom willen wij u nogmaals vragen om oude foto's, kranten-knipsels enz. in bruikleen te geven voor de te houden beurs op 3 en 4 maart a.s. U kunt contact opnemen, liefst zo spoedig mogelijk, met W.Postma tel: 521376, Sj. de Vries tel: 522160 of R. Kroondijk tel: 521624. Dus Koudumers zie zo spoedig mogelijk uw oude foto's enz. na, zodat deze oproep niet tevergeefs is. De beurscommisje rekent op u. De beurst:mentale

meldt: dat Dorpsbelangen in contact is gekomen met het project lOppaad is 1 om het gebruik en de kennis van de computer en intemet in .het Het dagelijks leven te bevorderen. doelpartijen De van achter dit initiatief zijn: Provincie Friesland, Vereniging dit van Friese Gemeenten, Feriening project Lytse Doarpen (FLD), Stichting Dorpshuizen Friesland SDF), AOC Friesland en het bedrijf Staaf automatisering. Eind november is hierover een symposium geweest om het project breed onder de aandacht van alle bestuurders In Friesland te brengen. In het kader van de doelstellingen hebben 20 Friese dorpen de kans gekregen om een sdoarps-sitel op Internet te maken. Koudurnis een van deze dorpen. Het project 'Oppaad' ondersteunt en maakt het mogelijk dat opleidingen in dit verband op gunstige voorwaarden kunnen worden gegeven. Na een oproep In Buite Nijs hebben zich 15 Koudumers aangemeld die hiermee aan de slag willen. Stand van zaken tot nu toe: de inmiddels opgerichte Internetgroep gaat als een zelfstandige commissie onder Dorpsbelangen werken; - 15 personen gaan een cursus volgen in het gebouw van de scholengemeenschap Bogermatn; ze gaan een internetsite opzetten voor Koudum; de gemeente heeft de naam www.Koudum.n1 geregistreerd en stelt deze aan Dorpsbelangen ter beschikking; bovendien overweegt zij computer en web hosting beschikbaar te stellen. Wilt u meer weten? Komt u dan naar de jaarvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 29 maart a.s. om 20.00 uur in de Klink. Dit onderwerp zal na de pauze uitgebreid aan de orde komen. Het bestuur

Hoekema s Schildershedrig en Kadoshop Hoofdstraat 46 - Koudum Tel 0514 - 521369


zulte Nii51

Dorpsicrent van Koudum, februari 2000

Bedrigsinformatie: J.S.B. Terrein- en Bedrijfsauto's Al sinds 1987 rijden Jelle en Froukje Bakker in terreinauto's, de z.g. wiel aange1 dreven auto's. Het werd hun 4x4 4hobby. Door deze hobby :kwamen zij in contact met vier mensen die dezelfde interesse deelden. Ze leerden van elkaars ervaringen. Hun belangstelling groeide. Mie, die van beroep servicemonteur is, had de ambitie om voor zichzelf te beginnen in de 1 Jelle 4x4 en Froukje officieel gestart met hun bedrijf: J.S.B. Terrein1 Bedrijfsauto's (de initialen staan en voor . in Jelle Sjoerd Bakker). Jelle handelt vnl. in gebruikte auto's, sept doet reparaties zelf, restaureert emb en maakt auto's van bumper tot bumper verkoopkiaar. Hij verkoopt er onderdelen en accessoires voor 199 de opbouw of de extra's aan de 1 8 ingekocht en verkocht, maar JSB 4 zijn is gespecialiseerd in het merk x JEEP, waarvan alle onderdelen voorradig 4 zijn. De klantenkring van JSB '. ligt in heel Nederland. Er is veel vraag en aanbod. JSB adverA in landelijke '4x4' bladen. Hun teert doelgroep was aanvankelijk die ll van de jongelui, maar tegenwoore dig wordt vaak aan veertigers verm kocht. Behalve zakelijk wordt de I4x4 e veekarren, boot of caravan 1om r ook kVoor het mooiste bloemenwerk veel egaat U naar.... priv nBleeker's éa Bloemenboedek geb u ruikt t ,o m.n. ' s Mirjam de Vries w o Hoogstraat 10, 8723 AT Koudum Tel. 0514-522335 r d e n

te trekken of als fun car. in aanschaf kost de terreinauto ongeveer hetzelfde als een gewone personenauto, maar de vaste kosten liggen hoger. Daarentegen biedt de terreinauto meer mogelijkheden. Bovendien is de verkeersveiligheid groter en je hebt meer overzicht, want je zit hoger. Na aanschaf van een 1 wordt 4x4 de koper geadviseerd om1een dag een cursus terreinrijden te volgen. Er worden in clubverband buitenlandse reizen georganiseerd en toeristische routes gereden, geschikt voor de zijn 1 compleet verzorgd en staan onder deskundige begeleiding. 4x4 Belangrijk is hier je auto te leren kennen én wat de mogelijkheden 1 van de auto zijn. Jelle bemiddelt . De reizen tevens in deze reizen. Ook worden er door de 1 welke 4x4 zo'n 200 leden telt, terreinritten georganiseerd op locaties, die 1 de club worden aangewezen. door club 11 vertelt Jelle over zijn tEnthousiast Noorden', hobby, waar hij zijn werk van maakte. Ook Froukje verhaalt over de prachtige reizen die ze met de club maakten. Hun drie zonen nemen ze mee! Ze zijn het er allebei over eens; De '4x4 wereld op zich! 1 is een

Toneelavond ARTIKU

Zaterdagavond 29 januari jl. had de toneelvereniging sArtiku première 1 haar in de Klink. De zaal was goed gevuld en het spel was meesterlijk. Menigeen heeft weer de slappe lach gekregen. Komende zaterdag 5 februari zal de tweede en tevens laatste uitvoering van het stuk 'Serenade bar Beits' zijn. Na afloop kunt u genieten van live muziek waar overigens iedereen van harte welkom is (vanaf 23.15 uur). Tot zaterdag.

Jubileumconcert Majim

De sjonggroep 'Majim 12,5 jaar. Al weer 12,5 jaar lang 1 bestaat 'levend water' (stromend water zou ook passend zijn, want het ledenbestand stroomt voortdurend en dat is verfrissend). Tijdens het 10-jarig jubileum kozen we voor een feestelijk concert op zaterdagavond waar de musical 'David en Goliath' centraal stond. Dit jaar kiezen we voor een Zondag-middag-concert en wel op 13 februari om half 4 in 'de Klink'. Voor een gastoptreden verwelkomen we de sjonggroep 'Dobber uit Harich. De 8-koppige groep zingt en speelt uit eigen geschreven, veelal Friestalig, repertoir. Wij verheugen ons op hun komst. Na de pauze heeft de groep 'Magni' een soort musical voor u in petto. We verklappen niet alles maar het thema is 'De aarde anno 2000'. Een millenniumconcert compleet met liedjes, dialogen, decor en verrassende kledij. Kortom een middag vol variatie waar u van harte welkom bent. Om teleurstelling te voorkomen raden wij u aan vooraf kaartjes te kopen bij Muizelaar á fl. 5,-, kinderen fl. 2,50. De feestcommissie

Bazar In Nu Claerbergen

Op woensdag 23 februari organiseert het dienstencentrum een bazel. Er is de hele dag voor eik wat wils. Een rommelmarkt hoort er ook bij. U kunt hiervoor tot midden februari uw 'rommel' bij ons inleveren. Verder is er natuurlijk het draaiend rad, bloemstukjes worden te koop aangeboden, er is een kaartverkoop, maar er zijn ook knuffels, die te winnen zijn. Tevens zijn er verschillende attracties en demonstraties. Voor meer informatie kunt u terrecht in het dienstencentrum Tel. 0514 521541.

*...."14111111111L


Zulte Nijs i Bericht uit Bosnië

Sinds 7 november 1999 ben ik uitgezonden naar Bosnië. Momenteel zit ik in Knesovo, waar Niels van den Broek uit Koudum ook zit. Wij zitten allebeide bij de Luchtmobiele Brigade in het kader van de S-Force. Het komt erop neer dat wij er op toezien dat de Serven en de Bosniërs weer een gezamenlijk bestaan opbouwen, zonder vijandigheden. Binnenkort zijn er weer verkiezingen en dat is altijd een spannende tijd. Het gebied waar wij zitten is een wintersportgebied. Soms ligt er wel anderhalve meter sneeuw, maar het kan ook zo weer weg zijn en dan kun je in je T-shirt rondlopen. Om in onze compound te komen moet je eerst een busreis maken van zo'n zeven uur vanuit de havenplaats Split. Ik ben ingedeeld bij de geneeskundige troepen en volg nu een opleiding voor ambulancechauffeur. Wij gaan regelmatig van de basis af en zien dan heel wat van het landschap. Dat is ongelooflijk mooi. Vooral op een hoogte van zo'n 800 meter heb je een prachtig uitzicht. Wat veel indruk maakt zijn al die kapot geschoten huizen, zonder dak en zonder ramen. De meeste huizen zijn dichtgespijkerd, maar er wonen vaak toch nog mensen in. Het is wel heel duidelijk te zien dat hier oorlog geweest is. De meeste wegen zijn slecht begaanbaar en er zitten grote gaten in. Wij hebben laatst met onze MB bijna een hele dag vastgezeten. Met de Kerstdagen en de jaarwisseling was het hier erg gezellig. We hebben bovendien een ontzettend witte Kerst gehad. We werken zes dagen in de week en we moeten dag en nacht beschikbaar zijn. We hebben niet eens burgerkleding mee. Je mag wel eens een pilsje drinken, maar nooit meer dan twee. Stel je voor dat er iets gebeurt, dan moet je wei inzetbaar zijn. Vanaf tien februari heb ik twee weken verlof. Daar zie ik wel naar uit, want uitgaan is hier onmogelijk: Je mag geen contact hebben met de plaatselijke bevolking. Je zou dan partij kunnen kiezen en dat is iets wat wij niet mogen doen. Na het verlof ga ik weer voor drie maanden terug, naar Obotnik deze keer. Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij een kaart of brief heeft gestuurd. Vriendelijke groeten uit Bosnië van ~kil Bloem

Dorpskrant van Kotidum, februari 2000

De Utstalkast: Een koodumse over haar hobby: Jannie Faber-Dijk Mijn beren, De liefde voor beren ontstond bij mij in 1971, toen mijn oudste zoon Harald in aantocht was. Bij het weekblad Libelle was een aanbieding van een knuffelbeer, genaamd Birro, waar ik gebruik van maakte. Deze Birro, die veel vreugden en verdrietjes met Harald gedeeld heeft, prijkt nu in mijn berenkast, geflankeerd door de berenvriendjes van Karen en Margit. In de loop der jaren breidde mijn verzameling zich uit met aankopen en gaven van mensen, die van mijn voorliefde voor beren op de hoogte waren. Toen de kinderen minder bewerkelijk werden, ontdekte ik de mogelijkheid van het zelf maken van beren. Diverse berenbeurzen in den lande werden door mij bezocht, waar ik patronen en materiaal aanschafte. Bij het geven van uitdrukking op de snuit van elke beer ontstaat spontaan de liefde ervoor. waardoor afscheid nemen ervan moeilijk wordt. In de loop der jaren is de, speciaal hiervoor, door mijn zwager gemaakte kast, dichtbebeerd geworden en ook elders in de kamer zitten allerlei beren-vrienden. Mijn enthousiasme moest wei wat afgeremd worden, met het oog op overbebering. Nu ga ik nog eenmaal per jaar vanuit Lemmer met de bus naar de berenbeurs

in Rotterdam en vul daar dan patronen en materiaal aan.Een favoriet beertje, waarvan ik er meerdere gemaakt heb, is een handbeertje, waarmee hele gesprekken met kleuters gevoerd kunnen worden. Hiervan zijn enkele exemplaren in het buitenland terecht gekomen, zoals in Engeland, IJsland en Brazilië. Deze beertjes spreken dan ook alle talen. Vaste prik is, dat ik in elke vakantie een beertje fabriceer, waarmee ik mezelf altijd van een souvenir voorzie. Zo heeft elke beer iets speciaals voor mij. Ik kreeg bijvoorbeeld voor mijn 50ste verjaardag van de gezamenlijke vrienden een beer, maakte er een van de astrakan kraag van een jas van mijn schoonmoeder en een van een restant velours van bekleding van een stoel. Ook verrasten een aantal mensen , die weten, dat ik er gek op ben, mij met een exemplaar. Het kleinste door mij gemaakte beertje meet ca. 5 cm en de grootste ca. 50 cm. De grootste beer van mijn verzameling werd door Roelof op de kermis prijs-geschoten. Mijn beren geven mij een prettig gevoel. Echte liefhebbers mogen ze gerust komen bekijken, zowel met de ogen als met de handen. Jamde Faber-Dijk


Dorpsicrant van Koudum, februari 2000 rBulte Nijs i

Sweitsje(s) fan it per 1999

Sinds 1987 wordt de verkiezing sit Sweltsje fan 'ijler' georganiseerd door een commissie uit de afdeling Voetbal van Oeverzwaluwen. Hiervoor komen mensen in aanmerking die zich verdienstelijk maken voor hel voetbal. Bij deze laatste verkiezing van dit millennium heeft de commissie haar keus laten vallen op: 'De vrijwilligers' Met deze keuze wordt eer gedaan aan alle mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers van de afdeling Voetbal die er, op welke manier dan ook, voor zorgen dat de voetballers (van jong tot oud) op de zaterdag hun wedstrijd kunnen spelen en doordeweeks 's avonds een (trainings-) balletje kunnen trappen. Indirect warden met deze verkiezing dan ook alle vrijwilligers in het zonnetje gezet. Dit werd nog eens onderstreept door Durk Venema, die in zijn hoedanigheid als voorzitter van de afdeling Voetbal de beker in ontvangst nam. De beker krijgt een plaats in de bestuurskamer, goed zichtbaar voor alle vrijwilligers, zodat zij er van kunnen genieten tot de volgende 'Sweltsje-verkiezing'. Alle vrijwilligers bij deze van harte gefeliciteerd! F.H.

Prijswinnaars verloting Roemenië Roept

Fam. Vlieg Snakke 11 W. Spoelman - Wjuksiach 33 Fam. Hento - Galamalaan 18 Fam. Leentjes - G. Ypmastraat 42 Fam. Hoekema - Hoofdstraat 46 Fam. Riebeek - Wjukslach 19 Fam. Folkerstma Bovenweg 16 Fam. Bruno - Galamalaan 12 Mevr. A. Boersma - Tunkersstr. 26 Fam. Timmerman Dammensew,g 39 Dhr. G. Draaijer De Tille 2 J. Stallinga - Wetterbles 36 Mevr. Stuursma Beukenlaan 15

Gymnastiekwedstrijd

Afgelopen zaterdag 29 januari waren er gymnastiekvvedstrijden voor meisjes en dames op DIE niveau in de sporthal 'de Sándobbe hard voor deze wedstrijd getraind. 1 De volgende prijzen werden daar .uitgereikt Veel aan leden van de s.v. kinderen Oeverzwaluwen afdeling Gymnastiek. hadden

8/9 jaar E niveau

le prijs Janne Hoekstra 2e prijs Janneke Droogsma

10/12 jaar E niveau

4e prijs Tessa Diekman 6e prijs Susanne Spies (in deze klasse deden 91 meisjes mee vandaar dat daar 9 medailles te behalen vielen)

13/15 jaar E niveau

3e prijs Erica Droogsme 6e prijs Anne Marije Bloem 10e prijs Madeke Laagland

dames E niveau le prijs Gerbrich de Vries 7e prijs Sonja Draeijer

dames D niveau 2e prijs Femke de Jong Be prijs Atty Rolsma Bij E niveau ging de wedstrijd voornamelijk tussen s.v. Oeverzwaluwen en KEV Lemmer. Iedereen van harte gefeliciteerd met de geleverde prestatie. Ook de trainers bedankt voor de inzet. Dit jaar waren er tevens een aantal ouders die geholpen hebben met het inrichten van de zaal. Zonder hen zou alles niet zo perfect verlopen zijn. Onze dank hiervoor en wij hopen dat wij volgend jaar weer een beroep op jullie kunnen doen. Het bestuur

De fleanende Boarmasine

Op syk nel enerzjy ha minsken en bisten slimme metoaden Win. Sa kinne de NAM spesjalisten fan in hege toer 8f mei in lange boer djip en seis skean nel Onderen yn'e grûn boarje nel gas en oaije. Mar dyselde technyk is al miljoenen jierren áld en wurdt dien troch spesialisten fan'e houtslOpwesp (RHYSSA PERSUASORIA). Op in kaar seach ik sa 'n froulike technikus op in beamstarn yn it bosk yn aksje. In slOpwesp fan sawat 4 sm lang eksklusyt har lange, tinne lisboar. it bist ren mei in paar heechfrekwinttdijende swarte taasters oer de bast fan in dinnebeam. It sykjen mei de taasters hálde op en en ~ei gie de wesp heech ople reade loerpoaten steen. it achterlijf mei de fine foedraal kaam op it hout te staan. Starichoan treaun se de tinne boar sziwerstroch it hurde hout hinne oan 't achtedilf stilt tsjin de bast stie (sjoch foto). In aksje dylt ik noch nea fan sa tichteby sioen hie. it lege boaromskot stie omheech en it ynsekt siet sa in skofke tige kwetsber %st Inde Imam. Wat der yn it hout balt, is bekend Ot endersyk. Dat kin je net sjen mei it bieate each. Mear as 30 aaikes lelt sein slOpwesp dan yn of tichteby in larve fan in oare soul houtwesp, dylt fretgongen makket krekt Onder de bast. De aaikes komme Ot en de houtslOpwesplarven frette de gasthear starichoan leech. Nel term n fan tlid komme de jonge slapwespen Cit'e been Neffens de boeken moede der sa'n 50.000 soarten slOp- en galwespen Mae. Se soargje foar in perfekte biologyske bestriding fan ynsekten dy't In soad skea oanrjochtsje kinne. Nel in healoere wie it bogen op lokaasje foarby. De lange boer waard weromlutsen en ynie foedraal skoot De fleanende boermasine hie syn deed& wurk mei trefsekere perfeksje dien en sette 8f nel in nij slachtoffer. Pier Zijlstra


zulte Nijsi Agenda de Klink

5 febr.: Artiku: Serenade boer Beits

9 febr.: Passage 10 febr.: Tryater 12 febr.: Fe& Korpsen en Koren 13 febr.: Majim 16 febr.: Film 14.30 uur 18 febr.: Kaarten 19 febr.: Cajun Beano 20 febr.: Open Deur Dienst 22 febr.: Plattelandsvrouwen 26 febr.: Popavond Walrus Goomboots 3-4 mrt.: Hobb Beurs

4 • ItAJr. 11 00 uur rrierh.) ,••••• rr 1 , 17 00 uur '„ br 1 J. 7,•• _ 2. iL.i 00 •• ljur 1 . merh !„5 ur () t 1 (,) Cursusprogramma .; Woliewietje 7 In februari. uur beginnen we weer met u.rr onze Wed) We poppencursus. 0 Maandagochtend 9.00-11.00 uur ) rft, 0 Donderdagavond 20.00-22.00 uur Data op maandag,: t/m 17 april u m.u.v. 28 februari u Data op donderdag: t/m 20 april r m.u.v. 2 maart.

Poppencursus

Nieuw op het programma zijn de - lente- en zomerkabouters van velours (20 cm). - lente- en zomermanden van vilt. Verder kan er gestart worden met een beginnerscursus, deze bestaat uit 3 popjes die in 5 dagdelen gemaakt warden. Alle bekende poppen kunnen ook gemaakt worden zoals de ledenmatenpop, pyamazak, lijs en bloemenkindjes etc. Kosten: fl. 12,50 per dagdeel excl. materiaal. De beginners-cursus kost fl. 75,Voor informatie of opgave: Willie Oosterbaan tel. 521763 en Louise Meeuwisse tel. 521111. 3 Koren Concert Zondagmiddag 2 april a.s. zullen maar liefst 3 koren een optreden verzorgen in 'De Klink'. Het betreft hier de koren: 'Eigen Wijs' uit Bolsward, ISjongsum'ult Workum en 'Net Seure mar Sjonget uit Wams. In het maartnummer van Bulte Nijs volgt er meer informatie over dit concert. Noteert u alvast de datum in uw agenda. Graag tot 2 april

Dorpskrant van Koudum, februari 2000

Agenda Dlenstencentrum Nij Claerbergen februari 2000 Cursus Fries voor niet-Friezen Koffiedrinken en boekenuitieen Fit-zit o.l.v. J. Deenen om 15.30 uur Fitness van 9.00 - 12.15 uur Spreekuur pedicure op 2 februari en 1 maart Warm eten op 2 en 16 februari, en 1 maart woensdagmiddag: Hobby-ruimte is open vanaf 14.00 uur N.B. cursus houtsnijwerk bij voldoende deelname Cursus bridge o.i.v. dhr. C. Reinking vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren o.l.v. dhr. K.Vellinga vrijdagmiddag: Klaverjassen, sjoelen en rummicub Competitie-biljarten vrijdagmidag 25 februari is er bingo vanaf 14.30 uur maandagmiddag: dinsdagmorgen: dinsdagmiddag: woensdagmorgen:

Van maandag t/m vrijdag zijn het biljart en de wasserette te gebruiken van 9.00 tot 17.00 uur. Van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur is het project 'graag gedaan' te bereiken op tel.nr 0514 521541. Tot ziens, Atty Nicolail Nederlandse Brassband Soepboer Gezocht Gezocht Gezocht Wie heeft, net zoals ik, zwarte Kampioen 99: 'De Waidsengs schoenen met klittenband merk De "Commissie Brassconcerten Gattino? Ik heb per vergissing de Klink" te Koudum organiseert nu een schoenmaat 31 én 33. op 18 maart weer een Maat 33 is niet van mij. Mijn schitterende brassavond. Dan vraag Is: Wie heeft mijn rechterkomt ni. de nieuwe Nederlands schoen maat 31. Rients Agema, Kampioen Brassband 'De Wjukslach 10, tel. 523014 Wáldsang' naar 'de Klink' te Koudurn. De nog verse kampioen zal deze avond een schitterend Thuiszorg Zuidwest concert verzorgen met als Friesland, voorjaar Gastsolist de Engelse 2000 Euphoniumspeter Giyn Williams. U kunt nu al kaarten reserveren Ook dit jaar organiseert Thuiszorg voor deze prachtige Zuidwest Friesland weer die ook nu weer georganiseerd 1 verschillende cursussen en wordt door de 'Commissie Brassthemabijeenkomsten op het bmssavond concerten de Klink'. De kaarten gebied van gezondheid en kosten in de voorverkoop: zaal opvoeding waarmee u in de f. 15,-/ balkon f. 17,50/ jeugd t/m 16 jaar f. 10,-. Uiteraard dagelijkse praktijk verder kunt. zijn de kaarten verkrijgbaar vij Cursus: Stoppen met roken Boekhandel Muizelaar te Koudum De cursus is voor mensen die tel. 521294. in een groep willen stoppen met Ook op intemet kan men een roken. Locatie: Koudum. bezoekje brengen aan de Voor Informatie en opgave kunt Ithuispaginaivan de u bellen met het cursusbureau; organiserende commissie: telefoon (0515) 42 81 70. Postbus www. bmssconcerten/hafabra.ni 267, 8600 AG Sneek. Snelle Meer informatie over dit concert opgave is noodzakelijk i.v.m. de leest u in de volgende Bulte Nijs, vroege start van de cursussen. die op 3 maart verschijnt. Plusdeelnemers van Thuiszorg Zuidwest Friesland en aanvullend verzekerden van De Friesland Kopij voor het maart Zorgverzekeraar ontvangen nummer graag v6-6r 14 korting op de cursussen van het februari op het redactiePluspaldet.

adres, Wjukslach 3. Op diskette mag ook: bewaren als word document of rtf bestand.

Begrafenisvereniging Koudum Ledenvergadering 16 februari om 20.00 uur in De Klink.


Zulte Nijs en kijken met heti oog van

Dorpakrant van Koudunt, februari 2000

Koudum is relatief veilig Het district heeft de cijfers in positieve zin kunnen bijstellen; het aantal woninginbraken is gedaald met 26%, het aantal inbraken • in bedrijven met 20% en het aantal diefstallen van fietsen en brommers daalde met 2%. Ook het aantal vernielingen daalde (met 16%), maar het aantal meldingen en aangiftes met geweid tegen personen - zoals bedreiging en mishandeling - bleef ongeveer gelijk. Buurtagent W. Stellingwed keek voor Bulte Nijs de Koudumer politiecijfers na. De computer verwerkte in 1999 maar liefst 1101 voorvallen. Die hadden o.a. te maken met aanrijdingen, inbraken, diefstallen, vernielingen, mishandelingen, verkeersovertredingen, bemiddeling bij ruzies en het afhandelen van zaken waar de politie mee te maken krijgt, zoals het uitreiken van justitiële brieven, verhoren en het verlenen van hulp. Enkele cijfers voor Koudurn; in totaal werd 39 keer aangifte gedaan van inbraak en diefstal. Acht van deze zaken konden worden opgelost. De meldingen hadden te maken met inbraak in of diefstal uit woningen, bedrijven, winkels, voer- en vaartuigen. De politie tekende 19 keer een vernieling aan auto's en overige objecten op. Daarvan werden er twee opgelost. Er werd zeven keer aangifte gedaan van een simpele of een zware mishandeling. In vijf zaken konden de daders worden aangehouden. In totaal werd er 45 keer een aanrijding gemeld, waarvan er 6 met lichamelijk letsel en 10 met doorrijden na een ongeval. Vier keer werd er een bestuurder aangehouden voor het rijden onder invloed. Stellingwerf: "Politie Friesland doet z'n best met de middelen die ze hebben om de criminaliteit een halt toe te roepen. Met gebiedsgebonden werk zijn we samen sterk. ik verwacht dat de veiligheid, één van de grootste waarden van onze samenleving, er door wordt bevorderd. In ieder geval hoop ik dat de Koudumers zich hierdoor veilig voelen in hun eigen huizen en op straat!" J.H.

Je moet het zien vaidotograat René Spijkerman Fotograferen is waarschijnlijk de populairste hobby die er bestaat. Het is nauwelijks voor te stellen dat er ook maar één gezin is dat geen fototoestel heeft of waarvan de gezinsleden nog nooit op de foto zijn vastgelegd. Toch deden de Koudumers niet massaal met de fotowedstrijd "Eeuwwisseling" mee.

Hoe komt het dat er slechts één foto werd ingezonden? Er hebben zich ongetwijfeld wei mooie fotogelegenheden voorgedaan! Heeft Buite Nijs er misschien te weinig ruchtbaarheid aan gegeven? Met een eenvoudig toestelletje kan iedereen toch een fantastische foto maken! We vragen het aan jury voorzitter René Spijkerman: " Ik denk dat de meeste mensen het moeilijk vinden om volgens een opdracht te fotograferen. De ingezonden foto past niet precies bij het thema en we kunnen moeilijk zeggen dat hij boven de rest uitsteekt. Het is vuurwerk; de camera was gericht op de plek waar het zou ontploffen, maar het is niet dé millenniumfoto, het kan elk jaar wezen! De foto is wel een gok en een leuke vondst. De lange sluitertijd geeft wat bewegingsonscherpte. Jammer, de opdracht heeft, naar ik vermoed, mensen niet het zelfvertrouwen gegeven waardoor grote aantallen foto's wegbleven. Meestal is het vertrouwde hét motief. Vaak zijn het geregistreerde herinneringsplaatjes. Daar is trouwens niks mis mee! Mensen zijn waarschijnlijk het populairste foto-onderwerp; mensen in de thuissituatie, in hun eigen omgeving of op locatie, baby's, kinderen, apart of in groepen, in de studio of daarbuiten. En de vakantie is voor iedereen dé tijd om foto's te maken. Je doet dan eigenlijk verschillende indrukken op: landschappen, gebouwen en mensen die reisfotols kleurrijker maken.De mooiste foto moet je gewoon zien! Natuurlijk is het mooie toch wat meer dan een scherp kiekje. Goed belicht en geprint is een vereiste, maar de beeldinformatie is sterk afhankelijk

• van egene ie naar het te fotograferen object ziet. Als vakfotograaf heb ik weliswaar veel techniek geleerd; door ervaring weet ik hoe contrasten, kleurstellingen en composities zijn te beheersen, maar op een gegeven moment zie je lt en dan kun je 't registreren. in een studio kan ik voordeel hebben van de verlichting, de achtergrond en de attributen. Voor portretfotografie moet het dan wel spontaan en niet formeel toegaan; er moet sprake zijn van een wisselwerking tussen de fotograaf en het model. Voor mij is de studio een welkome aanvulling. In Koudum is wel behoefte aan portretten. Mei en juni zijn drukke maanden. Veel gezinnen en groepen willen dan op de foto. Ik zie dit zelfs zo positief dat we er een verbouwing aan wagen. Het achterste gedeelte van onze winkel wordt in februari gesloopt. We krijgen nieuwbouw, dat wordt de fotostudio! We gaan de winkel vergroten en een nieuw interieur geven. Medio april kunnen we heropenen. Dan hebben we een ideale omgeving om interessante portretten te maken. Naast de technische kennis op de lotovakschool heb ik ook geleerd met gevoel in de studio bezig te zijn. Dat zie ik ookin Koudum wei zitten! Er zijn trouwens nog veel andere manieren om fototechnieken te leren en te gebruiken. Iedereen kan lid van een fotoclub worden. Het enige criterium is dat je het leuk moet vinden. Schroom niet om eens kennis te maken; Bellinga van de Binnendijk kan er alles over vertellen en wie weet wat voor verbluffende foto's dat Bulte Nijs nog eens oplevert!" Jan Huis

%"*•.!..~,

Bulte Nijs 105 2000-2  

Calun Beano viert eerste lustrum met CD Op tongersdei 10 febrewaris komt Tryaterl nel 'De Klink' yn Koudum mei harren nijste produksje NDe R...

Bulte Nijs 105 2000-2  

Calun Beano viert eerste lustrum met CD Op tongersdei 10 febrewaris komt Tryaterl nel 'De Klink' yn Koudum mei harren nijste produksje NDe R...

Advertisement